Page 1

Llibre d’estil de la revista DissenyArt


LLIBRE D’ESTIL DE LA REVISTA DissenyArt Escola Municipal d’Art ARSENAL Vilafranca del Penedès Novembre 2012 Daniel Jané Sors Projectes #3 II Gràfica Publicitària


ÍNDEX Índex Pàgina 3 Idiosincràsia Pàgina 5 Target objectiu Pàgina 6 Estructura Pàgina 7 Infraestructura i material Pàgina 8 Capçalera / Diagramació de la coberta Pàgina 10 Tipografia Pàgina 11 Jerarquia tipogràfica i estils Pàgina 13 Codi gràfic Pàgina 18 Codi cromàtic Pàgina 20 Ús de les imatges Pàgina 21


IDIOSINCRÀSIA La revista DissenyArt, neix el novembre de l’any 2012, sota la necessitat de mostrar a un públic jove, curiós i creatiu l’arribada de noves tecnologies, l’art contemporani més fervent, disseny i cultura en general. Per això compta amb un equip de professionals de l’informació volcats en la captura i anàlisi de productes, personatges i exposicions rellevants en el panorama de la producció artística contemporània. La revista està spondoritzada per Barcelona Centre de Disseny. És sabut que el consumidor habitual d’aquest tipus d’ítems, pertany a un sector culturalment curtit i amb bagatge visual més que treballat, de manera que la nostra meta, més enllà de la sorpresa i la novetat, és la informació fiable i ben il·lustrada. Més ara que mai, necessitem una informació ben redactada, uns articles mínimament interessants i unes suggerències encertades, que tenen un poder de convocatòria i mobilitació trascendentals. Des de DissenyArt en som conscients de la responsabilitat a la quals estem annexos, i la qual comporta el fet de representar un medi de comunicació. Per això, creiem que una jerarquia interna adequada del personal intern és indispensable. Actualment comptem amb 15 corresponsals escampats pel territori espanyol, així com 3 coolhunters que recullen el més interessant i (in)accessible a peu de carrer. Ells es troben ubicats a Viena, New York i Dubai, per capturar de ben a la vora produccions relacionades amb la moda, l’art, el disseny gràfic i el disseny de producte. Ens comprometem a entregar-vos una revista de periodicitat quinzenal, amb uns continguts sòlids, fiables i de caràcter amè, amb els articles totalment consultables a través del nostre web www.dissenyart.com. És des d’allà, des d’on l’interacció lector/revista es pot materialitzar en comentaris, suggerències, crítiques i elogis. Intentarem introduïr la nostra revista en el circuit de premsa especialitzada. Sabem que no és una tasca fàcil i menys en els temps que corren, on la impressió sobre paper cada vegada té un futur més incert i on l’individualisme i l’exclusivitat de “la idea” n’és una característica. Tot i així ens volcarem per a que aquest somni multipaginat se us enganxi a les mans i formi part del vostre prestatge de revistes i material indispensable per estar al dia de l’activitat artística i del disseny contemporani. ■ 5


TARGET OBJECTIU

DissenyArt es dirigeix a un públic exempt de distincions sexuals, geogràfiques i de gènere, creient que la producció artística i d’interès juga en una altra lliga. És per això que intentarem arribar a un públic heterogeni, generalment jove (d’entre 25 i 45 anys), amb una predilecció per temes vinculats amb l’art i el disseny. Un públic intel·lectualment ben format, amb inquietuts creatives i amb un capital econòmic modest. De fet, el preu de la revista és un dels hooks amb els que juga la revista. Tot i la quantiosa varietat d’articles i personal involucrat amb la publicació, el preu s’estableix a 1 euro, preu altament competitiu i que col·locat al costat d’altres publicacions del sector, genera una competitivitat interesant. Considerem també, que una bona part del públic objectiu de la revista està familiaritzat amb les noves tecnologies i les xarxes socials. Per això, sovint les notícies i articles estàn referenciats cap a la web i la seva procedència (sovint blogs, portals i microsites). Seria impossible informar i intentar ubicar al lector en aquests terrenys sense una base preexistent i diàriament cultivada. El tarannà del públic al que DissenyArt intenta accedir, és de caràcter obert, cult, neguitós i amb un punt de predil·lecció per les “shocking-news”. Considerem que l’aspecte material de la notícia i la manera en com s’il·lustra sobre el paper és importantíssim per a captar l’atenció d’aquest lector assedegat de consum cultural. Per això no jugarem amb el sensacionalisme però si amb l’atreviment de les fotografies i en la superfície impresa. ■ 6


ESTRUCTURA

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

COBERTA

EDITORIAL

DISSENY PRODUCTE

DISSENY GRÀFIC

DISSENY MODA

ART NACIONAL

ART INTERNACIONAL

EXPOSICIONS CONTRA

La revista, es podria esquematitzar mitjançant la divisió entre 5 seccions que s’anomenen Coberta, Editorial, Disseny, Art i Exposicions. Aquestes seccions son autorreferencials i els continguts estarien estrictament lligats al que el mateix nom indica. Alhora, la revista conté unes subseccions dins de Disseny, que abarquen 1 (disseny gràfic) 2 (disseny de producte) i 3 (moda). Dins de la secció d’art, també comptem amb dues subseccions que es centren en la producció artistica 1(nacional) i 2 (internacional). La coberta, contindà una capçalera amb un resum dels continguts generals de la revista, sense distinció de secció a la qual es troba la notícia/article desenvolupat/da. La contra juga amb un paper importantíssim en la nostra publicació. Tanca continguts de manera definitiva i alhora abarca la última de les seccions de la revista: Les exposicions. Per a una composició coherent i un aspecte de “tancament” de la revista, la contraportada contindrà la part inferior restant d’“Exposicions”, ocupada per un fragment de la imatge de la coberta, amb els mateixos elements gràfics per tal de que a nivell visual i compositiu tingui un aspecte de “tancament”. ■ 7


INFRAESTRUCTURA I MATERIAL

La revista DissenyArt, es tracta d’una publicació quinzenal amb unes dimensions de 420x297mm vertical (tancat) i de 420x594mm (obert). Té un mètode d’enquadernació de doble grapa central i una extensió de 8 pàgines a cara i dors. Per al primer número s’ha utilitzat cinta adhesiva translúcida per a unir els plecs i evitar, així fer impressions DIN A2. DissenyArt es dissenya en un espai de color CMYK i a 300ppp, orientada a imprimir-se en offset. En aquest primer número s’ha deixat el document a una ressolució de 150ppp, igual que les imatges ja que s’ha imprès amb impressora digital. La coberta del número 001 s’ha imprès amb paper òfset de 115 gr/m2 i l’interior en paper òfset de 80 gr/m2. La revista no té sangs exceptuant el primer plec (concretament la coberta i la contra, on sí hi ha elements que tallen a l’extrem del paper. L’interior de la revista conté un generós marge blanc de 20mm per banda, aclarint tota la superfície i fent una composició diàfana i relaxada. La infraestructura de la nostra revista està composta per una retícul·la invisible sobre la qual es sustenten tots els continguts. 8


■ DOCUMENT: El document té una zona imprimible corresponent a les dimensions d’un DIN A3, però no obstant s’ha delimitat tota la taca en una superfície de 38x25’7cm. ■ SANGS: A la revista se li deixaràn 3mm per banda de sang. A les pàgines interiors no ocasionarà problemes de sangnat, a menys que en el plec interior s’hi apliqui una image a doble pàgina, com si d’un poster es tractés. La revista no té elements sagnats excepte a la coberta i a la contra. Facilitarà molt durant la tasca d’impressió i el procés d’enquadernació. ■

MARGES: La revista té uns marges de 20mm per banda.

■ COLUMNES: Composició feta a partir de 4 columnes centrades dins els marges amb una mitgera de 5mm, Aquesta divisió era òptima per a textos fragmentats de poc volum, ja que es podia jugar amb una o dues columnes depenent de la llargada del text. ■ DIVISIONS HORITZONTALS: He aplicat 4 guies horitzontals centrades entre els marges amb 7,3mm de mitjanera (mida automàtica per a distribució espais de 7cm d’alçada de manera equitativa) per a generar multiples espais inscrits en una quadrícula sobredimensionada. Això ha provocat una reixa que funcionava molt bé per determinar espais per a imatges o anotacions de fotos, etc. ■ QUADRÍCULA: La reixeta base és de 10’5mm, centrada entre els marges del document. 9


CAPÇALERA / DIAGRAMACIÓ DE LA COBERTA La coberta de DissenyArt segueix una estructura inamobible que s’anirà repetint durant totes les publicacions. La capçalera ocupa la divisió de 70mm superior, és a dir tot el bloc està inscit en una superfície de 70mm d’alçada per tota l’amplada de pàgina. El fons sempe serà un bloc amb el Pantone Warm Red-C convertit a CMYK. Adossat a la sang esquerra hi anirà el codi de barres dins una caixa de dimensions 93x70mm, amb fons blanc, per a poder per viable la lectura del codi. Aquest, sempre anirà sobreimprès amb 100% de negre. A continuació hi haurà una pastilla blanca on amb una tipografia Helvetica Neue Medium de cos 10/17pt, sobreimprimirà la informació referent al número de publicació, la data de vigència del fascicle, l’ISSN i el preu. Tot aquest text està posat en vertical i centrat sobre un bloc blanc de dimensions 87,4x70mm. A continuació (i sobre el bloc de vermell corporatiu restant), hi anirà el logotip centrat horitzontalment (i amb el cantó superior de la caixa tocant l’extrem superior de la pàgina) amb dimensions de 198x58mm. Evidentment anirà amb els colors corporatius habituals. Sota el logotip hi haurà el sumari de la revista escrit amb Liberation Sans Bold de caixa alta a 14/20pt. de color blanc, amb les barres de separació sobreimpreses amb negre. La resta d’espai de la pàgina, serà ocupat per una sola fotografia a sang, que anirà canviant a cada publicació, igual que la informació textual prèviament esmentada. La fotografia intentarà ser de cromatismes apagats, sense tipografies acoplades ni grans estridències de formes i colors. Serà sempre una fotografia de caràcterístiques “seques i esmorteïdes” però de gran qualitat tècnica. Un altre element que anirà canviant a cada coberta és l’etiqueta de número de fascicle que es troba a la part inferior dreta de la pàgina És un arxiu vectorial fet exclusivament per a la revista i conté el número de fascicle, separat per una barra vertical, per a continuació, en una columna mostrar les 4 grans seccions de la revista. Aquest element anirà arran del marge inferior i a sang dreta i tindrà unes dimensions de 74x31mm. Els colors sempre seràn els mateixos. ■ 10


TIPOGRAFIA

Per a la revista s’han utilitzat essencialment dos jocs tipogràfics: LIBERATION SANS (principal) i GARAMOND PREMIER PRO (secundària), amb tots els seus tipus corresponents. També s’han utilitzat caràcters de símbols per a aplicar part del codi gràfic, però això ho descriurem a l’apartat de “codi gràfic”. De fet, la Garamond Premier Pro ja es va utilitzar per al logtip, de manera que aixó farà que quedi tot més integrat i amb sentit estètic. A la coberta també trobem una petita aplicació de l’HELVETICA MEDIUM. I a la secció “Editorial > Carta al lector”, el bloc es redactarà amb ARCHER THIN ITALIC. A continuació es mostra específicament la correcta utilització de cadascuna de les tipografies utilitzades en totes les modalitats d’estil de paràgraf (a l’apartat “Jerarquia tipogràfica”). És important tenir activada la opció “Open Type” per a les alternatives contextuals i el caràcter decoratiu per a totes les Garamonds. Això activarà les lligadures i mantindrà una coherència tipogràfica amb el logotip i en general, amb la imatge de la revista. ■ 11


12

LIBERATION SANS BOLD

LIBERATION SANS

LIBERATION SANS BOLD IT

LIBERATION SANS ITALIC

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqr stuvwxyz 1234567890ºª?¿=)(/ &%$·!^*`+´Ç-.,;:_<>0 @|#¢∞

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrst uvwxyz 1234567890ºª?¿=)(/& %$·!^*`+´Ç-.,;:_<>0@ |#¢∞

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqr stuvwxyz 1234567890ºª?¿=)(/ &%$·!^*`+´Ç-.,;:_<>0 @|#¢∞

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrst uvwxyz 1234567890ºª?¿=)(/& %$·!^*`+´Ç-.,;:_<>0@ |#¢∞

GARAMOND PREMIER PRO BOLD ITALIC

GARAMOND PREMIER PRO ITALIC

HELVETICA NEUE MEDIUM

ARCHER THIN ITALIC

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopq rstuvwxyz 1234567890ºª ?¿=)(/&% $·!^*`+´Ç-.,;:_<>0@|#¢ ∞

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqr stuvwxyz 1234567890ºª ?¿=)(/&% $·!^*`+´Ç-.,;:_<>0@|#¢ ∞

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqr stuvwxyz 1234567890ºª?¿=)(/& %$·!^*`+´Ç-.,;:_<>0@| #¢∞

ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuv wxyz 1234567890ºª?¿=)(/&%$·!^ *`+´Ç-.,;:_<>0@|#¢


JERARQUIA TIPOGRÀFICA I ESTILS 3

1

4 5

2 9

6 7

8 14 10

12

13 15 16

17

11 18

Per a una visió més organitzada i precisa de la correcta utilització de les tipografies i el desglós d’estils de paràgraf aplicats a la revista, en farem un repàs de manera cronològica, des de la coberta fins la contra. Al llarg de la revista he anat reutilitzant varis estils creats des de l’inici. En algunes parts s’han “tunejat” en funció de les necessitats, espai i conveniència. Tots els estils de paràgraf son bastant diferents entre ells però comparteixen l’alineació amb la reixeta base, la numeració de pàgina, i el text de la coberta que conté preu, ISSN, etc. Els principals estils utilitzats son aquests numerats amb cian. 13


1 INFO COBERTA: Aquesta informació sempre estarà composta en 4 línies i comprendrà número de publicació, data de vigència, ISSN, preu península / preu Canàries. És un dels pocs elements que no està aliniat amb la quadrícula base, entre altres coses perquè està en posició vertical i justificat en bandera esquerra. Sempre anirà amb Helvetica Neue Medium 10/17. S’imprimirà amb 100% de negre. 2 TITULARS COBERTA: Element que tampoc està ajustat a la reixeta base. Es redactaràn els noms propis dels titulars de tota la revista, amb caixa alta, utilitzant Liberation Sans Bold a cos 14/20. Cadascun dels noms propis s’escriurà en blanc exceptuant les barres (/) que aniràn sobreimpreses en negre 100%. Aquestes barres separaràn els noms i alhora, el lector es pot fer la idea de qui parla l’article interior. S’intentarà encabir el sumari en 4 línies però depenent de la llargada dels noms es pot modificar el tamany i interliniat dels caràcters; és per aixó que hem alliberat aquesta caixa de text de la reixa base. 3 FOLI (NUMERACIÓ DE PAGINA): Estàn col·locats en una caixeta de text aliniada a la primera divisió de la reixeta base, a la dreta (pàgines senars) o a l’esquerra (pàgines parells), per tant encara dins els marges d’impressió. La tipografia utilitzada és una Liberation Sans Bold Italic 10/12pt. centrada a la caixa de text i sense aliniar amb la reixeta base. El color serà sempre 100% de negre. 4 INDICADOR DE SECCIÓ: Aquesta linia de text servirà per ubicar el lector en tot moment de la secció on està. Contindrà el nom de la revista > número de publicació > secció > subsecció. En el cas de la secció Editorial i Exposicions, es prescindirà de posar cap subsecció, degut a que no en tenen. S’utilitzarà una Liberation Sans 10/12pt. La caixa de text sempre anirà justificada a la dreta (en cas de que siguin pàgines parells) o a l’esquerra (si son senars). La caixa de text sempre anirà aliniada amb la reixeta base. El color serà sempre 100% de negre exceptuant la “a” d’”art” i el número de publicació que anirà amb el color C0 M75 Y90 K0, el vermell corporatiu. 14


5 NOM DE SECCIÓ: S’utilitzarà una Garamond Premier Pro Semibold Italic de 72/86pt. Està aliniat a la 8ª divisió de la reixeta base i la primera lletra serà de color vermell corporatiu i la resta en 100% de negre. Al primer caràcter se li aplicaràn les característiques Open Type, de lligadures discrecionals i caràcter decoratiu. A la resta només les lligadures discrecionals. El nom de secció sempre anirà aliniat al marge esquerre, tant per pàgines senars com parells. 6 NOM DE SUBSECCIÓ: S’utilitzarà una Liberation Sans Bold de 34/40pt. en minúscules excepte la primera lletra. Sempre en una sola línia de text de color vermell corporatiu. Sempre vindrà precedit per un traç vertical de 18’5mm i d’1pt. del mateix color. Està aliniat a la 6ª divisió de la reixeta base i a l’extrem dret de la 3ª columna. A l’última pàgina per donar un aspecte de “tancament” i compensar així una mica la superfície, s’ha aliniat el nom de la subsecció al principi de la 4ª columna. 7 PERSONAL DIRECTIU: Aquestes 3 columnes de text informen al lector dels càrrecs de la revista i els noms de qui els desenvolupa. Per al càrrec s’utilitzarà un Liberation Sans Bold i pel nom de la persona Liberation Sans. Ambdúes modalitats aniràn a un cos i interliniatge de 8/10’5pt. Després de cada càrrec+nom hi haurà un doble salt de paràgraf. Tot anirà amb negre excepte el nom de la revista que precedirà el llistat, de color vermell corporatiu (C0 M75 Y90 K0). 8 DRETS D’IMATGE: Ocuparà sempre la mateixa columna (la de la dreta de la pàgina 2). Anirà amb text negre Liberation Sans 6/9’5pt. sense aliniar amb la reixeta i amb el tracking a -20. Mai superarà les 5 línies de text justificades en bandera esquerra. 9 CARTA AL LECTOR: Aquesta carta del director anirà adreçada als lectors i s’escriurà amb Archer Thin Italic 13/17 sense aliniar a la reixeta base. Anirà a sota dels drets d’imatge, justificat a l’esquerra i en negre. El primer caràcter tindrà un desplaçament del tabulador. Aquest espai anirà després d’un símbol pertanyent al codi gràfic, concretament aquest: . Aquest símbol es farà amb Webdings del mateix tamany i interliniat però amb el color vermell. 15


10 ÍNDEX: L’índex es redactarà amb l’ajut de filets verticals vermells i dues columnes amb justificacions contraposades. A l’esquerra i justificats a la dreta hi trobem la secció (Liberation Sans Bold 13/13pt. de color vermell) i la pàgina a sota en Garamond Premier Pro Italic de 13/13pt en negre. A l’altra banda a (la dreta) hi trobem totes les subseccions que es troben dins les seccions. De color vermell corporatiu, aniràn amb una Garamond Premier Pro Italic amb la funció Open Type activada de lligadures discrecionals i alternatives contextuals. El tractament del nom “Índex” serà com si d’una subsecció es tractés. 11 TÍTOL CARTES AL DIRECTOR (Nom emisor): Els noms aniràn en vermell corporatiu, i amb Liberation Sans Bold de 12/12,5pt. El text anirà aliniat amb la reixeta base i mai ocuparà més d’una línia. 11 SUBTÍTOL CARTES AL DIRECTOR (Procedència emisor): Els noms aniràn en negre i amb Liberation Sans Italic de 12/12,5pt. El text anirà aliniat amb la reixeta base i la caixa de text ocuparà una columna, que pot ser contínua. Al final de la carta, i justament després del punt final, trobem el símbol Webdings “ ” del mateix tamany i interliniat però amb el color vermell característic. 12 TITULARS: Estàn ubicats dins d’un rectangle del vermell corporatiu i aliniat al marge esquerre. És d’amplada variable. Dins aquest rectangle hi ha les paraules “clau” dels titulars de la secció, amb caixa alta, utilitzant Liberation Sans Bold a cos 17/21pt. i amb una sangría a l’esquerra de 3pt. Aquest element es repeteix a totes les seccions. Si hi ha un únic article per secció es construirà un títol i s’aplicarà de la manera habitual. Cadascun dels noms propis s’escriurà en blanc exceptuant les barres (/) que aniràn sobreimpreses en negre 100%. S’intentarà encabir el resum en 2 línies. 13 TITOLETS: Aniràn sempre en vermell, justificat esquerra i en minúscules, excepte la primera lletra dels noms propis. Utilitzarem una Liberation Sans Bold a cos 15/21pt. i després d’un titular sempre hi haura dos salts de paràgraf. Mai ocuparàn una amplada superior a 3 columnes. Aliniat amb la retícula base. No confondre amb els titulars i altres modalitats per a “articles destacats” (que tenen una altra definició). 16


14 SUBTÍTOL: Sempre en negre i en minúscules. Utilitzarem una Liberation Sans Italic a cos 8/13pt. aliniats a la reixeta i justificats a l’esquerra sempre que en termes de composició resulti equilibrat. Normalment ens farà un mini-resum del tema que es desenvoluparà. 15 COS DE TEXT: És l’estil de text més utilitzat a la revista. S’utilitza en columnes de menys de 70 caràcters justificades a l’esquerra, podent arribar a utilitzar per als articles que ho requereixin les 4 columnes de la pàgina. Utilitzarem una Liberation Sans 8’5/10’5pt. en negre 100%. Text aliniat a la reixeta base. Al final de cada article es tancarà amb el símbol Webdings “  ” amb vermell corporatiu. 16 PEU DE FOTO / PEU D’AUTOR / CRÈDITS D’IMATGES / FONT: Aquest estil s’aplicarà per informar de la procedència dels textos i imatges (web, etc), el redactor, cronista o informador. També per a fer possibles explicacions de les fotografies en cas de que així ho requereixin. Sempre es posarà “vía”, “foto” o “text” en negre Liberation Sans Italic 7/10’5pt. i a continuació en vermell corporatiu la web de procedència o el nom propi de l’autor amb la mateixa tipografia.Sempre que es pugui es posarà amb doble salt de paràgraf, però si hi ha limitacions d’espai, s’utilitzarà una sola línia de text, separant “vía”, “foto” o “text” per una barra (/) negra. 17 ARTICLES DESTACATS / TITOLETS DESTACATS: Els articles destacats o principals, aniràn sempre dins d’una caixa de color vermell corporatiu al 15% de trama, amb un traç de hash vertical de 5pt. de color blanc amb el buit transparent. Utilitzarà l’amplada de columnes que faci falta però els blocs de text mai superaràn les 60 paraules. El text de l’article serà l’habitual (cos de text, subítol). Els titolets destacats aniràn igual que els titolets però amb caixa alta i amb cos 17/13pt. Les columnes de text estaràn cenyides a 4mm de qualsevol element que tingui al costat, inclós els contorns de la caixa vermella al 15% de trama. 18 CITA: És l’estil de text que s’utilitzarà per a ressaltar una cita o un fragment de la idea o opinió expressada en l’article. Normalment s’aplicarà en articles llargs, articles principals o entrevistes. Sempre anirà entre cometes (<< >>), de color negre i amb una Garamond Premier Pro Semibold Italic 15/21pt. La caixa de text es col·locarà en algun punt enmig del bloc de text, però deixant 3 salts de paràgraf per dalt i 3 per baix i centrat dins la caixa de text i amb un màxim de dues línies de text. S’activaràn les característiques d’Open Type de lligadures discrecionals i alternatives contextuals. ■ 17


CODI GRÀFIC

Des de la coberta fins a la contra de la revista es poden veure elements gràfics que es van repetint de formes variables al llarg de la lectura, però sempre es troben en un segon pla. Aquestes elements ajuden a la publicació a tenir una integritat visual, ja sigui pel color o per les formes que contenen. En total tenim aquests 7 elements.

1 INICI D’ARTICLE: Aniràn sempre en vermell corporatiu i amb una Webdings del mateix tamany i interliniatge que la redacció de l’article. S’aplicarà al principi de l’article seguit d’un espai del tabulador. Com que en realitat es tracta d’un caràcter tipogràfic (pictograma) anirà aliniat a la reixeta base. 2 SUPERFÍCIE TEXT DESTACAT: Els articles destacats estaràn inscrits en un rectangle de color vermell corporatiu (C0 M75 Y90 K0) a una trama del 15%, amb un traç de hash vertical de 5pt. de color blanc amb el buit transparent. Utilitzarà l’amplada de columnes que faci falta però els bloc de text mai superarà les 60 paraules. 3 LOGOTIP CAPÇALERA: Totes les pàgines contindràn aquest element a la part superior i aliniat al marge dret (pàgines senars) o a l’esquerre (pàgines parells). Es posarà deixant dos espais de caràcter després de la numeració de pàgina i aliniat a la primera divisió de la reixeta base. S’aplicarà el logotip d’unes dimensions de 19’5x5’5mm. En realitat es tracta d’un arxiu Illustrator vinculat.

18


001

Editorial Estimat lector Art

4 ETIQUETA COBERTA: Aquest element Illustrator s’haurà de modificar per a cada número de la revista. Simplement s’hi haurà d’aplicar el número de revista amb una Liberation Sans Bold de cos 32pt. La resta de text sempre serà el mateix, ja que son les seccions fixes, per això són traçats. Aniràn en blanc amb una ombreta de 2 px. en negre. El número de revista va separat de les seccions per un filet d’un punt de color blanc i vertical. Els colors utilitzats son 100% de magenta i 100% de groc, amb uns tocs de negre per a les ombres. Saplicarà sempre aliniant la part inferior al marge inferior dret de la coberta i a sang. 5 LLIGADURES GARAMOND PREMIER PRO: Sempre que es pugui s’utilitzaràn les funcions Open Type de lligadures discrecionals de la tipografia, així com el caràcter decoratiu en inicis del nom de secció. Les alternatives contextuals s’aplicaràn sempre amb aquesta tipografia, tant si es per un titular, com per un peu de pàgina, etc. 6 FILETS: La revista té tres modalitat de filets. Un de vertical de color vermell corporatiu que precedeix la subsecció. Aquest farà un punt de gruit i 18’5mm de llargada i anirà centrat a la mitjanera d’entre la 2ª i la 3ª columna. La segona modalitat, és horitzontal i ocuparà tota l’amplada de pàgina. Serveix que quadricul·lar les divisions i generar espais ficticis, que omplen l’espai i harmonitzen la composició. Sempre es col·locaràn entre el títol de secció i el resum de titulars i reposarà sobre la 11ª divisió de la reixeta base. També separà les subseccions per exemple entre “Índex” i “Cartes al director”. Per últim tenim la modalitat que separa un article d’un altre i que serà de 0’25pt. amb el vermell corporatiu. La llargada d’aquest element es farà sota criteris de composició ja que pot haver-hi un element destacat que impedeixi allargar-lo a tota l’amplada de pàgina. Aquesta modalitat pot anar tant en vertical com en horitzontal. 7 TRAÇ COBERTA / CONTRA: Tant a la coberta com a la contra ens trobarem al marge interior, a sang i amb 100% de negre aquest element. És un traç amb hash diagonal de 60pt. i amb una ombreta negra de 10px. A la contra s’hi aplicarà el fragment que es pugui depenent de la llargada de l’últim article o columnes de text.■ 19


CODI CROMÀTIC

Qu Qu Qu Qu Qu Qu Qu Qu C0 M0 Y0 K100

Qu

Qu

Qu

Qu

Qu

Qu

Qu

Qu

C0 M0 Y0 K0

C0 M75 Y90 K0

La revista destaca per la utilització de 3 colors essencials: El blanc, el negre i el vermell corporatiu, compost amb C0 M75 Y90 K0. De manera que la combinació entre aquests sempre és viable. Si s’ha de fer algun filet, sempre serà d’algun d’aquests colors, mai serà de cap altre, ja que desestabilitzaria el ritme cromàtic de la revista. El cos de text majoritàriament sempre serà en 100% negre, exceptuant els titulats i titolets. Aquestes son algunes combinacions de color admeses per a objectes pròxims entre sí. ■

20


ÚS DE LES IMATGES

La revista conté moltes imatges al llarg de les seccions. La procedència d’aquestes, sempre pot variar, però les mesures i procediments que s’hauràn d’aplicar sempre i quan n’utilitzem serà: ■

Modificació de la ressolució. Ajustar a 150ppp i mode CMYK.

■ Una vegada determinem l’espai on anirà aquesta imatge, obtenim la superfície en píxels i adaptem la imatge a la mida òptima, per evitar arxius pesats. ■ Sempre que sigui possible s’utilitzaràn fotografies amb el fons blanc. Això forma part del cromatisme de la revista i ajuda a fluïr els blancs entre imatges i textos. ■

S’intentarà no fer un ús abusiu d’instruments i software de retoc digital.

Quan les imatges vagin cenyides al text, es deixaràn 4mm per banda.

■ Normalment hi haurà una imatge per article. En el cas dels articles principals o destacats, s’utilitzarà una imatge a doble o a triple columna, o dues imatges, cadascuna referenciada. ■ A la secció d’Art Nacional o Internacional, en el cas de que es faci una entrevista, es posarà una foto del subjecte entrevistat i vàries dels seus treballs. ■ La imatge de la coberta, sempre tindrà una continuïtat a la contra. L’espai que ocuparà a la contraportada, vindrà determinat per l’espai utilitzat a la secció última. Sempre s’aplicarà el logotip i la web en blanc, negre o vermell corporatiu. 21


DG | Dani Jané

Llibre d'estil Revista DISSENYArt  
Llibre d'estil Revista DISSENYArt  

Manual d'estil de la revista DISSENYArt. Conté la definició del target, estructura gràfica, diagramacions, tipografies corporatives, codi gr...

Advertisement