Issuu on Google+


S I X T H S E N S E C A F E & LO U N G E IDENTITY


S I X T H S E N S E C A F E & LO U N G E MENU


T H E S E C R E T FAC TO RY O U T L E T IDENTITY


OINOS WINE HOUSE IDENTITY


O R O C LOT H I N G TSHIRT


V I B E TO DAY SW I N G TAG S P H OTO G R A P H Y & G R A P H I C D E S I G N


Daniel Yahya Portfolio 2008-2009