Page 1

INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

FEM CAMÍ PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

Qui camina sol va més ràpid però, qui camina en companyia arriba més lluny.

[...] Tenim per objectiu principal el desenvolupament integral del nostre alumnat respectant les seves possibilitats i necessitats, educant en el respecte, la cultura de l’esforç, la responsabilitat, la cooperació i la solidaritat, i fomentant l’autonomia personal, fent el nostre alumnat respectuós amb la diversitat. Aquest procés global de formació i acompanyament del nostre alumnat es fonamenta en la construcció del seu projecte de vida, durant tota la seva etapa educativa, per aquest motiu els aportem orientació a nivell personal, acadèmica i professional, per tal que puguin assolir les competències bàsiques necessàries per integrar-se amb garantia d’èxit en una societat canviant i globalitzada, amb uns valors reconeguts universalment i desenvolupant al mateix temps les seves capacitats i interessos. [...] Projecte Educatiu de Centre

#juntsmillor 2


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ …………………………………………………………………………………………………....... 4 2. L'ORIENTACIÓ EDUCATIVA I L'ACCIÓ TUTORIAL..............................................…………. 5 3. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL……………………….………………………………………….. 6 4. CONCRECIONS PROJECTE FEM CAMÍ…………………..……………………………………………………7 5. OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACTUACIONS TUTORIA INDIVIDUAL I DE GRUP……………………8 5.1 Infantil i primària....…………………………………………………………………………………………….8 5.2 ESO……………………..........................……………………………………………………………………... 8 6. RECURSOS PER A L'ACCIÓ TUTORIAL……………………………………………………………………......10 7. ORGANITZACIÓ DE LES ACTUACIONS CONCRETES D'ORIENTACIÓ PERSONAL, ACADÈMICA I PROFESSIONAL AL 2n CICLE D'ESO.........................................................11 7.1 Orientació personal acadèmica i professional a 3r d’ESO………...………………………. 11 7.2 Orientació personal acadèmica i professional a 4t d’ESO ………………………………… 11 8. CONTINGUTS DE L'ACCIÓ TUTORIAL............................................................................12 9. ACTUACIONS PER L’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT...........................................................16 10. ACTUACIONS PER LA COORDINACIÓ ENTRE ETAPES I ENSENYAMENTS.....................17 11. ACCIONS DE CENTRE PER L’ACCIÓ TUTORIAL I L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL.............................................................................................................18 12. SELECCIÓ I DISSENY D’EINES I RECURSOS. AVALUACIÓ I ACTUALITZACIÓ .....……………21 13. NORMATIVA…………………………………………………………………………………………………............ 23

3


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

1. INTRODUCCIÓ "FEM CAMÍ" Aquest projecte es deriva, adaptat a la realitat del nostre Institut Escola, de la formació en Model competencial orientador (model SCAP) que el Departament impulsa des del Servei d'Orientació, vinculat amb el desplegament del currículum competencial en les diferents etapes, on la visió orientadora de la tasca docent és present. Tots som 'docents tutors´, independentment de tenir assignada una tutoria; i del treball en equip de tots, en totes les etapes, ens convertim en centre orientador, un centre que acompanya al seu alumnat, en coordinació amb les famílies i els agents externs i/o de l'entorn, en la construcció del seu projecte de vida personal, social i acadèmic. A l'ESO, amb la recent publicació per part del Departament d’Ensenyament del desplegament i concreció de les competències bàsiques de l’àmbit personal i social, la tasca docent ha de tenir en compte la construcció de la identitat personal de l’alumne a partir de l’autoconeixement i de l’assoliment de l’autonomia per garantir l’aprenentatge al llarg de la vida, des de tots els espais de centre, àmbits, matèries, projectes i tutoria. L'orientació educativa engloba tot, les accions de centre, pedagògiques i didàctiques, que personalitzen aquest acompanyament; l'acció tutorial que, en col·laboració amb les famílies, realitzem per assolir les competències personals, emocionals i socials de l'alumnat; i l'orientació acadèmica i professional que fem des dels primers anys d'escolarització i culmina en el darrer any de camí en el nostre centre. 'Fem camí' és el nom que proposem per donar forma al projecte orientador de l'Institut Escola, una tasca que ja estem fent, que tenim implícita i que també tenim present en el nostre Projecte Educatiu. En la seva elaboració hem tingut present l'ordenació normativa dels estudis d'infantil, primària i secundària, però, especialment, les propostes que el document publicat pel Departament "L'orientació educativa i l'acció tutorial al llarg i cada una de les etapes educatives i ensenyaments", que des d'infantil a ESO proposa. També, la introducció dels criteris i indicadors del model SCAP com a instrument de reflexió, de diagnosi, que ens permeti analitzar i desenvolupar la nostra docent de forma competencial i orientadora. Per la seva implementació, tindrem presents els acords i objectius que la comunitat educativa està prioritzant en l’elaboració de l’actual Projecte de convivència del centre: dissenyar activitats que fomenten els valors de l’esforç i la responsabilitat entre l’alumnat, i el compromís tant individual com col·lectiu; desenvolupar estratègies de gestió positiva dels 4


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

conflictes que s’aplicaran davant les irregularitats o faltes comeses per l’alumnat que afectin la convivència; i incloure la corresponsabilitat de l’alumnat en la gestió i l’organització de l’aula.

2. L'ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL L’orientació educativa i l’acció tutorial, com a funcions transversals i de responsabilitat compartida, són els principis nuclears de l’aprenentatge permanent i, per tant, de l’èxit educatiu de l’alumne i l’educació al llarg de la vida. L’orientació educativa comprèn les accions de centre que promouen l’acompanyament personalitzat de l’alumne i requereix que els equips de centre incorporin estratègies didàctiques i pedagògiques afavoridores de l’aprenentatge i l’autonomia de l’alumne. Cal posar les màximes expectatives en cada alumne i proporcionar-li l’oportunitat d’obtenir el màxim i el millor d’ell mateix, fomentant les seves potencialitats des de l’autoconeixement, l’autoestima i el compromís amb la tasca d’aprendre. La pràctica educativa competencial i orientadora promou tres elements clau que afavoreixen l'aprenentatge i la continuïtat formativa de l'alumne:   

La creació d'un vincle, implicació i interacció de l'alumne amb el seu aprenentatge, el centre i la comunitat educativa. La reflexió i la presa de consciència del propi procés d'aprenentatge, que és únic i intransferible. La transferència i la projecció dels aprenentatges, visualitzant la connexió del que aprèn i com ho aprèn amb la vida fora de l'entorn escolar.

L’acció tutorial integra les funcions tutorials del docent, dels equips educatius i de tots els professionals de la comunitat educativa i té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, a la implicació de cada alumne en el seu procés educatiu i al desenvolupament d’una dinàmica social positiva en la comunitat educativa. El desplegament de l’acció tutorial demana la planificació, el seguiment i l’avaluació de les competències bàsiques i transversals i/o les capacitats clau inserides en cadascuna de les activitats de centre, d’aula i d’entorn. Les funcions orientadora i tutorial del centre, de cada docent i dels equips educatius han d’iniciar-se i apuntalar-se en un procés planificat d’acollida dels alumnes i en una coordinació de les accions pedagògiques compartides entre equips al llarg de les diferents etapes i ensenyaments. Un procés d’acollida sempre és condició necessària per a l’orientació de l’infant, el jove i l’adult, així com de les famílies. També cal desenvolupar la funció orientadora i tutorial en el si dels processos d’ensenyament-aprenentatge i dins de cada etapa o ensenyament, per mitjà d’actuacions diverses i diferenciades.

5


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

En el següent document presentem les accions de centre per treballar l'acollida (escolarització per primera vegada, alumnes de nova incorporació, canvis de centre, transicions educatives en els canvis d’etapa o de cicle); la coordinació entre etapes; l'acció tutorial i l'orientació acadèmica i professional. També les decisions de centre, dintre del projecte "Fem camí", per a dur a terme la tasca que aquest marc estableix.

3. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL L'acció tutorial és responsabilitat del conjunt del professorat que intervé en un mateix grup, en tant que l'activitat docent implica, a més del fet d'impartir els ensenyaments propis de l'àrea, el seguiment i l'orientació del procés d'aprenentatge de l'alumnat i l'adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenta el conjunt d’alumnes. La direcció del centre garantirà la coherència i continuïtat de l'acció tutorial tant a infantil, primària com a secundària. A cada grup d'alumnes se li assignarà un tutor/a que coordinarà l'acció tutorial del grup i es responsabilitzarà de la seva tutoria. El tutor o tutora és responsable del seguiment de l'alumnat i ha de vetllar especialment per l'assoliment de les competències bàsiques i per la coordinació, a aquests efectes, de tot el professorat que incideix en un mateix alumne o alumna. La persona tutora, que preferentment ha de ser un/a professional amb experiència, ha de tenir cura que l'elecció del currículum per part de l'alumne o alumna sigui coherent al llarg de l'etapa i doni resposta als seus interessos i necessitats, tant pel que fa a la seva situació actual com a les seves opcions de futur acadèmic i laboral. La prevenció de l’abandó escolar ha de ser una prioritat de l’acció tutorial. En aquest sentit, la tutoria, com a part de l’acció docent ha de donar resposta a la diversitat de ritmes, nivells i estils d’aprenentatge i a les diferents situacions personals mitjançant la detecció precoç de les dificultats i potencialitats dels alumnes. Així mateix, ha de promoure la continuïtat cap als estudis postobligatoris del màxim nombre d’alumnes possible. El tutor/a es reunirà periòdicament amb la coordinador/a pedagògic i orientador/a per fer el seguiment del desenvolupament de l’acció tutorial i detectar necessitats i dificultats del grup-classe. A més, es programaran reunions d’equip docent mensualment per copsar les opinions i valoracions de tot el professorat que incideix en aquest grup. En les hores de tutoria, si s’escau, el tutor/a rebrà el suport de l’orientador/a del centre. A més, desenvoluparà les activitats previstes amb el grup i vetllarà per la bona convivència, resolent els conflictes que puguin sorgir. L’orientador/a serà l’encarregat de dur a terme les activitats específiques d’orientació i tria d’estudis posteriors tal com desenvoluparem en el punt 7.1 i 7.2

6


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

4. CONCRECIONS PROJECTE FEM CAMÍ La nostra especificitat com a centre 3-16, ens permet realitzar un treball coordinat i de continuïtat entre les diferents etapes de l'ensenyament obligatori. Per a realitzar aquesta tasca, el professorat que té a càrrec seu una tutoria, disposarà d’una hora setmanal per a treballar amb el grup classe a ESO i 30' als grups de primària. A banda, s'establiran hores lectives i no lectives al seu horari per atendre les famílies i l'alumnat individualment. A més, a l'ESO, tots els tutors/es tindran una hora de reunió amb l'equip directiu i l'orientador/a del centre per tasques de coordinació, implementació i revisió d'aquest pla. L'equip docent tindrà al seu abast, al moodle del centre, recursos pedagògics per a dur a terme aquesta tasca. També disposarà, en la mateixa plataforma, d'accés a tots els documents de centre que s'han unificat per desenvolupar-la. A l'ESO, cada tutor/a disposarà i actualitzarà la carpeta de tutoria amb tota la documentació que s'ha establert al model de centre. A banda, el tutor/a actualitzarà els fulls de seguiment individuals compartits via drive. L'equip docent actualitzarà els fulls de seguiment individual per cada matèria i curs, també en aquesta plataforma. El pla actual del projecte "Fem camí" preveu realitzar com a mínim les següents entrevistes: Tutoria express a l'inici de curs amb l'objectiu de presentar-se, signar i actualitzar documentació de centre i convocar-los a la reunió de famílies que es realitzarà en els primers dies de curs. Trobada 1r trimestre amb la participació del tutor/a, l'alumne/a i la família amb l'objectiu d'establir vincles, conèixer la situació i arribar a acord i compromisos entre les tres parts. Trobada 2n trimestre amb la participació del tutor/a i la família per fer un seguiment del rendiment acadèmic i personal de l'alumne/a, i de l'evolució dels compromisos acordats en la trobada anterior. Trobada 3r trimestre amb la participació del tutor/a, l'alumne/a i la família amb l'objectiu de valorar el compliment dels acords i compromisos als quals van arribar les tres parts en la trobada del 1r trimestre. L'alumne/a disposarà d'un document de seguiment al llarg de tots els cursos i etapes amb tots els acords i compromisos com a eina de reflexió al voltant de la seva evolució com aprenent.

7


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

Trobada de fi de curs amb la participació del tutor/a, l'alumne/a i la família per al lliurament del butlletí d'avaluació, per a transmetre el consell orientador de l'equip docent respecte al curs posterior i les recomanacions i instruccions per a les tasques d'estiu. Durant la implementació del projecte, es valorarà la posada en funcionament de noves propostes que vinculen l'acció tutorial i l'orientació educativa a la gamificació (MyWayPass) i a la transversalitat i vinculació amb les diferents matèries (OrientaPro). Així com d'altres que des del centre es consideren oportunes.

5. OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACTUACIONS EN RELACIÓ A LA TUTORIA INDIVIDUAL I DE GRUP 5.1 Infantil i primària Respecte del grup Destaquem:  Supervisar el desenvolupament personal de l’alumnat.  Vetllar per les actituds de l’alumnat.  Facilitar eines per a l’estudi.  Recolzar emocionalment l’alumnat en les seves dificultats personals.  Orientar l’alumnat en coordinació amb les famílies. Respecte als alumnes Els tutors i tutores d’EI i Primària disposen de temps (30’) que es pot aprofitar per a parlar amb tot el grup, individualment o en petits grups, tant per recollir informació i per orientar l’alumnat, com per desenvolupar els objectius plantejats en aquest pla. Les coordinacions de cicle i el/la Cap d’Estudis intervenen sempre que és necessari. Respecte a les famílies A banda de les trobades establides en aquest pla, es podran realitzar d'altres per requeriment de l’equip docent quan es faci la proposta, per requeriment del tutor/a o bé sempre que les famílies ho demanin. Si es considera necessari, en aquestes entrevistes hi participen un membre de l'Equip Directiu, Coordinador/a de cicle o referent de l'EAP. 5.2 ESO Respecte de l’alumnat Destaquem: 8


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

-

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

Ajudar-los a conèixer el funcionament de l’ESO. Ajudar-los a conèixer el funcionament del centre i les seves normes de convivència, per tal d’aconseguir un bon clima de centre. Fer-los partícips del dia a dia del centre, essent part activa en la pressa de decisions i funcionament del centre. S'establiran els mecanismes de participació més adients per aconseguir-lo. Conèixer el seu desenvolupament personal i psicològic. Potenciar la convivència, el respecte i la tolerància entre tots els membres de la comunitat educativa. Adquirir hàbits de salut sans. Promoure les activitats entre iguals que afavoreixin el procés d’ensenyamentaprenentatge. Adquirir hàbits i tècniques d’estudi. Motivar-los en la participació de les activitats de centre: sortides, celebracions, activitats extraescolars... Desenvolupar l’esperit crític i l’autonomia personal. Informar-los de les alternatives d’estudi durant tota l’ESO i ajudar-los a triar-les atenent als seus interessos i capacitats. Orientar els alumnes perquè prenguin la decisió adequada pel que fa als estudis post obligatoris. Recollir les propostes dels alumnes referents a la seva educació i convivència al centre.

Respecte de les famílies A banda de les trobades establides en aquest pla, es podran realitzar d'altres per requeriment de l’equip docent quan es faci la proposta, per requeriment del tutor/a o bé sempre que les famílies ho demanin. Si es considera necessari, en aquestes entrevistes hi participen un membre de l'Equip Directiu, Coordinador/a de cicle o referent de l'EAP. Destaquem -

Informar els pares i mares del funcionament del centre i de la situació acadèmica i personal del seu fill/a. Afavorir la participació en els processos de presa de decisions de l’alumnat en relació al seu currículum i en el seguiment d’aquest. Proporcionar a pares i mares informació dels diferents itineraris educatius i la seva relació amb opcions educatives i professionals posteriors. Informar periòdicament de l’evolució del alumne/a. Demanar informació sobre l’alumne/a per tal de conèixer millor les seves circumstàncies. Informar sobre les faltes d’assistència, incidents i sancions. Fomentar la participació de les famílies en la vida de centre.

Respecte del tutor/a 9


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

Destaquem: -

Acollir l’alumnat, integrar-lo al centre i al grup classe i donar-li a conèixer les normes de funcionament del centre. Conèixer les característiques i situació familiar, acadèmica i personal de l’alumne. Coordinar-se amb l’orientador/a, l’EAP i coordinador/a pedagògic per tal d’atendre les necessitats específiques dels alumnes tant en l’àmbit escolar com personal. Fer el seguiment dels resultats acadèmics de l’alumne amb la resta de professorat, l’alumne mateix i la seva família. Orientar l’alumne i la seva família en la tria de les opcions acadèmiques i professionals en acabar l’ESO en coordinació amb l'orientador/a educativa. Desenvolupar les activitats previstes per a la matèria de tutoria.

Respecte del professorat de l’equip docent Destaquem: -

Contribuir en el procés d’orientació de l’alumne perquè atengui la diversitat de les necessitats, motivacions i interessos de l’alumnat i la seva evolució individual. Realitzar el seguiment acadèmic i personal de l’alumnat. Prendre les decisions sobre les mesures d’atenció a la diversitat que pugui necessitar l’alumne. Recollir els suggeriments i valoracions de l’alumnat sobre el funcionament del centre, del grup i de les diverses matèries i donar-hi resposta. Conèixer i contribuir a millorar els continguts de la tutoria.

6. RECURSOS PER A L’ACCIÓ TUTORIAL El tutor disposarà d’un banc de recursos al Moodle que pot fer servir a les sessions de tutoria. Estaran classificades per nivells i d'acord amb les temàtiques que estableix aquest pla. Aquests recursos i temàtiques seran revisades i modificades segons les necessitats del centre i futures modificacions d'aquest pla. Els recursos estaran supervisats pel coordinador pedagògic i l’orientador/a del centre. A més, el centre disposa d'un cronograma d’intervencions d'agents externs per treballar els continguts que aquest pla estableix per a cada curs. Sempre que sigui possible, es tractarà que aquestes intervencions estiguin vinculades amb els continguts curriculars de les matèries del curs corresponent, fomentant l'acció tutorial compartida i coordinada entre tot els/les docents i matèries. L’EAP col·laborarà en l’assessorament i orientació del professorat, alumnat i famílies amb la finalitat de donar suport en el procés d’ensenyament aprenentatge. 10


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

7. ORGANITZACIÓ DE LES ACTUACIONS CONCRETES D'ORIENTACIÓ PERSONAL, ACADÈMICA I PROFESSIONAL AL 2n CICLE D'ESO L'orientació acadèmica i professional és un procés amb continuïtat que s'engega a les primeres etapes de l'ensenyament i arriba als estudis posobligatoris, i així ho recollim en punts posteriors. No obstant, concretem en el següents apartats, les accions que l'orientador/a del centre, amb la col·laboració del tutor/a i la resta de l'equip docent, desenvoluparà de forma individualitzada a 3r i 4t d'ESO, prèviament a la tria d'optatives de 4t i a la pressa de decisions respecte als estudis posobligatoris al final de l'etapa. Per aquesta tasca, es farà sevir els materials preparats des d'orientació educativa, així com totes les propostes que s'organitzen al web queestudiar. 7.1 Orientació personal, acadèmica i professional a 3r d’ESO L’orientador/a establirà els mecanismes d’autoconeixement de l’alumnat per tal que pugui fer la tria d’itinerari a 4t d’ESO més idònia per les seves aptituds i interessos. El Cap d’Estudis adjunt farà una presentació dels itineraris i s’enviarà el full de tria que les famílies han de validar. El tutor/a i l’orientador/a es reuniran amb totes aquelles famílies que ho demanin per tal de fer tots els aclariments que siguin necessaris. A final de curs, es prepararà el Full de seguiment i el Consell orientador on constarà la proposta que l’equip docent, tutor/a i orientador/a consideren més encertada per l’alumne/a. 7.2 Orientació personal, acadèmica i professional 4t d’ESO L’orientador establirà els mecanismes d’autoconeixement de l’alumnat per tal que pugui fer la tria d’estudis posobligatòria més idònia per les seves aptituds i interessos. Aquests es desenvoluparan en l’hora de tutoria del grup amb col·laboració del tutor/a del mateix. Durant el curs es duran a terme les següents tasques i activitats:  

Explicació al grup de tota l’oferta d’estudis postobligatoris per part de l’orientador/a. Mecanismes d’autoconeixement.

L’orientador/a i el coordinador/a pedagògic assistiran a la sessió prèvia al Saló de l’Ensenyament de presentació de tota l’oferta formativa.

Visita al Saló de l’Ensenyament a Barcelona amb els grups (o fira d'un altre territori), juntament amb fires del nostre territori. 11


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

Sessions individuals amb l’alumne/a.

Xerrada informativa a les famílies.

Entrevistes individuals de l’orientador/a amb el suport del tutor/a amb totes les famílies del grup per informar-los del procés desenvolupat i de les conclusions a les quals s’ha arribat amb l’alumne/a. En aquesta també s’informarà de qüestions administratives per formalitzar la preinscripció als futurs estudis.

Es facilitarà la nota mitjana dels tres primers cursos i el RALC identificador de cada alumne/a.

Els lliurarà el Consell orientador.

8. CONTINGUTS ACCIÓ TUTORIAL Educació Infantil

 

Conviure en civisme. Valorar la feina en comú: (contes i dibuixos)

Potenciar l’autoestima i l’acceptació d’un mateix.

Hàbits d’atenció, saber escoltar i fomentar un clima de treball a l’aula.

Respectar als altres.

Cicle inicial

 

Conviure en civisme. Saber demanar consells (Autoestima, respecte i diàleg).

Saber escoltar als altres.

El treball dels valors, la convivència ... es farà dia a dia, partint de les situacions que naixen de la convivència entre els nens i nenes.

Pel que fa a l’autoestima i la millora del concepte de si mateix es treballarà per mitjançant jocs i altres activitats programades pel tutor/a.

Internet segura.

Cicle Mitjà

 

Conviure en civisme Saber escoltar als altres 12


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

Saber expressar-se davant dels companys

Gaudir de l’aprenentatge respectant a tot l’alumnat de la comunitat educativa.

Orientar l’alumnat en tècniques d’estudi.

Ajudar a crear i desenvolupar hàbits bàsiques com la neteja, ordre, convivència, participació, responsabilitat i autonomia.

Internet segura.

Cicle superior

 

Conviure en civisme. Internet segura.

Eines per a la cerca d'informació a Internet

Potenciar el treball en grup

Conèixer la situació de cada alumne/a en el grup, al centre i en el seu entorn familiar i social, i intervenir per afavorir la integració escolar i social en els casos que sigui necessari.

Analitzar amb la resta de professorat les dificultats escolars de l’alumnat, per cercar si és necessari, els assessoraments i suports necessaris.

Aprofundir en el coneixement de les aptituds, interessos i motivacions de l’alumnat per ajudar-lo en la presa de decisions sobre el seu futur educatiu.

Promoure i coordinar activitats que fomentin la convivència, la integració i la participació de l’alumnat en la vida del centre i en l’entorn: elecció de representants, festes, excursions, activitats culturals i extraescolar, etc.

Introduir pràctiques que afavoreixin l’exercici de la participació democràtica. Tanmateix, preveure temps a l’aula (amb els tutors/es) per fer assemblees de classe.

En general i per a tot el centre mantindrem les activitats programades dins del Pla anual.  

Participació de les famílies. Cursa Iris. Carrera de relleus internivells no competitiva.

Xerrades i activitats amb agents externs vinculades als continguts establerts.

Escola verda 13


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

Sortides culturals

Projecte Coeducació

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

ESO La distribució de continguts a l’ESO es realitza tenint en compte una sèrie d’aspectes per tal d’acompanyar a l’alumnat fins al procés de presa de decisions acadèmiques i professionals. Aquest aspectes s’incorporen, de manera progressiva, de la següent manera en els diferents cursos considerant els aspectes evolutius i del moment en què es troben. Totes aquestes fases es van treballant al llarg de tots els cursos, tot i això s’introdueix i es concreta més en cada contingut pautat. Així, doncs, els aspectes segons el curs queden de la següent manera: 1. Intel·ligència emocional a 1r d’ESO, ja que és la base per aconseguir l’èxit educatiu i poder passar a la següent fase. “Educar la ment, sense educar el cor, no és educar en absolut” 2. Autoconeixement a 2n d’ESO, Consisteix en què cada estudiant conegui els seus interessos professionals, les seves aptituds en consonància amb els seus interessos, les seves motivacions professionals... 3. A 3r d’ESO, coneixement de les possibilitats del context, s’engloba tota la informació referent a estudis, professions, carreres, ocupacions, mercat de treball, beques, ajudes... que ofereix l’entorn. 4. I, finalment, el procés de presa de decisions, Una vegada l’estudiant hagi adquirit una informació sobre sí mateix (autoconeixement) i una informació professional (acadèmica, sociolaboral), es passa a una fase de reflexió. On s’hauran de tenir en compte altres variables com: historial acadèmic, situació socioeconòmica de la família, motivació personal, context geogràfic...aquesta fase de reflexió porta al procés de presa de decisions. A més d’aquests eixos vertebradors a cada curs s’ofereixen propostes pedagògiques variades: 1r d’ESO Durant el primer trimestre, els/les docents que impartiran una de les matèries optatives, seran els responsables de transmetre a l’alumnat el material preparat des d’orientació educativa sobre tècniques d’estudi, hàbits i condicions. També el document unificat de normes de lliurament de treballs escrits i presentacions orals. -

Presentació del curs: horari, professorat, normes, funcionament del centre... Coneixement del grup-classe

-

Dinàmiques de coneixement i cohesió del grup 14


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

-

Fitxa de dades personals

-

Elecció de delegats/des

-

Bon ús de les TIC: internet , xarxes socials...

-

L’estudi: condicions per a l’estudi, hàbits i tècniques

-

Reflexió sobre el propi aprenentatge. Preparació de les avaluacions

-

Revisió de les avaluacions. Sessió de post-avaluació

-

Prevenció de conductes discriminatòries

-

Seguretat viària

-

Convivència al centre

-

Higiene personal

-

Dinàmiques de motivació

-

Alimentació saludable

-

Educació emocional

-

Prevenció d’addiccions: l’alcohol.

-

Hàbits esportius

-

El temps de lleure

2n d’ESO -

Presentació del curs: horari, professorat, normes, funcionament del centre... Coneixement del grup-classe

-

Dinàmiques de coneixement i cohesió del grup

-

Fitxa de dades personals (nouvinguts/des)

-

Elecció de delegats/des

-

L’estudi: condicions per a l’estudi, hàbits i tècniques.

-

Autoconeixement i autoconcepte

-

Reflexió sobre el propi aprenentatge. Preparació de les avaluacions. 15


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

-

Revisió de les avaluacions. Sessió de post-avaluació.

-

Prevenció d’addiccions: tabac

-

Estigma salut mental

-

Trastorns de l’alimentació

-

Educació emocional

-

Dinàmiques de motivació

-

Resolució de conflictes

-

Hàbits esportius

-

Prevenció de situacions de risc

-

El temps de lleure 3r d’ESO

-

Presentació del curs: horari, professorat, normes, funcionament del centre... Coneixement del grup-classe

-

Dinàmiques de coneixement i cohesió del grup

-

Fitxa de dades personals (nouvinguts/des)

-

Elecció de delegats.

-

L’estudi: revisió de les tècniques

-

Autoconeixement i autoconcepte

-

Reflexió sobre el propi aprenentatge. Preparació de les avaluacions.

-

Revisió de les avaluacions. Sessió de post-avaluació.

-

Prevenció d’addiccions: tabac.

-

Estigma salut mental. CSMIJ

-

Trastorns de l’alimentació.

-

Educació emocional.

-

Dinàmiques de motivació 16


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

-

Resolució de conflictes

-

Hàbits esportius

-

El temps de lleure

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

4t d’ESO -

Presentació del curs: horari, professorat, normes, funcionament del centre... Coneixement del grup-classe

-

Dinàmiques de coneixement i cohesió del grup

-

Fitxa de dades personals (nouvinguts/des)

-

Elecció de delegats

-

Prevenció de conductes de risc

-

L’estudi: revisió de les tècniques.

-

Reflexió sobre el propi aprenentatge. Preparació de les avaluacions.

-

Revisió de les avaluacions. Sessió de post-avaluació.

-

Prevenció de malalties de transmissió sexual

-

Resolució de conflictes

-

Hàbits esportius

-

Prevenció d’addiccions i conductes de risc: pre i post festa.

-

Preparació del projecte recerca

-

Orientació acadèmica i professional: informació dels estudis postobligatoris: Batxillerat i cicles, itineraris, provés d’accés, altres estudis, el món laboral i la universitat.

-

Preparació del viatge de fi d’estudis

-

Presa de decisions

17


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

9. ACTUACIONS PER L’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT Es detallen les actuacions que es realitzen de forma prèvia a la inscripció, a l'inici dels ensenyaments i durant l'escolarització. Infantil Familiarització amb l’entorn Jornada de portes obertes Reunions informatives Tutories express Entrevista inicial Trobades establertes al projecte “Fem camí” Organització singular de l’equip docent per la Activitats de cohesió de grup rebuda de l’alumnat de P3

Reunions informatives Tutories express Activitats de cohesió de grup

Primària Jornada de portes obertes Trobades establertes al projecte “Fem camí”

Secundària Reunions informatives Jornada de portes obertes Visites concertades Tutories express Trobades establertes al projecte “Fem camí” Activitats de cohesió de grup

10. ACTUACIONS PER LA COORDINACIÓ ENTRE ETAPES I ENSENYAMENTS Comunes Actualització dels documents de centre

Específiques Realització de projectes comuns entre diferents etapes i/o nivells Sessions de treball pedagògic compartit Realització de projectes comuns entre diferents entre etapes i ensenyaments centre educatius. CEE Sant Jordi a nivell municipal Participació en les comissions municipals i Coordinació amb Escoles de música autoritzades 18


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

plans d’entorn (6/16) i Conservatori Sessions de traspàs d’informació entre Traspàs del Full de seguiment intern etapes i ensenyaments per al coneixement de l’alumne Coordinació amb centre educatius per compartir treball pedagògic. Participació a la Xarxa de competències bàsiques i Escola Nova 21

11. ACCIONS DE CENTRE PER L’ACCIÓ TUTORIAL I L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL 11.1 Acció tutorial

ACCIÓ TUTORIAL INFANTIL I PRIMÀRIA

Actualització del PEC 19


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

Planificar i revisar aquest pla. Desplegament de les competències bàsiques dels àmbits associats a les àrees i matèries i dels àmbits transversals i competències clau Programar, implementar i avaluar activitats de centre tenint present les competències bàsiques dels àmbits transversals i/o les capacitats clau. Programar, implementar i avaluar el desplegament del currículum competencial tenint present les competències bàsiques dels àmbits transversals i/o les capacitats clau. Programar, implementar i avaluar les activitats específiques dels temps i espais de tutoria amb el grup-classe tenint present les competències bàsiques dels àmbits transversals i/o les capacitats clau. Ajustar, per a aquells alumnes que ho requereixin, un pla de suport individualitzat (PI) a partir de la programació de les seqüències didàctiques competencials, amb la participació de l’alumne i de la família, si escau. Estratègies i eines per al seguiment de l’alumne Fer el seguiment de la carta de compromís educatiu i de l’addenda amb els alumnes i/o les famílies Compartir el seguiment de l’alumne en els diferents equips de centre: docents, tutors, departaments didàctics, comissió d’atenció a la diversitat... Elaborar documents de seguiment de l’alumne: fitxa bàsica de dades en l’educació primària, i full de seguiment intern en l’educació secundària obligatòria i ensenyaments postobligatoris. Fer el seguiment personal i acadèmic de cada alumne amb les famílies si escau: entrevistes individualitzades, contractes pedagògics, diaris d’observació... Detectar alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i fer-ne el seguiment. Dissenyar estratègies organitzatives i didàctiques per acompanyar els alumnes en el seu procés d’aprenentatge des dels diferents equips de centre: comissió pedagògica, departaments didàctics, equips docents, equips de tutors, comissió d’atenció a la diversitat... Dissenyar, planificar i compartir el seguiment de l’aprenentatge amb els alumnes i/o les famílies en diferents moments i amb recursos diversos (entrevistes, activitats de 20


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

centre, informes, grups de diàleg, etc.). Coordinar-se amb els serveis educatius i els serveis externs. En primària, fer el seguiment dels alumnes en les comissions municipals entre els diferents centres i altres serveis (educatius, socials...) de la població per prevenir l’abandonament escolar prematur. SECUNDÀRIA

Desplegament de les competències bàsiques dels àmbits associats a les àrees i matèries i dels àmbits transversals i competències clau Dissenyar, implementar i avaluar els programes de diversificació curricular. Elaborar un pla de suport individualitzat (PI) per als alumnes que segueixen mesures de simultaneïtat. Estratègies i eines per al seguiment de l’alumne Compartir amb l’alumne i la seva família el consell orientador elaborat per l’equip docent. 11.2 Orientació acadèmica i professional

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL INFANTIL

Activitats didàctiques d’aula i de centre (des de tots els àmbits o àrees, matèries o unitats formatives) Programar, implementar i avaluar activitats didàctiques d’aula i de centre perquè els alumnes explorin i coneguin els diferents perfils professionals que existeixen, trencant els estereotips de gènere. Organitzar xerrades i altres activitats en què participin diferents agents de la comunitat educativa (exalumnes, famílies, persones expertes, professionals de diferents sectors...) per compartir experiències de diversos perfils professionals des de la vivència personal.

21


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

Estratègies i eines per al seguiment de l’alumne: equips de centre, famílies i equips externs Coordinar-se amb serveis educatius i serveis externs. PRIMÀRIA

Activitats didàctiques d’aula i de centre (des de tots els àmbits o àrees, matèries o unitats formatives) Programar, implementar i avaluar activitats didàctiques d’aula i de centre perquè els alumnes explorin i coneguin els seus interessos i/o expectatives acadèmiques i professionals, tenint presents tots els sectors professionals existents i trencant els estereotips de gènere. Temps i espais de tutoria Acompanyar l’alumne en l’anàlisi personal d’interessos, aptituds i valors ocupacionals. Estratègies i eines per al seguiment de l’alumne: equips de centre, famílies i equips externs, Treballar en xarxa amb el servei d’informació juvenil, universitats, el Servei d’Ocupació, empreses de l’entorn, fundacions, etc., amb la finalitat d’aportar experiències de perfils professionals des de la vivència personal. SECUNDÀRIA

Activitats didàctiques d’aula i de centre (des de tots els àmbits o àrees, matèries o unitats formatives) Programar, implementar i avaluar activitats didàctiques d’aula i centre que promoguin que l’alumne conegui el sistema educatiu. Programar, implementar i avaluar activitats didàctiques d’aula i de centre que promoguin que l’alumne, a partir del coneixement de si mateix, de les professions i del sistema educatiu, pugui anar elaborant el seu itinerari formatiu i professionalitzador. Temps i espais de tutoria Acompanyar l’alumne en el coneixement en profunditat dels diferents ensenyaments i recorreguts formatius, partint dels seus interessos. 22


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

Ajudar l’alumne a elaborar el seu itinerari formatiu a partir del coneixement de si mateix, del sistema educatiu i dels seus interessos professionals. Fer activitats per tal que els alumnes i les famílies coneguin els estudis d’ensenyaments professionals i universitaris i les respectives oportunitats professionals. Participar en fires d’orientació acadèmica i professional a diferents territoris. Estratègies i eines per al seguiment de l’alumne: equips de centre, famílies i equips externs Fer entrevistes individualitzades amb l’alumne i/o la família per fer el seguiment de la seva orientació acadèmica i professional. Fer el seguiment i/o la derivació dels alumnes pels serveis educatius de la zona, per tal que els alumnes puguin gaudir d’actuacions de polítiques d’ocupació municipals.

9. SELECCIÓ I DISSENY D’EINES I RECURSOS. AVALUACIÓ I ACTUALITZACIÓ Com a centre que pretén inserir la tasca orientadora en tots els espais i accions de centre, treballa i integra en la seva reflexió, visió de futur i propostes de millora, el model competencial orientador (model SCAP), model pedagògic anomenat així perquè aglutina un ventall de pautes metodològiques, didàctiques i pedagògiques afavoridores del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumne i que orienta cap a l’èxit del mateix. Així, doncs, impulsem el model pedagògic orientador de les tres A: aula, aprenentatge i acompanyament perquè l’alumnat construeixi el seu projecte de vida i pugui adquirir les competències personals d’autonomia i autoorientació. Els quatre criteris del model: la significativitat (S), la comunicació (C), l’acció (A) i la projecció (P); i els seus indicadors que recullen accions i actuacions docents i educatives, ens guiarà en aquesta tasca de selecció, disseny i revisió d’aquest pla, per a identificar-nos com a centre orientador, tal com estableix la visió i missió del nostre PEC. Aquesta tasca es desenvoluparà en els tres àmbits d’aplicació del model SCAP: l’SCAP des de l’àmbit (A-SCAP), l’SCAP des de la tutoria, (T-SCAP) i l’SCAP des de l’equip, (ESCAP). El centre coordinarà formació d’acollida a aquesta eina a través de formació FIC i/o sessions de treball de claustre. El pla s’actualitzarà i desenvoluparà en aquestes sessions de formació i/o de treball. A més, l’equip directiu, en coordinació amb l’orientador/a educativa, vetllarà per la coherència d’aquest treball entre les diferents

23


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

etapes. Així mateix, les reunions de coordinació de tots els tutor/es amb l’orientador/a i l’equip directiu, revisarà les actuacions i proposarà canvis i millores a aquest pla.

Per realitzar aquesta avaluació es tindrà en compte a totes les parts implicades de la comunitat educativa. A l’alumnat a partir dels seus representants a la comissió de delegats/des i en les reunions d’equip docent en les quals participin. També amb el treball i reflexions que es facin arribar des de les sessions de tutoria. A les famílies a partir dels seus representants a la comissió de convivència i a les trobades amb els representants de les famílies de cada cicle. Amb el claustre a les sessions de treball i/o formació i en les reunions de coordinació de tutories.

24


INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

PLA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL

13. NORMATIVA Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006). Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009). Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5685, de 5.8.2010). Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010). Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil (DOGC núm. 5216, de 16.9.2008). Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària (DOGC núm. 6900, de 26.6.2015). Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015). DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

25

Pla d'orientació educativa i acció tutorial  
Pla d'orientació educativa i acció tutorial  
Advertisement