Page 1

Treball de cerca guiada per a Cicle Superior sobre el tema de la reproducció de les persones

La reproducció Fecundació, gestació, naixement

I-E Daniel Mangrané


TEMA 2 “LA REPRODUCCIÓ HUMANA” Activitat de Cerca Guiada

Cicle: Superior (6è)

PROPÒSIT DE L’ACTIVITAT Buscar la informació més adequada sobre la fecundació, embaràs i part, a partir d’unes preguntes donades i exposar oralment aquesta informació.

TEMPORITZACIÓ 3 sessions

OBJECTIUS DIDÀCTICS

ACTIVITATS

 Delimitar els camps de cerca de la informació.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.

 Adaptar la informació a les preguntes plantejades.

 Dialogar i arribar a acords en el treball per grups.

 Dissenyar estratègies de cerca en funció de la informació que volem obtenir.

 Argumentar els motius pels quals un recurs és adequat.

 Identificar l’objectiu de la cerca.  Conèixer i distingir diversitat de recursos en diferents formats: vídeo, pàgina web...  Utilitzar habilitats per a la recollida d’informació: la taula.  Col·laborar en les tasques de treball de grup.

Competència del tractament de la informació i competència digital.  Conèixer diferents motors de cerca.  Saber aplicar les dades obtingudes mitjançant recursos informàtics. Competència d’aprendre a aprendre.

 Exposar oralment amb coherència i de forma clara els conceptes recollits a la cerca.

 Saber planificar les diferents tasques durant les 3 sessions de treball.

 Defensar i argumentar davant dels companys les seves opinions.

 Recollir les dades obtingudes en una taula organitzada. Competència d’autonomia i iniciativa personal.  Ser protagonista del propi aprenentatge i prendre les decisions pertinents.  Reconduir el procés de cerca en cas que no doni els fruits previstos  inicialment. Competència social i ciutadana.  Expressar les pròpies idees i escoltar les dels altres.

AGRUPAMENTS DE TREBALL 3 persones

 La finalitat d’aquesta activitat és que, amb tots els recursos que trobin els alumnes, expliquin el procés de fecundació, embaràs i part.  Dedicarem dues sessions a fer la cerca de recursos a partir de les preguntes que guiaran la seva cerca. Hauran d’omplir també la fitxa i la taula donada.  La tercera sessió es dedicarà a l’exposició per grups de la informació que hauran recollit.  En finalitzar l’activitat, farem una posada en comú d’opinions i de si creuen que aquesta activitat els ha aportat algun coneixement nou.


TEMA 2 “LA REPRODUCCIÓ HUMANA” ACTIVITAT DE CERCA GUIADA

Model de fitxa

GRUP DE TREBALL:____________________________________________ Fareu una fitxa per cada apartat Propòsit de lectura Haureu de buscar informació a les següents webs que doni resposta a les preguntes que us plantejarem en relació a la fecundació, embaràs i part de les persones.  http://www.xtec.cat/ceipjungfrau/curri/natura ls/coshuma/repro/dos.htm (Fecundació)  http://www.xtec.cat/ceipjungfrau/curri/natura ls/coshuma/repro/gestacio.htm (Embaràs)  http://www.edu365.cat/primaria/muds/natura l/ud/reproduccio/alumnes/activitat5.htm (Fecundació, embaràs i part)  http://www.xtec.cat/~rvillanu/creixement/crei xement.htm (Fecundació, embaràs i part)

 http://www.youtube.com/watch?v=TjYL1gpL0 T0 (Vídeo de la fecundació i embaràs)

Treball del grup En grups de 3 persones, haureu de trobar resposta a les següents preguntes i redactar un text en format de word.

Fecundació

Resposta 1)

Fecundació  Què és la fecundació i quan es produeix?  La unió de les persones ha de ser sexual o asexual?

Resposta 2)

 On i com es produeix la fecundació?  Què passa un cop l’òvul ha estat fecundat?

Embaràs o gestació  Quan dura un embaràs?

Resposta 3)

 Quan s’inicia i en quin moment finalitza un embaràs?  Quin nom rep el nou ésser en les diferents fases de l’embaràs?  En quins dos casos es pot produir un embaràs de bessons?

Part o naixement  Què és el part?

 Com es produeix?

Resposta 4)

Cerca guiada: la reproducció  

Treball de cerca guiada per a Cicle Superior