Page 1

portfolio Danielle Guiaux


portfolio Danielle Guiaux


“Neem het leven niet te serieus” “Don’t take life to serious”


Inhoud/Content Ruimtelijke constructies /Spatial constructions

Hombroich Shelter

Ruimtelijke structuren/Spatial structures

w

Spatial structure I Spatial structure II

9

10 14

17

18 20

Interieur architectuur/Interiorarchitecture

23

Curriculum Vitae

37

Loft Rowhouse

24 28


Ruimtelijke constructies Spatial constructions


Hombroich Pavilion based on geometric forms Date: 2007, oktober Design:

In oktober 2009 hebben we een bezoek gebracht aan het Insel Hombroich park in Duitsland.

In octobre 2009 we brought a visit to the Insel Hombroich park in Germany.

Aan de hand van dit bezoek was het de opdracht om een paviljoen te ontwerpen gebaseerd op Insel Hombroich en uitgaande van geometrische figuren.

Following this visit it was the assignment to design a pavilion based on Insel Hombroich and geometrical figures.

In dit design is er voor gekozen om uit te gaan van twee kubussen, een zeer pure en eerlijke geometrische vorm. Deze kubussen zijn onder een hoek van 30/60* in elkaar gepenetreerd. Ze zijn echter niet op gelijke hoogte in elkaar geschoven. Kubus 1 staat op de grond, terwijl kubus 2 op de helft van kubus 1 erin is geschoven. Vervolgens zijn er verschillende openingen aangebracht. In de onderste kubus is een opening aangebracht, zodat het lijkt alsof er met een kubus een ‘hap’ uit is genomen. Deze opening voorziet uitzicht over het natuurgebied. Dit uitzicht is het best te bewonderen vanaf het plateau van de hoge kubus, wat zich halverwege de lagere kubus bevindt. Het paviljoen is te bereiken via een loopbrug en via een opening in de onderste kubus.

In this design there is choosen to start with two cubes. Cubes are very pure and honest geometrical forms. These cubes are penetraded into each other with an angle of 30/60*. But the cubes are not both on the same height. Cube 1 is standing on the ground and the second cube is penetraded into the other at half of the first cube. After that ceveral openings were added. In the lower cube there is an openingadded, which looks like another cube took a ‘bite’ out of it. This opening provides a great view on the nature. This view is best to be admired from the platform of the highest cube, which is at half height of the first cube. Visitors can reach the platform threw a little bridge and threw an opening in the lower cube.

Op deze maquette is te zien hoe de twee kubussen in elkaar zijn gepentreerd. In de onderste kubus is een opening voorzien dat uitzicht voorziet over het natuurgebied, Deze is het beste bewonderen vanaf het plateau van de bovenste kubus.

This model shows how the two cubes are penetraded into each other. The lower cube has an opening, which creates a great view over the nature. You will have the best view from the platform of the highest cube.


Plannen

Op deze foto is duidelijk te zien hoe de bovenste kubus in de onderste is geschoven.

In this picture you can see how the upper cube is penetraded into the lower cube.

Vanaf deze kant lijkt de bovenste kubus zeer massief en gesloten, als een pure kubus.

From this side the upper cube looks very solid and closed, like a pure cube.


Shelter Pavilion in Art park, Middelheim Date: 2007, december Design:

De opdracht hield in om een welkomstpaviljoen te ontwerpen voor de bezoekers van het Middelheim park. De bezoekers zouden hier verzamelen voor begeleide rondleidingen. In het paviljoen moest er plek zijn voor een ontvangstbalie, toiletten, picknickruimte en een expositieruimte.

The assignment was to design a pavilion to welcome the visitors of the Middelheim art park. I was supposed to be a place where the visitiors can gather for guided tours. In the pavilion there had to be at least space for a reception desk, toilets, picnic area and an exhibition room.

In dit ontwerp is er uitgegaan van een raster. Vanuit dit raster worden muren, daken en plateaus geplaatst. In dit paviljoen is er een sterke circulatie aanwezig. De bezoekers arriveren aan de ontvangstbalie. Vanaf de ontvangstbalie kunnen ze doorlopen naar de picknickruimte, deze is deels overdekt en deels open. Als ze door de picknickruimte lopen zullen ze uiteindelijk in de expositie ruimte terecht komen. Deze expositie ruimte is geplaatst op een podium. Op deze manier wordt hier de aandacht op gevestigd.

This design is based on a grid. From the grid walls, roofs and platforms are placed. This design has a strong circulation. The visitors arrive at the receptionsdesk. From there they can walk to the picnic area. The picnic area is half open, half closed. From the picnic area the visitors can walk to the exposition area. This is placed on a platform, in this way it attract the attention.

Het raster is duidelijk aanwezig in de dakstructuur. De modules en de vierkanten zijn strikt doorgevoerd in het dak. Het ontwerp is vervaardigd uit beton

The grid is very clearly present in the roofstructure. The modules and the squares are used strictly in this design.


Ruimtelijke structuren Spatial structures


Spatial structure I Design:

Date:

Spatial structure with cubes and bars 2008, february

Binnen een kubus van 18 bij 18 bij 18 centimeter moest er een compositie worden ontworpen gebaseerd op het ritme van 2 en 3. Alleen de kubus en de balk mochten worden gebruikt voor dit ontwerp. Bij de uitwerking is er vooral gebruik gemaakt van het ritme van 2 en kubussen. De kubussen lopen diagonaal door de basis-kubus van klein naar groot. In dit ontwerp is er duidelijk een ritme aanwezig. Door de verschillende kubussen doet deze structuur denken aan een schilderij van Mondriaan. Het is een zuiver ontwerp.

Within a cube of 18 by 18 by 18 cenitmetre there had to be designed a compostion based on the rhtyhm of 2 and 3. Only the cube and the bar could be used in this design.. In this design mainly cubes and the thythm of 2 is used. The cubes form a diagonal line between the basic cube, because they are composed from small to big within the basic cube. Beacause of the composition of the cubes, the design looks like a painting of Mondriaan.

Op deze afbeelding is het ritme van de verschillende kubussen te zien en hoe deze elkaar opvolgen. Laat afbeelding laat tevens zien hoe daaruit de diagonale lijn door de kubus is ontstaan.

This image shows the rhythm of the several cubes en how they are organized. The image also shows the diagonal line that is created in de cube.


Spatial structure II Spatial structure Date: 2008, may Design:

In deze opdracht moesten er drie kubussen van 18 bij 18 bij 18 centimeter in elkaar worden gepeneteerd. Vervolgens moesten er op basis van het ritme van 2 en 3, 4-, 6- en 8-vlakken worden toegevoegd. Om het ontwerp sterker te maken moesten er verschillende vlakken worden opgevuld en een kleuren contrast moest worden toegevoegd. Dit moest uiteindelijk leiden tot een interessante compositie. De kubussen zijn met hun hoeken in elkaar gepenetreerd. Vervolgens zijn er vooral 8 en 6 vlak-

ken toegevoegd op basis van het ritme van 2. De structuur is versterk door verschillende vlakken op te vullen. Deze vlakken zijn opgevuld door gebruik te maken van het licht-donker contrast. De ene zijde is gevuld met donkergroene vlakken en de andere zijde is gevuld met lichtgroene vlakken. In dit ontwerp is er een sterk, regelmatig ritme aanwezig. De eenvoud, kleuren en zuiverheid maken het ontwerp rustgevend.

3 cubes of 18 by 18 by 18 centimeter had to be pentrated into eachother. The next step was to add different spatial figures, the 4-, 6- and 8-plane, to develop an interesting structure. To make the design more strong, different planes had to be filled up and a color contrast had to be added. The cubes are with their edges penetraded into eachother. Thereafter mostly 6- and 8-planes are added, based on the rhythm of 2. The composition is strengthened by filling up different planes. To strengthen the compotion of the planes the light-dark

contrast is added. One side of the structure is filled woth light-green planes and the other side with dark-green planes. This design has a strong, regular rhythm. The simplicity, colores and purity make the design peaceful.

Op deze afbeelding is te zien hoe het lichtdonker contrast is toegepast.

This image shows how the light-darkcontrast is applied in this design.

Tevens is hier te zien dat er vooral gebruik gemaakt is van 8- en 4-vlakken op een regelmatig ritme.

It also shows that the 6- and 8-plane are mainly used with a regular rhtythm in this design.


Interieur architectuur Interior architecture


Loft Design:

Date:

Loft for musician and photographer in Ant werp 2009, december De opdracht hield in om een loft te ontwerpen. In de loft zou een koppel met een passie voor muziek gaan wonen. De vrouw is muziekante en de man is fotograaf. Naast de standaard woonfuncties moest er ook een muziek ruimte, expositieruimte een bibliotheek en een gastruimte zijn. De loft had een zeer groot oppervlakte, er is daarom ervoor gekozen om een aparte woning te maken in deze grote ruimte. Op deze manier ontstaat er alsnog het huiselijke gevoel en een intieme sfeer. De woning is gecreeerd door in de leegte een object te plaatsen waar zich het slapen, baden, bibitotheek en gastruimte bevindt. Onder dit object zijn functies zitten, koken en bergen geordent.

Rond deze “woning” zijn er de functies muziek en kunst geplaatst. Het kunstopbject valt erg op in de loft. Verschillende foto’t zijn op een zeer willekeurige manier op de muur geplaatst, waardoor je ernaar kan blijven kijken en elke keer weer nieuwe foto’s ziet. De muziekruimte is subtiel en intiem opgelost en er is tevens ruimte voor bezoekers om te luisteren en te kijken. Voor het intieme woongedeelte is er veel gebruik gemaakt van hout. Voor details is er ook gekozen voor staal, om het industriele effect van de loft te behouden.

The content of the assigment was to design a loft for a couple. In the loft would live a couple with a passion for music. The women is a musician and the man is a photographer. Beside the standard functions there also had to be space to practise music, exposition room, a library and a guest room. The loft has a very big surface, that’s why there is choosen to make a seperate living area. In this way there will still be the home atmosphere. This is realized by placing a object in the loft. In this object the functions sleeping, washing, the library and the guestroom are placed. underneaththis object are the functions sitting, cooking and storing. Around this “house” the functions music and art are placed. The artpiece is a good eye-catcher. Several picture are random orga-

nized on the wall, ceiling and floor. The musicarea is very intimate and subtle. There is as well a place for friends or visitors to watch and listen to the music. For the living area there is mainly used wood for a warm effect. Some details are in steel to keep the industrial effect of the loft.


Op deze afbeelding is het podium te zien. De traptreden lopen over in de banken. De banken zijn voor vrienden of bezoekers die mee willen luisteren naar de muziek..

This image shows the stage. The steps and the seatsare combined with eachother. The seats are for friends or visitors who like to enjoy the music as well.


Section from rooms of the street side 151

Section from rooms af the backside. 415

Date:

30 411

Adaptable living for family with 3 children 2009, april

250

Design:

186

Rowhouse

With this project the is choosen to start from the view of the family. The children probably didn´t had a easy time, when

their parents seperated. Besides that, the children are in their puberty, so they need a good private place, where they can develop themselves. From this vision there is choosen to make each room inthe house unique and individual. The designprocess started by placing different volumes into the empty area. By placing these volumes there is choosen to create a split-level house. In this way avery member of the family has his own level. The rowhouse is splitted into two within the middle the circulation of the stairs.

The facades are design in association with the interior. On the streetside the facade is half open and half closed, The windows

30 250

are situated where the rooms are double high. The other facade shows that inside there are probably variable and dynamic rooms, because of how the windows are situated.

30

When the children moved out, those three levels will be available for an office, atelier and an expositionarea. By removing one of the light walls a view from the office to the expostionarea will be created. The atelies is next to the old bathroom of the children and can easily be rebuilt as a cleaning room. The roofwindow will be opened for the right daylight in the expostionarea.

62

Thanks to the different volumes, dynamic and variable spaces are created. Every area has a different shape and is unique in the house. The functions living, cooking and eating are placed on on the first two levels. The next two levels are for the parents, with sleeping, dressing and bathing. The next three levels are for the children, they each have there own level and also the children have their own bathroom. The highest level is a rooftop. When you walk through the house , you will see taht every room is different.

250

gevels zijn onworpen naar aanleiding van het interieur van de woning. Aan de straatkant is de gevel voor de helft raam en de andere helft gesloten. De ruiten bevinden zich op de plekken waar de ruimtes dubbelhoog zijn. De achtergevel laat merken dat de ruimtes van binnen waarschijnlijk variabel en dynamisch zijn.

30

ers ziet, zul je merken dat elke kamer anders is. Als de kinderen het huis uit zijn worden de drie levels van de kinderen opeen volgend: een kantoor, atelier en expositieruimte. Door het weghalen van een paar lichte wanden kun je vanuit de expositieruimte naar het kantoor kijken en andersom. Tevens is het atelier naast de oude badkamer van de kinderen, deze kan ook makkelijk worden verbouwd tot wasruimte voor de gereedschappen. Ook zal er een dakraam bij de expositieruimte komen, voor het juiste daglicht voor de kunstwerken. De

Eventually every member of the family has their own space, but also the common areas, like cooking, eating and sitting are spatial enough to spend time togheter.

30

Uiteindelijk heeft elk gezinslid zijn eigen individuele ruimte gekregen, maar ook de gezamelijke ruimtes, zoals eten, koken en zitten zijn ruim genoeg om er op een goede manier gezamelijk tijd te spenderen.

213

Deze secties laten zien hoe de ruimtes en de volumes zijn gesitueerd. De ruimtes hebben delen van 250 cm hoog en sommige delen zijn dubbelhoog; 500 cm. Dit komt door de positionering van de volumes.

These sections show how the spaces and the volumes are situated. The areas have parts of 250 cm high and parts of 500 cm high. This is created because of the position of the volumes.

100

In Antwerp there had to be realizid a row-house for a reorganized family. The father has to children and the mother has one child, and they will be living toghether in a row house. When the children are old anough and move out, the house has to adapt into the new conditions; “adaptable living”. When the children are moving out, the mother wants a place for painting and an office.

Er is gestart door verschillende volumes in de begrensde ruimte te plaatsen, balken en kubussen. Door middel van het plaatsen van deze volumes is er voor gekozen om een splitlevel woning te creeeren. Op deze manier heeft

elk gezinslid zijn eigen verdieping. De rijwoning is in tweeen gesplitst, met in het midden de circulatie. Dankzij de verschillende volumes ontstaan er dynamische en variabele ruimtes. Elke ruimte heeft een andere vorm en is dus uniek in het huis. De functies wonen, koken en eten zijn beneden geplaatst. Daarop volgt het slapen en het baden van de ouders, deze zijn over twee levels verdeelt. De volgende 3 levels zijn beschikbaar gesteld voor de kinderen, ook zij hebben een eigen badkamer. De laatste level is een dakterras. Als je door het huis loopt en de kam-

275

Er is bij deze opdracht ervoor gekozen om vanuit het samengestelde gezin te vertekken. De kinderen

hebben waarschijnlijk geen makkelijke tijd achter de rug met gescheiden ouders. Het gaat hier om kinderen in de pubertijd en een goede priveruimte is daarom erg belangrijk voor de kinderen. Vanuit deze visie is er voor gekozen om elke kamer uniek te maken, en er een eigen draai aan te geven.

130

In Antwerpen moest er een rijtjeshuis voor een samengesteld gezin worden ontworpen. De vader heeft 2 kinderen en de moeder heeft 1 kind. Het is de bedoeling dat als de kinderen het huis uitgaan, het huis kan worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden; “aanpasbaar wonen”. Als de kinderen het huis uit gingen, wil de vrouw dat er een plek vrijkomt voor haar schilderwerk en eventuele kantoorruimte.

30

w


1326 401

9

410

286

35

595

376 500

35

540 366

251

9

200

G'

F

F'

E

E'

D

D'

285

280

30

531

G

636 35

39 This section 266 makes the circulations of the stairs more clear. Also how the rooms are situated compared to eachother becomes clearer. successively: living, eating+ cooking, sleeping parents, bathing + dressing parents, child 1, child 2 + bathing children, child 3, rooftop

261

35

55

Op deze langse doorsnede wordt de circulatie van de trappen verduidelijkt. Ook de manier hoe de ruimtes tegenover elkaar zijn gepositioneerd wordt duidelijker. Achtereenvolgens: zitten, eten + koken, slapen ouders, kleden + baden ouders, kind 1, kind 2 + baden kinderen, kind 3, dakterras.


Deze afbeelding geeft een ruimtelijke impressie van het rijtjeshuis. Op deze afbeellding is te zien dat de circultatie in hout in combinatie met staal is gehouden, terwijl de volumes gepleisterd zijn. Dit is gedaan om de volumes beter te benadrukken.

This image gives a spatial impression of the rowhouse. Yhis image shows that the circulation is made in wood, combined with steel, while the volumes are plastered. In this way the volumes strike out more.


Achtergevel Facade of the back side


Curriculum Vitae Personalia/Personal Name: Adress: Telefonenumber: Email: Date of birth: Place of birth: Nationality: Marital status: Drivers license:

Hobby’s/hobbies + Interesses/interests

Danielle Guiaux Mutsaardstraat 19, 2000 Antwerpen (+31) (0) 6 283 159 19 (+32) (0) 4 741 762 50 danielle@guiaux.nl 22/05/1987 Zoetermeer, The Netherlands Dutch unmarried yes

Opleidingen/educations 09/2009 - 03/2010: 2007-2009: 2004-2007: 1999-2004:

Interiordesign, Elisava Escuela Superior de Disseny, Barcelona Interieurarchitectuur, Artesis Hogeschool Antwerp Manager wonen niveau 4, Hout&Meubileringscollege, Rotterdam HAVO, Sint-Laurenscollege, Rotterdam

Werkervaring/Working experience 2008-2010: 2005-2008: 03/2007-06/2007: 09/2006-12/2006: 09-2005-01/2006: 2004:

Catering, agency for students, Mise en Place Ceveral short jobs, agency Rotterdam Internship, Woestijn in Blik, setdesign, Rotterdam Internship, Frans Mets de Bedderij, furniturestore, Rotterdam Internship, Montèl, furniturestore, Rotterdam Cassiere, Albert Heijn, Berkel&Rodenrijs

Computerprogramma’s/Computerprograms: Vectorworks: Adobe indesign: Adobe Illustrator: Adobe Photoshop: Adobe flash: Google Sketchup:

Good Good Basic Basic Basic Basic

Talenkennis/Laguages Dutch: English: German: Spanish:

Mother tongue Fluent Basic Basic

Snowboarding, Surf, Traveling, meeting people, going out, visiting museums, design, nature, family, friends, enjoy. About me: I can work concentrated for a long time. I work good under time pressure. Work is not only your work, but also has to be a place where you don’t mind going to. I’m a little chaotic. I’m a social person, I like meeting new people. I’m a curious person. I’m very optimistic. I don’t stress out fast.

portfolio Danielle Guiaux  

summery of my work of the last 2 years

portfolio Danielle Guiaux  

summery of my work of the last 2 years

Advertisement