Page 1


VILNIAUS DIZAINO KOLEGIJA GRAFINIŲ KOMUNIKACIJŲ DIZAINO katedra

Nuolatinės studijų formos Grafinių komunikacijų dizaino studijų programos studentas

D A N I E L I U S

Z A J E N Č K A U S K A S

EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS

Baigiamasis darbas

DARBO VADOVĖ: Lekt. Jurga Juodytė............................................................................................................... RECENZENTĖ: Ieva Kumžienė.......................................................................................................................... KONSULTANTĖ: Aušra Teleišė...........................................................................................................................

2018


EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS

P A T I K I M U M O

D E K L A R A C I J A

Patvirtinu, kad mano, Danieliaus Zajenčkausko, Grafinių komunikacijų dizaino katedros studento baigiamasis darbas:

Tema: EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS 1. Yra atliktas savarankiškai šį dokumentą pasirašiusio autoriaus. 2. Nebuvo naudojamas VDK ar kitoje kolegijoje /universitete tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
 3. Nėra kopija ar plagiatas.
 4. Nėra naudojama medžiaga iš ankstesnių mano darbų ar kitų autorių darbų transkripcija atitinkamai to nenurodant.
 5. Visos nuorodos/ šaltiniai pateikti bibliografinių nuorodų sąraše yra teisingi.
 6. Sutinku, kad mano darbas būtų naudojamas neatlygintinai VDK studijų procese.
 7. Aš ţinau, kad šių nuostatų nesilaikymas yra laikomas rimtu akademinės atsakomybės principų ir etiškos mokslinės praktikos pažeidimu (remiantis LRS 2011 m. rugsėjo 15 d. Nutarimu Nr. XI-1583 “Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimo ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo”). Data……………………………………………………………………………………………....................................... Studento vardas, pavardė……………………………………………………………………….................................. Parašas…………………………………..……………………………………………………......................................


DANIELIUS ZAJENČKAUSKAS. BAIGIAMOJO DARBO RAŠTO DALIS

S A N T R A U K A

S U M M A R Y

Šiuolaikinis miesto žmogus vis labiau atskiria kokybiškus produktus ar paslaugas nuo beverčio brukalo. Tokia tendencija pastebina ir viešojo maitinimo versle. Akivaizdžiai augantis susidomėjimas gastronomijos pasauliu, restoranams kelia užduotį išsiskirti tiek maisto kokybe, tiek vizualinio stiliaus plėtojimu. Baigiamojo darbo rašto dalyje remiantis literatūra pateikta vizualinio stiliaus samprata ir svarba, aptariamos restoranų identiteto kūrimo tendencijos, taip pat eklektikos sąvokos pritaikomumas restorano dizaino kontekste. Taip pat ištirta konkurencinė aplinka, apžvelgti platų vizualinį stilių vystantys restoranai bei atlikus tikslinės auditorijos apžvalgą, pateikti rezultatai ir jų išvados. Remiantis tyrimo metu atlikta kontekstine analize ir suformuluotomis išvadomis, sukurtas eksperimentinio bistro ,,Dugnas” vizualinis stilius, aprašytas vizualinio stiliaus aiškinraštyje.

A modern city man is able to separate high-quality products or services from a worthless. This trend is also noticeable in the catering business. The apparent growing interest in the world of gastronomy, restaurants are challenging to improve both the quality of food and the development of the visual style. In the final part of the thesis, based on the literature, the definition and importance of the visual style is presented, the trends of the restaurant identity are discussed, as well as adaptation of the concept of eclecticism in the context of restaurant design. A competitive environment was also examined, a review of a wide range visual styles, and a review of the target audience, the results and their conclusions. Based on the contextual analysis and the conclusions formulated in the study, the visual style of the experimental bistro “Dugnas” was developed and described in the visual style script.


EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS

TURINYS ĮVADAS

1

1. LITERATŪROS APŽVALGA: RESTORANŲ VIZUALINIO STILIAUS IR TENDENCIJŲ ANALIZĖ 1.1.Vizualinio stiliaus samprata ir svarba 1.2.Restoranų identiteto kūrimo tendencijos 1.3.Eklektikos sąvoka restorano dizaino kontekste

2 3 4 5

2. TYRIMAS: PAVYZDŽIŲ ANALIZĖ IR APKLAUSOS REZULTATŲ APŽVALGA 2.1.Konkurencinės aplinkos Lietuvoje apžvalga 2.1.1.Džiaugsmas 2.1.2.Dublis 2.1.3.Keulė Rūkė 2.1.4.Delta mityba 2.1.5.Kablys 2.2.Platų vizualinį stilių vystančių restoranų paieška 2.1.1.CauCau 2.1.2.Norma Restaurant & Steak house 2.1.3.Taikin 2.1.4.KIMSKI 2.1.5.Spanjorskan 2.3.Tikslinės auditorijos apklausos rezultatų apžvalga ir išvados

6 6 6 8 9 10 12 13 13 14 16 17 19 20

IŠVADOS NAUDOTŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS PRIEDAI

22 23 24


DANIELIUS ZAJENČKAUSKAS. BAIGIAMOJO DARBO RAŠTO DALIS

ĮVADAS Viešojo maitinimo įstaigų industrijoje, kuri vis dažniau sutinkama šiuolaikiniame Vilniaus miesto peizaže, vizualinis stilius tampa neatsiejama sėkmės dalimi, savo svarba, kartais pralenkiantis net maisto kokybę. Tokia tendencija, labiausiai jaučiama didžiuosiuose pasaulio miestuose tokiuose kaip Berlynas, Londonas ar Niujorkas, kur apstu skirtingų restoranų, kerinčių savo išradingais interjerais, aplinkos kūrimo sprendimais ar prabanga. Siekis išsiskirti tampa esmine restorano koncepcijos dalimi. Vis dėlto, galima pastebėti, jog gausiame Vilniaus restoranų kontekste, dominuoja nuobodūs, savo veido neturintys bei niekuo neišsiskiriantys vizualiniai identitetai. Tokie restoranai, dažniausiai, pasirinkdami pseudoprabangą, reikalaujančią didelių investicijų, savo duris užveria nuostolingai – taip ir likę nepastebėti. Ko pasekoje, vizualinio stiliaus vientisumo ir koncepcijos originalumo stoka tampa viena svarbiausių nesėkmės priežasčių restoranų versle. Vis labiau pasaulėjančiame Vilniuje jaučiama didelė užsienio šalių ir jų kultūrų įtaka ne tik kultūriniame miestiečių gyvenime, bet ir maitinimo sektoriuje. Pastebima jog duris atveria ne tik skirtingų pasaulio šalių virtuves išbandyti kviečiantys, bet ir skirtingų koncepcijų ir tipų restoranai, tokie kaip – greito maisto užkandinės, gastrobar, aukštos klasės fine dining, brasserie ar šiuo atveju akcentuojami bistro restoranėliai. Bistro, tai XIX a. gimusi restoranų kryptis, kuri pagal pasakojama istoriją, kilusi būtent iš Paryžiaus, dažnai minimo kaip - pasaulio gastronomijos židinys. Originaliai, tai mažas restoranėlis prekiaujantis karštais bei šaltais užkandžiais ir alkoholiniais gėrimais. Šio tipo vietos dažnai siejamos su išradingu, bet paprastu, kiek neįpareigojančiu, tačiau kokybišku ir visada šviežiu - maistu sielai. Gastronomijos pasaulis visada suksis apie maistą – naujų skonių atradimus, produktų kokybę ar įmantrius paruošimo būdus ar tiesiog patogius – artimus sielai, valgius. Tačiau siekiant kurti verslą, būtina sukurti pridėtinę vertę siūlomam produktui. Tai neatsiejama ne tik nuo aplinkos, pateikimo manieros ar aptarnavimo kokybės, bet ir nuo vizualinio stiliaus, kurio sąvoka, nuo restorano identiteto kūrimo bei pagrindinių vizualinių elementų dizaino, išsiplečia iki viešosios komunikacijos skleidžiamos informacijos apipavidalinimo stiliaus ar prekės ženklo koncepcijos kūrimo.

P R O B L E M A - pastebėta apžvelgus konkurencinę aplinką - dauguma maitinimo įstaigų neturi aiškios koncepcijos ir neplėtoja vientiso vizualinio stiliaus, nors augantis susidomėjimas gastronomijos pasauliu sukuria vis didesnį poreikį restoranams išsiskirti savo unikalia idėja bei originaliais dizaino sprendimais. Projekto metu atsakyti į klausimą – kaip koreliuojasi sėkmingas restoranas su plėtojamu vientisu vizualiniu stiliumi? T I K S L A S - atlikus restoranų vizualinio stiliaus tendencijų, konkurencinės aplinkos bei tikslinės auditorijos apklausos rezultatų analizę, ištirti dizaino tendencijas, viešojo maitinimo kontekste, įtakosiančias eksperimentinio Bistro restorano ,,Dugnas” vizualinio stiliaus kūrimą. T Y R I M O O B J E K T A S aiškus ir apibrėžtas - originalių ir sėkmingų restoranų vizualiniai stiliai ir tikslinės auditorijos apklausos rezultatai. P R O J E K T O U Ž D A V I N I A I : - Teorinėje rašto darbo dalyje, remiantis aktualiais literatūros šaltiniais, išanalizuoti vizualinio stiliaus sampratą bei jo įtaką sėkmingam maitinimo sektoriaus verslui, apžvelgiant geriausių pasaulio restoranų identitetus ir stilius. - Atskleisti eklektikos filosofiją ir jos teorinę naudą kuriant dinamišką ir originalų bistro restorano veidą. - Praktinėje aprašomojoje dalyje apžvelgti restoranų koncepcijas bei vizualinius stilius dominuojančius Lietuvos konkurencinėje aplinkoje ir pateikti analogų užsienio rinkoje apžvalga. - Analizuojant pavyzdžius išsiaiškinti stilių, kuris būtų patrauklus restoranų lankytojams Lietuvoje. - Vizualinio stiliaus aiškinraštyje apibendrinti identiteto koncepciją, firminio stiliaus vystymo eigą. - Pateikti idėjines inspiracijas, nurodyti sukurto stiliaus naudojimo principus ir taisykles bei sudaryti viešosios komunikacijos gidą. D A R B O M E T O D A I : Tiriamojo darbo metu bus analizuojama vizualinio stiliaus samprata ir tendencijos sėkmingų restoranų kontekste, taip pat nagrinėjami pavyzdžiai konkurencinėje aplinkoje, apžvelgiami originalios koncepcijos restoranų įvaizdžio praktiniai pavyzdžiai bei formuojamos tikslinės auditorijos apklausos rezultatų išvados.

1


EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS

1. LITERATŪROS APŽVALGA: RESTORANŲ VIZUALINIO STILIAUS IR TENDENCIJŲ ANALIZĖ Šiame skyriuje pristatoma vizualinio stiliaus samprata ir svarba. Taip pat apžvelgiamos restoranų identitetų kūrimo tendencijos bei pristatoma eklektikos sąvoka viešojo maitinimo kontekste.

2


DANIELIUS ZAJENČKAUSKAS. BAIGIAMOJO DARBO RAŠTO DALIS

1.1.VIZUALINIO STILIAUS SAMPRATA IR SVARBA Šiuolaikiniame, nuolat besikeičiančiame pasaulyje, atpažįstamumas įgauna vis didesnę svarbą siekiant išsiskirti, todėl vis daugiau sėkmingų verslų investuoja į dizaino koncepcijos kūrimą ir plėtojimą. Siekiama, kad sukurtas įvaizdis kuo tiksliau perduotų norimą žinutę auditorijai apie organizacijos veiklą, kultūrą, identitetą bei misiją ir viziją. Kuriant įmonės įvaizdį nenuginčijamą naudą turi originali ir aiškiai perteikiama idėja bei nuoseklus vizualinių elementų stiliaus sekimas. Taigi, kas yra vizualinis stilius? Visų pirma, tai dizaino elementų grafinė visuma, sukurta vadovaujantis ta pačia idėjos ir stilistikos koncepcija. Pagrindinė kuriamo stiliaus paskirtis –aiškiai suformuluoti įmonės komunikuojamą žinutę ir efektyviai perduoti ją tikslinei auditorijai, išlaikant organizacijos koncepcija, tą pačią idėją ir viešosios komunikacijos strategiją bei manierą. Pagal G. Jarašienę1, vizualinis stilius yra bendras užsakovo ir dizainerio sprendimu sukurtas pristatomų produktų rinkinys, vaizduojantis kompanijos savitumą. Dizainas kuriamas pagal vieną stilių, laikantis tos pačios idėjos, kuri turi būti ne tik praktiška, bet išraiškinga ir įtaigi, o svarbiausias vizualinio stiliaus elementas – prekės ženklas. Prekės ženklas tai nustatyta tvarka įregistruotas, originaliai išspręstas meninis vaizdas (originalūs pavadinimai ir žodžiai, meninės kompozicijos ir piešiniai, suderinti su raidėmis, skaičiais, žodžiais ar be jų ir pan.). Sukurtas originalus ir lengvai pritaikomas prekės ženklas, gali būti sėkmingai plėtojamas į daugybę kitų vizualios išraiškos dizaino sprendimų, tokių kaip – plakatai, bukletai, įvairaus tipo leidiniai, reklamos sprendimai ir begalės kitų, atsiradus poreikiui, sukuriamų elementų, jungiamų vienos idėjos bei stilistikos. Šiuolaikiniame versle imamasi įvairiausių priemonių produktui ar paslaugai parduoti, turbūt viena svarbiausių priemonių – vizualinio stiliaus kūrimas paslaugai ar prekei. “Dizaino atnešama pridėtinė vertė priklauso nuo to, kuriame lygmenyje jį taikysime. Kalbant apie tam tikrą produktą, dizaino pridėtinė vertė greičiausiai bus finansinė – vartotojas pasirinks prekę, kuri turės gražesnę pakuotę, bus lengviau atpažįstama ir išskirtinė dėl pasirinktų grafinių sprendimų”2. Tačiau kūrybiškumas ir jo nešama pridėtinė vertė verslui nėra nustatoma vien tik pardavimų rodikliais, tai – kur kas daugiau, ką ne visada įmanoma išmatuoti finansiniu aspektu. Siekiant sukurti vientisą ir savo funkciją atliekantį stilių, svarbu nustatyti firminio stiliaus taisykles, kurios apima – komponavimo principą, grafinės išraiškos elementų naudojimą ir vientisos stilistikos išlaikymą sprendžiant dizaino problemas. O plėtojant vientisą ir originalų stilių didinamas produkto atpažįstamumas bei sukuriama pridėtinė vertė, teikiantys akivaizdžią naudą sėkmingo verslo kūrimui ir vystymui.

1 2

Jarašienė, Gintarė. Grafinio dizaino pagrindai. Kaunas, 2013 m. – 204 p. ISBN: 978-069-8090-23-9 https://ktu.edu/news/dizainas-irankis-inovaciju-ir-pridetines-vertes-kurimo-procese/

3


EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS

1.2. RESTORANŲ IDENTITETŲ KŪRIMO TENDENCIJOS Viešojo maitinimo verslas dar niekad nebuvo toks konkurencingas, dėl šios priežasties vis labiau jaučiamas siekis išsiskirti iš savo konkurencinės aplinkos. Viena iš priemonių tai pasiekti yra originalaus identiteto kūrimas. Tačiau vis dar sutinkama atvejų, kai identitetas pasibaigia ties sukurtu logotipu, o toliau - gana padriki, neapgalvoti dizaino sprendimai. Siekiant kuo tiksliau ir efektyviau perduoti verslo koncepciją ir žinutę apie ją, būtina kurti identiteto vizualinę visumą, turinčią savitą ir idėjiškai tinkamą sprendimą kiekvienai iškilusiai dizaino problemai spręsti. Dabartiniame, dirbtinu tampančiame pasaulyje, atsiranda poreikis tikriems ir nesuvaidintiems pojūčiams, tikroms emocijoms ir istorijoms, vertoms pasakojimo. Tai neaplenkia ir viešojo maitinimo sektoriaus identitetų kūrimo tendencijų. Jaučiama jog tampa svarbu atrasti išskirtinumą, bei būdą perteikti lengvai atpažįstamą ir originaliai pristatomą žinutę, pasakojančią apie koncepciją. Pagal Food Newsfeed3, visos efektyvios reklamos strategijos prasideda ir baigiasi ties vienu aspektu – numatyta tiksline auditorija. Išsiaiškinus ją, svarbu kurti restorano identitetą orientuojantis juos. Kiekvienoje publikuojamoje naujienoje turėtų atsispindėti veganas užsukantis į jūsų užkandinę ar atspindėti šeimų interesus, pas jus jau tradiciškai, vakarieniaujančius kiekvieną savaitę” Kuriant restorano veidą, svarbu nustatyti esmines idėjines gaires – tikslinę auditoriją, kuriamą atmosferą ar paskirtį, nes nuo to ir prasideda dizaino sprendimo paieškos. ,,Restoranų pilna ant kiekvieno kampo, išsidėsčiusių po visą miestą kuriame tu gyveni. Kad išsiskirti, savo klientų ratui, reikia pateikti kažką kitokio, kažką tikro” – straipsnyje apie restoranų identiteto tendencijas, pabrėžia Gourmet Marketing portalas.4 Nuo išskirtinio logotipo kūrimo iki viso vizualinio identiteto bei jo sistemos, komunikacijos manieros ir naudojimo gairių – taip išsiplečia dizainerio darbas kuriant restorano vizualinį stilių. Vizualinio stiliaus visuma sudaroma iš daugelio atskirų dizaino elementų: logotipas, atsargiai atrinktos spalvos ir šriftai, nuotraukos perteikiančios norimą idėją, lengvai skaitomo meniu maketavimas, grafiniai interjero dekoro elementai, darbuotojų uniformos, viešosios komunikacijos vizualiniai sprendimai ar kiti. Visa ši elementų visuma tarsi persipina su pasaulyje plačiai naudojama design thinking5 sąvoka. Kalbant įvairių dizaino projektų vadybininkės lūpomis ,,Lietuvių kalboje kol kas nėra šią koncepciją atitinkančio vertimo. Pažodžiui išeitų „dizaineriškas mąstymas.” tačiau toks „šifravimas“ ne visai atitiktų šios strategijos esmę, nes tai – ne tik mąstymo būdas, bet ir inovacijų kūrimo metodas”. Esminė restorano identiteto kūrimo tendencija, tai – idėjos originalumo vystymas, turintisaiškias sąsajas su jo koncepciją, taip pat yra inovatyvus ir lengvai įsimenamas – kitoks nei kiti. Siekiant plėtoti aiškią vizualinių elementų visumą svarbu sukurti aiškias vizualinio stiliaus gaires taip nenukrypstant nuo identiteto naudojimo taisyklių.

https://www.foodnewsfeed.com/fsr/vendor-bylines/10-delicious-restaurant-marketing-and-branding-strategies https://www.gourmetmarketing.net/restaurant-essentials/restaurant-branding-trend 5 Design thinking – dizaineriškas mąstymas 4 3 4


DANIELIUS ZAJENČKAUSKAS. BAIGIAMOJO DARBO RAŠTO DALIS

1.3.EKLEKTIKOS SĄVOKA RESTORANO DIZAINO KONTEKSTE Išskyrus modernųjį dizainą, turbūt vienas painiausių dizaino stilių yra eklektinis dizainas. Dauguma žmonių galvoja, jog eklektika tai tiesiog ekscentriškumo sinonimas, tačiau eklekticizmas yra visai kas kita. Visų pirma ši sąvoka aiškinama kaip nesuderinamų pažiūrų beprincipiškas jungimas. Kitaip tariant, tai skirtingų, viena kitai prieštaraujančių mokslo, meno teorijų, koncepcijų, stilių ar sąvokų jungimas į bendrą visumą, siekiant išlaikyti aiškią koncepciją, tačiau turinčią nuoseklumo stoką. Victor Cousin (1792 – 1876), Prancūzų filosofas, edukacijos reformos šalininkas ir istorikas, dėl savo sistemiško eklekticizmo tapęs vienu geriausiai žinomu, to laikmečio, Prancūzijos mąstytojų, eklektikos sąvoką pritaikė savo paties filosofinei sistemai pagrįsti. ,,Cousinas rėmėsi visa filosofijos istorija, kurioje dominavo empirizmas ir idealizmas. Tikroji jo ideologija panaikino idėjiškai priešingus elementus, tačiau likusius, tarpusavyje sutinkančius teiginius, sujungė į vieną, vieningą sistemą. Viktoro Cousino eklektika, turinti stiprų istorinį pagrindą, dėl to tapo viena iš dominuojančių filosofijos mokyklų Prancūzijoje, viso XIX a. laikotarpiu”. Eklektikos sąvoka, modernaus laikmečio rašytiniuose šaltiniuose, dažniausiai sutinkama medicinos, filosofijos, teologijos ar interjero dizaino kontekste - ,,eklektika yra populiari sąvoka interjero dizaino kontekste, reiškianti dekorą, kuris susideda iš skirtingų, kiek kontraversiškų elementų – unikalios tekstūrų kombinacijos, skirtingų laikmečių motyvai, įvairūs stiliai ar tendencijos bei spalvos. Tačiau tik plonytė linija skiria nuostabią eklektišką patalpą nuo patalpos kuri tiesiog neturi sąsajų tarp atskirų elementų, yra chaotiška, be akivaizdžios temos ar motyvo.” Visgi, šio filosofiško stiliaus samprata gali būti sutinkama ir restoranų verslo kontekste, ir nebūtinai interjero dizaino stiliaus, bet ir restorano vizualinio stiliau kūrime. Tačiau kuom pasireiškia eklektika kuriant restorano identitetą bei jo vizualinį stilių? Kaip ir interjero dizaine, taip pat ir restorano vizualinio stiliaus kūrimą apimančiame, grafiniame dizaine, dominuoja tas pats eklektikos principas – viena kitai prieštaraujančių pažiūrų ir idėjų derinimas bendroje koncepcijoje. Skirtingų stilių ir laikmečių derinimas, kontraversiškas šriftų ar spalvų naudojimas bei visiškai skirtingų tendencijų derinimas yra tik keletas iš daugybės eklektikos principų, galimai taikomų restorano identiteto ir vizualinio stiliaus kūrime.

https://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/E/eklekticizmas https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/eclecticism/v-1/sections/the-eclecticism-of-victor-cousin 8 https://www.apartmenttherapy.com/eclectic-decor-134813 6 7

5


EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS

2.TYRIMAS: PAVYZDŽIŲ ANALIZĖ IR APKLAUSOS REZULTATŲ APŽVALGA Antrajame tiriamojo darbo skyriuje aptariami praktiniai pavyzdžiai konkurencinėje aplinkoje ir analizuojami plačiai vystomi restoranų vizualiniai stiliai pasaulio rinkoje. Taip pat pristatomi tikslinės auditorijos apklausos rezultatai ir jų analizė.

6


DANIELIUS ZAJENČKAUSKAS. BAIGIAMOJO DARBO RAŠTO DALIS

2.1.KONKURENCINĖS APLINKOS LIETUVOJE APŽVALGA 2 . 1 . 1 .

D Ž I A U G S M A S

„Džiaugsmas” – tai virtuvės šefo Martyno Praškevičiaus ilgai planuotas ir kurtas bistro. Tai unikali vieta tiek savo požiūriu į maistą, tiek savo idėja ar minimalistinio interjero sprendimu, svečio dėmesį fokusuojančiu į vakarienių metu patiekiamus valgius. Tai nuolat stebinantis restoranas, duris atvėręs Vilniaus gatvėje, kuri žinoma kaip viena iš judriausių ir prestiziškiausių, Vilniaus gatvių. Vyriausias virėjas bei įkūrėjas, Martynas, šiame projekte stulbina savo užsispyrimu naudoti tik kokybiškiausius, o kas svarbiausia, griežtai tik lietuviškus produktus bei šio, gana eksperimentinės koncepcijos rezultatais. Lietuviškasis bistro ,,Džiaugsmas” debiutavo tik 2017 metais, tačiau tais pačiais metais jau buvo išrinktas antru geriausiu restoranu ,,30 geriausių restoranų Lietuvoje” rinkimuose.9 Įdomu ir tai, jog pagrindinės šefo charakterio savybės – kuklumas ir paprastumas kuris yra persipynęs su maksimalizmu kokybės atžvilgiu, puikiai atspindi tiek jo kuriamuose patiekaluose, tiek restorano stiliaus plėtojime. K Ū R Y B I N I S S P R E N D I M A S . Kuriant įvaizdį šiam restoranui, buvo pasirinkta sekti minimalistiniu stiliumi. Tai puikiai atspindi restorano logotipas, kuris netuščiažodžiauja apie restorano veiklą, tačiau puikiai atspindi restorano žinutę ir pagrindinę idėją – kuri kviečia džiaugtis paprastais, bet kokybiškais, širdžiai artimais produktais ir patiekalais gaminamais iš jų. V I Z U A L I N I S S T I L I U S . Minimalistinį logotipo sprendimą, papildo keletas jautrių iliustracijų: vienoje iš jų - Lietuvos simbolių tapusi šviesiaplaukė mergina, kuri vaizduojama, tautodailės įkvėptą ir lino raižinio techniką primenančiu, stiliumi; kitose – tokiu pat stiliumi vaizduojami kitų žmonių portretai: jauno berniuko, gan šiuolaikiškai atrodančio vyriškio, taip pat pagyvenusio, barzdoto vyro, taip pat garbaus amžiaus moteris – ir visi jie šypsosi santūria, lietuviška šypsena. Tarp portretinių iliustracijų pastebima ir dar viena – tiesiog lėkštė, pateikiama kaip maisto simbolis bei yra atlikta ta pačia technika. Šie, kertiniai, identiteto elementai sėkmingai naudojami restorano meniu, skrajučių, vizitinių kortelių ar viešosios komunikacijos dizaino kūrime ir plėtojime.

9

http://30geriausiurestoranu.lt/restoranai/2017/dziaugsmas 7


EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS

https://www.facebook.com/dziaugsmas.restoranas/

8


DANIELIUS ZAJENČKAUSKAS. BAIGIAMOJO DARBO RAŠTO DALIS 9

http://30geriausiurestoranu.lt/restoranai/2017/dziaugsmas

2 . 1 . 2 .

D U B L I S

„Dublis” – fenomenas Lietuvoje, duris atvėręs 2013 metų vasarą, turbūt, pačiomis prasčiausiomis aplinkybėmis restoranui. Visų pirma, tai - protu nesuvokiamas vietos pasirinkimas, kuri yra visai arti stoties Vilniuje, Šopeno gatvėje. Kaip pats restorano įkūrėjas ir virtuvės šefas Deivydas Praspaliauskas rašo savo knygoje: „Ta vieta ankščiau vadinosi „Pyragėlis”, bet žmonės ją žinojo kaip „Snarglynę” arba „Bobų ašaras”.”10 Taip pat, naujai atidarytame, bistro tipo restorane buvo siūlomas dar Lietuvoje mažai žinomas degustacinio meniu koncepcija, kuri siūlo tik visą vakarienės meniu arba nieko, kas tuometiniam Vilniečiui, net nekalbant apie aplinkinius gyventojus, buvo kiek akiplėšiška, gal net nepriimtina (ypač kai kiekvienas pratęs rinktis maistą pagal save), o ypač kai patiekiamas maistas yra gana paprastas, tačiau paremtas sezoniškumu ir virtuvės komandos eksperimentais. Vis dėl to, rizika atsipirko ir tai yra vieta, susilaukusi milžiniškos sėkmės bei virtuvės šefo Deivydo pripažinimo, jį lydinčio iki šiol. K Ū R Y B I N I S S P R E N D I M A S . Kuriant šio identiteto sprendimą buvo nenukrypstama nuo aiškios restorano koncepcijos, kuri pasisako už paprastus produktus, patyrusio šefo rankose virstančius nepakartojama skonių magija. Logotipe pasirinkta naudoti pagrindinius skandinaviškos virtuvės (būtent tokia virtuvė dominuoja restorane “Dublis”), produktus – burokėlis, morka ir obuolys, kurie puikiai atspindi virtuvės šefo propaguojamą nordic cuisine11 stilių. V I Z U A L I N I S S T I L I U S . Nors restorano vizualinis stilius yra gana statiškas – vien logotipas, per palyginus trumpa laiką, buvo koreguojamas du kartus, tačiau išlaikomi tie patys, daržoves vaizduojantys, elementai. Dabartinis identiteto variantas kur kas rimtesnis, minimalesnis, nei variantai buvę prieš tai, kas atspindi jog restoranas auga ir bręsta kartu su jo vizualiniu stiliumi, kuris taip pat nuolat kintantis ir tobulėjantis, tačiau išlaikantis tą pačią, restoranui būdingą vizualinę visumą.

https://www.facebook.com/dublisvilnius/

10 11

Deivydas Praspaliauskas. Aš, tu ir virtuvė. Vilnius, 2017 m. 21p. ISBN 978-609-01-3082-7 Nordic cuisine – šiaurės šalių virtuvė. 9


EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS

2 . 1 . 3 .

K E U L Ė

R Ū K Ė

Amerikietiško barbecue12 stiliaus, greito maisto užkandinių tinklas - „Keulė Rūkė”, savo pavadinimu puikiai nusako viso savo meniu esmę, tai – rūkytos kiaulienos patiekalai, kurių pasirinkimas tradiciškas – plėšyta kiauliena, rūkyti šonkauliukai bei jų pačių gaminamos dešrelės. Tačiau tai gana retas atvejis, kai maitinimo įstaiga yra plačiau žinoma ne dėl siūlomo maisto - kuris keliamus lūkesčius vis dėl to atperka ir atperka su kaupu, o labiau dėl savo radikalių pažiūrų politikoje ir jų akcentavimo socialinėje erdvėje. Vienas garsiausių ir plačiausiai žinomas pavyzdžių, tai – graffiti išpiešta siena, kuri vaizduoja, tuomet naujai išrinktą, Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą Donaldą Trumpą ir Vladimirą Putiną, besimėgaujančius prancuzišku bučiniu. Šia, gana erotišką, pasaulio lyderius pašiepiačią sceną papildo užrašas ,,Make everything great again”. Tokia, diskusijas iššaukianti, grafika atskleidžia aiškų ir drąsų politinį požiūrį, kuris šokiruodamas tikslinę auditoriją, populiarina ,,Keulė Rūkė” vardą. K Ū R Y B I N I S S P R E N D I M A S . Nebijantis išsišokti, o gal net peržengiantis ribas, Dominykas Čečkauskas ir jo kuriamas bei nenuspėjamai augantis firminis stilius, kuris pritraukia pasirinktą tikslinę auditoriją. “Keulė Rūkė” nepaiso jokių primetamų taisyklių ar normų, būtent tai ir vaizduoja greito maisto restoranų tinklo identitetų variacijos, kuriose, dažnai vaizduojami karikatūrine forma perteikti, politinę potekstę ir kiaulės motyvų turintys personažai. Dažnai šokiruojanti viešosios komunikacijos strategija, nebijanti atvirai ir pašiepiamai vaizduoti aktualiausias politines naujienas, taip pat mėgstantys pasijuokti temomis, kuriomis ne visi linkę juokauti – religija, politika, seksas ar narkotinių medžiagų vartojimas. V I Z U A L I N I S S T I L I U S . Dinamiškas, keičiantis savo vizualinę forma identitetas ir gaivališka viešoji komunikacija, kuri nuolat įtakojama pasaulio politinių aktualijų. Visą tai į visumą apjungia nuosekli koncepcija bei apgalvotai sprendžiamas vizualinis stilius.

12

Barbecue – mėsos kepimas ant žarijų.

10


DANIELIUS ZAJENČKAUSKAS. BAIGIAMOJO DARBO RAŠTO DALIS

https://www.facebook.com/keule.ruke/

11


EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS

2 . 1 . 4 .

D E L T A

M I T Y B A

“Delta mityba” – vis dar augantis ir savo veido tebeieškantis projektas, stebinantis ne tik savo išradingumu maisto ruošime, bet ir originalios bei sėkmingos koncepcijos plėtojime. Ši alternatyviomis pažiūromis alsuojanti dienos pietų vieta, įsikūrusi po vienu stogu su menininkų dienos centru pavadinimu “Autarkia”, kurioje dirbantis menininkas Robertas Narkus, kartu su būriu bendraminčių ir pradėjo “Delta mityba” veiklą. Tai socialiai aktyvus, kokybės ir idėjos vedamas restoranas, kurį virtuvės šefas Jonas Palekas viešojoje erdvėje apibūdina kaip – išlaisvintą azijietišką virtuvę. K Ū R Y B I N I S S P R E N D I M A S . Restorano steigėjai pasirinko eklektišką įvaizdžio kūrimo būdą. Čia kultūra, menas ir gastronomija persipina su filosofija ir paprastumu. Tai dinamiškas, vis dar augantis ir kūrybiškumo nestokojantis restorano veidas, kurio ženkle matomas gan nejaukios išvaizdos paukštis ryjantis spalvingą žuvį. Kaip ,,30 geriausių Lietuvos restoranų” portalui aiškina restorano komanda ,,Tai siejama su žodžiu „delta”, pasak restorano steigėjų, reiškiančiu upės vietą, kurioje suteka patys įvairiausi vandenys, todėl ten susikaupia geriausi dalykai”.13 V I Z U A L I N I S S T I L I U S . Gana padrikas, vis dar augantis, dėl to nuolat kintantis stilius. Dizaino elementus į bendrą visumą jungia labiau idėjiškai nei grafiškai, tačiau tai atlieka išlaikant jaunatviško ir eksperimentuoti linkusio restorano

https://www.facebook.com/deltamityba/

13

http://30geriausiurestoranu.lt/radaras/delta-mityba

12


DANIELIUS ZAJENČKAUSKAS. BAIGIAMOJO DARBO RAŠTO DALIS

2 . 1 . 5 .

R E S T O B A R A S

K A B L Y S

,,Kablys” - įsikūręs buvusių Geležinkelininkų kultūros rūmų pastate, esančiame Kauno gatvėje, Vilniuje. Tai unikalus, modernistinės architektūros objektas, tokiu tapęs po to, kai 1994 metais, prie pastato fasadinės dalies, skulptorius Mindaugas Navakas ,,prisegė” didžiulį, metalo konstrukcijos kablį. Nors dauguma, taip ir nesuprato kam reikėjo pritaisyti tokį akiai nemalonų, grėsmingą elementą, tačiau kūrybingas sielas tai įkvėpė. Tačiau šių dienų Vilniuje, objektas turi ne tik architektūrine prasme, bet ir kultūrinę, mat čia, po vienu stogu, yra tiek daug – ,,Kalblys + Club”, ,,Restobaras Kablys”, nesenai duris atvėręs ,,B&B&B&B&B” hotelis, riedlenčių parkas, jaunatviškų rūbų parduotuvė, alternatyvios muzikos mėgėjų baras ,,Skylė”, taip pat dviračių taisykla ir netgi alaus darykla. Taip pat, tai tarsi namai įvairiausioms meno šakoms – nuo muzikos ar fotografijos, iki tapybos ar šokių. Pats restobaras savo veiklą pradėjo visai nesenai - 2015 metų vasarą, tačiau jame patiekiamas maistas tampa vis dažnesne priežastimi užsukti į ,,Kablį”. K Ū R Y B I N I S S P R E N D I M A S . Restoranėlio, save vadinančiu gastrobaru, kūrybinis sprendimas prasideda nuo visiškai minimalistinio ,,Kablio” logotipo, kuriame vaizduojama ,,K” raidės dalis, leidžiančio iššifruoti jame paslėptą ,,Kablys” pavadinimą. Kartu su logotipu, naudojamas ir restoranėlio pavadinimas, leidžiantis lengviau identifikuoti veiklos kryptį, o po logotipu esantis prierašas - ,,EAT, DRINK & REST” tarsi užbaigia idėjos pasakojimą logotipe. Kuriant identiteto vizualinę visumą, pasirinkta naudoti pastelinės žalios spalvos foną, kuriame talpinamas logotipas bei kita reikalinga informaciją. Visą tai papildo keletas iliustracijų, apipavidalinančių identitetą į bendrą visumą. V I Z U A L I N I S S T I L I U S . Plėtojant vizualinį stilių, buvo nutarta išlaikyti gana statišką, aiškią sąsają tarp dizaino elementų turinčią identiteto visumą. Naudojant aiškias stiliaus gaires, išlaikomas vientisumo jausmas, kuris atsispindi ir jų gaminamą maistą, kuris turi gan aiškią

https://www.facebook.com/RestobarasKablys/

13


EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS

2.2.PLATŲ VIZUALINĮ STILIŲ VYSTANČIŲ RESTORANŲ PAIEŠKA 2 . 2 . 1 .

C A U

C A U

,,Cau Cau”, tai – eksperimentinis restoranas, gimęs su idėja gaminti spalvingą ir modernų maistą, kylantį iš įvairialypės Peru virtuvės šaknų. Tai šimtmečiais puoselėtų tradicijų įkvėptas maistas, paremtas gausybės skirtingų etinių grupių, savo namus randančių Peru regione, pasižyminčiame svetinga kultūra ir egzotiškais skoniais, atsispindinčiais restorano patiekiamuose patiekaluose. Tai yra puikus dinaminio identiteto pavyzdys, puikiai atspindintis spalvingą ir įvairiapusišką Peru kultūrą. Visų pirma, ,,Cau Cau” neprisiriša prie statiško logotipo principo – pasirinkta naudoti kelis, skirtingus jo variantus, taip pat nemažą grafinio stiliaus sudaro ryškios spalvos bei tarpusavyje derinami sans serif šriftai. Visa tai papildo minimalistinės, gan grubios stilistikos, linijinės iliustracijos. Galima teigti, jog restorano vizualiniame stiliuje jaučiama eklektikos įtaka.

14


DANIELIUS ZAJENČKAUSKAS. BAIGIAMOJO DARBO RAŠTO DALIS

2 . 2 . 2 .

N O R M A

R E S T A U R A N T

&

S T E A K

H O U S E

Bulgarijoje įkurtas, tačiau Ispanijos įkvėptas restoranas, savo svečius malonina ne tik sultingais kepsniais ar pajūrio vaizdais, tačiau ir puikiai plėtojamu vizualiniu stiliumi, kuris atspindi tiek ispanišką restorano koncepciją, tiek jo lokaciją rytų Europoje. Pagrindinis identiteto elementas, tai – juodaplaukės ispanės, su gėle plaukuose, iliustracija atlikta stiliumi, artimu rytų Europos kultūrai. Logotipe naudojamą moters atvaizdą papildo ir kitos, vientisą stilių išlaikančios iliustracijos naudojamos viešosios komunikacijos sprendimuose ar meniu apipavidalinime. ,,Norma” restorano įvaizdžiui žavesio prideda plačiai naudojama raudona spalva, papildoma juodais ar pilkais atspalviais, taip pat ir tipografinis sprendimas naudoti gan ryškų, storą ir tvirtą šriftą. Tai smagus, žaismingas ir restorano nuotaiką atspindintis vizualinio stiliaus sprendimas.

15


EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS

https://www.behance.net/gallery/62859783/NormaRestaurant-Steak-House-Branding

16


DANIELIUS ZAJENČKAUSKAS. BAIGIAMOJO DARBO RAŠTO DALIS

2 . 2 . 3 .

T A I K I N

,,Taikin” – Jungtinėse Amerikos Valstijose, Floridos valstijoje duris atvėręs Japonų restoranas, kurio pavadinimas, išvertus iš Japonų kalbos, reiškia sėkmę. Restoranas taip pat glaudžiai siejamas su Japoniškojo folkloro mitologiniu gyvūnu – Tanuki, kuris manoma, jog neša laimę, dėl ko dažnai laikomas namuose ar darbo vietoje. ,,Taikin”, tai – restoranas turintis ne tik gilias Japoniškas tradicijas, bet ir koncepciją, glaudžiai susijusią su jomis. Pagrindinis vizualinio stiliaus elementas, tai – modifikuotu šriftu užrašytas restorano pavadinimas, vaizduojamas kartu su stilizuota mitologinio gyvūno Tanuki iliustracija, kuri taip pat naudojama ir interjero dekoro sprendimuose. Logotipą papildo mitologinių, to krašto, gyvūnų, ar kitų siužetų linijinės iliustracijos. Restorano stiliuje dominuoja Azijos šalims būdingos spalvos – raudona, juoda, balta, taip pat chaki bei visas apjungianti tamsaus smėlio spalva.

https://www.behance.net/gallery/49661991/TaikinAsian-Restaurant

17


EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS

2 . 2 . 4 .

K I M S K I

Šis restoranas, duris atvėręs Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čikagos mieste, yra neeilinis tuom, jog restorano koncepcijoje persipina Korėjos ir Lenkijos gatvės maistas. Tai neeilinis, dvi, visiškai skirtingas kultūras apjungiantis restoranas, yra puikus pavyzdys, to, ką galima išgauti jungiant du visiškai skirtingus stilius, siekiant sukurti lengvai įsimenamą ir vientisą vizualinio stiliaus sistemą. Restorano viduje - kiek tamsokas, minimalistinis, futuristinis bei geometrijos formų įkvėptas restorano interjeras. Tačiau kontrastingas vizualinis identitetas ir jo elementai pagyvina kuriamą aplinką. Kontrastui perteikti pasirinktos spalvingos, kiek šmaikščios iliustracijos daugiausia vaizduojančios tradicinį abiejų kultūrų maistą ar valgymo kultūros elementus. Tačiau neapsieitą ir be politinę prasmę turinčių akcentų: keliose iš jų – Lenkijos simboliu tapęs karūnuotas erelis. Šios ryškios iliustracijos naudojamos viso vizualinio stiliaus plėtojime bei yra papildomos logotipu, kuris vaizduoja restorano pavadinimą, užrašytą raudonu, gan paprastu, sans serif šriftu. Tai puikus pavyzdys, įmonės koncepciją perteikiantis kontrastingu bei žaismingu stiliumi.

http://bpando.org/2016/08/12/branding-kimksi/ 18


DANIELIUS ZAJENČKAUSKAS. BAIGIAMOJO DARBO RAŠTO DALIS

2 . 2 . 5 .

S P A N J O R S K A N

Visų pirma, verta paminėti, jog tai modernus ir ekspresyvus Ispanų restoranas, įkurtas Stokholme, Švedijoje. ,,Spanjorskan”, tai – restoranas, turintis eksperimentinį požiūrį į maistą, jo pateikimą bei aplinkos kūrimą. Patiekiamos didelės, dalinimuisi skirtos porcijos, kurių pagrindinis bruožas – teatrališkumas, persipinantis su ryškiomis, ispanų temperamentą simbolizuojančiomis spalvomis, kurio skonis – ryškus ir kiek dramatiškas. Charakteringas interjero stilius ir maisto teatrališkumas taip pat išlaikomas ir kuriant restorano vizualinį stilių. Pirmiausia pastebimas – logotipas, kuris tarsi surinktas iš spalvingų, įvairių bei dekoratyvių šriftų. Toks daugialypis logotipas, iš kurio kyla ir kiti identitete naudojami vizualiniai elementai, puikiai atspindi restorano charakterį, kuriamą nuotaiką bei pagrindinę restorano koncepciją.

http://bpando.org/2018/02/13/restaurant-branding-spanjorskan/

19


EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS

2.3.TIKSLINĖS AUDITORIJOS APKLAUSOS REZULTATŲ APŽVALGA IR IŠVADOS Atlikta apklausa pavadinimu “Maitinimo įstaigų vizualinio stiliaus reikšmė”, kurią sudaro 14 klausimų. Anketa sudaryta iš dviejų blokų: 1) demografinis (apklaustųjų lytis, amžius, gyvenamoji vieta, finansinė padėtis), 2) klausimai skirti išsiaiškinti apklaustųjų nuomonę apie restoranų koncepcijos svarbą renkantis restoraną. Tyrime dalyvavo 55 dalyviai iš kurių dauguma 18-33 metų. Moterys respondentės sudaro 60 proc., vyrai 38,2 proc. Didžioji dauguma apklaustųjų gyvena Vilniuje (78,2 proc.). Iš anketos rezultatų galime teigti, kad naujus restoranus dauguma Vilniečių išbando tik kartais, dažniausiai jie renkasi jau pamėgtas ir žinomas vietas, tačiau nemaža dalis yra linkusi eksperimentuoti ir ieškoti naujų vietų pavalgyti. Galime manyti, kad susidomėjimas gastronomijos pasauliu laikui bėgant didėja. Nuomonės apie daromą įtaką renkantis restoraną išsiskiria ir vieningos tendencijos nėra, respondenams vienodai svarbu kaina, maisto kokybė, įdomus konceptas, aplinkinių rekomendacijos ir patogi lokacija. 63,6 proc. apklaustųjų teigia, kad atkreipia dėmesį į maitinimo įstaigos iškabą ir mano, kad ji turi atskleisti gaminamo maisto pasiūlą. Logotipas – svarbiausias įmonės identiteto elementas, kurio pagrindinis tikslas išsiskirti iš konkurentų ir kurti vartotojo sąmonėje vientisą, įsimenantį įvaizdį. Logotipo sėkmę lemia daug mažų smulkmenų, kūrybinės idėjos išgryninimas ir svarbiausia – žinojimas, ko sieki ir kokias vertybes nori juo atspindėti. Analogiškai svarbi ir koncepcija, kuri lankytojams siunčia žinutę kokio tipo maistas bus patiekiamas, kokią virtuvę ji atspindi ir į kokią tikslinę grupę yra orientuojamasi. Atlikę šią apklausą galime teigti, kad dauguma vartotojų ieško tobulo balanso tarp maisto kokybės ir restorano koncepto. Nors renkantis restoraną maisto kokybė yra svarbiau, tačiau pasirinkus išskirtinę ir pritraukiančią koncepciją maistas gali būti paprastesnis, nes originali restorano idėja kompensuoja suteikiamą patirtį, žinoma tiekiant prastą maistą klientai gali antrą kartą nebeapsilankyti ir nesuteikti gerų rekomendacijų kitiems, potencialiems lankytojams.

20


DANIELIUS ZAJENČKAUSKAS. BAIGIAMOJO DARBO RAŠTO DALIS

T I K S L I N Ė S A U D I T O R I J O S R E Z U L T A T A I :

A P K L A U S O S

1. Amžius:

2. Lytis:

3. Gyvenamasis miestas:

4. Pajamos per menesį:

5. Kaip dažnai valgote restoranuose ar kavinėse?

6. Ar dažnai bandote naujus restoranus ar kavines?

7. Kurie iš šių kriterijų daro didžiausią įtaką renkatis naują restoraną ar kavinę?

8. Ar sutinkate, kad svarbiau kokybiškas maistas, nei prabangi aplinka?


EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS

9. Ar jums svarbi maitinimo įstaigos idėja (konceptas)?

10. Ar jums svarbi restorano aplinka (interjeras)?

21

11. Ar domitės gastronomijos pasauliu?

12. Ar dažnai atkreipiate dėmesį į restorano ar kavinės logotipą (iškabą)?

13. Ar sutinkate, kad restorano logotipas (iškaba) turi atskleisti įstaigos gaminamo maisto pasiūlą?

14. Ar sutinkate, jog sėkmingam restoranui ar kavinei svarbiausia yra kokybiškas maistas?

22


DANIELIUS ZAJENČKAUSKAS. BAIGIAMOJO DARBO RAŠTO DALIS

IŠVADOS 1. Apžvelgus konkurencinę aplinką, daroma išvada, jog daugumos Vilniaus restoranų identitetai yra kuriami naudojant vien logotipą, tačiau retais atvejais įvedami ir papildomi grafiniai elementai. Taip pat pastebėta, jog neskiriama pakankamai dėmesio komunikacijos manierai kurti ar plėtoti vientisą vizualinį stilių. 2. Analizuojant restoranų pavyzdžius užsienio rinkoje, pastebėta jog vizualinis stilius gali būti neakcentuojanti logotipo – identiteto sistema kuriama iš papildomų elementų, papildančių restorano idėją. 3. Kokybiški bei puikiai restorano koncepciją atspindintys identitetai bei komunikacijos maniera gali lemti sėkmę net ir be didelių investicijų į restorano įrangą ar aplinką. 4. Pastebėta, jog identitetai kuriami pasitelkiant net ir restorano vietovę, istoriją ar humorą. Taip pat pagrįsta nuomonė, jog svarbiausia originalus kūrybinis sprendimas padedantis atskleisti įstaigos idėją bei misiją. 5. Atlikus tikslinės auditorijos apklausą ir susumavus rezultatus pastebėta, jog dauguma atvejų, restoranų versle svarbiausia geras ir kokybiškas maistas bei adekvati jo kaina. 6. Skaitmeninės technologijos, kaip niekada, tapo prieinamos ir plačiai naudojamos versle. To neaplenkia ir viešojo maitinimo sektorius – pastebėtą sėkmingų atvejų, kai gana padrikas vizualinis stilius yra atperkamas originalia, šmaikščia, o kartais net šokiruojančia viešąja komunikacija.

23


EKSPERIMENTINIO BISTRO VIZUALINIS STILIUS

NAUDODŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS L I T E R A T Ū R A : 1. Jarašienė, Gintarė. Grafinio dizaino pagrindai. Kaunas, 2013 m. – 204 p. ISBN: 978-069-8090-23-9 2. Deivydas Praspaliauskas. Aš, tu ir virtuvė. Vilnius, 2017 m. – 21p. ISBN 978-609-0-3082-7 I N T E R N E T I N I A I

Š A L T I N I A I :

1. https://ktu.edu/news/dizainas-irankis-inovaciju-ir-pridetines-vertes-kurimo-procese/ 2. https://www.foodnewsfeed.com/fsr/vendor-bylines/10-delicious-restaurant-marketing-and-brandingstrategies 3. https://www.gourmetmarketing.net/restaurant-essentials/restaurant-branding-trend 4. https://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/E/eklekticizmas 5. https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/eclecticism/v-1/sections/the-eclecticism-of-victor-cousin 6. https://www.apartmenttherapy.com/eclectic-decor-134813 7. http://30geriausiurestoranu.lt/restoranai/2017/dziaugsmas 8. http://30geriausiurestoranu.lt/radaras/delta-mityba

24


Maketas rasto darbas  
Maketas rasto darbas  
Advertisement