Page 7

‘Ik was het meisje van het waterschap’

Als kind wilde ze al op Terschelling wonen. Voor Nienke Hamstra staat het eiland synoniem voor onthaasten, schitterende natuur en een kleine leefgemeenschap met een groot wij-gevoel. Dat ze tussen de eilanders woont, vindt ze een voordeel voor haar werk als administratiefjuridisch medewerker bij Wetterskip Fryslân. ‘Mij komt veel ter ore, waardoor ik vaak al in de beginfase bij een project wordt betrokken.’

NIENKE HAMSTRA, ADMINISTRATIEF-JURIDISCH MEDEWERKER

‘Terschellingers keren generaties lang de zee’ Tot haar achttiende woonde Nienke in Brabant. Van haar vader, die werkte als cultuurtechnisch ambtenaar ruilverkaveling, leerde ze respect op te brengen voor de watergangen in het landschap. ‘Als kind mocht ik niet over slootjes springen, want o wee, het talud kon beschadigd raken.’ Na haar opleiding tot jeugdwelzijnswerker verhuisde Nienke naar Terschelling om daar in de bakkerij van haar man te gaan werken. In 1997 kreeg ze een administratief-juridische functie in het kantoor van het waterschap in Midsland. ‘Toen ik net begon, was ik het meisje van het waterschap. In de jaren daarna heb ik veel geleerd.’ In 2001 betrokken Nienke en haar gezin het polderhuis, de voor­ malige dienstwoning van waterschap de Terschellinger Polder.

KIBBELEN Samen met collega’s Albert Kiers (technisch medewerker) en Max van der Heide (onderhoud) leidt Nienke het waterbeheer

12

Wetterskip nr. 2 | september 2013

op het eiland in goede banen. ‘Albert en ik zijn soms net een kibbelend echtpaar. We willen allebei het onderste uit de kan. Hij voor wat betreft de uitvoering, ik bewaak het beleid. Dat gekibbel leidt uiteindelijk tot de beste resultaten.’ Alle facetten van het waterschapswerk belanden op Nienkes bureau. In de herfst vraagt ze offertes aan bij bedrijven die de achtergebleven rommel op de dijk van het eiland kunnen afvoeren. Ze verzorgt de contracten met boeren die van het waterschap land op de dijk pachten of bestelt kunstmest voor de grasmat op de dijk. Ook regelt Nienke dat de 45 kilometer aan hoofdwatergangen op Terschelling worden gebaggerd en gehekkeld. Als schouwvoerder controleert ze de doorstroming van de watergangen en ze is vergunningverlener Keur voor de waterkwantiteit en de kering. Af en toe ervaart Nienke de beperkingen van het zitten op een eiland. ‘Als we bij het onderhoud aan sluizen en gemalen een bepaald onderdeel missen, moeten we wachten op de eerstvolgende veerboot.’

MEEDENKEN

SPREEKUUR

Nienke is vaak bij verschillende overleggen met Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling en ze heeft contact met de eilander boeren. ‘Ik denk met ze mee over hun wensen en problemen. Door het bestemmingsplan zijn de mogelijkheden vaak beperkt. Zo mag baggerspecie niet zomaar over het land worden gebracht vanwege het beschermde reliëf.’

Wetterskip Fryslân beheert op Terschelling onder andere 14 kilometer Waddenzeedijk. Het waterschap voert met Rijkswaterstaat gesprekken over de overname van het beheer en onderhoud van de duinwaterkering langs de Noordzee. Nienke ziet het als een uitdaging als het waterschap deze taak zou overnemen. ‘Je krijgt dan ook te maken met de vergunningverlening in een toeristisch duingebied, met Natura 2000-regels voor de bescherming van flora en fauna en vakantiewoningen.’

Bij gevaarlijk hoge waterstanden richt het waterschap op Terschelling een eigen actiecentrum in, dat Nienke als calamiteiten­coördinator aanstuurt. ‘Afgelopen september hadden we nog een grote oefening met onze vrijwillige dijkwachters.’ Volgens Nienke voelen de Terschellingers zich best veilig achter de duinen en dijken. ‘Al generaties lang keren ze de zee. Zand moet worden vastgehouden en met helm ingeplant, is de gedachte. Dynamisch kustbeheer, waarbij het beheer van de zandige kust op een natuurlijke manier plaatsvindt, is voor hen dan ook moeilijk te bevatten.’

Nienke vindt haar werk uniek. ‘Dat we met zo’n klein team zo’n berg werk verzetten. Natuurlijk hebben we veel contact met de collega’s van bijvoorbeeld planvorming op het hoofdkantoor in Leeuwarden, maar we doen veel zelf.’ Ook in haar vrijetijd laat Nienke het werk niet los. ‘Zelfs als ik baantjes trek in het zwembad, lijkt het soms wel spreekuur!’, lacht ze. ‘Dan beantwoord ik vragen van andere zwemmers over de waterschapsheffing!’

13

138138 1 wette wetterskip magazine  
138138 1 wette wetterskip magazine  
Advertisement