Page 3

DALEND VEEN VRAAGT VISIE VOOR LANGE TERMIJN

‘Wij kunnen niet in het hele gebied mee omlaag blijven gaan’ Het veen in het Veenweidegebied oxideert en daardoor daalt de bodem. Niet snel, maar wel gestaag, met zo’n centimeter per jaar. Een van de gevolgen is dat de belangen van verschillende gebruikers en functies steeds vaker botsen. Boeren willen het land bijvoorbeeld graag droog hebben, maar een laag peil kan schade veroorzaken aan woningen met houten funderingspalen. Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de veenweidegemeenten werken samen met bewoners en gebruikers aan een langetermijnvisie. ‘Tot nu toe hebben we als waterschap eigenlijk steeds de daling gevolgd’, vertelt adviseur waterbeheer Jos Schouwenaars. ‘We zijn voortdurend mee omlaag gegaan, vaak op basis van ad hoc beslissingen. Daarmee kwamen we aan de wensen van de boeren tegemoet. Maar er spelen meer belangen in het veenweidegebied. Denk aan de natuur, die het liever wat natter heeft en aan de gemeenten die door verzakking voortdurend problemen hebben met wegen, leidingen en riolering. De veenweidegemeenten zijn daaraan zo’n tien procent meer kwijt dan gemeenten in andere gebieden.’

CO2-UITSTOOT Niet onbelangrijk voor de discussie is volgens Schouwenaars ook dat het waterbeheer veel duurder zal worden. ‘Om het veen­ weidegebied zo droog te houden als het nu is, zijn we in 2050 dertig procent meer kwijt dan nu. Ook lopen we tegen technische grenzen aan.’ Daarnaast voorspelt hij dat de CO2uitstoot door de oxidatie van het veen steeds meer aandacht zal krijgen. Die uitstoot is vergelijkbaar met die van het hele wagenpark in Fryslân. Om dat te compenseren zijn circa honderd­vijftig windmolens nodig. Schouwenaars voorziet dat het milieuaspect een grotere rol gaat spelen in de afweging of ‘de functie het peil moet blijven bepalen of het peil de functie’.

4

Wetterskip nr. 2 | september 2013

‘Moet het peil de functie volgen of de functie het peil?’ Op die vraag moet de langetermijnvisie antwoord geven. Voor het opstellen van deze visie zijn eerst alle feiten op een rij gezet in een aantal factsheets. Naar ontbrekende informatie is onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar de kosten van daling en beheer. De gegevens zijn vervolgens tijdens een aantal gebiedsbijeenkomsten voorgelegd aan bewoners. ‘We wilden weten of ons beeld goed en compleet is en of belanghebbenden zich erin herkennen. Veel deelnemers waren geschokt over het oppervlakte veen dat de komende eeuw totaal verdwijnt.’ De uitkomsten van de bijeenkomsten worden in de verschillende toekomstbeelden verwerkt. Daarna kunnen keuzes worden gemaakt. ‘De veenweidevisie geeft richting aan ons toekomstige beleid. Zij zal bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in het nieuwe Waterbeheerplan dat wij in 2015 moeten vaststellen.’ Zolang de visie nog niet is vastgesteld, staat nog niets vast, maar Schouwenaars verwacht dat het waterbeheer in het veenweidegebied

gevarieerder zal worden. ‘In een mooi natuurgebied met hoge ecologische waarden zal het waterpeil wat hoger worden gehouden om op plaatsen waar de natuurwaarden relatief laag zijn, ruimte te bieden aan de boeren.’

‘Ik denk dat we een grotere variatie in waterbeheer krijgen in het veenweidegebied’

MEEDENKEN De visie is nog een discussiestuk. Ook bij het maken van definitieve keuzes spelen de deelnemers aan de gebieds­ bijeenkomsten een rol. Schouwenaars is zeer te spreken over hun bijdrage tot nu toe. ‘We hebben gericht mensen uitgenodigd om alle partijen aan tafel te hebben: boeren, dorpsbelangen, natuurbeherende organisaties, recreatieondernemers etc. Zowel de opkomst als de bijdragen van de deelnemers was goed. Het is belangrijk dat we samen tot oplossingen komen waarmee iedereen kan leven.’

Meer informatie over de veenweidevisie en de factsheets vind je op www.fryslan.nl/veenweidevisie. Je kunt daar ook je ideeën over de toekomst van het veenweidegebied kenbaar maken.

5

138138 1 wette wetterskip magazine  
138138 1 wette wetterskip magazine  
Advertisement