Page 1

Salvaging Our Art Music by Daniel Goldschmidt (2011) Lyrics by Gabriela Garcia Medina


Salvaging Our Art Gabriela Garcia Medina

P 4 &4 ˙

Soprano

˙

Daniel Goldschmidt (2011)

3

P I con 3 tem plat ed 4 &4 ˙ ˙ œ œ ˙ PI con tem plat ed œ œœ œ ˙ V 44 ˙ 3 P I con tem plat ed ? 44 ˙ b ˙ œ œ ˙

Alto

Tenor

Bass

the

7

S

A

T

B

& ˙

con

tem

on to the

& w

can

tears œ waœ terœ colœ ored œ #˙ ‰J

?

eyes

w

& 44 œ œ œ

12

S

sketch a smile

A

T

? 44 œ œ œ

B

sketch a smile

of

your

cheeks

42 Œ 42 Œ

w

vas

of

#œ œ ˙

cheeks

can

vas

of

cheeks

can

vas

of

cheeks

42 Œ

w

˙

lips

œœ .. œœ œœ n œœ œ. œ œ œ

on your

42 Œ

w

can

on your

streak

w

œ œ. œ œ œ

& 44 œ œ # œ # œœ J sketch a smile V 44 œ œ œ œ sketch a smile

vas

j œ

#œ œ ˙

eyes

lips

œ #œ. œ œ œ on your

lips

on your

lips

˙ ˙

ing

Ó

Ó Ó

3

past el of your

eyes

bœ bœ ˙ past

your

eyes

past

I

43 43

w w

˙˙

˙˙

your

˙˙

eyes

your

your

˙

your

bœ bœ ˙ past

eyes

˙

œ œj œ .

4 œ œ 4

‰ œJ 45 œ œ œ œJ œ .

œ œ 44

And

And

. œœ . out œ. out

out lined

att empt ed 3

I

‰ œJ 45 b ˙

out

3

I

‰ œj 45 ˙ And

I

and

I

œ œj œ .

att empt ed

3

œ œ. J

att empt ed

tempt ed

˙

44

Œ ‰ œ œœ J lined lined ˙

44

lined

. 43 œ œ ˙

©2011 All Rights Reserved

˙

j ‰ œ 45 ˙

œ œ œ 43 œ

as

˙˙

˙

streak ing down

wa ter col ored tears

œ œ #˙

V ww

œ œ ˙

streak ing down

the

œ œ œ.

3

œ

j œ œ œ œ ˙ 3

œœ œ ˙ ˙

wa ter col ored tears

the

œ.

streak ing down the

‰ œJ œ œ œ œ ˙ the

plat ed

œ œ œ

wa ter col ored tears

‰ j #˙ œ œ œ œ #œ ˙

3

I

œ

‰ j œ œ ˙ œ œœ

œ œ ˙

lined

to

44 œ œ to

œ œ 4 4 to

to

œ bœ œ œ

pho

44 b b ww

to graphs and

44 b w

to graphs and

oh

œ bœ œ œ

pho

oh


salvaging our art

6 4 œ

16

S

& œ bœ œ ˙

past mem or ies

A

& b˙ ˙

T

B

we cresc.

had

6 4 bœ

had

we cresc.

V bœ œ bœ ˙ ?

we cresc.

bw

we

P Ó & bœ œ b˙ b˙ lost P now lost Ó & bw blost œ œ P now lost V bœ Ó œ w

A

T

used

had

used

brushed

Ó bœ

brushed

P now lost ? œ Ó œ w w lost

& 44 Ó

27

S

A

T

B

& 44 Ó

now

˙

Dry

˙

V 44 Ó b ˙ ? 44 w

Dry

˙

had

lost

B

3

used

Ó bœ

21

ah

Ó

Dry

Ó

Dry

#w ing

ing

3

Dry ing too

coll age of

a

quick ly

43 œ b˙

quick ly

43 œ ˙

quick ly

quick ly

now dim.

b ww

˙˙ b ˙

w

dreams

˙

now

˙

now

dim.

w

dreams

dim.

dreams

paint

45 b œ b œ œ œ œ 44 b ˙ 45 Ó

˙ b˙

dim.

dreams

coll age of

ov er with oil

œ œ b œ 43 b œ ˙

Dry

a

bw

5 4 bœ 4 bœ œ bœ œ nœ 4 N˙

œ œ œ 43 œ ˙

f

œ bœ œ œ

ov er with oil

3

œ

f

5 4 bœ 4 bœ œ œ bœ œ 4 N˙

Dry ing too

4 4

4 bœ b˙ œ œ œ œ 4 b œ b œœ œœ œœ f a coll age of 3 ah bœ œ œ 4 œ œ œ bœ 4 3 f a coll age of ah 3 bœ bœ œ œ ˙ œ 44

lost

Ó

˙

used to cre ate

46 œœ b œœ b ˙˙

past mem or ies

ooh

S

œ œ œ 3

6 4 œ bœ œ œ ˙

b ˙˙

ooh

cresc.

3

paint

œ bœ bœ 4 b˙ 4

42

ing

˙ ˙

with oil

paint

ing

42

ing

ing

42

˙

paint

˙

now

˙

ov er with oil

˙

42

j bœ 85 b œj œ œJ œJ œJ 44 œ ˙ 85 85

j œj j œj# œœj bœ œ J on the sur face of j œj œJ œ œJ bœ J on the sur face of

what what

on the sur face of

44 44 44

42

could could

44 b ˙œ 2 œ ˙œ b œ b œœ 4 what could have been 44 b œ œ œ œ b œ 42 3

58 b œ œJ b œJ œJ œJ 44 b ˙˙ J on the sur face of

44

b ˙˙

3

what

could have been

what

could

42


salvaging our art

4

U

2 4 & 4 bœ œ 4 bœ b˙.

S

could have

A

2 4 & 4 bœ œ 4 b˙

B

been

A

T

B

art

been

art

art

been

u

& 44

been

œ

men sion

˙

to

b˙ V 44 b ˙ n ˙˙ ? 44

doo

˙

oh

˙

doo

oh

doo

oh

our

bœ bœ œ to

b toœ to

& 43 œ œ b œ œ 44 ˙ si

& 43 œ œ œ œ 44 b ˙ V 43 b œ œ œ œ 44 ˙ save our com po

art

si

our

œ b œchar œ œcoal œ œfanœ œtaœ b bsies ˙ 64 ˙ b ˙

our

char coal fan ta

U 

˙

U 

rubato

˙

si

˙

tion

doo

doo

˙

˙

doo U 

tion

˙

tion

doo

doo

b œ œ b œœ J doo

doo

doo

doo

doo

Was

sies

our

save our com po

save our com po

sies

char coal fan ta

œ œ

doo doo

œ œ b˙ J

3 b œ b œ œ 45 œ ˙

œ œ œ œ 46 b b ww

si tion  doo U b œ b œ œ ˙ ˙ ? 43 b œ 44 b ˙˙ dim.

char coal fan ta

5 4 œ bœ œ . 45 œ

doo

Ó

no

œ œ 44

had once brought di

doo doo doo

b b œœ œœ œœ œœ œœ œœ 46 b ˙ b ˙

rit.

dim.

dim.

B

˙ b˙

Ó

shade

5 4 bœ.

˙

doo doo

œ b œ b œ œ œ b œ 46 b w

could have

dim.

T

˙

and

bœ œ

& 44 b œ b ˙

been

save our com po

A

˙

˙

U

Ó

41

S

art

w

The light

? 42 b œ b œ 44 ˙ could have

37

S

˙

2 4 V 4 bœ œ 4 b˙ could have

T

U

been art;

bœ œ

Œ b œ b œ . œ 45 ˙ J

w

32

long er

45 b œ œ ˙ . œ œ ˙.

œ œ

doo

44

doo

œ b œ œ 43 3

e ough to

45 b œ œ ˙ . 45 b œ œ ˙ .

Ó

sies

43

long er

U

3

œ œ ˙ œ 43 œ œ . j 44 bœ bœ œ

doo

U 34 4 œ œ . b œj 4 b œ œ œ œ # ˙˙ doo doo

doo

doo doo

doo doo

doo

doo

43 43

long er

doo doo doo doo doo

œ œ œ 43 b œ œ . œ 44 b œ œ œ œ J 3 doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo b œ b #˙ 34 œ œ . J 44 œ œ œ œ doo

4 4

doo

long er

Ó

4 4

U

doo doo doo doo doo

˙

U ˙

˙

doo

doo doo doo doo doo

Salvaging Our Art  
Salvaging Our Art  

A composition for SAATTBB choir. Text by Gabriela Garcia Medina (http://www.gabrielagarciamedina.com/) music by Daniel Goldschmidt

Advertisement