Page 1

F.C.Barcelona i els temps d’entrenament en període de competició Alumne Daniel Fernández Raventós1* Tutors Dr. Manolo Montoya Fernández1; Sr. Ramon Riverola Sabaté2

Introducció

Metodologia

Anàlisi d’entrenaments d’hoquei patins al

Mostra de 20 entrenaments, 10 primers

F.C.Barcelona per determinar els temps

amb l’Entrenador 1 i els 10 últims amb

utilitzats en les tasques i descansos

l’Entrenador 2

Resultats Temps d'entrenament

Totals

Mitjanes

percen

SD

Temps d'entrenament

Totals

Mitjanes

percen

SD

TEMPS ACTIU

8:23:49

0:50:23

61%

0:09:45

TEMPS ACTIU

10:13:22

1:01:20

62%

0:08:51

TEMPS DESCANS ACTIU

3:31:31

0:21:09

26%

0:12:27

TEMPS DESCANS ACTIU

4:50:03

0:29:00

29%

0:12:13

TEMPS DESCANS PASSIU

1:51:40

0:11:10

14%

0:05:32

TEMPS DESCANS PASSIU

1:33:35

0:09:21

9%

0:02:36

Total entrenaments

13:47:00

1:22:42

100%

0:26:04

Total entrenaments

16:37:00

1:39:42

Resultats de l’E1, temps d’entrenament i

Resultats de l’E2, temps d’entrenament i

descansos

descansos

Discussió

E1 – Distribució de l’entrenament 0:11:10; 13% 0:21:09; 26%

TEMPS ACTIU

0:50:23; 61%

TEMPS DESCANS ACTIU TEMPS DESCANS PASSIU

Diferencies en percentatge entre E1 i E2 20%

Nombre i duració de descansos

10%

TEMPS ACTIU

0%

TEMPS DESCANS ACTIU TEMPS DESCANS PASSIU

-10%

E1

-20% -30%

E2 – Distribució de l’entrenament 0:09:21; 9% 0:29:00; 29%

100% 0:19:25

-40%

E2 Els entrenaments de l’Entrenador 2 no tenien

TEMPS ACTIU

1:01:20; 62%

TEMPS DESCANS ACTIU TEMPS DESCANS PASSIU

0:00:00

0:02:53

0:05:46

0:08:38

0:11:31

0:14:24

gairebé diferencies en quant a temps actiu, però

La duració dels descansos passius (aigua) va disminuir en

tenien un 16% més de temps de descans actiu, i

el segon entrenador, ja que va ser una forma efectiva

un 30% menys de temps de descans passiu.

d’augmentar la intensitat

Conclusions

+ Informació BIBLIOGRAFIA:

1) Un entrenament d’hoquei patins té una duració total

- Drust, B., & et al. (1998). Analysis of work-rate in soccer. Sports

mitjana d’entre 1h20min i 1h40min. Un 60/65% de

Exercise and Injury , 4:151-55.

l’entrenament està dedicat a temps actiu, un 25/30% es

- Riverola, R. (2003). Preparación física del hockey patines. Barcelona:

dedica a descans actiu i finalment entre un 10/13% de temps

Sportsciencce.

d’entrenament es dedica al descans passiu.

- Soler, J. (2008). Teoría del entrenamiento deportivo. Barcelona: Sicropat Sport.

2) Els descansos passius (aigua) tenen una durada d’entre

AGRAÏMENTS: A Ramon Riverola, sense ell no existiria aquest pòster ni pràcticum; a Manolo Monotya per guiar-me durant gairebé mig any i al F.C.Barcelona per deixar-me gaudir de l'experiència.

un 1’30’’ i 2’30’’, repartits en 5/6 descansos cada sessió. Si es vol augmentar la càrrega, s’ha de fer el mateix nombre de descansos però més curts, augmenta el caràcter de l’esforç.

1INEFC

de Barcelona; 2F.C.Barcelona; *contacte:

fernandezraventos@gmail.com

@danielfrenandez

Temps d'entrenament en període de comeptició  

Estudi sobre la dedicació del temps d'entrenament en perídode de competició regular