Page 1

Quale - Color for ensemble of 12 instruments (2013)

-

Daniel FĂ?GOLS-CUEVAS contact@danielfigols.com


Instrumentació: - Flauta baixa en Do (Flauta alto en Sol) - Oboè - Clarinet baix en Sib - Contrafagot (Fagot) - Trompa en Fa - Piano - Percussió: - Crotals (2 Octaves) - 3 Esquellots (Fa#1, Mi2, Fa4) - 3 Plats supesos (Petit, Mitjà i Gran) - 3 Temple blocks - 4 Toms - Timbal - Gran caixa - Violí 1 - Violí 2 - Viola - Violoncel - Contrabaix

a l’ensemble BCN216 Londres, Maig de 2013

contact@danielfigols.com


Quale-Color

Partitura en Do

Flauta Baixa (Flauta Alto)

V

5 4

per ensemble

4 4

Molto calmo e = 100 q = 50

Flauta baixa

V

Daniel FÍGOLS - CUEVAS 2013

3 8

‰ = Uæ n L # J. p S ( ff )

% $ n œ¿ ‰ > ( pp ) S

eòlic

Oboè

Clarinet Baix

Contrafagot (Fagot) Trompa

& ?

?

t

t

?

?

5 4 Piano

Crotals 3 Esquellots 3 Plats Suspesos

&

t

Ó

&

Œ

œ

œ

œ ı

4 Toms

Timbal Gran Caixa

°

ı

ı

ı

Œ

Ó

&

Viola

B

] ‰ æ$ # 0!

Violoncel

Contrabaix

˙æ!

o

4 4

&

‰ $ n œ ˙ )$ (œ ) o fÍp p Œ

o

SP

˙ ˙ â !"#p çpp

gliss.

+œ Ø

n ˙æ!. Ø ‰

Ø

3 4

+

$ æ ! # œ ˙æ! Ø

" "

% æ0! $

o

% . œ. ‰ p! ˘œ $ œ ‰

(P) ß

Œ

Œ

Œ

Œ

Ó

o SP

o

œ

Oœ d + Oœ ! @ æ #

3

) +œ) d + Oœ Œ @ !

3 ( n!œ œ (n O O d + œO +œ ‰ n !œ œ ! @ æ o #

SP

3 8 I II III IV

o

) d ++ œOœ)

@ !

n Ͼ! ]#

N

˙ . #"#"#"#$ n œæ! P © 2013 Daniel Fígols Cuevas

? gliss.

3 4

OP

(pressió d'arc)

= æ

o

´ = >= . æ P ç>

>=´ .

<ç>

= = æ æ P

f´ f´ Œ $ " ‰ " ‰. ç ç % % $ ‰ ‰ f f $ Œ ÿ ÿ ç ç pizz.

o

I II III IV

N

˙.

œ. Æ$ œæ! " p] # ˘œ $ "# ® ‰ ( p )ß

o

( n!œ n(n Oœ ‰ ! Œ

$ æœ

t

æ æ 0! n 0! . "

˙ !æ

˙æ! #

SP

Sordina

?

Œ

œ

&

Sordina

o

Œ

3 8

œ

ST

?

slap

œ

&

Violí 2

$ æ0!

œ "# ‰ .. Ó . ß ( f ) fl

? !

$ æœ ‰ Ø

Ó

o

5 4 Violí 1

o

æ )! "

Æ . ‰ œ œ ‰ .. Ó . æ!!

Petit Mitjà Gran

3 Temple Blocks

4 4 ] æ n 0!

$ æ æ n œ ˙! Ø " + Œ ‰ æ$ æ! nœ ˙ Ø "

6

flttz. T.R.

3 4

I II III IV

$ æ + œ!. $ æœ!

% f ‰ ÿ ç pizz.

gliss.

‰ SP

N

n œ- .%&'( ]p #

+œ ]Ø

SP

$ ‰ $ +œ ! %gliss."#"n œ " # SP

˙

Œ

o

o


3

Quale-Color 5

Fl. B.

V

Ob.

&

Cl. B.

?

CFag.

t

Tr.

&

œ!æ +

( )

o

Ͼ!.

Œ

t

Timb.

G.C.

& œ

œ

œ

æ )!.

Ó

u ˘œ " ‰. ( p )ß

ı

Ó

!

! Gran Caixa uu

&

Œ

Œ

Vl. 2

&

(! (n # œ¥ œ¥ # # œ¥ #œ ‰ #!!œ œ @ æ o

Vla.

I II III IV

SP

Œ

(arco) OP

Vlc.

Cb.

I II III IV

?

&

æ æ œ! œ! "

( d!œ d(d OO . ‰ ! æ æ #

) n # OO OO . OO n n œO) nO . . . S S P

œ.

¥œ .. æ! p (pizz.) 3 % ‰ f f f ‰. ÿ ç P

$ æ= =æ p

=@

% Æ. = ‰ > ß

#œ ( # # ¥œ )

!

Œ Œ

# -œ

œ.

‰. æ œ!

2 4

% æ %!æ n œ!æ b œ- gliss. Ø ¯

œ $ Œ Ø

= = ¥œ ¥œ

#

œ. = = ¥œ ..

=

) + œ ) gliss. d ¥ ( +œ )

o

Œ

Œ

o

˘œ $ "# ®‰ (F ) ß

Œ

Ó

%$ ‰ œ

b Ͼ!.

n œ-æ %!æ "

$ ‰ æ n œ! Ø

5 8 ˘= ˘ ä ‰ fÿ f $ f ‰ " $ = $ $ = =! . ÿ P ( f )ß ß ßÿ p arco

6

pizz.

Œ

$ +œ > Sppp

Œ Ø

5

pizz.

I II III IV

pizz. 3

arco

$

$

n œ. + œ œ . (F )ß "

ST

3

+ œ-æ! n œ + œ S "

œ. "

gliss.

n 0æ!.

$ æ0!

Œ

˘œ "# $ . Œ ( f)ß

æ œ!. "

&

SP

$ nœ

o

3 4

(! (n n œO ‰ n !œ

o

æ œ!

($)

Œ

$

æ n œ! (œ# ) #

3 4

$

o

f f % Œ ff ÿ $ ÿ f ‰. ÿ ÿ ÿ çßßß ß pizz. ´ 6 f´ ´ arco% ˘ =ä = . I = f II $ $ $ ‰ f $ ‰ = III ! IV flp P ( f )ß ß ß

‰ $ n œ**"!+# (œ )

o

¿% $ ‰ œ > ( p )ß > #¿œ $ Œ " (p) ß

5 8

Œ

?

‰ $ nL n ·!æ = ·. # J. S ( ff ) " S

·!æ.

æ œ!. "

# œæ!. Ø

4 4 I II III IV

Œ

=Fp

Ø

+

3 4

T.R.

Ͼ! "

!

5

œ

œ

n ·!æ "

n æ!) "

œ

$ æ $ œæ! . œ! Ø

flttz.

Œ

Ó

œ

† Timbal ?

Œ

5 8

4 4

Ó

?

5 4 Vl. 1

?

œ

ı

% . ‰ = ·. ß

flttz. slap % $ n œ¿ ‰ Œ n ˙!æ > Ø (p) ß slap flttz. % ¿ $ #œ ‰ n ˙!æ. > " Ø ( p )ß

æ b )!

ı

5

4 4

t

2 4

] æ n )! Ø

ı

4 Toms

n ·!æ ·!æ gliss. "

Œ

Ó

o

3 Pl.

3 T.B.

Œ

flttz.

Œ

Ó ‰

5 4

5

Cr. Esq.

V

2 4

?

?

5

Pno.

5 4

5

f $ f %$ f f ÿ ÿ ÿ f ÿ ÿ çß ß ßß

pizz.

SP

œ

9

d + Oœ

œ

)

Oœ Oœ @" ! @ æ o o # arco pizz. 3´ f ´ % $ ‰ $ ff $ ‰ = â ÿ P ßßç æ œ!.

gliss.

gliss.

ST

% $ Œ (n œ ) b>œ ! " <ß

$ œ + œæ!. # ]" SP

$ æœ! #


4

9

Fl. B.

Ob.

Cl. B.

CFag.

Tr.

V

3 4

m· œ n $ n ·· œœ " o p

·· ·

Œ

& ?

%

t

Œ

#

‰ ..

Œ

#œ #

&

ç> #

?

3 4

3 8

2 A 4 ¿% ‰ . bœ > (p)ß slap

?

cantar

% . ¿ nœ ‰ (p)ß slap

> n¿œ " (p)ß >± œ " ß slap

‰ $ $ #œ #‚ .

% $ n L $ n ·æ! nJ # ( ff ) ß. % ¿ ‰. nœ > ( ff ) ß T.R.

Œ

n˘œ

+œ "# p

‰ ..

V

n˘œ ‰ ! ç> #

bœ "# p

Œ

Œ

3 8

? 9

Pno.

Quale-Color

o

gliss.

o

‰.

Œ

$ ‰

Œ

t

Œ

3 Pl.

3 T.B.

Œ

œ

œ

œ. Æ $. "# F

uu œ æ!! #

Timb.

œ

œ

G.C.

ı

ı

ı

?

$ œ ! #

Œ

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vlc.

Cb.

I II III IV

& I II III IV

? ?

% f ‰ f f ÿ ç ß ß pizz.

‰. $ œæ!

SP

o

$ =

pizz.

o

$ æ ! nœ # SP

˙!æ

´ f f f $ f Œ ß ß ß ç

$3 œæ! n œ]P

ST

œ

= œ- œ( % "!(n œ ) o ß < # œæ p

$ æœ

o

Œ

o

2 4 œ

Oœ !!

@

arco

= ! p

>= 3 $ $ =! =! " ç # arco

3

ST

I II III IV

(! n(nn œOœ ! SP

arco

&

o

#

æ! .

nœ !

S

$ n Ͼ! . #

] $ æ ! #0 . #

Œ

$

Œ

F ˘œ Æ ‰.

% æ0 n 5 p] ! S

Ord.

‚æ!. œ. æ ! "

] $ n 0æ! . #

0æ F]

Œ

( !> n(## œOO d ++ œOO & ! !æ # ç>p

æ F

>= ‰ " ç

>= ‰ " ç ?

‰. #œ . OO # # OO .. æ! Fœ

@

) + + Oœ !

+œ)

Ord.

% % . ‰ & bœ bœ fl # <ç % % . ‰ B n œ nflœ # <ç

o

Ord.

‰. Œ

´ f f ç ß pizz.

I II III IV

f. " p

pizz.

ST

$ ‰ nœ ! nœ fl p # <ç ) œ) OO ? $

$

N

$ nœ . #

$

3 8 f "

ß

‰ >= $ " ç arco

3 f f ´ Æ B f $ $ " ß ß ß

@ +œ

o

œ. " p

I II III IV

3 8

$

n 0-æ! p

$ œ!æ p

I II III IV

"

o

+ + Oœ

% nL ‰ #J ( ff ) ß. (slap) % ‰ ¿ $ #œ > (p) ß (slap) % $ ¿ æœ! #œ $ . fl F gliss ß (slap) > n¿œ $ ‰ " o ( p )ß $

T.R.

p

!æ ! œ

3 8

Œ

$ ‰

Œ

3 4

9

Ͼ!

> . œ. œ. œ. œ. . . œ ‰ œ œ $ " f # ß>

œ

œ

ı

4 Toms

Œ

2 4

t &

$ (# ·!æ) n ·. S

æ!

$ æ ! #œ #

9

Cr. Esq.

flttz.

3 8

æ #œ 5

œ + œP

SP

# Ͼ! ]"


5

Quale-Color 13

Fl. B.

V

3 8

V

3 4

Œ

&

Cl. B.

?

?

Œ

CFag.

t

t

Œ

Tr.

?

13

Pno.

&

?

3 8

13

Cr. Esq.

&

% ¿ ‰. nœ > (F ) ß slap ¿% . #œ ‰ > (F ) ß !

S"

Œ

o

3

Œ

+

Ord.

n 0!æ

]

n5 !

] n 0!æ

æ! bœ bœ

œæ! n œæ! Œ

Ó

# œ gliss.n œ

$ œ n œ-æ %æ!gliss. b œæ! #

o

!

˙æ!

#

Ó

o

o

Œ

b5 !

#

] b 0æ!

$ b 0æ! 0!æ

3

" ]S "

o

b ˙!æ

$ nœ

¿ ¿$ Œ # œ #>œ > ( p ) ßß 3

o

)æ!

Œ

¿ ¿ #œ nœ $ Œ > > ( p ) ßß

$ œ + œ-!æ "

3 4

(# ·æ!)

· !æ p

$ œæ! $ nœ

$ œ

æ0!$

b )æ!

"

#

n ·æ!

4 4

P

Œ

3

"

+

4 4 Ord.

#

nm ·· œœ ‰ n· œ " p F 3

3

n ˙æ!

$ b Ͼ! Ͼ!

3

3 4

Œ

o

" ]S "

#

0æ! n 0æ!

S"

T.R.

‰ n œ¿ # œ¿ Œ >ß > (p)ß

Œ

nœ % #œ > gliss. (F ) ßppp

3 4 ] # 0!æ. Ø

t

æ!

æ n œ n œ!

% . nL ‰ # J. ß % ¿ ‰. nœ (P)ß

$ ‰ æ ! n· p

(slap)

Œ

&

Ob.

# ·æ! ƒ

4 4

o

o

4 4

o

3 Pl.

3 T.B.

œ

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

3 œ. ‰ ‰ ! P

Œ

ı

4 Toms Timb.

G.C.

ı

ı

ı

?

‰.

!

n œæ! %!æ "

%æ!

Vl. 2

Vla.

Vlc.

I II III IV

?

arco

Cb.

I II III IV

&

I II III IV

B

?

$ æœ!

‰ Œ "

Œ

? $ Ͼ! #

˙æ! p

3 4

13

Vl. 1

Œ

!

3 8

n œ!æ #

‰ SP

!æ œ. P

@ æ +œ #œ # æ

ST

#œ p

(n œæ!) æ! gliss.

Ͼ! #

4 4 ä= = = . ! " ‰ F p

arco

‰ $

(! (b b œ-· . b · .. æ!!

Fp

Œ

&

) + ++ œœœ )

3

nœ œ #œ ·· n n ·· ·· # # ·· .. æ! > ß œ

( f)

˙ !$,%!"%$!"%$ # œ Fp P #

SP

% . ‰ n œ. ( p )ß

= Ͼ! #

Œ

o

Œ

SP

#>œ .("!" Spp

o

o

pizz.

ST

@ œ "

(! n(nn œ¥œ !!

¥œ b n ¥œ @ æ œ

pizz.

œ.

‰ 3

ST

ST

$ æ ! + œP

3

gliss.

Ͼ

#œ ( n # ¥œ )

¥œ . . æ! p

# œ. n œ. ‰ n œ (P) ß ß #

SP

Œ

Ͼ!

3 4

Œ

$ nœ "

o

n œ!æ

!

arco I II III IV

0 0. fl ßp

œ N

n œ- . p

ST

$ @œ # œ . #

#

3

nœ p $ $ n œ- œ p

n nnœ¥œ

5

, ‰

3

& n œ!æ # æ # œP $ +œ

œ.

œ

¥œ

¥œ . .

# œ!æ #

æ!

o

pizz.

%

$ Œ (F )# œ. ! ß ST SP 3 $ !œæ. nœ œ nœ # P SP

æ œ!

MV

nœ â Spp

$3 œ n œ-!æ P

$3

œ!æ

)

+œ ) ( + + ¥œ )

gliss.

4 4 Œ Œ œ nœ . p

NV

n œSP

bœ #

œ œ


6

17

Fl. B.

Ob.

V

?

CFag.

t

Pno.

&

$ b œ-!æ æ!. (p)S

˙

Œ

?

17

L ˙!

#œ $ +œ œ Lœ

+

$ nœ

o

4 4

œ œ œ

3

L o

bisb. �

Œ

&

Cl. B.

Tr.

4 4

" œ

F

n Ͼ!

p

Œ

o

?

Π"

# $3 œ!æ n œ

# œ-æ! #

2 8

$ œ

Quale-Color

T.R.

pizz.

% # >. f

$

· nL #J fl <ß % $ nœ fl ß % $ ¿ nœ fl ß n˘œ $ ¿ " ß

3 4

‰ ‰

% . nL ‰ nJ fl ß % . nœ ‰ fl ß % . ¿ #œ ‰ fl ß Œ

‰ ?

o

T.R.

2 8

Œ

3 4

t

t

Œ

œ-

Æ $ ( ) ‰.

m· n ‰ n ·· !

Œ Œ bœ

o

œ

o

œœ œ

o P

n œ!æ..

o

Œ

&

3 Pl.

3 T.B.

œ

$

œ

œ

œ

œ

œ

ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

œ!æ "

4 4 17

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vlc.

Cb.

&

3

(! nœ n(n-¥œ.. .

Œ

‰ ..

Œ

œ .. !æ!

Æ ® ƒ

b n-¥œ !æ!

p

N

% œ ‰. #

æ bœ F

o

% n œ. ‰ . P!

3

Ͼ!

$ ‰ (b œ )

o

SP

$ bœ . ßpp

arco

pizz.

n œ-!æ œ " F

¥œ !æ SP

arco

B

dœ F

œ

N

$ æ ! +œ #

#

œ!æ

ßp F

3

œ. ‰ . "

p

ß

Œ

o

Œ

b n-¥œ # # œ¥ $ æ #œ ! @

n œ.

n n ¥œ

f

$ æ bœ n œ. ß F

n œ. ß

$ n œ$ . o ßpp

N

$ + œ- ("!+ œßp 3

n Ͼ!

œ

)

) # # ¥œ !!

$

#

3

I II III IV

I II III IV

3

gliss.

$

% ¿ nœ fl ß $

$

f

ı

˘ . œ. œ œ

ı >œ

n œ b œ. > ß $

b˘œ ¿" ß

$

œ. " ( ff )ç

3 8

ä= " ç

= =. !æ #

= !æ p

ä = " ç

= =. æ! #

= !æ p

o

Œ

&

o

B SP

% . ‰ bœ fl ç

Œ

% . ‰ nœ fl ç

Œ

5 16

$

nœ œ . çpp Ord.

n˙ - nœ œ . o çpp bœ

o

.

nœ F

$ œ

#œ œ . > çpp

˘= " ç

Œ

5 16

5 16

ı

SP

gliss.

% nL #J fl ß

3 8

ı

$

o

Tom contrabaix

3 4

$

b œ n œ. $ > ß % $ n œ¿ fl ß n¿˘œ $ " ß

¿ nœ fl Sffz ˘ cantar œ ‚.... n ‚œ

[& % n b ··· ƒ

% nL nJ fl ( f)ß

¿ #œ fl Sffz

Œ

o

SP

&

?

2 8

Œ

?

$ æ n œ œæ!. #

p ˘œ œ. œ. œ> œ. $

o

Sffz

T.R.

œ ..

17

Cr. Esq.

3 8

bœ œ . çpp

>= " ß

$

$ $ œ $ œ $ œ

% =. ß


Quale-Color 21

Fl. B.

V

Ob.

&

Cl. B.

?

CFag.

t

Tr.

?

21

Pno.

&

5 16

$ #· . p

L o

J.W.

% ˜ F

bisb. �

‰ ‰

# œ n œ. P F

2 4

% ˜ ƒ

p

‰.

œœœ F

o$+

?

‰ n œ # œ$ SP

o

$

n œ- . "

o

$ œ.

$

o

2 4

o

#· . #

% ‰ nœ fl ç % b œ¿ ‰ fl ç , $ b œ n œ- n œ fl ! ßS #

o$+

n œ-

Sp

nœ .

"

œ bœ . p

% œ $ ‰ #

$ nœ

3 8 t

t &

3 Pl.

3 T.B.

œ

œ

œ

4 Toms Timb. G.C.

f

ı

ı

ı

ı

?

˘ œ. . œ œ

$

$

$

œ >

Vl. 2

Vla.

Vlc.

Cb.

o

& I II III IV

B ?

?

.%

œ <ß

$

œ #

‰ ‰ % #œ ‰ n œ. ß(p) !

% $ $ nœ œ p pizz.

(! ( n-œ¥ nœ @" ç> p SP

# œ. n œ. F

2 4

3 8 œ.

b nn-œ¥œ æ!!

¥œ . . æ!

(! ( n œO b % nO = & æ! fl " ç!

n ## œOO !æ!

nœ " ç

$

Œ

# œ- . p

#œ p

)

œ

¥œ n n ¥œ. ) nœ $ !æ # F ) œ œ œ n n-œO OO OO) OO n O !æ ! F SP ( !n œ ( arco n O nœ B ‰ !

N

% = fl ç

gliss.

‰ ?

$ nœ ß œ.

o

Œ

L o

bisb. �

‰ # ·æ p

3

œ- œ#

œ-

œ- œ- œ- œp

Œ

n œ"

·æ p

œ P

œ. p œ-

œ-

5

œ S#

# œ!

3

œ-

œ-

3 4

2 4 ] $ 3 $ ‰ æ æ œœ # œ- n –! –! ! S#

œœ n œ-œ #

# n œ-œ .. ° p

$ ‰ n >. ß( f)

3

2 4

Œ

"*

Æ $ ‰ P

!

21

Vl. 1

œ. æ!!

$

$ œæ Ø

Œ

5 16

œ nœ #

accel.

Ord.

pizz.

œ # œ. ‰ ¿ 3 ß $ ‰ œ

L o

bisb. �

21

Cr. Esq.

L o

bisb. �

‰.

$

bœ !

·· · ! ‰.

$

o

" ! SP $ ‰ - $ œ. nœ nœ ! SF

$

5 16

Œ bœ .

%… n œ n œ n œ fl ß> F> > ( ff ) % $ n œæ b œ¿ > fl F ( ff ) ß ‰

n ·· n· # $ b œ- œ . bœ ! SP b œ- œ . m

3 8

B 3 4

accel.

7

e = 110 q = 55

o

˙!æ.

3 4

2 4

(! ( n œ¥ ‰ nœ

œ.

¥œ ..

b nn œ¥œ œ¥œ

Œ

‰.

% = = > ßpp

SP

œ

Oœ ! @

SP

% % $IIIIII = $ = IV fl ! ç # Æ nœ ‰ fl f ) ß(

&

o

I II III IV

+ ++ œOœ

@!

!æ F =

= = p #

3

+ œ) + + Oœ)

!!

$ =

MST

nœ "

˙.

#

o

o

‰. ‰?

> Spp

pizz. I II III IV

MST

bœ . "

% f Πfl

@

æ &

o


8

26

Fl. B.

Ob.

V

Cl. B.

CFag.

t

Pno.

œœ

?

26

&

% # L $ n L #· ˜ #J n J # ff < fl fl ç ç

œ · $ ‰ 3 P p> o

n œ#

nœ œ œ #- - -

œ-

3

$ œ

œ-

œ-

Œ

‰ # L n· L L #J # ƒ fl ç

3

$ #œ

œ-

3

œ-

+ œ-

o

Œ

œ-

&

œ P

œ #

#œ œ. â Spp

3

nœ nœ . <ß >! # ß

œ-

[ 3 ‰ $ # ·· f

3

1 œ (œ. )

n œ œâ Spp

( Œ)

3

% n >. ‰ ƒ

% n >. ‰ f

n œ œâ Spp

3

o

[[ %$ ‰ ··b ·· F °

Œ

œ nœ #œ #! # > ß

pizz.

œ#

L o

% nœ œ #

bisb. �

5 8

œ œ œ œ œ- œ p- - -

+

2 4

t

T.R.

‰.

‰ #

J.W.

3

, - 3 1 ‰ $ œ # œ . n œ- # œ œ # œ- n œ # œ . (œ. ) o P S! # ß p <ç ( f)

26

Cr. Esq.

J.W.

3

T.R.

Œ

& ?

Tr.

2 4

Quale-Color

o

nœ nœ . ! > p ß

œ-

bœ â Spp

5 8 [ $ ·· .. P

( ‰)

L o

bisb. �

# œ·æ P > pp

[ $ · # · .. f

F

$ œ #

$ n œ . nœ #œ > P ß

o

($)

n œSp

bœ nœ #œ nœ ! >F >

+

+

ß ß

nœ F

nœ f 3

3 4

·æ

= œP > pp

+œ œ œ #œ œ â - - â Spp P Spp

P $

·æ 3

œ- .

œ- œ

œ-

3 8

5

nœ ! >

ß

œ -

œ F

+œ F

#œ œ œ œ =œ œ â - â Spp P Sp <F

3 8 [ $ # ·· .. F

3 4 [ b ·· f

[ $ ·· F

[ b ·· .. f

3 Pl. 3 T.B.

œ

œ

œ ı

4 Toms

Timb. G.C.

ı

ı

ı

?

œ!æ

!

Œ

2 4 26

Vl. 1

&

!

b œ ))

b b ¥œ

œ

¥œ æ!

( !n œ n n ¥œ

p

SP

Vl. 2

&

Vla.

I II III IV

Vlc.

Cb.

? ?

æ! > Sp

b b ¥œ

"

n n ¥œ

æ! > Sp

œ

$

‰ n nn œ¥œ

b b ¥œ

"

æ! > çpp

MSP

==æ #

Œ

œ

? ‰

@ @

MSP

æ n œ-! P

MSP

æ # œ-! P

Ͼ!

n Ͼ!. P

gliss.

Ͼ

5 8

( !b œ b b ¥œ

æ! > çpp

$ n Ͼ #

æ! nœ

n n ¥œ

"

n n ¥œ æ! > Sp

n n ¥œ "

n n ¥œ n ¥ n n ¥œ #œ æ! " æ > > Sp çpp #œ

b¥ b b ¥œ b œ " æ!! > Sp bœ

n b ¥œ " nœ

)

n b ¥œ ‰ "

o

n n ¥œ æ! Sp> pizz.

N

æ œ

n œ@

n n ¥œ ‰ "

% nœ ‰ . (P) ß ==æ ..

==æ

)

o

o

3 8

3 4 # œ. ! ß

Œ.

pizz.

arco

$ œ F

pizz.

= ! Sp

+œ #

n œ. ! ß

. œ "!+. #œ "

‰ ‰ Ord.

nœ nœ

N

æ œ.

$ @ #œ

Ord.

œ "!+.# œ . "

nœ nœ #œ

n œ. n˘œ Æ

arco

ß ç ˘ $ nœ " ç arco

pizz.

$

Æ

% f B fl ç! 3

œ #œ #œ F! 3

œ #œ nœ F !


9

Quale-Color

3 C 4 Fl. B.

V

$ ·æ

Ob.

&

Œ

Œ

?

œ b œ-æ P ]#

Ͼ

Cl. B.

CFag.

Tr.

t

Pno.

&

$ # œ!æ ( f)ß $ n œæ œ fl ß

3 4

t (

&

# œ!. p

$ #œ $‰ nœ

<

flttz.

30

Cr. Esq.

n œæ! ( f)ß

Œ

$ œ # œ # œæ. ƒ >! " ß

?

30

@

æ

nœ #œ ! ]> f

ß

$ æœ fl <ß

o

2 4

o

gliss.

‰.

Œ

Œ

‰ $ +œ

‰ $ nœ #

o

3 4

œ f

nœ #œ > ßp 3

#œ #œ >

+

ß

bœ P

P $

&

#œ nœ (p) ß

nœ .

3

nœ ! >

p

ß

œ nœ

#œ >

P

2 4

$

o

Œ

Œ

Œ

nœ œ F $

o

#

o

Œ

nœ P

$ bœ

b œœ. ! ƒ>

o

ß

2 4

bœ . p

5

œ ߃

nœ ! > ]

3 4

2 4

*

°)

3 Pl. 3 T.B.

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

ı

?

G.C.

!

ı

Œ

Œ

3 4 30

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vlc.

Cb.

&

Ͼ! #

2 4

(! (n n œ¥ nœ æ > ßpp SP

Œ

Œ

B ? ?

$ n œ-æ p

arco

arco

$ n œ-æ p

æ!

$ #œ flf

æ!

$ #œ flf

Ͼ!. P

œ

¥œ æ!

(! ( nœ b n ¥œ & æ! #

&

SP

N

$ æ œ > ßpp

Œ.

ı

ı

Timb.

$

œ

œ

œ

?

‰ #

) nœ n n ¥œ) æ F b ¥œ

p

(! b n Oœ ! SP

(nœ

o

$ ‰

Œ

œp

3 4

b œ ))

æ œ

. ‰ Pœ

(! b b ¥œ æ! > çpp ( bœ

æ!

n n ¥œ "

n n ¥œ æ! > Sp

? ?

$

N

n œ - ( œ )/!0!0œ P # #

Œ

Œ

Œ

Oœ ! #œ

# n ¥œ "

@

+ + Oœ

æ #

n n ¥œ æ > çpp

$ æ n œ! f

3

)

@

) +œ d + Oœ) !

2 4 o

nœ )

n b ¥œ Œ "

MSP

# œ - ( œ )/!0!0 #œ P # #

Œ

œ

o

Œ

œ- ( œ ) ("!" o F pizz.

n œ ( n œ) ß p

$

‰ MSP

arco

$ nœ p

b œœP

œ-( œ ) ("!" o F


10 33

Fl. B.

V

Ob.

&

Cl. B.

?

CFag.

t

Tr.

&

3 4

q = 55

‰.

nœ L $ nœ L #œ L ‰ +œ L nœ L ‰ #œ L $ pp< ff p< f p< f pp< f p< f pp< ff % %. ‰ & ‰ #œ $ Œ nœ ßfl ßfl% % ‰ n œ¿ $ Œ ¿‰ . nœ fl ß ßfl

œ p

˙ p

Œ

o

œ

?

2 4

3 4

accel.

2 4

J.W.

V

?

33

Pno.

2 4

Quale-Color

Œ

n œ. " ß

o

$ Œ

œ fl çpp b œ. ‰ . " ß

Œ Œ ˙ Œ

2 4

q = 66

·· n ‰ n· ! "

bisb.

m

% % nœ L ‰ . pp< ff % . ‰ nœ fl ç ¿% ‰ . #œ fl ç

4 D ffffffffff 4 œœ œ #

"

&

Ó

Œ

‰.

?

Ó

Œ

% $ n œ- # œ n œ œ n+œ! b œ n œ œ p o p> # 3

% n œ. ‰ . ç

2 4

3

bœ F

% œ$ ]

3

bœ nœ nœ nœ # p

#œ nœ # nœ bœ nœ #3

œ nœ nœ > çpp

4 4

2 4

4 4

2 4

t 33

Cr. Esq.

&

Œ

3 Pl.

3 T.B.

œ

œ

œ

!

33

Vl. 1

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vlc.

ı

ı

G.C.

? ?

ı

œ!æ p

æ!

Œ

!æ ‰

Œ

% œ$$ $ œ ƒ p 3 3 œ % $ œ ‰ ‰ $œ œ "" p f œ

3

3

Œ

o

3 4

œœæ! p

Œ

(# œ )

2 4

Treure Sordina

Cb.

œ

ı

ı

?

œ

ı

ı

Timb.

œ‰ æ! p o

œ

ı

4 Toms

œ æ o< pp

accel.

2 4

Treure Sordina

( nœ )

o

MST

$ œ Ø

˙.

immobile

˙

˙

w


11

Quale-Color 38

Fl. B.

Ob.

Cl. B.

CFag.

Tr.

5 4

V

V % $ n œæ œæ$ ‰

% nœ $ fl ß( f )

&

b˘œ $ $ " ß( f ) t œ% $ nœ bœ fl n œ n œ ç # ?

+

?

38

Pno.

2 4

o

Œ

o

< pp>

bœ œ ‰ æ" æ! o pp>o < $ nœ œ ‰ o p

Œ

?

&

5 4

t

t

Œ

38

Cr. Esq.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‰ #œ nœ n˙ #œ œ # P p #

> 3 nœ #œ #œ nœ œ œ

#

o

Œ

&

Ÿ~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ Ó n œ c œ n œb œ â â p #ç p # ç > >

Œ #˙ nœ œ # P p Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b˙ nœ œ Œ

‰ n œ$ ˙ nœ o! F + Œ n œæ

?

2 4

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P

Œ

n Ͼ

Œ

p

po

# ˙æ p

> . n bœ œ œ

3

b œ n œ. # œ. # S

nœ nœ ! #>œ

ç>p

!

o

3 4

ç>p + Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ % ‰ # œ$d˙ . #œ ‰ . fl oŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ç % ‰ n œ$b˙ . œ ‰. fl * °

œ ..

nœ $ nœ #œ # œ n œ n œ nœ â o # ] ç>p ˘ ˘œ nœ bœ n # œ nœ nœ #œ nœ nœ nœ nœ $ 3

bœ œ bœ nœ nœ bœ nœ â # ßpp bäœ

]

ç>p

œ.

Π..

# ˘ œ Œ " ç < + % bœ ˙ ßpp

3

#

Œ

3

3 4

Œ

Ó

Œ

&

Œ

Ó

Œ

?

3 Pl.

3 T.B.

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

38

Vl. 1

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vlc.

2 4

5 4

?

?

%Æ ? n œ. $ P pizz.

Cb.

arco

nœ #

3 4

#˙ . ppp ˙.

%

˙ n˙

œ fl ß

$ bœ

"

‰.

˘ Æ nœ $ ‰ " ß

pizz.

Œ

Ó

arco

nœ "

˙

Œ

$

Œ

o


12 41

Fl. B.

Ob.

Quale-Color

3 4

b· 3 n· n· n· # · n · $ Œ V " P ˘ #˘œ n œ b œ n œ nœ nœ nœ $ $ ‰ n œ- b œ b œ n œ & 3 F o <ç] # <ç

Cl. B.

?

CFag.

t

Tr.

?

o

% . ‰ œ <ç

b œ n œ3 n œ # œ b œ nœ $ Œ # " ‰

3 4

o

V

3

b ˙f

œ

o

e = 140 q = 70

% ¿ ‰. n œÿ ç % $‰ œ ƒfl Ó

?

4 4

Più mosso

% ‰ $Ó b> ( f )ß

Œ

% ¿ ‰. b œÿ ç

Ó

?

nœ nœ bœ nœ bœ ‰

P

% . n >ÿ ‰ ç

&

t

+

5 E 4

% . ¿ b œÿ ‰ ß

Œ

% ‰ n œ¿ $ Ó ÿ ß Œ

Ó

% ¿ ‰. # œÿ ç Œ

5 4

Ó

Œ

Œ

b ˙f

n +œ n œ ‰. ‰ " o #

Œ

3 4

nœ nœ . f ß f œ.

bœ P œ nœ

bœ ßf

4 4

3 4

41

Pno.

&

ŒŒŒ Esquellots nf & Œ æ! #

41

Cr. Esq.

&

3 Pl.

3 T.B.

% $Œ nœ n œ çÿ ÿ ç %

?

?

% . ‰ nœ ßÿ

Œ

$

Crotals esmorteits

˘f Æ ‰ . & ‰ n œ b œ. Œ æ" . f ç

f æ!

Œ

Æ # œ. ‰ . "

Œ

ŒŒŒ Esquellots Œ

nf æ! #

F !æ

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

3 4 41

Vl. 1

&

5 4 Œ

V Væ Væ V V # V # V æ æ æ æ æ P o 5

Ord.

Ó

bœ p Ord.

% nœ œ p

Œ

‰.

B

B Œ

Œ

Vlc.

?

? Œ

Ord.

Cb.

?

? ‰ $ nœ œ P

Vl. 2

&

Vla.

Œ

Œ

#V V V æ æ æ P

V æ

o

Ord.

Ord.

3

n˙ p

b˙ p

œ

%Æ $‰ œ fl ç % . ‰ œ! fl ç Æ % . ‰ œ fl ç

% . ‰ œ! fl ç % . ‰ œ! fl ç

(! nœ b n ·œ n n ·œ ‰ ! ‰. " F> # (! ( n œ n n œ· n · nœ ‰ n œ! ‰. " F> #

Œ Œ Œ

F> # Œ

% % ‰ #œ $ ‰ nœ $ ‰ ÿ ÿ ß! ß ! pizz.

% n œÿ ‰ . ß!

F> # ) b bb œ·œn n œœ) nœ ‰

Ó pizz.

Œ

bœ ) b b ·œb n œœ) nœ

( nœ

4 4

3 4 Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

% $ bœ ‰ Œ ÿ ß!

arco

ST

Œ nœ F

˙

$ nœ F

ST

bœ P

% nœ œ F

ST

3

ST

Œ ‰.

ST

nœ P


13

Quale-Color 45

Fl. B.

V

Ob.

&

Cl. B.

CFag.

Tr.

Œ

&

3 4

Œ

3 Pl. 3 T.B.

% ‰ $Œ b> ( f) ß

V

Œ

˘f & " ‰. ç

Œ

Œ ‰

Crotals esmorteits

°

. & ‰ . n "œ f

2 4

$ bœ œ $ ‰ n œnœ œ P < f ßp # o 3

bœ f

3

b œ.

n œ- œ œ # p

J.W.

% n> ß $ œ F % nœ ß

‰.

n· L # <ç

6 8

% % ¿ $ ¿ ‰. n œÿ # œÿ ß ß % $ ‰ # œ¿ ‰ . ÿ ß ´ $ ‰ n¿œ $ n œ´ $ œ ¿" " # ß ß

$ nœ œ ßp

2 4

ŒŒŒ Esquellots Œ ? nF æ! #

+ n œ´ # œ´ n¿œ $ ¿ ¿ ‰ " ß ßß

f æ! ç

5 8

Œ. b œf

+ b œ b œo

?

œ œ " p

‰.

? 45

Cr. Esq.

pizz.

% . % . ‰ Œ ‰ ¿ œ b œÿ fl ç ß % % % . ? ‰ ‰ ¿ $ ‰. ¿ # œÿ n œÿ nœ fl ß ç ç % t $‰ Œ Œ bœ fl ç % n œ´ ¿ ? Œ n œ $ ¿" $ Œ ÿ çç 45

Pno.

3 4

p <ß

nœ nœ nœ nœ #œ œ â . S p

n œ. b œ. f

b0 > * f°

Crotals esmorteits

&‰

# œœ e

3

3. . œ nœ #œ

n œ. ] f

n œ n œ b œ. n œ n œ n œ b œ bœ nœ œ > ç>p

6 8 ]

p

3

Œ.

t

nœ nœ

# œ. ‰ . "

,

5 8

Œ. % n œ. b œ. P

# œ.

$

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

45

Vl. 1

3 4

SP

% & œ ‰. fl ç

Œ

SP

Vl. 2

Vla.

& B

% . ‰ œ fl ç SP

% . ‰ œ ç

SP

Vlc.

% . ? ‰ œ ç

Œ Œ Œ

SP

Cb.

? œ% ‰ . fl ç

Œ

2 4

MSP

N

$

Π#

Œ

$ Œ nœ

Œ

N

æ nœ f

MSP

nœ p

# Ͼ f

$

Œ

n Ͼ f

#œ p

MSP

N

nœ p

$ nœ P

MSP

#

Π#

b Ͼ f

$ Œ nœ

% ‰ . œ œœæ F f

$ Œ #œ

MSP

# #

Œ Œ

Œ

(! n ## œ·œ n n œœ

F> #

(! nœ ) ) n nn œ·œ n n œœ ‰

Œ

F> #

pizz.

% . ‰ # œÿ ß! ‰

6 nœ ) ) 8

pizz.

$ % nœ $ ‰ ÿ ! ß

3

% $‰ nœ ÿ ß! % nœ $ ÿ ß !

5 8


14 49

Fl. B.

Ob.

Cl. B.

CFag.

Tr.

V

5 8

t

b œf

?

Œ.

t

&

$ nœ nœ nœ #œ nœ œ . . p F 3

3 n œ. n œ- n œ n œ ¿ " p f

$

$

‰ q

$ n œ. b œ n œ. œ. ‰ n œ b œ bœ . # p f

# œ. b œ b œ b œ n œ n œ ¿" > ßp f q

$

] # 0ä0

P ]

n œ. b œ. ‰ #

# œ. " F

t * bfl0 f °

°) n œ. $ ‰ " f

3 Pl. 3 T.B.

#

&

(

Cr. Esq.

5 8

49

. œb œ b¿œ" p f

‰.

‰ $

,

3 ˘ n˘œ # œ n œ #¿œ n œ ¿" ‰ . ßpp ß ˘ nœ #œ ˘ b œ nœ ¿" ‰ . ¿ ßpp ß

No esmorteit

nœ ! ƒ

,

3

‰ bœ n œF f

,

Œ

# 0ä0 f

Meno mosso

e = 116-120 q = 58-60

n· b· n· n· #· #· ‰ æ æ æ æ æ æ æ 3 " P Ÿ~~~~~~~Ÿ~~~~~~ $ b œ@ n œæc n œæ$c ‰ p " n ·- n · b · n ·3 n· n· n· ‰ æ æ æ æ æ æ æ p œœœ Œ ‰ æ æ æ o #3 n· n· Œ !æ !æ #

V

œF ¯ ? nœ $ Œ " f

&

2 F , 4 n ·-

rit.

&

49

Pno.

Quale-Color

2 4]

rit.

0

gliss.

#

Ord.

5 8 n·-

3 4

5 8

3 4

n· b· b· n· ‰ n · # · n ·!æ$ æ æ æ æ æ æ! æ! p 3 " Ÿ~~~~ Ÿ~~~~~~Ÿ~~~~~~ $ b œ@ n œæc # œæb n œæ$b ‰ p " n ·- n · # ·3 #· n· $ æ n ·æ n ·æ ‰ " æ æ æ æ #æ· " p œ œ bœ bœ $ ‰ ‰ æ æ æ æ æ bœ p3 " n· n+· ‰ Œ æ! !æ "

(0) "

#

‰ b œœ n œ - # œF f* ° esmorteit ;; Nosempre Æ , n œ- # œ # œ # œ œ ‰. n œ n œ n œ ( ‰) " æ æ æ æ æ æ æ 3 " P 3

$ (0 ) "

0 gliss.

n œ- n œ n œ b œ

b œ n œ n œ n œæ!$ æ æ æ æ æ æ! æ! p 3

( )

"

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

49

Vl. 1

Vl. 2

& &

5 8

2 4

rit.

& &

5 8

SP

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ nœ n¥ nœ ‰ p ‰

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nœ n¥ ! p

+!

SP

"

Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~ b œ b ¥ b œ b ¥ nŸ~~~~~ œ b¥ ! p

Vla.

Vlc.

Cb.

B ? ?

B

Œ

p

3

Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~*$ bœ b¥ bœ b¥ bœ ‰

Œ

Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~~ nœ n¥ bœ b¥ ‰ #

n œœ# ? æ! P ST

?

" "

SP

n œ- n œ n œ n œ

bœ ‰ +!

n Ͼ! P

ST

œœæ!

n b œœ æ!

# n œœ æ!

b Ͼ!

Ͼ!

Ͼ!

Ÿ~~~~~~ œ b¥ ! p

# œ- n œ n œ p

œœæ! p n œæ! p

3

3 4


15

Quale-Color 53

Fl. B.

Ob.

Cl. B.

CFag.

Tr.

3 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8

n ·- n · n 5· b · n · b ·æ n ·æ n ·æ b · ·!æ V æ æ æ æ æ # p " Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~ % $ b œ@ n œæc œæb n œæb ‰ & ‰. p " Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ? Œ # ·n ·b · o " p t

œ œ bœ bœ œ $ b œæ æ æ æ æ æ

?

Œ

53

Pno.

3 4

3

3 T.B.

Œ

o P

œ.

f

#œ .

Œ

f

o

nœ æ! #

3 8

q

·

U

# n œ. b œ b œp

5

œ bœ

p

3 % % $ $ $ #L $ L #L #J #J #J fl fl fl ß ß <ß

T.R.

U

h

· æ!

5

bœ œ

]

+ $ bœ " #

˙

t

°) n œ- # œ

5

Ͼ! p

b œ n œ3 b œ œ p

<P>

n œ b œ3

œ

2 8

n· ! P > pp

nœ œ p

f

nœ œ

bœ bœ

#

2 4

o

œ

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

P

ı

ı

ı

?

G.C.

!

3 4

~~~~~~~~~~~~~ œ & ! +! ‰ # 53

Vl. 2

* Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

n œ # œ n œ # œæ æ æ #œ nœ bœ & æ æ æ æ æ # "

Timb.

Vl. 1

·.

o+ bœ

3 4

ı

4 Toms

˘ $ n¿œ ‰ " (F ) ß

œ.

f

Œ

n˙ ƒ

2 4 P > pp

Œ

n˙ ƒ

q

n· æ! P > pp n œ. n œ nœ

+ n œ. $ " "

q

2 8

&

53

3 Pl.

#

3 4

(

Cr. Esq.

$ #œ

3 4

&

3 8

Æ . $ bŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ n¥ n œ ! " # p

Ÿ~~~~~~ b ¥ Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~*$ n œ n ¥ n œŸ~~~~~ b œ b ¥ b œ! b ¥ b œ ‰ ! p #

bœ nœ nœ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ nœ n¥ bœ b¥ ‰ #

Vla.

B

Vlc.

? n n œœ æ! P

œœæ!

b œœæ!

œœæ!

# n œœ æ!

œœ$ æ!

Cb.

? n œ!æ P

b œ!æ

n œ!æ

Ͼ!

Ͼ!

n œ- $ @ p

% n œ. $ # !

pizz.

Æ n œ. $ " #

pizz.

b œ. Æ$ "œ #

pizz.

% $ #œ # !

pizz.

3 4 ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

˙. Œ

MST

$ nœ â P > pp

arco

$

arco

3

œ

2 8

MST

$ nœ Pâ > pp

˙.

$ ‰ #œ (P) ßÿ

(pizz.)

Æ Œ

2 4 N

$ œ â ] P > pp

$ œ Íp %

nœ (P) ß

$ œ â Íp

$

‰ N

$ nœ â ] P > pp

MST

% bœ ˙. â P > pp MST

ä bœ ˙. " 3 P > pp

bœ â Íp

ä b œ! . Íp

ST

ä œ " ] P > pp N


16 57

Fl. B.

V

Ob.

&

Cl. B.

?

CFag.

t

Tr.

2 4

# + œœ .. · œ.

œœ œ

nœ ƒ

œ.

f

·

+œ æ f

nœ ƒ + cantar ‰ ? ˙

œ.

57

Pno.

Quale-Color

$ b‚

2 4

o

f

Ͼ

æ œ

2 4

3 4

5 8

2 4

&

& t

] 0

gliss.

#

0

0) " #

(

° ;; nœ nœ bœ n œ n œ # œæ n œæ ‰ & æ æ æ æ æ 3 P "

&

3 Pl. 3 T.B.

5 8

n ·- n · b · n · b · n · n· n· $ $ n· #· n· ‰ n> $ #> œ œ #œ œ ‰Œ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ çp ç çp f 3 " # P p 3 # e 3 5 Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~ % #œ $ $ $ #œ ‰ #œ @ æ ‰ n œ $ œ œ $ < æ æ # œ æ!. œ n œ b œ œ n œ c œb n œ b œ œ n œn œ #œ œ œ œ p " â â â # # p f ƒ F Ï n ·- n · b · 3 e n· n· nœ $ n · n · n ·æ æ ‰ ¿% $ ¿% $ Œ n œ ‰ œ œ@ # œ ‰ b œ n · n œ b œ n œ n œ œ æ æ æ æ æ æ æ æ fl fl # p # p # ( ff ) ç ç > e näœ n œ 3 näœ œ bœ 5 näœ œ œ œ 3 # œ# œ. n œ n œ¯ n œ œ œ bœ œ ‰ Œ ‰ $ ! æ! n œ # œ # œn œ æ ! æ n œ œ œ æ æ æ æ æ 3 p # # p f ƒ F Ï o + + nœ $ nœ ‚ œ ‰Œ ‰. æ! æ! æ ! !æ" æ! o # #

57

Cr. Esq.

3 4 n·-

gliss.

$ (0 ) "

n œ- n œ b œ n œ

nœ æ æ æ æ æ p 3 #

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

57

Vl. 1

&

2 4

ST

nœ â

œ

$ æ # # œœ #

ST

Vl. 2

Vla.

Vlc.

Cb.

& B ? ?

SP

arco

ST

$ œ

æ n n œœ f

$ œœæ ‰Œ #

æ! œœ <f

$ æœ ‰Œ œ #

SP

SP

œœ!æ <f

$ œœæ ‰Œ #

!æ œ f

$ æ ‰Œ œ #

!æ bœ œ nœ # <f

@œ$ ‰Œ œ #

$ n# œœæ #

SP

œ ST

œ

æ bœ

SP

3 4

SP

Ÿ~~~~~~~~~~~~~ nœb¥ nœ ‰ p

+!

SP

SP

"

‰ Œ

n Ͼ!! P

ST

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$ pizz.% $ n œ .n ¥ . gliss. ! ! œ n œ. $ # œ p # ç! ç

Ÿ~~~~~ b ¥ Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~ Ÿ~~~ *$ n œ b ¥ bŸ~~~~~ œ n œ b ¥ n œ n ¥ n œn ¥ n œ ! p #

Ÿ~~~~~~~~~~~~~ n œb ¥ nœ ‰ p

5 8

!

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$ n œn ¥ nœ

œ#œ !æ

# œœ!æ

n n œœ !æ

b Ͼ! P

Ͼ!

n œ!æ

"

ST

p

#

œ. #œ $ æ p

# œ. $ æ p

Œ

$ #œ ç

% % $ n œ. nœ $ Œ ß! ç!

$ nœ ç

% $ b œ. $ n œ ß! ç

Œ

$ nœ ç

% Æ bœ b œ. $ ! ß ç

Œ

$ nœ ç

% nœ $ ! nœ ß! ç

Œ

#œ ! ç

pizz.

pizz.

pizz.

pizz.

2 4


17

Quale-Color 61

Fl. B.

Ob.

Cl. B.

CFag.

Tr.

V

$ œ

&

œ

?

œ

?

‰.

2 4

‰ œœ

p

#œ ]# poss.

+

#œ " p

æ œ!. f ‰ œ

+䜜 œ f œœ

#œ #œ ! P

p3

$ #‚

œ œ "

f

æ œ! ƒ

@ œ

œ #

o

$ n‚ . œ

t 61

*

# ‰ #

·

œ #œ

x

n· n· nœ #œ p

P

e

n œ n œ# œ b œ n œ nœ œ# œn œ# œ p F

&

5 16 nϫ

nœ $ . "# F

° Central

# œ.

nœ nœ nœ nœ 3

;; .n œ œ. . . $ nœ œ $

&

&

n œ´ nœ $ . "# ß

Crotals esmorteits

ç

3 Pl.

3 T.B.

% #œ f

Œ

b b b ·····

Œ

3 8 ‰

#

F

°)

#

$ @œ $

5 16

œœ !

f äœ #œ œ

! #œ œ

œœ œ !

&

(

Cr. Esq.

‰ f o œœo

Œ

t

61

Pno.

2 4

ß

3 8

$

3 ˘ n œ. n œ. n œ

F

ƒ

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

! 61

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vlc.

Cb.

& & B ? ?

2 4

& ‰

arco

& ‰

arco

B ?

‰ ‰

? ‰

arco

SP

$ nœ p SP

$ nœ p

SP

$ nœ p

arco SP

nœ ! p

arco SP

bœ ! p

$ # œœ F $ # œœ F

$ œ F œœ ! F œ ! F

# ‰

# ‰ # ‰

# ‰ #

5 16

Œ

% #œ f

Œ

% #œ f

3 8


18 64

Fl. B.

Ob.

3 8

V

?

CFag.

t

¿ " f

$

# œ´ #œ & " $ ‰. ß t (° Centr.) 64

#˘œ $ & " ß 64

Cr. Esq.

‰.

3 Pl.

3 T.B.

Œ Œ

Œ

‰ #œ

Œ

2 4

#œ # œ! P

# ?

t

#œ #

œ@

?

3 8

Pno.

3

3 4

# >´

% $ " nL nJ ç fl ß ˘ ‰ $ =¿œ " ç n œ´ ˘ ‰ b¿œ $ ¿ " " 3 ß ç ‰

˘œ + & ¿" $ ( f )ß n˘œ

Cl. B.

Tr.

Quale-Color

´ # œ´ ## œœ #œ

œ!æ f

@ œ.

+䜜 œ æ f # ˘˙ d # ˙˙ ç> P !> #œ . # œ. nœ œ .

P ßpp

œ #

œ

3 4

2 4

3 4

2 4

œ. > ] ßpp

2 8

Π#

œ œ ! œ

5 4

# ‰

o

3

æ n œæ æ œ nœ

( ff )

$ #œ p

2 8

5 4

2 8

5 4

ç

˘ #˘œ # œ

çç

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

64

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vlc.

Cb.

&

& B ? ?

3 8

#˘œœ $ " ß % # œœ $ fl ß

˘ $ # œœ " ç

&

(! n(nn œ¥œ æ! p N

Œ

(! ( n-œ n n ¥œ !æ p

æ!!

b nn-œ¥œ æ!!

æ!!

b b-¥œ æ!!

N

% $ b œœ fl ç

& B ?

?

Œ Œ Œ

Œ Œ Œ

‰ ‰

SP

$ #œ p SP

$ # n œœ p

Œ

SP

nœ p

œ. P œœ .. P œ œœ .. P ßpp

N

o

N

‰ N

Œ

o

o


19

Quale-Color 68

Fl. B.

Ob.

Cl. B.

CFag.

Tr.

n> V " ß

?

?

3 T.B.

f

Œ

Crotals esmorteits

& (P) ß

˘œ œ n ‰ ¿ n œ. ç> #

3

% b œ¿ ‰ . fl ç % ¿ $ ‰ bœ fl ç # œ´ #œ ‰ . " ç

% nL ‰. nJ "ß

Œ

n œ.

nœ bœ â <ß f # bäœ n œ f bäœ f

3 G 4

$

V # œ- . f

$

nœ bœ #

#>œ # œ

n œ- n œ #œ nœnœ

S

f 3 # bœ nœ ¯ nœ œ nœ nœ . nœ # œ n œ- bœ F

5

5

F] f

# œ´ #œ ‰. " ß

3

Œ

‰ # œ n œ n œ #>œ n œ. .o S o S>

œ

#

nœ 5

$ nœ nœ > n œ b œ. S 5

n>œ n œ . #œ ‰

#>œ # œ n œ n œ.

Œ

Œ

o S

o

3

o

S

3 8 n>œ

o Sf

;;

$ ‰

Œ

˘ # œ. œ. $ # œ. œ. $ # œ ‰ . " p F

No esmorteit

Æ Œ

nœ nœ #œ nœ

( ff ) n>œ n · n · b · n · n·

o

3 4

bœ nœ n œ n œ. # œ- # œ .

Sf 3 ( ff ) #>œ # œ

çp

5

3

%

b œ. n œ-

2 4

o

$

o

n· n· n· n· 3

3 8

*

° Centr.) # œ. n œ3. n œ.

çpp

f näœ n œ # œ # œ. ‰

‰.

" ß

t

#> U .

näœ n œ b œ. ‰

5 ´ 4 ##œœ

68

3 Pl.

nœ . â f

% . ‰ œ fl ç

(

Cr. Esq.

‰.

Œ

t

&

% nL ‰. nJ ß

‰.

#œ & ¿" ß

68

Pno.

5 4

2 4

Crotals esmorteits

&

#˘œ œ. n œ. œ. n œ. œ. n œ. œ.

( ff ) ç

o

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

3 4

SP

.) b œœœ) & " ç 68

Vl. 1

5 4

!

$ ‰

Œ

Ó

Œ

$ ‰

Œ

Ó

Œ

SP

!

Vl. 2

&

Vla.

B

Vlc.

?

) œ. )

œœ " ç Ó

Ó pizz.

Cb.

?

$ n œœ fl ç

Œ

% . ‰ # œÿ ƒ % bœ ‰ . n œÿ ƒ Œ

Ó Ó $ n œœ fl ç

Œ

3 8

2 4


20 71

Fl. B.

Ob.

Cl. B.

V

Quale-Color

2 4

V

& % #· ‰ . "

CFag.

Tr.

?

? 3

n œ n œ # œ n-œ # "

2 4 t 71

Pno.

t

Cr. Esq.

&

, ]

$ bœ nœ

#

‰ bœ nœ nœ nœ nœ 5

n œ- . P

œ œ #œ œ #œ

œ #œ œ #œ œ #

o

b œp

,

slap obert

¿% $ bœ fl ç agressiu

ç

n˘œ $ " ç

$

˘ bœ " ç % $ #œ fl ç

% $ n œ b œ n œ n œ n œ fl ç % n>œ ‰ nœ $ fl F ç

$

3

% $ ¿ bœ fl ß

% ¿ nœ fl ç

2 4

%¿ , $ nœ fl ç

% $ ¿ $ bœ fl ç

6 8

œ œ #œ œ nœ #œ œ œ

p

œ nœ nœ #œ nœ

n œ- n œ n œ p 3

nœ #œ œ

nœ #œ œ#œ œ œ œ # œ œ# œ œ " °

71

œ # œ n œ n-œ p

Œ

b˘œ #œ #œ nœ nœ

Œ. ‰

&

? t

6 8

2 4

] % $ b 0 " ÿ *°ç

] % $ 0 ÿ ç*

Œ

?

3 Pl.

3 T.B.

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

71

Vl. 1

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vlc.

Cb.

? ?

2 4

6 8 I II III IV

I II III IV

Œ.

écrasé

arco MSP

3

== == $ ÿ ÿ ! ( fff ) Sffz MSP

Œ.

I II III IV

Œ. Œ

arco MSP écrasé

% $ == $ $ ÿ ! ( fff ) Sffz 3

écrasé

&% $. == ‰ ( fff ) ÿ ! Sffz MSP

‰ ‰

arco

écrasé

3 % $ == $ ÿ ! ( fff ) Sffz

Œ

arco

I II III IV

2 4

Æ ==´ ‰ "


21

Quale-Color 74

Fl. B.

Ob.

Cl. B.

CFag.

Tr.

V

3 Pl.

3 T.B.

& Œ

?

‰ 3

? ‰ ,

t

*$ n œ # œ n œ n œ n œ # œ # œ n œ n œ b œ- # œ

"

?

74

Cr. Esq.

V

&

t Pno.

2 4

6

p] #

2 4

œ #œ œ #œ œ " ° ŒŒŒ Esquellots 74 % ? ‰ $ #f ÿ ! f

-, nœ nœ #œ nœ 7

+!

% ¿ bœ fl ç

F

3

œ #œ œ #œ œ #œ œ œ nœ #œ # % #f Pÿ

% #f ÿ !

$

% $ #f ! pÿ

œ ¿" ß

f

nœ #œ œ

‰.

3

œ nœ nœ #œ

nœ nœ nœ nœ

œ nœ #œ

œ

$

% #f ÿ ß

œ #œ

œ

œ

> n œ n˘> #œ nœ

$

$

˘ ˘ n¿œ $ n¿œ " " ç ç

,

$

$

% % , ¿ $ ¿ nœ bœ fl fl ç ç

3 8

7 8

] % b0 " ÿ ç *° !

$

7 8

ç 3 ç 3 ¿ $ # œ¿% n œ n œ nœ #œ nœ œ > fl ç ç

œ

n œ n œ- œ # œ n œ # œ #œ

P] p

5

nœ #œ œ œ #œ œ

t

nœ #

bœ p

3 8

$

$

] ] % % $ n0 b0 ÿ ÿ ç ç *

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

74

Vl. 1

I II III IV

Vl. 2

I II III IV

Vla.

Vlc.

Cb.

I II III IV

I II III IV

I II III IV

2 4

arco

MSP écrasé

´ == " f

% Æ % Æ =´ Æ $ == $ == $ = $ $ " ÿ ÿ 3 ( fff ) Sffz ´ == " ƒ

Æ ‰.

$ ‰

3

´ == " ƒ

==´ " f

‰ ==´ " ƒ Æ ‰

==´ Æ ‰ " f

Æ $

‰ $ ‰.

==´ " F

Æ Œ

Æ $ 3

´ == " F

Æ ‰

==´ " F Æ ‰. ‰

Æ =´ " p

´ = " P =´ " P

Æ ‰

% = ÿ P

Æ $

´ = " p

Æ $

Æ ‰

$

Æ Œ $

=´ " p

3 8

Æ ‰ 5

pizz.

‰ % = ÿ 3 p

$

Æ $

f " ‰ ç!

pizz.

‰ =´ " #

$ pizz.

‰ ‰

% f ç pizz.

% f ç

% f ‰ ç ! $ ! $ !

3

3

7 8 f " ç!

% f ç!

% $ f $ 3 ç ! % $ f $ 3 ç !


22 77

Fl. B.

Ob.

Cl. B.

CFag.

Tr.

Quale-Color

7 8

n˘> ‰ . V " ß

#˘œ ‰ . " ß

&

?

t ?

n˘>

" ß

# >ä U .

‰.

#˘œ ‰ . " ß n œ´ ˘ ‰ b¿œ $ ¿ ‰ " " 3 ß ç + o + ´o nJ ˘J b ‰ ¿ $ ¿ ‰ " " 3 ß ç

7 8

çpp

U

5 8 nL nJ ß

% d b œœ $ ‰ fl ç

Œ.

œ "

œ.

œ b œœ fl ß

dœ â çpp n œ´ ¿" ‰ . ß

% $ ¿ #œ fl ç

+o n J´ ¿ $ ‰ " ß

+o % $ n J¿ fl ç

t

2 4

5 8

œ

3 % % % % ¿ $ $ ¿ ¿ $ n œ¿ $ ¿ ¿ $ nœ nœ #œ #œ nœ fl fl fl fl fl fl ç çç ç çç +o + o% % ‰ b J. $ ‰ n J. $ ‰ ß ß

œ p

œ

3

n œ- n œ # œ n œ" p

œ œ bœ bœ 5

*$ #œ #œ #

P

nœ #œ nœ nœ

2 4

77

t Pno.

t ŒŒŒ Esquellots ? Œ

77

Cr. Esq.

?

$ n f´ " f !

Œ

3 Pl.

3 T.B.

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

7 8

77

Vl. 1

I II III IV

Æ Æ f $ f $ Œ " " ç ß

(pizz.)

arco MSP écrasé

Vl. 2

I II III IV

Vla.

I II III IV

== = ‰ ÿ =ÿ ! çç Æ ‰ f" ‰ ç 3

arco MSP

Vlc.

I II III IV

% Æ. == ‰ ÿ ç

I II III IV

3 ==´ ==´ $ ‰ ß !

f Æ $ " ‰ ß ‰

f Æ fÆ . " $ $ "# ‰ ç ß

(pizz.)

Cb.

écrasé

f Æ f Æ " $ " $ ‰ ß ç Œ f Æ $ " ‰ ç

´ ´ Æ == == ‰ . ß

Æ Æ f $ f% ‰ . " ç ß

==´ $ "

‰ ==´ Ɖ " ç

5 8

% Æ ff ‰ . ç ! Œ % Æ ff $ ‰ ç ! Œ

% Æ f . $ " == $ ‰ # ç ç

% Æ ff $ ß !

Œ ´ $ == " Œ % Æ. ‰ = ÿ ç

% . = ‰ ÿ ç

2 4

tonloss

== = â ßppp

=

ff Æ " $ ß ! tonloss

== = â ßppp == = â ßppp

= tonloss

=

n f´ f´ $ ! F 3

n f´ $ " P !

n f´ p

!


23

Quale-Color 80

Fl. B.

Ob.

Cl. B.

CFag.

Tr.

V

V

& Œ

? ‰

5 nœ œ nœ #œ nœ

f

?

80

Pno.

]

t Œ

‰.

t Œ

‰.

F

ƒ

bœ p n˘œ

œ "

% œ

3

(

(

$) $)

(

(

¿ #œ ‰ fl ç + n œ. " ß

‰)

(

‰)

(

ç ¿% #œ fl ç $ $

‰)

(

‰)

(

n f´ " ƒ

3 Pl.

3 T.B.

$

5 H 8

˘ n>œ # œ n œ n œ n œ # œ

ß>p

Æ $

p

% $ n œ¿ $ fl ß + ´o + n œ $ n œ. " " ç ß

3

$

+ ´o =œ " ç

2 4

Mormorendo

bœ bœ ‰ nœ nœ nœ fl fl p <ç p ç ˘ 3 ˘ bœ bœ nœ nœ #œ =œ nœ n œ # œ = œ3 n œ b œ $

ŒŒŒ Esquellots & Œ

?

p

nœ ‰ fl <ç

ç P

6 8

˘ #œ nœ

ßp <ß

¿% $ ¿ nœ #œ fl fl ç +o ß ? $ # œ´ ‰ " ç

b œœ œ œœ > °

80

Cr. Esq.

P

>3 b œœ œ œœ ƒ

˘ > #œ nœ nœ

‰ % $ œ fl ç n œ n œ3 # œ

n œp

#œ #œ p b œ- œ n œ # œ n œ # œ . n œ n œ n œ t #œ 5

6 8

ç % n œ¿ ? fl ç $

Πprendre Fagot

murmuré

5

nœ nœ nœ #œ nœ #œ nœ #

5 8

2 4

5 8

2 4

Π.) Π.)

n f´ f

f´ Æ ‰

n f´ Æ $ " P

*

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

6 8 80

Vl. 1

I II III IV

Vl. 2

I II III IV

Œ.

Vla.

I II III IV

Vlc.

I II III IV

Cb.

I II III IV

o

Œ

(arco)

=

o

=

o

˘= Æ = $ " Sffz ˘= Æ = $ " Sffz

= !

Œ

=

= !

(arco)

arco

(arco)

(arco)

o

#

˘= Æ = $ " Sffz

#

˘= Æ =" $ Sffz

#

= = â # Sffz>

o

˘= =

=

o

$

=

o

=æ!

˘= Æ = $ " ç

= !

ç =

o

=

˘= Æ = $ ç ˘= Æ = $ ç

˘= Æ = $ " ß =

o

$ ==æ!.. P

=

o

˘= =

=

o

$

ç =

o

˘= Æ = $ ß =

Æ $ ä= =

=

=.

=

ä= =

=

=.

˘= =

=

=

=.

=

ç> #

o ç> #

ç> #

Æ f

o o o


24 83

Fl. B.

V

Ob.

&

Cl. B.

Quale-Color

2 4

?

Œ

œ

Fag.

?

Œ.

Tr.

?

Œ

2 4

Œ

5

n -œ

œ! .

bœ nœ

$ #· " 5

#œ nœ

n !œ "

L o

bisb. �

bisb.

n· "

L o

bisb. �

3

*

3 8

+ � 1/2 L

·

"

#

#œ nœ nœ #œ nœ #œ nœ œ . 7

œ! · #

+œ . #

2 4

L o

bisb. �

p

*$ + œ

œ !

-

$

¿% nœ fl ç

" "

3 8

2 4

83

t Pno.

t 83

Cr. Esq.

&

3 Pl.

3 T.B.

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

83

Vl. 1

I II III IV

2 4

3 8

SP ST

& #œ #

œ

n œœ < ff SP

ST

Vl. 2

Vla.

I II III IV

I II III IV

& nœ # B

œ

SP

ST

nœ #

œ

ST

Vlc.

Cb.

I II III IV

I II III IV

? ?

‰ ‰

nœ < ff

œ #œ < ff SP

nœ # ‰

œ SP

bœ p

< ff

nœ < ff

2 4


25

Quale-Color 86

Fl. B.

Ob.

Cl. B.

3 4

V

V

?

Fag.

Tr.

?

86

t

nœ bœ nœ nœ #œ nœ

Œ

#

6

Œ Ó

&

&

?

Pno.

2 4

œ. !

?

2 4

Œ

Œ

?

3 4

L o

bisb. �

3

* nœ

$ +œ " bisb.

3 8

n· "

·

*$n œ . n œ n œ n œ # œ n œ #œ #œ p

+œ . "

#

a bisb. L � o

œ " œ

7

3

L o

#œ !

+ � 1/2 L

œ. #

nœ #œ

nœ nœ nœ #œ

L o

œ !

#

#

˙

œ n œ*$ n œ

5

bisb. �

bisb. �

‰ "

·

"

"

#

3 8

t 86

Cr. Esq.

&

3 Pl.

3 T.B.

œ

uu œæ$ Ø

!æ œ

æ ˙˙! "

Ͼ!

Ø

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

! 86

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vlc.

Cb.

& & B ? ?

2 4

& & B ?

3 4

Œ Œ

Œ

? Œ

$ nœ "

Œ

3

MST flautando

#œ "

Œ

3

MST flautando

b˙ "

MST

nœ ! "

# #

MST flautando

Ó Œ

MST flautando

"

#

flautando

œ

# #

3 8

$ œ $ œ œ ! œ ! $ œ

" " " œ

" ‰ "

"


26

Quale-Color

89

Fl. B.

V

Ob.

&

Cl. B.

5 8

V =· #

* bœ

nœ œ nœ nœ =œ b œ œ n œ ? nœ nœ nœ nœ ! 6

Fag.

?

Tr.

?

p

L o

bisb. �

?

Œ

?

Œ

·.

F ‰

bisb.

n· . #

5 8

n· .

L o

#

+ � 1/2 L

+ b œœ

#

œ

bisb. �

L o

P

Œ

&

3 8

bisb. �

·.

+ œ- .

œ

P

3 4

L o

bisb. �

bisb.

·

+ � 1/2 L

œ ! ·

3 4

˙˙

P

#œ .

L o

bisb. �

P

L o

bisb. �

bisb.

#· P

+ � 1/2 L

F

3 8

89

t Pno.

t

ŒŒŒ Esquellots $ ? ‰ æ #f

89

Cr. Esq.

&

o

3 Pl. 3 T.B.

uu Fæ!

Fæ!. P

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

89

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vlc.

Cb.

& ‰ & ‰ B ‰

‰ ‰

? œ ! #

‰ "

? ‰

nœ æ! " ST

5 8

3 4

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ % #œ $ nœ ( n¥ ) œ œ. ˙ " " # ST

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ % $ nœ n¥ œ œ. ˙. " " #

n ˙˙ p

ST

(

ST

$ æ +œ " ‰

)

!æ œ #

gliss.

!æ #œ .

Œ

!æ ˙

"

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n œ .( nœ ) + œ =œ ( ) œ. ˙. ST

#

œ æ! #

P

œ. æ!

œ æ!

Π"

Œ

3 8


27

Quale-Color 93

Fl. B.

Ob.

Cl. B.

Fag.

Tr.

V

3 8

2 4

·.

#

. & Dœ ?

‰ œ

? ?

$ ·

3 8

nœ #œ nœ nœ p

‰ #

œ ! #

V

‰ nœ œ

œn œn œn œ

3 8

*$ nœ

5

3 4

& #œ

˙

F

?

f

Œ

Œ

bœ nœ p

?

Œ

Œ

?

#

Œ

3 8

3 4

2 4

3 8

3 4

$ nœ #œ m #œ p ‰

m

œ œ œ n !œ p

nœ nœ bœ bœ nœ n œ ‰. " 3 P 3 nœ nœ nœ b œ #œ nœ Œ nœ nœ f

Œ

2 4

3

4 4

3 3

P

ƒ

L o

bisb. �

œ

4 4

93

t Pno.

t 93

Cr. Esq.

?

$ æf

3 Pl.

3 T.B.

Æ ‰

o

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

93

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vlc.

Cb.

&

3 8 œ.

&

œ ! & ‰

B ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ? œ. ?

MST

‰ "

ST

SP

#˙ #

$

#œ #

œ SP

B #˙ #

nœ . #

æ - #>œ Í

?

nœ ± 1/2 tò

)#()

# ˙ ("!" #

æ nœ

SP

˙ SP

æ

± 1/2 tò

± 1/2 tò

#œ . â f œæ Í> #äœ æ f

æ æ

œf œ

œ. > ("! f

SP

4 4

œ n œæ #œ æ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

o o

o

œ f

Œ

o

Œ

æ

Œ

Œ

œ

o


28 98

Fl. B.

V

Ob.

&

Cl. B.

Fag.

Tr.

4 4

?

´ œœ œ" ‰ . ƒ ˘œ œœ ‰ . " ƒ b˘œ ¿" ‰ .

% ¿ $ nœ fl ç ´ ? œ ‰. " ƒ t

Œ

Œ

% ¿ $ $ n œ¿% ‰ #œ fl fl ç

Œ

ƒ

?

98

Pno.

Quale-Color

Œ

4 4

Œ

Œ

n˘œ ‰ ¿ ‰ "

$ nœ

3

˘ $ #¿œ ‰ " ç

% ¿% $ Œ $ n œ ¿ bœ fl fl ç

% ‰ ‰ n> ç

5 8

3

n˘œ ‰ ¿ ‰ " 3 ç

#˘œ $ Œ " ç

‰ ‰

$

% nœ nœ #

I ≈ � 2"

b œ. , n œ nœ nœ nœ bœ Ï f , 3 # œ . #œ nœ #œ #œ Ï f , 7 nœ #œ #œ nœ nœ nœ nœ 6

nœ nœ nœ bœ bœ nœ

p

5 8

Ï

3 8

] Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ t ‰ Ø œE œ. sempre °

t 98

Cr. Esq.

prendre Flauta en Sol

Ï ., # œ n œ nœ

ƒ

5

3 8

e = 100 q = 50

Ï ,

F

nœ nœ nœ bœ bœ nœ n œ bœ nœ bœ æ! n œ nœ 7:4 f #

Tempo Primo

&

3 Pl.

3 T.B.

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

ä= =- = =˘ =- = =˘ ä ˘ ˘ I = = = = = == = == = = II III = IV fl 3 3 ß ç çß ç ß ß ( ff ) pizz. % Æ. %Æ %Æ ‰ $ $ ‰ & n œ bœ nœ ç ( ff ) 98

Vl. 1

Vl. 2

4 4

pizz.

Vla.

Vlc.

B

I II III IV

?

pizz.

Cb.

nœ nœ ç ( ff )

Æ ‰

ä= = = ˘= Æ = = = $ " ç ß ( ff ) #œ $ " ç ( ff )

% Æ %Æ $ $ ‰ bœ #œ ß

% % =$ = $ fl ! fl ! ß ß (p) %Æ n œ $ $ n œ" ß (p)

% $ == . ( p )! Æ ‰

%Æ Æ. n œ $ n "œ ‰ (p)

Æ Æ ä= %Æ = = ˘== $ == = =% $ = = = = =. $ " â ç ß ß ßfl â (p) ‰

nœ Æ nœ Æ $ $ $‰ " " 3 ß ß

bœ Æ $ " ß (P)

5 8

SP

Œ

N

‰ & arco

Œ

Œ

$

N

3

N

‰? N arco

nœ p

$ n œ!æ p

$ œ p

!æ b œœ œ!æ

%

3

,

bœ nœ b œ n œ n œ n œ n œ fl Sffz F ƒ SP

N

nœ nœ F

3

nœ nœ #œ fl Sffz ƒ SP

@ œœ .. ƒ œ@. ƒ œ. ƒ

,

,

Œ œœ fl Sffz SP

œ fl Sffz SP

œ

3 8

,

,

œ fl Sffz

Œ

Sordina de plom

nœ . & !æ Ø quasi inaudible, però present SP

Sordina de plom

‰&

+œ æ! Ø SP

quasi inaudible, però present


101

Fl. B.

V

Ob.

&

Cl. B.

?

Fag.

?

Tr.

?

101

t Pno.

t

3 8

5 8

3 8

5 8

3 8

3 8

(]) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ. (°)

101

Cr. Esq.

29

Quale-Color

&

œ.

#œ . I *°

œ

œ.

é 2

é 2.

3 Pl. 3 T.B.

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

ı

Œ

y

Superball

$ é 2 #

3 8 101

Vl. 1

&

3 8

Sordina de plom

Sordina de plom

&

Vla.

œ & æ! ( pppp )

Vlc.

œ. & æ! ( pppp ) ?

o

5 8

Vl. 2

Cb.

p

nœ æ!

œ. æ! œ æ!

#œ æ! æ!

nœ æ!

œ. æ!

Œ œ æ!

æ!

nœ æ! Ø

+œ !æ

#œ æ!

æ!

=œ æ!


30 105

Fl. C.

Ob.

Quale-Color

3 8

7 8

V

&

?

Fag.

?

Tr.

?

nU +U nU dU bU +U nU nU bU nU nU #U nU #U nU +U nU +U #U

# Œ

&

&

Cl. B.

n/ +/ #/ n/ +/ n/ d/ b/ +/ n/ n/ b/ n/ n/ #/ n/ #/ n/ +/

Flauta Contralt Whistle tones

3 8

5

nœ #

a

L o

6

bisb. �

p

5

œ

#

#U nU +U nU +U #U =U nU

3

5

3

œ ! p

% $ n œ¿ fl ç

3 8

n/ #/ n/ +/ n/ +/ #/ =/

7 8

œ

‰ #

% $ n œ¿ ‰ fl ç

3 8

105

t Pno.

t

(]) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ. °

105

Cr. Esq.

œ .E * °

&

œ

(

Œ)

(

Π.)

*

3 Pl. 3 T.B.

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

3 8

7 8

III c.

bœ nœ +œ nœ dœ bœ +œ nœ #œ nœ nœ nœ #œ nœ nœ #œ =œ nœ +œ

105

Vl. 1

Vl. 2

&

Vla.

Vlc.

œ & æ!!

Cb.

& n · # # ·œ n n ·œ b n ·œ n # ·œ + = ·œ n n ·œ + + ·œ b b ·œ n n ·œ + + ·œ n n ·œ d d ·œ b b ·œ + + ·œ n n ·œ n # ·œ b n ·œ n n ·œ æ æ æ 5 6 5 p # # 3

&

œ. & !æ ( pppp )

?

3 8

œ !æ ‰

æ!

dœ æ!

œ !æ nœ & æ! Ø

œ æ!

nœ æ!

œ æ!

II c.

+œ #œ =œ nœ

b n ·œ n # ·œ + = ·œ n n ·œ + + ·œ # # ·œ = = ·œ n · æ æ æ 3

nœ #œ nœ +œ nœ

5

+œ #œ =œ

& n n ·œ # # ·œ n n ·œ + + ·œ b n ·œ d + ·œ n # ·œ + = ·œ #

Œ.

Œ

nœ #œ =œ nœ

#œ !æ!

œ !æ!

5

3


31

Quale-Color 109

+/ #/ d/ n/ d/ b/ +/ n/ d/ b/

Fl. C.

Cl. B.

Fag.

Tr.

&

p

#

Œ

&

o

? ? ‰ ?

n œœ !

nœ #

& œœ P

nU U dU bU +U nU nU #U nU #U nU +U nU +U #U =U #

œ.

5

p

6

5

#

5 8

3 4

t 109

&

Œ

&

–Arquet nœ .

Crotals

3 Pl. 3 T.B.

n / + / # / = / n /- / d / b / + / n / n/ #/ n/ #/ n/ +/

¿% $ nœ fl ç

t

Cr. Esq.

n/ n/ b/ n/ b/ n/

6

109

Pno.

3 4

Π& +U #U dU nU dU bU +U nU dU bU nU nU bU nU bU nU 6

Ob.

5 8

œ. ‰

œ Œ P

o

nœ #

$ œ˙ .

Œ

Œ

F

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

! III c.

nœ #œ nœ +œ nœ nœ

Vl. 2

Vlc.

Cb.

bœ nœ #œ nœ nœ bœ

n· &n n ·œ # # ·œ n n ·œ + + ·œ n œ n n ·œ d d ·œ 5

Vla.

5 8 nœ #œ nœ nœ bœ nœ

+ ·# · d · n · d · b · + ·n ·d ·b · & + œ # œ d œ n œ d œ b œ + œ n œ d œ b œ n n ·œn # ·œb n ·œn n ·œb b ·œn n ·œ Œ . @@@ æ æ æ æ æ æ 6 6 o p #

109

Vl. 1

+œ #œ dœ nœ dœ bœ +œ nœ dœ bœ

?

& n # ¥œ .. !æ ßpp nœ

(! äœ # & # # œ¥ . . æ! ßpp (! ä B # # œ¥ . #œ . !æ ßpp

b b ·œ n n ·œ n # ·œ b n ·œ n n ·œ b b ·œ n n ·œ d d ·œ b b ·œ ‰ æ æ æ æ æ æ æ æ 5 o #

p

&

&

3 4 #äœ

SP

I II III IV

ricoché I II III IV

=æ! . # SP

ooo o o o o o o

= > ß (p)

=æ! o

>=

oo o o o o o

ß (P)

==æ! p ‰

=æ! . ooo o o o o o o

= > ç (F )

=æ!.

Œ

n œ.

näœ

n œ.

n n ¥œ n n ¥œ .. æ! ßpp

n n ¥œ ‰ . n nn œ¥œ ‰ . "

n œ. ä n n ¥œ n n œ¥ nœ !æ ßpp n œ. n n ¥œ n n䜥 nœ æ! ßpp

. n nn œ¥œ ‰ . " ‰

#

Œ

#äœ

n # ¥œ !æ! ßpp

#


32

Quale-Color

113

2 8

n/ b/ n/

Fl. C.

& nU bU nU ‰ 3

Ob.

&

Cl. B.

?

Fag.

?

Tr.

?

Œ

Œ

&

o

#œ !

a

L o

bisb. �

o

‰ œ.

n/ #/ n/ +/ n/

5 8

+U nU dU bU +U nU +U nU nU #U nU ‰

nU #U nU +U nU #

5

p

6

œ

P

2 8

] t æ ! n) . Ø ° # 113 n œ˙ . &

æ! 0

Ó

Œ.

#

# œ- .. # ? n œ œœ .

œ ..

œ œ.

o

5 8 æ b 0!0 .. "

p œ

5

o

#

3 8

2 8

+/ n/ d/ b/ +/ n/ +/ n/ n/ #/ n/

o P

t

Cr. Esq.

&

113

Pno.

3 8

# œ !

2 8

æ! 00 ..

(

‰)

(

æ! 00

æ! 00 .. #

‰)

3 Pl.

3 T.B.

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

! n œ.

113

Vl. 1

&

æ

n n ¥œ ‰

n œ. ä n n ¥œ n n œ¥ nœ æ! ßpp

ä &# # œ¥ . #œ . æ! ßpp !

Vl. 2

Vla.

Vlc.

I II III IV

ooo o o o o o o

= > ß (p)

? æ ! n˙ . Ø

n œ.

æ

n n ¥œ ‰

n œ.

3 8

)

n œ.

SP

#

5

5

p6

5

(! ä # ## œ¥œ .. !æ ßpp SP

)

#

n œ. n n ¥œ

SP

I II III IV

ß (P) !æ œ

=æ! . # !æ œ. "

=æ! !æ œ.

p

n œ. n n ¥œ ‰

näœ n n n ¥œ n ¥œ .. æ! ßpp

n œ. n n ¥œ

n n ¥œ æ! ßpp

$ ==æ! !æ œ

2 8

. n.œ ) n nn œ¥œ n n䥜 n n ¥œ $ nœ $ " æ ßpp

näœ

SP

==æ!$

näœ n n n ¥œ n ¥œ .. æ! ßpp n œ.

n # ¥œ .. æ! ßpp

( !ä n ## œ¥œ .. B æ! ßpp

n n ¥œ $ ‰ " ooo o o o o o o

!

#äœ

n n ·œ # # ·œ n n ·œ ·œ+ + ·œ b n ·œ d + ·œn n ·œd d ·œn # ·œd + ·œb n ·œ + + ·œ n n ·œ b n ·œ n # ·œ n n ·œ ‰ & ‰

>=

5 8(

nœ #œ nœ œ +œ nœ +œ nœ dœ #œ +œ nœ +œ nœ nœ #œ œ

n n ¥œ $ ‰ "

n œ n n ¥œ æ! ßpp

col legno tratto

Cb.

n n ¥œ æ!! ßpp

n œ. n ¥ näœ

!

#äœ B# # ¥œ .. æ! ßpp

näœ

2 8

n.œ

‰ $ =!æ

=!æ . col legno e crini

!æ œ #

#


33

Quale-Color 118

Fl. C.

Ob.

Cl. B.

2 8

3 8

5 8

&

&

&

&

?

Fag.

?

Tr.

?

&

2 8

$ n b œœ #

nU bU nU nU bU nU bU nU nU bU nU #U nU nU #U nU #U #

6

œœ

?

$ œœ #œ œ #œ

#

3 8

n/ b/ n/ n/ b/ n/ b/ n/ n/ b/ n/ #/ n/ n/ #/ n/ #/

2 4

p

7

œœ

œœ P

bisb. o

$ bœ

œ œœ œ œ

œ œœ œ œ

L

œœ

œœ

o

L

3

$ œœ œ œ œ

P

œ œœ œ œ

œœ

L o Lo L o L o L o

œœ #

L

˙ p

$ œœ œ œ œ

3

‰.

#

œ.

o

n/

nU "

$ œœ o

3 8

œ

o

L

œ

œœ

o

L

œ œ

o

#

o

L

o

? $ bœ "

œœ

œ œ

5 8

œœ

2 4

3 8

118

t Pno.

(]) !æ 0

t 118

Cr. Esq.

(

&

!æ 0. "

°)

–Arquet œ. #

3 Pl.

3 T.B.

!æ 00 ..

œ

!æ 00 #

œ. P

!æ 00

œ

#

œ

!æ 00 p y

Superball

. éœ " ß

fregar

$

3

œ

. éœ ‰ " ß

ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

2 8 Vl. 1

Vl. 2

!

ä n ## œ¥œ & æ!! ßpp 118

3 8 æ

Vlc.

Cb.

& !

Vla.

n œ. n n ¥œ

näœ n n ¥œ æ!! ßpp

ä #œ n¥ B #æœ! ! ßpp I II III IV

?

æ

. n n ¥œ nœ

‰ SP I II III IV

æ! œ

=æ! #

col legno tratto

æ! œ. "

näœ

n n ¥œ æ!! ßpp $ ==æ!

5 8

2 4

)

æ

III c.

. n nn œ¥œ

(! ä #œ & # # œ¥ . . æ! ßpp æ $ ==æ! p æ! œ.

. n nn œ¥œ

n œ.

n œ.

)

n n ¥œ n n䜥 nœ !æ ßpp ‰ =æ!

#œ =œ nœ +œ bœ nœ +œ

b·n· +· n · # # ·œ n n ·œ b n ·œ n # ·œ + = ·œ n n ·œ + + ·œ b œ n œ + œ

Œ.

SP

n n ¥œ "

Œ

)

# $

Œ

5

6

æ! œ #

# æ! œ

n n ·œ # # ·œ n n ·œ + + ·œ b n ·œ #

‰ =!æ

p

col legno e crini

æ! œ p

5

3 8


34

Fl. B.

Ob.

V

Cl. B.

Fag.

?

Tr.

?

122

t t

122

Cr. Esq.

3 J 8

3 4

prendre Flauta baixa

$ œœ

& ?

Pno.

Quale-Color

2 4

o

? Œ

"

3 8

b˙ "

æ! # 00

æ # 0!0 &

œ-

-· 3

œ.

œ œ- œ â P

?

5 8 æ )!)

–Arquetn œ$ œ Œ Œ

Crotals

o

$ œ

$ œœ

œ

p

œ

(

‰)

3

"

n œ#

œœ .

nœ œ â <F

œp

3 8 œ.

œ œ œpâ

œ-

-· -œ ✠œ P

Sordina

æ )!) .. #

&

n-· #

$ b œ#

3

2 4

3 Pl. 3 T.B.

œ-

3 4

æ! 00 (°)

Œ

2 4 ‰

&

œ. P

(])

5 8

o

$ œp

3

b-œ

2 4

œ.

#

3

œ-

· -· -· p

œ- œ- b œ- œ

$ œ œ- œ- œ 3

$ #· #

n œ- œ #

œ-

-œ P

3 8

*

˙ (Ó ) p

œ

#

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

3 8 122

Vl. 1

& d + ·œ n # ·œ + = ·œ ‰ 3

B

Treure Sordina

Treure Sordina

Vlc.

?

Cb.

?

Vla.

#œ nœ nœ

n· d· b· & n œ d œ b œ + + ·œ n n ·œ n # ·œ b n ·œ n n ·œ æ æ æ 5 3 # +œ #œ =œ

Vl. 2

!æ œ

gliss.

+œ #œ =œ

d + ·œ n # ·œ + = ·œ #

œ!æ

3

3 4

œ

b ·œ æ

2 4 nœ

n ·œ æ

˙

·˙ !æ P

œ +œ #œ n˙

n b ·œ d + ·œ # # ·œ n n ·˙ æ! 3 P

crini

˙!æ. #

5 8 œ

Treure Sordina

Œ

·œ æ! œ

·œ !æ!

æ ˙!

Œ

o

Treure Sordina

o

2 4

Œ

Œ

o

3 8 œ œ. œ- œ- . #

o

œ œP

3

œ. b œœ- œœ- œœ- œ . # P

œ.

o

B

Œ

?

Œ

œ

œœ œ-

o

#

b !œ

o


35

Quale-Color 127

Fl. B.

V

Ob.

&

Cl. B.

?

Fag.

?

Tr.

3 8

@ ·.

·.

o

œ p

$ ·

"

% œ $ ‰ " % ? œ $ ‰ "

127

2 4

æ ·! p

5 8

@ ·

o

? Œ

?

2 4

-· -œ ✠œ P

?

b œ"

$

3

n œ-12n œ- n œ#

œ-

·p

o

$ œ œ- œ œ â P

n œ-

5 8

3 4 @ œ.

bœ . #

3

n-· #

3 8

Œ

&

#

2 4

3

nœ â P

2 4

$ #· #

3

$ æ! œ P

œ -œ -œ p $ d œp

œ n œ $%&' â <F % $ ‰ ‰ nœ "

3 4

t Pno.

t 127

Cr. Esq.

&

Œ

3 Pl. 3 T.B.

[ Mà

œ!æ

o

œ

œ

œ

œœæ!.. #

˙!æ

œ æ!

˙ æ! p

ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

3 8 127

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

& & B

Vlc.

?

Cb.

?

2 4 $ œ œœ- œœ- œœ# P 3

$ œ#

b œ!

œ$ œP

#

œ b -‚

- - œ ‚œ œ 3 P

$ œœ œ # ‚œ œ- œ 3 P #

œœ .. -

œ # œ-

œ! #

œ œœ œ. ‚ œ- . P

œ œ-

œ # œ œ-

œœ -

œ#

$ œ œ‚ P 3

œ‚ œ-‚ œ‚ œ- . P

œ.

œ. b œ- . P

œ

#

Multifònic

& ‰

- œ œœ œœ 3 P

n d œ· ..

o

œ -

5 8

'

näœ

n n ·˙ ",%!%$$%3%$4"n n ·œ ",%!%$$%3%$4" p " Spp ä' b˙

b b ·˙",%!%$$%3%$4" b b ·œ ",%!%$$%3%$4" " p Spp Multifònic

d œ· "

gliss.

gliss.

n d œ· â #

gliss.

' n d œ· .. â Spp

gliss.

2 4

näœ .

gliss. n n ·œ .. !%!"%$! "n # ·œ !%!"%$!" Spp Spp P

näœ .

näœ

b n ·œ .. !%!"gliss. %$!"n n ·œ !%!"%$!" Spp Spp P n D œ· â Sppp

gliss.

' œ d· gliss. d·. œ- n ˙ + n d œ· 34* n ✠. +34* â " p Spp Sppp ' $ ·˙ +34* # + ˙· "!#("!# + œ· +34* â "!#("! â " p P Spp Spp Multifònic

#äœ

gliss.

3 4

näœ

n n ·œ #gliss. ( Spp

#(

näœ

gliss.

P

b n ·œ #gliss. ( #(

Spp

P

n d ˙· #(#( â#(#(p Spp $ · d nœ ( n d œ· .. # ( # â â Spp P Spp gliss.

$ ·œ n d œ· .. â Spp


36 133

Fl. B.

V

Ob.

&

Cl. B.

Fag.

Quale-Color

3 4

Œ

#

?

n-· œ-

· ·æ! · - - < p> $ !œæ P

#· "

æ œ!

?

3

3

-œ 3

œ. p œ œ â P

·p

œ

œ-

œ- b œ-

?

Sense sordina

Tr.

3 4 133

? Pno.

Œ

Œ

t &

œœ!æ

3 Pl.

3 T.B.

· $ œ

Œ

o

·æ! < p> ‰

#

2 4 · #

·

o

Œ

Œ

b œœ â Sp

œ #

o

4

5

% œ ‰. "

& ‰

$ œ # # œœ

œœ .. ..

œœ

œ .

#

3 8

133

Cr. Esq.

3 8

$ œ n œœ

p

œ dœ

œœ

œœ œ œ

F

$ ‰ nL nJ fl ß b œœ â Sp

Œ

Ͼ!.

K

2 4

e = 120 q = 60

$ œ

o

5

# # œœœ ... #œ . #œ .

œœ

œœ œ

p

2 4

#

? ?

3 8

] Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ œ #œd œ œ œ # < p> # g Ü Ü$ t ‰ ‰ œ ˙ p # °

˙æ! #

$

T.R.

3

3 8

Ü

œ

2 4

Π#

*

o

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

uu ? !æ b˙

o

3 4 133

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vlc.

Cb.

n œ-

& b n ·œ p b œ& b b ·œ p

&

3 8

+ä˙

d + ·˙ "!#("! "!#("! P Spp ä d˙

d d ·˙ "!#("! "!#("! P Spp

gliss. B d· n ˙ "!#( "! "!#("! # P

?

˙!æ p

n d œ· â Spp

d ˙· "!#("! n d œ· "!#("! â # P Spp gliss.

gliss.

gliss.

!+34*"!n d œ· ˙· !+ gliss. 34*"! â P p Spp

+äœ .

d + ·œ .. Spp däœ . d d ·œ ..

2 4

3 8 &

o

Spp

o

n D œ· .. â Spp

o

n d œ· .. â Spp

o

œ· ..

o

? Œ ˙·

p

n d ˙· #

> œ ß (p)

ooo o o o o o o

o

2 4 MST

nœ #-

d œ-


37

Quale-Color 138

Fl. B.

Ob.

Cl. B.

Fag.

Tr.

V

2 4

V &

&

Œ

n n œœ

Œ

Œ

?

nœ ! P

+ ? nœ

œ-

"

œ n œ! 3 F

œ

138

o+

œ -œ œ-

&

œ- œœ- œœ " ? Œ ‰ °

œœ # œ!

œœ œ

œ + b œœ

p

3

œ-

$3 œœ œœ œ 3 œ!

œœ # œ-

3

p

œ-

#

o+

œ # œ- œp3

œœœ œœ-

œœ

œ

œœ D œ + b œœ D œ + b œœ D œ

pp

œ

3

< p> pp < p> 3

Œ œ-

œ

œœœ œœ

3

o+

œœ

Π"

L o

? n œ- n œ- # œ- œ P 3 bisb. �

Œ

#

F

# œ-

œ !

3 8 # œ-

œœœ-

# œ-

œ 3 œ!

œ-

3 n œ- b œ ! F

n œ! P

5 8

- œœ œœ œœ œœ æ æ æ æ 3 < p> <P> ‰ ‰ n b œœ$ # œ-

= œ-

2 4

$3 œœ # œ -

œœ œ-

œœ

#

3 8

# n œœ æ! #

Œ œ

Œ

= œ- œ œ- .

œ.

$ œœ p # œœ!

3

2 4

œœ

<P> < p> pp

#

3 #

3 4

- œœ œœ œœ œœ

œ + œ- œ- œ

œ +-œ œ- œ

3

3

n œ-

œœ

< p> pp

pp

?

2 4 Pno.

3 4

$3 œ œœœ 3# œœ!

5 8 $3 œœ œ-œ œœœ b3b œœ !

$ # œ-œ # b œœœ !

138

Cr. Esq.

&

3 Pl.

3 T.B.

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

138

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vlc.

Cb.

&

2 4

3 4 œ

œ#

œ-

œ

& B ? &

& Œ

MST

Œ

3

= œ œ- œ#

?

Œ

Œ

p

nœ #

MST

Œ œ

2 4

œ MST

œ œ- # œ œp

3

n˙ # # œp

œ-

3

œ œ- œ- œ

+ œ-

3

œ œ- œ-

nœ œ œ œ - # 3

œ p

$ œ #

+ œp

Œ

‰ #

œ

# œp

Œ

? ‰ n œ œ- œ œ- œ- œ MST

3 #

œ-

$ œ #

n œ œ- œ3 #

$ œ

œ

œ

œ-

$ œ œ- œ- œ

3

p

œ-

‰ #

3

nœ #

3

nœ œ œ P N

3

œ œ- œ-

n œ œ- œ- œ #

œ-

œ-

œ nœ nœ nœ

3 8

5 8

3

œ œ- œ- œ p œ

n œ-

# œ-

œ-

p

nœ nœ œ

œ # œ-

#

œ nœ


38 143

Fl. B.

Ob.

Cl. B.

Fag.

Tr.

Quale-Color

5 8-

œœ œœ æ! æ! 3 < p>

œœ V æ ! <P > $ œœ P

&

‰ n b œœ$ # #

œ œ-

?

œ

?

3

P œ œ- .

œ-

#

?

œœ P

œ- .

œ

œ

Œ

‰ #

$ n b œœ #

œ !

o

?

5 8

Œ

o

2 4

143

Pno.

2 4

$ & # œœ ? b b œœ ! (°)

œ-œ œœ-

n n œœæ! p <F > p œœ P

#

Œ

n n œœ œœ æ! æ! p <P >

n b œœ P

Œ

+ o+ o+ +o+ o+ -œ $ $ bœ ‰ ‰ n œ-æ œ-æ æ æ " < p> < p> " " < p> < p> "

œ-œ " œœ-

4 4

*

Crotals

&

&

3 8

u œ

ŒŒŒ Esquellots (‰ . )

œ æ!

œ

œ

œ

o

ı

4 Toms

ı

ı

?

G.C.

!

143

Vl. 2

Vla.

o

œ. !æ

o

#

o

œ!æ.

o

#

Cb.

Ü Ü

n œ n œ! ƒ>

o

5 8

2 4

4 4ä

MSP

5 3 n œ n œ n œ b œ b œ n œ näœ n œ n œ b œ nœ nœ bœ nœ nœ nœ nœ nœ & nœ bœ â 3 3 çpp çpp çpp

& &

œ-

Œ.

œ #

B

& B

MSP

MSP

Œ

MSP

Vlc.

fregar

ı

Timb.

Vl. 1

#

œ æ!

fregar colpejar

Ü% % ‰ . ;; # œ- #>œ ! F

3 Pl.

3 T.B.

3 8

e = 150 q = 75

#

143

Cr. Esq.

4 L 4

? näœ æ ßpp

? ? # œ-

#

œ3

œ-

œ

œ3

œ-

MSP

œ

˙

#

o

? n œæ â ßpp

ä ä ä nœ nœ bœ bœ nœ n bœ nœ œ nœ nœ nœ bœ nœ nœ nœ nœ nœ bœ

çpp 3

çpp

3

5

çpp

näœ n œ n œ n œ n œ ä % . n œb œb œn œb œ bœ nœ nœ ‰ 3 3 çpp çpp œ æ

œ. näœ æ æ ßpp

œ<F > #

# œæ â ßpp

3

näœ æ! ßpp

œ<F > #

3 8


39

Quale-Color 147

Fl. B.

V

Ob.

&

Cl. B.

?

Fag.

?

Tr.

4 8

t

3 8

4 8

t % ‰. n œœ ÿ ç t % ‰. n b œœ ÿ molt sec

t 147

Cr. Esq.

3 8

5 8

&

% . ‰ b n œœ ÿ ç % . ‰ n b œœ ÿ

3 8

% % $ $ ‰ n b œœ b n œœœ ÿ ÿ ç Sffz % % $ $ ‰ n n œœ b œœ ÿ ÿ

% % œ $ ‰ œ $ œ ß ß 3 œ ı œ‰ œ ‰ ı œ œ ı œ ı œ ç ç

œ

œ

œ ı

4 Toms

ı

ı

ı

Timb.

?

G.C.

!

3 8

4 8

147

Vl. 1

& n œn œn œn œb œ n œ b œ b œ â çpp 3

Vl. 2

& nœ nœ nœ nœ $ ‰

Vla.

B Œ

Vlc.

? œ. æ

Cb.

? Ͼ

näœ n œ

çpp

$ n œæ â ßpp

‰. ‰. ‰. ‰.

3 4

fregar colpejar

ŒŒŒ Esquellots & $

Ü% % ‰ .

# œ- # œ ! F >

. n œ. $ n œ b œ% ‰ . & bœ " fl fl F ˘ ? n œ b œ. $ % n˘œ ‰ . b œ. " F nÜ>œ nÜœ ƒ

œ

œ

% $ $ % ‰ œ œ Sffz ç

3 8

5 8

3

‰ n œ. nflœ bœ

n œ. fl

+ ˘o

b œ.

3

6

œ

p ß

n œ.

b˘œ

‰ ‰

2 4 ‰

# œ. ˘ nœ ‰

˘ % "œ ‰ œ.

Œ

3 4

n œ. % n œ ‰. nœ nœ nœ nœ bœ nœ bœ n œ n œ ‰ b œ n œ n œ n œ n œ b œ n œ n œ b œ n œ b œ b œ . $ " bflœ n œ b œ n œ â â â fl â â çpp çpp çpp çpp Ï F çpp pizz. 5 3 3 3 n œ. ˘ , ä n œ b œ n œ ‰ nœ #œ ‰ bœ bœ nœ bœ nœ #œ nœ bœ bœ bœ . $ " b "œ ‰ . n œ b œ #œ #œ nœ nœ n œ b œ â â â n œ b✠n œ Ffl çpp â çpp çpp çpp çpp çpp Ï 3 3 pizz. 3 ä , % % % . % n œ n œ b œ n œn œ nœ nœ bœ nœ $ ‰ nœ nœ bœ nœ nœ nœ nœ bœ $ $ ‰ b œn œb œ n œ ‰ n œ b œ n œ n œ n œ n œ n œ b œ . â â 3 â . > 3 çpp çpp çpp Ï F çpp , pizz. 5 äœ äœ äœ % % œ# œœœ œ $ nœ 3 $ n œ. $ n œ b œ ‰ . b œ n œ b œ b œ n œ n œ b œ æ æ " . > æ æ nœ nœ â F ßp çpp Ï <F > ßp <F > ßp â <F > fl Sffz çpp , pizz.% % . % ‰ ‰. œœœæ œœæ œæ œæ œ $ n˙ b œ bœ â â â fl fl â ± 1/2 tò fl <F > ßp <F > ßp Sffz çpp <F > ßp ÏF % $ ‰ nœ

3

bL ‰ n L bJ n J. fl ßç b˘œ ‰ n œ.

2 4

! ˘ œ. $ œ. % ‰ . œ " œ œ fl F ı ı $ ‰ Œ ı œ ı fl P

œ

œ

rit.

q = 84

% % V n L b> $ # L n L . # J. n J nJ fl ßç ßfl . n œ. $ n œ b œ% & bœ " fl fl F ? #œ nœ $ % % . b œ. n œ fl fl F n œ. . % ? ˘ $ nœ bœ " bœ fl F + ? n œ% $ ‰ Œ ÿ F

5 8

3 Pl.

3 T.B.

3M 4( f)

?

147

Pno.

3 8

,

pizz.

n œ. n œ.

b˘œ b˘œ

n œ. nflœ

2 4 ‰ ‰ ‰

‰ n œ. nflœ $

b˘œ ‰ "


40 152

Fl. B.

Ob.

V

Quale-Color

2 4

&

Cl. B.

?

Fag.

?

Tr.

?

152

2 4

b L n >. Œ n J. ß ç n œ. # œ.

#

Œ

% $ Œ # œ. # # œ. .n œ Œ # + . nœ # œ. Œ #

n> ‰ b L fl bJ fl ç Sffz n˘œ ˘ bœ ‰ ¿ ¿ f ˘ n˘œ nœ ‰ ¿ ¿ f ¿ ¿ nœ bœ ‰ fl fl f

o

3 4

bœ +œ ‰ ÿ ÿ ßß

4 4

% % $ $Œ n >. # L ß #flJ ç

3

3

3 % . n œ ‰ $ $Œ " bœ fl F ß 3 ˘3 . b œ $ nœ $ Œ ‰ " " F ç b˘œ ‰ n œ. $ $ Œ " " 3 3 F ß ˘ ‰ n œ. $ b œ $ Œ " " 3 F ß3 3

4 4

n˘œ molt sec 3 3 ˘ . % n œ $ $Œ bœ ‰ ‰ & " bœ fl F ß f 3 ˘ % œ n œ ? $ $Œ ‰ ‰ n œ fl b œ. "3 fl (

& Pno.

3 4

?

rit.

% 3% % % $ ‰ ‰ n L $ b> $ ‰ n> n L n J. fl fl n J . Sffz ç ß ß 3

3

n˘œ ¿" $ # œ. ‰ " 3 f ˘ 3 % b¿œ $ n œ. ‰ " ß n˘œ % $ # œ. ‰ " f 3 % # œ¿ $ n œ". ‰ fl 3 f

b œ. % $ n œ. $ ‰ ‰ " 3 3

% # œ.3 $‰ n œ. $ " n œ. .b œ ‰ $ $‰ " "

3

3

3

% b œ. ‰ nœ $ $ ‰ . " 3 3

% $Œ bL b J. ß n œ. $ Œ " p

b œ. $ Œ " p n œ. $ Œ " p n œ. $ Œ " p

&

œ

œ

œ

œ. œ. Œ "

˘œ ‰ œ. $ " $ Œ " 3 3 P ß

Œ

ı

4 Toms

ı

ı

?

G.C.

!

152

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vlc.

Cb.

& &

arco

arco

B

?

?

ı

ı

ı

2 4

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ n œ b ¥ b œ- b ¥ n œ- n*¥$ ! o # SP

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ *$ $ n œ- n ¥ n œ b ¥ n œ n ¥ - o # SP

pizz.

pizz.

#œ n œ. . Œ # n œ. #

3 4 n˘œ

# œ. Œ ?

˘ bœ ‰

f n˘œ ˘ bœ ‰ f

n œ nflœ ‰ fl f ‰ n œ nflœ fl f

(pizz.)

nœ bœ ‰ ßß

. % ‰ nœ $ $ Œ " bœ fl F ß 3

3

. % ‰ nœ $ bœ $ Œ " fl F ß 3 % b˘œ $ $Œ ‰ n œ. " 3 F ß 3 3 % ˘ ‰ $ bœ $ Œ n œ. " F ß 3

Œ

3

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Œ

Ó

Œ

Ó

ç

(

. k " F

$ Œ

Ó) Crotals

–Arquet n5 . &‰ P> p

˘œ œ. $ Ó . % $ ‰ ‰ œ $ " œ " "3 . 3 F 3 # ˘œ " ‰. Œ Ó ß

ı

ı

Timb.

¿% $ bœ fl ç % ‰ ¿ $ nœ fl ç % ‰ ¿ $ bœ fl ço % ‰ $ nœ fl ç ‰

i ŒŒŒ Esquellots % ? ‰ $ Œ #f fl ! ç

3 Pl.

3 T.B.

% $ ΠnL nJ fl Sffz

[% t ‰ ( $ )( Œ ) · # · Sffz *fl °

152

Cr. Esq.

q = 60

4 4

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ % n œ- b ¥ n œ- b ¥ b œ b ¥ b œ $ Œ - . o #

arco SP

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ % Œ n œ- b ¥ n œ- b ¥ b œ b ¥ n œ $ Œ . o # n œ. ˘ % . # œ $ n œ ‰ ‰ b œ $ $ ‰ b œ. $ Œ . " " " " 3 3 3 p f 3 % n œ.3 %3 % . # œ $ n œ. ‰ ‰ b œ $ " $ ‰ b œ" $ Œ . fl p f n˘œ ‰. Œ ‰ n œ. $ Œ " " p f arco

Ó

‰ n b œ¥$ "

ϴ

Ó

‰ b b œ¥$ " (! arco ( n œ b¥ ‰ nœ ! â "

ϴ

SP

˘ ‰ nœ $ Œ " ç ‰

n˘œ $ Œ " ç

% $ Œ bœ fl F

Ó

Ó

) œ ¥œ)

o

B


Quale-Color 156

Fl. B.

Ob.

Cl. B.

Fag.

Tr.

# ˙˙

V Ó

V

o

& Œ

& # ˙˙ ) n˙ #

w w

? Ó ? ? Ó

œ œ

(w )

(n

? nw

(œ )

L o

bisb. �

p

" b ·˙

Œ b˙ " 3

w nœ

.

d ww

ww

#

˙.

L o

w

bisb. �

o

˙. ˙.

+˙ . =˙ . #

p

œ

·˙. .

n n ‚œ "

· ˙.

œœ

# p

˙ nœ nœ

L o

bisb. �

# ˙- . #

#

w w ˙

#

·w

# ˙˙ ..

ww

o

w w L o

bisb. �

n ˙"

w

o

"

t

&

o

�10"

(

Cr. Esq.

o

o

w

&

156

�10"

Ó

156

Pno.

41

°) ˙

l.v.

t] n æ!) "

æ )!

æ 0!

w!æ

w!æ

w!æ "

# )-æ!. #

)æ!

æ! )

æ! n )"

o*

Ó

3 Pl.

3 T.B.

œ

œ

œ ı

4 Toms

Timb.

G.C.

ı

ı

ı

?

uu æ œ!

! Ó.

o

156

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vlc.

Cb.

& ˙· .. Øsempre & w· Øsempre

? Ó

n b œ·

˙· ..

n· Bn w Øsempre B Œ

·˙ ..

b b ·˙ ..

œ·

n n ·˙ ..

arco

Øsempre

·œ

w!æ

n n w· ˙· ..

n n ·w

·˙

n n ·˙

·˙

·˙

b b ·˙

·w

·˙

w

w

·˙

# n œ·

w!æ

˙·

n ·œ

˙·

n b ˙·

·˙

·

n n ·˙

· w·

# n ·œ

·˙ .. n n ·˙

II c.

·w ·w

arco MST

#˙ Øsempre

w

w

w

�10"

�10"

o o o o o o

Quale - Color  

for ensemble of 12 instrumens