Page 1

Bisschop Lindanussingel 41 6041 LV Roermond Tel. 0475-316536 Fax 0475-316629 Email: info@steenenbrug.nl Website: www.steenenbrug.nl


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

www.steenenbrug.nl

Inhoudsopgave Onderwerp Inhoudsopgave Voorwoord Algemene gegevens Inzet personeel Schooltijden, vakanties, verlof Ziekte Aankomst leerlingen Te laat komen Aansprakelijkheid Gymnastiek Ouderraad Klachtenregeling Rapportage Stagiaires Resultaten Oudercontacten Zorg Advies Team Jeugdgezondheidszorg Website Mobiele telefoons en mp3 Overblijven Hoofdluis Kalendergedeelte

Blz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17

blz. 2


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

www.steenenbrug.nl

Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van De Steenen Brug. In deze schoolgids treft u vooral praktische informatie aan. Veel informatie heeft dan ook een “beperkte houdbaarheidsdatum” en geldt in principe voor één schooljaar. Het is zowel een uitgebreide jaarkalender, met een overzicht van de maanden, belangrijke data en activiteiten van een schooljaar, maar ook vindt u gegevens die in de loop van het schooljaar wel eens van pas kunnen komen. Ook verschijnt voorlopig nog maandelijks de Paperclip, in de regel op de eerste (school-) maandag van de maand. Daarin staat het actuele nieuws van onze school en is er extra aandacht voor reeds in de schoolkalender vermelde activiteiten. We willen in de loop van dit schooljaar de overstap maken naar een digitale nieuwsvoorziening. Deze zal dan de Paperclip vervangen. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd. Bezoekt u ook de website van onze school (www.steenenbrug.nl). Daar vindt u o.a. de schoolgids en het schoolplan, alle Paperclips en andere informatie over school en activiteiten, over Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Deze site is doorgaans zeer up to date. Het is een vindplaats van gegevens over het reilen en zeilen van De Steenen Brug. Ook kunt u er foto’s bekijken van allerlei vieringen en activiteiten van onze school. Tenslotte kunt u met vragen en problemen altijd terecht bij leerkrachten en directie. Waarom zou u rond lopen met onzekerheid als met een gerichte vraag aan een van onze mensen onduidelijkheden kunnen worden opgelost? Kom binnen, mail of grijp de telefoon. Ook wij houden graag de lijntjes kort. Namens het team van De Steenen Brug, Piet Coenen, meerschoolsdirecteur

blz. 3


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

www.steenenbrug.nl

Algemene gegevens Basisschool De Steenen Brug Bisschop Lindanussingel 41 6041 LV Roermond tel: 0475 – 316536 fax: 0475-316629 website: www.steenenbrug.nl e-mail: info@steenenbrug.nl

Stichting Swalm en Roer voor onderwijs en opvoeding Correspondentieadres: Postbus 606 6040 AP Roermond tel: 0475-345830

Directie Dhr. Piet Coenen (meerschoolsdirecteur) 0475-537735

Dhr. Daniël Fermont (locatiedirecteur) tel.: 06-18084327

De meerschoolsdirecteur is eindverantwoordelijk en houdt zich vooral bezig met de beleidsmatige aansturing van de school. (De meerschoolsdirecteur heeft niet alleen de verantwoordelijkheid voor De Steenen Brug, maar ook voor basisschool Willem de Zwijger.) De locatiedirecteur houdt zich bezig met de zgn. operationele zaken en de dagelijkse aansturing. Daarnaast is de locatiedirecteur verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De locatiedirecteur is het aanspreekpunt voor ouders. Medezeggenschapsraad Dhr. Mel van Haren Dhr. Erwin Peeters Dhr. Tony Tonnaer

(ouder) (ouder) (ouder)

Peuterspeelzaal Öpke Döpke Bisschop Lindanussingel 41 6041 LV Roermond tel.: 0475–336600

Mw. Han Janssen Mw. Servie Korsten vacature H. Geestparochie Kapelaan George Dölle p.a. Abdijhof 2 6041 HG Roermond tel.: 0475–334924

Sportlocaties Jo Gerrishal Achilleslaan 2A 6042 JV Roermond tel.: 0475–341290

blz. 4

(personeel) (personeel) voorz. (personeel)


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

www.steenenbrug.nl

Inzet personeel Groepsindeling groep leerkracht 1/2A Nina Hennissen Lonneke Janssen (als vervanging van Josephine Theunissen) 1/2B Sonja Geelen Servie Korsten 3/4 Iris Dijcks Manon Rameckers 5/6 Huub Knoben 6/7 Karin Sanders Guido Seuren 7/8 Han Janssen MT Op de Steenen Brug werken we met een managementteam. Dit MT bestaat uit de directie, de intern begeleider en de bouwcoördinatoren. Taakverdeling Dhr. Daniël Fermont: Mevr. Sonja Geelen: Dhr. Guido Seuren: Dhr. Huub Knoben: Mevr. Marcia Owen: Dhr. Harrie Selder: Mevr. Lia Verschoor:

intern begeleider bouwcoördinator onderbouw bouwcoördinator midden- en bovenbouw ICT-coördinator (incl. website) administratief medewerker conciërge overblijfcoördinator

blz. 5


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

www.steenenbrug.nl

Schooltijden Groep 1 t/m 4 Ma – Di – Do Wo Vr Groep 5 t/m 8 Ma – Di – Do - Vr Wo

Ochtend 8.30 – 12.00 8.30 – 12.30 8.30 – 12.00

Middag 13.00 – 15.00 Vrij Vrij

Ochtend 8.30 – 12.00 8.30 – 12.30

Middag 13.00 – 15.00 Vrij

Vakanties en vrije dagen Eerste schooldag 13-8-2012 Herfstvakantie 15-10-2012 t/m 19-10-2012 Sinterklaas 6-12-2012 Kerstvakantie 24-12-2012 t/m 4-1-2013 Carnaval 11-2-2013 t/m 15-2-2013 Let op: de kinderen uit de onderbouw hebben 8 februari ’s ochtends vrij. 's Middags is de carnavalsviering voor alle leerlingen. Pasen 1-4-2013 t/m 2-4-2013 Voorjaarsvakantie 29-4-2013 t/m 10-5-2013 Pinksteren 20-5-2013 Zomervakantie 1-7-2013 t/m 9-8-2013 Eerste schooldag 2013-2014 12-8-2013 Er moet nog 1 studiedag ingepland worden. Zo snel als deze gepland is zal dit bekend gemaakt worden. De laatste schooldag (28-6-2013) is de school om 12.00 uur uit. Wij verzoeken u dringend om bij de planning van uw eigen vakantie(s) met bovengenoemde data rekening te houden. Verlof voor extra vakanties wordt niet verleend. Verlof buiten de schoolvakanties Indien u extra verlof voor uw kind(eren) vraagt, kan dit alleen via de directie. Extra verlof kan alleen worden verleend in geval van "gewichtige omstandigheden". Verlof van minder dan 10 dagen wordt door de directie verleend. Hij dient de reden voor verlof te beoordelen. Bij huwelijk, geboorte, overlijden, verhuizingen en andere bijzondere familieomstandigheden is dit geen probleem. In dit soort situaties voorziet ook een gemiddelde CAO. Het gaat dan in normale omstandigheden om ten hoogste drie dagen. Hoewel zich in de regel wat dit betreft nauwelijks onregelmatigheden voordoen is het correct als er een uitnodiging of aankondiging te overleggen is. Elk jaar komen er bij de directie verzoeken binnen voor extra vakantie. Hierin is de wet duidelijk. Dit mag niet!

blz. 6


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

www.steenenbrug.nl

Misschien dat er een misverstand bestaat omtrent de uitzonderingen op de regel. Voor landbouwers en beroepen in de horeca e.d. is het namelijk mogelijk om extra vakantie te verlenen als het gaat om vakantie die vanwege de specifieke aard van het beroep niet binnen de schoolvakantie te plannen is en als het de enige vakantie van dat jaar betreft. Verlof ten behoeve van extra vakantie wordt door de directie in principe dus niet verleend!! Een beroep hiertegen is altijd mogelijk. Daarbij is het wel van belang de verlofaanvraag tijdig in te dienen. Problemen lijken eenvoudig te vermijden door kinderen ziek te melden om zodoende de vakantie te verlengen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling! Wanneer er aanleiding is om ernstig aan een ziekmelding te twijfelen wordt daarvan melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Extra verlof voor meer dan 10 dagen kan alleen worden verleend door de leerplichtambtenaar van de gemeente. Procedure Ouders moeten extra verlof altijd schriftelijk, tijdig aanvragen bij de locatiedirecteur. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een aanvraagformulier dat bij de locatiedirecteur verkrijgbaar is. Een afwijzing of toestemming wordt schriftelijk medegedeeld. De ouders hebben de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan. Wanneer ondanks een negatieve beslissing toch gebruik wordt gemaakt van het gevraagde verlof, is de directie verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden als ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtambtenaar kan dan proces verbaal opmaken. Ziekte Wanneer uw kind ziek is, meldt u dit zo snel mogelijk, telefonisch, per e-mail of mondeling vóór aanvang van de lessen op school. telefoon: e-mail:

0475 – 316536 info@steenenbrug.nl

Aankomst leerlingen Vanaf 8.20 uur (middag: 12.50 uur) is de ingang open. De leerkrachten zijn dan in de groep. We starten met het onderwijsprogramma om 8.30 uur (middag: 13.00 uur). Wij verzoeken de brengende ouders vriendelijk om daar rekening mee te houden. De leerkrachten zijn in de klas en hebben tijd om de leerlingen welkom te heten. De leerlingen mogen dan in de klas rustig met elkaar praten of een met de leerkracht afgesproken werkje kiezen. Er is zowel 's ochtends als 's middags geen toezicht. Het is daarom verstandig de kinderen niet té vroeg naar school te laten gaan. Naar huis gaan De leerkrachten gaan aan het einde van de ochtend en middag samen met de leerlingen naar buiten.

blz. 7


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

www.steenenbrug.nl

Te laat komen Herhaaldelijk te laat komen is niet alleen vervelend voor het betreffende kind en storend voor de groep, in het kader van schoolverzuim moet het ook door de directie gemeld worden aan de ambtenaar leerplichtzaken. Ouders waarvan de kinderen veelvuldig te laat komen worden hierop door de groepsleerkracht aangesproken. Samen kan worden gezocht naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Wanneer herhaaldelijk te laat komen aan de orde blijft stelt de directie de ouders in kennis van het voornemen de situatie te melden. Aansprakelijkheid Als uw kind op school schade oploopt of veroorzaakt, zal de vraag wie aansprakelijk is soms lastig te beantwoorden zijn. Redelijkheid en billijkheid zijn twee belangrijke zaken hierbij. Er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij u als ouders aansprakelijk gesteld kunt worden. In dat geval brengt uw eigen WAverzekering (wettelijk aansprakelijk) meestal uitkomst. De school is nooit aansprakelijk voor het kwijtraken van of schade aan spullen die uw kind ongevraagd mee naar school brengt. Laat waardevolle zaken dus thuis!! Als we schooluitstapjes maken met autovervoer door ouders, dan gaan we er van uit dat deze ouders zelf een inzittendenverzekering hebben afgesloten. De Stichting S&R heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Gymnastiek De gymnastieklessen worden gegeven in de Jo Gerrishal op de Achilleslaan 2a Roermond ( 341290). De kinderen worden per bus gebracht. De kleutergroepen gymmen op de eigen locatie. De gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8 zijn op woensdagochtend. Tijdens de gymnastieklessen dragen de kinderen van groep 3 t/m 8 een kort broekje en T-shirt of gympakje en gymschoenen. Deze outfit wordt bewaard in een deugdelijke tas. Het is wenselijk dat de kleren regelmatig mee naar huis worden genomen. Tevens is het verstandig de gymkleren en tas te voorzien van naam. Tijdens gymlesjes op school gymmen alle kleuters in hun ondergoed en op blote voeten. Voor de gymlessen in de Jo Gerrishal verzoeken wij u de kinderen op deze dag gemakkelijke kleding te laten dragen. Het dragen van sieraden is af te raden omdat zij tijdens de les verboden zijn en gemakkelijk zoek kunnen raken. Niet gemerkte spullen komen bij de "gevonden voorwerpen". De school is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van waardevolle voorwerpen.

blz. 8


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

www.steenenbrug.nl

De ouderraad van basisschool De Steenen Brug Ouders zijn op vele manieren actief in de school en zijn door de jaren heen een waardevolle aanvulling voor de school geworden. Ouders die een steentje willen bijdragen kunnen dat op verschillende manieren. EĂŠn ervan is lid worden van de Ouderraad. Basisschool De Steenen Brug heeft al vele jaren een enthousiaste en betrokken ouderraad die gemiddeld uit 15 ouders bestaat. Dit schooljaar heeft de Ouderraad als: Voorzitter: Eleonora Beumer Secretaris: Susanne Smulders Penningmeester: Loek Stoks Leden van de Ouderraad organiseren samen met de leerkrachten activiteiten voor de vaste feestelijkheden rond Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen en verder het schoolreisje en de jaarafsluiting. Om deze activiteiten, die door de verschillende werkgroepen worden uitgevoerd, te kunnen betalen wordt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is â‚Ź 27,50 per kind. Via de site van De Steenen Brug, www.steenenbrug.nl, is meer informatie te vinden over de Ouderraad en haar activiteiten. Klachtenregeling Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden. Af en toe worden er zelfs fouten gemaakt. Het is belangrijk deze zaken in eerste instantie te bespreken met de direct betrokkene/de groepsleraar. U en uw kind zullen hierbij altijd serieus genomen worden en er zal naar de best mogelijke oplossing gezocht worden. Mocht u het gevoel hebben dat er geen gezamenlijk goede oplossing gezocht wordt, dan is het altijd mogelijk de directie hierover aan te spreken. Wanneer u niet tot een oplossing van het probleem kunt komen in overleg met de groepsleraar en/of de directie van de school, is het mogelijk gebruik te maken van de contactpersoon van de school. De schoolcontactpersoon voor de ouders is dhr. Tony Tonnaer. Contactgegevens kunt u in voorkomende gevallen opvragen bij de directie. Voor de volledige taakomschrijving van de contactpersoon en de bijbehorende procedure kunt u zich wenden tot de contactpersoon of tot de directie van de school. Als ook dat uiteindelijk geen oplossing oplevert kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (www.onderwijsgeschillen.nl).

blz. 9


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

www.steenenbrug.nl

Rapportage Vanaf dit schooljaar krijgen de kinderen niet meer 3x maar 2x een waarderingslijst mee (data zie kalendergedeelte). Middels deze waarderingslijsten informeren we u over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Sinds dit jaar koppelen we deze waarderingslijsten ook aan de CITO-toetsen, die bijna allemaal 2x per jaar worden afgenomen. Bij de 1e waarderingslijst krijgen alle ouders een uitnodiging voor een gesprek. Bij de 2e waarderingslijst worden niet alle ouders uitgenodigd. De ouders die niet uitgenodigd worden, maar zelf toch graag een gesprek met de leerkracht wensen kunnen dit aangeven. Zij zullen alsnog uitgenodigd worden. Er zijn ook leerlingen waarvoor het nodig is om frequenter een gesprek met de ouders te hebben. Hier zullen we als school in elk geval het initiatief toe nemen. Groep 8 De ouders van kinderen in groep 8 ontvangen allen een uitnodiging voor een gesprek. Dit gesprek zal niet alleen gaan over de waarderingslijst, maar ook over de uitslag van de CITO-eindtoets. Het kan zijn dat de data afwijken van de gespreksmomenten van de andere groepen. Dit is dan als gevolg van procedureafspraken rondom de CITO-eindtoets. Als dit het geval zal zijn wordt dit tijdig gecommuniceerd naar de ouders via de Paperclip. De leerkracht informeert de ouders over de ontwikkeling van hun kind zowel schriftelijk via de waarderingslijst als mondeling in gesprekken. Als ouders zelf een gesprek willen zijn ze altijd welkom. Hou er wel rekening mee dat de groepsleerkracht niet altijd op school aanwezig is. Maak daarom bij voorkeur een afspraak. Betrokkenheid van ouders vinden wij heel belangrijk, niet alleen als er problemen zijn. Het contact kan kort en krachtig zijn. De kinderen worden er enorm door gestimuleerd. Stagiaires De scholen van Stichting Swalm en Roer participeren in het project "Opleiden in de school". Dat betekent dat studenten van opleidingsinstituten in toenemende mate een deel van hun opleiding volgen op de werkplek. De studenten worden daarbij beschouwd als een volwaardig teamlid en dragen samen met de teamleden de verantwoordelijkheid voor het geven van goed onderwijs. Ook het doen van onderzoek maakt deel uit van de scholingsactiviteiten. Studenten worden uiteraard goed begeleid door mentoren en schoolopleiders. Zij nemen ook deel aan intervisiebijeenkomsten. Het laten participeren van studenten in de schoolontwikkeling heeft veel voordelen: studenten en leraren leren van en met elkaar en er zijn natuurlijk ook meer handen in de klas. In het laatste jaar van hun opleiding functioneren studenten als Leraar in Opleiding (LIO) en dragen zij een deel van de groepsverantwoordelijkheid. Op deze wijze verwerven studenten een goede startbekwaamheid als leraar of onderwijsassistent. Stichting Swalm en Roer werkt op projectbasis samen met Fontys Pabo Sittard en ROC Gilde.

blz. 10


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

www.steenenbrug.nl

Om de samenwerking tussen de scholen en opleidingsinstituten in goede banen te leiden, heeft Stichting Swalm en Roer een opleidingscoördinator aangesteld, mevrouw Maaike Vos. De Steenen Brug is aangewezen als opleidingsschool. Hierdoor zullen er in verschillende groepen PABO-stagiaires geplaatst worden. In het begin van het schooljaar wordt pas duidelijk hoeveel stagiaires we toegewezen krijgen én in welke groepen we deze zullen plaatsen. Resultaten Op de Steenen Brug zijn we gericht op goede resultaten. Natuurlijk zijn andere zaken zoals bv. het welbevinden ook belangrijk, maar we willen toch zoveel als mogelijk uit de kinderen halen. Net als op de Steenen Brug wordt op het einde van de basisschool op veel plaatsen in Nederland deelgenomen aan de CITO-eindtoets. De resultaten hiervan kunnen met elkaar vergeleken worden, zeker als gebruik wordt gemaakt van de gecorrigeerde resultaten (hierbij worden bepaalde factoren verrekend, zodat alle leerlingresultaten worden "omgezet" naar gestandaardiseerde scores; dit is sinds 2009 beschikbaar). Als we onze resultaten op de CITO-eindtoets vergelijken met de landelijke gemiddeldes mogen we gerust zeggen dat die resultaten over het algemeen goed zijn. Zie hiervoor onderstaand overzicht. Als u meer inzicht wilt krijgen in de resultaten van de Steenen Brug kunt u zich wenden tot de directie. Jaar 2011* 2010* 2009* 2008 2007

Gemiddelde score Nederland 535,2 535,3 535,2 535,2

Score De Steenen Brug 534,7 536,6 535,4 536,0 536,8 534,8

(*: gebruik gemaakt van de gecorrigeerde resultaten LG/BL)

Oudercontacten Info-avond In het begin van het schooljaar (data zie kalendergedeelte) worden algemene ouderavonden gehouden, de zgn. infoavonden. Ouders hebben de gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht(en) van hun kind, de leef- en werkruimte en methodieken en materialen waarmee er in de school gewerkt worden. “Even binnen lopen” De info-avonden zijn niet bedoeld om individuele kinderen te bespreken. Een persoonlijk gesprek met de leerkracht is hiervoor meer geschikt. Ouders kunnen hiervoor gewoonlijk na schooltijd terecht. Gewoon binnenlopen kan, maar het maken van een afspraak heeft duidelijk onze voorkeur. Regelmatig contact van de ouders met de school bevordert de motivatie van het kind. Alle kinderen en vooral kinderen in de onderbouw vinden het heel fijn om papa en mama hun werkjes te laten zien. Ouders kunnen na schooltijd altijd even het klaslokaal binnenlopen om de werkjes/schriftjes of bij de kleuters het portfolio

blz. 11


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

www.steenenbrug.nl

van hun kind te komen bewonderen (natuurlijk kan het ook wel eens voorkomen dat het niet schikt). Zorg Advies Team (ZAT) Elke school moet er voor zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk de school doorlopen. Soms is daarbij extra zorg nodig. Dat kan zorg zijn op het gebied van leren, maar ook zorg op het gebied van gedrag of zorg omdat een leerling niet lekker in zijn vel lijkt te zitten. Soms heeft de school bij het begeleiden van zorgleerlingen hulp van anderen nodig. Onze school werkt samen met externe zorgpartners in het ZAT. In het ZAT zit een vaste medewerker van school (de intern begeleider) en ook vaste medewerkers van Bureau Jeugdzorg, Algemeen Maatschappelijk Werk en de GGD (schoolarts). Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland bestaat al meer dan 100 jaar, is uniek in de wereld en biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Zo ook in de regio Limburg-Noord, waar de JGZ door de GGD Limburg-Noord, als onderdeel van de Veiligheidsregio, wordt aangeboden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? In het wettelijk vastgelegd Basistakenpakket JGZ 0-19 staat welke zorg er op welke momenten aan kinderen in Nederland moet worden geboden. De JGZ biedt deze basiszorg en richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 19 jaar. Naast het kind staat de opvoeder centraal en wordt rekening gehouden met de omgeving waarin het opgroeit. Extra aandacht gaat uit naar kinderen en gezinnen waar gezond en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het reguliere en speciale basisen voortgezet onderwijs Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd. Hoe gaan we te werk? Vaste contactmomenten Tijdens de wettelijk vastgelegde contactmomenten, die voor ieder kind gelijk zijn, volgen we samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind. Spreekuren Ook buiten de vaste contactmomenten kunnen er vragen of problemen zijn op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek vragen op het spreekuur bij het team JGZ. Ook kunnen ouders gebruik maken van het inloopspreekuur op het consultatiebureau. Pedagogisch spreekuur Opvoeden roept soms vragen, zorgen en twijfels op. Het pedagogisch spreekuur is bedoeld als kortdurende opvoedingsondersteuning. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

blz. 12


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

www.steenenbrug.nl

Logopedie Om te zorgen dat kinderen zonder spraak/taalproblemen het basisonderwijs instromen, wordt in een vroeg stadium, op het consultatiebureau logopedie ingezet. Op de basisschool wordt uw kind uitsluitend door de logopedist gezien als er (mogelijk) spraak/taalproblemen zijn. Met wie werken we samen? Als uw kind of gezin met meerdere problemen kampt, zijn er doorgaans ook meerdere hulpverleners in beeld. Om kinderen beter te kunnen helpen moet er goed met elkaar worden samengewerkt. Daarom zijn er "netwerken", gericht op het uitwisselen van informatie. De JGZ maakt deel uit van die netwerken. Indien er informatie met andere hulpverleners wordt uitgewisseld gebeurt dit na toestemming van ouders. De artsen en verpleegkundigen JGZ werken, binnen Zorg- en AdviesTeams, samen met andere partners zoals o.a peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen, Algemeen Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, Geestelijke gezondheidszorg. Als uit gesprekken of onderzoeken blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoeken wij samen met u naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we u voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen naar een van onze partners op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Hoe zijn wij te bereiken? Voor uitgebreide informatie, (inhoudelijke) vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. Adresgegevens, hoofdkantoor GGD Limburg-Noord Drie Decembersingel 50 5921 AC Venlo-Blerick Telefoon Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd van 4-19 jaar: 088 1191111. Op maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 14.00 uur. Website www.ggdlimburgnoord.nl Website: www.steenenbrug.nl Via onze website kunt u op de hoogte blijven van wat er zich op De Steenen Brug afspeelt. Naast de schoolgids, de schoolkalender, Paperclips en foto’s, vindt u nog veel meer informatie over de dagelijkse gang van zaken op school. In de loop van het jaar wil de school gebruik gaan maken van een digitaal communicatiekanaal. We hopen daardoor nog gemakkelijker met de ouder te kunnen communiceren.

blz. 13


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

www.steenenbrug.nl

Gebruik mobiele telefoons en mp3-spelers Mobiele telefoons en MP3-spelers worden niet gebruikt tijdens de lessen. Deze leiden de kinderen te veel af. Daarom geldt de afspraak dat op school mobiele telefoons en MP3 spelers uit staan en in de tas zitten. Dit geldt ook voor de middagpauze (tijdens het overblijven). Na school mogen ze weer aangezet worden. Overblijven Op De Steenen Brug kunnen kinderen overblijven. Juffrouw Lia Verschoor is overblijfcoördinator. Ouders kunnen overblijvende kinderen bij haar aanmelden. Dit kan voor vaste dagen gedurende een langere periode, maar ook voor incidentele dagen. Via de school zijn overblijvende kinderen en overblijfhulpen verzekerd. Vaste overblijvers De kosten voor het overblijven bedragen voor vaste overblijvers € 1,20 per keer. Alle betalingen lopen via Juffrouw Lia. Vaste overblijvers betalen minimaal één periode. Het betalen van meerdere periodes of voor het hele jaar heeft echter de voorkeur. Wanneer vaste overblijvers geen gebruik maken van de overblijfmogelijkheid, moet dit van te voren mondeling, telefonisch, schriftelijk of per mail (overblijven@steenenbrug.nl) vóór 11.00 uur worden gemeld bij Juffrouw Lia. Dit geldt ook wanneer een kind door ziekte niet overblijft: graag rechtstreeks afmelden bij Juffrouw Lia. Voor niet (of te laat) afgemelde overblijvers loopt de betaling gewoon door. Overblijven loopt (zonder bericht) na vakanties overigens gewoon door. Aanmelden voor het overblijven dient te gebeuren voorafgaande aan de eerste keer overblijven. tot de herfstvakantie onderbouw (3x per week) bovenbouw (4x per week)

€ 32,40 € 43,20

van kerstvakantie tot Carnaval onderbouw bovenbouw

€ 18,00 € 24,00

van herfst- tot kerstvakantie onderbouw € 31,20 bovenbouw € 42,00 van Carnaval tot voorjaarsvakantie onderbouw € 34,80 bovenbouw € 46,80

van voorjaars- tot zomervakantie onderbouw € 22,80 bovenbouw € 30,00 Incidentele overblijvers Incidentele overblijvers betalen € 1,50 per keer. Bonnen zijn op kaarten van 10 stuks verkrijgbaar bij Juffrouw Lia. Kaarten kosten € 15,00. Overgebleven bonnen zijn retourneerbaar en blijven geldig voor het volgend jaar. Aanmelden incidentele overblijvers Incidenteel overblijvende kinderen moeten vóór 11.00 uur worden aangemeld. Dit kan telefonisch, via de overblijfmail of gewoon middels een briefje in het postvak van Juffrouw Lia (naast kantoor meneer Daniël).

blz. 14


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

www.steenenbrug.nl

Bereikbaarheid Betalingen en verkoop van bonnen alleen op maandag, dinsdag en donderdag om 15.00 uur bij Juffrouw Lia (niet via de leerkracht) in het computerlokaal. Juffrouw Lia is telefonisch mobiel bereikbaar (06 33837626). Ook contact via email is mogelijk: overblijven@steenenbrug.nl Spelregels bij het overblijven Overblijven heeft een duidelijk andere functie dan de lessen. Naast het eten is overblijven een ontspanningsmoment, maar ook een rustmoment. Om dat voor alle kinderen ook daadwerkelijk te kunnen creëren zijn er enkele afspraken. Deze worden aan het begin van het schooljaar met de kinderen doorgenomen en daar waar nodig worden deze ook bijgesteld. Het kan zijn dat kinderen zich niet houden aan de afgesproken regels. Als dat het geval is en de kinderen kunnen niet gecorrigeerd worden bestaat de mogelijkheid dat er gele (waarschuwing!) of rode (uitsluiting!) kaarten worden uitgedeeld. Dit wordt altijd gecommuniceerd met ouders. Een rode kaart betekent dat een leerling gedurende een bepaalde periode niet mag overblijven. Hoofdluis Regelmatig steekt, verspreid over het hele land, hoofdluis de kop op. De Steenen Brug wil hoofdluis uitbannen. Daartoe verstrekt de Ouderraad aan alle kinderen een luizencape. Alle kinderen zijn verplicht die cape te gebruiken. Daarnaast controleert een team van kriebelouders op de eerste dag na elke vakantie alle kinderhoofden. Wanneer zij onregelmatigheden constateren meldt de locatiedirecteur dat aan de ouders van het betreffende kind. Voor deze ouders is het zaak om op een zorgvuldige wijze het euvel te bestrijden. De ouders van de klas van het kind krijgen een zgn. (roze) “luizenbrief”. De kriebelouders blijven de groep van het betreffende kind periodiek controleren totdat de klas luisvrij is. Onze controles zijn slechts een deel van de strijd tegen het luizenprobleem. Wij doen een dringend beroep op alle ouders om zelf regelmatig en zorgvuldig te controleren. Voor ouders die meer willen weten over hoofdluis is er op school een informatiepakketje te verkrijgen. Ook verwijzen wij naar het hoofdluisprotocol op de website van de school www.steenenbrug.nl. NB: Versterking van het kriebelteam blijft welkom. U kunt zich aanmelden via de mail (hoofdluizen@steenenbrug.nl), bij Eli Beumer (lid OR) of via de locatiedirecteur.

blz. 15


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

blz. 16

www.steenenbrug.nl


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

2012

augustus week 31

32

33

34

35

woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

www.steenenbrug.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie

1e schooldag hoofdluiscontrole

ouderavond 3/8

blz. 17

Paperclip


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

2012

september week 35 36

37

38

39

zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Paperclip ouderavond 1/2 sport/spellendag 4/8 speelgoedknuffeluur 1/2

verkiezingen

start kinderpostzegels

blz. 18

www.steenenbrug.nl


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

2012

oktober week 40

41

42

43

44

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag

www.steenenbrug.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Paperclip start kinderboekenweek dag vd leraar

einde kinderboekenweek

vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie hoofdluiscontrole

blz. 19

speelgoedknuffeluur 1/2


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

2012

november week 44 donderdag vrijdag zaterdag zondag 45 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 46 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 47 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 48 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

speelgoedknuffeluur 1/2

Paperclip bezorgen kinderpostzegels

blz. 20

www.steenenbrug.nl


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

2012

december week 48 49

50

51

52

1

zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Paperclip

Sinterklaas: vrij speelgoedknuffeluur 1/2

kerstactiviteit avond

vakantie Kerstmis Kerstmis vakantie vakantie vakantie vakantie Oudjaar

blz. 21

www.steenenbrug.nl


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

2013

januari week 1

2

3

4

5

dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag

www.steenenbrug.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nieuwjaar vakantie vakantie vakantie

Paperclip

hoofdluiscontrole

speelgoedknuffeluur 1/2

waarderingslijst 1 mee

blz. 22


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

2013

februari week 5

6

7

8

9

vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag

www.steenenbrug.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

speelgoedknuffeluur 1/2

gesprekken waarderingslijst 1 CITO eindtoets CITO eindtoets CITO eindtoets Vastelaovesmiddaag

vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie

hoofdluiscontrole

blz. 23

Paperclip


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

2013

maart week 9

10

11

12

13

vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

speelgoedknuffeluur 1/2

Paperclip

Witte Donderdag Goede Vrijdag Pasen

blz. 24

www.steenenbrug.nl


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

2013

april week 14

15

16

17

18

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pasen

speelgoedknuffeluur 1/2

Paperclip

verkeersexamen schr.

vakantie Koninginnedag

blz. 25

www.steenenbrug.nl


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

2013

mei week 18

19

20

21

22

woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

www.steenenbrug.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

vakantie vakantie vakantie Dodenherkenning Bevrijdingsdag vakantie vakantie vakantie Hemelvaartsdag vakantie Moederdag Paperclip

hoofdluiscontrole

speelgoedknuffeluur 1/2 Pinksteren Pinksteren schoolkamp keus 3 schoolkamp keus 3 schoolkamp keus 3

schoolreis schoolkamp keus 2 schoolkamp keus 2 schoolkamp keus 2

blz. 26

verkeersexamen praktisch


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

2013

juni week 22 23

24

25

26

zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

www.steenenbrug.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Paperclip schoolkamp keus 1 schoolkamp keus 1 schoolkamp keus 1

speelgoedknuffeluur 1/2

spellendag 1-3

l.s.o.

Vaderdag

waarderingslijst 2 mee jaarafsluiting

Klassenwissel (middag)

gr. 8 middag vrij

laatste schooldag

12.00 uur school uit

blz. 27


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

2013

juli week 27

28

29

30

31

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie

blz. 28

www.steenenbrug.nl


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

blz. 29

www.steenenbrug.nl


Schoolgids basisschool De Steenen Brug 2012 - 2013

De Steenen Brug Bisschop Lindanussingel 41 6041 LV Roermond Tel. 0475-316536 Fax 0475-316629 Email: info@steenenbrug.nl Website: www.steenenbrug.nl blz. 30

www.steenenbrug.nl

Schoolgids De Steenen Brug 2012-2013  

Schoolgids De Steenen Brug 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you