Page 1


201 1 Di s eñoUni v er s i dadSant oT omass edeVer gar a,12. 000m2,6ni v el es ,4s ubt er r áneos .Edi f i c ac i ónenal t ur a,empl az adaenz onat í pi c a,Sant i ago.Enc onj unt oc onI bl oc kar qui t ec t ur a. › Ant epr oy ec t oSt r i pc ent erEc heñi que/ Os s a,1464m2,LaRei na,di s eñoenc ur s o. 2010 Di s eño“ Mot el Bout i queRanc agua” ,1073m2,27habi t ac i onesyár eades er v i c i os ,c ar r et er aH10,Ranc agua.( Enpr oc es odel i c i t ac i ón) . › Of i c i nas“ Mi r andayCí a. Abogados ” ,162m2,di s eñoyadmi ni s t r ac i óndeobr a,habi l i t ac i ónde of i c i na,Edi f i c i o“ Cos t aner aCos as ” , Al mi r ant ePas t ene333,of .504,Pr ov i denc i a. › Of i c i nasCont ac t ol ogí aHugoKr aus s ,220m2di s eñoei ns pec c i ónTéc ni c adeObr as( I TO) ,habi l i t ac i óndeof i c i na501,Edi f i c i oNau,Vi t ac ur a,Sant i ago.Obr aej ec ut adat r asv enc erc onc ur s o pr i v adodear qui t ec t ur a. › Ret ai l ,c or ner syl oc al esc omer c i al est i popar at i enda“ Ot i c on” ,Si s t emasdeaudi of oni apar a per s onasc ondi s c apac i dadaudi t i v a. Apar t i rdel aar qui t ec t ur as ebus c aGener arunai magenc or por at i v adev anguar di a. › Es t udi odec abi dayAnt epr oy ec t oampl i ac i óndec ondomi ni o“ LaRei na” , 9v i v i endas , LaRei na, Sant i ago. › Es t udi odeCabi dapar aadqui s i c i óndepr opi edadesporpar t edeI nmobi l i ar i aCi ment a. El es t udi oc ons i s t eenl aev al uac i ónar qui t ec t óni c oc omer c i al del s ec t ordondes eempl az ael pr edi o,de mododepr oponerf ac t i bi l i dadapar t i rdel es t udi odel pl anr egul ador , r equer i mi ent osl oc al es , opor t uni dadesdenegoc i o,et c . 2008ac t ual i dad.Ar qui t ec t ot i t ul ardeI BLOCKAr qui t ec t ur ayCons t r uc c i ón,Vi t ac ur a,Sant i ago. Dur ant ees t eper í odos ehaes t adoac ar goc omoj ef edepr oy ec t odel ass i gui ent esobr asypr oy ec t os :

2009 Pr i merl ugarc onc ur s opr i v adoOf i c i nas“ Cont ac t ol ogí aHugoKr aus s ” ,habi l i t ac i óndeof i c i nasen5t opi s oEdi f i c i oNau,Vi t ac ur a,Sant i ago. 2007 Pr i mer aMenc i ónHonr os a“ Conc ur s oNac i onaldeAr qui t ec t ur aenMader aCORMA– CTT” . 2006 “ Di s t i nc i ónFeder i c oSant aMar í a” ,al mej ort i t ul adodel agener ac i ón.May orpr emi oque ot or gal aU. T . F . S. M. 2005 2dol ugarc onc ur s oar qui t ec t ur a“ Env ol v ent et ec nol ógi c apar aeledi f i c i oM” ,U. T . F . S. M. Val par aí s o. 2003 Venc edoral mér i t oac adémi c o,“ Leas i ngc omput ador es ”U. T . F . S. M.Val par aí s o.

› Ant epr oy ec t o Cent r oc omer c i al I l z aus peHer manos ,9600m2,Ranc agua. Apar t i rdel af us i ón de5t er r enosenel c ent r odeRanc agua,s epr oponel ahabi l i t ac i óndel oc al esc omer c i al es ,of i c i nas ydepar t ament os ,s egúnes t udi odepl anRegul ador . › I ns pec c i ónTéc ni c adeObr as( I TO) , Uni v er s i dadSant oT omass edeRanc agua, 3100m2. Edi f i c ac i ónde4pi s osmáss ubt er r áneoenhor mi gónar mado. › I ns pec c i ónTéc ni c adeObr as( I TO) ,Uni v er s i dadSant oT omass edePunt aAr enas ,1330m2. Edi f i c ac i ónenes t r uc t ur amet ál i c ar ev es t i dac onpanel ess ándwi c hdeI ns t apanel › I ns pec c i ónTéc ni c adeObr as( I TO) ,Uni v er s i dadSant oT omas ,habi l i t ac i óndeof i c i nasadmi ni s t r at i v asen3pi s os ,Pas eoBul nes241,Sant i ago. › Vi v i endauni f ami l i ar , 303m2, c ondomi ni oLosAl gar r obos , Chi c ur eo, Col i na. Edi f i c ac i ónenhor mi gónar madov i s t o.


› Ant epr oy ec t oedi f i c i o“ Of i c i nasRanc aguaCapi t al ”par a“ Ranc aguaCapi t al I nmobi l i ar i a” ,edi f i c ac i ónenal t ur ade7pi s os . › Pr oy ec t oampl i ac i ónOf i c i nasc ent r al esPer iChi l e,950mt 2,Par queI ndus t r i alde Col i na,Sant i ago. › Cent r omédi c oDar s al uds edeSanAnt oni o,Val par aí s o. › I ns pec c i ón Téc ni c a de Obr as( I TO) ,Uni v er s i dad Sant oT omas ,habi l i t ac i ón de nuev as edeVer gar a301,4pi s os ,Sant i ago. › I ns pec c i ónTéc ni c adeObr as( I TO) ,Uni v er s i dadSant oT omas ,c ons t r uc c i ónt ec humbr eenAl uc obondenpat i oabi er t o,c al l eEj ér c i t o,Sant i ago.

2006 Pr ác t i c apr of es i onal enof i c i nadear qui t ec t ur a“ Es t udi oTr es ”ac ar godel ar qui t ec t oJ uanPabl o Weas on.Vi ñadelMar .Car go:des ar r ol l odepr oy ec t osydet al l esc ons t r uc t i v os .Edi f i c ac i ónenal t ur a, “ Val par aí s oPar k ” ,“ Vi ñaPar k ” ,“ Sant aMar í adel osRey es ” . 2005 Pr ác t i c apr of es i onal enobr a,of i c i naSal f aI nmobi l i ar i aAus t r al S. A. ,dePunt aAr enas .Car go:c ubi c ac i oneseI ns pec c i ónTéc ni c aenObr a,“ v i l l aPor t al del Sur ” ,Vi l l aLosAc ac i os ” . 2004 Vi v i endaUni f ami l i ar , ampl i ac i ónr emodel ac i ón85m2. Di s eñoyc ons t r uc c i óndeVi v i endaenpobl ac i ón“ El Mor r o” .Punt aAr enas . › Pr ác t i c apr of es i onal enobr a, edi f i c i o“ Pi namar2” , Reñac a, Vi ñadel Mar . Car go: I ns pec c i ónyv i s i t as per i ódi c asal aobr a.

› Vi v i endauni f ami l i arFel i peNuñez ,ampl i ac i ónv i v i endaenLaDehes a,LoBar nec hea.Di s eñoyc ons t r uc c i ón.

2003 Des ar r ol l odepr oy ec t oseduc ac i onal esenOf i c i nadeAr qui t ec t ur a“ Fer nándezySubi abr e ar qui t ec t osas oc i ados ” ,enl ac i udaddePunt aAr enas .

2008 Vi v i endauni f ami l i ar ,di s eñoyc ons t r uc c i ón,172m2,s ec t orRi odeLosCi er v os , Punt aAr enas .Edi f i c ac i ónc ons t r ui daenes t r uc t ur ademader ar egi onal .

________________________________________

› Pr oy ec t oHos t al Vi l l aLosFl amenc os ,265m2,Vi l l aLosFl amenc os ,Punt aAr enas

APLI CACI ONESCOMPUTACI ONALES

› Cas aCampos Hor t a,151m2.Di s eñoeI ns pec c i ónTéc ni c adeObr as( I TO) ,dev i v i endauni f ami l i ar ,Mac hal í ,Ranc agua.Edi f i c ac i ónenal bañi l er í ac onf i nadadel adr i l l o.

› Model ac i ón,yani mac i ón3D:

Aut oCAD( 2D3D)2000-201 1 Al i asSt udi oT ool s9. 61213 Rev i t 3DSt udi oMax Mi c r oSt at i on98–2004

› Di s eñoWebyani mac i ón:

Mac r omedi aFl as h5-8-MX.

› Di s eñogr áf i c o:

Phot os hop5–8-CS Cor elDr aw10-13.

› Si s t emasdegeoi nf or mac i on:

Ar c v i ew3. 2GI S

› Mi c r os of tOf f i c e:

Wor d,Ex c el ,PowerPoi nt ,Pr oj ec t

› Vi v i enda uni f ami l i ar .Di s eño y c ons t r uc c i ón 105 m2.Cer r o de l a Cr uz ,Punt a Ar enas . › Vi v i endauni f ami l i ar .Di s eñoyc ons t r uc c i ón,126m2.Vi l l aLosFl amenc os .Punt a Ar enas . › Vi v i endauni f ami l i ar .Di s eñoyc ons t r uc c i ón,ampl i ac i ón124m2.Vi l l aHor ni l l as . Punt aAr enas . › Pr oy ec t o“ c as ar epos odeanc i anos ” ,200m2,ubi c ac i ónenk m 6. 5nor t e,Punt a Ar enas . 2007 Of i c i na“ Ant oni oRav al l i Ar c hi t et t i ” ,c ol abor ac i ónendi v er s osc onc ur s osof i c i na i t al i anadear qui t ec t ur a,Fer r ar a,I t al i a. › Vi v i endauni f ami l i ar140m2.Di s eñoeI ns pec c i ónTéc ni c adeObr as( I TO) ,Vi l l aLos Fl amenc os .Punt aAr enas . › Di s eñoyc ons t r uc c i óndepar apet ospar ael es t udi odeav es , enPar queEt nobot áni c oOmor a,Puer t oWi l l i ams .Regi óndeMagal l anes .Comoc ol abor adorpar al aFundac i óndel mi s monombr e. › Mi embr oc omi s i óndeex ámenesf i nal esc ar r er aAr qui t ec t ur a4ºaño, Uni v er s i dadde Magal l anes .Punt aAr enas . › Regul ar i z ac i ónyTr ámi t esmuni c i pal espar aedi f i c ac i onesdeus opúbl i c oypr i v ado.

________________________________________ I DI OMAS › I t al i ano. Ni v el av anz ado.Es t udi osdei t al i anoni v el 2y3,enl a“ Sc uol aSt at al eFi l i ppodi Pi s i s ” ,Fer r ar a,I t al i a › I ngl es . Ni v eli nt er medi o/ av anz ado.Not a5. 0ex amenI EL TS 2010,I nt er nat i onalEngl i s hLanguageT es t i ng Sy s t em,“ I ns t i t ut oChi l enoBr i t áni c odeCul t ur a”Sant i ago. Es t udi osdeI ngl esenI ns t i t ut oBr i t áni c o Punt aAr enasyen“ I ns t i t ut odeI di omasMont abone” ,Vi t ac ur aSant i ago.


Daniel Javier Diaz Miranda arquitecto  

Daniel Diaz Miranda :: Arquitecto Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Chile :: Breve sintesis de proyectos y obras relevantes.

Daniel Javier Diaz Miranda arquitecto  

Daniel Diaz Miranda :: Arquitecto Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Chile :: Breve sintesis de proyectos y obras relevantes.

Advertisement