Page 1

INSTALAłII DE STINGERE A INCENDIILOR CU SPRINKLERE CU RĂSPUNS RAPID (ESFR) Cpt. dr. ing. IONEL – PUIU GOLGOJAN Inspectoratul General pentru SituaŃii de UrgenŃă E-mail: puiugolgojan@yahoo.com

Abstract This article content specifies requirements and recommendations for the design and installation of ESFR sprinkler systems in buildings. It covers occupancies, storage arrangements, installation design, building requirements and the management of protected buildings which is essential to ensure satisfactory performance of ESFR sprinkler systems. Introducere Articolul prezintă principalele cerinŃe şi recomandări pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de stingere cu sprinklere cu răspuns rapid în clădiri. În articol se prezintă categoriile de spaŃii care se pot echipa cu aceste instalaŃii, moduri de depozitare a bunurilor, elementele privind proiectarea, cerinŃe constructive precum şi elemente de management pentru a asigura funcŃionarea şi eficienŃa instalaŃiilor de stingere cu sprinklere cu răspuns rapid. Keywords: ESFR, design sprinkler, fire safety Cuvinte cheie: ESFR, proiectare instalaŃii cu sprinklere, securitate la incendiu 1. GeneralităŃi Prezentul articol este o consecinŃă a preocupărilor pentru cunoaşterea şi identificarea progresului tehnic în domeniul instalaŃiilor de stingere a incendiilor şi un prim demers pentru crearea unui cadrul de discuŃii pentru implementarea acestora în noile reglementări. Nevoia de cercetare şi inovare a condus la faptul că majoritatea instalaŃiilor de stingere a incendiilor au apărut, cum era şi firesc, înaintea elaborării unor norme tehnice de proiectare sau a altor reglementări. În aceste condiŃii, în lipsa unor repere prescriptive de proiectare, se poate spune că este deosebit de dificil de exprimat un punct de vedere obiectiv asupra utilităŃii şi mai ales asupra eficienŃei unei instalaŃii de stingere a incendiilor pentru o anumită situaŃie dată. Totodată, pentru elaborarea unui prim cadru normativ necesar proiectării instalaŃiilor cu sprinklere cu răspuns rapid s-au luat drept referinŃă prescripŃiile din reglementarea emisă de Comisia Europeană a Asigurărilor, Sprinkler Systems : Planning and Installation (CEA 4001: 2006) [1] şi ESFR sprinkler protection [9] şi [10], singurele metodologii cunoscute de autor ca fiind publicate ca documente oficiale la nivelul Uniunii Europene. Articolul prezintă o metodologie adaptată şi integrată conformă şi cu alte cerinŃe tehnice existente în legislaŃia naŃională şi internaŃională, referinŃe listate în bibliografie. 1.1.

Scop

Definirea principalelor cerinŃe pentru instalaŃiile de stingere a incendiilor cu sprinklere cu răspuns rapid (ESFR). Sprinklerele cu răspuns rapid fac parte din categoria sprinklerelor performante care sunt în măsură să stingă un incendiu fără alte riscuri complementare. Trebuie subliniat faptul că există diferenŃe majore între proiectarea instalaŃiilor cu sprinklere cu răspuns rapid şi proiectarea instalaŃiilor cu sprinklere standard.


De asemenea trebuie menŃionat faptul că se pot echipa construcŃiile cu astfel de instalaŃii numai cu acordul autorităŃilor. O altă prevedere care este la latitudinea autorităŃilor naŃionale este cea reprezentată de echiparea instalaŃiei cu un generator de curent pentru acŃionarea pompelor sau numărul de racorduri şi de numărul de surse de alimentare cu apă. În general, sprinklerele cu răspuns rapid sunt utilizate în situaŃia în care sprinklerele de raft nu pot fi utilizate din motive tehnice. În faza de proiectare trebuie să se ia în considerare dacă acestea sunt indicate pentru protecŃia bunurilor depozitate şi a construcŃiei propriu zise. 1.2.

DefiniŃii

Sprinkler, model ESFR: duză cu un element termosensibil care permite refularea apei asigurată de un grup de pompare prin conducte printr-un orificiu, apă care are impuls mai mare decât este necesar pentru aria protejată proiectată, cu scopul de a realiza stingerea incendiilor sau limitarea acestora. 1.3. Sprinklere cu răspuns rapid Sprinklere cu răspuns rapid trebuie să aibă un element de declanşare cu răspuns rapid şi trebuie să acŃioneze la una din următoarele temperaturi: Bulb 680C , culoare roşu 930C, culoare verde Element fuzibil între 680C şi 740C , necolorat între 930C şi 1040C, culoare albă Temperaturile ridicate menŃionate trebuie utilizate numai în spaŃiile în care condiŃiile normale de ambient presupune înregistrarea unor temperaturi mari. Factorul nominal K al sprinklerelor cu răspuns rapid trebuie să fie între 200 şi 360 [l/min·bar1/2]1. În figura 1 sunt prezentate principalele diferenŃe între sprinklerele cu răspuns rapid şi celelalte tipuri de sprinklere, cuprinse în SR EN 12259-1+A1: 2002.

Figura 1 – Sensibilitatea termică a sprinklerelor, indicele timp de răspuns (RTI) şi factorul de conductivitate (C) 1

Valori între K–14 şi K–25 [GPM/psi1/2]


Factorul de conductivitate [C] reprezintă măsura conductanŃei între elementul sensibil la căldură al sprinklerului şi racordurile umplute cu apă, exprimat în (metri/secundă)½ (m/s)½. Indice timp de răspuns [RTI] reprezintă măsura sensibilităŃii termice a sprinklerului exprimată în (metri/secundă)½ (m/s)½. 1.4. Domeniu de aplicare 1.4.1. ConfiguraŃii de depozitare 1.4.1.1. SpaŃii libere Depozitele trebuie să aibă între rafturi spaŃii libere longitudinale şi transversale, cu următoarele caracteristici: a) continui pe toată înălŃimea de depozitare; b) aliniate vertical; c) depozitare liberă. 1.4.1.2. ConfiguraŃii de depozitare ST1, ST2, ST3 şi ST4 2 ConfiguraŃiile de depozitare ST1, ST2, ST3 şi ST4 trebuie să aibă spaŃii libere regulate şi care au următoarele dimensiuni: a) spaŃiile libere transversale trebuie să aibă o lăŃime de cel puŃin 0,08 m iar distanŃa între acestea să nu fie mai mare de 3 m (vezi figura 2); b) spaŃiile libere longitudinale trebuie să aibă o lăŃime de cel puŃin 0,15 m iar distanŃa între acestea să nu fie mai mare de 3 m.

Figura 2 – Caracteristicile spaŃiilor libere longitudinale şi transversale pentru configuraŃii de depozitare ST1, ST2, ST3 şi ST4 în cazul utilizării sprinklerelor ESFR 1.4.1.3. ConfiguraŃii de depozitare ST5 şi ST6 Rastelele cu un rând sau cu două rânduri de rafturi trebuie să îndeplinească următoarele: a) rafturile care au deschideri mai mici cu 50% decât suprafaŃa în plan trebuie să nu fie mai mari de 2 m2 şi trebuie să fie delimitate pe toate cele patru feŃe de spaŃii libere care vor avea lăŃimea minimă de 0,15 m2; 2

Identice cu configuraŃiile de depozitare definite în SR EN 12845: 2005 InstalaŃii fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare şi întreŃinere


b) rafturile trebuie să aibă poliŃe cu arii deschise, uniform distribuite pentru cel puŃin 50% din suprafaŃa totală. DistanŃa deschiderilor nu trebuie să fie mai mare de 0,15 m; sau c) grătare sau rafturi tip plasă trebuie să aibă deschideri uniforme pentru cel puŃin 50% din suprafaŃa în plan a acesteia. DistanŃa măsurată pe orizontală nu trebuie să fie mai mare de 0,15 m. 1.4.2. Proiectarea instalaŃii cu sprinklere ESFR Proiectarea instalaŃiilor cu sprinklere cu răspuns rapid trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile din tabelul 1 [1]. O altă metodă este prezentată în tabelul 2. Debitele de lucru pentru toate situaŃiile prezentate este de 946 l/min iar durata de funcŃionare este de 60 de minute [3]. 1.4.3. Amplasare faŃă de acoperişuri sau tavane Sprinklerele cu răspuns rapid trebuie instalate în clădiri cu acoperişuri sau tavane cu următoarele caracteristici: a) pantă mai mică de 170 mm/m; b) sunt continui şi nu are deschideri permanente; c) produsele pentru construcŃii sunt din materiale incombustibile; d) să fie rezistente la o presiune ascendentă de 150 N/m2. Pentru acoperişurile sau pantele cu pante mai mari de 170 mm/m, acestea pot fi compartimentate cu tavane false ancorate şi cu ESFR –urile montate sub nivelul acestor tavane false. Cele mai uzuale produse pentru construcŃii utilizate pentru tavane false sunt din ghips carton cu grosimi de 10 mm ondulate sau din panouri sandwich din fibre minerale acoperite cu foi din tablă metalică. Evident, în funcŃie de mărimea golurilor dintre tavanul fals şi acoperiş sau planşeu se pot impune reguli suplimentare de protecŃie. 1.4.4. ProtecŃia spaŃiilor închise Dacă înălŃimea măsurată de la suprafaŃa interioară acoperişului şi suprafaŃa tavanului suspendat din acest spaŃiu, este mai mare de 0,8 m, aceste spaŃii închise trebuie să fie protejate cu sprinklere. Dacă înălŃimea acestor spaŃii închise nu este mai mare de 0,8 m, aceste spaŃii trebuie să fie protejate cu sprinklere numai dacă în acest spaŃiu de găsesc substanŃe combustibile sau elementele de construcŃie sunt din materiale combustibile. În aceste condiŃii se permite amplasarea cablurilor electrice cu tensiuni de maxim 250 V, monofazate, cu maxim 15 cabluri pe jgheab. În spaŃiile închise trebuie să se asigure riscul de incendiu mic (LH) în situaŃiile în care spaŃiul protejat este de asemenea în cadrat în risc mic (LH) şi risc mediu grupa 1 (OH 1) pentru toate celelalte situaŃii3. Sprinklerele amplasate în spaŃiile închise şi sprinklerele amplasate în spaŃiul protejat se alimentează din aceeaşi ramificaŃie pentru cazurile în care riscul din spaŃiul protejat este mic (LH) sau mediu (OH). Pentru celelalte situaŃii se utilizează ramuri diferite. În cazul instalaŃiilor precalculate, conductele de alimentare de intrare şi de ieşire din spaŃiul închis nu trebuie să aibă diametrul mai mic de 65 mm. Parametrii de calcul ai elementelor de susŃinere a conductelor, respectiv ale tijelor de susŃinere şi a colierelor sunt identice cu cele prezentate în SecŃiunea 17.2 din SR EN 12845: 2005 [2]. 3

Terminologie definită în SR EN 12845: 2005 InstalaŃii fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare şi întreŃinere


Tabelul 1 Proiectarea instalaŃiilor cu sprinklere cu răspuns rapid şi înălŃimi maxime

Produse (metode de depozitare pentru aplicarea punctului 1.4.2 şi 1.4.3)

Plastic expandat şi cauciuc spongios în ambalaj de carton (mai mult de 15% în volum cutii de carton) Categoriile 1, 2, 3 şi 4 (vezi notele 2 şi 3) Suluri de hârtie depozitate vertical în rânduri deschise sau închise, stratificate sau nestratificate: hârtie cu densitate specifică mare (vezi notele 4 şi 5) Suluri de hârtie depozitate vertical în rânduri deschise sau închise, stratificate sau nestratificate: hârtie cu densitate specifică medie şi mase plastice ambalate în hârtii cu densitate specifică mare (vezi notele 4 şi 5)

ÎnălŃimea maximă a tavanului: 9,1 m (vezi nota 1) ÎnălŃimea Presiunea de maximă de lucru a depozitare sprinklerelor (m) (bar) (vezi nota K – 200 K – 360 6)

ÎnălŃimea maximă a tavanului: 9,8 m (vezi nota 1) ÎnălŃimea Presiunea de maximă de lucru a depozitare sprinklerelor (m) (bar) (vezi nota K – 200 6)

ÎnălŃimea maximă a tavanului: 10,6 m (vezi nota 1) ÎnălŃimea Presiunea de maximă de lucru a depozitare sprinklerelor (m) (bar) (vezi nota K – 360 6)

ÎnălŃimea maximă a tavanului: 12,2 m (vezi nota 1) ÎnălŃimea Presiunea de maximă de lucru a depozitare sprinklerelor (m) (bar) (vezi nota K – 200 K – 360 6)

7,6

3,5

1,4

7,6

4,2

NA

NA

NA

NA

NA

7,6

3,5

1,4

7,6

4,2

7,6

2,1

10,6

5,2

2,8

7,6

3,5

1,4

vezi nota 7

vezi nota 7

vezi nota 7

vezi nota 7

9,1

5,2

2,8

6,1

3,5

1,4

vezi nota 7

vezi nota 7

vezi nota 7

vezi nota 7

6,1

5,2

2,8


Produse (metode de depozitare pentru aplicarea punctului 1.4.2 şi 1.4.3)

Mezanin cu înălŃime ≤ 4,5 m. Se acceptă toate configuraŃiile de depozitare sau stocare de bunuri Mezanin cu înălŃime ≥ 4,5 m. Se acceptă toate configuraŃiile de depozitare sau stocare de bunuri

Nota 1: Nota 2: Nota 3: Nota 4: Nota 5:

Nota 6: Nota 7:

ÎnălŃimea maximă a tavanului: 9,1 m (vezi nota 1) ÎnălŃimea Presiunea de maximă de lucru a depozitare sprinklerelor (m) (bar) (vezi nota K – 200 K – 360 6)

ÎnălŃimea maximă a tavanului: 9,8 m (vezi nota 1) ÎnălŃimea Presiunea de maximă de lucru a depozitare sprinklerelor (m) (bar) (vezi nota K – 200 6)

ÎnălŃimea maximă a tavanului: 10,6 m (vezi nota 1) ÎnălŃimea Presiunea de maximă de lucru a depozitare sprinklerelor (m) (bar) (vezi nota K – 360 6)

ÎnălŃimea maximă a tavanului: 12,2 m (vezi nota 1) ÎnălŃimea Presiunea de maximă de lucru a depozitare sprinklerelor (m) (bar) (vezi nota K – 200 K – 360 6)

6 sprinklere care funcŃionează la o presiune de 3,5 bar pentru K = 200 şi la 1,4 bar pentru K = 360 (vezi nota 6)

Presiune apropiată pentru bunurile depozitate şi înălŃimea tavanului sau mezaninului (vezi nota 6)

ÎnălŃimea tavanului trebuie să fie măsurată ca distanŃa maximă măsurată pe verticală de la nivelul pardoselii la suprafaŃa tavanului sau partea inferioară a acoperişului AutorităŃile trebuie să fie consultate pentru protecŃia maselor plastice Masele plastice (expandabile sau neexpandabile) trebuie să fie depozitate în cutii din lemn, carton sau materiale incombustibile. Plasticul expandabil şi cauciucul celular nu trebuie să ocupe un volum mai mare de 15% din capacitatea cutiei Cu excepŃia hârtiei uşoare hârtie uşoară – toate hârtiile cu o greutate mai mică decât 50 g/m2 şi hârtiile cu caracteristici absorbante (cum ar fi hârtia igienică, prosoape din hârtie, produse din hârtie absorbante) indiferent de greutate. Hârtia cu greutate medie – hârtii fără caracteristici absorbante cu o mare sau finisaj neted cu greutăŃi specifice între 50 g/m2 şi 100 g/m2. Hârtia cu greutate mare – hârtii fără caracteristici absorbante sau care au greutatea specifică mai mare de 100 g/m2. Se va alege valoarea mai mică dintre distanŃa măsurată pe verticală de la nivelul pardoselii la deflectorului unui sprinkler din care se scade 1 metru sau valoarea prezentată în tabel Trebuie utilizate valorile date pentru înălŃimea maximă a tavanului, respectiv 12,2 m


Tabelul 2 Elemente de proiectare a instalaŃiilor cu sprinklere cu răspuns rapid

DestinaŃie

ÎnălŃimea ÎnălŃimea maximă a Factorul maximă de tavanului / sprinklerului depozitare acoperişului [l/min·bar1/2] [m] [m] 201 242 6,1

7,6

7,6 Depozitare produse din categoriile I, II, III şi IV, containere capsulate (care nu sunt deschise la partea superioară sau rastele solide)

363

capul în jos

1,0

242

201

201 10,7

242 322 363 201

10,7

2,4 1,7

242

9,1

3,4

capul în jos

322 363 9,8

capul în sus / capul în jos capul în sus / capul în jos

Presiune minimă de lucru [bar]

322

201 9,1

Orientare cap sprinkler

12,2

242

10,7

13,7

12,2

13,7

322 363 322 363 322 364

capul în sus / capul în jos capul în sus / capul în jos capul în jos capul în jos capul în sus / capul în jos capul în jos capul în sus / capul în jos capul în sus / capul în jos capul în jos capul în jos capul în sus / capul în jos capul în sus / capul în jos capul în jos capul în jos capul în jos capul în jos capul în jos capul în jos

3,4 2,4 1,7 1,0 4,1 2,9 5,2 3,6 2,4 1,4 5,2 3,6 2,8 1,7 2,8 2,8 2,8 2,8

1.4.5. SituaŃii în care nu se recomandă utilizarea sprinklere ESFR Sprinklerele cu răspuns rapid nu se utilizează în următoarele situaŃii: – depozitarea în siguranŃă a exponatelor fără performanŃe de comportare la foc cum ar fi de exemplu sulurile din stofă; – containere combustibile deschide la partea superioară;


– produse uzuale sau depozitare pentru care nu a fost demonstrată, prin testare sau alte metode, a fi indicată protecŃia acestora cu sprinklere cu răspuns rapid; – magazii în care pentru produsele sau materialele depozitate nu se cunoaşte modul de comportare în caz de incendiu sau în contact cu apa; – depozitarea substanŃelor care prezintă riscuri speciale: aerosoli, lichide inflamabile, alcooli precum şi a produselor în ambalaje din polipropilenă sau polistiren; – cauciucuri. 2. Proiectarea instalaŃiilor de stingere cu sprinklere cu răspuns rapid 2.1.

GeneralităŃi

InstalaŃiile cu sprinklere cu răspuns rapid trebuie proiectate şi realizate numai în configuraŃie apă – apă. ProtecŃia cu sprinklere cu răspuns rapid se asigură la construcŃii fără goluri în acoperiş sau alte deschideri în acesta [1], sau goluri destinate evacuării automate a fumului şi căldurii [4]. Dacă prin construcŃie există totuşi aceste goluri sau deschideri, acestea trebuie să fie cu prevăzute cu dispozitive de deschidere cu acŃionare manuală. Toate cortinele utilizate faŃă de golurile sau deschiderile în acoperiş trebuie să fie amplasate cu respectarea prevederilor din tabelul nr. 3. Toate golurile sau deschiderile din acoperiş trebuie să fie închise automat preferabil înainte de intrarea în funcŃiune a primului sprinkler. Se acceptă o întârziere de maxim 30 de secunde între cele două momente. Luminatoarele trebuie amplasate la acelaşi nivel sau sub nivelul tavanului. Luminatoarele trebuie să reziste la o temperatură de 3000C pentru cel puŃin cinci minute. În situaŃiile în care spaŃiile protejate sunt echipate cu instalaŃii de ventilare, clădirea trebuie să fie echipată cu o instalaŃie de semnalizare a incendiilor. InstalaŃia de semnalizare are şi rolul de a opri ventilatoarele acestor instalaŃii şi de comandă a închiderii automate a tuturor clapetelor. SpaŃiul liber sub deflectorul sprinklerului până la materialele depozitate nu trebuie să fie mai mic de 1 metru.4 2.2.

Dimensionare hidraulică

Dimensionarea hidraulică presupune calculul pierderilor de presiune în conducte. Pentru dimensionarea instalaŃiilor cu sprinklere cu răspuns rapid se adoptă metoda de calcul similară sistemelor complet dimensionate a sprinklerelor clasice. Aria de declanşare se alege ca suma ariilor de stropire a 12 sprinklere de tavan dar aceasta să fie minimum 90 m2 [1, 3]. Această suprafaŃă trebuie să fie aleasă ca fiind determinată de sprinklerele cu răspuns rapid cele mai defavorizate din punct de vedere hidraulic. În calcul trebuie să se cuprindă încă 6 sprinklere suplimentare din afara acestei arii (de exemplu sprinklere amplasate sub obstacole). Dimensionarea instalaŃiilor cu sprinklere cu răspuns rapid trebuie să fie realizată astfel încât să se asigure presiuni minime de lucru conform celor prezentate în tabelul 15. Rezerva de apă trebuie să asigure alimentarea la debitele normate pentru cel puŃin 60 de minute [1].

4

NFPA 13-2010 permite ca această distanŃă să fie de maxim 914 mm. NFPA 13-2010 menŃionează faptul că aria protejată a tuturor sprinklerelor cu răspuns rapid nu trebuie să fie mai mare de 89 m2. Dacă în perimetrul acestei arii protejate sunt amplasate şi alte sprinklere amplasate sub obstacole se vor lua în calcul şi acestea. 5


Pentru scopurile calculului hidraulic, se presupune că intră în funcŃiune câte 4 sprinklere pe trei ramificaŃii diferite. În situaŃiile în care ramificaŃiile au mai puŃin de patru sprinklere, se presupune că intră în funcŃiune toate sprinklerele de pe acele ramuri iar numărul de ramificaŃii care se ia în calcul trebuie să fie ales astfel încât să totalizeze 12 sprinklere care intră în funcŃiune. În situaŃiile în care sprinklerele cu răspuns rapid sunt instalate sub mezanine cu înălŃimi de 4,5 m sau mai mici măsurate de la nivelul pardoselii, se presupune că cel puŃin 6 sprinklere cu răspuns rapid intră în funcŃiune (trei sprinklere cu răspuns rapid pe două ramificaŃii diferite) la o presiune de lucru de cel puŃin 3,5 bar. Dacă se asigură protecŃia cu sprinklere standard amplasate sub mezaninul cu înălŃimi de 4,5 m sau mai mici, aria de declanşare trebuie aleasă în conformitate cu cerinŃele normative specifice. Sprinklerele cu răspuns rapid trebuie să fie amplasate sub nivelul mezaninelor cu înălŃimi mai mari de 4,5 m . Se presupune în acest caz faptul că intră în funcŃiune 12 sprinklere cu răspuns rapid (patru sprinklere pe trei ramificaŃii diferite). Sprinklerele amplasate sub pasarele, transportoare, obstacole sau mezanine trebuie să fie luate în considerare la dimensionarea alimentării cu apă conform celor prezentate în tabelul 3. Tabelul 3 Proiectarea sprinklerelor amplasate faŃă de obstacole Obstacole în afara ariei de stropire proiectate Obstacole cu lăŃime mai mică de 3 m Obstacole cu lăŃime mai mare de 3 m cum ar fi pasarele şi transportoare Mezanin (vezi nota 1)

Numărul maxim de sprinklere suplimentare a fi introduse suplimentar sprinklerelor de tavan şi cerinŃe 2 sprinklere cu presiuni de 3,5 bar (K = 200) 1,4 bar (K = 360) 2 sprinklere cu presiuni de 3,5 bar (K = 200) 1,4 bar (K = 360) 6 sprinklere cu presiune de lucru egală cu cea de proiectare (vezi tabelul 1)

Nota 1: CondiŃii: a) Pentru protecŃia golurilor de la mezaninele deschise se instalează ecrane verticale incombustibile care asigură protecŃia pentru cel puŃin 1,2 m de la nivelul tavanului; b) Se menŃine un culoar între feŃele ecranelor şi centrul acestuia de cel puŃin 0,6 m faŃă de fiecare ecran; nu este necesară introducerea în calcul a rezervei de apă pentru sprinklerele amplasate suplimentar. 2.3.

Amplasarea sprinklerelor cu răspuns rapid

Aria de acoperire a sprinklerelor cu răspuns rapid nu trebuie să fie mai mică de 7,5 m2 şi nu mai mari de 9 m2. DistanŃa între sprinklere trebuie să fie în concordanŃă cu prevederile prezentate în tabelul 4. Tabelul 4 DistanŃa între sprinklere ÎnălŃimea maximă a tavanului (m) 9,1 12,2

DistanŃa între sprinklere (m) minim maxim 2,4 3,7 2,4 3

Linia care uneşte centrul elementelor sensibile la temperatură ale sprinklerelor trebuie să fie între 0,1 şi 0,33 faŃă de acoperiş sau tavan pentru sprinklerele cu răspuns rapid care au K =


200. Linia care uneşte centrul elementelor sensibile la temperatură ale sprinklerelor trebuie să fie între 0,1 şi 0,45 faŃă de acoperiş sau tavan pentru sprinklerele cu răspuns rapid care au K = 360. În situaŃiile în care acoperişurile sau tavanele sunt alcătuite din grinzi şi ferme metalice sau panouri profilate, sprinklerele trebuie să fie amplasate în deschideri mai exact sun grinzi. ÎnălŃimea deschiderilor practicate nu trebuie să fie mai mare de 0,75 m. În situaŃia tavanelor profilate, distanŃa de la tavan la sprinkler trebuie să fie măsurată de la limitele profilului (vezi figurile de la 3 la 7). Unde nu este practică o asemenea soluŃie trebuie să se adopte soluŃia montării unor tavane suspendate.

Figura 3 – DistanŃe de amplasare a sprinklerelor faŃă de elementele vecine

Figura 4 – DistanŃe de amplasare a sprinklerelor faŃă de marginea inferioară a unei grinzi sau a altui obstacol Exemplul din nomograma din figura 5 prezintă faptul că dacă distanŃa măsurată pe verticală de la deflector la partea inferioară a unui obstacol este de 40 cm. Atunci distanŃa permisă de la muchia obstacolului până la linia verticală imaginară o centrului orificiului sprinklerului trebuie să fie 1,25 m. În situaŃiile în care deflectoarele sprinklerelor sunt amplasate deasupra tălpii grinzilor, a fermelor metalice, conductelor, dispozitivelor pentru fixarea corpurilor pentru iluminatul fluorescent sau a altor obstacole amplasate lângă tavan, amplasarea sprinklerelor se va face cu respectarea distanŃelor faŃă de aceste obstacole în conformitate cu cele prezentate în figurile 4, 5 şi 6. Obstacolele continui amplasate deasupra sprinklerelor, cum ar fi conductele sprinklerelor, conductele instalaŃiilor utilitare sau ghenele cu lăŃimi de până la 0,3 m amplasate la o distanŃă măsurată pe orizontală mai mică de 0,6 m faŃă de verticala sprinklerului nu necesită protecŃia suplimentară cu alte sprinklere. Sub obstacole cu lăŃimi mai


mari decât cele menŃionate sau a golurilor din elementele de construcŃii trebuie să fie amplasate sprinklerele suplimentare . Sprinklerele montate cu capul în sus trebuie să fie amplasate cu deflectorul la o distanŃă minimă de 0,18 m deasupra conductei de alimentare.

Figura 5 – DistanŃe de amplasare a sprinklerelor faŃă de obstacole care sunt în întregime sub nivelul deflectorului

(a) distanŃa măsurată pe orizontală de la sprinkler la faŃa unei grinzi sau a unui obstacol (b) distanŃa maximă între deflectorului amplasat deasupra părŃii inferioare a unei grinzi şi un alt obstacol

Figura 6 – Nomogramă de stabilire a distanŃelor de amplasare a sprinklerelor faŃă de elementele vecine Transportoarele cu role şi pasarelele cu grătare care au 50% sau mai mult deschideri repartizate uniform nu sunt considerate obstacole. Totodată, în situaŃiile în care fiecare alt transportor sau pasarelă au deschideri de 50 % sau mai mult, trebuie să fie amplasată o linie de ESFR – uri sub fiecare nivel al acestora începând de la cel de-al doilea nivel de sub tavan (vezi figura 7). 2.4. Separarea între sprinklerele cu răspuns rapid şi alte sprinklere Între arii protejate de sprinklerele cu răspuns rapid şi arii protejate de alte tipuri de sprinklere trebuie să fie instalate ecranele verticale [1, 3, 4]. Acestea se aplică în situaŃiile în care acoperişul care acoperă două zone protejate sunt la aceeaşi înălŃime sau la înălŃimi diferite. Ecranele realizate din materiale incombustibile trebuie să coboare cel puŃin 1,2 m sub nivelul tavanului6. Culoarele de trecere delimitate de astfel de ecrane trebuie să asigure între feŃele acestora un spaŃiu liber de cel puŃin 1,5 metri.7 6 7

NFPA 13-2010 permite ca această cortină să coboare cel puŃin 0,6 m. NFPA 13-2010 permite ca această lăŃime să fie de 1,2 m.


Figura 7 – Dispunerea ESFR – urilor în cazul benzilor transportoare şi al pasarelelor 3. Concluzii InstalaŃiile cu sprinklere rapide fac parte din ansamblul măsurilor de securitate la incendiu, sunt recunoscute de majoritatea companiilor de asigurări. Este important să acceptăm faptul că din punct de vedere al protecŃiei la incendiu nu pot fi abordate ca o soluŃie de înlocuire a sistemelor actuale cu sprinklere standard. De aceea, având în vedere contextul general şi actualitatea acestor instalaŃii de stingere este foarte important ca eforturile concentrate ale specialiştilor din domeniu să se regăsească în noile reglementări pentru asigurarea unor niveluri corespunzătoare de securitate la incendiu a construcŃiilor funcŃie de particularităŃile specifice şi să ofere un reper legislativ solid pentru aplicare eficientă, inclusiv în metodele specifice ingineriei securităŃii la incendiu. 4. Bibliografie [1] [2] [3]

[4] [5] [6] [7] [8]

[9]

[10]

Sprinkler Systems : Planning and Installation (CEA 4001: 2006) SR EN 12845: 2005 InstalaŃii fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare şi întreŃinere SR EN 12259-1+A1:2002 ProtecŃie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere NFPA 13 – 2010 : Standard for the Installation of Sprinkler Systems ICC IFC-2006, 2006 International Fire Code TECHNICAL BULLETIN 209: 2005: 1 ESFR sprinkler protection, published by: The Fire Protection Association Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaŃiilor de stingere a incendiilor”, indicativ NP 086-05 ISO 6182-7:2004 Fire protection – Automatic sprinkler systems – Part 7: Requirements and test methods for early suppression fast response (ESFR) sprinklers ESFR sprinkler protection (Rules for automatic sprinkler installations), TECHNICAL BULLETIN TB 25: 2001: 1, published by: The Fire Protection Association ESFR sprinkler protection, TECHNICAL BULLETIN TB 209: 2005:1 , published by: The Fire Protection Association

golgojan_2010  

Keywords: ESFR, design sprinkler, fire safety Cuvinte cheie: ESFR, proiectare instalaŃii cu sprinklere, securitate la incendiu Cpt. dr. ing....

golgojan_2010  

Keywords: ESFR, design sprinkler, fire safety Cuvinte cheie: ESFR, proiectare instalaŃii cu sprinklere, securitate la incendiu Cpt. dr. ing....

Advertisement