Page 1

Russian Russian English Russian Swedish English Sw English edish Swedish Russian English English Swed English English Swedish English ish Swedish Russian English English English Swedish Jewi s h Swedish Jewi s h Jewi s h Sw Swedish edish JewisJewi Swedish Swedish h sSwedish h English English Russian Engli Swed Russian edish Swedish ish Russian Sw English English English English English SwedishSwedish Swedish

Irish

Irish Irish English Irish Engl English Irish English English Englis English A English English English English English English

Russian German Irish Jewish Irish Russian Russian GermanRussian Jewish Irish Jewish German Swedish Russian German Jewish Jewish Irish Jewish Jewish Jewish Jewish Jewish Jewish Russian Russian Russian Swedish Russian Russian Jewish Jewish Jewish Irish Jewish Russian Irish Russian Jewish Russian Swedish Swedish German Jewish Jewish Jewish Russian Jewish Jewish Jewish German Russian Swedish Russian German Jewish Jewish German Russian Jewish Jewish JewishJewish Jewish Irish JewishIrish ish Irish JewJewish Jewish German JewishJewish Jewish Jewish German Jewish German Jewish Jewish GermanJewish Irish Irish JewishGerman JewishJewish Swedish Irish Irish IrishIrish Irish Swedish Jewish Jewish Jewish Jewish Jewish Jewish Irish Jewish Jewish Jewish German Irish Jewish German Irish Jewish Jewish Jewish Jewish Swedish Swedish Swedish Jewish Jewish Irish Irish German Jewish Jewish Swedish Swedish German Jewish Swedish Jewish Jewish Jewish Jewish Swedish German Irish Irish JewishJewish Jewish Jewish Jewish Russian German Jewish Jewish Russian Jewish Jewish Russian Irish German Jewish Irish IrishEnglish

English German English

Irish

Irish Irish Irish

German

German

German

German

English Swedish

English English

German English German

English

English

English

English German English English German German English

English

Irish German Irish German English

n e d Ea inNIiL e d e AL N aIAa d eE N I E IA a i N a I n A nI a A a eA n d d IE LLII N English

DD

Irish English English English English

English

English English English

N

English English

Irish

Irish

Swedish Swedish Swedish Swedish Irish Swed English Swed edish ishEn ishSw

German German

a d DN a d E I I A la a English English English English

English

I a I II ID EdN

English English English

English

I

D

I

h Jewis hsian Irish h s i h i n w is e Ir n ussssuiasnsJe ew iawIrinisshhIrish husJsiasiaJR s i R R w s h u is u R Jew Je ish h ish JewR Jhiesw Jeiw n h h sJewis s Jseswiia wu JeR EEE

a

D

A d

D

D

a

E

n

D

L

A

D

LD

AA

English English English English English EnglishEnglish English English English German English English English English English English German English German English English German English English English English German English German English English German English English German English English German English German

N

D

D

D

A E

English

English English

German German English English English English English

a a

a

E

Toun\ Tpingtoungtoun tpungtoungtoungtoungtoungtoungtoungtoungtoungtoungtoungtoungtoungtoungtou ngtoungtoungtoungtoungto toungtoungtoungtoungtoun toungtoungtoungtoungtoun toungtoungtoungtoungtou toungtoungtoungtoungtou toungtoungtoungtoungtoun toungtoungtoungtoungtoun toungtoungtoungtoungtoung toungtoungtoungtoungtoungto toungtoungtoungtoungtoungtou toungtoungoutngoutngoutoung toungtoungtoungtoungtoungtou toungtoungtoungtoungtoungtou toungtoungtoungtoungtoungtou tpungtoungtoungtoungtoungtoungtoungtoungtoungtoung toungoutngoutngoutngtou

I

R

S

RS R RI IHSRI I SRI IHSH H I I S R RR R H I S I R R I H S I H II S R IIHS I IHSHIRH S IIHS IIHSRR IIHSR IR

R

i

D

R

H

D

R

S

S

i

i s s s s i s i w sssi w i s E J i E

w

I II

I

II

h h h D

i h hh hh h

D

D

H

En

English

German English German German German German German EnglishEnglish German English English EnglishGerman

D

EEE

Rus En

German German German

German

English

I

I I

sh i d h h e s s i i dish Sw eewed w d h S S s i h w d s Siish SSSw weeedd w

a

English

I

type, dan  

dan's ethnicity