Page 1

Глаголът като част на речта 1 Прочети стихотворението.

Глаголи Попита баба си Никола: – Кажи ми, бабо, три глагола. А баба внука си помоли: – Не ми приказвай за глаголи, че работата ме затрупа – пера, мета и готвя супа. Какво да правя? Нямам време! А друг не учи, само дреме! Ангелина Жекова Какво прави бабата на Никола? Какво прави нейният внук?

Глаголът е дума, която означава действие, извършвано от предмет или лице. Откриваме го с въпросите: Какво правя? Какво правиш? Какво прави?

Използвай въпросите и открий останалите глаголи в текста.

2 Колко глагола има в гатанките?

5 6 7 Снага има, сянка няма. Що е то?

Какво правим? Какво правите? Какво правят?

Думите пера, мета, готвя, попита назовават действия. Тези думи се наричат глаголи.

Думите има и няма също са глаголи.

Имам два коня. Като ги завържа – вървят, като ги отвържа – не мърдат. Що е то?

112


3 Намери глаголите в текста.

Аз кокиченце съм бяло, сред гората разцъфтяло. Идвам с пролет подранила, тя е мойта майка мила. Димитър Спасов

В първия и четвъртия стих има особен глагол. Можеш ли да го откриеш? Думите съм, си, е, сме, сте, са са форми на един и същ глагол. 4 Кои от думите в редиците са глаголи? Отбележи ги. пея вървят

певец

маргаритка

4 5 6

плува

седя

молив

пишем

Колко глагола прочете?

кове

кълвач

Състави с два от глаголите съобщителни изречения.

5 Запиши под картинките кой какво прави.

6 Образувай глаголи от съществителните и прилагателните имена. лов –

жълт –

дим –

слаб –

звън –

жив –

сън –

бял –

Състави с два от глаголите въпросителни изречения.

113


Лаленце се люлее Лаленце се люлее на зелено ливаде. Не е било лаленце, най ми било детенце. Очите му – звездици, лицето му – трендафил. Както кротко играло, тъй си сладко заспало. Майка му го будеше: – Стани, стани, детенце, мило мами момченце, да погледаш лазарки как хубаво играят!

На кой празник се пее тази народна песен? Отбележи. На Великден На Лазаровден На Гергьовден

Българска народна песен

тренд афил ` – вид роза

Пролет Пеят птички пъстрокрили, тръпне свежият листак, със чадър от синя свила руса пролет шета пак. Спира над горите гъсти, спира сред полята тя и разтваря с тънки пръсти най-сънливите цветя. Дига гугличка и трепка в луда радост всеки цвят и по пъстрите му клепки топли капчици блестят. Асен Разцветников свила ` – коприна г`угличка – шапчица

По какво се познава, че пролетта е дошла? Опиши как поетът рисува пролетта? А ти как си я представяш? Напиши.

114


1 Какво е настроението в стихотворението? 2 С кои глаголи поетът показва пролетното събуждане? 3 Допълни словосъчетанията според текста. Напиши епитетите, които правят текста красив и изразителен.

4 Каква част на речта са думите, които написа? съществителни имена прилагателни имена глаголи 5 Как разбираш изразите?

...И разтваря с тънки пръсти най-сънливите цветя.

...със чадър от синя свила руса пролет шета пак.

6 Опиши пролетта така, както си я представяш.

115


Разпознавам вярно глагола 1 Прочети текста. Подчертай глаголите с две прави линии (

). Запиши ги.

Пчелите Пчелите живеят в кошери. Хранят се с мед. Те сами го приготвят от нектара на цветята. Пчелите танцуват, за да си съобщят къде има нектар. Колко глагола откри?

4 5 6

2 Попълни таблицата.

Глаголи

Близкозначни глаголи

Глаголи с противоположно значение

плача викам летя 3 Къде може да се постави ударението на думата разписка? Какви части на речта са двете думи? Състави и запиши изречения с тях.

4 Прочети първите букви на записаните думи. Коя дума прочете? Образувай глаголи от съществителните имена.

говор

Напиши думата.

лов атака глад

Кой глагол ти е любим?

обич лъжа 116


Лазарка Лазарчице – китчице, тропни дважди за мене, да ми станат китчици двете бузки червени.

Защо лазарката е сравнена с китчица?

Лазарчице – китчице, тропни дважди за кака, да `и дойдат сватове, мама да ги дочака.

да почука на вратата да поиграе хорце да тропа с крака

Думата „тропни“ означава:

Лазарчице – китчице, тропни трижди за мама, да ми бъде весела, кога расна голяма.

Дора Габе

Лазаровден и Цветница Лазаровден е пролетен християнски празник. Той винаги е в събота. Найважен е обичаят лазаруване. В него участват само моми (момичета от 9 до 16 години), които се наричат лазарки. Те обикалят къщите, играят хора и пеят песен за всеки от семейството. Стопаните ги даряват с яйца. В неделя след Лазаровден е Цветница (Връбница). Сутринта на вратата на всеки дом се закачват венчета от върбови клонки, които да пазят стопаните от зло. С върбови клонки жителите на Йерусалим посрещнали Иисус Христос. 117


Весел Великден Пак пристига празник весел, шарени яйца донесъл: жълти, сини и червени... Но кое ли е за мене? Ще си избера яйце със юнашко сърчице, със черупка като камък и червено като пламък. С него, сляза ли на двора, всички други ще преборя – Сашко, Пламен, двете Любки... Има да хвърчат черупки! Само ще внимавам много да не срещна Спас и Гого. Знам от другите деца – те са с дървени яйца!

Атанас Цанков

Кой е найголемият пролетен християнски празник? Опиши приготовленията за него.

Великден Великден е най-големият пролетен християнски празник. Подготовката за него започва седмица преди това – от Лазаровден и Цветница. Великден е денят на Възкресението на Христос. В събота срещу неделя в полунощ хората се поздравяват с „Христос воскресе“ и „Воистина воскресе“. На трапезата в домовете им има козунак и красиво боядисани яйца. Задай по два въпроса към стихотворението „Весел Великден“ и към текста „Великден“. 118


Число на глагола 1

Състави изречения по картинките. Използвай глаголите под тях.

• пониква • цъфти • ухае

В кое число са съществителното име и глаголите в изречението по първата картинка? А във второто?

• поникват • цъфтят • ухаят

2 Прочети изреченията. Колко лица извършват действието?

Марта и Ася тренират гимнастика.

Дамян тренира гимнастика.

Глаголът има две числа:

единствено число и множествено число. Когато действието се извършва от един предмет (лице), глаголът е в единствено число (ед. ч.).

Когато действието се извършва от много предмети (лица), глаголъте в множествено число (мн. ч.).

Ручеят блика, тече, бърза.

Ручеите бликат, текат, бързат.

3 Намери глаголите в текста и определи числото им.

Премина бурята. Изгря слънцето. Поздрави окъпаната гора. Дърветата изправиха клони. Птичките запяха сладкогласно. В кое число са съществителните имена, които извършват действието? 119


4 Прочети изреченията.

Славеят пее. Чучулигата пее. Девойчето пее.

Определи рода на съществителните имена. Коя дума не се променя? Промени числото на съществителните имена в същите изречения. Промени ли се глаголът?

Глаголът се мени по число. Той се съгласува по число със съществителното име, което извършва действието. Славеят Чучулигата пее. Девойчето

Славеите Чучулигите Девойчетата

пеят.

5 Разгледай картините и отговори на въпросите само с глаголи.

Какво правят таралежчетата?

Какво прави таралежчето?

6 Намери местата на глаголите според числото им и ги запиши.

събирам, товарят, цъфтят, съм, изскочи, имат ед. ч. мн. ч. 7 Огради първата сричка само на глаголите в единствено число. Какво прочете? Запиши пословицата.

работят, научи, лъже, белеят, жадувам, копаете, тананикаш, шият, крачи, капе, играят, тача, стоят, садя, късам, чуваме, синее 120


Как да напиша съобщение 1 За кой празник е стихотворението?

Важно съобщение

Баба Марта Още не стихнала лютата зима, срещат дечицата баба любима. Кичи ги тя и със обич нарича: – Да сте по-бели от сняг и кокиче, като божурите с бузки червени и като слънцето – вечно засмени. Дора Дякова 2 Прочети съобщението. Какво научаваш от него? Кой организира конкурса? Кога и къде ще се проведе? Кой може да участва в него? 3

Прочети стихотворението.

Обявяваме конкурс „Найхубавата мартеница“. Желаещите да участват да дойдат на 1 март в голямото междучасие във фоайето до учителската стая. В конкурса могат да участват всички ученици от първи до четвърти клас. Втори „б“ клас

Когато пишем съобщение, трябва да стане ясно: • кой какво организира • къде и кога ще се проведе • за кого се отнася съобщението

От седмица Лисан се кани в гората всички да покани на карнавал за пролетта, че сеща вече – идва тя! Къде да стане е решено. Кога да бъде – уточнено! Едно остава, без съмнение, – да пусне бързо съобщение. – Но аз не мога – той въздиша – такова нещо да напиша! Приятели, не се бавете и на Лисанчо помогнете!

Наталия Огнянова

Помогни на Лисан да напише съобщението. От илюстрацията ще научиш кога и къде ще се проведе пролетният карнавал. Уточни началния час. Обърни внимание на правописа на думите:

съобщение 121

съобщавам


Части на речта Годишен преговор 1

Намери съществителните имена в текста. Определи рода и числото им. Помогни си с думите: един, една, едно или много.

Лятото рисува Видях и ще разкажа как лятото рисуваше по плажа. Погалени от синята му четка, изплитаха вълните синя плетка. Но пяната и корабите цели оставаха си бели. Кинка Константинова

Попълни.

Съществителното име има род, но се мени само по ......................... .

2 Кой е верният начин за записване? Защо? С две от думите състави изречения.

я вор Я

р оза Р

с ветла С

и глика И

3 Образувай умалителни съществителни имена от:

крак – ухо –

куче – врабче – 143

деца – цветя –


4 Промени числото на съществителните имена. мъжки род

зъб – стол – дядо – вятър –

женски род

камина – радост – земя – линия –

среден род

око – море – рамо – дете –

5 Разгледай картината.

Каква е дамата?

Какъв е рицарят?

6 Добави подходящите прилагателни имена.

Моето братче спи в .................... креватче. Навън се чуваше .................... смях. Светла ходи на .................... градина. В читалището има изложба на .................... рисунки.

детска детско детски

7 Попълни.

Глаголът означава ..................... на лице или предмет. Открива се с въпросите: Какво прави? Какво правят? Глаголът се мени по ............ . Промени числото на глаголите. Внимавай за правописа и правоговора им.

аз мисля – ние ............................... аз пея – ние .............................. аз падам – ние ...............................

аз пера – те ............................. аз чета – те .............................. аз пека – те ..............................

8 Запиши пет глагола, които показват какво прави кучето.

144


Царкинята върху граховото зърно Имаше едно време един царски син, който искаше да се ожени за царкиня, само че истинска. И тъй, той пропътува целия свят, но не можа да я намери. Наистина царкини имаше много, но дали бяха истински – това той не можа да узнае. Ето защо се върна съвсем натъжен вкъщи. Една вечер се изви ужасна буря: засвяткаха мълнии, затрещяха гръмотевици, заваля дъжд като из ведро – просто да умреш от страх. Изведнъж на градските врати се похлопа и старият цар излезе да отвори. Пред вратите стоеше една девойка. Боже мой, на какво приличаше тя! От косите и дрехите `и течеше вода, обувките `и бяха прогизнали, но тя уверяваше, че била истинска царкиня. „Добре, ние скоро ще узнаем това!“ – помисли си старата царица. И без да каже нещо, тя отиде в спалнята, сне от леглото всички дюшеци и възглавници и сложи на дъските едно грахово зърно. Върху граховото зърно тя нареди двайсет дюшека и върху тях още двайсет пухени завивки. И така върху тая постеля сложиха царкинята да спи. На сутринта я попитаха как е прекарала нощта. – Ах, много лошо! – рече царкинята. – Цяла нощ почти не можах да затворя очи! Кой знае какво имаше в леглото! Аз лежах върху нещо тъй твърдо, че цялото ми тяло сега е в синини. Ужасна нощ! Веднага на всички стана ясно, че тя е истинска царкиня. Тя беше усетила граховото зърно през двайсет дюшека и двайсет пухени завивки. Тъй нежна можеше да бъде само една истинка царкиня. И царският син се ожени за нея. Сега той знаеше, че взема истинска царкиня. А граховото зърно изпратиха в музея, където може да се види и днес, ако само някой не го е взел. Да, това не е приказка, а истинска история! Ханс Кристиан Андерсен Кой помага на царския син да намери истинска царкиня? Отбележи.

бурята майката царица царят Андерсен твърди, че „това не е приказка, а истинска история“. Вярваш ли на тази история? Защо? 145


Какво научих във втори клас 1 Запиши близкозначни думи на:

палав – .............................

родина – .............................

бягам – .............................

радостен – .............................

2 Състави изречения от думите:

3

• не, плашилото, рошавите, обичаха, врабчетата • какво, тeкстът, от, се, състои

С кои думи ще провериш правописа на:

врабче – .................................................

обичаха – ..............................

4 Огради вярната буква. Напиши дума за проверка.

връ зс ка – .......................................... гра д че – ........................................... т рек аъ л – ........................................... а л – ............................................ каз ъ

гре ж ка – ..................................... ш ж но че – ...................................... ш р а ка – ........................................... ъ а р – ......................................... лек ъ

5 Отдели с главна буква и препинателен знак изреченията в текста. От колко изречения се състои той?

3 4 5

Умната девойка един цар имал умен и хубав син дошло време царският син да се ожени царят изпратил най-добрите си съветници из царството искал за снаха хубава, работлива и умна мома. По Ран Босилек 6 Запиши от текста:

съществителните имена прилагателните имена глаголите

146


Как да напиша писмо 1 Прочети писмото.

Писмо за баба Мила моя бабке, Как ли да започна писъмце – не зная, и дали да свърша с точица накрая? Как ли се нареждат буквите в редици, всички да изглеждат като ученици? Как ли да започна, мен не ми е ясно. Бялата хартийка ми изглежда тясна. Буквите изскачат вън от редовете. Колко непослушни днес са ми ръцете!...

Калина Малина

2 Отговори на въпросите. С кои думи детето се обръща към баба си? Какъв препинателен знак има след обръщението? С каква начална буква е записана първата дума след обръщението? Какво е пропуснало да напише детето? Когато пишем писмо до някого, трябва да знаем няколко важни правила: • започваме с обръщение към него • обръщението се записва винаги на отделен ред, в средата • след обръщението се пише запетая • първата дума след обръщението, с която продължава писмото, се пише с начална главна буква • в края на писмото на отделен ред – вдясно, се пише името на този, който го е написал, а вляво от името се записва датата.

147


3 До теб и съучениците пристигна писмо. Прочети го.

Напиши писмо на Чик. Какво ще го посъветваш? Ще му предложиш ли помощ? Спазвай правилата за писане на писмо. 4 Когато писмото до Чик е готово, ще ти е нужен пощенски плик, в който да го поставиш. Допълни това, което липсва на пощенския плик, адресиран до Чик.

Когато надписваме пощенски плик: • залепваме пощенската марка горе вдясно • долу вляво записваме имената на получателя и адреса му • горе вляво записваме имената на подателя и адреса му

подател – този, който пише писмото получател – този, за когото е писмото адрес, адреса адресирам 148


Кирил и Методий Песента на звънчето Кирил и Методий Слава вам, творци велики на славянското писмо! Вий очите ни разкрихте за наука и добро. Славим, славим паметта ви, братя просветители, на славянските народи първите учители! Имената ви свещени векове покриват с чест. Ние, всичките славяни, с песни ще ви славим днес! Цани Гинчев

Песента на звънчето Толкова много се трудих цяла учебна година! Татко и мама учудих, кака и всички роднини. Трудничко беше... Но вече сетен път бие звънчето. Мами ме пак надалече на чучулига гласчето. – Сбогом, другарчета мили! – пее звънчето. – Почивка! Пийте от лятото сили и се върнете с усмивка!

149

Наталия Огнянова


Съдържание Месец септември (7 учебни часа)

Родна реч, Ран Босилек Българският език – мой роден език Звуковете и буквите в българската реч Устна и писмена реч Пипи тръгва на училище, Астрид Линдгрен Българската азбука. Азбучен ред Как да разговаряме

Месец октомври (15 учебни часа)

Гласните и съгласните звукове в българската реч Ударението в думите Мила Родино, Цветан Радославов Де е България, Иван Вазов Преразказвам приказка, „Човек се учи,докато е жив” Правопис на малките думи Майчина сълза, Ангел Каралийчев Пиша вярно думи с неударени гласни в тях Правопис на думи със звучен съгласен в края Ах, колко е хубаво!, Валери Петров Пиша вярно думи със звучен съгласен в края Който не работи, не трябва да яде, народна приказка Съчинявам приказка по серия от картини Диктовка на думи или изречения с труден правопис

Три умни глави, Елин Пелин Пиша вярно думи със звучен съгласен пред беззвучен 3 Как е устроен българският език 4 Зима иде, Кирил Христов 5 Зима, Елисавета Багряна 7 Съчинявам приказка по картина 10 „Сънят на Мечо” 12 Текст и заглавие на текста 14 Палавница, Емилиян Станев Думи с близко значение Как се пренася част от думата на нов ред Как се образува изречение 16 18 20 21 23 25 27 29 30 31

42 44 47 48 49 51 52 55 57

Месец декември (10 учебни часа) На пързалката, Елисавета Багряна Съобщително изречение Съчинявам приказка по дадено начало „Коледна приказка” Две сестри, Георги Райчев Въпросително изречение Пиша вярно съобщително и въпросително изречение Коледари, нарoдна песен Рождествена нощ, Йордан Стубел Съществителното име като част на речта Пиша поздравителна картичка

59 60 62 64 66 68 70 71 73

32 Месец януари 35 (10 учебни часа)

Месец ноември (15 учебни часа)

Работно момче, българска народна песен; Вечната песен, Наталия Огнянова Правопис на думи със звучен съгласен пред беззвучен

41

37 39

Шестте пингвинчета, Борис Априлов Пиша покана Число на съществителното име Род на съществителното име Снежни човеци, Валери Петров Преразказвам народна приказка Лисица и щъркел

74 75 76 78 80 82


Определям вярно рода и числото на съществителното име Лошата дума, българска народна приказка Видове съществителни имена – нарицателни и собствени

83 84 85

Месец февруари (15 часа)

(15 учебни часа) Баба Марта бързала, Йордан Стубел Употреба на прилагателното име Преразказвам разказ, Кой получи зайчето Богатият и Хитър Петър, българска народна приказка Шегобийци, българска народна приказка

Прилагателното име. Обобщение Глаголът като част на речта Лаленце се люлее, народна песен Пролет, Асен Разцветников Разпознавам вярно глагола

117 118 119 121 122 123

Месец април

Защо стоножката има сто крачета, Радой Киров 87 Умалителни съществителни имена 89 Правопис и употреба на съществителните имена 91 Гарван и лисица (басня), Езоп 93 Как да напиша съчинение Гост в приказката 94 Прилагателното име като част на речта 95 Златната връвчица, Георги Райчев 97 Род и число на прилагателното име 98 Съгласуване на прилагателното име по род и число със съществителното име 100 Васил Левски, Ангелина Жекова 101 Мога да съгласувам прилагателното име по род и число със съществителното име 102 Правопис на някои прилагателни имена 103

Месец март

Лазарка, Дора Габе Весел Великден, Атанас Цанков Великден Число на глагола Как да напиша съобщение Определям вярно числото на глагола Правопис и правоговор на глаголите (10 учебни часа) Умницата Грета, Братя Грим Как да напиша съчинение описание по картина Пиша вярно глаголите Кончета, Николай Зидаров Златно конче, Иван Давидков Диктовка на глаголи с труден правопис (с коментар); Съгласуване на глагола със съществителното име На гости, Едуард Успенски Глаголът като част на речта. Обобщение

125 127 128 130

132 133 135

Месец май

(12 учебни часа)

Задача на пълен стомах, Панчо Панчев Отмъщение, Виктор Самуилов Преразказвам басня, Отплата за добрината Звуковете в българската реч. Годишен преговор 105 Зеленушка, Таня Касабова 106 Как е устроен нашият език. Годишен преговор 108 Части на речта. Годишен преговор Царкинята върху граховото зърно, Ханс Криастиан Андерсен 109 Какво научих във втори клас. 110 Тест, диктовка 112 Как да напиша писмо Кирил и Методий, Цани Гинчев 114 Песента на звънчето, Наталия Огнянова 116

137 138 139 141 142 143 145 146 147 149

"С България в сърцето" 2. клас  

Изданието за ученици, живеещи в чужбина, е разработено по Национална учебна програма на Министерството на образованието и науката в Републик...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you