Page 1

Missie en waarden

2014 - 2017


Ideologie en visie Child Focus stelt alles in het werk om de verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen en jongvolwassenen te bestrijden en te voorkomen. En dit zowel in de reële als in de virtuele wereld, ook over de grenzen heen. We streven ernaar om samen te werken en overleg te plegen met iedereen die hetzelfde doel voor ogen heeft. Child Focus is een onafhankelijke organisatie die deel uitmaakt van een groter geheel. Wij geloven in de kracht van mensen – volwassenen, jongeren en kinderen – en de samenleving die ze vormen. Tegelijk zijn we ons bewust van hun kwetsbaarheid, limieten en tekortkomingen. Samen met anderen willen we mensen, en in het bijzonder zij die bij deze precaire situaties betrokken zijn, versterken. Ook willen we in de samenleving een positieve dynamiek en solidariteit aanwakkeren. We zien immers dat situaties, waarbij de fysieke of mentale integriteit van iemand aangetast wordt, niet altijd bespreekbaar zijn. We werken vanuit de ideologie dat elke betrokkene bij dergelijke situatie het recht heeft om gehoord, ondersteund en beschermd te worden. En dit zo laagdrempelig mogelijk, met respect en aandacht voor zijn persoonlijkheid, integriteit, beleving en omgeving.

Missie Dag en nacht, zeven dagen op zeven, is Child Focus toegankelijk voor iedereen die geconfronteerd wordt met de verdwijning of seksuele uitbuiting van een kind, in België en over de grenzen heen. We staan slachtoffers en hun naasten -zonder oordeel of onderscheid- op een snelle, professionele en efficiënte wijze bij. We bieden hen een luisterend oor, bekijken samen de situatie en wegen belangen en behoeften af. Samen verzekeren we er ons van dat alle mogelijke middelen en pistes worden overwogen en succesvol worden benut om kinderen en hun naasten adequaat te adviseren en te helpen. Waar nodig en mogelijk verwijzen we hen door naar de meest geschikte dienst of organisatie voor meer gespecialiseerde omkadering en hulp. We ijveren ervoor dat de aandacht voor verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen in alle geledingen van de maatschappij levendig blijft en met de nodige prioriteit wordt behandeld. Op basis van de kennis uit de behandelde dossiers onderzoeken we het fenomeen van verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen. Deze nieuwe inzichten dragen bij tot de preventieprojecten en sensibiliseringscampagnes.


Waarden De mens en het kind centraal

Het zijn de mensen en kinderen voor wie we ons inzetten die ons handelen bepalen. De organisatie is slechts een middel om onze doelstellingen te realiseren.

Zonder oordeel of onderscheid

We leven in een heel diverse samenleving, waar mensen van verschillende afkomst, taal, geloof of sociale positie samenleven. Elk van hen en elk kind heeft recht op een gelijkwaardige benadering. Elke zaak verdient dan ook een kwalitatieve en evenwaardige aanpak.

Respectvol en participatief

Overtuigd van de waarde van elke persoon, trachten we een positieve band te ontwikkelen met iedereen waarmee we in contact staan. We respecteren ieders eigenheid en levenssituatie. We houden steeds rekening met specifieke kenmerken, omgevings- en risicofactoren en denken binnen dat kader met de betrokkenen na over hun belangen en behoeften. Vervolgens bieden we hen de ruimte om zelf richting te geven aan hun beslissingen en handelen.

Betrokken en scherp

Alle medewerkers bij Child Focus zijn erg betrokken bij het welzijn van elk kind individueel en van alle kinderen samen. Staan de rechten en belangen van kinderen op het spel, dan geven wij nooit op, ook al vergt dit soms de nodige durf.

Onafhankelijk

Child Focus is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie met een breed maatschappelijk draagvlak. We werken vanuit een mensenrechtenperspectief met bijzondere aandacht voor de rechten van het kind. Deze onafhankelijkheid streven we ook na in de wijze waarop we onze middelen verwerven.


Transparant en verantwoordelijk Child Focus is een open organisatie die in partnerschap met andere actoren haar doelstellingen wil realiseren. Op regelmatige en transparante wijze communiceren we over onze activiteiten en het inzetten van onze middelen. We schenken vertrouwen en zijn te vertrouwen.

Mobiliserend en samenwerkend Wij zetten mensen in beweging, letterlijk en figuurlijk. We verenigen alle relevante krachten om het probleem gezamenlijk aan te pakken.

Wij zijn in alles gericht op het ontwikkelen van wederzijds versterkende en duurzame partnerschappen, zowel binnen als buiten de landsgrenzen.

Gedreven en bedreven

Alle medewerkers bij Child Focus zijn geĂŤngageerd en zetten zich met hart en ziel in voor de missie. Vakkennis en professionalisme dragen we hoog in het vaandel. We verwachten dan ook van elke medewerker en elke vrijwilliger een voortdurende gretigheid en inzet om kennis op te doen, lessen te trekken uit ervaringen en deze kennis en ervaring met elkaar en anderen te delen.


Unieke kracht Child Focus is van en voor iedereen

Child Focus ontstond vanuit een maatschappelijke beweging in de context en tijdsgeest van de gruweldaden van Marc Dutroux. We zijn diep verankerd in de maatschappij: iedereen kent ons en heeft een mening over ons. We zetten ons grenzeloos in voor iedereen, zonder onderscheid naar taal, rang of stand. Zowel ouders, hulpverleners, overheden als kinderen stellen hun vertrouwen in ons. Voor onze medewerkers is een kind nooit een abstract begrip. Het kan altijd hun buurjongen of -meisje zijn.

Child Focus staat altijd klaar

De bevolking weet dat wij altijd paraat staan. We beschikken over een team van betrokken en bekwame medewerkers en een netwerk van meer dan duizend vrijwilligers en partners. In de loop der jaren hebben we een stevige kennis en ervaring opgebouwd. We spreken de taal van de kinderen en zijn vertrouwd met hun belevingswereld, waar ook de online-wereld deel van uitmaakt.

Wij spreken het hele land aan

Wanneer Child Focus aandacht vraagt voor een specifiek geval of een algemeen probleem, dan tonen de mensen zich actief betrokken. Dit betreft zowel het bevorderen en kanaliseren van hulp(verlening), het werven en inzetten van vrijwilligers en partners als het bewustmaken en activeren van beleidsmensen.

We steunen diverse partners en doelgroepen

Uit respect voor onze ontstaansgeschiedenis en rekening houdend met hun bijzondere kwetsbaarheid richten we ons in de eerste plaats op kinderen, jongeren en jongvolwassenen die zich in een precaire situatie bevinden. We zijn echter niet blind voor de noden in onze snel evoluerende maatschappij aangaande verdwijning en seksuele uitbuiting van andere doelgroepen. Samen met andere actoren willen we daarop inspelen door hen te versterken en onze expertise en middelen met hen te delen.


Ambities We bestrijden verdwijning en seksuele uitbuiting, we zijn geslaagd als we...

✓op elk moment 24/7 aanspreekbaar zijn voor eenieder, in het bijzonder voor kinderen en

jongeren, die hulp ontberen ongeacht hun afkomst, rang of stand.

✓snel en adequaat actie nemen. ✓slimme kanalen en tactieken ter beschikking stellen, via onze partners, vrijwilligers en

media om kinderen en jongeren te bereiken, met het doel hen bij te staan in hun ontwikke ling, hen sterker te maken en hen ook effectief te kunnen helpen.

✓in onze communicatie voortdurend in de leefwereld van kinderen, jongeren en volwassenen

aanwezig zijn, met duidelijke en begrijpelijke boodschappen. Zo bouwen we stelselmatig een vertrouwensband op, zodat op het ogenblik dat er een hulpbehoefte ontstaat, Child Focus top of mind is.

✓kinderen en jongeren bij onze activiteiten en acties betrekken en hen een stem geven. ✓snel inspelen op noden die we op het terrein vaststellen door de meest geschikte partner te

identificeren en samen op complementaire en innovatieve wijze een antwoord te bieden.

✓onze ervaring en expertise delen om samen met anderen ook vermissing en seksuele uit-

buiting van andere doelgroepen aan te pakken en te voorkomen.

✓iedereen correct doorverwijzen naar de meest geschikte partner. ✓als opinieleider ons standpunt op een duidelijke en scherpe manier kenbaar maken en het

debat over actuele zaken aanzwengelen.

✓het maatschappelijk weefsel verstevigen door in te spelen op verbondenheid en solidariteit.


Toegevoegde waarde realiseren in de operationele en preventieve activiteiten (uniciteit)

Iedereen aanspreken en aanspreekbaar zijn voor iedereen, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren

Opinie geven naar de maatschappij en het individu

Strategische doelstellingen 2014 - 2017 Alert blijven voor nieuwe problemen en trends en er innoverend op inspelen

Identiteit duurzaam verankeren in alle geledingen van de organisatie Participatie bevorderen door het betrekken van stakeholders via bewustwording en networking


Houba de Strooperlaan 292 1020 Brussel Tel. +32(2) 475 44 11 Fax +32(2) 475 44 01 info@childfocus.org www.childfocus.be

Brochure "Missie en waarden" 2014-2017  
Brochure "Missie en waarden" 2014-2017  
Advertisement