Page 1

‫לפני ערב פסח‬ ‫סדר בדיקת חמץ‬ ‫ָּברּוְך‬

‫ָּכל‪-‬‬

‫בלילה שלפני ערב פסח בודקים את החמץ‪ .‬וחייבים לבדוק מיד בתחלת הלילה‪ .‬ואסור‬ ‫להתחיל לאכול או לעשות שום מלאכה חצי שעה קודם הלילה‪ :‬קודם בדיקת חמץ אומרים‪:‬‬

‫עֹולם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו‬ ‫ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ‬ ‫ַא ָּתה יְ הוָֹה ֱא ֵ‬ ‫ֹותיו וְ ִצּוָ נּו ַעל ִּביעּור ָח ֵמץ‪:‬‬ ‫ְּב ִמ ְצ ָ‬ ‫ומיד אחר הבדיקה יבטלנו ויאמר‪( :‬ג’ פעמים)‬

‫ּוד ָלא‬ ‫ׁשּותי ְד ָלא ֲחזִ ֵּתיּה ְ‬ ‫ֲח ִמ ָירא ְד ִא ָיּכא ִב ְר ִ‬ ‫ִב ַע ְר ֵּתיה ִל ְב ִטיל וְ ֶל ֱהוֵ י ְּכ ַע ְפ ָרא ְד ַא ְר ָעא‪:‬‬

‫סדר שריפת חמץ‬ ‫ָּכל‪-‬‬

‫ביום י’’ד בניסן בשעה חמישית יעשה מדורה וישרפנו ותכף יבטלנו ויאמר‪( :‬ג’ פעמים)‬

‫ּוד ָלא ֲחזִ ֵּתיּה‬ ‫ׁשּותי ַד ֲחזִ ֵּתיּה ְ‬ ‫ֲח ִמ ָירא ְד ִא ָּכא ִב ְר ִ‬ ‫ּוד ָלא ִב ַע ְר ֵּתיּה ִל ְב ִטיל וְ ֶל ֱהוֵ י ְּכ ַע ְפ ָרא‬ ‫ְד ִב ַע ְר ֵּתיּה ְ‬ ‫ְד ַא ְר ָעא‪:‬‬ ‫‪30‬‬


Previo a la Noche de Pésaj Búsqueda del Jametz La noche del 14 de Nisán (el 13 si el 14 es Sábado), se procede a buscar lo leudado a la luz de una vela. Antes de comenzar la búsqueda se recita la siguiente bendición

Baruj

Atá A-do-nai E-lo-he-nu Mélej haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al biur jametz. Tú que eres Bendito, Señor nuestro, Rey del universo, que nos consagraste con Tus preceptos, y nos ordenaste sobre la eliminación de lo leudado. Concluida la búsqueda, se guarda lo encontrado, y posteriormente se anula todo lo leudado que quedó sin ser hallado con el siguiente texto: (preferiblemente tres veces)

Kal-

jamirá deiká birshutí, delá jazité udelá biarté, libtil veleevé keafrá deará. Toda sustancia fermentada y leudante que se encuentra en mi posesión, que no supe de su existencia y que no eliminé y que no sé de él, sea anulado, como el polvo de la tierra.

Eliminación del Jametz A la mañana siguiente, antes de la sexta hora solar se quema todo el jametz. Luego se anula nuevamente con el siguiente texto:

Kal-

jamirá deiká birshutí, dejazité, udelá jazité, debiarté udelá biarté, libtil veleevé keafrá deará. Toda sustancia fermentada y leudante que se encuentra en mi posesión, que vi y que no vi, que eliminé y que no eliminé, sea anulado, como el polvo de la tierra. 31


‫עירוב תבשילין‬ ‫א‪ .‬כשחל יום טוב בערב שבת מכינים בערב יום טוב מצה בשיעור ‪ 60‬גרם ותבשיל‬ ‫בשיעור ‪ 30‬גרם ומניחים אותו לשם עירוב‪.‬‬ ‫ב‪ .‬אף על פי שהכין את העירוב תבשילין‪ ,‬ישתדל לבשל בשעות המוקדמות של יום‬ ‫טוב לצורך השבת‪.‬‬ ‫ג‪ .‬חייבים לאכול את העירוב באחת מסעודות שבת‪.‬‬

‫ָּברּוְך‬

‫ְּב ֵדין‬

‫לוקח העירוב בידו הימנית ומברך‪:‬‬

‫עֹולם‪ֲ ,‬א ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו‬ ‫ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ‬ ‫ַא ָּתה יְ הוָֹה ֱא ֵ‬ ‫ֹותיו וְ ִצּוָ נּו ַעל ִמ ְצוַ ת ֵעירּוב‪.‬‬ ‫ְּב ִמ ְצ ָ‬ ‫(צריך שיבין מה שאומר‪ ,‬וטוב שיחזור לומר בלשון הקודש)‪:‬‬

‫ּׁשּולי‬ ‫ירּובא‪ ,‬יְ ֵהא ָׂש ֵרי ָלנָ א‪ַ ,‬ל ֲאפֹויֵ י‪ְּ ,‬ול ַב ֵ‬ ‫ֵע ָ‬ ‫לּוקי ַׁש ְרּגָ א‪ְּ ,‬ול ֶמ ְע ַּבד‬ ‫ְּול ַא ְטמֹונֵ י ְּול ַתּקּונֵ י ְּול ַא ְד ִ‬ ‫ָּכל ָצ ְר ָכנָ א‪ִ ,‬מּיֹום טֹוב ְל ַׁש ָּבת‪.‬‬ ‫(בלשון הקודש)‪:‬‬

‫ְּב ֵערּוב זֶ ה יְ ֵהא ֻמ ָּתר ָלנּו ֶל ֱאפֹות ְּול ַב ֵּׁשל ְּול ַה ְט ִמין‬ ‫ְּול ַת ֵּקן ְּול ַה ְד ִליק ַהּנֵ ר וְ ַל ֲעׂשֹות ָּכל ְצ ָר ֵכינּו‬ ‫ִמּיֹום‪-‬טֹוב ְל ַׁש ָּבת‪.‬‬ ‫‪32‬‬


Erub Tabshilín a) Cuando coincide un día de Yom Tob con la víspera de Shabbat, se prepara en la víspera de Yom Tob matzá en una cantidad de 60 gr. – 2.1164 oz, junto con 30 gr. – 1.0582 oz de cualquier cocido y lo disponen para el Erub. b) Aunque haya preparado el Erub Tabshilín, que procure preparar lo necesario durante las horas tempranas del día festivo para que se pueda considerar como necesario para el mismo día festivo. El Rab de la congregación o el Rab de la ciudad deberá incluir a quienes omitieron el cumplimiento del precepto del Erub. c) Se debe comer el Erub en una de las seudot de Shabbat.

Tomará el Erub en su mano derecha y dirá la siguiente bendición:

Baruj

Atá A-do-nai E-lo-he-nu Mélej haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al mitzvat erub. Tú que eres Bendito, Señor nuestro, Rey del universo, que nos consagraste con Tus preceptos, y nos ordenaste sobre el precepto del Erub. Es necesario entender lo que dice y es mejor volver a pronunciarla en la lengua sagrada, hebreo:

Bedén

erubá, yehé share laná laafoié ulbashulé ulatmoné ultakuné uladluké shargá ulmebad kol tzarjaná, miYom Tob leShabbat, (el Rabino de la comunidad agrega: laná uljol bené hair hazot).

(En lengua sagrada)

Vaerub zé yehé mutar lanu leefot ulebashel ulehatemin uletaken ulehadlik haner ulaasot kol tzerajenu miyom-tob leShabbat. Con este Erub me será permitido hornear, guisar, tapar, arreglar, encender una vela y hacer todo lo necesario en festividades para Shabbat. 33


‫סדר הקערה‬ ‫מביאים קערה שיש בה שלש מצות שמורות‪ .‬זרוע (זכר לקרבן פסח)‪ ,‬ביצה שלוקה (זכר לקרבן חגיגה)‪ ,‬מרור‪,‬‬ ‫חרוסת‪ ,‬כרפס‪ ,‬חזרת‪.‬‬

‫שלש‬ ‫מצות‬ ‫זרוע‬

‫ביצה‬ ‫מרור‬

‫חרוסת‬

‫כרפס‬ ‫חזרת‬

‫החומץ או מי המלח יניח מחוץ לקערה‪.‬‬ ‫‪34‬‬


La bandeja del Séder Se colocará una bandeja en la cual habrán tres matzot Shmurot, Zroa (hueso asado), Betzá (huevo cocido), Maror (hierbas amargas), Karpás (apio), Jaróset, Jazéret, en el siguiente orden:

Tres matzot Betzá

Zroa

Maror

Karpás

Jaróset

Jazéret

El vinagre o el agua salada se colocará fuera de la bandeja.

35


‫הדלקת נרות‬ ‫ָּברּוְך‬

‫עֹולם‪ֲ ,‬א ֶׁשר ִק ַּד ְׁשנּו‬ ‫ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ‬ ‫ַא ָּתה יְ הוָֹה ֱא ֵ‬ ‫ֹותיו וְ ִצּוָ נּו ְל ַה ְד ִליק נֵ ר ֶׁשל (בשבת‪ַׁ :‬ש ָּבת וְ )‬ ‫ְּב ִמ ְצ ָ‬ ‫יֹום טֹוב‪.‬‬

‫יְ ִהי‬

‫אֹותי‬ ‫בֹותי‪ֶׁ ,‬ש ְּתח ֹנֵ ן ִ‬ ‫ֹלהי ֲא ַ‬ ‫ֹלהי וֶ ֱא ֵ‬ ‫ָרצֹון ִמ ְּל ָפנֶ יָך‪ ,‬יְ הוָֹה ֱא ַ‬ ‫רֹובי‪,‬‬ ‫נֹותי) וְ ֶאת ָּכל ְק ַ‬ ‫יׁשי וְ ֶאת ָּבנַ י וְ ֶאת ְּב ַ‬ ‫(וְ ֶאת ִא ִ‬ ‫טֹובים וַ ֲא ֻר ִּכים וְ ִתזְ ְּכ ֵרנּו‬ ‫ּול ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל ַחּיִ ים ִ‬ ‫וְ ִת ֵּתן ָלנּו ְ‬ ‫ׁשּועה‬ ‫ּוב ָר ָכה‪ ,‬וְ ִת ְפ ְק ְדנּו ִּב ְפ ֻק ַּדת יְ ָ‬ ‫טֹובה ְ‬ ‫ָ‬ ‫ְּבזִ ְכרֹון‬ ‫ּות ָב ְר ֵכנּו ְּב ָרכֹות ּגְ דֹולֹות‪ ,‬וְ ַת ְׁש ִלים ָּב ֵּתינּו‬ ‫וְ ַר ֲח ִמים‪ְ ,‬‬ ‫ּובנֵ י ָּבנִ ים‬ ‫ּות ַׁש ֵּכן ְׁש ִכינָ ֵתָך ֵּבינֵ ינּו‪ .‬וְ זַ ֵּכנִ י ְלגַ ֵּדל ָּבנִ ים ְ‬ ‫ְ‬ ‫ֹלהים‪ַ ,‬אנְ ֵׁשי ֱא ֶמת‪,‬‬ ‫אֹוה ֵבי יְ יָ‪ ,‬יְ ֵר ֵאי ֱא ִ‬ ‫ֲח ָכ ִמים ּונְ בֹונִ ים‪ֲ ,‬‬ ‫ּתֹורה‬ ‫עֹולם ַּב ָ‬ ‫ירים ֶאת ָה ָ‬ ‫ּומ ִא ִ‬ ‫זֶ ַרע ק ֶֹדׁש ַּבּיְ יָ ְּד ֵב ִקים ְ‬ ‫ּבֹורא ָאּנָ א‬ ‫בֹודת ַה ֵ‬ ‫אכת ֲע ַ‬ ‫ּוב ָכל ְמ ֶל ֶ‬ ‫טֹובים ְ‬ ‫ּוב ַמ ֲע ִׂשים ִ‬ ‫ְ‬ ‫ְׁש ַמע ֶאת ְּת ִחּנָ ִתי ָּב ֵעת ַהּז ֹאת ִּבזְ כּות ָׁש ָרה‪ִ ,‬ר ְב ָקה‪,‬‬ ‫עֹולם‬ ‫ּמֹותינּו‪ ,‬וְ ָה ֵאר נֵ ֵרנּו ֶׁשּל ֹא יִ ְכ ֶּבה ְל ָ‬ ‫ָר ֵחל‪ ,‬וְ ֵל ָאה ִא ֵ‬ ‫ה‪,‬א ֵמן‪.‬‬ ‫וָ ֵעד‪ ,‬וְ ָה ֵאר ָּפנֶ יָך וְ נִ וָ ְׁש ָע ָ‬

‫‪36‬‬


Encendido de velas Baruj

Atá A-do-nai E-lo-he-nu Mélej haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel (en Shabbat: ‘Shabbat ve’) Yom Tob. Tú que eres Bendito, Señor nuestro, Rey del universo, que nos consagraste con Tus preceptos, y nos ordenaste sobre el encendido de las luminarias (en Shabbat: en Shabbat y) en festividades.

Iehí

ratzón milefaneja, A-do-nai E-lo-hai vE-lo-he abotai, shetejonén otí (veet ishí veet banai veet benotai) veet kol kerobai, vetitén lanu uljol Israel jaim tobim vaarukim vetizkerenu bezijrón tobá ubrajá, vetifkedenu bifkudat yeshuá verajamim, utbarejenu berajot guedolot, vetashlim batenu utshakén shejinataj benenu. Vezakení legadel banim ubné banim jajamim unbonim, ohabé A-do-nai, iré E-lo-him, anshé emet, zera kodesh bA-do-nai debekim umeirim et haolam baTorá ubmaasim tobim ubjol melejet abodat haboré ana shemá et tejinatí baet hazot bizjut Sará, Ribká, Rajel veLeá imotenu, vehaer nerenu sheló ijbé leolam vaed, vehaer paneja venivashea Amén. Sea tu voluntad, Eterno, mi Señor y Señor de Israel, que me concedas gracia (y a mi esposo y a los miembros de mi casa), así como a todos mis parientes, y otorgues, a nosotros y a todo Israel, una vida larga y buena. Recuérdanos con remembranza buena y bendición, y visítanos con salvación y misericordia; haz que Tu Presencia resida entre nosotros y ayúdanos para ser dignos de criar hijos y nietos que sean sabios, entendidos, amantes del Eterno, temerosos de Hashem, personas veraces, simiente santa y apegados al Eterno, que alumbren al mundo con Torá, buenas obras y todo tipo de servicio sagrado. Por favor, escucha mi súplica por el mérito de nuestras matriarcas Sará, Ribká, Rajel y Leá, y haz que nuestra luz alumbre y no se apague jamás; haz que tu rostro se ilumine (para con nosotros) y seamos salvados. Amén.

37


‫ורחץ‬

‫קדש‬

Urjatz Lavado de manos

Kadesh Kidush

‫יחץ‬

‫כרפס‬

)Sin bendición(

Iajatz Partición de la Matzá

Karpás Apio

‫רחצה‬

‫מגיד‬

Rajtzá Lavado de manos

Maguid Relato

)Con bendición(

‫מוציא מצה‬ Motzí Matzá Bendición y Matzá 38


‫כורך‬

‫מרור‬

Korej Emparedado

Maror Lechuga

‫שלחן עורך‬ Shulján Orej Mesa servida

‫ברך‬

‫צפון‬

Barej Birkat Hamazón

Tzafún Afikomán

‫נרצה‬

‫הלל‬

Nirtzá Conclusión del Séder

Halel Alabanza

39


‫קדש‬ ‫כל אחד מבני הבית יקח כוסו בידו ויעמד יקבל את הכוס בשתי ידיו מאדם אחר‪ .‬ואחר כך יאחזנו רק בימין‬ ‫ויקדש‪.‬‬ ‫אם חל בשבת מתחילים מכאן‬

‫יֹום‬

‫ל‪-‬צ ָב ָאם‪:‬‬ ‫ַה ִּׁש ִּׁשי‪ :‬וַ יְ ֻכּלּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ ָכ ְ‬ ‫אכּתֹו ֲא ֶׁשר‬ ‫יעי ְמ ַל ְ‬ ‫ֹלהים ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִב ִ‬ ‫וַ יְ ַכל ֱא ִ‬ ‫אכּתֹו‬ ‫ל‪-‬מ ַל ְ‬ ‫יעי ִמ ָּכ ְ‬ ‫ָע ָׂשה‪ :‬וַ ּיִ ְׁשּב ֹת ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִב ִ‬ ‫יעי‬ ‫ֹלהים ֶאת‪-‬יֹום ַה ְּׁש ִב ִ‬ ‫ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה‪ :‬וַ ָיְב ֶרְך ֱא ִ‬ ‫אכּתֹו ֲא ֶׁשר‪-‬‬ ‫וַ יְ ַק ֵּדׁש א ֹתֹו ִכי בֹו ָׁש ַבת ִמ ָּכל ְמ ַל ְ‬ ‫ֹלהים ַל ֲעׂשֹות‪:‬‬ ‫ָּב ָרא ֱא ִ‬

‫‪40‬‬


Kidush Se llena la copa de vino, es costumbre que otra persona le sirva la copa. Cada uno de los participantes del Séder tomará su copa en la mano, y se pondrá de pie.

Si es viernes por la noche se comienza:

Yom

hashishí. Vaijulú hashamaim veaaretz vejol-tzevaam; vaijal E-lohim bayom hashebií melajtó asher asá, vaishbot bayom ashevií mikol melajtó asher asá; vaivarej E-lo-him et yom-hashebií vaikadesh otó ki bó Shabbat mikol melajtó asher-bará E-lo-him laasot. El día sexto. Fueron completados los cielos y la tierra y todo lo que contienen. Completó Hashem en el día séptimo Su obra que había hecho, y descansó en el día séptimo de toda Su obra que había hecho. Bendijo Hashem al día séptimo y lo santificó, pues en él descansó de toda Su obra, que al crearla, había realizado.

41


‫ֵא ֶּלה‬

‫אם חל בחול מתחילים מכאן‬

‫ר‪ּ-‬ת ְק ְראּו א ָֹתם‬ ‫מֹוע ֵדי יְ הוָֹה ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹדׁש ֲא ֶׁש ִ‬ ‫ֲ‬ ‫מֹוע ֵדי יְ הוָֹה ֶאל‬ ‫ֲ‬ ‫מֹוע ָדם‪ :‬וַ יְ ַד ֵּבר מ ֶֹׁשה ֶאת‬ ‫ְּב ֲ‬ ‫ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל‪:‬‬ ‫ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן‪( :‬ועונין ְלחַ‏יִ ים)‬

‫ָּברּוְך‬

‫ּבֹורא ְּפ ִרי‬ ‫עֹולם ֵ‬ ‫ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ‬ ‫ַא ָּתה יְ הוָֹה ֱא ֵ‬ ‫ַהּגָ ֶפן‪:‬‬

‫ָּברּוְך‬

‫עֹולם ֲא ֶׁשר ָּב ַחר‬ ‫ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ‬ ‫ַא ָּתה יְ הוָֹה ֱא ֵ‬ ‫רֹומ ָמנּו ִמ ָּכל ָלׁשֹון‪ .‬וְ ִק ְּד ָׁשנּו‬ ‫ל‪-‬עם וְ ְ‬ ‫ָּבנּו ִמ ָּכ ָ‬ ‫בה‪( .‬בשבת‪:‬‬ ‫ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָ‬ ‫ֹותיו‪ .‬וַ ִּת ֶּתן ָלנּו יְ הוָֹה ֱא ֵ‬ ‫ְּב ִמ ְצ ָ‬ ‫מֹוע ִדים ְל ִׂש ְמ ָחה‪ַ .‬חּגִ ים‬ ‫נּוחה ּו) ֲ‬ ‫ַׁש ָּבתֹות ִל ְמ ָ‬ ‫ּוזְ ַמּנִ ים ְל ָׂשׂשֹון‪ֶ .‬את יֹום (בשבת‪ַ :‬ה ַּׁש ָּבת ַהּזֶ ה וְ ֶאת‬ ‫יֹום) ַחג ַה ַּמּצֹות ַהּזֶ ה‪ .‬וְ ֶאת יֹום טֹוב ִמ ְק ָרא‬ ‫(ּב ַא ֲה ָבה) ִמ ְק ָרא‬ ‫רּותנּו‪ְ :‬‬ ‫ק ֶֹדׁש ַהּזֶ ה‪ .‬זְ ַמן ֵח ֵ‬ ‫יאת ִמ ְצ ָריִ ם‪ִּ .‬כי ָבנּו ָב ַח ְר ָּת‬ ‫ק ֶֹדׁש‪ .‬זֵ ֶכר ִל ִיצ ַ‬ ‫ל‪-‬ה ַע ִּמים‪( .‬בשבת‪ :‬וְ ַׁש ָּבתֹות ּו)‬ ‫אֹותנּו ִק ַּד ְׁש ָּת ִמ ָּכ ָ‬ ‫וְ ָ‬ ‫ּוב ָרצֹון) ְּב ִׂש ְמ ָחה‬ ‫מֹוע ֵדי ָק ְד ֶׁשָך (בשבת‪ְּ :‬ב ַא ֲה ָבה ְ‬ ‫ֲ‬ ‫ּוב ָׂשׂשֹון ִהנְ ַח ְל ָּתנּו‪ָּ :‬ברּוְך ַא ָּתה יְ הוָֹה ְמ ַק ֵּדׁש‬ ‫ְ‬ ‫(בשבת‪ַ :‬ה ַּׁש ָּבת וְ ) יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהּזְ ַמּנִ ים‪:‬‬ ‫‪42‬‬


Si es día hábil, se comienza aquí:

Ele

moadé A-do-nai Mikrae Kódesh asher-tikreú otam bemoadam. Vaidaber Moshé et moadé A-do-nay el bené Israel. Estas son las festividades del Todopoderoso que fueron proclamadas sagradas, que proclamarán en su tiempo. Y enseñó Moshé las festividades del Eterno a los hijos de Israel.

Sabrí maranán (se contesta: Lejaim) Con el permiso de los señores (se contesta: Con salud)

Baruj

Atá A-do-nai E-lo-he-nu Mélej haolam, boré perí hagafen. Tú que eres Bendito, Señor nuestro, Rey del universo, que crea el fruto de la vid.

Baruj

Atá A-do-nai E-lo-he-nu Mélej haolam asher bajar banu mikolam veromemanu mikol lashon, vekideshanu bemitzvotav, vatitén lanu A-do-nai E-lo-he-nu beahabá (en Shabbat: Shabbatot limnujá u) moadim lesimjá, jaguim uzmanim lesasón, et yom (en Shabbat: haShabbat hazé veet yom) jag hamatzot hazé, veet yom tob Mikrá Kódesh hazé, zemán jerutenu beahabá mikrá kódesh zéjer litziat Mitzraim. Ki banu bajarta veotanu kidashta mikolhaammim (en Shabbat: veShabbatot u) moadé kodshejá (en Shabbat: beahabá ubratzón) besimjá ubsasón injaltanu; Baruj Atá A-do-nai mekadesh (en Shabbat: haShabbat ve) Israel veazemanim. Tú que eres Bendito, Señor nuestro, Rey del universo, que nos eligió de entre todos los pueblos y nos elevó de entre todas las lenguas y nos santificó con Sus preceptos, y nos diste, Eterno, Señor nuestro, con amor (en Shabbat: Sábados para descansar y) fiestas para la alegría, festividades y tiempos de felicidad, (en Shabbat: este día de Shabbat y) este día de la fiesta de las matzot, tiempo de nuestra libertad, (con amor) sagrada convocación, recuerdo de la salida de Egipto. Porque nos elegiste y nos santificaste de entre todos los pueblos, al legarnos (en Shabbat: el Shabbat) y festividades de Tu santidad (con amor y voluntad) con alegría y felicidad nos has hecho heredar. Tú que eres Bendito, Eterno, que santifica (en Shabbat: al Shabbat y) a Israel y a las fiestas. 43


‫אם חל במוצאי שבת אומרים‬

‫ָּברּוְך‬

‫אֹורי‬ ‫ּבֹורא ְמ ֵ‬ ‫עֹולם‪ֵ .‬‬ ‫ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ‬ ‫ַא ָּתה יְ הוָֹה ֱא ֵ‬ ‫ָה ֵאׁש‪:‬‬

‫ָּברּוְך‬

‫עֹולם‪ַ .‬ה ַּמ ְב ִּדיל‬ ‫ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ‬ ‫ַא ָּתה יְ הוָֹה ֱא ֵ‬ ‫ּוּבין יִ ְׂש ָר ֵאל‬ ‫ּוּבין אֹור ְלח ֶֹׁשְך‪ֵ .‬‬ ‫ֵּבין ק ֶֹדׁש ְלחֹול ֵ‬ ‫יעי ְל ֵׁש ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶׂשה‪.‬‬ ‫ּוּבין יֹום ַה ְּׁש ִב ִ‬ ‫ָל ַע ִּמים‪ֵ .‬‬ ‫ֵּבין ְק ֻד ַּׁשת ַׁש ָּבת ִל ְק ֻד ַּׁשת יֹום טֹוב ִה ְב ַּד ְל ָּת‪.‬‬ ‫יעי ִמ ֵּׁש ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶׂשה‬ ‫וְ ֶאת יֹום ַה ְּׁש ִב ִ‬ ‫ִה ְק ַּד ְׁש ָּת‪ .‬וְ ִה ְב ַּד ְל ָּת וְ ִה ִק ַּד ְׁש ָּת ֶאת ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל‬ ‫ִּב ְק ֻד ָּׁש ָתְך‪ָּ :‬ברּוְך ַא ָּתה יְ הוָֹה ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש‬ ‫ְלק ֶֹדׁש‪:‬‬

‫ָּברּוְך‬

‫ע”כ אם חל במוצש”ק‬

‫עֹולם ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו‬ ‫ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ‬ ‫ַא ָּתה יְ הוָֹה ֱא ֵ‬ ‫יענּו ַלּזְ ַמן ַהּזֶ ה‪:‬‬ ‫וְ ִהּגִ ָ‬

‫בחוץ לארץ גם בליל שני מברך שהחינו‬ ‫ישתו כל המסובים‪ ,‬בהיסבת שמאל‪ ,‬כל היין שבכוס‪ ,‬ולפחות ישתו רוב רביעית‪.‬‬

‫‪44‬‬


Si comienza en Motzaé Shabbat (terminación de Shabbat), se agregará:

Baruj

Atá A-do-nai E-lo-he-nu Mélej haolam, boré meoré haesh. Tú que eres Bendito, Señor nuestro, Rey del universo, que crea las luces del fuego.

Baruj

Atá A-do-nai E-lo-he-nu Mélej haolam, hamabdil ben kodesh lejol, uben or lejoshej, uben Israel leamim, uben yom hashebií lesheshet yemé hamaasé, ben kedushat Shabbat likdushat yom tob ivdalta veet yom hashebií misheshet yemé hamaasé ikdashta. Veibdalta veikdashta et amejá Israel bikdushataj; baruj atá A-donai hamabdil ben kodesh lekodesh. Tú que eres Bendito, Señor nuestro, Rey del universo, que diferencia entre lo santo y lo mundano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y los pueblos, entre el día séptimo y los seis días hábiles; entre la santidad del sábado y la santidad de la fiesta has diferenciado, y al día séptimo más que a los seis días hábiles has santificado; has diferenciado y has santificado a Tu pueblo Israel con Tu santidad. Tú que eres Bendito, Eterno, que diferencia entre lo santo y lo santo.

Para todos los días se continúa aquí:

Baruj

Atá A-do-nai E-lo-he-nu Mélej haolam, shehejeyanu vekiyemanu veiguianu lazeman hazé. Tú que eres Bendito, Señor nuestro, Rey del universo, que nos dió la vida, nos hizo existir y nos hizo llegar hasta este tiempo.

Fuera de Israel bendecirá “shehejeyanu”, las dos primeras noches: Los participantes del Séder beben recostados sobre la izquierda mínimo 86 cc. de vino o por lo menos la mayor parte (45 cc.).

45


‫ורחץ‬

‫כל המסובים נוטלים ידיהם‪ ,‬ולא יברכו ברכת על נטילת ידים‪.‬‬

‫כרפס‬

‫בעל הבית לוקח כרפס פחות מכזית‪ ,‬וכן יתן לכל אחד מן המסובים פחות מכזית כרפס‪ ,‬ויטבול במי מלח או‬ ‫בחומץ (ויכון לפטר בברכה זו גם אכילת מרור)‪ ,‬ויברך‪:‬‬

‫ָּברּוְך‬

‫ּבֹורא פְּ ִרי‬ ‫עֹולם ֵ‬ ‫ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ‬ ‫ַא ָּתה יְ הוָֹה ֱא ֵ‬ ‫ָה ֲא ָד ָמה‪:‬‬

‫יחץ‬ ‫יקח המצה האמצעית ויחלקנה לשני חלקים‪ ,‬החלק הגדול יצניע לאפיקומן‪ ,‬והחלק הקטן יניחנו בין שתי‬ ‫המצות‪.‬‬

‫רֹותם ְצרורות בשמלותם על שכמם ובני ישראל‬ ‫ִמ ְׁש ֲא ָ‬ ‫עשו כדבר משה‪.‬‬

‫‪46‬‬


Lavado de manos

Todos los comensales deben lavarse las manos (Netilat Yadaim), vertiendo agua de un recipiente, sin pronunciar ninguna bendición.

Apio

El anfitrión y todos los comensales, toman un trozo de apio de menos de 29 gr. – 1.0229 oz y lo sumergen en agua salada o vinagre poniendo intención en incluir también a la lechuga del maror, y bendicen:

Baruj

Atá A-do-nai E-lo-he-nu Mélej haolam, boré perí haadamá. Tú que eres Bendito, Señor nuestro, Rey del universo, que crea el fruto de la tierra.

Partición de la matzá

El oficiante tomará la matzá intermedia y la partirá en dos, el trozo más grande se destinará para el afikomán. El segundo trozo se volverá a colocar entre las otras dos matzot.

Misharotam tzerurot besimlotam al shijmam ubné Israel asú kidbar Moshé. Sus masas empaquetadas en sus prendas sobre sus hombros y los hijos de Israel hicieron como la palabra de Moshé.

47


‫מגיד‬ ‫אומרים ההגדה בשמחה ובקול רם‪ .‬והיא ספור יציאת מצרים שהיא מצות עשה מן התורה‪.‬‬ ‫מגביהין את פרוסת המצה שבין שתי השלמות ואומרים‪:‬‬

‫ָהא‬

‫ַל ְח ָמא ַענְ יָ א‪ִ .‬די ֲא ָכלּו ֲא ְב ָה ָתנָ א ְּב ַא ְר ָעא‬ ‫ְד ִמ ְצ ַריִ ם‪ָּ .‬כל ִד ְכ ִפין יֵ ֵתי וְ יֵ כֹול‪ָּ .‬כל‪-‬דִּ ְצ ִריְך יֵ ֵתי‬ ‫וְ יִ ְפ ַסח‪ָ .‬השַּׁ ָּתא ָה ָכא‪ְ .‬לשָׁ נָ ה ַה ָּב ָאה ְּב ַא ְר ָעא‬ ‫ְדיִ שְׂ ָר ֵאל‪ָ .‬השַּׁ ָּתא ָה ָכא ַע ְבדֵּ י‪ְ .‬לשָׁ נָ ה ַה ָּב ָאה‬ ‫חֹורין‪.‬‬ ‫בְּ ַא ְר ָעא ְדיִ שְׂ ָר ֵאל ְּבנֵ י ִ‬

‫‪48‬‬


Relato Se comienza a recitar la Hagadá con emoción y alegría, poniendo la intención de cumplir con el precepto de la Torá de relatar la salida de Egipto. Se alzará el trozo de matzá que se había colocado entre las otras dos matzot enteras y se dirá:

Ha

lajmá aniá. Di ajalú abhatana beará demitzraim. Kal dijfin yeté veyejol kal-ditzrij yeté veifsaj. Hashatá hajá. Leshaná habaá beará deIsrael. Hashatá hajá abdé. Leshaná habaá beará deIsrael bené jorín. Este el pan de pobreza que comieron nuestros padres en Egipto. Todo el que tenga hambre que venga y coma. Que vengan todos los necesitados y celebren el Pésaj. Este año estamos aquí, pero el próximo año estaremos en la Tierra de Israel. Este año siervos, el año venidero libres, en Eretz Israel.

49


‫מוזגין כוס שני לכל המסובים ומסלקים את הקערה כאלו כבר אכלו‪ ,‬כדי שיראו התינוקות‬ ‫וישאלו‪.‬‬

‫ַמה‬

‫ל‪-‬ה ֵּלילֹות‪ֶׁ .‬ש ְּב ָכל‬ ‫ּנִ ְׁש ַּתּנָ ה ַה ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה ִמ ָּכ ַ‬ ‫ַה ֵּלילֹות ֵאין ֲאנַ ְחנּו ְמ ַט ְּב ִלין ֲא ִפּלּו ַּפ ַעם ַא ַחת‪.‬‬ ‫וְ ַה ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה ְׁש ֵּתי ְפ ָע ִמים‪.‬‬

‫אֹוכ ִלין ָח ֵמץ אֹו ַמ ָּצה‪ .‬וְ ַה ַּליְ ָלה‬ ‫ֶׁש ְּב ָכל‪ַ -‬ה ֵּלילֹות ֲאנַ ְחנּו ְ‬ ‫ַהּזֶ ה ֻּכּלֹו ַמ ָּצה‪.‬‬ ‫אֹוכ ִלין ְׁש ַאר יְ ָרקֹות‪ .‬וְ ַה ַּליְ ָלה‬ ‫ֶׁש ְּב ָכל‪ַ -‬ה ֵּלילֹות ֲאנַ ְחנּו ְ‬ ‫ַהּזֶ ה ָמרֹור‪.‬‬ ‫ּובין‬ ‫יֹוש ִבין ֵ‬ ‫ׁשֹותין בֵּ ין ְ‬ ‫אֹוכ ִלין וְ ִ‬ ‫ֶׁש ְּב ָכל‪ַ -‬ה ֵּלילֹות ֲאנַ ְחנּו ְ‬ ‫ְמ ֻסבִּ ין‪ .‬וְ ַה ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה ֻּכ ָלנּו ְמ ֻּס ִּבין‪.‬‬ ‫מחזירים הקערה למקומה על השלחן ואומרים ההגדה‪ .‬ותהיה המצה מגולה בשעת אמירת‬ ‫ההגדה‪ ,‬ורק בעת שאוחז הכוס בידו יכסנה‪.‬‬

‫‪50‬‬


Se llenará la copa por segunda vez, se retirará la bandeja del Séder, para que los niños observen y pregunten la razón de este proceder.

Ma

nishtaná halaila hazé mikol-halelot. Shebejol halelot en anajnu metabelín afilú paam ajat, vehalaila hazé shete peamim. ¿Qué diferencia hay entre esta noche y todas las otras noches? Pues todas las otras noches nosotros no sumergimos ningún alimento ni una sola vez, pero esta noche dos veces.

Shebejol- halelot anajnu ojlín jametz o matzá, vehalaila hazé kuló matzá. Pues todas las noches nosotros comemos tanto jametz como matzá, pero esta noche sólo matzá.

Shebejol- halelot anajnu ojlín shear yerakot, vehalaila hazé kuló maror. Pues todas las noches nosotros comemos todo tipo de verduras, pero esta noche maror.

Shebejol- halelot anajnu ojlín veshotim, ben ioshbin uben mesubín. Vehalaila hazé kulanu mesubín. Pues todas las noches nosotros comemos tanto sentados como reclinados, pero esta noche todos nosotros estamos reclinados. Se vuelve a colocar la bandeja del Séder en su lugar en la mesa, se descubrirán las matzot al recitar la Hagadá y solamente cuando el dueño de casa asiera la copa, se las volverá a cubrir.

51


‫ֹלהינּו‬ ‫יאנּו יְ הוָֹה ֱא ֵ‬ ‫ּיֹוצ ֵ‬ ‫ֲע ָב ִדים ָהיִ ינּו ְל ַפ ְרע ֹה ְּב ִמ ְצ ָריִ ם‪ .‬וַ ִ‬ ‫הֹוציא‬ ‫רֹוע נְ טּויָ ה‪ .‬וְ ִאּלּו ל ֹא ִ‬ ‫ּובזְ ַ‬ ‫ִמ ָׁשם‪ְּ .‬ביָ ד ֲחזָ ָקה‪ִ .‬‬ ‫בֹותינּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם‪.‬‬ ‫ת‪-‬א ֵ‬ ‫ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶא ֲ‬ ‫ּובנֵ י ָבנֵ ינּו ְמ ֻׁש ְע ָּב ִדים ָהיִ ינּו‬ ‫ּובנֵ ינּו ְ‬ ‫ֲע ַדיִ ין ֲאנַ ְחנּו ָ‬ ‫ְל ַפ ְרע ֹה ְּב ִמ ְצ ָריִ ם‪ .‬וַ ֲא ִפּלּו ֻּכ ָּלנּו ֲח ָכ ִמים ֻּכ ָּלנּו‬ ‫ּתֹורה‪ִ .‬מ ְצוָ ה ָע ֵלינּו‬ ‫יֹוד ִעים ֶאת ַה ָ‬ ‫נְ בֹונִ ים ֻּכ ָּלנּו ְ‬ ‫ל‪-‬ה ַּמ ְר ֶּבה ְל ַס ֵּפר‬ ‫יאת ִמ ְצ ָריִ ם‪ .‬וְ ָכ ַ‬ ‫ְל ַס ֵּפר ִּב ִיצ ַ‬ ‫יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻׁש ָּבח‪:‬‬ ‫ִּב ִיצ ַ‬

‫‪52‬‬


Abadim

hainu lefaró beMitzraim. Vayotzienu A-do-nai E-lo-he-nu misham beyad jazaká ubizroa netuyá. Veilú lo hotzí Hakadosh Baruj Hu et-abotenu mimitzraim, adain anajnu ubanenu ubne banenu meshubadim hainu lefaró beMitzraim. Vaafilu kulanu jajamim kulanu nebonim, kulanu yodeim et haTorá mitzvá alenu lesaper bitziat Mitzraim. Vejol-hamarbé lesaper bitziat Mitzraim haré ze meshubaj. Esclavos fuimos del Faraón en Egipto, y el Eterno, nuestro Señor, nos sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Y si el Santo, bendito Él, no hubiera sacado a nuestros antepasados de Egipto, nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, todavía estaríamos esclavizados por Faraón en Egipto. Y aunque todos nosotros fuéramos sabios, inteligentes, eruditos y conocedores de la Torá, tenemos la obligación de relatar sobre la salida de Egipto. Y todo el que se extiende en el relato de la salida de Egipto es alabado.

53


-‫הֹוׁש ַע וְ ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶּבן‬ ֻ ְ‫ וְ ִר ִּבי י‬.‫יעזֶ ר‬ ֶ ‫ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ִר ִּבי ֱא ִל‬ ‫ ֶׁש ָהיּו ְמ ֻס ִּבין‬.‫ וְ ִר ִּבי ַט ְרפֹון‬.‫ וְ ִר ִּבי ֲע ִק ָיבא‬.‫ֲעזַ ְריָ ה‬ -‫יאת ִמ ְצ ַריִ ם ָּכל‬ ַ ‫ וְ ָהיּו ְמ ַס ְּפ ִרים ִּב ִיצ‬.‫ב ַרק‬-‫י‬ ְ ֵ‫ִּב ְבנ‬ ‫יהם וְ ָא ְמרּו‬ ֶ ‫ ַעד ֶׁש ָּבאּו ַת ְל ִמ ֵיד‬.‫אֹותֹו ַה ַּליְ ָלה‬ ‫יאת ְׁש ַמע ֶׁשל‬ ַ ‫יע זְ ַמן ְק ִר‬ ַ ִ‫ּבֹותינּו ִהּג‬ ֵ ‫ָל ֶהם ַר‬ :‫ַׁש ֲח ִרית‬ Maasé

beRibí Eliezer, veRibí Yehoshúa, veRibí Eleazar ben-Azariá, veRibí Akivá, veRibí Tarfón shehayú mesubín biBené-Berak, vehayú mesaperim bitziat Mitzraim kol-otó halaila ad shebau talmidehem veamerú lahem: Rabotenu higuía zemán keriat Shemá shel shajarit. Ocurrió que Rabí Eliézer, Rabí Yehoshúa, Rabí Elazar Ben Azariá, Rabí Akivá y Rabí Tarfón estaban reclinados en el Séder en Bené Berak, y relataban sobre la salida de Egipto toda esa noche, hasta que vinieron sus alumnos y les dijeron: “Maestros, ha llegado la hora de leer el Shemá de la mañana”.

54


55


‫ָא ַמר‬

‫ן‪-‬עזַ ְריָ ה‪ֲ .‬ה ֵרי ֲאנִ י ְּכ ֶבן ִׁש ְב ִעים‬ ‫ִרּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶּב ֲ‬ ‫ִ‬ ‫יאת ִמ ְצ ַריִ ם‬ ‫יתי ֶׁש ֵּת ָא ֵמר יְ ִצ ַ‬ ‫ָׁשנָ ה‪ .‬וְ ל ֹא זָ ִכ ִ‬ ‫זֹומא ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ְ ,‬ל ַמ ַען‬ ‫ַּב ֵּלילֹות ַעד ֶׁש ְּד ָר ָׁשּה ֶּבן ָ‬ ‫אתָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּכ ֹל יְ ֵמי‬ ‫ִּתזְ ּכ ֹר ֶאת‪-‬יֹום ֵצ ְ‬ ‫ַחּיֶ יָך‪ .‬יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ַהיָ ִמים‪ּ ,‬כ ֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ַה ֵּלילֹות‪.‬‬ ‫עֹולם ַהּזֶ ה‪ּ .‬כ ֹל‬ ‫אֹומ ִרים יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ָה ָ‬ ‫ְ‬ ‫וַ ֲח ָכ ִמים‬ ‫יח‪:‬‬ ‫יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ְל ָה ִביא ִלימֹות ַה ָּמ ִׁש ַ‬

‫ָּברּוְך‬

‫ּתֹורה ְל ַעּמֹו‬ ‫ַה ָּמקֹום ָּברּוְך הּוא‪ָּ .‬ברּוְך ֶׁשּנָ ַתן ָ‬ ‫יִ ְׂש ָר ֵאל ָּברּוְך הּוא‪ְּ .‬כנֶ גֶ ד ַא ְר ָּב ָעה ָבנִ ים ִּד ְּב ָרה‬ ‫תֹורה‪ֶ .‬א ָחד ָח ָכם‪ .‬וְ ֶא ָחד ָר ָׁשע‪ .‬וְ ֶא ָחד ָּתם‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫יֹוד ַע ִל ְׁשאֹול‪:‬‬ ‫וְ ֶא ָחד ֶׁש ֵאינֹו ֵ‬

‫‪56‬‬


Amar

Ribí Elazar ben-Azariá: Haré aní keben shibim shaná, veló zajiti sheteamer yetziat Mitzraim balelot ad shederashá Ben Zomá, sheneemar: “lemaan tizkor et yom tzetejá meertez Mitzraim kol yemé jayejá”; “yemé jayejá” hayamim, “kol yemé jayejá” halelot; vajajamim omrim “yemé jayejá” haolam hazé “kol yemé jayejá” lehabí limot hamashíaj. Dijo Rabí Elazar Ben Azariá: He aquí que aparento ser un hombre de setenta años, pero nunca tuve el mérito de demostrar que se debe recordar la salida de Egipto por las noches, hasta que lo enseñó Ben Zomá, como está escrito: “Para que recuerdes el día de tu salida de la tierra de Egipto, todos los días de tu vida” (Devarim/Deuteronomio 16:3). “Los días de tu vida”, implica que se debe recordar durante el día, y “todos los días de tu vida”, implica que se de recordar por las noches. Mas los Sabios dicen: “los días de tu vida”, se refiere a este mundo, “todos los días de tu vida”, se refiere a la época mesiánica.

Baruj

hamakom Baruj Hu; baruj shenatán Torá lemó Israel. Baruj Hu. Kenegued arbaá banim diberá Torá: ejad jajam, veejad rashá, veejad tam veejad sheenó yodea lishol. Bendito el Todopoderoso, Bendito Él. Bendito es quien entregó la Torá a Su pueblo Israel. Bendito es Él. Referente a cuatro hijos habló la Torá: uno sabio, uno malvado, uno simple y uno que no sabe preguntar.

57


‫ָח ָכם‬

‫אֹומר‪ָ .‬מה ָה ֵעד ֹת וְ ַה ֻח ִּקים וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים‬ ‫ָמה הּוא ֵ‬ ‫ֹלהינּו ֶא ְת ֶכם‪ַ .‬אף ַא ָּתה‬ ‫ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה יְ הוָֹה ֱא ֵ‬ ‫ֱאמֹור‪-‬לֹו ְּכ ִה ְלכֹות ַה ֶּפ ַסח‪ֵ .‬אין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר‬ ‫יקֹומן‪:‬‬ ‫ַה ֶּפ ַסח‪ֲ .‬א ִפ ָ‬

‫ָר ָׁשע‬

‫אֹומר‪ָ .‬מה ָה ֲעב ָֹדה ַהּז ֹאת ָל ֶכם‪ָ .‬ל ֶכם‬ ‫ָמה הּוא ֵ‬ ‫ת‪-‬ע ְצמֹו ִמן ַה ְּכ ָלל ָּכ ַפר‬ ‫הֹוציא ֶא ַ‬ ‫וְ ל ֹא לֹו‪ְּ .‬ול ִפי ֶׁש ִ‬ ‫ת‪ׁ-‬שּנָ יו וֶ ֱאמור‪-‬לֹו‪.‬‬ ‫ָּב ִע ָּקר‪ַ .‬אף ַא ָּתה ַה ְק ֵהה ֶא ִ‬ ‫אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם‪ִ .‬לי‬ ‫ַּב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה יְ הוָֹה ִלי ְּב ֵצ ִ‬ ‫וְ ל ֹא‪-‬לֹו‪ .‬וְ ִאּלּו ָהיָ ה ָׁשם ל ֹא ָהיָ ה נִ גְ ָאל‪:‬‬

‫ָּתם‬

‫אֹומר‪ַ .‬מה‪-‬ז ֹאת‪ .‬וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵא ָליו ְּבח ֹזֶ ק‬ ‫ָמה הּוא ֵ‬ ‫יאנּו יְ הוָֹה ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים‪:‬‬ ‫הֹוצ ָ‬ ‫יָ ד ִ‬

‫יֹוד ַע ִל ְׁש ַאל ַא ְּת ְּפ ַתח לֹו‪ֶׂ .‬שּנֶ ֱא ַמר‪ .‬וְ ִהּגַ ְד ָּת ְל ִבנְ ָך‬ ‫ֵ‬ ‫וְ ֶׁש ֵאינֹו‬ ‫ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמ ֹר‪ַּ ,‬ב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה יְ הוָֹה ִלי‬ ‫אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם‪ :‬יָ כֹול ֵמר ֹאׁש ח ֶֹדׁש‪ַּ .‬ת ְלמּוד‬ ‫ְּב ֵצ ִ‬ ‫לֹומר ַּביֹום ַההּוא‪ִ .‬אי ַּביֹום ַההּוא יָ כֹול ִמ ְּבעֹוד‬ ‫ַ‬ ‫לֹומר ַּב ֲעבּור זֶ ה‪ַּ .‬ב ֲעבּור זֶ ה ל ֹא‬ ‫יֹום‪ַּ .‬ת ְלמּוד ַ‬ ‫ּומרֹור ֻמּנָ ִחים‬ ‫ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ָּלא ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ַמ ָּצה ָ‬ ‫ְל ָפנֶ יָך‪:‬‬ ‫‪58‬‬


Jajam

ma hu omer? Ma haedot vehajukim veamishpatim asher tzivá A-do-nai E-lo-he-nu etjem; af atá emor-lo kehiljot haPésaj: en maftirin ajar haPésaj afikomán. El sabio ¿qué es lo que dice?: “¿Qué son estos testimonios y leyes y reglas que les ordenó el Eterno, nuestro Señor, a ustedes?” (Devarim/Deuteronomio 6:20). Entonces le explicarás las leyes de Pésaj, no se debe comer ningún alimento después de ingerir el Afikomán.

Rashá

ma hu omer? Ma haabodá hazot lajem? Lajem veló ló; ulefí sheotzí et-atzmó min hakelal kafar baikar. Af atá hakhé et-shinav veemorló: “baabur ze asá A-do-nai li betzetí mimitzraim”. Lí veló-lo. Veilú hayá sham ló hayá nigal. El malvado ¿qué es lo que dice?: “¿Qué es todo este ritual para ustedes?” (Shemot/Éxodo 12:26). “Para ustedes”, y no para él. Y por cuanto que se excluyó de la comunidad negó lo principal. Entonces tú también golpéale los dientes y dile: “Por esto, es que Hashem hizo por mí, cuando salí de Egipto” (Shemot/Éxodo 13:8). “Por mí”, y no por él. Si hubiera estado allí no hubiese sido redimido.

Tam

ma hu omer? “Ma-zot?” Veamartá elav: “bejozek yad hotzianu A-do-nai mimitzraim mibet abadim.” El simple ¿qué es lo que dice?: “¿Qué es esto?” (Shemot/Éxodo 13:14). Y tú le dirás: “Con mano fuerte nos sacó Hashem de Egipto, de la casa de la esclavitud” (Shemot/Éxodo 13:14).

Vesheenó yodea lishol at petaj ló, sheneemar: “vehigadtá lebinjá bayom hahú lemor, baabur ze asá A-do-nai lí betzetí mimitzraim.” Iajol merosh jodesh? Talmud lomar “bayom hahú”; i bayom hahú yajol mibeod yom?; talmud lomar “baabur ze”, baabur ze lo amarti elá beshaá shematzá umaror munajim lefaneja. Y al que no sabe preguntar, tú lo motivarás. Como está escrito: “Y le relatarás a tu hijo en ese día diciendo: Por esto es que Hashem hizo por mí, cuando salí de Egipto” (Shemot/Éxodo 13:8). ¿Puede ser desde que comienza el mes de Nisán)? Dice: “En ese día” (Shemot/Éxodo 13:8). Si tiene que ser en ese día, ¿puede ser antes de la puesta del sol? Dice: “Por esto” (Shemot/Éxodo 13:8), sólo lo podrás relatar cuando la matzá y el maror estén delante tuyo.

59


‫ וְ ַע ְכ ָׁשיו ֵק ְר ָבנּו‬.‫בֹותינּו‬ ֵ ‫בֹודה זָ ָרה ָהיּו ֲא‬ ָ ‫עֹוב ֵדי ֲע‬ ְ ‫ִמ ְּת ִח ָּלה‬ -‫הֹוׁש ַע ֶאל‬ ֻ ְ‫ֹאמר י‬ ֶ ‫ וַ ּי‬.‫ ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‬.‫בֹודתֹו‬ ָ ‫ַה ָּמקֹום ַל ֲע‬ ‫ ְּב ֵע ֶבר‬,‫ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל‬ ֵ ‫ ּכ ֹה ָא ַמר יְ הוָֹה ֱא‬,‫ה ָעם‬-‫ל‬ ָ ‫ָּכ‬ ‫ ֶּת ַרח ֲא ִבי‬.‫עֹולם‬ ָ ‫בֹות ֶיכם ֵמ‬ ֵ ‫ַהּנָ ָהר יָ ְׁשבּו ֲא‬ :‫ֹלהים ֲא ֵח ִרים‬ ִ ‫ וַ ּיַ ַע ְבדּו ֱא‬.‫ַא ְב ָר ָהם וַ ֲא ִבי נָ חֹור‬

Mitejilá

obdé abodá zará hayú abotenu, veajshav kerebanu hamakom laabodató, shenneemar: “vayomer Yehoshúa el-kol-haam, kó amar A-do-nai E-lo-hé Israel, beeber hanaar yashevú abotejem meolam, Teraj abí Abraham vaabí Najor; vaiabdú elohim ajerim”. Al comienzo nuestros antepasados eran idólatras, pero ahora Hashem nos ha acercado a Su servicio, como está escrito: “Y dijo Yehoshúa a todo el pueblo: Así dijo el Eterno, el Señor de Israel: Del otro lado del río (Eufrates) moraban vuestros antepasados desde antaño, Téraj, el padre de Abraham y el padre de Najor, y servían a otros dioses.

60


61


‫וָ ֶא ַּקח‬

‫אֹולְך‬ ‫ת‪-‬א ִב ֶיכם ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵע ֶבר ַהנָ ָהר וָ ֵ‬ ‫ֶא ֲ‬ ‫ל‪-‬א ֶרץ ְּכנָ ַען‪ .‬וָ ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְרעֹו‪ ,‬וָ ֶא ֵּתן‪-‬‬ ‫אֹותֹו ְּב ָכ ֶ‬ ‫לֹו ֶאת‪-‬יִ ְצ ָחק‪ .‬וָ ֶא ֵּתן ְליִ ְצ ָחק ֶאת‪-‬יַ ֲעק ֹב וְ ֶאת‬ ‫ת‪-‬הר ֵׂש ִעיר ָל ֶר ֶׁשת אֹותֹו‪,‬‬ ‫ֵע ָׂשו‪ ,‬וָ ֶא ֵּתן ְל ֵע ָׂשו ֶא ַ‬ ‫ּובנָ יו יָ ְרדּו ִמ ְצ ָריִ ם‪:‬‬ ‫וְ יַ ֲעק ֹב ָ‬

‫ָּברּוְך‬

‫ׁשֹומר ַה ְב ָט ָחתֹו ְליִ ְׂש ָר ֵאל‪ָּ .‬ברּוְך הּוא‪ֶׁ .‬ש ַה ָּקדֹוׁש‬ ‫ֵ‬ ‫ת‪-‬ה ֵקץ‪ַ .‬ל ֲעׂשֹות ְּכמֹו‬ ‫ָּברּוְך הּוא‪ִ .‬ח ֵּׁשב ֶא ַ‬ ‫ֶׁש ָא ַמר ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ִּב ְב ִרית ֵּבין ַה ְּב ָת ִרים‪.‬‬ ‫ֹאמר ְל ַא ְב ָרם יָ ד ַֹע ֵּת ַדע‪ִּ ,‬כי‪-‬גֵ ר‬ ‫ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ .‬וַ ּי ֶ‬ ‫יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך ְּב ֶא ֶרץ ל ֹא ָל ֶהם וַ ֲע ָבדּום וְ ִעּנּו א ָֹתם‬ ‫ת‪-‬הּגֹוי ֲא ֶׁשר יַ ֲעב ֹדּו‬ ‫ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ ה‪ .‬וְ גַ ם ֶא ַ‬ ‫י‪-‬כן יֵ ְצאּו ִּב ְר ֻכׁש ּגָ דֹול‪:‬‬ ‫ָּדן ָאנ ִֹכי וְ ַא ֲח ֵר ֵ‬

‫‪62‬‬


“Vaekaj

et-abijem et Abraham meeber hanahar vaolej otó bejol-eretz Kenaan, vaarbé et zaró vaeten-ló et-Itzjak; vaeten leItzjak etYaacob veet Esav, vaeten leEsav et-har seir lareshet otó, veYaacob ubanav yardú Mitzraim”. Y tomé a vuestro padre, a Abraham al otro lado del río, y lo conduje a él por toda la tierra de Canaán, e incrementé su descendencia, y le di a Itzjak. Y a Itzjak le di a Yaacob y a Esav, y le di a Esav el monte de Seir para heredarlo, mientras que Yaacob y sus hijos descendieron a Egipto”.

Baruj

shomer habtajató leIsrael Baruj Hu, sheHakadosh Baruj Hu jisheb et-haketz laasot kemó sheamar leAbraham abinu bibrit ben habetarim, sheneemar: “Vayomer leAbram, yadoa tedá ki-guer ihyé zarajá beeretz lo lahem, vaabadum veinú otam arbá meot shaná; vegam et-hagoi asher iaabódu dan anóji, veajaré-jen yetzeú birjush gadol”. Bendito es Quien cumple Su promesa con Israel, Bendito Él. Pues el Santo, Bendito Él, calculó el final de nuestra esclavitud, para hacer lo que le había dicho a Abraham Abinu en el “berit ben habetarim” (pacto entre las partes), como está escrito: “Y le dijo a Abram: Saber, habrás de saber que extranjera será tu descendencia en una tierra ajena y los esclavizarán y los oprimirán cuatrocientos años. Y también al pueblo que servirán, juzgo Yo, y luego saldrán con gran riqueza” (Bereshit/Génesis 15:13-14).

63


‫יכסה את המצות ויאחז את הכוס בידו הימנית ויאמר‪.‬‬

‫ִהיא‬

‫בֹותינּו וְ ָלנּו‪ֶׁ .‬שּל ֹא ֶא ָחד ִּב ְל ַבד‬ ‫ֶׁש ָע ְמ ָדה ַל ֲא ֵ‬ ‫ּלֹותנּו‪ֶ .‬א ָּלא ֶׁש ְּב ָכל‪ּ-‬דֹור וָ דֹור‬ ‫ָע ַמד ָע ֵלינּו ְל ַכ ֵ‬ ‫ּלֹותנּו‪ .‬וְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‬ ‫עֹומ ִדים ָע ֵלינּו ְל ַכ ֵ‬ ‫ְ‬ ‫ַמ ִּצ ֵילנּו ִמּיָ ָדם‪:‬‬ ‫יניח הכוס בשלחן ויגלה המצות עד לפיכך‪.‬‬

‫ֵצא‬

‫ְּול ַמד‪ַ ,‬מה ִּב ֵּקׁש ָל ָבן ָה ֲא ַר ִּמי‪ַ .‬ל ֲעׂשֹות ְליַ ֲעק ֹב‬ ‫ל‪-‬הּזְ ָכ ִרים‪ .‬וְ ָל ָבן‬ ‫ָא ִבינּו‪ֶׁ .‬ש ַּפ ְרע ֹה ל ֹא גָ זַ ר ֶא ָּלא ַע ַ‬ ‫ִּב ֵּקׁש ַל ֲעק ֹר ֶאת ַהּכ ֹל‪ֶׂ .‬שּנֶ ֱא ַמר ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי‬ ‫וַ ּיֵ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה וַ ּיָ גָ ר ָׁשם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט‪ ,‬וַ יְ ִהי ָׁשם‬ ‫ְלגֹוי ּגָ דֹול ָעצּום וָ ָרב‪:‬‬

‫וַ ּיֵ ֶרד‬

‫ִמ ְצ ַריְ ָמה‪ָ .‬אנּוס ַעל ִּפי ַה ִּדּבּור‪ .‬וַ יָ ּגָ ר ָׁשם‪ְ .‬מ ַל ֵּמד‬ ‫ֶׁשּל ֹא יָ ַרד ְל ִה ְׁש ַּת ֵּק ַע ֶא ָּלא ָלגּור ָׁשם‪ֶׂ .‬שּנֶ ֱא ַמר‬ ‫י‪-‬אין‬ ‫ל‪ּ-‬פ ְרע ֹה ָלגּור ָּב ָא ֶרץ ָּבאנּו ִּכ ֵ‬ ‫ֹאמרּו ֶא ַ‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ִמ ְר ֶעה ַלּצ ֹאן ֲא ֶׁשר ַל ֲע ָב ֶדיָך‪ִּ .‬כי ָכ ֵבד ָה ָר ָעב‬ ‫ְּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען‪ .‬וְ ַע ָּתה יֵ ְׁשבּו‪-‬נָ א ֲע ָב ֶדיָך ְּב ֶא ֶרץ‬ ‫ּג ֶֹׁשן‪:‬‬

‫‪64‬‬


Se cubren las matzot y se alzará la copa con la mano derecha.

Hi

sheamda laabotenu velanu, sheló ejad bilbad amad alenu lejalotenu ela shebejol-dor vador omdim alenu lejalotenu, veHakadosh Baruj Hu matzilenu miyadam. Ella (la promesa) fue la que mantuvo a nuestros antepasados y a nosotros, pues no sólo uno fue quien se levantó contra nosotros para exterminarnos, sino que en cada generación se levantan contra nosotros para aniquilarnos, mas el Santo, Bendito Él, nos salva de sus manos.

Se colocará la copa en la mesa y se descubren nuevamente las matzot.

Tzé

ulmad ma bikesh Labán haaramí laasot leYaacob abinu sheparó lo gazar elá al-hazejarim veLabán bikesh laakor et hakol, sheneemar: “aramí obed abí vaiered mitzraima vaiagor sham bimté meat, vaihí sham legoi gadol, atzum varab”. Ven y aprende qué es lo que quiso Labán, el arameo, hacer con Yaacob nuestro patriarca. Pues el Faraón sólo decretó en contra de los varones, mas Labán intentó destruirlos a todos. Como está escrito: “Un arameo intentó destruir a mi padre, y descendió a Egipto y residió allí con poca gente, y allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso” (Devarim/Deuteronomio 26:5).

“Vaiered

Mitzraima” anus al pí hadibur; “vaiagor sham” melamed sheló yarad leishtakea elá lagur sham. Sheneemar: “vayomerú el-paró lagur baaretz banu ki-en miré latzón asher laabadeja ki jabed haraab beeretz kenaan; Veatá yeshevú na abadeja be eretz Goshen”. “Y descendió a Egipto” obligado por la orden Divina. “Y residió allí”, de aquí aprendemos que Yaacob Abinu no descendió para radicarse permanentemente, sino para residir allí temporalmente, como está escrito: “Y dijeron al Faraón: para residir en la tierra hemos venido, pues no hay pastos para el rebaño de tus servidores, porque es grande la hambruna en la tierra de Canaán, y ahora permite a tus servidores, por favor, habitar en la tierra de Goshen” (Bereshit/Génesis 47:4).

65


‫ִּב ְמ ֵתי‬

‫ְמ ָעט ְּכמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ְּ .‬ב ִׁש ְב ִעים נֶ ֶפׁש יָ ְרדּו ֲאב ֶֹתיָך‬ ‫כֹוכ ֵבי‬ ‫ֹלהיָך ְּכ ְ‬ ‫ִמ ְצ ָריְ ָמה‪ ,‬וְ ַע ָּתה ָׂש ְמָך יְ הוָֹה ֱא ֶ‬ ‫ַה ָּׁש ַמיִ ם ָלר ֹב‪:‬‬

‫וַ יְ ִהי‬

‫ָׁשם ְלּגֹוי ּגָ דֹול‪ְ ,‬מ ַל ֵּמד ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ֻצּיָ נִ ים‬ ‫ּובנֵ י‬ ‫ועצּום ְּכמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ְ .‬‬ ‫ָׁשם‪ְ .‬לּגֹוי ּגָ דֹול ָ‬ ‫יִ ְׂש ָר ֵאל ָּפרּו וַ ּיִ ְׁש ְרצּו וַ ּיִ ְרּבּו וַ ּיַ ַע ְצמּו ִּב ְמא ֹד‬ ‫ְמא ֹד וַ ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ א ָֹתם‪:‬‬

‫וָ ָרב‬

‫ְּכמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ְ .‬ר ָב ָבה ְּכ ֶצ ַמח ַה ָּׂש ֶדה נְ ַת ִּתיְך‬ ‫בֹואי ַּב ֲע ִדי ֲע ָדיִ ים ָׁש ַדיִ ם נָ כ ֹנּו‬ ‫וַ ִּת ְר ִּבי וַ ִּתגְ ְּד ִלי וַ ָּת ִ‬ ‫ּוׂש ָע ֵרְך ִצ ֵּמ ַח וְ ַא ְּת ֵער ֹם וְ ֶע ְריָ ה‪ :‬וָ ֶא ֱעב ֹר ָע ַליִ ְך‬ ‫ְ‬ ‫ּבֹוס ֶסת ְּב ָד ָמיִ ְך‪ .‬וָ א ַֹמר ָלְך ְּב ָד ַמיִ ְך‬ ‫וָ ֶא ְר ֵאְך ִמ ְת ֶ‬ ‫ֲחיִ י‪ .‬וָ א ַֹמר ָלְך ְּב ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י‪:‬‬

‫‪66‬‬


“Bimté

meat” kemó sheneemar. “Beshibim nefesh yaredú aboteja Mitzraima, veatá samejá A-do-nai E-lo-he-ja kejojebé hashamaim larob”. “Con poca gente”, como está escrito: “Con setenta personas descendieron tus antepasados a Egipto, y ahora te ha hecho el Eterno, tu Señor, como las estrellas de los cielos en número” (Devarim/Deuteronomio 10:22).

“Vayehí

sham legoi gadol”, melamed shehayú Israel metzuianim sham. “Legoi gadol veatzum”, kemó sheneemar: “ubné Israel parú vaishretzú vairbú vaiaatzmú bimod meod, vatimalé haaretz otam”. “Y allí se convirtió en un pueblo”. Esto nos indica que Israel sobresalía allí. “Grande, fuerte”, como está escrito: “Y los hijos de Israel fructificaron y proliferaron, aumentaron y se incrementaron mucho, mucho; y se llenó la tierra de ellos” (Shemot/Éxodo 1:7).

“Varab”

kemó sheneemar: “Rebabá ketzemaj hasadé netatij, vatirbí vatigdelí vataboi baadí adaim; shadaim najonu usearej tzimeaj, veat erom veeriá”. Vaeebor aláij vaerej mitboseset bedamaij. Vaomar laj bedamaij jaí. Vaomar laj bedamaij jaí”. “Y numeroso” como está escrito: “Te he convertido en miríadas como la hierba del campo, y tú te has incrementado y has crecido, y te has adornado con bellos adornos, tus pechos han desarrollado y tus cabellos han crecido y tú estás desnuda y descubierta” (Iejezkel/Ezequiel 16:7). Y pasé sobre ti y te ví manchada con tu sangre, y dije a ti: con tu sangre vive, y dije a ti: con tu sangre vive.

67


‫וַ ּיָ ֵרעּו‬

‫א ָֹתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים וַ יְ ַעּנּונּו וַ יִ ְּתנּו ָע ֵלינּו ֲעב ָֹדה‬ ‫ָק ָׁשה‪:‬‬

‫וַ ּיָ ֵרעּו‬

‫א ָֹתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים‪ְּ .‬כמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ָ .‬ה ָבה נִ ְת ַח ְּכ ָמה‬ ‫י‪-‬ת ְק ֶראנָ ה ִמ ְל ָח ָמה‬ ‫לֹו ֶּפן יִ ְר ֶּבה‪ .‬וְ ָהיָ ה ִּכ ִ‬ ‫ם‪ּ-‬בנּו וְ ָע ָלה‬ ‫נֹוסף ּגַ ם‪-‬הּוא ַעל ׂש ֹנְ ֵאינּו‪ .‬וְ נִ ְל ַח ָ‬ ‫וְ ַ‬ ‫ִמן ָה ָא ֶרץ‪:‬‬

‫וַ יְ ַעּנּונּו‪ְּ .‬כמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ .‬וַ ּיָ ִׂשימּו ָע ָליו ָׂש ֵרי ִמ ִּסים ְל ַמ ַען‬ ‫ֹלתם וַ ֶּיִבן ָע ֵרי ִמ ְס ְּכנֹות ְל ַפ ְרע ֹה ֶאת‪-‬‬ ‫ַעּנ ֹתֹו ְּב ִס ְב ָ‬ ‫ת‪-‬ר ַע ְמ ֵסס‪:‬‬ ‫ִּפת ֹם וְ ֶא ַ‬

‫וַ ּיִ ְּתנּו‬

‫ָע ֵלינּו ֲעב ָֹדה ָק ָׁשה‪ְּ .‬כמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ .‬וַ ּיַ ֲע ִבדּו‬ ‫ת‪ּ-‬בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָפ ֶרְך‪:‬‬ ‫ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ְ‬

‫‪68‬‬


“Vayareú otanu hamitzrim vaiaanunu, vaitenú alenu abodá kashá”. “Y nos maltrataron a nosotros los egipcios y nos oprimieron, e impusieron sobre nosotros trabajos forzados” (Devarim/Deuteronomio 26:6).

“Vayareú otanu hamitzrim” kemó sheneemar: “haba nitjakemá lo pen irbé, vehayá ki-tikrena miljamá venosaf gam-hu al sonenu, veniljambanu vealá min haaretz”. “Y nos maltrataron a nosotros los egipcios”, como está escrito: “Vamos, seamos más inteligentes que él para que no aumente, y fuera que si hubiera guerra y se sumará también él a nuestros enemigos, y peleará contra nosotros y ascenderá de la tierra” (Shemot/Éxodo 1:10).

“Vayaanunu” kemó sheneemar. “Vayasimu alav saré misim lamaan anotó besiblotam, vaiben aré miskenot lefaró, et Pitom veet-Raamses”. “Y nos oprimieron”, como está escrito: “Y pusieron sobre él (Israel) recaudadores de impuestos para oprimirlo mediante sus cargas, y construyó ciudades de depósito para el Faraón: Pitom y Raamsés” (Shemot/Éxodo 1:11).

“Vaitenú

alenu abodá kashá”, kemó sheneemar. “Vayaabidu Mitzraim etbené Israel befarej”. “E impusieron sobre nosotros trabajos forzados”, como está escrito: “Y esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel con dureza” (Shemot/Éxodo 1:13).

69


‫וַ ּנִ ְצ ַעק‬

‫בֹותינּו‪ .‬וַ יִ ְׁש ַמע יְ הוָֹה ֶאת‪-‬‬ ‫ֹלהי ֲא ֵ‬ ‫ֶאל‪-‬יְ הוָֹה ֱא ֵ‬ ‫ת‪-‬ל ֲח ֵצנּו‪:‬‬ ‫ת‪-‬ע ָמ ֵלנּו וְ ֶא ַ‬ ‫ת‪-‬ענְ יֵ נּו וְ ֶא ֲ‬ ‫ק ֵֹלנּו וַ יַ ְרא ֶא ָ‬

‫וַ נִ ְצ ַעק‬

‫בֹותינּו ְּכמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ .‬וַ יְ ִהי‬ ‫ֹלהי ֲא ֵ‬ ‫ֶאל‪-‬יְ הוָֹה ֱא ֵ‬ ‫ַבּיָ ִמים ָה ַר ִּבים ָה ֵהם‪ .‬וַ ּיָ ָמת ֶמ ֶלְך ִמ ְצ ַריִ ם‪ .‬וַ יֵ ָאנְ חּו‬ ‫ְבנֵ י‪-‬יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ָה ֲעב ָֹדה וַ ּיִ זְ ָעקּו‪ .‬וַ ַּת ַעל ַׁשוְ ָע ָתם‬ ‫ן‪-‬ה ֲעב ָֹדה‪:‬‬ ‫ֹלהים ִמ ָ‬ ‫ֶאל ָה ֱא ִ‬

‫ֹלהים‬ ‫וַ ּיִ ְׁש ַמע יְ הוָֹה ֶאת‪-‬ק ֵֹלנּו ְּכמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ .‬וַ ּיִ ְׁש ַמע ֱא ִ‬ ‫ת‪ּ-‬ב ִריתֹו ֶאת‪-‬‬ ‫ֹלהים ֶא ְ‬ ‫ֶאת‪-‬נַ ֲא ָק ָתם וַ יִ זְ ּכ ֹר ֱא ִ‬ ‫ַא ְב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק וְ ֶאת‪-‬יַ ֲעק ֹב‪:‬‬

‫וַ ּיַ ְרא‬

‫ת‪-‬ענְ יֵ נּו‪ .‬זֹו ְּפ ִריׁשּות ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ‪ְּ .‬כמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪.‬‬ ‫ֶא ָ‬ ‫ֹלהים‪:‬‬ ‫ת‪ּ-‬בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיֵ ַדע ֱא ִ‬ ‫ֹלהים ֶא ְ‬ ‫וַ ּיַ ְרא ֱא ִ‬

‫וְ ֶאת‪-‬‬

‫ֲע ָמ ֵלנּו ֵאּלּו ַה ָּבנִ ים‪ְּ .‬כמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ .‬וַ יְ ַצו פֵּ ְרע ֹה‬ ‫ל‪-‬ה ֵּבן ַהּיִ לֹוד ַהיְ א ָֹרה‬ ‫ל‪-‬עּמר ֵלאמ ֹר‪ָּ .‬כ ַ‬ ‫ְל ָכ ַ‬ ‫ל‪-‬ה ַּבת ְּת ַחיּון‪:‬‬ ‫ַּת ְׁש ִל ֻיכהּו וְ ָכ ַ‬

‫וְ ֶאת‪-‬‬

‫יתי‬ ‫ם‪-‬ר ִא ִ‬ ‫ַל ֲח ֵצנּו זֶ ה ַה ַּד ַחק‪ְּ .‬כמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ .‬וְ גַ ָ‬ ‫ֹלח ִצים א ָֹתם‪:‬‬ ‫ת‪-‬ה ַּל ַחץ ֲא ֶׁשר ִמ ְצ ַריִ ם ֲ‬ ‫ֶא ַ‬ ‫‪70‬‬


“Vanitzak el-A-do-nai E-lo-hé abotenu, vaishmá A-do-nai et-kolenu, vayar et-onienu veet-amalenu veet-lajatzenu”. “Y clamamos al Eterno, Señor de nuestros antepasados, y escuchó Hashem nuestra voz, y vió nuestro sufrimiento y nuestro esfuerzo y nuestra opresión” (Devarim/Deuteronomio 26:7).

“Vanitzak el-A-do-nai E-lo-hé abotenu, kemó sheneemar: vaihí bayamim harabim hahem, vayamot mélej Mitzraim, vayeanejú bené-Israel min haabodá vaizaku, vataal shabatam el haElo-him min-haabodá”. “Y clamamos al Eterno, Señor de nuestros antepasados”, como está escrito: “Y fue en aquellos numerosos días que murió el rey de Egipto, que gimieron los hijos de Israel por el trabajo y clamaron, y ascendieron sus plegarias a Hashem por el trabajo” (Shemot/Éxodo 2:23).

“Vaishmá A-do-nai et-kolenu”, kemó sheneemar. “Vaishmá E-lo-him etnaakatam, vaizkor E-lo-him et beritó, et-Abraham et Itzjak veetYaacob”. “Y escuchó Hashem nuestra voz”, como está escrito: “Escuchó el Eterno sus lamentos, y recordó Hashem Su pacto con Abraham, con Itzjak y con Yaacob” (Shemot/Éxodo 2:24).

“Vayar

et-onienu” zo perishut dérej éretz, kemó sheneemar: “vayar E-lohim et-bené Israel vaiéda E-lo-him”. “Y vió nuestro sufrimiento”, hace referencia a la abstinencia de relaciones maritales. Como está escrito: “Y vió el Eterno a los hijos de Israel, y entendió Hashem” (Shemot/Éxodo 2:25).

“Veet-

amalenu” elu habanim, kemó sheneemar: “Vaitzav Paró lejol amó lemor, kol-haben hailod haiorá tashlijuhú vejol-habat tejaiún”. “Y a nuestro sacrificio”, hace referencia a los hijos. Como está escrito: “Y ordenó el Faraón diciendo: Todo hijo que naciere al río lo arrojarán y a toda hija dejarán vivir” (Shemot/Éxodo 1:22).

“Veet-

lajatzenu” ze hadajak, kemó sheneemar: “vegam-raiti et-halajatz asher Mitzraim lojatzim otam”. “Y a nuestra opresión”, hace referencia a los vejámenes. Como está escrito: “Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen a ellos” (Shemot/Éxodo 3:9). 71


.‫ּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה‬ ִ .‫ ְּביָ ד ֲחזָ ָקה‬.‫יאנּו יְ הוָֹה ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם‬ ֵ ‫ּיֹוצ‬ ִ ַ‫ו‬ :‫ּובמ ְֹפ ִתים‬ ְ .‫ּובא ֹתֹות‬ ְ .‫ּובמ ָֹרא ּגָ ד ֹל‬ ְ “Vayotzienu A-do-nai mimitzraim beyad jazacá ubizroa netuyá, ubmorá gadol, ubotot ubmofetim”. “Y nos sacó Hashem de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido y con manifestación grande y con señales y con milagros” (Devarim/Deuteronomio 26:8).

ֵ ‫ּיֹוצ‬ ִ ַ‫ו‬ -‫ וְ ל ֹא ַעל‬.‫יְ ֵדי ַמ ְל ָאְך‬-‫ ל ֹא ַעל‬.‫יאנּו יְ הוָֹה ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם‬ ‫ ֶא ָּלא ַה ָּקדֹוׁש‬.‫יח‬ ַ ‫יְ ֵדי ָׁש ִל‬-‫ וְ ל ֹא ַעל‬.‫יְ ֵדי ָׂש ָרף‬ ‫ וְ ָע ַב ְר ִּתי‬.‫ ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‬.‫ּוב ַע ְצמֹו‬ ְ ‫ָּברּוְך הּוא ִּב ְכבֹודֹו‬ ‫יתי ָכל ְּבכֹור‬ ִ ‫ וְ ִה ֵּכ‬.‫מ ְצ ַריִ ם ַּב ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה‬-‫ץ‬ ִ ‫ְּב ֶא ֶר‬ ‫ֹלהי‬ ֵ ‫א‬-‫ל‬ ֱ ‫ּוב ָכ‬ ְ .‫ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵמ ָא ָדם וְ ַעד ְּב ֵה ָמה‬ :‫ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ֱע ֶׂשה ְׁש ָפ ִטים ֲאנִ י יְ הוָֹה‬ “Vayotzienu A-do-nai mimitzraim”, ló al-yedé malaj veló al-yedé saraf veló alyedé shalíaj, elá Hakadosh Baruj Hu bijvodó ubeatzmó, sheneemar. “Veabartí beeretz-Mitzraim balaila hazé, vehiketí kol bejor beeretz Mitzraim, meadam vead behemá, ubjol-elohé Mitzraim eesé shefatim, aní A-do-nai”. “Y nos sacó Hashem de Egipto, no a través de un ángel, ni de un ser celestial ni a través de un enviado, sino el Santo, Bendito Él, él mismo”. Como está escrito: “Y pasaré por la tierra de Egipto en esta noche y golpearé a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde hombre hasta animal, y con todos los dioses de Egipto haré juicios, Yo soy Hashem” (Shemot/Éxodo 12:12).

72


73


‫יתי ָכל‪-‬‬ ‫ץ‪-‬מ ְצ ַריִ ם‪ֲ .‬אנִ י וְ ל ֹא ַמ ְל ָאְך‪ .‬וְ ִה ֵּכ ִ‬ ‫וְ ָע ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶר ִ‬ ‫ֹלהי ִמ ְצ ַריִ ם‬ ‫ל‪-‬א ֵ‬ ‫ּוב ָכ ֱ‬ ‫ְּבכֹור‪ֲ .‬אנִ י וְ ל ֹא ָׂש ָרף‪ְ .‬‬ ‫יח‪ֲ .‬אנִ י יְ הוָֹה‪.‬‬ ‫ֱא ֶע ֶׂשה ְׁש ָפ ִטים‪ֲ .‬אנִ י וְ ל ֹא ָּׁש ִל ַ‬ ‫ֲאנִ י הּוא וְ ל ֹא ַא ֵחר‪:‬‬

‫ְּביָ ד‬

‫ֲחזָ ָקה זֹו ַה ֶּד ֶבר‪ְּ .‬כמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ִ :‬הנֵ ה יַ ד‪-‬יְ הוָֹה‬ ‫ּסּוסים ַּב ֲחמ ִֹרים‬ ‫הֹויָ ה ְּב ִמ ְקנְ ָך ֲא ֶׁשר ַּב ָּׂש ֶדה‪ַּ .‬ב ִ‬ ‫ּובּצ ֹאן‪ֶּ .‬ד ֶבר ָּכ ֵבד ְמא ֹד‪:‬‬ ‫ַּבּגְ ַמ ִּלים ַּב ָּב ָקר ַ‬

‫ּובזְ ר ַֹע‬ ‫ִ‬

‫לּופה‬ ‫נְ טּויָ ה זֹו ַה ֶח ֶרב‪ְּ .‬כמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ .‬וְ ַח ְרּבֹו ְׁש ָ‬ ‫רּוׁש ָליִ ם‪:‬‬ ‫ְּביָ דֹו נְ טּויָ ה ַעל‪-‬יְ ָ‬

‫ְ‬ ‫ּובמ ָֹרא ּגָ דֹול‪ .‬זֶ ה ּגִ ּלּוי ְׁש ִכינָ ה‪ְּ .‬כמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ .‬אֹו ֲהנִ ָּסה‬ ‫ֹלהים ָלֹבוא ָל ַק ַחת לֹו ּגֹוי ִמ ֶּק ֶרב ּגֹוי‪ְּ .‬ב ַמּס ֹת‬ ‫ֱא ִ‬ ‫ּוביָ ד ֲחזָ ָקה‬ ‫ּוב ִמ ְל ָח ָמה‪ְ .‬‬ ‫מֹופ ִתים ְ‬ ‫ּוב ְ‬ ‫ְּבא ֹת ֹת ְ‬ ‫מֹור ִאים גְ ד ִֹלים ְּככ ֹל ֲא ֶׁשר‪-‬‬ ‫ּוב ָ‬ ‫רֹוע נְ טּויָ ה‪ְ .‬‬ ‫ּובזְ ַ‬ ‫ִ‬ ‫ֹלה ֶיכם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵעינֶ יָך‪:‬‬ ‫ָע ָׂשה ָל ֶכם יְ הוָֹה ֱא ֵ‬ ‫ת‪-‬ה ַּמ ֶּטה ַהּזֶ ה‬ ‫ּובא ֹתֹות זֶ ה ַה ַּמ ֶּטה‪ְּ .‬כמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ .‬וְ ֶא ַ‬ ‫ְ‬ ‫ת‪-‬הא ֹת ֹת‪:‬‬ ‫ִּת ַּקח ְּביָ ֶדָך ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה ּבֹו ֶא ָ‬ ‫‪74‬‬


“Veabartí beeretz-Mitzraim”, Aní veló malaj; “veiketí kol-bejor”, Aní veló saraf; “ubjol-elohé Mitzraim eesé shefatim”, Aní veló shalíaj; “Aní A-do-nai”, Aní Hu veló ajer. “Y pasaré por la tierra de Egipto”, Yo, y no un ángel. “Y golpearé a todo primogénito en la tierra de Egipto”, Yo, y no un ser celestial. “Y con todos los dioses de Egipto haré juicios”, Yo y no un enviado. “Yo soy Hashem”, “soy Yo y ningún otro”.

“Beyad

jazacá” zo hadever, kemó sheneemar: “hiné yad-A-do-nai hoyá bemiknejá asher basadé, basusim bajamorim baguemalim, babakar ubatzón deber kabed meod”. “Con mano fuerte”, se refiere a la peste. Como está escrito: “He aquí que la mano de Hashem será sobre tu ganado que está en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre los vacunos y sobre el rebaño, una peste muy dura” (Shemot/Éxodo 9:3).

“Ubizroa netuyá” zo ajerev, kemó sheneemar. “Vejarbó shelufá beyadó netuyá al-Yerushalaim”. “Y con brazo extendido”, se refiere a la espada. Como está escrito: “Y su espada desenvainada en su mano, tendida sobre Jerusalem” (Divré Haiamim /I Crónicas 21:16 ).

“Ubmorá gadol” ze guilui shejiná, kemó sheneemar: “o hanisá E-lo-him labó lakajat lo goi mikerev goi, bemasot, beotot ubmofetim ubmiljama, ubyad jazacá ubizróa netuyá ubmoraím guedolim, kejol asher-asá lajem A-do-nai E-lo-hejem beMitzraim leeneja”. “Y con manifestación grande”, se refiere a la revelación de Hashem. Como está escrito: “¿O acaso ha intentado algún dios venir para tomar para él a un pueblo de dentro de otro pueblo, con prodigios y con portentos y con milagros y con guerra, y con mano fuerte y con brazo tendido, y con grandes manifestaciones, como todo lo que hizo por ustedes el Eterno vuestro Señor en Egipto delante de tus ojos?” (Devarim/Deuteronomio 4:34).

“Ubotot” zé amaté, kemó sheneemar. “Veet-hamaté hazé tikaj beyadeja, asher taasé bó et-haotot”. “Y con señales”, se refiere a la vara de Moshé. Como está escrito: “Y esta vara toma en tu mano, para que hagas con ella las señales” (Shemot/Éxodo 4:17). 75


‫מֹופ ִתים ַּב ָּׁש ַמיִ ם‬ ‫מֹופ ִתים זֶ ה ַה ָּדם‪ְּ .‬כמֹו ֶׂשּנֶ ֱא ַמר‪ .‬וְ נָ ַת ִּתי ְ‬ ‫ְּוב ְ‬ ‫ּוב ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫יאחז בידו כוס היין‪ ,‬ויביאו לפניו כלי‪ ,‬וישפוך מן היין שבכוס לתוך הכלי שלש פעמים‪,‬‬ ‫כשאומר‪ :‬דם‪ ,‬ואש‪ ,‬ותמרות עשן‪ .‬וישפוך עשר פעמים באמירת “עשר מכות”‪ .‬ושלש‬ ‫פעמים כשאומר‪ :‬דצ”ך‪ ,‬עד”ש‪ ,‬באח”ב‪ ,‬בםך הכל שש עשרה פעמים‪ .‬ואת היין הנשפך‬ ‫בכלי‪ ,‬ישפכנו בתוך הכיור‪ .‬ויחזור וימזוג כוס יין‪ ,‬לכוס שני‪ ,‬וימשיכו בקריאת ההגדה‪.‬‬

‫ָּדם‪.‬‬ ‫וָ ֵאׁש‪.‬‬ ‫ימרֹות ָע ָׁשן‪.‬‬ ‫וְ ִת ְ‬ ‫ָּד ָבר‬

‫ּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה ְׁש ַּתיִ ם‪.‬‬ ‫ַא ֵחר‪ְּ .‬ביָ ד ֲחזָ ָקה ְׁש ַּתיִ ם‪ִ .‬‬ ‫ּובמ ְֹפ ִתים‬ ‫ּובא ֹתֹות ְׁש ַּתיִ ם‪ְ .‬‬ ‫ּובמ ָֹרא ּגָ ד ֹל ְׁש ַּתיִ ם‪ְ .‬‬ ‫ְ‬ ‫ְׁש ַּתיִ ם‪:‬‬

‫ֵאלּו‬

‫ֶע ֶׂשר ַמּכֹות ֶׁש ֵה ִביא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל‪-‬‬ ‫ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם‪ .‬וְ ֵאלּו ֵהן‪:‬‬

‫‪76‬‬


“Ubmofetim” zé hadam, kemó sheneemar: “venatatí mofetim bashamaim ubaaretz”. “Y con milagros”, se refiere a la sangre. Como está escrito: “Y haré milagros en el cielo y en la tierra”.

Se toma la copa en la mano y se aproxima un recipiente en el cual se debe verter el vino de la copa tres veces cuando se dice “Dam” (sangre), “Esh” (fuego) y “Timrot Ashán” (columnas de fuego). Luego se debe verter el vino diez veces más al nombrar las diez plagas, y al llegar a “Detsaj, Adash, Beahab” se vierte nuevamente tres veces. Se vierte, en definitiva, dieciséis veces, y el vino derramado debe arrojarse a una pileta o desagüe. Finalmente se vuelve a llenar la copa después de lavarla y se continúa con el relato.

Dam, Vaesh Vetimrot Ashán. Sangre. Fuego. Pilares de Humo.

Dabar

ajer. “Beyad jazacá” shetaim, “ubizroa netuyá” shetaim, “ubmorá gadol” shetaim, “ubotot” shetaim, “ubmofetim” shetaim. Otra explicación: “Con mano fuerte”, dos, “Y con brazo extendido”, dos, “Y con manifestación grande”, dos, “Y con señales”, dos, “Y con milagros”, dos.

Elu

eser makot shehebí Hakadosh Baruj Hu al-hamitzrim beMitzraim veelu hen: Estas son las diez plagas que trajo el Santo, Bendito Él, sobre los egipcios en Egipto, y estas son:

77

dfdaf  
dfdaf  

dfadfdaf dfdf dfd