Page 1

6. SZÁMVITELI MUNKA SZAKASZAI


A SZÁMVITELI MUNKA SZAKASZAI  A számvitel, olyan elszámolási és információs rendszer, amely a GAZDASÁGI ESEMÉNYEKET - MEGFIGYELI, - MÉRI ÉS - RENDSZEREZETTEN feljegyzi.

 A számvitel CÉLJA a - vagyon és a - vagyonváltozás kimutatása  Az alapításkor, illetve az üzleti év első napján a vagyont a nyitó mérleg és a leltár tartalmazza.  A számviteli munka során a nyitó mérlegben kimutatott vagyon változását jegyzik fel.

6-1.1

 A vagyon változását a gazdasági események idézik elő.  A vagyon változását a számvitel a könyvviteli számlákon jegyzi fel. Ezért a számviteli munka első szakasza: - a számlák megnyitása a mérleg alapján és - a gazdasági események elsődleges feljegyzése a bizonylatokon.  A számviteli munka szakaszai a nyitómérlegtől és a gazdasági eseményektől az üzleti év végén készítendő mérlegig, illetve beszámolóig vezet.


A SZÁMVITELI MUNKA SZAKASZAINAK SEMATIKUS ÁBRÁZOLÁSA

Beszámoló (Mérleg, Eredménykimutatás)

6-1.2

Szigorú egymásra épülés Kötelező kapcsolat Nem mindig kötelező kapcsolat

Szintetikus nyilvántartások Analitikus nyilvántartások Nyilvántartások természetes egységben Bizonylatok Mérleg, leltár

Gazdasági események Induló vagyon


A SZÁMVITELI BIZONYLAT FOGALMA 

TÖMÖREN Számviteli bizonylatnak minősül a gazdasági esemény elsődleges, hitelt érdemlő feljegyzése.

6-2

- függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -,

AMELYET A - GAZDASÁGI ESEMÉNY SZÁMVITELI NYILVÁNTARA SZÁMVITELI TÖRVÉNY MEGFO TÁSA CÉLJÁRA KÉSZÍTETGALMAZÁSA SZERINT SZÁMVITELI TEK, és amely BIZONYLAT MINDEN OLYAN A - RENDELKEZIK A SZÁMVI- GAZDÁLKODÓ ÁLTAL KÉSZÍTELI TÖRVÉNYBEN MEGTETT, illetve a HATÁROZOTT ÁLTALÁNOS - GAZDÁLKODÓVAL üzleti vagy ALAKI ÉS TARTALMI KELegyéb KAPCSOLATBAN ÁLLÓ LÉKEKKEL. természetes személy vagy más gazdálkodó által készített okmány (számla, számlát helyettesítő okmány, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat)


A BIZONYLATI ELV FOGALMA 

TÖMÖREN A BIZONYLATI ELV LÉNYEGE: - MINDEN GAZDASÁGI ESEMÉNYRŐL BIZONYLATOT KELL KIÁLLÍTANI, - MINDEN BIZONYLATON SZEREPLŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYT EL KELL KÖNYVELNI, - KÖNYVELNI CSAK SZABÁLYSZERŰEN KIÁLLÍTOTT BIZONYLAT ALAPJÁN SZABAD.

 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY MEGFOGALMAZÁSA SZERINT RÉSZLETESEN

- MINDEN GAZDASÁGI műveletről, ESEMÉNYRŐL, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát, vagy összetételét megváltoztatják BIZONYLATOT KELL KIÁLLÍTANI (készíteni).

6-3

- A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző ÖSSZES BIZONYLAT ADATAIT A KÖNYVVITELI NYILVÁNTARTÁSOKBAN RÖGZÍTENI KELL. - A SZÁMVITELI (KÖNYVVITELI) NYILVÁNTARTÁSOKBA CSAK SZABÁLYSZERŰEN KIÁLLÍTOTT BIZONYLAT ALAPJÁN SZABAD ADATOKAT BEJEGYEZNI.


6-4 A SZABÁLYSZERŰ BIZONYLAT KÖVETELMÉNYE  SZABÁLYSZERŰ AZ A BIZONYLAT, AMELY az adott gazdasági eseményre vonatkozóan a - KÖNYVVITELBEN RÖGZÍTENDŐ ÉS A - MÁS JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT ADATOKAT a - VALÓSÁGNAK MEGFELELŐEN, - HIÁNYTALANUL TARTALMAZZA, MEGFELEL a BIZONYLAT általános • ALAKI ÉS • TARTALMI követelményeinek is, és amelyet – hiba esetén – ELŐÍRÁSSZERŰEN JAVÍTOTTAK.

UTALVÁNYOZÁSI ELV

Az utalványozási elv azt jelenti, hogy a gazdasági események egy részét (pl. az eszközök átadását, a pénz kifizetését, munkavégzést) csak előzetesen írásban rögzített engedély alapján szabad végrehajtani.


A BIZONYLAT ÁLTALÁNOS ALAKI ÉS TARTALMI KELLÉKEI

6-5

okozta VÁLTOZÁSOK MENNYI A bizonylat MEGNEVEZÉSE és SÉGI, MINŐSÉGI ÉS ÉRTÉKBENI SORSZÁMA, vagy egyéb más ADATAI. azonosítója.  A bizonylatot KIÁLLÍTÓ GAZDÁL-  A KÜLSŐ BIZONYLAT esetében a KODÓ (ezen belül szervezeti bizonylatnak TARTALMAZNI KELL egység) MEGNEVEZÉSE. többek között: - A KIÁLLÍTÓ GAZDÁLKODÓ  A gazdasági műveletet ELRENDENEVÉT, LŐ SZEMÉLY, vagy szervezet - CÍMÉT stb. MEGJELÖLÉSE, - AZ UTALVÁNYOZÓ, és a BIZONYLATOKON  ÖSSZESÍTŐ - RENDELKEZÉS VÉGREHAJTÁSÁT rögzíteni kell az ÖSSZESÍTÉS IGAZOLÓ személy, valamint az ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ BIZONY- ELLENŐR ALÁÍRÁSA. LATOK körét, valamint az A készletmozgások bizonylatain és időszakot, amire az összesítés a pénzkezelési bizonylatokon az vonatkozik. ÁTVEVŐ, az ellennyugtákon a  A KÖNYVELÉS MÓDJÁRA, AZ BEFIZETŐ ALÁÍRÁSA. ÉRINTETT KÖNYVVITELI SZÁMbizonylat KIÁLLÍTÁSÁNAK  A LÁKRA VALÓ HIVATKOZÁS. IDŐPONTJA. Kivételesen annak az időszaknak a megjelölése, amelyre  A könyvviteli NYILVÁNTARTÁa bizonylat adatai vonatkoznak. SOKBAN TÖRTÉNT RÖGZÍTÉS IDŐPONTJA, IGAZOLÁSA.  A gazdasági művelet TARTALMÁNAK LEÍRÁSA, vagy meg TOVÁBBÁ minden olyan adat, jelölése, a gazdasági művelet amelyet JOGSZABÁLY ELŐÍR.


A BIZONYLATOK CSOPORTOSÍTÁSA  TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK SZERINT: - a befektetett eszközök bizonylatai, - a készletek bizonylatai, - az állattartás bizonylatai, - a munka- és munkabér-elszámolás bizonylatai, - a pénzügyi elszámolások bizonylatai, - a termeléssel kapcsolatos bizonylatok, - az értékesítéssel kapcsolatos bizonylatok, - a leltározás bizonylatai, - az ügyviteli, pénzforgalmi, könyvelési bizonylatok.

6-6

 KELETKEZÉSI HELYÜK SZERINT: - belső bizonylatok, - külső bizonylatok.  JELLEGÜK SZERINT: - elsődleges vagy alap, - másodlagos, - összesítő bizonylatok.  TARTALMUK SZERINT: - egyszerű, - összetett bizonylatok.


A BIZONYLATOKRA VONATKOZÓ SZIGORÚ SZÁMADÁSI KÖTELEZETTSÉG

6-7

 Szigorú számadási kötelezettség alá  A SZIGORÚ SZÁMADÁS ALÁ tartoznak azok a BIZONYLATOK VONT BIZONYLATOKRÓL, (NYOMTATVÁNYOK), amelyek nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott, vagy a ki- AZ ILLETÉKTELEN FELHASZNÁbocsátásukra jogosult személyLÓKNAK MEGKÖNNYÍTIK A CSAnek OLYAN NYILVÁNTARTÁST LÁST, ILYENEK A PÉNZKEZELÉS, KELL VEZETNI, AMELY BIZTOSZÁMLÁZÁS STB. BIZONYLATAI, SÍTJA AZOK ELSZÁMOLTATÁSÁT. - amelyekért a nyomtatvány értékénél nagyobb összeget kell  A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomfizetni (pl. ajándékutalvány, éttatványt kibocsátót terheli. kezési jegy, belépő jegy) .


A BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI I.

6-8.1

 A BIZONYLAT SZERKESZTÉSEKOR  A KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÓ, szolgála VILÁGOSSÁG ELVÉT szem előtt tató SZÁMLÁJÁN – AZOKAT AZ kell tartani. ADATOKAT, megjelöléseket KELL – a feldolgozás előtt – MASZÁMVITELI BIZONYLAT  A GYARUL IS FELTÜNTETNI, ADATAINAK alakilag és tartalAMELYEK A BIZONYLAT HImilag HITELESNEK, MEGBÍZHATELESSÉGÉHEZ, A MEGBÍZTÓNAK ÉS HELYTÁLLÓNAK KELL HATÓ, A VALÓSÁGNAK MEGFELENNIE. LELŐ ADATRÖGZÍTÉSHEZ, A számviteli BIZONYLATOT a  könyveléshez, UTÓLAGOS GAZDASÁGI ESEMÉNY MEGTÖRELLENŐRZÉSHEZ FELTÉTLEN TÉNTÉNEK, illetve a gazdasági SZÜKSÉGESEK. INTÉZKEDÉS MEGTÉTELÉNEK, vagy végrehajtásának IDŐPONT-  Az adatokat időtálló módon JÁBAN MAGYAR nyelven KELL kell rögzíteni. KIÁLLÍTANI.  A bizonylatokat a szükséges KÜLFÖLDI MEGRENDELŐNEK példányban (minimum két pélküldött és magyar nyelven dányban) kell elkészíteni. kiállított számlán az adatok a megrendelő nyelvén is feltüntethetők.


A BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI II.  A SZÁMLA, az egyszerűsített számla, a számlát helyettesítő okmány alaki és tartalmi HITELESSÉGÉT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a GAZDÁLKODÓ KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY a gazdálkodó adatainak feltüntetésével és ALÁÍRÁSÁVAL KÖTELES IGAZOLNI.

 Ha a könyvviteli nyilvántartás, mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye, biztosítani kell: - az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak – szükség esetén – a késedelem nélküli kiírását, - az egyértelmű azonosítás érdekében a kódjegyzéket.

6-8.2

 TÉVES BEJEGYZÉS esetén az UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁST – minden példányon – ÚGY KELL VÉGREHAJTANI, hogy AZ EREDETI ADATOK IS OLVASHATÓK LEGYENEK. A téves adatot ferde vékony vonallal át kell húzni és a JÓ ADATOKAT FÖLÉ KELL ÍRNI. Feltüntetve a JAVÍTÁS IDŐPONTJÁT. A JAVÍTÁST VÉGZŐ ALÁÍRÁSÁVAL igazolja az indokolt javítás tényét.  Pénztári és bankbizonylatokat nem szabad javítani. Hibás kiállítás esetén át kell húzni, ráírni, hogy rontott (és a tömbben marad), új bizonylatot kell kiállítani.


6-8.3

SZÁMLA A számlakibocsátó neve, címe:

Száma:……………………….

A vevő neve, címe:

Adóigazgatási azonosító száma: A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

A fizetés határideje:

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői

mennyiségi egysége

mennyisége

egységára (áfa nélkül)

értéke (áfa nélkül)

áfa kulcsa

áthárított áfa összege

értéke (áfával együtt)

AM

Összesen:

Áfa-kulcsok Számlaérték részletezése:

0%

12%

25%

Számlaérték áfa nélkül: Az áfa összege: Számlaérték áfával: Átvevő aláírása: 3 pédányos számla 1. példánya

Számlakibocsátó aláírása:


A BIZONYLATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI  A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRJA, • HOGY • A PÉNZESZKÖZÖKET ÉRINTŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK BIZONYLATAINAK ADATAIT KÉSEDELM NÉLKÜL - KÉSZPÉNZFORGALOM ESETÉN A PÉNZMOZGÁSSAL EGYIDEJŰLEG, - BANSZKÁMLA FORGALOMNÁL A HITELINTÉZETI ÉRTESÍTÉS MEGÉRKEZÉSEKOR, - AZ EGYÉB PÉNZESZKÖZÖKET érintő tételeket legkésőbb a TÁRGYHÓT KÖVETŐ HÓ 15-IG a könyvekben rögzíteni kell.

6-9

AZ EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK BIZONYLATAINAK ADATAIT a gazdasági művelet megtörténte után, LEGKÉSŐBB NEGYEDÉVENKÉNT – a számviteli politikában meghatározott időpontig, – DE LEGKÉSŐBB A TÁRGYNEGYEDÉVET KÖVETŐ HÓ VÉGÉIG kell a könyvekben rögzíteni.

 A FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS, AZ ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSOK ÉS A BIZONYLATOK ADATAI KÖZÖTTI EGYEZTETÉS ÉS ELLENŐRZÉS LEHETŐSÉGÉT – függetlenül a technikai megoldásoktól – LOGIKAILAG ZÁRT RENDSZERREL BIZTOSÍTANI KELL.


A BIZONYLAT ÚTJA

6-10

 A BIZONYLAT A KIÁLLÍTÁS-  A BIZONYLAT ÚTJÁNAK leggyakoribb ÁLLOMÁSAI: TÓL különböző feldolgozási fázisok után jut el az • KIÁLLÍTÁS, IRATTÁRIG. Ezt az utat • UTALVÁNYOZÁS, • ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, nevezik a bizonylat útjá• ELLENŐRZÉS, nak. • SZÁMLAKIJELÖLÉS (KONTÍROZÁS), • KÖNYVELÉS, • MEGŐRZÉS (IRATTÁROZÁS).


A BIZONYLATOK MEGŐRZÉSE

6-11

 A GAZDÁLKODÓ AZ ÜZLETI ÉVRŐL  A KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁST KÉSZÍTETT közvetlenül és közvetve ALÁ• BESZÁMOLÓT (mérleg, eredményTÁMASZTÓ BIZONYLATOKAT kimutatás, kiegészítő melléklet), (ideértve a főkönyvi számlákat, • az azt alátámasztó LELTÁRT, az analitikus nyilvántartásokat • ÉRTÉKELÉST, is) legalább 8 ÉVIG KELL • FŐKÖNYVI KIVONATOT, OLVASHATÓ FORMÁBAN, • NAPLÓFŐKÖNYVET, valamint visszakereshető módon • MÁS a számviteli törvénynek MEGŐRIZNI. megfelelő NYILVÁNTARTÁST,  FOLYÓSZÁMLÁKNÁL AZ ELÉ• Az egyszerűsített beszámolót VÜLÉSI IDŐ A FOLYÓSZÁMLA alátámasztó LELTÁRT és a MEGSZŰNÉSÉNEK IDŐPONT• RÉSZLETEZŐ NYILVÁNTARTÁST JÁVAL KEZDŐDIK. OLVASHATÓ FORMÁBAN, vala A SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ BImint ZONYLATOK RONTOTT PÉLDÁNYAIT IS MEG KELL ŐRIZNI. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNÁL ALKALMAZOTT, MŰKÖDŐKÉPES  SZERVEZETI VÁLTOZÁS (ideÁLLAPOTBAN TÁROLT SZÁMÍTÓértve a jogutód nélküli megGÉPES PROGRAMOT legalább 10 szűnést is) VÉGREHAJTÁÉVIG KÖTELES MEGŐRIZNI. SAKOR INTÉZKEDNI KELL A BIZONYLATOK MEGŐRZÉSÉRŐL.


A BIZONYLATI REND SZABÁLYOZÁSA

6-12

 A számviteli törvény előírása szerint a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó számlarendet köteles készíteni, amelynek tartalmaznia kell A BIZONYLATI RENDET.

A MÁS VÁLLALKOZÓTÓL, SZERVTŐL ÉRKEZŐ BIZONYLATOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉT.

A BIZONYLATOK ÚTJÁT, FELDOLGOZÁS MÓDJÁT.

BIZONYLATI RENDBEN A  A KÖVETKEZŐKET KELL MEGHATÁROZNI:

A BIZONYLATOK SZÁMOZÁSI, (kódolási), MEGJELÖLÉSI RENDSZERÉT.

• A VÁLLALKOZÓNÁL A GAZDASÁGI MŰVELETEK RÖGZÍTÉSÉRE ELŐÍRT BIZONYLATOK - célját, - kiállításának helyét, - a kiállítás időpontját és módját, - a kiállítandó példányszámot, - a kiállítást végző munkakörét.

A

A SZIGORÚ SZÁMADÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ TARTOZÓ NYOMTATVÁNYOK FELSOROLÁSÁT.

A BIZONYLATOK MEGŐRZÉSÉNEK MÓDJÁT, HELYÉT ÉS IDŐTARTAMÁT.

A vállalkozónál használt bizonylatokból, nyomtatványokból BIZONYLATI GYŰJTEMÉNYT (ALBUMOT) CÉLSZERŰ ÖSSZEÁLLÍTANI.


NYILVÁNTARTÁS FOGALMA

A bizonylatok alapján általában mennyiségi mértékegységben vezetett elsődleges összesítés, kimutatás. VEZETÉSÉNEK HELYSZÍNE

Az eszközök kezelésének, tárolásának, az állatok tartásának, a munkák végzésének helye.

6-13

A GYAKRABBAN VEZETETT FONTOSABB NYILVÁNTARTÁSOK

• raktárkönyv, raktári nyilvántartó lap, • állatnyilvántartási könyv, • tejkönyv, • munkalap-összesítő, • műhelynapló, stb.


ANALITIKUS (RÉSZLETEZŐ) KÖNYVELÉS, NYILVÁNTARTÁS

6-14

AZ ANALITIKUS KÖNYVELÉS  FOGALMA TERÜLETEI Bizonylatok alapján MENNYISÉG- • A tárgyi eszközök és az immateriális javak analitikus könyBEN ÉS ÉRTÉKBEN vezetett részvelése. letező nyilvántartás. •

Az analitikus nyilvántartások (analitikus számlák) egy-egy csoportja egy megfelelő főkönyvi számlához kapcsolódik.

A készletek analitikus nyilvántartása (Nem kötelező a nyilvántartás vezetése).

PÉLDÁUL: A munkabérről dolgozónként vezetett analitikus számlák adatairól havonként készített összesítő kimutatás (feladás) alapján könyvelik el a JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI főkönyvi számlán a vállalkozás havi munkabér fizetési kötelezettségét.

A munkabér analitikus könyvelése.

A vevők, szállítók analitikus könyvelése ( a folyószámlák vezetése) stb.


IDŐSOROS KÖNYVELÉS 

FOGALMA

 A GYAKORLATBAN ALKAL-

A gazdasági műveletek téntük sorrendjében feljegyzése.  FORMÁJA a

6-15

megtörtörténő

könyvviteli napló

 SZEREPE, hogy biztosítja: • a könyvelés folyamatosságát, • teljességét, • ellenőrizhetőségét és • a számszerű egyeztetés lehetőségét.  A NAPLÓ TARTALMAZZA: • a hivatkozási számot (bizonylat száma, számla száma), • a bizonylat keltét, • a művelet megnevezését, • a T és K összeget.

MAZZÁK AZ: • egy naplós és a • több naplós eljárást.  A TÖBB NAPLÓS ELJÁRÁS

ESETÉN VEZETETT NAPLÓK: • Nyitónapló, • Pénztár napló, • Elszámolási betétszámla naplója, • Beérkezett számlák naplója, • Kimenő számlák naplója, • Vegyes napló, • Zárónapló.


6-16

SZÁMLASOROS KÖNYVELÉS 

FOGALMA

 A KÖNYVELÉSI TÉTEL

A gazdasági műveletek főkönyvi számlákon történő feljegyzése.  FORMÁJA a

könyvviteli számla

 SZEREPE, hogy a gazdasági műveleteket • tartalmuk szerint csoportosítja, • a könyvelési tételek összefüggéseit áttekinthetővé teszi.

RÉSZEI: • a könyvelés kelte, • a bizonylat száma, • a gazdasági művelet megnevezése, • a könyvelendő összeg (T vagy K), • az ellenszámla száma.

A KÉTOSZLOPOS SZÁMLA FORMÁJA Kelet

Bizonylat száma

Szöveg (művelet)

Összeg T K

Számlaszám (ellenszámla)


A KÖNYVVITELI ZÁRLAT 

FOGALMA

Egy-egy naptári időszak (hónap, negyedév, év) végén a - folyamatos könyvelés teljessé és ellenőrizhetőbbé tétele érdekében végzett • kiegészítő, • helyesbítő, • egyeztető, • összesítő könyvelési munka, és év végén a - számlák technikai lezárása.

6-17

AZ ÉVES ZÁRLAT CÉLJA

A könyvviteli számlák tartalmi teljességének biztosítása, olyan FŐKÖNYVI KIVONAT elkészítése, melynek adataira támaszkodva az éves BESZÁMOLÓ: • mérleg, • eredménykimutatás, • kiegészítő melléklet összeállítható.


ANALITIKUS SZÁMLAKIVONATOK

6-18

AZ ANALITIKUS SZÁMLA FOGALMA  KIVONAT EGYEZŐSÉGE Egy-egy főkönyvi számlához AZ ANALITIKUS SZÁMLAkapcsolódó analitikus számlák KIVONAT TARTOZIK ÉS értékadatait összesítik. KÖVETEL FŐÖSSZEGE, va PÉLDÁUL lamint a tartozik, illetve követel EGYENLEGE MEG • az ANALITIKUS ANYAGSZÁMLÁK KIVONATA AZ KELL, hogy EGYEZZEN a ANYAGOK FŐKÖNYVI SZÁMMEGFELELŐ FŐKÖNYVI LA főösszegét és egyenlegét SZÁMLA TARTOZIK ÉS tartalmazza anyagféleségenKÖVETEL FŐÖSSZEGÉVEL, ként. valamint a tartozik, illetve • a VEVŐK FOLYÓSZÁMLA követel EGYENLEGÉVEL. KIVONATA a VEVŐK FŐKÖNYVI SZÁMLA főösszegét és egyenlegét tartalmazza konkrét vevőnként.


FŐKÖNYVI KIVONAT

6-19.1

A FŐKÖNYVI KIVONAT FOGALMA  EGYEZŐSÉGEI  A főkönyvi számlákból • Tartozik főösszeg = Követel készített összesítő, ellenőrző főösszeg kimutatás. • Tartozik egyenleg = Követel egyenleg  Egy olyan KÉT HASÁBOS KIMUTATÁS,

amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla • nevét és számát, • tartozik és követel főösszegét, • tartozik, illetve követel egyenlegét.

 AZ EGYEZŐSÉG ALAPJA

A kettős könyvvitel hármas szabálya alapján végzett könyvviteli elszámolás. (Lásd az 5-9.1 vázlatot)


6-19.2

A FŐKÖNYVI KIVONAT SÉMÁJA

FŐKÖNYVI KIVONAT 2001. DECEMBER 31. Sorszám 1.

.. .

A SZÁMLA száma

12

.. .

megnevezése

INGATLANOK

.. .

34.

381

PÉNZTÁR

40.

411

JEGYZETT TŐKE

43.

454

SZÁLLÍTÓK

.. . .. . .. .

.. . .. . .. .

.. . .. . .. .

ÖSSZESEN:

FŐÖSSZEG

Me.: e Ft

EGYENLEG

TARTOZIK

KÖVETEL

TARTOZIK

3100

350

2750

.. . .. .

50

.. .

48

6000

.. . .. .

.. .

.. . 150

10356

.. .

200

10356

.. . .. .

2

.. .

KÖVETEL

.. . .. . 6000

.. .

50

.. .

.. .

8250

8250


FORGALMI KIMUTATÁS

6-20.1

 FOGALMA A főkönyvi számlákból ké-  A forgalmi kimutatás az adott időszak FORGALMÁT szített összesítő, ellenőrző IS BEMUTATJA. kimutatás.  Egy olyan HÁROM HASÁBOS KIMUTATÁS,

amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla • nevét és számát, • nyitó egyenlegét, • tartozik és követel forgalmát, • záró egyenlegét.

 A

zárókimutatás egyezősége és az egyezőség alapja a főkönyvi kivonatnál leírtakkal elveiben megegyezik.


6-20.2

A FORGALMI KIMUTATÁS SÉMÁJA

FORGALMI KIMUTATÁS 2001. DECEMBER 31. Sorszám

1.

A SZÁMLA száma

megnevezése

12

INGATLANOK

.. .

.. .

34.

381

.. .

.. .

40.

411

.. .

.. .

43.

454

.. .

.. .

.. .

NYITÓ EGYENLEG TARTOZIK

JEGYZETT TŐKE .. . SZÁLLÍTÓK

.. . ÖSSZESEN:

ZÁRÓ EGYENLEG

TARTOZIK

KÖVETEL

TARTOZIK

KÖVETEL

100

350

2750 .. .

.. .

48

2

3000 .. .

.. .

1 .. .

.. .

.. .

.. .

.. .

.. .

-

6000

-

-

-

6000

.. .

.. .

.. .

.. .

.. .

.. .

PÉNZTÁR .. .

KÖVETEL

FORGALOM

Me.: e Ft

.. .

.. . 49

.. .

20

150

.. .

.. .

8356

8356

2000

180

.. .

.. .

50

.. .

2000

8250

8250


ZÁRÓKIMUTATÁS

6-21.1

 FOGALMA A főkönyvi számlákból készített összesítő, ellenőrző kimutatás.

A ZÁRÓKIMUTATÁS EGYEZŐSÉGEI: • Tartozik főösszeg = Követel főösszeg

 Egy olyan NÉGY HASÁBOS KIMUTATÁS, amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla • nevét és számát, • tartozik és követel főösszegét, • tartozik és követel egyenlegét, • a mérleg (eszköz és forrás) számlák egyenlegét • az eredmény (költség, ráfordítás és bevétel) számlák egyenlegét.

• Tartozik egyenleg = Követel egyenleg • Eszközök – Források egyenlegének különbsége = Költségek (ráfordítások) – Bevételek egyenlegének különbsége, ELLENTÉTES ELŐJELLEL.


6-21.2

A ZÁRÓKIMUTATÁS SÉMÁJA

ZÁRÓKIMUTATÁS 2001. DECEMBER 31. SZÁMLA Száma

FŐÖSSZEG

EGYENLEG

MÉRLEG

Me.: e Ft EREDMÉNY

Neve

T

K

T

K

T

K

Költség (ráford.)

Bevétel

1-4

Mérleg számlák

.

.

.

.

.

.

.

.

8, 9

Eredmény számlák

.

.

.

.

.

.

.

.

430

400

570

30

30

ÖSSZESEN

3000 3000 1000

1000

EREDMÉNY MINDÖSSZESEN

430

430

600

600

600

6 a számviteli munka szakaszai  
6 a számviteli munka szakaszai  
Advertisement