Page 1

ПОВЕСТТА „ЧИЧОВЦИ” – сюжет, композиция, теми и проблеми 11. клас

Д. Солакова


• Зад. 1. Прочетете първи абзац от литературнокритическия текст и запишете фактите, свързани с творческата история на творбата…


1. Творческа история; • а) публикувана във в-к „Зора”, 1885 г. • б) житейска първооснова, прототипове – Иван Щишманов,с, (спомня си за света на своето детство в родния Сопот, зад героите се крият живи по това време прототипове). Част от героите преминават в романа „Под игото” • в) място на повестта в творчеството на писателя - една различна гледна точка към времето • г) художествена задача - да се изобразят различните типове характери, обединени в единна галерия на епохата – към това насочва подзаглавието "Галерия от типове и нрави български в турско време" (първоначално – картини) • г) мото –„ Див глог питомно грозде не дава” (притеснен от прямотата, го премахва)


• Зад. 2. Прочетете анализа на повестта и запишете под формата на план тезис каква е ролята на заглавието; коя е темата, кога и къде и за колко време се развива действието, кои са героите (запишете имената на героите и фактите за тях) , кои са основните конфликти; какъв е жанрът; кои са особеностите на композицията


2. Роля на заглавието – • а) разкрива отношението на автора към героите (иронично / комично, но и добродушноснизходително) Заглавието на повестта се раздвоява между „прости, изостанали” и „близки, роднини”. б) обвързано с епохата, предосвобожденското българско общество / примитивни битови проблеми / изостанало мислене в) нарицателно за обикновени хора / средните прослойки, свързани с историческата епоха


3. Тема •

битът, нравите и настроенията на средните слоеве от едно малко подбалканско градче, които тук представляват за автора въобще българския народ


4. Хронотоп – пространство и време: •

а) малък подбалкански градец; б) хронотопът е стеснен между градчето и дома - кафенето, църквата, конака, дома в) действието обхваща непълни три дни от 1867 г., но в тези три дни се оглеждат десетилетия


5. Герои: •

повест без определен главен герой; кръгът на заможните средни слоеве от населението; основен герой е цялото това пъстро и жизнерадостно, колоритно* общество, Прен. За човек – който се отличава с особени качества; който изпъква, впечатлява. Колоритна личност.


6. Основни конфликти: • а) Варлаам – Селямсъзът; • б) Хаджи Смион – Иванчо Йотата; елинисти и волтерианци; • в) конфликтът поробители – поробени – присъства в съзнанието и действията на героите, в разговорите ,облеклото, страхът от турците, в речта на г-н Фратьо


7. Сюжет и композиция: • а) централната интрига - смехотворната вражда между двамата съседи - Иван Селямсъзът и Варлаам Копринарката за един капчук - пародира мотива за родовата вражда (115/116) • - хумористична завръзка - изборът на двамата за епитропи • - кулминация - словесният двубой между двете съседки, Варлаамица и Селямсъзка (125)- пародия на военни действия • - развръзка - героите са принизени чрез комичното им разграничаване от националните герои и от големите проблеми на времето (181) • б) съчетава очерка-портрет и стройната постройка на повест с централна интрига


8. Жанр : • битов / хумористична • пародия

повест


Чичовци  

Иван Вазов - повестта "Чичовци"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you