Page 1

Bùi Văn Đắc

Trường THPT Yên Phong 1

MŨ VÀ LOGRIT Tính giá trị của biểu thức: 1)

log 1 125

4)

log 2 64

7)

log 1 5 4 5

10)

8)

9 3

9) log 1 5.log 25

log 2

64 2

( 9) 3

11)

14)

10

3 5log 5 3

1 12)   3

3+ 2 log10 3

16)

17)

log a (a 3 . a . 5 a )

log a (a. 3 a 2 5 a a )

22) Cho 23)

log 2 5 = a,

1 log3 2 − 2log 27 3 2

15)

9

18)

a 5 a3 . 3 a 2 log 1 a .4 a a

A = log

26) Cho

3

b a

b a

log a b = 7

D = log a

28) Cho

log125 30

log 2 3 = b

Tính

24)

log a b = 3.

Cho

Tính

log 27 81

log12 27 = x , tính B = log 6 16

21) Cho lg3 = a, lg2 = b. Tính

Tính

1 27

A = log 3 2.log 4 3.log 5 4....log15 14.log 16 15

20) Cho

Tính

log 81 5

3

3log8 3+ 2log16 5

19)

1 3  

6) log16 0.125

27

log3 3 729

13)

4

3)

5) l o g

25

2

2

2)

5

log8 15

a b

25)

Cho Tính

log a b = 5 Cho

B = log

27) Cho Tính

log 3 135

ab

b a

Tính

C = log b 3 ab 2 a

log 27 5 = a , log8 7 = b , log 2 3 = c

log 6 35

b3

log 3 15 = a

29) Cho

loga b = 13

log 49 11 = a ,

log 25 15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

log 2 7 = b


Bùi Văn Đắc

Trường THPT Yên Phong 1

121 8

log 3 7 Tính 30) Tính A =

1 1 1 + + .... + với x = 2008! log 2 x log 3 x log 2008 x

B = lg tan10 + lg tan 20 + lg tan 30 + ... + lg tan 890 31) Tính

C = lg tan10.lg tan 20.lg tan 30....lg tan 890

Rút gọn: 32)

A = ( log a b + logb a + 2 )( log a b − log ab b ) logb a − 1

1 B = log 2 2 x 2 + ( log 2 x ) .x log x ( log2 x +1) + log 24 x 4 2 C = log n p + log p n + 2. ( log n p − log n. p p ) log n p So sánh: 34) log 3 2 và log 2 3 37) log 3 5 và log 2 3

33) 3 và 3 5 36) log 2 a và log 3 a 2log 2 5 + log 1 9

39)

2

2

8

42) So sánh các giá trị của a) 1 < a < b

40)

4

log 2 3+ log 4

5 11

35) log 2 3 và log 3 11 38) log135 675 và log 45 75 log 3 2 + log 1

và 18

41)

log x

log a x

9

trong mỗi trường hợp sau: c) 0 < a <1 < b 1 43) a) CMR: nếu x > 0; y > 0 và x 2 + 4 y 2 = 12 xy thì lg ( x + 2 y ) − 2 lg 2 = ( lg x + lg y ) 2 x −x x −x b) Biết: 4 + 4 = 23. Tính 2 + 2 44) CMR Nếu x > 0 thì: (9x − 4.3x + 1) x + ( x2 + 1) 3x > 0 1 1− lg b

, b 45) Cho a = 10 46) ( Nông nghiệp 1: 1997 )

và b b) 0 < a < b < 1

9

8 9

=10

1 1− lg c

. CMR:

c = 10

1 1− lg a

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5


Trường THPT Yên Phong 1

Cho

(a

x

a > 0;

b > 0;

+ bx ) < (a y + b y ) y

x > y > 0.

x

47) Cho a, b dương và a 2 + b 2 = 7ab. CMR : a +b 1 = ( log 7 a + log 7 a ) log 7 3 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Bùi Văn Đắc

CMR :

Mu logait  

27 8 2 49 2 1 3 log 30 log 15 9 log135 log 125 log15 Cho a = log 11 , log 7 Cho a b = = log15 4 1 25 3 27 Tính 6 MŨ VÀ LOGRIT log 5 5 2 2 lo...