Page 1

INFORMACIÓN PAU-SECRETARÍA

NÚMERO 6

IES XESÚS TABOADA

IES XESÚS TABOADA CHIVITE/MAIO-XUÑO 2014

convocatoria de xuño 11-13 Xuño. Comisión Delegada Nº 17. Lugar: Facultade de Historia (Edificio Facultades S/N (Campus as Lagoas) PRIMEIRO DÍA (primeira parte da proba) MAÑÁ 9: 00 Presentación 10:00 LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 11:30 Descanso 12:15 HISTORIA DE ESPAÑA/ HISTORIA DA FILOSOFÍA 13:45 Fin sesión

estrutura da proba

TARDE

Hai dúas fases: Xeral e Específica

16:00 LINGUA GALEGA E LITERATURA

A fase xeral da PAU ten por

17:30 Descanso 18:15 LINGUA ESTRANXEIRA 19:45 Fin sesión

A fase específica da PAU, de obxecto valorar as destrezas básicas que debe acadar o estudante ó finalizar o Bacharelato para seguir as ensinanzas universitarias oficiais de Grao.

continúa na páxina 2

Enderezo aplicación NERTA https://www.edu.xunta.es/nerta/alumnado/ Enderezo CiUG http:// ciug.cesga.es

carácter voluntario, ten por obxecto a avaliación dos coñecementos e a capacidade de razoamento nuns ámbitos disciplinares concretos relacionados cos estudos que se pretende cursar e permite mellorar a cualificación obtida na Fase Xeral.


CALENDARIO DA PROBA EN MAIO E XUÑO SEGUNDO DÍA (segunda parte)

12:45 Descanso

13-31 maio matrícula anticipada (alumnado de convocatorias anteriores)

MAÑÁ

13:30 DEBUXO TÉCNICO II/ HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA

26 maio límite para a avaliación fi n a l de Bacharelato

15:00 Fin sesión

27-28 maio reclamacións ás cualificacións do Bacharelato nos centros

DESCRICIÓN DA FASE XERAL A fase xeral constará dos exercicios seguintes: 1º LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

9:00 MATEMÁTICAS II GREGO TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA 10:30 Descanso 11:15 CIENCIAS DA TERRA E AMBIENTAIS LITERATURA UNIVERSAL/DESEÑO 12:45 Descanso 13:30 QUÍMICA/LATÍN II/DEBUXO ARTÍSTICO II 15: 00 Fin sesión TARDE 16:30 BIOLOXÍA/HISTORIA DA ARTE 18:00 Descanso 18:45 ELECTROTECNIA/ MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS/ARTES ESCÉNICAS 20:15 Fin sesión TERCEIRO DÍA (segunda parte da proba) MAÑÁ 9:00 FÍSICA/XEOGRAFÍA/ANÁLISE MUSICAL II 10:30 Descanso 11:15 TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II/ ECONOMÍA DA EMPRESA

NOTA DE ADMISIÓN ÁS ENSINANZAS DE GRAO NOTA DE ADMISIÓN = 0,6*NMB+ 0.4* CFX+A*M1+B*M2

NMB= Nota media Bach CFX= Fase Xeral

2º LINGUA GALEGA E LITERATURA (están exentos os estudantes que teñan exención en LG en algún dos cursos de Bacharelato ou se non cursasen en Galicia algúns dos cursos do Bacharelato). 3º HISTORIA DE ESPAÑA OU HISTORIA DA FILOSOFÍA (o estudante indicará na solicitude de matrícula na PAU, a materia común (HE ou HF) da que se examinará). 4º LINGUA ESTRANXEIRA (o estudante indicará na solicitude de matrícula na PAU, a lingua estranxeira da que se examinará.)

27-28 maio prematrícula PAU (nos centros) 30 maio-2 xuño matrícula nos Lerds polos centros 11-13 xuño realización das probas 20 xuño Publicación online das cualificacións provisionais (a partir das 20:00) 21-25 xuño solicitude 2ª corrección e reclamación (ata as 14:00 do día 25) 27 xuño resolucións da 2ª corrección e reclamación ás PAU XUÑO-XULLO 30 xuño-2 de xullo solicitude de revisión á segunda corrección. Resolución o día 3 7-8 preinscrición en t i t u l a c i ó n s d o S U G p a ra alumnos que aproben a PAU despois da reclamación á segunda corrección. 23 de XUÑO a 4 de XULLO; preinscrición en ensinanzas de Grao no SUG

5º MATERIA DE MODALIDADE de 2º e Bach ( o estudante indicará na 16-18 1º prazo de matrícula (ata 0s 14:00 do día 18) solicitude de matrícula na PAU, a materia de modalidade de entre 28-30 2º prazo de matrícula (ata ás 14:00 do día 30) aquelas ás que fan referencia o artigo 8 do Decreto 126/2008, do 18 de SETEMBRO 3-5 3º prazo de matricula (ata ás 14:00 do xuño). Cada un dos cinco exercicios día 5) da Fase XERAL da PAU presentará dúas opcións IMPORTANTE diferentes, para elixir unha e terá unha LEVAR DNI ou Pasapo rte duración máxima de 1h Res gar do de matrícula 30’, establecéndose un intervalo mínimo de 45’ Pluma ou bolígrafo entre o final dun exercicio e o comezo do seguinte.

NOTA DE ADMISIÓN = 0,6*NMB+ 0.4* CFX+A*M1+B*M2

NOTA DE ADMISIÓN = 0,6*NMB+ 0.4* CFX+A*M1+B*M2

M1, M2=cualifiacións dun máximo de 2 materias da FE que lle proporcione mellor nota de acceso.

A,B= Parámetros de ponderación da Fase Específica.


información PAU dun máximo de 4 materias de modalidade, e que deberán ser distintas da materia de modalidade elixida para o 5º exercicio da Fase Xeral sempre que o estudante se examine da Fase Xeral e da Específicca na mesma convocatoria. (O estudante indicará na solicitude de •••

Para a realización dos exercicios da FASE XERAL, poderase empregar calquera das linguas oficiais de Galicia. Non obstante, os exercicios de lingua e literatura castelá, lingua e literatura galega e lingua estranxeira serán nas súas respectivas linguas.

matrícula nas PAU as 4 materias das que se examinará) Os exercicios en cada unha das materias elixidas polo estudante constarán de respostas por escrito a unha serie de cuestións adecuadas ó tipo de coñecemento que deba ser avaliado.

Sistema de cualificación Fase Xeral: cada un dos exercicios se cualificará entre 0 e 10 puntos, con dúas cifras decimais. A cualificación da fase xeral é a media aritmética de todos os exercicios, expresada en forma numérica de 0 a 10 con tres cifras decimais redondeada á milésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior. A cualificación da fase xeral terá validez indefinida, sempre que se teña superada a PAU

DESCRICIÓN DA FASE ESPECÍFICA Na fase específica da PAU cada estudante poderá examinarse

SUPERACIÓN DA PAU Se o estudante acada unha nota igual ou superior a 5 puntos como resultado da media ponderada do 60 por 100 da nota media do Bacharelato ou de ciclo correspondente de FP e o 40% da cualificación da Fase Xeral, considerarase que supeoru a PAU. A nota media do Bacharelato é a media aritmética das cualificacións en todas as materias (agás relixión) expresada con dous decimais e redondeada a centésima máis próxima e en caso de equidistancia a superior.

Fase Específica: cada unha d a s m a t e ri a s d a f a s e específica será cualificada entre 0 e 10 puntos, con dúas cifras decimais. Considerarase superada cada unha das materias da Fase Específica cando o estudante obteña unha c u a l i fi c a c i ó n i g u a l o u superior a 5 puntos. Non se ponderará a cualificación obtida nunha materia cando non se acade nesta unha puntuación igual ou superior a 5 A validez das cualificacións da Fase Específica será de 2 cursos seguintes á súa superación.

RECLAMACIÓN E/OU DOBRE CORRECCIÓN No prazo de 3 días hábiles contados a partir da data de publicación das cualificacións, o estudante poderá presentar solicitude de: ✴ Reclamación ✴ Dobre corrección. RECLAMACIÓN. Poderánse presentar no LERD no cal se entregou a solicitude de matrícula para a PAU entregando os impresos específicos para tal efecto, ou na aplicación . informática NERTA, non sendo preciso neste caso a entrega das solicitudes nos LERD. Para iso é necesario o código de acceso do resgardo de matrícula para a PAU. DOBRE CORRECCIÓN. A cualificación resultará da media aritmética das cualificacións obtidas nas dúas correccións. No suposto de que exista unha diferenza de dous ou máis puntos entre as dúas cualificacións, o tribunal efectuará de oficio, unha terceira corrección. Sobre a cualificación outorgada despois do proceso de segunda corrección, o estudante poderá presentar reclamación ante a Comisión Organizadora, no prazo de tres días hábiles, contados a partir da publicación da resolución da segunda corrección. A cualificación definitiva será a que resulte desta revisión sempre que sexa superior a outorgada na segunda corrección. OUTROS RECURSOS 1 mes recurso potestativo de reposición ante a Comisión. Non se poderá interpoñer un contencioso mentres non se dite resolución expresa ou presunta do recurso potestativo de reposición.

Boletín pau xuño 14  

Boletín das PAU 2014 IES XTChivite