__MAIN_TEXT__

Page 1

www.castle-kavala.gr

Εντός των τειχών Ιnside the walls ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - CITY OF KAVALA


Η Ακρόπολη της Καβάλας

The Acropolis of Kavala

Το έργο:

Στην κορυφή της χερσονήσου της Παναγίας δεσπόζει η Ακρόπολη της Καβάλας η οποία κτίστηκε, στο µεγαλύτερο µέρος της, το πρώτο τέταρτο του 15ου αιώνα. ∆ιαδέχτηκε τη Βυζαντινή Ακρόπολη της Χριστουπόλεως (προηγούµενη ονοµασία της Καβάλας) που είχε καταστραφεί το 1391, ενσωµατώνοντας στην κατασκευή τα ερείπιά της. Στο επιβλητικό αυτό κτίσµα είναι εµφανείς οι αλλεπάλληλες ανακατασκευές και επεµβάσεις στην οχύρωσή του από τους Βυζαντινούς, τους Ενετούς και τους Οθωµανούς.

The Acropolis of Kavala, built around the first quarter of 15th century, stands at the top of Panagia peninsula where the old town is situated. It was built on the remains of the Byzantine Acropolis of Christoupolis (former name of Kavala) which was destroyed in 1391, incorporating parts that survived from it. The various fortification interventions are quite obvious and were carried out by Byzantines, Venetians, and Ottomans.

«Φρούριο της Καβάλας: Από το Βυζάντιο στον 21ο αιώνα. Ψηφιακή Αναστήλωση και Βιωµατική Περιήγηση»

Ολόκληρη η Ακρόπολη είναι κτισµένη µε ακατέργαστες πέτρες τοπικού γρανίτη, ανακατεµένες µε κοµµάτια από τούβλα και µάρµαρα. Μπαίνοντας από την κεντρική της είσοδο, βλέπουµε ότι χωρίζεται στον εσωτερικό και εξωτερικό περίβολο από ένα εγκάρσιο τείχος. Ο εσωτερικός περίβολος αποτελούσε και το σπουδαιότερο τµήµα της Ακρόπολης γιατί περιέκλειε όλους τους απαραίτητους χώρους για την άµυνά της. Σήµερα ο επισκέπτης µπορεί να δει:

Τον κεντρικό κυκλικό πύργο, που αποτελούσε τον ύστατο χώρο άµυνας. Αξίζει να δει κανείς τη µοναδική θέα της πόλης της Καβάλας που προσφέρει η οροφή του. Την αποθήκη πυροµαχικών και τροφίµων, που αργότερα µετατράπηκε σε φυλακή. Το φυλάκιο, που ήταν χώρος κατάλληλος για καταλύµατα αξιωµατικών ή φρουράς. Τη δεξαµενή νερού. Στα τείχη του εξωτερικού περίβολου της Ακρόπολης ξεχωρίζουν δύο τετράγωνοι και ένας πολυγωνικός πύργος, ενώ στο εσωτερικό του λειτουργεί υπαίθριο θέατρο για πολιτιστικές εκδηλώσεις και αναψυκτήριο για τους επισκέπτες.

The entire Acropolis is built with local granite stone, mixed with marble and bricks. From the main gate, one can see the division between the internal and external enclosure by a transverse wall. The internal enclosure was the most crucial part of the Acropolis, as it enclosed the vital defense facilities. Today, visitors can see:

The central circular tower that served as the last resort for defense. The tower’s roof offers a unique view of the town of Kavala. The arsenal and food storage that was converted to a prison in the 18th century.

Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα εικονικής και διαδραστικής αναπαράστασης, αναβίωσης και προβολής της Ακρόπολης της Καβάλας είναι το αποτέλεσµα του έργου, προσφέροντας στο χρήστη µία πολύπλευρη, πολιτισµική και εκπαιδευτική εµπειρία µέσω κατάλληλα προσαρµοσµένων καινοτόµων διαδραστικών και βιωµατικών υπηρεσιών. Αξιοποιώντας τρισδιάστατες αναπαραστάσεις προσφέρουµε στο χρήστη µία µοναδική χρονική και χωρική περιήγηση. Η χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών (διαδικτύου, διαχείρισης µουσειακής και ιστορικής γνώσης, τρισδιάστατων γραφικών, εικονικής πραγµατικότητας, επαυξηµένης πραγµατικότητας) καθιστά δυνατή την πολύπλευρη και πολυεπίπεδη χρήση ψηφιοποιηµένων δεδοµένων αυξάνοντας τη χρηστικότητα των υπηρεσιών. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα για ένα βιωµατικό ταξίδι στον χωροχρόνο της αρχαιότητας, εκκινώντας από την επιστηµονικά τεκµηριωµένη ψηφιακή αναστήλωση του µνηµείου, την πλοήγηση/περίπατο σε περιβάλλον εικονικής πραγµατικότητας και καταλήγοντας στην συµµετοχή σε πρώτο πρόσωπο στην καθηµερινότητα αλλά και σε κατάλληλα σενάρια αναπαράστασης της ζωής εντός του Φρουρίου. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα υποσυστήµατα:

Υ1. Ψηφιακή Απεικόνιση Μνηµείων και Αντικειµένων.

The guardhouse that served as the guards and officers quarters.

Υ2. ∆ιαδικτυακή Γνωσιακή Πύλη µε ∆υνατότητες Τρισδιάστατης Περιήγησης.

The cistern.

Y3. Εικονική Περιήγηση 3600 στον Αρχαιολογικό Χώρο µε αναφορά στον χωροχρόνο.

One polygonal and two square towers are located in the external enclosure, along with a modern open air theatre that regularly accommodates music events, theatrical plays and various festivities. After touring the site, the visitors can enjoy their favorite beverage at the cafeteria while enjoying a view of the theatre.

Υ4. ∆ιαδραστικές Προσοµοιώσεις Εικονικής Πραγµατικότητας ( 3∆ Μοντελοποίηση αντικειµένων και µνηµείων) Πλέον ο χώρος έχει εξοπλιστεί µε πρωτοποριακές βιωµατικές τεχνολογίες, εφαρµογές ψηφιακού πολιτισµού και µία επαναχρησιµοποιήσιµη βάση δεδοµένων ψηφιοποιηµένων αναπαραστάσεων µνηµείων και χώρων του Φρουρίου. Η παράλληλη προβολή του υλικού στο διαδίκτυο αναµένεται να προσελκύσει ένα µεγάλο φάσµα επισκεπτών από την Ελλάδα και όλο τον κόσµο, αλλά και να κινήσει το ενδιαφέρον κορυφαίων επιστηµόνων.


8

13

8

9

12 6

10

7

5 2

3

8 4

8

1

Η ΠΑΛΙΑ

Παλιά Πόλη (Παναγία):

Old Town (Panagia):

ΠΟΛΗ

- Η αρχαία Νεάπολη (7ος αι. π.Χ.) - Η Βυζαντινή Χριστούπολις

11

- Ancient Neapolis (7th c. B.C.) - Byzantine Christoupolis

Old Town

1

Ιµαρέτ 1817 - 1821 µ.Χ. ∆είγµα Ισλαµικής Αρχιτεκτονικής

4 Εκκλησίας της

Κοιµήσεως της Θεοτόκου

Imaret

Οικία Μεχµέτ Αλή 18ος αιώνας Κατοικία του ιδρυτή της τελευταίας Αιγυπτιακής δυναστείας

5

Mohammed Ali’s House

Άγαλµα Μεχµέτ Αλή 1930 µ.Χ Γλύπτη Κων/νου ∆ηµητριάδη

Mohammed Ali’s Statue 1930 A.D. Sculptor Konstantinos Dimitriadis

Bυζαντινός Ναός, Τέµενος, Μεντρεσές Χαλίλ Μπέη

8

6

Μεντρεσές Medresse

10 Γρανιτόλιθοι αρχαίου τοίχους

Fortress

Tείχη: 5ος αι. π.Χ, 6ος αι. π.Χ, 926 µ.Χ., 1425 µ.Χ., 1530 µ.Χ.

City Walls:

Byzantine Church, Halil Bey Mosque and Medresse

18th century The house of the man who founded the last Egyptian dynasty

3

Φρούριο

Church of the Virgin Mary

1817 - 1821 A.D. A sample of Islamic architecture

2

7

5th c. B.C., 6th c. B.C, 926 A.D., 1425 A.D., 1530 A.D.

Slabs of local granite from the antique city wall

Πυλίδα: 11 Αµυντική 16ος αι.

13 Καµάρες: Παλιό Υδραγωγείο (1520 - 1530) “Kamares”: Old Aqueduct (1520 - 1530)

Παρατηρητήρια Watchtowers

Defence Gate: 16th c.

Καφετέριες Coffee places

9

Υπέρκαλλος Πύργος: 926 µ.Χ.

“Υperkalos Pyrgos” (Tower): 926 A.D.

Λάµπρου Κατσώνη: 12 Πύλη 16ος αι.

Eστιατόρια

Lambros Katsonis Gate:

Restaurants

16th c.


Β∆ Πύλη

Yπαίθριο Θέατρο

NW Gate

Open-air Theatre

Β∆ Πύργος NW Tower

Εξωτερικός Περίβολος

O XΑΡΤΗΣ ΤΟΥ

ΦΡΟΥΡΙΟΥ

Οuter enclosure

Castle Map

Περίδροµος

BA Πύργος

Wall - walk

ΝΕ Tower

Εσωτερικός περίβολος Inner enclosure

Β∆ Προµαχώνας

NA Προµαχώνας (Αναψυκτήριο)

NW Bastion

SE Bastion (Cafeteria)

Φυλάκιο Kατασκευή µε αλλεπάλληλες µετασκευές, πιθανόν κατάλυµα φρουράς

Guardhouse A structure that has been amended several times, probably the quarters of the guard.

Χώρος Προστασίας Πυρίτιδας Room for safeguarding of gunpowder

Αποθήκη Πυροµαχικών & Τροφίµων Κτίστηκε περίπου το 1530. Από το 18ο αιώνα µετατρέπεται σε φυλακή.

Arsenal & Food Storage It was built in ca. 1530. In the 18th century it was converted to a prison

∆ήµος Καβάλας ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση “∆ηµωφέλεια” Οµονοίας 117, 654 03 Καβάλα Τ. 2510 831 388 F. 2510 831 378

∆εξαµενή Νερού ∆εξαµενή νερού, παλαιοχριστιανικών ή βυζαντινών χρόνων

Cistern Cistern (Early Christian or Byzantine)

Κεντρικός Κυκλικός Πύργος Κτίστηκε πάνω στη βάση βυζαντινού πύργου, ύστατος χώρος άµυνας.

Central Circular Tower Built on the site of a Byzantine tower. Served as a last resort for defence.

City of Kavala Municipal Public Benefit Organization “Dimofelia” 117 Omonoias St., 654 03 Κavala, Greece Τ. +30 2510 831 388 F. +30 2510 831 378

NA Πύλη (Κεντρική Είσοδος) SE Gate (Main Entrance)

Πολυγωνικός Πύργος Κατασκευάστηκε για την άµυνα της µεγάλης ανατολικής πλευράς

Polygonal Tower Built fot he defence of this long side of the walls

tourism@kavalagreece.gr www.kavalagreece.gr www.castle-kavala.gr www.pilotherapia.gr


4

3

2 1

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Suggested Walking Routes

1

Iµαρέτ Imaret

2

Oικία Μεχµέτ Αλή Mohammed Ali’s House

3

Βυζαντινός Ναός, Τέµενος, Μεντρεσές Χαλίλ Μπέη Byzantine Church, Halil Bey Mosque and Medresse

4 Φρούριο,

Ακρόπολη Byzantine Castle, Acropolis


ΠΡΟΣΒΑΣΗ Access to the Castle Η πρόσβαση µπορεί να γίνει µε τους παρακάτω τρόπους: Με τα πόδια, προτεινόµενη διαδροµή από: Κουντουριώτου - Θ. Πουλίδου - Μ. Αλή - Ανθεµίου - Φειδίου. On foot, suggested route: Kountourioutou - Th. Poulidou - M. Ali Anthemiou - Feidiou.

Με το τρενάκι που έχει σηµείο αναχώρησης µπροστά από το κεντρικό κατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας. ∆ευτέρα έως Σάββατο ισχύουν τα εξής δροµολόγια: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (Για την καλύτερη ενηµέρωσή σας επιβεβαιώστε τις ώρες στο Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών, πλησίον της αφετηρίας του τρένου). By Train, in front of the National Bank. Monday to Saturday: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (For your information, confirm the hours in the Tourism Information Centre, near the starting point of the train.

Με ταξί, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510 232001. By Taxi, Contact Phone: 2510 232001.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Working Hours

1 Μαΐου - 30 Σεπτεµβρίου: 08.00 - 21.00 May 1 - September 30: 08.00 - 21.00

1 Οκτωβρίου - 31 Οκτωβρίου: 08.00 - 20.00 October 1 - October 31 : 08.00 - 20.00

1 Νοεµβρίου - 31 Μαρτίου: 08.00 - 16.00 November 1 - March 31 : 08.00 - 16.00

1 Απριλίου - 30 Απριλίου: 08.00 - 20.00 April 1 - April 30 : 08.00 - 20.00

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Ticket Price

2.50€ Ενήλικες

1.50€ Παιδικό

2.50€ Adults

1.50€ Kids

Κατόπιν συνεννοήσεως για σχολεία και οργανωµένα groups Upon request for schools and groups

tourism@kavalagreece.gr www.kavalagreece.gr www.castle-kavala.gr www.pilotherapia.gr

Eυρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ποιότητα ζωής για όλους

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Profile for PUBLIC BENEFIT ORGANIZATION - DIMOFELIA

Kavala castle brochure  

Kavala castle brochure  

Profile for danekav
Advertisement