Page 1

ቅፅ ፩ ቁጥር ፭ ሚ የዚየ ፪ ሺ ፬ ዋጋ 19. 99

“ ለ ትውልድየ ሚተላ ለ ፍአ ር አ ያ ነ ትያ ለ ው ተግ ባ ር አ ከ ና ውነ ንማለ ፍነ ውየ ምን ፈልገ ው” አ ቶታደ ለደ ረ ሰ

ተግባርን ለመግለጽ መረጃ መስጠት ያሻል!

1 2

ዓ መት የ ዓ ላ ማጉ ዞ

አ ቶሰ ላ ሙ ኖራዴ

ታላቁ ሩጫ በታላቅ የበጎ አድራጎት ሥ ራ


ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

ማ ው ጫ

በውስጥ ገፅ 2

ታላቁ ሩጫ ለበጎ አድራጎት ድርጅቶች 1 ሚሊዮን 30 ሺህ ብር በእርዳታ ሰጠ

ገፅ 6

ገፅ 8

የሕፃናት መብቶችን 4 አተገባበር በመከታተል ሂደት የሲቪል ማህበረሰብ ተቋማት ሚና ዙሪያ አንዳንድ ነጥቦች

አቶ ሰላሙ ኖራዴ አቶ ታደለ ደረሰ

ተግባርን ለመግለጽ መረጃ መስጠት ያሻል!

11

z a h M

“ለትውልድ የሚተላለፍ አርአያነት ያለው ተግባር አከናውነን ማለፍ ነው የምንፈልገው”

የ ዓመት የዓላማ ጉዞ

ም ሳ ሌ ት

2

Volume 1

ch 201 No.4 Mar

Price 19.99

le mpatib place, apt a co in “We ad fore a law is it”. nism be allenges with mecha ch ahun et bringing G zera Ato Te

el for A Mod y ye efa Tesfa Ato AsMan

Ageze eseret n laratio ris Dec the Pa s of ew enes Revi Effectiv on Aid g ablin g an En ng Creatin ent for Stro nm Enviro ciety Civil So t en nm over Non-G w izations Organ ternational La In under W/ro M

ገፅ 12

ታላቁ ሩጫ በታላቅ የበጎ አድራጎት ሥራ

d tion an d AcBe lete nateam s CoorodiBiny ivenes NEP+ At le Effect es Tangib be Aser ga Ti o At

|1


ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

የአዘጋጁ

ማስታወሻ

መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶችና በለጋሾች መካከል የበለጠ ውጤታማና ተጠያቂነት ያለው ግኑኝነት እንዲኖር ለማድረግ

ዙውን ጊዜ መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶችና በለጋሾች መካከል ያለው የሥራ ግንኙነት በዕኩልነት ላይ ያልተመሠረተና

ወደ አንድ ጎን ያጋደለ ተደርጎ ሲነሣ እንሰማለን፡፡ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ ማግኘት ከፈለጉ ለለጋሾች

ጥያቄ ፍፁም ተገዢ መሆን እንዳለባቸው ተደጋግሞ ይገለፃል፡፡ ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያደገ የመጣው አስተሳሰብ ከዚህ ይለያል፡፡ በሁለቱ መካከል ሊኖር የሚገባው ግንኙነት በዕኩልነትና በጋራ ጥቅም መርህ ላይ የተመሠረተ መሆን እንዳለበት የሚያመላክተው ይህ አስተሳሰብ የዕርዳታ ውጤታማነትን ከሚያረጋግጡ ሂደቶች ውስጥ ዋንኛ መስፈርት መሆኑንም ያጣቅሳል፡፡ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ለሚሠሩት ሥራ ገንዘብ እንደሚያስፈልጋቸው ሁሉ ለጋሽ ድርጅቶችም በአንድ አገር

በአሚከስ ሚዲያ ፕሮሞሽንና

ውስጥ መርዳት ለሚፈልጉት የልማት ሥራ ተግባሪ ኃይል ያስፈልጋቸዋል፡፡ ምንም እንኳን ሁለቱ ተቋማት የየራሳቸው

ኮሙኒኬሽን አሣታሚ

የሆነ አቅምና ችሎታ ቢኖራቸውም ሁለቱም በአንድ አገር ውስጥ ሊያሳኩ የሚፈልጉት የጋራ የሆነ ዓላማ አላቸው፡

አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ

፡ የአንዱ ውድቀት ወይም ስኬት የሌላኛው ውድቀት ወይም ስኬት ነው። ስለዚህም ይህንን የጋራ ዓላማ ለማሳካት፤

ወረዳ 2 ቀበሌ 01/03 የቤት ቁጥር 826 ስልክ 011552 67 69/0911228115

ብሎም ውጤታማነትን ለማረጋገጥ ሁለቱ ወገኖች ያላቸውን አቅምና ችሎታቸውን የሚያስተባብሩበት በዕኩልነትና በጋራ ጥቅም መርህ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ሊኖራቸው እንደሚገባ በመስኩ የተሰማሩ ሊቃውንት ያሳስባሉ፡፡

ፖስታ 121525

ይሁን እንጂ ይህን የግንኙነት መርህ የተስተካከለ እንዳይሆን የሚያደርጉ በርካታ ችግሮች አሁንም ድረስ ይታያሉ፡

አታሚ ሔሪቴጅ ማተሚያና ንግድ ኃለ/የ/ማ

፡ አንዳንድ ለጋሽ ድርጅቶች ድጋፍ የሚያደርጉበትን የልማት አቅጣጫ በፖሊሲ ደረጃ ለይተው ከማስቀመጥ አልፈው

ማኔጅንግ ኤዲተር

የማስፈጸሚያ ስልቶችን ጨምሮ ዝርዝር ጉዳዮችን እንደመለኪያ ስለሚያስቀምጡ እና ለድርድርም ዕድል ስለማይሰጡ የግንኙነት ሚዛኑን ያዛቡታል፡፡ በሌላ አንፃር ደግሞ በሁለቱ መካከል ያለው የተጠያቂነት ግንኙነት ሌላው ችግር ሆኖ

ዮሐንስ ዓለሙ ስልክ 0911 88 00 17

ይታያል፡፡ በመርህ ደረጃ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የገንዘብ ድጋፍ ለሚያደርጉላቸው ለጋሽ ድርጅቶች የራስጌ

E-mail yohannalm@yahoo.com

ተጠያቂነት (downward accountability) አለባቸው፡፡ ሆኖም በብዙ የምርምር ሥራዎች እንደተረጋገጠው ዕርዳታ

ዋና አዘጋጅ

ያለባቸውን የግርጌ ተጠያቂነት ሲወጡ አይስተዋልም፡፡ ይህም በሁለቱ መካካል ያለውን ግኑኝነት የመፅዋችና ተመፅዋች

ዘላለም ወዳጅ አቃቂ ቃሊቲ ከፍለ ከተማ ወረዳ 1 የቤት ቁጥር 588 ስልክ 0911 38 28 75

ሥራ አስኪያጅ እንደሻው ኃብተገብርኤል ስልክ 0911 22 8115

ኮምፒዩተር ፅሁፍ እና ሽያጭ ራህመት አብደላ ስልክ 0924 77 87 78

ተጠያቂነት (upward accountability) ያለባቸው ሲሆን ለጋሽ ድርጅቶች ደግሞ ድጋፍ ለሚሰጧቸው ድርጅቶች የግርጌ ተቀባይ ድርጅቶች በተለያየ መልክም ቢሆንም ያለባቸውን የራስጌ ተጠያቂነት ሲወጡ ለጋሽ ድርጅቶች ግን በአብዛኛው ይዘት እንዲኖረው አስተዋጽዖ ከማድረጉም በላይ እርዳታ ተቀባይ ድርጅቶችም በተራቸው ለተጠቃሚዎች ያለባቸውን የግርጌ ተጠያቂነት ችላ እንዲሉት በር ከፍቷል፡፡የድጋፍ አሰጣጥ ሥርዓቱንም ስንመለከት አንዳንድ ለጋሽ ድርጅቶች ድጋፍ ለመስጠት በቅድመ ሁኔታነት የሚያስቀምጧቸው መለኪያዎች አዲስና አገር በቀል ድርጅቶችን የሚያበረታታ ሆኖ አይታይም፡፡ በዚህም የተነሣ የተወሰኑ ነባር ድርጅቶች ባላቸው ስም ብቻ ከአቅማቸው በላይ የገንዘብ ድጋፍ ሲሰበስቡ፣ በአንፃሩ ጥሩ ሃሳብ ይዘው የቀረቡ አዲስ ድርጅቶች ምንም ዓይነት ድጋፍ የማያገኙበትን ሁኔታ ይፈጥራል፡ ፡ እንደሚታወቀው አንድ ድርጅት የተቋቋመለትን ዓላማ ማሳካት የሚቻለው ተቋማዊ ጥንካሬ ሲኖረው ነው፡ ፡ ሆኖም በለጋሾች በኩል ለተቋማዊ አቅም ግንባታ የሚደረጉ ድጋፎች ውሱን በመሆናቸው የብዙ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ህልውና ከሚተገብሩት ፕሮጀክት ጋር በእጅጉ የተቆራኘ እንዲሆን አድርጎታል - ፕሮጀክት ከሌለ አይኖሩም፡፡ በአጠቃላይ በአገሪቷ ውስጥ የሚገኙ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በብዛትና በጥራት ጠንክረው እንዲወጡ ዘርፉን ማዕከል ያደረገ ድጋፍ ያስፈልጋል፡፡ በዚህ ረገድ የተጠናከረ የራስ በራስ አስተዳደር ሥርዓት እንዲኖር፣ የልምድ ልውውጥ መድረኮች እንዲስፋፉና ከመንግሥት ጋር ያሉ ግንኙነቶች እንዲጠናከሩ የሚያስችሉ ድጋፎች ተጠናክረው መውጣት አለባቸው፡፡ በእርግጥ በዚህ ረገድ በአገሪቱ ውስጥ ያሉ የተወሰኑ ለጋሽ ድርጅቶች ኃላፊነቱን ወስደው የመሠረቱት የሲቪል ማኅበራት ድጋፍ መርሃ ግብር ጅማሬ (Civil Society Support Program) ሊመሰገንና ሊጠናከር ይገባዋል፡ ፡ እንዲህ ዓይነቱ የድጋፍ መርሃ ግብር ከላይ ያነሳናቸውን ችግሮች ለመቅረፍ እገዛ እንደሚያደርግ አያጠራጥርም፡፡ መልካም ንባብ!

----------------------

አ ስ ተ ያ የ ት

አንድ ዕድገት ወይም የሀገር ልማት የተለያዩ አካላት አብረው በመሥራት የሚያመጡት ነው እንጂ በተናጠል የሚመጣ ነገር አይደለም፡፡ በዚህ የልማት ሂደት ውስጥ ደግሞ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከፍተኛ ሚና አላቸው፡፡ በተለይ ከማህበራዊ ደህንነት(Social welfare) አኳያ ሰፊ ስፍራ ይኖራቸዋል፡፡ በዚህ ረገድ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በእኛ ሀገርም እየተጫወቱት ያለው ሚና በቀላሉ የሚገመት አይደለም፡፡ ይሁን እንጂ ይህንን ሚናቸውን ለማህበረሰቡ ይፋ ከማውጣት አንጻር ብዙም የተሠራ ሥራ የለም፡፡ እናንተ በራሳችሁ ተነሳሽነት እንዲህ ባለ ሁኔታ ገንቢ በሆነ መልኩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ተግባር ለማስተዋወቅ መጀመራችሁ በጣም ጥሩ ነው፡፡ ምክነያቱም ብዙውን ጊዜ በተለያዩ አካላት መካከል የሚከሰቱት ችግሮች በመረጃ ክፍተት ምክንያት የሚፈጠሩ ናቸው፡፡ እንደሚታወቀው መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ምን እንደሚሠሩ፣ እንዴት እንደሚሠሩ፣ ምን አይነት አስተዋጽኦ እንዳላቸው፣ ወዘተ ግልጽ ከማድረግ አንጻር ሰፊ ክፍተት አለ፡፡ ተቋማት እርስ በእርስ ተቀራርበው እንዳይሠሩ መሰናክል ወይም እንቅፋት ሆኖ የምናየው ዋናው ምክንያት ደግሞ አንዱ ለሌላው ያለው ገጽታ(Image) ነው፡፡ እናም ይህንን በማቀራረብ ሂደት ረገድ ይህ መጽሔት ትልቅ ሚና ይኖረዋል፡፡ መጽሔታችሁ መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች ብቻ ሳይሆን የመንግስት አካላትም በዘርፉ ዙሪያ የበለጠ ሙያዊ እና ህጋዊ አስተያየት የሚሰጡበትም ጭምር ነው። በተጠናከረ መልኩ የሁለትዮሽ ግንኙነት የሚያመቻች እንዲሆን ማድረግ ከተቻለ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ፡፡ በተለይ በመረጃ ክፍተትና በተዛባ አመለካከት የተነሳ የሚፈጠረውን ችግር ከመቅረፍ አንፃር ጉልህ ሚና ይኖረዋል የሚል አስተያየት አለኝ፡፡”

|2

የቢታኒ ክርስቲያን ሰርቪስ ግሎባል

አቶ ሲቢሉ ቦጃ የኢትዮጵያ ቢሮ የአገር ውስጥ ተወካይ


1

ታላቁ ሩጫ ለበጎ አድራጎት ድርጅቶች ሚሊዮን 30 ሺህ ብር በእርዳታ ሰጠ የክበበ ፀሐይ ህፃናት ማሳደጊያ ተቋም አስተባባሪ የሆኑት ወ/ሮ መንበረ ገብርኤል እንደገለፁት የሴቶች፣ ወጣቶችና ህፃናት ሚኒስቴር ባካሄደው ምርጫ ተቋሙ የ515 ሺህ ብር የገንዘብ ድጋፍ ያገኘ ሲሆን ዕርዳታው በተቋሙ ውስጥ የተለያዩ የማስፋፊያ ሥራዎች ለማከናወን እንደሚያስችል ታውቋል፡፡ በ1957 ዓ.ም. የተመሰረተው የክበበ ፀሐይ ህፃናት ማሳደጊያ የሚገለገልበት ቤት የቀድሞው ክቡር ዶክተር ሐዲስ አለማየሁ የመኖሪያ ቤት እንደነበረና እሳቸውም በራሳቸው በጎ ፍቃድና ተነሳሽነት ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ የሚሆኑ ህፃናት መኖሪያ ይሆን ዘንድ ለአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ካስረከቡት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ለዚሁ ሥራ አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ አስተባባሪዋ ከሰጡት ማብራሪያ ለመረዳት ተችሏል::

‹‹በድጋፉ እናመጣለን

ትልቅ የሚል እምነት

ውጤት አለኝ››

ወ/ሮ መንበረ ገብርኤል የክበበ ፀሐይ ህፃናት ማሳደጊያ ተቋም አስተባባሪ በ2004ቱ የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የገንዘብ ማሰባሰቢያ መርሃግብር የተገኘው 1 ሚሊዮን 30 ሺህ ብር ለክበበ ፀሐይ እና ለቀጨኔ ህፃናት ማሳደጊያ ተቋማት በዕርዳታ መሰጠቱ ተገለፀ፡፡

አ ስ ተ ያ የ ት

ወ/ሮ መንበረ አክለው እንደገለፁት የተቋሙ አላማ ለሚያስተዳድራቸው ህፃናት ሁሉን አቀፍ የሆነ ድጋፍና እንክብካቤ መስጠት ነው፡፡ ህፃናቱ ወደ ተቋሙ የሚገቡት፤ አንደኛ፥ መንገድ ላይ ተጥለው ሲገኙና ለዚህም የፖሊስ ማስረጃ ሲቀርብ፣ ሁለተኛ፥ ቤተሰቦቻቸው የጎላ የኢኮኖሚ ችግር ሲኖርባቸውና ለዚህም ከአዲስ አበባ ሴቶች፣ወጣቶችና ህፃናት ቢሮ ተረጋግጦ በደብዳቤ ሲላኩ፣ ሦስተኛ፥ ህፃናቱ ላይ ጥቃት ደርሶ ሲገኝና ሁኔታው እስኪረጋገጥ ድረስ ለህልውናቸው አስጊ

ሁኔታ ተከስቶ በፍርድ ቤት ማዘዣ ወደ ተቋሙ እንዲገቡ ሲላኩ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። ከዚህ አንፃር ተቋሙ ከተመሠረተ ጊዜ አንስቶ እስከዛሬ ድረስ ከዜሮ እስከ ስምንት ዓመት ዕድሜ ያላቸውን ህፃናት እየተቀበለ አገልግሎት በመስጠት ላይ እንደሚገኝና በአሁኑ ጊዜ በተለያየ የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ አንድ መቶ ሃምሳ ህፃናት እንክብካቤ እያገኙ እንዳሉ አስተባባሪዋ አብራርተዋል፡፡ ከዚህ በተጓዳኝ በተቋሙ ውስጥ ደረጃውን የጠበቀ አፀደ-ሕፃናት እንደሚገኝ የጠቆሙት አስተባባሪዋ መመዘኛውን አልፈው ወደ ተቋሙ የሚገቡ ሕፃናት በአፀደ-ሕፃናቱ ከሚሰጠው ትምህርት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደረጉን አስረድተዋል። የልጆቹ እድሜ የትምህርት ደረጃው ከሚመጥነው በላይ በሚሆንበት ጊዜ በተቋሙ አቅራቢያ በሚገኝ የመንግሥት ትምህርት ቤት ህፃናቱ እንዲማሩ ሁኔታዎች እንደሚመቻቹላቸው አክለው አብራርተዋል፡፡ ከዚህም ሌላ ህፃናቱ የጤና አገልግሎት በሚያስፈልጋቸው ጊዜ ርቀው ሳይሄዱ በተቋሙ ውስጥ ከሚገኘው መካከለኛ ክሊኒክ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የተደረገ ሲሆን ይህም ከነርሶች በተጨማሪ በህፃናት ህክምና በሰለጠኑ የህክምና ባለሙያዎች የታገዘና ደረጃውን የጠበቀ መሆኑን ከአስተባባሪዋ ገለፃ ለማወቅ ተችሏል፡፡ በገፅ 14 ይቀጥላል ...

ንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማት እንደ አንድ ተለጣፊ ወይም ተቀጽላ ነገር ሳይሆን እንደ አንድ የልማት ኃይል መታየት አለባቸው፡፡ መንግሥትና የመንግሥት አካላትም ይህንን ተገንዝበው ተቋማቱን ማበረታታት ይኖርባቸዋል፤ ጥሩ ገጽታቸውም ለህብረተሰቡ ግልጽ እንዲሆን ማድረግ አለባቸው፡፡ በአንድ ወቅት በተለይ አዲሱ አዋጅ በወጣበት አካባቢ መንግሥታዊ ስላልሆኑ ድርጅቶች ጥሩ ያልሆነ ገጽታ ተፈጥሮ ሲነገር ነበር፡፡ ይህ ሁኔታ ደግሞ ጥሩ አይደለም፡፡ ምክንያቱም የተለያዩ አካላት አብረው ተማምነው ካልሰሩ እንዲሁም አንዱ ሌላውን በጥርጣሬ አይን የሚያየው ከሆነ ጥሩ ስራ መስራት አይቻልም፤ አመርቂ ውጤት ማስመዝገብም አይቻልም፡፡ እኛም ሆንን መንግሥት ከሀገር ልማትና እድገት አኳያ ለተመሣሣይ አላማ የቆምን ነን፡፡ ይህ ከሆነ ደግሞ በመካከላችን መተማመኑም ሆነ ተጠያቂነቱ በእኩል ደረጃ መኖር አለበት፡፡ መንግሥት እኛን የሚገመግምበትና የሚቆጣጠርበት፣ እኛም ከመንግሥት የምንፈልገውን የምናገኝበት ግልጽ የሆነ አሰራር መኖር አለበት፡፡በእርግጥ መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማት ውስጥ ችግር የለም አንልም፡፡ በመንግሥት ተቋማት ውስጥ አንዳንድ ምግባረብልሹ የሆኑ ግለሰቦች እንዳሉ ሁሉ በእኛ ውስጥም ይኖራሉ፡፡ ነገር ግን እነዚህ ጥቂት ግለሠቦች ሁሉንም ሊወክሉ አይችሉም፡፡ ስለዚህ ችግር ያለባቸውን ድርጅቶች በህግ አግባብ ማረም አልያም ማስወገድ፣ መበረታታት ያለባቸውን ደግሞ እንዲጠናከሩ ማድረግ ይሻል፡፡ ይህን ለማድረግ ደግሞ እያንዳንዱ ተቋም ምን እና እንዴት እየሠራ እደሚገኝ እንዲሁም ለማህበረሠቡ እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ ምን እንደሆነ በግልጽ የሚያሳይ አካል ወይም ሚዲያ ያስፈልጋል፡፡ ከዚህ አንፃር እናንተ የጀመራችሁት መፅሔት በጣም ጥሩ ተግባር ነው የሚል አስተያየት አለኝ፡፡ አቶ ደሲሳ ቀበታ የቪዥን ኦፍ ኮሚዩኒቲ ዴቨሎፕመንት አሶሴሽን ዳይሬክተር

|3

ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

ዜናዎች


ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

የሲቪል ማኅበረሰብ ተቋማት ተልዕኳቸውን በሚፈፅሙባቸው የተለያዩ ዘርፎች ላይ ያተኮሩ በምሑራን የተሠሩ አማራጭ የፖሊሲ ሐሳቦች አዎንታዊ ተፅዕኖ የሚያሳርፉ ጥናቶችና የምሑራን ትንታኔዎች ይቀርቡበታል፡፡

የሕፃናት መብቶችን አተገባበር በመከታተል ሂደት የሲቪል ማህበረሰብ ተቋማት ሚና ዙሪያ አንዳንድ ነጥቦች 1 . መግቢያ የሕፃናት መብቶችን አተገባበር በመከታተል ሂደት የሲቪል ማህበረሰብ ተቋማት ቅቡል ሚና የተለያዩ ታሳቢዎችን መሰረት ያደርጋል፡፡ ከእነዚህም መካከል የተ.መ.ድ. የሕፃናት መብቶች ስምምነትን አተገባበር ለመከታተል የተቋቋመው ኮሚቴ (የሕፃናት መብቶች ኮሚቴ) በየጊዜው መንግስታት የሚቀርብለትን መደበኛ የሕፃናት መብቶች ሁኔታ ዘገባ እና በሲቪል ማህበረሰብ ተቋማት የሚቀርብለትን ተጓዳኝ ዘገባ መሰረት በማድረግ የሚሰጣቸው የመፍትሄ ሃሳቦች፣ በኢትዮጵያ መንግስት እና በአገሪቱ በሚንቀሳቀሱ የሕፃናት መብቶች ባለድርሻ አካላት የተዘጋጁ ዘገባዎችና የጥናት ውጤቶች እንዲሁም የሲቪል ማህበረሰብ ተቋማትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሕፃናት መብቶችን በመጠበቅና በማራመድ ያካበቱት ተግባራዊ ልምድ ተጠቃሽ ናቸው፡፡ ከእነዚህ ታሳቢዎች በመነሳት የሲቪል ማህበረሰብ ተቋማትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሕፃናት መብቶችን አተገባበር በመከታተል ሂደት ግቡዕ እና ቅቡል ሚና እንዳላቸው የሚያሳዩ አጠቃላይና ዝርዝር ምክንያቶችን ማቅረብ ይቻላል፡፡ ከእነዚህም ውስጥ የሕፃናት መብቶች ሁኔታ የሚያሳይ የተሟላ መረጃ አለመኖሩ፣ የሕፃናት መብቶች ኮሚቴ የመፍትሄ ሃሳቦችን አተገባበር የመከታተል አስፈላጊነት እና አገራዊ የሕጻናት መብቶች የሕግና የፖሊሲ ማዕቀፍ አተገባበር መከታተል ዋነኞቹ ናቸው፡፡

2. አጠቃላይ አመክንዮ የሕፃናት መብቶች ጥሰት እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አገሮች ከሚያጋጥሙ ዋነኛ የዴሞክራሲ፣ የሰብዓዊ መብቶችና የልማት ተግዳሮቶች አንዱ ነው፡፡ ሕፃናት በግለሰቦች፣ በቡድኖች ብሎም እንደ ሕግ አስከባሪ ተቋማት ባሉ የመንግስት አካላት ጭምር ጥቃት ይደርስባቸዋል፡፡ የተ.መ.ድ. የሕፃናት መብቶች ስምምነት የፀደቀ ቢሆንም እንኳ ሕፃናት አካላዊ ቅጣት ሊፈጸምባቸው፣ በፖሊስ ሊያዙ፣ በሞግዚቶቻቸው ወሲባዊ ጥቃት ሊደርስባቸውና ለጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ሊጋለጡ ይችላሉ፡፡ የሕፃናት መብት ጥሰት በተለይም እንደ ጎዳና ተዳዳሪ ሕፃናት፣ ከውሁዳን የማህበረሰብ ክፍሎች የሚወለዱ ሕፃናት ወዘተ. ያሉትን ተጠቂ ያደርጋል፡፡ ዓይነቱ ብዙ ሲሆን የተጠቂ ሕፃናት ቁጥር ከፍተኛ ነው፡፡ ለምሳሌ በስዊዲን ሕፃናት አድን ድርጅት የተደረገ አንድ ጥናት ከመቶ ዘጠና የሚደርሱ ተማሪዎች በመምህራን አካላዊ ቅጣት እንደሚፈጸምባቸው አሳይቷል። ወሲባዊ ጥቃትን በተመለከተ አንድ ጥናት ውስጥ ከተሳተፉ 485 ወጣት ሴቶች ውስጥ 332ቱ በሕፃንነት ዕድሜያቸው ወሲባዊ ጥቃት እንደደረሰባቸው ገልፀዋል። ከእነዚህ ተጨባጭ መረጃዎች ባሻገር አብዛኞቹ የሕፃናት መብት ጥሰት ክስተቶች ባለመመዝገባቸው ትክክለኛው የችግሩ ስፋት በግልጽ አይታወቅም፡፡ የሕፃናት መብቶችን ከመጠበቅ አንፃር እየታየ ያለው መሻሻል ቢኖርም በመንግስት ፖሊሲዎች እና በሕፃናት መብቶች ሁኔታ

መካከል ሠፊ ክፍተት ይታያል፡፡ እርግጥ ነው እንደ ኢትዮጵያ ባለች ውሱን የሃብት መጠን ባላት አገር ሁሉንም ማህበራዊ ችግሮች ሙሉ በሙሉ መፍትሄ መስጠት የሚቻል አይደለም፡፡ ይሁን እንጂ በአገሪቱ የሕፃናትን መብቶች ከመጠበቅ አንፃር የተሻለ ሥራ ሊሰራ ይችል እንደነበር ግልፅ ነው፡፡ ሕፃናት ከጥቃት የተሻለ ጥበቃ ሊደረግላቸው ይችል ነበር፣ እንደ ጎዳና ተዳዳሪ ሕፃናት፣ ወላጅ አልባ ሕፃናትና ለጥቃት ተጋላጭ የሆኑ ሌሎች ሕፃናት የመማር መብት የበለጠ ሊሟላላቸው ይገባ ነበር፣ በፓርላማ እና በመገናኛ ብዙሃን ለሕፃናት መብቶች የላቀ ትኩረት ሊሰጥ ይገባ ነበር፡፡ በኢትዮጵያ የሕፃናት መብቶችን በማክበር፣ በማስከበርና በማሟላት ሂደት ከድህነት፣ ከባህላዊና ልማዳዊ አኗኗር፣ ከአመለካከት፣ ከተቋማዊ ክፍተቶች እና ከመሳሰሉት የሚመነጩ የተወሳሳቡ ተግዳሮቶች ያጋጥማሉ፡፡ ይሁን እንጂ አፋጣኝ መፍትሄ ከሚሹት ተግዳሮቶች ውስጥ (የመልካም አስተዳደር ወሳኝ አካል የሆኑት) የግልጽነትና ተጠያቂነት አለመኖር ይገኙበታል። ለአብነት ያህል የሕፃናትን መብቶች አፈፃጸም የተመለከቱ ብሔራዊ የድርጊት መርሃግብሮችን አፈፃጸም ለመከታተል ወይም በሰነዶቹ የተጠቀሰው እርምጃ ባይተገበር አስፈፃሚና ፈፃሚ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ የሚያስችል ማዕቀፍ የለም፡፡ ይበልጥ አንገብጋቢ የሆነው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የሕግ አስከባሪ አካላትና ማረሚያ ቤቶች ሕጉ ከሚደነግገው በተፃራሪ ሕፃናትን ከአዋቂዎች ጋር በአንድ ክፍል ሲያኖሩ ጠያቂ አለመኖሩ ነው፡፡ ከትምህርትና ጤና

እርማት የሙሐዝ መፅሔት ዝግጅት ክፍል በቅፅ 1 ቁጥር 2 እትም ፊቸር በሚለው አምዳችን ‹‹ስለ ወርልድ ሶሻል ፎረም አንዳንድ ሃሳቦች›› በሚል ርዕስ የቀረበው ጽሁፍ የተዘጋጀው በአቶ አበራ ኃ/ማርያም መሆኑን እየገለፅን ለተፈጠረው ስህተት ይቅርታ እንጠይቃለን፡፡

|4

uÑ@ƒ’ƒ UƒŸ<

ዘርፎች ውጭ የሕፃናት ጉዳይ በኢትዮጵያ ፓርላማ በቂ ትኩረት አለማግኘቱም እንደ ሕፃናትና ሕግ፣ ተጋላጭ ሕጻናት፣ ወላጅ አልባ ሕፃናት፣ ጎዳና ተዳዳሪ ሕፃናት፣ ወዘተ. ባሉት ጉዳዮች ዙሪያ የተጠያቂነት ሥርዓቱ ደካማ መሆኑን ይጠቁማል፡፡ እስከ አሁን ድረስ መንግስት የሕፃናት መብቶችን ለመተግበር የገባውን ግዴታ ምን ያህል እየተወጣ መሆኑን ለመገምገም የምንችልበት ብቸኛው መደበኛ ስርዓት የተ.መ.ድ. የሕፃናት መብቶች ስምምነትን አተገባበር በተመለከተ መንግስት የሚያወጣቸው ዘገባዎች ናቸው፡፡ ይህ ስርዓት የተሻለ አቅም እንዲኖረው ሰፊ ሽፋን ያለውና ባለድርሻ አካላትን በሙሉ የሚያሳትፍ ተጓዳኝ የሕፃናት መብቶች ክትትል ስርዓት ሊኖር ይገባል፡፡ ይህም ተጓዳኝ ስርዓት ጉዳዩ በሚያካትታቸው የተለያዩ ዘርፎች የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶችን እና በአገሪቱ ያለውን አጠቃላይ የሰብአዊ መብት ሁኔታ በበቂ ደረጃ ታሳቢ ማድረግ የሚያስችል አገር በቀል ስርዓት መሆን አለበት፡፡ ከቀደመ ልምድ በመነሳት በሕፃናት መብት አተገባበር የክትትል ስርዓት ውስጥ የሚታዩ ክፍተቶችን እንደሚከተለው መዘርዘር ይቻላል፡ •

ለኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ አግባብነት ያለው እና የሕፃናት መብቶች ጉዳይ የሚመለከታቸውን አካላት በሰፊው ያካተተ ሁሉን አቀፍ የሕፃናት መብቶች ክትትል ስርዓት አለመኖሩ፣

የሕፃናት መብቶችን ጉዳይ የአገሪቱ ቀዳሚ አጀንዳዎች ውስጥ ለማካተት የሚያስችሉ ጠንካራ የሰብአዊ መብትና የሕፃናት መብት ተቋማት አለመኖራቸው፣ እና

በሕፃናት መብቶች ዙሪያ ሚና ያላቸው ተቋማት እና ባለድርሻ አካላት መካከል ግልፅና አዎንታዊ ምክክር የሚካሄድባቸው መደበኛ መድረኮች አለመኖራቸው ወይም ውሱን መሆናቸው፡፡

በየጊዜው የሚወጡ የሕፃናት መብቶች ሁኔታ ዘገባዎች አስፈላጊነት የማይካድ ቢሆንም የሕፃናት መብቶች ክትትል የመጨረሻ ውጤት ተደርገው ሊወሰዱ አይገባም። ይልቁንም እነዚህ ዘገባዎች ከአዎንታዊ ምክክር፣ የውሳኔ ሃሳቦችን ለመተግበር ኃላፊነት ያለባቸውን አካላት የሚያግዝ አቅም ግንባታ ከመተግበር እና ሕፃናት እንደ


የሲቪል ማህበረሰብ ዘርፍ የሕፃናት መብቶችን እውን ለማድረግ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ወሳኝ ድርሻ ያለው በመሆኑ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን አቅም የመገንባት አስፈላጊነት ከጥያቄ ውስጥ አይገባም፡፡ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ዘፍፈብዙ ተግባራትን የሚያከናውኑ፣ ለማህበረሰቡ ቅርበት ያላቸውና የገንዘብ ምንጮችን ከመድረስ አንፃር አንፃራዊ ጥንካሬ ያላቸው ከመሆናቸው ባሻገር በሰብአዊ መብቶች ትግበራ ዙሪያ ፋና ዜጎች በክትትል ስርዓቱ ውስጥ መሳተፍ የሚችሉበትን ምህዳር ከማስፋት ጎን ለጎን እንደ አንድ የስርዓቱ ውጤት ተደርገው መታየት አለባቸው፡፡ እነዚህ ውጤቶች በኢትዮጵያ ውስጥ አለመደረሳቸው ብዙም የሚያከራክር ጉዳይ አይደለም፡፡ ባለፉት ጥቂት አስርት ዓመታት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት እንደጀመሩ ሌሎች አገራት ሁሉ የኢትዮጵያ መንግስት ብሔራዊ የሰብዓዊ መብት ተቋማትን መሥርቷል፡፡ እነዚህ ሰብአዊ መብቶችን የማራመድ ዋነኛ ዓላማ ያላቸው ተቋማት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እና የእንባ ጠባቂ ተቋም ናቸው፡፡ በአሁኑ ጊዜ ተቋማቱ ገና በመጠናከር ላይ ያሉ በመሆናቸው የዜጎችን በተለይም የሕፃናትን መብቶች ከመጠበቅ አኳያ ሰፊ ትርጉም ያለው አስተዋጽኦና ሚና አላቸው ለማለት ይከብዳል፡፡ ለአብነት ያህል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ስትራቴጂክ እቅድ (እ.ኤ.አ. ከ2006 እስከ 2011) ተቋሙ ተቋማዊ ሚናዎችና ኃላፊነቶችን ከመለየት፣ ከሰው ኃይል፣ የሥራ መመሪያዎችን ከማዘጋጀት፣ አቤቱታዎችን ከማስተናገድ እና ከሌሎች ወሳኝ ተግባራት አንፃር ከፍተኛ የአቅም ችግር እንደተጋረጠበት እና ኮሚሽኑ ውጤታማ የሰብዓዊ መብት ተቋም መሆን እንዲችል እነዚህን ክፍተቶች መሙላት እንደሚያስፈለግ ይገልፃል፡፡ ይህ ሁኔታ በእንባ ጠባቂ ተቋም ውስጥም የሚታይ ነው፡፡ ብሔራዊ የሰብአዊ መብት ተቋማት እነዚህን የተቋማዊ አቅም ክፍተቶች ይዘው የሕፃናት መብቶችን ሁኔታ መከታተል ይችላሉ ማለት ይከብዳል፡፡ ስለዚህም ውጤታማ የሕፃናት መብቶች ክትትል ስርዓት ለመዘርጋት ሲታሰብ እነዚህ ተቋማት ሊኖራቸው የሚችለውን ሚና እና ጎን ለጎን ተቋማዊ አቅማቸውን ሊገነቡ ስለሚችሉበት መንገድ ማሰብ ያስፈልጋል፡፡ በኢትዮጵያ የሕፃናት መብቶችን ከመተግበር አኳያ ከሚያጋጥሙ ተግዳሮቶች አንዱ ደካማና ከሰብአዊ መብቶች ይልቅ አገልግሎት በመስጠት ላይ ያተኮረ የሲቪል ማህበረሰብ ዘርፍ ሆኖ ቆይቷል፡፡ የሰብአዊ መብቶችን ሁኔታ መከታተል ለብዙዎቹ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዲስ እንደመሆኑ ይህ

ወጊ ሚና ተጫውተዋል፡፡ ይህም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን በሕፃናት መብቶች አተገባበር ክትትል ስርዓት ውስጥ የግድ መካተት ያለባቸው አጋር ድርጅቶች ያደርጋቸዋል፡፡ በሌላ በኩል ይህንን እምቅ አቅም በተሟላ መልኩ ለመጠቀም ሊሻሻሉ የሚገባቸው እጥረቶችም ይታያሉ፡፡ ከነዚህም ውስጥ ውሱን ሰብአዊ መብቶችን የማራመድ ልምድ፣ ደካማ ማህበራዊ መሰረት እና ተከታታይ መርሃግብሮችን በተቀናጀ መልክ የመተግበር ልምድ አለመዳበር የመሳሰሉት ክፍተቶችና እጥረቶች ይጠቀሳሉ፡፡ በኢትዮጵያ የሕፃናት መብቶች ክትትል ስርዓት ከተ.መ.ድ. የሕፃናት መብቶች ስምምነት የክትትል ስርዓትና ሌሎች የሰብአዊ መብቶች አተገባበር የክትትል ሂደቶች (እንደ አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ወች ባሉት አካላት ከሚካሄዱት) በተለየ ሁኔታና ደረጃ በተለያዩ ፈፃሚ ተቋማትና ባለድርሻ አካላት መካከል ገንቢ ውይይትና ምክክር የሚደረግባቸው መድረኮች ሊኖሩት ይገባል፡፡ በተለይ በኢትዮጵያ በመንግስት እና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች መካከል ያለው ግንኙነት በጠነካራ መተማመንና አጋርነት ላይ የተመሰረተ ባለመሆኑ የእነዚህ መድረኮች መፈጠር የበለጠ ወሳኝ ነው። ሁሉም ተቋማት በጋራ በመሆን ገንቢ ውይይት የሚያደርጉበት መድረክ ካልተፈጠረ እና ይህም ወደ መተማመን ካላደረሳቸው በቀር ማንኛውም የሰብአዊ መብት ወይም የሕፃናት መብቶች ሁኔታ ዘገባ አላስፈላጊ ውጥረት በመፍጠር የሕፃናት መብቶችን አተገባበር ሊጎዳ ይችላል፡፡ እነዚህ የምክክርና ውይይት መድረኮች በኢትዮጵያ ገና እውን አልሆኑም፤ ስለዚህም መድረኮችን መፍጠርና ማጠናከር በቀጣይ ሊከናወን ይገባል፡፡ የሕፃናት መብቶችን አተገባበር የመከታተል ሂደት በተለያዩ ዘርፎችና ደረጃዎች የሚንቀሳቀሱ ባለድርሻ አካላትን ያካተተ መሆን አለበት፡፡ ዓመታዊ የሕፃናት መብቶች ሁኔታ ዘገባዎችም በቀጣይ ሊከወኑ የሚገባቸውን ተግባራት ብቻ ሳይሆን ማን እንደሚተገብራቸው በማሳየት የተጠያቂነት ስርዓት የሚያጠናክር ሊሆን ይገባል፡፡ ይህም ማለት የተለያዩ ፈፃሚ አካላት ድርሻቸውን

መወጣታቸውን ለመከታተልና ያጋጠሟቸውን ተግዳሮቶች በጋራ ለመፍታት የሚያስችል ውጤታማ የክትትል ስርዓት ሊኖር ይገባል። ምክንያቱም የሕፃናት መብቶችን አተገባበር የመከታተል ሂደት መዳረሻው በአገሪቱ የሕፃናት መብቶችን ሁኔታ ለማሻሻል የሚያግዙ ተግባራዊ እርምጃዎችን መውሰድ ነው፡፡ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ የሕፃናት መብቶችን አተገባበር በመከታተል ሂደት የሲቪል ማህበረሰብ ተቋማትን የማካተት ዓላማ በተ.መ.ድ. የሕፃናት መብቶች ስምምነትና በአፍሪካ የሕፃናት መብቶችና ደህንነት ቻርተር መሰረት ለህፃናት መብቶች ኃላፊነት ያለባቸውን አካላት ተጠያቂነት የሚያረጋግጥ እና ለሕፃናት ደህንነትና ክብካቤ ለሚሰጡ ተቋማትና ግለሰቦች (ሞግዚቶች) ድጋፍ የሚያደርግ ጠንካራ የክትትል ስርዓት መዘርጋት ነው።

3. በሕፃናት ሁኔታ ዙሪያ የተሟላ መረጃ አለመኖሩ ከላይ እንደተጠቀሰው የኢትዮጵያ መንግስት የተ.መ.ድ. የሕፃናት መብቶች ስምምነትን አፈፃጸም ለመከታተል ለተቋቋመው ኮሚቴ ተከታታይ ዘገባዎችን አቅርቧል፡፡ ኮሚቴው እነዚህን ዘገባዎች በመመርመር ሂደት በአገሪቱ የሕፃናትን ሁኔታ የተመለከተ በቂ መረጃ አለመኖሩ እንደሚያሳስበው ያለማሰለስ ሲገልጽ ቆይቷል፡፡ ለአብነት ያህል እ.ኤ.አ. በ2006 በኢትዮጵያ የቀረበውን ዘገባ በተመለከተ በአገሪቱ የሕፃናት ዝሙት አዳሪነት፣ ህገ-ወጥ የሕፃናት ዝውውር፣ የሕፃናት ወሲባዊ ብዝበዛ እና ጥቃት ዙሪያ የችግሩን መጠን እና የተጎጂ ሕፃናትን ቁጥር የሚያሳይ መረጃ አለመቅረቡ በጽኑ እንዳሳሰበው ገልጧል፡፡ ከዘገባዎቹ መመልከት እንደሚቻለው የእነዚህ ጉዳዮች አሳሳቢነት የኢትዮጵያ መንግስትም የሚጋራው ሃሳብ ነው፡ ፡ ለምሳሌ - በሁለተኛው የአምስት አመት ዘገባ ላይ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ክስተት በተመለከተ ግምታዊ መረጃ እንኳ ለመስጠት የሚያስችል የተጠናቀረ የመረጃ አሰባሰብና ክትትል ስርዓት አለመኖሩን መንግስት ጠቅሷል፡፡ በተጨማሪም የሕፃናት መብቶችን ለመተግበር በየጊዜው ለተዘጋጁት ብሔራዊ የትግበራ እቅዶች (National Action Plans) መነሻ እንዲሆኑ የተካሄዱት ዳሰሳዊ ጥናቶች ከለዩዋቸው ችግሮች መካከል አግባብነት ያለውና የተሟላ መረጃ ለመሰብሰብ የተደረጉ ጥረቶች ውሱን መሆን አንዱ ነበር፡ ፡ በተመሳሳይ ሁኔታ መንግስታዊ ያልሆኑ ፈፃሚ አካላትም በኢትዮጵያ የሕፃናትን ሁኔታ የሚያሳይ የተሟላና ጊዜውን የጠበቀ መረጃ አለመኖሩን እንደችግር ሲያነሱት ቆይተዋል፡፡ ስለዚህ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ተሳትፎ በኢትዮጵያ የሕፃናትን ሁኔታ የሚያሳይ የተሟላና ጊዜውን የጠበቀ መረጃ በገፅ 17 ይቀጥላል ...

|5

ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

ክፍተት በቂ ትኩረት ካልተሰጠው በቀር የሚታሰበው የሕፃናት መብቶች አተገባበር ክትትል ስርዓት ሰፊ መሰረት ያለው ሊሆን አይችልም፡፡


ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

የሲቪል ማኅበረሰቡ ተቋማት የገጠሟቸው ወቅታዊ ስጋቶች እና ተግዳሮቶችን አስመልክቶ የሚመለከታቸውን የመንግሥት አካላት፣ በጉዳዩ ላይ አግባብነት ያላቸውን ባለሙያዎችና የሲቪል ማኅበረሰቡን ተወካዮች የሚሠጧቸው ቃለ-ምልልሶች የሚተላለፍበት ዓምድ ነው፡፡

“ለትውልድ የሚተላለፍ አርአያነት ያለው ተግባር አከናውነን ማለፍ ነው የምንፈልገው”

ዚህ እትም ዕንግዳችን የ “ቪዥን ኢትዮጵያ ኮንግረስ ፎር ዴሞክራሲ” ኤክስኪዮቲቭ ዳይሬክተርና የዓለም የሰላም አምባሳደር አቶ ታደለ ደረሰ ናቸው፡፡ አቶ ታደለ በተለያዩ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ በተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎች ላይ ለበረካታ ዓመታት ሠርተዋል፡፡ በአገር ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ባበረከቱት አስተዋጽኦም ተቀማጭነቱ ዋሽንግተን ዲሲ ከሆነ ድርጅት የሰላም አምባሳደርነት ማዕረግ ተሰጥቷቸዋል፡፡ ከአቶ ታደለ ጋር ባደረግነው ቆይታ ስለሚመሩት ድርጅት አጠቃላይ እንቅስቃሴ በቃለ-ምልልስ የሰጡን ማብራሪያ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

አቶ ታደለ ደረሰ የ “ቪዥን ኢትዮጵያ ኮንግረስ ፎር ዴሞክራሲ” ኤክስኪዮቲቭ ዳይሬክተርና የዓለም የሰላም አምባሳደር

ሙሐዝ፡- ቪዥን ኢትዮጵያ መቼ ተመሰረተ? አቶ ታደለ፡- ቪዥን ኢትዮጵያ ኮንግረስ ፎር ዴሞክራሲ የተመሰረተው ጥር 30 ቀን 1995 ዓ.ም. በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአምስት ኢትዮጵያዊ ምሁራን አማካኝነት ነው። ለምስረታው መነሻ የሆነው ‹‹የምሁራን ሚና በኢትዮጵያ›› በሚል በአቶ አብርሃም አበበ የቀረበው ጥናታዊ ፅሁፍ ነበር፡፡

ሙሐዝ፡- የቪዥን ኢትዮጵያ የትኩረት አቅጣጫ ምን ላይ እንደሆነና ድርጅቱ ከተቋቋመ ጀምሮ ያከናወናቸው ተግባራት ምን እንደሆኑ ቢገልፁልን? አቶ ታደለ፡- የቪዥን ኢትዮጵያ ዓላማዎች 60 በመቶ

|6

መልካም ዜጋ በመፍጠር፣ 30 በመቶ መልካም አስተዳደር በመፍጠርና በማዳበር፣ 10 በመቶው ደግሞ መልካም መንግሥትን በመፍጠር ላይ ትኩረት ያደረጉ ናቸው፡፡ ይኼ ደግሞ “ትሪያንግል ፎር ዴሞክራታይዜሽን” የተባለ ፕሮግራም ነው፡፡ ይኼን ፕሮግራም ተግባራዊ ለማድረግ የአስተዳደርና የሙያ ማሻሻያ፣ የቤተሰብ አመራር፣ የአካባቢ መስተዳድርና

የሠራተኛ ኮርሶችን (labor education) እንዲሁም ሥልጠናዎችን እንሰጣለን፡፡ እያንዳንዱ ኮርስ ለ15 ቀን የሚሠጥ ሆኖ 20 የጥናት ወረቀት ይቀርብበታል፡፡ ከዚህ ባሻገር በዓውደ-ጥናት ደረጃ የፖሊሲ አወጣጥና አፈፃፀም፣ በዴሞክራሲ ርዕሰ-ግንባታ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተግባርና ሚና፣ በሴቶችና በሕፃናት ላይ የሚደርሱ የኃይል ጥቃቶችን በመከላከል፣ ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ በመፍታትና በሠላም ግንባታ፣ ወዘተ. በሚሉ ርእሰጉዳዮች ላይ ሥልጠናዎች እንሰጣለን፡ ፡ እያንዳንዱ ሥልጠና ለሦስት ቀናት የሚሠጥ ሲሆን ስድስት የጥናት ወረቀቶች ይቀርብበታል። ሌላውና ዋናው ፕሮግራማችን ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የሚፈጅ የአጭር ጊዜ


ሥልጠናውን የሚሰጡት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ከኮተቤ መመህራን ትምህርት ኮሌጅ፣ እንዲሁም ከተለያዩ የግል ተቋማትና የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የተውጣጡ በጎ ፈቃደኞች ናቸው፡፡ ቪዥን ለእነዚህ በጎ ፈቃደኞች የሚከፍላቸው ምንም ነገር የለም። ከዚህም ሌላ ምርጫን የመታዘብ እና የምርጫ ትምህርት የመስጠት ተግባርም እናከናውናለን፡፡ለምሣሌ፡- ግንቦት 7 ቀን 1997 ዓ.ም የተካሄደውን አገራዊ የህዝብ ተወካዮችና የክልል ምክር ቤት ምርጫ ላይ 200 በጎ ፈቃደኞችን በማሠማራት ምርጫውን የመታዘብ ተግባር እንዲያከናውኑ አድርገናል፡፡ በተጨማሪም የሥነ-ዜጋና የሥ-ምግባር ትምህርት በአዲስ አበባ፣ በባህርዳር፣ በደብረ ማርቆስና በኮምቦልቻ የሰጠን ሲሆን በአጠቃላይ በተለያዩ ዘርፎች 66 ክበባትን በማቋቋምና በጎ ፈቃደኞችን በማሰባሰብ እስከአሁን በክበባቱ ውስጥ 14 ሺህ 298 በጎ ፈቃደኞችን በማሳተፍ ላይ እንገኛለን፡፡ ቪኮድ የሚሰጣቸውን የሥነ-ዜጋና የሥነምርጫ ትምህርት ሥልጠናዎች በተመለከተ እስከአሁን በ34 ሺህ ፕሮግራሞች በሁሉም የአገሪቱ ክልሎች ውስጥ ለሚገኙ ከ5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ሥልጠናውን ሰጥተናል፡፡ በተጨማሪም፤ • በዲሞክራሲና በሰብዓዊ መብት በአዲስ አበባ፣ በደብረ ማርቆስ፣ በደብረ ብርሃንና በጋምቤላ በ34 ዙር ፕሮግራሞች ከ14 ሺህ በላይ ዜጎችን፤ • በሴቶችና በሕፃናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን በሚመለከት ግንዛቤ በመፍጠር ረገድ በአዲስ አበባ፣ በሀዋሳና ናዝሬት በተደረጉ 4 ፕሮግራሞች ለ525 ሰዎች፤ እንዲሁም • በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን የመከላከል ተግባራዊ ዘዴ በሚመለከት 8 ፕሮግራሞችን አካሂደን 229 ሰዎችን አሰልጥነናል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ የአስተዳደርና የሥራ አመራር ሙያ ማሻሻያ ሥልጠና በአዲስ አበባና በጋምቤላ በ32 ዙር ፕሮግራሞች ከ9 ሺህ በላይ ሰዎች በድርጅቱ ሥልጠና አግኝተዋል፡፡ ከዚህ ውስጥ 31 ፕሮግራሞች “በጎ ፈቃደኝነት ለልማት” በሚል ፕሮግራም በነፃ የተሰጡ ሥልጠናዎች ናቸው፡፡

ሙሐዝ፡- በሥራችሁ ውጤታማ የሆናችሁባቸው ጉዳዮች ምን ምን ናቸው? አቶ ታደለ፡- የዴሞክራሲ እና የሰብዓዊ መብቶች ባህልን በማዳበርና በማስፋፋት፥ ተጠያቂነትንና ግልፅነትን በማስተማር፣ የኃላፊነት ድፍረትን እንዲሁም ተሳትፎን፣ በሕግ ፊት እኩልነትን እና መልካም

አስተዳደርን በማስገንዘብ ብሎም ተግባራዊ እንዲደረግ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ሥራዎች ተሰርተዋል፡ ፡ በዚህም 60 በመቶ መልካም ዜጋን በመፍጠር፥ 30 በመቶ መልካም አስተዳደርን በማዳበር፥ 10 በመቶ ደግሞ መልካም መንግሥትነትን በመፍጠር እና ተግባራዊ እንዲሆን በማገዝ ዙሪያ ውጤታማ መሆን ችለናል፡፡

ሙሐዝ፡አሁን በሥራዎቻቸሁ ላይ የገጠሟችሁ ችግሮች ምንድን ናቸው? አቶ ታደለ፡- በማንኛውም የስራ እንቅስቃሴ ውስጥ አልጋ በአልጋ የሚሆን ምንም ነገር የለም፡፡ በመሆኑም እንደድርጅት “ዳገት እርሙ” የሚል አካሄድ አንከተልም፡፡ የአድቮኬሲ ሥራ ከሌላው በጣም የተለየ ነው፡፡በሥራችን የተለያዩ ችግሮች ገጥመውናል፤ ለችግሩ ግን መፍትሄ ፈላጊዎች ነን፡፡ከባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመመካከር እየፈታን የምንገኛቸው የተለያዩ ጉዳዮችም አሉ፡፡ ስለዚህ በየጊዜው መፍትሄዎችን እየሠጠን ሥራችን ሳይሰናከል የሚቀጥልበትን አካሄድ እንፈጥራለን፡፡ ለምሳሌ፡- አሁን ባለብን የበጀት እጥረት ምክንያት እንደፈለግን በመላ አገሪቱ ተንቀሳቅሰን መሥራት አልቻልንም፡፡ ይህም በመሆኑ ማምጣት የምንችለውን ለውጥ ያህል አላመጣንም፡፡

ሙሐዝ፡- አዲሱ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እና ማኅበራት አዋጅ እንዲሁም መመሪያዎች በስራችሁ ላይ ያመጣው ለውጥ አለ? ካለ በዝርዝር ቢገልፁልን? 2nd Quotation to be used inside the reading በህጉ መውጣት ምንም ቅሬታ የለንም….ሆኖም ህጉ ከመውጣቱ በፊት ፖሊሲ ተቀርፆ ከህዝቡ ጋር በሰፊው ውይይት እና የማግባባት ስራ (ሎቢይንግ) ተሰርቶ ቢሆን ኖሮ አፈፃፀሙ አሁን ካለበት የበለጠ ውጤታማ ሊሆን ይችል እንደነበር ይሰማኛል፡፡ አቶ ታደለ፡- ለውጥ አምጥቷል። ህጉ ከመውጣቱ አስቀድሞ የሥራ እንቅስቃሴያችን በመላ ሀገሪቱ በስፋት የሚከናወን ነበር፡፡ ይሁንና በአሁን ሰዓት ድርጅቱ ካለበት የገንዘብ እጥረት የተነሳ ሥራዎቻችንን በተወሰኑ አካባቢዎች ብቻ እንድናከናውን ተገደናል፡፡ በህጉ መውጣት ምንም ቅሬታ የለንም፡፡ በህጉ ዙሪያ ባለድርሻ አካላት በተለያየ መድረክ እንዲወያዩ ማድረግ ደግሞ የዴሞክራሲ ባህል ነው፡፡ ሆኖም ህጉ ከመውጣቱ በፊት ፖሊሲ ተቀርፆ ከህዝቡ ጋር በሰፊው ውይይት እንዲሁም የማግባባት ሥራ

በማንኛውም የስራ እንቅስቃሴ ውስጥ አልጋ በአልጋ የሚሆን ምንም ነገር የለም፡፡ በመሆኑም “ዳገት እርሙ” የሚል አካሄድ አንከተልም...

(ሎቢይንግ) ተሠርቶ ቢሆን ኖሮ አፈፃፀሙ አሁን ካለበት የበለጠ ውጤታማ ሊሆን ይችል እንደነበር ይሰማኛል፡፡ በእርግጥ ከህጉ መውጣት ጋር ተያይዞ ባለድርሻ አካላት ምንም ዓይነት ቅድመ-ውይይት አላደረጉም ማለት አይቻልም፤ ነገር ግን ውይይቶቹ የተጠበቀውን ያህል አጥጋቢ አልነበሩም፡፡ እዚህ ላይ ሳላደንቅ የማላልፈው ጉዳይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር አቶ መለስ ዜናዊ በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ከተለያዩ የባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት አዋጁን አስመልክቶ ያደረጉትን ውይይት ነው፡፡ በወቅቱ በተደረገው ውይይት በርካታ ችግሮችና ጥያቄዎች ተነስተዋል፡፡ የተፈለገውን ያህል ለውጥ ባናመጣም ከውይይቱ በመነሳት አንዳንድ መሻሻሎች ተደርገዋል። በመሆኑም እንደ አንድ የሲቪል ማህበረሰብ አባል እና እንደ አንድ መልካም ዜጋ ይህንን አጋጣሚ ሳላመሰግን አላልፍም፡፡ ለእኔ ዴሞክራሲ ማለት በህግ የመተዳደር፣ የሚገባን ያለማጣት፣ የማይገባን ያለመመኘት የአኗኗር ዘይቤ ሲሆን በህዝብ፣ ለህዝብ፣ የህዝብ ለሆነ መንግሥትም መሳሪያ ማለት ነው፡፡ ይህን ዓይነት የዴሞክራሲ እና የሰብዓዊ መብት ባህል ማስፋፋት ደግሞ የመንግስት ተልዕኮ ብቻ አይደለም፤ በማህበራት እና በህዝብ ተሳትፎም ጭምር ሊተገበሩ የሚችሉ ናቸው፡፡ ለዚህ ነው አዘውትረን “ዴሞክራሲያዊነትና ብዝኃዊነት” በማለት የምናስተምረው፣ የምንማማረውና የምናሳትፈው፡፡ ወደ ተነሳንበት ጥያቄ ስንመጣ አንድ ማህበር ወይም መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ሲቋቋም “ኢትዮጵያ” በምትባል ሀገር ውስጥ “በኢትዮጵያ ህዝብ” ስም እንደሆነ ለሁሉም ግልፅ ነው። በመሆኑም በማህበሩ የተገኘ ገንዘብም ሆነ ንብረት ለታለመለት አላማ ማለትም የኢትዮጵያን ህዝብ ለማገልገል መዋል ይጠበቅበታል፡፡ የዚህን

በገፅ 18 ይቀጥላል ...

|7

ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

ሥልጠና ነው፡፡ ይኼ ዓመቱን ሙሉ ለተለያዩ ባለሙያዎች የምንሠጠው የሥልጠና ፕሮግራም ነው፡፡ በዚህ ፕሮግራም እስካሁን ተጠቃሚ ከሆኑ ሰዎች መካከል 350 የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ 875 የፖሊስ አባላት እና 300 የሕክምና ባለሙያዎች የሚጠቀሱ ሲሆኑ ቀሪዎቹ ደግሞ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅት አባላት ናቸው፡፡


ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

የሲቪል ማኅበረሰብ ተቋማት የተቋቋሙበትን ዓላማ እና የትኩረት ዘርፎች መሠረት በማድረግ ስኬቶቻቸው እና ተግዳሮቶቻቸው የሚዳሰስበት ዓምድ ነው፡፡

ዓመት የዓላማ ጉዞ

“በተሳትፎ “በተሳትፎ የድህነት የድህነት ቅነሳ ቅነሳ ማህበር” ማህበር” ተግባራዊ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንቅስቃሴ

ምሥረታ በተሳትፎ የድህነት ቅነሳ ማህበር (Participatory Poverty Reduction Organization /PPRO/) ለትርፍ ያልተቋቋመና መንግሥታዊ ያልሆነ አገር በቀል ድርጅት ነው፡፡ ድርጅቱ በሰው ሰራሽም ሆነ በተፈጥሮ ምክንያት በሰዎች ላይ እየተከሰቱ ያሉ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተግዳሮቶች በሚያሳስቧቸው በጎ ፈቃደኞች እና አቶ ሰላሙ ኖራዴ በተባሉ የግብርና ባለሙያ መሥራችነት የተቋቋመ ነው፡፡ ድርጅቱ ቀደም ሲል በፍትህ ሚኒስቴር ህጋዊ እውቅና አግኝቶ የተመሠረተው እ.ኤ.አ የካቲት 14 ቀን 2002 ዓ.ም. ሲሆን በቅርቡ ደግሞ በበጎ አድራጎትና በማህበራት ኤጀንሲ ዳግም ምዝገባ አካሂዶ ሥራውን በተቀላጠፈ መልኩ በማካሄድ ላይ ይገኛል፡፡ ‹‹PPRO›› ትኩረት ሰጥቶ የሚሠራው በደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በሀድያ ዞን ውስጥ በሚገኙ ሶስት ወረዳዎች ውስጥ ነው፡፡ ወረዳዎቹ ሌሞ፣ አንሌሞ እና ሚሻ በመባል ይታወቃሉ፡፡ በምስረታው ወቅት ሥራው የተጀመረው በሁለት ቀበሌ ገበሬ ማህበራትና በ50 አርሶ አደሮች ላይ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ 21 ቀበሌ ገበሬ ማህበራትና 16 ሺህ 360 አርሶ አደሮች እንዲሁም 2 ሺህ የከተማ ነዋሪዎች በድርጅቱ ታቅፈው ተጠቃሚ በመሆን

አቶ ሰላሙ ኖራዴ የትኩረት አቅጣጫና ዓላማ ለብዙ ዘመናት ያህል ድህነት የኢትዮጵያ መገለጫ ሆኖ ቆይቷል፡፡ ይህንን መጥፎ መገለጫ ለመለወጥም መንግሥት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ በመሥራት ላይ ይገኛል፡፡ ይሁን እንጂ የድህነትን ታሪክ የማጥፋት

|8

ላይ ይገኛሉ፡፡

ኃላፊነት በመንግሥት ላይ ብቻ የሚጣል ጉዳይ ሳይሆን በመላው ህብረተሰብና በእያንዳንዱ ዜጋ ላይ የሚወድቅ ኃላፊነት መሆኑ የሚያጠያይቅ አይደለም፡፡ የ‹‹PPRO›› ዋንኛ የትኩረት አቅጣጫም ድህነትን በማስወገድ ጎዳና ውስጥ ገበሬውን ማዕከል በማድረግና ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ሰዎች በቂ ምርት አምርተው በምግብ ራሣቸውን የሚችሉበትን ሁኔታ በማመቻቸት ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር ጤናማና ምርታማ እንዲሁም

ዘላቂነት ባለው መልኩ በምግብ ራሱን የቻለ ማህበረሠብ ተፈጥሮ ማየት የድርጅቱ ዋንኛ ራዕይ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ ይህ ድርጅት የሚከተሉትን ሦስት ዋና ዋና ዓላማዎች አንግቦ የሚጓዝ ነው፤


ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

1ኛ. የተተኳሪውን ማህበረሠብ የግብርና ምርት እና ምርታማነትን ማሳደግ፤ 2ኛ. የተፈጥሮ ሀብቶችን በአግባቡ በመጠቀም የተተኳሪውን ማህበረሠብ የኑሮ ደረጃ ማሻሻል፤ 3ኛ. ዘላቂነት ያለው የመሬት አጠቃቀም ስርዓት (Sustainable Land Management) በመከተል የተሻለ አካባቢ ለተተኪው ትውልድ ማቆየት፤

የሚያከናውናቸው ተግባራት ‹‹ራሱን የቻለ ማህበረሠብ ለመፍጠር እንጂ የጥገኝነትን አስተሳሰብ ለመጨመር አንሰራም፤ ከማህበረሠቡ ጋር እንሰራለን እንጂ አንሠራለትም፤›› የሚል መርህ ይዞ የሚንቀሳቀሰው ይህ ድርጅት ከተመሠረተ 12 ዓመታትን አስቆጥሯል፡፡ በነኚህ አመታት ውስጥ አያሌ ተግባራትን አከናውኗል፤ በማከናወን ላይም ይገኛል፡፡ ካከናወናቸው ተግባራት ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል፥ የተለያዩ ምርጥ ዘሮችን ለምሳሌ የበቆሎ፣ የድንች፣ የአትክልትና ፍራፍሬ ወዘተ. ከግብርና ምርምር ጣቢያዎች በማምጣትና ለገበሬዎች በማደል የገበሬዎች ምርትና ምርታማነት እንዲጎለብት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል፡፡ ከዚህም የተነሳ ድርጅቱ ትኩረት ሰጥቶ ከሚሠራባቸው 21 ቀበሌዎች ውስጥ የሚገኙ በርካታ ገበሬዎች ከፍተኛ የኢኮኖሚ ለውጥ ማምጣት ችለዋል፡፡ ለምሳሌ፡- ቀደም ሲል በሴፍቲኔት ሲረዱ የነበሩ ገበሬዎች ዘጠና ከመቶ ያህሉ ሙሉ በሙሉ ራሳቸውን በምግብ በመቻል ከዕርዳታ ጠባቂነት ተላቀዋል፡፡ ከዚህም ጋር በተያያዘ ገበሬው ቀደም ሲል ይጠቀምበት የነበረውን ልማዳዊ የአመራረት ተግባር በመተው ሳይንሳዊ ሂደትን በተከተለ መልኩ ምርጥ ዘር መጠቀምንና በመስመር መዝራትን እንዲለምድ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል፡፡ ከዚህ አንፃር በተለይ በበቆሎ እና በድንች ምርት ላይ እጅግ አመርቂ የሆነ ውጤት

...ጠባቂነትን ለማበረታታት መሥራት የለብንም… ነፃ ስጦታ የገበሬውን ህይወት ይለውጠዋል ብለን አናምንም...

ተገኝቷል፡፡ ለምሳሌ፡በሄክታር እስከ 600 ኩንታል ድንች ለማምረት ተችሏል፡ ፡ ይህ ሁኔታ ደግሞ ገበሬው በምግብ ራሱን እንዲችል ከማገዙም በላይ በቂ ምርት ወደ ገበያ በማቅረብና በመሸጥ የኑሮ ደረጃውን እንዲያሻሽል ረድቶታል፡፡ በሌላ መልኩ በአፈር ጥበቃ ረገድ ድርጅቱ ያከናወናቸውና አሁንም እያከናወናቸው ያሉት ተግባራት በቀላሉ የሚገመቱ አይደሉም፡፡ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ድርጅቱ የሚሠራባቸው አካባቢዎች በሀድያ ዞን ውስጥ የሚገኙ ሦስት ወረዳዎች ናቸው፡ ፡ እነዚህ ወረዳዎች ደግሞ ተዳፋትነት የሚበዛባቸው ከመሆናቸው የተነሳ አብዛኛውን ጊዜ የአፈር መሸርሸርና መከላት የሚደርስባቸው ነበሩ፡፡ ይሁን እንጂ ድርጅቱ ችግሩ ጎልቶ በሚታይባቸው በተለይ በ6 ቀበሌዎች ውስጥ እርከኖችን በመሥራት፣

አፈር እንዳይሸረሸር ሊከላከሉ የሚችሉ ሳሮችን በመትከል፣ እንዲሁም መሬቱ እንዳይራቆት በማድረግ ከፍተኛ የሆነ የአፈር ጥበቃ ተግባር አካሂዷል፡፡ በዚህ ተግባሩም በተደጋጋሚ ጊዜ ከመንግስት የተለያዩ የምስክር ወረቀቶችና ማበረታቻ ሽልማቶች ተበርክቶለታል፡፡ ገበሬው ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ የመጠቀምና የማምረት ልምድ እንዲያዳብር የተደረገውና አሁንም እየተደረገ ያለው ጥረት እጅግ አበረታች ውጤት እያስገኘ ያለ ሌላው የድርጅቱ ወሳኝ ተግባር ነው፡ ፡ ድርጅቱ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ሆሳዕናን ጨምሮ ሌሎች ከተማ ቀመስ ቀበሌዎች ውስጥ የሚገኘው አብዛኛው ማህበረሠብ ከብት የማርባት ልምድ አለው፡፡ ይሁን እንጂ የከብቶቹን አዛባ በአግባቡ የመጠቀም ፍላጎትም ሆነ ልምድ እምባዛም አይስተዋልም፡፡ ይህን ሁኔታ ያስተዋለው ይህ ድርጅት አዛባውን በአህያ ጋሪ በማሰባሰብና የተፈጥሮ ማዳበሪያ በማዘጋጀት ለገበሬው ያቀርባል፡ ፡ ይህ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ደግሞ ምርትና ምርታማነትን ከማሳደጉ በተጓዳኝ ለአካባቢ ጥበቃና ለወጪ ቅነሳ እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው፡፡ እላይ ከተዘረዘሩ ተግባራት በተጨማሪ ድርጅቱ በዓመት ሁለት ጊዜ ከገበሬዎች፣ ከመንግሥት ሠራተኞችና ባለሥልጣናት ጋር ውይይት ያካሂዳል፡፡ በውይይቱም፥ ባጋጠሙ ችግሮችና በመፍትሄዎቻቸው ላይ ምክክር ያደርጋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ እና በስነተዋልዶ ጤና ዙሪያ ይመክራል፡፡

የአተገባበር ሂደት ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ይህ ድርጅት ትኩረት ሰጥቶ የሚሠራው ከገበሬዎች ጋር ነው፡፡ ይሁን እንጂ በሶስቱ ወረዳዎች በገፅ 10 ይቀጥላል ...

|9


ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

ማዘጋጃ፤ … ወዘተ. የራሱ የሆነ ወቅት አለው፡፡ ስለዚህ የግብርና የተለያዩ ወቅቶችን ያላገናዘበና ለእያንዳንዱ የሥራ እንቅስቃሴ አስፈላጊ የሆነው በጀት በጊዜውና በሰአቱ ካልተለቀቀ ተግባራትን ውጤታማ በሆነ መልኩ ማከናወን አይቻልም፡፡ ከዚህ አንፃር የዕርዳታ በወቅቱ አለማግኘት የድርጅቱ አብይ ተግዳሮት ሆኖ ይታያል፡፡

በተሳትፎ... ከገፅ 9 የቀጠለ

...

ውስጥ የሚገኙት ገበሬዎች በሙሉ በድርጅቱ ውስጥ የታቀፉ አይደሉም፡ ፡ በድርጅቱ ውስጥ በመታቀፍ የተለያዩ ጥቅማጥቅሞች ለምሳሌ፡ምርጥ ዘር የሚያገኙት ገበሬዎች በተለያዩ መመዘኛዎች የተመረጡ ናቸው፡፡ ድርጅቱ ምርጫውን የሚያካሂደው ከቀበሌ አመራሮች ጋርና ከግብርና ኤክስቴንሽን ሠራተኞች ጋር በመመካከር ነው፡፡ በተለይ ዘር በነፃ ከማግኘት አንፃር የኢኮኖሚ አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ ገበሬዎች ቅድሚያ እንዲሰጣቸው ያደርጋል፡፡

የወደፊት እቅድ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ድርጅቱ ሥራውን የጀመረው በ2 ቀበሌ ገበሬ ማህበራትና በ50 ገበሬዎች ላይ ብቻ ነበር፡፡ በሂደትም 21 ቀበሌዎችንና ከ16 ሺህ 360 ገበሬዎች በላይ አካቷል፡፡ ይሁን እንጂ በዚህ ይበቃኛል ብሎ አልተቀመጠም፡፡ ‹‹ዘላቂ ልማት ለማምጣት በትጋት እንሰራለን›› የሚል መርህ ያነገበው ይህ ድርጅት አቅሙን የበለጠ በማጎልበት አሁን የጀመረውን ሥራ በሌሎች ዞኖችና ወረዳዎችም ጭምር በማስፋፋት ህብረተሠቡን ተጠቃሚ የማድረግ እቅድ አለው፡፡ በመሆኑም እያንዳንዱ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት የፕሮጀክቱን የሥራ አፈፃፃም በግልፅ እየገመገመና የወደፊት ዕቅዱን ለማራመድ የሚያስችሉ የተለያዩ ተግባራትን በትጋት እያከናወነ ይገኛል፡፡

ይህ ማለት ግን ድርጅቱ ሁልጊዜ በየዓመቱ ዘር በነፃ ያከፋፍላል ማለት አይደለም፡፡ ‹‹ጠባቂነትን ለማበረታታት መሥራት የለብንም›› የሚል መርህ ያለው ይህ ድርጅት ነፃ ስጦታ የገበሬውን ህይወት ይለውጠዋል ብሎ አያምንም፡ ፡ በመሆኑም የገንዘብ አቅም ለሌላቸው ገበሬዎች በመጀመሪያ ዓመት ላይ መቶ በመቶ በነፃ፣ በሁለተኛው ዓመት ላይ 50 በመቶ፣ ሦስተኛ ዓመት ላይ ደግሞ 25 በመቶ እገዛ ያደርግና በመጨረሻ ሙሉ በሙሉ ራሳቸውን እንዲችሉ ያደርጋል፡ ፡ በዚህም አሠራሩ በርካታ ገበሬዎች ከተረጅነት ወጥተው ሙሉ በሙሉ ራሳቸውን ችለዋል፡፡

በአጠቃላይ ‹‹ድህነትን በጋራ እናጥፋ›› የሚል ውስጣዊ ተነሳሽነት በያዙ አንድ ግለሠብ መሪነት የተመሠረተው “በተሳትፎ የድህነት ቅነሳ ማህበር (PPRO)” በተጓዘባቸው አስራሁለት ዓመታት ውስጥ በጉልህ የሚታዩ በርካታ ማህበረሰባዊ ለውጦች እንዲመጡ ከማስቻሉም በላይ በተተኳሪው ህብረተሠብ ህሊና ውስጥ ‹‹ለካ እንዲህም ማድረግ ይቻላል!›› የሚል ዘመናዊና ምርታማ አስተሳሰብ እንዲስፋፋ አድርጓል፡፡

ከዚህም ጋር በተያያዘ በገበሬው መካከል አዎንታዊ የሆነ የፉክክር መንፈስ እንዲፈጠርና ምርትና ምርታማነት እንዲዳብር በሥራቸው የተሻለ ውጤት ላስገኙ ገበሬዎች የማበረታቻ ሽልማት ይሰጣል፡፡

ያጋጠሙ ተግዳሮቶች እንደሚታወቀው ድርጅቱ ትኩረት ሰጥቶ የሚሠራበት የግብርና ሙያ እንቅስቃሴ በአብዛኛው መሠረት ያደረገው የተፈጥሮ ዝናብ ላይ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር የዚህ ድርጅት አንዱና ዋንኛው ተግዳሮት የዝናብ ሁኔታ ነው፡፡ አንዳንድ ጊዜ ዝናብ ቀድሞ ይመጣል፤ አልያም ይዘገያል፤ ወይ ደግሞ ፈፅሞ ይጠፋል፡፡ ይህ በሚሆንበት ጊዜ ድርጅቱ ሊተገብረው አስቀድሞ ያቀደውና የተዘጋጀበት ተግባር ይሰነካከልበታል፡፡ ሌላውና ሁለተኛው ተግዳሮት የድርጅቱ የአቅም ዉሱንነት ነው፡፡ ድርጅቱ በሚያካልላቸው ሦስት ወረዳዎችና 21 ቀበሌ ገበሬ ማህበራት በቀላሉ ተዘዋውሮ ለመሥራትና ዓላማን ለማስፈፀም መኪና ወሳኝነት ይኖረዋል፡፡ ይሁን እንጂ እስከአሁን ለመኪና መግዣ የሚሆን በቂ በጀት ማግኘት አልተቻለም፤ መኪና በዕርዳታ ለመስጠት ፈቃደኛ የሆነ ድርጅትም አልተገኘም፡፡ ከዚህም የተነሳ ድርጅቱ ከፍተኛ የሆነ ፈተና ገጥሞት ይገኛል፡፡

| 10

በድርጅቱ የሥራ እንቅስቃሴ ውስጥ በሦስተኛነት የሚጠቀሰው ተግዳሮት የለጋሾች (Donors) ዘግይቶ ገንዘብ የመልቀቅ ሁኔታ ነው፡፡ ብዙውን ጊዜ የድርጅቱ የስራ እንቅስቃሴ በወቅቶች የተገደበ ነው፡፡ ለምሳሌ፡- ችግኝ ማፍያ፤ ዘር


ተግባርን ለመግለጽ መረጃ መስጠት ያሻል!

በጎ ተግባራትን አከናውነዋል፡፡ በድህነት ቅነሳ፣ በአፈር ጥበቃ፣ በተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም፣ በከባቢ አየር ጥበቃ፣… ወዘተ. የተለያዩ ውጤታማ ሥራዎችንም ተግብረዋል፤ እየተገበሩም ይገኛሉ፡፡ ይህ በአለም አቀፍ ደረጃም ሆነ በአገር አቀፍ ደረጃ በበጎ አድራጎት ድርጅቶች የተመዘገበው የእድገት አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለም፡፡

ብዙ ጊዜ ስለአንድ ነገር የሚኖረን አስተሳሰብ ከሰዎች ከምንሰማው፣ በተግባር ሲፈፀም ከምናየው ወይም ደግሞ ከምናነበው የሚመነጭ ይሆናል፡፡ በተለይ በታዳጊ አገሮች የመረጃ መለዋወጫ መንገድ ኢ-መደበኛ ከመሆኑ የተነሳ ሰዎች ስለአንድ ነገር የሚኖራቸው መረጃ የሚመዘነው ከሚሰሙት አንፃር ብቻ ይሆናል፡፡ እንግዲህ ‹‹ማን ያውራ የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ›› በሚባልበትና ከግለሰቦች የሚመነጩ ወሬዎች ከፍተኛ አመኔታ በሚያገኙበት ዘመን የመረጃ መለዋወጫ መንገዶችን ሠፊ አለማድረግ መረጃዎች የተዛቡ እና ተጨባጭነት እንዳይኖራቸው መንገድ ሲከፍቱ ይስተዋላሉ፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ “ግልፅነት፣ ተጠያቂነት፣ ታማኝነት፣ ቅንነት፣ ፍታሃዊነት”… ወዘተ. የሚሉ የሥነ-ምግባር መርኆዎችን በተለያዩ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማት መግቢያዎች እንዲሁም በኃላፊነት በተመደቡ ግለሰቦች የቢሮ በራፎች ላይ ተለጥፈው መመልከት የተለመደ ሆኗል፡፡ ይሁን እንጂ ትክክለኛ ትርጉማቸው በሰዎች ዘንድ ተቀባይነትን ያገኘ ከዚያም አልፎ በውስጣቸው የሰረፀ ለመሆኑ አጠያያቂ የሚያደርጉ በርካታ ክስተቶች ይፈፀማሉ፡፡ ከአብዛኛው የማህበረሰቡ ክፍል ሲነገር እንደሚሰማው በእነዚህ መርኆዎች ያሸበረቁት ተቋማት የመረጃ ጥያቄ በሚቀርብላቸው ወቅት መረጃውን አፋጣኝና ወቅታዊ በሆነ መልኩ ለጠየቀው ሰው የማቀበል ፍላጎትም ሆነ ተነሳሽነት ሲያሳዩ አይስተዋሉም፡፡ ‹‹ይሄ እኔን አይመለከተኝም›› አልያም ‹‹ጉዳዩ የሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊ ከአገር ውጪ ናቸው፤ መቼ እንደሚመለሱ አይታወቅም›› የሚሉና መረጃ ፈላጊውን ተስፋ አስቆርጠው ብሎም ጊዜውን አባክነው እንዲመለስ የሚያደርጉ ድርጊቶች የተለመዱ ናቸው፡፡ታዲያ የሥነ-ምግባር መመሪያዎቹ ገዢነት በማን ላይ እና ለማን ፋይዳ እንደሆነ ዘወትር ጥያቄ ማስነሳቱ አልቀረም፡፡ ከላይ ለመንድርደሪያ ያህል ያነሳሁት አጠቃላይ ሀሳብ አገልግሎት ሰጪዎችን የሚመለከት ቢሆንም በዚህ ፅሁፍ ለመዳሰስ የተነሳሁት በበጎ አድራጎት ድርጅቶች የሥራ እንቅስቃሴ ውስጥ የእነዚህን መመሪያዎች ሥፍራ ምን

ይመስላል የሚለውን ይሆናል፡፡ በጎ አድራጎት ድርጅቶች መንግሥታዊ ያልሆኑ አካላት እንደመሆናቸው መጠን የራሳቸው የሆነ አደረጃጀትና መዋቅር አላቸው፡ ፡ ተግባራቸውም ከመንግስት ጎን ለጎን በመሆን በሕብረተሰቡ ዘንድ ያሉ ችግሮችን መቅረፍ፣ ጎጂ አስተሳሰቦችንና ባህላዊ ጉዳዮችን ለማስወገድ መጣር፣ እንዲሁም በመልካም አስተዳደርና በመሠረተ ልማቶች ዙሪያ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ በኢትዮጵያ የሚገኙ በርካታ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች አያሌ ተግባራትን አካሂደዋል፤ በሕብረተሰቡ ውስጥ በጎ አመለካከቶችን በማስረፅ ደረጃም ሰፊ ተግባራትን አከናውነዋል፡፡ለምሳሌ ከብዙ በጥቂቱ በመሠረተ ልማት ረገድ የውሃ ጉድጓዶችን በማስቆፈር፣ ትምህርት ቤቶችንና ጤና ጣቢዎችን በማስገንባት፤ እንዲሁም ልማዳዊ ድርጊቶችን ከመከላከል አንፃር የሴት ልጅ ግርዛት፣ ያለአቻ ጋብቻ፣… ወዘተ. የመሳሰሉ ጎጂ ልማዶች ቀሪ እንዲሆኑ የተለያዩ የማህበረሰቡ ክፍሎችን ንቃተ-ህሊና በማሳደግ በርካታ

ይሁን እንጂ እነዚህ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ካበረከቱት አስተዋፆ አንፃር ሥራቸው በተጠቃሚው ህብረተሰብ ዘንድ ሙሉ ለሙሉ ታውቋል ለማለት አያስደፍርም፡፡ ለዚህ ደግሞ እንደዋና ምክንያት የሚጠቀሰው ድርጅቶቹ የመረጃ በሮቻቸውን ክፍት አለማድረጋቸው እንደሆነ ይታመናል፡ ፡ እንደእኔ አስተያየት የበጎ አድራጎት ድርጅቶች የሥራ እንቅስቃሴያቸውን አስመልክተው ለለጋሽ ድርጅቶች ዓመታዊ ሪፖርት የማቅረብ ኃላፊነት እንዳለባቸው ሁሉ ያከናወኗቸውን እና ለማከናወን ያቀዷቸውን ተግባራት አስመልክተውም ተጠቃሚው ህብረተሰብ ሊያውቅና ሊረዳ የሚችልባቸውን አጋጣሚዎች ማስፋፋት ይጠበቅባቸዋል፡፡ ይሁንና የሥራ እንቅስቃሴ ሪፖርቶች ከለጋሽ ድርጅቶች እይታ ውጪ ለማንም ክፍት እንዳልሆኑ እስከሚመስል ድረስ ሪፖርቶቹ የቢሮ ሸልፍ ማድመቂያ ሆነው ማየት የተለመደ ነው፡፡ ይህም በመሆኑ ከፍተኛ የሰውና የገንዘብ ኃይል ወጪ ሆኖባቸው የተከናወኑ ሥራዎች በቀጥታ ተጠቃሚ ከሆኑት የአካባቢው ሕብረተሰብ ዉጪ በሌላ እንዳይታወቁ መንገድ ከመክፈቱም በላይ የግልፅነትና የተጠያቂነት መርህ ዉሱን በሆኑ የውስጥ አሠራሮች ላይ ብቻ እንዲፈፀም መንገድ ከፍቷል፡ ፡ ከዚህም ባሻገር ስለ በጎ አድራጎት ድርጅቶች በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ››››››በገፅ 19 ይቀጥላል ...

| 11

ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

በዮሐንስ ዓለሙ


ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

ም ሳ ሌ ት

በራስ ተነሳሽነት በበጎ አድራጎት ሥራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች በጎ ሥራ የሚዳሰስበት ዓምድ ነው።

ታላቁ ሩጫ በታላቅ የበጎ አድራጎት ሥራ

ላችን ታላቁ ሩጫን ስናስብ በዓዕምሯችን የሚመጣው የመጀመሪያው ምስል የአስር ሺህ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ነው፡፡ ይህ ሩጫ በአገራችን የተጀመረው በ1993 ዓ.ም. ሲሆን በእንግሊዝ አገር የግሬት ኖርዝ ሩጫ አዘጋጆች አትሌት ኃይሌ ገብረሥላሴ ሲዲኒ ላይ ሲሮጥ አይተው ‹‹ለምን እንደዚህ ህዝባዊ የሆነ ዝግጅት ኢትዮጵያ ውስጥ አናዘጋጅም›› የሚል ሃሳብ በማቅረባቸውና አትሌት ኃይሌ ገብረሥላሴም በሃሳቡ በመስማማቱ ዝግጅቱ ሊጀመር እንደቻለ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ታላቁ ሩጫ ከተጀመረ ጀምሮ እስካሁን ለተከታታይ 11 ዓመታት በስኬት ለመዝለቅ የቻለ ታላቅ ዝግጅት ሆኗል፡፡ የታላቁ ሩጫ ጅማሮ እንደ አንድ ፕሮጀክት ለአንድ ዓመት ብቻ እንዲካሄድ ታስቦ ነበር፡፡ ነገር ግን በመጀመሪያው ዓመት ያስመዘገበው ውጤታማነት ዓመታዊ ፕሮግራም ሆኖ እንዲቀጥል መነሻ ሆኗል፡፡ በዚህም መሠረት በየዓመቱ ለማዘጋጀት ዕቅድ ወጥቶ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግና ቢሮ በማቋቋም ሁለተኛው ወድድር ከተደረገ በኋላ በቋሚነት ፕሮግራሙ እንዲካሄድ መወሰኑን የታላቁ ሩጫ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ኤርምያስ አየለ ይናገራሉ፡፡ በቀጣይነት ዝግጅቱ ስኬታማና ማራኪ ሆኖ በመገኘቱ ከአንድ ውድድር በላይ የማድረግ እቅድ በመንደፍ የሴቶች ሩጫ፣ የቀለበት መንገድ ሩጫ፣ በሚሉ ቀስቃሽ ዓላማዎች የተለያዩ ዓመታዊ ዝግጅቶችን በማዘጋጀት ላይ ይገኛሉ፡፡ ለምሳሌ፡- በዚህ አመት ብቻ ወደ 11 የሚሆኑ ውድድሮች

ሊደረጉ ታቅደዋል፡፡ ይህ ሁኔታ ደግሞ ውድድሩም ሆነ ውድድሩን የሚያዘጋጀው ቢሮ እየሰፋና እየተጠናከረ ለመምጣቱ አቢይ እማኝ ነው፡፡

የታላቁ ሩጫ ዓላማዎችና ስኬቶች ታላቁ ሩጫ ያነገባቸውን ዓላማዎችና የተቀዳጃቸውን ስኬቶች በተመለከተ አቶ ኤርምያስ የሚከተለውን ገለፃ ሰጥተውናል፤ “ዋናው ዓለማችን ህዝባዊ ሩጫዎችን ማዘጋጀት ነው፡፡ ሲጀመር በ10 ኪሎ ሜትሩ 10 ሺህ ሰዎችን ነበረ የምናሳትፈው፡

| 12

፡ ባለፈው ዓመትና በያዝነው ዓመት ግን በእያንዳንዱ የ10 ኪሎ ሜትር ሩጫ ወደ 36 ሺህ ሰዎች ተሳትፈዋል፡፡ ይኼ እንግዲህ የ10 ሺህ ሜትሩ ሩጫ ብቻ ነው፡ ፡ በምናካሂዳቸው የተለያዩ ውድድሮች ላይ በዓመት ውስጥ ከ70 ሺህ በላይ ሰዎችን አሳትፈናል፡፡ በታላቁ ሩጫ 36 ሺህ፣ የዛሬ ዓመት በጀመርነው የኮካ ኮላ ሲሪስ 15 ሺህ፣ በሴቶች ሩጫ 10 ሺህ፣ በሲ.አር.ቢ.ሲ የቀለበት መንገድ ሩጫ 2 ሺህ ተሳታፊዎች የነበሩን ሲሆን በክልሎች በምናደርጋቸው ሁለት ውድድሮች በእያንዳንዳቸው 2 ሺህ እና በአዋሳ 4 ሺህ ሰዎችን ለማሳተፍ አቅደናል፡፡ ስለዚህ እንደ ህዝባዊ ሩጫ አዘጋጅነታችን ተሳክቶልናል የሚል እምነት አለኝ፡፡ ፕሮጀክቱ ሲጀመር የአገሪቱን ገፅታ በመልካም መልኩ በመገንባት እና የጀግኖች አትሌቶች አገር መሆኗን በማሳየት ሰፊ ሥራ ሠርተናል፡፡ በአሁኑ ሰዓት የእኛ ዝግጅት በመላው ዓለም ሱፐር ስፖርት፣ ኤስ.ፒ.ኤን ላይ እና በተለያዩ ዓለም አቀፍ የስፖርት ቻናሎች ላይ ይተላለፋል፡ ፡ በመሆኑም አገሪቱ ያላትን መልካም ገፅታ ከማሳየት አንፃር ጥሩ ስኬት ያለው ሥራ እየሠራን ነው፡፡ ሌላኛው ዓላማችን በአትሌቲክሱ ዙሪያ ያሉ ሥራዎችን ማበረታታት ነው፡፡ ለምሳሌ፡- አዳዲስ የሚነሱ አትሌቶች ቪዛ እና ማናጀር ሳያስፈልጋቸው ራሳቸውን በዓለም አቀፍ ውድድሮች የሚያሳትፉበትንና እዚሁ ራሳቸውን የሚያበቁበትን አጋጣሚዎች

እየፈጠርን ነው፡፡ እኛ ውድድር ላይ ለመሳተፍ ገንዘብ አይከፍሉም፡፡ ለክለቦች ኮታ እንሰጣለን፤ በክለብ ያልታቀፉ ነገርግን ብቃት አለን የሚሉ አትሌቶች ደግሞ አመልክተው እድሉን እንዲያገኙ እናደርጋለን፡፡” “በተጨማሪም በአትሌቲክስ ዙሪያ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ወደ አገር ውስጥ በማምጣት ከታላቁ ሩጫ ጋር አያይዘን አትሌቲክሱን የሚደግፉ የተለያዩ ሥልጠናዎች እንዲሠጡ በማድረግ ላይ እንገኛለን፡፡ ከዚህም ሌላ ዓለም አቀፍ ውድድሮችን ማዘጋጀት የሚችል ጠንካራ ኢትዮጵያዊ የአዘጋጅ ቡድን በማደራጀት ዙሪያ ሠፋ ያሉ ሥራዎችን አከናውነናል፡፡ በአዲስ አበባ ብቻ ሳይወሰን ጂጅጋ፣ ድሬዳዋ፣ ጋምቤላ፣ አሶሳ፣ መቀሌ፣ ባህር ዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ላሊበላ፣ ጂንካና አዋሳ ድረስ በአገሪቱ በአራቱም አቅጣጫ ህዝባዊ ሩጫ ተዘጋጅተዋል፤ ሁሉም ዝግጅቶች በስኬት ተጠናቀዋል፡፡ በመሆኑም ከተቋቋመበት ዓላማ አንፃር ስኬታማና በየዓመቱ እየተስፋፋና እያደገ የሚሄድ ሥራ እየሠራን ነው ማለት ይቻላል፡፡”

የበጎ አድራጎት ሥራ ታላቁ ሩጫ ከላይ በተጠቀሰው መንገድ የኢትዮጵያን ገፅታ ሲያስተዋውቅ ከመቆየቱም በላይ የገቢ ማሰባሰቢያ መንገዶችን በማመቻቸት የበጎ አድራጎት ሥራ በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ ይኼ የበጎ አድራጎት ሥራ የተጀመረው ከአምስት ዓመት በፊት ነው፡ ፡ የተጀመረውም ሌሎች በዓለም አቀፍ ያሉ ለምሳሌ፡- እንደ ሎንደን፣ ኒውዮርክ እና በርሊን ማራቶን የመሳሰሉ ህዝባዊ ሩጫዎች ከሩጫው ባሻገር የያዙትን ዓላማ በመከተል ነው፡፡ በእነዚህ ዓመታዊ ሩጫዎች ላይ የሚሳተፉ ሯጮች ከሩጫው በተጨማሪ የበጎ አድራጎት ተግባር እየፈጸሙ መሆናቸውን


ስለሚገነዘቡ ያለመሰላቸት በየዓመቱ የዝግጅቱ ታዳሚ የሚሆኑበት አጋጣሚ ጥቂት አይደለም፡ ፡ ይህ ሁኔታ ደግሞ ለበጎ ስራ የሚውል ገንዘብ ለመሰብሰብ አስችሏል፡፡ ከዚህ በመነሳት የታላቁ ሩጫ አዘጋጆች ለዚህ መልካም አላማ ራሳቸውን የበለጠ በማዘጋጀትና ከተባበሩት መንግሥታት ጋር በመነጋገር የበጎ አድራጎት ሥራውን በተጠናከረ መልኩ ማከናወን ጀምረዋል፡፡ “ስንጀመረው በጣም ትንሽ ነበር፤ ግን ቀስ እያለ ከዓመት ዓመት እየሰፋ ነው የሄደው፡ ፡ ተሳታፊዎች አስቀድሞ በሚሰጣቸው ፎርም መሰረት ከየጓደኞቻቸው አስርም አምስትም ብር እንደአቅማቸው አሰባስበው በመምጣት የሩጫው ተካፋዮች ይሆናሉ፡፡ ከዚህ ባሻገር ለበጎ አድራጎት ተግባር እንዲለግሱ ለድርጅቶችም ደብዳቤ በመጻፍ ገንዘብ እንሰበስባለን፡፡ በአለፉት ሦስት ዓመታት ኖርዌይ የሚገኝ አንድ የሩጫ አዘጋጅ የልጆችን የሩጫ ቲሸርት ስፖንሰር በማድረጉ ብዙ ገንዘብ ማሰባሰብ ችለናል፡፡ ከዚህም ሌላ የቲሸርቱ ሽያጭ እና ልጆቹ ከጓደኞቻቸው ያሰባሰቡት ገንዘብ ለበጎ አድራጎት ስራችን እጅግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነበር፡፡ መጀመሪያ አካባቢ መቶ ሺህ ብርና ከዚያም በታች የሰበሰብንበት አጋጣሚ ነበር፡፡ ያለፉትን ሦስትና አራት ዓመታት ወደኋላ ተመልሰን ብናይ ግን ባለፈው ዓመት 800 ሺህ ብር በማሰባሰብ ገንዘቡን ለአበበች ጎበናና ለሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ አስረከበናል፡፡ ከዚያ በፊት 500 ሺህ እንዲሁም 250 ሺህ ብር አካባቢ ሰብስበናል፡ ፡ በያዝነው ዓመት ደግሞ 1 ሚሊዮን 30 ሺህ ብር ሰብስበናል፡፡ እስካሁን ድረስ በአምስቱ ዓመታት ወደ ሦስት ሚሊዮን የሚገመት ገንዘብ ሰብስበን ለበጎአድረጎት ሥራ አውለናል፡፡ ሌላው የበጎ አድራጎት ሥራ ሲነሳ መጠቀስ ያለበት ተረጂዎችን የምንመርጥበት መንገድ ነው፡፡ በመጀመሪያ ሁለት ሦስት ዓመታት ከዩኒሴፍ ጋር ነበረ የምንሠራው፡፡ በዩኒሴፍ ውስጥ ወላጆቻቸውን ያጡና ለአደጋ የተጋለጡ ህፃናትን /Orphan and Vulnerable Children/ በሚመለከት ከበጎ አድራጎት ድርጅቶች እና ከመንግሥታዊ ድርጅቶች የተዋቀረ አንድ ቡድን

ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

በእነዚህ ዓመታዊ ሩጫዎች ላይ የሚሳተፉ ሯጮች ከሩጫው በተጨማሪ የበጎ አድራጎት ተግባር እየፈጸሙ መሆናቸውን ስለሚገነዘቡ ያለመሰላቸት በየዓመቱ የዝግጅቱ ታዳሚ የሚሆኑበት አጋጣሚ ጥቂት አይደለም፡፡

አለ፡፡ በዚህ ቡድን በኩል ምርጫው ይደረግና እነሱ የመረጧቸውን ድርጅቶች እንረዳ ነበር፡፡ ባለፉት ሁለት ዓመታት ግን የሴቶች፣ ሕፃናትና ወጣቶች ቢሮ ከተባበሩት መንግስታት ጋር በመመካከር የመረጣቸውን ድርጅቶች በመቀበል እርዳታውን መስጠት ጀምረናል፡፡” ሲሉ አቶ ኤርሚያስ አብራርተዋል፡፡ በሌላ በኩል የተረጂ ድርጅቶችን ቁጥር በሚመለከት አቶ ኤርሚያስ ሲገልፁ ከዛሬ አራት ዓመት በፊት አራት ድርጅቶች ተመርጠው ገንዘብ እንዲያገኙ የሚደረግበት አሠራር እንደነበር፤ ነገር ግን ገንዘቡ ለአራት ሲከፋፈል በማነሱ ምክንያት የድርጅቶቹ ቁጥር ወደ ሁለት ዝቅ እንዲል መደረጉንና፤ ድርጅቶቹ በሚያገኙት ገንዘብ ተጨባጭ የሆነ ለውጥ ማምጣት እንዲችሉ ለማስቻል ከፍ ያለ ገንዘብ የማሰባሰቡን ተግባር ማስፋፋት መቀጠላቸውን አስረድተዋል፡ ፡ በተጨማሪም ከገንዘብ ልገሳውም ጎን ለጎን እርዳታውን የሚያገኙት ድርጅቶች ስራዎቻቸውን ለሕዝብ ማስተዋወቅ እንዲችሉ እገዛ ይደረግላቸዋል፡፡

ተጨማሪ የበጎ አድራጎ ት ሥራዎች ከላይ ከተመለከትነው በተጨማሪ በታላቁ ሩጫ አማካኝነት የሚከናወን ሌላ የበጎ አድራጎት ተግባርም አለ፡፡ አቶ ኤርምያስ እንደሚከተለው ገልፀውታል፤ “በተለያዩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች የሚረዱና የግልጋሎታቸው ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች በሩጫው ተሳታፊ እንዲሆኑ ቦታ እንይዝላቸዋለን፡፡ድርጅቶቹ በቁጥር ምን ያህል ሰዎችን እንደሚረዱ እንጠይቅና በታላቁ ሩጫ ብቻ አንድ ሺህ ሰው በነፃ እንዲያሳትፉ እናደርጋለን፡፡ ከዚያ ጋር ተያይዞ #ስፖርት ለስኬት የሚል ፕሮግራም$ አለን፡፡ ይህንን ፕሮግራም ከጀመርን ዘንድሮ ሁለተኛ ዓመታችን ነው፡፡ በፕሮግራሙ መሰረት ሁለት

ትምህርት ቤቶችን መርጠን ለተማሪዎች የሕይወት ክህሎት ሥልጠና እንሰጣለን፡ ፡ ስለኮሙኒኬሽን፣ በራስ ስለመተማመን እንዲሁም በቡድን ስለመሥራት በቂ ግንዛቤ የሚያስጨብጥ ማኑዋል በማዘጋጀት ሁለት ሁለት አሠልጣኝ ባለሙያዎችን መድበን ለተማሪዎቹ የአካል ማጎልመሻ ሥልጠና እንሰጣቸዋለን፡፡ ሥልጠናው ለስድስት ወር የሚቆይና የተለያዩ የህይወት ክህሎትን ሊያስተምሩ የሚችሉ ጨዋታዎችን ያካተተ ነው፡፡” የፕሮግራሙ አዘጋጆች ለበጎ አድራጎት ስራ የሚውል ገቢ ለማሰባሰብ በሚያደርጉት ጥረት ሁሉ የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ ድጋፍ ያደርግላቸዋል፡፡ አቶ ኤርምያስ እንዳብራሩት የገቢ ማሰባሰብ ሥራውን የጀመሩት ከዩኒሴፍ ጋር ብቻ በመተባበር ነበር፡፡ ካለፉት ሁለት ዓመታት ጀምሮ ግን በተባበሩት መንግሥታት ጥላ ሥር በታቀፉ ሁሉም የመንግሥታቱ ድርጅቶች ጋር በጋራ መሥራት ጀምረዋል፡፡ታላቁ ሩጫ በዚህ መልኩ ያገኘውን ገንዘብ በዚህ ዓመት አትሌት ኃይሌ ገብረሥላሴ እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካዮች በተገኙበት ለቀጨኔና ክበበፀሐይ የሕፃናት ማሳደጊያዎች ለእያንዳንዳቸው የ515 ሺህ ብር ድጋፍ አድርጓል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ድርጅቶቹ ምን እየሰሩ እንዳሉ በህብረተሰቡ እንዲታወቅ ሥራዎቻቸው በተለያዩ የመገናኛ ብዙኀን እንዲቀርቡ ተደርጓል፡፡ የበጎ አድራጎት ተግባር ለማከናወን የተቋቋሙ ድርጅቶችን ሊደግፍ የሚችል እንደዚህ አይነት የገቢ ማሰባሰቢያ ሥራ አገር በቀል በሆነ ተቋም መከናወኑ የሚበረታታና ሊደገፍ የሚገባው ጉዳይ ነው፡፡ ይህ መልካም አርዓያ በሌሎች የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ለሚሰሩ የገቢ ማሰባሰቢያ እንቅስቃሴዎች ማበረታቻ ከመሆኑም በላይ የአገር ውስጥ የገቢ ምንጮችን ከማሳደግና ከማስፋፋት አንፃር ሰፊ ሚና ይኖረዋል የሚል እምነት አለን፡፡ -----------------------------------

| 13


ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

ታላቁ ሩጫ ለበጎ አድራጎት .... ከገፅ 3 የቀጠለ

...

እላይ እንደተገለፀው ህፃናቱ በተቋሙ ውስጥ የሚኖራቸው የጊዜ ቆይታ ስምንት ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ ብቻ ሲሆን ይህን የዕድሜ ክልል ሲያልፉ በአዲስ አበባ ሴቶች፣ ወጣቶችና ህፃናት ቢሮ ስር ወደሚተዳደሩ ሌሎች ሁለት ተቋማት በጾታቸው መሠረት እንዲመደቡና አስራ ስምንት ዓመት ሞልቷቸው ራሳቸውን እስኪችሉ በትምህርትና በስልጠና በታገዘ መርሃ-ግብር ወጥቶላቸው ሠልጥነውና ተቋቁመው እንዲወጡ እገዛ እንደሚደረግላቸው ለማረጋገጥ ተችሏል፡ ፡ ይህ ተቋም ከተመሠረተ ጊዜ አንስቶ በዚህ መልኩ በርካታ ህፃናትን ለቁምነገር ለማድረስ እና ብቁ ዜጋ እንዲሆኑ እገዛ ለማድረግ እንደቻለ አስተባባሪዋ በማብራሪያቸው አስረድተዋል፡፡ ‹‹ ይህ የተሰጠን ስጦታ ከፍተኛ ገንዘብ ነው፡፡ ብዙ ሰፋፊ ስራዎችንም እንሰራበታለን ብለን እናስባለን፡፡ አሁን በዕቅድ ደረጃ የተያዘው አጸደ-ሕፃናቱን ለማስፋፋትና ደረጃውን የጠበቀ ለማድረግ ነው፡፡ ባጠቃላይ በድጋፉ ትልቅ ውጤት እናመጣለን የሚል እምነት አለኝ፡፡ ›› በማለት የተሰጣቸው የገንዘብ ድጋፍ ያስደሰታቸው መሆኑን የገለጹት ወ/ሮ መንበረ፥ ተቋማቸው ድጋፉን ለማግኘት እንዲችል በሴቶች ጉዳይ ሚኒስቴር መመረጡ እንዳስደሰታቸውም አክለዋል ፡

“ተቋማችን ከተመሰረተ ጀምሮ ባከናወናቸው ተግባራት አማካኝነት በርካታ ሴት ሕፃናት ከተለያዩ ችግሮች አምልጠው ዛሬ ራሳቸውን ከመቻልም ባለፈ ለሌሎች ተርፈው ታይተዋል....

| 14

፡ ህፃናትን በዚህ መልክ በአንድ ማሳደጊያ ተቋም ውስጥ በማሰባሰብ ማሳደግና መንከባከብ የመጨረሻ አማራጭ መሆኑን የገለፁት ወ/ሮ መንበረ ማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍና እንክብካቤ በማድረግ ከህብረተሰቡ ጋር የማቀላቀልና ራሳቸውንም የሚችሉበትን ሁኔታ የመፍጠር ተግባር ለወደፊት ሰፊ እቅድ የተያዘለት መርሃ ግብር መሆኑን አብራርተዋል፡፡ ‹‹ የገንዘብ ድጋፉን እንድናገኝ በመመረጣችን በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ፤ በገንዘቡ የተቋሙን ክሊኒክ ለማጠናከር አቅደናል፡፡›› ወ/ሮ ውብናት ቢራራ የቀጨኔ ህፃናት ማሳደጊያ ተቋም አስተባባሪ በተመሳሳይ መልኩ የ515 ሺህ ብር የገንዘብ ድጋፍ የተደረገለት በአዲስ አበባ የሴቶች፣ ወጣቶችና ሕፃናት ቢሮ ስር የሚገኘው የቀጨኔ የህፃናት ማሳደጊያ ተቋም ሲሆን የተቋሙ አስተባባሪ የሆኑት ወ/ሮ ውብናት ቢራራ ማሳደጊያው ይህንን እርዳታ ማግኘቱ እጅግ እንዳስደሰታቸው ገልጸው በተገኘው የገንዘብ ድጋፍ በተቋሙ ውስጥ የሚገኘውን ክሊኒክ የማስፋፋትና አገልግሎት የመስጠት አቅሙን የማሳደግ ዕቅድ መያዛቸውን ጠቁመዋል፡፡

ተቋሙ የተመሰረተው በ1944 ዓ.ም ሲሆን አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘውም እቴጌ መነን ለዚሁ አላማ ይውል ዘንድ በለገሱት የመኖሪያ ቤት ውስጥ ነው፡፡ የተቋሙ አቢይ አላማ ለተለያዩ ጥቃቶችና አደጋዎች ተጋላጭ ለሆኑ ሴት ሕፃናት ሁሉን-አቀፍ የሆነ ድጋፍና እንክብካቤ ማለትም የምግብ፣ የአልባሳት፣ የመኖሪያ፣ የትምህርትና ስልጠና፣ የጤና እንዲሁም የማህበራዊና ስነ-ልቦናዊ እንክብካቤ አገልግሎት መስጠት ነው፡፡ በተጨማሪም ይላሉ ወ/ሮ መንበረ እነዚህ ሴት ህፃናት እራሳቸውን ችለው የሚቋቋሙበትን ሁኔታ ማመቻቸት የተቋሙ ተጓዳኝ አላማ እንደሆነና ይህንን ከግቡ ለማድረስ ከፍተኛ ጥረት ማድረጉን፤ እያደረገም እንደሚገኝ አብራርተው፡፡ በአሁኑ ወቅት ተቋሙ ራሱን የቻለ አጸደሕፃናትና ክሊኒክ ኖሮት ከ 8 እስከ 18 እድሜ ክልል ውስጥ ለሚገኙ 300 ሴት ሕፃናትና ታዳጊ ወጣቶች አስፈላጊውን አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ አስተባባሪዋ ከሰጡት ማብራሪያ ለመረዳት ተችሏል፡፡ አንዲት ህፃን በተቋሙ ውስጥ ለመግባት ወላጅ የሌላት እና ለችግር ተጋላጭ መሆኗ በሴቶች፣ ወጣቶችና ሕፃናት ቢሮ በቅድሚያ መረጋገጥ ያለበት ሲሆን ፣ በአንፃሩ ወላጅ ኖሯት የማሳደግ አቅም የሌላቸው በሚሆኑበት ጊዜ ይኼው ሁኔታ በተለያዩ አካላት ተረጋግጦ ሲቀርብ እንደሆነ በተጨማሪ አስረድተዋል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ከተለያዩ አካባቢዎች ጠፍተው ወደ አዲስ አበባ ከመጡ በኃላ ወደቤተሰቦቻቸው መመለስ ባለመቻላቸው ምክንያት ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ የሆኑ ሕፃናት በሚሆኑበት ጊዜ በፖሊስ ማዘዣ ሲላኩ ተቋሙ ጊዜያዊ ማቆያ በመሆን አገልግሎት እንደሚሰጥ አስተባባሪዋ ገልፀዋል፡፡ “ተቋማችን ከተመሰረተ ጀምሮ ባከናወናቸው ተግባራት አማካኝነት በርካታ ሴት ሕፃናት ከተለያዩ ችግሮች አምልጠው ዛሬ ራሳቸውን ከመቻልም ባለፈ ለሌሎች ተርፈው ታይተዋል፡፡ ይህ ሁኔታ ደግሞ ከምንም በላይ እጅግ የሚያስደስትና የመንፈስ እርካታ የሚሰጥ ነው፡፡” በማለት ሀሳባቸውን የገለፁት አስተባባሪዋ ተቋሙ ምንም እንኳን የሰው ኃይል እጥረትና የአቅም ውስንነት ቢኖርበትም ችግሮቹን በተቻለ መጠን በመቅረፍ ቀደም ሲል የሚያከናውናቸውን ተግባራት ማለትም ሕፃናቱን ወደቤተሰቦቻቸው የመቀላቀል፣ አቋቁሞ እራሳቸውን የማስቻል፣ በአገር ውስጥ የሚፈጸሙ የጉዲፈቻ ሥራዎችን የማስፋፋት፣ ወዘተ. የበለጠ አጠናክሮ እንዲቀጥል ሰፋ ያለ የወደፊት እቅድ መያዙን አስምረዋል፡ ፡ ይህንንም እቅድ ተግባራዊ በማድረግ ረገድ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከጎናቸው እንዲቆሙ አስተባባሪዋ ጥሪያቸውን አቅርበዋል፡፡ ----------------------------


ኤሆፕ ኢትዮጵያ

1 ያ ቁ2ጥ0ር0 42 ቅ ፅ 1 ቁ ጥ ር 5 ቅሚፅ ያ ዚ

ሙሐ

ሆፕ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ነዋሪዎች በጎ አድራጎት ድርጅት ሲሆን ከኤች አይ ቪ ይረስ ጋራ የሚኖሩ ሕፃናትን የሚያሳድግ ድርጅት ነው፡፡ድርጅቱ ከተቋቋመበት ከ1996 ዓ.ም ጀምሮ ከ500

በላይ ለሚሆኑ ከኤች አይ ቪ ይረስ ጋራ ለሚኖሩ ሕፃናት የተሟላ አገልግሎት ሰጥቷል፡፡በአሁኑ ጊዜም ከ200 በላይ ለሚሆኑ ከኤች አይቪ ይረስ ጋራ ለሚኖሩ ሕፃናት በቀጥታ አገልግሎት በማግኘት ላይ ሲሆኑ በተጨማሪም በተዘዋዋሪ መንገድ ከ400 በላይ የሚሆኑ ቤተሰቦችም የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች ናቸው፡፡

ዓላማ

ኤሆፕ ኢትዮጵያ የሚከተሉት አቢይ ዓላማዎች አሉት •

ወላጆቻቸውን በኤች አይቪ ኤድስ ሳቢያ ያጡና ራሳቸውም በ ይረሱ ለተጠቁ ሕፃናትእንዲሁም በኤች አይቪ ኤድስ ምክንያት ወላጆቻቸውን ላጡና ለተለያየ አደጋ ለተጋለጡ ሕፃናት ነፃ የምግብ፣የጤና፣የትምህርትና የመሳሰሉት አገልግሎቶች ለመስጠት የሕፃናት መርጃ ማቋቋም፤

በተለያዩ ምክንያቶች ለከፍተኛ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር የተጋለጡ ሕፃናትና ታዳጊ ወጣቶችን መንከባከብ አቅም መገንባት፣ድጋፍ በመስጠት ካሉበት ችግር ተላቀው ራሳቸውን እንዲችሉ ማድረግ፣

ከወላጆቻቸው ወይም ከተንከባካቢያቸው ጋራ የሚኖሩ ነገር ግን የኤች አይቪ ውስጥ

ያለባቸውን

ሕፃናት

በተመለከተ

ነፃ

ይረስ በደማቸው

የምግብ፣የጤና፣የትምሕርትና

የመሳሰሉትን

አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ማድረግ፤ •

ከኤች አይቪ ጋራ ለሚኖሩ እናቶች የጤና እንክብካቤ አገልግሎት መስጠት፤

• • •

ሕብረተሰቡ ራሱን ከኤች አይቪ ኤድስ እንዲጠብቅ እና ግንዛቤ እንዲኖረው ለማስቻል ልዩ ልዩ ሥልጠናዎችን፣ወርክሾፖችን፣ሴሚናሮች እና የመሳሰሉትን ማካሄድ፤

የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ኤሆፕ ኢትዮጵያ ባሉት ዘርፎች በአሁኑ ወቅት አገልግሎቱን በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ለሚገኙ ወላጆቻቸውን በኤችአይቪ ኤድስ ሳቢያ ላጡና ራሳቸውም በ ይረሱ ለተጠቁ ሕፃናት ነፃ የምግብ፣ጤና አጠባበቅ፣የልብስ፣የንጽሕና፣የስነልቦና፣የትምህርት፣የመጠለያ እና የመሳሰሉት አገልግሎቶች እየሰጠ ነው፡፡አገልግሎት የሚሰጥባቸው ዘርፎች የልጆች መኖሪያ ቤት፣የሕፃናት የዕድገት ማዕከል፣የቤት ለቤት ድጋፍ እና የማኅበረሰብ ማዳረስ ድጋፍ ናቸው፡፡

የሚሠራባቸው ቦታዎች ድርጅቱ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ውስጥ ሁለት የሕፃናት መኖሪያ ቤቶች እና በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አንድ የቀን መዋያ የሕፃናት የዕድገት ማዕከል ውስጥ ሥራውን በማከናወን ላይ የሚገኝ ሲሆን በአራዳ ክፍለ ከተማ እና በአካባቢዋ በሚገኙ አዋሳኝ ክፍለ ከተሞች ውስጥ ለሚኖሩ ሕፃናት አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡ከዚህም በተጨማሪ በመኖሪያ ቤት ውስጥ መኖር ወይም በየቀኑ ወደ ድርጅቱ ለመምጣት በተለያየ ምክንያት ላልቻሉ በሌሎች አምስት ክፍለ ከተሞች ውስጥ ለሚገኙ ሕፃናት የቤት ለቤት እገዛ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ | 15 | 19


| 16

ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004


የሕፃናትን ሁኔታ የሚያሳይ የተሟላና ጊዜውን የጠበቀ መረጃ አለመኖሩን እንደችግር ሲያነሱት ቆይተዋል፡፡

ከገፅ 5 የቀጠለ

...

የሕግ፣ የፖሊሲ፣ አስተዳደራዊና ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችን ያካትታሉ፡፡ ከነዚህም ውስጥ የሚከተሉት ተጠቃሽ ናቸው፡ -

ስለዚህ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ተሳትፎ በኢትዮጵያ የሕፃናትን ሁኔታ የሚያሳይ የተሟላና ጊዜውን የጠበቀ መረጃ በማቅረብ ይህንን የመረጃ ክፍተት ለመሸፈን የሚደረገውን ጥረት ማገዝን ዓላማ ያደረገ ነው፡፡ በተጨማሪም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የቀደመ ልምድ በኢትዮጵያ የሕፃናት መብቶች ባለድርሻ አካላትን ባህሪና ክንውኖች ለመከታተል የሚያስችል የተጠያቂነት ስርዓት በብሔራዊ የሕፃናት መብቶች መአቀፍ ውስጥ አለመኖሩን ይጠቁማል፡ ፡ በመሆኑም በሕፃናት መብቶች አተገባበር ተጠያቂነትን ለመከታተል ተከታታይ ክንውኖች መተግበራቸው አላፊነት ያለባቸው አካላት አላፊነታቸውን በአለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ስርዓት ከተቀመጡት መመዘኛዎች ጋር በተጣጣመ መልኩ እንዲወጡ የሚያበረታታ ይሆናል፡፡

በሕፃናት የጉልበት ብዝበዛ እና በሌሎች የሕፃናት መብቶች ጉዳዮች ዙሪያ የተለያዩ የፖሊሲ ሰነዶችን ማዘጋጀት፣

4 የተ.መ.ድ. የሕፃናት መብቶች ኮሚቴን የማሻሻያ ጥቆማዎች ከመፈጸም አንፃር

በሕፃናት መብቶች ዙሪያ በፌደራል፣ በክልልና በሌሎች ደረጃዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ፣ የአቅም ግንባታና የተቀናጀ አተገባበር ለመፍጠር የሚያስችሉ ክንውኖችን መተግበር፡፡

የተ.መ.ድ. የሕፃናት መብቶች ኮሚቴ በኢትዮጵያ መንግስት የቀረቡለትን የሕፃናት መብቶች ሁኔታ ዘገባዎች ከመረመረ በኋላ የተ.መ.ድ. የሕፃናት መብቶች ስምምነትን ለመተግበር ሊወሰዱ የሚገባቸውን እርምጃዎች ለይቷል፡፡ እነዚህ እርምጃዎች በአጠቃላይ የሚያተኩሩት ሁሉን አቀፍ የትግበራ ስልት በመንደፍ፣ ስምምነቱን ተከትለው የወጡትን ሁለት ፕሮቶኮሎች በማፅደቅ፣ የሕፃናት መብቶች አተገባበርን በተቀናጀ መልኩ በማከናወን፣ የስምምነቱን አተገባበር በመከታተል፣ በመንግስት በጀት ውስጥ የሕፃናትን ጉዳይ በግልፅ በሚታይ መልኩ በማካተት፣ ስልጠናና አቅም ግንባታ፣ ከሲቪል ማህበረሰብ ጋር በመተባበር፣ በዓለም አቀፍ ትብብር፣ ገለልተኛ የሰብአዊ መብቶች ተቋማት፣ ስምምነቱ በአዋቂዎችና በሕፃናት ዘንድ እንዲታወቅ በማድረግ እና ሰለስምምነቱ አተገባበር የተዘጋጁ ዘገባዎችን በሰፊው በማሰራጨትና ተደራሽ በማድረግ ላይ ነው፡ ፡ ኮሚቴው በተጨማሪ ሕፃናትን (በተለይም ሴት ሕፃናትን) ከወሲባዊ ብዝበዛና ጥቃት ለመጠበቅ፣ ለጥቃት የተጋለጡ ሕፃናትን ሕልውና ለማረጋገጥ፣ በሕፃናት የጉልበት ብዝበዛ እና በትምህርት ቤቶች፣ በቤተሰብና በክብካቤ ተቋማት በሕፃናት ላይ ስለሚፈፀም አካላዊ ጥቃት ሊወሰዱ የሚገባቸውን እርምጃዎች ዘርዝሯል፡፡ የነዚህ የውሳኔ ሃሳቦች አተገባበር በየዘርፉና በየደረጃው የሚወሰዱ ቁጥራቸው የበዛ እርምጃዎችን የሚያካትት ቀጣይ ሂደት ነው፡ ፡ የኢትዮጵያ መንግስት ለሕፃናት መብት ትኩረት በመስጠትና የኪሚቴውን የማሻሻያ ጥቆማዎች ለመተግበር የጀመራቸው ሂደቶች

የተ.መ.ድ. የሕፃናት መብቶች ስምምነትን ተከትለው የወጡትን ሁለት ፕሮቶኮሎች፣ የተ.መ.ድ. የተደራጀ ድንበር ዘለል ወንጀልን ለመቆጣጠር የተደረገውን ስምምነት ተከትሎ የወጣውን ፕሮቶኮል እና ከአገር ውጭ ስለሚደረግ ጉዲፈቻ የወጣውን የሔግ ስምምነት የማፅደቅ ሂደት፣ የልደት ምዝገባ እና ተጋላጭ ሕፃናትን ጥበቃ ጨምሮ የተ.መ.ድ. የሕፃናት መብቶች ስምምነትን እና የአፍሪካ የሕፃናት መብቶችና ደህንነት ቻርተርን ድንጋጌዎች በአገሪቱ በመካሄድ ላይ ባለው የሕግ ሥርዓት መሻሻል ሂደት ውስጥ ዋና ታሳቢ ማድረግ፣

እነዚህ እንቅስቃሴዎች የኢትዮጵያ መንግስት የሕፃናት መብቶችን እውን ለማድረግ እርግጥም ቁርጠኝነት እንዳለው በግልጽ ያሳያሉ፡፡ ይሁን እንጂ በተለይም በዝቅተኛ የአስተዳደር መዋቅር ደረጃዎች ደካማ የሆነ የክትትል ስርዓት በኢትዮጵያ ለሕፃናት መብቶች አተገባበር እንቅፋት ከሆኑት ችግሮች ውስጥ አንዱ ነው፡፡ በመንግስትና መንግስታዊ ባልሆኑ አካላት የተዘጋጁ ዘገባዎች እንደሚያሳዩት የሕፃናት መብቶች አስተዳደር ሥርዓቱ ተጨማሪ የበጀት፣ አስተዳደራዊ፣ መዋቅራዊ፣ እና ሌሎች ተግዳሮቶች አሉበት፡፡ የብሔራዊው የሕፃናት መብቶች ስምምነት ትግበራ ስርዓት እጥረቶችም በገለልተኛ አካላት በተዘጋጁ ዘገባዎች በዝርዝር ተቀምጠዋል፡ ፡ በዚህ ሁኔታ በተ.መ.ድ. የሕፃናት መብቶች ስምምነት የክትትል ስርዓት ውስጥ በመንግስት የተዘጋጁትም ሆኑ ሌሎች የሕፃናት መብቶች ሁኔታ ዘገባዎች ከፎርማሊቲ ያለፈ ጠቀሜታቸው እምብዛም መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ በዚህ የተነሳ የኢትዮጵያ መንግስት የኮሚቴውን የማሻሻያ ሃሳቦች ከመተግበር አኳያ ያመጣውን አወንታዊ ውጤት በየአምስት ዓመቱ በሚያቀርባቸው ዘገባዎች ለማሳየት ያዳግተዋል፤ ኮሚቴውም የማሻሻያ ሃሳቦቹን አተገባበር ለመከታተል ችግር ይገጥመዋል፡፡ የሲቪል ማህበረሰብ ተቋማት በሕፃናት መብቶች አተገባበር ክትትል ሂደት የበለጠ ተሳትፎ እንዲኖራቸው በዚህ ጽሁፍ የቀረበው ሃሳብ ቀጣይና የማይቋረጥ የክትትል ሂደት በመፍጠር ይህንን ችግር ለመፍታት ያስችላል፡፡

የማጣቀሻ ምንጮች 1.Save the Children Sweden: Ending Legalized Violence Against Children, All Africa Special Report – a contribution to the UN Secretary General’s Study on Violence against Children, PP 24, 2.African Child Policy Forum: Violence against Girls in Africa: A Retrospective Survey in Ethiopia, Kenya and Uganda, PP.55, 2006. 3.Ethiopian Human Rights Commission: Ethiopian Human Rights Commission Strategic Plan 2006 – 2011, Addis Ababa, 2006 PP.48. 4.Ethiopia, the Second Five Year Country Report on the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child, April 2005 5.MoLSA, National Action Plan on Sexual Abuse and Exploitation of Children, Addis Ababa, Ethiopia, December 2005, p.16 6.FSCE, 2003 7.Committee on the Rights of the Child, 26th Session (2001) “Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Ethiopia”, 2RCO, Add.144, paras. 338 and 39 8.NGO Group for the Convention on the Rights of the Child, State Party Examination of Ethiopia's Third Periodic Report, Session 43 of the Committee on the Rights of the Child. 9.MoLSA, Ethiopia’s National Action Plan for Children (2003 – 2010 and beyond), Addis Ababa, Ethiopia, June 2004, p. 43 10.Mekdes G.Tensay and Tsegaye Kasasa, Actual Status, Functioning and Capacity of the National CRC Committee in Implementing the Convention on the Rights of the Child in Ethiopia: An Assessment Report, Submitted to the Italian Cooperation Program Support of Children and Adolescents in Vulnerable Circumstances, Addis Ababa, Ethiopia, March 2006, p. 33 --------------------------

| 17

ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

የሕፃናት መብቶችን


ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

ለትውልድ የሚተላለፍ.... ከገፅ 7 የቀጠለ

...

ኃላፊነት አፈፃፀም እና አሠራር ደግሞ መንግስት ቀርቶ አንድ ዜጋ ሊጠይቅ መብት አለው፡፡ ስለዚህ ያገኘኸውን ገንዘብ ምን ላይ አዋልከው ተብዬ ስጠየቅ መልስ መስጠት ኃላፊነቴም ግዴታዬም ጭምር ነው፡፡ ከታለመለት ዓላማ ውጪ ውሎ ከተገኘም በሚያስተዳድረን ህግ መሠረት መጠየቅ ግድ ነው፡፡ በህግ የመጠየቅ ሂደቱ ደግሞ ከምንም በላይ በማስረጃ ተረጋግጦ ለሌሎች ትምህርት እንዲሰጥ ጭምር መሆን አለበት፡፡ ነገር ግን ከዚህ ቀደም በተለያዩ አጋጣሚዎች እንዳየነው በጥቅሉ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች #ኪራይ ሰብሳቢዎች ናቸው$ ተብለው መፈረጃቸው መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን የልማትና የዴሞክራሲ ተግባር ማንቋሸሽ እና ዋጋ ማሳጣት ነው ብዬ አምናለሁ፡፡ በምንም መንገድ ይምጣ ለዚህች አገር እና ለዚህ ህዝብ አምስት ሳንቲምም ቢሆንም ዋጋ አለው፡፡አንድ ማህበር ወይም በጎ አድራጎት ደግሞ ያገኘውን ንብረት ወይም ገንዘብ ለግል ጉዳዩ ቢያውል በአገር እና በህዝብ ስም መነገድ ስለሚሆን ድርጊቱ በማስረጃ ተደግፎ በህግ ሊያስጠይቀው ይገባል፡ ፡ ድህነታችን እና ችግራችን እንጂ አቅም ቢኖረን ኖሮ በልመና ገንዘብ መስራትን ማን ይፈልግ ነበር? ሌላው የአዋጁን መውጣት ተከትሎ ከታዩት ችግሮች ውስጥ ሊጠቀስ የሚገባው የአስተዳደር እና የፕሮግራም ወጪ መመሪያ ነው፡፡ በእኛ እና በበጎ አድራጎት ድርጅቶች ማኅበራት ኤጀንሲ መካከል የአስተዳደራዊ እና የፕሮግራም ወጪዎች እይታ ልዩነት አላቸው፡፡ ለምሣሌ፡ለተጠቃሚው የሚወጣ ወጪ በሙሉ የፕሮግራም ወጪ ሆኖ እንዲቆጠር መመሪያው ያዛል፡፡ ነገር ግን ፕሮግራሙን ለማስፈፀም የሚቀጠሩ ሠራተኞች፤ የምትጠቀምበት መኪና፣ የነዳጅ እና የባለሙያ ወጪ አስተዳደራዊ ወጪ እንዲሆን የተፈረጀ በመሆኑ በአፈፃፀሙ ላይ ከፍተኛ ችግር ገጥሞናል፡ ፡ ወደፊት አተረጓጎሙ የፈጠረው ክፍተት እንደማያሰራ በስፋት ሲታወቅ መመሪያው ይሻሻላል የሚል እምነት አለኝ፡፡ የሲቪል ማህበረሰብ መቋቋም ዋነኛ ዓለማ መንግሥት ያልሸፈናቸውን ቀዳዳዎች በመሸፈን የዴሞክራሲ እና የሰብዓዊ መብት ባህልን በማዳበር፤ መልካም አስተዳደርን ተግባራዊ በማድረግ አገራችን በዜጎቿ እና

| 18

ባላት የተፈጥሮ ሀብት በትክክል ተጠቅማ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ጎን ለጎን እንድትሰለፍ ማስቻል ነው፡፡ የዚህ ማህበረሰብ አባል ሆኖ በመስራት ደግሞ በሚያልፍ ህይወታችን የማያልፍ ታሪክ ሰርተን ለትውልድ ሊጠቅም የሚችል አርአያነት ያለው ተግባር አከናውነን ማለፍ ፍላጎታችን ነው፡፡ ሁሉም ነገር ይቀራል፤ የማይቀር ነገር ምንም ነገር የለም፡፡ የምናስቀምጠው እና ጥለነው የምንሄደው ነገር ቢኖር መልካም ወይም መጥፎ ተግባራችን ብቻ ነው፡ ፡ ያ ደግሞ በታሪክ ያስመሰግነናል ወይም ያስወቅሰናል፡፡ ሙሐዝ፡- ከላይ የተጠቀሱትን ችግሮች በማቅለል ዙሪያ በኤጀንሲው በኩል ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? አቶ ታደለ፡- ኤጀንሲው ውስጥ ከፍተኛ የሆነ እገዛ የሚያደርጉ ብዙ ሠራተኞች አሉ፡፡ ችግሮቻችንን በተለያዩ አጋጣሚዎች ለኤጀንሲው አንስተናል፡፡ብዙ ጊዜ ጉዳዮቻችንን በተገቢ መንገድ ያስተናግዱልናል፡፡ ሆኖም አሁን ካለው በበለጠ ችግሮቻችን መፍትሄ የሚያገኙበት ሁኔታ በቀጣይነት ሊመቻች ይገባዋል፡፡ አስቀድሜ እንዳልኩት ቪዥን ኢትዮጵያ ባለበት የገንዘብ እጥረት ምክንያት እንደቀድሞው በመላው አገሪቱ ተዟዙሮ በስፋት የመስራት አቅሙ ተገድቧል፡፡ ይህ ደግሞ እስከአሁን ምላሽ ያላገኘ ችግራችን ነው፡፡

ሙሐዝ፡- ተቋማቱን የበለጠ ለማጠናከር ከመንግስት ምን ይጠበቃል?

በህጉ መውጣት ምንም ቅሬታ የለንም….ሆኖም ህጉ ከመውጣቱ በፊት ፖሊሲ ተቀርፆ ከህዝቡ ጋር በሰፊው ውይይት እና የማግባባት ስራ (ሎቢይንግ) ተሰርቶ ቢሆን ኖሮ አፈፃፀሙ አሁን ካለበት የበለጠ ውጤታማ ሊሆን ይችል እንደነበር ይሰማኛል...

አቶ ታደለ፡- እኛ ኢትዮጵያውያን ጠንካራ ጎናችን ጥሩ ተጠራጣሪዎች መሆናችን ነው፤ ደካማ ጎናችን ጥሩ ተመራማሪዎች አለመሆናችን ነው፡፡ ባዶ ጥርጥር ደግሞ በምርምር ካልታገዘ ወዳጅን ያሳጣል፡ ፡ ሁላችንም ለሁላችንም አስፈላጊዎች ነን፡፡ በእውነተኛ ፍቅር ላይ የተመሰረተ መቀራረብ፣ በእውነተኛ ፍቅር ላይ የተመሰረተ መነጋገር፣ በእውነተኛ ፍቅር ላይ የተመሰረተ መደማመጥ፣ በእውነተኛ ፍቅር ላይ የተመሰረተ መተማመን ለሀገራችን እና ለህዝባችን ያስፈልገናል፡፡መንግሥት ከፈጣሪ ቀጥሎ ለህዝብ የቅርብ ተጠሪ ነው፡ ፡ ስለሆነም መንግሥት ሆደ ሠፊ፣ ታጋሽ፣ ቻይ እና ይቅር ባይ ሊሆን ይገባል፡፡ በሌላ በኩል በአዲሱ አዋጅ ለበጎ አድራጎች ድርጅቶችና ማኅበራት የገቢ ማሰባሰቢያ ሥራ መፈቀዱ በራሱ ጥሩ አጋጣሚ ነው ብዬ አምናለሁ፡፡ ይኼ በጠንካራ ጎኑ ሊነሳ የሚገባው ጉዳይ ነው፡፡ የተገኘው ገቢ “ድርጅቱ ለተቋቋመበትና ለታለመለት ዓላማ መዋል አለበት” በማለት ህጉ ያሰመረበት ሀሳብም ተቀባይነት ያለው ነው፡፡ ይሄ መልካም ጅማሬ የበለጠ እየጎለበተ መሄድ አለበት፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ ኤጀንሲው በሚወጡ መመሪያዎች ላይ እንደ አንድ ባለድርሻ አካላት አስቀድሞ ቢያወያየን ግብዓት የሚሆን ነገር ልንሰጥ እንችላለን እላለሁ፡፡ እናመሰግናለን! ------------------------------------------


ዘንድ የተዛቡ አመለካከቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል፡፡በዚህ ዙሪያ የተወሰኑ ግለሰቦችን አነጋግረን አስተያየታቸውን እንደሚከተለው አቅርበናል፡፡ ራሄል ተሾመ ትባላለች፡፡ ራሄል አጠቃላይ መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ላይ ያላትን አመለካከት ጠይቀናት የሚከተለውን አስተያየት ሠጥታናለች፡፡ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሲባል በአዕምሮዬ የሚመጡት በበጎ አድራጎት ስም የሚፈፀሙ አንዳንድ መጥፎ ድርጊቶች ናቸው፡፡ በእርግጥ ይሄ ሁሉንም አያጠቃልልም፡ ፡ በጣም ጥሩ የሚሠሩ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አሉ፡፡ በአንፃሩ አንዳንዶቹ ይዘውት ከተነሱት ዓላማ ይልቅ የራሳቸውን ወይም የሰራተኞቻቸውን ጥቅም ያስቀድማሉ፡፡ ብዙዎቹ ሰራተኞት በተለይ በመሪነት ስፍራ ላይ የሚገኙት የተንደላቀቀ ሕይወት ሲኖሩ ይታያሉ፡፡ ይህ ደግሞ የሚያገኙት እርዳታ የድርጅቱን ዓላማ እና ግብ ለማሳካት፤ እንዲሁም በትክክለኛው መንገድ ለውጥ ለማምጣት ሥራ ላይ ለመዋሉ ጥያቄ የሚያስነሳ ተግባር ይመስለኛል፡፡በድሃ ሥም የሚመጣውን ገንዘብ መቀማትና ለራስ ጥቅም ማዋል ደግሞ በህግ ሊያስጠይቅ የሚገባ ብልፅግና ነው ብዬ አምናለሁ፡ ፡ በየትኛውም መልኩ ቢሆን የሰዎች ድህነት መነገጃ ሊሆን አይገባም፡፡ ይኼን ስል ለወገኖቻቸው ጥሩ የሚሠሩ የሉም ለማለት አይደለም፡፡ ይሁንና በእኔ አዕምሮ ውስጥ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሲባል የሚመጣልኝ ምስል ጥሩ አይደለም ስትል ገልፃለች፡፡ ሌላው አስተያየት የሠጠን ቢኒያም ከተማ ይባላል፡፡ ቢኒያም በግል ድርጅት የሚሠራ ሲሆን በሕግ የመጀመሪያ ዲግሪ አለው፡ ፡ መንግሥታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች ያለን አስተሳሰብ በጣም የተዛባ ይመስለኛል፡፡ ብዙዎች መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ ገንዘብ ያላግባብ ለግለሰቦች ጥቅም ይውላል ብለው ያምናሉ፡፡ ነገር ግን ብር በየትኛውም አካባቢ ይባክናል፡ ፡ መንግሥታዊ ተቋማትም ውስጥ ብር ያላግባብ ለግለሰቦች ጥቅም ይውላል፡ ፡ ስለዚህ ለእኔ በተለየ አትኩሮት መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ገንዘብ ያባክናሉ ተብለው መፈረጃቸው አይዋጥልኝም፡፡ እንደእኔ እምነት ምን እየሠሩ ነው የሚለውን ማየት መልካም ነው፡፡ ለምሳሌ ያህል ኤች አይ ቪ/ኤድስን በሚመለከት ግንዛቤ በማስጨበጥ ረገድ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛሉ፤ በዚህ አቅጣጫ ትልቅ ሥራ ሠርተዋል ብዬ አምናለሁ፡፡

...

ከገፅ 10 የቀጠለ

...

መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በአብዛኛው መረጃ ለመስጠትና ተግባርን በይፋ ለማስተዋወቅ አለመስራታቸው ሊፈጥር ከሚችለው ክፍተት አንፃር በተለያዩ ዘርፎች ድርጅቶቹ እያበረከቱ የሚገኙት አስተዋፅኦ ለህብረተሰቡ የሚደርስበትን መንገድ ከአሁኑ ማበጀት እንደሚገባቸው የሚያሳስቡ ናቸው፡፡

በዚህ መካከል ግን እንከን የለባቸውም ለማለት አልደፍርም፡፡ ምክንያቱም መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ ያለው ክፍተት ለብዙ ሰዎች መክበር መንገድ ከፍቷልና ነው፡፡ ክፍተቱም የተፈጠረው መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሥራ አፈፃፀማቸውን በሪፖርት የሚያቀርቡ በመሆናቸው ምክንያት ነው፡፡ አብዛኛዎቹ የተዛባ ሪፖርት ለለጋሾቻቸው በማቅረብ ገንዘብ ይሰበስባሉ፤ ነገር ግን ያን ሙሉ ለሙሉ ለተገልጋዮች አያውሉትም፡ ፡ በሌላ መልኩ፥ አንድ ሰው በጎ አድራጎት ስለሚያደርግ መኪና ሊኖረው አይገባም፤ ጥሩ ኑሮ መምራት የለበትም፤ የሚል እምነት የለኝም፡፡ ምክንያቱም ያ ሰው እስከሠራ ድረስ ማግኘት የሚገባውን ገቢ ማግኘት አለበት፡፡ እኔ የማምነው በሠሩት ስራ እነሱም ተጠቃሚ መሆን አለባቸው ብዬ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ለዓላማ ማስፈፀሚያ የሚያገኙትን ገንዘብ ያለ አግባብ ለግል ጥቅም ማዋል ወንጀል ነው፡፡ ከዚህ አንፃር ሁሉም ድርጅት ከስህተት የጸዳ ነው የሚል እምነት የለኝም፡፡ አንዳንድ ድርጅቶች ትኩረታቸው የሚመጣውን ገንዘብ ለተጠቃሚው ማዋላቸው ላይ ሳይሆን ሪፖርታቸውን የሚሠሩበት መንገድ ላይ ነው፡፡ ብዙዎቹ ፎቶ የሚያነሱት ለሪፖርት ነው፤ የሚፃፉት ወረቀቶች፣ የሚሰበሰቡ መረጃዎች ለሪፖርት ናቸው፡ ፡ በእርግጥ እየሠሩት ያለው ሥራ ቀላል የሚባል አይደለም - ሪፖርት ላይ ትኩረት በመሥጠታቸው ምክንያት የሠሯቸው መልካም ሥራዎቻቸው እንዳይወጡ አደረጉ እንጂ፡፡ ስለዚህ እንደእኔ አስተያየት ሊታረሙ የሚገባቸው ያሉትን የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ያህል ሊበረታቱ የሚገባቸውም አሉ፡፡ ጥሩ ምግባር ይዘው ካልቀረቡ ሌላውም የሚማረው ሌብነትን ስለሆነ ጥሩ ነገራቸውን አጉልተው ቢያወጡ ውጤታማ ይሆናሉ የሚል እምነት አለኝ በማለት ሃሳቡን አካፍሎናል፡፡

ዘማሪያም ንጉሴ የሙዚቃ ባለሙያ ነው፡ ፡ ዘማሪያም መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ውስጥ እያበረከቱት ያለው አስተዋፆ ከፍተኛ እንደሆነ ያምናል፡ ፡እንደሚከተለው አስተያየቱን ሰጥቶናል፡፡ ብዙ የተለያዩ ሥራዎች ሲሠሩ ከዚያ ውስጥ መጥፎ ነገር ይጠፋል ለማለት አይቻልም፡ ፡ በአሁኑ ሰዓት መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እያከናወኑት ያለው ተግባር መንግሥት ከሚሰራው አይተናነስም፡ ፡ ለምሳሌ፡- በርካታ ወላጅ የሌላቸው ሕፃናት እና ጧሪ አልባ አዛውንቶች በተለያዩ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እየተረዱ ይገኛሉ፡፡ ይህን ስንመለከት የሚያስደስት ነገር ነው፡፡ ይሁን እንጂ በዚህ ሂደት ውስጥ ለግል ፍላጎታቸው የተሰማሩ ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ እንደእኔ ሃሳብ ግን መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ለኢትዮጵያ ትልቅና ቁልፍ ሚና የተጫወቱ እና እየተጫወቱም የሚገኙ ናቸው በማለት ገልፀዋል፡፡ እነዚህ ተዘዋውረን ያነጋገርናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ያንፀባረቋቸው አመለካከቶች በግል ካገኟቸው መረጃዎች የመነጩ እንደሆኑ ይታሰባል፡፡ነገር ግን ምን ያህሉ ትክክለኛ መረጃን መሠረት ያደረጉ ናቸው ለማለት አዳጋች ነው፡፡ የሆነው ሆኖ ግን በዚህ ረገድ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በአብዛኛው መረጃ ለመስጠትና ተግባርን በይፋ ለማስተዋወቅ አለመስራታቸው ሊፈጥር ከሚችለው ክፍተት አንፃር በተለያዩ ዘርፎች ድርጅቶቹ እያበረከቱ የሚገኙት አስተዋፅኦ ለህብረተሰቡ የሚደርስበትን መንገድ ከአሁኑ ማበጀት እንደሚገባቸው የሚያሳስቡ ናቸው፡፡ ከላይ በመግቢያው እንዳየነው አሳማኝ ያልሆኑ ምክንያቶችን በመደረርደር መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ አለመሆን፣ አንዳንዴም ደውለን እንጠራችኃለን በሚሉ ድለላዎች በተለይ ራሳቸውን ለመገናኛ ብዙኀን ክፍት አለማድረጋቸው ድርጅቶቹ በማህበረሰቡ ውስጥ እያከናወኑ ስላለው በጎ ተግባር ለማሳወቅም ሆነ የድርጅቶቹን ትክክለኛ ምስል በመቅረፅ በዘርፉ የሚሰነዘሩትን አሉታዊ አመለካከቶች ለማስወገድ እንቅፋት እንደሚሆን አያጠያይቅም፡፡ ስለሆነም ሥራዎቻቸውን በግልፅ ማሳየት እስካልቻሉ ድረስ ግልጋሎታቸው ምን ያህል የሰፋ ቢሆን ከተለያየ አቅጣጫ የሚፈሱ መረጃዎች በተቃራኒው ሊፈጥሩ የሚችሉት ተፅዕኖ ቀላል ባለመሆኑ ከሃሜት እና ከነቀፋ የሚያድናቸው አይኖርም፡፡ በዚህ ዙሪያ የዝግጅት ክፍሉ አስተያየት ለመቀበል ዝግጁ ነው፡፡ ----------------------

| 19

ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

ተግባርን ለመግለጽ መረጃ


ቅፅ 1 ቁጥር 5 ሚያዚያ 2004

ፓርቲሲፓገቶሪ ፖቨርቲ ሪዳክሽን ኦርጋናይዜሽን

- ፒ.ፒ.አር.ኦ

(አሳታፊ የድህነት ቅነሳ ድርጅት) “የአህጉሪቱ የወደፊት እጣ ፈንታ ዛሬ ለተፈጥሮ ሃብታችን በምናደርገው ክብካቤ የሚወሰን ይሆናል” አመሰራረት ፒ.ፒ.አር.ኦ. በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ምክንያቶች በአገሪቱ ሕዝብ ላይ የተከሰተው ኤኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ ያሳሰባቸው ኢትዮጵያውያን በጎ ፈቃደኞች የመሰረቱት መንግስታዊ ያልሆነ፣ ለትርፍ ያልቋቋመና ሰብአዊ ዓላማ ያለው አገር በቀል ድርጅት ነው፡፡

ራዕይ የፒ.ፒ.አር.ኦ. ራዕይ ለሕዝቦች የተሻለ ኑሮና የተሻለ የመኖሪያ አካባቢ ለመፍጠር የሚሰራ ጤናማ፣ መርታማ፣ ራሱን የቻለና፣ የምግብ ዋስትናው በቀጣይነት የተረጋገጠ ማህበረሰብ ተፈጥሮ ማየት ነው፡፡

ተልእኮ -

የፒ.ፒ.አር.ኦ. ተልእኮ ኤች.አይ.ቪ. ኤድስን መዋጋት፣ ቀጣይነት ያለው የልማት መርሃግብር በመተግበር የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ፣ የአየር ጸባይ ለውጥን መቋቋም ነው፡፡

ዓላማዎች የፒ.ፒ.አር.ኦ. ዓላማ የግብርና ምርትና መርታማነትን ለማሳደግ ቀጣይነት ያለው የተፈጥሮ ሃብት አጠቃቀም በመፍጠር የህብረተሰቦችን የኑሮ ደረጃ ማሻሻል እና ቀጣይነት ያለው መሬት አስተዳደር ሥርዓት በመተግበር ለቀጣዩ ትውልድ አመቺ የመኖሪያ አካባቢ ጠብቆ ማቆየት ነው፡፡

የመርሃ ግብር ሽፋን በአሁኑ ጊዜ ፒ.ፒ.አር.ኦ. “ስኬሊንግ አፕ ኦልተርኔቲቭ ላይቪሊሁድስ፣ ኢንካም ኤንድ ኢንቫይሮንሜንታል ፕሮቴክሽን ፕራክቲስስ ፕሮጀክት (አማራጭ የአኗኗር እና የአካባቢ ጥበቃ ልምዶችን ማስፋፋት)” በመባል የሚጠራ መርሃ ግብር በደ.ብ.ብ.ህ.ክ. ሃድያ ዞን፣ በሌሞ፣ ሚሻ እና አንሌሞ ወርዳዎች በሚገኙ 21 የገበሬ ማህበራትና በሆሳዕና ከተማ በማካሄድ 16,360 የማህበረሰብ አባላትንና 2,000 የከተማ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡

መርሃ ግብሮችና ክንውኖች/የትግበራ ስልቶች ድርጅቱ ከላይ የተቀመጡትን ዓላማዎቹን ለማስፈጸም የሚከተሉትን ክንውኖች በመተግበር ላይ ይገኛል፡ • የኤክስቴንሽን አገልግሎቶችን ማቅረብ፣ • የምግብ ምርትን ለማሳደግና የአካባቢ ጥበቃን ለማጠናከር የተፋሰስ ልማት እና ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ የበቆሎ፣ የድንችና የፍራፍሬ ዛፎች ዝርያዎችን ማሰራጨት፡፡

አድራሻ፡ - ስልክ ቁጥር፡ 011-4341354፤ ፓ.ሳ.ቁ.፡ 174 ቃሊቲ፣ አዲስ አበባ፤ የፕሮጀክት ጽ/ቤት፡ - ስልክ ቁጥር፡ 046-555-3431፤ ፓ.ሳ.ቁ.፡ 464፣ ሆሳዕና ኢ-ሜይል፡ ppro@ethionet.et፣ ድህረ-ገፅ፡ www.ppro.org.et | 20


Mh a z V o l u me1N o . 5A p r i l 2 0 1 2 Pr i c e19. 99

“ OurAi mi st oAc c ompl i s hRe s ul t s t ha tWoul dS e taUs e f ulE x a mpl e f ort heNe x tGe ne r a t i on” At oTa de l eDe r e s e

Not e sont heRol eofCS Os i nChi l dRi g ht sMoni t or i ng

12ofGoa lDi r e c t e d Pr og r e s s At oS e l a muNor a de

NonGov e r nme nt Or g a ni z a t i onsS houl d Ope nt he i rDoor sf or Ac c e s st oI nf or ma t i on TheGr e a tRunwi t ha Gr a ndCha r i t a bl ePur pos e At oBi ny a m Be l e t e


A U H

Z

[C o n t e n t s ] Inside Page 4

page

6

Notes on the Role of CSOs in Child Rights Monitoring

page 12

2

The Great Ethiopian Run Contributes 1 Million and 30 Thousand Birr to Support Charities

11 Non-Government Organizations Should Open their Doors for Access to Information

“Our Aim is to Accomplish Results that Would Set a Useful Example for the Next Generation”

The Great Run with a Grand Charitable Purpose

Ato Tadele Derese

M haz 2012 Volume 1 No.4 March

Price 19.99

page A Model for a Tesf Ato Asef nyaye Ma

compatible “We adapt a place, re a law is in mechanism befo lenges with it”. bringing chal ahun Ato Tezera Get

8

12 of Goal Directed Progress

Ageze W/ro Meseret tion Paris Declara Review of the eness on Aid Effectiv ling Creating an Enab for Strong Environment Civil Society t Non-Governmen Organizations ional Law under Internat

on and rdinated Acti te NEP+ Coo eness Ato Binyam Bele Tangible Effectiv es Ato Tigabe Aser

Ato Selamu Norade |1

Vol.1 No.5 April 2012

M


M

A U H

[from The Editor]

Z

Vol.1 No.5 April. 2012

SEEKING NGO-DONOR PARTNERSHIP FOR GREATER EFFECTIVENESS AND ACCOUNTABILITY

W

Pubelisher Amicus Media Promotion and communication P.L.C Akaki Kaliti sub city/wereda 02/ kebele 01/03/H.N 862 Tell0115526769/0911228115/ P.O.Box 121525 Printing Heritage Printing and Trading press

Managing Editor Yohannes Alemu Tel.0911 88 00 17 E-mail yohannalm@yahoo.com Editor in Chief Zelalem Wadaj Akaki kaliti sub city wereda 01 H.N. 588 Tell-0911382875 Manager Endeshawe Haile Gebriel Secretary And Advertising Representative Rehemet Abedela Graphic design MeyeG 091134 2857

e often hear about the relationship between non-government organizations and donors as unequal and tilted towards one side. It is said that non-government organizations have to be totally subservient to donors’ demands in order to receive any support. Nevertheless, the emerging perspective on the issue is quite different. It indicates that the relationship between the two should be based on principles of equality and mutual benefits/ interest. Donor organizations need partners within the beneficiary countries as much as nongovernment organizations need financial resources to undertake their activities. Despite the differences in terms of capacity and capabilities, both institutions seek to achieve shared aims within a country. The failure or success of one will mean the same to the other. It is thus imperative that the two parties have a relationship of collaboration towards achieving their common aims. Experts in the field stress that the effectiveness of this relationship depends on the extent to which it is based on the principles of equality and mutual interest. Yet, there are a number of problems hampering the practical application of these principles in the relationship. Some donor organizations go beyond outlining the policy directions they seek to support and stipulate details including implementation strategies. They also leave no space for negotiation in setting the terms of the relationship. These practices clearly distort the balance between the two parties in the relationship. In addition, the relationship of accountability between the parties is another source of problems. While non-government organizations have upward accountability to donors, the donors have downward accountability to the organizations they support. Yet, a number of research reports have shown that the efforts of non-government organizations to fulfill their upward accountability through various means have not been matched by similar undertakings by donors to fulfill their downward accountability. This has not only contributed to the emergence of a donor-recipient relationship between the two parties but also led non-government organizations to disregard their downward accountability to the communities they serve. The requirements stipulated as pre-conditions by some donor organizations do not encourage the engagement of new and indigenous organizations. As a result, established organizations may sometimes raise funds beyond their implementation capacities while emerging organizations with innovative ideas fail to secure any financial resources. Organizational capacity is a determinant factor enabling an organization to achieve its objectives. However, the limited provisions for capacity development by donors have led to a situation where the very existence of non-government organizations is dependent upon the projects they are implementing at any given time. (They would not exist in the absence of the projects) Sector-focused support is also essential in enabling the non-government organizations in the country to emerge strong quantitatively and qualitatively. In this connection, support initiatives directed towards self-regulation mechanisms, expanding experience sharing forums, and strengthening relations with the government need to emerge in force. Of course, the Civil Society Support Program established by a few donor agencies operating in the country should be commended and strengthened. Such a support programme would undeniably contribute towards addressing the problems mentioned above. Have a good read!

Comments

“The development of a country is a result of collaboration among stakeholders rather than independent action. Non-government organizations have a critical role to play in this development process. Their role is particularly significant in relation to social welfare. In this connection, the contributions made by non-government organizations in our country could not be overstated. However, much has yet to be done in terms of popularizing these contributions among the general public. In my opinion, the self-initiative you have taken to positively popularize non-government organizations is commendable. This is so since the challenges among different bodies mostly arise from an information gap. The existence of a serious information gap in terms of clarifying what non-government organizations do, how they operate, what their contributions are, etc ... is well and broadly recognized. Another barrier or challenge to cooperation and collaboration among institutions is mutual image or perception. Thus, this magazine will have a major role in reconciling these perceptions. Basically, I do not believe that the benefits of your magazine would be limited to non-government organizations. It also provides government bodies with a forum for the expression of more professional and legal opinions pertinent to the sector. Thus, I believe that it could contribute much if it could be geared towards facilitating and strengthening a two way relationship (between the government and non-government sectors). It is my opinion that it will play a visible role in addressing the information gap and challenges arising from distorted perceptions.” Ato Sibilu Boja, Bitani Christian Service Global

|2

Local Representative- Ethiopia Office


A U H

Z

NEWS The Great Ethiopian Run Contributes 1 Million and 30 Thousand Birr to Support Charities Birr raised through the 2012 Great Ethiopian Run has been allocated to the Kebebetshay and Kechene orphanages, our sources disclosed. Wro Menbere Gebriel, coordinator at the Kebebetshay Orphanage, has disclosed that the organization has received financial support to the tune of 151,000 Birr as per the selection process conducted by the Ministry of Women’s, Children’s and Youth Affairs. The financial support will enable the organization to undertake various expansion activities.

“It is my belief that we will bring about significant results through the support provided” Wro Menbere Gebriel Coordinator Orphanage

at

the

Kebebetshay

The one million and thirty thousand

The organization was established in 1964/65 commencing its operations at the former residence of His Excellency Dr. Hadis Alemayehu. According to the coordinator, the compound has been serving as a shelter for vulnerable children ever since the noted philanthropist donated the property to the Addis Ababa Municipality. Wro Menbere also explained the aim of the organization to be providing comprehensive/integrated care and support to children admitted to the orphanage. Children may be admitted in three ways: abandoned children whose status has been established by the Police; children from extremely

poor families upon submission of a letter of certification by the Addis Ababa Women’s, Children’s and Youth Affairs Bureau; and, child victims of violence with protection needs referred by the Court for temporary shelter. The organization has been providing its services to infants and children up to the age of eight since its establishment. Currently, one hundred and fifty children of different ages are being cared for at the orphanage. The organization additionally provides pre-school education services for children admitted to the orphanage through the above criteria. Children above pre-school age are supported to attend a government primary school located nearby. Moreover, the organization provides quality health care for the children through its own clinic staffed by nurses as well as a qualified pediatrician. As noted above, the children stay at the orphanage until they reach the age of eight. They are then sent to one of two institutions administered by the Addis Ababa Women’s, Children’s and Youth Affairs Bureau based on

Contnued to Page 14...

Comments “Non-government organizations should be seen as major development actors rather than supplementary or extensions of other actors. The government and government bodies should recognize this and encourage the institutions as well as promoting their positive image to the public. At one time, especially during the early days of the Charities an Societies Proclamation, a very negative image of nongovernment organizations was created and disseminated. This is not good. Unless the various institutions could work together in a spirit of trust or if they are suspicious of each other, we cannot operate effectively or achieve satisfactory results. Both of us, i.e., NGOs and the government, are working for and committed to the development and prosperity of the country. If so, the level of trust and accountability should exist side by side and in equal measure. There should be a transparent mechanism through which the government can monitor us and we can access the government. In all truth, we cannot say that non-government organizations are free from fault. As there are a few corrupt individuals in government, they are also present among us. However, these few individuals do not and cannot represent all of us. Thus, it would be more appropriate to reform or remove the organizations having such problems while strengthening those deserving of encouragement. To do this, there needs to be a body or media outlet clearly reflecting what each organization is doing, how it is being done and what its contributions are. I would opine that your magazine is a good initiative in this context.” Ato Desisa Kebeta, Director, Vision of Community Development Association

|3

Vol.1 No.5 April 2012

M


Vol.1 No.5 April. 2012

M

A U H

Z

This column accommodate research and analysis by scholars that focus on the diverse sectors in which CSOs work to accomplish their missions and offer policy alternatives to make positive impacts

Notes on the Role of CSOs in Child Rights Monitoring 1 Introduction The role of CSOs in child rights monitoring has drawn upon a number of sources. These include the recommendations of the CRC Committee in its consideration of official and supplementary reports submitted by the Ethiopian government and CSOs, the various reports issued by government and non-government child rights actors in Ethiopia, and the organizational experience of CSOs/NGOs in designing and implementing child rights interventions. The lessons drawn from these sources justify the role of CSOs/NGOs on general grounds as well as a number of specific grounds including: lack of comprehensive information on the situation of children, the need to follow up on progress in implementing the recommendations of the CRC Committee, and follow up on the implementation of the legal and policy framework on child rights.

2 Overall Rationale Child rights violation is among the major challenges of democracy, human rights and development in Ethiopia. Children are subjected to different types of abuses perpetrated by individuals, groups and even by public institutions such as law enforcement agencies. Despite the ratification of the UN CRC, children can be beaten, detained by the police, sexually harassed by their guardians and subjected to harmful traditional practices. Sometimes violations target special groups like street children, minority group children etc. Their types are also diverse and the number of children that are affected each year is significant. For example, a research undertaken by Save the Children Sweden in Ethiopia indicated that more than 90 percent of students were punished by their teachers. Regarding sexual violence, of the 485 young women questioned in one survey, 332 said that they had been sexually abused in one form or another when they were a child. Apart from these concrete figures the majority of child rights violations are undocumented and unaccounted for.

are huge gaps between the policies of the government and actual realities on the ground. Understandably, it cannot be possible for a country such as Ethiopia to attend to all social problems with the limited resource. The point is, however, the country could have done better to protect the rights of children even with the current resource it has at hand. Children could have been better protected from violence, the rights of such marginalized groups as street children and orphan and vulnerable children to basic education could have been better fulfilled, and the rights of children should have been given higher priority for the parliament and the media. The challenges in respecting, protecting and fulfilling the rights of children in Ethiopia are complex. They can be related to rampant poverty, cultural and attitudinal factors and institutional limitation and etc. Still, lack of transparency and above all accountability (which are crucial elements of good governance) are also among the important factors that need to be addressed. For example, there is no mechanism to monitor whether the expressed commitments of the government, such as the National Plan of Action for Children or the NPA

Regardless of some signs of progress in protecting the rights of children, there Correction Muhaz magazine editorial would like to extend its apology for its failure to give due recognition to Ato Abera H/Mariam as the author of #Some Thoughts on the World Social Forum$, as our Feature column published on Muhaz Vol. 1 Issue 2.

|4

By Ghetnet Metiku Freelance Socio-Legal Researcher on Sexual Abuse and Exploitation of Children, are implemented or to put relevant government ministries into account if they failed to implement their plans. Even more importantly, nobody is there to question why prison administrations put children in adult cells, though the law of the land clearly states otherwise. With the exception of education and health, other sectors relevant to children are less visible in the discussion agenda of the Ethiopian Parliament, which means the accountability mechanism related to such issues as children and the law, vulnerable groups such as street children, orphans etc. is weak. Until now the government’s report on the implementation of the UN CRC is the only formal mechanism to check whether the State has carried out its obligations as a duty bearer towards the rights of children. This mechanism can be more forceful only if complementary child rights monitoring system with wide scope and broad constituency is put in place. This has to be a home-grown mechanism that adequately appreciates the challenges in the relevant sectors and the overall situation of human rights in Ethiopia. As one can see from previous experiences, the gaps in child rights monitoring can be summarized in the following points: • Lack of a comprehensive child rights monitoring system, which is relevant to the specific situations of Ethiopia, that involves wider groups relevant to the rights of children; • Absence of strong human rights and child rights institutions, which can be instruments to place child rights issues among the priority agendas of the country; and • Lack of regular forums for open and constructive dialogue about the rights of children in the country among


at establishing an effective child rights monitoring system has to accord due importance to the roles that these organs can play and to develop their capacities at the same time. One of the challenges in promoting the rights of children in Ethiopia has been weak civil society sector whose orientation has largely been towards delivering services. Rights monitoring is a new area for many of the organizations in the sector and this gap deserves proper attention if child rights monitoring has to the different actors and stakeholders. Producing periodic child rights reports, though important by its own right, should not be considered the end result of child rights monitoring. Rather the report should be taken as one of the outputs of such system which includes constructive dialogue, capacity development of duty bearers to use the recommendations to improve the status of children and creating more space for children to participate in the monitoring process as active citizens. It is safe to conclude that these are largely lacking in Ethiopia. Similar to many countries, which entered into democratic processes in recent decades, the Ethiopian government has established national human rights institutions, namely the Ethiopian Human Rights Commission and the Ombudsman, which have promoting human rights as their major agenda. At present these organizations are not strong to meaningfully contribute towards protecting the rights of citizens in general and that of children in particular. For example, the Ethiopian Human Rights Commission Strategic Plan 2006 â&#x20AC;&#x201C; 2011 makes it clear that capacity limitation in diverse areas including identification of key roles and responsibilities, staffing, development of operational guidelines, complaint handling procedures etc. are major strategic issues that need to be addressed so as to make the Commission an effective organ for promoting human rights. This also holds true for the Ombudsman. With these critical institutional capacity limitations, it is difficult for these human rights organizations to monitor the rights of children. Hence, an initiative that aims

be broad based. Building the capacity of civil society organizations is more than important because this is one of the core actors in the realization of child rights. The diversity of the thematic areas that civil society organizations are engaged in, considering their closeness to grassroots issues, their comparative advantage in mobilizing external resources and above all their pioneering role in human rights promotion make the sector the necessary partner in child rights monitoring system. Amidst these potentials, however there are also areas that need to be improved, such as in experience in promoting rights issues, weak constituency, and lack of concerted and on-going programmes in monitoring the rights of children. Unlike the UN CRC monitoring mechanism and other human rights monitoring approaches (like those carried out by Amnesty International or Human Rights Watch), child rights monitoring in Ethiopia requires forums where constructive dialogue can take place among the different actors and stakeholders. This is important for the specific situation of Ethiopia because the existing relation between government and non-government organizations is not solidly built on trust and partnership. Unless there are mechanisms where all actors come together and engage in constructive dialogue, and if this does not lead to nurturing trust, any human rights monitoring report, child rights monitoring included, can result in unnecessary tensions that do not benefit children. Such dialogue fora are not there yet in Ethiopia; and they have to be created and strengthened. Child rights monitoring should be a multi-stakeholder initiative where the

A U H

Z

accountability of different actors are identified in the recommendation parts of annual reports. This means there has to be an effective follow-up system to see whether different actors have taken appropriate measures based on the recommendations and even to share the challenges they encounter in due process. This is because the purpose of the monitoring exercise is to take action to improve child rights situation in the country. The engagement of CSOs/NGOs in child rights monitoring aims at creating a strong child rights monitoring mechanism that ensures the accountability of different duty bearers as well as support organizations and guardians to respect, protect and fulfill the rights of children as per the UN CRC and the African Charter for the Rights and Welfare of Children.

3 The Lack of Comprehensive Information on the Situation of Children As noted above, the Ethiopian government has submitted a series of reports on the implementation of the UN CRC to the convention monitoring body. In its examination of these reports, the Committee has consistently expressed concern over the lack of sufficient information on the situation of children in Ethiopia. For instance, during its examination of the 2006 state party report by Ethiopia the Committee on the Rights of the Child expressed deep concern over the lack of information in the State party report on the extent of the problem and the number of children affected by child prostitution, traffic in children, exploitation of children by engaging them in prostitution as well as sexual abuse in its different forms. These concerns are also shared by the government as indicated in its periodic reports. In its second five year report, the government noted the absence of systematic data gathering and monitoring mechanism to indicate even crude estimate of the incidence of harmful traditional practices. In addition, limited efforts in gathering relevant and comprehensive information were among the problems identified in the background assessments leading to the development of the existing National Action Plans.

Contnued to Page 16...

|5

Vol.1 No.5 April 2012

M


Vol.1 No.5 April. 2012

M

A U H

Z

This column covers interviews with government officials,professionals and representatives of civil society on the current concerns and challenges faced by CSOs as well as proposed solutions

“Our Aim is to Accomplish Results that Would Set a Useful Example for the Next Generation”

O

ur guest for this issue is Ato Tadele Derese; Executive Director of Vision Ethiopia Congress for Democracy, and International Peace Ambassador. Ato Tadele has served in senior management position in various government and non-government institutions. In recognition of his contributions within Ethiopia, an organization located in Washington DC has awarded him the honorary title of ‘international peace ambassador’. The following is the result of our interview with Ato Tadele regarding the general status and profile of the organization he is currently leading.

Ato Tadele Derese served in senior management position in various government and non-government institutions.

Muhaz: - When was Vision Ethiopia established?

activities it has undertaken since its establishment?

Ato Tadele: - Vision Ethiopia Congress for Democracy was established on the 7th of February 2003 by five Ethiopian academicians in the Addis Ababa University. The immediate catalyst for its establishment was a research paper on ‘the role of academia in Ethiopia’ presented by Ato Abraham Abebe. It was established with three major objectives.

Ato Tadele: - The organizational objectives are three-fold: 60 per cent creating active citizenry; 30 per cent creating and enhancing good governance; and, 10 per cent creating good government. Together, these constitute the program ‘Triangle for Democratization’.

Muhaz: - Can you elaborate on the focus of Vision Ethiopia and the

|6

To implement this program we organize courses and training workshops on management and skills development, family administration, local

administration and labor education. Each course lasts for 15 days and involves presentation of 20 research papers. In addition, we organize workshops on policy development and implementation, the place and role of political parties in building democracy, violence against women and children and its prevention, peaceful conflict resolution and peace building, etc … Each of these workshops covers three days and involves presentation of six research papers. Our other major program is the short


M

term training sessions we organize for large groups of participants. The sessions, each taking 2 to 3 hours, take place around the year. The beneficiaries of this program to date include 350 members of the House of Peoples’ Representatives, 875 members of the Police, and 300 health professionals as well as staff of non-government organizations. The sessions are facilitated by volunteers from the Addis Ababa University, Kotebe Teachers’ College, private institutions and public offices. The facilitators receive no payment. What is more, we have deployed 200 volunteers to monitor the May 15, 2005 national and regional elections. We have also provided voter education. In addition, we organized civic and ethical education activities in Addis Ababa, Bahirdar, Debremarkos, and Kombolcha towns. All in all we have supported the establishment of 66 clubs in various sectors with a total membership of 14,298 volunteers. Our organization has undertaken a long list of activities since its establishment. One among these is the civic and electoral education initiative. Through 34 thousand programs, we have accessed more than 5 million citizens across the country. We have trained more than 14 thousand citizens on democracy and human rights in 34 rounds covering Addis Ababa, Debremarkos, Debreberhan and Gambella. In relation to creating awareness on violence against women and children, 525 participants have benefited through four training programs organized in Addis Ababa, Hawassa and Nazereth. 229 persons have received training on practical methods in the prevention of violence against women in eight training programs. More than 9 thousand persons have also benefited from 32 rounds of training programs on administration and management skills upgrading organized in Addis Ababa and Gambella. 31 of these programs were organized for free under our ‘voluntarism for development’ program.

Muhaz: - Which aspects of your work do you consider most effective? Ato Tadele: - Enhancing and promoting a culture of democracy and human rights; and, awareness and practice of accountability, transparency, developing confidence in taking responsibility, participation, equality before the law, and good governance. We have made significant contributions along our objectives of: 60 per cent creating active citizenry; 30 per cent creating and enhancing good governance; and, 10 per cent creating good government. Muhaz: - What challenges/problems are you currently facing in undertaking your activities? Ato Tadele: - No activity could be undertaken seamlessly. Yet, we are not easily discouraged by challenges. Rather, we have prevailed over lots of problems and consider ourselves to be problem solvers. Thus, we find solutions whenever we face problems. For instance, our limited budget has prevented us from broader operations across the country. I believe that we could bring about greater change if our activities had a national scope. Advocacy has its distinct features. There are problems; but, we are resolving them in collaboration with stakeholders. Muhaz: - Have the new proclamation and directives for civil society organizations impacted on your activities? If so, can you elaborate on the issue? 2nd Quotation to be highlighted in the reading We have no complaints on the promulgation of the law per se. Yet, the regime could have been more effective had it been preceded by a policy

Z

framework as well as broader public consultation and lobbying. Ato Tadele: - Yes, the new regime has resulted in changes. Prior to the promulgation of the laws, we were able to operate across the country. We are now confined to a limited geographic area for lack of financial resources. We have no complaints on the promulgation of the law per se. Yet, the regime could have been more effective had it been preceded by a policy framework as well as broader public consultation and lobbying. The stakeholders’ consultations on the draft law reflect a culture of democracy. Yet, the discussions were not as satisfactory as we would have liked. One admirable aspect of the process was the face-to-face discussions with the Prime Minster His Excellency Ato Meles Zenawi held at the PMs Office. This reflects the level of attention accorded to the issue. We have raised various concerns and questions during the discussions. Though we did not get to exert as much influence as we expected, some improvements were made to the text as a result. Thus, I have to express my admiration as a member of civil society as well as a responsible citizen. For me democracy is a way of life defined by rule of law/rule-based governance, getting what is due to us, and not seeking what is not. It is a tool for governance and government by the people, for the people and of the people. A culture of democracy and human rights has to be promoted; not only by the government, but also through the participation of associations and the public. This is why we relentlessly focus on ‘democracy and diversity’ in our teaching, learning and participatory activities. Democracy and human rights are not gifts bestowed by governments, but the fruits of peaceful citizens’ struggle. Human rights emanate from the spiritual and material conditions of the human person. The only pre-condition for respect for human rights is being created human. While governments, the mighty and powerful may indeed violate human rights, we protect them in two ways:

Contnued to Page 18...

|7

Vol.1 No.5 April 2012

No activity could be undertaken seamlessly. Yet, we are not easily discouraged by challenges.

A U H


M

A U H

Z

Vol.1 No.5 April. 2012

of Goal Directed Progress The Practical Activities of “Participatory Poverty Reduction Organization”

Establishment Participatory Poverty Reduction Organization /PPRO/ is an indigenous non-profit, nongovernment organization. The organization was founded by a group of volunteers concerned by the economic and social challenges faced by victims of natural and man-made disasters. An agricultural expert named Ato Selamu Norade is among its founding members. The organization, which was formally established upon registration with the Ministry Justice on June 14, 2002, has recently been re-registered with the Charities and Societies Agency.

Ato Selamu Norade

Area of Focus and Objectives Poverty has been a permanent feature of Ethiopian society through the ages. While the government has been working to change this adverse image of the country in recent years, the responsibility of realizing this vision does not fall exclusively on the government. Rather, the society as a whole and every individual citizen should undertake this task

|8

The organization focuses its activities in three woredas of the Hadya Zone in the Southern Nations, Nationalities, and Peoples’ Regional State, namely Lemo, Anlemo, and Misha. Initially commenced with 50 farmers living in two local/ kebele farmers’ associations, the organization’s operations now encompass and benefit 16,360 farmers in 21 kebele farmers’ associations as well as two thousand urban residents. as a matter of national duty. The focus of PRO is on facilitating food security among rural farming communities through improved production and productivity in the context of the overall effort to eradicate poverty. Accordingly, the vision of the organization is to see a healthy and productive society capable of achieving sustainable food security. This organization endeavors to achieve three major objectives: 1. Improving agricultural production and productivity in targeted communities;

2. Improving the standard of living in targeted communities through proper utilization of natural resources; and, 3. Preserving a better natural environment for the next generation using sustainable land management systems.

Activities Undertaken The motto of this organization established 12 years ago is: “We work to create a self-reliant society; not to


A U H

Z

Vol.1 No.5 April 2012

M

compound an attitude of dependency. We work with the community; not for the community”. Throughout these years the organization has undertaken many important activities and continues to do so today. Just to mention some of the organization’s activities, it has been working to enhance production and productivity among farmers by distributing select seeds (e.g corn, potatoes, vegetables and fruits) from agricultural research institutions. This has brought about economic change among many farmers in the 21 kebeles where the organization operates. For instance, around 90% of farmers formerly supported under the Productive Safety-Net Program have graduated into self-sufficiency. In this connection, the organization has exerted significant efforts to ensure that farmers employ modern scientific methods such as using select seeds and parallel farming techniques instead of the traditional farming practices. Satisfactory results have been achieved in the production of corn and potato plant through these modern agricultural techniques. In addition to contributing to food self-sufficiency in farming communities, this has helped farmers secure additional income to improve their livelihoods by marketing their produce in local markets. The organization has also undertaken significant soil conservation activities. The topography of the three woredas of Hadya Zone forming the operational area of the organization is dominated by hillsides susceptible to erosion and landslides. In an effort to address

…we should not work to encourage dependency. The organization does not believe in free gifts as a means of transforming the lives of farmers.

production and productivity, the positive impacts of natural fertilizer use on environmental protection and cost saving is considerable. In addition to the activities described above, the organization conducts regular bi-annual meetings with farmers, civil servants, and government officials. The challenges faced in the operations of the organization and their solutions are among the issues discussed during these consultation meetings.

Process of Implementation this challenge, the organization has conducted soil conservation projects including terracing, grassing, and other soil protection activities. This has gained the organization various awards of recognition and encouragement from the government. Another important activity that has already shown very encouraging results is the promotion of production and utilization of natural fertilizers among farmers. Urban communities living in Hosaena and other towns within the organization’s operational area widely practice animal husbandry. Yet, there is little interest and practice of utilizing the refuse produced by the animals. Capitalizing on this observation, the organization collects the refuse using donkey drawn carriages and uses it to produce natural fertilizer for distribution to the farmers. Besides direct contributions to improved

As noted above, the organization focuses its attention primarily on farmers. However, not all farmers in the three operational woredas are covered by its activities. The farmers who receive the various benefits availed by the organization, such as access to select seeds, are selected using a number of standards. The organization conducts the selection process in consultation with local administration officials and agricultural extension workers. Poor farmers are given priority, especially in relation to no cost access to select seeds. This does not, however, mean that the organization distributes select seeds free of charge every year. In line with its principles stating that “we should not work to encourage dependency”, the organization does not believe in

Contnued to Page 10

|9


Vol.1 No.5 April. 2012

M

A U H

Z

12 of Goal Directed Progress From page 9

Future Plans/The Way Forward

free gifts as a means of transforming the lives of farmers. Thus, poor farmers receive the seeds free of charge in the first year, at half cost in the second year, at a quarter of the cost in the third year and ultimately becoming self-sufficient. Through this approach the organization has assisted a large number of farmers transform themselves from aid recipients to total self-reliance.

The organization started its activities with fifty farmers covering two kebeles. It has now extended its reach to twenty one kebeles and benefits more than 16,360 farmers. Yet, it does not consider the coverage of its activities to be sufficient. The organization plans to expand and replicate its activities in other zones and woredas benefiting even larger communities in line with its principle of “working to ensure sustainable development”. Accordingly, it has been evaluating each completed project in transparent forums with stakeholders and contentiously conducting preparatory activities geared towards realizing its future plans.

The organization also awards better performing farmers to encourage a positive spirit of competition among farmers and enhance production and productivity.

Challenges Encountered

In general, Participatory Poverty Reduction Organization /PPRO/, an organization established with the leadership of an individual committed to eradicating poverty through collaborative effort has not only enabled visible social transformation, it was also succeeded in inculcating a modern and productive attitude of “we can do this/this can be done!” in the psyche of targeted communities.

The organization’s activities focus on agriculture and related sectors. It is also known that the agricultural sector in Ethiopia is largely dependent on rainfall. In this context, the most critical challenge faced by the organization arises from the pattern of rainfall. The rainy season may be too early, too late or fail entirely. These disparities in the seasonal rainfall pattern disrupt the implementation of planned activities.

-------------------------------

The second challenge is the limited capacity of the organization. In light of the size of the organization’s operational area covering twenty one kebeles across three woredas, the implementation of its activities across the operational area require the availability of vehicles. However, it has not been able to raise sufficient funds to purchase a vehicle or find an organization interested in donating one. As a result, the organization has faced serious challenges in implementing its activities efficiently. The third challenge facing the organization is the delay in the release of funds committed by donor organizations. The activities of the organization are for the most part time sensitive due to the seasonally dependent nature of rain-fed

| 10

released in time taking into account the annual agricultural production cycle. Otherwise, the effective implementation of planned activities becomes impossible. In this context, the delay in the release of funds continues to be a key challenge for the organization.

agriculture. For instance, seeds have to be prepared at a certain time of the year; seedlings need to be produced in time for the planting season, etc. It is thus imperative that the budget necessary for each activity has to be


A U H

Z

Non-Government Organizations Should Open their Doors for Access to Information

Often times, our perspectives on any one issue are informed by what we have heard from other people, our empirical observations, and what we have read. People have significant capacities to transfer/reflect their own positive or negative perspectives to others. This is particularly true for communities in developing countries where word of mouth is the principal mode of information dissemination in the absence of formal communication channels. In Ethiopia, where individual trust is traditionally valued, failure to keep formal communication channels open and wide amounts to inviting the dissemination of inaccurate information.

Most government bodies and non-government organizations conspicuously advertise principles such as transparency, accountability, integrity, honesty, good-faith, and fairness. The list of organizational principles is usually posted at the gates of their places of work as well as in individual offices. However, the potent meaning of these terms does not appear to have been accepted and owned at the individual level. If we, for instance, take the plight of individuals seeking information, we find that they are routinely subjected to an endless series of references to the concerned official, each denying the responsibility to provide the requested information. Yet, these same officials see the organizational values posted on their walls every time they enter and leave their offices. Although the above introductory statements mainly refer to service providers, this piece will focus on charitable organizations. As nongovernment institutions charitable organizations have characteristic organizational approaches and

Even then, the reports prepared to meet the requirements of donor organizations are merely filed as if their accountability is limited to their donors. structures associated with their purposes. These organizations operate alongside the government to address social problems as well as on harmful traditional practices and cultural issues, good governance and infrastructure development. Charities have successfully undertaken various interventions across Ethiopia, including activities designed to bring about positive attitudinal change in the society. The positive contributions of charities are evident in the development of social infrastructure such as creating access to clean water, construction of schools, and health centers as well as preventing HTPs including FGM, early marriage, etc. Successes have also been achieved through their interventions in food security, soil conservation, management of natural resources, and environmental protection. The significant contributions of indigenous

and international charities in these and other areas are undeniable. However, I cannot confidently say that the activities of these organizations have been recognized by beneficiary communities in par with their contributions. The major reason for this state of affairs is widely believed to be failure on the part of the organizations to open their doors for access to information. In my opinion, they have done little to popularize their activities other than submitting periodic reports to their respective donors. Even then, the reports prepared to meet the requirements of donor organizations are merely filed as if their accountability is limited to their donors. Activities undertaken with significant financial expenditure thus remain unknown beyond the immediate beneficiary communities. As a result, divergent opinions are forwarded across communities on issues related to charities. The current piece presents the opinions of individuals from various social sections on the activities of charities. Her name is Rahel Teshome. The following is Rahelâ&#x20AC;&#x2122;s response to our query on her take on non-government organizations: â&#x20AC;&#x153;Whenever I hear about NGOs, the first thing that comes to my mind is the incidence of abuse in the name of charity. This, however, does not refer to all charities. There are many NGOs doing much good (for beneficiary communities). Yet, some among them give priority to their own interests/benefits over the purposes they claim to serve. Many (NGO staff and leaders) enjoy a life

Contnued to Page 19...

| 11

Vol.1 No.5 April 2012

By Yohannes Alemu

M


Vol.1 No.5 April. 2012

M

A U H

Z

We bring stories of those who get into philanthropy on their own initiative

The Great Run with a Grand Charitable Purpose Whenever we think of the Great Run, what pops to our mind is a picture of the ten thousand meter street race. This event, which started in our country in 2000, has its roots in a suggestive remark made by the organizers of the Great North Run in England who initiated the idea after watching athlete Haile Gebresillasie during the Sydney Marathon. Since its inception in 2000, it has evolved into a truly grandiose event organized successfully for 11 consecutive years to date. Initially, the event was designed as a one-time project. However, the success of the first run has inspired the organizers to transform it into a regular annual program. According to Ato Ermias Ayele, Managing Director of the Great Ethiopian Run, the permanent office of the program commenced its operations with the organization of the second Great Run. The success of the second event has in turn inspired the idea of organizing multiple events which came about in the form of the women’s event, ringroad event, etc. For instance, as many as 11 events are planned for the current year alone. This is a clear indicator of the progressively broader scope of the event as well as the increasing institutional strength of the organizing office.

Ato Ermias has said the following on the objectives of the Great Run and the successes it has achieved:

in the past two years. This only refers to the ten thousand meter format. The cumulative number of participants in the annual events exceeds seventy thousand: 36 thousand in the Great Run; 15 thousand in the Coca Cola Series started last year; 10 thousand in the women’s event; 2 thousand in the CRBC Ring Road event; 2 thousand in each of our two regional events; and, 4 thousand in Hawassa. This leads me to believe that we have succeeded as organizers of popular mass events. At the start of the project we have conducted a range of activities aimed at enhancing the positive image of the country and rebranding it as a source of great athletes. The events we organize are currently covered by international sports channels including Super sport and ESPN. This in itself is testament to our success in image building. Our other objective is encouraging athletics related activities. For instance, we are creating the conditions for athletes to participate in international competitions without the need for visas or professional managers. Participating in our events doesn’t cost them any money. We also allocate quotas for clubs and provide opportunities for individual athletes to participate upon application.”

“Our core objective is organizing mass running events. We involved ten thousand people in the first ten thousand meter run; around thirty-six thousand participated in each of the events organized

“Moreover, we are promoting the transfer of new technologies relevant to athletics and organizing training workshops supporting the development of the sector along with the Great Run. Another area of success is the creation of an

The Objectives and Achievements of the Great Run

| 12

Ethiopian team capable of organizing international competitions. Mass events have been successfully organized not only in Addis Ababa but in towns across the country including Jijiga, Diredawa, Gambella, Assosa, Mekele, Bahirdar, Debremarkos, Lalibela, Jinka and Hawassa. Thus, I can confidently say that we are doing a successful and progressively broadening job towards achieving our establishment objectives.”

Charitable Work In addition to promoting a positive image of the country, the Great Run has been conducting charitable work by facilitating income generation activities in the past five years. This charitable component was initiated based on lessons drawn from international practice including the London, New York and Berlin marathons. Since the track athletes participating in the events understand the charitable purposes, they are more likely to regularly attend the annual events. This has enabled the organizers to raise significant funds for charitable activities. Based on these lessons, the organizers of the Great Run have made the necessary preparations and undertaken the charitable work in collaboration with the United Nations. On this point, Ato Ermias said:


M

A U H

Z

Vol.1 No.5 April 2012

Since the track athletes participating in the events understand the charitable purposes, they are more likely to regularly attend the annual events. “We started small; but, it kept expanding every subsequent year. The participants take the prepared forms and come back with what they can afford, be it five or ten birr, as well as contributions from friends. We also petition organizations for contributions. We have managed to raise a lot of money from a Norwegian organization through sponsorship for children’s t-shirts worn at the event for the past three years. Moreover, the revenues from sale of t-shirts and the contributions collected by the children have been important sources of support for our charitable work.” “In the first year, we only managed a hundred thousand birr or less. But, we see major improvements when we look at the amount collected for the past three years. Last year we collected eight hundred thousand birr and transferred the amount to the Abebech Gobena and Mary Joy charities. Similarly, we have collected around five hundred thousand birr and two hundred fifty thousand birr during the previous two years. The amount raised this year stood at one million and thirty thousand birr. An important issue in the conduct of our charitable work is the selection of beneficiaries. During the first two years we were working with UNICEF, which hosted a network of charities and societies working on OVC issues. The selection of organizations who would receive the funds we raised was handled through this group. In the past two years, however, the beneficiary

organizations were selected by the Ministry of Women’s, Children’s and Youth Affairs in consultation with UNICEF.” As disclosed by Ato Ermias, four years ago the number of beneficiary organizations was four. However, the allocation for each organization was found to be too small and the number was reduced to two. The fund raising activities were also expanded and intensified to ensure that each organization received an adequate amount. In addition to the financial support, the selected organizations are also assisted in promoting their profiles in connection with the events.

Additional Charitable Activities The Great Run also involves charitable activities other than the ones described above. Ato Ermias described these activities in the following words: “We reserve places for the participation of individuals assisted by various charitable organizations. We ask the organizations to provide information on the number of people supported through their activities and allocate one thousand places reserved for the purpose accordingly. We also have a program named Sport for Success which is in its second year of implementation. Under this program, we provide life skills training for students from two selected schools using a manual covering communication, selfconfidence and team work developed for the purpose. Two trainers are also

engaged to provide physical fitness training for the children, including life skills development games. The training, which lasts for six months, is just one of the activities we implement directly.” The organizers of the program are supported by the United Nations in their every effort to mobilize funds for charitable purposes. According to Ato Ermias, UNICEF was their only partner at the commencement of the fund raising activities. With the consolidation of United Nations agencies in Ethiopia two years ago, they have started working with the United Nations as a whole. The funds raised this year have been transferred to the Kechene and Kebebetshay orphanages in the presence of athlete Haile Gebresillasie and representatives of the United Nations. Each of the two orphanages received a sum of 515,000 birr. Moreover, the activities of the organizations were publicized through various mass media outlets to raise public awareness on their profiles. The engagement of an indigenous organization in fund raising activities in support of organizations established for charitable purposes is an undertaking deserving encouragement and support. We believe that the replication of this good practice in local resource mobilization by other organizations could enable charities to conduct their activities with local resources. ----------------------------

| 13


Vol.1 No.5 April. 2012

M

A U H

Z

and indicated that the money will be used to expand the organization’s clinic and enhance its service capacity.

sex. The children continue to receive educational support until the age of eighteen and are provided with additional support to establish an independent livelihood upon leaving the institutions. Using this approach the organization has enabled many children grow up to be productive citizens since its establishment.

The orphanage was established in 1951 in the premises donated by Queen Menen for the purpose still operates from the same location. The major objective of the institution is providing holistic support and care including food, clothing, accommodation, education and training, health and psychosocial care services for female children vulnerable to violence and other challenges as well as facilitating their reintegration as self-supporting adults. According to the coordinator, the orphanage has undertaken significant activities to date towards achieving this objective.

From page 3

In explaining the significance of the donations, Wro Menbere said: “This current donation constitutes a substantial amount. We plan to use it to finance significant works. What we envision is expanding the operation of the orphanage and enhancing the quality of its services. Generally, it is my belief that we will be able to achieve significant results through these contributions”. The coordinator also expressed appreciation for the Ministry for selecting the orphanage as a recipient. Noting that institutional care is a measure of last resort for children deprived of family environment, Wro Menbere also

elaborated on extensive plans to implement community based care and support approaches for the upbringing of children within communities.

“The interventions of our organization since its establishment have enabled a large number of vulnerable female children to become self-supporting adults capable of caring for others.

| 14

“Being

selected

for

financial

support is a very happy occasion for me; we plan to strengthen the organization’s clinic with the funds we have received” Wro Wubnat Birarra Coordinator at the Kechene Orphanage The other organization having received a similar sum of 515,000 Birr is the Kechene Orphanage under the Addis Ababa Women’s, Children’s and Youth Affairs. The coordinator of the institution, Wro Wubnat Birarra, expressed her happiness on receiving the funds

Currently, the institution operates its own pre-school and clinic and provides care and support services to 300 female children aged between 8 and 18 years of age. As elaborated by the coordinator, children are admitted to the orphanage where their status as orphans and vulnerable children has been established by the Women’s, Children’s and Youth Affairs Bureau, where the appropriate bodies determine that parents are unable to care for their children, or where runaway children from rural areas who are unable to return to their families are found to be vulnerable by the Police. “The interventions of our organization since its establishment have enabled a large number of vulnerable female children to become self-supporting adults capable of caring for others. This is a source of happiness and mental satisfaction for us”. Recognizing the limitations of human resources and other capacity gaps that need to be addressed, the coordinator also elaborated on future plans to strengthen existing programmes on family reunification, support for re-integration, expanding in-country adoption services, etc. Finally, the coordinator has called upon various government bodies and non-government organizations to contribute towards the implementation of planned programmes. ----------------------


M & Participatory

Train

ዳፕ

ትአ

ሰስመ

DAPT

ing sP

ግ ንትስና የተ የ ርቲስ ቶሪ ትሬኒንግስ ኃ

Z

Vol.1 No.2 March 2012 Vol.1 No.5 April 2012

e m ents ssess

LC

DA

A PT

A U H

Your Development Action Partner Team@ a well proven expertise

Tel. +251 911 47 80 56 /+251912742566 E-mail:- mydapt@yahoo.com /daptconsult@yahoo.com Ref.No/ ቁ_D050/

II. Our Goal

Provide clients with the best possible consultancy and technical service. We strive to attain this through constant transfer of expertise, in-service capacity building, training, research and the application of state-of-the-art developments in social programs and Management techniques.

III. Our Mission

We are renowned for our expertise in social entrepreneurship development; education and health programs/projects support management services through our incomparable servicing of local and international organization and clients in Ethiopia and where their projects are operating.

IV. Call for Partnership/ Opportunities

We continuously strive to develop new partnership with Governmental & NGOs/ as well as Professionals - Work together into value shares with the provision of innovative activities, management solutions and enhance social investment - Agent services on the work environments of our customers, mainly international NGOs. - Participate our highly attractive and interactive training workshops; Event planning and organization services: - Together join National-ARMS consortia; aiming at • sharing national experiences, review of organizations work, showcases on communication and advocacy modalities of various institutions, • Generating indicative packages as well as data processing on multisectoral responses and continual system development along programs /on HIV/AIDS. Please request our services or application forms(partnership, training and other activities participation) writing to DAPT at mydapt@gmail.com or calling +251921880966/0912742566.

About Us

DAPT-Assessments & Participatory Trainings plc is a legally registered lead consultancy firm owned by a pool of highly qualified professionals and independent consultants renowned ‘Development Action Promoters Team (DAPT). The firm, since its inception in Aug 2007, has been growing from a small family business development to employing several services, including survey researches, socioeconomic data processing, event planning and organization of training workshops, symposia, consultation forums, social investment consultancy, NGOs programs management and representative agent in Ethiopia, .

DAPT:- Satellite event organizer at the 16th ICASA

2011 symposia with four session and participation of various partners from Ethiopia: Addressing keynotes on the fight against the AIDS epidemic and fostering collaborative learning/ partnership, Sharing National Experiences and Xchange of Technicalities (NEXT) in Promoting achievements of Ethiopian multisectoral commitments; Review of organizations work and recognition of institutions’ mainstreaming interventions; Awarding statements of best practices, ….& more...

Development Actions Promoting Team = DAPT4U

A pool of proven expertise on research Processing, survey & consultancy service; | 15 Hosting highly attractive events; Refer Satellites symposia @ICASA 2011 by DAPT.

| 19


Vol.1 No.5 April. 2012

M

A U H

Z

Notes on the .... From page 5

Similarly, non-government actors have lamented the lack of comprehensive and up to date data on the situation of children in Ethiopia. The engagement of CSOs thus seeks to contribute towards addressing this information gap by making available comprehensive and up to date information on the situation of Ethiopian children. Moreover, the experience of CSOs/NGOs similarly indicates that accountability mechanisms to monitor the behaviors and actions of different stakeholders in the child rights national framework are absent in Ethiopia. Therefore, an ongoing monitoring activity on accountability towards child rights could also be instrumental in encouraging duty bearers carry out their responsibilities as per international human rights standards.

4 Follow up on Implementation of CRC Committee Recommendations The Committee on the Rights of the Child has in its examination of periodic reports submitted by the government of Ethiopia identified a broad category of measures that need to be adopted in implementing the Convention. These generally relate to developing a comprehensive strategy, the ratification of the Optional Protocols to the UNCRC, coordination of implementation of children’s rights, monitoring the implementation of the Convention, making children visible in budgets, training and capacitybuilding, cooperation with civil society, international cooperation, independent human rights institutions, making the convention known to adults and children, and making reports under the convention widely available. The Committee has also recommended measures to be taken in addressing sexual exploitation and abuse of children especially girls, the right to survival of orphaned and vulnerable children is at risk, child labor, and corporal punishment in schools, families and care institutions. The implementation of these recommendations is an ongoing process involving a number of specific measures across sectors and levels of

| 16

engagement. Current processes initiated by the government of Ethiopia based on its commitment to child rights and in response to the recommendations of the Committee include legislative, policy, administrative and practical processes. These include: The adoption of the two optional protocols to the CRC, the Protocol to the UN Convention against Transnational Organized Crime, and the Hague Convention on Inter-country Adoption; • Consideration of the UN CRC and the ACRWC in the continued review of the overall legislative framework including on birth registration and protection of vulnerable groups of children; • The development of policy documents on child labor and a number of other specific child rights issues; and • Implementation of child rights awareness creation, capacity building and coordination efforts at federal, regional and other lower levels. The initiation of these and other efforts clearly show that the Ethiopian government is indeed committed towards the realization of child rights. Yet, one of the major problems in the implementation of the child rights regime in Ethiopia has been and still is the weak reporting system especially at the lower levels. As indicated in the various official and independent reports, the child rights administration system is also facing serious challenges related to budgetary, administrative, structural, autonomic and other issues. The shortcomings of the National CRC Committee structure have also been identified in detail in independent studies.

Sources 1.

Save the Children Sweden: Ending Legalized Violence Against Children, All Africa Special Report – a contribution to the UN Secretary General’s Study on Violence against Children, PP 24,

2.

African Child Policy Forum: Violence against Girls in Africa: A Retrospective Survey in Ethiopia, Kenya and Uganda, PP.55, 2006.

3.

Ethiopian Human Rights Commission: Ethiopian Human Rights Commission Strategic Plan 2006 – 2011, Addis Ababa, 2006 PP.48.

4.

Ethiopia, the Second Five Year Country Report on the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child, April 2005

5.

The Second Five Year Country Report on the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child, April 2005 , p.33

6.

MoLSA, National Action Plan on Sexual Abuse and Exploitation of Children, Addis Ababa, Ethiopia, December 2005, p.16

In this context, the reports submitted by the government within the CRC monitoring framework as well as other processes may for the most part be considered a matter of formality. As such, it would be difficult for the Ethiopian government to measure its own progress and for the CRC Committee to follow up on the implementation of its recommendations through a report submitted every five years. The proposed engagement of CSOs aims at addressing this difficulty through a continuous monitoring process.

7.

FSCE,2003

8.

Committee on the Rights of the Child, 26th Session (2001) “Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Ethiopia”, 2RCO, Add.144, paras. 338 and 39

9.

NGO Group for the Convention on the Rights of the Child, State Party Examination of Ethiopia's Third Periodic Report, Session 43 of the Committee on the Rights of the Child.

10. MoLSA, Ethiopia’s National Action Plan for Children (2003 – 2010 and beyond), Addis Ababa, Ethiopia, June 2004, p. 43 11. Mekdes G.Tensay and Tsegaye Kasasa, Actual Status, Functioning and Capacity of the National CRC Committee in Implementing the Convention on the Rights of the Child in Ethiopia: An Assessment Report, Submitted to the Italian Cooperation Program Support of Children and Adolescents in Vulnerable Circumstances, Addis Ababa, Ethiopia, March 2006, p. 33


A U H

Z

Union of Ethiopian Resident Charities (U.E.R.C.) Objectives

What is UERC?

Union of Ethiopian Resident Charities (U.E.R.C.), formerly called Union of Ethiopian Civil Society, was established by 32 of the participants at a national conference held in Addis Ababa 13-18 September 2003. The founding civil society organizations include mass-based associations, advocacy organizations, NGOs involved in service provision and infrastructure development as well as professional associations. The Union acquired legal recognition, received its certificate and became operational in May 2005. The focus of the Union until the coming into effect of the Charities and Societies Proclamation No. 620/2001 had been on advocacy and voicing the concerns of its members. Upon the coming into effect of the Proclamation in February 2010, it has been re-registered as the Union of Ethiopian Resident Charities with 13 members having designed a new set of objectives.

Vision

The vision of the Union of Ethiopian Resident Charities is to see a prosperous country where the people have realized development and happiness. Mission The following is the mission of the Union of Ethiopian Resident Charities: Building the capacities of its members and its internal capacities continuously with a view to becoming a strong and progressively more relevant consortium; • Creating and facilitating forums for its members to access information, mobilize resources, draw lessons and share experiences; • Facilitating conditions for its members to establish a system of accountability, enhance their performance and coordinate their activities; • Cooperating with regional and federal government bodies, other consortiums and stakeholders on behalf and with the involvement of its members.

Union of Ethiopian Resident Charities has the following objectives: • Coordinating the activities of members on issues of common interest; • Ensuring smooth flow of information and supporting experience sharing among members; • Building/enhancing the institutional capacities of members; • Encouraging and supporting members to practice selfregulation as well as establish a system of transparency and accountability; • Striving towards the creation of an enabling environment for Ethiopian resident charities and societies through collaboration with others; • Promoting and protecting the interests and activities of members; • Establishing an effective relationship of partnership based on mutual trust among consortium members, between members and the government, donors and the public; • Representing and voicing the concerns of Ethiopian resident charities as well as organizing forums necessary for the purpose.

Major Activities

The Union of Ethiopian Resident Charities has developed a strategic plan for the three years from 2010/2011 through 2013/14 with a view to realizing the above enumerated objectives. It will undertake the following activities during these years: • Building its and members’ institutional capacities, increasing the number of member organizations; • Enabling members access better sources of information and financial resources; enhancing their technical and leadership capabilities; • Encouraging and enabling members to learn from each other, share ideas and experiences; encouraging and strengthening cooperation and mutual support among members; • Expanding the Union’s structures in the regions; establishing active relationships with the government, other consortiums and stakeholders based on good faith;

Address

Union of Ethiopian Resident Charities

Telephone No: 0116 62-82-29/0913 35-33-26 Fax: P.O. Box: 2536 Code 1250 E-mail:

0116 63 87-94 uecsa@ethionet.et | 17

Vol.1 No.5 April 2012

M


Vol.1 No.5 April. 2012

M

A U H

Z

We adapt a compatible 1.

As human persons; and,

2.

Through the law

From page 7

Muhaz: - How did the above mentioned problems impact upon your operation? How do you see the activities of the Agency in this respect?

The reference to the law is to our Constitution, which is the supreme law of the land. It is the basic document for governance or a political document. The most critical problem relates to implementation. The Constitution should be applicable without discrimination, including on those who have drafted the document. The FDRE Constitution is the tool of my trade and guarantee for my rights.

Ato Tadele: - The Agency has many staff members providing valuable support. We have raised our concerns and problems on various occasions. They should create the necessary conditions to listen to us and address our problems. In most cases they handle our concerns in an appropriate manner. Of course, I could confidently say that we face more constraints compared to the scope of our previous activities. We can no longer operate across the country due to financial limitations.

Fulfilling my constitutional duties is my first task in claiming my constitutional rights. Since every association or nongovernment organization comes into being in the name of a country called Ethiopia and the Ethiopian people, its financial and other resources should be used for the envisioned objectives. Let alone the government, any individual citizen has the right to inquire about this process. Responding to questions on the utilization of financial resources is my responsibility. We should know that we will be held legally accountable where such resources have been expended for purposes other than the intended objectives. If wrongdoing has been established through evidence, it will be a patent lesson for others. However, accusing NGOs across the board of rent seeking in the absence of any evidence amounts to belittling and underrating the activities of the organizations. What is wrong with donating the most expensive vehicles or even an airplane for an NGO to effectively undertake its activities? On the other hand, putting donated resources to personal use is tantamount to embezzlement of public resources subject to criminal culpability based on evidence. Even the smallest amount of money, however acquired, is important for this country and its people. But, the key question is the purpose towards which it has been put to use. Who would want to work with charitable donations had it not been for our poverty and entrenched problems? Another problem worth mentioning is the directives on administrative and program costs. There are serious disparities between our perspective and that of the Agency on the designation of administrative and program costs. The costs incurred to benefit the community

| 18

pursuit of exemplary achievements that would benefit generations to come. Everything without exception has an end. Our deeds, good or bad, are the only thing that would endure long after we are gone. This is what history will judge us upon, positively or adversely.

Muhaz: - What is expected in terms of strengthening the institutions?

have been identified as program costs. How then could the salaries of staff engaged to implement the program, the vehicles they use, the costs of fuel and expert services be considered administrative costs? This is a very critical problem. In general, ‘seeing is believing’. The Agency itself would see the impossibility of operating under these rules and take the initiative to amend the directives. In my opinion, we could provide valuable input if the government would consult us during the design of policies and laws. Our work is aimed at enriching a culture of democracy and human rights, operationalizing good governance, and making our country one of the middle-income countries by filling gaps not covered by the government. We strive to ensure that our country, poor despite abundant resources, manages to properly utilize its natural and human resources. I don’t think we have any other mission. We only wish to dedicate our lives to the

Ato Tadele: - Our strength as Ethiopians is our cautious nature; not being good researchers is our weakness. Caution without prior research is likely to lose us good friends. Since each of us are important for all of us, we need to come together in the spirit of love for each other, we need dialogue based on genuine love, listen to each other with sincere love, and trust based on authentic love. This is what we need for the sake of our country and our people. The government is the representative of the public next only to God. It should thus be tolerant, patient, accommodating and forgiving. I put my trust on and feel pride on account of my government. The constitution is my only weapon. I am expected to fulfill my constitutional duties and claim my constitutional rights. The permissive provisions on income generating activities constitute an opportunity that should be mentioned as a point of strength. Stipulations for the utilization of the income generated “to further the purposes for which the charity or society has been established” are also acceptable. This good start should be further strengthened. In this connection, we can contribute valuable input to the development of directives if the Agency would consult us as stakeholders. Thank You!---------------------


M

of luxury. I believe that they should use the money they receive more efficiently towards the achievement of their stated aims and objectives. Embezzling funds collected in the name of the poor for one’s own benefit amounts to spilling human blood to for self-enrichment. Commercializing human poverty and deprivation in the name of charity is repulsive; money collected in the name of the poor is as essential as their blood. Though one cannot deny the existence of NGOs working to benefit the poor, this is what comes to mind whenever I hear about NGOs.” The other person who responded to our query on the issue is Binyam Ketema. Binyam holds a first degree in law and works with a private organization. “I think the perception about NGOs is highly distorted. Many believe that the funds managed by NGOs are illicitly channeled to personal use. However, this is not peculiar to NGOs; money is wasted or misappropriated across sectors including in NGOs. Thus, I cannot subscribe to the view singling out the misappropriation of funds in NGOs. In my opinion, the focus should be on what they have done and achieved. For instance, NGOs take the lion’s share in terms of raising awareness on HIV/AIDS; they have undertaken a momentous task in this respect. Within this context, I cannot say that they are free from fault. The gaps within these organizations have indeed provided opportunities for self-enrichment for many individuals. These gaps arise from malpractice in reporting on the activities of NGOs. Some organizations provide their donors with fraudulent reports for the purpose of mobilizing funds; but they do not use the whole amount exclusively for the beneficiaries. Similarly, I do not believe that a person working with a charity should be admonished for owning a car or enjoying a good standard of living.

Z

From page 10

Any working person is entitled to adequate income commensurate with the work. However, the misappropriation of funds allocated for operational expenses for personal benefit is a criminal offence. Some NGOs have their attention focused on the reports they will submit rather than the utilization of funds for the benefit of communities they serve. Most think of photo documenting their activities, research papers or data collection only for reporting purposes. Thus, while their activities are significant by any standard, their achievements have been overshadowed by their obsession with reporting to their donors. Thus, in my opinion, there are some deserving encouragement and praise while others should be criticized. Since the negative prevails to set a bad example in the absence of the positive, they would be more effective by highlighting their good practices broadly. Zemariam Nigussie is musician by profession. He believes that the contributions of NGOs in Ethiopia are very important. “One can find a negative element in any major undertaking. Currently, the activities and contributions of NGOs are as significant as those of the government. For example, orphaned children and elders without support are being cared for by various NGOs. This is commendable. However, there are a few lamentable instances occurring among the overall good work being done by NGOs. There are some individuals working for their personal gain within the sector. Yet, in my opinion, NGOs are playing a major and critical role in Ethiopia.” Information exerts significant impacts in various ways. NGOs should create mechanisms to access the society with information on their activities and contributions as a matter of priority. Moreover, they need to open their doors for all sections of the society and make information on their services

more accessible. Unless they are able to do so and inform the society they have set out to serve on their activities, NGOs will continue to be subjected to distorted perceptions based on hearsay irrespective of the scope of their activities. The opinions of individuals we have talked to arise from the information they have. Some of the persons we have contacted accuse NGOs of utilizing only a small portion of their funds for the achievement of their core objectives while allocating the substantial share for activities unrelated to the objectives such as meetings, per diems, and workshops benefiting individuals. In addition, some of the respondents believe that NGOs are places for self-enrichment. Each of the above stated perspectives have legitimate basis. NGOs need to do their homework in creating an accurate picture of their activities and contributions. They should draw upon the experiences of indigenous and international NGOs that have earned legitimacy in the public eye to address the distorted perceptions. As highlighted in the beginning, a number of challenges are faced in trying to access information from civil society organizations thus raising questions as to the reasons for the lethargy to transparency in fulfilling their duty to provide information and open their doors particularly to mass media. Hence, it’s high time that the sector institutionalized opendoor policy where the public and the media alike could get access information on the activities of nongovernmental organizations both in terms of promoting the work of the sector and restoring their images. The editorial office is open to accommodate comments and opinions forwarded on this issue. ------------------------------

| 19

Vol.1 No.5 April 2012

Non-Government....

A U H


M

A U H

Z

Vision Ethiopian Congress for Democracy

Vol.1 No.5 April. 2012

(VECoD)

Vision Ethiopian Congress for Democracy (VECOD) is an indigenous, non-profit making, independent and non-partisan non-governmental organization that emphasizes human value and dignity as its core principles. It was founded at Addis Ababa University on February 7, 2003 by five individuals with sound educational background and experience relevant to civic education. So far over five million Ethiopians have benefited directly from VECoD’s interventions.

VECoD’s areas of Democratization   

60% of our effort is focused on creating and developing democrat citizens 30% of our effort is focused on developing democratic leadership 10% of our effort is lined to develop democratic governance

Goals and Objectives of the organisation • Foster democratic values and practices to enrich civic empowerment • Sensitize the public at large on the concepts and practices of human rights, constitutional law, and self-governance. • Monitor democratic processes including human rights abuses. • Perform human resource development and humanitarian activities • Key services (Trainings) • Leadership & Management Skills Development Training • Home & Family Management course • Local Government Course • Labor Education Course

Workshops VECoD orgainizes workshops on the following areas • • • •

• • • •

• • • • • • •

VECoD orgainizes regular panel discussions on the following areas On human right, democracy, good governance, corruption, ethics and gender equality Civic and voter’s education Election observation. Exercising freedom of expression. Organizing human volunteer clubs Conducting awareness creation sessions on HIV/ AIDS and its prevention mechanism. ----------------------------------

| 20

Violence against women and children Conflict resolution & peace building The roles & functions of political parties in building a democratic society Policy formulation & implementation.

Panel Discussions

Muhaz vol i issue 5  
Advertisement