Page 1

D U O H N I

Voorwoord 2 Terugblik en toekomst dance4life 3 Highlights dance4life Nederland 2011 5 Wat hebben we samen bereikt? 6 • Scholenprogramma 6 • Campagne 8 • Publiciteit 9 • Financiëring 10 • Support dance4life 11 • Special members & Youth Council 11 Organisatie 12 Wat gaan we doen in 2012? 13 Financiële verantwoording 14 Partners 15

DANCE4LIFE NEDERLAND Jaarverslag 2011


Voorwoord Niet lang geleden was ik op een bijeenkomst waar we discussieerden over het begrip ‘impact’. Het bleek moeilijker dan gedacht om te komen tot een definitie omdat voor alle aanwezigen impact weer net iets anders betekende. Voor de een stond impact gelijk aan resultaat, terwijl de ander impact meer gevoelsmatig benaderde als ‘inspiratie’. Waar we het wel snel over eens werden was dat impact start vanuit je hart. Want of het nu de docent is die de moed heeft om, ondanks de hoge werkdruk, ‘ja’ te zeggen tegen deelname aan dance4life, of het nu de jongere is die besluit zich open te stellen voor ons programma, of het nu de CEO is van een grote corporate organisatie die zich - tegen alle verwachtingen in - hard maakt voor sponsoring van dance4life. Er moet passie, overtuiging en betrokkenheid ten grondslag liggen aan zo’n beslissing. En die komen vanuit het hart.

Zo ben ik in 2003 zelf betrokken geraakt bij dance4life. Het was geen doelgerichte carrière move, er gingen geen strategische overwegingen aan vooraf. Het hart nam het over. Sinds ik bij dance4life werk maak ik dat dagelijks mee: zakenmannen die het hebben over maatschappelijk verliefd ondernemen als ze refereren aan dance4life, ouders die ons laten weten hoe hun kind positief veranderd is door deelname aan dance4life en jongeren die ervan overtuigd zijn dat hun bijdrage ertoe doet. De hartstocht, het vuur, dat ik dagelijks bij alle mensen die betrokken zijn bij dance4life ervaar, is de brandstof waarmee we als dance4life met z’n allen uiteindelijk impact creëren. Impact op een ander, een gemeenschap, een land, de wereld. Iets wat in je hart begint, kan een wereld van verschil maken. En dat is waar dance4life voor mij voor staat.

Anouk van der Jagt Directeur dance4life Nederland

JAARVERSLAG 2011

P.S. Van 20 to t en met was ik sa 30 maart men me t scholie Carmen ren Tine , tv-prese en ntatrice en danc Nikkie Ple e4lifers K ssen arima, C in Kenia h om erva arlotte e ringen u n Pom Keniaan it te wiss se agen elen me ts 4chang de mou t e, de ha wen te s nden uit teken bij project een STO en zoch P AIDS N ten we A septemb OW! lfred op, er zijn ve d ie afgelo rh aal verte Nederla pen lde aan ndse sch de 28 olen die het scho meeded lenprogra en aan mma va er alles o n dance ver op w 4life. Lee w w.dance www.fac s 4life.nl o ebook.c f via om/dan ce4lifeN ederland .

Voorwoord 2


N E K I L B G U TER KOMST TOE

Toen dance4life zichzelf in 2004 aan de buitenwereld presenteerde was het belangrijkste doel van dance4life om jongeren te betrekken bij het behalen van millenniumdoel 6 (het stoppen van de verdere verspreiding van hiv en aids) in 2014. De focus van dance4life lag in de eerste plaats op het in beweging brengen van zo veel mogelijk jongeren om de nodige impact te creëren. Om dit te bereiken werd een scholenprogramma ontwikkeld. Ontwikkelingen Sinds 2004 is er veel gebeurd. Niet alleen is dance4ife gegroeid en heeft zich verder ontwikkeld, ook de wereld is in veel opzichten veranderd. De diagnose hiv betekent voor een steeds groter groeiende groep mensen niet langer een onherroepelijk doodvonnis, maar wordt gezien als een chronische ziekte waar in sommige landen redelijk goed mee te leven valt. En ook het seksuele gedrag van jongeren, zo blijkt uit onderzoek, is positief veranderd. Meer jongeren gebruiken standaard een condoom, hebben minder seksuele partners en jongeren starten gemiddeld pas op latere leeftijd met seks. Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen tot een vermindering van het aantal nieuwe hiv-infecties.

JAARVERSLAG 2011

Toch raken elke dag nog steeds 2.500 jonge mensen tussen de 15 en 24 jaar geïnfecteerd met hiv en heeft meer dan 60% van de jongeren wereldwijd niet de juiste kennis over hiv. Ook is het voor veel jongeren wereldwijd onmogelijk om toegang te krijgen tot volledige en eerlijke voorlichting over seksualiteit en alles wat hiermee samenhangt. Discriminerende wetten en beleid leiden tot uitsluiting van jongeren van seksuele gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een hiv-test te doen of het (gratis) verstrekken van condooms. Daarnaast worden jongeren nog veel te weinig betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van programma’s die zich bezighouden met de seksuele gezondheid van jongeren. Veel interventies sluiten daarom niet goed aan bij de behoeften van jongeren. dance4life wil juist aan deze behoeften tegemoet komen. Omdat hiv en aids – en het terugdringen van de verspreiding ervan – onlosmakelijk verbonden zijn met seksuele en reproductieve gezondheid en rechten kiest dance4life voor een integrale benadering van beide thema’s. Met haar scholenprogramma zorgt dance4life ervoor dat jongeren de juiste informatie krijgen over seks, hiv en aids en brengt ze hen vaardigheden bij waardoor ze zich beter kunnen beschermen. Bovendien inspireert het scholenprogramma jongeren om zelf in actie te komen voor het verbeteren van de seksuele gezondheid van zichzelf en hun leeftijdgenoten elders in de wereld en zo de verspreiding van hiv en aids terug te dringen.

Terugblik en toekomst 3


Onze overtuiging Uiteindelijke wil dance4life met haar programma, publicaties en activiteiten bijdragen aan een eerlijke samenleving met goede seksuele gezondheid, rechten voor alle jongeren en zonder hiv en aids. Aanpak dance4life heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het creëren van een sterk, iconisch merk waarin jongeren zich kunnen herkennen, omdat het merk belangrijke elementen uit de jongerencultuur bij elkaar brengt, zoals dans, muziek en jongereniconen. Dit zorgt ervoor dat jongeren zich thuis voelen bij dance4life en erbij betrokken willen zijn én blijven. Deze elementen worden samengevat in vier herkenbare bouwstenen waarmee dance4life al haar programma’s vormgeeft: inspire, educate, activate en celebrate.

JAARVERSLAG 2011

Het door dance4life ontwikkelde scholenprogramma combineert inhoud en entertainment, en gebruikt daarvoor de zogenaamde ‘edutainment’ methodiek. Hierbij worden kennis en informatie overgedragen, wordt aangezet tot discussie en handelen en speelt entertainment ook een grote rol. Dans, social media, muziek, beeldmateriaal en persoonlijke verhalen zijn samen met interactie en bijzondere ontmoetingen belangrijke ingrediënten en maken de behandelde thematiek invoelbaar en herkenbaar (inspire & educate). Vervolgens zetten de jongeren hun ervaringen om in concrete actie (activate). De projectperiode wordt afgesloten met een indrukwekkend event, waarbij internationale verbondenheid en de energie van jongeren op indrukwekkende wijze zichtbaar wordt (celebrate).

Terugblik en toekomst 4


e f i l 4 e c n a d s t h g i l Hight land in 2011 neder Het inhoudelijke scholenprogramma, een campagne en de ‘support dance4life‘ module vormen de vaste ingrediënten van dance4life in Nederland. Daarover straks meer. Hieronder een aantal andere gedenkwaardige of belangrijke momenten voor dance4life Nederland in 2011. Reizen In april reisden scholieren Sanne (5HAVO) en Eline (6VWO) samen met dance4life ambassadeur en Radio 538 DJ Barry Paf naar Kenia en Malawi om daar ervaringen uit te wisselen met Keniaanse agents4change en bovendien de handen uit de mouwen te steken bij STOP AIDS NOW! projecten in Malawi. Een ‘life changing’ ervaring voor Sanne, Eline en Barry. Het contact met de scholieren gaf hen inzicht in de situatie van hun leeftijdgenoten in Kenia en hun dagelijkse gevecht tegen vooroordelen, stigma en discriminatie en de constante angst voor

JAARVERSLAG 2011

het oplopen van hiv. Alle scholen die deelnamen aan het scholenprogramma ontvingen na afloop een indrukwekkend beeldverslag van de reis die op school kon worden vertoond of digitaal kon worden verspreid. Jan Kooiman, dance4life ambassadeur sinds 2010, reisde in mei naar Zimbabwe om daar met eigen ogen te zien wat dance4life betekent voor jongeren in Zimbabwe. “Ik geloof er sterk in dat je door muziek en dans jongeren op hun gemak kunt stellen en dat er daarmee een bepaald soort openheid ontstaat. Als je een belangrijke boodschap te vertellen hebt dan is het belangrijk dat deze openheid er is. dance4life bereikt dit tijdens het scholenproject door gebruikt te maken van dans. In Zimbabwe heb ik zelf kunnen ervaren dat dit werkt om de boodschap over hiv en aids over te brengen”, aldus Jan. En ook Doutzen Kroes ging weer op reis voor dance4life, dit keer naar Philadelphia. Maar liefst 40% van de bevolking in Phildelphia leeft onder

de armoedegrens, daarom is ook hier het aantal hiv-infecties schrikbarend hoog. Doutzen ervoer zelf de uitzichtloosheid van kansarme, en daardoor kwetsbare jongeren. En daarmee de noodzaak van een programma als dance4life. Met haar positiviteit, energie en oprechte betrokkenheid wist ze een belangrijke groep jongeren te motiveren om actief met dance4life aan de slag te gaan. Sensation Ook in 2011 stelde Duncan Stutterheim, initiator van Sensation, zijn huis voorafgaande aan Sensation ter beschikking voor een sensationele avond waar honderden ‘friends’ van dance4life konden bieden op exclusief voor dance4life beschikbaar gestelde veilingitems. Topstuk was een ticket voor een ruimtevlucht! De veiling bracht € 228.500 op voor dance4life. Strategische heroriëntatie In het najaar van 2011 heeft een strategische heroriëntatie plaatsgevonden waarin de (internationale) organisatie zich heeft beraden op haar toekomstige richting. De uitkomsten van deze strategische analyse, samen met de ervaringen uit het afgelopen jaar, vormen de basis voor de plannen en activiteiten in Nederland in 2012.

Hightlights dance4life Nederland in 2011 5


n i e w n e b b e h wat ? t k i e r e b n 2011 same Met de support, betrokkenheid en overtuiging van uiteenlopende betrokkenen; van scholieren tot particulieren, van het bedrijfsleven tot de overheid, van (media)partners tot ambassadeurs en van stichtingen tot het algemene publiek hebben we het volgende bereikt.

Het scholenprogramma van dance4life Het scholenprogramma vormt het hart van dance4life in Nederland en betrekt de primaire doelgroep van dance4life (12-18 jaar) op een aantrekkelijke en onconventionele manier bij de internationale aidsbestrijding. Belangrijkste resultaten • Ruim 300 scholieren en docenten namen deel aan de OT-trainingsdag; • Ruim 15.000 jongeren van 28 verschillende scholen deden mee; • 79% van hen kwam in actie via act4life en kan zich nu ‘agent4change’ noemen; • Zo’n 3.500 betrokken en gemotiveerde scholieren waren bij het dance4life event in de Heineken Music Hall in Amsterdam; • In totaal werd door de scholieren ruim € 175.000 ingezameld voor projecten van STOP AIDS NOW! en dance4life; • De leerlingen van het Marne College uit Bolsward en het Groenhorst College uit Ede zamelden samen het hoogste bedrag in, een halve ton;

JAARVERSLAG 2011

Belangrijkste uitkomsten van het Motivaction onderzoek onder deelnemende scholieren • Kennis over hiv en aids neemt toe door deelname; • Ook kennis over de doelstelling van dance4life en de Millenniumdoelen neemt toe; • Houding van scholieren verandert positief; • Actiebereidheid neemt toe; • Programma heeft impact op de beleving en is onderwerp van gesprek; • Voorstelling tourteam maakt indruk (inspire); • Lesmaterialen matig gebruikt en redelijk positief beoordeeld (educate); • Veel deelnemers zijn in actie gekomen (activate); • dance4life event (celebrate) is een doorslaand succes; • Totale programma wordt goed beoordeeld met een 7.9 • Het programma maakt indruk, verhoogt interesse in helpen bij aidsbestrijding en zet aan tot actie; • Het zelf opzetten van acties draagt bij aan het effect van het programma.

Wat hebben we in 2011 samen bereikt? 6


Aandachtspunten 2011 was in meerdere opzichten een uitdagend jaar voor het Nederlandse team. Een van de belangrijkste veranderingen was dat dance4life Nederland vanaf 2011 – in tegenstelling tot de jaren ervoor – jaarlijks een volwaardig (scholen)programma aanbiedt. En ook in de teamsamenstelling en de organisatiestructuur veranderde begin 2011 het nodige, wat in de praktijk betekende dat er met een relatief klein en nieuw team vanaf begin 2011 hard gewerkt is aan het realiseren van een volledig scholenprogramma, inclusief afsluitend event in 2011. De ambities van het Nederlandse team voor 2011 waren aanzienlijk. Het doel was om circa 35.000 jongeren deel te laten nemen aan het scholenprogramma. Hoewel deze aantallen op zich niet heel hoog gegrepen waren, in vergelijking met voorgaande jaren, heeft de organisatie zich achteraf wellicht te weinig rekenschap gegeven van de impact die bovengenoemde veranderingen op het team zouden hebben. Er zou op basis van de cijfers geconcludeerd kunnen worden dat de resultaten van het scholenprogramma in 2011 tegenvallen. Er deden minder scholen mee dan van tevoren bedacht was en het inzamelingsresultaat lag daardoor ook beduidend lager dan voorgaande jaren. Toch is de opbrengst van de inzamelingsacties in relatieve zin flink hoger dan in de voorgaande jaren, het gemiddeld ingezamelde bedrag per jongere steeg van circa 11 naar 15 euro. Daarnaast is zowel intern als extern geconcludeerd dat het Nederlandse programma kwalitatief nog nooit van zo’n hoog niveau was als in 2011. Het Nederlandse team kreeg ook te maken met een trend die zich de afgelopen jaren steeds duidelijker aftekent in haar samenwerking met het onderwijs. Het wordt steeds moeilijker (en dus arbeidsintensiever) om scholen te betrekken bij programma’s als dance4life. Dit vraagt om het verkennen van alternatieven zodat het voor scholen makkelijker en eenvoudiger wordt om mee te doen, zonder dat dance4life moet inboeten aan de kwaliteit en impact waar ze voor staat. Dat is dan ook een van de taken die het Nederlandse team zich voor 2012 heeft gesteld.

JAARVERSLAG 2011

Wat hebben we in 2011 samen bereikt? 7


Campagne

In 2011 werd in Nederland een multimediale campagne gelanceerd met als belangrijkste doel het dance4life merk te versterken en de zichtbaarheid van dance4life te vergroten. Daarnaast had de campagne als doel om fondsen te werven onder het algemene publiek door mensen op te roepen ‘friend4life’ te worden. Vele ambassadeurs van dance4life verbonden zich aan de campagne en hielpen dance4life zo de eerste duizend friends van dance4life te verwelkomen. Mensen die voor minimaal een half jaar ‘friend‘ werden, ontvingen een ticket voor het friends4life event dat plaatsvond na het dance4life event voor de scholieren, op 1 december in de Heineken Music Hall. De uitkomsten van de campagne hebben het communicatie- en fundraisingteam nuttige handvatten gegeven voor het uitbouwen van dit concept in 2012. Belangrijkste resultaten campagne • Veel ambassadeurs van dance4life, zoals Doutzen Kroes, Don Diablo, Ruben van The Partysquad, Jan Kooiman, Erica Terpstrae.v.a., werkten mee aan de campagne; • In 2010 won dance4life de RAB Radio Awards. De prijs, € 75.000 radiozendtijd, werd tijdens de campagne in 2011 verspreid over 11 zenders ingezet; • De campagne werd breed ondersteund door onze mediapartners, zoals RTL 5, Radio 538 en Sp!ts die kosteloos mediaruimte ter beschikking stelde aan dance4life; • Met de ‘Friends’ campagne werd circa € 1.203.226 aan mediawaarde gegenereerd; • Het mediabereik van de campagne in 2011 telde 66.890.038 contactmomenten.

JAARVERSLAG 2011

Belangrijkste uitkomsten van marktonderzoekbureau Ruigrok|Netpanel onder het Nederlandse publiek voor en na de campagne: • Na de campagne wordt hiv/aids door meer Nederlanders gezien als een van de drie grootste problemen van dit moment; • Zowel de naamsbekendheid als de propositiebekendheid van dance4life zijn na de campagne significant gestegen; • 74% van de Nederlanders staat (zeer) positief tegenover dance4life; • De donatiebereidheid onder de respondenten is na de campagne fors (> 20%) toegenomen. Aandachtspunten In 2011 is een begin gemaakt met het werven van donateurs, of beter gezegd ‘friends‘ van dance4life op de Nederlandse markt. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan moeten in de toekomst leiden tot een nog sterkere profilering van dance4life als merk en goed doel, waar men zich aan kan verbinden. Daarvoor is het belangrijk dat dance4life naast haar naamsbekendheid ook investeert in het goed en eenduidig aan het voetlicht brengen van haar propositie, wat doet dance4life en waarom?

Wat hebben we in 2011 samen bereikt? 8


Publiciteit

dance4life Nederland heeft in 2011 geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van haar PR activiteiten, het verstevigen van haar banden met de pers en het introduceren van een nieuwe website. In 2011 is voor dance4life belangrijke publiciteit gegenereerd met uiteenlopende activiteiten zoals de projectreizen met ambassadeurs Barry Paf (Kenia en Malawi), Jan Kooiman (Zimbabwe) en Doutzen Kroes (Philadelphia, USA) en Sensation. dance4life heeft een bescheiden communicatiebudget en het genereren van zoveel mogelijk ‘free publicity’ is al enkele jaren een speerpunt van de organisatie. In dat licht is de exposure die door de Nationale Postcode Loterij voor dance4life in Nederland wordt gegenereerd van grote waarde. Mede

JAARVERSLAG 2011

dankzij de Nationale Postcode Loterijk lukte het dance4life om via uiteenlopende kanalen een mediabereik te realiseren van 38.041.064 contactmomenten. De mediawaarde van de gegenereerde publiciteit bedroeg in 2011 € 2.356.531. Er is door dance4life in 2011 geïnvesteerd in het intensiveren van de contacten met de pers. Als resultaat daarvan verschenen uitgebreide artikelen in kwaliteitskranten als de Volkskrant en NRC Handelsblad en werden managing director van dance4life international Eveline Aendekerk en Doutzen Kroes in de top 10 ‘Opzij Machtigste Vrouwen’ in de categorie Goede Doelen genomineerd. Ook lanceerde dance4life in samenwerking met Radio 538 de track ‘dance4life tonight’.

Wat hebben we in 2011 samen bereikt? 9


Financiering

dance4life prijst zich gelukkig met de partners die zich in de afgelopen jaren voor langere tijd aan het Nederlandse programma hebben gecommitteerd, zoals ABN AMRO, ING, Vodafone Foundation, de Europese Unie en STOP AIDS NOW! Met daarboven de bijdragen van onder andere support dance4life acties, inkomsten uit royalties en bijdragen van een aantal Nederlandse gemeenten leverde dit voldoende middelen om het volledige programma in 2011 te realiseren. dance4life is al haar partners zeer dankbaar voor hun bijdragen, niet in het minst omdat de samenwerking met genoemde partners vaak verder gaat dan zuiver financiering. Veel van deze organisaties bieden medewerkers de mogelijkheid om op verschillende manieren betrokken te raken bij dance4life. Juist dat maakt de partnerschappen extra betekenisvol voor dance4life.

JAARVERSLAG 2011

Daarnaast mag de steun van een aantal Nederlandse partners die het internationale programma ondersteunen niet onvermeld blijven. Zeer belangrijk is bijvoorbeeld de Nationale Postcode Loterij. Niet alleen is dance4life sinds 2008 benificiënt van de Nationale Postcode Loterij, ook ontving dance4life in 2011 een extra bijdrage van naar liefst € 1.280.750 ter ondersteuning van vijf Aziatische dance4life landen. Ook de Europese Unie ondersteunde niet alleen het Nederlandse programma maar financierde ook onderdelen van het programma voor verschillende andere Europese landen, zoals Duitsland en Spanje. De Europese Unie leverde hiermee een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van de programma’s, juist in tijden waarin financiering allerminst vanzelfsprekend is.

Wat hebben we in 2011 samen bereikt? 10


Support dance4life

Al snel na het ontstaan van dance4life bleek dat veel mensen en organisaties die in contact kwamen met dance4life geïnspireerd raken door de positieve en actieve benadering van dance4life. Ook in 2011 werd dance4life positief verrast door gevarieerde en creatieve ‘support dance4life’ acties en privé donaties. Bij elkaar werd met support dance4llife acties meer dan € 50.000 bijeengebracht.

Nationale Youth Council

dance4life richt zich met haar programma’s primair op jongeren. In de afgelopen jaren heeft de organisatie zich meer en meer het belang van wezenlijke jongerenparticipatie gerealiseerd bij de ontwikkeling, implementatie en de evaluatie van ons programma. Want wie zijn wij, volwassenen, om te beslissen over de behoeften van jongeren en de manier waarop zij aangesproken willen worden? Daarnaast hebben jongeren het fundamentele recht om mee te beslissen over zaken die invloed hebben op hun eigen leven en dat van hun leeftijdgenoten. Door de kennis en ervaringen van jongeren te combineren met expertise van volwassenen ontstaat een gelijkwaardige samenwerking. Dat is wat dance4life verstaat onder ‘youth involvement’. Dit komt onder meer tot uiting door de oprichting van een National Youth Council (NYC) in Nederland. Met de voorbereidingen hiervoor is in het najaar van 2011 een begin gemaakt. Deze nationale ‘jongerenraad’ heeft een aantal belangrijke functies. Ten eerste vertegenwoordigt de NYC de stem van de jongeren binnen dance4life. De NYC zal vanaf 2012 zowel bij de ontwikkeling, implementatie als evaluatie van het Nederlandse programma worden betrokken. Daarnaast biedt de NYC input voor de International Youth Council (IYC) waarin jongeren van zoveel mogelijk dance4life landen (en die afkomstig zijn uit de diverse NYC’s) zitting nemen en die op internationaal niveau de stem van de jongeren vertegenwoordigen zowel voor dance4life als tijdens conferenties, workshops en andere bijeenkomsten die betrekking hebben op dance4life.

JAARVERSLAG 2011

Wat hebben we in 2011 samen bereikt? 11


Organisatie

In 2011 werd de verzelfstandiging van dance4life Nederland als National Concept Owner een feit en werd ook een nauwere samenwerking met dance4life international gerealiseerd ten behoeve van de efficiency en ter bevordering van de synergie tussen beide, in Nederland gevestigde, organisaties. dance4life Nederland richt zich sindsdien primair op het doorontwikkelen en uitvoeren van het inhoudelijke jongerenprogramma en de daar direct uit voortvloeiende communicatieactiviteiten. Het communicatie- en fundraisingteam, dat sinds 2011 ressorteert onder dance4life international, is onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de campagne en het realiseren van private en corporate fundraising, ook voor dance4life in Nederland. Het kernteam werd in 2011 teruggebracht tot zeven personen (5,3 fte) waarvan twee 0,45 fte voor dance4life Nederland en 0,45 fte voor dance4life international werkten. De organisatie werd gedurende het jaar ondersteund door

JAARVERSLAG 2011

vijf stagiaires en enkele vrijwilligers. Naast de dagelijkse leiding van het Nederlandse team was de directeur in 2011 verantwoordelijk voor het realiseren van institutionele financiering, personeels-, financieel en administratief management en het onderhouden of initiĂŤren van inhoudelijke partnerships. In de loop van 2011 werd steeds duidelijker dat de noodzaak voor het in stand houden van twee aparte stichting niet meer nadrukkelijk aanwezig was. Op initiatief van de directeuren van dance4life international en dance4life Nederland zijn vervolgens gesprekken gevoerd tussen het bestuur van dance4life international en de Raad van Toezicht van dance4life Nederland over een mogelijke fusie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een voorstel tot fusie van beide stichtingen per 1 januari 2012. Alle noodzakelijke juridische stappen om te komen tot een formele fusie zijn in het najaar van 2011 doorlopen wat op 28 december 2011 heeft geleid tot het afgeven van een akte van fusie door notariskantoor Smith Boeser van Grafhorst, notarissen te Haarlem. Hiermee is de stichting dance4life Nederland per 1 januari 2012 formeel opgeheven.

Wat hebben we in 2011 samen bereikt? 12


e f i l 4 dance 2 1 0 2 nederlandin Vanaf 2012 maakt het Nederlandse team deel uit van de gefuseerde stichting dance4life. De drie pijlers van de stichting bestaan uit het programmateam, het communicatie- en fundraising team en het Nederlandse team. In het kader van de strategische heroriëntatie zal 2012 voor dance4life een overgangsjaar zijn, waarbij de stichting gefaseerd de resultaten van de strategische review zal implementeren. Dit proces krijgt in 2012 gestalte door het uitvoeren van een drietal pilots, waarvan Nederland er één is. Een van de concrete veranderingen die in het Nederlandse programma zal worden doorgevoerd, is de verschuiving van de focus van het programma van specifiek op hiv/aids gericht naar een bredere context gericht op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (waar hiv en aids deel van uit maken). De afgelopen jaren is ook steeds duidelijker geworden dat de behoefte en relevantie in Nederland iets anders ligt als het gaat om de wijze waarop het dance4life programma wordt benaderd. Waar verreweg de meeste landen die het dance4life concept implementeren met het programma primair invulling geven aan het verbeteren van de seksuele gezondheid en rechten van jongeren in het betreffende land richt het Nederlandse programma zich enerzijds op het bewust maken van Nederlandse jongeren over het belang van een goede seksuele gezondheid en rechten voor zichzelf maar maakt anderzijds ook de vertaalslag naar de noodzaak van het versterken van de positie van hun leeftijdgenoten wereldwijd om juist ook hun kansen op

JAARVERSLAG 2011

een gezondere seksuele toekomst te vergroten, zonder hiv en aids. Hier is ook een geldinzamelingcomponent aan verbonden. Het geld wordt ingezameld voor internationale projecten die aansluiten bij de thematiek van dance4life in landen waar dat hard nodig is. Vanaf 2012 zal deze invalshoek concreter vormgegeven worden in het huidige scholenprogramma in Nederland.Omdat hiervoor de nodige voorbereidingen en aanpassingen nodig zijn, zal in 2012 een volwaardig, maar in omvang bescheiden scholenprogramma worden gerealiseerd. Zo kan voldoende tijd vrij worden gemaakt voor research en ontwikkeling. Uitgangspunt is deelname van circa twintig middelbare scholen in 2012 met tussen de 7.000 en 10.000 jongeren. Aan het einde van het jaar zal dit vernieuwde programma uitgebreid worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van de drie pilots zal in samenspraak met alle dance4life landen de strategische richting voor de komende jaren definitief worden bepaald.

dance4life Nederland 2012 13


e l ë i c n Fina verantwoording

Staat van baten en lasten Stichting dance4life Nederland 2011

BATEN Subsidies STOP AIDS NOW! Subsidie Europese Unie Subsidies gemeenten Subtotaal Sponsoring ABN AMRO HEMA Subtotaal Support dance4life Support dance4life acties Tiësto royalties Subtotaal Donaties Donaties particulieren Donaties Vodafone Foundation Donaties ING supports dance4life Subtotaal Overige inkomsten Doorberekening dance4life int. En overige TOTAAL subsidies, sponsoring,support, donaties TOTAAL opbrengst fondsenwerving act4life voor projecten STOP AIDS NOW! TOTAAL BATEN

JAARVERSLAG 2011

€ 100.000 € 50.000 € 7.200 € 157.200

€ 121.164 € 2.642 € 123.806

€ 56.357 € 12.266 € 68.623

€ 150.000 € 100.000 € 139.100 € 389.100

Het financieel jaarverslag en de bijbehorende accountantsverklaring verstrekt door Dubois & Co Registeraccountants is als pdf te downloaden op onze website: www.dance4life.nl/jaarverslag

LASTEN Scholenprogramma (excl. personeel) Campagne (excl. personeel) dance4life event ‘11 (excl. personeel) Fondsenwerving Overhead Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Huisvesting Kantoorkosten Reiskosten IT kosten Accountantskosten Fee dance4life international Overige kosten / onvoorzien Niet verrekenbare btw Afschrijving

€ 186.225 € 63.526 € 84.577 € 173 € 110 € 261.778 € 32.568 € 23.456 € 25.540 € 2.094 € 2.407 € 14.095 € 33.767 € 3.261 € 47.702 € 1.952

TOTAAL operationele kosten Door te betalen resultaat fondsenwerving act4life aan STOP AIDS NOW! TOTAAL LASTEN

€ 783.231

Financiële baten en lasten

€ 605

RESULTAAT 2010 Bestemming resultaat Toevoeging aan bestemmingsreserves Toevoeging aan continuïteitsreserves

- € 44.013

€ 164.669 € 947.900

- € 116 € 738.729 € 164.669 € 903.282

- € 61.695 € 17.682

Financiële verantwoording 14


Partners 2011 Premium partners AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm

partners Admium, Alexander Groot, BloemBloem, Boomerang, Centercom, DLA Piper, Doornbos Equipment, Dutchband, Easyhosting, Fatboy, Getlogic, Heineken Music Hall, IJsfontein, Italiq, Kookvogels, Kwast Wijnkopers, LENN, Lockerbox, Mark Elzinga, MediaLandscape, Mercure Hotel, Amsterdam aan de Amstel, Monsterverbond, Motivaction, Production Solutions, PRW Producties, R&S Rental, RenĂŠ Koenen, Responsible, Rookie Entertainment, Ruud Verschoor Verhuur, Slimdruk, StageCo, Tenfeet, The Mojo Barriers, The Security Company, TheaRent, Van Straaten, Webpower, Wonderwolf Design, Xeed, YveY.

Main partners Bax-shop.nl Sound | Stage | Studio

Event partners AMPCO FLASHLIGHT

JAARVERSLAG 2011

Partners 2011 15

dance4life jaarverslag 2011  

Een overzicht van het jaar 2011 voor dance4life: wat waren de hoogtepunten, wat is er bereikt?

Advertisement