Page 1

1 FOTOGRAFERING - ÖVRIG GRAFIK

Daniel Larsson

/Landskapsarkitekt LAR/MSA


DAniel larsson www.daniel-larsson.se daniel@daniel-larsson.se Master of Landscape architecture SLU Alnarp 2001-2008


DAGVATTEN: Rosendal - 58 Hydrologisk restaurering av Björnsjöområdet - 60 Dagvatten i Norrköping - 62 Dagvattenutredning i Norra Botkyrka - 64 Eskilstuna Våtmarksutredning - 66 Dagvattendamm vid Brunnsviken - 68

HÅLLBARHET och ekosystemtjänster: Grönytefaktor Norra Djurgårdsstaden - 52 Grönytefaktor för Västra Roslags- Näsby - 54

3

INFRASTRUKTUR: Västhamnen - 20 Skurubron - 22Roslagsbanan - 24 E4/E20 Tomteboda – Haga södra - 26

DESIGN & PROJEKTERING: Borås hem och trädgårdsmässa - 30 Sommartorpet - 32 Plantskola i Linköping - 34 Cutlers gardens - 36 Port Arena - 38 Unilever House - 40 Brighton Arena - 42 Upplevelsevärden i passager - 44 Tuna park gestaltningsprogram - 46 Lilla Dalens begravningsplats - 48

INNEHÅLL

GRAFIK & BILDSKAPANDE: Fotografi - 72 Grafik & bild - 74

STADSPLANERING: Hjälmsätra - 6 Handelsvision Trelleborg - 8 Vallentuna stationsområde - 10 Tesco Woolwhich - 12 Unity Square - 14 Meadows Gateway - 16


STADSPLANERING


hjälmsätra

BESKRIVNING: På uppdrag av HSB Södertälje genomfördes en landskapsanalys för aktuellt planområde i Hjälmsätra, Södertälje. Syftet med landskapsanalysen är att studera förutsättningarna för en utbyggnad med blandad småhusbebyggelse. Bebyggelsen planeras att ligga inom Bornsjökilens gröna kil, nära gränsen till Talbyreservatet. Detta gjorde att analysen och anpassningen till landskapet var extra viktigt. I analysen beskrevs landskapets uppbyggnad, landskapshistoria, kulturmiljö, natur och rekreation grundligt. Analysen ligger till grund för WSPs vidare arbete med planen. PALTS: Hjälmsätra, norr om Södertälje ÅR: 2012BESTÄLLARE: HSB Södertälje ARKITEKT: WSP MITT ANSVAR: Medverkande arkitekt

Innom området återfanns bl.a. flera sällsynta mossor. Typisk hällmarkskog från områdets höglänta delar. HJÄLMSÄTRA - WSP

6


En rad olika aspekter studerades och analyserades. Bland andra: (från vänster) vegetationstyper, hydrologi, landskapsbild och rumslighet, bevarandevärda zoner. Golfbana

1:2 2:563

LADVIK 1:16 Bredängen 1

2:562

1:32

1:31

1:62

1:59

1:63

1:14 1:60

,

Eksättra

2:569

HOXELTORP 1:5

2:570

2:572

2:573

2:571

2:586 2:581

1:34

1:29

h

Området 2 Kupperas terräng med hällmarkskog. Blötare delar med inslag av sump- och fuktskog. Även en vacker tallmosse.

7

Ängsbacken

2:588

1:10

2:542

TALBY 1:7

2:589

1:9

2:590

1:7

2:594 2:591

s:1

2:446

2:543

2:592

1:8

2:447

2:544

,

,

,

,

2:449

1:4

2:1

3

6

2:451

2:458

2:454

2:546

2:453

2:560 2:452

2:547

2:459

1:32

Skogslund

HALLINGE

2:559

1:15 1:20 11:15 2 1:33

2:450

2:455 2:457

1:22

2:448

2:456

1:8

2:593

2:460

2:558

1:4

2:462

4

2:549

HOXELTORP

2:557

2:550

TALBY

Jordartskarta: Område B - Hoxeltorp (Skala: 1:7500)

2:472

2:468

2:499

2:509

2:500

2:501

2:502

2:503

2:508

2:504

2:507

2:505

s:1

1

2:33

1:10

1:9

Hjälmsättra 1:3 2

1

2:506

,

,

7

HJÄLMSÄTRA - WSP

TALBY

2:6

2:8

1:6

1:13

1:12

1:14

h

1:15

1:16

FRIDSHÄLL

1:1

1:10

1:17

Bergtorp 1:7

1

h

1

1:8

Området 1 Blandad karaktär med inslag av gallrade delar såväl som äldre orörda ädellövsbestånd.

GEN

2:497

2:561

2:498

2:496

2:553

2:495

,

,

2:1

2:554

2:494

2:555

2:473

2:492

2:552

2:493

2:551

2:467

2:491

2:510

2:550

2:556

2:557

2:466

2:471

SVÄ

2:470

2:490

2:488

h

2:486

2:487

RG

En stor mängd underlag och information samlades in och behandlades i analysen. Historiska kartor, geologiska HOXELTORP , TALBY underlag, flygfoton, platsbesök, naturvårdsoch grönplaner 1:6 1:10 1 är några värda att nämna. För att tydligt förmedla analysens , 1:31 slutsats arbetade vi mycket med den grafiska kvaliteten 1:30 1:18 1:29 1:3 N på presentationsmaterialet. Vi arbetade 3 efter devisen att tydlighet i analysskedet är avgörande för att materialet ska kunna vara till hjälp i vidare arbete. 1:3 HALL

SBE

VIK

2:548

2:461

2:483

VIKSÄTRA

1:61

5 2:1

2:587

1:64

2:1

2:582

1:12

2:595

2:585

2:583

2:584

2:580

1:27

1:30

1:14

VIKSBERG

2:579 2:578

,

h

s:2

65

Jordartskarta: Område A - Hjälmsättra (Skala: 1:7500)

HJÄLMSÄTTRA

1:9

1:7

Fridshä

HJÄLMSÄTRA


Handelsvision trelleborg

BESKRIVNING: Avsikten med denna utredning var att klargöra hur Trelleborg påverkas av sin region och av framtida trender och hur kommunen kan utvecklas i ljuset av detta. Vidare beskrevs detaljhandelsstrukturen mer i detalj för Trelleborg i, bland annat dess upptagningsområde, marknadens tänkbara utveckling, handelsnoder och framtida ytbehov. Restriktioner och ramar samt vägar framåt till en attraktivare handel i Trelleborg diskuteras. Visionen om vägen framåt utarbetades sedan i en workshop tillsammans med kommunen. Slutligen sammanfattas arbetet i en rapport under parollen: ”Hur når vi dit?” PLATS: Trelleborg ÅR: 2012 BESTÄLLARE: Trelleborgs kommun

Koncept: Klustra handeln!

ARKITEKT: WSP MITT ANSVAR: Medverkande arkitekt

N Framtidsvision för Trelleborg med klustrad handel i väl definierade områden. HANDELSVISION TRELLEBORG - WSP

8


Flera konkurenter om handeln varav Malmö är den största.

Framtida vision om handel i centrala Trelleborg. 9

HANDELSVISION TRELLEBORG - WSP

Antal minuter det tar att nå centrala Malmö från olika delar av Trelleborg.

Antal pendlare till och från Trelleborg.

Bild från workshop i Trelleborg.

Dagens handelsplatser.


Byggnad, nytt kommunhus lokaler, handel i bottenplan

vallentuna stationsområde

Byggnader för bostäder 4500m2

BESKRIVNING: Mot bakgrund av att centrala Vallentuna växer och förtätas avsåg kommunen att ta fram en utredning som visade hur området kring stationen kunde utvecklas. Den planerade dubbelspårsutbyggnaden kommer att förstärka de barriäreffekter som finns redan idag. Vallentuna kommun förutsatte att det var möjligt att bevara plankorsningar över järnvägen även med en utbyggnad till dubbelspår. Området mellan centrum och gymnasiet upplevdes som splittrat. Den utredning som gjordes fokuserade på att knyta samman de offentliga rummen i Vallentuna centrum på båda sidor av spåren. Särskild vikt skulle läggas vid tillgänglighetsfrågor, utformningen av Banvägen samt kopplingen till området öster om Roslagsbanan.

Skorstenen behålls som landmärke Ny byggnad, café / paviljong

Stationstorg med två plankorsningar och identitetsskapande element Gymnasieskola

Infartsparkering ca 300 platser Vallentuna centrum

Cykelparkeringar, ca 180 st

PLATS: Vallentuna, Täby kommun ÅR: 2010-2011 BESTÄLLARE: Täby kommun Nytt bibliotek

ARKITEKT: WSP MITT ANSVAR: Medverkande arkitekt, projektering, utredning, presentationer

A

B

C

D

Flera olika koncept för utbyggnaden av stationsområdets med sina kopplingar, lades fram. Tillsist valde man att gå fram med alt. C.

E

F

VALLENTUNA STATIONSOMRÅDE - WSP 10


Landmärke Problematisk rumslighet Karraktärsområde Stråk Övergång Mark lämpad för exploatering Planerad bebyggelse Planerad vägdragning

Rumslighetsanalys

Hållplats i Strasbourg. 11 VALLENTUNA STATIONSOMRÅDE - WSP

Arbetet innefattade både en lång rad studier och analyser såväl som skissdesign och projektering. Ovan är studier för upplevelse av torgytor, markmaterialszoner och grönstruktur. Nedan är tankar om lämpliga belysningar och markmaterial. Inspirations hämtades från såväl en studieresa till Strasbourg som i historiska kopplingar.

Exempel på trådspännd belysning.

Exempel på tydliga markmaterial.

Bild från Vallentuna från sent 1930-tal.


tesco woolwich

BESKRIVNING: Runt 2007 var matvarujätten Tesco drivande i bostadsbyggandet i och med sin idé om att utveckla nya butiker integrerade med bostäder. Tillsammans med St James Investments skulle området Love Lane i Woolwich bebyggas med en budget på runt £400m. Som en av huvudleverantörerna av ute design för dessa bostadsområden genomförde WT följande projekt. Arbetet involverade urban design såväl som traditionella landskapsarkitektuppgifter. PLATS: Love Lane, Woolwich, London ÅR: 2007

a

BESTÄLLARE: TESCO ARKITEKT: Whitelaw Turkington Landscape architects

g

b

A

MITT ANSVAR: Assistant landscapearchitect, projektering och presentationer

e f

N c d

TESCO WOOLWICH - WHITELAW TURKINGTON 12


Eftersom designen baseras på grundidén om att bostäderna ska stå på både en av Tescos butiker och en underjordisk parkering, blev det signifikanta höjdskillnader. I detta projekt fanns där även naturliga höjdskillnader i landskapet att ta hänsyn till. Ramper kom att krävas på flera ställen för att lösa tillgängligheten. Även indelningen i privata och offentliga rum kom att utgöra en utmaning i designprocessen. Den slutliga designen var typiskt funktions uppdelad och hade en rak och tydlig design. Kraftiga designelement användes i förhoppning om att skapa en stark utomhus identitet som kunde stå emot de stora huskropparna.

a

c 13 TESCO WOOLWICH - WHITELAW TURKINGTON

d

f

b

e

f

g


PLATS: Ilford, Borough of Redbridge, London ÅR: 2007 BESTÄLLARE: Borough of Redbridge ARKITEKT: Whitelaw Turkington Landscape architects MITT ANSVAR: Assistant landscapearchitect, projektering och presentationer

st lo

l ea

ntia pote ndon sit tran g

walkin

roac h

5 min

app

unity square

BESKRIVNING: Projektet inleddes som en tävling med målet att området skulle rustas upp för en budget på £100 miljoner. Whitelaw Turkington vann tävlingen med följande förslag. En noggrann analys av området som helhet genomfördes och flera förslag och strategier lades fram kring torgets funktion. Eftersom det i anslutning till torget fanns en rad olika aktörer och funktioner var det extra viktigt att involvera samtliga i processen.

oach appr high

t stree

rd

leva

bou

m ediu rt/m sho route s bu

term

nodes & junctions

an

urb

squares & places

w

N

ne

key pedestrian connections key bus routes

h

ac

pro

ap

ach

g

pro

ap

lkin

in

wa

5m

Koncept och flöden UNITY SQUARE - WHITELAW TURKINGTON 14


Torgets öppna karaktär och de många intilliggande funktionerna gjorde det till en komplex designuppgift. Krav och önskemål fanns att funktioner som fanns i byggnaderna runt omkring skulle kunna flytta ut i tillfälliga aktiviteter och utställningar. Samtidigt utgjorde torget en viktig knutpunkt både i lokaltrafik och i gångstråk. Lösningen blev Alternativ fyra som tillgodosåg både genomsläpplighet och animation av ytan.

Alt 1

Alt 2

Alt 3 15 UNITY SQUARE - WHITELAW TURKINGTON

Alt 4


meadows gateway

BESKRIVNING: Detta nya kvarter med 50.000 m² blandade verksamheter innehåller en blandning av hotell, handel, lägenheter, studentlägenheter och ett kvarterscenter beläget på en triangulär 14.000 m² tomt söder om stationen i Nottingham. De fyra husblocken arrangerades så att genomsläppligheten och kopplingarna mot stadens centrum bibehölls. Även kopplingen mot torget med sin nya spårvagn var viktig. Små ”fickor” av publika platser eftersträvades inramade och förstärkta med tydliga trädrader. Uppe på hustaken anlades gröna oaser och privata trädgårdar.

A

PLATS: Nottingham, England ÅR: 2007

a

BESTÄLLARE: Lace Market Properties

c

ARKITEKT: Whitelaw Turkington Landscapearchitects tillsammans med Make Architects. Förstudie och program av Ghel architects.

Takterasser med privata och semiprivata vistelseytor på de övre nivåerna.

d b

MITT ANSVAR: Assistant landscapearchitect, projektering och presentationer

N

A

0

50m MEADOWS GATEWAY - WHITELAW TURKINGTON 16


Tanken var att området skulle utvecklas i flera faser där fas ett innefattade den nordligaste ikonbyggnaden (se bild A). I denna byggnad skulle bland annat ett större hotell inrymmas. De andra delarna skulle sedan följa efter och hjälpa till att skapa en tydlig urban rumsbildning med fickor av publika platser. Ett nytt torg kommer på sikt att växa fram på den östra sidan om tomten där även ny spårbunden kollektivtrafik kommer att dras. Denna plats kommer förhoppningsvis bli den katalysator som kan driva området vidare i utvecklingen. Designspråket kretsade kring raka enkla linjer med tydliga materialgränser. Elementen skulle vara gemometriska och funktionella med god kvalitet på detaljnivå. Ett tydligt signum för den design som Whitelaw Turkington stod för.

Nottingham ‘city paving’ Flush granite kerb

Street light

17 MEADOWS GATEWAY - WHITELAW TURKINGTON

b

c

Granite flag paving

Street tree

Detaljstudie av markmaterial.

a

Tree grill

d


INFRASTRUKTUR


västhamnen h+

BESKRIVNING: Detta var en inbjuden projekttävling där uppgiften var att utforma Helsingborgs Hamn ABs containerterminal till en modern och effektiv terminal med kapacitet att klara av marknadsutvecklingen under ett 20­års perspektiv. I förutsättningarna ingick att: föreslå lämplig gatufunktion avsedd för hela hamnområdet, ge förslag till ny kajsträckning, utarbeta en effektiv internlogistik i och mellan terminalerna, anpassat efter tre olika transportslag; ta höjd för godssäkerhet, ta hänsyn till nautiska förutsättningar, föreslå funktion över tid för att kunna bibehålla produktivitet under byggnation, samt att beakta gränssnittet mellan hamnen och stadsbyggnadsprojektet H+. PLATS: Helsingborg

Gate

Personalparkering High line utsiktspromenad

Gate Utsiktsterrass Lastbilscentral

Kombiterminal tåg

Containerupplag

ÅR: 2012 BESTÄLLARE: Helsingborgs Hamn AB

Svängningsradie 225 m båtar

ARKITEKT: WSP MITT ANSVAR: Medverkande arkitekt

Kajpromenad low line

A

Kajpromenaden low line VÄSTHAMNEN - WSP 20


SNABBT IN SNABBT UT

NY LOGISTIK

MINIMUM FOOTPRINT

MAXIMUM GRÖNT

MINIMUM STÖRNINGAR

MAXIMUM UTSIKT

Först och främst eftersträvades den konkurranskraftiga containerhamnen. Detta uppnåddes genom ett effektivt samspel mellan dess tre komponenter - hamnterminalen, lastbilscentralen och kombiterminalen. Ett enkelt flöde i transporten av containers från skepp till tåg och lastbilar tog bort konflikter med korsande trafik och transporter med stora avstånd. Sedan flyttades störande verksamheter som omlastning vid kaj och kombiterminal längre västerut, bort från kommande bostadsområden inom H+. Såväl kajer som spår lades om för att klara nya havsnivåer, men också för att minimera hamnens footprint och dess inbördes avstånd. Till sist eftersträvades en förnyad kontakt med havet för de boende i stadens södra delar. Ett utsiktsstråk föreslogs med nya attraktiva platser för människor i de ytor som frilades omkring hamnen. Stråken kallades High Line, mot staden, och i Low Line, mot havet. Detta nya stadsrum i Helsingborg kan fyllas av sådana aktiviteter och rekreationsmöjligheter som det inte finns plats för inom H+. Kajpromenaden low line © MASU Planning

A 21 VÄSTHAMNEN - WSP

High line utsiktspromenad samt parkstråk mot H+ © MASU Planning


skurubron

BESKRIVNING: Väg 222, Värmdöleden, är den huvudsakliga förbindelsen mellan Stockholm och östra Nacka samt Värmdö. På uppdrag av Trafikverket har WSP arbetat i flera skeden med att planera en ny broförbindelse för att stärka denna koppling. I första skedet togs en vägutredning fram vars syfte var att beskriva förutsättningar, behov av åtgärder samt åtgärdernas konsekvenser. Detta så att ett beslutsunderlag för val av vägkorridor och vägstandard erhålls. Efter detta utlystes en brotävling som vanns av förslaget Kontrapunkt. WSP ansvarar i vidare arbete för samtliga delar som inte direkt rör den nya bron samt koordinerar med tävlingsvinnarna. Bland annat innefattar detta nya trafikplatser, brofästen, passager och återställande av mark. Ett helhetskoncept arbetas fram i nära dialog med berörda kommuner och intressenter. Bland annat innefattar det de äldre broarna och deras framtida vara eller icke vara. Arbetet med samtliga delar fortgår i skrivande stund.

Trafikplats Skuru

Nya passager

Befintliga broar

Värmdöleden

Möjlig utveckling av Björknäscentrum

Trafaikplats Björknäs

Ny bro från tävlingen Anpassning av landfästen mot befintlig miljö

Koppla samman parkens norra och södra delar igen

N

Skurusundet

0

PLATS: Nacka, Värmdö, Stockholm

100 m

ÅR: 2011BESTÄLLARE: Trafikverket ARKITEKT: WSP MITT ANSVAR: Handläggande arkitekt

Koncept för Skurubrons anslutning mot “stad” på Björknässidan. SKURUBRON - WSP 22


Kontrapunkt av Dissing + Weitling, Danmark, Leonhardt, Andrä und Partner, Tyskland och ELU Konsult, Sverige. Stora infrastrukturprojekt likt detta innebär att en lika stor mängd projektmål sätts upp påp olika områden. För att nämna några eftersträvas i detta projekt; förbättrad framkomlighet, attraktiv kollektivtrafik, ökad trafiksäkerhet, Skuruparkens värden för friluftsliv, natur- och kulturmiljö ska bestå och så långt möjligt utvecklas positivt, människors hälsa ska inte försämras osv. Utöver detta ska arkitekturens estetiska krav tillgodoses både i nya och befintliga anläggningar. En i sanning utmanande uppgift som innebär ett nära samarbete med en mängd professioner.

1:1,5

10m

Bild från Skurubron idag där de båda broarna syns sida vid sida.

Ytterligare en idé om norra bron.

Befintlig g/c-port 1:1,5

13m

Förslag på utformning av passaager under bropaket vid Skuruparken. 23 SKURUBRON - WSP

Bild från byggandet av den första Skurubron 1910.

10m Förslag på utformning av den nordliga befintliga bron ombyggd till gång och cykelstråk.


Mot Österskär Arninge

Plankstudie vid Viggbyholm

Villor avskärmade av spåret Viggbyholmsparken

an

Hägernsässtation

sla g

sb

an

PLATS: Delsträcka Viggbyholm - Arninge ÅR: 2011BESTÄLLARE: SL

Kv. Stupet

Ro

roslagsbanan

BESKRIVNING: Roslagsbanan är en smalspårig järnväg som invigdes 1885. Banan utgår från Stockholms Östra och går genom de nordöstra kranskommunerna. Under de senaste åren har Roslagsbanan genomgått en omfattande modernisering och är i dag en av Sveriges modernaste järnvägar. Till stora delar är banan en enkelspårig järnväg, vilket gör trafiken störningskänslig. Dubbelspår finns idag mellan Stockholms Östra och Viggbyholm och mellan Åkersberga och Åkers Runö. WSP arbetar nu med utbyggnaden av ett planerat dubbelspår på etappen Viggbyholm - Arninge. Sträckan passerar genom ett flertal olika miljöer med olika problematik. Gemensamt för samtliga delar är dock hanteringen av bullerproblematiken och sikt.

Passage under E18 Viggbyholmsstation Mot Stockholm

ARKITEKT: WSP MITT ANSVAR: Handläggande arkitekt, utredningar, projektering, pressentatinoner

N E18 0

100 m

ROSLAGSBANAN - WSP 24


Ny passage vid Viggbyholmsparken Inom ramen för projektet rymdes en rad olika designuppgifter och utredningar, både gestaltningsmässiga och tekniska. Till exempel nya stationsmiljöer med bullerreducerande åtgärder, nya passager och broar, anpassning av befintliga miljöer och kompensationsåtgärder. Som alltid var det många utmaningar och mycket dialog med boende, kommunen och andra berörda parter. Främst genom samråd men även direkt med speciella intressenter. Projekt likt detta ger stor insikt i hur viktigt det är att dialogen fungerar både internt och externt.

Skiss på nytt teknikhus vid Hägernässtation.

Förslag för utbyggd station vid Hägernsäs. 25 ROSLAGSBANAN - WSP

Vyskiss på ny bro.

Skiss på nu gång och cykelbro vid Hägernäs.

Ny passage vid Viggbyholmsparken


E4/E20 Tomteboda-Haga södra

BESKRIVNING: För cirka 15 år sedan pekade Stockholms stad ut området kring Norra Station som ett projekt för stadsutveckling. Samtidigt utvecklade Karolinska Institutet en idé om att skapa ett centrum för biovetenskaplig forskning i en attraktiv miljö. Stockholms stad och Solna stad bestämde sig då för att gemensamt satsa på det nya området – Hagastaden. Innan bygget av den nya stadsdelen kan komma igång krävs dock ett mycket omfattande arbete med att däcka över de trafikleder som idag går igenom området. Jag deltog som projektör i flera av de delar där bropaketen skall möta den nya tunnelmynningen mot söder. Vår uppgift var att ansvara för gestaltningen av trafikmiljön på denna mycket komplexa plats. PLATS: Stockholm ÅR: 2010BESTÄLLARE: Trafikverket ARKITEKT: WSP + ON Arkitekter MITT ANSVAR: Medverkande arkitekt, Projektör

E4/E20 TOMTEBODA-HAGA SÖDRA - WSP 26


Gestaltningen rörde sig mycket kring den stora mängden stödmurar, konstruktioner och broar som skall flätas samman på platsen. Gestaltningsaspekter skulle nötas med en stor mängd tekniska utmaningar och begränsningar. Även tunneldelarna och portens möte med vägrummen var en mycket spännande gestaltningsutmaning. För att förstå situationen använde man sig i stor utbredning av VR-modeller i kombination med tvådimensionella underlag. Projekt av denna dignitet och tekniska komplexitet kräver en alldeles speciell organisation och rutinger. En värd som verkligen kan vara utmanande att komma in i som ny konsult.

27 E4/E20 TOMTEBODA-HAGA SÖDRA - WSP


DESIGN & PROJEKTERING


hem och trädgårdsmässa

BESKRIVNING: Våren 2005 fick jag och några vänner från utbildningen en förfrågan om vi ville göra en installation till en hem och trädgårds mässa i Borås. Det året designade vi tre utställningsträdgårdar. Året därpå bjöds vi in igen för att designa centrummontern till mässan. Vi valde att designa en konceptuell paviljong på konceptet hållbarhet. Besökaren fick genom en serie av fyra rum möta en allt mera konstgjord ”natur”. Idén var att mana till eftertanke om vad vi egentligen kallar natur eller naturligt och vilka konsekvenser detta får.

BORÅS HEM OCH TRÄDGÅRDSMÄSSA - EGEN FIRMA 30


31 BORÅS HEM OCH TRÄDGÅRDSMÄSSA - EGEN FIRMA


sommartorpet

BESKRIVNING: Under en utställningsmässa i Borås 2005 där jag deltog tillsammans med några vänner, träffade vi Ernst Kirsteiger från SVT:s Sommartorpet. Han visade intresse för vår installation och senare den våren blev vi kontaktade och erbjöds att rita utemiljön till det årets produktion. När vi fick erbjudandet återstod endast tre dagar innan inspelningen skulle äga rum. Detta ledde till att vi endast gjorde en enklare design på en liten del av tomten. Vårt förslag plockade upp husets moderna och kantiga gestaltning men försökte inom ramen för detta ta in det vilda och otämjda. En rad planteringsytor kantade med cortenstål fick avgränsa uppfartens vänstra sida. Den högra fick en transparent struktur med hjälp av humlestörar klädda med vildkaprifol.

N 0

10 m

SOMMARTORPET - EGEN FIRMA 32


33 SOMMARTORPET - EGEN FIRMA


plantskolan

BESKRIVNING: Efter att ha öppnat min egen verksamhet under 2005 gjorde jag tillsammans med en god vän ett flertal projekt. Detta projekt ritade och projekterade vi i två steg under 2006. Uppdraget kom från Trädgårdsföreningens plantskola i Linköping och gällde deras utomhusytor. De användes redan till viss del som försäljningsyta med verksamheten behövde expandera. Önskemålet var att få en flexibel försäljningsyta som lätt kunde möbleras om efter behov. Vår lösning var att hårdgöra ytan och introducera flyttbara väggmoduler. Tre olika modulelement togs fram med belysnings- och bevattning integrerade i konstruktionen. Tillsammans med ett ingenjörskontor ritades väggmodulerna klart och försågs med vattentankar. Dessa barlasttankar kunde tömmas när modulerna skulle flyttas vilket gjorde lösningen flexibel. Projektet stod klart under 2008.

Översikt Tanken bakom getsaltningsförslaget är att låta enkla element bilda en flexibel och platseffektiv miljö. Tre huvudelement - väggen, bordet och solskyddet - kombineras på olika sätt längs med hela försäljningsytan. Då bildas omväxlande och skiftande rum som trots detta tydligt hör ihop. Elementen skapar spännande miljöer och lockar kunden att gå vidare.

Översiktsbilden visar ett förslag på hur man kan kombinera de olika elementen. Placeringen kan dock varieras efter försäljningens behov, och en viktig punkt i förslaget är just att elementen är enkla att flytta om. Genom att använda sig av ett fåtal olika element kan också tillverkningskostnaden för dessa bli låg.

Triangelformen i tropikhuset återkommer i solskyddens utformning. Väggelement ställs ut utanför entrén för att berika grusytan framför tropikhuset.

Materialval och formspråk har inspirerats av omgivningen. Den luftiga, ljusa känslan och de kantiga formerna har växthusen och tropikhuset som förebild.

I bakre änden finns plank med grindar som kan stängas vid behov.

Marknivån sänks i samband med nybyggnation, och den bakre delen görs tillgänglig med både ramp och trappa. De större träden kring försäljningsstråket tjänar som naturliga blickfång, och hjälper till att göra platsen lättorienterad.

Bilden är tagen 2010.

Då utrymmet fylls med växter är det viktigt att elementen har ett tydligt formspråk så stråket känns sammanhållet. Med mörkt grus på marken och ljusa bord och träväggar ges ett luftigt intryck, och bra förutsättningar för snygga växtkompositioner. PLANTSKOLA I LINKÖPING - EGEN FIRMA 34


Vyer Vyer

Ytorna Ytorna kommer kommer fyllas fyllas med med uppställda uppställda växter, växter, och även och även dem dem kommer kommer bidra bidra till atttill göra att rummen göra rummen omväxlande. omväxlande.

Höjdskillnaden kräver en en Höjdskillnaden kräver tillgänglighetsanpassning. tillgänglighetsanpassning. Lösningen med både ramp ramp Lösningen med både och trappa kännskänns naturlig i och trappa naturlig i kröken underunder kröken almen. almen.

Den brokbladiga Den brokbladiga almenalmen är ettär naturligt ett naturligt blickfång blickfång och underlättar och underlättar orienteringen. orienteringen.

Höjdskillnaden kräver en tillgänglighetsanpassning. Den svaga transparensen i Den svaga transparensen i Lösningen medoch både ramp väggarna och deras väggarna deras ramarramar och trappa känns naturlig i i metall har sin förebild i metall har sin förebild kröken under i dealmen. växthus som finns i de växthus som finns intill. intill.

Hålen i väggarna ger smala siktstråk som ibland sträcker sig långt.

Höjdskillnaden kräver en tillgänglighetsanpassning. Lösningen med både ramp och trappa känns naturlig i kröken under almen.

Stora entrén med öppna portar. Ett eller flera väggelement ställs ut utanför entrén för att locka in besökare.

Den runda formen i hålen Den runda formen i hålen och borden kontrasterar och borden kontrasterar mot den övrigt kantiga moti den i övrigt kantiga miljön. miljön.

i väggarna ger smala HålenHålen i väggarna ger smala siktstråk som ibland sträcker siktstråk som ibland sträcker sig långt. sig långt.

StoraStora entrén med öppna portar. entrén med öppna portar. Ett eller ställs ställs Ett flera eller väggelement flera väggelement ut utanför entrén för attför locka in ut utanför entrén att locka in besökare. besökare.

Utrustningsplan 35 PLANTSKOLA I LINKÖPING- EGEN FIRMA

Entrén 2010

Restytan innan ombyggnad 2006.


cutlers gardens

BESKRIVNING: Cutlers Gardens är en serie innergårdar omgivna av byggnader vilka tidigare tjänade som lagerlokaler men numera innehåller kontor och lägenheter. Platsen gick tidigare under namnet East India Company Warehouses. Komplexet genomgick en grundlig renovering under 80- och 90-talet med tillägg av byggnader och funktioner såsom kontor, lägenheter, restauranger och affärer. 2007 skulle en ny upprustning förvandla området till en s.k. ”high end retail area”. Den västra innergården skulle bland annat övertäckas med ett glastak och samtliga gårdar skulle få en ny design. Påkostade vattenanläggningar och planteringar tillkom med. VAR: Devonshire Square, London EC2. Väster om Liverpool Str Station, strax norr om the Gurken. PLATS: 2007 BESTÄLLARE: Standard Life ARKITEKT: Fletcher Priest Architects tillsammans med Whitelaw Turkington Landscape architects. MITT ANSVAR: Assistant landscapearchitect , Inledande design skisser och presestationer.

N 0

10 m

Västra gården kvälstid CUTLERS GARDENS - WHITELAW TURKINGTON 36


Mellersta gården

Den befintliga markbeläggningen ersattes med ljus sandsten av typen York stone. Den befintliga gestaltningen tillät få fria rörelser och ersattes därför med ett öppnare mönster. Elementen som användes hade alla kubiska former vare sig det handlade om vatteninstallationer eller sittytor. Ventillationstrummor integrerades i vatteninstallationerna där de doldes i sockelkonstruktionen. Befintliga träd sparades men fick sina kronor upplyfta för att främja siktlinjerna. Den norra änden av den västra gården försågs med ett trädäck under vilken en damkonstruktion med porlande vatten ritades in. På den torgyta som härigenom ramades in i två nivåer skulle det komma att bli caféverksamhet.

Tvärsnitt av den västra innergården.

Mellersta gården 37 CUTLERS GARDENS - WHITELAW TURKINGTON

Tvärsnittsmarkering


port arena

BESKRIVNING: Detta uppdrag gick ut på att finna en enkel lösning till utomhusmiljön kring museifartyget HMS Victory och det inbyggda HMS Mary Rose. Uppdraget initierades i och med det att det blev bestämt att HMS Mary Rose skulle få en ny muséebyggnad. Båda fartygen har en anrik historia där kanske HMS Victory är det mest kända genom sin koppling till slaget vid Trafalgar och lord Nelson. PLATS: Victory Arena, Portsmouth’s hamn

HMS Mary Rose

ÅR: 2007 Ny brygga

BESTÄLLARE: Victory Arena Trustfund

Nytt café

ARKITEKT: Wilkinson Eyre Architect & Whitelaw Turkington Landscape architects

Ny markbeläggning

MITT ANSVAR: Assistant landscapearchitect

HMS Victory

Aktivitetstält

N 0

20 m

HMS Victory PORT ARENA - WHITELAW TURKINGTON 38


En idé som lades fram var att kopiera delar av fartygens inre och använda som sittytor. På så vis skulle man tydligare kunna visa upp dessa mäktiga konstruktioner samtidigt som en efterfrågad funktion på området.

Några av den stora mängd K-märka föremål som fanns på platsen. 39 PROT ARENA - WHITELAW TURKINGTON

Den nya museibyggnaden ritad av Wilkinson Eyre Architects hade tagit inspiration av gamla träskepp såväl som en mussla liggande i sand. Eftersom ekonomin var restriktiv då det gällde utemiljön var vi tvungna att komma upp med en ekonomisk lösning. En markbeläggning i s.k. ”rasin bound gravel” fick anspela på idéerna om sand. Denna flexibla yta är både billig och lätt att anpassa runt de många K-märkta föremål som finns på platsen. Vidare introducerades ett trädäck bakom HMV Victory för att underlätta cirkulationen och visa upp fartyget och muséet från en ny vinkel.

Ny bryggkonstruktion bakom HMS Victory.

Ny museibyggnad ritad av Wilkinson Eyre Architects.


unilever house

BESKRIVNING: Projektet syftade till att ta fram design och projektetring för Unilever UK Ltd nya huvudkotor Unilever House, i Leatherhead utanför London. Huvudbyggnaden skulle ha en öppen parkering under till samt förhålla sig till Rye Brook norr om byggområdet. Entrén skulle utformas liksom en terrass för de anställda med utsikt över landkapet. PLATS: Leatherhead, södra England

Rye Brook

ÅR: 2006 Terrass

BESTÄLLARE: Unilever UK Ltd ARKITEKT: Derry Buildingsevice och Whitelaw Turkington Landscapearchitects MITT ANSVAR: Assistant landscapearchitect, projektering och presentationer

Personalparkering

Entré

N

© Blinkimage

0

20 m

UNILEVER HOUSE- WHITELAW TURKINGTON 40


Designen var på detta projekt var huvudsakligen inriktad på entrén och uteplatsen på husets baksida. Den efterfrågade gestaltningen var s.k. ”Cooporate-design” med rena linjer och ett formellt formspråk i bitvis påkostade material. På framsidan arbetade WT även med ljusdesingerkontoret Indigo som även gjorde inomhusbelysningen. Projekteringen innefattade en hel del platsgjutna planteringsbäddar med inbyggd bevattning vilka krävde en del extra i form av konstruktion och design. Även de specialbyggda planteringscontainrar som skulle stå vid entrén krävde en hel del projektering för att nå upp till kundens krav och önskemål.

Planteringscontainer avsedd för entrén.

Den nya terassen sedd från norr © Blinkimage 41 UNILEVER HOUSE -WHITELAW TURKINGTON

Lobbyn © Blinkimage

Tidigt gestaltningsförslag på entrén © Blinkimage


Brighton arena

BESKRIVNING: Brighton International Arena var planerat som en multifunktionell anläggning. Centrum för anläggningen skulle komma att erbjuda ishockey, basket, konserter samt möjligheter för en rad olika konvent. Målet är att skapa inte bara en miljövänlig arena i världsklass utan även ett landmärke för Englands sydkust. WT arbetade med arenans hela utemiljö inklusive det stora gröna tak som planerades bli ett av Europas största.

Bostäder

Arena 2 Arena 1

A´´

PLATS: Brighton ÅR: 2007

Multifunktionella ytor

BESTÄLLARE: Brighton Arena Ltd ARKITEKT: S&P Architects och Whitelaw Turkington Landscape architects

Grönt tak med olika biotoper

MITT ANSVAR: Assistant landscapearchitect, takdesign och presentationer

Strandpromenad Strand

N 0

Arenan planerades för att kunna hålla flera simultana event.

100 m

BRIGHTON ARENA - WHITELAW TURKINGTON 42


Arenan beräknas kunna ta 7,500 personer, 11,000 när arena 1 är övertäckt. Detta ställde mycket höga krav på att utemiljön skulle klara stora flöden av fotgängare. Gestaltningen var även tvungen att fungera både när endast ett fåtal människor vistades här såväl som vi full rusning. Eftersom det hade klargjorts att anläggningen skulle designas med ett hållbarhetsperspektiv fick detta stor inverkan på projektet. Målet att skapa ett distinkt och minnesvärt urbant rum kombinerat med miljöaspekten ledde till att designen kom att innefatta ett grönt tak. Taket beräknades bli ett av de största gröna taken i Europa. Jag fick uppgiften att ta fram ett mönsterkoncept som stämde överens med övrig design. Resultatet kan ses i planen på motsatt uppslag. Mycket energi lades även vid biotopuppbyggnaden av taket. Bland annat hade det definierats att ett flertal sjöfågelarter skulle få sina häckningsplatser förstörda av arenan. Således undersöktes det olika alternativ för att ersätta dessa platser i taklandskapet. Platsen idag.

43 BRIGHTON ARENA - WHITELAW TURKINGTON

A´´


upplevelsevärden i passager

BESKRIVNING: Västerås stad planerade att bygga ett nytt resecentrum då det skulle bli aktuellt med en eller flera passager över eller under järnvägen. WSP fick i uppdrag att tittat på upplevelsevärden i planskilda passager, främst föratt framtida besökare ska uppleva trygghet. Sammanställningen var avsedd för internt bruk för stadens tjänstemän. Handlingen utgick från skriften “Planskilda korsningar ur cyklistoch gåendeperspektiv”, utgiven av Vägverket 2001 och har samma upplägg och struktur som denna. Syftet med sammanställningen är att komplettera skriften genom att visa ytterligare goda exempel. PLATS: Varierar ÅR: 2011 BESTÄLLARE: Västerås kommun ARKITEKT: WSP MITT ANSVAR: Handläggande arkitekt

BILD: Arninge, Täby (Foto: Karin Hassner, WSP) UPPLEVELSEVÄRDEN I PASSAGER - WSP 44


Rapporten tog upp en rad olika aspekter med en rad olika exempel. Dessa belystes med skisser och foto. Ett flertal platser besöktes och dokumenterades. Materialet delades in i en rad lösblad med tanken att beställarens organisation skulle kunna plocka ut och använda det som var relevant för just dem. Sammantaget behandlades följande aspekter : • • • • • • • • • • • • • •

Placering i omgivningen och social säkerhet Lutning Sikt Proportioner höjd/bredd, längd/bredd, plan Tunnelns sidor/tak Tunnelmynning Ljus, dagsljus/belysning Utformning, utsmyckning, konst Detaljer, färger, material Plantering Ramper/hissar/trappor Dåliga exempel Inspiration Gång- och cykelbroar

45 UPPLEVELSEVÄRDEN I PASSAGER - WSP

BRED

NORMAL

SMAL

HÖG

BRO/PELARE


tuna park

BESKRIVNING: Det främsta målet med förnyelsen av Tuna Parks handelsområde var att stärka konkurrenskraften. Detta skulle uppnås genom att erbjuda fler och större handelsytor i en attraktiv miljö. Det skulle vara tryggt och lättorienterat att besöka platsen, vilket uppnåddes genom tydliga entréer, stråk och platser samt goda förutsättningar för parkering av cykel och bil. Bland annat byggdes befintliga gång och cykel vägar ut. Tuna Park hade ambitionen att vara en miljövänlig handelsplats. Riktlinjerna kunde sammanfattas som krav på rening av dagvatten från parkeringsytor samt fördröjning av dagvatten på fastighet upp till 10-årsregn.

Insiktsskyddande planteringar

norra övergångsstället

Vy b

Vy a

tillbyggnad lastzon

tillbyggnad

mjuka markformationer

Koncept för markmodellering ut mot landskapet. gångstråk vegetationsgrupper/ nyskapade ”åkerholmar”

MAX

PLATS: Eskilstuna

lastzon

ÅR: 2012

tillbyggnad

mötesplats

personalparkering sammanhängande entréstråk

BESTÄLLARE: KF Fastigheter ARKITEKT: WSP +Tengbom MITT ANSVAR: Handläggande arkitekt, projketering, presentationer

dagvattendammar

Vy c

Koncept

N

nytt läge för automatstation

0

50 m

TUNA PARK GESTALTNINGSPROGRAM - WSP 46


Vy b

Befintliga entréytor som skulle bindas samman.

Rikligt med cykelparkering planerades in. Projektet innefattade en rad olika gestaltningsutmaningar. Trafikfrågor lösas med parkeringar, lastzoner och tillfartsvägar. Fotgängare och cyklister skulle premieras vilket ledde till att stråk och platser fick tydlig identitet och karaktär. Höga krav lades fram från kommunen rörande handelsstråkets korsande av det kommunala gång och cykelstråk som leder genom området. Det hela löstes med en mötesplats där platsens olika element skapar tydliga riktningar och avgränsar ytor. 10-års regn skulle hanteras inom tomtgräns vilket löstes med kombinerade system av svackdiken, ledningar och genomsläppliga material.

Strikta häckar föreslogs avgränsa olika ytor.

Vy a 47 TUNA PARK GESTALTNINGSPROGRAM - WSP

Kraven var höga på dagvattenhantering innom tomten.

Svackdiken föreslogs inegreras i parkeringsytorna.

Vy c


lilla dalen

BESKRIVNING: Minneslunden vid Lilla Dalens begravningsplats var i behov av renovering och åtgärder som skulle göra platsen mer trivsam. Efter att ha vunnit ett parallellt uppdrag fick WSP jobbet att färdigställa ett förfrågningsunderlag våren 2009. Som en följd av tankarna på en ny minneslund väcktes även idén att komplettera platsen med en askgravlund och askgravplatser, som kommit att bli allt mer efterfrågat. Gestaltningsidén kretsade kring böjda former i granit med corténståls detaljer och sparsamma planteringar. Projektet stog klart 2012.

Bågformade plakettsetenar

PLATS: Botkyrka, Stockholm ÅR: 2008-2009

Damm

Minnesplats

BESTÄLLARE: Kyrkogårdsnämnden i Botkkyrka kommun ARKITEKT: WSP MITT ANSVAR: Medvekande arkitekt, projektering Pergola

LILLA DALENS BEGRAVNINGSPLATS - WSP 48


I anslutning till askgravplatsernas svängda granitterraseringar anlades en liten minneslund. Stora granithällar svängdes runt ett grönt nav med plats för blommor och ljus. I anslutning till plasten anlades en vattenspegel i två delar samt sittplatser förstärkta med bokhäckar i ryggen. En pergola vindlar upp från den skogsklädda sluttning som ramar in och förankrar platsen i sydväst. Projekteringsmässigt utgjorde såväl pergolan som granitterrasseringarna med sina böjda former en utnamning. Stor möda lades också vid växtvalen som skulle vara vackra att se på utan att ta över upplevelsen av platsen.

49 LILLA DALENS BEGRAVNINGSPLATS - WSP


HÅLLBARHET & EKOSYSTEMTJÄNSTER


nORRA DJURGÅRDSSTADEN

BESKRIVNING: I samband med att Norra Djurgårdsstaden skulle lanseras som et hållbart stadsutvecklingsprojekt i världsklass ombads WSP ta fram underlag för flera av de olika fokusområden som pekats ut. Jag involverades tillsammans med en kollega i fokusområdet klimatförändringar, vilket senare utvecklades till grönstruktur och klimatförändringar. 2009 levererade vi en underlagsrapport där vi rekommenderade vad staden skulle rikta in sig på för att nå sina uppsatta mål. Arbetet resulterade i att staden valde att arbeta vidare med verktyget Grönytefaktor. Ursprungligen framtaget i Tyskland och introducerat i Sverige via Bo01- mässan i Malmö, syftar det till att premiera vissa typer av gröna lösningar. Till dags dato har vi varit med att ta fram fyra versioner för Norra djurgårdsstaden: • • • •

Norra 2 Hjorthagen

Södra Värtahamnen

Hjorthagen Norra 2 Ängsbotten Södra Värtahamnen

Södra Värtan

PLATS: Stockholm ÅR: 2009-

Lidingö

BESTÄLLARE: Exploateringskontoret ARKITEKT: WSP MITT ANSVAR: Handläggande arkitekt / utredare

© Norra Djurgårdsstaden GRÖNYTEFAKTOR NORRA DJURGÅRDSSTADEN - WSP 52


Tomtens totalarea A definieras.

Därefter mäts alla delareor upp.

Grönytefaktorns idé är enkel. Ytor multipliceras med en faktor som värderas utifrån de mål som sätts upp för verktyget. Denna ekoeffektiva totalsumma divideras med tomtens totalarea och ska då uppnå ett tidigare fastslaget värde. På så sätt kan systemet premiera vissa typer av lösningar utan att för den skull detaljstyra hur systemets användare sätter samman sina lösningar. För att upprätta listor med faktorer och poängsätta dessa, krävs grundliga teoretiska undersökningar, testberäkningar och diskussioner. I Norra Djurgårdsstaden togs det t.ex. fram mycket detaljerade underlag och analyser för eksambanden, groddjuren och grönstrukturen (se analyser här intill).

Analys av habitat för groddjur. 53 GRÖNYTEFAKTOR NORRA DJURGÅRDSSTADEN- WSP

De objekt som inte har en area tillskrivs en av verktyget.

Faktorer ur en definierad lista väljs ut för respektive yta.

Analys av grönstrukturer och samband.

Analys av eksambanden.

Stor möda lades ner på att ta fram förklaringar och koncept för ekosystemtjänster, gröna verktyg och andra pedagogiska verktyg. Målet var hela tiden inte att skapa ett verktyg som detaljstyrde, utan ett system som premierade dialog kring de gröna frågorna i tidiga skeden. I förlängningen hoppades vi premiera systemtänkande och tydliggöra de samband som gör de gröna verktygen konkurrenskraftiga i jämförelse med deras tekniska motsvarigheter.

Den totala “ekoeffektiva” summan delas med totalarean och skall då uppnå minst det värde som satts på förhand.


västrA roslags näsby

BESKRIVNING: Västra Roslags-Näsby startade med en tävling som vanns av White Arkitekter med bidraget ”West Side Story”. Ett fokusområde för utveklingen av området var att eftersträva en ”klimat-anpassad och grönskande utemiljö”. WSP ombads med bakgrund av sina erfarenheter från Norra Djurgårdsstaden att ta fram en grönytefaktor för att styra mot detta mål i vidare planering och projektering. Grönytefaktorn används för att styra utformningen av utemiljöer mot bland annat gröna gårdar, klimatanpassning och biologisk mångfald. I grönytefaktorn premieras utformning/gestaltning med grönska som fyller flera funktioner och som tar hänsyn till platsens naturliga förutsättningar och lokala ekosystem. Grönytefaktorn kopplar samman grönska och dagvatten för att uppnå: • • • •

Ökad biologisk mångfald Klimatanpassad utemiljö Sociala och vackra utemiljöer Mångfunktionell utemiljö

PLATS: Roslags Näsby, Täby kommun ÅR: 20112-2013 BESTÄLLARE: Täby kommun ARKITEKT: WSP MITT ANSVAR: Handläggande arkitekt / utredare

© White arkitekter

GRÖNYTEFAKTOR FÖR VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY - WSP 54


EKOSYSTEMTJÄNSTER

(Enligt www.naturvardsverket.se)

GYF

Försörjande :

Ekoeffektiv yta

0,6

ekoeffektiv yta = = hela kvarterets yta

Avser en yta som har positiv betydelse för platsens ekosystem och lokalklimat samt har sociala värden kopplade till grönska. T.ex. kan ett grönt tak vara en sådan yta (a). I de fall ett element saknar en tydliga area tillskrivs den en sådan av systemet (b).

eller

0,8

livsmedel, vatten Grönytefaktorns beräkning i förenklad form.

Upprätthållande /reglerande : dagvatten, pollinering, biologisk mångfald

Ökad biologisk mångfald

Kulturella : hälsa, rekreation, estetiska värden och upplevelsevärden

Klimatanpassad utemiljö 1.

Kv 2: 0.6

0.8

Kv 1: 0.6

Kv 3: 0.6

Kv 6: 0.6

Kv 7: 0.6

Flerskiktade planteringar

4. Växtbädd (600-800 mm)

Delfaktorer Grönska

Kv 5: 0.8 Kv 4:

5.

Mångfunktionell utemiljö

Sociala och vackra grönskande utemiljöer

Delfaktorer Vatten 1.

Dammar, bäckar och gräsdiken

2.

Buskar upplevelsevärden

3. Solitärbuske

Bärande buskar

Tilläggsfaktor allmännt 2.

4.

3. Biologiskt tillgängliga vatten

Tilläggsfaktor biodiversitet

Dammar med biologiskt liv

Tilläggsfaktor sociala /rekreativa upplevelser

b

Uppsamling av regnvatten

Faktorvärde

Beskrivningstext Funktionsbalans

Kv 9: 0.6 (Inget balans krav)

Växtbädd (≥ 800 mm)

55 GRÖNYTEFAKTOR FÖR VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY - WSP

Tilläggsfaktor klimat

Faktorsbenämning

Kv 8: 0.6

Varje kvarter har en gemensam grönytefaktor som skall uppnås. Om flera byggherrar delar på ett kvarter skall dessa redovisa en gemensam faktor.

Tilläggsfaktor klimat

Tilläggsfaktor sociala /rekreativa upplevelser

Tilläggsfaktor biodiversitet

a

Exempel på testmodelleringar från området med olika bebyggelsetyper.

1,5 (BSK)

Tilläggsfaktor kan ges för Diversitet i fältskiktet m.m. (se nedan). Vid detta djupare marklager kan även träd och buskar användas som tilläggsfaktorer.

I grönytefaktorn beskrivs samtliga faktorer enligt tabellen ovan. Här återfinns all den information som krävs för att genomföra beräkningen. All information förutom beskrivningstexten, finns förifylld i den Excel-baserade beräkningsmall som skall användas vid beräkning.


dAGVATTEN


Rosendal

BESKRIVNING: Projektet avsåg en dagvattenutredning för exploatering i Rosendal i utkanten av Uppsala. Utredningen redovisades i en rapport vilken syftade till att fungera som underlag för detaljplanearbete till ny stadsdel, där dagvattnet skulle fördröjs och infiltreras i den omfattningen att belastningen på kringliggande områden minskades. Förslagen hade kraven att; ”vara hydrauliskt genomförbara och estetiskt tilltalande”. För att uppnå bästa möjliga resultat sattes ett team med geovetare, VAprojektörer och landskapsarkitekter ihop. Inspiration från olika projekt både i och utanför Sverige togs med i arbetet vilket ledde till en del nya tankar och lösningar.

Dagvattenanläggning med sedimentering

PLATS: Rosendal, Uppsala

Bäck

Möjligt torg

D’’ D’ B’

Möjligt torg

ÅR: 2012-2013

A’’

BESTÄLLARE: Uppsala vatten

B’’

Raingarden

A’ Boulevard med dagvattenstråk

ARKITEKT: WSP Dagvattendamm

C’’

MITT ANSVAR: Handläggande arkitekt, Projektering, presentationer Översvämningspark med broar

C’

N 0

50 m

Teknisk studie på boulevardens centrala dagvattenhantering.

ROSENDAL - WSP 58


+28,0

+29,0

+30,0

+31,0

+32,0

+33,0

+34,0

+35,0

+36,0

+34,0

+38,0

39,0

Översvämningsstudier genererade utifrån laserdata över Rosendalsområdet. Siffran anger vattnets höjd över havet.

Exempel på dagvattenkanal i Växjö.

Exempel på raingarden i Portland..

Exempel på raingarden i Toronto.

Exempel på dagvattenplantering i Portland.

59 ROSENDAL - WSP

Sektion A’- A’’. Huvudgata med centralt grönt LOD-stråk. Vattenyta trappas med dämmen under broar. Dämmen breddar ned i underliggande magasin.land.

Sektion B’- B’’. Tvärgata med LOD-stråk i parkering. Breddning ut i huvudgata eller grönstråk.

Sektion C’- C’’. Parkstråket med sin översvämmningskanal.

Sektion D’- D’’. Enkelriktad kvartersgata med LOD-stråk i parkering. Breddning ut i tvärgata via inverterat fartgupp.


björnö våtmark

BESKRIVNING: Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har tagit fram en projektplan för att inom Björnö området i Norrtälje kommun återskapa delar av de vattendrag, våtmarker och grunda sjöar som tidigare funnits i området. Limmarån omleds till sin ursprungliga fåra och Lillsjön återskapas i gammalt eller nytt läge. Tre viktiga syftet är att återskapa leklokaler som gynnar reproduktionen av gäddor och abborrar, återupprätta fria vattenvägar för fisk mellan Norrtäljeviken och Limmaren och att minska mängden kväve och fosfor i det vatten som mynnar i Norrtäljeviken. Målsättningen är att återskapa 15 ha av det tidigare våtmarksområdet. PLATS: Björnö, Norrtälje kommun ÅR: 2012BESTÄLLARE: Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund ARKITEKT: WSP MITT ANSVAR: Medverkande arkitekt, projektering, illustrationer

N Vy från Norrtälje sjön

0

500 m

HYDROLOGISK RESTAURERING AV BJÖRNÖOMRÅDET - WSP 60


Historisk karta över området.

Vy över föreslagen våtmark.

Befintlig åkermark översvämmas vid höda vattennivåer. 61 HYDROLOGISK RESTAURERING AV BJÖRNÖOMRÅDET - WSP

Befintlig urdikning.

Vy över översvämningsmarker ut mot Norrtälje sjön.

Historisk karta över området.


PLATS: Norrköping ÅR: 2012

Lagerlunda Klingsberg- Söderstaden

BESTÄLLARE: Norrköping vatten Haga

ARKITEKT: WSP MITT ANSVAR: Handläggande arkitekt / utredare

Tillf ä

g till plan nin

översväm llig

Samlad fördröjning etation veg

Dammar

g nin

läpplig m ms

Trög avledning

ing ter

Haga

släpplig gr om

a kyt ar

Gen

na Grö tak

Avle d

Fördröjning nära källan

Gen o

Lokalt omhändertagande

yta ön

DAGVATTEN I norrköping

BESKRIVNING: Med bakgrund i dagvattenhanteringsproblem och kommande klimatförändringar ombads WSP att ta fram en dagvattenstrategi för tre områden i Norrköping. Den viktigaste aspekten på dagvattenhanteringen var att minska flödet till de kombinerade ledningsnäten så att risken för källaröversvämningar i framtiden minskade. Förslagen till dagvattenhantering skulle vara innovativa, snygga och praktiska.

KlingsbergSöderstaden

Lagerlunda

Översikt Norrköping

Koncept för omhändertagande av dagvatten.

DAGVATTEN I NORRKÖPING - WSP 62


Kartläggning av ytor lämpliga för infiltration och LOD-insatser.

För att uppnå de utsatta målen valde man att gå fram med en blandning av tekniska- och ”mjuka gröna” lösningar som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Dessa skulle vidare bidra positivt till stadsmiljön och som vara robusta med ett lågt behov av underhåll. För att uppnå de uppsatta målen arbetade VA-ingenjörer, VA-utredare och landskapsarkitekter nära och öppna förutsättningar för att hitta ett bra koncept.

Villa karaktär i Lagerlunda.

Bland annat föreslogs trädgropar med skelettjordsmagasin längs större gator.

Noggranna inventeringar genomfördes där lämpliga områden kunde definieras. När dessa var kända kunde volymer och avrinning grovt beräknas vilket låg till grund för dimensioneringen av de föreslagna insatserna. Områdenas olika karaktär gjorde att samma typer av lösningar inte var lämpliga i alla lägen då de potentiellt kunde påverka stadsbilden på ett icke önskvärt sätt.

Urban gles karaktär i Haga. 63 DAGVATTEN I NORRKÖPING - WSP

Stadsgata med spårvagn i Lagerlunda.

Gröna tak föreslogs i industriområden där de även kunde tillskapa nya biotoper.


Tre olika alternativa lösningar för rening av dagvatten studerades. Lösningarna utformades med hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer för vatten, fiskvatten och kraven för östra Mälarens vattenskyddsområde. Alternativ 1 var ett rent tekniskt förslag med en större reningsanläggning i berget. Alternativ två var ett mixalternativ med gröna inslag medan alternativ 3 (se nästa uppslag) var ett huvudsakligen grönt förslag.

ÖVERSIKT / FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANALYS

Mälaren

En stor del av allt dagvatten från norra Botkyrka avleds via en dagvattentunnel, utan rening, till Albysjön. Dessa utsläpp bidrar till att Albysjön inte bedöms kunna uppnå god kemisk status till år 2015. Utsläppen skapar dessutom risker för dricksvattenproduktionen i Norsborgs vattenverk. Behovet av reningsåtgärder är stort. Tre olika alternativa lösningar för rening av dagvatten har studerats. Lösningarna är utformade med hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer för vatten, fiskvatten och kraven för östra Mälarens vattenskyddsområde. Alternativ 1 är en ren va-teknisk lösning i tunneln. Alternativ 2 och 3 är utformade för att också bidra positivt till upplevelse i bebyggelsemiljön och ge ökade biologiska värden. Norra Botkyrkas Dagvattensystem • Storskalig lösning dominerar med avledning via tunnelsystem • Omfattar närmare 600 ha bebyggelse • 14 anslutningspunkter till tunneln • Mycket svårt att ändra systemet i grunden

MÄLAREN ALLMÄNT • Viktig vattenresurs • Stort värde som vattentäkt, transportled, rekreation, turism, fiske, vattenförsörjning, naturvärden och biotoper • Vattentäkt för 2 milj människor i Mälardalen – Storstockholmsområdet Fortsatt behov att minska belastningen av näringsämnen (kväve och fosfor) • En betydande del av föroreningarna kommer via dagvatten • Norsborgs vattenverk ligger i Norra Botkyrka

Hallunda

BESTÄLLARE: Botkyrkakommun, VA-enheten ARKITEKT: WSP MITT ANSVAR: Medverkande arkitekt, utredning, illustrationer

Fittja

Dagv att

PLATS: Norra Botkyrka ÅR: 2009-2010

SKYDDSOMRÅDE ÖSTRA MÄLAREN • Gemensamt skyddsområde för Stockholms tre stora vattenverk (Görveln, Norsborg och Lovön) • Albysjön ingår i Skyddsområdet • Nya verksamheter som innebär risk för vattenförorening får inte förekomma • Befintliga verksamheter eller hantering ska bedrivas så risken för vattenförorening minimeras • Dagvatten från nya ytor får inte förekomma • Dagvatten från befintliga ytor får förekomma i samma omfattning som vid föreskrifternas ikraftträdande

Norborg

tu en

norra botkyrka

BESKRIVNING: Detta var en utökad dagvattenutredning där gestaltning av dagvattenanläggningar som alternativ/komplement till tekniska lösningar var centralt i uppdraget. Dagvattnets möjlighet att berika och försköna stadsmiljön skulle tas till vara. Det resulterade i ett gestaltningsprogram för vattnets väg genom stadsdelarna Fittja och Alby med en rad idéförslag och utformnings skisser där olika delar kunde tas bort eller läggas till beroende på valt alternativ.

nneln Albysjön

E4 MILJÖBALKEN • 9 kap 1 § Utsläpp av avloppsvatten är miljöfarlig verksamhet • 9 kap 2 § Dagvatten är avloppsvatten • 9 kap 7 § Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras • Enligt de allmänna hänsynsreglerna 2 kap 3 § ska alla verksamhetsutövare “utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön” • Dagvattnet från Norra Botkyrka leds ut till Albysjön och Mälaren utan rening

Alby

MILJÖKVALITETSNORMER • Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska samtliga vattenförekomster uppnå god kemisk och ekologisk status • Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitetsnormer för Mälaren. Miljökvalitetsnormer är överordnade andra typer av miljömål • Kommuner och andra myndigheter är tvungna att styra sin verksamhet och planering så att miljökvalitetsnormerna kan uppnås

N

TUMBAÅNS SJÖSYSTEM • Sjösystem från Södertälje via Salem till Albysjön och Mälaren • Måttligt höga halter av kväve och fosfor • Dagvattenutsläppet från tunnelsystemet i Norra Botkyrka är en enskilt stor punktkälla

0 Tumbasjön

500 m

DAGVATTENHANTERING I NORRA BOTKYRKA

DAGVATTENUTREDNING I NORRA BOTKYRKA - WSP 64


Torget

Våtmark och översvämningsängar

Gräsdike Sedimentationsmagasin Fuktäng

Pa

FITTJASTRÅKET

rken -oasen Inspirationsbild för våtmark.

Reningsverk

pa Fick rken

Magasin med bryggor

v Dag

l nne ntu e t t a

Lekplatsen

ALBYSTRÅKET

Våtmark

65 DAGVATTENUTREDNING I NORRA BOTKYRKA- WSP

kullar för l räs

ek

Alternativ 3 - det gröna alternativet: Ett kombinationsalternativ med Fittjastråket och Albystråket samt rening av vattnet i tunneln i en utökad våtmark i Alby. Alternativet inkluderade ett utjämningsmagasin utformat som ett bryggdäck i Albysjön. Alternativet utformades för att också bidra positivt till upplevelse i bebyggelsemiljön och ge ökade biologiska värden.

G

Öppen damm

Vy över våtmark och översvämningsängar i nordväst.

Schematisk bild över föreslagen reningsanläggning.


Eskilstuna våtmarker

BESKRIVNING: Projektet avsåg att undersöka förutsättningarna för att anlägga våtmarker på tio platser i utkanten av Eskilstuna och Torshälla. Placeringen utgick utifrån ett antal kriterier samlade under begreppen miljönytta och genomförbarhet. Miljönyttan bedömdes utifrån förbättrad vattenkvalité främst i Eskilstunaån/Torshällaån och därmed Mälaren. Möjligheten öka biodiversitet och biologisk mångfald samt tillskapa rekreativa värden räknades in i miljönyttan. Kulturlandskapet och kulturarvet vägdes också in i bedömningarna. Genomförandefrågor såsom påverkan på andra verksamheter, ekonomi och tillståndsfrågor studerades.

Torshälla

Område 1

Område 2

Område 3

PLATS: Eskilstuna Eskilstunaån

ÅR: 2012

Område 4

BESTÄLLARE: Täby kommun ARKITEKT: WSP MITT ANSVAR: Medverkande arkitekt, utredning, presentationer

N Översvämningsanalys

Eskilstuna

0

500 m

ESKILSTUNA VÅTMARKSUTREDNING - WSP 66


Område 2

Våtmarkens förutsättningar för vattenrening, biologisk mångfald, kulturmiljö och landskap, rekreation och flödesutjämning skulle beskrivas. Aspekterna som valdes att tas upp för behov och miljönytta var Vattenrening, Biologisk mångfald, Kulturmiljö och landskap, Rekreation, Flödesutjämning och Storlek. Under genomförbarhet tittade man på Motstående intressen/ konfliktrisk, Praktiska/ tekniska förutsättningar, Utformning, Skötsel, Ekonomiska förutsättningar, Anmälningsplikt/samrådsplikt och Negativa konsekvenser. Slutligen gjordes en samlad bedömning av prioritet baseras på miljönytta och genomförbarhet. Samtliga objekt klassas enligt 1 = Högt prioriterad, 2 = Prioriterad, 3 = Avförs. Samlad bedömning av alternativ redovisades med enklare gestaltningsskisser.

Bäck som utreddes tidigt i projektet. 67 ESKILSTUNA VÅTMARKSUTREDNING - WSP

Inspirationsbild, översvämningsdike.

Område 3

Område 4

Område 1

Inspirationsbild, permanent vattendrag med dämme.

Inspirationsbild. av översvämningsängar med diken.

Inspirationsbild, fuktmarksäng.


Brunnsviken

BESKRIVNING: Projektet syftade till att ge förslag till utformning av en dagvattenanläggning som passade in i Haga-parkens miljö invid Brunnsviken. Anläggningen skulle samtidigt fungera som reningsanläggning för dagvatten från Norra Stationsområdet, E4/E20 och Värtabanans tunnelsystem. Gestaltningen av förslaget tog sin inspiration från de delar av Hagaparken som anlades under de senare delarna av 1700-talet och 1800-talet, bl.a. med mindre öar och kanaler. Vattennivån var vid denna tid högre i Brunnsviken vilket resulterat i att många av dessa konstgjorda vikar idag är borta. Den föreslagna dagvattenanläggningen skulle återinföra detta element längs Brunnsvikens stränder vilket skulle vara positivt för strandpromenaden. Dock skulle dammens vatten inte vara i kontakt med viken då denna avskiljs med två dämmen dolt under två nya broar i samma utförande som den befintliga.

+1,0 +1,5 +2,0

Dämme under broar +0,8 +2,5

Brunnsviken

Restaurangkonferenscenter +0,0 +3,5

+3,0 Befintlig vattenlinje

+2,8

Befintligt utlopp

Föreslaget utlopp

-1,0

PLATS: Brunnsviken, Stockholm

N

ÅR: 2010

Vy

BESTÄLLARE: Stockholm vatten

0

30 m

ARKITEKT: WSP MITT ANSVAR: Handläggande arkitekt, projektering, illustrationer

Vy över Brunnsviken mot Hagaparken.

Stallmästaregården DAGVATTENDAMM VID BRUNNSVIKEN - WSP 68


Stallmästaregården

Befintlig gångbro.

Vy 69 DAGVATTENDAMM VID BRUNNSVIKEN - WSP

Historisk karta med anläggningens läge markerat.

Historisk karta som visar den ursprungliga iden om vikar oc våtmarker. Nästan samtliga av dessa är idag försvunna på grund av ändrade vattennivåer.


GRAFIK & BILDSKAPANDE


FOTOGRAFI

BESKRIVNING: Jag har fotograferat aktivt sedan 2008 i och med en utbildning i naturfotografi för Terje Hellesö (www.terjehelleso. se), en erkänd yrkesfotograf från Norge med flera stora utställningar bakom sig. I mitt yrke har jag fotograferat ett flertal projekt även om majoriteten av mina bilder har varit för privat bruk. 2012 fick jag även chansen att hjälpa min kollega Torsten Wallin med hans andra bok för Nordstets förlag, där jag både fotograferade” och stod för illustrationerna.

Boken ”Sol eller skugga: torrt, fuktigt, blåsigt eller skyddat läge” som jag hjälpte till att illustrera och fotografera.

“Höstlöv” - Grövelsjön 2008

FOTOGRAFI - ÖVRIG GRAFIK 72


73 FOTOGRAFI - ÖVRIG GRAFIK


GRAFIK & BILD

BESKRIVNING: Bild och bildskapande har alltid varit en av mina stora passioner. Jag har sedan barnsben sysslat med klassiska medium som teckning och akvarell. Under universitetstiden gick mitt bildskapande allt mera mot det digitala mediet och jag började intressera mig för tekniker som Concept art och Mattemålning. Under min praktiktid i England fick jag chans att fullt ut testa dessa nya tekniker. Jag fick i uppdrag att fram ett illustrationsformat som svarade upp mot de höga kraven på snabbhet och förändringar som hör arkitektillustrationen till. Detta arbete tog jag senare med mig till WSP där jag fortsatt att bygga ut mina kunskaper med fler verktyg och stilar. Just nu använder jag mig av en bred palett av mjukvara vilka listas nedan. Under min tid på WSP har jag börjat lära ut dessa tekniker och jag har till dags dato hållit ett flertal kurser runt om i Sverige. Min fasta övertygelse som jag försöker att förmedla vid dessa tillfällen, är att datorn som verktyg aldrig kan ersätta de fundamentala kunskaperna inom komposition, färglära och grundläggande teckning. Färdigheter som jag själv försöker träna på så mycket jag hinner. Programvaror: • • • • • • •

Illustrator Alchemy Photoshop Corel Painter Sketchup 3d studio Max Mudbox

GRAFIK & BILD - ÖVRIG GRAFIK 74


75 GRAFIK & BILD- ÖVRIG GRAFIK

Portfolio: Daniel Larsson, Landscapearchitect  

Portfolio 2006-2013