Page 1

Buletin editat de Inspectoratul General pentru Imigrări Newsletter editet by General Inspectorate for Immigration

iunie nr.11/2014

MIGRAŢIA ŞI AZILUL MIGRATION AND ASYLUM

20 iunie Ziua Mondială a Refugiatului 20th of June International Refugee’s Day Foto: Centrul pentru Solicitanții de Azil Șomcuta-Mare, Maramureș


Editorial Police principal quaestor

“HEROES OF SHIPKA”

Ph.D. Nelu POP

In response to the visit to Romania by Mr. Nicolai Thirpanliev, General, Head of the State Agency for Refugees in neighboring Bulgaria, it was mutualy agrred for me to to perform an official visit over the Danube on 10-11 June 2014. At dawn of June 10th I left the "City of Bucur" leaving behind the blaze and bustle of our beautiful capital. The wheel spins and the car is fast enough to notice on the right side the seal of Calugareni’s. I stop for a few moments on Neajlov bridge, I hear the rattle of swords over the water, horses neighing and encouraging words of Romanians. MIHAI, leader and Romanian army commander introduces himself to us at horisontal distance on his white horse with his hand high above his head, clutching the handle of his sword as if it is unique - the hatchet. On the left, swampy water was groaning under Turkish mud boots and traditional specific trousers. MIHAI steps on the wooden bridge and overturns to the right and left tens of Turks bodies, swallowed in a blink by the water mixed with reed mesh. The battle is fierce, but brave Romanians do not give up. At not even half a league, SINAN PASA is writhing under his horse's hooves fastly covered by water. Its immaculate white caftan turns suddenly to gray due to the river's sludge. PASA's big eyes scared and horrified as if caming out of their sockets ... "Whenever I pass this bridge, as now, in my mind I see again and hear the battle of Călugăreni, August 23, 1595. We leave the area on our way and soon we reached our city on the Danube side, Giurgiu. The first documentary mention this particular town is in Codex Latinus Parisimus as the ZORIO at the beginning of the fifteenth century. The silence of this settlement and the wisdom residents invite you to come back here again. Often I was thinking that any water, shallow or deep, even if they are on the border thalweg should not deflect people, nations, but to bring them closer , like a creek in the case of two neighbors. It was so, and so it is, the DANUBE brought together the Romanians and Bulgarians, as an example stands friendship's bridge between Giurgiu and Ruse and not only. After meeting with my colleague and friend, General Nikolai Tchirpanliev, we find out that we are going to go somewhere in the mountains, in a historic area. The wheel spins again and again, going fast enough the proximity of RUSE ancient city, one of the cities of the beautiful neighboring country. Soon, we let on the left side the former citadel of Bulgaria, Veliko Tarnovo, with its defense walls still worthy and still present as testimony that in these places lived Thracians mighty men. The road winds through the hills and valleys, and our eyes are pleasently lighten by fir and birch, which seemed to compete in present times in body upright or arrogance and coloring leaves that swayed slightly in the moist mountain breeze. Chestor principal de poliţie dr. Nelu POP și generalul Nicolai Tchirpanliev la Monumentul de la SHIPKA Police Principal Quaestor Dr. Nelu POP and General Nicolae Tchirpanliev at Shipka Monument

We reach the top of the mount breathing avidly ozone, so necessary to our lungs. The view is beautiful and sad. Beautiful because from there we could immediately see the wonders of these ancient places to the horizon, in fact we are almost in the center of Bulgaria. Sad because here, on the mountaintop at 1362 m, in 1876, took place the fierce battles between Bulgarian armies, Russian ones and Ottoman led by Suleyman Pasa, who wanted to shorten the movement to make the junction with other Turkish troops, who were posted at Plevna and Griviţa, sad because here were killed about 20,000 people. With my love for history I have seen many places in the world, many monuments, but the complex of SHIPKA, with 21 monuments within a radius of several tens of square kilometers, seems to be a sanctuary of Bulgaria and even of this part of Europe and the battles from here for me are similar to those of Thermopylae. Here have passed away also our fellow beings, Romanians, along with their fellows Bulgarians and Russians. Central monument, located on a small plateau, built of grouting stone 31.5 meters high, is marked by huge cannons and lions as kings guards, but they do mark and guard the bodies and spirits of true soldiers, officers, generals who are deeply rooted in the land of the mountain ...! Narrow stairs that you have to climb to the four floors are so constructed as if the visitor feel the grip of old battles, horror, fire cannon balls and bullets in the air hissing death. The interiors of the walls are besieged with paintings depicting illustrious fighters, commanders, soldiers clothes or their personal belongings. It's hard to descend the 900 steps, without mentioning the difficulty to climb them, the true real weight, difficulty being on the shoulders of those who have fought in order to defend Bulgaria, its victory being worthing of all the effiorts and sacrificies. Although Suleyman Pasa communicated to Iscontinued on page 4


MIGRAŢIA ŞI AZILUL

3

Editorial “EROII DE LA SHIPKA” Ca răspuns la vizita efectuată în România de către domnul general Nicolai Thirpanliev, Şeful Agenţiei de Stat pentru Refugiaţi din ţara vecină Bulgaria, de comun acord am stabilit să efectuez şi eu o misiune dincolo de Dunăre, în perioada 10-11 iunie 2014. În zorii zilei de 10 iunie, ieşeam din „Cetatea lui Bucur” lăsând în urmă vâlvătaia şi forfota frumoasei noastre capitale. Roata maşinii se-nvârte şi, destul de repede, observ pe dreapta pecetea de nume a Călugărenilor. Mă opresc pe podul Neajlovului preţ de câteva clipe, deasupra apei aud zornăitul săbiilor, nechezatul cailor şi cuvintele de încurajare ale românilor. MIHAI, domnul şi comandantul oştirii române ni se înfăţişă în zare pe calul său alb cu mâna ridicată deasupra capului, ţinând strâns mânerul sabiei sale parcă unice - securea. În partea stângă, apa mlăştinoasă gemea sub cizmele şi şalvarii plini cu nămol ai turcilor. MIHAI, intră pe podul de lemn şi răstoarnă cu zecile trupurile turcilor în dreapta şi-n stânga, înghiţite cât ai clipi de ochiurile de apă amestecate cu stufăriş. Lupta este crâncenă, dar bravii români nu cedează. La nici măcar o jumătate de leghe, SINAN PAŞA se zvârcoleşte sub copitele calului său acoperite iute de apă. Caftanul său de un alb imaculat se colorează dintr-o dată cu cenuşiul nămolului râului. Ochii mari ai PAŞEI speriaţi şi îngroziţi parcă-i ieşeau din orbite...! De câte ori trec acest pod, ca şi acum, cu ochii minţii revăd şi aud lupta de la Călugăreni, 23 august 1595.

Frescă realizată de Theodor Aman. FOTO Adevărul Fresco by Theodor Aman.

Părăsim zona pe drumul nostru şi, în curând, ne aflăm în cetatea noastră de la Dunăre, Giurgiu. Prima menţiune documentară, legată de această urbe, se află în Codex Latinus Parisimus sub numele de ZORIO, la începutul secolului al XV-lea. Liniştea acestei aşezări şi cuminţenia locuitorilor te îmbie să revii aici mereu.

Nu o dată m-am gândit că orice apă mai mare sau mai mică, chiar dacă reprezintă pe talvegul ei o frontieră nu trebuie să îndeparteze popoarele, naţiunile, ci să le apropie, precum un pârâu pe doi vecini. Aşa a şi fost, aşa şi este, DUNĂREA i-a apropiat pe români şi bulgari, drept exemplu stă podul prieteniei între Giurgiu şi Ruse şi nu numai. După ce ne întâlnim cu colegul şi prietenul meu, generalul Nicolai Tchirpanliev, aflăm că vom ajunge undeva în munţi, într-o zonă istorică. Roata maşinii se-nvârte din nou şi din nou, parcurgând destul de repede proximitatea vechii cetăţi RUSE, unul dintre oraşele mari ale frumoasei ţări vecine. Nu peste multă vreme, lăsăm în stânga fosta cetate de scaun a Bulgariei, Veliko Târnovo, cu zidurile sale de apărare încă demne şi prezente parcă drept mărturie a faptului că pe aceste locuri au trăit vitejii bărbaţi traci. Şoseaua şerpuieşte printre dealuri şi văi, iar ochii noştri sunt plăcut luminaţi la vederea brazilor şi mestecenilor, ce parcă se întrec în a-şi prezenta ori trupul drept ca lumânarea ori semeţia şi coloritul frunzelor ce se unduiau uşor în boarea reavănă a muntelui. Ajungem în vârful muntelui respirând cu nesaţ ozonul atât de necesar plămânului nostru. Priveliştea este şi frumoasă şi tristă. Frumoasă pentru că de acolo puteam observa cu ochiul liber minunăţiile acestor locuri străvechi până la liniile orizontului, de altfel ne aflam aproape în centrul Bulgariei. Tristă pentru că aici în vârful muntelui la cota 1362 m, în 1877 s-au dat cele mai crâncene lupte între armatele bulgare, ruseşti şi cele ale otomanilor conduşi de către Suleyman Paşa, care doreau să scurteze deplasarea pentru a face joncţiunea cu celelelalte trupe turceşti, care erau postate la Plevna şi Griviţa, tristă pentru că aici au murit aproximativ 20.000 de oameni. Cu dragostea mea pentru istorie am văzut multe locuri din lume, multe monumente, dar complexul de la SHIPKA, cu cele 21 de monumente pe o rază de câteva zeci de kilometri pătraţi, pare a fi un sanctuar al Bulgariei şi chiar al Europei din această parte, iar luptele de aici le asemuiesc cu cele de la Termopile. Aici şi-au dat obştescul sfârşit şi semeni de-ai noştri, români, alături de camarazii lor bulgari şi ruşi. Monumentul central situat pe un mic platou construit din piatră rostuită de 31,5 metri înălţime, este marcat de tunuri imense şi lei ca regi păzitori, însă marcajul şi paza adevărată o fac trupurile şi spiritele ostaşilor, ofiţerilor, generalilor care sunt adânc înrădăcinate în pământul muntelui...! Treptele înguste pe care urci la cele patru etaje, parcă sunt aşa construite să simtă vizitatorul strânsoarea luptelor de odinioară, groaza, focul ghiulelelor şi şuieratul gloanţelor în văzduhul morţii. Interioarele pereţilor sunt împresurate cu picturi reprezentând figuri ilustre de luptători, comandanţi, hainele ostaşilor ori bunurile lor personale. Este greu să cobori cele peste 900 de trepte, dar să le urci, însă adevărata greutate au purtat-o pe umerii lor cei care au luptat pentru apărarea Bulgariei, izbânda fiind pe măsură. Deşi Suleyman Paşa comunicase la Istanbul câştigarea şi cucerirea cotei SHIPKA, trupele aliate au dat o ripostă eroică urmărindu-i pe turci până spre Edirne şi învingându-i. continuare în pagina a 5-a


4

MIGRAŢIA ŞI AZILUL

Editorial continued from page 2

tanbul winning and conquering SHIPKA, the allied troops carried out a heroic retaliation pursuing the Turks until the Edirne and beating them. About the events, struggles with all the sacrifices that took place at SHIPKA in 1877 , Mr. DANCHO DANCHEV, director of the "SHIPKABouzloudza" Complex Museum spoke to us with great professionalism and spiritual Depunere de coroane de flori la monumentul eroilor din Kazanlâc pathos. Bringing garlands o f flowers at the Romanian contribumonument of Kazanlak heroes tion to the defeat of the Ottoman Empire was determined by participation for defense of the redoubts Griviţa, Pleven, Vidin, etc.. Only at Plevna, in the Ist sector, the largest one, about 13 km, the defense was for Romanian forces with 41 infantry battalions, 28 cavalry squadrons and 212 guns under General Ceernat with the approximately 35,000 troops, Osman Pasha having 50,000 troops. Osman Pasha was defeated, being unable to retreat to Sofia as he wanted, was forced to surrender his sword to the brave colonel Mihail Cerchez. I wanted to describe just one of the battles involving Romanians as they are known and recorded fact of history, as reminders and for Europe to better understand that Bulgarians and Romanians by their sacrifice stemmed Ottoman expansion towards the West and that was nothing easy, insignifiant nor

league and friend, Nicolai for their house which now become Bulgaria's home ...! Also in Kazanlak we met with some of the brave Bulgarian troops well trained and participating in foreign theaters. Here, near the military base we brought garlands of flowers at the monument to the heroes joined by reservists! On our way to Sofia, we stopped and Koprivştiţa museum city, where every house is built in a unique style that definitely falls into the authentic Bulgarian one. History mixed with spirituality, literature and geography, if I just think that in this region the Turks never set foot at all and it was not bad ...! After a long and enjoyable work day, we enjoyed the journey together with our hosts, the freshness and taste of local dishes, in particular the ability and hospitality of Bulgarian neighbors and friends. The next day, after sunrise, we hastily took the road to the ancient and beautiful capital, SOFIA, where we visited the largest center in the area, rehabilitated with European funds, with 300 beds. Romanian delegation appreciated the efforts of the Bulgarian colleagues for building in the short time the new place for the people of Earth, who are forced to leave their lands where they and their ancestors may have lived for millennia. Official discussions focused on the collaboration within the Trilateral: Romania, Bulgaria, Greece, on taking examples of good practice especially on the line of refugees, asylum and combating illegal migration and mutual support in these areas. It was appreciated by the Bulgarian the input of the Romanian expert on the line of refugees, both through the European Asylum Support Office (EASO) and also through the bilateral partnership. Official meeting ended in an integrated plan involving Bulgarian Head of the Border Police Directorate, General Zaharin Penov, President of the Bulgarian Red Cross, Mr. Hristo Grigorov and his deputy, Mr. Crasimir Gigov and of course Mr. Nicolai Tchirpanliev, General, with the theme: joint and common management of issues regarding illegal migration and refugees, focusing on human rights and ensuring appropriate conditions, implementation of the procedures and the European asylum curriculum in the field of asylum. Out of respect and friendship for my current and former Bulgarian colleagues, Valeri Grigorov, Krasimov Petrov, Nicola Kazakov, Zaharin Penov, for Bulgarian people, but especially Mr. Nicolai Tchirpanliev,General, my honorable host, I wanted to describe in bit different way our mission and hiking in Bulgaria, focusing on the spiritual, historical, geographical aspect. And again our vehicle wheel spins - this time toward the big house, Romania. We admire the gold fields, cultivated with wheat and other products, later on arriving at Danubius and then again Delegațiile româno-bulgare alături de două fetițe refugiate in the "city of Bucur" - Bucharest, returning to family and Romanian and Bulgarian delegations with two refugee girls professional life. I thank my friend and counterpart, General Nikolai Thirfor the past or the present. panliev for the privilege to fill my soul and memory with placFrom the top of Shipka, we descend to Kazanlak town where es, history and all that Bulgarian people have as beautiful and my friend, General Nicolai Tchirpanliev. invited me to visit his good and I assure him of my full esteem and consideration. parental home later which became museum due to representa- With chivalrous reverence, tive elements of project and specific construction of the country. It's hard to put into words what a great joy filled my soul Police Principal Chestor as a result of this visit. I congratulate the family and my colPh.D.NELU POP


MIGRAŢIA ŞI AZILUL

5

Editorial continuare din pagina a-3-a

Despre derularea evenimentelor, a luptelor, cu toate sacrificiile ce au avut loc la SHIPKA în anul 1877, ne-a vorbit cu mare profesionalism şi patos sufletesc, domnul DANCHO DANCHEV, directorul Complexului Muzeal „SHIPKA-Bouzloudza”. Contribuţia românilor la înfrângerea Imperiului Otoman a fost determinantă prin participarea pentru apărarea redutelor de la Griviţa, Plevna, Vidin etc. Doar la Plevna, în sectorul I, cel mai mare, aproximativ 13 km, apărarea revenea forţelor române cu 41 de batalioane de infanterie, 28 escadroane de cavalerie şi 212 tunuri sub comanda generalului Cernat cu cei aproximativ 35.000 de militari. Osman Paşa având 50.000 de soldaţi.

au trăit poate de milenii. Discuţiile oficiale s-au axat pe linia colaborării în cadrul Trilateralei: România, Bulgaria, Grecia, privind preluarea exemplelor de bune practici în special pe linie de refugiaţi, azil şi combaterea migraţiei ilegale, cât şi sprijinul reciproc pe aceste domenii. A fost apreciată de către partea bulgară contribuţia experţilor români pe linie de refugiaţi, atât prin Biroul European de Sprijin pentru Azil (BESA), cât şi în parteneriatului bilateral.

Întâlnirea oficială s-a finalizat în plan integrat cu participarea Şefului Direcţiei Poliţiei de Frontieră Discuții oficiale în biroul generalului Nicolai Tchirpanliev, bulgare, domnul general Zaharin președintele Agenției de Stat pentru Refugiați Penov, a preşedintelui Crucii Official Discussion inside General Nikolai Tchernev’s office, Osman Paşa a fost înfrânt neputând Roşii bulgare, domnul Hristo President of the State Agency for Refugees să se retragă spre Sofia cum dorea, Grigorov şi a adjunctului, domfiind nevoit să-şi predea sabia nul Crasimir Gigov şi bineînţeles a domnului general Nicolai Tchirpanliev, bravului colonel, Mihail Cerchez. având ca tematică: gestionarea în comun a problematicii de Am dorit să redau doar una dintre luptele la care au participat migraţie ilegală şi a refugiaţilor, cu accent pe respectarea drepromânii, de altfel fiind cunoscute şi consemnate de istorie, turilor omului şi asigurarea condiţiilor corespunzătoare, pentru aduceri aminte şi a înţelege Europa, că bulgarii şi aplicarea procedurilor şi curriculei europene pe linie de azil. românii prin jertfa lor au stăvilit expansiunea otomană spre Occident şi nu a fost puţin nici pentru trecut, nici pentru Din respect şi prietenie pentru foştii şi actualii mei colegi bulprezent. gari, Valeri Grigorov, Krasimov Petrov, Nicola Kazakov, Zaharin Penov, a poporului bulgar, dar mai cu Din vârful Shipkăi, coborîm în localitatea Kazanlâc unde seamă a domnului general Nicolai Tchirpanliev, gazda prietenul meu, generalul Nicolai Tchirpanliev m-a invitat mea onorabilă, am dorit să consemnez puţin altfel misiunea şi să-i vizitez casa părintească devenită ulterior muzeu datorită drumeţia noastră în Bulgaria, cu accent pe partea peniţei de elementelor de reprezentativitate ale proiectului şi construcţiei scris spirituală, istorică, geografică, sufletească. Şi, din nou, specifice ţării. Cu ce bucurie mare mi-a umplut sufletul această roata vehi vizită, e greu de exprimat în cuvinte. Felicit familia şi pe co- culului noslegul şi prietenul meu, Nicolai, pentru casa lor devenită acum tru se casa Bulgariei...! Tot în Kazanlâc ne-am întâlnit cu câţiva învârte – de dintre bravii militari bulgari bine instruiţi şi participanţi în data aceasta teatre de operaţii externe. Aici, lângă unitatea militară am înspre casa depus jerbe de flori la monumentul eroilor însoţiţi de mare, rezervişti! România. Admirăm Pe drumul nostru spre Sofia, ne-am oprit şi în oraşul muzeu lanurile de Inspectorul general al I.G.I. alături de președintele Crucii Roșii Koprivştiţa, unde fiecare casă este construită într-un stil aur, bulgare, Hristo Grigorov cultiaparte, care sigur se încadrează în cel autentic bulgar. Istorie vate cu grâu General Inspector of G.I.I with the president of Bulgarian Red Cross, Hristo Grigorov amestecată cu spiritualitate, literatură şi geografie, dacă mă şi alte progândesc doar la faptul că pe aceste meleaguri, turcii nu au pus duse şi-ntr-un târziu ajungem la Danubius şi, mai apoi, din piciorul deloc şi n-a fost rău aşa...! După un drum lung şi o nou în „cetatea lui Bucur”- Bucureşti, revenind la familii şi la plăcută muncă de o zi, ne-am bucurat, alături de gazdele noas- viaţa profesională. tre, de prospeţimea şi gusturile alese ale bucatelor locale, apreciind în mod deosebit priceperea şi ospitalitatea vecinilor Îi mulţumesc omologului şi prietenului meu, generalul Nicoşi prietenilor bulgari. lai Tchirpanliev pentru privilegiul de a-mi umple sufletul şi memoria cu locurile, istoria şi tot ce are frumos şi bun poporul A doua zi, după răsăritul soarelui, o luarăm la drum în grabă bulgar şi îl asigur de preţuirea şi consideraţia mea. spre străvechea şi frumoasa capitală, SOFIA, unde am vizitat cel mai mare centru de refugiați din zonă, reabilitat cu fonduri Cu reverenţă cavalerească europene, având 300 locuri de cazare. Delegaţia română a apreciat eforturile depuse de colegii bulgari în timpul scurt Chestor principal de poliţie pentru noul loc adresat oamenilor de pe Pământ, care sunt dr.NELU POP nevoiţi să-şi părăsească pământurile, unde ei şi strămoşii lor


6

MIGRAŢIA ŞI AZILUL

Anniversary moment

Evoluția I.G.I. în trei ani de existență ai Biroului European de Sprijin pentru Azil G.I.I.'s evolution during three years of existence of the European Asylum Support Office

În conformitate cu Regulamentul său de înființare UE/439/2010, Biroul European de Sprijin pentru Azil (BESA) a devenit operațional pe 19 iunie 2011. În cei trei ani de activitate, Romania a participat activ la realizarea mandatului său, atât prin implicare directă (în present, cinci români lucrează în agenție, dintre care un polițist de imigrări și un polițist de frontieră), cât și prin furnizarea constantă de expertiză în punerea în aplicare a sistemului european comun de azil (SECA), prin Direcția de Azil și Integrare din cadrul IGI. Comisar Anca Pristavu, ofițer operațional în cadrul BESA, fost ofițer al I.G.I. Cooperarea practică în materie de azil între statele membre a fost una dintre temele principale ale primilor ani de existență. Deși la început de drum, mandatul european al agenției era extrem de exigent – preluarea Curriculei Europene de Azil și transferarea schimbului de informații privind țările de origine într-un Portal UE privind țările de origine. România a sprijinit constant acest parcurs. Ofițerii IGI și-au asumat curajos un rol coordonator în diferite procese (ex. diferite module privind informațiile din țările de origine din cadrul Portalului, inițiativa calitativă, formare profesională constantă și promovarea curriculei de azil). O contribuție majoră a Inspectoratului General pentru Imigrări a fost în furnizarea de sprijin operațional pentru statele membre care se confruntă cu presiuni deosebite în ceea ce privește sistemele de azil și de primire ale acestora. Echipe comune de sprijin au fost constituite din experți IGI, alte state membre și BESA. Activul parcurs profesional a început în Grecia, în vara anului 2011, când ofițeri ai IGI au participat la îndrumarea profesională și sistematizarea procesului de înregistrare și procesare a cererilor de azil. Activitățile au continuat, mai numeroase, mai motivante, atât pentru partea română de a împărtăși din experiența proprie, cât și pentru BESA, care își contura un portofoliu de credibilitate și responsabilitate în Europa.

Sprijin pentru reducerea backlog, Sofia, martie 2014

Sprijin pentru Unitatea Dublin din Italia

Sprijin pentru Unitatea Dublin din Bulgaria

Ofițerii IGI au contribuit, pe rând, în multe domenii de expertiză: Fonduri europene (în Grecia – septembrie 2013 și Bulgaria – mai-iunie 2014); Sprijin pentru unitatea Dublin (în Grecia – iulie 2012, în Italia – oct.-dec. 2013, în Bulgaria, martie 2014); Sprijin pentru reducerea backlog (in Bulgaria, martie 2014); Proiect pilot de procesare în comun a cererilor de azil (Dublin cases) (în Italia, iunie 2014). Procesare în comun a cererilor de azil în Italia, iunie 2014


7

MIGRAŢIA ŞI AZILUL

Evenimente Începând cu anul 2001, Ziua Mondială a Refugiatului este sărbătorită în data de 20 iunie a fiecărui an, în conformitate cu Rezoluţia 55/76 a Adunării Generale a ONU. Pentru a marca această zi importantă, în România, Inspectoratul General pentru Imigrări alături de o serie de organizații au organizat activități cu rolul de a promova cunoașterea și respectarea diversității culturale, etnice, lingvistice, sociale, precum şi a valorilor democratice. Centrele Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil s-au luat la întrecere privind seria de manifestări dedicate persoanelor cazate în centre și din raza lor de competență. Astfel, copiii cazați în Centrul din București au avut parte de o vizită instructivă la Școala Americană și au expus apoi, la sediul JRS, desene și picturi. Cei mici de la centrul Rădăuți s-au bucurat de parcul de distracții organizat chiar în incintă. Apoi, cu sprijinul ARCA/AIDRom, JRS/ Salvați Copiii, Insula Speranței, au plecat într-o excursie în localitatea Hardic din apropierea municipiului Rădăuți, unde dl. Nicușor Coroama, participant la concursul Master Chef, le-a oferit mâncăruri specifice din zona Bucovinei.

20 iunie - Ziua Mondială a Refugiatului 20th of June International Refugee’s Day

Pe terenul de sport din Centrul de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil din Timișoara, Foto: Centrul pentru Solicitanții de Azil Șomcuta-Mare, Maramureș străinii cazați aici au jucat fotbal împreună cu personalul centrului. La prânz, solicitanții de azil și refugiații s-au familiarizat, la ”Muzeul Satului Bănățean”, cu aspecte ale culturii și tradițiilor românești, în special din zona Banatului. Ziua s-a încheiat, la Timișoara, cu un program cultural artistic și un film tematic vizionat la Centrul de Asistenţa pentru Persoane Vulnerabile. Preparatele tradiționale nu au lipsit nici aici din program. Pentru solicitanții de azil cazați la Galați, Ziua Refugiatului a însemnat un prilej de comunicare în limba română, de relaxare și cunoaștere a unor zone geografice, cum ar fi orașul Tulcea, Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării și alte obiective turistice. Și aici, activitățile au fost organizate cu sprijinul organizațiilor ARCA-AIDRom şi OSC/JRS. La Casa de Cultură ”Ion Vinea” din Giurgiu, un refugiat originar din Irak, cazat la Centrul din localitate, și-a expus o adevărată colecție de picturi. Apoi elevii liceului ”Ion Maiorescu” au pregătit un meniu tradițional românesc și un program artistic pentru solicitanții de azil și persoanele care au obținut o formă de protecție în România și care se află în programul de integrare la Centrul Giurgiu. Activitățile dedicate Zilei Mondiale s-au încheiat cu o excursie la Pădurea Bălănoaia. La Șomcuta Mare, elevii Liceului ”Ion Buteanu” și Colegiului Tehnic "C.D. Nenițescu" Baia Mare s-au întrecut într-un meci de fotbal cu persoanele cazate în Centru. Echipele pariticipante au primit diplome și au fost recompensate cu băuturi răcoritoare și gogoși tradiționale. Activitatea a continuat cu un picnic pe Valea Cioltului la care au participat elevii si profesorii liceului șomcutean, angajatii centrului și reprezentanții ONG-urilor din centru (ARCA/AIDROM, CNRR, JRS). Cu sprijinul financiar al ARCA/AIDRom au fost asigurate toate cele necesare pentru realizarea drumeției de pe Valea Cioltului. Pentru celebrarea Zilei Mondiale a Refugiatului, UNHCR a organizat campania media ”O familie destrămată de război este mult prea mult”, ce cuprinde poveşti de viaţă ale refugiaţilor spuse de către personalităţi. Materialele promoţionale ale campaniei au fost distribuite către fiecare dintre Centrele de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil. Galerie foto: pagina 20

Lucia TOCACI


8

MIGRAŢIA ŞI AZILUL

Topicality

Situația azilului evaluată la Malta Situation of asylum assessed in Malta A 14-a reuniune a Consiliului de Administrație al BESA s-a desfășurat, în perioada 25-26 mai 2014, la Valletta, Malta. Inspectoratul General pentru Imigrări a fost reprezentat de comisar șef de poliție Mircea Babău, directorul Direcției de Azil și Integrare. Directorul executiv al agenţiei, dl. Robert VISSER, a prezentat, în acest cadru, Rapoartele Anuale de Activitate ale BESA, dar și pe cele privind situația în UE în anul 2013. Planul de muncă al BESA, pe anul 2015, a fost un alt subiect dezbătut. Una dintre prioritățile de viitor amintite: sprijinirea statelor membre în transpunerea şi implementarea noilor directive în domeniul azilului, cu accent pus pe asigurarea capacităţii necesare a sistemelor de azil ale statelor membre. BESA a promis să își asigure un rol central în coordonarea măsurilor de aliniere a sistemelor de azil Foto: Cronica Europeană prin pregătire, activităţi de cooperare practică, informaţii din ţările de origine şi rapoarte privind calitatea. De asemenea, BESA îşi va dezvolta capacitatea de colectare şi schimb de informaţii şi documentare privind sistemele de azil, precum şi Sistemul de Avertizare Timpurie şi Pregătire. Mai mult, BESA îşi asumă rolul de a încerca să sprijine dimensiunea externă a SECA în acord cu Comisia Europeană şi în cadrul politicii de relaţii externe a UE. Situația azilului din Grecia a fost apoi raportată la sprijinul operațional frunizat de BESA, discutându-se în acest caz despre eliminarea cazurilor restante, înfiinţarea unui sistem de azil şi de recepţie sustenabil şi eficient, precum şi garantarea calităţii proceselor de azil şi de recepţie. Pe ordinea de zi a întâlnirii s-a mai discutat despre informarea privind situaţia azilului în Uniunea Europeană şi aplicarea articolului 33 din Regulamentul UE nr. 604/2013 (Regulamentul Dublin), respectiv mecanismul de alertă timpurie în cazul în care sistemele de azil ale statelor membre s-ar confrunta cu o presiune deosebită. În acest caz, actorii implicaţi sunt statul membru în cauză, Comisia Europeană, BESA, Consiliul şi Parlamentul European. BESA şi COM trebuie să acţioneze coordonat pentru implementarea practică a mecanismului pentru a asigura o abordare coerentă la nivelul UE şi pentru a evita acţiunile duble. Din iunie 2013 până în aprilie 2014, au fost înregistrate 8102 cereri de azil şi au fost redeschise 119 cazuri. În aceeaşi perioadă au fost emise 3961 decizii şi au fost închise 1166 cazuri. Problema ridicată de reprezentaţii BESA este că deja se acumulează un număr ridicat de cazuri restante (36,72%) în mai puţin de un an. Câteva zile mai târziu, în perioada 1-4 iunie 2014, tot la Valletta, s-a desfășurat prima întâlnire a Grupului de lucru pentru elaborarea instrumentului BESA de asigurare a calității activității de evaluare a probelor (GL) în cadrul procedurilor de azil. Un expert din cadrul Serviciului Protecţie Internaţională şi Proceduri de Azil, Direcţia Azil şi Integrare, subcomisar de poliţie Cătălin Frangulea a fost selectat de catre BESA pentru a face parte din GL, împreună cu experți din Marea Britanie, Suedia, Germania, Belgia și Polonia. Întâlnirea GL a fost deschisă de către François Bienfait, şeful Unităţii Training, Calitate şi Expertiză din cadrul BESA care a prezentat principalele obiective. Domnia sa s-a referit la elaborarea de instrumente de asigurare a calității unor activități desfășurate în procedura de azil. Primul modul de asigurare a calităţii, dezvoltat de BESA, priveşte interviul personal cu solicitantul de azil şi este în fază de definitivare, iar al doilea urmează să fie elaborat după modelul primului. Cristina PĂUNESCU


MIGRAŢIA ŞI AZILUL

9

Actualitate Transfer de expertiză către Biroul Migrație și Azil din Republica Moldova Transfer of expertise into the Department of Migration ans Azylum in Moldova Un atelier de lucru privind mecanismele și bunele practici privind admisia și șederea legală a străinilor s-a desfășurat, în perioada 27-30 mai 2014, în Republica Moldova, în cadrul proiectului Consolidarea și dezvoltarea capacităților instituționale ale Biroului Migrație și Azil – consolidarea cadrului legal și instituțional pentru o mai bună gestionare a sistemului migrației și azilului (SIR), finanțat de România, prin intermediul ODA (Asistența Oficială pentru Dezvoltare). Activitatea a avut ca scop detalierea cadrului legal și a procedurilor de primire, analizare și soluționare a cererilor formulate de străini de către experţii români și identificarea, împreună cu experţii moldoveni, a soluţiilor optime pentru îmbunătăţirea cadrului legal, instituţional şi procedural în domeniul admisiei și reglementării străinilor aflaţi cu şedere legală pe teritoriul R. Moldova. De asemenea, au fost prezentate tipurile și specificațiile documentelor eliberate străinilor de către IGI, precum și cadrul legal la nivelul U.E. Reprezentanţii Biroului Migraţie şi Azil şi-au însuşit recomandările experţilor români, manifestând o atitudine proactivă în identificarea măsurilor de ordin legislativ sau procedural pentru creșterea capacității și calității serviciilor prestate, urmând ca, în perioada imediat următoare, să facă demersurile necesare în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ şi instituţional al Biroului Migraţie şi Azil (BMA). Proiectul se constituie ca iniţiativă de cooperare în procesul de implementare al Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova, având ca obiectiv general dezvoltarea instrumentelor şi a mecanismelor necesare gestionării admisiei și reglementării dreptului de ședere al străinilor pe teritoriul R. Moldova, precum și a transferului de expertiză în domeniile relevante managementului migraţiei. Activitatea desfășurată va constitui un instrument important în implementarea activităţilor de instruire a personalului cuprinse în cadrul proiectului, precum şi în activitatea operativă viitoare în domeniul admisiei și reglementării șederii străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. În cele două zile de atelier de lucru, cei doi experţi români (comisar şef de poliţie Laura Teodor și comisar şef de poliţie Mihai Laurențiu Ioachim) au participat, având şi rolul de coordonatori, la lucrările grupului de lucru în care a fost prezentat cadrul legal precum și procedurile specifice Inspectoratului General pentru Imigrări. De asemenea, reprezentanții BMA au adresat întrebări specialiștilor români, având ca scop clarificarea anumitor spețe concrete cu care aceștia se confruntă în activitatea zilnică. Reprezentații BMA au solicitat, în final, ca un grup de specialiști să participe la o vizită de lucru în România, în perioada iunie-iulie 2014, în scopul cunoașterii modului efectiv de lucru al structurilor teritoriale ale I.G.I. (Lucia TOCACI)

Model de reuşită - Yeboua Moussa Ouattara din Coasta de Fildeş Example of success - Yeboua Moussa Ouattara from Ivory Coast Poveste de suferinţă, curaj, prietenie, iubire şi integrare în societate – şase ani din viața unui om – Yeboua Moussa Ouattara, zis Moise, din Coasta de Fildeş – care a ales să rămână în România pentru studii. Chiar dacă refugiul în România nu a fost atât de uşor cum s-ar putea crede, ivorianul şi-a urmat visul şi anume acela de a deveni, într-o zi, absolvent al Facultăţii de Drept. Acea zi mult aşteptată s-a întâmpat să fie ziua de 30 mai 2014, cand Yeboua Moussa Ouattara, îmbrăcat festiv, înconjurat de familia adoptivă, colegi, prieteni şi cunoscuţi, a primit diploma de absolvire. A parcurs doar jumătate din drum, dar are convingerea că va trece cu bine examenul de licenţă şi ulterior înscrierea în Baroul de Avocaţi Maramureş. Felicitări şi succes în continuare! (Simona CHIORAN)


Page 10

MIGRAŢIA ŞI AZILUL

Topicality

Seară multiculturală la Cluj Napoca Multicultural evening in Cluj Napoca

Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADO) – Filiala Cluj a organizat, în luna mai a.c., festivalul „Migraţia şi Drepturile Omului”. Aflat la a IV a ediţie, festivalul a fost integrat, anul acesta, în programul „Ziele Clujului” planificat de către reprezentanţii administaţiei clujene pentru perioada 23 – 30 mai. Integrarea festivalului în programul “Zilele Clujului” a avut drept scop facilitarea comunicării directe între membrii comunităţilor de străini stabiliţi în judeţul Cluj, reprezentanţii autorităţilor locale şi ai societăţii civile clujene. Atât cetăţenii străini, dornici de a fi integraţi în societatea românească, cât şi reprezentanţii Primăriei Municipiului Cluj Napoca şi-au adunat forţele pentru reuşita evenimentului. Mediatorii interculturali, sprijiniţi de comunităţile de străini, au pus în scenă concerte de muzică şi dansuri tradiţionale, au organizat expoziţii de artă populară, fotografie şi pictură, au promovat cultura proprie prin seara dedicată filmului documentar şi seara multiculturală dedicată socializării. Primăria ClujNapoca a sprijinit cu resurse, precum locaţii gratuite pentru desfăşurarea activităţilor, promovarea artiştilor străini în spectacole de mare vizibilitate, asigurarea unei mediatizări continue şi susţinute a festivalului. Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Maramureş a fost invitat, pentru prima dată, să participe la acest festival, având în vedere competenţa sa pe linie de integrare, conform prevederilor Ordonanţiei nr. 44/2004. Astfel, în data de 29 mai a.c. angajaţi ai centrului, împreună cu refugiaţi şi solicitanţi din zona de competenţă, reprezentanţi ai ONG-urilor partenere (CNRR, ARCA/AIDROM şi JRS) şi ai Liceului „Ioan Buteanu” din Şomcuta Mare au participat la dezbaterea publică cu titlul „Biblioteca vie” (dezbatere în care fiecare comunitatea a avut cel puţin „o carte”, adică o persoană care să vorbească despre cum se simte în România şi cum vede relaţia cu populaţia majoritară), urmată de seara multiculturalităţii – seară de socializare prin dans şi muzică. Dezbaterea „Biblioteca vie” a adunat aproximativ 80 de persoane, majoritatea cetăţeni străini (din Moldova, Ecuador, Peru, Columbia, Pakistan,

India, Maroc, Tunisia, Egipt, Palestina, Siria, Iran), reprezentanţi ai unor instituţii publice cu responsabilităţi în domeniu precum Carmen Ciornei, şef serviciu din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală a Municipiului Cluj-Napoca, Romina Matei, Institutul Intercultural Timişoara, coodonator naţional de proiect, Ana Luduşan, facilitator proiect la nivelul județului Cluj, echipa de implementare şi de voluntari LADO – filiala Cluj.

Conceptul de „Bibliotecă vie” a fost extrem de apreciat de către toţi cei prezenţi, fiind puse la dispoziţie 13 „cărţi” (care erau de fapt poveşti de viaţă ale unor persoane care au acceptat să joace rolul de „carte vie”) din toate ţările participante la dezbatere. Fiecare „carte” a avut doi sau mai mulţi cititori. Printre impresiile participanţilor la experiment amintim: „nu am crezut că un funcţionar public va da mâna cu mine şi mă va asculta ca pe un prieten” sau „imigranţii ne îmbogăţesc prin valorile pe care ni le împărtăşesc, valori umane, universal valabile” sau „noi imigranţii avem idei, cunoştinţe, experienţe diferite de ale voastre, şi vrem să vi le împărtăşim. Ne bucurăm să le împărtăşim cu voi” sau „nu am crezut că voi cânta şi voi dansa pe o scenă publică din Cluj-Napoca, iar clujenii să mă aplaude. Nu am crezut acest lucru”. Dezbaterea a fost armonios completată de seara multiculturală, gândită ca o seară de socializare prin dans, muzică, mâncare viu condimentată şi tort aniversar. Pe scurt, un eveniment reuşit, model de bune practici în domeniul integrării. Felicitări organizatorilor! Simona CHIORAN


MIGRAŢIA ŞI AZILUL

Page 11

Actualitate Centrul Regional Maramureș promovează „ÎMPREUNĂ VOM REUŞI” Maramures Regional Center promotes "Together we can make it happend"

Cea de-a VI-a ediţie a proiectului ,,Împreună vom reuşi”, s-a desfășurat, în perioada 2-6 iunie a.c., sub directa coordonare a Centrului Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Maramureş, dar și a Liceului Teoretic „Ioan Buteanu” din Şomcuta Mare. Săptămâna aniversară este planificată, în fiecare an, la sfârşitul lunii mai sau începutul lunii iunie, și corespunde, într-un fel, cu încheierea anului şcolar, deoarece această săptămână este considerată un bun prilej de a sărbători reuşitele celor doi parteneri în promovarea unei singure societăţi: marea societate a umanităţii. Ziua de luni, dedicată deschiderii oficiale, a stat sub zodia rememorării. S-au prezentat instantanee din ediţiile precedente ale proiectului, toate edificatoare în privinţa activităţilor desfăşurate de-a lungul anilor. Alături de elevi, profesori şi angajaţi ai Centrului, s-au aflat domnul Lucian Cămărăşan, consilier juridic CNRR, doamna Ionela Grigor, asistent social ARCA/AIDROM şi domnişoara Ananta Fabian, consilier juridic JRS. În partea a doua a întâlnirii, solicitanţii de azil au luat cuvântul susținând prezentări power point despre ţările de origine. S-a vorbit despre politica statelor din care provin, despre atracţiile turistice, despre tradiţii şi obiceiuri, dar s-au resimţit puternic emoţiile acestor oameni smulşi de lângă familii şi pribegi într-o ţară îndepărtată. A doua zi, solicitanţii de azil au urmărit desfăşurarea procesului instructiv-educativ de la Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu” Şomcuta Mare. Cu zâmbete largi, la ora de geografie, au identificat pe hartă state precum Nigeria, Senegal, Congo şi Coasta de Fildeş. Au înţeles, în timpul orei de matematică, faptul că cifrele şi ecuaţiile sunt limbaje internaţionale, iar în faţa unui auditoriu fascinat, în timpul orei de literatură, au recitat versuri în limba franceză. Sfârșitul zilei de miercuri a fost dedicat spectacolului de cântec şi dans tradiţional. Momentele oferite pe scenă de către solicitanţi şi refugiaţi au fost extrem de emoţionante. Aceştia au purtat cu mândrie pălăriile tradiţionale chiorene, oferite cu drag de către elevii şomcuteni. Gestul lor a impresionat tot auditoriul prezent. Comunitatea a înțeles că, înainte de a fi congolezi, senegalezi sau ivorieni, solicitanţii şi refugiaţii sunt oameni care caută prietenie şi înţelegere, un loc pe care să îl numească ,,acasă". Hora în care s-au prins cu toţii, la final, a fost una simbolică, o horă a prieteniei. Publicul, empatic, a trăit frumos acest eveniment, iar zâmbetele tuturor certificau că ,,am reuşit împreună” să ne facem înţeleşi. O zi extrem de încărcată a fost ziua de joi. Prin grija „ASSOC” Baia Mare şi „Somaschi” Maramureş, elevii de liceu, solicitanţii şi refugiaţii au fost pregătiţi cu cele trebuincioase pentru a lua cu asalt bucătăria centrului, unde au rânduit cratiţe şi reţete cu dorinţa de a găti cea mai gustoasă mâncare tradiţională. Bucătăria s-a umplut imediat de mirosuri felurite, iar elevii şi refugiaţii au înţeles că pot lega prietenii trainice şi în faţa unei straşnice oale cu sarmale. Elevii, profesorii şi angajaţii centrului au fost serviţi cu mâncare tradiţională specifică ţărilor africane şi s-au minunat de bogăţia de arome şi culoare a acestor bucate. Relaxarea a venit în ziua de vineri, zi dedicată drumeţiei.

Simona CHIORAN


12

MIGRAŢIA ŞI AZILUL

Topicality

Procesarea comună a cererilor Dublin – mit sau realitate? Un exercitiu BESA Joint processing of Dublin requests - myth or reality? Sistemul European Comun de Azil (SECA) nu ar fi decât un exercițiu legislativ fără implicarea Biroului European de Sprijin pentru Azil, pentru a arăta că Statele Membre pot și trebuie să lucreze împreună în vederea atingerii obiectivelor comune stabilite prin directive și regulamente. În baza invitaţiei BESA, aprobată de conducerea IGI, doi reprezentanţi ai Direcţiei Azil şi Integrare, respectiv – comisar şef de poliţie Răducu-Cătălin BURLACU şi subcomisar de poliţie Gabriel Răzvan STĂNESCU - au participat la proiectul pilot de procesare în comun a cererilor adresate Unităţii Dublin italiene, activitate organizată de Biroul European de Sprijin pentru Azil (BESA), desfăşurată efectiv în perioada 16-20.06.2014, la Roma, Italia. Alături de cei doi experţi români, BESA a selectat încă doi experţi din Olanda şi un expert din Suedia. Proiectul pilot a avut rolul de a stabili activităţile ce trebuie îndeplinite pentru ca o echipă de experţi ai BESA să poată procesa cereri adresate Unităţii Dublin italiene de unităţi similare din celelalte state membre în vederea reducerii numărului ridicat de cereri nesoluţionate şi acceptate tacit. Pe durata acestei misiuni, dna. Anca Pristavu a coordonat acțiunea, din cadrul Centrului pentru Sprijin Operaţional al BESA. Scopul activităţii a fost de a testa ce tip de activităţi pot fi desfăşurate de echipele de sprijin pentru procesare ale BESA în caz de aflux, situaţie de urgenţă sau deficienţe structurale, testarea elementelor procedurii de lucru şi a proceselor din cadrul procedurii Dublin care pot fi desfăşurate în comun de diferite state membre, testarea mecanismului de coordonare între statul membru gazdă şi echipele BESA, acumularea de experienţă referitor la modalitatea de lucru în cadrul procedural al statului membru gazdă la nivel tehnic, întocmirea unui raport cu rezultatele exerciţiului preliminar (proiectul pilot). În prima zi a activităţii, a avut loc o întâlnire cu reprezentatul BESA, care a informat experţii cu privire la obiectivele activităţii şi mandatul experţilor pe perioada desfăşurării misiunii. Apoi, a avut loc o întâlnire cu şefa Unităţii Dublin italiene, doamna Maria Vittoria Pontieri, fiind discutate detaliile activităţii ce urma să se desfăşoare în cadrul departamentului condus de aceasta. De asemenea, a fost organizată o întâlnire cu membrii Unităţii Dublin, în timpul căreia a fost realizată o sesiune de pregătire pentru aceştia şi pentru managementul unităţii, referitor la prevederile noului Regulament Dublin (Regulamentul UE nr. 604/2013 intrat în vigoare la 01 ianuarie 2014). În următoarele trei zile au fost desfăşurate activităţi comune cu lucrătorii Unităţii Dublin italiene, în cadrul cărora au fost testate posibilităţile reale de procesare în comun a cazurilor. Concluziile desprinse ca urmare a proiectului pilot au condus la ideea că suportul acordat unui Stat Membru, aflat sub o presiune deosebită în domeniul procesarii cazurilor Dublin, este posibil, iar Biroul European de Sprijin pentru Azil este unealta care poate face ca acest lucru să devină realitate. Raducu Cătălin BURLACU


MIGRAŢIA ŞI AZILUL

13

Moment aniversar

I.G.I. și O.N.G.-urile împreună, de Ziua Refugiatului G.I.I and N.G.O.s sit together on Refugee Day

”...model de cooperare interinstituțională de succes în beneficiul unor persoane aflate în căutarea unui adăpost sigur...” O.I.M.

Ziua de 20 iunie este dedicată celor peste 45 de milioane de refugiați la nivel mondial, cel mai mare număr de persoane din ultimii 20 de ani care și-au părăsit casele în căutarea unui loc mai sigur. Drumul este mereu foarte dificil, de cele mai multe ori fără întoarcere, iar cei care îl parcurg au cel mai adesea nevoie de ajutor. Ca principală instituţie interguvernamentală specializată în domeniul migraţiei, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) sprijină eforturile tuturor partenerilor implicați în identificarea și implementarea de soluții durabile pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale refugiaților. În România, colaborarea OIM cu Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a condus la implementarea de acțiuni menite să sprijine România în atingerea obiectivelor regionale și a angajamentelor internaționale pentru ameliorarea situației refugiaților la nivel global. Centrul de Tranzit în Regim de Urgență de la Timișoara, primul proiect de acest fel din Europa, coordonat de IGI, OIM și UNHCR, a permis evacuarea rapidă din zone în care viața le era pusă în pericol, a peste 1300 de persoane în ultimii 6 ani, prin relocarea în alte țări. Evacuarea din Turcia în România, la începutul acestei luni, a 40 de refugiați irakieni reprezintă un model de cooperare inter-instituționă de succes în beneficiul unor persoane aflate în căutarea unui adăpost sigur. Astfel, România a devenit o nouă casă pentru 11 familii, alaturându-se totodată unui grup select de state dezvoltate ce oferă refugiu unor semeni aflați în dificultate. Prin asistența oferită, OIM vine să completeze eforturilor autorităților naționale de sincronizare cu prioritățile europene, astfel încât România să beneficieze de cea mai bună expertiză în anticiparea nevoilor față de fluxurile migratorii cauzate inclusiv de conflicte internaționale sau în interiorul granițelor unui stat.

Mircea Mocanu Șef Biroul OIM în România

Pentru aceste proiecte de anvergură este însă nevoie de o societate informată și pregătită să accepte un nou rol pe scena internațională. În acest sens, implicarea IGI în acțiuni de conștientizare a autorităților publice locale și centrale dar și a publicului larg cu privire la problematica migrației în general și a situației refugiaților în mod particular, este lăudabilă și are rezultate vizibile. Cu ocazia Zilei Refugiatului ne exprimăm încrederea că acțiunile concertate ale instituțiilor statului, cele ale organizațiilor inter-guvernamentale și non-guvernamentale precum și ale comunităților locale, fac din România un stat pregătit să ofere perspective durabile în cadrul eforturilor internaționale de ameliorare a situației refugiaților.


14

MIGRAŢIA ŞI AZILUL

Moment aniversar Se poate spune că relația dintre Reprezentanța UNHCR în România și guvernul român are o vechime de peste 24 ani și stă la baza îndeplinirii mandatului UNHCR în această țară. Încă de la început, UNHCR a colaborat strâns cu autoritățile guvernamentale relevante – sprijinind înființarea și consolidarea sistemului de azil, a condițiilor de primire și cazare a solicitanților de azil dar și implementarea unor programe coerente de integrare pentru persoanele cărora li s-a acordat o formă de protecție. Unul dintre aspectele marcante ale colaborării dintre UNHCR și Inspectoratul General pentru Imigrări îl reprezintă implicarea României întro serie de operațiuni umanitare precum evacuarea de urgență a 4.000 de refugiați bosniaci (1991-2000) și a celor 439 refugiați uzbeci (2005-2006) în vederea relocării într-o țară terță.

”...UNHCR a colaborat cu Inspectoratul General pentru Imigrări la marcarea zilei de 20 iunie...” UNHCR

UNHCR a încurajat și apreciat eforturile României de asumare a unui rol activ în cadrul mecanismelor de cooperare internațională și împărțire a responsabilității cu privire la protecția refugiaților. Astfel, în 2008, prin colaborarea dintre Guvernul României, Organizația Internațională pentru Migrație și UNHCR, primul Centru de Tranzit în Regim de Urgență din Europa a fost deschis la Timișoara (de la înființare și până în prezent, acesta găzduind temporar peste 1400 refugiați). Traversăm o perioadă în care numărul record de persoane forțate să se refugieze - peste 50 milioane la finele lui 2013 - generează dificultăți fără egal de protecție și asistență. În aceste condiții, este cu atât mai importantă susținerea cât mai largă a cauzei refugiaților. Cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiatului - 20 iunie 2014, UNHCR a mobilizat parteneri guvernamentali și neguvernametali, Ambasadori ai Bunăvoinței și celebrități din lumea întreagă pentru a susține campania dedicată familiilor forțate să se refugieze, făcând cunoscute poveștile lor. Continuând tradiția anilor precedenți, și în 2014, UNHCR a colaborat cu Inspectoratul General pentru Imigrări la marcarea zilei de 20 iunie printr-o campanie de presă și evenimente dedicate refugiaților din România.

Petrus Wijninga, Reprezentant UNHCR România

Apreciem în mod deosebit deschiderea și cooperarea cu Inspectoratul General pentru Imigrari avută de-a lungul anilor, clădită atât pe suport instituțional dar și la nivel de specialiști în domeniu. Acoperirea întregului spectru de situații legate de azil și integrare, pe de o parte, dar și de migrație, a oferit posibilitatea unei abordări complexe și cuprinzătoare asupra problematicilor de interes, precum și identificarea unor soluții, atât la nivel individual, pentru fiecare străin, cât și la nivel instituțional sau de politici în domeniu.

Cătălin Albu, Reprezentant JRS România

Relațiile dezvoltate au vizat cooperări în implementarea de proiecte comune, oferirea de asistență complementară cu precădere pentru categoriile cele mai vulnerabile, sprijin în activități de instruire, dialog în vederea elaborării de abordări strategice sau

”...vom putea contribui la consolidarea ansamblului imigrației în România, gestionată de către Inspectoratul General pentru Imigrări...” JRS


MIGRAŢIA ŞI AZILUL

15

Moment aniversar reglementări legislative etc. Acestea au permis atingerea unor înalte standarde în domeniu, precum și recunoașterea de bune practici dezvoltate pe plan național și internațional. Suntem încrezători că și de acum înainte vom putea contribui la consolidarea ansamblului imigrației în România, gestionată de către Inspectoratul General pentru Imigrari, prin oferirea unei contribuții necesare și de valoare din partea societății civile, iar din perspectiva sărbătorii Zilei Mondiale a Refugiatului, o aplecare specială umanitară asupra celor forțați să-și părăsească zonele de origine și să caute protecție în altă parte.

”...IGI a reușit să facă față cu brio tuturor provocărilor..., dovedindu-se una dintre cele mai dinamice structuri ale MAI.” CNRR Nicolae Cîrcu, Președinte CNRR

Colaborarea Fundației Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) cu Inspectoratul General pentru Imigrări are un caracter «istoric», dezvoltându-se cu precădere după adoptarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, când Oficiul Național pentru Refugiați a devenit autoritatea centrală responsabilă de implementarea politicilor României în domeniul refugiaților. Colaborarea a fost formalizată prin semnarea, la începutul anului 2000, a unui „protocol de colaborare” care este în vigoare și în prezent. Prin acesta, părțile s-au angajat: să depună toate eforturile pentru soluţionarea operativă a cazurilor supuse (reciproc) atenţiei referitor la parcurgerea procedurii de azil şi a persoanelor de interes aflate în custodie publică; să identifice şi să atragă resurse materiale (financiare) în comun pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale solicitanţilor de azil în nevoie; să se consulte în vederea stabilirii unor programe sau activităţi comune; să realizeze şi să distribuie materiale informative pentru solicitanţii de azil, persoanele care au dobândit o formă de protecţie în România, cei respinşi definitiv şi irevocabil, instituţii guvernamentale, neguvernamentale, angajatori etc.; să coopereze, în cadrul grupurilor de lucru, pe probleme specifice domeniului refugiaţilor şi migraţiei; să colaboreze în vederea organizării în comun a unor activităţi de instruire, seminarii etc. pe problematica azilului şi migraţiei, inclusiv prin elaborarea de propuneri de proiecte în acest scop şi invitarea altor actori implicaţi în procedura de azil la astfel de evenimente; să colaboreze în vederea identificării soluţiilor durabile în cazul persoanelor care au o formă de ședere legală în România; să se consulte pe parcursul procesului de elaborare şi implementare a actelor normative cu relevanţă în domeniul azilului și migraţiei; să depună diligenţe în vederea prezentării şi valorificării experienţei şi expertizei româneşti în domeniul migrației și azilului. Evoluția problematicii migrației și azilului, care a cunoscut schimbări majore în ultimii 15 ani, a pus la grea încercare autoritatea competentă. Dând dovadă de flexibilitate și capacitate de înțelegere și gestionare a problematicii, IGI a reușit să facă față cu brio tuturor provocarilor (11 Septembrie 2001, evoluția legislației interne în scopul implementării Aquiss-ului european în vederea aderării la UE, descentralizarea sistemului de azil, Primăvara arabă fiind exemple concludente) dovedindu-se una dintre cele mai dinamice structuri ale MAI. Poate că unul din secretele acestui succes a fost și deschiderea către societatea civilă, sens în care putem afirma fără ezitare că CNRR a avut, în tot acest răstimp, o colaborare foarte bună cu IGI, în beneficiul persoanelor în nevoie de protecție internațională.


16

MIGRAŢIA ŞI AZILUL

Reportage Am găsit-o într-un subsol al unui pub din zona Rosetti, unde a organizat o expoziţie de fotografie cu imagini din tabăra de refugiaţi sirieni Za’atari (Iordania). Numele ei este Sorina Iacob, are 26 de ani, şi este operator într-un call-center din Bucureşti. În luna septembrie 2013 a plecat ca voluntar în Iordania, prin programul „European volunteer service” organizat de ArtFusion Bucureşti. A a stat două luni şi a lucrat cu copiii cu dizabilităţi. Din dorinţă şi curiozitate, în baza unor autorizaţii de presă, a petrecut două zile ca fotograf amator în tabăra de refugiaţi sirieni Za’Atari, întorcându-se cu o poveste despre viaţă:

Viaţa printre dune Living among the dunes

„E greu să înfrunţi o astfel de lume, căci eu trăiesc într-un balon uitat de greutăţile vieţii. Când mi-a zis cineva (despre care nu ştiam că avea să-mi devină o bună prietenă) că ar vrea să mergem în tabăra de refugiaţi, am zis “DA”. Când am realizat ce am zis de fapt, mi s-a făcut frică. Mi-era o frică teribilă de ceea ce urma să văd. Nu ştiam ce. Doar îmi închipuiam. Totuşi era ceva ce mă împingea să ajung acolo… curiozitatea… şi mai apoi faptul că aveam să povestesc realităţile de acolo. Întotdeauna am fugit de ideea de refugiat, de ideea de tabără, de a nu avea o casă, de a nu-ţi păstra tabieturile. Totuşi decizia fusese luată și am primit acreditările de presă, atât eu cât şi prietenul meu, doi fotografi amatori în care o jurnalistă în devenire a avut încredere. Am intrat apoi în lumea birocraţiei iordaniene, cea a Ministerului de Interne, pentru a obţine permise de intrare în tabăra de refugiaţi (permise cu care aveai voie să intri maxim de trei ori).

Tabăra de refugiați Za’Atari

Am facut autotstopul de la Amman până la intrarea

în Za’Atari. Îmi amintesc că, printre puţinele cuvinte în engleză pe care le-am schimbat şoferul care ne-a condus până la intrarea în tabără ne-a spus “Inta Haruf Suria!” pe care le-am desluşit mai apoi ca “tu eşti oaie în Siria”, o glumă de-a dreptul sadică ce are ca punct de plecare sărbătoarea AID-ului, cu ocazia căreia musulmanii sacrifică un animal.

Tatuaj cu henna

“Welcome to Za’Atari Refugee Camp” este mesajul pe care îl vezi, mare, pe un panou, la intrare în tabără, parcă sfidător pentru oamenii care şi-au lăsat în urmă familia, prietenii şi viaţa. Za’Atari, situată la 10 Km de oraşul Mafraq, este considerat al treilea mare


MIGRAŢIA ŞI AZILUL

17

Reportaj “oraş” din Iordania şi a doua tabără de refugiaţi ca mărime din lume, după cea din Etiopia. Este împărţită în 12 sectoare, are trei şcoli, 62 de moschei, două spitale şi găzduieşte aproximativ 124000 de persoane. Am intrat înăuntru. Imaginea este cea în care copi ii vâ nd produse şi-şi numără banii munciţi în timp ce, probabil, ar trebui să fie la şcoală. Prima oară am trecut pe la sediul poliţiei pentru a ne lăsa bagajul şi a stabili cine avea să ne însoţească. Până la urmă am plecat singuri. Urma o zi în care aveam să înţelegem viaţa de acolo. Vedeam în jurul nostru corturi şi containere în care oamenii.... locuiesc. Am zărit sediile ONG-urilor îngrădite cu sârmă ghimpată. Am găsit-o pe Iris Bloom, coordonator UNHCR, care ne-a spus că zilnic ajung trei sute de camioane şi fiecare refugiat primeşte gratis apă, plus vouchere de mâncare, dar unii le vând pe bani, în condiţiile în care există iordanieni care nu primesc apă şi nici nu au cu ce să-şi cumpere.

merge la toaletă noaptea, pentru că străzile nu sunt luminate. După aproximativ zece minute de mers am ajuns pe ChampsElysees (strada principală) unde am descoperit forfota unui bazar. Magazine cu rochii de mireasă, frizerii, reparaţii electronice şi electrocasnice, tarabe cu fructe şi legume, boutiqe-uri, săli de jocuri pe calculator, baruri, mese de billiard… totul ca pe un bulevard dintr-un oraş adevărat.

Ne-am oprit la o tarabă să cumpărăm apă. Vânzătorul a refuzat să ia bani de la noi spunându-ne că în locul acestora să spunem Am mers spre drumul principal. Pe lângă noi treceau cisterne mai departe ce înseamnă tabăra, ce înseamnă viaţa în tabără şi grăbite care transportau apă, foarte mulţi copii care se jucau să o facem în mod sincer şi drept. făcându-şi gropi pe marginea drumului, alţi copii care transportau cu roaba orice pentru 150 de dinari sirieni (circa Am mers mai departe printre corturi şi containere. Se pare că 2,5 lei), alţii care se agăţau de maşini pentru a nu mai merge pe aceste două tipuri de locuinţe fac diferenţa între păturile jos. Aproape 60% din sirienii din tabără erau copii. sociale din tabără. Locuiesc în containere oamenii care şi le Păreau veseli însă am aflat că majoritatea băieţilor merg la psiholog pentru că de multe ori se trezesc plângând, se bat cu pietre la şcoală şi alţii încearcă să fugă sărind pe geam. La şcoală, dimineaţa învaţă fetele şi după-amiaza băieţii. Însă şcolile sunt mai tot timpul goale. “De la şase ani, copiii încep să vândă ceai, cafea, să care diverse lucruri” povesteşte profesorul de engleză, Mouttic. “Primesc 50 de piaştri iordanieni pentru un drum de cărat cu roaba. Vezi asta doar în Za”Atari, în Siria nu există aşa ceva” a mai adăugat el. Totodată ne spune că în unităţile şcolare nu mai există curent. “A fost, dar sirienii au rupt cablurile şi le-au tras spre corturi”.

permit din punct de vedere financiar, ceilalţi bucurându-se de corturile puse la dispoziţie gratuit. Seara, am fost invitaţi la masă în mijocul unei familii de refugiaţi, o familie cu patru copii între cinci şi opt ani. Se pare că nici cortul nu i-a făcut să uite de amabilitate, de a împărţi puţinul pe care îl au. În timpul cinei, am stat pe jos, pe nişte saltele şi ne-am uitat la televizor, la ştirile despre situaţia din Siria. Vorbeau cu lacrimi în glas iar noi ascultam muţi, neputincioşi, ştiind că orice le-am spune ar fi de prisos în faţa durerii din sufletele lor.

Am ieşit din cort, luându-ne la revedere, apoi din tabără, Aflăm că sirienii fură nu numai electricitate ci şi toalete. Un mergând tăcuţi, gânditori, întrebându-ne doar dacă tristeţea ofiţer de poliţie ne-a explicat că, la musulmani, o femeie nu din Za’atari se poate povesti sau scrie.” folosete aceeaşi toaletă ca un bărbat, aşa că le iau pentru a construi altele în spatele corturilor lor. Mai este şi frica de a Lavinia PREDA


18

MIGRAŢIA ŞI AZILUL

ONU: aproximativ 35 de milioane de imigranţi su International

Ziua Europeană a Polițiștilor de Frontieră European Day for Border Guards

Activitatea desfășurată, în data de 22 mai 2014, în Polonia, la Varșovia, de Ziua Europeană a Polițiștilor de Frontieră, s-a dorit a fi un forum dedicat managementului și securității frontierelor, ca o punte de legătură între instituții și tehnologie, cât și de a împărtăși din experiența fiecărui stat celorlalte țări participante. Cuvântul de deschidere l-a avut Ruben Zaiotti, director de excelență al Centrului Uniunii Europene care a vorbit despre evoluția frontierelor europene și necesitatea existenței unui management integrat al frontierelor. S-a discutat despre migranții pe mare și despre avansarea în tehnologie care permite o mai bună supraveghere a frontierelor, dar și un schimb de informații mai bun, despre rutele de migrație pe termen scurt și lung, despre planificarea controlului frontierei, prețul securizării frontierelor etc. S-a arătat că ”primăvara arabă” a constituit un avertisment asupra faptului că fluxurile migratorii se pot schimba oricând, fără o notificare în prealabil. Agenţia Europeană FRONTEX a prezentat, în acest context, o analiză de risc și noile rute de imigrație, atrăgând atenția asupra creșterii fenomenului migrației la granița exterioară a UE. Astfel, dacă în luna martie 2013 au fost depistate 4000 de persoane, până în luna martie 2014, numărul lor a crescut la 9000. Pe același trend se încadrează și luna aprilie 2014 când au fost depistați 18000 cetățeni față de 6000, în aprilie 2013. S-a constatat că, odată cu îmbunătățirea vremii, crește și numărul de imigrați ilegali care, forțați de situația lor economică și politică din țara lor de origine, își încearcă norocul într-un stat membru UE, uneori chiar cu prețul vieții. Principalele rute de imigrație sunt: ruta central mediteraneeană, dinspre Libia și Egipt, spre Italia (a crescut cu 823% față de anul 2013, iar principalii imigranți sunt din Siria și africanii, dintre aceștia fiind multe familii cu copii), ruta est mediteraneeană, dinspre Turcia în Grecia și mai nou spre Bulgaria, ruta vest mediteraneeană, dinpre Maroc în Spania, (cei mai mulți au sărit gardul de la Melilla din Maroc, către Spania). Andrei Bogdan Leţ


MIGRAŢIA ŞI AZILUL

19

unt sub 20 de ani

Sumar “EROII DE LA SHIPKA”

3

Evoluția I.G.I. în trei ani de existență ai Biroului European de Sprijin pentru Azil

6

20 iunie - Ziua Mondială a Refugiatului

7

Situația azilului evaluată la Malta

8

Model de reuşită - Yeboua Moussa Ouattara din Coasta de Fildeş 9 Procesarea comună a cererilor Dublin – mit sau realitate? Un exercitiu BESA 12 I.G.I. și O.N.G.-urile împreună, de Ziua Refugiatului

13

Viaţa printre dune

16

REDACŢIA

DIRECTOR ONORIFIC Chestor principal de poliţie dr. Nelu POP REDACTOR ŞEF Cms. șef Lucia TOCACI COLECTIV DE REDACŢIE : insp. Ermina MIHAI, ag. pr. Mădălina NEAȚĂ (traducător), insp. pr. Andreea PANTEA (corectură), cms.șef Lucia TOCACI (tehnoredactare), ag.pr. Lavinia PREDA (fotoreporter). Adresa redacţiei: lt.col. Constantin Marinescu, nr. 15 A, sector 5, București, e-mail: igi@mai.gov.ro I.S.S.N.- L 2344-5297

Responsabilitatea pentru conținutul articolelor revine în e x c l u s i v i t a t e autorilor. Aceștia păstrează drepturile de autor pentru articolele publicate. Comitetul de redacție primește propuneri de contribuții la Revista ”Migrația și Azilul”.


Ziua Mondială a Refugiatului sărbătorită în Centrele Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil ale I.G.I.

i

ulu ânt

To

Păm l u rt

Bi011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you