__MAIN_TEXT__

Page 1


Udruga za samozastupanje Zagreb, Bleiweisova 15 telefon: +385 1 553 05 82 fax: +385 1 553 05 56 kontakt@samozastupanje.hr, www.samozastupanje.hr Autor: Udruga za samozastupanje Izdavač: Udruga za samozastupanje Priprema za tisak: Mladen Katanić Za izradu brošure korištene su slike i simboli © Widgit Software tel: +44 1223 425558, web: www.widgit.com Slike i simboli korišteni u ovoj brošuri vlasništvo su Widgit Softwarea i ne mogu se koristiti bez odobrenja vlasnika. Tiskanje ove brošure omogućeno je financijskom potporom Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske. To ne znači da se Ministarstvo socijalne politike i mladih slaže sa svim napisanim u ovoj brošuri.

ISBN: 978-953-58081-4-5 (tisak) ISBN: 978-953-58081-5-2 (mreža)


Imovina i vlasništvo Imovinu čine stvari koje te okružuju. Na primjer, imovina je: ƒƒ novac ƒƒ ručni sat ƒƒ nakit ƒƒ bicikl ƒƒ kuća ƒƒ garaža ƒƒ grobno mjesto ƒƒ polja ƒƒ šume Tvoju imovinu čine stvari koje pripadaju samo tebi. To znači da nad tim stvarima imaš pravo vlasništva. Za upravljanje vlastitom imovinom jako je važna poslovna sposobnost.

2


Ako imaš poslovnu sposobnost nitko drugi nema pravo upravljati tvojom imovinom. Ako si lišen poslovne sposobnosti tvojom imovinom upravlja tvoj skrbnik i centar za socijalnu skrb. U slijedećem dijelu brošure podsjetit ćemo se što je poslovna sposobnost i što znači lišenje poslovne sposobnosti.

Poslovna sposobnost Poslovna sposobnost znači da sam možeš donositi važne odluke o sebi i svom životu. Ako imaš poslovnu sposobnost vlastitom imovinom upravljaš samo ti. Poslovna sposobnost se obično stječe kada navršimo 18 godina. Primjeri za upravljanje vlastitom imovinom ako imaš poslovnu sposobnost 1. primjer: Ako imaš poslovnu sposobnost sam možeš odlučiti hoćeš li sklopiti ugovor o radu. 3


Ako si sklopio ugovor o radu znači da si u radnom odnosu i da imaš obavezu dolaziti na posao i raditi. Za svoj rad imaš pravo primiti plaću. Tvoja plaća je imovina u tvom vlasništvu. Sa svojom plaćom možeš upravljati kako želiš. Možeš je trošiti, posuditi ili odlučiti da ćeš je štedjeti. 2. primjer: Svojom kućom možeš upravljati kako želiš ako si njen vlasnik i imaš poslovnu sposobnost. Na primjer, u svojoj kući možeš živjeti, ljetovati, urediti je, prodati.

Lišavanje poslovne sposobnosti Sud može osobu lišiti poslovne sposobnosti ako centar za socijalnu skrb to predloži. Osoba koja je lišena poslovne sposobnosti ne može sama donositi važne odluke o sebi, svom životu i svojoj imovini. 4


U ime osobe lišene poslovne sposobnosti važne odluke donosi njezin skrbnik. Imovinom osobe lišene poslovne sposobnosti upravljaju skrbnik i centar za socijalnu skrb. Skrbnik je dužan pružiti ti podršku da sam doneseš što više odluka. Kada skrbnik donosi odluke u tvoje ime mora saslušati tvoje mišljenje, želje i osjećaje i uzeti ih u obzir. Skrbnik nije dužan uzeti u obzir tvoje želje ako smatra da je tako bolje za tebe. Ako skrbnik odbije uzeti u obzir tvoje želje mora to objasniti centru za socijalnu skrb.

Kako se centar za socijalnu skrb treba brinuti o tvojoj imovini Ako si lišen poslovne sposobnosti centar za socijalnu skrb sastavit će popis tvoje imovine. To znači da će napraviti popis svih stvari koje su u tvom vlasništvu.

5


Centar za socijalnu skrb će napisati jesu li tvoje stvari u dobrom ili lošem stanju. Ako si vlasnik nekretnina kao što su stan, kuća ili zemlja centar za socijalnu skrb će odrediti koliko ta nekretnina vrijedi. Imaš pravo biti prisutan kada se radi popis i opis tvojih stvari.

Kako se skrbnik treba brinuti o tvojoj imovini Ako si lišen poslovne sposobnosti tvoj skrbnik će sam donositi odluke koje se tiču redovitog upravljanja imovinom. Na primjer, redovito upravljanje kućom znači: ƒƒ čuvanje kuće ƒƒ vođenje brige da se plaćaju računi za struju, plin i vodu ƒƒ popravak kvarova u kući ƒƒ popravak šteta na kući ƒƒ održavanje kuće čistom

6


Postoje i radnje koje prelaze redovito upravljanje imovinom. Ako skrbnik želi poduzeti takvu radnju mora imati odobrenje centra za socijalnu skrb. Na primjer, skrbnik ne može bez odobrenja centra za socijalnu skrb: ƒƒ prodati, iznajmiti ili darovati tvoj stan ƒƒ prodati ili darovati tvoje druge vrijedne stvari kao što je zlatni i srebrni nakit ili vrijedan ručni sat Skrbnik je dužan svakih 6 mjeseci izvijestiti centar za socijalnu skrb o svom radu. Skrbnik je također dužan izvijestiti centar za socijalnu skrb o stanju tvoje imovine: ƒƒ je li tvoja imovina u istom stanju kao u trenutku lišenja poslovne sposobnosti ƒƒ je li imovina izgubila na vrijednosti ƒƒ je li vrijednost imovine porasla ƒƒ je li tvoja imovina prodana

7


Izvješća o tvojoj imovini skrbnik je dužan dostaviti i tebi. Centar za socijalnu skrb dužan je zaštititi tebe i tvoju imovinu ako smatra da skrbnik ne radi dobro svoj posao. Ako skrbnik ne vodi brigu o tebi, tvojim interesima i tvojoj imovini centar za socijalnu skrb dužan ti je imenovati novog skrbnika.

Ekonomsko nasilje Ekonomsko nasilje znači: ƒƒ oduzimanje imovine koju si naslijedio ƒƒ zabrana korištenja tvoje imovine ƒƒ uništavanje tvoje imovine ƒƒ oduzimanje tvog novca Imaš pravo znati što je sve tvoja imovina i koja je njezina vrijednost. Skrbnik mora razgovarati s tobom o imovini i pitati te kako želiš njome upravljati.

8


Imaš pravo znati zarađuješ li plaću i koji je iznos tvoje plaće. Skrbnik ti mora pomoći da trošiš i štediš svoju plaću kako ti želiš. Imaš pravo znati ostvaruješ li neka socijalna prava. Skrbnik ti mora pomoći da ostvariš svoja socijalna prava. Više o socijalnim pravima piše pod naslovom Tvoja socijalna prava i obaveze. Skrbnik ne smije nad tobom vršiti ekonomsko nasilje. Ako misliš da ti netko oduzima, uništava ili ti zabranjuje da raspolažeš svojim novcem ili drugom imovinom razgovaraj s osobom u koju imaš povjerenja. Takvo ponašanje je prekršaj ili kazneno djelo. Osoba koja čini prekršaj ili kazneno djelo može odgovarati na sudu.

9


Prekršaj ili kazneno djelo možeš prijaviti: ƒƒ policiji ƒƒ centru za socijalnu skrb ƒƒ pučkoj pravobraniteljici ƒƒ pravobraniteljici za osobe s invaliditetom Pitanja za vježbu: 1. Zarađuješ li svoju plaću? 2. Znaš li koliko iznosi tvoja plaća? 3. Upravljaš li novcima koje zaradiš? 4. Imaš li kuću ili stan u svom vlasništvu? 5. Stanuješ li u svojoj kući ili stanu? 6. Stanuje li netko drugi u tvojoj kući ili stanu? Primaš li novce za to?

Tvoja socijalna prava i obaveze Dužnost je države da skrbi ili brine za osobe koje ne mogu skrbiti same o sebi. Na primjer, osobe s invaliditetom često ne mogu same brinuti za svoje potrebe.

10


Zato je država donijela Zakon o socijalnoj skrbi i druge propise u kojima pišu prava i obaveze osoba s invaliditetom. Prema Zakonu o socijalnoj skrbi osobe s invaliditetom mogu ostvariti sljedeća socijalna prava: ƒƒ pravo na osobnu invalidninu ƒƒ pravo na doplatak za pomoć i njegu ƒƒ pravo na socijalne usluge kao što je organizirano stanovanje ƒƒ pravo na savjetovanje i pomaganje ƒƒ ako si korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja možeš od centra za socijalnu skrb zatražiti da ti odobri naknadu za osobne potrebe Važno je da upoznaš svoja socijalna prava kako bi ih mogao koristiti. Da bi ostvario bilo koje od socijalnih prava moraš ih zatražiti od centra za socijalnu skrb. Ako si lišen poslovne sposobnosti socijalna prava u tvoje ime treba zatražiti tvoj skrbnik.

11


Skrbnik ili osobe koje ti pružaju podršku trebaju ti pomoći u upoznavanju sa tvojim pravima. Oni ti mogu pomoći da odgovoriš na slijedeća pitanja: 1. Ostvaruješ li neka socijalna prava? 2. Dobivaš li neke novce od centra za socijalnu skrb? 3. Na što trošiš svoj novac? Osim prava važno je poznavati i svoje obaveze. Ako imaš svoju imovinu dužan si davati dio novca za svoje troškove. Na primjer: Korisnik si usluge organiziranog stanovanja. Živiš sa cimerima u stanu koji nije tvoj. Korištenje tog stana mora se platiti. Moraju se platiti i računi za struju, vodu, plin. Mora se kupiti hrana, sredstva za higijenu, sredstva za čišćenje stana.

12


Asistenti koji ti pružaju podršku moraju dobiti svoju plaću. Sve su to troškovi. Ako imaš posao i zarađuješ svoju plaću dužan si sudjelovati u plaćanju tih troškova. Ako tvoja plaća nije dovoljna za tvoje troškove dužan si prodati svoju imovinu veće vrijednosti koju ne koristiš. Ako nemaš imovine veće vrijednosti tvoje troškove će platiti država.

Pravo na žalbu Ako nisi zadovoljan odlukom o svojoj imovini ili nekom drugom odlukom koju je donio centar za socijalnu skrb možeš uložiti žalbu. Na kraju odluke treba pisati uputa o pravnom lijeku. U uputi o pravnom lijeku piše kome i u kojem roku možeš uložiti žalbu. Žalbu možeš uložiti i ako centar za socijalnu skrb nije donio odluku, a trebao je.

13


Ako si lišen poslovne sposobnosti žalbu može uložiti tvoj skrbnik u tvoje ime. Skrbnik je dužan saslušati tvoje mišljenje i uzeti ga u obzir. Ako skrbnik ne želi uložiti žalbu u tvoje ime treba ti objasniti zašto je tako bolje za tebe.

Pravo na pritužbu Ako nisi zadovoljan s radom svog skrbnika, radom centra za socijalnu skrb ili uslugom koju koristiš možeš izraziti pritužbu centru za socijalnu skrb. Pravo na pritužbu je tvoje pravo i možeš ju izraziti bez straha da ćeš biti doveden u lošiji položaj ili da ćeš izgubiti neko pravo. Centar za socijalnu skrb dužan je ispitati pritužbu i u roku 15 dana obavijestiti te koje radnje je poduzeo. Ako nisi zadovoljan s radnjama koje je poduzeo centar za socijalnu skrb možeš se obratiti Ministarstvu socijalne politike i mladih na slijedeće kontakte: 14


adresa: Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb telefon: 01/ 55 57 111 web adresa: www.mspm.hr adresa elektroničke pošte: ministarstvo@mspm.hr

Radi zaštite svojih prava uvijek se možeš obratiti: 1. Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom Adresa: Savska cesta 41, Zagreb Telefon: 01/ 61 02 170 Web adresa: www.posi.hr Adresa elektroničke pošte: ured@posi.hr 2. Pučkom pravobranitelju Adresa: Trg hrvatskih velikana 6, Zagreb Telefon: 01/ 48 51 855 Web adresa: www.ombudsman.hr Adresa elektroničke pošte: info@ombudsman.hr 3. Udruzi za samozastupanje Adresa: Međimurska 19, Zagreb Telefon: 01/ 55 30 582 Web adresa: www.samozastupanje.hr Adresa elektroničke pošte: kontakt@samozastupanje.hr

15


tel: +385 1 553 05 82 fax: +385 1 553 05 56

e-mail: kontakt@samozastupanje.hr web adresa: www.samozastupanje.hr


Ako želiš više informacija Ako se želiš uključiti u rad Udruge za samozastupanje Ako imaš bilo kakvih dodatnih pitanja Molimo te da nam se obratiš na sljedeće adrese ili brojeve telefona Udruga za samozastupanje Zagreb, Bleiweisova 15 tel: +385 1 553 05 82 fax: +385 1 553 05 56 e-mail: kontakt@samozastupanje.hr web adresa: www.samozastupanje.hr

ISBN: 978-953-58081-4-5 (tisak) ISBN: 978-953-58081-5-2 (mreža)

Tvoja Imovina  

Tvoja Imovina  

Profile for damyan
Advertisement