Issuu on Google+

mCÄimnikay mUlbNÑask ttiyPaK

PaK 22 eQμaH

bbBa©sUTnI [

BuT § s kraC 2553 GFib ,ay


A


B


C


D


E


F


G


H


1

Ba kü e pþI m RB¼BuT§vcn£ KW RB¼éRtbidk CasasnFm’ BaküeRbónRbedArbs´ RB¼BuT§Cam©as´manGg: 9 KW ½ sutþ

ándl´ «PetaviPg: nieTÞs£ xn§k£ brivar£ RB¼sURtepßg @

manmg:lsURtCaedIm . eKyü ándl´

RB¼sURtEdlRbkbedayKafaTaMgGs´ .

evyüakrN KW RB¼GPiFmμbidkTaMgGs´ RB¼sURtEdlminmanKafa nig BuT§vcn£Edlmináncat´cUlkñúgGg: 8 eQμa¼fa evyüakrN£TaMgGs´ . Kafa

KW

RB¼FmμbT

efrKafa

efrIKafa

nigKafasuT§

@

Edlmin

maneQμa¼ eBaldl´ RB¼sURtkñúgsutþniát . «Tan

KW RB¼sURt 82 sURt

EdlRB¼BuT§Cam©as´RTg´sEmþgeday

esamnsßBaØaN . }tivutþk KW RB¼sURt 110 sURt EdlepþImeT,IgedayBaküfa esckþI en¼ smdUcBaküEdlRB¼manRB¼PaKRtas´Tuk . Catk

KW

CakarsEmþgerOgkñúgGtItCatirbs´RB¼BuT§Cam©as´

man

GbNÑCatkCaedIm manTaMgGs´ 550 erOg . GBÖÚtFm’ KW RB¼sURtEdlbdisMyutþedayGcäriyBÖÚtFm’TaMgGs´ . evTlø KW lMdab´BaküEdlGñksYrányl´c,as RBmTaMgánnUvesckþI


2

rIkray nigsYrCabnþ @ eTA . RB¼BuT§vcn£TaMgT,ayen¼ edaysPavFm’ KW Casc©Fm’EdlRTg´ Rtas´sEmþgfa ½ CaFm’d¾RCaleRCA dwgánedaylMák dwgtam eXIjtamánedaylMák s¶b´ RbNIt lðit minGacdwgánedaykarRti¼ri¼ b¨uEnþCaFm’Edl bNÐitKb,Idwgán . eRBa¼sPav£énFm’manlkçN£dUceBalmkehIyen¼

eTIbRtÚveFVI[

Cak´c,as´ [ekItkaryl´cUlcitþTaMgGtS nigBüBa¢n£ edIIm,IjúaMgkaryl´ dwgnUvFm’TaMgT,aytamesckþIBitkñúgerOgena¼ @ . RsbtamGFüaRs&yepßgKña rbs´mnusßepßgKña kñúgTIkEnøgepßg @ EdlRTg´«bmaTukdUcCap;aQUk 4 BYk RB¼BuT§Cam©as´RB¼Gg:Qøaskñúg viFIsEmþþgRB¼Fm’

tamkarbeRgónRB¼Fm’rbs´RB¼manRB¼PaK man

3

Rbkar KW ½ 1 RTg´beRgón[yl´dwgd¾éRkElg

eXIjBitkñúgvtSúEdlKYrdwg KYr

eXIj . 2 RTg´sEmþgFm’manehtupl esckþIBitán .

EdlGñksþab´GacBicarNaeXIjtam


3 3 RTg´sEmþgFm’d¾Gs©arü KW GñkRbtibtþitamnwgánTTYlnUvRbeyaCn_ smKYrdl´karRbRBwtþRbtibtþi . RB¼manRB¼PaKCam©as´

RTg´Rbkbedayádiharü

RTg´qøatkñúgevahar

eRBa¼RTg´Cam©as´énRB¼Fm’ munnwgRTg´sEmþgnUvRB¼Fm’dl´buK:lNa RTg´ ánBicarNaemIlnUv«bnisß&yrbs´buK:lena¼ edayRB¼jaN RTg´RCab fa karánsþab´nUvBueT§avaT EtgnaMmknUvRbeyaCn_ eTIbRTg´sEmþg . eRkayBIRB¼manRB¼PaKCam©as´RTg´briniBVaneTA vin&yTukCasasþaCMnYsRB¼Gg: xuskñúgFm’rbs´buK:lena¼

.

RTg´ántaMgRB¼Fm’-

EtkarminmanstibBaØaármI

karyl´

áneFVIkarGFib,ayesckþIénRB¼Fm’vin&y

tam

karyl´eXIjrbs´xøÜnÉg CaehtueFVI[mankarbdibtþiepßg @ Kña mansIl nigTidæiepßg @ Kña rhUtmannikaydl´eTA 18 . RB¼Gdækfacarü vcn£

RCabBuT§aFib,ayTaMgedayGtS nigBüBa¢n£énRB¼BuT§-

eRBa¼karsikßacaMsÞat´tKñamktamlMdab´

manqnÞ£

nig«sßah£

d¾xøaMgkøa ánGFib,ayRB¼BuT§vcn£kñúgRB¼éRtbidknUvesckþIEdllMákyl´ [ekItkargayyl´sRmab´Gñksikßa nigbdibtþi eTIbesckþIsMxan´énKm<Ir kñúgRB¼BuT§sasna xageRkaytKñarhUtmk man ½ 1 RB¼sURt KW RB¼BuT§vcn£ EdlehAfa RB¼éRtbidk TaMgRB¼vinybidk RB¼sutþnþbidk nigRB¼GPiFmμbidk . 2

sutþanuelam

KW

Km<IrEdlRB¼GdækfacarürcnaeT,Ig

GFib,ay


4

esckþIEdllMákkñúgRB¼éRtbidk . 3 GacriyvaT vaT£rbs´Gacarüepßg @ taMgGMBIfñak´dIka GnudIka nig buBVacarüCMnan´eRkay @ . 4 Gtþenamti karKiteXIjrbs´Gñkniyay GñksEmþgFm’kñúgRB¼BuT§sasna . kñúgkaltmk mankarGFib,ayFm’RbePTGacriyvaT KW Gacarürbs´xøÜn TUnμanTukCamYyGtþenamti eRcI n TaM gen¼Gacnw gman sMxan´

KW

RB¼éRtbidk

enACaPasaálI

kan´tam

eTAtammtirbs´xøÜnÉg eday

eRBa¼Km<IrRB¼BuT§s asna nigGdækfaminTan´ánERb

EdlmaneKal

GdækfacMENkeRcIn

buK:lEdlmanqnÞ£kñúgPasaálItictYc

sMnYnPasa

álIEdlERbecjmkehIy lMákdl´karyl´rbs´GñkEdlminánsikßa PasaálICamun

eRBa¼xV¼klüaNmitþ

xV¼sb,úrs Edlmankarec¼dwg

kñúgRB¼BuT§sasnaCaedIm . karGFib,ayFm’

EdlCaplénkarRtas´dwgrbs´RB¼Grhnþsmμa-

sm<úT§Cam©as´manGnþrayeRcIn bdibtþixus

.

RB¼éRtbidk

eRBa¼{kasEdlyl´xus eRbóbdUcCardæFmμnuBaØ

niyayxus

c,ab´TUeTAnwgCMTas´

dl´c,ab´rdæFmμnuBaØminán y¨agNa karGFib,ayFm’CMTas´nwgRB¼éRtbidk BuT§sasnikCnEdllðRbkan´faeFVVIminándUcKña dUecña¼ .


5

sUmGanuPaBénRB¼rtnRt&y Rbtisæankñúgh¬T&y rbs´BuT§sasnikCnTaMgT,ay sUmánCYbRbsBV esckþIceRmInkñúgRB¼Fm’

EdlRB¼manRB¼PaKRTg´

RbkasTuklðehIybribUN’edayGtS nigBüBa¢n£ .

RkúmeroberogRBHGdækfa

3


6

niTankfa esckþIsegçbfa

kñúgTIbMputénkarsEmþgymkb,adiharü

RB¼man-

RB¼PaKCam©as´ esþccUlcaMvsßaenAelIpÞaMgbNÐúkm<lsilasn£ eRkam edImáriqtþkRBwkßkñúgeTvnKr

RTg´eFVIRB¼mata[CaGg:sakßI

Rtas´

RB¼GPiFmμkfadl´eTvbris&T lu¼RTg´sEmþgbkrN_Fmμsg:NI án 100 qñaMknøgeTA BYkPikçúvC¢IbuRtsEmþgvtSú 10 Rbkar EdlRáscakRB¼Fm’vin&y KW ½ 1 PikçúTukdak´GMbilkñúgkøak´sRmab´qan´CamYyGaharfa KYr . 2 Pikçuqan´GahareBlRB¼GaTitüeRCeTA 2 Fñab´ KYr . 3 PikçúhamPtþehIy cUleTAkñúgcenøa¼Rsúk ehIyqan´PtþEdlminán eFVIvinykmμmun ¦ minCaEdnrbs´PikçúQW KYr . 4 PikçúenAkñúgGavasCamYyKña bMEbkKñaeFVIsgÇkmμ KYr . 5 PikçúeFVI«eásfkmμminrg´caMqnÞanumti KYr . 6 RbkarbdibtþiEdl«bCÄay_ GacarüFøab´RbRBwtþmkxusRtÚv y¨agNa RbRBwtþtam KYr . 7 PikçúhamPtþehIy qan´Twkeda¼Rss´EdlminTan´ERbCaTwkeda¼CUr KYr . 8 PikçúpwkRsaexßay @ KYr .


7

9 PikçúRkalsMBt´nisITn£EdlminmanCay KYr . 10 PikçúTTYl

¦eRtkGrcMeBa¼mas

nigRák´

EdleKTukdak´edIm,I

xøÜn KYr . RB¼ysetSrEdlCabuRtrbs´RBahμN_ eQμa¼fa kakNÐk£ ánsþab´ vtSú

10

Rbkarena¼ehIyánkan´ykRB¼ecAGesakraCEdlCa

RB¼{rs

rbs´ RB¼ecAsusunaK£eFVICasmøaj´ ehIyeRCIserIsRB¼efr£ 700 Gg: kñúgcMeNam Pikçú 1¿200¿000 Gg: KW ( db´BIrEsn ) jaMjIvtSú 10 RbkarTaMgena¼ ehIyelIksrIr£ KW RB¼Fm’vin&yeLIgsg:ayna . PikçúvC¢IbuRtmanRbmaN

10¿000

Gg:

RtÚvRB¼Fmμsg:ahketSrTaMg

LayRKbsg;t´ehIy KW TietonehIy eTIbEsVgrkBYkKN£ RKaánBYk EdlCaTuBVlv£d¾smKYrdl´xøÜn k¾cat´taMgsmñak´RtkUlGacarüfμI eQμa¼fa mhasgÇik£ nigÉkeBüaharik£ EdlEbkecjmkBIRtkUlGacarüsgÇik£ ena¼ . RtkUlGacarüBIrBYkdéTeTot KW bBaØtþivaT£ nigBhuliy£ Edl maneQμa¼mü¨ageTotfa Bhusßútik£ EdlEbkecjmkBInikayeKakulik£ . GacriyvaTdéTeToteQμa¼fa Bhuliy£ena¼ ena¼Ég RtkUlGacarüTaMgRáMM

.

ectiyvaT

ekIteLIgehIykñúgrvagnikay

kñúgryénqñaMTIBIr KW kñúgRB¼BuT§skraC 200

ánekIteLIgBIRtkUlGacarümhasgÇik£edayRbkar

dUecñ¼ . RtkUlGacarüTaMgRáMena¼

rYmCamYymhasgÇik£edImmYy

k¾án


8

ánCaRáMmYyRtkUl . kñúgBuT§skraC 200 qñaM GacriyvaTTaMgBIr KW mhisask£

nigvC¢Ibutþk£ekIteLIg

bNþaGacriyvaTTaMgBIrena¼

EdlEbkecjmkBIefrvaT

GacriyvaTTaMgbYn

KW

.

kñúg

Fmμútþcriy£

1

PRTyanik£ 1 qnñaKarik£ 1 smμitiy£ 1 ekIteLIg eRBa¼Ebkecj mkBInikayvC¢Ibutþk£ . kñúgBuT§skraC 200 qñaM ena¼Ég GacriyvaT BIrBYk KW sBVtSikvaT nigFmμKutþik£ekIteLIg eRBa¼karEbkecjBIRtkUl Gacarümhisask£eTot

.

k¾Caehtu[nikayeQμa¼fa

kalnikayksßbik£TaMgLayEbkKñaehIy sg;nþik£epßgeTotekIteLIg

sg;nþik£TaMgLayEbkKñaehIy

nikayeQμa¼fa

kalnikay-

sutþvaTk¾ekIteLIg

.

GacriyvaT 11 nikayen¼ ekIteLIgehIy eRBa¼EbkecjmkBIefrvaT y¨agen¼ edayRbkardUecñ¼ . GacriyvaT 11 nikayen¼ rYmnwgefrvaTedIm k¾Ca 12 nikay . kñúgBuT§skraC 200 GacriyvaT KW lT§iénGacarüTaMgGs´ rYm 18 nikay

KW

12

nikayEbkecjGMBIefrvaTen¼

nignikayGacriyvaT

6

EbkecjmkBIRtkUlGacarümhasgÇik£TaMgLay dUecñ¼Ég . Baküfa

nikay

18

kþI

RtkUlGacarü

18

kþI

CaeQμa¼

rbs´nikay EdleBalmkehIyTaMgena¼Ég . mü¨ageTot bNþanikayTaMg 18

ena¼ bNÐitKb,IRCabfa CanikayEdlEbkecjBIKña / cMENkefrvaT

bNÐitKb,IRCabfa CanikayEdlminEbkKña KW taMgenAdUcedIm .


9

taragsEmþgnikaysgÇkñúgstvtß TI 3

efrvaT£

mhasgÇik£

mhisasik£ sBVtSikvaT£

vC¢Ibutþ Fmμútþriy£

eKakulik£

ÉkeBüaharik£

smitiy£ qnÞaKarik£

ksßbik£

PRTyanik£

sg;nþik£

bNÑtþivaT£

sutþvaT£

Pikçúd¾lamkTaMgLay

Bhuliy£ ectiyvaT£

EdlCaBYkvC¢IbutþCaGFmμvaTI

FmμvaTITaMgLayánbeNþjecjehIy

ánBYkdéTeTot

RtÚvRB¼efr£Ca eTIbepþImtaMg

CaKNacarüfμI . ( Rsg´ecjBIGdækfa brmtSTIbnI GdækfaGPiFmμbidk kfavtSú )

3


10

RbvtþiGñkEtgRB¼Gdækfa

RB¼BuT§eXasetSr EdleyIgniymehAfa RB¼BuT§eXasacarü án Ráb´TukxageRkayénGarmÖkfa RB¼Km<IrGdækfaGdæsalinIfa RB¼Pikçúman namfa BuT§eXas£dUcKña ánGaraFnaelak[EtgRB¼Km<Iren¼eLIg ( Km<Ir GdæsalinI sm&yena¼

)

.

TaMgen¼eXIjfa

namRB¼BuT§eXas£maneRcIn

k¾enAmanRB¼BuT§eXas£GaraFna[RB¼

dUckñúg

BuT§eXas£EtgKm<Ir

en¼CaedIm . ki t þ i s BÞ r bs´ R B¼Bu T § e Xas£ Camg: l d¾ G EgV g eRBa¼elakán eFV I k arksagRB¼Km< I r Tu k y¨ a geRcI n sn§ w k sn§ a b´ . RB¼Bu T § a eXasacarü CaGñ k Rsú k Cm< Ú T V I b KW RbeTs}NÐ a Eb¨ k xagt,Ú g manCI v i t rs´ e nAkñ ú g rvagBuT§skraC 945 dl´ 1¿000 qñaM ekItkñúgRtkUlRBahμN_natMbn´ Bu T § K yaEdnmKF£ Ci t sS a nTI R tas´ d w g . mu n cU l mkbY s kñ ú g RB¼Bu T § sasna ánsi k ßasi l ,_ s a®sþ T aM g BY g eroncb´ é RtevT ánRtac´ e TA kan´ T I e pßg @ kñ ú g Cm< Ú T V I b áneqø I y bBaH a CamY y smN£ ni g RBahμ N _ TaM g Lay

RákdCaGñ m ansti b BaØ a eRcI n

.

smNRBahμ N _

ni g

bNÐ i t déT @ mi n Gaceqø I y eda¼RsaybBaH a RBahμ N _ k M e la¼en¼án . EtRBahμN_kMela¼en¼

Gaceda¼RsaybBaHa EdlsmNRBahμN_

nig


11

bNÐitsYrán dUecña¼ RBahμN_kMela¼

eTIbmaneQμa¼eá¼sMeLgxÞrxÞar

RKbsg;t´rhUtsklCm<ÚTVIb . RKamY y RBahμ N _ k M e la¼edI r pø Ú v mkdl´ v tþ m Y y EdlCasS a nTI Bu T § K ya ánCY b CamY y RB¼ervtetS r EdlCaRB¼mhaxI N aRsBseRmc bdismÖiTa 4 . éf¶ m Y y RBahμ N _ k M e la¼ ánsV a Füaymnþ k ñ ú g Km< I r btBa¢ l I y¨ a g Rtw m RtÚ v BI e ra¼KY r cab´ c i t þ r hU t dl´ y b´ RB¼efr£án|sM e T,gRBahμ N _ ena¼sV a FüayehI y k¾ d w g faCaGñ k mansti b BaØ a eRcI n eTI b ehARBahμ N _ ena¼mkedIm,IánsnÞnaKña

RBahμN_kMela¼ánsYrbBaHaepßg @

kñúgKm<Ir

éRtevTEdlxøÜnenAmankarsgß&yminyl´ cMeBa¼RB¼efr£ RB¼efr£k¾eqøIy GFib,ayánTaMgGs´

eRkaymkRB¼efr£eTIbsYrbBaHakñúgRB¼GPiFmμxø¼

@

RBahμN_kMela¼ eqøIyminán eTIbsYrfa en¼eQμa¼faGVI RB¼efr£eqøIyfa eQμa¼fa

BuT§mnþ

eTIbsUmeronBuT§mnþ

ehIyk¾ánbBVC¢a«bsm,Takñúg

RB¼BuT§sasna áneronRB¼BuT§vcn£ KW RB¼éRtbidk ánRákdeQμa¼fa RB¼BuT§eXas£ . kalRB¼BuT§eXas£ bkrN_eQμa¼ GdæsalinI

Kg´enAkñúgvtþ

natMbn´BuT§Kyaena¼

ánrcna

jaeNaT&y Tukkñúgvtþ ehIyepþImrcnaKm<IrGdækfa eQμa¼

EdlCaGdækfaRB¼Km<IrFmμsg:NIbkrN_

KW GdækfaRB¼éRtbidkc,ab´segçb

RB¼ervtmhaefr£

nigKm<Irbritþdækfa áneXIjGdækfa


12

EdlelakánrcnaehIy

eTIbENnaMelakfa

kñúgCm<ÚTVIbmanEtRB¼álI

RB¼éRtbidkb¨ueNÑa¼ minmanGdækfaálIRB¼éRtbidkenAeLIy Etkñúglg;aTVIbenAman edayRB¼efr£TaMgLaymanRB¼ sarIbutþ ( eQμa¼dUcGK:sav&k ) CaedIm ánrcnaTuk nigtmkRB¼mhinÞetSr£ánRtÜtBinitü ehIyrcnaTuk CaPasasIhL£

sUm[RB¼BuT§eXas£eTAlg;aTVIb

RtÜtBinitüemIl

GdækfaTaMgen¼ ehIyERbmkCaPasamKF£vij nwgánCaRbeyaCn_ nig esckþIceRmIndl´mnusßelakTaMgBYg ehIy

RB¼BuT§eXas£

nigRB¼PikçúsgÇ TtþetSr£

kalRB¼efr£ánENnaMy¨agen¼

k¾manbItiesamnsß

Rkabbg:MlaRB¼«bCÄay_

ehIyeFVIdMeNIreTAkan´lg;aTVIbtamTUk

EdlánnimnþRCÜspøÚvKñaenAkNþalsmuRT

RáRs&yTak´TgerOgERbKm<IrCaPasamKF£ kMBg´EpRkúglg;a

sm&yena¼

KW

ánCYbRB¼BuT§-

ánsnÞnaKña

nig

ehIyeFVIdMeNIrteTArhUtdl´

Cakalrbs´´kßRtlg;aRTg´RB¼namfa

mhanam mannamdéTeTotfa ( sirinivas ) xø¼ ( sirikuf£ ) xø¼ ( sirikUdþ£ ) xø¼ BuT§skraC ( 952-974 ) . kalEdlRB¼Bu T §eXas£eTAdl´ l g;a áneTACYb RB¼Pikçú s gÇkñú g mhaviharnaRkúgGnuraFbur£ ehIyáneTAkan´smñak´rbs´RB¼sgÇáletSr£ EdlCaRB¼sgÇraCenAkñúgRkúgGnuraFbur£ GdækfaCaPasasIhL£

énsmñak´mhabFan ánsþab´

nigefrvaTTaMgGs´ehIy

CaBuT§aFib,ayrbs´RB¼manRB¼PaKBit

áneFVITukkñúgcitþfa

eTIbánsMukarGnumti

GMBIsgÇ


13

edIm,Ián{kasrcna

GdækfaRB¼éRtbidk

CaPasamKF£ .

edIm,IepÞóg

pÞat´karec¼dwg nigsmtSPaBrbs´RB¼BuT§eXas£ KN£sgÇlg;a

Edl

manRB¼sgÇáletSr£CaRbFan ánRbKl´RB¼Kafa 2 RB¼Kafa[elak rcnasin eTIbGnuBaØat[elakRtÜtBinitüKm<IrTaMgGs´ . RB¼BuT§eXas£ ánrcnabkrN_eQμa¼ visuT§imK:eLIg manesckþIy¨aglðRbesIr rhUtdl´ RB¼sgÇlg;aTTYlsþab´nUvesckþICMnajrbs´elak

tamRbvtþiánniyay

fa edIm,InwgRbkasnUvPaBCMnajrbs´RB¼BuT§eXas£ena¼[Rákd eTvta ánbNþal[Km<IrEdlrcnaeRscehIy rcnaCafμImþgeTot

át´eTA

eTvtak¾bNþal[át´eTot

RB¼BuT§eXas£k¾án

elakk¾ánrcnaeLIgmþg

eTotKRmb´ 3 dg bnÞab´mk k¾fVayKm<IrEdlánrcnaTaMgBIrKm<Irena¼vij evlaena¼ eTIbánKm<IrvisuT§imK: Ca 3 cb´ RB¼BuT§eXas£k¾ánnaMKm<Ir TaMg

3

cb´ena¼

fVaydl´RB¼PikçúsgÇ RB¼PikçúsgÇánGanTaMgbIKm<Ir

eRbobeFobKñaehIy minmankarxusKñaTaMgedayRB¼Km<Ir ¦Gkçr£ bT

¦eday

¦edayBüBa¢n£ ¦edayGtS ¦edaybTedIm bTcug¦ edayefrvaT

¦edayRB¼álI

TaMgT,aykñúgkEnøgNanImYyeLIy

edIm,IsEmþgesckþIGg´Gacy¨agéRkElgrbs´elak

TaMgbIc,ab´dUcKña eTvtaTaMgLayán

saFukar RB¼sgÇRbmaN 1¿000 Gg: RbCMuKñakñúgmhaviharáneXIj esckþIGs©arü

naMKñaeRtkGr

ekatsresIr

esamnsß

saFukar án

Rbkasfa elakGg:en¼ CaRB¼emetþyüeBaFistV BitRákd nigánGnumti


14

[elakERbKm<Ir BIPasasIhL£mkCaPasamKF£ . kñúgRKaena¼ rbs´elak

RB¼ecAmhanamkßRténlg;a

RTg´ánsþab´kitþiKuN

esþcánecjcakBIRB¼nKreTAdl´mhavihar

RTg´nms;ar

RB¼sgÇ ehIynms;arRB¼BuT§eXas£ nimnþ[Kg´enAkñúgRásaTmYy eQμa¼

bFanXr

naTisTkßiNrbs´mhavihar

ánERbGdækfaPasasIhL£

CaGdækfaRB¼éRtbidkPasamKF£ . GdækfakñúgPasasIhL£BIburaNena¼man 3 y¨ag KW ½ 1 mhaGdækfa 2 bc©rIyGdækfa 3 kurunÞIGdækfa GdækfaEdlánelIkeLIgkan´sg:ayna RB¼mhinÞetSr£naMmkBICm<ÚTVIb ehIyrcnaTukCaPasasIhL£eQμa¼ mhaGdækfa . Gdækfa

EdlRB¼PikçúTaMgLayRbCMuKñarcnaenAkñúgEp

(

pÞ¼Twk

)

EdlkñúgPasasIhL£ehAfa bc©rIy£ eQμa¼fa bc©rIyGdækfa . Gdækfa EdlRB¼PikçúsgÇTaMgLayRbCMuKñarcna kñúgkurunÞIevLúvihar eQμa¼fa kurunÞIGdækfa . vaT£EdlGacarüTaMgT,aykñúgkalmun manRB¼Gacarüfñak´RB¼efr£ CaedIm ánrcnaTukedaykan´ykn&yRB¼álIeQμa¼fa efrvaT . Km<IrGdækfaPasasIhL£ EdlRB¼BuT§eXas£ánERbmkCaGdæ-


15

kfaRB¼éRtbi dkCaPasamKF£ maneRcInCagBak´kNþ alénKm<I rGdæ kfa TaMgGs´ manraynamRB¼Km<IrdUecñ¼ ½ 1 smnþb,asaTika GdækfaRB¼vin&ybidk 2 kgçavitrNI ¦matikdækfa GdækfaRB¼átiemakç 3 sumg:lvilasnI GdækfaTIXnikay 4 bbBa©sUTnI GdækfamCÄimnikay 5 sartSb,kasinI GdækfasMyutþnikay 6 menarfbUrNI GdækfaGg:útþrnikay 7 brmtSeCatika GdækfaxuTÞkáz£ nigsutþniát 8 FmμbTdækfa GdækfaFmμbT 9 Catkdækfa GdækfaCatk 10 GdæsalinI GdækfaFmμsg:NIbkrN_ 11 semμahvienaTnI GdækfaviPg:bkrN_ 12

bBa©krNdækfa

eQμa¼brmtSTIbnI

CaRB¼GdækfaRB¼GPiFmμTaMg

RáMKm<Ir KW Fatukfa kfavtSú buK:lb,BaØtþi ymk nigbdæan . 13 visuT§imK: bkrN_viesseBaleday sIl smaFi bBaØa . 14 jaeNaT&y EtgmunkalenA}NÐa c,ab´edImGnþrFanehIy . 15 ehIy .

britþdækfa

GdækfaRB¼éRtbidkc,ab´segçb

c,ab´edImGnþþrFan


16

RB¼Km<IrTaMgen¼

ánCaRbeyaCn_d¾éRkElg

cMeBa¼mnusßkñúg

RbeTsepßg @ elakeBalTukfa Km<IrTaMgGs´eRbIeBlevlaRtwmEt 1 qñaM k¾ánseRmc ánekItesckþIGs©arü sUm,IEpndIk¾keRmIkjab´j&r . lT§plkargar vNÑkmμrbs´RB¼BuT§eXas£ GñksikßaPasaálI TUeTA ánsresIr nigrab´Ganelakfa CaeáraNacarüy¨agsMxan´éRkElgrbs´elak .

3


17

raynamelakGñkman]bkar³ 3

elakRKÚGKÁbNÐitFmμacarü b‘ut savgS elakRKÚFmμbNÐit rs; supat ])ask k¥at h‘n ])ask nak; em:A ])ask TMu TYn ])ask huk swghYt ])ask Cwm CMnit ])ask ekIt Titü ])ask sn m:arDI ])ask hay cMerIn ])ask Gwum ér:y:a ])ask suRk h‘t ])ask sM qay ])ask em:A pun ])ask Ca suI)an ])asika fab; elOm ])asika hay sar:at; ])asika b‘ut sum:alI ])asika ys sm,tþi ])asika BU h‘ag ])asika b‘ut esdadYg ])asika Eb:n rmμNIy RBmTaMgBuT§bris½Tkñúg nigeRkARbeTs 3


18

raynamGñkERbsRmÜl 3

RBHsgÇGaRsmRBHKn§kudi RBHPikçúGKÁTienña nUv bUr:a RbFanGaRsm RBHPikçúcitþrkçieta sM sm,tþi Fmμacarü RBHPikçúFmμb,eBaØa qMu saevOn Fmμacarü RBHPikçúvrFemμa put etA Fmμacarü RBHPikçuúsarBaØaeNa s stßa Fmμacarü RBHPikçúklüaNFemμa eyOn klüaN vinyacarü sameNr GKÁkaema Gwum suCan smNsisS salastib,dæan sameNr ekaviena eLaH sUevot smNsisS salastib,dæan sameNr ekaviena can; bUNa smNsisS salastib,dæan Epñk])sk ])ask k¥at h‘n ])ask sn m:arDI ])ask TMu TYn ])ask QYn sMNag

])ask hay cMerIn ])ask Guwm ér:y:a ])ask huk swghYt ])ask eXOm saer:n


19

btþiTankfa 3 kareroberog ERbsRmÜlGdækfaRBHéRtbidkCaexmrPasa edIm,I bUCacMeBaHRBHrtnéRt mü:ageTotedIm,Itmál;TukCasm,tþivb,Fm’Cati nigCa cMENkcUlrYmkñúgkartaMgenAénRBHsT§mμKRmb; 5>000 RBHvsSa . eyIg´CaRkúmERbsRmÜlGdækfa sUmelIknUvbuNükuslEdlekIt eLIgGMBIkargarenH H]TÞisfVay nigeKarBCUn ³ -RBHmhavrkSRt nigmhavrkSRtiyanI -RBHmhakSRténRBHraCaNacRkkm<úCa -semþcRBHsgÇraCTaMgBIrKN³ -matabitaéneyIg´TaMgGs;Kña -elakRKÚGKÁbNÐitFmμcarü b‘ut savgS -elakRKÚFmμbNÐit rs; supat -sBVmuxm®nþIraCkar nigRbCanura®sþénkm<úCrdæ -sBVstVTaMgGs;kñúgRt½yPB sUmelakeRtkGr GnuemaTnanUvcMENkbuNüenH)anesμI ² Kña sUmGnuemaTna ¡>>>>> Rkúmeroberog nigERbsRmÜl


20

eQaμ ¼Fm’

matki aFm’

Gdækfa cULeKasigÁsalsURt TI 1

TBM r& 1

GFib,ay éRBsigÁsalv½n

2

Fm’enArYmKñaCasux 9 Rbkar

10

Gdækfa mhaeKasigÁsalsURt TI 2

23

kitþisBÞrbs;RBHmhaefr³

30

esckþIsñiTsñalrvagRBHGannÞ nigRBHsarIbutþ

33

GñksikSa nigeBalFm’edayRbéB

36

BaküCasuPasit

45

Gdækfa mhaeKa)lsURt TI 3

48

PaBminqøatrbs;nayeKa)al

48

PaBénPikçúminqøat

55

bvarNa 2 Rbkar

61

Gdækfa cULeKa)lsURt TI 4

63

karcmøgeKakan;eRtIyTenø

64

Gdækfa cULsc©ksURt TI 5

69

Rbvtþisegçbrbs;sc©kniRKnß

70

karelIkvaT³rvagRBHsarIbutþ nigbriBaVCika

72

karccarrbs;sc©k³ nigRBHGsSCietßr

76


21 RBHmanRBHPaKRKbsgát;vaT³rbs;niRKnß

79

]bmabBa©kçn§

86

karKRmamrbs;esþcskáeTvraC

90

]bmadUcGsirBis

93

]bmadUcedImeck

94

karfVaycgðan;dl;RBHmanRBHPaK

100

Gdækfa mhasc©ksURt TI 6

104

kayPavna nigcitþPavna

106

eBalGMBIevTna

109

]bma 4 Rbkar

111

karepSgKñakñúgkarbMeBjTukárkiriya

113

ehtuGs©arürbs;RBHmhastV

117

karcUlplsmabtþirbs;manRBHPaK

121

]bnisS½yrbs;sc©kniRKnß

124

Gdækfa cULtNðasgçysURt TI 7

130

RbvtþisegçbRBHnagvisaxa

130

eRKÓgRbdab; ltamhabsaT

131

vtþbdibtþiedIm,IGs;eTAéntNða

133

viraK³ 2 Rbkar

136

kic©rbs;eTvtamaneRcIn

142

Rbvtþisegçbrbs;esþcská³

145

RBHemaKÁløanjúaMgevCynþR)asaT[keRmIk

149


22

Gdækfa mhatNðasgçysURt TI 8

152

Tidæirbs;satiPikçú

152

Fm’GaRs½ybc©½yeTIbekIt

156

kartaMgeLIgénstVkñúgKP’

165

Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9

170

GFib,ay Baküfa GsSbur³

170

kic©rbs;smN³ 3 Rbkar

172

sukáFm’ 2 Rbkar

174

kaysmaca 2 Rbkar

177

karedk 4 Rbkar

180

kareRbóbeFobnIvrNFm’ 5 Rbkar

184

suxkñúgbzmCÄan

192

suxkñúgTutiyCÄan

193

suxkñúgttiyCÄan

194

suxkñúgctutßCÄan

195

]bma kñúgbueBVnivasBaØaN

196

]bma kñúgTiBVckçú / GasvkçyBaØaN

197

Gdækfa cULGsSbursURt TI 10

200

cULymkvKÁ

204

Gdækfa saelyüksURt TI 1

204

karsYr 2 Rbkar

209


23

Baküfa mataRKb;RKgCaedIm

212

Baküfa niyaykuhkCaedIm

214

Baküfa smøwgrMéBCaedIm

218

eTvelak 26 Can;

221

Gdækfa evrBa¢ksURt TI 2

223

Gdækfa mhaevTløsURt TI 3

224

karsYr 5 y:ag

224

buKÁlGñkmanbBaØatic

227

kareronkñúgsc©³ 4

232

]bma\®nÞiy 5

239

GFib,ayBaküfa bBaØa viBaØaN evTna sBaØa

243

bBaØa 2 y:ag

251

GFib,ay PB

255

vimutþi 2 y:ag

257

kic©bsaTrUb 5

258

sgçar 3

265

Fm’RbmaNmin)an

272

vtßú 9 y:ag

273

vtßú 13 y:ag eQμaHfa karrYcputéncitþ

274

Gdækfa cULevTløsURt TI 4

276

RbvtþisegçbRBHnagFmμTinñaPikçúnI

281

])aTan nig])aTankçn§

284


24 eRbóbeFobskáayTidæi

285

mKÁRbkbedayGgÁ 8

288

sgçar 3 y:ag

295

GFib,ay Gnus½y

304

eQμaHfa bNÐit

309

Gdækfa cULFmμsmaTansURt TI 5

311

Kmμ nigvi)akénkmμ

316

Gdækfa mhaFmμsmaTansURt TI 6

319

BuT§KuN

319

micäacar GPiCÄa micäaTidæi

322

)aNati)at prusvaT Büa)aT

322

FmμsmaTansURtCaTIeRtkGrrbs;BYkGmnusS

326

Gdækfa mhavImMsksURt TI 7

329

karsaksYr 3 y:ag

329

klüaNmitþCaRBhμcarüTaMgmUl

330

P½y 4 Rbkar

443

sT§arbs;naysUr³

352

Gdækfa ekasm<iysURt TI 8

355

erOg eXasitesdæI

355

]e)asfBak;kNþal

357

karsagviharbIkEnøg

362

karvivaTrvagPikçú 2 BYk

363


25 erOg saraniyFm’

365

emtþa 3 Rbkar

366

erOg karbMeBjsaraniyFm’rbs;Pikçú

373

erOg karbMeBjsaraniyFm’rbs;nagPikçúnI

376

Gdækfa RBhμnimnþniksURt TI 9

390

karRtiHriHrbs;marmancitþ)ab

391

RBHmanRBHPaKRKbsgát;RBhμ

399

buBVkmμrbs;RBhμ

400

kmμdæan 38 eQμaHfaCakMBg;qøgeTAkan;RBHniBVan

408

Gdækfa martC¢niysURt TI 10

415

kayenHCarbs;mins¥at

424

3


-1- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ

Gdækfa RBHsutþnþbidk mCÄimnikay eQμaH bbBa©sUTnI PaK 22

mhaymkvKÁ v NÑ n a cULeKasig<salsURtTI 1 1 cU L eKasi g < s alsU R t manbTepþ I m za Évemμ su t M . bNþ a bTTaM g enaH

bTza

naTi e k

vi h rti

esckþ I z a

kñ ú g Rsú k

mY y kEnø g kñ ú g bNþ a Rsú k BI r kEnø g rbs´ b u R tCakμ Ü y ni g rbs´ G ) M TaM g BI r nak´ GaRs& y RsHTw k mY y kEnø g eQμ a H naTi k a . bTza Ki B a¢ k avs ez :ndl´

TI s RmakeZV I e day«dð

.

:n»za

sm& y mY y

RBHmanRBH-

PaK kalnw g eZV I k arse®g< a HmhaCn esþ c cari k eTAkñ ú g EdnvC¢ I esþ c yag dl´ n aTi k RKam PaK

.

sþ a b´ Z mμ I k za

Gñ k Rsú k naTi k RKamzV a ymhaTancM e JHRBHmanRBHmanci t þ R CHzø a

zV a ycM e JHRBHsasþ a

Rbw k SaKñ a za

sEmþ g rU b stV k acCaedI m

ni g ssreday«dð T aM g enaH

sagR:saT

eyI g nw g sagTI R bzab´ Rtg´ C Ba¢ a M g

labedaykM e :rÇs

CeNþ I r jú a M g


- 2 - Gdæk fa cUL eKasigÁs alsURt TI 1 malakmμ

ni g ltakmμ C aedI m oseRmc

RkalkRmalEpndI

ERK

ni g

taM g CaedI m begÁ a nzV a ycM e JHRBHsasþ a . tmk BY k Gñ k Rsú k kñ ú g TI e nH sagTI s RmakeBlyb´

TI s RmakeBlézá

mNÐ b

ni g TI c ®g, m CaedI m

zV a ycM e JHPi k ¡ ú s g¹ . vi h arenaH :nCamhavi h aredayRbkar dU e cñ H . elaksM e dAykvi h arenaH eTI b eJlza Ki J ¢ k avsez dU e cñ H . RbKab eQI mansNð a ndU c Esñ g eKa taM g eLI g BI e dI m rbs´ e dI m eQI Z M mY y edI m kñ ú g bTza eKasi g Á s alvnTaey enaH . éRBenaHsU m |I T aM g Gs´ GaRs& y edI m eQI e naH eTI b eQμ a Hza eKasi g < s alv& n dU e cñ H . bTza Taeya enH CaeQμ a Hrbs´ é RB edaymi n epSgKñ a eRJHdU e cñ a H bTza eKasi g Á s alvnTaey manesckþ I z a kñ ú g éRBeQμ a HeKasi g < s alv& n . bTza vi h rnþ i :ndl´ esaysamK< I r sehI y . evlaku l bu R t TaM g enHCabu z u C ¢ n

elakeJlTu k kñ ú g óbri b NÑ a sk;ehI y

.

kñ ú g TI e nH

elakeJlevlaCaRBHxI N aRsB . Bit ehI y kñ ú g evlaenaH ku l bu RtTaM g enaH :nesckþ I e Bjci t þ : n TI B w g seRmcbdi s mÖ i TaCaRBHxI N aRsB esaysamK< I e hI y kñ ú g TI e naH . bTza eyn eKasig Ás alvnTaeya etnub sgám i enH elakeJlsM e dA


-3- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ dl´ é RBenaH . RBHmanRBHPaK mi n :nRtas´ R :b´ G V I > kñ ú g bNþ a RBHZmμ e snabtI RBHmhaemaK< l ø a netæ r

ßRBHGsI t i m hasavk

edayTI b M p u t sU m |I R BH-

GannÞ e tæ r EdlCaXø a M g Zm( RTg´ k an´ : Rt ni g cI v redayRBHGg< É g dU c dM r I ec[secjcaksRtÚ v

dU c eksrsI h raCecjcakhV Ú g

dU c BBkRtÚ v xül´

RTg´ e sþ c cU l eTArkEtmY y RBHGg< É g y¨ a genHÉg . sY r za k* e RJHehtu GV I RBHmanRBHPaK eTI b esþ c yageTAedayRBHGg< É gkñ ú g enH . eqø I y za ku l bu R tTaM g 3 rEmgesaysamK< I r s eRJHRTg´ n w g elI k tem, I g ku l bu R t TaM g enaH

eRJHRTg´ G nu e RKaHBY k CnekI t kñ ú g xageRkay

ni g eRJHesckþ I

Zá n ´ k ñ ú g RBHZm( . :n»za RBHmanRBHPaKenaH :nRTg´ R ti H ri H y¨ a genHza tzaKt nw g elI k tem, I g sresI r ku l bu R tTaM g enH ku l bu R tTaM g enaH

eZV I b di s Nð a r;

sEmþ g Zm( d l´

eRJHnw g RTg´ e lI k tem, I g y¨ a genHb¨ u e NÑ a H

eTI b esþ c

eTA . RBHGg< R Tg´ m anRBHtRmi H teTAza kñ ú g GnaKt ku l bu R tTaM g Lay Kb|I s m< a l´ k arenARBmeRB{gKñ a za

RBHsmμ a sm¬ ú T Æ

esþ c yagmkkan´

smñ a k´ r bs´ k u l bu Rt Gñ k enARBmeRB{gKñ a edayRBHGg< É g eZV I b di s Nð a r;


- 4 - Gdækfa cUL eKasigÁs alsURt TI 1 RTg´ s Emþ g Zm(

elI k tem, I g ku l bu R tTaM g

3

nrNanw g mi n Kb|I e nARBm-

eRB{gKñ a dU e cñ H nw g eZV I T I b M p u t énTu k ¡ : nqab´ r h& s dU e cñ H sU m |I e RJHRTg´ nw g Gnu e RKaHBY k Cn Gñ k ekI t kñ ú g xageRkay eTI b esþ c yageTA . k* Z mμ t a za RBHBu T Æ R Tg´ C aGñ k Zá n ´ k ñ ú g Zm( k* e sckþ I Z á n ´ k ñ ú g Zm( r bs´ R BHBu T Æ T aM g enaH mkehI y kñ ú g rzvi n I t sU R t

eRJHehtu e naH

RBHGg< R Tg´ R ti H ri H za

tzaKt

nw g elI k tem, I g Zm( sU m|I e RJHesckþ I Z á n ´ k ñ ú g Zm( e nH dUe cñ H . eTI b :nesþ c yageTA . bTza Tay)aela ERbza Gñ k rkSaéRB Gñ k rkSaéRBenaH rEmg Gg<úyrkSaRKb´RKgRtg´TVaréRBenaH

EdleKeZVIrbgelamB&TÆTukedayRbkar

EdlBY k mnu sSkñ ú g RbeTseKR:zñ a ehI y ehI y rEmgmi n naM p , a eQI Epø e QI C& r eQI ßsmÖ a r;kñ ú g TI e naHecj:n eRJHdU e cñ a H elakeJlza Tay)aela

.

bTza

Gtþ k amrU ) a

esckþ I z a

CaGñ k R:zñ a

RbeyaCn¾

xø Ü n CasPav; . Bi t Nas´ bu K < l NasU m |I b Y s ehI y kñ ú g sasnaenH ci J © w m CI v i t edayGensna 21 manevC¢ k mμ TU t kmμ ni g karbJ¢ Ú ndM N w g CaedI m enHenAmi n Tan´ e Qμ a Hza CaGñ k R:zñ a RbeyaCn¾ x ø Ü n . cM E Nkbu K < l NabY s ehI y kñ ú g sasnaenH lHbg´ G ensna 21 ehI y taM g enAkñ ú g ctu -


-5- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ b|arisuTÆisIl er[nRBHBuTÆvcn; GZidðanZutg<lμmsb|ay kan´ykkmμdðan EdleBjci t þ k ñ ú g Garmμ N ¾ 38 lHlegV k Rsú k cU l éRB jú a M g smabtþ i oekI t Rtac´ e ZV I v i b sSnakmμ d ð a n enHeQμ a Hza CaGñ k R:zñ a RbeyaCn¾ x ø Ü n . ku l bu R tTaM g 3 enaH :nCaEbbenH . eRJHehtu e naH elakeJlza Gtþ k amrU ) a vi h rnþ i . eKsU m GgV r RBHmanRBHPaKza smN;ku M e ZV I e sckþ I mi n su x RsÜ l dl´ k u l bu R tTaM g enaHeLI y . :n»za nayTay:lenaH manvi t k, ; y¨ a genHza ku l bu R tTaM g enH enARBmeRB{gKñ a esckþ I Tas´ E Tg eQø a H ni g vi v aT rEmgRbRBw t þ e TA kñ ú g TI B Y k mnu s Sxø H eTAehI y

TaM g BI r mi n eTApø Ú v mY y CamY y Kñ a

dU c eKakac´

Esñ g RsÜ c edI r vat´ RKaxø H sU m |I R BHBu T Æ kalRTg´ e ZV I y ¨ a genH Kb|I T mø a y esckþ I e nAy¨ a gRBmeRB{grbs´ k u l bu R tTaM g enH k* É RBHGg< K Y r RCHzø a man RBHqvI v NÑ d U c mas

eXI j nw g cg´ k ñ ú g rs

Kb|I T mø a yGb|maTvi h arZm(

rbs´ k u l bu R tTaM g enH edaykareJlsresI r Gñ k zVa yrbs´ d * R bNI t ni g Gñ k óbdð a kxø Ü n taM g BI e sþ c yageTAdl´ sU m |I s æ a nTI e nArbs´ k u l bu R tTaM g enH kM N t´ T u k Bi t R:kd KW bNÑ s ala 3 TI c ®g, m 3 TI sRmakeBl ézá 3

ERKtaM g 3 cM E NksmN;enH mankayZM R:kdCacas´ C ag


- 6 - Gdæk fa cUL eKasi gÁs alsURt TI 1 nw g edjku l bu R tTaM g enH ecjcakesnasn;kñ ú g kalEdlmi nKY r esckþ I su x RsÜ l nw g mandl´ k u l bu RtTaM g enaH dU e cñ H

eKmi n R:zñ a y¨ a genaH

sU m|I k ñ ú g TI T aM g BY g

edayRbkar

eTI b sU m GgV r RBHmanRBHPaKza

RBHGg< k u M

eZV I e sckþ I m i n su x RsÜ l dl´ k u l bu R tTaM g enaHeLI y . sY r za k* n ayTay:lenaHdw g eTI b ham ßmi n dw g eTI b ham . eqø I y za Bi t ehI y taM g BI R BHtzaKtcab´ b di s nÆ i :di h ari y ¾ E dljú a M g mu W n cRkvaLojab´ j & r CaedI m RbRBw t þ e TAehI y k* B i t sU m |I d U e cñ a H EtGñ k mi n mankmø a M g enAéRB TaM g enaH:n Cabri v ar

.

xV l ´ x V a yEtkargar

k* Z mμ t aza

mi nGacnw g kM N t´ d w g :di h ari y ¾

RBHsmμ a sm¬ ú T Æ

kalNamanPi k ¡ ú e RcI n Jn´

Rtac´ sEmþ g Bu T Æ a nu P aBedayRBHrsμ I mY y Büam

edayGnu B üJ¢ n ;

80 ni g edayRBHsi r I KW mhabu r i s lk¡ N ; 32 kalenaH eKsY r za nu @ H CaGñ k Na

ehI y Kb|I n w g s< a l´

.

k* R KaenaH

RBHmanRBHPaKRTg´

bi T :M g Bu T Æ a nu P aBTaM g Gs´ e naHTu k kñ ú g RsTab´ c I v r RTg´ R bdab´ : Rt ni g cI v redayRBHGg< É g

esþ c eTAedayePTEdlmi n manGñ k Nas< a l´

RBHcnÞ k ñ ú g ézá e BjbU N ( m I Tay:lmi n dw g esckþ I e naH

EdlRtÚ v bi T :M g Tu k kñ ú g RsTab´ B Bk

.

dU c nay

eTI b hamedayRbkardU e cñ H . bTza Ét-


-7- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ Tevac esckþ Iz a :n»za RBHezr;sþ a b´ J kürbs´ n ayTay:lza ma smN dU e cñ H eTI b Ki t za eyI g enACamY y Kñ a 3 nak´ kñ ú g TI e nH mi n man bBV C i t déTeLI y k* nayTay:lenH ni y aydU c Kñ a ni y aynw g bBV C i t nu + H CaGñ k Nah+ ñ

. dU e cñ H ehI y

ecjcakTI s RmakeBlézá

QrRtg´ T V a r

smø w g emI l pø Ú v k* : neXI j RBHd* m anRBHPaK . sU m |I R BHd* m anRBHPaK k* RTg´ b eBa© j RBHrsμ I B I R BHvrkay

RBmKñ a EdlRBHezr;eXI j RBHrsμ I m Y y

Büam Pø W e dayRBHGnu B üJ¢ n ; 80 ru g er]gdU c EpnmasEdlpSayecj . RBHezr;Ki t za

nayTay:lenH

ni y aynw g bu K < l d* R besI r kñ ú g elak

enAmi n Tan´ s < a l´ ni y aydU c nw g Pi k ¡ ú r U b NamY y dU c lU k édcab´ G aesr¬ i s ebI k BBarRtg´ k kalnw g ham eTI b :neBalJküCaedI m za ma Gavu e sa Tay:l dU e cñ H . bTza etnu b sgá m i esckþ I z a eRJHehtu G V I mi n eZV I k arTTY l RBHmanRBHPaKehI y eTI b cU l Kal´ . :n»za RBHGnu r u T Æ ; manesckþ I R ti H ri H y¨ a genHza eyI g 3 nak´ enARBmeRB{gKñ a k* n w g mi n man eyI g nw g naM y kmi t þ C aTI R sLaj´ eTAeZV I kar TTYlRBHmanRBHPaK

CaTIRsLaj´rbs´eyIgy¨agNa k*CaTIRsLaj´ sUm|I

rbs´ s mø a j´ r bs´ e yI g y¨ a genaH dU e cñ H CaGñ k R:zñ a nw g eZV I k arTTY l RBm


-8 - Gdæk fa cUL eKasi gÁs alsURt TI 1 edaybi y mi t þ TaM g enaH eTI b mi neZV I e dayxø Ü n Ég cU l eTAKal´ cM E NkGacarü BY k xø H eJlza énTIc®g,m

pø Ú v CaTI e sþ c mkrbs´ R BHmanRBHPaK

CitTVarbNÑsalarbs´RBHezr;TaMgenaH

manenAkñ ú g TI b M p u t

eRJHdUecñaH

RBHezr;

eTI b eTAosJ¦ a dl´ R BHezr;TaM g enaH . bTza GPi k á m BaØ f ERbza mk pø Ú v enHcu H

.

bTza

)aeT bkç a elsi

esckþ I z a

RBHezr;kan´ y kTw k

BN( E kvmNI e dayéd dU c RkLasM N aj´ Rsed[gbTu m EdlrI k RcÚ c Tw k Rtg´ x ñ g RBH:TTaM g 2 manBN( d U c mas du s CRmHsmÁ a tRBH:T ZU l I mi n :nBal´ R tÚ v RBHvrkayrbs´ R BHBu T Æ . sY r za eRJHehtu G V I eTI b RtÚ v lag . eqø I y za edI m |I k M N t´ r dU v rbs´ R BHvrkay TaM g enaH

ni g edI m |I o ci t þ r bs´ P i k ¡ ú T aM g enaHrI k ray

EqÁ t s, b ´ s , l ´ e dayesamnsSd* m ankmø a M g za

ci t þ r bs´ P i k ¡ ú

RBHmanRBHPaK

RTg´ l agRBH:TedayTw k EdleyI g naM m kehI y RTg´ : neZV I k areRbI R :s´ dU e cñ H eRJHdU e cñ a H eTI b lag . 2

bTza

Gaysμ n þ M

Gnu r u T § M

PKva

ÉtTevac

esckþ I z a

:n»za RBHGnu r u T Æ e naH CaGñ k cas´ C agPi k ¡ ú T aM g enaH kaleZV I k arse®g< a H dl´ e lakGnu r u T Æ e naH

k* C akareZV I d l´ e lakd* e sspgEdr

eRJHdU e cñ a H


-9- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ RBHmanRBHPaK

:nRtas´ J küCaedI m enHza

kc© i

eva

Gnu r u T § a

dU e cñ H

eRJHRBHezr;mY y Gg< . bNþ a bTTaM g enaH bTza kc© i Cani : t cu H kñ ú g Gtæ z a JküsY r . bTza eva Caqdð I v i P tþ i . manGZi b |ayza RBHmanRBHPaKRtas´ s Y r dl´ Pi k ¡ a carvtþ z a

mñ a lGnu r u T Æ ;

nnÞ i y ;

ki m ¬ i l ;

BY k Gñ k lμ m Gt´ Z n´ : nß

«ri y abzrbs´ B Y k Gñ k RTaM : nß lμ m oRbRBw t þ e TA:nß BY k Gñ k lμ m jú a M g CI v i t oRbRBw t þ e TA KW bnþ t eTA:nß mi n lM : kedaydu M : y bi N Ð : tß BY k Gñ k rkdu M : y:ngayß BY k mnu s SeXI j BY k Gñ k mkRBmKñ a ehI y eTI b sm< a l´ : yyaKU m U y Evkß

Pi k ¡ a mY y EvkEdlKY r zV a y

eRJHdU e cñ a H

k*

Gñ k mi n lM : kedaybc© & y GacbM e BjsmNZm( : n ßza enHCavtþ r bs´ bBV C i t

kaldU e cñ a H

RBHGg< R bTanJkütbehI y

kalnw g RTg´ s Y r dl´

samK< I r sza mñ a lGnu r u T Æ ; nnÞ i y ; ni g ki m ¬ i l ; BY k Gñ k CaraCbBV C i t man buNüeRcInBYkmnusS minzVaydl´BYkGñkEdlenAkñúgéRBehIy nwgsm<al´ vtæ ú E dlKY r odl´ G ñ k NadéThñ @ k* B Y k Gñ k qan´ r bs´ e nHehI y enAcegÁ { t Kñ a ni g Kñ a dU c kU n Rmw K ß ßza BY k Gñ k enAmanesckþ I R BmeRB{gKñ a eTI b Rtas´ JküCaedI m za kc© i bn eva Gnu r u T § a smKÁ a dU e cñ H . bNþ a bTTaM g enaH


-10- Gdækfa cUL eKasigÁs alsURt TI 1 bTza xI e raTkI P U t a esckþ Iz a Tw k edaH ni g Tw k pSM K ña rEmgmi n EckKñ a cU l dl´dUcCacMENkEtmY y Rtas´sYrza BYkGñkenAedaykarsamK<Iy¨agenH . dU c ci t þ ú b|aT cU l dl´ P aBCacM E NkEtmY y ß . bTza biyckçÚhi esckþ I za ck¡ ú KW karcU l eTAtaM g emtþ a ci t þ smø w g emI l eQμ a Hza bi y ck¡ ú . Rtas´ s Y r za BY k Gñ k RkeLkemI l Kñ a ni g Kñ a edayck¡ ú E bbenaHß . bTza tKÄ Cani : tcu H kñ ú g Gtæ z a cM E NkEtmY y dU c elak eJlza myM Penþ edaycM E NkEtmY y . bTza yfa kñ ú g bTza yfakfM bn enHRtw m EtCani : t . bTza kfM ERbza sY r dl´ e htu manGZi b |ayza BY k Gñ k enArY m Kñ a y¨ a genH :ny¨ a gNa KW enAedayehtu N a BY k Gñ k cU r R:b´ ehtu e naHdl´ t zaKtcu H . 3 bTza emtþ M kaykmμ M :ndl´ kaykmμ EdlRbRBw t þ e TA edayGM N acemtþ a ci t þ . bTza Gavi ecv reha c :ndl´ cM e JHmu x ni g kM : M g mu x . sU m |I k ñ ú g bTeRkAenH k* m ann& y enHÉg . kñ ú g bTenaH kaykmμ ni g vcI k mμ rEmg:nkñ ú g karenArY m Kñ a cM e JH muxeRkAenH rEmg:nkñúgkarenAEckKña menakmμ:nkñúgTITaMgGs´ BitNas´ kalenArY m Kñ a ERKtaM g kþ I PNÐ ; eQI k þ I PNÐ ; dI k þ I y¨ a gNa Edlbu K < l


-11- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ mñ a k´ r kSaTu k mi n lÁ k ñ ú g xageRkA eXI j vtæ ú e naH mi n eZV I e sckþ I e mI l gayza vtæ ú e nH

Gñ k NaeRbI e hI y

kan´ y kmkrkSaTu k

dU c Edlxø Ü n rkSaTu k mi n lÁ

k*ßza p<t´p<g fanEdlKYrp<t´p<geQμaHza emtþakaykmμcMeJHmux . kal bu K < l mñ a k´ e c[seTA rkSaesnasn; bri k ¡ a r EdleKrkSaTu k mi n lÁ ßza caM e mI l TI E dlKY r caM eQμ a Hza emtþ a kaykmμ k M : M g mu x . kalenArY m Kñ a eQμ a Hza emtþ a vcI k mμ c M e JHmu x rEmgmankñ ú g kareZV I manCaedI m y¨ a genH za semμ a TnI y kza d* B I e raH bdi s Nð a r; saraNI y kza Zmμ k za srPJ¦ ; sY r bJØ a eqø I y bJØ a nw g RBHezr;TaM g Lay . k* k alRBHezr;ec[s eTAeJlKu N manCaedI m za RBHnnÞ i y etæ r RBHki m ¬ i l etæ r Cami t þ CaTI RsLaj´ r bs´ e yI g dl´ R BmedaysI l y¨ a genH dl´ R BmedayGacar; y¨ a genH eQμ a Hza emtþ a vcI k mμ k M :M g mu x . k* k alRbmU l mky¨ a genHza sU m RBHnnÞ i y etæ r ki m ¬ i l etæ r EdlCabi y mi t þ r bs´ e yI g cU r CaGñ k mi n man eB[r cU r CaGñ k mi n eb[teb[n cU r CaGñ k manesckþ I s u x cu H dU e cñ H eQμ a Hza emtþ a menakmμ TaM g cM e JHmu x TaM g kM : M g mu x . bTza nana hi exa ena Penþ kaya esckþ I z a Gñ k Na> mi n GaceZV I k ayorY m Kñ a :n

dU c jú I e mSA

ni g dI s Á i t .

bTza ÉkBa©

bn


-12- Gdæk fa cUL eKasigÁs alsURt TI 1 meBaØ c i t þ M elaksEmþ g za cM E Nkci t þ r bs´ B Y k x\ ú M R BHGg< eQμ a Hza dU c Kñ a Etmü¨ a g eRJHGtæ z a rY m Kñ a mi n dac´ s U n ü mi n R:scakKñ a RBmeRB{g Kñ a sY r za k* P i k ¡ ú T aM g enaH rkSaci t þ r bs´ x ø Ü n RbRBw t þ t amGM N acci t þ r bs´ elak eRkAenHy¨ a gNa . eqø I y za sñ w m eLI g kñ ú g :Rtrbs´ P i k ¡ ú m Y y rU b cI v rrbs´ P i k ¡ ú m Y y rU b esAhμ g bri P NÐ k mμ r Emgmandl´ P i k ¡ ú m Y y rU b bNþ a Pi k ¡ ú T aM g enaH sñ w m ekI t eLI g dl´ : Rtrbs´ G ñ k Na kalGñ k enaH R:b´ z a mñ a lGñ k manGayu sñ w m ekI t eLI g dl´ : Rtrbs´ x \ ú M KY r du t dU e cñ H Gñ k eRkA GM B I e nH

mi n ni y ayza

cI v rrbs´ x \ ú M e sAhμ g

KY r e:k

eRK}geRbI r bs´ x \ ú M

KY r eZV I dU e cñ H ehI y cU l éRB naM ó smkkat´ C akM N at´ K rTu k elI : Rt ehI y du t :Rt tmke:kcI v rxø H eZV I r bs´ e RbI x ø H . kalGg< N amY y R:b´ mu n za mña lGñ k manGayu

cI v rrbs´ x \ ú M e sAhμ g KY r e:k

bNÑ s alarbs´ x \ ú M R Tú D -

eRTam KY r Cu s Cu l zμ I dU e cñ H mann& y dU c Kñ a . 4 bTza saFu saFu Gnu r u T § a esckþ I z a kalPi k ¡ ú R kabTU l kñ ú g xageRkayza

bBi R tRBHGg< d * c eRmI n

BY k x\ ú M R BHGg< m i n lM : keday

bi N Ð : t dU e cñ H RBHmanRBHPaK mi n RbTansaZu k ar . sY r za eRJHehtu G V I . eqø I y za eRJHeQμ a Hza kvLi g , a raharenH


-13- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ rbs´ s tV T aM g enH

RbRBw t þ K ñ a mkCaGaci é ®nþ

cM E Nkelaksnñ i v asenH

Tas´E TgKñ a edayeRcI n . stV TaM g enHxu s ci t þ K ña TaM g kñ ú g G:yelak TaM g kñ ú g eTvta ni g mnu s Selak evlaEdlstV T aM g enaHRBmeRB{gKñ a rk:n lM : k maneBlxø H :nb¨ u e NÑ a H ehtu d U e cñ a H RBHmanRBHPaK :nRbTan saZu k arkñ ú g TI e nH eRJHkarenARBmeRB{gKñ a rk:nlM : k . «LÚ v enH kalRtas´ s Y r lk¡ N ; esckþ I m i n RbmaTrbs´ P i k ¡ ú T aM g enaH eTI b Rtas´ J küCaedI m za kc© i bn eva Gnu r u T § a . bNþ a bTTaM g enaH

bTza

eva

Rtw m EtCani : t

mü¨ a geT[t

Cabfmavi P tþ i

esckþ I z a

kc© i tu e mð dU e cñ H . bTza GmØ a kM KW kñ ú g BY k eyI g 3 nak´ . bTza biNÐay

bdik ámti

esckþ I z a

Rtac´ e TAbi N Ð : tkñ ú g Rsú k xageRkay

.

bTza Gvká k ar)atw esckþ I z a ecalbi N Ð : td* e ssecj lagPaCn; mY y > taM g Tu k edI m |I r kSaTu k . bTza eya bcä a esckþ I z a :n»za RBHezr;TaM g enaH cU l eTA Pi k ¡ a carmi n RBmKñ a . k* R BHezr;TaM g enaH ecjcakplsmabtþ i CRmHragkay BI R Bw k RBlw m bM e Bjvtþ b di b tþ i cU l eTAkan´ e snasn; kM N t´ e vlaGg< ú y cU l


-14- Gdækfa cUL eKasigÁs alsURt TI 1 plsmabtþ i bNþ a RBHezr;TaM g enaH Gg< N aEdlGg< ú y mu n eRkakeLI g mu n edaykarkM N t´ e vlarbs´ x ø Ü n Gg< e naHRtac´ b i N Ð : t RtLb´ m k TI q an´ G ahar rEmgdw g za ² Pi k ¡ ú 2 rU b mkxageRkay eyI g mkmu n ³ kalebI d U e cñ a H cat´ E cg:Rt RkalGasn;CaedI m ebI k ñ ú g :RtmanRKb´ RKan´

elakk* G g< ú y qan´

ebI m anenAsl´

k* e r[bTu k dak´ k ñ ú g zas

RKb

zasTu k qan´ eZV I P tþ k i c © e RscehI y lag:RtCU t oGs´ T w k dak´ T u k kñ ú g esø a k

rkSaGasn;

kan´ : Rt

ni g cI v r

cU l eTAkan´ T I s Rmakrbs´

xø Ü n . sU m |I G g< T I 2 mkehI y rEmgdw g :nza mY y Gg< m kmu n mY y Gg< mkeRkay ebI k ñ úg :Rt manPtþ l μ m RbmaN elakk* q an´ ebI m anti c kan´ ykBI P aCn; ehI y qan´ ebI m anenAsl´ k* d ak´ T u k kñ ú g zas qan´ E tlμ m RbmaN cU l eTAkan´ T I s Rmak dU c RBHezr;Gg< m u n . sU m |I G g< T I 3 mk ehI y

rEmgdw g za

Ptþ k i c © e Rsc kñ ú g esø a k

BI r Gg< m kmu n

dU c RBHezr;Gg< T I

eyI g mkxageRkay

2

elI k Gasn;eLI g rkSaTu k

sU m |I e lakeZV I

k* l ag:RtCU t oGs´ T w k

dak´ T u k

cak´ T w k Edlsl´ k ñ ú g qñ a M g Tw k pw k

ßkñ ú g qñ a M g Tw k eRbI ehI y p, a b´ q ñ a M g ebI m anPtþ e nAsl´ e nAkñ ú g zas naM P tþ enaHeTA

edayn& y EdleJlehI y lagzas rkSae:seragqan´ .


-15- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ tmkcak´ s Rmam

elI k GM e :seLI g rkSa

kñ ú g sæ a nTI p u t BI k eNþ { r

kan´

:Rt ni g cI v rcU l eTAkan´ T I s Rmak enHCavtþ k ñ ú g eragqan´ kñ ú g kareZV I P tþ ki c © k ñ ú g éRB xageRkAvi h arrbs´ R BHezr;TaM g Lay RTg´ s M e dAdl´ e sckþ I enH eTI b Rtas´ J küCaedI m za eya bcä a dU e cñ H . cM E NkJküCaedI m za eya bsSti Kb|I R Cabza Cavtþ x agkñ ú g vi h arrbs´ R BHezr;TaM g Lay . bNþ a bTTaM g enaH bTza vc© X dM ERb za qñ a M g CRmH . bTza ri t þ M KW TeT . bTza tu c ä k M Caevvcn;rbs´ b Tza ri t þ M enaHÉg . bTza Gvi s yð M :ndl´ mi n Gacnw g elI k eLI g :n KW Zá n ´ x ø a M g . bTza htß v i k aern KW edaysJ¦ a éd :n»za RBHezr;TaM g enaH kan´ qñ a M g Tw k NamY y manqñ a M g Tw k pw k CaedI m eTARsHe:k¡ r NI lagxagkñ ú g ni g xageRkAehI y RtgTw k dak´ T u k Rtg´ m at´ R caM g ehAPi k ¡ ú G g< d éTmkeday vik arénéd mi n beJ© j sM e LgcM e JH ßmi ncM e BaH sY r za eRJHehtu G V I mi n beJ© j sM e LgcM e BaH

.

eqø I y za

sM e LgKb|I r M x anPi k ¡ ú e naH . sY r za

eRJHehtu G V I beJ© j sM e Lgmi n cM e BaH eqø I y za kalosM e Lgmi n cM e BaH


-16- Gdækfa cUL eKasigÁs alsURt TI 1 Pi k ¡ ú 2 rU b Kb|I e cjeTAedayyl´ z a eyI g mu n eyI g mu n dU e cñ H . t B I e n a H k ñ ú g k a r g a r 2 r U bK b| I e Z V I G g < T I 3 K b | I s R m a k e l a k CaGñ k sRgÜ m sM e Lg eTACi t TI s RmakeBlézá r bs´ P i k ¡ ú mY y Gg< :n»za Pi k ¡ ú e XI j ehI y eZV I s Ba¦ a éd Pi k ¡ ú e RkAGM B I e nH rEmgmkedaysBa¦ a édenaH tBI e naH CnTaM g BIr ykédRbTak´ K ña eRkakeLI g dak´e lI é dTaM g BI r RBHmanRBHPaK eTI b Rtas´ sM e dAykesckþ I e naHza htß v i k aern Tu t i y M Gamenþ tV a htß v i l gÇi e kn ]dæ e bm dU e cñ H . bTza bBa© a hi k M exa bn esckþ I z a JküenHza kñ ú g ézá 14 erac ézá 15 erac ti z I T I 8 erac Caézá Z mμ s Svn;tamRbRktI RBHezr;TaM g 2 Gg< gU t Tw k kñ ú g evlami nTan´ g gw t eBkeT ral´ > ézá eZV I k argarenaHmi no dac´ rEmgeTAkan´ T I s Rmakrbs´ R BHGnu r u T Æ e tæ r . RBHezr;sU m |I T aM g 3 Gg<

Gg< ú y kñ ú g TI e naH

bi d kNamY y kc© i

bn

eva

sY r bJØ a

eqø I y bJØ a Kñ a ni g Kñ a

kñ ú g RBHéRtbi d k

kalRBHezr;TaM g enaHeZV I y ¨ a genHdrabGru N rH Gnu r u T § a

Gb,mtþ a

Gatabi e na

bhi t tþ a

.

vi h rf

bTza enH

RBHmanRBHPaK Rtas´ s M e dAdl´ e sckþ I e naH . RBHezr;RtÚ v RBHmanRBHPaK Rtas´ s Y r lk¡ N ; rbs´ e sckþ I min RbmaTehI y eqø I y lk¡ N ;rbs´ e sckþ I


-17- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ mi n RbmaT zV a ykñ ú g TI t aM g énesckþ IR bmaT edayJkümanRbmaNb¨ u e NÑ H za KW evlacU l eTATI P i k ¡ a car evlaecjeTA karesø { ks|g´ kardNþ b ´ cI v r

karRtac´ e TAedI m |I b i N Ð : txagkñ ú g Rsú k

Zmμ k za

Gnu e maTna

kar

ecjcakRsú k ehI y eZV I P tþ k i c © karlag:Rt rkSa:Rt ni g cI v roer[b ry TaM g enHCakareZV I o yW t yU r sRmab´ P i k ¡ ú B Y k déT eRJHdU e cñ a H RBHezr; kalsEmþgza EdleQμaHza evlaRbmaT rEmgminmandl´x\úMRBHGg< eRJH karbENþ t beNþ a ymanRbmaNb¨ u e NÑ H :nehI y eTI b eqø I y lk¡ N ;rbs´ esckþ I mi n RbmaTzV a y kñ ú g TI t aM g énesckþ I R bmaT . 5

lM d ab´ e naH

RBHmanRBHPaK

RbTansaZu k ardl´ R BHezr;

enaHehI y kalnw g Rtas´ s Y r bfmQan eTI b Rtas´ e T[tza Gtß i bn eva dU e cñ H CaedI m

.

bNþ a bTTaM g enaH

bTza

]tþ r i m nus SFmμ a

KW

Zm( d *

éRkElgCagZm( r bs´ m nu s S . bTza Glmri y BaØ a NTsSnvi e sesa :ndl´ Ku N vi e ss KW jaNTsSn; GaceZV I P aBoCaRBHGri y ; . bTza kw hi ena si y a Penþ esckþ I z a eRBaHehtu N a Ku N vi e ssEdlseRmcehI y nw g mi n seRmchñ @ . bTza yaveTv KW Rtw m


-18- Gdækfa cUL eKasigÁs alsURt TI 1 NaenaHÉg . kalkarseRmcbfmQan

EdlRBHezr;eqø I y bgØ a jc|as´ e hI y

y¨ a genH RBHmanRBHPaK kalRtas´ s Y r Tu t i y QanCaedI m eTI b Rtas´ za Étß s S bn eva dU e cñ H . bNþ a bTTaM g enaH bTza smti k á m ay KW edI m |I e sckþ I Q anknø g . bTza bdi b sST§ i y a KW edI m |I e sckþ I s á b ´ rmá a b´ . d* e ss Kb|I R Cabedayn& y EdleJlehI y kñ ú g bTTaM g BY g . cM E Nkkñ ú g bJØ a cu g eRkay kalRtas´ s Y r ni e raZsmabtþ i E dl:n seRmcedayGM N acelaku t þ r Ba¦ a NTsSn; eTI b Rtas´ z a Glmri y BaØ a NTsSnvi e sesa dU e cñH . RBHezr;RkabTU l oc|as´ tamsmKY r dl´ k ar sY r . kñ ú g esckþ I e naH RBHezr;eJlza eRJHesckþ I s u x Edlmi n :n esay sá b ´ C ag RbNI t Cag esckþ I s u x EdlesayehI y dU e cñ a H BY k x\ ú M R BHGg< B i c arNami n eXI j

su x vi h ardéTd* é RkElgCag

RbNI t Cag

eLI y . 6 bTza Fmμ i y a kfay esckþ I z a Pi k ¡ ú s U m|I T aM g BY g seRmc ki c © kñ ú g sc© ; TaM g 4 edayZmμ k za RbkbedayGani s gSénsamK< I r s mi n manJküGV I Edlelaknw g Kb|I e JledI m |I R beyaCn¾ d l´ k arseRmc


-19- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ sc© ; TaM g enaH cM E NkRBHmanRBHPaK Rtas´ G ani s gSénsamK< I r sdl´ Pi k ¡ ú T aM g enaHza enHCaGani s gS ni g enHCaGani s gS dU e cñ H edaysamK< I rs . bTza PKvnþ M Gnu s aertV a KW tamesþ c . :n»za BY k Pi k ¡ ú TaM g enaH TTY l :Rt ni g cI v rrbs´ R BHmanRBHPaK :neTAbnþ i c

.

bri e vNénvi h ar

kñ ú g evlaEdlPi k ¡ ú T aM g enaH RBHmanRBHPaKeTI b Rtas´ z a

CU n dM e NI r esþ c dl´ T I b M p u t yk:Rt

ni g cI v rrbs´

tzaKtmkcu H BY k Gñ k cU r enAkñ ú g TI e nH ehI y RTg´ e c[seTA . bTza teta bdi n i v tþ i t V a :ndl´ RtLb´ G M B I T I e TAehI y . bTza

ki n ñ ú

exa

myM

Gaysμ e ta

esckþ I z a

Pi k ¡ ú T aM g Lay

GaRs& y RBHmanRBHPaK seRmcKu N manbBV C ¢ a CaedI m ehI y k* r eg, { s edaykareJlKu N rbs´ x ø Ü n eJlehI y eRJHCaGñ k R:zñ a ti c kñ ú g mK< plEdlseRmc . bTza \masBa© \masBa© :ndl´ elaki y Zm( ni g elaku t þ r Zm( manbfmQanCaedI m . bTza ectsa eceta bri c © vi T i e ta esckþ I z a RBHezr;kM N t´ ci t þ e dayci t þ e hI y dw g y¨ a genHza ² ézá e nHelakd* m anGayu r bs´ e yI g jú a M g evlaoknø g eTAedayelaki y smabtþ i ézá e nHjú a M g evlaoknø g eTA


-20- Gdæk fa cUL eKasigÁs alsURt TI 1 edayelaku t þ r smabtþ i eTvtaR:b´ y ¨ a genHza

.

bTza

eTvtabi

em

esckþ I z a

bBi R telakm© a s´ G nu r u T Æ d * c eRmI n

sU m |I B Y k

ézá e nH

elak

m© a s´ n nÞ i y etæ r jú a M g evlaoknø g eTAedaysmabtþ i ç ézá e nH elakm© a s´ ki m¬ i letæ r

jú a M g evlaoknø g eTAedaysmabtþ i e nH

esckþ I z a

eyI g eRt{mmat´

bTza

bBað a Pi b u e dæ n

Tu k edayehtu m anRbmaNb¨ u e NÑ H za

esckþ I e naH eyI g dw g ehI y edayxø Ü n Ég ßeTvtaR:b´

sU m |I

dU e cñ H . elI k

JküEdlmi n Tan´ s Y r k* m i n eJlsY r . cM E NkRBHmanRBHPaK RtÚ v sY r bJØ a

KW

RtÚ v Pi k ¡ ú s Y r bJØ a

RTg´ : nRtas´ b Ba¢ a k´

RBHGg< e TI b Rtas´ z a

BY k Gñ k mi n Tan´ e Bjci t þ k ñ ú g esckþ I e naHß . 7 bTza TI e Xa mkehI y kñ ú g Kaza y¨ a genHza mNi mani c era TI e Xa Gefa esrIs eka sh CaeTvraCmY y Gg< kñ ú g cM n Y n yk¡ e snabtI 28 Gg< G ñ k RtÚ v sY r . bTza brCena CaeQμ a Hrbs´ y k¡ e naH . bTza eyn PKva etnu b sgá m i esckþ I z a :n»za yk¡ e naH RtÚ v esþ c evsSv& N bJ¢ Ú n eTA kaleTAkan´ T I k Enø g mY y eXI j RBHmanRBHPaK RTg´ R bdab´ : Rt ni g cI v redayRBHGg< É g eKasi g < s alv& n

Ki t za

ecjcakTI s Rmaksageday«dð

cenø a HéRB

RBHmanRBHPaKRTg´ R bdab´ : Rt ni g cI v r eday


-21- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ RBHGg< É g

esþ c eTAkan´ s mñ a k´ r bs´ k u l bu R tTaM g

3

kñ ú g éRBeKasi g < -

salv& n RBHZm( e Tsnanw g maneRcI n kñ ú g ézá e nH sU m |I e yI g Kb|I C aGñ k man cM E NkéneTsnaenaH

edI r tamsñ a mRBH:Trbs´ R BHsasþ a

edaykay

EdlR:kd Qrsþ a b´ Z m( k ñ úg TI mi nqá a y kalRBHsasþ a esþ c eTA k* min eTA Qrkñ ú g TI e naH

edI m |I n w g emI l za

RBHezr;TaM g enaH

nw g eZV I G V I K ñ a

dU e cñ H

kñ ú g xN;enaH eXI j RBHezr;TaM g BI r rU b enaH hY g Ehg RBHGnu r u T Æ e tæ r ;Ki t za RBHezr;TaM g enH GaRs& y RBHmanRBHPaK seRmcKu N TaM g BY g man bBV C ¢ a CaedI m

kM N aj´ c M e JHRBHmanRBHPaK

mi n kø a han

BY n smá M h Y s

RbmaN bi T :M g «LÚ v enH eyI g nw g mi n oelakbi T :M g eyI g nw g Rbkas Ku N rbs´ R BHezr;TaM g enaH

taM g BI E pndI d rabdl´ R Bhμ e lak

.

eTI b

cU l Kal´ R BHmanRBHPaKdl´ T I R bzab´ . bTza laPa Penþ esckþ I z a bBi R tRBHGg< d * c eRmI n Gñ k EdnvC¢ I rEmg:nKal´ R BHmanRBHPaK ni g :n eXI j ku l bu R tTaM g

3

enH

rEmg:nzV a ybg< M

zV a yeTyüZm(

bBi Rt

RBHGg< d * c eRmI n CalaPrbs´ G ñ k EdnvC¢ I T aM g enaH . bTza sTÞ M su t V a esckþ I z a :n»za yk¡ e naH beJ© j sM e Lgxø a M g edayGanu P aBényk¡ bnø W v acaenaHRKbdNþ b ´ E dnvC¢ I T aM g mU l .

eRJHehtu e naH PU m μ e TvtaEdl


-22- Gdæk fa cUL eKasigÁs alsURt TI 1 sæ i tenARtg´ e dI meQI ni g Pñ M C aedI m TaM g enaH> :n»sM e Lgrbs´ y k¡ e naH . elaksM e dAykesckþ I e naH eJlza sTÞ M su t V a dU e cñ H . bTza

Gnu s Saevsu M

:ndl´

:n»sM e Lgxø a M g ehI y

ERsk

RbkaseTA . kñ ú g bTTaM g BY g k* m ann& y enH . 8 bTza yav RBhμ e laka :ndl´ drabdl´ G kni d ð R Bhμ elak . bTza teBa© b i k u l M esckþ I z a Kb|I R Cabesckþ I k ñ ú g bTTaM g BY g y¨ a genHza ku l bu RtTaM g enH ecjBI R tkU l rbs´ e yI g bY s ehI y mansI l manKu N dl´ R BmedayGacar; manklüaNZm( y ¨ a genH ebI R tkU l enaH manci t þ R CHzø a Kb|I r lw k dl´ k u l bu R tTaM g 3 enaH y¨ a genH . RBHmanRBHPaK RTg´ b Ba© b ´ R BHZm( e TsnaedayGnu s nÆ i edayRbkardU e cñ H Ég .

¬ cb; Gdæk fa cUL eKasig Ás alsURt TI 1 ¦

3


-23- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ G dð k za mhaeKasi g < s alsU R t TI 2 9

mhaeKasi g < s alsU R t manbTepþ I m za Évemμ s u t M .

bNþ a bTTaM g enaH bTza eKasi g Á s alvnTaey enH elakeJl edIm|IsEmþgTIGaRs&y . k*sURtdéTelaksEmþgeKacrRKamy¨agenHmunza RBHmanRBHPaKRbzab´ e nAkñ ú g vtþ e CtBnvi h ar

eKacrRKamrbs´ R BHman-

RBHPaKmi n RbcaM kñ ú g mhaeKasi g < s alsUR tenH Etnw g CaeKacrRKameBl xø H eRJHdU e cñ a H elaksEmþ g dl´ T I e nAEtmü¨ a gza RBHsU R tenaH manéRB CaTI t aM g . bTza sm< h u e lhi KW eRcI n Nas´ . bTza GPi B aØ a ethi GPi B aØ a ethi

:ndl´

maneQμ a He:HsM e LgR:kdkñ ú g TI R Kb´ k Enø g

.

bTza eferhi savekhi sT§ w esckþ I z a RBm KW rY medayelakCaRBHezr; eRJHRbkbedayZm( e ZV I e sckþ I t aM g maM manesckþ I s RgÜ mkñ ú g :ti e mak¡ C aedI m CaRBHsavk eRJHekI t kñ ú g TI b M p u t énkarsþ a b´ . «LÚ v enH kalRTg´ s Emþ g RBHezr;TaM g enaHedaysru b eTI b Rtas´ za Gaysμ t a

c

sarI b u e tþ n

dU e cñ H CaedI m .

bNþ a RBHezr;TaM g enaH


-24- Gdækfa mhaeKasigÁs alsURt TI 2 RBHsarIbuRt maneQμaHe:HsMeLgkñúgRBHBuTÆsasnaedayKuN mansI l CaedI m rbs´ x ø Ü n KW R:kdehI y dU c RBHGaTi tüRBHcnÞ e nAkNþ a lépÞ G akas R:kddl´Gñkmanck¡ú nigdUcsaKr R:kddl´GñkQrelIRcaMgénsmuRT . k* K b|I R Cabesckþ I E dlRBHezr;enaHCaZM edayGM N acénKu N

Edlmk

ehI y kñ ú g RBHsU R tenHEtmü¨ a gmi n :n . KY r nw g RCabesckþ I E dlRBHezr; CaZM e dayGM N acénRBHsU R tsU m |I T aM g enH déTcakBI R BHsU R tenH KW Zmμ TayaTsU R t Gng< N sU R t smμ a Ti d ð i s U R t cU L sI h naTsU R t mhasI h naTsU R t rzvi n I t sU R t mhahtæ i b eTabmsU R t mhaevTlø s U R t vtæ Ú bmsU R t TI X nxsU R t Gnu b TsU R t esvi t BV a esvi t BV s U R t sc© v i P g< s U R t bi N Ð : t:ri s u T Æ i s U R t bvarNasU R t

sm|saTnI y sU R t

su l i m sU Rt

ezrsI h naTsU R t

karbY s

ezrbJØ s U R t ÉtTK< ;

dU e cñ H

sg< I t i s U R t mhani e TÞ s .

Tsu t þ r sU R t bdi s mÖ i T amK<

Bi t ehI y

kñ ú g ÉtTK< ;

RBHmanRBHPaKRtas´ z a mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay RBHsarI b u R tCakM B U l énPi k ¡ ú savkEdlmanbJ¦ a rbs´ t zaKt . sU m |I R BHmhaemaK< l ø a n CaGñ k ZM R :kddU c RBHezr; maneQμ a He:H sMeLgedayKuN mansIlCaedIm nigedayKuN mkehIykñúgRBHsURtenH .


-25- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ mY y eT[t KY r RCabesckþ I E dlRBHezr;enaHCaZM edayGM N acRBH sU R tsU m |I T aM g enH KW Gnu m ansU R t cU L tNØ a sg¡ y sU R t martC¢ n I y sU R t karjú a M g R:saTojab´ j& r karTU n μ a nnenÞ a bnnÞ naKraC Rbkbeday «TÆ i : TTaM g Gs´

.

kareTAkan´ e Tvelakkñ ú g kalsEmþ g ymk:di h arü

vi m anvtæ ú ebtvtæ ú karbY s

ÉtTK< ; dU e cñ H . Bi t Nas´

kñ ú g ÉtTK< ;

RBHmanRBHPaKRtas´ z a mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay RBHmhaemaK< l ø a nCakM B U l énPi k ¡ ú s avk Edlman#TÆ i r bs´ t zaKt . sUm|IRBHmhaksSb;CaGñkZM R:kdmkdUcRBHezr; maneQμaHe:H sM e LgedaysI l aTi K u N ni g edayKu N mkehI y kñ ú g RBHsU R tenH . mY y eT[t

KY r RCabesckþ I E dlRBHezr;enaH

CaZM e dayGM N acRBHsU R tTaM g enH

KW cI v rb|ri v tþ n sU R t cenÞ a bmsU R t ksSbsM y u t þ T aM g Gs´ mhaGri y vgSsU R t karbY s rbs´ R BHezr; ÉtTK< ; dU e cñ H . Bi t Nas´ kñ ú g ÉtTK< ; RBHmanRBHPaKRtas´ z a mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay RBHmhaksSb;CakM B U l én Pi k ¡ ú s avk EdlRTRTg´ Z u t g< r bs´ t zaKt . sU m |I R BHGnu r u T Æ ; CaGñ k ZM R :kd dU c RBHezr; maneQμ a He:HsM e Lg edaysI l aTi K u N

ni g edayKu N

mkehI y kñ ú g RBHsU R tenH

mY y eT[t


-26- Gdækfa mhaeKasigÁs alsURt TI 2 KY r RCabesckþ I E dlRBHezr;enaHCaZM

edayGM N acénRBHsU R tsU m |I T aM g

enH KW cU L eKasi g < s U R t nLk:nsU R t Gnu t þ r i y sU R t óbk, i e lssU R t Gnu r u T Æ s M y u t þ mhabu r i s vi t k, s U R t karbY s rbs´ R BHezr; ÉtTK< ; dU e cñ H Bi t Nas´ kñ ú g ÉtTK< ; RBHmanRBHPaKRtas´ z a mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay RBH Gnu r u T Æ CakM B U l énPi k ¡ ú s avkGñ k manTi B V c k¡ ú r bs´ t zaKt . k* R BHervt; man 2 rU b KW xTi r vni y ervt; 1 kg¡ a rervt; 1 kñ ú g bTza Gaysμ t a c ervetn enH kñ ú g 2 rU b enaH kñ ú g TI e nHmi n R:zñ a ykRBHxTi r vni y ervt; EdlCabÁ Ú n Rbú s rbs´ R BHZmμ e snabtI . cMENk RBHezr;eRcInedayesckþIsgS&yy¨agenHza TwkGMeBAKYreT sENþ k :yKY r eT R:zñ a ehI y za ervt;kñ ú g TI e nH . k* R BHervt;enaH CaGñ k ZM R:kddU c RBHezr;

maneQμ a He:HsM e LgedaysI l aTi K u N

ni g edayKu N

mk

ehI y kñ ú g RBHsU R tenH . mY y eT[t KY r RCabesckþ I E dlRBHezr;enaHCaZM k ñ ú g karbY s sU m |I kñ ú g ÉtTK< ; enaH . Bi t ehI y kñ ú g ÉtTK< ; RBHmanRBHPaKRtas´ z a mñ a l Pi k ¡ ú TaM g Lay RBHkg¡ a rervt; CakM B U l énPi k ¡ ú savk EdlCaGñ k manQan rbs´ t zaKt .


-27- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ sU m |I R BHGannÞ e tæ r CaGñ k ZM R:kddU c CaRBHezr; maneQμ a He:H sM e Lg

edaysI l aTi K u N

ni g edayKu N

mkehI y kñ ú g RBHsU R tenH

mY y eT[t KY r RCabesckþ I E dlRBHezr;enaH CaZM e dayGM N acénRBHsU R t TaM g enH

KW

emaK< l oan

eslsU R t

Bahi t i y sU R t

Bhu Z atu k ;

cU L su B a¦ t ;

GenJ¢ s b|ayeKabksU R t

mhasu B a¦ t ;

Gcä r i y mÖ Ú t sU R t

PeTÞ k rtþ ; mhani T an mhabri n i B V a n su P sU R t cU L ni y elakZatu s U R t karbY s ÉtTK< ; dU e cñ H Bi t Nas´ kñ ú g ÉtTK< ; RBHmanRBHPaKRtas´ z a mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay RBHGannÞ C akM B U l énPi k ¡ ú s avk Gñ k CaBhu s SÚ t rbs´ tzaKt . bTza GeBaØ h i c GPi B aØ a ethi esckþ I z a RBHmanRBHPaKRbzab´ enAkñ ú g éRBeKasi g < s alv& n RBmedayezrsavkCaeRcI n CaGñ k maneQμ a H e:HsM e Lg eRJHCaGñ k manKu N ZM T aM g enH ni g BY k déTk* e T . Bi t ehI y kñ ú g RKaenaH RBHsarI b u R txø Ü n Ég manbJ¦ a eRcI n naM B Y k Pi k ¡ ú E dlmanbJ¦ a eRcI n sU m |I B Y k déTCaeRcI n enAEhhmRBHTsBl . RBHmhaemaK< l ø a n xø Ü n Égman#TÆ i Ti B V c k¡ ú

RBHmhaksSb;xø Ü n ÉgCaZu t vaT;

RBHervt;xø Ü n ÉgeRtkGrkñ ú g Qan

RBHGnu r u T Æ x ø Ü n Ég:n

RBHGannÞ x ø Ü n ÉgCaBhu sSÚ t


-28- Gdækfa mhaeKasigÁs alsURt TI 2 naM B Y k Pi k ¡ ú G ñ k Bhu sSÚ t BY k déT enAEhhmRBHTsBlkñ ú g kalenaH . RBH mhaezr; EdlmaneQμ a He:HsM e LgTaM g enaH ni g BY k déT kñ ú g kalenaH Kb|I R Cabza

BY k Pi k ¡ ú R bmaNbI m u W n enAEhhmRBHTsBl

edayRbkar

dU e cñ H Ég . bTza bdi s lø a na vu d æ i e ta esckþ I z a RBHmhaemaK< l ø a n ecj cakvi e vkkñ ú g plsmabtþ i . bTza eynaysμ a mhaksS e)a etnu bsgá m i

esckþ I z a

:n»za

RBHezr;ecjcakTI B Y n smá M R keLkemI l

elakZatu x agTi s bcä i m :neXI j su r i y mNÐ l 50 eyaCn¾ K t´ kM B u g Gsþ g < t dU c Rkvi l kM B u g Zø a k´ c akBI R BHkNÑ k SRti y ¾ EdlRsvw g Tn´ eRTt eRTatkñ ú g dgéRB

dU c sM B t´ k m¬ l RkhmEdleKRbmU l dak´ T u k kñ ú g hi b

dU c

zasmas Edlmantémø m Y y EsnkM B u g Zø a k´ c akBI P ø ú k EdlRbdab´ e day EkvmNI lM d ab´ e naH

RkeLkemI l elakZatu x agTi s bs© i m

:neXI j

cnÞ m NÐ l rHeLI g caképÞ s mu R T manBN( d U c BBk EdlRbdab´ R BmTaM g lk¡ N ; man 49 eyaCn¾ elI k M B U l Pñ M c RkvaLEpñ k xagTi s bs© i m dU c kg´ R :k´ P ¢ a b´ R tg´ d u M v i l eTA dU c Zñ a rTw k edaHhU r cakBI T R:k´ ni g dU c hgSs EdlTTHsø a bTaM g BI r ehI r eTAkñ ú g épÞ G akas . tBI e naH

k* É salv& n kñ ú g


-29- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ sm& y enaH taM g BI K l´ e dI m sal;rhU t dl´ c u g p, a rI k eRJgRJt ru g er]g dU c RKbedaysM B t´ : var 2 Can´ dU c cgTu k edayceg, a mmu k þ a kaleksr p, a eQI Z ø a k´ e TAkñ ú g TI e naH > épÞ E pndI d U c CaeRK}gbU C aEdledrdas´ e day p, a eQI dU c eRsacedayTw k l& k þ hV Ú g Xμ ú M l μ m Rsvw g eksrp, a eQI ehI r eTA kñ ú g éRBRsed[g beJ© j sM e LgmY y > k* é zá e naH Caézá ó e:sz lM d ab´ enaH RBHezr;Ki t za ézá e nH eyI g nw g jú a M g evlaoknø g eTAedayesckþ I eRtkGrkñ ú g GV I h ñ @

.

k* Z mμ t aza

RBHezr;manesckþ I R ti H ri H za

RBHGri y savk

ézá e nH

RsLaj´ k arsþ a b´ Z m(

eyI g eTAkan´ s mñ a k´ r bs´ R BHZmμ -

esnabtI e tæ r ;EdlCabgRbú s rbs´ e yI g ehI y nw g oevlaknø g eTAeday esckþIeRtkGrkñúgZm( . kaleTA k*mineTAEtmñak´Ég edayKitza eyIg nw g naM y kRBHmhaksSbetæ r

EdlCasmø a j´ r bs´ e yI g eTApg

dU e cñ H

k*e RkakcakTI Gg<ú y rlas´ k RmalEs|k cU l eTArkRBHmhaksSb; . bTza

Évmavu e sati

exa

Gaysμ a

mhaksSe)a

esckþ I z a

eRJHRBHezr;CaGri y savkRsLaj´ k arsþ a b´ Z m( dU e cñ a H :nsþ a b´ J kü rbs´ R BHmhaemaK< l ø a nehI y mi n GagelsGV I > za mñ a lGñ k manGayu elakeTAcu H x\ ú M Q W s i r s; ßQW x ñ g k* m anci t þ e RtkGr eBalJküCaedI m


-30- Gdækfa mhaeKasigÁs alsURt TI 2 za Évmavu e sa . k* R BHezr;TTY l JküehI y eRkakcakTI G g< ú y rlas´ kRmalEs|k

tamRBHmhaemaK< l ø a neTA

.

sm& y enaHRBHmhaezr;

2 rU b ru g er]gdU c RBHcnÞ 2 dY g rHeLI g er[gKñ a dU c RBHGaTi t ü 2 dY g dU c esþ c dM r I q TÞ n þ 2 dU c raCsI h ¾ 2 ni g dU c xø a ZM 2 . sm& y enaHRBH Gnu r u T Æ e tæ r Gg< ú y kñ ú g TI s RmakeBlézá eXI j RBHmhaezr; 2 rU b eTAkan´ smñ a k´ r bs´ R BHsarI bu R t

kalRkeLkemI l elakZatu E pñ k bcä i m Ti s

:n

eXI j RBHGaTi t ükM B u g kM : M g éRB kalRkeLkemI l elakZatu E pñ k xagTi s bs© i m :neXI j RBHcnÞ k M B u g rHeLI g pu t eCI géRB ni g kalRkeLkemI l edI m sal; :neXI j edI m sal; manp, a rI k eRJgRJt Ki t za ézá e nHCaézá óe:sz

ni g RBHmhaezr;TaM g enHCabgRbú s rbs´ e yI g

rbs´ R BHZmμ e snabtI

karsþ a b´ Z m( K b|I m aneRcI n

eTAkan´ s mñ a k´

sU m |I e yI g nw g CaGñ k

mancM E Nkénkarsþ a b´ Z m( dU e cñ H ehI y eRkakcakTI G g< ú y rlas´ k Rmal Es|k edI r eTAtamsñ a meCI g RBHmhaezr; . eRJHehtu e naH elakeTI b eJlza RKaenaHÉg RBHmhaemaK<lan; RBHmhaksSb; nigRBHGnuruTÆ cU l eTArkRBHsarI bu R t dU e cñH . bTza ]bsgámiMsu esckþ I z a RBHmha ezr;TaM g 3 rU b Qrer[gKñ a ru g eracn¾ d U c RBHcnÞ dU c RBHGaTi t ü ni g dU c


-31- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ raCsI h ¾ cU l eTArk . 10

k* R BHGannÞ G g< ú y kñ ú g TI s RmakeBlézá r bs´ x ø Ü n eXI j RBH

mhaezr;cU l eTArky¨ a genHehI y Ki t za karsþ a b´ Z m( C aeRcI n nw g mankñ ú g ézá e nH

sU m |I e yI g k* K b|I C aGñ k mancM E Nkénkarsþ a b´ Z m( e naH

k* É eyI g

nw g mi n eTAEtmñ a k´ É geT nw g naM RBHervtetæ r Casmø a j´ r bs´ e yI g eTApg er]g TaM g Gs´

Kb|I R Cabesckþ I B i s þa rtamn& y EdleJlehI y

kñ ú g karcU l eTA

rkrbs´ R BHmhaemaK< l ø a n RBHmhaksSb; RBHGnu r u T Æ RBHezr;TaM g 2 rU b enaH Qrer[gKñ a ru g eracn¾ dU c RBHcnÞ 2 dY g dU c RBHGaTi t ü 2 dY g ni g dU c raCsI h ¾ 2 k|al cU l eTArkedayRbkardU e cñ H . eRJHdU e cñ a H elakeTI b eJlza RBHsarI bu R t:neXI j ehI y Edr dU e cñ H CaedI m . bTza Ti s V a nGaysμ n þ M GannÞ M ÉtTevac esckþ I z a RBHsarI b u R teXI j BI c má a y eTI b :neBalJküCaedI m enH Rbkbedayóbcarkza edaylM d ab´ z a sU m elakcU r mkcu H dU e cñ H . kñ ú g bTza rmNI y M Gavu e sa enH :ndl´ éRBEdlKY r rI k ray 1 bu K < l EdlKY r rI k ray 1 kñ ú g 2 y¨ a genaH eQμ a H za

éRBedrdas´ e dayedI m xÞ w g

sal;

ni g cm|aCaedI m

manmø b ´ R kas´

manedI m eQI e pSg > beJ© j p, a ni g Epø manTw k RBm eRkABI R sú k ç éRB


-32- Gdækfa mhaeKasigÁs alsURt TI 2 enHeQμ a Hza CaTI K Y r rI k ray elakeJlsM e dAykza éRBTaM g LayCaTI K Y r rI k ray

Gñ k EdlmanraK;eTAR:scakehI y

CaTI e RtkGrrbs´ C n

eRJHelakTaM g enaH

nw g eRtkGrkñ ú g éRBEdlmi n manraK;eTAR:scakehI y

CaGñ k manRbRktI m i n EsV g rkkam dU e cñ H . ebI z a éRBCaTI T Y l Tw k mi n man mø b´ C aTI r I k raymanbnø a du H cM E Nk RBHGri y ;

manRBHBu T Æ C aedI m

Rbzab´ e nAkñ ú g éRBenH

éRBenH

eQμ a Hza

bu K < l KY r rI k ray elakeJlsM e dAykza RBHGrhnþ T aM g LayenAkñ ú g TI Na kñ ú g Rsú k k* e day kñ ú g éRBk* e day TI T M n abk* e day TI T Y l k* e day TI enaHCaPU m i s æ a nKY r rI k ray dU e cñ H . cM E Nkkñ ú g TI e nH :nTaM g 2 y¨ a g enaH

.

RKaenaH

éRBeKasi g < s alv& n

manp, a rI k s< ú H s< a y

kø i n p, a eQI

RkGU b su s say RBHsmμ a sm¬ ú T Æ Cabu K < l d* R besI r kñ ú g elakenH RBmTaM g eTvelak Rbzab´ e nACamY y nw g BY k Pik ¡ ú E dlmaneQμ a He:HsM e Lg RbmaN bI m u W n rU b . elaksM e dAykéRBenaH eTI b eJlza mñ a lGannÞ d * m anGayu éRBeKasi g < s alv& n Casæ a nTI K Y r rI k ray dU e cñ H . bTza eTasi n a rtþ i KW R:scakeTas manGZi b |ayza ev[r cakPaBggw t TaM g enH KW G& B Þ BBk EpSg ZU l I rahU . bTza sBV p a


-33- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ li p u l ø a esckþ I z a sal;manp, a rI k kñ ú g TI R Kb´ k Enø g taM g BI K l´ d rabdl´ cu g eQμ a Hza p, a Edlmi n Tan´ r I k ehI y rEmgmi n man . bTza TiB Va mBaØa Kn§ a sm,vnþ i esckþ I z a kø i n RkGU b Carbs´ T i B V rEmgpSayRtLb´ T U e TA dU c kø i n RkGU b rbs´ p , a mNÐ a rvmas ni g kemÞ c pg´ e QI c nÞ n ¾ manGZi b |ay za rEmgpSayeTA dU c sæ a nTI r I k rayeBjci t þ r bs´ e sþ c sk, ; su y am snþ ú s i t

ni m μ a nrtI

brni m μ i t vsvtþ I

ni g esþ c mhaRBhμ

.

bTza kfM

rU e bn Gavu e sa GannÞ esckþ I z a RBHGannÞ e tæ r Casg¹nvk; énRBHezr; 5

rU b enaH

.

sY r za

eRJHehtu G V I

RBHezr;eTI b sY r esckþ I e naHmu n

/

eqø I y za eRJHrab´ G anKñ a . k* R BHezr; 2 rU b enaH rab´ G anKñ a ni g Kñ a . RBHsarI b u t þ e tæ r Ki t za RBHGannÞ e tæ r óbdð a kRBHsasþ a EdleyI g KY r eZV I dU e cñ H :nrab´ G anRBH GannÞ e tæ r

.

RBHmanRBHPaK

RBHGannÞ e tæ r Ki t za dU e cñ H

RtkU l bBV C ¢ a ehI y

RBHsarI bu t þ e tæ r

:nrab´ G anRBHsarI b u t þ e tæ r

CakM B U l savkrbs´ elakoTarkkñ ú g

okan´ ó bCÄay¾ k ñ ú g smñ a k´ r bs´ R BHsarI b u t þ e tæ r

.

sU m |I R BHsarI bu t þe tæ r k* : neZV I y¨ a genaHdU c Kñ a . Pi k ¡ ú mY y Gg< o :Rt ni g cIv rrbs´ x ø Ü n obBV C ¢ a ehI y omY y Gg< e T[tCaóbCÄay¾ R bmaN 500 Gg<


-34- Gdækfa mhaeKasigÁs alsURt TI 2 RBHGannÞ : ncI v rCaedI m EdlRbNIt ehI y zV a yRBHezr; b¨ u e NÑ a H . :n »za RJhμ N ¾ mñ a k´ K i t za karbU C aBu T Æ r tn; ni g sg¹rtn; enAR:kd eQμa H za karbU C aZmμ r tn; y¨ a gNahñ @ . eTI b eKcU l eTAKal´ R BHmanRBHPaK TU l sY r esckþ I e naH . RBHmanRBHPaKRtas´ z a RJhμ N ¾ ebI G ñ kR:zña nw g bU C aZmμ r tn; cU r bU C aPi k ¡ ú E dlBhu s SÚ t mY y rU b cu H . RJhμ N ¾ T U l za bBi R tRBHGg< d * c eRmI n sU m RBHGg< R :b´ P i k ¡ ú E dlBhu sSÚ t cu H . RBHmanRBHPaKRtas´za GñkcUrsYrPik¡úsg¹cuH . eKcUleTArkPik¡úsg¹ eJlza bBi R telakm© a s´ d * c eRmI n sU m elakm© a s´ R :b´ P i k ¡ ú E dlCaBhu s SÚ t . Pi k ¡ ú e Jlza RBHGannÞ e tæ r RJhμ N ¾ . RJhμ N ¾ b U C aRBHezr; eday éRtcI v rmantémø m Y y Jn´

.

RBHezr;TTY l éRtcI v rehI y

:neTAkan´

smñ a k´ r bs´ R BHmanRBHPaK . RBHmanRBHPaK Rtas´ s Y r za :nsM B t´ mkBI N aGannÞ . RBHGannÞ R kabTU l za bBi RtRBHGg< d * c eRmI n RJhμ N ¾ mñ a k´ z V a y Etx\ ú M R BHGg< R :zñ a nw g RbeKncI v renH dl´ e lakm© a s´ s arI b u R t . RBHmanRBHPaKRtas´ z a RbeKncu H GannÞ . GaÇ bBiRtRBHGg<d*ceRmIn RBHsarIbuRtec[seTAkan´TIcarikehIy . BÇ cU r RbeKn evlaelakmkcu H .


-35- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ GaÇ RBHGg< R Tg´ b J¦ t þ i s i k ¡ a bTTu k ehI y . BÇ k* R BHsarI b u R tnw g mkkalNa . GaÇ si k ¡ a bT

RbmaN 10 ézá R BHGg< . RBHmanRBHPaK eTI b RTg´ b J¦ t þ i

edayRBHtRmas´ z a

mñ a lGannÞ

tzaKtGnu J ¦ a toPi k ¡ ú r kSa

Gti e rkcI v rTu k :n 10 ézá Cay¨ a géRkElg . sU m |I R BHsarI b u t þ e tæ r :nvtæ ú N aEdleBjci t þ zV a yvtæ ú e naHdl´ R BHGannÞ e tæ r y¨ a genaHdU c Kña . RBHezr;TaM g enaHrab´ GanKñ a ni g Kñ a y¨ a genH

.

RBHezr;eTI b sY r mu n

eRJH

esckþ I r ab´ G anKñ a edayRbkardU e cñ H . mY y eT[t eQμ a Hza sY r esckþ I e XI j enaH Kb|I s Y r taM g BI v tæ ú t i c eTA eRJHdU e cñ a H RBHezr;Ki t za nw g sY r RBHGannÞ m u n RBHGannÞ n w g eqø I y R:b´ t ambdi P aNrbs´ x ø Ü n ksSb;

mhaemaK< l ø a n

tmk

eTI b nw g sY r RBHervt; Gnu r u T Æ

mha-

RBHmhaemaK< l ø a nnw g eqø I y R:b´ t ambdi P aN

rbs´ x ø Ü n bnÞ a b´ B I R BHezr;TaM g 5 rU b eTI b nw g sY r eyI g sU m |I e yI g nw g eqø I y R:b´ t ambdi P aNrbs´ x ø Ü n

RBHZm( e TsnaenHnw g dl´ T I b M p u t

dl´

esckþ I bri b U N ( edayJkümanRbmaNb¨ u e NÑ H k* m i n Emn kalebI d U e cñ a H BY k eyI g TaM g Gs´

nw g cU l eTARkabTU l sY r RBHTsBl

RBHsasþ a nw g RTg´


-36- Gdækfa mhaeKasigÁs alsURt TI 2 eqø I y R:b´ e dayRBHsBV J ¦ ú t J¦ a N

RBHZm( e Tsnanw g dl´ T I b M p u t

dl´

esckþ I b ri b U N ( edayBakümanRbmaNb¨ u e NÑ H k* m i n Emn dU c kaler]gkþ I ekI t kñ ú g CnbT

er]gkþ I r Emgdl´ e mRsú k kalemRsú k mi n Gacnw g kat´ e r]g

kþ I : n rEmgdl´ e cAhV a yextþ kaleKmi n Gac rEmgdl´ G ñ k Bi P akSa kal eKmi n Gac rEmgdl´ e snabtI kalesnabtI e naHmi n Gac rEmgdl´ ó braC kalóbraCenaHmi n Gacnw g kat´ k þ I : n

rEmgdl´ R BHraCa

taM g BI e vla

RBHraCamanRBHraCvi n i c ä & y ehI y er]gkþ I rEmgdac´ e dayRBHraCOg, a r esckþ I rEmgmi n pø a s´ b þ Ú r y¨ a gNa eyI g k* d U e cñ a Hnw g sY r RBHGannÞ m u n ÇÇÇ kalebI dU e cñ a H BY k eyI g TaM g Gs´ nw g cU l eTATU l sY r RBHTsBl RBHsasþ a nw g RTg´ e qø I y R:b´ e dayRBHsBV J¦ ú t J¦ a N Zm( e TsnaenHnw g dl´ T I bM p u t dl´ esckþ I bri b U N ( edayJkümanRbmaNb¨ u e NÑ H dU e cñ H RBHezr;kalyl´ eXI j y¨ a genH eTI b :nsY r RBHGannÞ e tæ r mu n . bTza BhusSúeta ehati esckþIza Pik¡úenaHsþab´eRcIn GZib|ay za er[nnvg< s tæ ú s asn¾ edayGM N acGk¡ r ;xagedI m ni g xagcu g én:lI ni g Gnu s nÆ i . bTza sutFera KW CaGñ k TTY l su t ;Tu k :n . Bi t ehI y RBHBu T Æ -


-37- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ vcn;

EdlPi k ¡ ú : ner[nEt:lI R tg´ e nH

mi n taM g enA

dU c Tw k kñ ú g qñ a M g Zø ú H

CatkRbkarEtmY y

vi n as:t´ e TAEt:lI R tg´ e nH

elakmi n Gacnw g eJl

kñ ú g kNþ a lbri s & T :n

Pi k ¡ ú e nH

ßR:b´ s U R t ß

mi n eQμ a Hza

Gñ k

RTRTg´ s u t ;eT . cM E NkRBHBu T Æ v cn;EdlPi k ¡ ú N aer[nehI y rEmgdU c Ca evlaEdlxø Ü n er[nmkehI y n@ u H Ég kalelakmi n eZV I k arsV a ZüayTaM g 10 qñ a M TaM g 20 qñ a M k* m i nvi nas:t´ Pi k ¡ úe nHeQμ a Hza Gñ k RTRTg´ s u t ; . bTza su t snñ i c eya :ndl´ Gñ k snSM s u t ; k* s u t ;EdlPi k ¡ ú NasnSM T u k kñ ú g hi b KW hTy;taM g enA dU c sñ a mcarw k elI s i l a ni g dU c xø a j´ r aCsI h ¾ su t ;CaTI s nSM

EdleKdak´ T u k kñ ú g qñ a M g mas .

bTza

Fta

:ndl´

Pi k ¡ ú e nH taM g enA

eQμ a Hza

Gñ k man

RTRTg´ c aM T u k CM n aj

mi n eXø { gXø a t Pi k ¡ ú e naH kalGñ k Na> ni y ayza elakcU r eJlsU R t ßCatkÉeNaH dU e cñ H rEmgeJlza eyI g TenÞ j eRb{beZ[b saksY r ehI y nw g dw g EtsRmab´ r U b xø H RTRTg´ c aM T u k CM n ajdU c CaPvg< e sat . kalGñ k Na> eJlza sU m elakcU r eJlsU R t ßCatkÉeNaH elak rEmgelI k eLI g eJlsU R t ßCatkenaH:nPø a m . bTza Fta elak sM e dAykPi k ¡ ú e naH eTI b eJlehI y . bTza vcsa bri c i t þ a :ndl´


-38- Gdækfa mhaeKasigÁs alsURt TI 2 elakTenÞjehIyedayvaca edayGMNacénsutþTsk; vK<Tsk; bNÑasTsk; . bTza mnsanu e bkç i t a :ndl´ smø w g edayci t þ . kalPi k¡ú Na Ki t edayci t þ nU v RBHBu T Æ v cn; Edlxø Ü n TenÞ j ehI y edayvaca RBH Bu T Æv cn; rEmgR:kdkñ ú g TI e naH> KW R:kd dU c rU b R:kddl´ bu K < l Edl Qrkan´ e Pø I g y¨ a gZM dU e cña H . bTza mnsanu e bkç i t a enaH elaksM e dA ykPi k ¡ ú e naH eTI b eJl

. bTza Ti d æ i y asu b di v i T § a :ndl´ cak´ Z ø ú H

edaylÁ edaybJ¦ a edayehtu ni g pl . kñ ú g bTza bri m NÐ e l hi bTBüBa¢ e nhi enH eQμ a HbTBüJ¢ n ;

eRJHeZV I e sckþ I o R:kd eZV I b T

enaHobri b U r edayGk¡ r ; eJlBüJ¢ n ; 10 y¨ a g mi n oxU c eQμ a Hza bTBüJ¢ n ;er[bry

mü¨ a geT[t

Pi k ¡ ú N a

kalnw g sEmþ g Zm( k ñ ú g bri s & T

GagsU R t ßCatkehI y ykRBHsU R t ßCatkdéTmkGZi b |ay eJl óbmarbs´sURtenaH oer]genaHknøgeTA cab´er]genH dak´er]genaH RtLb´ eTAGZi b |ayer]gmY y epSg :nevlak* e RkakeLI g cM E NksU R tEdlelak GagTu k k* R tw m EteBalGagTu k b¨ u e NÑ a H mi n er[bry

.

.

cM E NkPi k ¡ ú N aGagsU R t

Jkürbs´ P i k ¡ ú e naH ßCatk

eQμ a Hza

mi n ykbTxagkñ ú g

sU m |I mY y bT mklu b Gnu s nÆ i ni g xagedI m xagcu g én:lI taM g enAkñ ú g n& y


-39- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ EdlGacarüoTu k RbRBw t þ e TA dU c kM N t´ e daykarzø w g dU c bJ© Ú l Tw k eTAkñ ú g GNþ Ú g eRCA

dU c si n Æ B V G aCaenyüt®nþ M e CI g Jkürbs´ P i k ¡ ú e naH eQμ a Hza

er[bry elaksM e dAykJküEbbenH eTI b eJlza bri m NÐ e lhi bTBüBa¢ e nhi dU e cñ H . kñ úg bTza Gnub,Ben§hi esckþ I z a Pi k ¡ ú N a eJlZm( taM g BI e vla epþ I m sU R t ßCatk R:rBÆ R bjab´ R bjal´ d U c Gñ k rlakePø I g dU c Gñ k TM J r rbs´ e kþ A eZV I T I k an´ y kehI y ni g mi n kan´ y kehI y kñ ú g Gnu s nÆ i x agedI m xagcu g én:lI ku h kkñ ú g TI e naH> cb´ e RkakeTA dU c Gñ k ci J © w m stV T nSg Rtac´ e TAkñ ú g cenø a Hsø w k eQI c as´ Pi k ¡ ú N a kaleJlZm( eBlxø H k* r h& s eBlxø H k* y W t

eBlxø H eZV I s M e Lgxø a M g

eBlxø H eZV I s M e Lgti c >

eqHsaksB

eBlxø H eqH

eBlxø H k* r lt´

y¨ a gNa

RBHZmμ k zi k

eRb{bpÞ w m dU c ePø I g eqHsaksB

dU c ePø I g

Pi k ¡ ú e naHeQμ a Hza

dU e cñ a HEdr

kalbri s & T

R:zñ a nw g eRkak k* e pþ I m eLI g eT[t . sU m |I P i k ¡ ú N a kaleJloBi s þ a r kñ ú g TI e naH:n EtelakeJldU c kardkdegØ I m dU c TY j yM Jkürbs´ P i k ¡ ú TaM g enHsU m |I T aM g Gs´ eQμ a Hza mi n Cab´ t Kñ a . cM E NkGñ k Naepþ I m sU R t taM g enAkñ ú g n& y EdlGacarüoTu k eZV I mi n odac´ E xSRbRBw t þ e TA dU c RkEsTw k


-40- Gdækfa mhaeKasigÁs alsURt TI 2 jú a M g JküoCab´ m i n dac´

dU c Tw k Zø a k´

Jkürbs´ e KeQμ a Hza

edaylMdab´ elaksMedAykJküenaH eTIbeJlza Gnu b ,Bn§ h i

Cab´ t Kña dUecñH .

bTza Gnu s ysmu K Çatay :ndl´ edI m |I d kGnu s & y 7 y¨ a g . bT za ÉvrU e bn esckþ I z a éRBeKasi g < s alv& n Kb|I l Á e dayPi k ¡ ú B hu s SÚ t EbbenH

ßR:kddU c CaPi k ¡ ú r U b EbbenaHÉg

Caysg¹adi n i g Caysg¹adi

Tl´ K ñ a ßCg< g ´ n w g Cg< g ´ T l´ K ñ a Kb|I R Cabesckþ I k ñ ú g var;TaM g BY g edayn& y enH . 11 Pi k ¡ ú e Qμ a H bdi s lø a narama eRJHGtæ z a karBY n smá M C aTI mkeRtkGrrbs´ P i k ¡ úe naH

.

bTza

bdi s lø a nreta

KW

eRtkGrehI y

kñ ú g karBY n smá M . 12 bTza shsSM elakanM KW elakZatu m Y y Jn´ . Bi t ehI y karesBZu r ;Cab´ e daykarBi c arNarbs´ R BHezr; manRbmaN b¨ u e NÑ H . cM E NkRBHezr;kalR:zñ a rEmgRtÜ t emI l :neRcI n EsncRkvaL . bTza ]bri ) asaTvrKeta :ndl´ bu r sGñ k eTAxagelI R :saT EdllÁ 7 Can´ . ß 9 Can´ . bTza shsSM enmi m NÐl anM evaelaekyü

esckþ I z a

Kb|I e bI k bgÁ Ü c RkeLkemI l mNÐ l énkg´ T aM g Jn´


-41- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ taM g enARtg´ d u M xñ g kg´ n w g xñ g kg´ t aM g Tl´ K ñ a kñ ú g bri e vNR:saT:n du M k þ I kaM k þ I cenø a HkaM k þ I xñ g kþ I eTI b R:kddl´ b u r senaH . bTza Évemv exa Gavu e sa esckþ I z a Pi k ¡ ú E dlmanTi B V c k¡ ú s U m |I e nH rEmgRtÜ t emI l elak mY y Jn´ e dayTi B V c k¡ ú knø g ck¡ ú r bs´ m nu s S Pñ M s i e nru m Y y Jn´ kñ ú g cRkvaLmYyJn´ rEmgR:kddUcduMkg´ EdlR:kddl´bursGñk QrelIR:saT enaH

TV I b

R:kddU c kaM

mnu s SEdlQrenAelI T V I b

R:kddU c cenø a HkaM

Pñ M c RkvaL rEmgR:kddU c xñ g kg´ . 13 bTza GrBaØ e ka KW Gñ k smaTanGrJ¦ Z u t g< . sU m |I k ñ ú g bTd* e ss k* m ann& y enHÉg . 14 bTza ena c sM s aeTnþ i KW mi n CM T as´ K ñ a . Bi t ehI y bu K < l EdlGacnw g sY r bJØ a eZV I o manehtu m anpl eQμ a Hza rEmgTas´ Kñ a . GZi b |ayza BY k Pi k ¡ ú rEmgmi n eJly¨ a genH . bTza bvtþ i n I ehati

:ndl´ rEmgRbRBw t þ e TA dU c RkEsTw k kñ ú g Tenø . 15 bTza yay evaharsmabtþ i y a esckþ I z a edayvi h ar-

smabtþ i C aelaki y ; ßelaku t þ r ;Na . 16

bTza saFu saFu sarI b u t þ esckþ I z a saZu k arenH RBH-


-42- Gdækfa mhaeKasigÁs alsURt TI 2 manRBHPaKRbTandl´ R BHGannÞ e tæ r

RBHmanRBHPaK

Rtas´ n w g RBHsarI -

bu t þ e tæ r . kñ ú g TI T aM g BY g k* m ann& y enH . bTza yfatM GanenÞ a esckþ I za k*GannÞ kalnwgBüakrN¾edayRbéB Kb|IBüakrN¾ y¨agNa BüakrN¾ ehI y dU e cñ a H . GZi b |ayza RBHGannÞ BüakrN¾ t amsmKY r KW smrmü dl´ G CÄaRs& y rbs´ x ø Ü n nu @ H Ég . Bit ehI y RBHGannÞ e tæ r CaBhu sSÚ t edayxø Ü n Ég sU m|I G ZüaRs& y rbs´ e lak

taM g enAy¨ a genHza

Ohñ @

sRBhμ c arI k ñ ú g sasna

Kb|I C a

Bhu s SÚ t dU e cñ H . eRJHehtu G V I eRJHza vtæ ú E dlKY r ßmi n KY r vtæ ú E dl maneTas ßmi n maneTas eTasZá n ´ ßRsal Ekéx:n Ekéxmi n :n rEmgR:kddl´ P i k ¡ ú B hu s SÚ t Pi k ¡ ú E dlCaBhu s SÚ t Bi c arNaRBHBu T Æ v cn; Edlxø Ü n er[nehI y Ki t za sI l elakeJlTu k ehI y kñ ú g TI e nH smaZi elakeJlTu k ehI y kñ ú g TI e nH

vi b sSna

elakeBalTu k ehI y kñ ú g TI e nH

mK< p lni B V a n elakeBalTu k ehI y kñ ú g TI e nH bM e BjsI l kñ ú g TI m krbs´ sI l bM e BjsmaZikñúgEdlmkrbs´smaZi júaMgvibsSnaokan´ykkñúgTI mkénvibsSna ceRmI n mK< rEmgeZV I o c|as´ n U v pl eRJHdU e cñ a H

GZüa-

Rs& y rbs´ R BHezr; rEmgdU e cñ H za Ohñ @ sRBhμ c arI r bs´ e yI g er[nni k ay


-43- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ mY y ßBI r bI ßbY n ßR:M n i k ayehI y Bi c arNa bM e BjsI l CaedI m kñ ú g karmkénsI l CaedI m Kb|I e ZV I o c|as´ n U v mK< p l ni g ni B Va nedaylM dab´ . sU m |I k ñ ú g var;d* e ss k* m ann& y enHÉg . 17 Bi t ehI y RBHervt; eBjci t þ k ñ ú g Qan eRtkGrehI y kñ ú g Qan eRJHdU e cñ a H elakmanKM n i t y¨ a genHza Ohñ @ sRBhμ c arI r bs´ e yI g Gg< ú y Etmñ a k´ É g eZV I k si N bri k mμ jú a M g smabtþ i 8 oekI t ceRmI n vi b sSna manQanCabTdð a n Kb|I e ZV I o c|as´ n U v elaku t þ r Zm( eRJHdU e cñ a H eTI b BüakrN¾ y ¨ a genH . 18

RBHGnu r u T Æ

manTi B V c k¡ ú

elakmanKM n i t y¨ a genHza

Ohñ @

sRBhμ c arI ceRmI n Gaelakksi N eXI j stV TaM g LaykM B u g cu t i ni g ób|tþ i kñúgcRkvaLeRcInJn´ edayTiBVck¡ú júaMgcitþosegVK eRJHvdþP&y ceRmIn vib sSna Kb|I e ZV I o c|as´ n U v elaku t þ r Zm( eRJHdU e cña H eTI b BüakrN¾ e hI y y¨ a genH . 19 Ohñ @

RBHmhaksSb;

sRBhμ c arI C aZu t vaT

CaZu t vaT

elakmanKM n i t y¨ a genHza

jú a M g tNØ a RBmTaM g bc© & y osá Ü t eTA

eday

Ganu P aBénZu t g< ehI y km© a t´ k i e ls edayRbkarepSg > sU m |I B Y k déT


-44- Gdækfa mhaeKasigÁs alsURt TI 2 ceRmI n vi b sSna Kb|I e ZV I o c|as´ n U v elaku t þ r Zm( eRJHdU e cñ a H eTI b BüakrN¾ ehI y y¨ a genH . 20 RBHmhaemaK< l ø a n dl´ T I b M p u t énsmaZi : rmI EcklM d ab´ ci t þ d * s u x u m lM d ab´ x nÆ lM d ab´ Z atu lM d ab´ G aytn; karcU l Qan kar Qancu H kan´ G armμ N ¾

karkM N t´ G g<

karkM N t´ G armμ N ¾

karkat´ G g<

karkat´ G armμ N ¾ ceRmI n edaycM E NkmY y ceRmI n edaycM E Nk 2 dU e cñ a H eTI b R:kddl´ G ñ k er[nGPi Z mμ b ¨ u e NÑ a H . k* G ñ k mi n :ner[nGPi Z mμ kal nw g eJlZm( rEmgmi n dw g za enHCaskvaT; enHCabrvaT; karsEmþ g brvaT;za eyI g nw g sEmþ g skvaT; karsEmþ g skvaT;za eyI g nw g sEmþ g brvaT; rEmgeJllM dab´ Z m( o xu s cM E NkGñ k er[nGPi Z mμ rEmgsEmþ g skvaT;edayskvaT;Bi t R:kd

ßbrvaT;edaybrvaT;Bi t R:kd

rEmg

mi n eJllM d ab´ Z m( o xu s eRJHdU e cñ a H RBHezr;manKM n i t y¨ a genHza Ohñ @ sRBhμ c arI C aGñ k er[nGPi Z mμ

jú a M g QanoZø a k´ c u H kñ ú g TI d * s u x u m

ceRmI n

vib sSna Kb|I e ZV I o c|as´ n U v elaku t þ r Zm( eRJHdU e cña H eTI b BüakrN¾ e hI y y¨ a genH . 21

RBHsarI b u R t dl´ T I b M p u t énbJ¦ a :rmI rEmgGacjú a M g ci t þ


-45- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ oRbRBw t þ e TAkñ ú g GM N acrbs´ x ø Ü n :nedaybJ¦ a

Gñ k manbJ¦ a exSaymi n

GaceT . Bit ehI y Gñ k manbJ¦ a Tn´ e xSay RbRBw t þe TAkñ ú g GM N acénci t þ E dl ekI t eLI g ekþ A RkhayeTAxagenH ni g xagÉeNaH 2-3 ézá dl´ P aBCa RKhsæ RbsBV e sckþ I v i n asmi n EmnRbeyaCn¾ eRJHdU e cñ a H RBHezr;man karKi t y¨ a genHza Ohñ @ sRBhμ c arI mi n RbRBw t þ e TAkñ ú g GM N acénci t þ jú a Mg ci t þ o RbRBw t þ e TAkñ ú g GM N acrbs´ x ø Ü n b®g, a besckþ I e sBCab´ s RtÚ v ni g esckþIekþARkhayTaMgGs´rbs´citþenaH minoecjeTAxageRkA sUm|Ibnþic bnþ Ü c . ceRmI n vi b sSna Kb|I e ZV I o c|as´ n U v elaku t þ r Zm( eRJHdU e cñ a HeTI b BüakrN¾ e hI y y¨ a genH . 22 bTza seBVs M eva sarI b u t þ su P asi t M bri y aeyn esckþ I za mñ a lsarI bu Rt ehtu é nesckþ I s Á a tedayBY k Pi k ¡ ú EdleRtkGrkñ ú g Qan xø H Gñ k :nTi B V c k¡ ú x ø H Gñ k Zu t g< v aT;xø H Gñ k er[nGPi Z mμ x ø H Gñ k mi n RbRBw t þ eTAkñ ú g GM N acénci t þ x ø H sRmab´ s g¹aramman . eRJHdU e cñ a H Jkürbs´ BY k Pi k ¡ ú T aM g Gs´ enaHÉg

Casu P asi t edaybri y ay

KW

Casu P asi t edayehtu

mi n CaTu B Ö a si t eT . bTza Gbi c mmabi su N af esckþ I z a


-46- Gdækfa mhaeKasigÁs alsURt TI 2 mü¨ a geT[t BY k Gñ k cU r sþ a b´ J kürbs´ t zaKt . bTza n tavahM \mM blø g á M Pi n Þ i s Sami esckþ I z a tzaKttaM g esckþ I B üayammanGg< 4 enH ehI y nw g mi n Tmø a y KW nw g mi n eRkakcak karGg< ú y ceRmI n smaZi Rtw m enaH . :n»za RBHmanRBHPaK RTg´ lHsi r I raCsm|tþ i e nH:n edayRBHjaNEdlcas´ k ø a RTg´ e cjGPi e n®s, m n¾ esþ c eLI g kan´ e JZi m NÐ l edaylM d ab´ RTg´ t aM g esckþ I B üayamRbkb edayGg< 4 Rbzab´ G g< ú y ceRmI n smaZi CakareCaKC& y manRBHT& y taM g maM

RTg´ T mø a ymar

ni g kgT& B rbs´ m arTaM g

3

ehI y RTg´ j ú a M g mu W n

elakZatu o bnø W e hI y RTg´ c ak´ Z ø ú H RBHsBV J ¦ ú t J¦ a N kñ ú g evlaCi t Pø W . RBHmanRBHPaK RTg´ s M e dAykmhaeJZi b lø & g ,e naHrbs´ R BHGg< eTI b Rtas´ y¨ a genH . mü¨ a geT[t RBHmanRBHPaK sU m|I k alRTg´ Gnu e RKaHCnGñ k ekI t kñ úg xageRkay

RTg´ s Emþ g vtþ b di b tþ i

eTI b Rtas´ y ¨ a genH

.

Bi t ehI y

EdlCasar;dl´ k lüaNbu z u C ¢ n RBHmanRBHPaK

RTg´ e XI j za

kñ ú g

GnaKt ku l bu RtGñ k manGZüaRs& y y¨ a genH nw g sBa¢ w g Ki t eXI j eday RbkardU e cñ H RBHmanRBHPaK kalRtas´ m haeKasi g < s U R t eTI b Rtas´ z a mñ a lsarI b u R t Pi k ¡ ú k ñ ú g sasnaenH kñ ú g xageRkayPtþ ÇÇÇ mñ a lsarI b u R t


-47- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ éRBeKasi g < s alv& n Kb|I r u g er]g

edayPi k ¡ ú E bbenHÉg . Pi k ¡ ú T aM g Lay

Kit za BY k eyI g nw g kan´ y kGCÄas& y rbs´ R BHmanRBHPaK dU e cñ H RtLb´ B I bi N Ð : t kñ ú g xageRkayPtþ taM g esckþ I B üayammanGg< 4 manci t þ t m, l ´ maM nwgkMNt´smNZm(EdlxøÜnKYreZVIza BYkeyIgenAminTan´seRmcGrhtþ nw g mi n Tmø a ykarGg< ú y ceRmI n smaZi e nH dU e cñ H Pi k ¡ ú B Y k enaH bdi b tþ i e hI y y¨ a genH

nw g eZV I T I b M p u t énCati

b¨ u e NÑ a H dU e cñ a H

Cra

ni g mrN;:n

edayézá b nþ i c bnþ Ü c

RBHmanRBHPaK kalRTg´ G nu e RKaHCnCM n an´ e RkayenH

RTg´ s Emþ g vtþ b di b tþ i EdlCasar;dl´ k lüaNbu z u C ¢ n eTI b Rtas´ y ¨ a g enH . bTza ÉvrU e bn exa sarI b u t þ Pi k ç ú n a eKasi g Á s alvnM esaePyü esckþ I z a

mñ a lsarI b u R t

éRBeKasi g < s alv& n

Kb|I r u g er]gedayPi k ¡ ú

EbbenH y¨ a genHÉg cb´ R BHZm( e Tsna edayGnu s nÆ i d U e cñ H Ég .

¬ cb; Gdæk fa mhaeKasigÁs alsURtTI 2 ¦

3


-48- Gdækfa mhaeKa)lsURt TI 3 G dð k za mhaeKa:lsU R tTI 3 23 mhaeKa:lsU R t manbTepþ I m za Évemμ su t M . x\ ú M : n sþ a b´ m kehI y y¨ a genH

kñ ú g mhaeKa:lsU R tenaH

man

3

kza

KW

Éknali k a ctu r sSa ni s i n ñ v tþ i k a . kareJl:lI k ñ ú g kza TaM g 3 enaH ni g eJlesckþ I E tmY y bT eKa:lGñ k mi n qø a t

eQμ a Hza

Éknali k a

sEmþ g Pi k ¡ ú G ñ k mi n qø a t

.

karsEmþ g nay

sEmþ g nayeKa:lGñ k qø a t

sEmþ g Pi k ¡ ú G ñ k qø a t eJlRbmU l Tu k Ca 4 BY k eQμ a Hza ctu r sSa . kar sEmþ g nayeKa:lGñ k mi nqø a todl´ T I bM p u t karsEmþ g Pi k ¡ ú G ñ k mi n qø a t o dl´ T I b M p u t

karsEmþ g nayeKa:lGñ k qø a t

odl´ T I b M p u t

karsEmþ g

Pi k ¡ ú G ñ k qø a t odl´ T I b M p u t enHeQμ a Hza ni s i n ñ v tþ i k a . kzaenH Gacarü TaM g BY g kñ ú g Zmμ v i n & y :nRbRBw t þ m kehI y . 24 bTza ÉkaTshi Pi k ç e v GegÁ h i KW edaycM E NkéneTas 11 y¨ a g bTza eKaKNM ERbza hV Ú g eKa . bTza bri h ri t u M :ndl´ naM ´ e TA . bTza pati k atu M :ndl´ odl´ e sckþ I c eRmI n . bTza \F KW kñ ú g elakenH . bTza n rU b BaØ Ú ehati :ndl´ rEmgmi n s< a l´ r U b eday


-49- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ edaykarrab´ ßedayBN( .

eQμ a Hza rEmgmi n s< a l´ e daykarrab´ KW

rEmgmi n dw g eKarbs´ x ø Ü n za mY y ry ßmY y Jn´ . nayeKa:lenaH kal emeKaRtÚ v smø a b´ ßec[secjeTAGM B I hV Ú g ehI y RCabza ²ézá e nH emeKa RbmaNb¨ u e NÑ H :t´ e TA³ dU e cñ H Rtac´ e TArhU t Gs´ 2-3 Rsú k ßéRB rEmgmi n EsV g rk kalemeKarbs´ G ñ k déTcU l eTAkan´ h V Ú g eKarbs´ x ø Ü n rab´ cM n Y n ehI y RCabza ²eKaTaM g enHRbmaNb¨ u e NÑ H mi n Emnrbs´ eyIg³ dUecñH minykrMBat´eQIvayecjeTA emeKarbs´eKEdl:t´eTAehIy k* C akar:t´ eTA

.

eKedjek[gemeKarbs´ G ñ k déTRtac´ e TA

eXI j ehI y KRmamza

²nayeKa:lenH

.

BY k m© a s´ r bs´ e Ka

rW t Tw k edaHemeKarbs´ B Y k eyI g

rhU t Gs´ k alCani c © RbmaNb¨ u e NÑ H ehI y ³ naM y kemeKarbs´ x ø Ü n eTA . sU m |I h V Ú g eKarbs´ e K rEmgvi n aseTA eKrEmgXø a tqá a ycakkarbri e PaK bJ© e Kars . nayeKa:lEdleQμ a Hza mi n dw g edayBN( KW mi n dw g za eKa BN( s manRbmaNb¨ u e NÑ H BN( R khmRbmaNb¨ u e NÑ H BN( e xμ A RbmaN b¨ u e NÑ H BN( d agRbmaNb¨ u e NÑ H BN( e x[vRbmaNb¨ u e NÑ H nayeKa:l enaH kalemeKaRtÚ v smø a b´ ß ec[secjeTA .l. eKrEmgXø a tqá a ycak


-50- Gdæk fa mhaeKa)lsURt TI 3 BI k arbri e PaKbJ© e Kars . bTza n lkçN ku s ela ehati esckþ I z a rEmgmi n dw geRK}gsm< a l´ E dlepSgKñ a

manZñ Ú

lM E BgCaedI m

Edlxø Ü n eZV I

CaeRK}gsm< a l´ T u k Rtg´ x ø Ü n rbs´ e meKa nayeKa:lenaH kalemeKaRtÚ v smø a b´

ßec[secjeTA

rab´ c M n Y n eKa

ehI y dw g za

ézá e nHeKalk¡ N ;

ÉeNaH:t´ e TA .l. eKrEmgXø a tqá a y sU m |I c akkarbri e PaKbJ© e Kars . bTza n Gasadi k M saedta esckþ I z a dM e ¶rbs´ e Kamaneday karb¨ H dg< t ´ ni g bnø a CaedI m mu t ru y k|alex[vbnþ k ´ B gTu k Rtg´ d M e ¶enaH eQμ a Hza

mi nq, w H Bgru y rbs´ r u y k|alex[vTaM g enaH nayeKa:lykeQI

q, wH Bgru y TaM g enaHecj ehI y Kb|I dak´ z ñ a M nayeKa:llá g ´ mi neZV I y¨ a g enaH . eRJHdU e cñ a H elakeTI beJlza mi n q, w H Bgru y . dM e ¶eKarbs´ eKraldal CadM e ¶eRCA BY k stV t U c > ecaH cU l eBaH:n emeKaTaM g enaH RtÚ v esckþ I Q W c ab´ R Kbsg, t ´ mi n GacedI m |I n w g TM J rsu I e sμ A ni g pw k Tw k :n tamRtÚvkar TwkedaHrbs´emeKaTaMgLaykñúgTIenaHk*dac´ BYkeKak*zykmøaMg sU m |I G nþ r ayCI v i t rEmgmandl´ e KaTaM g 2 hV Ú g eKarbs´ e KrEmgsabsU n üxø H

eKrEmgXø a tqá a ycakbBa© e Karsxø H

edayRbkary¨ a genH

.

bTza n vNM bdi c ä a eTta ehati esckþ I z a dM e ¶EdlekI t ehI y dl´ e Ka


-51- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ edayn& y EdleJlehI y Kb|I y kéZμ ßRBalru M b i T . nayeKa:l lá g ´ mi n eZV I y ¨ a genaHeT . kalebI d U e cñ a H xÞ ú H rEmghU r ecjBI d M e ¶éneKa rbs´ e K

eKaRtdu s Kñ a ni g Kñ a

eRJHkarRtdu s enaH

dM e ¶ekI t dl´ e KaBY k

déT eKaRtÚvesckþIQWcab´RKb´sg,t´ehIyy¨agenH minGacnwgTMJrsuIesμA tamRtÚ v kar:n .l. eKrEmgXø a tqá a y . bTza n FUmM ktþa ehati esckþ I z a kñ ú g evlaxagkñ ú g rdU v ePø { g re:m nigmUsCaedImsm|ÚN( kalhVÚgeKacUleRkalehIy KYrbMBk´e day EpSgo kñ ú g eRkalenaH nayeKa:lGñ k mi n qø a t rEmgmi n bM B k´ E pSg ohV Ú g eKa RtÚ v re:mCaedI m eb[teb[nrhU t Gs´ m Y y yb´ T l´ P ø W k* e dkmi n lk´ kñ ú g ézá E sÁ k edklk´ E k|rKl´ e QI C aedI m kñ ú g TI e naH> kñ ú g éRB mi n GacedI m |I n w g TM Jrsu I e sμ A tamesckþ I R tÚ v kar:n

.l.

eKrEmgXø a tqá a y

cakkarbri e PaKbJ© e Kars . bTza n tit ßM Canati esckþ I z a mi n s< a l´ k M B g´ z a rabesμ I ßmi n rabesμ I manstV k ac ßmi n manstV k ac dU e cñ H . nayeKa:lenaH Elg emeKaocu H eTAedaymi n s< a l´ k M B g´

kalemeKaTaM g enaHCan´ p Þ a M g zμ C aedI m

Rtg´ k M B g´ m i n rabesμ I eCI g rEmgEbk emeKak* Z ø a k´ R tg´ k M B g´ e RCA manstV


-52- Gdæk fa mhaeKa)lsURt TI 3 kac manRkeBICaedIm k*xaMyk eKnwgRtÚveJlza ²ézáenHeKa:t´eTAehIy RbmaNb¨ u e NÑ H

ézá e nHRbmaNb¨ u e NÑ H ³

hV Ú g eKarbs´ eK

rEmgvi nasxø H

eKrEmgXø a tqá a ycakbBa© e Karsxø H edayRbkary¨ a genH . bTza

n

bi t M

Canati

esckþ I z a

mi n dw g eKaEdlpw k

k* n ay

eKa:lKb|IdwgeKaEdlpwk nigminpwky¨agenHza eKaenHpwk eKaenHminTan´ pw k eKaenH:nOkasRtg´ k M B g´ T w k sRmab´ p w k eKaenHmi n :ndU e cñ H . Et nayeKa:lenH

rkSahV Ú g eKakñ ú g éRBrhU t Gs´ m Y y ézá

opw k Tw k

k* e djeTATenø

dU e cñ H

ßRtBaM g

qÁ w g xñ g Tg< i c emeKaEdlmi n mankmø a M g cas´

xø Ü n :nOkascu H Tw k Rtw m -k

eKaZM

Ki t za

eyI g nw g

eKatU c ykEsñ g

ni g eKaEdlmankmø a M g ti c pw k tamesckþ I R :zñ a

ß

ni g eKa

eKaEdlsl´

kalmin:nOkas QrenAelIRcaMg pwkTwklayPk´xøH min:npwkxøH kal ebI d U e cñ a H nayeKa:l vayRtg´ x ñ g edjoeKaTaM g enaHRtLb´ c U l éRB eT[t kñúgeKaTaMgenaH emeKaEdlmin:npwk cukerayedayesckþIekþARkhay mi n Gacnw g TM J rsu I e sμ A tamesckþ I RtÚ v kar:n Tw k edaHrbs´ e meKakñú g TI e naH k*dac´ e TA hV Ú g eKak* z ykmø a M g .l. eKrEmgXø a tqá a y . bTza n vi f w Canati esckþ I z a mi n dw g za pø Ú v enHCapø Ú v rabesμ I


-53- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ rY c pu t GM B I P & y pø Ú v enHmi n rabesμ I KY r sgS& y manP& y cM e JHmu x . eKev[r pø Ú v EdlrY c pu t P& y

rabesμ I

edjhV Ú g eKaoedI r eTApø Ú v mY y eT[t

kø in raCsI h¾

ni g xø a CaedI m

ßGnþ r ayBIe carRKbsg, t ´

QreGI t -k

nw g TM J rsu I e sμ A

eKa:n

eRb{bdU c Rmw K Pá a k´

pw k Tw k mi n :ntamesckþ I R :zñ a

Tw k edaH

rbs´ e meKakñ ú g TI e naH k* d ac´ e TA .l. eKrEmgXø a tqá a y . bTza n eKacrku s ela ehati esckþ I z a k* n ayeKa:lKb|I qø a tkñ ú g sæ a nTI E dleKaRtac´ r ksu I Kb|I d w g eBl 5 ézá m þ g ß 7 ézá m þ g ohVÚgeKaRtac´rksuIkñúgTismYyehIy ézáEsÁk minKb|IoRtac´eTATIenaH . k* s æ a nTI E dlhV Ú g eKaZM Z ø a b´ R tac´ e TA esμ A Gs´ rabesμ I d U c mu x s< r sU m |I Tw k k* k krlÁ k ´ eRJHdU e cñ a H kñ ú g ézá T I 5 ßTI 7 eTI b KY r edjoeTArksu I kñ ú g TI e naHeT[t eRJHza sU m |I e sμ A k* R tLb´ d u H lÁ sU m |I T w k k* z ø a eday ehtu R bmaNb¨ u e NÑ H cM E NknayeKa:lenH mi n s< a l´ k al 5 ézá m þ g ß 7 ézá m þ g rEmgrkSasæ a nTI E dlxø Ü n rkSaehI y enaH ni g ral´ > ézá kal ebI d U e cñ a H hV Ú g eKarbs´ e Kmi n :nTM J rsu I e sμ A Edlex[vRss´ kalTMJr su I e sμ A sá Ü t pw k Tw k layPk´ Tw k edaHrbs´ e meKakñ ú g TI e naHk* d ac´ e TA .l. eKrEmgXø a tqá a y .


-54- Gdækfa mhaeKa)lsURt TI 3 bTza GnvesseTahI ehati esckþ I z a sac´ ni g Qamrbs´ k U n eKa nw g taM g enA:nRtw m Na nayeKa:lGñ k qø a t Kb|I r W t Tw k edaHoenA sl´ 1-2 RkesamedaH Rtw m Etb¨ u e NÑ a H nayeKa:lenH rW t Tw k edaH mi n :nenAsl´ G V I ehvht´

sRmab´ k U n eKaeLI y

edaykareRskTw k edaH

sø a b´ c M e JHmu xem

kU n eKaEdlenAe¶edaH

kalmi n GacTb´ x ø Ü n enA:n

emeXI j kU ntU c ehI y Ki t za

kU ntU c rbs´ e yI g

rEmg

k* d Y l cu H mi n :n

sUm|Inwge¶edaHrbs´emxøÜn minGacedIm|InwgTMJrsuIesμA pwkTwktamesckþI RtÚ v kar:n eRJHesckþ I e sakdl´ k U n Tw k edaHkñ ú g Rkesamk* d ac´ e TA hV Ú g eKarbs´eK rEmgvinasxøH eKrEmgXøatqáaycakbJ©eKarsxøH edayRbkar y¨ a genH TaM g Lay

.

eQμ a Hza . eQμ a Hza

eKa:

eRJHGtæ z a

eZV I mu xnaTIE dlCa:rbs´ e Ka

emeKa eRJHGtæ z a

naM h V Ú g eKa

KW naM e TA:n

tamesckþ I e Bjci t þ . bTza n Gti e rkbU C ay esckþ I z a Bi t ehI y nayeKa:lEdl qø a t bM b ¨ n eKaZM E bbenH edaykarbM b ¨ n CaBi e ss KW rEmgoGahard* RbNI t tak´ E tgedayrbs´ R kGU b ni g karci B a© w m 5 y¨ a g Rbdab´ p , a eQI Jk´ e Rsammas

ni g R:k´ R tg´ E sñ g

Gu C ePø I g oPø W r hU t mY y yb´

oedk


-55- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ xageRkamBi t ansM B t´ cM E NknayeKa:lenH rEmgmi n eZV I k areGI e BI E t mü¨agBIkaroGaharEdlRbNItCaedImenaH eKaZMkalmin:nbMb¨nCaBiess k*minrkSahVÚgeKa minkarJrGnþray hVÚgeKarbs´eKrEmgvinaseTA eKrEmg Xø a tqá a ycakbJ© e Kars edayRbkary¨ a genH . 25 bTza \F KW kñ ú g sasnaenH . bTza n rU b BaØ Ú ehati esckþ I z a rEmgmi n dw g nU v rU b EdleJlehI y y¨ a genHza mhaPU t rU b 4 edayGakar 2 KW edaykarrab´ ßedaysmu d ð a n . eQμ a Hza mi n s< a l´ edaykarrab´ KW mi n dw g za cM E NkénrU b 25 mkehI y kñ ú g :lI y ¨ a genH za Gaytn;KW EPñ k Rtec[k Rcmu H GNþ a t ni g kay Gaytn; KW rU b sM e Lg kø i n rs ni g epadð B V ; «tæ i ® nÞ i y bu r i s i ® nÞ i y CI v i t i ®nÞ i y kayvi J ¦ t þ i vcI v i J ¦ t þ i GakasZatu Gae:Zatu esckþ I R salénrU b esckþ I T n´ é nrU b esckþ I K Y r dl´ k argar esckþ I k ekI t eLI g esckþ I b nþ esckþ I c as´ k þ I Edl rU b Carbs´ m i n eT[g eKa:lenaH

Gahar

KW

BM n U t :y

.

Pi k ¡ ú e nH

eRb{bdU c nay

mi n s< a l´ r U b éneKaTaM g Layedaykarrab´ d U e cñ a H

Pi k ¡ ú k al

mi n s< a l´ r U b edaykarrab´ k* mi n GacedI m|I n w g kM N t´ r U b kan´ y krU b kM N t´ bc© & y

elI k eLI g kan´ s amBa¦ l k¡ N ;

ehI y kM N t´ G rU b

kan´ y kGrU b


-56- Gdækfa mhaeKa)lsURt TI 3 kM N t´ b c© & y

elI k eLI g kan´ s amBa¦ l k¡ N ;

okmμ d ð a ndl´ T I b M p u t :n

Pi k ¡ ú e naH rEmgmi n ceRmI n edaysI l smaZi vi b sSna mK< pl ni gni BVa n kñ ú g sasnaenH

dU c hV Ú g eKarbs´ n ayeKa:lenaH

rEmgmi n ceRmI n

dU e cñ a H . dU c nayeKa:lenaH rEmgXø a tqá a ycakbJ© e Kars y¨ a gNa Pi k ¡ ú e naHk* X ø a tqá a ycakZmμ k ¡ n Æ 5 KW sI l k¡ n Æ smaZi x nÆ bJ¦ a xnÆ vi m u t þ i xnÆ

vi m u t þ i j aNTsSnk¡ n Æ

EdlCarbs´ R BHGesk¡ ;

dU e cñ a H

eQμ a Hza

mi n s< a l´ e daysmu d ð a n KW mi n dw g za rU b RbmaNb¨ u e NÑ H mansmu d ð a n EtmY y RbmaNb¨ u e NÑ H mansmu d ð a nBI r RbmaNb¨ u e NÑ H mansmu d ð a nbI RbmaNb¨ u e NÑ H

mansmu d ð a nbY n

RbmaNb¨ u e NÑ H

rEmgmi n taM g eLI g BI

smu d ð a nNaeLI y dU e cñ H . Pi k ¡ ú e nH eRb{bdU c nayeKa:lenaH mi n s< a l´ rU b éneKaTaM g LayedayBN( d U e cñ a H Pi k ¡ ú m i n s< a l´ r U b edaysmu d ð a n kan´ ykrU b kM N t´ r U b ehI y .l. rEmgXø a tqá a y . bTza n lkçN kus ela ehati esckþ I z a rEmgmi n s< a l´ z a ku s lkmμ Gku s lkmμ Calk¡ N ;Jl ni g bNÐ i t EdleJlehI y y¨agnHza

buK<lBalmankmμCalk¡N; buK<lCabNÐitmankmμCalk¡N;

eKkalmi n s< a l´ y ¨ a genH mi n ev[rbu K < l Jl mi n Kb´ r kbNÐ i t kalmi n


-57- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ ev[rbu K < l Jl mi n Kb´ r kbNÐ it mi n s< a l´ v tæ ú E dlKY r mi n KY r Caku s l Gku s l vtæ ú E dlmaneTas mi n maneTas eTasZá n ´ eTasRsal Ekéx :n Ekéxmi n :n ehtu mi n Emnehtu kalmi n dw g vtæ ú e naH rEmgmi n Gac edI m |I n w g kan´ y kkmμ d ð a neTAceRmI n :n Pi k ¡ ú e naHrEmgmi n ceRmI n edayKu N mansIlCaedIm tamEdleJlehIykñúgsasnaenH dUchVÚgeKarbs´nay eKa:lenaH mi n ceRmI n KW CaGñ k Xø a tqá a ycakZmμ k ¡ n Æ dU c nayeKa:l Xø a tqá a ycakbJ© e Kars dU e cñ a H . bTza n Gasadi k M saedta ehati esckþ I z a rEmgmi n benÞ a bg´ kamvi t k, C aedI m EdleJlehI y y¨ a genHza kamvi t k, e kI t eLI g ehI y dU e cñ H mi nZø a b´ q , w H Bgru y CaGku s lvi t k, e nH kalRbRBw t þ e TAkñ ú g GM N acrbs´ v i t k, rEmgmi n GacedI m|I n w g kan´ y kkmμ d ð a neTAceRmI n :n Pi k ¡ úe naHrEmgXø a tqá a y dU c nayeKa:l .l. . bTza n vNM bdi c ä a eTta ehati esckþ I z a kalkan´ y kni mi t þ kñúgGarmμN¾RKb´y¨ag edayn&yCaedImza eXIjrUbedayck¡úehIy kan´yk ni mi t þ dU e cñ H rEmgmi n jú a M g esckþ I s RgÜ m odl´ R Bm dU c nayeKa:lenaH mi n bi T dM e ¶ dU e cñ a H Pi k ¡ ú e naHkalebI k TV a rRtac´ e TA rEmgmi n GacedI m |I n w g


-58- Gdæk fa mhaeKa)lsURt TI 3 kan´ y kkmμ d ð a neTAceRmI n :n .l. eKrEmgXø a tqá a y . bTza n FU m M ktþ a ehati esckþ I z a Pi k ¡ ú m i n bM B k´ E pSg KW Zmμ eTsna

dU c nayeKa:lenaHmi n bM B k´ E pSgdU e cñ a H

KW

mi n eZV I Z mμ k za

ß

srPJ¦ ; óbni s i n ñ k za ßGnu e maTna GM B I e naH BY k mnu s Smi n s< a l´ K u N enaHza Pi k ¡ ú E dlCaBhu s SÚ t manKu N dU e cñ H mnu s STaM g enaH kalmi n s< a l´ K u N ni g eTas rEmgmi n eZV I k arse®g< a Hedaybc© & y 4 elakkal lM : kedaybc© & y k* m i n GacedI m |I n w g eZV I k arsV a ZüayRBHBu T Æ v cn; bM e Bj vtþ b di b tþ i jú M a gkmμ d ð a neTAceRmI n :n .l. eKrEmgXø a tqá a y . bTza n tit ßM CanatM esckþ I z a Pi k ¡ úr Emgmi n cU l eTArkPi k ¡ úE dl CaBhu s SÚ t dU c CakM B g´ kalcU l eTArk mi n saksY r kan´ y k saksY r odw g y¨ a genHza bBi R telakd* c eRmI n BüJ¢ n ;enHKb|I m anGtæ y ¨ a gNa esckþ I é nPasi t enHetI d U c emþ c

:lI k ñ ú g TI k Enø g enH

:lI e JlTu k y¨ a g

Na esckþ I k ñ úg TI e nHsEmþ g Tu k y¨ a gNa Pik ¡ ú G ñ k CaBhu s SÚ t TaM g enaH Edl elakmi n saksY r y¨ a genH rEmgmi nebI k bgØ a jesckþ I E dlenAkM : M g mi n Eckecj

mi n sEmþ g

mi n eZV I e sckþ I E dleRCAorak´

mi n R:kd oR:kddl´ e lak .

mi n eZV I e sckþ I E dl


-59- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ bTza Genkvihietsu c kgçadæanIeysu Femμs u :ndl´ rEmgmi n benÞ a bg´ s U m |I e sckþ I s gS& y y¨ a gNamY y

kñ ú g esckþ I s gS& y TaM g Lay

manGZib|ayza

Zm(CaTItaMgénesckþIsgS&y

k*esckþIsgS&y

eQμaHza

rEmgmi n naM s U m |I e sckþ I s gS& y y¨ a gNamY y kñ ú g Zm( e naHecjeTA:n . elakmi n cU l eTArkkM B g´ KW Pi k ¡ úE dlCaBhu sSÚ t y¨ a genH eTI beBjeday esckþ I s gS& y mi n GacedI m |I n w g jú M a gkmμ d ð a neTAceRmI n :n dU c nayeKa:l

rEmgmi n s< a l´ k M B g´

y¨ a gNa

Pi k ¡ ú e nHmi n s< a l´ k M B g´

KW

Zmμ ;

dU e cñ a H kalmi n dw g :nsY r bJØ a mi n EmnCavi s & y cU l eTArkPi k ¡ ú G Pi Z mμ :nsY r vtæ ú E dlKY r mi n KY r

cU l eTArkPi k ¡ ú v i n & y Zr

:nsY r kar

kM N t´ r U b

ni g GrU b Pi k ¡ú TaM g enaH RtÚ v Pi k ¡ ú s Y r kñ ú g Zm( E dlmi n Emnvi s & y rEmgmi n Gac edI m |I n w g eqø I y :n

elakeTI b eBjeTAedayesckþ I s gS& y edayxø Ü n Ég

eTI b mi n GacedI m|I n w g jú a M g kmμ d ð a neTAceRmI n :n .l. eKrEmgXø a tqá a y . bTza bi t M n Canati esckþ I z a Pi k ¡ ú r Emgmi n dw g KW mi n :n :emaC¢ ; RbkbedayZm( pw k

ni g mi n pw k dU e cñ a H

dU c nayeKa:lenaH

Pi k ¡ ú G aRs& y bu J ¦ k i r i y avtæ ú

rEmgmi n RbsBV G ani s gS

rEmgmi n s< a l´ e KaEdl seRmcedaykarsþ a b´

eTAkan´ e ragsþ a b´ Z m( e hI y rEmgmi n sþ a b´ e day


-60- Gdækfa mhaeKa)lsURt TI 3 esckþ I e KarB Gg< ú y lk´ rEmgni y ayKñ a CaGñ k manci t þ b J¢ Ú n eTATI d éT Pi k ¡ ú kalmi n sþ a b´ Z m( e dayesckþ I e KarB

rEmgmi n GacedI m |I n w g jú a M g kmμ d ð a n

eTAceRmI n :n .l. eKrEmgXø a tqá a y . bTza n vI f i M Canati esckþ I z a Pi k ¡ ú r Emgmi n dw g c|as´ G ri y mK< manGg< 8 tamesckþ I B i t za pø Ú v enHCaelaki y ; pø Ú v enHCaelaku t þr ; dU e cñ H dU c nayeKa:lenaH

mi n dw g nU v pø Ú v

ni g mi n Emnpø Ú v

dU e cñ a H

kalelak

mi n dw g k* t aM g enAkñ ú g pø Ú v EdlCaelaki y ; rEmgmi n Gacnw g jú a M g elaku t þ r Zm( o ekI t eLI g :n .l. eKrEmgXø a tqá a y . bTza n eKacrku s ela ehati esckþ I z a Pi k ¡ úr Emgmi ndw g c|as´ sti b |dð a n 4 tamesckþ I B i t za Zm( T aM g enHCaelaku t þ r ; dU c nayeKa:l enaH mi n dw g nU v kal 5 ézá m þ g ni g 7 ézá m þ g dU e cñ a H kalelakmi n dw g bNþ ú H jaNrbs´ x ø Ü nTu k kñ ú g Zm( R tg´ T I E dlsu x u m

taM g enAkñ ú g sti b|dð a nCa

elaki y ; rEmgmi n GacedI m |I n w g jú a M g elaku t þ r Zm( o ekI t eLI g :n .l. eKrEmgXø a tqá a y . bTza GnvesseTahI esckþ I z a Pi k ¡ ú kalmi n s< a l´ R bmaNkñ ú g karTTY l

rEmgrW t ecjGs´ mi n :nbnSl´ T u k cME Nkkñ ú g ni e TÞ s var; BY k


-61- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ KhbtI G ñ k mansTÆ a mkbvarNadl´ P i k ¡ ú e naHza GPi h dæ ú M bvaernþ i kñ ú g kar bvarNaenH bvarNaman 2 KW bvarNaedayvaca 1 bvarNaeday bc© & y 1 . BY k mnu s SeTAkan´ s mñ a k´ r bs´ P i k ¡ úe hI y bvarNaza bBi R t elakm© a s´ d * c eRmI n elakm© a s´ K b|I R :b´ v tæ ú E dlRtÚ v kar dU e cñ H eQμ a Hza bvarNaedayvaca . BY k mnu s Skan´ s M B t´ ßePsC¢ ; manTw k edaH ni g Tw k GM e BACaedI m

eTAsmñ a k´ r bs´ P i k ¡ ú

eJlza

bBi R telakm© a s´ d * c eRmI n

sU m elakm© a s´ T TY l tamesckþ I R tÚ v karcu H dU e cñ H eQμ a Hza bvarNaeday bc© & y . bTza tRt Pi k ç ú mtþ M n Canati manGZi b |ayza Pi k ¡ ú m i n s< a l´ R bmaNkñ ú g bc© & y TaM g enaH mi n TTY l Etlμ m RbmaN edayn&yEdl elakeJlTukkñúgrzvinItsURtza Kb|IdwgRbmaNkñúgTayk dwgRbmaNkñúg eTyüZm( Kb|I d w g kmø a M g rbs´ x ø Ü n TTY l vtæ ú E dleKnaM m kzV a yTaM g Gs´ . mnu s Sekþ A Rkhaynw g mi n bvarNaeT[t

.

Pi k ¡ ú k allM : kedaybc© & y

rEmgmi n Gacnw g jú a M g kmμ d ð a neTAceRmI n :n .l. eKrEmgXø a tqá a y . bTza et n Gti e rkbU C ay bU C i t a ehati esckþ I z a Pi k ¡ ú m i n bU C aPi k ¡ ú T aM g enaHEdlCaRBHezr; edaybU C aCaGti e rk manemtþ a kaykmμ CaedI m enH TaM g kñ ú g TI c M e BaH TaM g kñ ú g TI k M : M g mu x dU c nayeKa:lmi n bM b ¨ n


-62- Gdæk fa mhaeKa)lsURt TI 3 eKaZM edaykarbM b ¨ n Bi e ss dU e cñ a H eRJHdU e cñ a H RBHezr;Ki t za Pi k ¡ ú T aM g Laymi n eZV I e sckþ I e KarB

ni g esckþ I e katERkgkñ ú g BY k eyI g TaM g enHehI y

eTI b mi n :nse®g< a HBY k nvkPi k ¡ ú edaykarse®g< a H 2 y¨ a g KW mi n se®g< a H edayZm( 1 edayGami s 1 mi n TM n u k bRmú g nvkPi k ¡ ú E dllM : k xV H xat edaycI v r

ß:Rt

vtæ ú T ak´ T geday:Rt

ßTI e nA

mi n osi k Sa:lI

ß

Gdð k za Km¬ I r Cab´ T ak´ T gedayZmμ k za ßKm¬ I r EdlGaz( k M : M g BY k nvkPi k ¡ ú kalmi n :nkarse®g< a Heday 2 y¨ a gTaM g enH GM B I s mñ a k´ r bs´ R BHezr; TaM g LayedayRbkarTaM g BY g

rEmgmi n GacedI m |I n w g taM g enAkñ ú g sasna

enH:n . BY k elakrEmgmi n ceRmI n edayKu N mansI l CaedI m dU c hV Ú g eKarbs´ n ayeKa:l

rEmgmi n ceRmI n

rEmgCaGñ k Xø a tqá a ycakbJ© e Kars

dU e cñ a H

y¨ a gNa

.

nayeKa:lenaH

elakrEmgCaGñ k Xø a t

qá a ycakZmμk¡nÆ 5 y¨agenaH suk,bk¡ elakRbkbTukehIy Kb|IRCab edayGM NacpÞ ú y Kñ a dU c eJlehI y kñ ú g kNØ b k¡ .

¬ cb; Gdæk fa mhaeKa)lsURtTI 3 ¦ 3


-63- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ G dð k za cU L eKa:lsU R tTI 4 28

cU L eKa:lsU R t manbTepþ I m za Évemμ su t M .

bNþ a bTTaM g enaH bTza ]ká e clayM KW kñ ú g Rkú g maneQμ a Hy¨ a g enaH . :n»za kaleKkM B u g sagRkú g enaH RtI e latecjBI R kEsTenø K g< a eLI g eKakkñ ú g eBlyb´ BY k mnu s SRClk´ s M B t´ k ñ ú g zaseRbgoesI m eZV I C a Kb´ePøIgcab´RtI . kalRkúgenaHsagseRmcehIy BYkeKkalnwgtaMgeQμa H Rkú g enaH eTI b :ntaM g eQμ a HRkú g enaHza ók, e cla edayKi t za kñ ú g ézá sagRkú g BY k eyI g cab´ R tI : nedayKb´ e Pø I g sM B t´ . bTza Pi k ç Ú Gamenþ s i esckþ I z a Tenø K g<a TaM g Gs´ rEmgR:kddl´ G ñ k Gg< ú y kñ ú g sæ a nTI N a RBHmanRBHPaK manPi k ¡ ú s g¹CaeRcI n Ehhm Rbzab´ G g< ú y kñ ú g sæ a nTI e naH CaeqñrxSac´mat´TenøKg<a evlaláac RTg´TtRBHenRtdl´TenøKg<a EdleBj eRb{b kM B u g hU r RTg´ B i c arNaza manGñ k Na> hñ @ GaRs& y Tenø K g< a enH ehI y :nTTY l esckþ I c eRmI n ni g esckþ I s absU n ükñ ú g kalmu n RTg´ : n


-64- Gdækfa cU L eKa)lsURt TI 4 eXI j za hV Ú g eKaeRcI n Jn´ GaRs& y nayeKa:llá g ´ mña k´ Zø a k´ k ñ ú g RkEs TwkKYcénTenøKg<aenH cUleTAkan´smuRT cMENkhVÚgeKaeRcInEsnmanesckþI sY s þ I esckþ I c eRmI n esckþ I min maneraK eRJHGaRs& y nayeKa:lqø a t mña k´ e T[t . lu H RTg´ e XI j ehI y RTg´ R ti H ri H za tzaKtnw g GaRs& y ehtu enH sEmþ g Zm( d l´ B Y k Pi k ¡ ú e nH dU e cñ H eTI b Rtas´ e hAPi k ¡ ú T aM g Lay . 29 bTza maKFeka KW Gñ k mKZrdð bTza Tu b ,BaØ C ati e ka :n dl´ BY k mhaCnmi n manbJ¦ a CasPav; . bTza Gsmevkç i t V a :ndl´ mi n kM N t´ KW mi n Bi c arNa . bTza btaersi epþ I m edI m |I n w g oqø g bTza ]tþr M tIr M suvieThanM esckþ I z a oeKaqø g eTAkan´ e RtI y xagnay eday Kit za eyI g nw g naM G ñ k mKZrdð R tg´ e RtI y enHénTenø K g<a eTAkan´ v i e Thrdð xag eRtI y ÉeNaH naM e KaBI m KZrdð eTAkan´ v i e Thrdð ehI y rkSa RBHmanRBHPaK RTg´ s M e dAyknayeKa:lenaH eTI b Rtas´ z a ]tþ r M tI r M su v i e ThanM dU e cñ H . bTza GamNÐ l i k M kri t V a :ndl´ eZV I o vi l . bTza GnüBüsnM GabC¢ C i M s u :ndl´ dl´ e sckþ I v i n as KW mi n ceRmI n KW cU l eTA kan´ m hasmu R T . k* n ayeKa:lenaH kaloeKaqø g Kb|I B i n i t üemI l kMB g´ E dlrabesμ I ni g mi n rabesμ I Rtg´ e RtI y enHénTenø K g< a Kb|I k M N t´ T I T Y l


-65- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ xSac´ T u k 2-3 kEnø g edI m|I C akEnø g sRmakeKakNþ a lTenø K g<a mü¨ a geT[t Kb|I k M N t´ k M B g´ T u k 3-4 kM B g´ xageRtI y ÉeNaHza eKacu H ehI y BI k M B g´ enH nw g eTAeLI g kM B g´ e nH cu H BI k M B g´ e nH nw g mi n eLI g kM B g´ e nH dU e cñ H . cME NknayeKa:llá g ´ e nH mi nBi c arNaemI l kM B g´ s Rmab´ e Ka Rtg´ RcaM g enHrabesμ I ßmi n rabesμ I mi n kM N t´ T I T Y l xSac´ T u k 2-3 kEnø g edI m |I C a TI k Enø g sRmakeKakNþ a lTenø K g< a mi n Bi c arNarkkEnø g CaTI e LI g Tu k 4-5 kEnø g Rtg´ e RtI y m¡ a geT[t oeKaqø g eTARtg´ s æ a nTI m i n EmnkM B g´ . RKa enaH eKaZMrbs´eKEhlkat´TTwgRkEsTwkTenøKg<aeTAdl´eRtIyÉeNaH eRJH dl´RBmedayPaBrh&srhYn nigeRJHdl´RBmedaykmøaMg eXI jvalM:k ni g bnø a Ku m¬ e QI R kas´ E Nn ehI y dw g za TI e naHecjeTA:nlM : k dU e cñ H mi n :nTI T Y l sRmab´ Q r k* E hlRtLb´ v i j . eKaTaM g LayKi t za eKaZM EhlRtLb´ e hI y sU m |I B Y k eyI g k* n w g EhlRtLb´ dU e cñ H k* E hlRtLb´ CamY y Kñ a . kñ ú g BY k hV Ú g eKacM n Y n eRcI n RtLb´ Tw k KY c kat´ T w k taM g eLI g kNþ a lTenø K g< a hV Ú g eKacU l eTAkñ ú g Tw k KY c dl´ s mu R T eKaNamY y eQμ a H za mi n manGnþ r ay mi n maneLI y . eRJHehtu e naH eTI b RBHmanRBHPaK Rtas´ z a eKaTaM g Laydl´ e hI y nU v esckþ I v i n as mi n :nRbeyaCn¾ k ñ ú g TI


-66- Gdækfa cUL eKa)lsURt TI 4 enaHÉg bTza Gku s la \msS elaksS :ndl´ smNRJhμ N ¾ CaGñ k mi n qø a t KW vagévkñ ú g elakenH KW xnÆ Gaytn; Zatu . sU m |I kñ ú g brelak k* m ann& y enHÉg . GnÞ a k´ m ar elakehA etPU m i k Zm( mi n EmnGnÞ a k´ m ar elakehAza elaku t þ r Zm( sU m |I T I t aM g mc© ú elakehA etPU m i k Zm( sU m |I T I t aM g Gmc© ú elakehAza nvelaku t þ r Zm( smNRJhμ N ¾ Gñ k mi n qø a t KW vagévkñ ú g Zm( TaM g enaH cM E Nkedayesckþ I r bs´ J kü GnÞ a k´ mar eQμ a Hza mareFyüa eKacrEdlCafan; TI e nA ni g TI G aRs& y eQμ a H eFyüa sU m |I k ñ ú g mc© ú e Zyüa k* m ann& y enHÉg . bTza etsM :ndl´ smNRJhμ N ¾ B Y k enaH KW EbbenaH . Kb|I R Cabza RKÚ T aM g 6 elak sEmþ g Tu k ehI y edaybTenH . 30

RBHd* m anRBHPaK

eTI b RTg´ s Emþ g su k , b k¡

kalRTg´ b Ba© b ´ k NØ b k¡ y ¨ a genHehI y

Rtas´ J küCaedI m za

PU t bu B V M

Pi k ç e v

dU e cñ H

bNþ a bTTaM g enaH bTza BlvKaev KW eKaEdlTU n μ a nehI y ni g emeKa . bTza Tmμ K aev KW eKaEdlKY r TU n μ a n ni g eKaRkmu M bTza vcä t er :ndl´ kU n eKamankmø a M g

Edlknø g PaBCakU n eKa . bTza vcä e k

KW kU n eKa

CM T g´ e nAe¶edaH . bTza kI s Bli e k KW mansac´ ni g Qamti c kmø a M g


-67- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ ti c . bTza taveTv Cateka KW kU n eKaEdlekI t kñ ú g ézá e naH . bTza matu eKarvekn vu y ð m aena esckþ I z a emeKabeJ© j sM e Lgxagmu x hμ + h+ μ osJ¦ a Ehlkat´ T w k eTA . kU n eKaEhleTAtamTw k tamemeKaenaH Ég edaysM e LgERskrbs´ e meKaenaH elakehAza GENþ t tamsM e Lg ERskrbs´ e m . 31 bTza marsS esatM eqtV a esckþ I z a kat´ R kEséntNØ a rbs´ m ar edayGrhtþ m K< . bTza )arM Kta :ndl´ Pi k ¡ ú d l´ e RtI y sgSar KW ni B V a n dU c eKaZM E hleTAdl´ e RtI y Tenø d U e cñ a H . bTza )arM GKmMs u

esckþ I z a

kñ ú g xN;EdleKaZM d l´ e RtI y

eKaTaM g LayEhl

knø g 3 cM E NkRkEsTenø K g< a ehI y eXI j eKaZM d l´ e RtI y eTI b eTAtam pø Ú v EdleKaZM T aM g enaHeTAehI y . bTza )arM Kmi s Snþ i esckþ I z a Gñ k jú a M g ki e ls EdlmK< 4 Kb|I s mø a b´ 3 cM E Nk oGs´ e hI y taM g enA . «LÚ v enH Kb|I R Cabesckþ I k ñ ú g var;TaM g BY g edayn& y enHza Pi k ¡ ú G ñ k kat´ R kEstNØ a Gs´ e TA edayGrhtþ m K< e hI y nw g dl´ e RtI y sgSar KW ni B V a n dU c eKaEdlkM B u g Ehlkat´ R kEsTenø K g< a dl´ e RtI y Tenø dU e cñ a H . Pi k ¡ ú 2 rU b TaM g enH KW CaZmμ a nu s arI sTÆ a nu s arI CaGñ k RbkbRBmeday


-68- Gdækfa cUL eKa)lsURt TI 4 mK< x agedI m . bTza Canta KW RBHBu T Æ R Tg´ d w g nU v Zm( T aM g BY g . bTza su b kasi e ta ERbza eJlTu k lÁ e hI y bTza vi v PM ERbza ebI k ehI y . bT GmtTV a rM :ndl´ Gri y mK< . bTza ni B V a nbtþ i y a KW ebI k edI m |I RbeyaCn¾ d l´ n i B V a nenaH . bTza vi n LI k tM KW eZV I m anH dU c edI m bbu s ovi n aseTA

.

bTza

exmM

betß f

esckþ I z a

BY k elakCaGñ k R:zñ a

RBHGrhtþ KW CaGñ k RtÚ v karoRBHGrhtþ e kI t eLI g edayktþ ú k mütaqnÞ ; . :lI z a btþ t ß dU e cñ H k* m an . manGZi b |ayza BY k elak :nRBHsasþ a EbbenH

eQμ a Hza

seRmcehI y dU c Kñ a

.

Jküd* e sskñ ú g bTTaM g BY g

gayTaMgGs´enaHÉg k*RBHmanRBHPaK RTg´bBa©b´karsEmþgZm(tamGnusnÆi edayRbkardU e cñ H .

¬ cb; Gdæk fa cUL eKa)lsURt TI 4 ¦ 3


-69- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ G dð k za cU L sc© k sU R tTI 5 32

cU L sc© k sU R t manbTepþ I m za Évemμ su t M .

bNþ a bTTaM g enaH bTza mhaven kU d aKarsalyM esckþ I z a éRBZM m ankM N t´ e kI t Ég mi n :ndaM eQμ a Hza mhav& n . cM E NkéRBmhav& n Ci t Rkú g kbi l Psþ ú Cab´ t Kñ a nw g éRBhi m Banþ mi n mankM N t´ rhU t dl´ mhasmu R T . éRBenH mi n CadU e cñ a HeT eQμ a Hza éRBmhav& n eRJHGtæ z a CaéRBZM m ankM N t´

.

cM E NkkU d aKarsala

kalsagGaramseRmc

ehI y eTI b eZV I k U d aKarTu k xagkñ ú g Rbk´ d M b U l edayeRK}gRbk´ dU c stV h gS ni g stV c abRbk´ e hI y

Kb|I R Cabza

CaRBHKnÆ k u d i r bs´ R BHmanRBHPaK

dl´ R BmedayGakarTaM g BY g . bTza

sc© e ka

ni K nß b u e tþ a

esckþ I z a

:n»za

kñ ú g kalmu n

bu r sni R Knæ m ñ a k´ RsI m ñ a k´ :ner[nvaT;mñ a k´ > 500 ehI y Ki t za eyI g nwgelIkvaT; dUecñH kalRtac´eTAkñúgCm¬ÚTVIb mkenArYmKñakñúgRkúgevsalI . BY k esþ c li c ä v I e XI j ehI y eTI b sY r za

elakCanrNa

elakCanrNa


-70- Gdækfa cUL sc© ksURt TI 5 dU e cñ H . bu r sni RKnæ RkabTU l za TU l bg< M R tac´ e TAkñ ú g Cm¬ Ú T V I b eday Ki t za eyI g nw g elI k vaT;

dU e cñ H

.

®sþ I n i R Knæ

k* : nRkabTU l y¨ a genaH

.

esþ c li c ä v I R tas´ z a sU m elakcU r elI k vaT;cM e BaHKñ a ni g Kñ a kñ ú g TI e nHcu H . ®sþ I n i R Knæ eTI b :nsY r vaT; 500 Edlxø Ü n er[nehI y bu r sni R Knæ : ntb ehI y ç kalbu r sni R Knæ s Y r ®sþ I n i R Knæ k * t b:nGs´ . sU m |I m ñ a k´ m i n man Qñ H mi n mancaj´ K ñ a TaM g 2 nak´ :nCaGñ k esμ I > Kñ a . esþ c li c ä v I Rtas´ z a elaksU m |I T aM g 2 nak´ esμ I K ñ a nw g Rtac´ e TAeZV I G V I cU r enAkñ ú g TI e nHcu H RTg´ R BHraCTanpÞ H ni g taM g sY y o . eRJHkarenArY m Kñ a rbs´ Gñ k TaM g 2 enaH k* m anZI t a 4 nak´ KW eQμ a Hsc© a 1 eQμ a Helala 1 eQμ a Hbdacara 1 eQμ a Hsi L avtka 1 ZI t aTaM g enaH k* : nCabNÐ i t dU c Kñ a :ner[nvaT;mñ a k´ > 500 Edlmatabi t a:nbeRg{nmk . ®sþ I T aM g enaH ceRmI n v& y :neJlnw g matabi t aza Em¨ eQμ a Hza ku l Tari k arbs´ e yI g mi n RtÚ v oR:k´ ni g masCaedI m ehI y bJ¢ Ú n eTAkan´ p Þ H énRtkU l cM E Nk Gñ k NaenARKb´ RKgpÞ H rEmgGacedI m |I n w g jaM jI v aT; rbs´ ® sþ I T aM g enaH:n ®sþ I TaM g enaH nw g Ca:Tbri c ari k arbs´ G ñ k enaH Gñ k NaCaGñ k bY s rEmgGac edI m |I n w g jaM j I v aT;rbs´ ® sþ I T aM g enaH:n ®sþ I T aM g enaH

k* n w g :nbY s kñ ú g


-71- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ smñ a k´ r bs´ G ñ k enaH Bu k Em¨ n w g eZV I y ¨ a gNa dU e cñ H . ®sþ I 4 nak´ kan´ e PT CaGñ k bY s edayKi t za sU m |I B Y k eyI g nw g eZV I y ¨ a genHÉg Ki t za eQμ a H za Cm¬ Ú T V I b enH rEmgR:kdedayedI m RBI g dU e cñ H k* k an´ y kEmkRBI g edI r eTAdl´ R sú k Na k* e :HTg´ E mkRBI g BU n ZU l I ßKM n rxSac´ ehI y eTI beJl za Gñ k NaGacelI k vaT; GeJ¢ I j Gñ k enaH Can´ T g´ e nHcu H eTI b cU l eTA kñ ú g Rsú k BY k eKRtac´ e TARKb´ > Rsú k y¨ a genH dl´ R kú g savtæ I e:HTg´ E mk RBI g Tu k Rtg´ T V a rRsú k dU c y¨ a genaH R:b´ d l´ B Y k mnu s SEdlmkdl´ rY c cU l eTAxagkñ ú g RBHnKr . sm& y enaH RBHmanRBHPaK RTg´ G aRs& y Rkú g savtæ I Rbzab´ e nA kñ úg vtþ e CtBn kalenaHRBHsarI bu R t sY r GakarGñ k Cmá W rvl´ E tcat´ T I k Enø g EdleKmi n :ncat´ kalcU l eTAkan´ R sú k edI m |I b i N Ð : t eTI b ézá C agPi k ¡ ú BY k déT eRJHmanki c © e RcI n :neXI j Tg´ E mkRBI g Rtg´ T V a rRsú k eTI b sY r BY k ekμ g

enHCaGV I

BY k eK:nR:b´ e sckþ I e naH

.

RBHezr;eJlza

ebI

y¨ a genaH BY k Gñ k ÉgcU r Can´ c u H . BY k ekμ g eJlza bBi R telakd* c eRmI n BY k x\ ú M m i n han eRBaHxø a c . RBHezr;eJlza BY k Gñ k mi n caM : c´ x ø a ceT . RBHezr;eJlza

kalnagbri J V C i k asY r za

Gñ k NaoCan´ T g´ E mkRBI g


-72- Gdæk fa cUL sc© ksURt TI 5 rbs´ e yI g BY k Gñ k Kb|I R :b´ z a RBHsarI b u R t CaBu T Æ s avkoCan´ elak cg´ e lI k vaT; cU r eTAkan´ s mñ a k´ r bs´ R BHezr; Évtþ e CtBn . BY k ekμ g sþ a b´ J kürbs´ R BHezr; eTI b naM K ña Can´ T g´ E mkRBI g ecal eTA . RBHezr; Rtac´ bi N Ð : tehI y RtLb´ e TAkan´ v i h ar . BY k bri B V a Ci k a ecjGM B I R sú k ehI y eTI b sY r za Gñ k NaoCan´ T g´ r bs´ e yI g . BY k ekμ g R:b´ e sckþ I e naH . BY k bri J V C i k a cU l eTAkñ ú g Rsú k eT[t eTAmñ a k´ m Y y pø Ú v > :nR:b´ z a :n»za sarI b u R t CaBu T Æ s avknw g eqø I y tbvaT;CamY y BY k eyI g elakR:zñ a nw g sþ a b´ c U r eTAcu H . mhaCneTAehI y . bri B V a Ci k a :nmkkan´ v tþ e CtBn rY m nw g mhaCnenaH . RBHezr;Ki t za matu R Kam nw g mkkñ ú g TI s Rmakrbs´ e yI g mi n CakarlÁ dU e cñ H eTI b Gg< ú y Rtg´ k Nþ a l vi h ar . nagbri B V a Ci k asY r eTAkan´ R BHezr;za elakoeKCan´ T g´ r bs´ e yI g ß / RBHezr;eJlza RtÚ v ehI y eyI g oeKCan´ e naHÉg dU e cñ H . nagbri B V a Ci k a eJlza eyI g nw g elI k vaT;CamY y elak . RBHezr;eJlza lÁ e hI y GeJ¢ I j elI k cu H Gñ k NasY r Gñ k Na


-73- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ eqø I y . nagbri B V a Ci k aeJlza ´CaGñ k sY r . RBHezr;eJlza k* G ñ k Camatu R Kam GeJ¢ I j sY r mu n cu H . BYk nagbri B Va Ci k aTaM g 4 nak´ e naH QrenAkñ ú g 4 Ti s :nsYrbBað a mY y Ban´ v aT; Edl:ner[nkñ ú g smñ a k´ r bs´ m atabi t a . RBHezr;eJleZV I J küsY r mi n olM : k mi n omantM N r dU c kat´ Tg QU k edaykaM b i t dU e cñ a H . RKaedaHRsayehI y eTI b eJlosY r eT[t . nagbriBVaCikaeJlza bBiRtelakm©as´d*ceRmIn x\úMm©as´ecHb¨ueNÑH Ég . RBHezr;eJlza

nagsY r Jn´ v aT;ehI y

eyI g k* : neqø I y ehI y

EteyI g nw g sU m sY r bJØ a Rtw m EtmY y nagRtÚ v eqø I y bJØ a enaH . nagbriBVaCikaTaMgenaH eXIjvis&yrbs´RBHezr; minGacnwgniyay za bBi Rtelakm© a s´ d * c eRmI n sY r cu H BY k x\ ú M m©a s´ n w g eqø I y dU e cñ H eTI beJl eT[tza bBi R telakm© a s´ d * c eRmI n sU m elakcU r sY r cu H kalBY k x\ ú M m © a s´ dw g nw g eqø I y R:b´ . RBHezr;eJlza bJØ a enH RtÚ v oku l bu R tbBV C ¢ a o si k SaCaRKadM bU g ehI y eTI b sY r za GV I e Qμ a HzamY y .


-74- Gdækfa cUL sc© ksURt TI 5 nagbri B V a Ci k aTaM g enaH mi n eXI j xagedI m mi n eXI j xagcu g . RBHezr;eJlza eqø I y cu H . nagbri B V a Ci k aeJlza BY k x\ ú M m © a s´ mi n eXI j eTelakm© a s´ RBHezr;eJlza nagsY r TaM g Jn´ v aT; eyI g k* e qø I y ehI y Etnag mi n Gacnw g eqø I y bJØ a sU m |I E tmY y rbs´ e yI g ebI d U e cñ a H Gñ k Nahñ @ CaGñ k Qñ H Gñ k Nahñ @ CaGñ k caj´ . nagbri B Va Ci k aeJlza elakm©as´CaGñkQñH BYkx\úMm©as´CaGñkcaj´ elakm©as´. RBHezr;eJlza RKaenH nagnw g eZV I y ¨ a gNa . nagbri B Va Ci k aR:b´ JküEdlmatabitaeJlehIy elakm© a s´

.

smñ a k´ r bs´ e yI g

eTIbeJlza

RBHezr;eJlza

BYkx\úMm©as´nwgbYskñúgsmñak´

nagCamatu R Kam

mi n KY r nw g bY s kñ ú g

Etnagkan´ s asn¾ r bs´ e yI g eTAkan´ s mñ a k´ P i k ¡ ú n I bY s

cuH . nagbri B Va Ci k aTTY l za saZu kan´ sasn¾ r bs´ RBHezr; eTAsmñ a k´ Pi k ¡ ú n I s g¹sU m bY s kalbY s ehI y CaGñ k mi n RbmaT manesckþ I B üayam mi n yU r k* : nseRmcRBHGrhtþ . sc© k ni R Knæ e nH CabÁ Ú n Rbú s rbs´ n agbri B V a Ci k a 4 nak´ e naH CaGñ k


-75- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ manbJ¦ a éRkElgCagnagTaM g 4 nak´ e naH :ner[nnU v Jn´ v aT;BI s mñ a k´ rbs´ m atabi t a ni g tBI e naH :ner[nlTÆ i x ageRkAeRcI n Cag mi n eTANa beRg{nraCku m arosi k Sasi l |;enAkñ ú g Rkú g evsalI e naH

eKxø a cza eBaH

rbs´ e yI g KY r nw g Ebk eRJHeBjedaybJ¦ a eBkeTA k* y kbnÞ H EdkRkvat´ ru M e BaHRtac´ e TA

.

elaksM e dAni R Knæ e nH

eTI b eJlza

sc© e ka

ni K nß

elakeJl

PsS

bu e tþ a dU e cñ H . bTza

PsSb,vaTi e ka

:ndl´

kzamK<

eQμ a Hza CaGñ k eqø I y tb eRJHGtæ z a ni y ay KW eJltbPsS;enaH . bTza

bNÐ i t vaeTa

:ndl´

ni y ayelI k xø Ü n za

CabNÐ i t

.

bTza

saFu smμ e ta Bhu C nsS esckþ I z a rEmgGagvtæ ú N a> mkedaynk¡ t þ var;

.

edayeRcI n vtæ ú e naH>

rEmgy¨ a genaH

eRJHdU e cñ a H

CnCaeRcI n

rEmgeza CaemlTÆ i l Á ceRmI n . bTza vaeTn vaTM smareT§ a :n dl´ elI k esckþ I x u s eLI g edaykzamK< . bTza Gaysμ a GsSCi

:ndl´

RBHGsSCi e tæ r CaGacarürbs´ R BHsarI b u t þ e tæ r . bTza CgÇavi h arM Gnu c gá m maena esckþ I z a c®g, m GM B I RBHtM N ak´ rbs´ e sþ c li c ä v I e naH > edI m |I e TAkan´ R BHtM N ak´ e naH > . bTza eyna-


-76- Gdækfa cUL sc© ksURt TI 5 ysμ a GsSCi e tnu b sgá m i esckþ I z a sY r za cU l eTArkeRJHehtu G V I . eqø I y za edI m |I d w g lTÆ i . :n»za sc© k ni RKnæ : nmanKM n i t y¨ a genHza eyI g Rtac´ e dI r eday Ki t za eyI g nw g elI k vaT;cM e BaHRBHsmNeKatm mi n elI k eLI g za eyI g mi n dw g lTÆ i r bs´ R BHsmNeKatm k* G ñ k Edldw g lTÆ i r bs´ G ñ k déT elI k vaT;eLI g Cakarsm< a l´ z a elI k eLI g lÁe hI y cM E NkRBHGsSCi e tæ r enH R:kdCasavkrbs´RBHsmNeKatm

elakCaGñkqøatkñúglTÆirbs´sasþa

rbs´ x ø Ü n eyI g sY r lTÆ i e naHehI y jú a M g JküotaM g enA nw g elI k vaT;cM e JH RBHsmNeKatm dU e cñ H eRJHdU e cñ a H eTI b cU l eTArk . bTza vi e nti esckþ I z a sc© k ni R Knæ s Y r za RBHsmNeKatm ENnaM y ¨ a gNa osi k Sa y¨ a gNa dU e cñ H . k*e RJHkalRBHezr;eJlza CaTu k ¡ rEmgCaOkasénkarCM Tas´ k* mK< p l

mkehI y edaybri y ayza

CaTu k ¡

kalRBHezr;eJlza

Tu k ¡

dU e cñ H sc© k ni R Knæ e nH Kb|I s Y r RBHezr;za GsSCi d * c eRmI n elakbY s edI m |I G V I

tBI e naH

RBHezr;eqø I y za

eLI g za

GsSCi e nH

edI m |I m K< p l

Kb|I e lI k esckþ I x u s

mi n EmnJküTU n μ a nrbs´ e lakenaH

esckþ I G aXat


-77- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ y¨ a gxø a M g esckþ I E Nntan´ t ab´ k ñ ú g nrkenaH mi n manedI m|I e sckþ I s u x rbs´ elak elaknw g mkrM e PI b Rtac´ e ZV I T u k ¡ o vi n as ozycu H dU e cñ a H mi n KY r eZV I b ri y aykzadl´ G ñ k EdlCaGñ k eqø I y tb Ki t za eKnw g taM g enAmi n :n y¨agNa eyIgnwgeJlkzaedayRtg´dl´eK dUecñaH eTIbelI kRBHtRmas´ enHza rU b M Pi k ç e v Gni c © M CaedI m edayGM N acGni c © M Gntþ a . bTza Tu s Sú t M KW mi n KY r sþ a b´ . 34 bTza sNæ a Kaer :ndl´ sala KW GaKarTI R bCu M b eRg{n Gtæ d l´ r aCRtkU l . bTza eyn et li c ä v I etnu b sgá m i esckþ I z a :n »za sc© k ni R Knæ e naH :nmanKM n i t y¨ a genHza eyI g mi n elI k vaT;cM e JH RBHsmNeKatm eRJHmi n dw g lTÆ i k ñ ú g kalmu n Et«LÚ v enH eyI g dw g lTÆ i EdlRBHmhasavkrbs´ s mNeKatmenaH eJlehI y k* É li c ä v I 500 TaM g enH

Casi s SeyI g

mkRbCu M K ñ a ehI y

eyI g nw g eTARBmnw g li c ä v I T aM g

enaH ehI y eTI belI k vaT;eLI g cM e JHRBHsmNeKatm dU e cñ H eRJHdU e cña H eTI b cU l eTArk . bTza jatBaØ t ern esckþ I z a bNþ a RBHbJ© v K< i y etæ r Gñ k maneQμ a He:HsM e LgTaM g enaH Gg< N amY y . bTza bti d æ i t M esckþ I za

RBHGsSCi e tæ r enaH

taM g enAy¨ a gNa

RBHsmNeKatmnw g taM g enA


-78- Gdækfa cUL sc© ksURt TI 5 dU e cñ a H kalebI d U e cñ a H eKnw g eJlRbkardéTeT[t . «LÚ v enH kalnw g EbreRkayRtLb´ eTIbTUlza eyIgnwgeZVIGVIk*:n kñúgTIenaH . bTza GakeDÆyü :ndl´ Kb|I T ajoEbrmu x mkrkxø Ü n . bTza bri k eDÆyü esckþ I z a Kb|I T ajmkoemI l xagmu x . bTza sm,rikeDÆyü esckþ I z a TajeTAmk . bTza esaNÐ i F u e tþ a ERbza Gñ k elgsu r a . bTza falM keNÑ KehtV a esckþ I z a Gñ k R:zñ a nw g lagxÞ H sRmab´ bi t Rsa cab´ R tg´ Rtec[kTaM g 2 ehI y rlas´ k akecal . bTza »Fu e nyü :ndl´ p, a b´ mu x . bTza ni T § e myü :ndl´ pá a rmu x eLI g . bTza ni e b,aezyü :ndl´ Kb|I b ¨ H Tg< i c er]y> mnu s SnaM y ksM b kéZμ c gCa:c´ > RtaM T w k edI m |I e ZV I s M B t´ é Zμ . kñ ú g bTza saNeFavi k M nam enH kñ ú g ézá T I 3 sM b k éZμ T aM g enaH Carbs´ e sI m eCaklÁ . tmkBY k mnu s SnaM y kTw k RkÚ c bbr ni g su r aCaedI meTATI e naH

kan´ y k:c´ é Zμ e TAdM e lI b nÞ Hkþ a

3

dg

xagsþ a M

xageqV g ßxagmu x KW elI b nÞ H kþ a xagsþ a M m þ g xageqV g mþ g xagmu x mþ g su I beNþ I r pw k beNþ I r TM J rsu I b eNþ I r Tw k RkÚ c bbr ni g su r aCaedI m naM K ñ a el[gsu r aCaedI m CakI L aZM dM r I r bs´ R BHraCaeXI j kI L aenaHehI y cu H Tw k eRCA ykRbemaybu W t Tw k ehI y sacelgelI k |almþ g elI x ñ g mþ g Rtg´


-79- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ BN( x agTaM g BI r mþ g elI c enø a Hxñ g mþ g eRJHGaRs& y ehtu e naH karelg kI L aenaH ehAeQμ a Hza elge:kéZμ sc© k ni R Knæ s M e dAykkarelgenaH eTI b eJlza elgkI L ae:kéZμ . kñ ú g bTza ki M esa Pvmaena sc© e ka ni K nß b u e tþ a eya PKveta vaTM GaeraebsSti enH manGZi b |ayza sc© k ni K næ b u R tnw g tTl´ v aT; nw g RBHmanRBHPaK sc© k ni R Knæ e naHCaGV I Cayk¡ ßCaRBH«®nÞ ßCaRBH RBhμ E dlnw g tTl´ v aT;nw g RBHmanRBHPaK cM E Nkmnu s StamRbRktI m i n GacedI m |I n w g tTl´ v aT;nw g RBHmanRBHPaK:n dU e cñ H . 35 bTza etn exa bn smeyn esckþ I z a kñ ú g sm& y Edl sc© k ;cU l eTAkan´ G aram . sY r za cU l eTAkñ ú g sm& y Na / eqø I y za kñ ú g sm& y ézá R tg´ . sY r za eRJHehtu G V I / Pi k ¡ ú T aM g LayeTI b c®g, m enA kñ ú g sm& y enaH . eqø I y za edI m |I b enÞ a bg´ z I n mi T Æ ; manePaCnEdlRbNI t Cabc© & y . mü¨ a geT[t Pi k ¡ ú T aM g enaH Rbkbesckþ I B üayamkñ ú g evlaézá . kalPi k ¡ ú e naHc®g, m gU t Tw k xageRkayGahar oragkay:nTTY l esckþ I sb|ayehI y Gg< ú y bM e BjsmNZm( ci t þ k * m anGarmμ N ¾ E tmY y . bT za eyn et Pi k ç Ú esckþ I z a :n»za sc© k ni K næ b u R tenaHKi t za RBH-


-80- Gdækfa cUL sc© ksURt TI 5 smNeKatmenATI N a eTI bedI r eTACu M v i j Ki t zanw g sY r ehI y cU l eTA kal smø w g emI leXI j BY k Pi k ¡ úE dlkan´ s M B t´ bgSú k U l Cavtþ c®g, menAelI T I c ®g, m ZM dUcdMrIéRB eTIb:neTAkan´smñak´rbs´Pik¡úTaMgenaH . JkümanCaedI m za eyn et Pi k ç Ú sc© k ni K næ b u R t eJlsM e dAykPi k ¡ ú e naH . bTza khM nu e xa ePa esckþ I z a RBHeKatmd* c eRmI n enaH enAkñ ú g Gavas kñ ú g lÁ a g ßmNÐ b Na . bTza És GKÁ i e vsSn PKva esckþ I z a :n»za kñ ú g kalenaHkñ ú g evlaCi t Pø W RTg´ p SaysM N aj´

RBHmanRBHPaK

RTg´ c U l mhakru N asmabtþ i

KW RBHsBV J ¦ ú t J¦ a NeTAkñ ú g muWncRkvaL kalRTg´

RtÜ t emI l stV E dlKY r ENnaM o Rtas´ d w g RTg´ e XI j za EsÁ k enH sc© k ni K næ bu RtnaM e sþ c li c ä v I Cabri s & T cM n Y n eRcI n nwg mktÇTl´ v aT;CamY y tzaKt dU e cñ H . dU e cñ a H RTg´ C RmHRBHvrkayBI R Bw k RBlw m manPi k ¡ ú s g¹Cabri v ar esþ c Rtac´ b i N Ð : tkñ ú g Rkú g evsalI esþ c RtLb´ B I b i N Ð : t RTg´ R ti H ri H za tzaKtnw g Gg< ú y kñ ú g TI s b|ay edI m |I n w g Rbzab´ Gg< ú y kñ ú g bri s & TcM n Y neRcI n eTI b esþ c mi n cU l eTAkñ ú g RBHKnÆ k u d i Rbzab´ G g< ú y sRmakkNþ a lézá Rtg´ Kl´ e dI m eQI m Y y kEnø g kñ ú g éRBmhav& n . Pi k ¡ ú T aM g enaHmksEmþ g vtþ c M e JH RBHmanRBHPaK RtÚ v sc© n i R Knæ s Y r kalnw g sEmþ g RBHmanRBHPaKRbzab´


-81- bbB©asUT nI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ Gg< ú y ehI y kñ ú g TI q á a y eTI b eJlza GK< i e vsSn; nu + ¼ RBHmanRBHPaK dU e cñ H . bTza mhti y a li c ä v i b ri s ay sTÆ w manGZi b |ayza esþ c li c ä v I R bmaN 500 EhhmxageRkay . esþ c li c ä v I T aM g enaH CakU n si s Srbs´ s c© k ;enaH . cM E Nksc© k ; xagkñ ú g Rkú g evsalI naM e sþ c li c ä v I R bmaN 500 sþ a b´ e hI y za Gñ k RtÚ v karnw g tTl´ v aT;cU l eTAKal´ RBHmanRBHPaK dU e cñ H edayeRcI n BY k mnu s SnaM K ñ a ecjeTAedayKi t za eyI g nw g sþ a b´ k arsnÞ n arbs´ b NÐ i t 2 nak´ . bri s & T mancM n Y n eRcI n y¨ a g enH kM N t´ r ab´ m i n :neLI y . JküenaH sc© k ;eJlehI y sM e dAdl´ bri s & T n@ u H . bTza GBa¢ l w bNaemtV a esckþ I z a CnTaM g enaHman 2 cM E NkBY k eKKi t y¨ a genHza ebI B Y k mi c ä a Ti d ð i C M T as´ n w g eyI g za elaksM B H RBHsmNeKatmeZV I G V I BY k eyI g nw g R:b´ d l´ e KTaM g enaHza sM B HGV I Rtw m EtelI k édRbNmb¨ u e NÑ a H

ebI B Y k Casmμ a Ti d ð i C M T as´ n w g eyI g za

elakmi n zV a ybg< M R BHmanRBHPaKhñ @

BY k eyI g nw g R:b´ z a

zV a ybg< M n w g caM : c´ R tÚ v yksi r s;Tl´ E pndI

ehtu G V I

ehtu G V I

Rtw m EtGJ¢ l I k mμ

kar

k* C akar

zV a ybg< M m i n Emnß . bTza nameKatþ M esckþ I z a BY k xø H TU l za RBHeKatmd* c eRmI n x\ ú M R BHGg< e Qμ a HTtþ ; eQμ a Hmi t þ ; Cabu R trbs´ G ñ k ÉeNaH


-82- Gdæk fa cUL sc© ksURt TI 5 mkkñ ú g TI e nHehI y eQμ a Hza RbkaseQμ a H . BY k xø H TU l za RBHeKatm d* c eRmI n x\ ú M R BHGg< e Qμ a Hza vasi d ð ; ç eQμ a Hza kc© a yn; mkkñ ú g TI e nH ehI y eQμ a Hza RbkaseKaRt . :n»za CnRkI R kTaM g enaH :nRbkas eZV I y ¨ a genaH edayKi t za eyI g Cabu R trbs´ R tkU l cas´ nw g R:kdeQμ a H ni g eKaRt kñ ú g kNþ a lbri s & T . cM E NkBY k NaGg< ú y esá { m BY k TaM g enaH Camnu s Ssahav ni g GnÆ J l . bNþ a CnTaM g enaH mnu s SsahavKi t za mnu s SGñ k eZV I k arsnÞ n aKñ a mY y m¨ a t´ BI r m¨ a t´ CaGñ k Ci t di t Kñ a kalesckþ I Ci t sñ i T mandU e cñ a H nw g mi n zV a yPi k ¡ a mY y ßBI r Evk mi n KY r edI m |I n w g oxø Ü n pu t BI e sckþ I C i t sñ i T enaH eTI b naM K ñ a Gg< ú y esá { m . BY k GnÆ J l CaGñ k Gg< ú y esá { mkñ ú g TI k Enø g NamY y eRJHmi n dw g dU c du M d I E dlRtÚ v e:HeTAxag eRkam . 36 bTza ki B a© i e Tv eTsM esckþ I z a OkasNamY y ehtu N a mYy . RKaenaH RBHmanRBHPaKRTg´osc©kniRKnæenaH ekItesckþIósSah¾ kñ ú g karsY r bJØ a

eTI b Rtas´ z a

GK< i e vsSn;

Gñ k R:zñ a nw g sY r bJØ a Na

k* s Y r cu H . bTenaH manedI m |I e sckþ I z a ebI G ñ k R:zñ a nw g sY r k* s Y r kñ ú g kareqø I y bJØ a mi n CaPar;Zá n ´ s Rmab´ t zaKt

.

mü¨ a geT[t Gñ k R:zñ a vtæ ú


-83- bbB©a sUT nI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ Na k* c U r sY r tzaKtnw g eqø I y vtæ ú T aM g Gs´ e naHdl´ G ñ k eRJHdU e cñ a H RBH smNeKatmbvarNaehI y bvarNaRBHsBV J ¦ Ú t jaN Edlmi n TU e TA dl´ R BHbec© k Bu T Æ GK< s avk ni g RBHmhasavk . k* e lakTaM g enaH mi n eJlza ebI e lakR:zñ a nw g eJlza BY k eyI g sþ a b´ e hI y nw g RCab dU e cñ H . cM E NkRBHBu T Æ T aM g Lay rEmgbvarNa bvarNasBV J ¦ ú t J¦ a Ndl´ y k¡ mnu s SCaZM eTv smNRJhμ N ¾ ni g bri B V a Ckb¨ u e NÑ a Hza mñ a lGñ k man Gayu ebI G ñ k R:zñ a k* c U r sY r cu H ßza mñ a lmharaC ebI R BHGg< m anRBH raCR:zñ a k* c U r sY r ßza mñ a lesþ c vasv; elakTak´ c i t þ b JØ a y¨ a gNa mY y cU r sY r tzaKtcu H tzaKtnw g eqø I y bJØ a enaH> odl´ T I bM p u t dl´ e lak ßza mñ a lPi k ¡ ú ebI y¨ a genaH Gñ k Gg< ú y elI Gasn;rbs´ x ø Ü nehI y ebI R :zñ a k* c U r sY r cu H ßBYk Gñ kenAmanci t þ s gS& y y¨ a gNamY y nw g Caesckþ I s gS& y rbs´ R Jhμ N ¾ B avrI ni g rbs´ G ñ k ßrbs´ B Y k Cn tzaKtoOkasehI y cU r sY r cu H ßza mñ a lsPi y ; Gñ k enATak´ c i t þ b JØ a NamY y cU r sY r tzaKt tzaKtnw g eqø I y bJØ a enaH> RBHmanRBHPaK

odl´ T I b M p u t dl´ G ñ k

RTg´ s eRmcBu T Æ P U m i y ¨ a gNa

esckþ I e naHmi n Gs© a rü

RTg´ b varNaBu T Æ P U m i e naH

y¨ a genH Gñ k EdltaM g enAkñ úg RbeTsBa¦ a N kñ úg PU mi RBHeJZi s tV Gñ k Edl


-84- Gdækfa cUL sc© ksURt TI 5 «sI T aM g LayGaraZnaehI y edI m |I R beyaCn¾ d l´ e sþ c sk, ; Ca edI m y¨ a g enHza ekaNÐ J ¦ ; Gñ k cU r eqø I y bJØ a TaM g Lay BY k «sI G ñ k man esckþ I d w g lÁ rEmgsU m GgV r Gñ k ekaNÐ B a¦ ;

Zm( k ñ ú g BY k

mnu s SenH rEmgdl´ e sckþ I c eRmI n enaHCaPar; . Rtac´ e TA 3 dg kñ ú g evlaCasrPg< t abs kñ ú g smÖ v Catk ni g kñ ú g Cm¬ Ú T V I b y¨ a genHza elakd* c eRmI n TaM g Lay :nOkasehI y cU r sY r bJØ a y¨agNamY y TaMgtaMgcit þT uk k* eyIgdwgelakenH elak xagmu x edayxø Ü n Ég nw g eqø I y bJØ a odl´ T I b M p u t dl´ B Y k elak dU e cñ H . mi n eXI j Gñ k eZV I T I b M p u t énbJØ a TaM g Lay RtÚ v su c i r kRJhμ N ¾ s Y r bJØ a kalOkasEdlRBHGg< e ZV I e hI y kñ ú g RBHCnμ 7 vsSaedaykM e NI t RTg´ e lgZU l I R tg´ z ñ l ´

RTg´ G g< ú y ceRmI n smaZi c enø a Hpø Ú v

RTg´ b varNa

bvarNaRBHsBV J ¦ ú t J¦ a Nza GeJ¢ I j cu H eyI g nw g R:b´ b JØ a dl´ e lak nU v PaBEdlCa


-85- bbB©a sUT nI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ Gñ k qø a t mü¨ a geT[t RBHraCaRTg´ R CabRbkarenaH Rbsi n ebI R Tg´ n w g eZV I ßRTg´ m i n eZV I dU e cñ H . kalbvarNaRBHsBV J ¦ ú t J¦ a N

EdlRBHmanRBHPaKRTg´ b va-

rNay¨ a genH sc© k ni R Knæ manci t þ r I k ray kalnw g TU l sY r bJØ a eTI b :neBalJküCaedI m za kzM bn ePa eKatm dU e cñ H . RBHmanRBHPaK Rtas´ d l´ s c© k ni R Knæ e naHza Gñ k d* c eRmI n Gñ k eXI j savkeBalJküdéT RBHsasþ a Rtas´ J küdéT tzaKteJlehI y minEmnßza savkrbs´RBHsmNeKatmtaMgenAehIyy¨agNa RBHsmNeKatmnw g taM g enAdU e cñ a H tzaKtk* e lI k vaT;y¨ a genaH kalnw g Rtas´ e day karkM N t´ EdlRBHGsSCi e tæ r eJlehI y kñ ú g kalmu n za OkasénJkü rbs´ n i R Knæ cU r ku M m any¨ a genHza k* n i R Knæ e nH rEmgeBalJküdéT eyI g Gacnw g eZV I G V I k * : nkñ ú g TI e naH:n eTI b Rtas´ J küCaedI m za ÉvM exa GhM GK< i e vsSn dU e cñ H . bTza óbma mM ePa eKatm bdi P ati sc© k ni R Knæ eJlza RBHeKatmd* c eRmI n óbmaRbkarmY y rEmgR:kddl´ x \ ú M R BHGg< x\ ú M R BHGg< n w g naM ó bmaenaHmk . bTza bdi P atu tM GK< i e vsSn RBHmanRBHPaK:nRtas´ z a GK< i e vsSn; óbmacU r R:kddl´ G ñ k KW z a sc© k -


-86- Gdækfa cUL sc© ksURt TI 5 ni R Knæ C i t di t ehI y cU r naM ó bmaenaHmk . bTza BlkrNI y a esckþ I z a kargarmanksi k mμ ni g JNi C ¢ k mμ RtÚ v eZV I e daykmø a M g éd . bTza rU b tþ a yM bu r i s bu K < e la esckþ I z a eQμ a Hza rU b tþ a eRJHGtæ z a eKmanrU b Caxø Ü n elaksEmþ g bu K < l EdlRbkan´ z a rU b Caxø Ü n . bTza rU e b bti dð a y esckþ I z a taM g enAkñ ú g rU b EdlRbkan´ z a xø Ü n enAkñ ú g rU b enaH . bTza bu B a¦ M va Gbu B a¦ M va bsvti KW rEmg:nku s l ßGku s l sU m |I b TmanevTnaCaxø Ü n CaedI m k* m ann& y enHÉg . bTenH elaksEmþ g Tu k y¨ a gNa / elaknaM ó bmaRBmTaM g ehtu EdlKYrsþab´za bJ©k¡nÆTaMgenH CaTIenAGaRs&y dUcEpndICaTIenAGaRs& y rbs´ B Y k stV T aM g enH stV T aM g enaHtaM g enAkñ ú g bJ© k ¡ n Æ T aM g enH rEmgrY b rY m ykku s lkmμ ni g Gku s lkmμ T u k elakkalbdi e sZxø Ü nEdlmansPaB EbbenH sEmþ g za bJ© k ¡ n Æ m i n Emnxø Ü n dU e cñ H . k* ó bmaEdlni R Knæ n aM m k eRb{bpÞ w m Bi t R:kdehI y mi n manGñ k déTeRkABI R BHsBV J ¦ Ú B u T Æ EdleQμ a H za Gackat´ J kürbs´ n i R Knæ e naH ehI y oeTaskñ ú g vaT;:n Bi t ehI y bu K < l man 2 cM B Y k KW Bu T Æ e venyü 1 savkevenyü 1 . kñ ú g savkevenyü RBHsavkENnaM x ø H RBHBu T Æ R Tg´ E NnaM x ø H cM E Nkkñ ú g Bu T Æ e venyü


-87- bbB©a sUT nI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ RBHsavkmi n GacENnaM RBHBu T Æ b ¨ u e NÑ a HRTg´ E NnaM : n ni R Knæ m ñ a k´ e nH Ca Bu T Æ e venyü eRJHdU e cñ a H mi n manGñ k déTEdleQμ a Hza Gackat´ J kürbs´ ni R Knæ e naH

ehI y oeTaskñ ú g vaT;:n

eRJHehtu e naH

RBHmanRBHPaK

kalRTg´ s Emþ g eTaskñ ú g vaT;rbs´ s c© k ni R Knæ e naHedayRBHGg< É g eTI b Rtas´ z a nnu tV M GK< i e vsSn dU e cñ H . lM d ab´ e naH ni R Knæ K i t za RBHsmNeKatm RTg´ j aM j I v aT;rbs´ eyI g éRkElgNas´

ebI e Tasy¨ a gNamY y nw g mankñ ú g xagelI

RBHGg<

nw g RKbsg, t ´ E teyI g mñ a k´ eNØ I y cu H eyI g nw g e:HvaT;enHeTAelI s I r s; mhaCn

eRJHdU e cñ a H

eTI b eJlza

RBHeKatmd* c eRmI n

x\ ú M e JlehI y

y¨ a genHza rU b Caxø Ü n rbs´ e yI g .eb. vi J ¦ a NCaxø Ü n rbs´ e yI g RbCu M C n CaeRcI n k* e Jly¨ a genaH . cM E NkRBHmanRBHPaK RTg´ m anvaT;lÁ C agni R Knæ edayKu N TaM g ry TaM g Jn´ TaM g Esn eRJHdU e cñ a H eTI b RTg´ R ti H ri H za ni R Knæ c g´ o xø Ü n rY c pu t eTI b e:HvaT;eTAelI s I r s;mhaCn tzaKtnw g mi n oeKrY c xø Ü n eTA:n tzaKtnw g edaHvaT;ecjBI m haCn ehI y RKbsg, t ´ E teKmñ a k´ lM d ab´ e naH eTI b Rtas´ c M e JHni R Knæ z a kw hi et GK< i e vsSn dU e cñ H CaedI m . bTenaH


-88- Gdækfa cUL sc© ksURt TI 5 manGZi b |ayza

RbCu M C nenH

mi n mktTl´ v aT;nw g tzaKt

Gñ k b¨ u e NÑ a H

xV l ´ x V a yeBjTaM g Rkú g evsalI mktTl´ v aT;nw g tzaKt eRJHdU e cñ a H Gñ k cU r RbkasvaT;rbs´ x ø Ü n oRKb´ K ñ a dw g Gñ k e:HGV I e TAelI s I r s;mhaCn . ni R Knæ e naH

kalTTY l esckþ I B i t

eTI b RkabTU l za

RBHeKatmd* c eRmI n

x\ ú M R BHGg< e Jly¨ a genaHBi t dU e cñ H CaedI m . 37 RBHmanRBHPaK RTg´ j aM j I n U v vaT;rbs´ n i R Knæ RTg´ R :rBÆ JküsY r za etnhi GK< i e vsSn edayRbkardU e cñ H Ég . bNþ a bTTaM g enaH

bTza

etnhi

Cani : t

cu H kñ ú g Gtæ z a

ehtu

eRJHGñ k rEmgyl´ b J© k ¡ n Æ zaCaxø Ü n dU e cñ a H . bTza sksμ w vi C i e t KW kñ ú g RBM E dnrbs´ R BHGg< . bTza Xaetþ t ayM va Xaettu M :ndl´ edI m |I osmø a b´ G ñ k EdlKY r smø a b´ KW Gñ k smKY r RtÚ v smø a b´ . bTza CaebtayM va Caebtu M esckþ I z a edI m |I r w b kñ ú g TI K Y r rw b KW Gñ k EdlKY r RtÚ v rw b yk :ndl´ edI m |I o vi n asRTBü . bTza

bBV a eCtayM

va

bBV a eCtu M

esckþ I z a

edI m |I n i r eTs

KW

naM G ñ k EdlKY r ni r eTsecjeTAGM B I R BM E dnrbs´ R BHGg< . bTza vtþ i t u B a© Grhti elaksEmþ g za rEmgRbRBw t þ e TA KW KY r edI m |I R bRBw t þ e TA ni R Knæ


-89- bbB©asUT nI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ sEmþ g ehtu E dlnaM m k

edI m |I T mø a yvaT;rbs´ x ø Ü n ÉgoBi e ss dU c Gñ k

eZV I G avu Z omu t edI m |I s mø a b´ m nu s SdU c CaCnJl . bTza ÉvM em rU b M ehatu esckþ I z a sU m rU b rbs´ e yI g cU r many¨ a genH KW manrU b KY r RCHzø a manrU b sÁ a t

eXI j k* e Bjci t þ

dU c ssrex]nmas

EdlRbdab´ e hI y

tak´ E tgehI y ni g sM B t´ v i c i R t Edlcat´ E cgTu k y¨ a glÁ . bTza ÉvM em rU b M ma Gehasi esckþ I z a sU m rU b rbs´ e yI g cU r ku M m any¨ a genH KW BN( s m|ú r GaRkk´ RTg´ R Taymi n lÁ Es|kRCÜ j sk´ s , Ú v xø Ü n rw g KeRKI m . bTza tu N Ø w Gehasi esckþ I z a ni R Knæ d w g esckþ I E dlxø Ü n Pø a t´ k ñ ú g vaT; enH eTI b Ki t za RBHsmNeKatmnaM e htu m kedI m |I R tÚ v karTmø a yvaT;rbs´ eyI g eyI g sEmþ g ehtu e naHPø a t´ e TAeRJHlá g ´ ebI n w g ni y ayza RbRBw t þ e TA dU e cñ H RKaenHeyI g vi n asehI y GK< i e vsSn;elak:neRkakeLI g eJlnw g esþcTaMgenHza GM Nac rEmgRbRBwtþeTAkñúgrUbrbs´eyIg ebIGMNacRbRBwtþ eTAkñ ú g rU b rbs´ e lak eRJHehtu G V I elakeTI b mi n ru g er]g dU c esþ c li c ä v I TaM g enH manrU b sÁ a t KY r RCHzø a rEmgru g er]gedayGtþ P aBdU c eTvtaCan´ tavtþ w g S ebI e yI g nw g eJlza RbRBw t þ e TAmi n :n RBHsmNeKatmesþ c eRkakeLI g elI k vaT;za

GK< i e vsSn;

kñ ú g kalmu n Gñ k eJlza

GM N ac


-90- Gdæk fa cUL sc©k sURt TI 5 RbRBw t þ e TAkñ ú g rU b rbs´ x ø Ü n

mkézá e nHk* E brCaCM T as´ v i j

RbRBw t þ e TAk* m aneTasmü¨ a g

kaleKeJlza

eJlRbRBw t þ e TAmi n :n k* m aneTasmü¨ a g

edayRbkardU e cñ H k* G g< ú y enAesá { m dU e cñ H Ég . RBHmanRBHPaK Rtas´ sY r CaelI k TI B I r sc© k ni R Knæ k * G g< ú y enAesá { m TaM g BI r elI k . k* s i r s; rbs´ G ñ k mi n eqø I y kalbJØ a EdlRBHmanRBHPaKRtas´ s Y r ehI y dl´ b I d g rEmgEbkCa

7

cM E Nk

.

k* Z mμ t aza

RBHBu T Æ T aM g Lay

manesckþ I

kru N aCakmø a M g kñ ú g BY k stV eRJHbM e BjRBH:rmI r hU t Gs´ 4 Gseg¡ y ü éRkElgedayEsnkb| edI m|I R beyaCn¾ d l´ B Y k stV TaM g enaH dU e cña H Rtas´ sY r drabdl´ B I r dgehI y eTI b :nRtas´ J küCaedI m za RKaenaHÉg RBH manRBHPaK:nRtas´ R BHtRmas´ e nH cM e JHsc© k ni R Knæ b u R tza ézá e nHGñ k cU r eqø I y R:b´ dU e cñ H CaedI m . kñ ú g bTenaH bTza shZmμ i k M KW manehtu manpl . eQμ a Hza vCi r :NI eRJHGtæ z a manvCi r ;kñ ú g :téd bTza yek¡ a esckþ I z a Kb|I RCabza Gñ k enaHmi n Emnyk¡ Caesþ c sk, e TvraC . bTza GaTi t þ M KW manBN( d U c ePø I g . bTza sm|C¢ l i t M KW eqHsenÆ a senÆ A edaylÁ . bTza

sM e Cati P U t M KW Pø W s BV G enø I GZi b |ayza CaGNþ a tePø I g


-91- bbB©asUT nI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ Etmü¨ a g . bTza fi e ta ehati esckþ I z a yk¡ n i m μ i t QrrU b KY r xø a cEbb enH KW si r s;ZM cg, Ú m dU c CaRtyU g eck EPñ k ni g Rcmu H CaedI m KY r xø a c . sY r za

k* e RJHehtu G V I

yk¡ e naHeTI b mk

.

eqø I y za

mkedI m |I o ni R Knæ

eqø I y tamesckþ I y l´ e XI j . mü¨ a geT[t esþ c sk, ; ni g esþ c mhaRBhμ e sþ c mkehI y kalRBHmanRBHPaK dl´ e sckþ I x V l ´ x V a yti c kñ ú g karsEmþ g Zm( y¨ a genHza tzaKtKb|I s Emþ g Zm( BY k Gñ k déTk* K b|I d w g TU e TAdl´ Z m( r bs´ t zaKtmi n :n

RTg´ : neZV I b di J ¦ a za

bBi R tRBHman-

RBHPaK sU m RBHGg< c U r RTg´ s Emþ g Zm( c u H kalGaNacRkmi n RbRBw t þ e TA cM e JHRBHGg<

RbRBw t þ e TAdl´ x \ ú M R BHGg<

BY k x\ ú M R BHGg< n w g oRbRBw t þ e TA

Zmμ c RkcU r Carbs´ R BHGg< GaNacRkCarbs´ x \ ú M R BHGg< dU e cñ H . eRJH dU e cñ a H esþ c mkehI y edayRTg´ R ti H ri H za kñ ú g ézá e nH eyI g nw g osc© k ni R Knæ P& y xø a c ehI y oeqø I y bJØ a dU e cñ H . bTza RBHmanRBHPaK ni g sc© k ni K næ b u R tb¨ u e NÑ a H :neXI j esckþ I z a ebI b u K < l BY k déTKb|I e XI j ehtu enaH ehtu e naHk* mi n Kb|I Z á n ´ . CnTaM g Lay Kb|I n i y ayza RBHsmNeKatmRTg´ d w g ehI y Edlsc© k ni R Knæ m i n Zø a k´ c u H kñ ú g vaT;rbs´ x ø Ü n RTg´ e RbI yk¡ o naM m ksEmþ g GM B I e naHsc© k ni R Knæ n w g RkabTU l eRJHxø a c dU e cñ H .


-92- Gdæk fa cUL sc© ksURt TI 5 eRJHdU e cñ a H RBHmanRBHPaK ni g sc© k ni R Knæ b ¨ u e NÑ a H :neXI j . eRJH eXI j yk¡ e naH ejI s k* h U r eBjTaM g xø Ü n rbs´ s c© k ni R Knæ e naH xagkñ ú g eBaH rM e CI b rM C Y l y¨ a gxø a M g eKKi t za bu K < l BY k déTeXI j ßeThñ @ kalRkeLk emI l k* m i n eXI j Gñ k NasU m |I R BW e ram tBI e naHesckþ I x ø a cenH ekI t dl´ eyI g b¨ u e NÑ a H

eTI b Ki t za

ebI e yI g nw g eJlza

yk¡

BY k mhaCnKb|I

ni y ayza manEtEPñ k rbs´ e lakenaHß elakb¨ u e NÑ a HßeXI j yk¡ elak mineXI jyk¡ munRtÚvRBHsmNeKatme:HeTAkñúgkarbnþénvaT; eTIbeXI j yk¡ sm<al´za «LÚvenHkñúgTIenH eyI gminmanTIBwgdéTeRkABIRBHsmNeKatm

RKaenaHÉgsc© k ni K næ b u R t

RBHmanRBHPaK

.

bTza taNM

.eb. KevsI

eTI b :nRkabTU l JküenaH KW

EsV g rkTI B w g

.

bTza

elNM KevsI KW EsV g rkTI k arJr . bTza srNM KevsI KW EsV g rkTI r lw k . k* k ñ ú g bTenH eQμ a Hza taNa eRJHGtæ z a TI B w g KW rkSa . eQμ a Hza

elN

eRJHGtæ z a

CaTI b i T :M g énCn

.

eQμ a Hza srN

eRJHGtæ z a rlw k :n GZi b|ayza rEmgeb[teb[n KW km©a t´ e sckþ I x ø a c . 38

bTza

mnsi k ri t V a

esckþ I z a

eZV I T u k kñ ú g ci t þ

KW

Bi n i t ü

Bi c arNa . bTza ÉvM em evTna ehatu KW sU m evTnaCaku s l Ca


-93- bbB©a sUT nI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ su x . bTza ÉvM em sBa¦ a ehatu KW sU m sJ¦ a Caku s l Casu x KW cU r RbkbedayesamnsS . sU m |I k ñ ú g sg¡ a r ni g vi J ¦ a N k* m ann& y enH Ég . cM E Nkkñ ú g bTza ma Gehasi enH Kb|I R CabedayeJlpÞ ú y Kñ a . bTza klø M nu ERbza smKY r ßhñ @ . bTza smnu b sSi t u M esckþ I za

Bi c arNaeXI j edaytNØ a

manH

Ti d ð i

y¨ a genHza

n@ u H rbs´ e yI g

nu @ H CaeyI g nu @ H Caxø Ü n rbs´ e yI g . bTza ena ehtM ePa eKatm :ndl´ esckþ I e naH mi n KY r dl´ R BHsmNeKatmd* c eRmI n . RKÚ B s´ G ñ k qøa t oBs´ e naHxaM e hI y dkBi s EdlRtÚ v Bs´ xaM y¨ a g Na RBHmanRBHPaKRTg´ o sc© k ni K næ bu RteJlkñ ú g bri s & T enaH edaymat´ enaHÉgza xnÆ 5 mi n eT[g CaTu k ¡ CaGntþ a dU e cñ a H edayRbkardU e cñ H . bTza

Tu k ¡ M

Glø I e na

esckþ I z a

Cab´

KW

cU l dl´ T u k ¡ k ñ ú g bJ© k ¡ n Æ e nH

edaytNØ a ni g Ti d ð i . bTza GeCÄasi e ta esckþ I z a Kb|I R Cabeday GM N actNØ a ni g Ti d ð i b ¨ u e NÑ a H . kñ ú g bTCaedI m za Tu k ¡ M ÉtM mm man GZi b |ayza rEmgBi c arNaeXI j Tu k ¡ k ñ úg bJ© k ¡ n Æ edayGM N actNØ a manH ni g Ti d ð i

.

bTza

bri C aenyü

esckþ I z a

Kb|I k M N t´ d w g edaytI r N-

b|ri J ¦ a za mi n eT[g CaTu k ¡ CaGntþ a bTza bri e k¡ e btV a esckþ I z a naM k ar


-94- Gdækfa cUL sc© ksURt TI 5 Gs´ esckþ I s absU n ü mi n oekI t . 39 bTza nvM ERbza CM T g´ . bTza Gku k , ú d CatM esckþ I z a sñ Ú l sÞ g mY y RbmaNmY y Zñ a b´ rEmgekI t kñ ú g xagkñ ú g evlaecjRtyU g GZi b |ayza ev[rsñ Ú l sÞ g enaHecj . bTza ri e tþ a KW TeT KW ev[rcak xø w m xagkñ ú g eQμ a Hza TeT eRJHesaHsU n üTeT . bTza GbreTÆ a KW calcaj´

.

RBHmanRBHPaK

RTg´ R bkasesckþ I E dlsc© k ni K næ b u R t

enaHmanmat´ r w g kalnw g RTg´ R Kbsg, t ´ eTI b Rtas´ R BHtRmas´ e nHza Pasi t a exabn et dU e cñ H . :n»za kalmu n sc© k ni R Knæ e naHcU l eTA rkRKÚ T aM g 6 manbU r N; CaedI m rEmgsY r bJØ a . BY k RKÚ T aM g enaH mi n Gacnw g eqø I y :n

.

RKaenaH

eKelI k eTasZM R tg´ k Nþ a lbri s & T énRKÚ

TaM g enaH ehI y eRkakecjeTARbkaskarQñ H cU leTAedayesckþ I s m< a l´ za eyI g nw g eb[teb[n sU m |I R BHsmμ a sm¬ ú T Æ y ¨ a genaH Rbkasza kM B U l pSayeTAedaykarRbharRKaEtmY y kñ ú g edI m eQI e Qμ a HGV I Edldac´ s ø w k manEtbnø a sc© k ni K næ bu R tenH Tl´ n w g sar; KW sBV J¦ ú t J¦ a N seRmc RbePT

KW

RBHjaN

eTI b :ndw g esckþ I E dlRBHsBV J ¦ ú t J¦ a Nrw g maM

dU c stV m ancM B u H Tn´ Zø a b´ e caHeQI E dlmi n manxø w m k* e caHeQI c U l :n .


-95- bbB©asUT nI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ RBHmanRBHPaK

kalRTg´ R bkasesckþ I e naH

Rtg´ k Nþ a lbri s & T rbs´

sc© k ni R Knæ e naH eTI b Rtas´ J küCaedI m za Pasi t a exa bn et dU e cñ H . kñ ú g bTza ntæ i Étrhi enH mi n KY r eJlza eQμ a Hza ejI s kñ ú g ó:Ti n ñ k sg¡ a rnw g mi n man eKnw g eJlza k* k ñ ú g eBl«LÚ v enH mi n man . bTza su v NÑ vNÑ M kayM vi v ri KW RBHmanRBHPaK RTg´ m i n ebI k RBHkayTaM g Gs´

. Zmμ t aRBHBu T Æ

Bak´ k Ð ú M

RTg´ b i T RBHkay

RTg´ s Emþ g Zm( e nAkñ ú g

bri s & T . RKaenaHRBHmanRBHPaK RTg´ c ab´ ‘pñ t ´ ’ cI v r Rtg´ b M B g´ R BHsU r gxagmu x Tmø a k´ c u H Rtw m 4 Zñ a b´ kalcI v renaHZø a k´ c u H ehI y rsμ I m an BN( d U c masCaRkú m > Pø W C Hecjmk dU c rsZaramasRkhm hU r ecjBI qñ a M g mas ni g dU c epø k benÞ a BN( R khm ecjcaképÞ B Bk eZV I c I v rmhaxnÆ dU c Cas< r mas oCaRbTkSi N sÞ ú H eTAkñ ú g Gakas . sY r za k* e RJHehtu G V I eTI b RBHmanRBHPaK RTg´ e ZV I y ¨ a genH . eqø I y za edI m |I b enÞ a bg´ e sckþ I sgS& y rbs´ m haCn

.

k* m haCnKb|I s gS& y za

RBHsmNeKatm

Rtas´ z a ejI s rbs´ t zaKtmi n man . ejI s rbs´ s c© k ni K næ b u R t hU r rhU t dU c ejI s rbs´ G ñ k eLI geRK}gynþ RBHsmNeKatmKg´ R bzab´ d Nþ b´ sM B t´ c I v rRkas´ Gñ k Nanw g dw g :ny¨ a gNaza ejI s xagkñ ú g nw g man ßmi n


-96- Gdækfa cUL sc© ksURt TI 5 man dU e cñ H eTI b RTg´ e ZV I y ¨ a genaH edI m |I b enÞ a bg´ e sckþ I s gS& y rbs´ m haCnenaH . bTza mg, ú P U e ta KW Gs´ G M N ac . bTza btþ k ¡ e nÆ a KW dak´ k sM y u g . bTza Gb|di P aeNa KW mi n CY b vtæ ú d * é RkElgCag . bTza ni s I T i KW Gg< ú y yk RmameCI g q, w H EpndI . 40 bTza Tu m μ ú e xa esckþ I z a manmu x mi n KY r sÁ b ´ Bi t ehI y bu R t li c ä v I e naH manrU b sÁ a t KY r RCHzø a k* e Qμ a Hrbs´ e Ky¨ a genaH . bTza GPeBV a tM e:k¡ r Nw bu n Otri t u M elaksEmþ g za kþ a m eQμ a Hza edI r mi n :n

eRJHkac´ d eg, { b:k´ G s´

mi n Gaccu H kan´ R sHe:k¡ r NI e naH:n

eTI b CacM N I r bs´ E kÁ k ni g sÞ a M g CaedI m kñ ú g TI e naHÉg . bTza vi s U k ayi kani KW Ti d ð i E dlCacRmÚ g bnø a . bTza vi e svi t ani KW RbRBw t þ e dayTi d ð i . bTza vi b ö n Þ i t ani KW esckþ I e kþ A RkhayedayTi d ð i . bTza yTi T M kñ ú g bTza yTi T M vaTaZi b |aeya enH Rtw m EtCani : t . elaksEmþ g za Ca karcgÁ ú l bgØ a jvaT; mi n KY r cU l eTAKal´ t amGZüaRs& y za eyI g nw g tTl´ vaT; EtKY r cU l eTAKal´ e dI m |I s þ a b´ Z m( . sY r za bTza Tu m μ ú x M li c ä v i b u t þ M ÉtTevac sc© k ni K næ b u R t:neJlehI y eRJHehtu G V I eqø I y za :n»za kñúgevlabuRtlicävIeQμaHTumμúxuenaH naMykóbmamk sUm|IlicävIkumard*ess


-97- bbB©a sUT nI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ Ki t ehI y za ni R Knæ e nHeZV I k aremI l gayBY k eyI g kñ ú g kEnø g er[nsi l |;rbs´ BY k eyI g mkyU r ehI y «LÚ v enHdl´ e vlaEdlnw g eXI j xñ g sRtÚ v sU m |I eyI g naM ó bmaRbkarmY y mk

mñ a k´ m Y y >

nw g eZV I s c© k ni R Knæ e naH

oZø a k´

eTAedayTH:téd dU c vaydM e dayGnø Ú g edayRbkarEdlsc© k ni R Knæ nw g mi n GacegI b si r s;eLI g kñ ú g kNþ a lbri s & T :neT[t . li c ä v I T aM g enaHeZV I óbmaTaM g LayehI y

Gg< ú y caM T u m μ ú x ;ni y aycb´

.

sc© k ni R Knæ d w g

esckþ I R :zñ a rbs´ l i c ä v I T aM g enaH eTI b Ki t za li c ä v I T aM g Gs´ e nH manmat´ rw g

ebI B Y k lcä v I n w g :nnaM ó bmamkEtmü¨ a g

eLI g Rtg´ k Nþ a lbri s & T eT[tß

eyI g nw g mi n GacegI y k|al

cu H eyI g ru k ranTu m μ ú x ;ehI y

JküedayRbkarEdlGñ k déTmi n manOkas

kat´ v ar;én

nw g TU l sY r bJØ a cM e JHRBH-

smNeKatm eRJHdU e cñ a H eTI b :neBalJküenaH . kñ ú g bTTaM g enaH bTza GaKemhi ERbza Qb´ c u H GZi b |ayza ku M k an´ y keT[t . bTza ti d ð e tsa ePa eKatm esckþ I z a RBHeKatmd* c eRmI n vacarbs´ x \ ú M R BHGg< enH

nw g rbs´ s mNRJhμ N ¾ C aeRcI n BY k déT

cU r elI k Tu k cu H

.

bTza

vi l abM vi l bi t M meBa¦ esckþ I z a JküenHdU c CarGU ) e r[brab´ GZi b |ayza Rtw m EtCaBaküni y ayrG) U r TaM . mü¨ a geT[t KY r naM b Tza kzamkeJlkñ ú g


-98- Gdæk fa cUL sc© ksURt TI 5 bTenHza ti d ð e tsa . cM E Nkkñ ú g bTza vacavi l abM vi l bi t M meBa¦ enH manGZi b |ayza karbeBa© j vacaenH Rtw m EtCakarni y ayeTAeT . 41

«LÚ v enH

sc© k ni K næ b u R t

kalTU l sY r bJØ a

eTI b eBal

JküCaedI m za ki t þ a vta . bNþ a bTTaM g enaH bTza evsarC¢ b |etþ a KW seRmcjaN . bTza Gbrb|c© e ya KW mi n RtÚ v eC]Gñ k déT . lM d ab´ e naH RBH manRBHPaK kalRTg´ e qø I y bJØ a dl´ s c© k ni K næ b u R tenaH eTI b Rtas´ J kü CaedI m za «Z GK< i e vsSn dU e cñ H . JküenaH manesckþ I g ayTaM g enaH . k* e RJHesk¡ P U m i R Tg´ s Emþ g ehI y eRJHRtas´ z a bsSti kñ ú g bT enH dU e cñ a H kalTU l esk¡ P U m i o éRkElgeLI g eTA eTI b TU l sY r bJØ a TI B I r eT[t . RBHmanRBHPaK RTg´ e qø I y R:b´ b JØ a sU m |I e naHdl´ e K . bNþ a bTTaM g enaH bTza TsSnanu t þ r i y M kñ ú g bTCaedI m za TsSnanu t þ r i y M :n dl´ bJ¦ a EdlCaelaki y ; ni g elaku t þ r ; bTza bdibTanut þr iy M :ndl´ vtþ b di btþ i E dlCaelaki y ; ni g elaku t þ r; . bTza vim ut þanut þr iy M KW elaku tþ r vi m u t þ i . mü¨ a geT[tbTza

TsSnanu t þ r i y M KW smμ a Ti d ð i

EdlCaGr-

htþ m K< eRJHbM N gdl´ e laku t þ r Zm( s u T Æ . bTza bdi b Tanu t þ r i y M

KW


-99- bbB©asUT nI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ Gg< m K< d * e ss

.

bTza

vi m u t þ a nu t þ r i y M

KW

vi m u t þ i

CamK< p l

.

kar

eXI j ni B V a nrbs´ R BHxI N aRsB eQμ a Hza TsSnanu t þ r i y . Gg< m K< 8 Cabdi b Tanu t þ r i y ; . mK< p l Kb|I R Cabza Cavi m u t þ a nu t þ r i y ; . bTza Bu e TÆ a esaPKva esckþ I z a RBHmanRBHPaKGg< e naH Rtas´ d w g ehI y nU v sc© ; 4 edayRBHGg< É g . bTza eBaeZtay esckþ I z a RTg´ s Emþ g Zm( d l´ s tV s U m |I B Y k déT edI m |I o Rtas´ d w g sc© ; 4 . bTza Tenþ a kñ ú g bTCaedI m za Tenþ a KW TU n μ a n . bTza Tmzay KW edI m |I R tÚ v karTU n μ a n . bTza

senþ a

KW

RTg´ s á b ´ e hI y

edayesckþ I c U l eTAsá b ´ k i e lsTaM g

BY g . bTza smzay KW edI m |I e sckþ I s á b ´ k i e ls . bTza ti e NÑ a KW qø g OX; 4 . bTza trNay KW edI m |I q ø g OX; 4 . bTza bri n i B V ú e ta esckþ I z a RTg´ r lt´ s ñ i T Æ e hI y edayesckþ I r lt´ s ñ i T Æ é nki e ls . bTza bri n i B V a nay esckþ I z a RTg´ s Emþ g Zm( e dI m |I e sckþ I r lt´ s ñ i T Æ é nki e ls . 43 bTza ZMs I KW CaGñ k km© a t´ n U v Ku N . bTza bKBÖa KW Rbkb edayesckþ I e Xñ I s Xñ g vaca .

bTza GasaeTtBV M KW Kb|I c ak´ e dat .

bTza GasC¢ KW sg, t ´ s g, i n . bTza n etV v Pvnþ M eKatmM elak sEmþ g za Gs´ k mø a M g edI m |I n w g kan´ y kvaT;rbs´ x ø Ü n eTAsg, t ´ s g, i n cM e JH


-100- Gdækfa cUL sc© ksURt TI 5 Gñ k Na> TaM g Gs´ . RBHmanRBHPaK RTg´ n w g eZV I G nþ r ayCI v i t Gñ k Na> dU c dM r I C aedI m k* m i n Emn . Etni R Knæ e nH naM ó bmabI R bkarTaM g enHmkehI y edI m |I n w g elI k RBHmanRBHPaK k* m i n EmneLI y KW naM m kedI m |I e lI k xø Ü n Ég b¨ u e NÑ a H dU c esckþ I z a RBHraCaRTg´ b ®g, a bsRtÚ v BY k xø H :nehI y kal nw g RTg´ s resI r sRtÚ v za Gñ k xø a M g y¨ a genH nw g CaGñ k dl´ R Bmedaykmø a M g y¨ a genH . k* s resI r xø Ü n enaHÉg y¨ a gNa sc© k ni K næ b u R tenH k* y ¨ a g enaH kalnw g elI k vaT;RBHmanRBHPaKedayJküCaedI mza si ya hi exa ePa eKatm htæ i b Pi n ñ M rEmgelI k xø Ü n Égb¨ u e NÑ a Hza eyI g CaGñ k xø a M g kø a eyI g CabNÐ i t eyI g CaBhu s SÚ t CaGñ k RtÚ v kartTl´ v aT; cU l eTAKal´ RBHsmμasm¬úTÆ dUcdMrIcuHeRbg dUcKMnrePøIgeqHsenÆasenÆA nigdUcGasir¬is ebI k BBar dU e cñ H . kalelI k xø Ü n y¨ a genHehI y RkabTU l JküCaedI m za

GZi v aestu

kalnw g ni m nþ R BHmanRBHPaK em

.

bNþ a bTTaM g enaH

eTI b bTza

GZi v aestu KW sU m RBHGg< c U r RTg´ T TY l cu H . bTza sV a tnay esckþ I z a edI m |I R beyaCn¾ d l´ b u N ü ni g bI t i : emaC¢ Edlnw g mankñ ú g ézá E sÁ k enHdl´ x\ ú M R BHGg< G ñ k eZV I n U v sk, a r;kñ ú g RBHGg< . bTza GZi v aessi PKva tu N Ø I -


-101- bbB©a sUT nI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ Paevn manGZi b |ayza RBHmanRBHPaK RTg´ m i n jú a M g Gvyv;cM E NkRBH kay ni g RBHvacaojab´ j & r RTg´ X at´ T u k cM e JHxagkñ ú g RTg´ T TY l ehI y edaytu N Ø I P aB . KW RTg´ T TY l edayRBHT& y edI m |I e ZV I k arGnu e RKaHdl´ sc© k ni K næ b u R tenaHÉg dU e cñ H . bTza ymsS bdi r U b M meBa¦ y üaz esckþ I z a :n»za esþ c li c ä v I BY k enaHnaM z as 500 sRmab´ eTAodl´ s c© k ni K næ b u R tenaH Cani c © P tþ sc© k ni K næ b u R tsM e dAykPtþ e naHÉg eTI b eJlza ézá E sÁ k enH BY k elak KY r sm< a l´ z a vtæ ú E dlsmKY r eTI b Carbs´ K Y r zV a ycM e JHRBHsmNeKatm KY r naM r bs´ E dlsmKY r enaHmk BY k elakCaGñ k RbNi b tþ i rEmgyl´ d l´ vtæ ú E dlKY r mi n KY r smKY r mi n smKY r cM e BaHRBHsmNeKatm . bTza Ptþ a Pi h arM GPi h rw s u esckþ I z a naM P tþ E dlKY r eTA . 44 bTza bNI e tn KW RbesI r . bTza shtæ a KW eday édrbs´ x ø Ü n . bTza snþ e b|tV a esckþ I z a EqÁ t lÁ KW Gg< a soEqÁ t RKb´ R Kan´ bri b U N ( t amesckþ I R tÚ v kar . bTza sm|vaertV a KW bvarNalÁ KW ham edayhtæ s J¦ a za

lμ m ehI y

lμ m ehI y

dU e cñ H

.

bTza Pu t þ a vw KW


-102- Gdæ kfa cU L sc©ksURt TI 5 esay . bTza OnI t btþ : Nw KW naM R BHhsæ e cjBI : Rt GZi b |ayza KW naM R BHhsæ e cjehI y . :lI z a Oni t þ b tþ : Nw dU e cñ H k* m an . bT enaHmanesckþ I z a eQμ a Hza Oni t þ b tþ : Nw eRJHGtæ z a man:RtepSgnaM ecjehI y BI R BHhsæ GZi b |ayza RBHmanRBHPaKGg< e naH man:RtEdl naM e cjehI y BI R BHhsæ KW RTg´ C RmHRBHhsæ ni g :Rt RTg´ r kSa:Rt Tu k Rtg´ T I s mKY r m¡ a g ehI y Rbzab´ G g< ú y . bTza Ékmnþ M ni s I T i esckþ I za sc© k ni R Knæ dw g dl´ R BHmanRBHPaKesayy¨ a genH eTI b Gg< ú y kñ ú g TI kEnø g mY y . bTza buB a¦B a© KW bu N ükñ ú g TanenH GZi b |ayza Cavi : kk¡ n Æ teTA . bTza bBa¦ a mØ i esckþ I z a Cabri v arcM e JHvi : kk¡ n Æ . bTza tM TaykanM su x ay ehatu esckþ I z a bu N üenaH cU r manedI m |I R beyaCn¾ su x dl´ l i c ä v I T aM g enH . :n»za ni R Knæ e naH kalnw g RbKl´ T anenHdl´ e sþ c li c ä v I T aM g enaH eTI b eJly¨ a genHza eyI g CabBV C i t mi n KY r oTanrbs´ x ø Ü n . lM d ab´ enaH

RBHmanRBHPaK

RBHmanRBHPaK

eRJHbu N üesþ c li c ä v I o dl´ s c© k ni R Knæ

mi n o

cM E Nksc© k ni R Knæ z V a ycM e JHRBHmanRBHPaK

dU e cñ a H

kalRTg´ s Emþ g Gtæ n & y enaH eTI b Rtas´ J küCaedI m za yM exa GK< i e vsSn


-103- bbB©a sUT nI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ dU e cñ H . RBHmanRBHPaK RTg´ R bKl´ T k¡ i N a EdleKzV a ycM e BaHRBHGg< dl´ n i R Knæ e dI m |I r kSaTw k ci t þ Tk¡ i N aenaH k* n w g Cavasnakñ ú g GnaKt eday RbkardU e cñ H Ég .

¬ cb; Gdæk fa cUL sc©k sURt TI 5 ¦ 3


-104- Gdækfa mhasc©ksURt TI 6 G dð k za mhasc© k sU R t TI 6 45

mhasc© k sU R t manbTepþ I m za

Évemμ su t M .

bNþ a bTTaM g enaH eday 3 bTza ÉkM smyM 1 etn exa bn smeyn 1 buB VNðsmyM 1 elakeJlCasm& y mY y . k* e vlaBY k Pi k ¡ ú eZVIkarbdibtþixøÜn lublagmux kan´:Rt nigcIvr zVaybg<MRBHectiy ehIy Qrkñ ú g erag vi t k, z a eyI g nw g cU l eTARsú k Na . sm& y EbbenH RBH manRBHPaK RTg´ s M B t´ R khm 2 Can´ Rkvat´ v tæ B & n Æc eg, H RTg´ c I v rbgSú k U l eq[gsμ a esþ c ecjBI R BHKnÆ k u d i EdlBY k Pi k ¡ ú E hhm Rbzab´ Q rRtg´ m u x RBHKnÆ k u d i . sc© k ni K næ b u R t sM e dAykRbkarenaHehI y eTI b eJlza ÉkM smyM etn exa bn smeyn buB VNðsmyM dU e cñH . bTza bvisit ukaema :ndl´ dak´ RBHT& y y¨ a genHza tzaKtnw g cU leTAbi N Ð : t . bTza etnu b sgá m i sY r za sc© k ni K næ b u R tcU l eTArkeRJHehtu GV I . tbza edayGZüaRs& y edI m |I t Tl´ v aT; :n»za ni R Knæ e naH :n manKM n i t y¨ a genHza RKamu neyI g eRJHmi n :nCabNÐ i t eTI b naM y kevsalI


-105- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ bri s & T TaM g Gs´ eTAkan´ s mñ a k´ r bs´ R BHsmNeKatm eTI b CaGñ k RTmw g nakNþ a lbri s & T tTl´ v aT;

EtRKaenH

eyI g mi n eZV I y ¨ a genaH

eTAEtmñ a k´ É g

ebI e yI g nw g GacoRBHsmNeKatmbraC& y :n

nw g

nw g sEmþ g

lTÆ i r bs´ x ø Ü n ehI y eZV I k arQñ H ebI RBHsmNeKatmnw g Qñ H Gñ k Na> k* mi ndw g dU c r:M raM k ñ ú g TIg gw t eTI b kan´ y kbJØ a Gñ k GaRkatcU l eTArk eday GZüaRs& y énvaT;enH . bTza Gnu k m,M ])aTay esckþ I z a GaRs& y esckþ I k ru N adl´ sc© k ni K næ b u R t . :n»za RBHezr;:nmanKM n i t y¨ a genHza kalRBH manRBHPaKRbzab´ G g< ú y sRmakRtw m EtmY y ry; ni g :nkarsþ a b´ Z m( edI m |I R beyaCn¾

karKal´ R BHBu T Æ

eKnw g :nKal´ R BHBu T Æ

ni g karsþ a b´ Z m(

nw g RbRBw t þ e TA

edI m |I e sckþ I s u x dl´ e KrhU t Gs´ k alyU r

RBHezr;TU l GaraZnaRBHmanRBHPaKehI y

eRJHdU e cñ a H

bt´ c I v rbgSú k U l Ca

4

Can´

Rkal eTI b :nRkabTU l za sU m RBHmanRBHPaKcU r Rbzab´ K g´ c u H . RBH manRBHPaKRTg´ k M N t´ z a

GannÞ e Jlehtu

eTI b Rbzab´ K g´ e lI G asn;

EdlRkalzV a y . 46

bTza PKvnþ M ÉtTevac esckþ I z a ni R Knæ x © b ´ b JØ a EdlCa


-106- Gdækfa mhasc© ksURt TI 6 sar; kan´ y kmkdak´ T u k enAxag> . RkabTU l JküCaedI m enaHza ePa eKatm . bTza pu s nþ i hi ePa eKatm esckþ I z a smNRJhμ N ¾ T aM g enaH

rEmgBal´ R tÚ v

KW

rEmg:n

KW

RbsBV T u k ¡ e vTna

EdlekI t kñ ú g

srI r kay . bTza ]ruk çemÖa esckþ Iz a rw g ePø A GZi b |ayza ePøA rw g q, w H Etkñ ú g TI e nHedayGtæ z a eZV I o PaM g sμ a rtI eTI b eZV I C aJküGnaKtza Pvi sSti . bTza kaynV y M ehati KW ci t þ e TAtamkay KW RbRBw t þ e TA tamGM N ackay . cM E Nkvi b sSna ehAza kayPavna Gñ k dl´ e sckþ I revI r vayTaM g kay ni g ci t þ rEmgmi n man ni R Knæ e Jldl´ T I E dl mi n man mi n ekI t b¨ u e NÑ a H esckþ I z a

edayRbkardU e cñ H

karrw g ePø A CaedI m

smz;ehAza

ci t þ P avnadU e cñ H k* m an

rbs´ b u K < l EdlRbkbedaysmaZi

rEmg

mi n man ni R Knæ e JlcM e JHvtæ ú E dlmi n manenH edayRbkarenH . cM E Nk kñ ú g Gdð k za elakeJlza kalbu K < l eJlza er]gZø a b´ m anmkehI y enAeBalJküCaedI m za

eQμ a Hkarrw g ePø A k* n w g man

EdlCaJküGnaKt

mi n RtÚ v y¨ a gNa Gtæ n & y k* m i n RtÚ v dU e cñ a H ni R Knæ e Jldl´ v tæ ú E dlmi n man mi n ekI t .

bTza ena kayPavnM

eKeJlsM e dAykkarbdi b tþ i x ø Ü n o


-107- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ lM : k mankareZV I e sckþ I B üayam 5 RbkarCaedI m . enHeQμ a HkayPavna

rbs´ s mNRJhμ N ¾ T aM g enaH

.

sY r za

k* n i R Knæ e naHeXI j GV I

eTI b :neJly¨ a genH . eqø I y za :n»za ni R Knæ e naH mkkan´ T I s Rmak eBlézá k* É sm& y enaH BY k Pi k ¡ ú r kSa:Rt ni g cI v rehI y cU l eTAedI m |I BY n smá M k ñ ú g TI s RmakeBlyb´ ni g eBlézá e r[g> xø Ü n eKeXI j BY k Pi k ¡ ú TaM g enaHBY n smá M sm< a l´ z a BY k Pi k ¡ ú T aM g enaHRbw g ERbg RbkbRtw m Etci t þ Pavna EtkayPavnami n mandl´ P i k ¡ ú T aM g enaH eTI b eJly¨ a genH . 47 lM d ab´ e naH RBHmanRBHPaK kalRTg´ s aksY r ni R Knæ e naH eTI b Rtas´ s Y r za mñ a lGK< i e vsSn; cu H kayPavna Gñ k :n»mkdU c emþ c ni R Knæ e naH

kalnw g eJlkayPavnaenaHoBi s þ a r

eTI b TU l JküCaedI m

za KW nnÞ ; EdlCavcä e KaRt . bNþ a bTTaM g enaH bTza nenÞ a CaeQμ a H bTza vecäa CaeKaRt . bTza tw e sa CaeQμ a H bTza sg,iecä a CaeKaRt . mk¡ l i e Kasal mkkñ ú g kalmu n ehI y enaHÉg . bTza Éet :ndl´ CnTaM g 3 nak´ e naH :n»za CnTaM g enaH:nseRmcTI b M p u t éntb;Edl esAhμ g bTza ]Larani KW ePaCnEdlRbNI t > . bTza Kaehnþ i nam eQμ a Hza rEmgoragkaymankmø a M g . bTza RBÚ ehnþ i KW oceRmI n .


-108- Gdækfa mhasc©ksURt TI 6 bTza emeTnþ i KW eZV I o ekI t xø a j´ x ab´ . bTza bur im M

bhay :ndl´

elI k kareZV I e sckþ I l M : keLI g mu n . bTza bu c ä a ]bci n nþ i esckþ I z a o EqÁ t RKb´ R Kan´ KW oceRmI n edayrbs´ K Y r TM J r EdlRbNI t CaedI m . bTza

Gacyabceya

ehati

KW

esckþ I c eRmI n

ni g esckþ I s absU n ü

rEmgR:kdRtwmEtesckþIceRmIn nigesckþIsabsU nü kayenHk*manesckþI ceRmI n tamkal esckþ I s absU n ütamkal RBHmanRBHPaK kalRTg´ sEmþ g za kayPavnami n R:kd Rtas´ s Y r ci t þ P avna Rtas´ s Y r za mñ a l GK< i e vsSn; ci t þ P avna Gñ k sþ a b´ m kehI y y¨ a gNa . bTza n sm,ayasi esckþ I z a mi n GacTU l obri b U r N¾ : n dU c Jlbu z u C ¢ n . 48

bTza

ku e ta

bn

tV M

esckþ I z a

Gñ k Nami n dw g esckþ I

ceRmI n rbs´ r agkay EdlTn´ e xSay CacM E NkeRKatRKaty¨ a genH bu K < l enaH nw g dw g ci t þ P avnaEdllÁ i t lÁ n ´ s u x u m :nBI T I N ahñ @ . cM E Nkkñ ú g TI enH

RBHecaTnalyetæ r Ki t za

bTenaH

eQμ a HRBHBu T Æ v cn;

k* m i n Emn

dak´ p ø i t vi C nI k * e c[secjeTA . tmkRBHmhasi v etæ r GagRBHBu T Æ v cn; enaHza mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay esckþ I c eRmI n xø H esckþ I v i n asxø H bdi s nÆ i x ø H cu t i x ø H rbs´ k ayEdlCamhaPU t 4 enH nw g R:kd RBHezr;sþ a b´ J kü


-109- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ enaHehI y kM N t´ z a KY r eJlza kalkM N t´ k ayCacM E NkeRKatRKat vi b sSnaEdlekI t k* C acM E NkeRKatRKat dU e cñ H . 49 bTza su x saraKI KW Gñ k Rbkbedayesckþ I e RtkGreday esckþ I s u x bTza su x ay evTnay ni e raFa ]b,C¢ t i Tu k ç a evTna KW rEmgekI t kñ ú g lM d ab´ seRmcehI y kñ ú g Km¬ I r bdð a n eRJHTu k ¡ e vTnaenaH Ca Gnnþrb|c©&ydl´sux nigTuk¡ EteRJHkalsuxevTnaminTan´rlt´ Tuk¡evTna k* min ekI t dU e cñ a H elakeTI beJlTu k kñ ú g TI e nH . bTza briyaTay tid æt i esckþ I z a oevTnaGs´ e TAehI y Rbkan´ T u k . bTza ]Peta bkçM esckþ I za Ca 2 cM E Nky¨ a genH KW su x mY y cM E Nk Tu k ¡ m Y y cM E Nk . vi n i c ä & y kñ ú g bTenHza ]b,nñ a bi .eb. ci t þ s S dU c teTAenH ? kayPavnaCavi b sSna

ci t þ P avnaCasmaZi

cM E Nkvi b sSnaCa

sRtÚ v cM e BaHsu x EtCi t cM e JHTu k ¡ smaZi C asRtÚ v cM e JHTu k ¡ EtCi t cM e JH su x . y¨ a gNa Bi t Nas´ kalRBHeyaKavcrGg< ú y epþ I m vi b sSna o evlaknøgeTAyUr citþrbs´elakrEmgekþARkhay rEmgR:kddUcePøIgEdl eqHkñúgTIenaH ejIshUrecjcakekø{k GakarekþA taMgeLIgdl´sirs; eday ehtu Rtw m Etb¨ u e NÑ H vi b sSnaCasRtÚ v cM e JHsu x EtCi t cM e JHTu k ¡ . k* k al


-110- Gdækfa mhasc©ksURt TI 6 Tu k ¡ p ø Úv kay ßpø Ú v ci t þ e kI t ehI y Tu k ¡ k ñ ú g xN;smabtþ i r bs´ G ñ k RKbsg, t ´ enaHcU l smabtþ i rEmgR:scakTu k ¡ Zø a k´ c u H kan´ s u x mi nti c kalebI y ¨ a g enH smaZi e TI b CasRtÚ v cM e JHTu k ¡ EtCi t cM e JHsu x . vi b sSnaCasRtÚ v cM e JHsu x Ci t cM e JHTu k ¡ y¨ a gNa smaZi m i n dU e cñ a HeT . smaZi C asRtÚ v cM e JHTu k ¡ EtCi t cM e JHsu x y¨ a gNa cM E Nkvi b sSna mi n dU e cñ a HeT . eRJHehtu e naH RBHGg< e TI b Rtas´ z a ]b,nñ a bi .eb. ci t þ s S . 50 bTza GasC¢ ]bnI y :ndl´ Tak´ T gnw g karnaM c U l eTA kan´ K u N . bTza tM vt em

:ndl´ ci t þ r bs´ e yI g enaHhñ @ .

51-53 bTza ki B © a i ena si y a GKÁ i e vsSn esckþ I z a mñ a l GK< i e vsSn;

GV I m i n man

GV I m an

elakku M s m< a l´ y ¨ a genH

su x evTnakþ I

Tu k ¡ e vTnakþ I rEmgekI t dl´ e yI g EtkalekI t eLI g ehI y eyI g nw g mi n o RKbsg, t ´ c i t þ . «LÚ v enH RBHmanRBHPaK manbM N gnw g RTg´ s Emþ g RBHZm( e Tsna CaTI m kénesckþ I R CHzø a y¨ a géRkElg edI m |I R bkasesckþ I e naH ni R Knæ e naH eTI b RTg´ R :rBÆ m haPi e n®s, m n¾ t aM g GM B I e dI m kñ ú g bTza \F .eb. bFanay enaH enHTaM g Gs´ Kb|I R Cabedayn& y EdleJlTu k kñ ú g :srasi s U R tkñ ú g


-111- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ kalmu n enaHÉg . cM E Nkesckþ I e pSgKñ a dU e cñ H KW karKg´ e lI e JZi b lø & g , e naH Ca kareZV I EdleZV I : nlM : kkñ ú g esckþ I e nH . 54 bTza Glø k dæ M KW edI m meXø } Rss´ . bTza sesñ h M KW manC& r dU c Tw k edaH . bTza kaemhi KW cakvtæ ú k am . bTza GvU b kdæ a KW mi n ec[secj . ki e lskam kñ ú g bTCaedI m za kamqenÞ a Kb|I R Cabza qnÞ ;edayGM N aceZV I e sckþ I e Bjci t þ si e nh; edayGM N aceZV I e sckþ I h Y g Ehg mu c ä a edayGM N aceZV I e sckþ I s á b ´ bi ) asa edayGM N aceZV I e sckþ I ekþ A Rkhay bri L ah edayGM N ackartamdu t . bTza »bká m i k a KW ekI t eRJHesckþ I B üayam . bTza jaNay TsSnay Gnu t þ r ay sem< a Fay TaM g Gs´ Caevvcn;nw g elaku t þ r mK< . k*manóbmaeRb{beZ[bkñúgesckþIenHdUecñH KW buK<lenAmankielskam mi n Tan´ e cjcakvtæ ú k am dU c edI m meXø } Rss´ m anC& r esI m eCakeday ki e lskam dU c eQI E dlRtaM T u k kñ ú g Tw k karmi n seRmcelaku t þ r mK<eday evTnaEdlekIteRJHesckþIBüayam

rbs´buK<lEdlmankielskam

mi n

Tan´ e cjcakvtæ ú k am dU c BY t eQI B Y t ePø I g ePø I g k* m i n ekI t . karmi n seRmc


-112- Gdæ kfa mhasc©ksURt TI 6 elaku t þ r mK< r bs´ b u K < l TaM g enaH

ev[rcakevTnaEdlekI t

eRJHesckþ I

Büayam dU c mi n BY t eQI B Y t ePø I g ePø I g k* m i n ekI t sU m |I ó bmaRbkarTI 2 Kb|I R Cabedayn& y enHÉg . cM E Nkesckþ I e pSgKñ a dU e cñ H KW RbkardM b U g CaóbmaénkarbY s RBmnw g bu Rt ni g Pri y a RbkareRkayCaóbmaénkarbY s rbs´ R Jhμ N ¾ G ñ k RTRTg´ Z m( . 56 bTza ekalabM kñ ú g óbmaRbkarTI b I :ndl´ eQI E dl mi n manC& r bTza felni k ç i t þ M KW EdleKdak´ e lI P ñ M ßelI E pndI k* m an óbmaeRb{beZ[bkñ ú g esckþ I e nHdU e cñ H

KW

k* b u K < l manki e lskam

ecj

cakvtæ ú k am dU c eQI s á Ü t mi nesI m eCakedayki e lskam dU c eQI E dleK dak´ e lI e Kak qá a yBI T w k karseRmcelaku t þ r mK< e dayevTna sU m |I e kI t eRJHesckþIBüayam ki e lskam

mankarGg< ú y kñ ú g TI v alCaedI m

ecjcakvtæ ú k am

dU c BY t eQI B Y t ePø I g

rbs´ b u K < l man ePø I g k* e kI t

kar

seRmcelakutþrmK<edaysuxabdibTa ev[rcakevTnaEdlekIt eRJHesckþI Büayam dU c ekI t ePø I g edayRtw m EtkarBY t ePø I g nw g EmkeQI déT . óbma enH RBHmanRBHPaKRTg´ n aM m kedI m |I R beyaCn¾ d l´ R BHGg< . 57

«LÚ v enH kalnw g RTg´ s Emþ g Tu k , r ki r i y arbs´ R BHGg< eTI b


-113- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ Rtas´ z a tsS myð CaedI m . k* R BHmanRBHPaK RTg´ m i n eZV I T u k , r ki r i y a mi n GacCaRBHBu T Æ : nß RTg´ e ZV I k * e day mi n eZV I k * e day k* C aRBHBu T Æ : n . sY r za kalebI d U e cñ a H RTg´ e ZV Ie RJHehtu G V I eqø I y za eyI g nw g sEmþ g esckþ I Büayamrbs´ x ø Ü n dl´ e lak RBmTaM g eTvelak ni g Ku N KW esckþ I jaMjI edayesckþIBüayamenaH

nwgoeyIgeRtkGr:n

. BitNas´

kSRtiy¾

Rbzab´ G g< ú y elI R :saT sU m |I R Tg´ : nTTY l raCsm|tþ i b nþ m kBI R BHraCRbéBNI RTg´ m i n eRtkGry¨ a genaH EtraCsm|tþ i E dlnaM y kBY k BleTA RbharsRtÚ v 2-3 nak´ km© a t´ s RtÚ v :nmk esamnsSEdlmankmø a M g rEmgekI t dl´ R BHGg< E dl:nesaysi r I r aCsm|tþ i y ¨ a genaH emI l bri s & T

RTg´ r M l w k dl´ e sckþ I B üayamrbs´ x ø Ü n ehI y

RTg´ R keLk RTg´ R ti H ri H za

eyI g eZV I k mμ e naH kñúgTIÉeNaH seRmcy¨agenH Rbhary¨agenH dl´sRtÚv ÉeNaH nigÉeNaH eTI b :nesaysi r I r aCsm|tþ i e nH y¨ a gNa sU m |I R BH manRBHPaKk* y ¨ a genaHEdr RTg´ R ti H ri H za tzaKtnw g sEmþ g esckþ I B üayam dl´ e lak

RBmTaM g eTvelak

k*e sckþ I B üayamenaHnw g otzaKtrI k ray

oekI t esamnsSay¨ a géRkElg eTI b :neZV I T u k , r ki r i y a mü¨ a geT[t sU m |I nw g RTg´ G nu e RKaHBY k CnGñ k ekI t kñ ú g xageRkay k* R Tg´ : neZV I d U c Kñ a BY k Cn


-114- Gdækfa mhasc©ksURt TI 6 Gñ k ekI t kñ ú g xageRkaynw g sm< a l´ e sckþ I B üayamEdlKY r eZV I z a RBHsmμ a sm¬ ú T Æ R Tg´ b M e BjRBH:rmI r hU t RTg´ t aM g esckþ I B üayam

4

Gseg¡ y ü

éRkElgedayEsnkb|

seRmcRBHsBV J ¦ ú t J¦ a N

nw g eJleTAzV I d l´

BYk eyI g hñ @ kalebI d U e cñ a H RBHmanRBHPaK RTg´ R ti H ri H za BY k Cnnw g eZV I T I bM p u t énCati C ra

ni g mrN;

:nqab´ r h& s

eRJHdU e cñ a H

kalRTg´ n w g

Gnu e RKaHBY k CnGñ k ekI t xageRkay eTI b :nRTg´ e ZV I d U c Kñ a . bTza Tenþhi Tnþ m aFay :ndl´ sg, t ´ R BHTnþ e lI e dayRBHTnþ e Rkam bTza ectsa ci t þ M :ndl´ RKbsg, t ´ G ku s lci t þ e dayku s lci t þ . bTza GPi n i K Á eNð y üM KW Kb|I R Kbsg, t ´ . bTza GPi n i b ,I e LyüM KW Kb|I e b[teb[n . bTza GPi n i s nþ a ebyüM esckþ I z a Kb|I d u t kM e dA ehI y Tmø a y jaM j I edayesckþ I B üayam . bTza sa reT§ a KW mankayrsab´ r sl´ . bTza bFanaPit un ñs S esckþ I z a mansti E dlesckþ I B üayamcak´ e dat KW mu t ehI y . 58 kmμ a rKKÁ r i y a esckþ I z a

bTza

Gb,aNkM

:ndl´

KW

sñ b ´ C agmas

mi n manxül´ d kdegØ I m .

bTza

.

bTza

sI s evTna

ehanþ i

evTnaekI t BI s i r s;mankmø a M g RtÚ v xül´ e cjeTANami n :n .


-115- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ bTza sI s ebLM TeTyü :ndl´ Kb|I r w t Rtg´ s i r s; . bTza eTvta esckþIza eTvtasæitenAkñúgxagcugTIc®g,mrbs´RBHeJZistV nigCitbrievN bNÑ s ala . :n»za kñ ú g kalenaH kalesckþ I e kþ A pSakñ ú g RBHvrkay EdlmanRbmaNéRkElgrbs´ R BHeJZi s tV e kI t eLIg :t´ b g´ s ti RBHGg< Rbzab´ K g´ d Y l elI T I c ®g, m . eTvtaeXI j RBHeJZi s tV e naH eTI b eJlza RBHeJZi s tV G s´ R BHCnμ e hI y BY k eTvtaTaM g enaH eTI b eTARkabTU l cM e JH RBH:Tsue TÆ a TnmharaCza RBHraCOrsrbs´ RBHGg< Gs´ R BHCnμ e hI y . RBH:Tsue TÆ a TnmharaC Rtas´ z a bu R trbs´ e yI g CaRBHBu T Æ eTI b eZV I k al; ebI m i n Tan´ s eRmcCaRBHBu T Æ nw g mi n eZV I k al;eLI y eTvta . nw g CaRBHBu T Æ mi n :n RTg´ d Y l enAelI E pndI edayeZV I e sckþ I B üayam Gs´ R BHCnμ e hI y RBH:Tsue TÆ a TnmharaC

.

eyI g mi n eC]karGs´ RBHCnμ

nw g mi n mandl´

Orsrbs´ e yI g eRJHmi nTan´ s eRmceJZi B a¦ a N . kñ ú g evlatmk kal RBHsmμasm¬úTÆ RTg´júaMgZmμcRkoRbRBwtþeTA esþceTAkan´RkúgraCRKwHeday lM dab´ esþ c dl´ Rkú g kbi l Psþ ú RBH:Tsu e TÆ a TnmharaC RTg´ T TY l :Rt naM e sþ c eLI g kan´ R :saT zV a ybbr ni g rbs´ T M J r TU l er]genaHkñ ú g evla cenø a HPtþ z a bBi R tRBHmanRBHPaK kñ ú g evlaRBHGg< R Tg´ e ZV I e sckþ I B üayam


-116- Gdækfa mhasc©ksURt TI 6 eTvtamkR:b´za mñalmharaC Orsrbs´RBHGg<Gs´RBHCnμeTAehIy RBH manRBHPaKRtas´ z a mharaC

mhabBi R t

bBi R tRBHmanRBHPaK

RBHGg< R Tg´ e C]ß x\ ú M R BHGg< m i n eC]

RBH:Tsu e TÆ a Tn.

RBHmanRBHPaK

mhabBi R t «LÚ v enH RBHGg< R Tg´ e XI j Gs© a rütaM g BI R Tg´ R BHsu b i n þ k* nw g eC]ß sU m |I t zaKtCaRBHBu T Æ sU m |I m habBi R tk* R Tg´ C aRBHBu T Æ b i t a cM E Nkkñ ú g kalmu n kaljaNrbs´ t zaKtenAmi n Tan´ c as´ k ø a bM e Bj eJZi c ri y aenAeLI y edI m |I s i k Sasi l |; sU m |I k ñ ú g evlaCaZmμ : lku m ar RBHmanRBHPaK Rtas´ m haZmμ : lCatk eRJHesckþ I ó b|tþ i e LI g éner]g enHza CnTaM g LaynaM q Á w g BEBmksEmþ g za Zmμ : lku m arbu R trbs´ e lak eZV I k al;ehI y enHqÁ w g rbs´ e K dU e cñ H . mhabBi R t sU m |I k ñ ú g kalenaH RBHGg< : nRtas´ z a eQμ a Hza esckþI s ø a b´ k ñ ú g cenø a Hrbs´ bu RteyI g rEmg mi n man eyI g mi n eC] dU e cñ H . 63 bTza ma exa tV M mari s :ndl´ BY k eTvtaGñ k RsLaj´ mkRkabTU l . :n»za evaharKYrRsLaj´ KYreBjcitþrbs´BYkeTvta KW maris . bTza GC¢ ¢ i t M KW mi n EmnePaCn . bTza hlnþ i vTami KW eyI g eJlza


-117- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ lμ m ehI y GZi b |ayza eyI g hamy¨ a genHza elakku M e ZV I y ¨ a genH eday bTenH eyI g nw g jú a M g Gtþ P aBoRbRBw t þ e TA:n . 64 bTza GgÁ ú r cä v I KW manRBHqvI B Bal . 65 bTza ÉtavbrmM esckþ I z a RbmaNenaH Cay¨ a géRkElg KW x¬ s ´ b M p u t énevTnaTaM g enaH . bTza bi t u s ká s S kmμ e nþ .eb. bzmM QanM ]bsm,C¢ vi h rta esckþ I z a :n»za kñ ú g ézá e naH eQμ a Hza Ca ézá v b|mg< l rbs´ R BHraCa RBHraCaTaM g Lay cat´ r bs´ K Y r TM J rrbs´ s u I eRcI n Rbkar smÁ a tzñ l ´ R BHnKrosÁ a t taM g qñ a M g eBjedayTw k oelI k Tg´ sM B t´ C aedI m eLI g Rbdab´ T U e TATaM g RBHnKr dU c eTvvi man Tas; ni g kmμ k r CaedI m TaM g BY g esø { kdNþ b ´ s M B t´ z μ I Rbdab´ e dayrbs´ R kGU b ni g p, a eQI C aedI m RbCu M K ñ a kñ ú g raCRtkU l kñ ú g raCBi Z I eKRbkbdgng< & l mY y Jn´ Etkñ ú g ézá e naH raCbu r sRbkbdgng< & l 800 xV H mY y dgng< & l TaM g Gs´ R Bm TaM g ExScgeKakemø a H dNþ b ´ e dayR:k´ dU c rzrbs´ C anu e saNi R Jhμ N ¾ dgng< & l rbs´ R BHraCa manBüÜ r dNþ b´ e daymasqÁ i n sμ g rbs´ e Kakemø a Hkþ I ExS ni g Cnø Ü j kþ I rM e daymas RBHraCesþ c ecjeTAedaybri v arZM TTY l yk OrseTApg

kñ ú g TI R bkbRBHraCBi Z I R ctRBHng< & l

manedI m RBI g mY y edI m


-118- Gdækfa mhasc©ksURt TI 6 mansø w k Rkas´

manmø b ´ x ageRkamedI m RBI g enaH

RBHraCaRTg´ R tas´ b g< a b´

oRkalTI p Þ Mr bs´ k u mar xagelI B i t an P¢a b´ e dayp, a ymas elamB& T Æ e day kME BgvaM g nntaM g rkSa RTg´ e RK}gsBValgá ar EhhmedayBY k Gmatü esþ c eTAkan´ R BHraCBi Z I R ctRBHng& < l kñ ú g TI e naH RBHraCaRTg´ k an´ d gng< & l mas BY k Gmatükan´ d gng< & l R:k´ 800 xV H mY y Gñ k ERskan´ d gng< & l d* e ss BY k eKenaH

kan´ d gng< & l TaM g enaHeTApø Ú v enaHpø Ú v enH

.

cM E NkRBHraCa

esþ c yagBI x agenHeTAxagenaH ßBI x agenaHmkkan´ x agenH . kñ ú g TI e nH Camhasm|tþ i PI e l[gGg< ú y B& T Æ C u M v i j RBHeJZi s tV K i t za eyI g nw g eXI j sm|tþ i r bs´ R BHraCa

eTI b naM K ñ a ecjeTAeRkAvaM g nn

RBHeJZi s tV R Tg´

RkeLkemI l xagenaHxagenH mi n eXI j Gñ k Na> eTI b Rbjab´ e RkakeLI g Gg<úyceRmInsmaZi kMNt´xül´dkdegØImcUlecj júaMgbfmQanoekIt . PI e l[grvl´ E teTAkñ ú g cenø a HeragGaharyW t bnþ i c Rsemalrbs´ e dI m eQI déT k*CHxitrMkileTA EtRsemalrbs´edImeQIenaH taMgenACabrimNÐl . PIe l[gKi t za RBHraCbu RtenAmY y RBHGg< É g Rbjab´ e lI k vaM g nneLI g cU l eTAxagkñ ú g eXI j RBHeJZi s tV R bzab´ Gg< ú y ceRmI n smaZi e lI T I p Þ M ni g eXI j :di h arüenaHehI y eTI beTARkabTU l RBHraCaza bBi R tRBHraCa RBHku m ar


-119- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ Rbzab´ y ¨ a genH mø b ´ r bs´ e dI m eQI d éT xi t rM k i l eTA Etmø b ´ e dI m RBI g taM g enACabri m NÐ l RBHraCaesþ c eTAedayrh& s RTg´ e XI j :di h arü RTg´ sM B HRBHOrsedayRBHtRmas´ z a enHCakarsM B HkU n CaelI k TI B I r . bTza bi t u

skás S

kmμ e nþ

.eb.

bzmM

QanM

]bsm,C¢

vi h rta

enH

elakeJlsM e dAykJküenH . bTza si y a nu exa Éesa meKÁ a eBaFay esckþ I z a Gana:nsSti b fmQanenH nw g Capø Ú v edI m|I R beyaCn¾ énkarRtas´ d w g hñ @ . bTza stanu s ari v i J ¦ a NM esckþ I z a vi B a¦ a NEdl ekI t eLI g kñ ú g lM dab´ é nsti EdlekI t 1-2 dg y¨ a genHza kareZV I v tæ ú E dl eZV I : nlM : kenH nw g mi n Capø Ú v edI m |I k arRtas´ d w g EtGana:nsSti b fmCÄannw g CakarBi t eQμ a Hza stanu s ari v i J ¦ a N . bTza yM tM su x M :ndl´ esckþ I s u x kñ ú g Gana:nsSti b fmCÄan . 66 bTza bc© ú b ,dæ i t a ehanþ i esckþ I z a bRmú g edaykareZV I v tþ mankare:sbri e vNbNÑ s alaCaedI m . bTza Bahu l ø i e ka KW R:zñ a eRcI n kñ ú g bc© & y . bTza Gavedþ a Bahu l ø a y esckþ I z a CaGñ k Cab´ k ñ ú g rs vi l mkedI m |I R tÚ v karGaharEdlRbNI t CaedI m . bTza ni B V i C ¢ bká mw s u BY k bBa© v K< i y en]yNayec[seTA

edayZmμ n i y am GZi b |ayza


-120- Gdæ kfa mhasc©ksURt TI 6 eTAtamZmμ t a

edI m |I o Okasdl´ R BHeBaZi s tV : nkayvi e vk

kñ ú g kal

seRmcRBHsem¬aZiBa¦aN nwgkaleTA k*mineTAkan´TIdéT :neTARkúgJraNsI e naHÉg

.

kalbJ© v K< i y eTAehI y

RBHeJZi s tV : nkayvi e vk

rhU t Gs´ k nø H Ex Rbzab´ K g´ e lI G braCi t bl& ø g , k ñ ú g eJZi m NÐ l RTg´ s eRmc RBHsBV J ¦ ú t J¦ a NehI y . 67 bTmanJküCaedI m za vi v i e c© v kaemhi Kb|I R Cabedayn& y EdleJlehI y kñ ú g PyePrvsU R t . 70 bTza GPi C anami exa bnahM KW enHCaGnu s nÆ i mY y Epñ k . :n»za ni R Knæ Ki t za eyI g TU l sY r bJØ a mY y RbkarcM e JHsmNeKatm RBHsmNeKatmRtas´ z a mñ a lGK< i e vsSn; eTvtasU m |I d éTeT[t sY r tzaKt mñ a lGK< i e vsSn; eTvtasU m |I d éTeT[tsY r tzaKt kalRTg´ m i n eXI j TI b M p u t Rtas´ y ¨ a genaH RBHGg< m anesckþ I e RkveRkaZß lM d ab´ e naH RBHmanRBHPaKRtas´ z a

GK< i e vsSn;

kaltzaKtsEmþ g Zm( e nAkñ ú g BY k

bri s & T eRcI n ry sU m|I E tmñ a k´ E dlnw g eJlza RBHsmNeKatmeRkveRkaZ ehI y mi n man mü¨ a geT[t tzaKtsEmþ g Zm( d l´ C nBY k déT edI m |I R beyaCn¾ dl´ k arRtas´ d w g edI m|I R beyaCn¾ d l´ k arcak´ Z ø ú H kalRTg´ s Emþ g Zm( eTI b


-121- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ epþ I m RBHZm( e TsnaenH . bNþ a bTTaM g enaH bTza GarBÖ KW R:rBÆ y k . bTza yaveTv KW CaJkükM N t´ v i Z I e RbI manGZi b |ayza karjú a M g bu K < l BY k déTodw g enaHÉg

CakarRbkbRBHZm( e Tsnarbs´ R BHtzaKt

eRJH

dU e cñ a H eTI b RBHtzaKtmi n :nsEmþ g Zm( d l´ b u K < l EtmY y nak´ RTg´ s Emþ g Zm( d l´ b u K < l Edldw g EdlenATaM g Gs´ RBHmanRBHPaKRTg´ s Emþ g eday bTza tsw μ eyvbu r i m sw μ enH Tu k y¨ a gNa :n»za sc© k ni R Knæ Ki t za RBHsmNeKatm manRBHrU b kaysÁ a t KY r RsLaj´ RBHTnþ r abesμ I s ñ i T Æ RBHCi v Ø a Tn´ karsnÞ n ak* B I e raH eXI j ehI y k* j ú a M g bri s & T oeRtkGr . cM E NkRBHÉkK< t aci t þ

rbs´ R BHsmNeKatmenaH

mi n mandl´ R BHGg<

lM d ab´ e naH eTI b RBHmanRBHPaKRtas´ y ¨ a genH edI m |I R Tg´ s Emþ g za mñ a l GK< i e vsSn; RBHtzaKtnw g jú a M g bri s & T oeRtkGr RBHtzaKtRTg´ s Emþ g Zm(dl´bris&TTUeTATaMgcRkvaL RBHtzaKtmanRBHT&yminrYjra minRblak´ Rbkber]y> nUvplsmabtþiCasuBa¦t; CaZm(CaeRK}genAEtmü¨ag RbmaN b¨ ue NÑ H dUe cñ H . bTza GCÄtþ M :ndl´ Garmμ N ¾ E dlCaxagkñ ú g b¨ u e NÑ a H bTza

snñ i s I T ami

KW

bri s & T rEmgosaZu k ar

jú a M g ci t þ o sá b ´

.

Bi t Nas´

kñ ú g xN;Na

kñ ú g xN;enaH RBHtzaKtRTg´ k M N t´ c M E Nkxag


-122- Gdæ kfa mhasc©ksURt TI 6 edI m RTg´ c U l plsmabtþ i kalsM e LgKw k kgénsaZu k armi n Tan´ : t´ k* ecjcaksmabtþ i sEmþ g Zm( t aM g BI E dlRBHGg< R Tg´ t aM g Tu k ehI y . eday esckþ I z a

karenAkñ ú g Pvg< r bs´ R BHBu T Æ T aM g Lay

rEmgRbRBw t þ e TAqab´

rh& s rEmgcU l plsmabtþ i : nkñ ú g eBldkdegØ I m cU l kñ ú g eBldkdegØ I m ecj . bTza eyn su T M ni c © k b,M esckþ I z a tzaKtenAedayplsmaZi E dlCasu B a¦ t ; :nrhU t Gs´ k alCani c © KW sEmþ g za tzaKt tm, l ´ c i t þ

taM g maM k ñ ú g smaZi n i m i t þ e naH

.

bTza

»kb,ni y emtM

enaH

CaTI t aM g énkareC] . sc© k ;enaHTTY l za RBHmanRBHPaK CaGñ k manÉkK< t aci t þ «LÚ v enH kalnw g naM b JØ a Edlxø Ü n lak´ T u k mkTU l sYr eTI beJlza GPiCanati bn PvM eKatema Ti v a su b i t a . dU c esckþ I z a EdleQμ a Hza su n x sU m |I s u I G ahar:y:yas

EdldaM e dayTw k edaH

pSM e dayTw k edaHzø a

drabeBjeJH eXI j lamkehI y su I mi n :n k* mi n GacedI m |I n w g eTA kal TM J rsu I m i n :n k* n w g hi t kø i n mu n eTI b eTA :n»za kalvami n :nhi t kø i n ehI y eTA k* Q W c u k cab´ k |al y¨ a gNa RBHsasþ a k* y ¨ a genaHEdr RTg´ sEmþ g Zm( C aTI t aM g énesckþ I R CHzø a

taM g BI k aresþ c ecjmhaPi e n®s, m n¾


-123- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ rhU t dl´ k arGs´ e TAénGasv; dU c nw g su n xeXI j :yas EdleKdaM e day Tw k edaHsu T Æ cM E Nksc© k ;enaH sþ a b´ R BHZm( e TsnaEbbenH k* m i n ekI t sU m |I R tw m Etesckþ I R CHzø a kñ ú g RBHsasþ a eRJHdU e cñ a H kaleKmi n TU l sY r bJØ a Edlxø Ü n lak´ T u k naM m k

k* m i n GacedI m |I n w g eTA

eTI b :neJly¨ a g

enaH . kaldU e cñ a H eRJHzI n mi T Æ ; EdlRBHxI N aRsBTaM g BY g lH:n edayGrhtþ m K< . k* e sckþ I x V l ´ x V a ypø Ú v kay rEmgmankñ ú g ó:Ti n ñ k rU b xø H kñ ú g Gnu : Ti n ñ k rU b xø H . Bi t ehI y p, a QU k sCaedI m rI k kñ ú g evlamY y ekþa bkñ ú g evlamY y kñ ú g evlalá a cekþa b kñ ú g evlaRBw k k* r I k .

ó:Ti n ñ k rU b

b¨ueNÑaH manesckþIRkvl´Rkvay k*Pvg<esat EdlRbRBwtþeTAedayesckþI xV l ´ x V a y elakbM N gza lk´ k ñ ú g TI e nH . Pvg< e naHesat mandl´ R BH xI N aRsB sM e dAykkaredklk´ e naH eTI beJlJküCaedI m za GPiCanamhM . bTza semμ a hvi h arsw μ vTnþ i GacarüBY k xø H eJlza semμ a hvi h aera ERbza enAedayesckþ I v egV g . 72 bTza GasC¢ GasC¢ KW cak´ e dat> bTza ]bnI e thi KW Edlxø Ü n naM m keJl bTza vcnbefhi ERbza Jkü . bTza GPi n nÞ i tV a esckþ I z a eRtkGrTTY l edayci t þ Gnu e maTnasresI r edayJkü .


-124- Gdækfa mhasc©ksURt TI 6 RBHmanRBHPaKRtas´ 2 RBHsU R tenH dl´ n i R Knæ e nH . RBHsU R tedI m manPaNvar;EtmY y RBHsU R tenH manPaNvar;knø H sY r za ni R Knæ e nH sU m |I s þ a b´ 2 PaNvar;knø H ehI y mi n Tan´ s eRmcZmμ a Pi s m& y enAmi n bY s mi n Tan´ t aM g enAkñ ú g srN; dU e cñ H ehI y eRJHehtu G V I RBHmanRBHPaK eTI b RTg´ s Emþ g Zm( d l´ e KeT[t eqø I y za edI m |I C avasnakñ ú g GnaKt . Bi t Nas´ RBHmanRBHPaKRTg´ e XI j za «LÚ v enH óbni s S& y rbs´ n i R Knæ e nH mi n Tan´ m an EtkaltzaKtbri n i B V a nknø g eTA:n 200 qñ a M e ss sasna nw g Rbti s æ a nenAtm¬ b NÑ i T V I b ni R Knæ e nH nw g ekI t kñ ú g pÞ H manRtkU l kñ ú g tm¬ bNÑiTVIbenaH bYskñúgevladl´RBmehIy er[nRBHéRtbidk ceRmInvibsSna seRmcRBHGrhtþ R Bmedaybdi s mÖ i T a

CaRBHmhaxI N aRsB eQμ a Hza

kalBuT Ær k¡it RBHmanRBHPaKRTg´ e XI j ehtu e nH eTI b RTg´ s Emþ g Zm( e dI m |I Cavasnakñ ú g GnaKt . kalRBHsasnaRbti s æ a nkñ ú g tm¬ b NÑ i T V I b enaH sc© k ;enaH Xø a t cakeTvelakekI t kñ ú g RtkU l énGmatümY y . kñ ú g Rsú k sRmab´ P i k ¡ a carén Tk¡ i N aKi r i v i h ar bBV C ¢ a kñ ú g evlaCakemø a H :ner[nRBHéRtbi d k KW RBH Bu T Æ v cn; bri h arKN;

BY k Pi k ¡ ú C aeRcI n EhhmeTA

edI m |I n w g sY r su x Tu k ¡


-125- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ RBHóbCÄay¾ lM d ab´ e naH óbCÄay¾ r bs´ e lakKi t za eyI g nw g sY r si T Æ i vi h ari k eTI b bU j mat´ n w g Pi k ¡ ú e naH Gñ k er[nRBHéRtbi d k KW RBHBu T Æ v cn; mkehI y

mi n :nsU m |I R tw m Etkarni y ay

Pi k ¡ ú e naHeRkakeLI g kñ ú g evla

Ci t Pø W eTAsmñ a k´ R BHezr; sY r za bBi R telakm© a s´ d * c eRmI n kalx\ ú Me ZV I Knæ k mμ m kkñ ú g smñ a k´ r bs´ e lakm© a s´ ehtu G V I e lakeTI b bU j mat´ m i nni y ay x\ ú M maneTasGV I ß . RBHezr;eJlza elakm©as´BuTÆrk¡it elakeZVIesckþI sm<al´za

eQμaHza

bBVC¢akic©r bs´ e yI g dl´ T I bM p u t ehI y

edayKnæ k mμ

RbmaNb¨ueNÑHß BuTÆrk¡it . x\úMkruNanwgeZVIGVIhñ@ elakm©as´ . RBHezr; eJlza elakcU r lHbg´ K N; kat´ b bJ© Z m( eTAkan´ e cti y bB( t vi h ar eZV I s mNZm( c u H . elaktaM g enA kñ ú g OvaTrbs´ R BHóbCÄay¾ eZV I d U e cñ a H eTI b seRmcRBHGrhtþ R Bmedaybdi s mÖ i T a CaGñ k manbu N ü RBHraCaRTg´ bU C a manBY k Pi k ¡ ú C aeRcI n Cabri v ar enAkñ ú g ecti y bB( t vi h ar . k* k ñ ú g kalenaH RBH:Tti s SmharaC RTg´ r kSaóe:szkmμ rEmg enAkñ ú g TI B Y n smá M r bs´ R BHraCa kñ ú g ecti y bB( t elak:nosJ¦ a dl´ P i k ¡ ú Caóbdð a krbs´ R BHezr;za

kalNaelakm© a s´ r bs´ e yI g

bM N gnw g

edaHRsaybJØ a ßeJlZm( kalenaHelakKb|I o sJ¦ a dl´ e yI g pg .


-126- Gdækfa mhasc©ksURt TI 6 kñ ú g ézá Z mμ s Svn;mY y sU m |I R BHezr; EdlBY k Pi k ¡ ú E hhm eLI g kan´ l an kNÐ k ectI y ¾ zV a ybg< M RBHecti y ehI y eTI b QrCi t Kl´ e dI m Tnø a b´ e xμ A . RKaenaH

RBHezr;smaTanbi N Ð : tCavtþ m Y y rU b

sY r bBaØ a nw g RBHBu T Æ -

rk¡ i t kñ ú g kalamsU R t . RBHezr;eJlza mñ a lGñ k d* m anGayu ézá e nH Caézá Z mμ s Svn; mi n Emnß . Pi k ¡ ú e naH eqø I y R:b´ z a bBi R telakm© a s´ d* c eRmI n ézá e nHCaézá Z mμ sSvn; RBHkru N a . RBHezr;eJlza ebI d U e cñ a H elakcUrnaMyktaMgmk eyIgnwgGg<úykñúgTIenH ehIynwgeZVIkarsþab´Zm( . lMdab´e naH

BY k Pi k ¡ ú e TI b RkalGasn;Rtg´ K l´ e QI

RBHezr;eJlKazaxagedI m ehI y

zV a yRBHezr;enaH

eTI b epþ I m kalamsU R t

.

.

Pi k ¡ ú k emø a H

Caóbdð a kRBHezr;enaH eTI b osJ¦ a dl´ R BHraCa RBHraCaesþ c eTAdl´ kñ ú g kalKazaxagedI m mi nTan´ c b´ k* k alesþ c yagdl´ Rbzab´ Q rxageRkay bri s & T edayePTEdlmi n manGñ k Nas< a l´ e LI y Zm( r hU t Gs´

3

yam

:nRbTansaZu k ar

RBHmanRBHPaK :nRtas´ J küenH

dU e cñ H .

RTg´ R bzab´ Q rsþ a b´

kñ ú g evlaRBHezr;eJlza RBHezr;RCabehI y eTI b

sY r za mhabBi R t RBHGg< e sþ c mkBI e BlNa . RBHraCaç bBi R telak m©a s´ d * c eRmI n kñ ú g evlaCi t nw g cb´ K azaxagedI m n@ u H Ég . RBHezr;ç mha-


-127- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ bBi R t

RBHGg< R Tg´ e ZV I k mμ E dleZV I : nlM : k

.

RBHraCaç

bBi R telak

m© a s´ d * c eRmI n enHmi n eQμ a Hza eZV I v tæ ú E dleZV I : nlM : keT esckþ I E dl x\ ú M R BHkru N ami n bJ¢ Ú n ci t þ e TAkñ ú g TI d éT sU m |I k ñ ú g mY y bT taM g BI e vlaEdl elakm© a s´ e pþ I m Zmμ k za :neZV I b di J ¦ a Nza eQμ a Hza PaBCam© a s´ r bs´ rbs´ e yI g cU r ku M m andl´ t m¬ b NÑ i T V I b

kñ ú g TI s U m |I R tw m Etkarcak´ e dayeQI

Cnø Ü j dU e cñ H . k* k ñ ú g RBHsU R tenH Pi k ¡ ú k alBu T Æ r k¡ i t ; :nsEmþ g RBHBu T Æ K u N TaM g Lay eRJHdU e cñ a H RBHraCaRtas´ s Y r za bBi R telakm© a s´ d * c eRmI n RBH Bu T Æ K u N manRbmaNb¨ u e NÑ H ß ßzay¨ a gdéTenAmanenAeT[t . RBHezr;ç mhabBi R t

RBHBu T Æ K u N Edlmi n Tan´ : neJl

maneRcI n CagEdlGatμ a

eJl RbmaNmi n :n . RBHraCaç bBi R telakm© a s´ d * c eRmI n sU m elak m© a s´ ó bma . RBHezr;ç mhabBi R t RsÚ v salI d * e ssmaneRcI n CagkY r RsÚ v salI m Y y kY r

kñ ú g ERsRsÚ v salI

RBHKu N EdlGatμ a eJlehI y

RbmaNJn´ k rI s ;

ti c Nas´

d* e ssmaneRcI n

y¨ a gNa dU e cñ a H .

RBHraCaç bBi R telakm© a s´ d * c eRmI n sU m eZV I ó bmaeT[t . RBHezr;ç mhabBi R t

mhaKg< a eBjedayGnø g ´ T w k bu K < l Kb|I c ak´ d ak´ k ñ ú g rnÆ m ¢ ú l Tw k


-128- Gdækfa mhasc©ksURt TI 6 EdlcU l eTAkñ ú g rnÆ m ¢ ú l manti c Tw k d* e ssmaneRcI n y¨ a gNa RBHKu N EdlGatμ a eJlehI y ti c d* e sseRcI n dU e cñ a H . RBHraCaç bBi R telak m© a s´ d * c eRmI n cU r eZV I ó bmaeT[t . RBHezr;ç mhabBi R t Zmμ t aza stV elgxül´ Rtac´ e hI r elgkñ ú g Gakaskñ ú g elakenH sku N Cati x ø Ü n tU c > TIkEnøgEdlTTHsøabrbs´stVenaH kñúgGakasmaneRcIn ßGakasd*ess maneRcI n . RBHraCaç bBi R telakm© a s´ d * c eRmI n elakeJlGV I Okas CaTI T THsø a brbs´ s tV e naHti c

d* e sl´ maneRcI n

RBHezr;ç

mhabBi R t

y¨ a genaHÉg RBHBu T Æ K u N EdlGatμ a eJlehI y ti c d* e sseRcI n mi n man TI b M p u t RbmaNmi n :n . RBHraCaç bBi R telakm© a s´ d * c eRmI n elak eJllÁ e hI y RBHBu T Æ K u N mi n manTI b M p u t elakóbmaedayGakas mi n manTI b M p u t n@ u H Ég BY k x\ ú M R BHkru N aRCHzø a Etmi n Gacnw g eZV I s k, a r;d* s mKY r dl´ e lakm© a s´ : n

.

x\ ú M R BHkru N a

sU m zV a yraCsm|tþ i

Rbkbeday

ryeyaCn¾ k ñ ú g tm¬ b NÑ i T V I b enH dl´ e lakm© a s´ enHCaTu K tbNÑ a karrbs´ x\ ú M . RBHezr;ç mhabBi R t bNÑ a karEdlmhabBi R tRTg´ R CHzø a eZV I e hI y Gatμ a sU m zV a yraCsm|tþ i EdlRTg´ z V a ydl´ G atμ a KW dl´ m habBi R tTaM g Gs´ r bs´ m habBi R t cU r RTg´ R Kb´ R KgRBM E dnedayZm( edayesμ I c u H dU e cñ H


-129- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ Ég .

¬ cb; Gdæk fa mhasc©k sURtTI 6 ¦

3


-130- Gdækfa cULtNðasgçysURt TI 7 G dð k za cU L tNØ a sg¡ y sU R t TI 7

73

cU L tNØ a sg¡ y sU R t manbTepþ I m za Évemμ su t M .

Kb|I R Cabvi n i c ä & y kñ ú g bTTaM g enaH kñ ú g Rbkarza bu B V a raem mi K armatu)asaeT :ndl´ R:saTrbs´miKarmatakñúgvihar eQμaHza buBVaram . kñ ú g esckþ I e naH mankarBN( n aesckþ I t amlM d ab´ d U c teTAenH ? RKaGtI t kal kñ ú g TI b M p u t énEsnkb| manó:si k amñ a k´ ni m nþ R BH manRBHPaK RBHnamza bTu m u t þ r ; ehI y zV a yTandl´ P i k ¡ ú s g¹mY y Esn manRBHBu T Æ C aRbZan ehI y Rkabcu H Ci t RBHyu K l:TRBHmanRBHPaK eZV I karR:zñ a za kñ ú g GnaKtkal sU m ox\ ú M C aGK< ó bdð a yi k arbs´ R BHBu T Æ dU c nw g RBHGg< Esnénkb|

dU e cñ H

.

eKGenÞ a leTAkñ ú g eTvta

ni g mnu s STaM g LayGs´

ehI y :nbdi s nÆ i k ñ ú g KP( r bs´ nagsu m neTvI

kñ ú g pÞ Hesdð I E dl

Cabu R trbs´ e mNÐ k ; kñ ú g PTÞ i y nKr kñ ú g kalénRBHmanRBHPaKrbs´ e yI g TaM g Lay . kñ ú g evlaRbsU t BY k jati : ntaM g eQμ a HeKza vi saxa . kal RBHmanRBHPaK esþ c :neTAkan´ P TÞ i y nKr nagvi s axaenaHRBmedayBY k


-131- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ Tari k a 500 :neZV I k arTTY l RBHmanRBHPaK ehI y :nCaRBHesatabnñ kñ ú g kareXI j RKadM b U g enaHÉg . kñ ú g kaldéTeT[t nageTAkan´ p Þ H rbs´ bu N Ñ v D¿nku m ar

bu R tmi K aresdð I k ñ ú g nKrsavtæ I

kñ ú g TI e naHmi K aresdð I : n

taM g nagTu k kñ ú g tM E Ngénmata eRJHdU e cñ a H eTI b ehAza mi K armata . k* kalnagnw g eTAkan´ R tkU l sV a mI

bi t arbs´ n ag

:noeZV I e RK}gRbdab´

eQμ a Hza mhaltao . eRK}gRbdab´ e naHRbkbTu k edayeBRC 4 naLi Ekvmu k þ a 11 naLi EkvRbvaL 22 naLi EkvmNI 33 naLi eRK}g Rbdab´ e naHseRmcehI y edayrtn;TaM g enH ni g edayrtn;déTmanvNÑ ; 7 edayRbkardU e cñ H . eRK}gRbdab´ e naH Jk´ s i r s;Evgeh[rZø a k´ e TA dl´ x ñ g eCI g . k* R sI G ñ k mankmø a M g esμ I d M r I 5 eTI b GacRbdab´ : n RKatmk nag:nCaGK< ó bdð a yi k arbs´ R BHTsBl

l Hbg´ e RK}gRbdab´ e naH

sagvi h arzV a yRBHmanRBHPaK edayRTBü 9 ekadi oeZV I R :saTépÞ d I RbmaNmY y krI s ; . Rbdab´ e daybnÞ b´ mY y Jn´ KW Can´ e lI r bs´ R :saT enaH man 500 bnÞ b ´ Can´ e Rkamman 500 bnÞ b ´ . nagvi s axaenaHKi t za R:saTsu T Æ > Etmü¨ a g rEmgmi n lÁ eTI b sagpÞ H TV i k U d ; 500 cU L R:saT 500 bnÞ b ´ . salaTI b Xr; 500 EhhmR:saTZM e naH :n


-132- Gdækfa cULtNðasgçysURt TI 7 eZV I k arqø g vi h ar 4 Ex . eQμ a Hza karbri c ©a KRTBü kñ ú g RBHBu T Æ s asnarbs´ ® sþ I déTdU c nag vi s axa Gñ k taM g enAkñ ú g Gtþ P aBénmatu R Kam mi n man . eQμ a Hza karbri c© a KRTBüTu k kñ ú g RBHBu T Æ s asnarbs´ b u K < l déTdU c Gnazbi N Ð i k esdð I Edl taM g enAkñ ú g Gtþ P aBénbu r s k* mi n man . Bi t Nas´ Gnazbi N Ð i k esdð I e naH lHbg´ R TBü 54 ekadi sagmhavi hareQμ a Hza eCtBn dU c nw g mhavi h ar rbs´ G nu r aZbu r I kñ ú g TI c M E NkEdlmankñ ú g Ti s TkSi N énRBHnKrsavtæ I . nagvi s axa sagvi h areQμ a Hza bu B V a ram kñ ú g TI d U c nw g eTvvi m an d* R besI r kñ ú g cM E NkénTi s bs© w m énRBHnKrsavtæ I . RBHmanRBHPaK GaRs& y RBH nKrsavtæ I

Rbzab´ e nAedI m |I G nu e RKaHRtkU l TaM g BI r enH

eTI b :nRbzab´

enAkñ ú g R:saTTaM g BI r enHCab´ C ani c © KW xagkñ ú g vsSamY y Rbzab´ e nAkñ ú g vtþ e CtBn vsSamY y Rbzab´ e nAkñ ú g bu B V a ram . Etkñ ú g sm& y enaH Rbzab´ enAkñ ú g bu B V a ram . eRBaHehtu e naH elakeTI b eJlza bu B V a raem mi K armatu :saeT dU e cñ H . bTza

ki t þ a vta

nu e xa

Penþ

edayvtþ b di b tþ i R tw m Etb¨ u n Na .

esckþ I z a

bBi R tRBHGg< d * c eRmI n

bTza sgç i e tþ n

tNð a sgç y vi m u e tþ a


-133- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ ehati

esckþ I z a

eJlseg¡ b edayvtþ b di b tþ i R tw m Etb¨ u n Na

begÁ a neTAkñ ú g Zm( C aTI G s´ t NØ a

eQμ a Hza

eRJHesckþ I E dlPi k ¡ ú e naHmanci t þ b egÁ a n

eTA eZV I v tþ b di b tþ i e naHoRbRBw t þ e TAkñ ú g Garmμ N ¾ n i B V a n EdlCaTI G s´ eTAén tNØ a enaH KW z a esþ c sk, e TvraCTU l za sU m RBHGg< s Emþ g bdi bTa Edl CacM E NkxagedI m rbs´ P i k ¡ ú E dlmanGasv;enaHÉg edayvtþ b di b tþ i e day seg¡ b EdlbegÁ a neTAedI m |I k arGs´ t NØ a . bTza Gc© n þ n i e dæ a esckþ I za Qanknø g eJlKW karGs´ ni g karvi n as eQμ a Hza Gc© n þ n i d ð eRJH manesckþ I s eRmcedaykarQanknø g cM E Nk>

GZi b|ayza seRmckar

Qanknø g cM E Nk KW seRmcer]y> . bTza

Gc© n þ e yaKekç m I

eRK}gRbkbknø g cM E Nker]y>

esckþ I z a .

mankarrY c pu t cakki e lsCa

bTza Gc© n þ R Bhμ c arI :ndl´

Ca

RBhμ c arI C ani c © . eQμ a Hza Gc© n þ b ri e yasan edayn& y mu n eRJHbBa© b ´ n U v karQan knø g cM E Nk . bTza esedð a eTvmnu s SanM :ndl´ RbesI r bM p u t KW x¬s´bMputCageTvta nigmnusSTaMgLay . GZib|ayza esþcsk,eTvraC rEmgTU l sU m RBHmanRBHPaKza

Pi k ¡ ú E bbenH

rEmgCaGñ k manvtþ b di b tþ i


-134- Gdækfa cULtNðasgçysURt TI 7 edayvtþ b di b tþ i d U c emþ c . sU m RBHGg< R tas´ R :b´ v tþ b di b tþ i e dayseg¡ b rbs´ P i k ¡ ú e naH edayqab´ r h& s cu H . sY r za k* e RJHehtu G V I esþ c sk, eTvraCenaH eTI b R:zñ a esckþ I R bjab´ R bjal´ y ¨ a genaH . eqø I y za eRJH RTg´ R :zñ a nw g eTAelgkI L a . :n»za esþ c sk, e TvraCenaH Rtas´ b g< a b´ karelgkI L akñ ú g óTüanehI y omharaCTaM g 4 rkSakñ ú g 4 Ti s Gñ k EdlBY k eTvEhhmehI y

eTvelakTaM g BI r

RTg´ R bzab´ e lI d M r I B Æ r av& N

nw g nageTBGbSr 2 ekadi knø H Rbzab´ e nARtg´ T V a róTüan kM N t´ b JØ a enHza bdi b TaEdlCacM E NkxagedI m Edlbu K < l Kb|I s eRmc rbs´ R BH xI N aRsBGñ k begÁ a neTAkñ ú g Zm( C aTI G s´ t NØ a

edayseg¡ b mandU c emþ c

hñ @ . eBlenaH esþ c :nmanesckþ I R ti H ri H za bJØ a enHRbRBw t þ e TAmY y Genø I e daysi r I é RkElgNas´

ebI e yI g mi n :ner[nykbJØ a enHehI y

.

nwgcUleTAkan´óTüanesat RtÚvGarmμN¾EdlRbRBwtþeTAkñúgTVarTaMg 6 jaMjI ehI y nw g kM N t´ b JØ a enHeT[tmi n :n karelgkI L akñ ú g óTüanev[rTu k si n cu H eyI g nw g eTAkan´ s mñ a k´ r bs´ R BHsasþ a TU l sY r bJØ a enH eyI g er[n bJØ a enHehI y nw g elgkI L akñ ú g óTüan dU e cñ H ehI y :t´ B I T I R bzab´ R tg´ kéndM r I :nR:kdkñ ú g smñ a k´ r bs´ R BHmanRBHPaK . esþ c mharaCTaM g


-135- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ 4 enaH k*QrrkSakñúgTIRbzab´Rtg´enaHÉg BYkeTvGñkbeRmIkþI nageTBGbSr TaM g Laykþ I dM r I B Æ r av& N kþ I naKraCkþ I :nQrRtg´ T V a renaHÉg esþ c sk, eTvraCenaH kalmanesckþ I R :zñ a edayrh& s edI m |I R :zñ a nw g elgkI L a edayGakary¨ a genH eTI b Rtas´ e hI y y¨ a genaH . 74 bTza seBV Fmμ a nalM GPi n i e vsay enH GZi b |ayza xnÆ 5 Gaytn; 12 Zatu 18 eQμ a Hza Zm( T aM g BY g Zm( s U m |I T aM g Gs´ enaH mi n KY r KW mi n er[n mi n R:zñ a mi n RbkbTu k edayesckþ I R bkan´ m aM edayGM N acéntNØ a ni g Ti d ð i eRJHehtu G V I eRJHmi n taM g enAkñ úg GakarEdl bu K < l nw g kan´ y k:n . Bi t Nas´ Zm( T aM g LaymanxnÆ 5 CaedI m enaH sU m |I n w g sm< a l´ z a Carbs´ e T[g esckþ I m i n eT[gb¨ u e NÑ a H rEmgekI t eLI g sUm|Inwgsm<al´za Casux esckþITuk¡b¨ueNÑaH rEmgdl´RBm sUm|Inwgsm<al´ za CaGtþ a

CaGntþ a b¨ u e NÑ a H rEmgR:kd eRJHdU e cñ a H bu K < l eTI b mi n KY r

Rbkan´ m aM . bTza GPi C anati :ndl´ rEmgRCabc|as´ e dayjatb|ri J¦ a za mi n eT[g CaTu k ¡ CaGntþ a . bTza briCanati :ndl´ rEmg kM N t´ d w g edaytI r Nb|ri J ¦ a dU c y¨ a genaHÉg . bTza yM ki B a© i evTn :ndl´

esayevTnay¨ a gNamY y

sU m |I m anRbmaNti c tY c

edayTI


-136- Gdækfa cULtNðasgçysURt TI 7 bM p u t sU m |I s m|yu t þ e daybJ© v i J ¦ a N . RBHmanRBHPaK rEmgsEmþ g karkM Nt´GrUbZm( EdlekIteLIgedayGM NacénevTnadl´esþcsk,eTvraC edaybTenH . Rbsi n ebI z a evTnakmμ d ð a n CaZm( E dlRBHmanRBHPaK mi n :nRtas´ T u k kñ ú g kalmu n enaHeT

k* mi nKY r eJlTu k kñ ú g TI e nH

.

bu ¨ E nþ z a

kmμ d ð a nenaH RBHmanRBHPaKRtas´ T u k ehI y kñ ú g kalmu n dU e cñ a H Kb|I R Cab evTnakmμ d ð a n edayn& y EdleJlTu k ehI y kñ ú g sti b |dð a n . kñ ú g bTza Gni c © a nu b sSI enH Kb|I R CabzaCa Gni c © M CaGni c © a nu b sSna ni g Gni c © a nu b sSI . kñ ú g TI e nHmanGZi b |ayza kñ ú g bNþ a bTTaM g enaH :ndl´ bJ© k ¡ n Æ eQμ a Hza Gni c © M Bi t Nas´ bJ© k ¡ n Æ T aM g enaH eQμ a Hza Carbs´ m i n eT[g eRJHGtæ z a mankarekI t eLI g ni g mankarvi n aseTA . kareXIj kardwgbJ©k¡nÆTaMgLay edaykarGs´eTA sabsUnüeTA eQμaH za Gni c © a nu b sSna . bu K < l EdlRbkbedayjaNenaH eQμ a Hza Gni c© a nu b sSI eRJHdU e cñ a H bTza Gni c © a nu b sSI vi h rti :ndl´ kalbu K < l tameXI j edayesckþ I C arbs´ m i n eT[g . kñ ú g bTza vi r aKanu b sSI :ndl´ vi r aK; 2 y¨ a g KW xyvi r aK Gc© n þ v i r aK .

kñ ú g BI r bTenaH

vi b sSna

CaeRK}geXI j sg¡ a rTaM g Lay


-137- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ edaykarGs´ e TA

sU n üeTA

eQμ a Hza

xyvi r aK

.

cM E NkmK< B a¦ a N

CaeRK}geXI j RBHni B Va nEdlCaGc© n þ v i raK; edayvi r aK; eQμ a Hza vi r aKanubsSna bu K < l EdlRbkbRBmedayvi r aK;TaM g BI r enaH eQμ a Hza vi r aKanu b sSI . bTza vi r aKanub sSI elakeJlsM e dAdl´ bu K < l enaH GZi b|ay za

bu K < l EdltameXI j ehI y edayesckþ I C avi r aK;

.

sU m |I k ñ ú g bTza

nie raFanubsSI k* m ann& y enHdU c Kñ a . Bi t Nas´ sU m |I n i e raZ k* m an 2 y¨ a gdU c Kñ a KW xyni e raZ ni g Gc© n þ n i e raZ . evassK< ‘karlHbg´ e hI y ’ elakehAza karlHbg´ s ñ i T Æ kñ ú g bTza

bdi n i s SKÁ a nu b sSI enH . k* e vassK< ; man 2 KW bri c © a Kevas-

sK< ; bk¡ n Þ n evassK< ; . kñ ú g BI r y¨ a genaH vi b sSna eQμ a Hza bri c © a KevassK< ; eRJHza vi b sSnaenaH rEmglHbg´ k i e ls ni g xnÆ T aM g Lay edayGM N acéntTg< ; . mK< eQμ a Hza bk¡ n Þ n evassK< eRJHmK< e naH rEmgRtac´ e TAkan´ n i B Va nedayGarmμ N ¾ . mü¨ a geT[t karlHbg´ e dayehtu sU m |I T aM g BI r KW eRJHkarlHxnÆ T aM g Lay ki e lsTaM g LayedayGM N ac énsmu e cä T ni g eRBaHkarsÞ ú H eTAkñ ú g ni B V a n dU e cñ a H eQμ a Hza bri c © a KevassK< eRJHGtæ z a lHbg;ki e lsTaM g Lay ni g xnÆ T aM g Lay ni e raZ


-138- Gdækfa cULtNðasgçysURt TI 7 eQμ a Hza

bk¡ n Þ n evasK<

eRBaHGtæ z a

ci t þ r EmgsÞ ú H eTAkñ ú g ni B V a nZatu

.

TaM g BI r enaH rEmgesμIKñakñúgmK< buK<lEdlRbkbRBmedayevassK<;sUm|I TaM g BI r enaH eQμ a Hza bdin isSK<a nub sSI eRJHbu K < l enaHCaGñ k Rbkbeday kareXI j edaykarlHbg´ s ñ i T Æ e nH . RBHmanRBHPaK Rtas´ s M e dAyk JküEdleJlenaH eTI b Rtas´ z a bdi n i s SK< a nu b sSI . bTza n ki B a© i elaek ])aTi y ti :ndl´ rEmgmi n Rbkan´ m aM mi n Rbkan´

mi n sÞ a bGEgÁ l Zm( s U m |I y ¨ a gNamY y

Edldl´ P aBCasg¡ a r

edayGM N acéntNØ a rEmgmi n tk´ s ø ú t eRJHesckþ I m i n Rbkan´ m aM kal mi n Rbkan´ eTI b mi ntk´ s ø ú t eRJHesckþ I t k´ s ø ú t edaytNØ a TaM g Lay rEmg rlt´ e TAcMe JHxø Ü n b¨ u e NÑ a H dU e cñ a HeTI b eQμ a Hza rEmgrlt´ edaykarrlt´ ki e lsenaHÉg . bc© e vk¡ N ;rbs´ R BHxI N aRsBenaHÉg elaksEmþ g Tu k edaybTza xI N a Cati CaedI m . RBHmanRBHPaK Edlesþ c sk, ; TUlsYrvtþbdibtþi EdlCacME NkxagedImrbs´RBHxI NaRsB edayseg¡b RTg´ e ZV I o ZU r RsalRBHT& y RBmRtas´ e qø I y bJØ a edayseg¡ b edayqab´ rh& s edayRbkardU e cñ H . 75

bTza Gvi T U e r ni s i e nñ a ehati esckþ I z a RBHmhaemaK< -


-139- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ lø a nGg< ú y enAkñ ú g kU d aKarbnÞ a b´ e TA . bTza GPi s emc© :ndl´ mk dl´ R BmedayjaN GZi b |ayza dw g ehI y . manGZi b |ayza esþ c sk, e TvraCenaHdw g bJØ a ehI y

eTI b eRtkGrß

ßza

mi n dw g eTI b RkEjg

si r s; eRJHehtu G V I RBHezr;eTI b mankarKi t y¨ a genH :n»za RBHezr; mi n :n»sM e LgedaHRsaybJØ a rbs´ R BHmanRBHPaK Gnu e maTnarbs´ e sþ c sk, e TvraCza

Et:n»sM e Lg

bBi R tRBHmanRBHPaK

esckþ I e naH

Cay¨ a genaHÉg dU e cñ H . n& y za esþ c sk, e TvraCRTg´ G nu e maTna eday sM e Lgd* x ø a Mg . sY r za kalebI d U e cñ a H eRJHehtu G V I eTI b mi n :n»sM e Lg RBHmanRBHPaK . eqø I y za eRJHjú a M g bri s & T odw g . Bi t Nas´ kal RBHBu T Æ T aM g LayRTg´ s Emþ g Zm( e hI y bri s & T sU m |I k ñ ú g TI b M p u t éncRkvaL rEmg:n»RBHsU r esgEtmü¨ a g . EthY s BI T I b M p u t énbri s & T ehI y RBH sU r esgnw g mi n pSayeTAkñ ú g xageRkAsU m |I R tw m EtmY y Gg< ú l I eRJHehtu G V I mZu r kzaEbbenH mi n manRbeyaCn¾ . RKaenaH RBHmanRBHPaK Rbzab´ K g´ k ñ ú g bnÞ b ´ d * mansi r I kñ ú g kU d aKar EdlseRmcehIyedayEkv 7 Rbkar elIR:saTrbs´miKarmata kUdaKar EdlCaTI e nArbs´ R BHsarI b u t þ e tæ r enAxagsþ a M rbs´ R BHmhaemaK< l ø a netæ r


-140- Gdækfa cULtNðasgçysURt TI 7 enAxageqV g

mi n manRbehagCab´ t kñ ú g xagkñ úg

eRBaHehtu e naH

RBHezr;

eTI b mi n :n»sM e Lgrbs´ RBHmanRBHPaK :n»EtsM e Lgrbs´ e sþ c sk, eTvraCb¨ u e NÑ a H . bTza bBa©h i tur iysethi :ndl´ t®nþ I R bkbedayGg< 5 man RbmaN5ry . eRK}gt®nþ I R bkbedayGg< 5 TaM g enHKW GattM s< r BasEs|kEtm¡ a g ç vi t tM KW semÖ a r ç Gattvi t tM KW beNÐ a Hv¾ ç su s i r M KW bu I ßs& g ¡ C aedI m ni g XnM KW qagCaedI m eQμ a Hza t®nþ I R bkbeday Gg< 5 . kñ ú g eRK}gt®nþ I T aM g enaH kñ ú g bNþ a s< r TaM g Lay mans< r Bas Es|kEtm¡ a g eQμ a Hza Gatt; . s< r EdlBasEs|kTaM g BI r xag eQμ a H za vi t t; . s< E dlBasedayEs|kTaM g Gs´ manbeNÐ a Hv¾ C aedI m eQμ a H za Gattvi t t; . eRK}gpø ú M manbu I C aedI m eQμ a Hza su s i r ; . qag CaedI m eQμ a Hza Xn; . bTza smb,i e ta :ndl´ cU l dl´ e hI y . bTza smgÁ I P U e ta CaJküevvcn;rbs´ smb,i e ta enaHÉg . bTza bri c aerti :ndl´ esayehI y nU v sm|tþ i

obeRmI « ®nÞ i y TaM g Lay

caksmabtþ i e naH>

GZi b |ayza karRbkbedayt®nþ I 500 beRmI e hI y esayehI y nU v Ti B V -


-141- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ sm|tþ i

.

bTza bdi b NaemtV a :ndl´

oQb´ s i n

KW eZV I m i n o

mansM e Lgt®nþ I . dU c esckþ I z a kñ ú g eBl«LÚ v enH RBHraCaTaM g Lay EdlmansTÆ a

TteXI j Pi k ¡ ú E dlKY r dl´ k areKarB

KY r elI k tem, I g

eTI b

Rtas´za nu@H elakm©as´mkehIy BYkGñkTaMgLaykuMeRc{g ku M R bKM t ®nþ I ku M r aM ehI y oev[rkarsEmþ g ecj y¨ a gNa

sU m |I e sþ c sk, ; TteXI j RBHezr;

k* : neZV I dU e cñ a H . bTy¨ a genHza mkasi

ci r sSM

exa

mari s

CaJküehAedayvacaCaTI R sLaj´

Bi t Nas´

mnu s SelakeXI j

emaKÁl ø a n

\mM

bri y ay

edayRbRktI k ñ ú g elak

Gñ k EdlmkyU r ehI y xø H

.

mi n Zø a b´ m kxø H

mkkñ ú g Cati r bs´ G ñ k CaTI R sLaj´ CaTI e Bjci t þ naM K ñ a sY r CaedI m za elak mkBI N a elakmkyU r ehI y ß elakdw g pø Ú v mkTI e nH:ny¨ a gNa elak vegV g pø Ú v mkß . Etesþ c sk, ; k* R tas´ y ¨ a genHcM e JHRBHmhaemaK< l ø a netæ r eRJHZø a b´ m kehI y . Bi t ehI y RBHezr; rEmgRtac´ c ari k eTAkñ ú g eTvelakrhU t Gs´ k alCani c ©

.

bNþ a bTTaM g enaH

bTza

bri y ay-

mkasI ERbza :neZV I v ar; . bTza yTi T M \FaKmnay manGZi b |ayza var;edI m |I m kkñ ú g TI e nH

y¨ a gNa

:neZV I v ar;enaHGs´ k alyU r . bTza


-142- Gdækfa cULtNðasgçysURt TI 7 \TmasnM bBaØtþM esckþIza esþcsk,; Rkalblø&g,EkvmNImYyeyaCn¾ eTI b Rtas´ y ¨ a genH dU e cñ H . 76 bTkñ ú g Bhu k i c © a Bhu k rNI y a enH esckþ I z a ki c © T aM g Layrbs´ C nBY k NaeRcI n CnBY k enaH eQμ a Hza manki c © e RcI n . bTza Bhu k rNIy a enH CaJküevvcn;rbs´ b Tza Bhu k i c © a enaHÉg . bTza Geb,v

sekn

krNI e yn :ndl´ krNI y ki c © r bs´ x ø Ü n n@ u H Ég . k*

krNI y ki c © r bs´ e sþ c sk, ; enaHti c mi n eRcI n EtkrNI y ki c © r bs´ e Tvta TaM g LaymaneRcI n kl|RBw k S

Bi t ehI y

ni g matu R KamCaedI m

er]gkþ I t aM g BI E pndI e TA

edI m |I R tÚ v karedI m

rEmgkat´ k þ I k ñ ú g smñ a k´ r bs´ e sþ c sk, ;

eRJHdU e cñ a H kalesþ c elakkM N t´ e hI y eTI b Rtas´ z a mankrNI y ki c © rbs´ e TvtaTaM g LayCan´ t avtþ w g SeT[t dU e cñ H . Bi t ehI y ZI t a ni g bu R t rEmgekI t eLI g dl´ B Y k eTvtaTaM g Lay ®sþ I C a:Tbri c ari k a rEmgekI t eLI g kñ ú g TI e dk

EdlRbdab´ t ak´ E tgeTvtaBY k enaH

k* e kI t EhhmTI e dkrbs´

eTBZI t a CaGñ k CY y bM e Bjki c © k argarTaM g Lay ekI t eLI g kñ ú g xagkñ ú g vi m an eTI b mi n maner]gkþ I

edI m |I R tÚ v karkat´ k þ I e naH

rEmgekI t eLI g kñ ú g cenø a HRBM R bTl´

bu ¨ E nþ z a

matu R KamBY k Na

eKmi n Gackat´ k þ Iz a

matu R KamTaM g enaH


-143- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ Casm|tþ i r bs´ e yI g

ßCarbs´ e lak

kalnw g maner]gkþ I

eTI b TU l sY r

esþ c sk, e TvraC . esþ c sk, e TvraCenaH rEmgRtas´ z a vi m anrbs´ G ñ k NaenACi t Cag

k* C asm|tþ i r bs´ G ñ k enaH

manenAkñ ú g cenø a Hesμ I K ñ a

.

ebI z a

esþ c sk, ; k* n w g Rtas´ z a

vi m ansU m |I T aM g BI r

Gñ k EdlekI t mkenaH

QrRkeLkemI l vi m anrbs´ G ñ k Na k* C asm|tþ i r bs´ G ñ k enaH . ebI m i n RkeLkemIlsUm|IRtwmEtvimanNamYy edIm|IRtÚvkarkat´karvivaTrbs´eTvta TaM g LayenaH

k* e ZV I m atu R KamenaH

oCasm|tþ i r bs´ RBHGg< É g

.

esþ c

sk,eTvraCRtas´Jküza mankrNIykic©rbs´BYkeTvtaTaMgLayCan´tavtþwgS dU e cñ H sM e dAykJküEdleJlehI y enaH . mü¨ a geT[t sU m |I k i c © KW karelgkñ ú g óTüanEbbenH k* C akrNI y ki c © r bs´ e sþ c sk, ; dU c Kñ a . bTza yenñ a xi b ,emv Gnþ r Fayti esckþ I z a JküNaEdlx\ ú M sþ a b´ e hI y JküenaH:t´ e TAehI y qab´ r h& s dU c rU b mi n R:kdkñ ú g TI g gw t KW z a esþ c sk, e TvraCenaH rEmgsEmþ g za bBi R telakd* c eRmI n x\ ú M r Emg kM N t´ m i n :ndl´ k aredaHRsaybJØ a enaH edaybTza yenñ a xi b ,emv Gnþ r Fayti enH . RBHezr;Bi c arNaza eRJHehtu G V I h ñ @ esþ c sk, ; enH nwgsEmþgdl´esckþIEdlxøÜnCaGñkkMNt´min:n RCabza nwgrkSaRbeyaCn¾


-144- Gdækfa cULtNðasgçysURt TI 7 EdlCacM E Nkxagxø Ü n Tu k EdleQμ a Hza BY k eTB rEmgCaGñ k vegV g ePø c RtÚ v Garmμ N ¾ E dlRbRBw t þ e TAkñ ú g TV a rTaM g 6 eb[teb[n rEmgmi n dw g sU m |I esckþ I E dlxø Ü n CaGñ k bri e PaKehI y ßmi n Tan´ b ri e PaK rEmgmi ndw g sU m |I esckþ I E dlxø Ü n CaGñ k pw k ehI y ßmi n Tan´ :npw k nw g vegV g ePø c ki c © E dlxø Ü n eZV I e hI y kñ ú g TI e nH dU e cñ H . k*GacarüBYkxøHeJlza RBHezr;CaGñkKYreKarB KYrelIktem,Igrbs´ esþ c sk, ; eRJHdU e cña H esþ c eTI b Rtas´ y ¨ a genaH edayxø a cERkgRBHezr; nw g Kb|I K RmameyI g y¨ a genHza «LÚ v enH esþ c sk, ; er[nbJØ a kñ ú g smñ a k´ rbs´ b u K < l d* k M B U l elI s elakmkehI y «LÚ v enH k* c U l eTAkan´ c enø a H nageTBGbSrTaM g Lay dU e cñ H . k* e Qμ a Hza esckþ I P an´ P aM g y¨ a genH enAman . eQμ a Hza esckþ I P an´ P aM g EbbenH rbs´ R BHGri y savk rEmg mi n man . eRJHdU e cñ a H bNÐ i t Kb|I R Cabza esþ c sk, e TvraCenaH kM N t´ mi n :nedayPaBCaGñ k vegV g ePø c . sY r za eRJHehtu G V I kñ ú g xageRkay eTI b kM N t´ : nhñ @ . eqø I y za eRJHRBHezr;:njú a M g esckþ I e samnsS ni g esckþ I s egV K oekI t dl´ e sþ c ehI y naM e sckþ I g gw t ecjeTA eTI b kM N t´ :n .


-145- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ «LÚ v enH esþ c sk, ; edI m|I n w g R:b´ e htu E dlKb|I P an´ P aM g NamY y rbs´ x ø Ü n kñ ú g kalmu n dl´ R BHezr;

eTI b Rtas´ J küza PU t bu B V M CaedI m .

bNþ a bTTaM g enaH bTza smu b Büú e L` a ERbza Rbek[kKñ a ehI y KW Ca kgT& B . bTza Gsu r a brayws u :ndl´ BY k Gsu r dl´ k arbraC& y . sY r za k* B Y k Gsu r TaM g enaH dl´ k arbraC& y kñ ú g kalNa . eqø I y za kñ ú g kalEdlesþ c sk, ; RTg´ ó b|tþ i e LI g . :n»za esþ c sk, ; :nCamaNB CabNÐ i t CaGñ k vagéveQμ a H za maX; kñúgRsúkGclRKam kñúgmKZrdð kñúgGtþPaBbnÞab´eTA karRbRBwtþ rbs´ e K :ndU c CakarRbRBw t þ r bs´ R BHeBaZi s tV . naymXmaNBenaH naM y kbu r s 33 nak´ osagesckþ I l Á . ézá m Y y eKBi c arNaeday bJ¦ a rbs´ x ø Ü n ehI y

CBa¢ Ú n sRmamTaM g BI r xagkñ ú g TI m haCnRbCu M K ñ a

kNþ a lRsú k ecjeTA enaH>

ÉgeT[t

:neZV I T I e naHoCaTI r I k ray

kalknø g eTA

Rtg´

:nsagmNÐ b kñ ú g TI

k* : nsagsalaeT[t

eKecjcakRsú k

Rtac´ e TARBmnw g smø a j´ T aM g enaH :neZV I k Enø g Edlmi n rabesμ I orabesμ I manRbmaNmY y Kavu t xø H

knø H eyaCn¾ x ø H

bI K avu t xø H

mY y eyaCn¾ x ø H

CnTaMgGs´enaH manqnÞ;EtmYy kalnwgsags¬ankñúgTIKYrsags¬an sag


-146- Gdækfa cULtNðasgçysURt TI 7 mNÐ b CaedI m kñ ú g TI K Y r dl´ m NÐ b sala RsHe:k¡ r NI ni g daM e QI p ,a Ku m¬ eQI CaedIm :neZVIbuNüCaeRcIn . naymX;maNB :nbMeBjvtþbT 7 Rbkar lu H dl´ k mμ ‘sø a b´ ’ k* e TAekI t kñ ú g PBtavtþ w g S RBmnw g smø a j´ . kñ úg kalenaH BY k Gsu r GaRs& y enAkñ ú g tavtþ w g SeTvelak . BY k Gsu r TaM g Gs´ e naH manGayu ni g vNÑ ; dU c eTvtaTaM g Lay BY k eKeXI j esþ c sk, ; RBmTaM g bri s & T eTI b EtekI t eLI g eTI b Ki t za BY k eTvbu R tZM m kehI y eTI b cat´ E cgTw k mha:n;mkTTY l . esþ c sk, ; :nosBa¦ a KW R:b´ ó :y dl´ e Tvbu R tTaM g Layza BY k eyI g eZV I k u s l Etmi n :neZV I k u s lTU e TArY m nw g CnBY k déT BY k elakku M p w k Tw k KNÐ : n cU r eZV I R tw mEtpw k b¨ u e NÑ a H dU e cñ H . BYk eK:neZV I d U c y¨ a genaH edklk´ e TA

.

BY k Gsu r lá g ´ naM K ña pw k Tw k KNÐ : nRsvw g

esþ c sk, ; osJ¦ a dl´ B Y k eTv

ehI y

ehI y naM K ñ a cab´ e CI g BY k

Gsu r RKEvgeTAkan´ e CI g Pñ M s i e nru . eRJHza Bi P Brbs´ G su r manenAkñ ú g EpndI x ageRkaménPñ M s i e nru

manRbmaNb¨ u n tavtþ w g SeTvelakenaHÉg

.

BY k Gsu r enAkñ ú g TI e naH manedI m eQI r bs´ B Y k Gsu r eQμ a Hza ci t þ : dli ‘edI m eQI R bcaM G su r Bi P B’

.

BY k Gsu r TaM g enaH

rEmgdw g :nkñ ú g evla

EdledI m ci t þ : dli m anp, a rI k za edI m eQI e nH mi n EmnedI m eQI R bcaM P B


-147- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ tavtþ w g S BY k eyI g RtÚ v esþ c sk, ; lY g elamehI y . BY k eKeJlza BY k Gñ k cU r cab´ e sþ c sk, ; enaH dU e cñ H ehI y RKb´ R KgrkSaPñ M s i e nru kalePø { g Zø a k´ e hI y enaH

k* n aM K ñ a eLI g eTAdU c keNþ { recjeTABI d M bU k . kñ ú g karc|aM g Kñ a

eBlxø HBY k eTvQñ H

eBlxø HBY k Gsu r Qñ H

.

kalNaBY k eTvQñ H

BYk eKk* n w g Cab´ tamBY k Gsu r eTAdrabdl´ é pÞ s mu R T . kalNa BY k Gsu r Qñ H BY k eKk* n w g edjtamBY k eTveTAdrabdl´ e RkAkM E BgRkú g . bu ¨ E nþ z a kñ ú g karc|aM g enaH BY k eTvQñ H . BY k eTveTI b Cab´ t amBY k Gsu r eTA drab dl´ é pÞ s mu R T . esþ c sk, ; jú a M g BY k Gsu r oec[secjeTAehI y eTI b taM g rkSaTu k kñ ú g TI 5 kEnø g . :norkSay¨ a genH RTg´ t aM g rU b dU c RBH«®nÞ manédkan´ v Ci r ;eRkAkM E BgRkú g . Gsu r TaM g LayelI k Kñ a mkeBlNa k* eXI j rU b dU c RBH«®nÞ e naH

eTI bnaM K ñ a RtLb´ G M B I T I e naHÉg

edaysm< a l´ z a

esþ c sk, ; mi n RbmaTRbzab´ Q r dU e cñ H . bTza teta bdin i vtþ it Va :ndl´ RtLb´ c akTI E dlesþ c sk, ; enaH Qñ H ehI y . bTza bri c ari k aeya ERbza nagGbSrTaM g Lay :ndl´ nagGbSrEdleZV I k i c © k argarTaM g Lay mankareZV I k Rmgp, a eQI ni g eRK}g RkGU b CaedI m .


-148- Gdækfa cULtNðasgçysURt TI 7 77 bTza evsSveNa c mharaCa esckþ I z a :n»za esþ c evsSv& N enaH CaTI e R:sR:N CaGñ k sñ i T sñ a leRcI n nw g esþ c sk, ; eRJH dU e cñ a H eTI b :neTACamY y esþ c sk, ; . bTza bu r kç t V a KW eZV I T u k xagmu x . bTza bvi s w s u esckþ I z a k* eTBZI t aGñ k beRmI e sþ c sk, ; TaM g enaH cU l eTAkan´ b nÞ b ´ ehI y bi T TV a rTu k edayknø H mY y QrRkeLkemI l eTA . bTza \Tm,i mari s emaKÁl ø a n bsS evCynþ ) asaTsS rameNyükM esckþ I z a bBi R tRBHemaK< l ø a n GñknirTuk¡

sUmelakcUremIlsæanTI

CaTIKYrrIkrayénevCynþR:saTsUm|I

enH KW z a cU r emI l rU b stV k ac Rtg´ s srmas ssrR:k´ ssrEkvmNI ssrEkvRbvaL ssrEkvTTw m ssrEkvlay ssrEkvmu k þ a ssrrtn; 7 Rbkar EdlseRmcehI y edaymasCaedI m énssrTaM g LayenaH eRJHdU e cñ a H esþ c sk, e TvraC kalnw g sEmþ g sæ a nTI E dlCaTI KY r rI k ray eZV I C Y r énssr edayGakary¨ a genHCaedI m eTI b Rtas´ y ¨ a g enaH . bTza yfatM bu e BV ktbu B aØ s S GZi b |ayza sæ a nTI r bs´ b u K < l Gñk:neZVIbuNüTukkñúgkalmun

Kb|IsÁatedaykartaMgTuknUveRK}góbePaK


-149- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ y¨ a gNa

rbs´ e sþ c sk, ; k* r EmgsÁ a tdU e cñ a HdU c Kñ a

.

bTza

Gti B aLM h

exa GyM yekç a bmetþ a vi h rti esckþ I z a esþ c sk, ; enH Rsvw g éRkElgNas´ edayR:saT edaynageTBGbSrCabri v ar edaysm|tþ i edayysrbs´ x ø Ü n . bTza \T§ a Pi s gç a rM GPi s gç a erti KW z a :neZV I «TÆi

.

GZi b |ayza

RBHmhaemaK< l ø a netæ r

cU l Gae:ksi N ehI y

GZi d ð a nza sU m OkasEdlCaTI t aM g énR:saT cU r CaTw k ehI y ykemeCI g sg, t ´ c u H Rtg´ C hV a R:saT

.

R:saTenaHjab´ j & r

eXø g eXø a geTAmk

dU c :RttaM g Tu k elI T w k ykRmameKaHRtg´ k Nþ a b´ m at´ : Rt k* k eRmI k eTA mk

taM g enAmi n :n

dU e cñ a H

.

vtæ ú T aM g Lay

manssr

ChV a

bg, g ´

CaedIm beJ© jsMeLgRk;Rk; hak´bIdUccab´epþImedIm|InwgZøak´eTA . eday ehtu e naH

elakeTI b eJlza

sM k em,si

sm,kem,si

sm,evFsi

dU e cñ H . bTza

Gcä r i y BÖ Ú t ci t þ C ata

:ndl´

manesckþ I G s© a rümi n Zø a b´

man ekI t eLI g y¨ a genHza Ohñ @ KY r Gs© a rüNas´ mi n Zø a b´ m anmk ni g manesckþ I e RtkGr KW manesamnsS Edlmankmø a M g ekI t eLI g ehI y . bTza sM v i K Á M :ndl´ P& y xø a cehI y KW jab´ j & r ehI y . bTza ela-


-150- Gdækfa cULtNðasgçysURt TI 7 mhdæ C atM :ndl´ erambHeLI g KW mansrI r ;RBW R BÜ c edayeramTaM g LaybHeLI g eTAxagelI dU c BüÜ r EkvmNI EdleKdak´ t aM g Tu k Rtg´ C Ba¢ a M g pÞ H mas . mü¨ a geT[t eQμ a Hza erambHeLI g enH rEmgekI t eLI g eday esamnsSxø H edayeTamnsSxø H . Etkñ ú g TI e nH ekI t eLI g edayesckþ I esamnsS . n& y za RBHezr;:neZV I : di h ari y enaH edI m |I o esþ c sk, ; ekItesckþIsegVKedayesckþIesamnsS nigesckþItk´søút . eRJHdUecñaH Kb|I R CabGtæ z a

RBHmhaemaK< l ø a netæ r enaHdw g za

esþ c sk, e TvraCenaH

manesckþ I t k´ s ø ú t erambHeLI g ehI y edayesckþ I e samnsS ni g esckþ I tk´ s ø ú t dU e cñ H . 78-79 bTza \FahM mari s esckþ I z a «LÚ v enH RBHezr; jú a M g esamnsS ni g esckþ I t k´ s ø ú t rbs´ e sþ c sk, ; oekI t eLI g Tmø a yPaB ggw t ehI y eRJHdU e cñ a H k* k M N t´ : nehI y eTI b eJly¨ a genH . bTza Éesa nu et mari s esa PKva stß a esckþ I z a kal nageTBGbSrTU l sYr za bBi R tRBHGg< G ñ k ni r Tu k ¡ RBHGg< e sþ c eTANa esþ c sk, ; Rtas´ e qø I y za enH

eTAsmñ a k´ R BHsasþ a rbs´ e yI g

RBHGg< R tas´ y ¨ a g

hak´ b I d U c TI e naHtaM g enAkñ ú g EpndI E tmY y Kñ a nw g eTvelakenH . TU l


-151- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ sY r eT[tza bBi R tRBHGg< R Tg´ n i r Tu k ¡ RBHsmN;nu @ H CaRBHmanRBHPaK Casasþ a rbs´ R BHGg< ß hñ @

.

kñ ú g bTza

sRBhμ c arI

em

Éesa

enH

esckþ I z a RBHezr;CabBV C i t CaGñ k dl´ R BmedayGPi n i h ar CaRBHGK< savk Etesþ c sk, ; CaGñ k RKb´ R KgpÞ H k* B i t EmnehI y k* b ¨ u E nþ z a elak TaM g BI r k* C aRBhμ c arI e dayGM N acénmK< RBhμ c ri y eRJHdU e cña H esþ c sk, ; eTI b Rtas´ y ¨ a genaH . bTza Geha nU n et esa PKva stß a esckþ I za sRBhμ c arI r bs´ R BHGg< m an#TÆ i e RcI n dl´ y ¨ a genH . BY k nagbri c ari k a :neJldl´ k arekI t eLI g

kñ ú g kareXI j «TÆ i : di h arürbs´ R BHsasþ a

eTI b eJly¨ a genHza k* R BHezr;enaH CaRBHmanRBHPaKEdlsasþ a rbs´ RBHGg< KY r nw g man#TÆ i e RcI nBi t . bTza jatBaØtrsS esckþ I z a Gñ k Na mñ a k´ E dlR:kd

Bi t ehI y

bNþ a Gñ k EdlR:kdmaneQμ a He:HsM e Lg

TaM g Lay esþ c sk, ; k* C abu K < l mñ a k´ . Jküd* e sskñ ú g TI T aM g BY g R:kd c|as´ehIy RBHmanRBHPaKRTg´júaMgeTsnaocb´eRsctamGnusnÆi dUecñH Ég .

¬ cb; Gdæk fa cUL tNða sgçysURt TI 7 ¦

3


-152- Gdækfa mhatNðasgçysURt TI 8 G dð k za mhatNØ a sg¡ y sU R t TI 8 80

mhatNØ a sg¡ y sU R t manbTepþ I m za Évemμ su t M .

Kb|I R Cabvi n i c ä & y kñ ú g bTTaM g enaH bTza Ti d æ i K tM enH kñ ú g GlKTÞ Ú mmsURt eJlbTza Tidðiza CalTÆi . kñúgTIenH elakeJlza CassStTi d ð i . k* P i k ¡ ú e naH CaGñ k sþ a b´ e RcI n EtPi k ¡ úE dlsþ a b´ t i c eJlCatk sþ a b´ RBHmanRBHPaKRtas´ R bCu M e r]gCatkza mñ a lPi k ¡ úTaM g Lay RKaenaHtzaKt :nCaevsSnþ r :nCamehasz :nCavi Z U r bNÐ i t :nCaesnkbNÐ i t :nCaRBH:TmhaCnk

dU e cñ H

.

eBlenaH

elakmankarKi t za

rU b

evTna sJ¦ a sg¡ a rTaM g enH rEmgrlt´ e TAkñ ú g TI e naH> n@ u H Ég Etvi J ¦ a N rEmgsÞ ú H eTA GenÞ a leTAGM B I e lakenHkan´ e lakdéT GM B I e lakdéTmkkan´ elakenH dU e cñ H eTI b ekI t ssStTi d ð i . eRJHehtu e naH elakeTI b eJl za

vi J ¦ a NenHn@ u H Ég

dU e cñ H

.

rEmgsÞ ú H eTA

rEmgGenÞ a leTA

k* R BHsmμ a sm¬ ú T Æ R tas´ T u k za

eLI g énvi J ¦ a NeTI b man ev[rcakbc© & y

mi n Emny¨ a gdéT

kalbc© & y manehI y

karekI t

karekI t eLI g énvi J¦ a N

rEmgmi n


-153- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ dU e cñ H

.

eRJHdU e cñ a H

Pi k ¡ úe nHeQμ a Hza

rEmgeBalJküEdlRBHBu T Æ m i n

:nRtas´ T u k rEmgRbharRBHCi n cRk rEmgCM T as´ e vsarC¢ B a¦ a N rEmg eJlnw g CnGñ k R:zñ a edI m |I n w g sþ a b´ o eXø { gXø a t TaM g TTw g Tas´ p ø Ú v Gri y ; CaGñ k bdi b tþ i e dI m |I v tæ ú m i n EmnRbeyaCn¾ edI m |I e sckþ I T u k ¡ d l´ m haCn mha ecarkalekI t kñ ú g raCsm|tþ i r bs´ R BHraCa rEmgekI t eLI g mi n EmnedI m |I C a RbeyaCn¾ edI m|I e sckþ I T u k ¡ d l´ m haCn y¨ a gNa bNÐ i t Kb|I R Cabza ecar kñ ú g sasnarbs´ R BHCi n RsI

ekI t eLI g ehI y

mi n edI m |I R beyaCn¾

edI m |I

esckþ I T u k ¡ d l´ m haCn dU e cñ a H . bTza sm< h u l a Pi k ç Ú :ndl´ Pi k ¡ ú G ñ k bi N Ð : tCavtþ Gñ k man RbRktI e nAkñ ú g CnbT . bTza etnu b sgá m w s u esckþ I z a Pi k ¡ ú T aM g enaHKi t za

sati P i k ¡ ú e nH :nBY k ehI y

elakmi n Tan´ : nBY k Rtw m Na

nw g Kb|I j ú a M g RBHsasnaoGnþ r ZaneTA

BY k eyI g nw g edaHelakocakBI e sckþ I e XI j

xu s Rtw m enaH dU e cñ H eTI b mi n Qr mi n Gg< ú y cU l eTArkBI T I E dlxø Ü n sþ a b´ ehI y n@ u H Ég . 82 bTza yM ktmnþ M sati vi B aØ a NM esckþ I z a RBHmanRBHPaKRtas´ s Y r za mñ a lsati Gñ k eJlsM e dAykvi J ¦ a NNa vi J ¦ a NenaH


-154- Gdækfa mhatNðasgçysURt TI 8 etI d U c emþ c

/

.

Rbkarza yV a yM Penþ veTa eveTeyüa tRt tRt

klüaN)abkanM kmμ a nM vi ) akM bdi s M e veTti esckþ I z a sati P i k ¡ ú R kab TU l za

bBi RtRBHGg< d * c eRmI n

sPav;NarEmgni y ay:n

rEmgesay

GarmμN¾:n k*sPav;enaH rEmgesayvi:krbs´kuslkmμ nigGkuslkmμ k ñ ú g TI e naH> :n x\ ú M R BHGg< e JlsM e dAdl´ v i J ¦ a NNa bBi R tRBHGg< d* c eRmI n enHCavi J¦ a NenaH dU e cñ H . bTza ksS nu

exa nam esckþ I z a

dl´ G ñ k Na KW z a dl´ k SRt ßza RJhμ N ¾ ßza dl´ e vsS; sU R T; RKhsæ bBV C i t eTvta ni g mnu s STaM g Lay bu K < l NamY y . 83 bTza Gfexa PKva Pi k ç Ú Gamenþs i sY r za eRJHehtu G V I eTI b Rtas´ e hAPi k ¡ ú T aM g Lay . eqø I y za :n»za sati P i k ¡ ú : nKi t y¨ a g enHza RBHsasþ a Rtas´ e hAeyI g za emaXbu r s dU e cñ H nw g mi n manóbni s S& y énmK<

ni g plTaM g Lay

edayRtw m EtBaküEdleBalehI y za

emaXbu r senHb¨ u e NÑ a Hk* m i n Emn eRJHza sU m |I R BHóbesnetæ r RBHmanRBHPaKk* R tas´ y ¨ a genHza mñ a lemaXbu r s Gñ k vi l mkedI m |I P aBCaGñ k R:zñ a eRcI n ehI y dU e cñ H xageRkaymk BüayamehI y k* : neZV I o Cak´ c|as´nUvGPiJ¦a 6 sUm|IeyIgp<gesckþIBüayamehI y k*nwgeZVIoCak´c|as´


-155- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ nU v mK< ni g plTaM g Lay dU e cñ H . lM d ab´ e naH RBHmanRBHPaK kalnw g sEmþ g dl´ e lakza sati P i k ¡ ú e nH manbc© & y Edldac´ e hI y CaGñ k manZm( Edlmi n du H lÁ k ñ ú g sasna dU e cñ H eTI b Rtas´ e hAPi k ¡ ú T aM g Lay . bTza ]sμ I k eta

CaedI m

bNÐ i t

Kb|I R CabGZi b |aytamEdl:neJlehI y

kñ ú g kalmu n n@ u H Ég . bTza Gfexa PKva esckþ I z a Gnu s nÆ i s U m |I e nH Carbs´ c M e JH bu K < l . :n»za sati P i k ¡ ú : nKi t za RBHmanRBHPaK Rtas´ z a Zm( E dl Caóbni s S& y énmK< ni g plTaM g Layrbs´ e yI g mi n man dU e cñ H kalZm( EdlCaóbni s S& y mi n manehI y eyI g Gacnw g EkéxZm( E dlCaóbni s S& y :nß eRJHza RBHtzaKtTaM g Lay rEmgsEmþ g Zm( d l´ bu K < l Edlman óbnisS&yb¨ueNÑaH sEmþgdl´GñkNa> n@uHÉg eyIg:nOvaTrbs´RBHsuKt BI s mñ a k´ r bs´ R BHBu T Æ e hI y

nw g eZV I k u s l

edI m |I s Y K ( s m|tþ i

dU e cñ H

.

lM d ab´ e naH RBHmanRBHPaK Rtas´ d l´ s ati P i k ¡ ú e naHza mñ a lemaXbu r s tzaKtmi n oOvaT ßGnu s asnI d l´ G ñ k dU e cñ H kalnw g RTg´ r má a b´ O vaT rbs´ R BHsu K t eTI b epþ I m eTsnaenH . esckþ I é nRBHtRmas´ e naH Kb|I


-156- Gdækfa mhatNðasgçysURt TI 8 RCabedayn& y EdleJlehI y kñ ú g kalmu n n@ u H Ég . «LÚ v enH RBHmanRBHPaK kalnw g RTg´ C RmHlTÆ i k ñ ú g bri s & T eTI b Rtas´ J küza \FahM Pi k ç Ú bdi b u c ä i s Sami CaedI m . JküsU m |I T aM g Gs´ bNÐ i t Kb|I R Cabedayn& y EdleJlehI y kñ ú g kalmu n n@ u H Ég .

¬ cb; sati k½ N Ð ¦

84

«LÚ v enH

RBHmanRBHPaK

edI m |I n w g RTg´ s Emþ g nU v esckþ I

Edlvi J ¦ a Nmanbc© & y eTI b Rtas´ J küza yBaØ e Tv Pi k ç e v CaedI m . bNþ a bTTaM g enaH bTza mnBa© bdi c © Femμ c :ndl´ vi J ¦ a NGaRs& y Pvg< c i t þ

RBmTaM g GavC¢ n ;

ni g Zm( E dlRbRBw t þ e TAkñ ú g PU m i b I

.

bTza

kdæBa© bdic © CaedI m RBHmanRBHPaKRtas´ e hI y edI m|I s Emþ g cgÁ ú l bgØ a j edayóbma . RBHmanRBHPaK RTg´ s Emþ g Tu k y¨ a gNa edayóbmaenaH . RTg´ s Emþ g dl´ k armi n manesckþ I e Bjci t þ k ñ ú g TV a r . dU c esckþ I z a ePø I g GaRs& y eQI e TI b eqH:n

kalbc© & y

KW

eRK}geqHenAmanehI y n@ u H Ég

k* e nAeqH kalbc© & y KW eRK}geqHmi n man k* r Emgrlt´ e TAkñ ú g TI e naHÉg eRJHkarmi n manbc© & y rEmgmi n dl´ k arrab´ C aedI m za ePø I g RkmreQI C aedI m


-157- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ eRJHQanknø g vtæ ú TaM g Lay manRkmreQI C aedI m y¨ a gNa vi J¦ a NekI t eLI g eRJHGaRs& y ck¡ ú ni g rU b dU e cñ a HEdr kalbc© & y eJlKW ck¡ ú bsaT rU : rmμ N ¾ Gaelak; ni g mnsi k ar kñ ú g TV a renaHman k* r EmgekI t eLI g kalbc© & y enaHmi n manehI y rEmgrlt´ e TAkñ ú g TI e naHÉg . edaykarmi n manénbc© & y

rEmgmi n dl´ k arrab´ C aedI m za

esatvi J ¦ a NCaedI m

eRJH

QanknøgesatbsaTCaedIm . kñúgvar;TaMgBYg k*mann&yenHÉg . eday ehtuenH

RBHmanRBHPaK

eTIbRTg´tiHed[lsatiPik¡ú

edayRBHtRmas´z a

tzaKt rEmgmi n eJlehtu s U m|I R tw mEtza esckþ I e Bjci t þ k ñ ú g TV a r kñ ú g kar RbRBwtþeTAénviJ¦a N k*satiPik¡úemaXbursenH rEmgeJldl´kareBjci tþ kñ ú g PB dU e cñ H . 85

RBHmanRBHPaK

RKaRTg´ s Emþ g esckþ I E dlvi J ¦ a N

man

bc© & y ehI y «LÚ v enH kalnw g RTg´ s Emþ g dl´ x nÆ s U m |I T aM g 5 manbc© & y eTI b Rtas´ J küza PU t mi T M CaedI m . bNþ a bTTaM g enaH bTza PU t mi T M enH

:ndl´

xnÆ b J© k ;

RBHmanRBHPaKRtas´ T u k za

EdlekI t ehI y

manehI y

mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay

ekI t eLI g ehI y

BY k Gñ k eXI j za

xnÆ -

bJ© k ;EdlekI t ehI y ß . bTza tTaharsmÖ v M esckþ I z a k* x nÆ b J© k ;


-158- Gdækfa mhatNðasgçysURt TI 8 enaH

ekI t eLI g eRJHGahar

ekI t eLI g eRJHbc© & y

RBHmanRBHPaKRtas´

sY r za BY k Gñ k eXI j y¨ a genHza kalbc© & y man xnÆ b J© k ;rEmgekI t eLI g ß dU e cñ H . bTza tTaharni e raFa :ndl´ eRJHkarrlt´ é nbc© & y enaH . bTza PU t mi T M enasu :ndl´ xnÆ b J© k ;enHekI t eLI g ehI y . KW ekI t ehI y ßmi n ekI t eT . bTza tTaharsmÖ v M enasu esckþ I z a RBHmanRBHPaKRtas´sYrza

k*xnÆbJ©k;EdlmanehIyenH

ekIteLIgeRJHbc©&y

ßminmanbc©&yeT . bTza tTaharni e raFa :ndl´ eRJHkarrlt´ é n bc© & y enaH . bTza ni e raFFmμ M enasu esckþ I z a RBHmanRBHPaKsY r za xnÆ b J© k ; mankarrlt´ e TACaZmμ t aßeT . bTza smμb,BaØay bsSeta esckþ I z a kalbu K < l eXI j edayRbéB edayvi b sSnabJ¦ a edaylk¡ N ; edayki c © tamesckþ I B i t za xnÆ b J© k ;enH ekI t ehI y manehI y ekI t eLI g ehI y dU e cñ H . bTza bBaØ a y su T i d æ M :ndl´ eXI j ehI y eday RbéB edayvi b sSnabJ¦ a edayn& y EdleJlehI y n@ u HÉg . bu K < l BY k Na> kM N t´ J küsY r enaH edayGakary¨ a genH RBHmanRBHPaKkalRTg´ TTY l ebþ C \ a rbs´ b u K < l TaM g enaH k* n w g sEmþ g dl´ x nÆ R :M m anbc© & y dU e cñ H . «LÚ v enH BY k Pi k ¡ ú m anesckþ I e XI j xnÆ b J© k ;enaH manbc© & y ni g


-159- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ manni e raZy¨ a glÁ edaybJ¦ a Na RBHmanRBHPaK kalnw g Rtas´ s Y r dl´ xnÆ b J© k ;enaH mi n mantNØ a kñ ú g TI e naH eTI b Rtas´ J küza \mM ec tu e mð CaedI m . bNþ a bTTaM g enaH bTza Ti d æ i :ndl´ vi b sSnasmμ a Ti d ð i . eQμ a Hza bri s u T § i eRJHeXI j dl´ s Pav; eQμ a Hza pU r pg´ eRJHeXI j bc© & y

.

bTza

Glø i e yf

:ndl´

Kb|I C ab´ e daytNØ a

ni g Ti d ð i T aM g

Lay . bTza ekLaeyf :ndl´ Kb|I e Pø I t ePø I n edaytNØ a ni g Ti d ð i . bTza Fenyüaf :ndl´ Kb|I d l´ e sckþ I c g´ : n dU c Gñ k R:zñ a RTBü . bTza mmaeyf :ndl´ Kb|I j ú a M g ehtu R tw m Etza tNØ a ni g Ti d ð i o ekI t eLI g . bTza ni t ß r Ntß a y ena KhNtß a y esckþ I z a RBHmanRBHPaKRtas´za Zm(NaeRb{beZ[bedayeRK}gbENþt ‘EpmYyRbePT’ Edl tzaKtsEmþ g ehI y edI m |I R beyaCn¾ k ñ ú g karrlas´ e cjcakOX; 4 BY k Gñ k Kb|I d w g Zm( e naH

mi n EmnedI m|I R beyaCn¾ k ñ úg karkan´ y k

edayGM N ac

énesckþ I R :zñ a xø H ßeT dU e cñ H . bNÐ i t Kb|I R CabZm( c M E Nks edayn& y pÞ ú y Kñ a . 86 «LÚ v enH RBHmanRBHPaK kalnw g RTg´ s Emþ g bc© & y énxnÆ BY k enaH eTI b Rtas´ J küza ctþ a era em Pi k ç e v Gahara CaedI m . Jkü


-160- Gdækfa mhatNðasgçysURt TI 8 enaH manGtæ t amEdleJlTu k ehI y n@ u HÉg . manGZi b |ayza dU c esckþ I za

Zm( N amY y

EdlRBHmanRBHPaKRtas´ T u k za

Gñ k rEmgdw g Zm( e nH

KW z a bu K < l kaldw g edayGM N acénRbéBNI E dlmanmky¨ a genHza eyI g rEmgmi ndw g matarbs´ bu K < l enHEtmü¨ a g

rEmgdw g sU m |I d l´ matarbs´ m ata

dU e cñ H eQμ a Hza rEmgdw g y¨ a glÁ y¨ a gNa RBHmanRBHPaK k* y ¨ a genaH Edr rEmgRTg´ R Cabc|as´ R tw m EtxnÆ E tmü¨ a gb¨ u e NÑ a Hk* e T RTg´ R Cabesckþ I bnþ C ab´ > Kñ a mkénZm( E dlCabc© & y TaM g BY g y¨ a genHza rEmgRTg´ R Cab c|as´ s U m |I b c© & y énxnÆ T aM g Lay rEmgRTg´ R CabsU m |I b c© & y énbc© & y TaM g LayenaH . RBHmanRBHPaK kalRTg´ s Emþ g kmø a M g rbs´ R BHBu T Æ edI m |I R Tg´ sEmþgesckþIbnþCab´Kñamkénbc©&ykñúgeBl«LÚvenH eTIbRtas´Jküza \em c Pi k ç e v ctþ a era Gahara CaedI m . sU m |I J küenaH k* m anGtæ d U c Edl eJlehI y

.

kzaeBalGM B I b di c © s mu b |aTkñ ú g RBH:lI e naHza

mñ a l

Pi k ¡ ú T aM g Laysg¡ a rTaM g Layman eRJHGvi C ¢ a Cabc© & y .l. edayRbkar dU e cñ H Ég

karekI t eLI g énkgTu k ¡ T aM g Gs´ e naH

rEmgmany¨ a genH

Kb|I o Bi s þ a r k* k zaenaHeJlBi s þ a rTu k ehI y kñ ú g vi s u T Æ i m K< .

dU e cñ H


-161- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ 88 bTza \msw μ sti \TM ehati

:ndl´ kalbc© & y man

Gvi C ¢ a CaedI m enHman plmansg¡ a rCaedI m enH k* m an . bTza \msSú b,aTa \TM ]b,C¢ t i

:ndl´ eRJHbc© & y manGvi C ¢ a CaedI menH ekIteLIg

plmansg¡ a rCaedI m enH k* e kI t eLI g . edayehtu e naHÉg eTI b RBHmanRBHPaKRtas´ z a eRBaHGvi C ¢ a Cabc© & y sg¡ a rTaM g LayeTI b man .l. kar ekI t eLI g énkgTu k ¡ T aM g mU l enaH rEmgmany¨ a genH dU e cñ H . RBHmanRBHPaK lu H RTg´ s Emþ g vdþ ; y¨ a genHehI y «LÚ v enH kal nw g RTg´ s Emþ g dl´ v i v dþ ; eTI b Rtas´ J küza Gvi C ¢ a y etV v Gessvi r aK ni e raFa CaedI m . bNþ a bTTaM g enaH bTza Gvi C ¢ a y etV v KW Gvi C ¢ a n@ u H Ég . bTza Gess vi r aKni e raFa JküenH RBHmanRBHPaKRtas´ z a eRJHsg¡ a rrlt´ e TA vi J ¦ a NeTI b rlt´ dU e cñ H CaedI m edI m |I s Emþ g za k* eRJHkarrlt´ e TAénsg¡ a rTaM g Lay Edlrlt´ e TAehI y y¨a genHza eRJH karrlt´ e daymi n manesssl´ e daymK< eJlKW vi r aK; karrlt´ m i n ekI t eLI g énsg¡ a rTaM g Lay eTI b man dU e cñ H vi J ¦ a Nk* r lt´ ni g eRJHkar rlt´ é nZm( T aM g Lay manvi J ¦ a NCaedI m eQμ a Hza Zm( T aM g LaymanrU b CaedI m k* r Emgrlt´ e TAdU c Kñ a dU e cñ H ehI y eTI b Rtas´ z a karrlt´ é nkg


-162- Gdækfa mhatNðasgçysURt TI 8 Tu k ¡ TaM g Gs´ e naH rEmgmany¨ a genH . bNþ a bTTaM g enaH bTza ekvlsS :ndl´ TaM g Gs´ GZi b |ayza kgTu k ¡ s u T Æ > ev[rcakPaBCastV bTza Tuk ¡k ¡n Æs S ERbza kgTu k ¡ . bTza nieraeFa ehati :ndl´ karmi n ekI t eLI g . 90 bTza \msw μ Gsti CaedI m bNÐ i t Kb|I R Cabedayn& y pÞ ú y Kñ a nw g JküEdleJlehI y . 91 RBHmanRBHPaK lu H Rtas´ b di c © s mu b |aTTaM g vdþ ; ni g vi v dþ ; edayGakary¨ a genHehI y «LÚ v enH kalnw g Rtas´ s Y r dl´ k armi n manén karRtac´ G enÞ a leTA Edlbu K < l dw g nU v karvi l eTAénbc© & y 12 enH RBm edaymK< kñ ú g vi b sSnajaN EdllH:nehI y enaH eTI b Rtas´ J küza Gbi n u tu e mð Pi k ç e v CaedI m . bNþ a bTTaM g enaH bTza ÉvM Cannþ a :ndl´ dw g ehI y y¨ a genH RBmedayvi b sSna ni g mK< . bTza ÉvM bsSnþ a Caevvcn;rbs´ J kü enaHÉg bTza buB Vn þ M GZi b |ayza xnÆ Zatu ni g Gaytn;TaM g Laykñ ú g GtI t . bTza bdi F aevyüaf KW z a Kb|I s Þ ú H eTAedayGM N acéntNØ a ni g Ti d ð i . Jküd* e ssBi s þ a rmanehI y kñ ú g sBV a svsU R t .


-163- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ «LÚ v enH RBHmanRBHPaK kalnw g Rtas´ s Y r dl´ k armi n jab´ j & r rbs´ P i k ¡ ú T aM g enaH kñ ú g TI e naH eTI b Rtas´ J küza Gbi n u tu e mð Pi k ç e v ÉvM Cannþ a ÉvM bsSnþ a ÉvM veTyüaf stß a ena Kru dU e cñ H CaedI m . ERbza mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay BY k Gñ k dw g ehI y y¨ a genH eXI j ehI y y¨ a genH Kb|I eJly¨ a genHza RBHsasþ a CaRKÚ r bs´ B Y k eyI g . bNþ a bTTaM g enaH bTza Kru :ndl´ Gñ k eBjeTAedayPar; Ca Gñ k beNþ a ytamesckþ I R :zñ a k* m i n Emn

.

bTza smeNa :ndl´

smN;Gñ k Rtas´ d w g ehI y . bTza GBaØM stßarM ]TÞiesyüaf esckþ I z a BYk Gñ k Kb|I C aGñ k sm< a l´ y ¨ a genHza RBHsasþ a enH mi nGacjú a M g ki c ©r bs´ BY k eyI g oseRmc dU e cñ H ehI y Kb|I e lI k tem, I g sasþ a déT KW xageRkA RBHsasnaxø H ß . bTza bu f u s mNRBahμN anM KW smNti r æ i y ni g RJhμ N ¾ C aeRcI n . bTza vtku t u h lmgÁl ani :ndl´ smaTanvtþ bdi b tþ i N amY y Pá a k´ B I k areXI j NamY y ni g Ti d ð m g< l su t mg< l mu t þ mg< l NamY y . bTza tani sareta bc© a Kecä y üaf esckþ I z a Kb|I C a Gñ k sm< a l´ e sckþ I e naHy¨ a genHza Casar; dU e cñ H Rbkan´ y k GZi b |ay za sUm|IlHbg´ecjehI yy¨agenH ehIyk*Rbkan´ykeT[t . bTza samM


-164- Gdækfa mhatNðasgçysURt TI 8 jatM :ndl´ dw g xø Ü n ÉgedayjaN . bTza samM Ti d æ M :ndl´ eXI j xø Ü n ÉgedaybJ¦ a ck¡ ú . bTza samM vi T i t M :ndl´ eZV I o c|as´ KW eZV I o R:kdedayxø Ü n Ég . bTza ]bnI t a exa em tu e mð esckþ I z a mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay BY k Gñ k EdltzaKtnaM c U l eTAkan´ n i B V a n edayZm( E dlmansPav;Edlxø Ü n Kb|I e XI j CaedI m enH . GZi b |ayza EdltzaKtodl´ e hI y esckþ I é n Zm( TaM g Lay man snÞid ði eka CaedI m mkBi s þ a rehI y kñ ú g vi s u T Æ i m K< . bTza \TemtM

bdi c ©

vu t þ M

esckþ I z a

JküenHy¨ a genH

tzaKtsEmþ g ehI y

eRJHGaRs& y esckþ I E dlBY k Gñ k dw g edayxø Ü n ÉgCaedI m . 92 sY r za eRJHehtu G V I eTI b RBHmanRBHPaK epþ I m Baküza mñ a l Pi k ¡ ú T aM g Lay k* e RBaHkarRbCM u R Bménbc© & y 3 Rbkar dU e cñ H / . RBHGg< RTg´júaMgeTsnaodl´TIbMputehIy edayGM Nacénvdþ;kñúgkalxageRkay mi n Emnß . eqø I y za Emn odl´ T I b M p u t ehI y . bu ¨ E nþ z a Gnu s nÆ i e nH Carbs´ c M e JHbu K < l . Bi t ehI y elaksnñ i v asenH vegV g ehI y kñ ú g bdi snÆ i . eRJHdU e cñ a H RBHmanRBHPaK eTI b epþ I m eTsnaenHza tzaKtnw g km© a t´ f an;EdlCaTI t aM g

énesckþ I v egV g rbs´ e laksnñ i v asenaH eZV I o


-165- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ R:kd . mü¨ a geT[t Gvi C ¢ a manvdþ ; CamU l karekI t eLI g énRBHBu T Æ man vi v dþ ; CamU l eRJHehtu e naH RBHmanRBHPaK sU m |I R Tg´ s Emþ g Gvi C ¢ a Edl manvdþ ; CamU l

ni g Bu T Æ ú b |aT

Edlmanvi v dþ ; CamU l ehI y

tzaKtnw g jú a M g eTsnaodl´ T I b M p u t eT[tkñ ú g RKaEtmY y

RTg´ R ti H ri H za

edayGM N acén

vdþ ; ni g vi v dþ ; dU e cñ H eTI b epþ I m eTsnaenH . bNþ a bTTaM g enaH bTza snñ i ) ata :ndl´ eRJHkarRbCu M KW z a eRJHRbmU l mk . bTza KBÖ s S

:ndl´ stV G ñ k ekI t eLI g kñ ú g KP( .

bTza Gvká n þ i ehati :ndl´ karekI t rEmgman . Bi t ehI y kñ ú g TI k Enø g xø H épÞ é nmataelakehAza KP( . dU c EdleJlTu k za

?

yemkrtw þ bzmM KeBÖ vsti maNeva GBÖ ú d æ i e tav syti s Kcä M n ni v tþ t i . ERbza stV e nAkñ ú g épÞ m þ a y rhU t Gs´ r aRtI m Y y mu n eKeRkakeLI g ehI y k* e dk eKeTAmi n RtLb´ . kñ ú g TI k Enø g xø H elakehAstV G ñ k ekI t kñ ú g KP( z a KP( . dU c EdleJlTu k za yfa exa bnannÞ «tß i e ya GBaØ a nv va Ts v va maes KBÖ M

ku c ä i n a bri h ri t V a vi C aynþ i ERbza mñ a lGannÞ


-166- Gdækfa mhatNðasgçysURt TI 8 ®sþ I d éT> rEmgrkSaTarkGñ k ekI t kñ ú g KP( e dayépÞ 9 Ex ßza 10 ExehI y eTI b RbsU t . kñ ú g TI e nH elakR:zñ a ykstV . tRmas´ E dlRBHmanRBHPaKRtas´ z a KBÖ s S Gvká n þ i ehati dU e cñ H sM e dAdl´ s tV e naH . bTza \F :ndl´ kñ ú g stV e lakenH . bTza mata c ]tun I ehati enH Rtas´ s M e dAykevlamanrdU v . :n»za TarkrEmgekI t dl´ m atu RKamkñ ú g OkasNa kñ ú g OkasenaH RKab´ e lahi t ZM t aM g enAehI y EbkhU r eTACavtæ ú b ri s u T Æ i kalvtæ ú b ri s u T Æ i matabi t aenArY m Kñ a EtmY y RKa manextþ R:M B I r ézá E tmþ g kñ ú g sm& y enaH TarkrEmgekI t eLI g :n sU m |I e daykar sÞ a bGEgÁ l Gvyv; mankarcab´ é d cab´ p ñ Ü g sk´ C aedI m . bTza Kn§ e BV a :ndl´ stV G ñ k cU l dl´ k ñ ú g TI e naH . bTza bc© ú b ,dæ i e ta ehati enH GZi b |ayza eQμ a Hza stV G ñ k smø w g emI l karenArY m mata ni g bi t a Edl Qrkñ ú g TI C i t rEmgmi n man bu ¨ E nþ z a stV m Y y Edlkmμ e :HbJ¢ Ú n eTAehI y Edlnw g ekI t eLI g kñ ú g OkasenaH manehI y dU e cñ H . bTza sM s eyn esckþ I z a edaykarsgS& y kñ ú g CI v i t y¨ a gZM y¨ a genHza eyI g ßza bu R t rbs´ e yI g nw g R:scakeraKeThñ @ dU e cñ H . 93

bTza elahi t eBað t M Pi k ç e v esckþ I z a :n»za elahi t


-167- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ rbs´ mþ a ykñ ú g RKaenaH dl´ RBmehI y ni g dl´ RBmehI y nU v fan;enaH KW z a rEmgCarbs´ s edayesckþ I e sñ h akñ ú g bu R t eRJHdU e cñ a H eTI b RBHmanRBHPaKRtas´ y ¨ a genaH . bTza vgá M :ndl´ kU n ng< & l rbs´ T arkkñ ú g Rsú k sRmab´ e lg

.

karelgvayeQI x ø I e dayeQI E vg

elakehAza

Xdi k a . bTza emakç c i k M :ndl´ karelgbgV i l . manGZi b |ayza karelgcab´ k M N at´ e QI k ñ ú g Gakas

ßza

elgykk|aldak´ e lI E pndI

ehI y RtLb´ e TAmkxageRkamxagelI . cRkvi l eTAedaykarb¨ H xÞ b ´ x ül´ EdleZV I e dayvtæ ú T aM g Lay mansø w k etñ a tCaedI m elakehAza bi g < ú l i k ; . naL× e FV I e daysø w k eQI elakehAza btþ aL$k :ndl´ karelgval´ v tæ ú TaM g Lay manxSac´ C aedI m edaynaL× s ø w k eQI e naH . bTza rfkM :n dl´ rztU c . sU m |I Z ñ Ú k* : ndl´ Zñ Ú t U c n@ u H Ég . bTza sarC¢t i ekI t teRmk :ndl´ rEmgjú a M g raK;oekI t eLI g . bTza BüabC¢ t i :ndl´ rEmgjúaMgesckþIBüa:ToekIteLIg . bTza Gnubdæitkaysti esckþIza sti k ñ ú g kay ehAza kaysti GZi b |ayza taM g kaysti e naH . bTza bri t þ e ctesa :ndl´ Gku s lci t þ . bTza ytß s S et )abka esckþ I za Gku s lZm( d * l amkTaM g enaH rEmgrlt´ e TAkñ ú g plsmabtþ i N a rEmg


-168- Gdækfa mhatNðasgçysURt TI 8 mi n dw g rEmgmi n seRmcsmabtþ i e naH . bTza Gnue raFvie raFM :ndl´ raK; ni g eTas; . bTza GPin nÞt i :ndl´ rEmgePø I t ePø I n edayGM N ac éntNØa kalbuK<leJledayGMNacéntNØaza Osuxhñ@CaedIm eQμaHza rEmgrG) U r TaM . bTza GeCÄasay ti d æ t i :ndl´ TM B arsu I KW jú a M g ki c © o seRmc ehI y kan´ y kedayesckþ I C ab´ c i t þ k ñ ú g tNØ a . GZi b |ay za cUreRtkGréRkElgcMeBaHsux ßcMeBaHGTuk¡msuxmun ßza rEmgeRtkGr éRkElgcM e BaHTu k ¡ y ¨ a gNa . kalbu K < l Rbkan´ z a eyI g manTu k ¡ Tu k ¡ C a rbs´ e yI g dU e cñ H eQμ a Hza rEmgeRtkGréRkElgkñ ú g Tu k ¡ . bTza ]b,C¢ t i nnÞ i :ndl´ tNØ a rEmgekI t eLI g . bTza tTu)aTanM esckþ I z a tNØ a enaHÉg eQμ a Hza ó:Tan eRJHGtæ z a Rbkan´ . k* b c© y akarEdl Cavdþ ; mansnÆ i b I ni g seg¡ b enHza tsS ])aTanbc© y a Peva .eb. smu T eya ehati dU e cñ H RBHmanRBHPaK RTg´ R tas´ m þ g eT[t . 94-98 «LÚv enH RBHmanRBHPaK edI m|I R Tg´ s Emþ g karEckvi v dþ ; eTI b Rtas´ z a \F Pi k ç e v tfaKeta elaek ]b,C¢ t i CaedI m . bNþ a bT TaMgenaH bTza Gb,maNectesa esckþIza eQμaHza mancitþrkRbmaN mi n :n eRJHmanci t þ C aelaku t þ r ;EdlRbmaNmi n :n GZi b|ayza CaGñ k


-169- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ RbkbRBmedaymK< c i t þ . bTza \mM exa

em tu e mð Pi k ç e v

sgç i e tþ n

tNð a sgçy vi m u t w þ

Faerf esckþ I z a RBHmanRBHPaKRtas´ z a mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay BY k Gñ k cU r RTRTg´ c aM

eTsnatNØ a sg¡ y vi m u t þ i r bs´ t zaKt

EdltzaKtsEmþ g

edayseg¡ b enH rhU t Gs´ k alCani c © c u H ku M v egV g ePø c eLI y . Bi t Nas´ eTsnakñ ú g TI e nH RBHmanRBHPaKRtas´ z a vi m u t þ i eRJHCaehtu : nvi m u t þ i . bTza mhatNðaCaltNðasgÇadibdimukáM esckþIza tNØa RBHmanRBHPaK Rtas´ e hAza sM N aj´ t NØ a ZM eRJHGtæ z a cgrw t Tu k Rtas´ z a sg¹ad eRJHGtæ z a cegÁ { tcgÁ l ´ GZi b |ayza Gñ k TaM g LaycU r caM T u k nU v sati Pi k ¡ ú e kvdþ b u t þ e nHza

CaGñ k CM J k´ k ñ ú g sM N aj´ é ntNØ a ZM

ni g kñ ú g tNØ a enH

Kb|I c gcaM P i k ¡ ú e naHza CaGñ k cU l eTAehI y R:zñ a enAcM E Nkxagkñ ú g eday RbkardU e cñ H . Jküd* e sskñ ú g TI T aM g BY g gayehI y .

¬ cb; Gdæk fa mhatNða sgçysUR t TI 8 ¦

3


-170- Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9 G dð k za mhaGsSbu r sU R t TI 9 99 mhaGsSbu r sU R t manbTepþ I m za x\ ú M : nsþ a b´ m kehI y y¨ a g enH . Kb|I R Cabvi n i c ä & y

kñ ú g mhaGsSbu r sU R tenaH

.

bTza GegÁ s u

:ndl´ BY k Gñ k CnbTeQμ a Hza Gg< . TI R bzab´ e nAénesþ c Gg< ; TaM g enaH sU m |I C aCnbTEtmY y k* e hAza Gg< a dU e cñ H eRJHs& B Þ B RgI k esckþ I s U m |I kñ ú g Gg< C nbTenaH . bTza GsSbu r M nam GgÁ a nM ni K ema esckþ I z a ni K mmY y énGg< CnbT manevaharEdl:nehI y edayeQμ a HRkú g za GsSbu r GZi b |ay za

RBHmanRBHPaK

RTg´ e ZV I n i K menaHoCaeKacrRKam

ehI y Rbzab´ e nA

bTza PKva ÉtTevac esckþ I z a RBHmanRBHPaK :nRtas´ R BHBu T Æ v cn; za mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay RbCu M C nrEmgs< a l´ B Y k Gñ k za CasmN;> dU e cñ H CaedI m . k* e RJHehtu G V I eTI b RBHmanRBHPaK:nRtas´ y ¨ a genH . :n»za


-171- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ kñ ú g ni K menaH mnu s STaM g LaymansTÆ a RCHzø a manesckþ I r ab´ G anRBHBu T Æ zaCarbs´ e yI g

rab´ G anRBHZm( z aCarbs´ e yI g

rab´ G anRBHsg¹zaCa

rbs´ e yI g eXI j sU m |I s ameNrGñ k bY s kñ ú g ézá e naH k* e ZV I o dU c CaRBHezr; manvsSaryvsSa . BY k eKeXI j Pi k ¡ ú s g¹cU l eTAbi N Ð : tkñ ú g evlaRBw k sU m |I k an´ B U C RsÚ v ni g ng< & l CaedI m eTAkan´ E Rs sU m |I k an´ v tæ ú manBU e zA CaedI m cU l eTAkan´ é RB k* n w g dak´ ó bkrN¾ T aM g enaH ehI y e:ssmÁ a t TI s Rmab´ G g< ú y rbs´ P i k ¡ ú s g¹ ßGasn;sala ßmNÐ b ßzaKl´ e QI ehI y RkalGasn;TaM g Lay taM g eCI g RT:Rt ni g Tw k pw k ehI y ni m nþ o Pi k ¡ ú s g¹Gg< ú y zV a y:yyaKU ni g rbs´ E dlKY r TM J rCaedI m bJ¢ Ú n Pi k ¡ ú sg¹Gñ k eZV I P tþ k i c © e RscehI y eTI b kan´ ó bkrN¾ T aM g LayenaH ecjBI T I enaHeTAkan´ E Rs ßéRB eZV I k argarTaM g Layrbs´ x ø Ü n . kñ ú g kEnø g eZV I k ar gar eKk* m i n ni yayKñ a er]gdéT BY k eKTaM g enaH rEmgeJlKu N esckþ I lÁ r bs´ P i k ¡ ú s g¹n@ u H Ég edayJküza bu K < l 8 KW Gñ k taM g enAkñ ú g mK< 4 eQμ a Hza

Gri y sg¹

RBHGri y sg¹TaM g enaH

RbkbedaysI l EbbenH

edayGacar;EbbenH edayvtþ b di b tþ i E bbenH CaGñ k xμ a s:b CaGñ k man sI l CaTI R sLaj´ CaGñ k manKu N d* O LardU e cñ H mkBI k Enø g Rbkbkargar


-172- Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9 bri e PaKGaharRtCak´ ehI y Gg< ú y enARtg´ T V a rpÞ H kþ I cU l eTAbnÞ b´ e dkGg< ú y ehI y kþ I k* r EmgeJlKu N KW esckþ I l Á r bs´ R BHPi k ¡ ú s g¹n@ u H Ég . RBHmanRBHPaK RTg´ e XI j esckþ I r ab´ G anrbs´ B Y k mnu s STaM g enaHehI y RTg´ RbkbPi k ¡ ú s g¹Tu k kñ ú g esckþ I e KarBkñ ú g bi N Ð : t eTI b :nRtas´ R BHtRmas´ enaH . bTza ey Fmμ a smNkrNa c RBahμN krNa c esckþ I z a Zm( B Y k Na Edlbu K < l smaTanobri b U r N¾ e hI y rEmgeZV I o CasmN; man:bEdlsá b ´ ni g oCaRJhμ N ¾ man:bEdlbnSat´ e hI y dU e cñ H . k* R BHmanRBHPaK Rtas´ Z m( E dlsmN;KY r eZV I T u k kñ ú g esckþ I e nHza mñ a l Pi k ¡ ú TaM g Lay ki c © r bs´ s mN; EdlsmN;Kb|I e ZV I TaM g enH man 3 y¨ a g 3 y¨ a getI d U c emþ c / KW karsmaTanGZi s I l si k ¡ a 1 . karsmaTan GZi c i t þ s i k ¡ a 1 karsmaTanGZi b |J¦ a si k ¡ a 1 dU e cñ H . sU m |I Z m( T aM g enaH k* e Qμ a Hza CaZm( e ZV I o CasmN;dU c Kñ a . Etkñ ú g TI e nH RBHmanRBHPaK RTg´ e TsnaBi s þ a rehI y edayGM N acénhi r i ó tþ b |;CaedI m . kñ ú g bTza

ÉvM

ena

GyM

Gmð a kM

enH

bTza

ena

Rtw m EtCani : t

GZi b |ayza Zm( e nH nw g mandl´ B Y k eyI g edayGakary¨ a genH . sU m |I


-173- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ bTTaM g BI r KW mhböl a ni g mhanis Ms a eJledayGtæ d U c Kñ a Etmü¨ a g . bTza GvBaÄa :ndl´ mi n CaemaX; . bTza spla enH k* manGtæ é n GemaX;n@ u H Ég . Bit Nas´ plénesckþ I mi n man Carbs´ m i n manplenaH eQμ a Hza maneTas

.

bTza s]RTya ERbza manpl JküenHCaevvcn;Kñ a

eRJHmanpl . bTza ÉvBað I e va Pi k ç e v si k ç i t BV M ERbza mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay BY k Gñ k Kb|I s i k Say¨ a genH . RBHmanRBHPaKRtas´ s resI r Zm( manhi r i ni g Otþ b |;CaedI m eday fan;enH manRbmaNb¨ u e NÑ H edayRbkardU e cñ H . eRJHehtu G V I eRJH edI m |I k at´ K nø g énJküni y ay . Bi t ehI y ebI G ñ k Na> bY s mi n yU r CaPi k ¡ ú lá g ´ Kb|I e Jly¨ a genHza RBHmanRBHPaKRtas´ z a BY k Gñ k smaTanZm( manhi r i

ni g Otþ b |;CaedI m

kñ ú g karsmaTanZm( T aM g enaH

ehI y RbRBw t þ c u H

dU e cñ H

k* G V I h ñ @

CaGani s gS

RbRBw t þ e dI m |I k at´ K nø g énJküni y ayrbs´

Pi k ¡ ú e naH . RBHmanRBHPaKRTg´ sresI r za Zm( TaM g enH bu K < l smaTan eZV I obri b U r N¾ e hI y

rEmgeZV I o maneQμ a Hza

smN;

Gñ k man:bsá b ´

ehI y omaneQμ a Hza RJhμ N ¾ G ñ k bnSat´ : behI y TaM g oekI t laP KW


-174- Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9 bc© & y bY n rEmgjú a M g esckþ I m anpleRcI n odl´ R Bm dl´ G ñ k obc© & y rEmgeZV I k arbBV C ¢ a mi n omanpl omanpl enHCaGani s gS dU e cñ H . Kb|I R Cabesckþ I e dayseg¡ b kñ ú g TI e nHRtw m b¨ u e NÑ H

EtedayBi s þ a r

Kb|I

RCabkareJlsresI r edayn& y EdleJlTu k kñ ú g sti b |dð a n . 100 bTza hi e ratþ e b,n :ndl´ edayhi r i ni g Otþ b |;Edl elakBRgI k ecjeTAy¨ a genHza vtæ ú N aEdlbu K < l KY r xμ a s´ rEmgxμ a s´ v tæ ú Na Edlbu K < l KY r xø a c rEmgxø a c dU e cñ H mü¨ a geT[tkñ ú g esckþ I e nH hi r i manvtæ ú x agkñ ú g Casmu d ð a n Otþ b |;manvtæ ú x ageRkACasmu d ð a n hi r i C aGtþ a Zi b etyü Otþ b |;CaelakaZi b etyü . hi r i t aM g enAkñ ú g sPaBénesckþ I xμ a s Otþ b |;taM g enAkñ ú g sPaBénesckþ I x ø a c . k* k zaBi s þ a rkñ ú g Zm( T aM g BI r enH eJlTu k ehI y kñ ú g vi s u T Æ i m K< edayGakarTaM g BY g . m¨ ü ageT[t Zm( T aM g BI r TaM g enH RBHmanRBHPaKRtas´ z a eQμ a Hza Zm( C aeRK}gRKb´ R Kgelak eRJHrkSaelak . dU c RBHmanRBHPaKRtas´ za mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay su k , Z m( T aM g 2 enH rEmgRKb´ R Kgelak 2 y¨ a g etI d U c emþ c / KW hi r i ni g Otþ b |; mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay su k , Z m( 2 TaM g enH mi n Kb|I R Kb´ R Kgelak mi n Kb|I R :kdkñ ú g TI e nHesat elakmi n za mata


-175- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ ßG) M u R sI mþ a ymI g Pri y arbs´ G acarü ßza Pri y arbs´ R KÚ k* n w g dl´ k ar layKñadUcBEB EkH man´ RCÚk Eq,Rsúk Eq,éRB . Zm(TaMgenHÉg RBHmanRBHPaKRtas´ T u k kñ ú g Catkza CaeTvZm( . dU c EdlRtas´ T u k za ? hi r i » tþ b ,sm,nñ a su k á F mμ s mahi t a senþ a sb,u ú r i s a ERbza

elaek

eTvFmμ a ti

vu c © e r

.

sb|ú r sTaM g LayGñ k sá b ´ e hI y kñ ú g elak

Gñ k dl´ R Bm

edayhi r i ni g Otþ b|; Rbkbedaysu k , Z m( elakeJlza CaGñ k maneTvZm( dU e cñ H . hi r i ni g Otþ b |; Zm( T aM g enH RBHmanRBHPaK RTg´ s Emþ g dl´ R BH mhacu n Þ e tæ r za Cabdi b TaeRK}gdu s xat´ k i e ls . dU c EdlRtas´ T u k za Gñ k Kb|I e ZV I k ardu s xat´ z a CnBY k déT nw g CaGñ k mi n manOtþ b |; eyI g nwg CaGñkmanOtþb|;kñúgTIenH dUecñH . k*hiri nigOtþb|; Zm(TaMgenH RBHmanRBHPaKRTg´ s Emþ g sRmab´ e ZV I o CaOvaTU b sm|Ta Bi t Nas´ RBHmanRBHPaKRtas´ z a mñ a lksSb; eRJHehtu e naHÉg Gñ k Kb|I s i k Say¨ a genHza eyI g nw g cU l eTAtaM g hi r i ni g Otþ b |;y¨ a gxø a M g kø a kñ ú g RBHezr; kñ ú g RBHnvk; kñ ú g RBHmCÄi m ;TaM g Lay dU e cñ H mña lksSb; Gñ kKb|I s i k Say¨ a genHÉg .


-176- Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9 Etkñ ú g TI e nH RBHmanRBHPaKRTg´ sEmþ g hi r i ni g Otþ b |;Zm( TaM g enHza eQμ a H za smNZm( . k* e RJHRbeyaCn¾ é nPaBCasmN rEmgmi n dl´ T I b M p u t edayZm( m anRbmaNb¨ u e NÑ H eRJHdU e cñ a H RBHmanRBHPaK edI m |I n w g RTg´ sEmþ g Zm( EdleZV I P aBCasmN;sU m |I d éT> eTI b Rtas´ J küza si y a exa bn Pik çev tumðakM CaedI m . bNþ a bTTaM g enaH kñ úg bTza samBaØetßa mu n dM b U g kñ ú g Km¬ I r sM y u t þ n i k ay

esckþ I z a

mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay

samJ¦

PaBCasmN; etI d U c emþ c / Gri y mK< RbkbedayGg< 8 KW smμ a Ti d ð i .l. smμ a smaZi enHÉg tzaKtehAza samJ¦ mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay k* R beyaCn¾ é nPaBCasmN;etI d U c emþ c / mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay karGs´ eTAénraK; eTas; emah;Na enH tzaKtehAza RbeyaCn¾ é nPaBCa smN; . mK< elakehAza samJ¦ ; ç pl ni g ni B V a n elakehAza RbeyaCn¾ é nPaBCasmN; . Etkñ ú g TI e nH bNÐ i t Kb|I R Cabza RBHmanRBHPaKRtas´ z a RbeyaCn¾ é nPaBCasmN; eRJHrY m TaM g mK< ni g pl cU l CamY y Kñ a . bTza Gaeracyami ERbza rEmgR:b´ . bTza bdi e vTyami :ndl´ das´ e t]nodw g . 101

kñ ú g bTza bri s u e T§ a ena kaysmacaera enH :ndl´


-177- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ kaysmacar 2 y¨ a g KW bri s u T Æ i ni g mi n bri s u T Æ i . Bi t Nas´ Pi k ¡ ú N a smø a b´ s tV kan´ y kvtæ ú E dlm© a s´ e Kmi n :no RbRBw t þ x u s kñ ú g kam kay smacarrbs´ P i k ¡ ú e naH eQμ a Hza mi n bri s u T Æ i . k* k aysmacarenH elak hamTu k edayPaBCakmμ b z . k* P i k ¡ ú N a rEmgvay rEmgeb[teb[nGñ k déT eday:téd ßeday du M d I edaykM N at´ e QI ßs®sþ a kaysmacarrbs´ P i k ¡ ú e naH eQμ a Hza mi n bri s u T Æ i

.

kaysmacarsU m |I e nH

elakk* h amTu k Cab´ Tak´ T geday

si k ¡ a bTEtmü¨ a g kñ ú g sU R tenH RBHmanRBHPaK mi n Rtas´ e sckþ I T aM g BI r enaH Rtas´ E teQμ a HCaZm( d u s xat´ y ¨ a géRkElg . BitNas´ Pik¡úNa gaduMdI ßkMNat´eQI edaykaredjEkÁkTaMgLay EdlkM B u g pw k Tw k kñ ú g qñ a M g Tw k

ßcw k :ysu I k ñ ú g :Rt

kaysmacarrbs´

Pi k ¡ ú e naH mi n bri s u T Æ i . pÞ ú y Kñ a eQμ a Hza smacarbri s u T Æ i . bTza ]tþ a ena :ndl´ eLI g eTAehI y KW R:kdehI y . bTza vi v edþ a :ndl´ ebI k bgØ a j KW mi n bi T :M g rEmgsEmþ g esckþ I b ri s u T Æ i e dayZm( s U m |I T aM g BI r n@ u H Ég . bTza n c qi T Þ v a :ndl´ dU c Kñ a kñ ú g kalRKb´ k al KW mi n manRbehagkñ ú g rvagcenø a H . bTza sMv u e ta :ndl´ bi T ehI y eday


-178- Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9 eRK}gbi T TV a rénki e lsTaM g Lay mi n EmnedI m |I R tÚ v karbi T :M g eTas . 102 sU m |I k ñ ú g vcI s macar Pi k ¡ ú N a ni y ayku h k ni y ays) k es[t ni y ayJküeRKatRKat ni y ayepþ s pþ a s´ vcI s macarrbs´ P i k ¡ úe naH eQμ a Hza mi n bri s u T Æ i . k* v cI s macarenH elakhamTu k edayPaBCakmμ b z ehI y . k* P i k ¡ ú N a kaleJlemI l gayedayJküTaM g Lay manJkü za KhbtI ßza Tas; ßza Gñ k enAbeRmI C aedI m vcI s macarrbs´ P i k ¡ ú enaH

k* e Qμ a Hza

mi n bri s u T Æ i

.

vcI s macarenH

elakhamTu k eday

si k ¡ a bT kñ ú g sU R tenH RBHmanRBHPaK mi n Rtas´ v cI s macarTaM g BI r enaH Rtas´ E tBaküCaZm( d u s xat´ k i e lsy¨ a géRkElg . k* k alPi k ¡ ú k emø a H

ßsameNr

eJlza

bBi R telakd* c eRmI n

elakTaM g LayeXI j RBHóbCÄay¾ rbs´ B Y k x\ ú M x øH ß dU e cñ H Pi k ¡ ú N a sU m|I manbM N gRtw mEtesI c eJlJküEbbenHehI y edayn& y CaedI m za elak d* m anGayu T aM g Lay Pi k ¡ ú n I e RcI n rU b enAkñ ú g GavasenH RBHóbCÄay¾ r bs´ BY k elak nw g eTACY y er[bcM T u k dak´ b Enø l k´ dU e cñ H vcI s macarrbs´ P i k ¡ ú enaH rEmgmi n bri s u T Æ i . vcI s macarpÞ ú y Kñ a eQμ a Hza bri s u T Æ i . 103 kñ úg menasmacar Pi k ¡ ú N aCaGñ k manGPi CÄa manci t þ B üa:T


-179- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ CaGñ k mankareXI j xu s menasmacarrbs´ P i k ¡ úe naH eQμ a Hza mi n bri s u T Æ i . k* m enasmacarTaM g enH elakhamTu k ehI y edayPaBCakmμ b z . k* P i k ¡ ú NaeRtkGrCamY y mas ni g R:k´ EdleKrkSaTu k edI m|I x ø Ü n menasmacar rbs´ P i k ¡ ú e naH eQμ a Hza mi n bri s u T Æ i . menasmacarsU m |I e nH k* h amTu k ehI y edaysi k ¡ a bT kñ ú g sU R tenH mi n Rtas´ d l´ m enasmacarTaM g BI r enaH edayRtas´ E tZm( C aeRK}gdu s xat´ k i e lsy¨ a géRkElg . Pi k ¡ ú N a rEmg Rti H ri H dl´ k amvi t k, ßBüa:Tvi t k, ßvi h i g Savi t k, menasmacarrbs´ P i k ¡ ú enaH eQμ a Hza mi n bri s u T Æ i . menasmacarEdlpÞ ú y Kñ a eQμ a Hza bri s u T Æ i . 104-105 kñ ú g GaCIv ; Pi k ¡ ú N a eRJHGaCI v ;Caehtu rEmgci J © w m CI v i t edayGM N acGensna 21 y¨ a g dU c eZV I e vC¢ k mμ TTY l vHkat´ b U s karoeRbglabeCI g rEmgsø e RbgCaedI m ßza Pi k ¡ ú N aeZV I v i J ¦ t þ i b ri e PaK GaCI v ;rbs´ P i k ¡ ú e naH eQμ a Hza mi n bri s u T Æ i . k* G aCI v ;Edlmi n bri s u T Æ i e nH Rtas´ h amTu k edaysi k ¡a bT

. kñ ú g sU R tenH

RBHmanRBHPaK

mi n Rtas´

dl´ G aCI v ;Edlmi n bri s u T Æ i TaM g BI r :nRtas´ E tZm( C aeRK}gdu s xat´ k i e ls y¨ a géRkElg . Bi t Nas´ Pi k ¡ ú N a:nbc© & y manTw k edaHzø a Tw k edaHxab´ eRbg


-180- Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9 Tw k Xμ ú M ni g Tw k GM e BACaedI m ehI y Ki t za nw g qan´ k ñ ú g ézá E sÁ k enH ézáxanEsÁ k enH ehI y qan´ v tæ ú E dlxø Ü n snSM T u k . ßza Pi k ¡ ú N aeXI j p, a esþ A CaedI m ehI y eJlnw g BY k sameNrza BY k Gñ k cU r TM J rsu I e sþ A dU e cñ H . BY k sameNrKi t za RBHezr;cg´ n w g TM J rsu I eTI b eZV I o Cakb|i y ehI y zV a y . Pi k ¡ ú e JlnwgPik¡úkemøaH ßsameNrza mñalGñkmanGayu BYkelakcUrpwk Twk dUecñH . Pi k ¡ ú k emø a H ßsameNrTaM g enaH Ki t za RBHezr;RtÚ v karnw g pwk Tw k eTI beZV I T w k enaHosÁ a t ehI y zV a y . GaCI v ;rbs´ P i k ¡ úE dlbri e PaK Tw k enaH eQμ a Hza mi n bri s u T Æ i . GaCI v ;pÞ ú y Kñ a eQμ a Hza bri s u T Æ i . 106 bTza mtþ B aØ Ú :ndl´ Gñ k dw g RbmaN s< a l´ R bmaN s< a l´ l μ m RbmaN kñ ú g karEsV g rk karTTY l ni g bri e PaK . 107 bTza CaKriymnuy ut þa :ndl´ eZV I k arEbgEckeBlyb´ eBlézá ecjCa 6 cM E Nk ehI y eZV I O kasedI m |I k aredkmY y cM E NkRbkb esckþ I x V l ´ x V a ykñ ú g Zm( C aeRK}gP\ a k´ 5 cM E Nk . kñ ú g bTza sI h esyüM enH :ndl´ karedk 4 KW kamePaKi esyüa ebtesyüa sI h esyüa tfaKtesyüa . kñ ú g bNþ a karedk TaM g enaH RBHmanRBHPaKRtas´ z a mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay stV T aM g LayEdl


-181- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ bri e PaKkamedayeRcI n rEmgedkepÁ { gxageqV g eRJHdU e cñ a H karedkenH eTI b eQμ a Hza kamePaKi e syüa Bi t ehI y kñ ú g bNþ a stV G ñ k bri e PaKkam TaMgenaH edayeRcInminedkepÁ{gxagsþaM . mñalPik¡úTaMgLay eRbteday eRcI n rEmgedkpá a r eRJHdU e cñ a H karedkenH eTI b ehAza ebtesyüa . Bi t Nas´ eRJHmansac´ ni g Qamti c eRbtmanqÁ w g rKI m rKam rEmgmi n GacedkepÁ { gm¡ a g:n eTI b edkpá a rb¨ u e NÑ a H . mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay sI h mi K raC edayeRcI n dak´ k nÞ ú y cU l eTAkñ ú g cenø a HeCI g ehI y edkepÁ { gxagsþ a M eRJHdU e cñ a H karedkenH eTI b ehAza sIhesyüa . Bi t Nas´ sI h mi K raC eRJHeRcI n edayGM N ac dak´ e CI g TaM g BI r xagmu x Tu k kñ ú g TI mY y dak´ eCI g TaM g BI r xageRkayTu k kñ ú g TI mY y ykknÞ ú y s) k cU l kñ ú g cenø a HeCI g eRkay kM N t´ O kasEdltaM g enAéneCI g mu x eCI g eRkay ni g knÞ ú y ehI y eTI b edk dak´ s i r s;elI e CI g mu x TaM g BI r edksU m |I r hU t Gs´ m Y y ézá kalPá a k´ k* m i n mankarxø a crejI t

elI k si r s;eLI g

ehI y kM N t´ e mI l OkasEdlCaTI

taM g éneCI g mu x CaedI m ebI f an;GV I > Edlxø Ü n taM g Tu k ehI y xu s RbRktI k * C a GñkmineBjcitþza fan;enHminsmKYrdl´Cati nigPaBCaGñkkøahanrbs´xøÜn dU e cñ H k* n w g edkkñ ú g TI e naHÉg mi n ecjeTArkGahar . k* k alfan;Edl


-182- Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9 xøÜntaMgTukminxusRbRktI k*nwgCaGñkrIkrayeBjcitþza fan;enH smKYrdl´ Cati nigdl´PaBCaGñkkøahanrbs´xøÜn dUecñH eRkakeLIgehIy k*rlas´xøÜn bnø W s I h naT 3 dg eTI b ecjeTArkGahar . k* k aredkedayQanTaM g bY n

RBHmanRBHPaK

Rtas´ e hAza

tzaKtesyüa

kñ ú g bNþ a karedk

TaM g bY n enaH karedkdU c sI h ; mkehI y kñ ú g TI e nH eRJHza karedkenH eQμ a Hza karedkd* R besI r eRJHCa«ri y abzrbs´ G ñ k eRcI n edayGM N ac . bTza )aeTn )aTM :ndl´ ykeCI g eqV g RtÜ t eCI g sþ a M . bTza ]c© a Fay :ndl´ dak´ T u k Gg< ú j xu s Kñ a bnþ i c . eRJHza keCI g xÞ b ´ n w g keCI g Cg< g ´ b ¨ H xÞ b ´ n w g Cg< g ´ evTnarEmgekI t Cab´ > ci t þ r Emgmi n sá b ´ kar edkk* m i n su x RsÜ l ÉkeCI g ni g keCI g Cg< g ´ n i g Cg< g ´ rEmgmi n b¨ H Tg, i c Kñ a edayRbkarNa

kaldak´ T u k edayRbkarenaH

evTnarEmgmi n ekI t eLI g

ci t þ r Emgsá b ´ karedkrEmgsu x RsÜ l eRJHdU e cñ a H RBHmanRBHPaKeTI b Rtas´ y ¨ a genaH . 109 bTza GPi C ÄM elaek CaedI m eJlBi s þ a rehI y kñ ú g cU L htæ i b eTabmsU R t . 110

bTza esyüfabi Pi k ç e v Caóbma bNþ a bTTaM g enaH


-183- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ bTza «NmaTay :ndl´ kan´ y kRTBüedayecjkarR:k´ ‘x© I ’ . bTza Bünþ I k eryü :ndl´ Kb|I e ZV I o Gs´ e TA GZi b |ayza Kb|I s geTA vi j TaM g Gs´ . bTza tetani T anM :ndl´ ehtu é nPav;mi n manbM N u l Bi t Nas´

bu r senaH kalrlw k za eyI g CaGñ k mi n manbM N u l dU e cñ H

k* n w g :n:emaC¢ ; dl´ e sckþ I e samnsS edayehtu e naH eTI b RBHmanRBHPaKRtas´ z a eKKb|I : nnU v :emaC¢ ; Kb|I d l´ P aBesamnsS dU e cñ H . eQμ a Hza GaBaZ eRJHekI t evTnaEdlCasRtÚ v eRJHkm© a t´ e nA«ri y abz dU c RtÚ v kat´ e dayrNa eb[teb[n GaBaZenaH mandl´ b u K < l enaH eRJH ehtu e naH eTI b eQμ a Hza Gñ k manGaBaZ . eQμ a Hza manTu k ¡ eRJHTu k ¡ EdlmanGaBaZenaHCasmu d ð a n . eQμ a Hza QW Z á n ´ eRJHCmá W manRbmaN éRkElg . bTza ncä a eTyü :ndl´ mi n Kb|I e Bjci t þ eRJHmanBüaZi Zá n ´ C agmu n . bTza Blmtþ a :ndl´ kmø a M g n@ u H Ég GZi b |ayza eK Kb|I m ankmø a M g kay . bTza tetani T anM :ndl´ ehtu é nkarmi n man eraK . Bi t Nas´ kaleKrlw k za eyI g CaGñ k mi n maneraK dU e cñ H ehtu TaM g BI r enaH rEmgekI t eLI g . eRJHehtu e naH RBHmanRBHPaKeTI b Rtas´ za lePf )aemaC¢ M GFi K ecä y ü esamnsSM dU e cñ H .


-184- Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9 bTza n csS ki B a© i ePaKanM veya esckþ I z a mi n Kb|I v i n as ePaK;TaM g Lay sU m |I R tw mEtmY y kakNi k ; . bTza tetaniTanM :ndl´ ehtu p u t cakkarXu M X aM g . Jküd* e sskñ ú g bTTaM g BY g Kb|I R bkbeday n& y EdleJlehI y . bTza Gntþ a FI e na :ndl´ xø Ü n Égmi n : n C a Z M KW z a rEmgeZV I G V I > mi n :ntamesckþ I e Bjci t þ r bs´ x ø Ü n . bTza braFIena :ndl´ Gñ k déTCaZM KW z a RbRBw t þ e TAtamesckþ I eBjci t þ r bs´ G ñ k déT . bTza n eynkamgÁ e ma esckþ I z a eKR:zñ a nw g eTA RtÚ v kareTA edayTi s aPaKNa rEmgmi n :nedayTi s aPaKenaH . bTza TasBüa :ndl´ PaBCaTas; . bTza Pu C i e sSa :ndl´ CaGñ k Kμ a nbM N u l dl´ x ø Ü n . bTza tetani T anM :ndl´ PaBCaGñ k Kμ a nbM N u l . bTza knþarT§anmKÁM :ndl´ pø Ú v qá a yknþ a r GZi b |ayza pø Ú v qá a yR:scakTw k . bTza tetani T anM :ndl´ ehtu C aEdnd* e kSm . kñ ú g bTza \em bBa© nI v reN Gb,hI e n enH esckþ I z a RBHmanRBHPaK RTg´ rEmgsEmþ g kamqnÞ n I v rN; EdlenAlHmi n :n dU c CabM N u l nI v rN;d* e ss dU c CaeraKCaedI m . kñ ú g esckþ I e naH Kb|I R CabesckI þ d U c


-185- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ Kñ a dU c teTAenH ? Bi t Nas´ bu K < l Na x© I b M N u l eKeTAehI y mi n eRbI bu K < l enaHRtÚ v m© a s´ b M N u l Tarza

Gñ k ÉgcU r sgbM N u l

dU e cñ H kþ I

RtÚ v eKni y ayJkü

eRKatRKatkþ I RtÚ v eKcab´ e TAkþ I RtÚ v eKRbharkþ I rEmgmi n Gaceqø I y qø g GV I :n rEmgGt´ R TaM R Kb´ y ¨ a g eRJHza bM N u l enaH mankarGt´ R TaM C aehtu y¨ a gNa bu K < l NarEmgeRtkGrvtæ ú N a edaykamqnÞ ; rEmgkan´ y knU v vtæ ú e naH edaykarkan´ y kedaytNØ a dU e cña HEdr bu K < l enaH RtÚv eKeJl JküeRKatRKatkþ I RtÚ v eKcab´ e TAkþ I RtÚ v eKRbharkþ I rEmgGt´ Z n´ R Kb´ y¨ a g eRJHza kamqnÞ ; enaH mankarGt´ R TaM C aehtu dU c esckþ I e Bjci t þ k ñ ú g kam rbs´ R sI T aM g Lay EdlRtÚ v sV a mI k ñ ú g pÞ H smø a b´ eRJHdU e cñ a H bNÐ i t Kb|I RCab kamqnÞ ; eRb{bbI d U c CabM N u l y¨ a genH . dU c bu K < l Edlrsab´ r sl´ eRJHeraKRbm¨ a t´ kalGñ k Na> ovtæ ú TaM g Lay manTw k Xμ ú M ni g du M s , r etñ a tCaedI m

k* r Emgmi n :nrsénvtæ ú T aM g

enaH eRJHxø Ü n rsab´ r sl´ e dayeraKRbm¨ a t´ rEmgkÁ Ü t ecjenaHÉg eday sm< a l´ z a rslV I g dU e cñ H y¨ a gNa bu K < l Edlmanci t þ B üa:T k* y ¨ a genaH Edr kalRtÚ v Gacarü ßóbCÄay¾ EdlR:zñ a RbeyaCn¾ eJlTU n μ a nRtw m


-186- Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9 Etbnþ i c bnþ Ü c k* m i n TTY l OvaT nw g eJlza BY k elakrEmgTas´ c i t þ C amY y eyI g hY s RbmaN ehI y k* s w k ecjeTA eKrEmgmi n RbsBV n w g rsénRBH sasna manesckþ I s u x kñ ú g QanCaedI m eRJHesckþ I r sab´ r sl´ e day esckþ I e RkaZ dU c bu K < l enaH Edlmi n :nRbsBV n U v rsTw k Xμ ú M ni g du M s , r etñ a tCaedI m eRJHesckþ I r sab´ r sl´ e dayeraKRbm¨ a t´ . bNÐ i t Kb|I eXI j Büa:T dU c eraKy¨ a genH . Pi k ¡ ú E dlRtÚ v zI n mi T Æ ; RKbsg, t ´ e hI y

kalZmμ s vn;karsþ a b´ Z m(

sU m |I m ann& y d* v i c i R tkM B u g RbRBw t þ e TA k* r Emgmi n dw g xagedI m kNþ a l ni g TI xagcu g énZmμ s vn;enaH

dU c bu r sGñ k RtÚ v Xu M XaM g kñ ú g Ku k

kñ ú g ézán k¡ t #kS

rEmgmi n eXI j xagedI m kNþ a l ni g xagcu g énkargarnk¡ t #kS eKpu t BI KukkñúgézáTIBIrehIy sUm|I:nsþab´Jküza O! kalézámSilmi jmankargar rI k ray sb|ay manr:M raM e Rc{g CaedI m k* m i n eJltb . eRJH ehtu G V I eRJHxø Ü n mi n :nCY b RbsBV k argarnk¡ t #kS dU e cñ a H Pi k ¡ ú e naHkal Zmμ s vn;taM g eLI g ehI y sU m |I s þ a b´ G ñ k déTeJlsresI r Zmμ s vn;za O! sþ a b´ Z m( O! karN; O! óbmaCaedI m k* m i n eBaltb . eRJHehtu G V I . eRJHxø Ü n mi n RbsBV Z mμ k za edayGM N acénzI n mi T Æ ; . zIn mi T Æ ; bNÐ i t Kb|I


-187- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ RCab dU c Ku k y¨ a genH . dU c esckþ I z a Tas;sU m|I n w g kM B u g elgnk¡ t #kS RtÚ v ecAhV a ynay bg< a b´ z a mankargarEdlRtÚ v eZV I R bjab´ b nÞ a n´ e Qμ a HenH Gñ k ÉgcU r Rbjab´ eTATIenaH ebImineTA eyIgnwgkat´éd nigeCIg ßRtec[k nigRcmuHrbs´Gñk Ég dUecñH eKk*rEmgRbjab´eTA rEmgmin:nedIm|IRbsBVxagedIm kNþal ni g xagcu g énnk¡ t #kSenaH

.

eRJHehtu G V I

eRJHxø Ü n

manGñ k déTCaZM

y¨agNa Pik¡úEdlmindwgvtþbdibtþikñúgRBHvin&y sUm|IcUleTAkan´TIdéTeday vie vkkza ²er]gvi e vk³ kalmankarsm< a l´ k ñ ú g Gkb|i y ;y¨a gNamY y ekI t eLI g ehI y edayTI b M p u t sU m |I k ñ ú g kb|i y mM s ; k* l Hvi e vk eTAkñ ú g smñ a k´ RBHvi n & y ZredI m|I C RmHsI l

eRJHdU e cñ a H

su x EdlekI t BI v i e vk . eRJHehtu N a

elakrEmgmi n :nesayesckþ I eRJHRtÚvóTÆc©kuk,úc©;RKbsg,t´

k*y¨agenaH bNÐitKb|IRCabóTÆc©kuk,úc©; dUcTas;y¨ a genH . dU c bu r sedI r pø Ú v qá a yknþ a r eXI j OkasEdlBY k mnu s SRtÚ v ecarbø n ´ ehI y k* r eg, { ssgS& y za BY k ecarmkehI y edaysM e Lgrbs´ k M N at´ eQI x ø H edaysM e Lgrbs´ R JnstV x ø H dU e cñ H rEmgedI r eTAxø H Qb´ x ø H rEmgRtLb´ x ø H kEnø g EdlmkeRcI n CagkEnø g eTA bu K < l enaH rEmgeTAdl´


-188- Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9 kEnø g EdlCaEdnekSm:nedaylM : k ßmi n dl´ y¨ a gNa vicikicäa KW esckþIsgS&yrbs´buK<lNa kñúgfan; 8 y¨ag ekIteLIgehIy k* y ¨ a g enaHEdr kaleKsgS& y za Bu e T§ a nu e xa nnu e xa Bu e T§ a RBHBu T Æ E mn ßmi n EmnRBHBu T Æ h ñ @ CaedI m mi n GacbegÁ a nedI m|I n w g kan´ y kedaysTÆ a kalmi n Gac k*rEmgminseRmcmK<pl . kalbuK<ljúaMgesckþIeg]gqál´ sgS& y esckþ I m i n eC]maM PaBCaGñ k jú a M g esckþ I t k´ s ø ú t oekI t dl´ c i t þ er]y> za BYkecarmanenAkñúgpøÚvqáayknþarßeThñ@ dUecñH rEmgeZVIGnþraysUm|Id l´ k ar rYcputP&y y¨agNa sUm|Ivicikicäak*y¨agenaH júaMgesckþIeg]gqál´ sgS&y esckþ I m i n eC]maM jú a M g esckþ I t k´ s ø ú t oekI t dl´ c i t þ e r]y> edayn& y za BueT§a

CaedI m

rEmgeZV I Gnþ r aydl´ k arseRmcGri y mK<

bNÐ i t Kb|I R Cab

dU c bu K < l EdledI r pø Ú v knþ a r . «LÚ v enH kñ ú g bTza esyüfabi Pi k ç e v GanNüM enH RBHmanRBHPaK RTg´ s Emþ g kamcä n Þ ; EdllHbg´ : nehI y odU c Cakarmi n man bM N u l ni g nI v rN;d* e ssEdlPi k ¡ ú l H:nehI y odU c Cakarmi n maneraK CaedI m . kñ ú g RbkarenaH esckþ I d U c Kñ a Kb|I R CabdU c teTAenH ? dUcbursx©IbMNulmkehIyRbkbkargar seRmckargarehIy Kitza


-189- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ EdleQμ a Hza bM N u l ehI y rEmgCaehtu o kgV l ´ c i t þ dU e cñ H eTI b sg bM N u l RBmTaM g karR:k´ ehI y EhksM b u R tecal . cab´ B I e BlenaH k* mi n manGñ k Na>

mkTarbM N u l

m© a s´ b M N u l ehI y

ßbJ¢ Ú n sM bu R tmkTareK

ebI R :zñ a nw g Gg< ú y

.

eKeXI j

ßnw g eRkakeLI g BI T I G g< ú y

ßmi n

R:zñ a nw g Gg< ú y mi n RtÚ v karnw g eRkakeLI g k* : n . eRJHehtu G V I eRJHeK Gs´ b M N u l ehI y mi n Cab´ C M J k´ n w g m© a s´ b M N u l enaH y¨ a gNa Pi k ¡ ú e nH Kit za eQμ a Hza kamcä n Þ ; manesckþ I k gV l ´ c i t þ C aehtu d U e cñ H karceRmI nZm( TaM g 6 y¨ a g edayn& y dU c eJlTu k kñ ú g sti b |dð a nehI y lHkamcä n Þ n I v rN; dU e cñ a HdU c Kñ a . esckþ I x ø a c esckþ I t k´ s ø ú t rEmgmi n mandl´ b u r s EdlrY c BI bM N u l ehI y eRJHeXI j m© a s´ bM N u l y¨ a gNa karCab´ C M B ak´ karBak´ B & n Æ r bs´ P i k ¡ úE dlmankamcä n Þ ; lH:nehI y rEmgmi n mankñ ú g vtæ ú d éT dUecñaHEdr . kaleXIjrUbTaMgLaysUm|ICaTiBV kielsk* mi nekI t eLI g . eRJHdUecñaH RBHmanRBHPaK eTIbRtas´karlHkamcänÞ;dUcGñkGs´bMNul . dUcbursGñkrsab´rsl´ edayeraKRbm¨at´ eZVIeraKenaHosáb´rmáab´ edaykareZV I e PsC¢ ;

cab´ t aM g BI e naH

rEmgdw g rséndu M s , r etñ a tCaedI m

y¨ a gNa Pi k ¡ ú e naHk* y ¨ a genaHEdr Ki t za EdleQμ a Hza Büa:T;enH eZV I


-190- Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9 esckþ I v i n as mi n EmnCaRbeyaCn¾ dU e cñ H ehI y ceRmI n Zm( 6 y¨ a g lH Büa:TnI v rN;:n . Pi k ¡ ú e naH eQμ a Hza lHesckþ I B üa:T:ny¨ a genH . bur sGñk :nCaBI e raKRbm¨ a t´ e hI y bri e PaKrbs´ E pÁ m mandu M s , r etñ a tCaedI m y¨ a gNa

Pi k ¡ ú e naH

EdlGacarüosi k SanU v Gacar;

ni g RBHvi n yb|J¦ t þ i

CaedI m TTY l edaysi r s;edayRbéBehI y si k Sa dU e cñ a H RBHmanRBHPaK eTI b Rtas´ k arlHBüa:T dU c karmi n maneraK . bu r s EdlRtÚ v cab´ b Ba¢ Ú n eTAkan´ K u k kñ ú g ézá n k¡ t þ # kS sU m |I k ñ ú g ézá nk¡ t þ # kSdéTeT[t

eKKi t za

eyI g Zø a b´ R tÚ v Xu M X aM g edayeTasénesckþ I

RbmaT eTI b mi n :nelgkñ ú g ézá n k¡ t #kS eRJHeTasenaH «LÚ v enHeyI g nw g CaGñ k mi n RbmaT dU e cñ H y¨ a gNa sRtÚ v rbs´ e KrEmgmi n :nOkas eKCaGñ k mi n RbmaT eTI b :nelgnk¡ t #kS ehI y Ezø g óTanza Geha ézá nk¡ t #kS dU e cñ H y¨ a gNa Pi k ¡ ú k * y ¨ a genaHdU c Kñ a Ki t za EdleQμ a Hza zIn mi T Æ ;enH

eZV I e sckþ I v i nasZM

dU e cñ H

eTI b ceRmI n Zm(

6

y¨ a g

lHbg´

zI n mi T Æ ; :n Pi k ¡ ú e naHeQμ a Hza lHzI n mi T Æ ; ehI y y¨ a genH bu r sGñ k rY c GM B I Ku k :nelgnk¡ t #kSrhU t Gs´ x agedI m kNþ a l ni g rhU t cb´ : n sU m |I TaM g 7 ézá k* : nesayTaM g xagedI m kNþ a l ni g xagcu g énZmμ n k¡ t þ y¨ a g


-191- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ Na seRmcRBHGrhtþ R BmTaM g bdi s mÖ i T a y¨ a genaHEdr . eRJHdU e cñ a H eTI b RBHmanRBHPaK Rtas´ k arlHzI n mi T Æ ; dU c karrY c BI T I X u M X aM g . dUcTas;cUleTAGaRs&ymitþ Namñak´ oRTBüdl´nayecAhVay eZVI xø Ü n oCaGñ k Kμ a nbM N u l :nehI y

cab´ t aM g BI e naHmk

Kb|I e ZV I v tæ ú E dlxø Ü n

R:zñ a :n y¨ a gNa Pi k ¡ ú k * y ¨ a genaHEdr Ki t za EdleQμ a Hza óTÆ c © k u k , ú c © ; eZV I e sckþ I v i n asZM dU e cñ H eTI b ceRmI n Zm( 6 y¨ a g ehI y lHóTÆ c © k u k , ú c © ; :n . Pi k ¡ ú e naHeQμ a Hza lHóTÆ c © k u k , ú c © ;ehI y edayGakary¨ a genH bu r s CaGñ k Kμ a nbM N u l dl´ x ø Ü n R:zñ a nw g eZV I v tæ ú N a k* e ZV I v tæ ú e naH:n Gñ k Nanw g ykeKBI k areZV I e naH edaykmø a M g mi n :n y¨ a gNa Pi k ¡ ú rEmgbdi b tþ i e nk¡ mμ b|di b Tatamsb|ay dU e cñ a HEdr óTÆ c © k u k , ú c © ; Gñ k Na> nw g jú a M g elako RtLb´cakenk¡mμb|dibTaenaH mkkan´óTÆc©kuk,úc©;edaykmøaMgmin:n . eRJH dU e cñ a H RBHmanRBHPaK eTI b Rtas´ k arlHóTÆ c © k u k , ú c © ; :n dU c PaBCaGñ k Kμ a nbM N u l . dU c bu r sGñ k mankmø a M g kan´ e s|{g eRt{mGavu Z RBmTaM g bri v ar edI r eTAkan´ p ø Ú v knþ a r BY k ecareXI j eKBI c má a y Kb|I e c[secjeTA bu r senaH k* q ø g pø Ú v knþ a renaH dl´ n U v karrY c pu t P& y :nedayesckþ I s Y s þ I Kb|I C aGñ k


-192- Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9 rI k rayeRtkGrehI y y¨ a gNa Pi k ¡ ú k * y ¨ a genaHEdr Ki t za eQμ a Hza vi c i k i c ä a enH rEmgeZV I e sckþ I v inas mi n EmnRbeyaCn¾ dU e cñ H eTI bceRmI n Zm( 6 y¨ a g ehI y lHvi c i k i c äa :n Pi k ¡ ú e naHeQμ a Hza lHvi c i k i c äa ehI y edayGakary¨ a g enH

bu r sGñ k mankmø a M g

manGavu Z EdleRt{mTu k ehI y

RBmnw g bri v ar

eXI j ecarehI y mi n xø a c mi n jejI t BY k ecarb¨ u n sréssk´ ecjeTAdl´ sæ a nTI E dlrY c pu t P& y edayesckþ I s Y s þ I y¨ a gNa Pi k ¡ ú k * y ¨ a genaHEdr knø g pu t pø Ú v knþ a r KW Tu c © r i t ehI y dl´ G mtni B V a n CaTI e kSmy¨ a géRkElg . eRJHdU e cñ a H RBHmanRBHPaK eTI b Rtas´ k arlHvi c i k i c ä a dU c Gñ k Edldl´ sæ a nTI r Y c pu t P& y . 111 bTza \memv kayM :ndl´ krCkayenH . bTza GPis enÞ t i :ndl´ eZV I o eCak eZV I o esñ h a KW z a rEmgeZV I b I t i ni g su x RbRBw t þ e TAkñ ú g krCkayTaM g BY g . bTza bri s enÞ t i :ndl´ rEmgs, b ´ s, l ´ e dayCu M v i j . bTza bribUerti :ndl´ rEmgeBj dU c RtÚ v xül´ bk´ . bTza bri b ö r ti :ndl´ rEmgpSBV p SayedayCu M v i j . bTza sBV a veta kaysS esckþ I z a kEnø g sU m|I b nþ i c bnþ Ü c tamEs|k sac´ elahi t kñ ú g TI bnþ e TAénó:Ti n ñ k rU b NamY y énkayRKb´ c M E Nkrbs´ P i k ¡ úe naH eQμ a Hza


-193- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ mi n Bal´ R tÚ v edayesckþ I s u x kñ ú g bfmQan rEmgmi n man . bTza Tekça :ndl´ Gñ k qø a tGacedI m |I e ZV I edI m |I R bkb edI m|I p SM n U v lM G i t sRmab´ g U t . bTza kMsfael :ndl´ PaCn;EdleZVIedayelah;NamYy . k*PaCn; EdleZV I e daydI s Á i t CaPaCn;mi n rw g maM kalbu K < l dM e hI y rEmgEbk:n eRJHdUecñaH RBHmanRBHPaK eTIbminsEmþgPaCn;EdleZVIedaydIsÁitenaH . bTza bri e )ö a skM bri e )ö a skM ERbza eRsacRsB . bTza senñ y ü esckþ I z a kan´ z assM r w T Æ i e dayédeqV g eRsacRsBehI y eRsacRsBeT[t nU v Tw k lμ m RbmaNedayédsþ a M ehI y eZV I o Cadu M . bTza esñhanuKta :ndl´ Cab´ K ñ a edayC& r sÁ i t KW Tw k . bTza si e nhberta :ndl´ RCabeTAedayC& r sÁ i t KW Tw k . bTza snþ r Bahi r a esckþ I z a RBmTaM g cM E Nkxagkñ ú g xageRkA . rEmgBal´ R tÚ v cM E NkTaM g Gs´ e dayC&r sÁ i t KW Tw k . bTza n c bKÇrNI esckþ I z a Tw k rEmgmi n hU r eTACatM N k´ > GZi b |ayza Gackan´ y ksU m |I e dayéd sU m |I e dayRmamRtw m EtBI r Rmam edI m |I e ZV I o vi l vl´ : n . 112 bTza

Kb|I R CabBaküóbmaesckþ I s u x kñ ú g Tu t i y CÄan . ]BÖ i e taTeka

:ndl´ Tw k Edlmi n hU r eTA KW mi n hU r eTA


-194- Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9 xageRkam

mi n hU r eTAxagelI

GZi b |ayza

CaTw k ekI t enAkñ ú g xagkñ ú g n@ u H

Ég . bTza Gaymu x M :ndl´ pø Ú v mk . bTza eTeva :ndl´ BBk . bTza kaeln kalM :ndl´ ral´ k nø H Ex ßRKb´ 10 ézá . bTza ZarM ERbza ePø { g . bTza Ganu b evecä y ü

:ndl´ mi n Kb|I c U l eTA KW z a

mi n Kb|I Z ø a k´ c u H eTA . GZi b |ayza Zñ a rTw k RtCak´ e CareLI g KW eZV I G nø g ´ T w k RtCak´ E dlXaM g enA oeBjehI y . Bi t Nas´ Tw k EdleCareLI g BI x ageRkam eZV I T w k EdleCareLI g mi n oeh[recjeTA

Tw k EdlhU r cU l eTABI T i s TaM g bY n

rEmghU r naM s ø w k eQI

esμ A sM N l´ e QI kM N at´ e QI c as´ C aedI m Tw k rEmghU r eRJHTw k ePø { g Zña rTw k EdlZø a k´ c u H mk EtTw k sá b´ e sá { mekI t eLI g ehI y rEmgpSayeTAkan´ RbeTsenH rEmgmi n pSayeTAkan´ R beTsenH dU c ni mi μ t Tu k eday#TÆ i eRJH dU e cñ a H OkasEdlTw k enaHmi n Bal´ R tÚ v ehI y rEmgmi n man . kñ ú g esckþ I enaH krCkayeRb{bdU c Gnø g ´ T w k esckþ I s u x kñ ú g Tu t i y CÄandU c CaTw k . Jküd* e ss bNÐ i t Kb|I R Cabedayn& y mu n . 113

Kb|I R CabJküóbmaesckþ I s u x kñ ú g tti y CÄan

p, a ób|ú l

TaMgLaymanehIykñúgTIenH eRJHehtuenaH TIenHeTIbeQμaHza Kum¬ób|úl .


-195- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ sU m |I B I r bTd* e ssk* n & y enHdU c Kñ a . k* K b|I R Cabvi n i c ä & y kñ ú g esckþ I e nHza kñ ú g JküenH

bNþ a p, a ób|ú l

manBN( s

BN( R khm

BN( e x[v

p, a

ób|úlNamYy k*cat´Caób|úl ób|úlEdlmanRtbk 99 snøwk ehAza buNÐrik manRtbkmY y rysnø w k ehAza bTu m mü¨ a geT[t p, a ób|ú l BN( s

sU m |I m i n kM N t´ s ø w k

k* e hAza

bTu m

p, a ób|ú l BN( R khm

ehAza

bu N Ð r i k . bTza ]Tkanu K Á t ani :ndl´ mi n lU t pu t BI T w k . bTza Genþ a ni m u K Á e )asi t ani esckþ I z a li c enAxagkñ ú g Tw k b¨ u e NÑ a H rEmgBal´ R tÚ v KW rEmgceRmI n . Jküd* e ss Kb|I R Cabedayn& y mu n Ég . 114

Kb|I R CabBaküóbmaesckþ I s u x kñ ú g ctu t æ C ÄanteTA

kñ ú g

bTza bris ue T§n ectsa brie yaTaetn enH Kb|I R Cab eQμ a Hza bri s u T Æ i ehI y eRJHGtæ z a Gs´ ó bk, i e ls eQμ a Hza pU r pg´ e hI y eRJHGtæ z a RtcHRtcg´ . bTza »Taetn vetß n enH elakeJledI m |I k arpSayeTA énOkas . Kb|I R Cabesckþ I k ñ ú g esckþ I e nH y¨ a genHza sM B t´ E dlesAhμ g karGb´ k M e dAmi n GacpSayeTA . eBlNaEdlsM B t´ s bri s u T Æ i s Á a t karGb´ k M e dA

rEmgmankmø a M g pSayeTA

.

Bi t ehI y

sRmab´ ó bmaenH


-196- Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9 krCkayeRb{bdU c sM B t´ esckþ I s u x kñ ú g ctu t æ C Äan eRb{bdU c karpSayeTA énOkas eRJHdU e cñ a H kalbu r sgU t Tw k CRmHlÁ e hI y Gg< ú y dNþ b ´ s M B t´ sRKbsi r s; ótu e kI t BI s rI r ;rEmgpSayTU e TAkñ ú g sM B t´ TaM g Gs´ e naHÉg OkasGV I > mi nCaOkasEdlnw g RtÚ v sM B t´ mi n man y¨ a gNa OkasGV I > Edlesckþ I s u x kñ ú g ctu t æ C Äann@ u H Ég mi n Bal´ R tÚ v krCkayrbs´ P i k ¡ ú rEmg mi n man dU e cñ a H . mü¨ a geT[t ci t þ k ñ ú g ctu t æ C ÄanenaHÉg eRb{bdU c sM B t´ EdldNþ b´ e hI y rU bEdlmanci t þ e naHCasmu d ða n eRb{bdU c karpSayeTAén Okas . bNÐ i t Kb|I R Cabesckþ I k ñ ú g TI e nH y¨ a genHza dU c kalsM B t´ s kñ ú g TI k Enø g xø H sU m |I m i n Bal´ R tÚ v kay

kayk* C acM E NkOkas

Edlman

kayenaHCasmu d ð a n Bal´ R tÚ v ehI y TaM g Gs´ E tmü¨ a g y¨ a gNa kayrbs´ Pi k ¡ ú k * C asu x u m rU b Edlctu t æ C ÄanoekI t eLI g Bal´ R tÚ v TU e TA k* d U e cñ a H . 115

Kb|I R Cabóbmakñ ú g bu B V n i v asBa¦ a N

ki r i y aEdlPi k ¡ ú e naH

eZV I e hI y kñ ú g ézá e naH rEmgR:kdc|as´ eRJHdU e cñ a H kñ ú g ézá e naHelak kan´ y kpÞ H bI x ñ g kñ ú g esckþ I e naHbNÐ i t Kb|I R Cabza Pi k ¡ ú E dl:nbu B V n i v asBa¦ a N dU c bu r seTAkan´ p Þ H bI x ñ g . PBbI bNÐ i t Kb|I e XI j dU c pÞ H bI x ñ g . esckþ I C ak´ c |as´ é nki r i y a EdlPi k ¡ ú R :zñ a eTAkñ ú g bu B V n i v asBa¦ a N Gg< ú y


-197- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ eZV I e hI y kñ ú g PBbI

bNÐ i t Kb|I R CabdU c esckþ I C ak´ c |as´ é nki r i y a

Edl

bu r senaHeZV I e hI y kñ ú g ézá e naH kñ ú g pÞ H bI x ñ g . 116

Kb|I R Cabóbmakñ ú g Ti B V c k¡ ú

bTza

eTV

GKara

:ndl´

pÞ H BI r xñ g . bTza sTV a ra :ndl´ manTV a rxagmu x . bTza Gnu c gá menþ :ndl´ edI r eTAmk . bTza Gnu v i c renþ :ndl´ Rtac´ e TAxag eNaHxagenH GZi b |ayza Kb|I R CabedayGM N acénkarecjBI p Þ H xñ g enH ehI y cU l eTAkan´ p Þ H xñ g enaH ßecjBI p Þ H xñ g eRkayenaH ehI y cU l eTAkan´ p Þ H xñ g enH . kñ ú g esckþ I e naH cu t i ni g bdi s nÆ i eRb{bdU c pÞ H BI r xñ g manTV a rrY m Kñ a Pi k ¡ ú N amanTi B V c k¡ ú j aN eRb{bdU c bu r smanck¡ ú evlaEdlstV k M B u g nw g bdi s nÆ i R:kddl´ P i k ¡ úE dl:nTi B V c k¡ ú Gñ k ceRmI n Gaelakksi N Bi c arNaemI l eRb{bdU c evlaEdlbu r sedI r cU l ni g edI r ecjkñ ú g pÞ H TaM g BI r xñ g R:kddl´ b u r sGñ k manck¡ ú Q rsmø w g emI l enAkñ ú g rvagpÞ H TaM B I r xñ g . sY r za k* k alenaHR:kddl´ j aN ßdl´ b u K < l eqø I y za dl´ j aN . bu ¨ E nþ z a eRJHR:kddl´ j aNenaH eTI b R:kd dl´ b u K < l dU c Kñ a . 117

Kb|I R CabóbmaénGasvk¡ y Ba¦ a N dU e cñ H bTza bBV t -


-198- Gdækfa mhaGsSbursURt TI 9 segç e b :ndl´ kM B U l Pñ M . bTza Gnavi e la :ndl´ mi n manPk´ l|b

.

xügpg RKM p g eQμ a Hza xüg ni g RKú M du M R KÜ s pg ek|}gpg

eQμ a Hza du M R KÜ s ni g ek|}g . eQμ a Hza hV Ú g RtI eRJHRtI C aBY k CahV Ú g . kñ ú g bTza

ti d æ n þ m ,i

rnþ M b i

enH

:ndl´

du M R KÜ s

ni g ek|}gQb´ e sá { m

EteRkABI e nH manxügCaedI m edI r eTAxø H Qb´ x ø H . dU c kalemeKaQr xø H Rkabxø H edkxø H kñ ú g cenø a H> hV Ú g eKaTaM g enH rEmgRtac´ e TA RBHmanRBHPaKRTg´ s M e dAykeKaEdlRtac´ e TA

eTI b Rtas´ z a

eKaeRkABI e nH

rEmgRtac´ e TA y¨ a gNa RBHmanRBHPaKRTg´ s M e dAykdu M R KÜ s ni g ek|}g EdlenAesá{mn@uHÉg eTIbRtas´za BIrBYkeRkAGMBIenHesá{m . RTg´sMedAyk BIr BY k enHXø a teTA eTI b Rtas´ z a sU m |I d u M R KÜ s ni g ek|}gk* X ø a teTA dU e cñ H . kñúgesckþIenaH Kb|IRCabkalsc©; 4 Cak´c|as´ehIydl´Pik¡ú EdlGg<úy begÁ a nci t þ e TA edI m |I k arGs´ e TAénGasv;TaM g Lay dU c kalEdl xüg ni g RKM C aedI m

R:kdc|as´ e hI y dl´ bu r sEdlmanck¡ ú Q remI l

enARtg´

mat´ R caM g dU e cñ a H . 118

«LÚ v enH

RBHmanRBHPaK

kalRTg´ k an´ y keQμ a HRBH

xI N aRsB TaM g ePT TaM g Ku N edayGakar 7 y¨ a g eTI b Rtas´ b Tza


-199- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ GyM vu c © t i Pi k ç e v Pi k ç ú s meNa \ti b i CaedI m . Kb|I R Cabvi n i c ä & y kñ ú g bT TaM g enaH kñ ú g bTza ÉvM exa Pik çev Pik çú smeNa ehati CaedI m GZi b |ay za RBHmanRBHPaKRtas´ z a mñ a lPi k ¡ ú TaM g Lay Pi k ¡ úe Qμ a HzasmN; eRJH man:bsá b ´ e hI y edayGakary¨ a genH . eQμ a Hza RJhμN ¾ eRJHman :bbnSat´ e hI y . eQμ a Hza nØ atk ‘Gñ k gU t ’ eRJHmanki e lslagCRmH ehI y KW manki e lsEdlkm© a t´ e cjehI y . eQμ a Hza Gku s lZm( T aM g LayGs´ e hI y

edayevTTaM g Lay

KW

evTKU

eRJH

mK< J ¦ a N 4

GZi b |ayza eRJHdw g ehI y . edayehtu e naH RBHmanRBHPaK eTI b Rtas´ za vi T i t sS ehanþ i CaedI m . eQμ a Hza esatþ i y eRJHki e lsTaM g Layrlt´ e hI y KW z a eRJHki e lsTaM g Laymi n mi n keRmI k ecjeTAmk . eQμ a Hza Griy eRJHqáaycakkielsTaMgLay GZib|ayza eRJHkiels TaMgLayRtÚ v km© a t´ e hI y . eQμ a Hza Grhnþ eRJHqá a y KW z a CaGñ k qá a yehI y . Jküd* e sskñ ú g TI T aM g BY g R:kdc|as´ e hI y enaHÉg .

¬ cb; Gdæk fa mhaGsSbursU Rt TI 9 ¦

3


-200- Gdækfa cULGsSbursURt TI 10 G dð k za cU L GsSbu r sU R t TI 10 119 cU L GsSbu r sU R tmanbTepþ I m za Évemμ su t M ehtu é nkar sEmþ g RBHsU R tenaH dU c Kñ a nw g RBHsU R tmu n n@ u H Ég . bTza smNsamI cib ,dibTa :ndl´ bdi b TaEdlsmKY r dl´ s mN;TaM g Lay KW bdi b Ta EdlGnu e RKaHdl´ s mN;TaM g Lay . 120 kñ ú g bTza smNmlanM CaedI m esckþ I z a Zm( T aM g Lay enH kalekIteLIg rEmgeZVIsmN;TaMgLayomanmnÞil KW RbLak´mnÞil eRJHdU e cñ a H

RBHmanRBHPaK

smN;TaM g Lay

rEmgvi n as

eTI b Rtas´ z a

CamnÞ i l rbs´ s mN;

rEmgRbTU s ra¨ y

.

edaymnÞ i l TaM g enaH

eRJHdU e cñ a H eTI b Rtas´ z a CaeTasrbs´ s mN; . ni g Zm( T aM g enH ekI t eLI g ehI y rEmgeZV I s mN;TaM g LayodU c CasRmam Gs´ O C; osá Ü t eRJHdU e cñ a H eTI b Rtas´ z a dU c CaTw k Gm© t ´ r bs´ s mN; dU e cñ H . bTza Ga)ayi k anM z ananM esckþ I z a ehtu o ekI t kñ ú g G:y . bTza Tu K Á t i evTnI y anM esckþ I z a Cabc© & y énkaresayvi : kkñ ú g Tu K < t i .


-201- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ bTza mtCnñ a m esckþ I z a BY k mnu s SekasEdkedayEdkehI y ykkemÞ c pg´ E dkenaH laynw g sac´ o stV e Rk{lsu I stV e Rk{lTaM g enaH mi n GacbenÞ a bg´ ó c© a r; k* s ø a b´ ebI m i n sø a b´ k* n w g Rbharosø a b´ . kal ebI d U e cñ a H k* n w g vHeBaHrbs´ s tV e Rk{lTaM g enaH ykTw k lagkemÞ c EdkTaM g enaH

kan´ykkemÞclÁitlaynwgsac´

ostVeRk{lTaMgLaysuI

dUecñaH

eTI b ostV e Rk{lsu I y ¨ a genH 7 dg ehI y eZV I G avu Z edaykemÞ c EdkEdl kan´ y kehI y CagEdksi k SalÁ e hI y :nmU l ehtu h tæ k mμ C aeRcI n rEmg eZV I G avu Z enaH eKeTI b ehAGavu Z enaHza mtC eRJHekI t BI s tV E dlsø a b´ ehI y . Gavu Z enaH CaGavu Z mu t éRkElgNas´ . bTza bI t i n i s Si t M :ndl´ eCaKedayTw k ni g sM e l[gedayzμ . bTza sgÇadi y a :n dl´ eRsam . bTza sM ) aru t :ndl´ dNþ b ´ T u k ehI y . bTza sm,li e vdæ i t M :ndl´ B& n Æ T u k edayCu M v i j . 121 bTza reCaClø i k sS :ndl´ Gñ k RbLak´ R bLÚ s eday ZU l I . bTza ]TekaerahksS :ndl´ cu H gU t Tw k mY y ézá b I d g . bTza ru k ç m U l i k sS :ndl´ enARtg´ K l´ e QI . bTza GeBÖ a kasi k sS :n dl´ enARtg´ T I v al . bTza ]BÖ d æ k sS :ndl´ karGb´ k ay . bTza


-202- Gdækfa cULGsSbursURt TI 10 briyayPtþiksS :ndl´ karbri e PaKGaharmY y Exmþ g ßza knø HExmþ g . JküTaM g Gs´ e naH

Rtas´ d l´ l TÆ i x ageRkA

.

eRJHkñ ú g RBHsasnaenH

Pik¡úGñkRTRTg´cIvr minehAza RKgsg¹adi . mü¨ageT[t vtþ mankarRbLak´ RbLÚ s edayZU l I C aedI m kñ ú g RBHsasnaenHk* m i n man RBHtRmas´ r bs´ RBHBu T Æ b ¨ u e NÑ a H CaeQμ a Hrbs´ R BHBu T Æ v cn; mi n Emnmnþ eRJHdU e cñ a H k* bTza ru k ç m U l i e kaGeBÖ a kasi e ka rEmg:nRtw m enHb¨ u e NÑ a H . sU m |I J kü EdleJlenaH k* R tas´ T u k edaylTÆ i x ageRkA . bTza CatemvnM :n dl´ Rtw m Etza ekI t ehI y kñ ú g ézá e naHÉg . bTza sgÇadi k M keryüú M esckþ I z a esø { kehI y dNþ b ´ e hI y nU v sM B t´ s g¹adi Kb|I e ZV I o Casg¹adi . kñ ú g JküTaM g BY g k* n & y enH . 122 bTza vi s u T i § m tþ a nM smnu b sSti esckþ I z a Pi k ¡ ú e naHrEmg eXI j xø Ü nza bri s u T Æ i . bu ¨ E nþ z a bTza bris uT Æi dU e cñ H mi n Kb|I e Jlmu n . bTza )aemaC¢ M Cayti :ndl´ Gakarénesckþ I e RtkGr rEmgekI t eLI g . GZi b |ayza bI t i E dljú a M g srI r ;TaM g Gs´ r bs´ G ñ k rI k rayehI y rI k ray ehI y edaybI t i ojab´ j & r ekI t eLI g . bTza bI t i m nsS kaeya dl´

:n

namkayrbs´ b u K < l EdlRbkbehI y edaybI t i . bTza bsSmÖ t i


-203- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay mhaymkvKÁ :ndl´ R:scakesckþ I x V l ´ x V a y . bTza su x M eveTti esckþ I z a rEmgesayesckþ I s u x tampø Úv kayxø H pø Ú v ci t þ x ø H . bTza cit þM smaFiyti esckþ I z a ci t þ r bs´ b u K < l Edlmanesckþ I s u x edayenk¡ m μ s u x enH rEmg taM g maM

rEmgdU c CaseRmcGb|na

.

bTza

esa

emtþ a shK

etn

ectsa esckþIza eTsnaEdlRBHmanRBHPaKRTg´epþImehIy edayGMNac énki e lskñ ú g kaleRkay Zøa k´ c u H ehI y kan´ k arceRmI n RBhμ v i h ar tamGnu sni Æ

dU c ePø { gEdlZø a k´ e hI y Zø a k´ e T[telI P ñ M

hU r cu H kan´ T enø

dU e cñ a H

.

bNþ a bTTaM g enaH bTEdlKY r eJlTaM g Gs´ :neJlTu k kñ ú g vi s u T Æ i m K< . bTza esyüfabi Pi k ç e v e)akç r NI enH Kb|I R Cabza kñ ú g mhasI h naTsU R t mK< RBHmanRBHPaK RTg´ e Rb{bedayRsHe:k¡ r NI Z M RBHsasþ a k* R Tg´ e Rb{beZ[bTu k kñ ú g TI e nH . bTza GasvanM xya smeNa ehati esckþ I z a eQμ a Hza CasmN;y¨ a géRkElg eRJHki e lsTaM g Gs´ s á b ´ ehI y . Jküd* e sskñ ú g TI T aM g BY g manesckþ I g ayenaHÉg .

¬ cb; Gdæk fa cUL GsSbur sURt TI 10 ¦ 3


-204- Gdækfa saelyüksURt TI 1 ² cUL ymkvK< ³ G dð k za saelyüksU R t TI 1

3 123

saelyüksU R t

manJküepþ I m eLI g za

x\ ú M : nsþ a b´ m k

ehI y y¨ a genH . kñ ú g JküTaM g enaH Jküza kñ ú g Ednekasl esckþ I z a kñ ú g Edn rbs´GñkekaslTaMgLay KW BYkGñkextþ ßBYkraCkumar eQμaHekasl . extþ E dlCaGavas TI G aRs& y rbs´ G ñ k TaM g enaH sU m |I R tw m Etextþ m Y y k* ehAedaysM e Lgrt´ m at´ z a ²ekaslTaM g Lay³ :n . kñ ú g extþ r bs´ B Y k Gñ k Rsú k ekaslenaH . cM E NkBY k Gñ k CM n an´ m u n elakza eRJHBI m u n RBHraCa:nRTg´ s þ a b´ z a mhabnaTraCku m ar TtRBHenRtemI l GV I > sU m |I Etjjw m k* R Tg´ m i n eZV I eTI b Rtas´ z a Gñ k NaeZV I o kU n eyI g esI c :n eyI g nw g ykeRK}gsÁ i t sÁ a gRKb´ y ¨ a gmkRbKl´ o Gñ k enaH . kalRkú m mhaCnecal sU m |I E tng< & l mkRbCu M K ñ a BY k mnu s Sk* n aM K ñ a


-205- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ sEmþ g karelgepSg> ry;kalCag 7 qñ a M k* m i n GaceZV I o RBHraCku m ar enaH RTg´ e sI c sb|ay:n . lM dab´ e naH RBH«®nÞ R Tg´ b J¢ Ú n eTvtakM E bø g eTA eTvGg< e naHsEmþ gGakb|ki r i y akM E bø g RbePTCaTi B V drabeZV I o RTg´ e sI c sb|ay:n

.

lM dab´ e naH

mnu sSTaM g enaH

k* naM K ña ec[secjeTAkan´ T I

lMenAer[g> xøÜn kalCYbBYksmøaj´tampøÚvmk BYkenaHk*rak´Tak´R:Rs& y Kñ a za lÁ e T dU e cñ a H eRJHGaRs& y Jküza RbéB> enaH RbeTsenaHeTI b ehAza ekasl . Jküza esþcRtac´carik KW esþckMBugRtac´carikEbbminRbjab´ . Jküza CamY y BY k Pi k ¡ ú c M n Y n eRcI n KW CamY y BY k Pi k ¡ ú c M n Y n eRcI n Edlmi n :nkM N t´ c |as´ y ¨ a genHza ry Jn´ ßEsn . Jküza Rsú k rbs´ RJhμ N ¾ :ndl´ RbCu M C nBY k RJhμ N ¾ ehAza Rsú k rbs´ R Jhμ N ¾ . sU m |I X ø a M g ePaKrbs´ B Y k RJhμ N ¾ k* C aTI R bCu M C nkñ ú g TI e nH mi n EmnbM N g ykTI l M e nArbs´ B Y k RJhμ N ¾ . Jküza rlw k dl´ T I e naH KW rlw k eTA kan´ T I e naH sM e dAdl´ e sckþ I RBmehI y . cM E Nkvi h ar mi n :nkM N t´ Bi t R:kdeTAkñ ú g TI e naH . dU e cñ a H eTI b k* e nACaéRBRkas´ m Y y kEnø g Edl smKYrdl´RBHBuTÆTaMgLay EdlenACit> nwgRsúkrbs´BYkRJhμN¾enaH .


-206- Gdækfa saelyüksURt TI 1 Kb|I R Cabza RBHsasþ a esþ c :nRBHBu T Æ d M e NI r eTAdl´ é RBenaH . Jküza :n»ehI y ERbza sþ a b´ e hI y KW cU l eTA:n :ndl´ RCabedayTM n g sM e LgrM B génJküEdldl´ e satTV a r . exa Cani : tcu H kñ ú g Gtæ G vZarN; KW Rtw mEtCaeZV I b ToeBj . Kb|I R CabGZi b |aykñ ú g esckþ I e nH y¨ a genH za :nsþ a b´ e hI y edayGvZarN;Gtæ k ñ úg TI e nHb¨ u e NÑ a H Gnþ r ayénkarsþ a b´ Na> mi n mandl´ B Y k eK . edaykareZV I o eBjbT k* R tw m EtoBüJ¢ n ; manPaBgayRsÜ l b¨ u e NÑ a H . «LÚ v enH kalnw g Rbkasesckþ I E dl:nsþ a b´ e naH . elakeTI b :neJlza eGI e nHEn@ eKza RBHsmNeKatm dU e cñ H CaedI m . Kb|I RCabza eQμ a Hza smN; eRJHrmá a b´ : b . kñ ú g bTTaM g enaH . xlu Cani : tcu H kñ ú g Gtæ z a sþ a b´ t am . ePa CaJküehAKñ a ni g Kñ a rbs´ G ñ k TaM g enaH

.

eKatm

CaJküsEmþ g edayRBHeKaRt

rbs´ R BHmanRBHPaK

dU e cñ a H kñ ú g JküTaM g enHza enHEn@ e Kza RBHsmN;eKatm eTI b Kb|I e XI j Gtæ n & y y¨ a genHza enHEn@ elak eK:n»mkza RBHsmN;EdlCaeKaeKaRt cME NkJküza Orsskü enH CaJküsEmþ g RtkU l Edlx¬ g ´ x ¬ s ´ rbs´ R BHmanRBHPaK . Jküza bY s ecjBI R tkU l skü CaJküsEmþ g


-207- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ PaBCaGñ k bY s edaysTÆ a . manJküEdleJlTu k za Gñ k Edlmi n RtÚ v esckþ I v i n asNamY y RKbsg, t ´ mklHbg´ R tkU l Edlmi n Tan´ G s´ ‘GV I > eTAeLIy’ eQμaHza bYsedaysTÆa . JkübnÞab´BIenaHeTA k*manesckþI dU c :neJlTu k ehI y enaHÉg . Jküza k* n u @ H Ég CaTu t i y avi P tþ i cu H kñ ú g Gtæ R:b´ « tæ m Ö Ú t ; esckþ I k * K W rbs´ R BHeKatmd* c eRmI n . Jküza d*RbesIr :ndl´ Gñ k RbkbedayRBHKu N d* R besI r manGZi b |ayza Gñ k RbesI r bM p u t

.

ki t þ i n @ u H Ég

ßsM e LgsresI r

eQμ a Hza

ki t þ i s & B Þ

.

Jküza pSayeLI g KW x© r x© a yeLI g dl´ e lak rY m TaM g ‘elakrbs´ B Y k ’ eTvta . eBaldU c emþ c / eBalsU m |I e RJHehtu e nH RBHmanRBHPaKenaH .l. RTg´ C aGñ k Pá a k´ ‘Gñ k eRkak Gñ k rI k sayedayRBHKu N ’ RTg´ C aGñ k maneCaKlÁ ‘RTg´ m ancM E NkénkarEckZm( ç RTg´ E ckZm( ’ . teTAenH Kb|I R Cabesckþ I T M n ak´ T M n génbTkñ ú g JküTaM g enaH . RBHmanRBHPaKRTg´ C aGrhnþ sU m|I e RJHehtu e nH RTg´ C aGñ k Rtas´ dw g edayRbéBcM e BaHRBHGg< É g

sU m |I e RJHehtu e nH

.l.

RTg´ C aGñ k

maneCaKlÁ sU m |I e RJHehtu e nH . manJküGZi b |ayza eRJHehtu e nH .l. RTg´ C aGñ k maneCaKlÁ sU m |I e RJHehtu e nH . manJküGZi b |ay


-208- Gdækfa saelyüksURt TI 1 za eRJHehtu e nHÉg . bTTaM g Gs´ e nHÉgEdlelakelI k eLI g Camati k a edayTMngCaedImza Kb|Iyl´za RBHmanRBHPaKGg<enaH RTg´CaRBHGrhnþ edayehtu T aM g enHmu n KW RTg´ q á a ycaksw k sRtÚ v eRJHRTg´ k ac´ b M : k´ k aM ‘énPB’

eRJHKY r dl´ b c© & y CaedI m

eRJHmi n manesckþ I k M : M g kñ ú g kareZV I

GaRkk´ :noBi s þ a rehI y kñ ú g Bu T Æ a nu sSti n i e TÞ s kñ ú g Km¬ I r vi s u T Æ i m K< . Kb|I kan´ y kesckþ I B i s þ a rénbTTaM g enaH BI T I e naHcu H . Jküza k* C akarlÁ KW k* C aesckþ I l Á . manJküGZi b |ayza CakarnaM y kRbeyaCn¾ m ko

CakarnaM y kesckþ I s u x mko

.

Jküza

BY k RBHGrhnþ T aM g enaH KW RBHGrhnþ T aM g Lay Gñ k :nesckþ I e C]tamza Gñ k EdlCaRBHGrhnþ T aM g Laykñ ú g elak k* e RJHkarseRmcKu N Bi e ss tamesckþ I B i t rbs´ B Y k RBHGrhnþ EdleXI j :nlM : kedayEsnekadi kb| sU m |I m i n Emnti c manragkayCaTI m enarmü EdlJseBjedayrsμ I énmhabu r i s lk¡ N ; 32 Rbkar Rbdab´ e dayEkv KW Gnu B üJ¢ n ; 80 y¨ a g B& n Æ B & T Æ e dayrsμ I m Y y Büam mankareXI j Edlmi nekþ A mansM e Lg énZm( d * B Ie raHéRkElg dU c EdlRBHeKatmd* c eRmI n enaH RBHGg< m an . Jkü za rEmgCakareXI j KW eZV I G ZüaRs& y y¨ a genHza karebI k EPñ k Edlman


-209- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ RbsaTzø a lÁ

ehI y emI l k* C akarlÁ

‘jú a M g RbeyaCn¾ o seRmc’

ni g ebI

kalRBGg< k M B u g sEmþ g Zm( e daysM e Lg dU c sM e LgRBhμ EdlRbkbRBm eTAedayGg< 8 :nsþ a b´ s U m |I E tmY y bT k* n w g CakarlÁ C ag . Jküza cUleTAKal´dl´kEnøg EdlRBHmanRBHPaKRbzab´ :ndl´ lHbg´ k i c © RKb´ y¨ a g manci t þ e RtkGrmkehI y . Jküza

:neBalJküenH

:ndl´

k* k arsY r manBI r y¨ a g

KW

karsY r EbbGñ k Rsú k 1 karsY r EbbGñ k bY s 1 kñ ú g karsY r TaM g BI r y¨ a g enaH karsY r EbbGñ k Rsú k mkehI y edayEbbenHza elakm© a s´ GV I C a ku s l GV I C aGku s l ç karsY r EbbGñ k bY s mkehI y y¨ a genHza elak d* c eRmI n TaM g enHßhñ @ Caó:TanxnÆ 5 cM E NkRJhμ N ¾ ni g KhbtI T aM g enH kalnw g TU l sY r EbbkarsY r rbs´ G ñ k Rsú k EdlsmKY r dl´ x ø Ü n eTI b :neBalJküCaedI m za RBHeKatmd* c eRmI n GV I h ñ @ C aehtu GV I C abc© & y / cM e JHRBHmanRBHPaKenaH . RBHmanRBHPaK kalRTg´ e daHRsaybJØ a edayseg¡ b Camu n dl´ B Y k eK RbePTEdlBY k eKmi n Tan´ GackM N t´ : n eTI b Rtas´ J küCaedI m za RJhμ N ¾ ni g KhbtI TaM g Lay eRJHkarRbRBw t þ E dl mi n Rtw m RtÚ v ni g karRbRBw t þ E dlmi n smKY r Caehtu sY r za ehtu d U c emþ c


-210- Gdækfa saelyüksURt TI 1 hñ @ eTI b RBHmanRBHPaK RTg´ e daHRsayRbePTEdlGñ k TaM g enaHmi n Gac kM N t´ : n eqø I y za manGñ k eJlza eRJHGñ k TaM g enaHRbkan´ x ø Ü n za Ca bNÐ i t rEmgtaM g RbZanbTehI y kM N t´ T u k taM g BI e dI m Etmþ g edayRbkar Na

kalRBHGg< R Tg´ G Zi b |ayesckþ I o Bi s þ a redayRbkarenaH

k* n aM K ñ a

sm< a l´ e Tsnaza gay> naM K ñ a emI l gayza sU m|I k alBY k eyI g nw g eJl k* K b|I e Jly¨ a genHdU c Kñ a

eRJHehtu e naH eTI b RBHmanRBHPaKRTg´ e daH

RsaybJØ a edayseg¡ b > mu n CaRbePTEdlBY k Gñ k TaM g enaHmi n Gacnw g kM N t´ : n bnÞ a b´ B I e naH kalBY k Gñ k TaM g enaHmi n Gacnw g kM N t´ : n eTI b GgV r sU m oRTg´ s Emþ g Bi s þ a r

kalRTg´ s Emþ g edayBi s þ a r

eTI b Rtas´

JküCaedI m za ebI y ¨ a genaH RJhμ N ¾ ni g KhbtI T aM g Lay kñ ú g JküTaM g enaH Jküza ebI y ¨ a genaH Cani : tcu H kñ ú g ehtu manesckþ I z a eRJHehtu EdlBY k Gñ k sU m GgV r tzaKt

.

124 Jküza bI y ¨ a g KW bI c M E Nk . Jküza edaykay KW edaykayTV a r . Jküza karRbRBw t þ m i n Rtw m RtÚ v ni g karRbRBw t þ m i n sm KY r KW karRbRBw t þ E dlmi n smKY r :ndl´ karRbRBw t þ m i n Rtw m RtÚ v . ni g teTAenH CaGtæ n & y rbs´ b Tkñ ú g JküTaM g enH . karRbRBw t þ G Zm( eQμ a Hza


-211- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ GZmμcri ya ç mann& y za kareZV I E dlmi n EmnCaZm( EdleQμ a Hza vi s mcri y a eRJHRbRBw t þ r di b rdu b ßRbRBw t þ d M u > TY l > karRbRBw t þ m i n CaZm( ni g karRbRBw t þ E dlmi n esμ I e naH eRJHehtu e naH eTI b eQμ a Hza karRbRBw t þ mi n EmnCaZm( ni g karRbRBw t þ E dlmi n esμ I Kb|I R CabGtæ n & y kñ ú g bTcM E Nk exμ A ni g cM E NksRKb´ b T edayó:yenH . Jküza RbTU s þ :ndl´ eRKatRKat eXaeXA GnÞ H GEnÞ g sÞ ú H mY y rM e Bc . Jküza manédRblak´ Q am :ndl´ Rblak´ e dayQam Edlédrbs´ G ñ k EdlkM B u g smø a b´ s tV d éTcakCI v i t

sU m |I n w g mi n Rblak´

bu K < l EbbenaH elakk* e nAEtehAza manédRblak´ Q amn@ u H Ég Jküza taM g maM e nAkñ ú g karsmø a b´ karRbhar :ndl´ taM g maM k ñ ú g karsmø a b´ kar oRbharstVdéT nigkñúgkarsmøab´ KW kareZVIostVdéTsøab´ . Jküza minRbkbedayesckþIGaNit KW mkdl´PaBCaGñkminmanesckþIGaNit . Jküza rbs´ G ñ k déTenaH KW vtæ ú E dlmanenAkñ ú g rbs´ G ñ k déTenaHÉg . Jküza

óbkrN¾CaeRK}grIkraycit þ

:ndl´

óbkrN¾ C aeRK}grI k ray

ci t þ rbs´GñkdéTn@uHÉg KW eRK}gbrik¡arEdleZVIoekItesckþIeRtkGrdl´ G ñ k déTenaH . Jküza ßenAkñ ú g BY k Gñ k Rsú k KW ßTI t aM g Tu k xagkñ ú g BY k Gñ k


-212- Gdækfa saelyüksURt TI 1 Rsú k . Jküza ßenAkñ ú g éRB KW taM g Tu k kñ ú g éRB ßelI c u g eQI nakM B U l Pñ M C aedI m . Jküza Edlmi n o KW BY k eKmi n :noedaykay ßeday vaca . Gñ k lY c eQμ a Hza lY c kñ ú g TI e nH . Pav;énecar eQμ a Hza PaB Caecar . JküenHCaeQμ a Hénci t þ K i t nw g lY c . Jküza cM E NkenH Ca eQμ a HéncM E NkmY y edayesckþ I . dU c kñ ú g JküCaedI m za k* c M E Nkén Zm(C aeRK}gyWtyUr EdlmansJ¦aCamUl cM E NkenaHpg PaBCaecarpg ehtu e naH eQμ a Hza cM E NkénPaBCaecar manesckþ I z a cM E Nkénci t þ mY y eJlKW ci t þ K i t nw g lY c . ni g Jküza cM E NkénPaBCaecarenH CabfmaviPtþicuHkñúgGtættiyaviPtþi dUecñaH eTIbKYreXIjedayesckþIza edaycMENk énPaBCaecar dU e cñ H . kñ ú g Jküza EdlmataRKb´ R Kg CaedI m manGZi b |ayza kal :t´ b g´ ßsø a b´ e TAehI y mataEzrkSaedayGahar ni g eRK}gesø { kdNþ b ´ CaedI m Ki t za nw g omankarRKb´ R KgpÞ H kalZM e LI g ehI y rEmgRKb´ R Kg kU n RsI N aTu k bu K < l enHeQμ a Hza mataRKb´ R Kg . sU m |I b i t aRKb´ R KgCa edI m

k* K b|I R Cabedayó:yenH

.

cM E NkRtkU l EdlRsLaj´ e Bj

ci t þ K ñ a eZV I k arRBmeRB{gKñ a taM g BI k U nenAkñ ú g épÞ z a ebI c M E Nkx\ ú M mankU n Rbú s


-213- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ ÉGñ k mankU n RsI oeTATI d éTmi n :n RtÚ v Carbs´ k U n Rbú s x\ ú M b ¨ u e NÑ a H RsI EdlmancM N gtaM g BI e nAkñ ú g épÞ d U e cñ H eQμ a Hza manbþ I . cM E Nk®sI þ EdlRtÚ v eTaseKbeNþ I r tamRsú k pÞ H ßzñ l ´ ehI y dak´ e Tasy¨ a genHza Gñ k NaeTArk®sþ I e Qμ a HenH ni g RtÚ v Bi n & y eTasb¨ u e NÑ H eQμ a Hza manTNÐ edayCu M v i j . Jküza edayTI b M p u t sU m |I E t®sþ I E dle:HkRmgp, a eTA KW edaykM N t´ y ¨ a gTabbM p u t CageK ®sþ I E dlbu r sNamY y kM B u g e:HkRmg p, a eTAelI n ag edaysm< a l´ z a nagenHnw g CaPri y arbs´ e yI g ehI y k* RtÚ v ykRtw m EtkRmgp, a b¨ u e NÑ a H e:HeTA . Jküza rEmgCaGñ k elμ I s cari t kñ ú g BY k ®sþ I E bbenaH

:ndl´

rEmgCaGñ k eZV I k arQanknø g kñ ú g ®sþ I

EbbenaH edayGM N aclk¡ N ;karRbRBw t þ x u s EdleJlehI y kñ ú g smμ a Ti d ð i s U R t . Jküza enAkñúgTIR bCuM KW Qrkñ ú g sPa . Jküza enAkñúg bris &T KW Qrkñ ú g bri s & T . Jküza enAkNþaljati KW enAkNþ a lBY k TayaT

.

Jküza enAkNþ a lbk¡ B Y k KW enAkNþ a lkgTahan . Jküza enA kNþalraCRtkUl KW enAkñúgkNþalRBHeragZMkñúgraCRtkUl . Jküza RtÚ v naM e TA KW RtÚ v naM e TAedI m |I R tÚ v karnaM . Jküza RtÚ v


-214- Gdækfa saelyüksURt TI 1 naM s akSI KW RtÚ v eZV I C asakSI e hI y naM . Jküza En@ n aymkenH enHCa JküsRmab´ ERskehA . Jküza eRJHxøÜnCaehtu ßeRJHGñkdéTCaehtu KW eRJHehtu é néd ni g eCI g CaedI m rbs´ x ø Ü n ßrbs´ G ñ k déT ßeRJHehtu énRTBü . Jküza laP elakbM N gza Gami s kñ ú g bTza ßeRJHeXI j dl´ G ami s bnþ i c bnþ Ü c Caehtu enH eRJHdU e cñ a H Jküza bnþ i c bnþ Ü c eTI b sM e dAesckþ I d l´ r bs´ m i n sM x an´ KW ti c tY c GZi b |ayeJledayTI b M p u t eRJHehtu é nRTBüEdlman RKan´ E tstV T Ta stV R kÜ c du M T w k edaHzø a ni g du M x ø a j´ x ab´ C aedI m . Jküza

rEmgCaGñ k ni y ayku h kTaM g Edldw g xø Ü n

KW

TaM g Edl

dw g xø Ü n Bi t > k* e nACaGñ k eZV I o CaJküku h k . Jküza edI m |I T mø a yBY k enH KW :n»kñ ú g smñ a k´ r bs´ b u K < l NamY y EdlelakehAza eRkABI e nH edI m |I T mø a yCnTaM g enaH . Jküza edI m |I T mø a yCnÉeNaH KW :nsþ a b´ Jkürbs´ b u K < l BY k Na EdlelakeBalza ÉeNaH edI m |I T mø a yBY k Cn enaH . Jküza ßCaGñkTmøay Gñk EdlRBmeRB{gKña ehIy y¨a genH :n dl´ ßCaGñ k eZV I o smø a j´ B I r cM E Nk Edlesμ a Hsμ & R KKñ a y¨ a genH oEbk


-215- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ Kñ a . Jküza ßsresI r Gñ k EdlEbkKñ a ehI y KW CaGñ k seesI r KaM R T edI m|I o Gñ k EdlEbkKñ a ehI y RBmeRB{gKñ a eT[tmi n :n y¨ a genHza elak eZV I l Á e hI y eKnw g lHbg´ : n BI r bI e T[tézá b ¨ u e NÑ a H eKnw g eZV I o elakvi n as ZM GZi b |ayza CaGñ k cgÁ ú l ehtu o . BYkGñkEdlmkeRtkGr KW CaTI t aM g énesckþ I e RtkGréRkElgrbs´ e K ehtu e naH eKeTI b eQμ a Hza manBY k Ca Gñ k mkeRtkGr

.

Jküza

GñkeRtkGrehIykñúgBYk

KW

eRtkGrehI y

kñ ú g BY k TaM g Lay . eQμ a Hza rI k raykñ ú g BY k eRJHeXI j :n»za BY k k* rEmgrI k ray . Jküza

vacaeZV I o CaBY k KW vacaNaeZV I s tV o CaBY k KW

Tmø a ystV s U m |I E dlRBmeRB{gKñ a ehI y

CaGñ k ni y ayvacaEdlbg, k ar

eQø a HenaH . Jküza GaRkk; KW eQμ a Hza RTeKaHedayJküKRmam ni g Jkü RKbsg, t ´ C aedI m eRJHCavacaEdlmaneTas dU c b¨ m EdltaM g eLI g Rtg´ edI meQI g ab´ dU e cñ a H . Jküza eRKatRKat KW vi n as CavacaEdleRKatRKat dU c edI m eQI g ab´ CaedI m eQI B u k manxμ Ú t su I

dU e cñ a H .

vacaenaH

rEmgdU c Kña nw g ekasRtec[k dU e cña H elakeTI b ehAza eRKatRKat . Jkü za du t kemþ A dl´ G ñ k déT KW CavacaEdldu t kemþ A mi n KY r rI k rayci t þ é nGñ k


-216- Gdækfa saelyüksURt TI 1 déT KW CavacaEdleZV I o ekI t Cemø a H . Jküza cak´ r u k Gñ k déT KW :n dl´

vacaEdlcak´ e TAkñ ú g rbs´ R sLaj´

dU c CaEmkeQI m anbnø a b¨ H RtÚ v

eZV I o ekI t karmu t eRJHmi n oeTAsU m |I d l´ G ñ k Edlcg´ e TA . Jküza Ci t cM e JHesckþ I e RkaZ KW Ci t cM e JHesckþ I e RkaZ . Jküza mi n RbRBw t þ e TA edI m |I s maZi KW CavacaEdlmi n RbRBw t þ e TAedI m |I G b|nasmaZi ßóbcarsmaZi

.

dU c EdleBalmkTaM g Gs´ e nH

su T Æ E tCaJküeRbI C M n Y s vaca

EdlmaneTasTaM g enaHÉg . Jküza manRbRktI n i y ayxu s kal KW CaGñ k ni y ayedaymi n manevla

.

Jküza

manRbRktI n i y aymi n Bi t

KW

CaGñ k ni y ayvtæ ú

Edlmi n man . Jküza manRbRktI n i y aymi n CaplRbeyaCn¾ KW Ca Gñ k ni y ayJkümi n GaRs& y ehtu . Jküza manRbRktI n i y aymi n CaZm( KW CaGñ k ni y ayJküEdlmi n CasPav; . ‘mi n manpl/’ . Jküza manRbRktI n i y aymi n Cavin & y KW CaGñ k ni y ayJküEdlmi n Rbkbeday sM v r;vi n & y CaedI m . Jküza mi n maneKalfan KW rEmgCaGñ k ni y ay vacaEdlmi n smKY r ni g rkSaTu k kñ ú g TU KW ebHdU g . Baküza edaymi n eRCIserIsevla KW rEmgCaGñkniyaykñúgevlaEdlminsmKYrmun ßeRkay


-217- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ evlaEdlRtÚ v ni y ay . Jküza mi n manTI G ag KW ev[rcakTI G ag KW sU R t . Jküza mi n manTI b Ba© b ´ KW elI k ykRBHsU R t ßCatkEdlmi n manlM d ab´ m kehI y naM y ker]gEdllμ m nw g cU l Kñ a nw g RBHsU R t ßCatk enaH :nRbkareRb{bpÞ w m ßvtæ ú m kehI y RtLb´ e TAeJlJküEdleRkAer]g eTAvij . JküEdlelIkmkehIy k*RtwmEtza elIkeLIgmkb¨ueNÑaHÉg . eKrEmgdl´ P aBCaGñ k EdlGñ k déTKb|I d w g za eKrEmgeBalsU R tßhñ @ / ßCatk . BY k eyI g mi n eXI j karbBa© b ´ ßTI b M p u t rbs´ s U R t ßCatkenaH sU m |I G ñ k enH

k* r EmgeQμ a Hza

CaZmμ k zi k BY r éRC

rEmgeZV I b TEdlelI k

eLI g mktaM g oRtw m EtelI k mktaM g Tu k b¨ u e NÑ a H ehI y k* e BaleTAer]y> Ebbxag> y¨ a genaHÉg dU c Ca#srbs´ E mkéRCEdlZø a k´ Zø a k´ c u H eTAkñ ú g TI E dlvaZø a k´ e TAehI y

sU m |I T I E dlvaZø a k´ c u H ehI y

k* r EmgceRmI n eT[t

enaHÉg vaeTA:nEbbenHÉg RbmaNknø H eyaCn¾ x ø H mY y eyaCn¾ x ø H taM g enACaCY r EtmY y enaHÉg y¨ a gNa k* d U e cñ a H . cM E NkGñ k NasU m |I n w g ni yayeRcI n k* e nAEtGacedI m|I o naM y kmk ehI y dw g :nza elakni yay JküenHedI m |I v tæ ú e nH Gñ k enaHnw g eJlk* K Y r . Jküza mi n Rbkbeday RbeyaCn¾ KW mi n RbkbedayRbeyaCn¾ e naHÉg .


-218- Gdækfa saelyüksURt TI 1 Jküza rEmgCaGñ k smø w g rM é B :ndl´ rEmgCaGñ k RkeLkemIl edaykarsmøwgrMéB . Jküza Ohñ@ Cani:tcuHkñúgGtæza R:zña . k* k ñ ú g esckþ I e nH edayGakarRtw mEtRkeLkemI l edaykarsmø w g rM é Bb¨ u e NÑ a H kar EbkZø a ykmμ b zmi n Tan´ m an ç kalbegÁ a nmkCarbs´ x ø Ü n za eZV I y ¨ a gNa hñ @ vtæ ú e nHnw g Kb|I C arbs´ x \ ú M x\ ú MK b|I dak´ G M N acoRbRBw t þ e TAkñ ú g vtæ ú e nH dU e cñ H kmμ b zeTI b EbkZø a y . elaksM e dAkarsmø w g rM é BEbbenH kñ ú g TI e nH . Jküza

manci t þ B üa:T

KW

manci t þ x U c

:ndl´

manci t þ p Á Ú m

sÁ ú y . Jküza manesckþIR tiH riHedaycit þR bTus þ :ndl´ manesckþ I Rti H ri H edayci t þ EdlRtÚ v eTas;RbTU s ra¨ y . Jküza cU r RtÚ v smø a b´ KW cU r RtÚ v eZV I o sø a b´ . Jküza cU r RtÚ v eZV I o sø a b´ KW cU l dl´ k arsmø a b´ . Jküza ßku M : nmaneLI y KW sU m |I E tGV I > k* k u M : nmaneLI y . sU m |I kñ ú g esckþ I e nH edayehtu R tw m Etesckþ I k eRmI k ‘eRkaZ’ kmμ b zk* m i n Ebk Zø a y . nw g EbkZø a y k* e RJHKi t CaedI m za cU r RtÚ v smø a b´ dU e cñ a H eTI b RBHmanRBHPaKRtas´ y ¨ a genaH . Jküza

Gñ k mankareXI j xu s

KW

Gñ k manesckþ I e XI j eday

Gku s l . Jküza mankareXI j vi b ri t KW mankareXI j kñ ú g ci t þ e Xø { g


-219- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ Xø a teTA . Jküza TanEdloehI y mi n manpl KW RBHmanRBHPaK Rtas´ s M e dAykkarmi n manplrbs´ TanEdloehI y . karbUCaZM elak ehAza yidð karbUCa sk,ar;EdlRtwmEtlμmRTg´bMNgza hut karEsn bYgsYg eKsMedAykkarminmanplb¨ueNÑaH eTIbhamvtæúTaMgBIrsUm|IenaH . Jküza énkmμ E dleZV I l Á ni g eZV I G aRkk´ manesckþ I z a énku s l ni g Gku s l EdleZV I l Á ni g eZV I mi n lÁ . JküEdlza plvi : k enaH nw g ehAza pl ßehAza vi : kk* : n . eKni y ayza pl ‘ßvi : k’ nu @ H mi n man . Jküza elakenHmi n man KW mi n manelakenHsRmab´ G ñ k rs´ enAkñ ú g elakdéT

.

Jküza

elakdéTmi n man

KW

mi n manelakdéT

sU m |I s Rmab´ G ñ k rs´ e nAkñ ú g elakenH . eKcgÁ ú l bgØ a jza TaM g Gs´ r Emg dac´ s U n ükñ ú g TI e naHÉg . Jküza matami n man bi t ami n man sM e dAdl´ z a eKrEmgni y ayedayGM N ackarmi n manplénkarbdi b tþ i R béB

ni g bdi b tþ i

xu s kñ ú g elakTaM g enaH . Jküza mi n manstV E dlOb:ti k kM e NI t n@ u H KW eKni y ayza EdleQμ a Hza stV E dlcu t i e hI y ekI t mi n man . Jkü za eZV I o c|as´ n U v esckþ I d w g éRkElgedayxø Ü n Ég ehIy Rbkas KW eK sEmþ g dl´ k armi n manénBY k RBHsBV J ¦ Ú B u T Æ z a Gñ k EdleZV I o Cak´ c |as´ e day


-220- Gdækfa saelyüksURt TI 1 xø Ü n ÉgedaybJ¦ a d* B i e sséRkElg ehI y RbkaselakenH ni g elakxag mu x enaHmi n man dU e cñ H edayJkümanRbmaNRtw mEtb¨ u e NÑ H kareXI j xu s EdlmanTaM g 10 y¨ a g RBHmanRBHPaK:nRtas´ T u k ehI y . 125 kmμ b z 7 Rbkar CaedI m za lHbg´ k arsmø a b´ s tV :n eBalBi s þ a rkñ ú g cU L htæ i b eTabmsU R tehI y

.

karmi n smø w g rM é BCaedI m

k* m anesckþ I g ayehI y enaHÉg . 126 Jküza sU m oeyI g cU l dl´ P av;EtmY y KW sU m oeyI g cU l dl´ s hPaB ‘PaBCaBY k Casmø a j´ edaycM E NkEtmY y CamY y Kñ a ’ Jküza énBY k eTBEdlCaBY k RBhμ :ndl´ énBY k eTBCan´ b fmCÄan . Jküza énBY k eTBCan´ G aPa KW eQμ a H GaPa EdlCaEpñ k mY y epSgdéT mi n man ç JküenH CaeQμ a HénBY k eTBCan´ bri t þ a Pa Gb|maNaPa ni g GaPsSra . EtJkü bri t þ a Pa CaedI m Cakarmi n kan´ y krY m Kñ a Etkan´ edaykarEckBY k eTBTaM g Gs´ e naHÉg . sU m |I k ñ ú g bTCaedI m za Can´ s u P a Can´ b ri t þ s u P a k* T M n gdU c Kñ a enH Ég . RBHmanRBHPaK RTg´ s Emþ g karGs´ G asv;edayRbkardU e cñ H ehI y


-221- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ k* R Tg´ b Ba© b ´ e Tsnadl´ k M B U l KW RBHGrhtþ p l . cM e BaHkñ ú g TI e nH KY r rY m ykeTvelakmktaM g Tu k pg KW ? kÇ RBhμ e lak 18 Can´ KW ? RBhμ e lakedayGM N acQanPU m i 3 Can´ d M bU g ‘PU mi n I m Y y > man 3’ rY m Ca 9 . su T Æ a vas 5 rY mnw g GrU b PU mi 4 eT[t rY m Ca 9 . ‘ rY m TaM G s´ 18 Can´ ’ xÇ RBhμ e lak 20 Can´ KW ? ykRBhμ e lakkñ ú g cM N u c ²k³ RBmTaM g Can´ e vhbö l a 1 eT[t

18 1 = 18 × 19

bEnæ m GsJ¦ I P BcU l mkkñ ú g 19 enaH eTI b Ca 1 = 19 × 20 KÇ eTvelak 26 Can´ KW ? ykRBhμ e lakkñ ú g 20 enaHÉg rY m nw g kamavcr 6 eT[t . ‘ eTvelakTaM g Gs´ 26 Can´ ’ RBHmanRBHPaK RTg´ s Emþ g karekI t rbs´ B Y k eTB sU m |I T aM g Gs´ e naH edayku s lkmμ b z 10 Rbkar . kñ ú g 26 Can´ karekI t kñ ú g kamavcr 6


-222- Gdækfa saelyüksURt TI 1 Can´

rEmgmanedayvi : kénsu c ri t TaM g bI y ¨ a gn@ u H Ég

.

cM E Nkkmμ b z

TaM g enH Rtas´ e dayGM N acCaóbni sS& y éneTvelakCan´ e lI . Bi t Nas´ ku s lkmμ b zTaM g 10 Rbkar k* K W sI l ç karbri k mμ k si N rEmgseRmc dl´ G ñ k mansI l b¨ u e NÑ a H

dU e cñ a H

kaltaM g enAkñ ú g sI l ehI y

k* e ZV I k ar

bri k mμ k si N kaljú a M g bfmCÄanoekI t ehI y k* r EmgekI t kñ ú g bfmCÄanPU mi

.

Gb´ r M T u t i y CÄanCaedI mehI y

k* r EmgekI t kñ ú g Tu t i y CÄanPU mi C aedI m

lu H eZV I r U : vcrQanoCa:T ehI y ceRmI n vi b sSna taM g enAkñ ú g GnaKami pl k* r EmgekI t kñ ú g su T Æ a vasTaM g 5 Can´ kal:neZV I r U : vcrCÄanoCa :TehI y jú a M g GrU : vcrsmabtþ i o ekI t eLI g k* r EmgekI t kñ ú g GrU b PB 4 Can´ lu H eZV I r U b Qan ni g GrU b QanoCa:TehI y ceRmI n vi b sSna rEmg seRmcGrhtþ p l . cM E NkGsJ¦ P B BY k tabs ni g bri B V a CkxageRkAenaH RTg´ e TI b mi n sEmþ g kñ ú g TI e nH . d* e sskñ ú g TI R Kb´ k Enø g rak´ e hI y enaHÉg .

¬ cb; Gdæk fa saelyüksURt TI 1 ¦

3


-223- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ G dð k za evrJ¢ k sU R t TI 2 128 evrJ¢ k sU R t epþ I m eLI g za x\ ú M : nsþ a b´ m kehI y y¨ a genH kñ ú g bNþ a bTTaM g enaH bTza Gñ k Rsú k evrJ¢ a :ndl´ BY k Gñ k enARsú k evrJ¢ a . Jküza edaykrNIy ¾x øH y¨agNamYy :ndl´ edayki c © E dl mi n kM N t´ o :nBi t R:kdnu @ H Ég . Jküd* e ssTaM g Gs´ Kb|I R Cabtam n& y EdleBalTu k ehI y kñ ú g sU R tmu n . k* k ñ ú g RBHsU R tenH RBHmanRBHPaK RTg´ : nsEmþ g RbePTelI k ykbu K < l mkCaTI t aM g y¨ a genHza buK<l EdlmanRbRktIminRbRBwtþZm( manRbRktIRbRBwtþminer[bry EtkñúgRBHsURt mu n CaRbePTelI k ykZm( m kCaTI t aM g b¨ u e NÑ a H . esckþ I m anepSgKña b¨ u e NÑ H d* e ssdU c Kñ a TaM g Gs´ e naHÉg .

cb; Gdækfa evrBa¢ksURt TI 2

3


-224- Gdæ kfa evBa¢ksURt TI 2 G dð k za mhaevTlø s U R t TI 3 133 mhaevTlø s U R t epþ I m eLI g za x\ ú M : nsþ a b´ m kehI y y¨ a g enH . kñ ú g JküTaM g enaH

Jküza

Gñ k manGayu

enH

CaJküsEmþ g

esckþ I e KarB ni g esckþ I e katERkg . Jküza mhaekadð i k ; CaeQμ a H rbs´ R BHezr;enaH

.

Jküza

ecjcakTI B Y n smá M

KW

ecjcakpl-

smabtþ i . 134

kñ ú g Jküza

manbJ¦ a ezakTab

enH

KW

EdleQμ a Hza

bJ¦ a GaRkk´ e zakTab manesckþ I z a mi n manbJ¦ a KW Kμ a nR:C\ a . Jkü za edayehtum anRbmaNRtwm Nahñ@ ! KW JküsY r kM N t´ e htu . man esckþ I z a EdlehAy¨ a genaH edayehtu d U c emþ c hñ @ . k* É eQμ a Hza kar sY r enH man 5 y¨ a g KW ? 1-GTi d ð e Catnabu c ä a oCak´ c |as´ .

sY r edI m |I b Ba¢ a k´ l k¡ N ;Edlmi n Tan´ e XI j


-225- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ 2-TidðsMsnÞnabucäa sYredIm|IeRb{beZ[blk¡N;EdleXIjehIy . 3-vi m ti e cä T nabu c ä a sY r edI m |I k at´ e sckþ I s gS& y . 4-Gnumtibucäa sYredIm|IbBa¢ak´dl´karyl´Rsb . 5-keztukmütabucäa sYredIm|IeqøIyxøÜnÉg . teTAenHCaehtu E dleZV I o karsY r TaM g enaHepSgKñ a . karsY r edI m|I bM P ø Wv tæ ú E dlmi nTan´e XI j etI d U c emþ c edayRbRktI Gñ k Edlmi n Tan´ y l´ mi n Tan´ e XI j mi n Tan´ : nzø w g Ezø g mi nTan´ B ic arNa mi nTan´ C ak´ c |as´ mi n Tan´ G b´ r M l k¡ N ; k* s Y r bJØ a edI m|I y l´ edI m|I e XI j edI m|I z ø wg Ezø g ‘eRb{beZ[b’ edI m|I B i c arNa edI m |I Cak´ c |as´ edI m|I G b´ r M l k¡ N ;enaH enHKW GTid ð eCatnabuc äa . karsY r edI m |I e Rb{bpÞ w m vtæ ú E dleXI j ehI y etI d U c emþ c edayRbRktI Gñ k Edlyl´ :neXI j :nzø w g Ezø g :nBi c arNa :nRCab :nCak´ c |as´ :nGb´ r M l k¡ N ;Tu k ehI y k* e nAsY r bJØ a edI m |I RtÚ v kareRb{beZ[bnw g BY k Gñ k R:C\ d éT enHKW Ti d ð s M s nÞ n abu c ä a . karsY r edI m |I k at´ e sckþ I s gS& y etI d U c emþ c edayRbRktI Gñ k EdlsÞ ú H eTAkñ ú g esckþ I s gS& y sÞ ú H eTAkñ ú g esckþ I


-226- Gdæ kfa mhaevTløs URt TI 3 eg]gqá l ´ ekI t Ki t BI r y¨ a génci t þ z a y¨ a genHßhñ @ CaGV I y¨ a gNahñ @ k* s Y r bJØaedIm|IRtÚvkarkat´esckþIsgS&y enHKW vimtiecäTnabucäa . cME Nkkarkan´ y kesckþ I y l´ RBmtam

ehI y sY r kñ ú g evlasEmþ g

Zm( y ¨ a genHza Pi k ¡ ú T aM g Lay BY k Gñ k yl´ e sckþ I e naHy¨ a gNa rU b eT[g ßmineT[g ç mineT[geTRBHGg< dUecñHCaedIm eQμaHza Gnumtibucäa . karsYrrbs´RBHmanRBHPaK

EdlRTg´sYrPik¡úsg¹edayRBHGg<É g

ehIyRTg´ R tÚ v kareqø I y edayRBHGg< É g EbbenHza Pi k ¡ ú T aM g Lay TI t aM g maM é nesckþ I r lw k TaM g enH manbY n y¨ a g bY n y¨ a getI d U c emþ c / dU e cñ H Ca edI m eQμ a Hza keztu k mütabu c ä a . kñ ú g karsY r 5 y¨ a genaH kñ ú g TI e nH R:zñ a ykkarsY r edI m |I e Rb{b eZ[bvtæ ú E dleXI j ehI y . Bi t ehI y RBHezr;Gg< ú y kñ ú g TI s RmakeBlézá r bs´ x ø Ü n ehI y taM g bJØ a eLI g enaHÉg kalnw g kat´ k þ I e dayxø Ü n Ég k* e ZV I R BHsU R tenH taM g BI xagedI m rhU t cb´ : n k* b u K < l xø H GactaM g bJØ a eLI g :n Etkat´ k þ I m i n :n bu K < l xø H kat´ k þ I :n EttaM g bBaØ a mi n :n bu K < l xø H mi n :nTaM g BI r y¨ a g bu K < l xø H k* : nTaM g BI r y¨ a g kñ ú g bu K < l TaM g enaH RBHezr;CaGñ k :nTaM g BI r y¨ a g


-227- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ eRJHehtu G V I

eRJHmanbJ¦ a eRcI n

k* e RJHGaRs& y bJ¦ a eRcI n

eTI b :n

RBHezr;eRcI n rU b EdlseRmcfan;Bi e sskñ ú g sasnaenH KW RBHsarI bu t þ etæ r RBHmhakc© a ynetæ r RBHbu N Ñ e tæ r RBHku m arksSbetæ r RBHGannÞ etæ r ni g RBHekadð i k ; enHÉg . Bi t Nas´ Pi k ¡ ú E dlmanbJ¦ a ti c nw g Gacdl´ T I b M p u t savk:rmI jaNmi n :n EtGñ k manbJ¦ a eRcI n nw g Gacdl´ : n eRJHmanbJ¦ a eRcI n dU c EdleBalmkenH RBHsarI bu t þ e tæ r eTI b :nseRmctM E NgenaH . Gñ k manbJ¦ a dU c RBHezr;mi n maneLI y . eRJHehtu e naHÉg eTI b RBHmanRBHPaK RTg´ t aM g elakTu k kñ ú g tM E Ngd* k M B U l za Pi k ¡ ú T aM g LayGñ k RbesI r Cag BY k Pi k ¡ ú E dlmanbJ¦ a eRcI n EdlCasavkrbs´ t zaKtenaH KW sarI b u R t . Pi k ¡ ú E dlmanbJ¦ a ti c zñ a k´ t U c TabenaH nw g GacrY brY m ykmkeRb{b pÞ w m nw g RBHsBV J ¦ ú t J¦ a N

ehI y EckGtæ n & y énRBHtRmas´

EdlRBH-

manRBHPaKRtas´ T u k edayseg¡ b > oBi s þ a rmi n :n EtGñ k manbJ¦ a eRcI n GaceZV I : n . eRJHPaBCaGñ k manbJ¦ a eRcI n dU c EdleBalmkenH RBH mhakc© a ynetæ r eTI b CaGñ k Gackñ ú g er]genaH . eRJHehtu e naHÉg eTI b RBHmanRBHPaK RTg´ t aM g elakTu k kñ ú g tM E Ngd* k M B U l za Pi k ¡ ú TaM g Lay Gñ k


-228- Gdæ kfa mhaevTløs URt TI 3 d* R besI r CagBY k Pi k ¡ ú E dlEckesckþ I é nJkü EdltzaKteJlTu k eday seg¡ b > oBi s þ a r:n EdlCasavkrbs´ t zaKtenaH KW mhakc© a yn; . Pi k ¡ ú E dlmanbJ¦ a ti c k* y ¨ a genaH nw g eJlZmμ k za R:rBÆ e r]g EdlKb|I e Jl 10 Rbkar ehI y Eckvi s u T Æ i 7 Rbkar nw g mi n GaceJl Zmμ k za:n

EtGñ k manbJ¦ a eRcI n eZV I : n

eRJHPaBCaGñ k manbJ¦ a eRcI n

dU c eBalmkenH RBHbu N Ñ e tæ r eTI b sEmþ g Zm( l I l adU c RBHcnÞ k ñ ú g ézá e Bj bUN(mI Gg<úycab´pøitd*viciRtelITIGg<úy sEmþgZm(Edltak´EtgehIyeJl Zmμ k zakNþ a lbri s & TTaM g bY n eRJHehtu e naHÉg RBHmanRBHPaK eTI bRTg´ taM g elakTu k kñ ú g tM E Ngd* k M B U l za Pi k ¡ úTaM g Lay Gñ k d* R besI r CagBY k Pi k ¡ ú GñksEmþgZm(EdlCasavkrbs´tzaKtenaH KW buNÑ; kUnRbúsnagRJhμNImnþ a nI . Pi k ¡ ú E dlmanbJ¦ a ti c k* y ¨ a genaH kalnw g eJlZmμ k za k* d M e NI r eTAtetHttHdU c Gñ k xV a k´ E Pñ k kan´ e QI R ct´ e dI r :nedaylM : k

ni g dU c Gñ k

qø g s¬ a neQI EdledI r eTA:nRtw m Etmñ a k´ . EtGñ k manbJ¦ a eRcI n elI k ykKazaRtw m EtbY n :TmktaM g ehI y naM y kkareRb{beZ[b ni g ehtu p l mkrY m eZV I o RBHéRtbi d kEdlCaRBHBu T Æ t Rmas´ EdlmanTaM g EbbTab ni g


-229- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ Ebbx¬ s ´ e hI y sEmþ g . k* e RJHPaBCaGñ k manbJ¦ a eRcI n RBHku marksSbetæ r eTI b elI k ykKaza Rtw m EtbY n :TmktaM g ehI y naM y kkareRb{b eZ[b

ni g ehtu p lmkRbkbcU l nw g bTTaM g enaH

eZV I o RBHéRtbi d kEdl

CaRBHBu T Æ t Rmas´ manTaM g EbbTab ni g Ebbx¬ s ´ e hI y sEmþ g dU c eZV I o p, a eQI 5 BN( rI k enAkñ ú g RsHZmμ C ati ßdU c Gu C ceg, { geRbg ru M R beqHo eqHsenÆ a senÆ A enAelI k M B U l Pñ M s i e nru dU e cñ a H eRJHehtu e naHÉg eTI b RBH manRBHPaKRTg´ t aM g elakTu k kñ ú g tM E Ngd* k M B U l za Pi k ¡ ú T aM g Lay Gñ k Ca kM B U l elI s BY k Pi k ¡ ú E dleJlZm( y¨ a gvi c iR t Casavkrbs´ t zaKtenaH KW ku m arksSb; . Pi k ¡ ú E dlmanbJ¦ a ti c k* y ¨ a genaH sU m |I e RbI e vlaGs´ b Y n Ex k* mi n Gacer[nKazaRtw m EtbY n bT:n . cM E NkGñ k manbJ¦ a eRcI n QrelI C M han EtmYy k*er[n:nTaMgryTaMgJn´bT k*RBHGannÞetær elakQrelICMhan EdlkM B u g elI k Qan :nsþ a b´ E tmþ g b¨ u e NÑ a H mi n sY r dEdleT[t k* T TY l yk:nTaM g 6 mu W n bT TaM g mY y mu W n 5 Jn´ K aza kñ úg xN;EtmY y n@ u HÉg ç dUcykvlø×cgp,aeQITuk ç nigEdlelak:ner[nmkehIy k*taMgenAeday GakarEdl:nTTY l Tu k dU c sñ a mKM n U s elI p Þ a M g zμ ni g dU c xø a j´ r aCsI h¾ E dl


-230- Gdæ kfa mhaevTløs URt TI 3 dak´ k ñ ú g qñ a M g mas

eRJHehtu E dlelakmanbJ¦ a eRcI n

.

ehtu e naHÉg

eTI b RBHmanRBHPaK RTg´ t aM g elakTu k kñ ú g tM E Ngd* k M B U l za Pi k ¡ úTaM g Lay Gñ k EdlRbesI r CagBY k Pi k ¡ úE dlmanKti C asavkrbs´ t zaKtenaH KW GannÞ Gñ k mansti ç Gñ k manZi t i ‘bJ¦ a eRK}gcgcaM ’ ç Gñ k :nsþ a b´ e RcI n ç Gñ k Caóbdð a k ‘Gñ k beRmI ’ enaHKW GannÞ . Pi k ¡ ú E dlmanbJ¦ a ti c mi nGacnw g dl´ k M B U l RbePTbJ¦ a EdlEbk Zø a yTaM g bY n y¨ a g:neLI y cM e JHGñ k manbJ¦ a eRcI n eTI b nw g Gac . eRJH PaBCaGñ k manbJ¦ a eRcI n dU c EdleBalmkenH RBHmhaekadð i k etæ r eTI b dl´ b J¦ a EdlEbkZø a yTaM g bY n RbePT EdlsU m |I R kas´ e TAedayn& y mi n manTI b M p u t edayGM N ackarRbkbTu k kñ ú g xagedI m edaykarseRmc kar saksY r ni g karsþ a b´ . ehtu e naHÉg eTI b RBHmanRBHPaKRTg´ t aM g elak Tu k kñ ú g tM E Ngd* k M B U l za Pi k ¡ ú T aM g Lay tM E Ngd* R besI r énBY k Pi k ¡ ú Edl seRmcbJ¦ a EdlEbkZø a y Casavkrbs´ t zaKtenaH KW mhaekadð i k ; dU e cñ H . edayPaBCaGñ k manbJ¦ a eRcI n dU c eJlmkenH RBHezr; eTI b taM g bJØ a eLI g k* : n eqø I y k* : n TaM g BI r y¨ a gk* : n . xN;EdlelakGg< ú y


-231- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ kñ ú g TI s RmakeBlézá elak:ntaM g bJØ a RKb´ R bkareLI g mkehI y elak nw g vi n i c ä & y RBHsU R tenH taM g BI e dI m drabdl´ c b´ ‘b¨ u E nþ : n’ Ki t za Zmμ eTsnaenHlÁ h Y s RbmaN

caM : c´ e yI g nw g RtÚ v epÞ { gpÞ a t´ C amY y emT& B Zm(

CabgRbú s ZM tBI e naH RBHZm( e TsnaEdleyI g TaM g BI r nak´ e RbI m ti d U c Kñ a EtmY y

eRbI G ZüaRs& y dU c Kñ a Etmü¨ a gtaM g Tu k enH

d* R CaleRCA

dU c q& R tzμ

nw g kø a yCaZmμ e Tsna

ehI y nw g kø a yCaZmμ e Tsna

Edlmanóbkar;

eRcI n dU c TU k EdlctTu k Rtg´ k M B g´ sRmab´ G ñ k RtÚ v karqø g Gnø g ´ T w k TaM g bY n kEnø g ‘mhasmu R TTaM g bY n ’ ni g dU c rzTw m edayesHGaCaenyümY y Jn´ sRmab´ G ñ k RtÚ v kareTAsY K ( . dU e cñ H ehI y eTI b sY r bJØ a edI m |I e Rb{beZ[b vtæ ú E dleXI j ehI y . ehtu e naHeTI b za kñ ú g bNþ a karsY r TaM g enaH kñ ú g TI e nHR:zñ a ykkarsY r edI m |I e Rb{beZ[bvtæ ú E dleXI j ehI y . kñ ú g bTza mi n dw g c|as´ enH manesckþ I z a Gñ k EdlRtÚ v ehAza min manbJ¦a

k*e RJHmi n dw g c|as´ . RKb´ k Enø g mann& y dU c Kñ a enH . Jkü

za mi n Tan´ d w g c|as´ z a enHCaTu k ¡ KW mi n dw g c|as´ n U v esckþ I B i t Cab´ Tak´ T gnw g Tu k ¡ z a enHCaTu k ¡ Tu k ¡ m anRtw m Etb¨ u e NÑ H mi n manTu k ¡ E dleRkA GM B I e nH edaylk¡ N ;RBmTaM g ki c © tamesckþ I B i t . Jküza enHehtu


-232- Gdæ kfa mhaevTløs URt TI 3 oTu k ¡ e kI t eLI g KW mi n dw g c|as´ e daylk¡ N ; RBmTaM g ki c © t amesckþ I Bi t za esckþ I R :zñ a EdlCaehtu o ekI t Tu k ¡ EdlRbRBw t þ e TAza Tu k ¡ r Emg ekI t eLI g mkBI e sckþ I R :zñ a enH Caesckþ I B i t Cab´ T ak´ T gCamY y ehtu e kI t eLI g . Jküza enHCaesckþIr lt´T uk ¡e daymi n mansl´ KW mi ndw g c|as´ edaylk¡ N ;

RBmTaM g ki c © t amesckþ I B i t za

esckþ I r lt´ e daymi n mansl´

KW

karrlt´ T u k ¡

esckþ I B i t Cab´ T ak´ T gnw g ni g ehtu e kI t eLI g énTu k ¡

TaM g BI r za enHTu k ¡ ni g enHKW e htu o Tu k ¡ e kI t eLI g kaldl´ d M E NgenHehI y rEmgrlt´ e TAmi n manesssl´ . Jküza enHvtþ b di b tþ i o dl´ e sckþ I rlt´ T u k ¡ : nedaymi n mansl´ KW mi n dw g c|as´ t amesckþ I B i t EdlCab´ Tak´ T gnw g pø Ú v za

vtþ b di b tþ i e nH

rEmgeTAdl´ e sckþ I r lt´ T u k ¡ e daymi n man

esssl´ edaylk¡ N ; RBmnw g ki c © tamesckþ I B it . sU m|I k ñ úg Gnnþ r var; ‘var;énGnnþ r b|c© & y ’ k* K b|I R Cabxø w m saredayn& y enH . Etkñ ú g TI enH Kb|IRCabza elakeJldl´buK<lEdleZVIkmμdðan Edlkan´ykesckþI BitbYny¨agmkCaGarmμN¾edayseg¡ b . Bit ehI y bu K < lenH er[nsc© ; bY n Rbkarkñ ú g smñ a k´ G acarüedaykar sþ a b´ kaler[nrY c ehI y k* R bkan´ m aM y ¨ a genHza ev[rElgEtesckþ I : zñ a


-233- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ ecjehIy vtæúEdlCab´Tak´TgnwgPUmibI eQμaHza esckþIBit Cab´ Tak´ Tg CamY y nw g Tu k ¡ ç EdleQμ a Hza esckþ I B it Cab´ n w g ehtu o Tu k ¡ e kI t eLI g KW esckþ I R :zñ a ç karrlt´ KW karmi n RbRBw t þ e TAénTu k ¡ ni g ehtu e kI t eLI g énTu k ¡

eQμ a Hza

esckþ I B i t Cab´ T ak´ T gCamY y karrlt´ T u k ¡ : nedaymi n

manesssl´ ç kalkM N t´ d w g esckþ I B i t Cab´ Tak´ T gnw g Tu k ¡ ni g esckþ I Bit Cab´ T ak´ T gnw g ehtu e kI t eLI g énTu k ¡ k* c at´ C apø Ú v Edlesckþ I r lt´ e day mi n esssl´ é nTu k ¡ o seRmc k* e Qμ a Hza Caesckþ I B i t KW pø Ú v ‘odl´ esckþI r lt´ T u k ¡ : n edaymi n manesssl´ ’ kñ ú g sc© ; TaM g bY n RbkarenaH sc© ; BI r RbkardM b U g Cavdþ ; ç BI r RbkareRkay Cavi v dþ ; esckþ I R bkan´ m aM kñ ú g vdþ ; k* m an mi n Emnesckþ I R bkan´ m aM k ñ ú g vi v dþ ; . dU e cñ a H kal Rbkan´ m aM k* e Qμ a Hza Rbkan´ m aM k ñ ú g sc© ; Cab´ T ak´ T gCamY y Tu k ¡ edayRbkardU e cñ H . EdleQμaHza sc©;EdlCab´Tak´TgnwgTuk¡ k*KW xnÆTaMgR:M manrUbCaedIm . edI m|I n w g kM N t´ x nÆ 5 enaH k* Q ancu H edayGM N ackmμ d ð a n EdlmanZatu bY n CaGarmμ N ¾

ehI y eTI b kM N t´ m haPU t bY n y¨ a g

ni g rU b EdlGaRs& y

mhaPU t TaM g bY n za rUb . kalkM N t´ y¨ a genHza evTna sJ¦ a

sg¡ a r

vi J¦ a N EdlmanZatu b Y n enaHCaGarmμ N¾ Canam eTI beQμ a Hza kM N t´ z a


-234- Gdækfa mhaevTløs URt TI 3 vtæ ú B I r enHÉg KW namrU b dU c Cakat´ e dI m etñ a tKU kal:nkM N t´ b c© & y ni g vtæ ú E dlekI t eLI g eRJHbc© & y za k* v tæ ú e nHmi n Emnmi n manehtu KW manehtu manbc© & y

ç

k* G V I h ñ @

Cabc© & y

vtæ ú T aM g Laymanesckþ I m i n dw g CaedI m

‘Cabc© & y ’ y¨ a genHehI y k* e lI k eLI g kan´ l k¡ N ; Edlmi n eT[gza vtæ ú TaM g Gs´ e nH Carbs´ m i n eT[g eRJHGtæ z a mi n man . tBI e naHk* e lI k eLI g kan´ l k¡ N ;

3

y¨ a gza

CaTu k ¡

eRJHGakarekI t eLI g

vi n aseTA

ni g

eb[teb[n ç zaCarbs´ m i n manxø Ü n eRJHGakarmi n RbRBw t þ e TAkñ ú g GM N ac ç ehIyBicarNaeTAtamlMdab´vibsSna

k*rEmgseRmcpøÚvEdlputcakelak

:n kñ ú g xN;énpø Ú v ‘mK< x N;’ k* rEmgcak´ Z ø ú H sc© ; TaM g bY n Rbkar eday karcak´ Z ø ú H kñ ú g xN;EtmY y . rEmgRtas´ d w g edaykarRtas´dwgkñúgxN; EtmYy rEmgcak´ZøúHTuk¡ edaykarcak´ZøúH edayGMNackarkM Nt´dwg ç rEmg cak´ Z ø ú H ehtu e kI t eLI g edaykarcak´ Z ø ú H KW karlH ç rEmgcak´ Z ø úHesckþ I rlt´ e daymi n mansl´ e dayeZV IC ak´ c |as´ ç rEmgcak´ Z ø ú H pø Ú v edaykarcak´ Zø ú H eRBaHkarGb´ r M . rEmgRtas´ d w g Tu k ¡ edaykarRtas´ d w g eRBaHkarkM N t´ dw g . rEmgRtas´ d w g ehtu o Tu k ¡ e kI t edaykarRtas´ d w g karlH ç rEmg Rtas´dwgkarrlt´edaymin mansl´ edaykarRtas´dwgkareZVIoCak´c|as´ ç


-235- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ rEmgRtas´ d w g pø Ú v

edaykarRtas´ d w g karGb´ r M

.

eKcak´ Z ø ú H sc© ; TaM g bI

y¨ a gedayki c © cak´ Z ø ú Hesckþ I r lt´ e daymi n manesssl´ e dayGarmμ N ¾ . cM E Nkkñ ú g xN;énplrbs´ e KenaH mi n mankarKi t karrY b rY m ci t þ karyk ci t þ T u k dak´ ni g karBi c arNaza ² eyI g kM N t´ d w g Tu k ¡ kM B u g lHehtu o ekI t Tu k ¡ kM B u g eZV I o Cak´ c |as´ k arrlt´ e daymi n esssl´ kM B u g Gb´ r M p ø Ú v ³ . Et cM e BaHGñ k EdlkM B u g kM N t´ k an´ y kenaH

pø Ú v rbs´ G ñ k EdlkM B u g kM N t´ k an´

ykenaHÉg eZV I k i c © mankarkM N t´ d w g CaedI m kñ ú g sc© ; bI R bkaroseRmc Etmü¨ a g cak´ Z ø ú H esckþ I r lt´ e daymi n manesssl´ e dayGarmμ N ¾ . kñ ú g Jküza eRJHdU e cñ a H eTI b ehAza Gñ k manbJ¦ a enH edayTab bM p u t RBHesatabnñ ç x¬ s ´ T I b M p u t RBHxI N aRsB elaksEmþ g za CaGñ k manbJ¦ a cM E NkGñ k Edler[nsU R tJkürbs´ R BHBu T Æ ‘cb´ ’ bi d kTaM g bI eday:lI x ø H edayGdð k zaxø H edayGnu s nÆ i x ø H edaymu n eRkayxø H ehI y eZVIoCazñak´Tab nigzñak´x¬s´ EtminmansUm|IEtkarkM Nt´ykedayGMNac énkarmineT[g CaTuk¡ nigminmanxøÜneTenaH min:neQμ a Hza Gñ k manbJ¦ a eT enAEteQμ a Hza Gñ k mi n manbJ¦ a ‘dU c edI m ’ caM : c´ e BalzV I d l´ G ñ k Edl kan´ y kEtesckþ I d w g c|as´ ‘vi J ¦ a Ncri t ’ enaHza CaGñ k manbJ¦ a cU l pg


-236- Gdækfa mhaevTløs URt TI 3 hñ@ . RKaenH GñkEdl:nelIkeLIgkan´lk¡ N;bI y¨ag ehIyBicarNatam lM d ab´ v i b sSna nw g Ki t za ézá e nH ézá e nHÉg Grhtþ e nH eQμ a Hza CaGñ k manbJ¦a minEmnminmanbJ¦a . GñkmanbJ¦a kalGñkNaRBmoCYbCamYy k*CYb ‘Et’ cMENk ‘EdlmanbJ¦adUcKña’ cMENkkñúgRBHsURt elakeJl dl´ k arcak´ Z ø ú H b¨ u e NÑ a H . kñ úg Jküza esckþId wgc|as´ enH RBHmhaekadð i k etæ r rEmgsY r dl´ GV I Gñ k Edlykesckþ I d w g c|as´ N amkBi c arNasg¡ a renaH k* C aGñ k man bJ¦ a RBHmhaekadð i k etæ r eTI b sY r za x\ ú M R BHkru N asU m sY r vi b sSnaEdl RtÚ v mkesckþ I d w g c|as´ ni g ci t þ G ñ k eZV I k argarrbs´ k arBi c arNasg¡ a renaH CamY y elakm© a s´ . Jküza rEmgdw g c|as´ s u x xø H KW rEmgdw g c|as´ evTnaCasu x xø H . sU m |I k ñ ú g BI r bTxagelI k* T M n gdU c Kñ a EtmY y nu @ H Ég . edaybTza rEmgdwgc|as´s u xxøHenH sEmþ g dl´ k mμ d ð a nEdlmi n :neRbI rU b CaGarmμ N ¾ edayGM N acevTna Edlmkedayn& y CaedI m za kaleyI g esaynU v evTnaCasu x k* d w g c|as´ z a eyI g esaynU v evTnaCasu x KY r RCab xø w m sarénbTenaH tamn& y EdleJlTu k kñ ú g sU R t EdleJlGM B I k artaM g sti ‘sti b |dð a nsU R t’ nu @ H Ég .


-237- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ Jküza dU c Kñ a ‘1’ KW RBHezr;rEmgsY r za EdleQμ a HdU c Kñ a eRJH Gtæ z a RbkbRBmedaylk¡ N ; mankarekI t eLI g RBmKñ a CaedI m ßepSgKñ a cMe BaHRbkarenHmi n Kb|I y l´ z a RBHezr;ykvtæ ú E dlCarbs´ e lak ni g Edl enAelI e lakTaM g BI r KW bJ¦ a kñ ú g mK< ni g esckþ I d w g c|as´ é nvi b sSnaenH mklayLM K ñ a ehI y bM E bkecjCazñ a k´ ni g sY r dU c Gñ k mi n s<a l´ s m& y Et Kb|I R Cabza elaksY r dl´ k arlayKña RBmnwgesckþIdwgc|as´ lMnaMpøÚv kñúgesckþIdwgc|as´pøÚv

nigCamYyesckþId w g c|as´ é nvi b sSna

kñ ú g esckþ I

dw g c|as´ e dayvi b sSnab¨ u e NÑ a H sU m |I R BHezr; kalnw g eqø I y esckþ I e naH dl´ R BHmhaekadð i k ;enaH k* e BalJküCaedI m za vtæ ú T aM g enHdU c Kñ a Jküza kñúg krNI enaH bu K < l mi n Kb|I : nnU v vtæ ú TaM g enH KW énvtæ ú B Ir y¨ a g EdlekI t eLI g RBmKñ a TaM g kñ ú g xN;elaki y mK< TaM g kñ ú g xN;elaku t þ r mK< . Jkü za EckrM E lk manesckþ I z a mi n manGñ k NaGacnw g EckCaEpñ k ni g mk sEmþ g oeXI j sU m |I e sckþ I e pSgKñ a edayGarmμ N ¾ edayTI t aM g edaykar ekI t eLI g ßedaykarrlt´ e TA:n . k* Z mμ t aza Garmμ N ¾ r bs´ v tæ ú e naH> manehI y . Bi t Nas´ kal

¬1¦ sMsdæa = kñúgbidkERbfa dUcKña / layKña / RcLMKña .


-238- Gdækfa mhaevTløs URt TI 3 seRmcvtæ ú E dlCarbs´ E bbelak> ci t þ r EmgCaZM CaRbZan kalseRmc vtæ ú E dlenAelI e lak ‘1’ bBa¦ a rEmgCaZM CaRbZan . Bi t Nas´ sU m |I RBHsmμ a sm¬ ú T Æ kalRtas´ s Y r dl´ v tæ ú E dlCarbs´ E bbelak> k* mi n Rtas´ sY r y¨ a genHza mñ a lPi k ¡ ú Gñ k seRmcesckþ I d w g c|as´ R bePTNa Caesckþ I dw g c|as´ k ñ ú g pø Ú v CaxagedI m ßCaesckþ I d w g c|as´ k ñ ú g pø Ú v TI B I r TI b I ni g TI b Y n Etnw g Rtas´ s Y r edayGM N acci t þ z a mñ a lPi k ¡ ú Gñ k manci t þ y ¨ a gNa ni g mi n Rtas´ s Y r za mñ a lPi k ¡ ú Gñ k manpsS;y¨ a gNa / manevTnay¨ a gNa man sJ¦ a y¨ a gNa manectnay¨ a gNa sU m |I k alnw g RTg´ b J¦ t þ i k u s l ni g Gku s l k* R Tg´ b Ba¦ t þ i e dayGM N acci t þ y ¨ a genHza vtæ ú T aM g Laymanci t þ CaRbZan manci t þ R besI r bM p u t seRmcedayci t þ ni g Rtas´ z a vtæ ú E dlCa ku s letI d U c emþ c / kñ ú g sm& y Na ci t þ C aku s lEdlRtac´ e TAkñ ú g PU m i k am rEmgCarbs´ e kI t eLI g ehI y Etkalnw g RTg´ s Y r dl´ v tæ ú E dlenAelI e lak RTg´ m i n sY r za mñ a lPi k ¡ ú Gñ k manvtæ ú E dleZV I m u x naTI o b¨ H xÞ b ´ y ¨ a gNa man evTnay¨ a gNa mansBa¦ a y¨ a gNa manectnay¨ a gNa RTg´ n w g sY r eday GM N ackardw g c|as´ y ¨ a genHza Pi k ¡ ú kardw g c|as´ E dlGñ k seRmcehI y

¬1¦ kñ ú g Gdæ k fa)lI ³ Baküfa Ebbelak KW sM e dAykelaki y ³ / EbbelI e lak KW sM e dAykelaku t þ r ³ .


-239- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ dU c emþ c Cakardw g c|as´ k ñ ú g pø Ú v xagedI m ßCaesckþ I d w g c|as´ k ñ ú g pø Ú v TI B I r TI b I ni g TI b Y n sU m |I k ñ ú g «®nÞ i y sM y u t þ k* R tas´ E tvtæ ú E bbelak ni g Edl enAelI e lak kñ ú g Garmμ N ¾ b¨ ue NÑ a H y¨ a genHza mñ a lPi k ¡ úTaM g Lay «®nÞ i y 5 TaM g enH . 5 GV I x ø H / KW «®nÞ i y KW esckþ I e C] ç «®nÞ i y KW esckþ I Büayam ç «®nÞ i y KW esckþ I r lw k ç «®nÞ i y KW esckþ I t m, l ´ c i t þ m aM ç «®nÞ i y KW esckþ I d w g c|as´ ç mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay k* « ®nÞ i y KW esckþ I e C] EdlbuK<lKb|IeXIj:nBITINa Kb|IeXIj«®nÞiy KW esckþIeC]kñúgesatabtþiyg<; 4 y¨agenH

.

k* P i k ¡ ú T aM g Lay

«®nÞ i y

KW

esckþ I B üayam

EdlbuK<lKb|I:nBITI Na Kb|IeXIj«®nÞiy KW esckþIBüayamkñúgesckþI BüayamRtÚ v 4 y¨ a genH . Pi k ¡ ú TaM g Lay «®nÞ i y KW esckþ I r lw k Edl bu K < l Kb|I e XI j :nBI T I N a Kb|I e XI j «®nÞ i y KW sti kñ ú g sti d ð a n 4 y¨ a genH . mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay «®nÞ i y KW kartm, l ´ c i t þ m aM Edlbu K < l Kb|I : nBI T I N a Kb|I e XI j «®nÞ i y KW smaZi k ñ ú g Qan 4 y¨ a genH . mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay

«®nÞ i y

KW

bBa¦ a Edlbu K < l Kb|I e XI j :nkñ ú g TI N a

Kb|I e XI j «®nÞ i y KW bBa¦ a :nGM B I e sckþ I B i t d* R besI r 4 enH dU e cñ H . dU c kalBY k smø a j´ EdlmanRBHraCaCaKRmb´ 5 KW kU n Rbú s esdð I


-240- Gdækfa mhaevTløs URt TI 3 4 nak´ ni g RBHraCa 1 Gg< Ki t za BY k eyI g nw g elgnk¡ t þ # kS ehI y naM Kñ a edI r eTAtampø Ú v kaldl´ p Þ H kU n Rbú s esdð I m ñ a k´ 4 nak´ e T[tk* n aM K ñ a Gg< ú y esá { m . Gñ k EdlCam© a s´ p Þ H b¨ u e NÑ a H Edlbg< a b´ z a BY k Gñ k cU r orbs´ TM J r rbs´ s u I d l´ G ñ k TaM g enH cU r orbs´ R kGU b kRmgp, a ni g eRK}gsÁ i t sÁ a gCaedI m dl´ G ñ k TaM g enH

. kaleTAdl´ p Þ H Gñ k TI B I r ÇÇÇ TI bIÇ ÇÇ TI bY n

bYnnak´eT[t k*naMKñaGg<úyesá{m GñkCam©as´pÞHb¨ueNÑaH EdlGac:nbg<ab´ za BY k Gñ k cU r orbs´ T M J r rbs´ s u I dl´ G ñ k TaM g enH cU r orbs´ R kGU b kRmgp, a ni g eRK}gsÁ i t sÁ a gCaedI m dl´ G ñ k TaM g enH . kú ñ g RKaeRkayeK eTAdl´ R BHraCvaM g RBHraCab¨ u e NÑ a H RTg´ C aGñ k ZM k ñ ú g TI T aM g BY g k* k ñ ú g evla énRBHraCaenH RTg´ R tas´ b g< a b´ z a BY k Gñ k cU r orbs´ T M J r rbs´ s u I dl´ Gñ k TaM g enH cU r orbs´ R kGU b ni g kRmgp, a ni g eRK}gsÁ i t sÁ a gCaedI m dl´ Gñ k TaM g enH

.

kñ ú g RBHraCvaM g rbs´ R BHGg< n @ u H Ég

y¨ a gNa esckþIenHk*

dUecñaHÉg kal«®nÞiyEdlmanesckþIeC]CaKRmb´ 5 sUm|I kMBugekIteLIg enAkñúgGarmμN¾EtmYyCamYyKña dUckalsmøaj´TaMgenaH edIrtamzñl´CamYy Kñ a kñ ú g pÞ H dM b U g 4 nak´ e T[t naM K ñ a Gg< ú y esá { m Gñ k EdlCam© a s´ p Þ H b¨ u e NÑ a H Gacbg< a b´ k argar:n

y¨ a gNa ç esckþ I e nHk* d U e cña H

kalcM E NkRbkb


-241- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ dl´ R kEs ç «®nÞ i y KW esckþ I e C] Edlmanlk¡ N;kat´kþIGarmμN¾:n dac´xatb¨ueNÑaH rEmgCaZM CaRbZan ç «®nÞ i y d* e ssk* R sbeTAtam«®nÞiy KW esckþIeC]enaH . kaldl´smμb|Zan «®nÞiy KW esckþIBüayam Edl mankarp< g eLI g Calk¡ N ;b¨ ue NÑ a H rEmgCaZM CaRbZan Zm( d * e ssk* R sb eTAtam«®nÞ i y KW esckþ I B üayamenaH ç dU c kñ ú g pÞ H rbs´ G ñ k TI 2 ç 4 nak´ eT[teRkABI e nH k* G g< ú y esá { m Tu k om© a s´ p Þ H b¨ u e NÑ a H CaGñ k bg< a b´ k argar dU e cñ a H . kaldl´ k artaM g kñ ú g esckþ I r lw k «®nÞ i y KW esckþ I r lw k Edlman karR:kdCalk¡ N ;b¨ u e NÑ a H EdlCaZM CaRbZan Zm( d * e ssk* R sbeTA tam«®nÞ i y KW esckþ I r lw k enaH dU c kñ ú g pÞ H rbs´ G ñ k TI 3 ç 4 nak´ e T[t Gg< ú y esá { m Tu k om© a s´ p Þ H b¨ u e NÑ a H CaZu r ;kñ ú g karbg< a b´ k argar dU e cñ a H . kaldl´ k arrY c pu t eRJHGM N acQan «®nÞ i y KW kartm, l ´ c i t þ maM Edlmanesckþ I m i n raymayCalk¡ N ;b¨ u e NÑ a H EdlCaZM CaRbZan Zm( d * e ss k* R sbeTAtam«®nÞ i y KW kartm, l ´ c i t þ m aM e naH ç dU c kñ ú g pÞ H rbs´ G ñ k TI 4 ç 4 nak´ e T[tGg< ú y esá { m Tu k om© a s´ p Þ H b¨ u e NÑ a HCaZu r ; kñ ú g karbg< a b´ k ar dU e cñ a H .


-242- Gdæ kfa mhaevTløs URt TI 3 kalmkdl´ e sckþ I B i t d* R besI r «®nÞ i y KW esckþ I d w g c|as´ Edl manesckþ I d w g c|as´ C alk¡ N ;b¨ u e NÑ a H EdlCaZM CaRbZan Zm( d * e ss k* R sbeTAtam«®nÞ i y KW esckþ I d w g c|as´ b ¨ u e NÑ a H ç dU c kalcU l dl´ R BH raCvaM g kñ ú g eBlcu g eRkay ç 4 nak´ e T[t k* G g< ú y esá { m RBHraCab¨ u e NÑ a H EdlRTg´ R tas´ b g< a b´ k argarkñ ú g RBHraCvaM g dU e cñ a H . RBHmhaekadð i k etæ r CaGñ k :nTTY l karEtgtaM g kñ ú g tM E Ngd* k M B U l elI s Pi k ¡ ú s avk dl´ e sckþ I E bkZø a y kalnw g sY r er]gEbbelak elak k* e ZV I c i t þ o CaZM CaRbZan ehI y eTI b sY r kalnw g sY r dl´ e r]gEdlenAelI elak k* e lI k ykesckþ I d w g c|as´ m koCaZM CaRbZan ehI y eTI b sY r . cM E NkRBHsarI b u t þ e tæ r CaemT& B Zm( k* e daHRsayy¨ a genaHdU c Kñ a eday RbkardU e cñ H Ég . Jküza

rEmgdw g TU e TAdU c emþ c

elakd* m anGayu

/

KW

bBa¦ a

dw g c|as´ n U v pø Ú v rEmgdw g c|as´ n U v Zm( E dlCaesckþ I B i t bY n Rbkary¨ a gNa edayTM n gCaedI m za enHTu k ¡ . Jküza rEmgdw g c|as´ e naH KW sU m |I vi B a¦ a N

dw g c|as´ k ñ ú g pø Ú v k* r Emgdw g c|as´ y ¨ a genaHdU c Kñ a

.

Jküza

vi B a¦ a N dU c emþ c KW esckþ I d w g c|as´ k ñ ú g vi b sSna edayTM n gCaedI m za


-243- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ edI m za vtæ ú N aEdlCaGñ k tak´ E tg Gñ k RtÚ v tak´ E tg ‘vtæ ú e naH’ mi n eT[g Jküza vi B a¦a Ndwgc|as´vtæú enaH KW sU m |I v i B a¦ a Ndw g c|as´ e dayvi b sSna k* r Emgdw g c|as´ v tæ ú e naH dU e cñ a HdU c Kñ a . Jküza eRJHdU e cñ a HZm( T aM g enH KW eRJHehtu e naH Zm( T aM g enH . Jküza dU c Kñ a KW layKñ a eRJHkar ekI t RBmKñ a rlt´ R BmKñ a manTI G aRs& y dU c Kñ a ni g manGarmμ N ¾ d U c Kñ a . Jküza Kb|IGb´r Mb Ba¦a enH elakbM N gykbBa¦ a kñ ú g mK< cM E Nkvi B a¦ a N EdlRbkbRBmnw g bBa¦ a enaH k* RtÚ v Gb´ r M o RBmKñ a nw g bBa¦ a enaHpg . Jkü za viBa¦aN CavtæúEdlRtÚvkMNt´dwg enH elakeJlsMedAykviBa¦aNkñúg vibsSna cMENkbBa¦aEdlRbkbnwgviBa¦aNkñúgvibsSnaenaH k* K b|I k M N t´ RBmnw g vi B a¦ a NenaHpg . 135 ehtudUcemþc elakeTIbsYrJküza evTna evTna / sUm|I dUecñH k*RtÚvkMNt´za elaksMedAykEtevTnaEdlsRmab´BicarNa RtiHriH EdlRbRBw t þ e TAkñ ú g PU m i b I b ¨ u e NÑ a H . Jküza rEmgesaysu x xø H KW rEmg esay KW tamesayGarmμ N ¾ E dlCasu x

. TM n gdU c Kñ a Etmü¨ a genHÉg

rEmgeRbI : nsU m |I k ñ ú g BI r bTmu x pg . Bit Nas´ elakeJldl´ G armμ N ¾ E dlCasu x mi n EmnTu k ¡ mi n Emn


-244- Gdækfa mhaevTløs URt TI 3 su x kñ ú g TI e nH tammhali s U R tenHza mhali Rbsi n ebI r U b enHnw g CaTu k ¡ Etmü¨ a g RtÚ v Tu k ¡ B al´ R tÚ v RtÚ v Tu k ¡ R Kbsg, t ´ su x cU l mkmi n :n Rbsi n ebI y ¨ a genH BY k stV k * m i n Kb|I g b´ R Cb´ k ñ ú g rU b . mhali eRJHehtu E dl rU b enHÉg Casu x RtÚ v su x Bal´ R tÚ v RtÚ v su x RKbsg, t ´ c U l mk Tu k ¡ c U l mkmi n :n dU e cñ a H BY k stV e TI b gb´ R Cb´ k ñ ú g rU b eRJHgb´ R Cb´ eTI b Cab´ ç eRJHCab´ eTI b mi n rY c pu t . Rbsi n ebI e vTnaenH .l. sJ¦a .l. sg¡ar TaMgLay

.l.

mhali

RbsinebIviJ¦a NenH

nwgCaTuk¡Etmü¨ag

.l.

eTIbminrYcput . edayRbkardU e cñ H . mü¨ a geT[t Kb|I R Cabesckþ I k ñ ú g er]gevTnaenH y¨ a genHza evTna EdlCasu x mY y eT[t k* r EmgeZV I e vTnamu n oCaGarmμ N ¾ e hI y eTI besay . evTnaEdlCaTu k ¡ C axageRkay k* r EmgeZV I e vTnaEdlCaTu k ¡ mu n oCaGarmμ N ¾ ehIy eTIbesay . evTnaEdlminEmnTuk¡minEmnsuxCaxageRkay k*rEmg eZVIevTnaEdlCaGTuk¡msuxmunoCaGarmμN¾ehIy eTIbesay . manJkü EdlelakeJlTu k y¨ a genHza evTnanu @ H Ég rEmgesay mi n manGñ k déT Na EdleQμ a Hza CaGñ k esay . RBHmhaekadð i k etæ r sY r dl´ G V I kñ úg bTenHza sBa¦a sBa¦a Jküza


-245- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ lk¡ N ;énsBa¦ a za lk¡ N ;énsBa¦ a kñ ú g TI R Kb´ k Enø g kñ úg RKb´ k alkþ I én bJØ a za GV I C alk¡ N ;énsBa¦ a GV I C alk¡ N ;énsBa¦ a kñ ú g TI R Kb´ k Enø g kñ ú g kalRKb´ k alenH Etmü¨ a gdU c Kñ a n@ u H Ég . sU m |I d U e cñ H k* K b|I k M N t´ T u k za elaksM e dAykEtsBa¦ a EdlekI t RBmCamY y esckþ I B icarNa Rti Hri H Edl RbRBw t þ e TAkñ ú g PU mi b I b¨ ue NÑ a H Jküza rEmgcaMB N(ex[vxøH KW kaleZV I b ri k mμ kñ ú g p, a eQI B N( e x[v ßkñ ú g sM B t´ e hI y odl´ ó bcar; ßGb|na eQμ a Hza rEmgcaM : n k* k ñ ú g Gtæ e nH eRbI : nTaMgsBa¦akñúgbrikmμ TaMgsBa¦akñúgóbcar; TaMgsBa¦akñúgGb|na sUm|Is Ba¦ a EdlekI t eLI g kñ ú g BN( e x[vza BN( ex[v k* eRbI : ndU c Kñ a . kñ ú g BN( e l]gCaedI m k* T M n genHÉg . ehtu d U c emþ c elakeTI b mi n kan´ y kbBa¦ a Etkan´ y kvtæ ú T aM g bI e nH KW evTna sBa¦ a vi B a¦ a N kñ ú g bTTaM g enHza Gñk manGayu k*evTna sBa¦a viB a¦ aN y¨ a gNa eRJHmi n EmnCakarrY m ykmkTaM g Gs´

.

Bi t ehI y

kalkan´ y kedaybBa¦ a evTnaCaedI m EdlRbkbCamY y bBa¦ a k* : n Edl mi n Rbkbmi n man

.

Etkalmi n kan´ y kbBa¦ a enaH

ç

kalZm( T aM g enaH

:nTTY l karkan´ y kehI y . evTnaCaedI m TaM g EdlRbkbCamY y bBa¦ a kþ I mi n Rbkbkþ I TI b M p u t sU m |I E tZm( KW TV i b Ba© v i B a¦ a NTaM g 10 dY g k* C akar


-246- Gdækfa mhaevTløs URt TI 3 :npg . dU c esckþ I z a bu r s 3 nak´ Kb|I e Jlza GM e :H GM e :H Gñ k TI 4 za GMe:HRkgEkv kñúgGñkTaMgenaH ç 3 nak´dMbUg rEmgmankarsμanxø H karKi t sμ a nCaedI m xø H ni g GM e :HcM n Y n eRcI n NamY y edayTI b M p u t kalEsVg rksUm|IEtsréssURt ßGMe:HRkgEkv k*rEmg:nbnþicbnþÜc y¨agNa ç Kb|I R CabRbkareRb{beZ[b

dU e cñ a H

.

mü¨ a geT[t

elakxø H k* e Jlza

elakedaHRsayTu k ehI y eRJH:nkarRbkbeTARBm> Kñ a CamY y vi B a¦ a N ni g bBa¦ a mkBI x ageRkamehI y eRJHdU e cñ a H eTI b mi n cat´ c U l kñ ú g TI e nH eRJH elak:nedaHRsayTukehIy . Jküza GñkmanGayu evTna KW karesay Na KW evTnarEmgesayGarmμ N ¾ N a sU m|I s Ba¦ a k* r EmgcaM G armμ N ¾ e naH dU c Kñ a . Jküza rEmgcaMGarmμN¾Na mann&yza sBa¦arEmgcaMGarmμN¾ Na sUm|IviBa¦aN k* r Emgdw g c|as´ G armμ N ¾ e naHdU c Kñ a . «LÚ v enH Kb|I R Cabesckþ I e pSgKñ a ni g esckþ I m i n epSgKñ a kñ ú g Jkü TaM g enH KW sBa¦ a vi B a¦ a N bBa¦ a kñ ú g JküTaM g 3 enaH epSgKñ a Rtw m Et JkünaM m u x ‘óbsK< ’ b¨ u e NÑ a H . cM E NkbTza rEmgdw g mi n manesckþ I epSgKña . sUm|IkñúgGtæza dwg rbs´bTenaH k*Kb|IRCabesckþIepSgKña . Bit Nas´ sBa¦a Rtw mEtcaM G armμ N ¾ edayGM N acBN( e x[vCaedI m b¨ u e NÑ a H


-247- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ mi n Gacodl´ k arcak´ Z ø ú H lk¡ N ;TaM g bI KW mi n eT[g CaTu k ¡ CaGntþa :n . viB a¦ aN rEmgdw g c|as´ G armμ N ¾ e dayGM N acBN( e x[vCaedI m ni g odl´ karcak´ZøúHlk¡N; manmineT[gCaedImk*:n EtnwgoxVl´xVaydl´karR:kd énmK< mi n :n . bBa¦a rEmgdw g Garmμ N ¾ e dayGM N acBN( e x[vCaedI m k* :n odl´karcak´ZøúHlk¡N; edayGMNacesckþImineT[gCaedImk*:n nig xVl´xVayehIy GacoseRmcdl´k arR:kdénmK< : npg . dU c esckþ I z a eyI g ykkhabN;mkKrTu k elI b nÞ H kþ a rbs´ h i r J¦ i k kalbu K < l 3 nak´ KW ku m artU c mi nTan´ d wg kþ I bu r sGñ k Rsú k ni g hi r J¦ i k mkQremI l . ku m ar tU c Edlmi n Tan´ d w g kþ I rEmgdw g :nRtw m Etkarvi c i R tsÁ a tlÁ ni g RbePTbY n RCúg ßmUlrbs´khabN;b¨ue NÑaH mindwgza vtæúenH EdleKRKb´Kñadwgza CaEkv eRK}góbePaKbri e PaK rbs´ m nu s STaM g Lay .

bu r sGñ k Rsú k

rEmgdw g dl´ k arvi c i R tCaedI m pg dw g TU e TAdU c Gñ k RKb´ K ñ a za CaEkv sRmab´ eRbICaeRK}góbePaKbriePaKrbs´GñkTaMgLaypg Etmindwgza k*khabN; enHEkøgkøay ßminEkøgkøay enHeRKatRKat enHlÁit ç hi r J¦ i k rEmgdw g dl´ e sckþ I v i c i R tCaedI m pg dw g TU e TAzaCaEkvpg dw g dl´ e sckþ I E kø g kø a y CaedI m pg ni g k* k aldw g ehI y k* e mI l rU b enaHxø H sþ a b´ s M e Lgxø H hi t kø i n


-248- Gdækfa mhaevTløs URt TI 3 xø H

li T Æ r sxø H

ykédcab´ e mI l esckþ I Z á n ´

pli t enARsú k ÉeNaHxø H Ci t RsHZmμ C ati É eNaH

dw g za

ni g Rsalxø H

pli t kñ ú g extþ É eNaH

ehI y k* d w g za kñ ú g Rkú g ÉeNaH

eRkamRsemalPñ M É eNaH Rtg´ R caM g Tenø É eNaH

pli t edayGacarüÉeNaHxø H y¨ a gNa ç sBa¦a k* d U c ku martU c Edlmi n Tan´ d w g kþ I emI l khabN; rEmgcaM G armμ N ¾ e dayGM N acBN( e x[vCaedI m b¨ u e NÑ a H . vi B a¦ a N k* d U c bu r sGñ k Rsú k emI l khabN; rEmgdwgGarmμN¾ edayGM NacBN(ex[vCaedImpg odl´karcak´ Z ø ú H lk¡ N ; edayGM N ac mi n eT[gCaedI m pg . bBa¦ a dU c hi r J¦ i k emI l khabN; rEmgdw g Garmμ N ¾ edayGM N acBN( e x[vCaedI mpg dl´ n U v karcak´ Z ø úH lk¡ N ; edayGM N ac mi n eT[gCaedI m pg oxV l ´ xVayehIydl´esckþIR:kdnUvpøÚv ‘mK<’ pg y¨ag enaHÉg . cMENkesckþIepSgKñ a énvtæ ú T aM g enaH cak´ Z ø ú H :nlM : k . eRJHehtu e naH RBHnaKesn eTI b eJlza mhabBi R t RBHmanRBHPaK RTg´:neZVIvtæúEdleZVI:nlM:kehIy elakm©as´naKesnd*ceRmIn vtæ ú E dleZV I : nlM : k GV I E dlRBHmanRBHPaKRTg´ : neZV I e hI y mhabBi R t vtæ ú E dleZV I : nlM : k EdlRBHmanRBHPaKRTg´ : neZV I e hI y KW esckþ I EdlRTg´ R :b´ k arkM N t´ v tæ ú E dlCaci t þ ni g vtæ ú E dlekI t CamY y ci t þ Edlmi n


-249- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ manrU b rag RbRBw t þ e TAkñ ú g Garmμ N ¾ E tmY y CamY y Kñ a za enHKW vtæ ú E dleZV I naTI b ¨ H xÞ b ´

enHKW

vtæ ú E dleZV I n aTI e say

vtæ ú E dleZV I n aTI c U r ci t þ

enHKW

enHKW

vtæ ú E dleZV I n aTI K i t

vtæ ú E dleZV I n aTI c aM enHKW .

dU c bu K < l Edlyk

eRbg 5 RbePTenH KW eRbglá eRbgés¬ eRbgRsKM eRbglØ ú g eRbgrav mkdak´ c U l kñ ú g PaCn;EtmY y ehI y ykeQI m kkU T aM g ézá ehI y k* d Y s Eck ecjBI K ñ a za enHeRbglá enHeRbgés¬ enHk* r ab´ z a eZV I : nlM : keTAehI y éRkElgeZV I o lM : kéRkElgCagenaHeT[t eRJHRBHmanRBHPaK RBHGg< C a Zmμ r aCa

RBHZmμ i s Sera

eRJHesckþ I E dlRTg´ s eRmcRBHsBV J ¦ ú t J¦ a N

d*RbesIrehIy Rtas´sEmþgkarkMNt´ Zm( EdlminmanrUbragmin:n Edl kM B u g RbRBw t þ e TAkñ ú g Garmμ N ¾ E tmY y dU c Kñ a TaM g enH . Kb|I R Cabesckþ I e nH za

dU c Kñ a nw g dgTw k mkEckCacM E Nk>

y¨ a genHza

enHCaTw k rbs´ T enø

Kg< a enHrbs´ T enø y mu n a kñ ú g Tenø Z M T aM g 5 ExS hU r cU l kan´ s mu R TehI y dU e cñ a H . 136 Jküza EdllHbg´ e cjehI y KW rlas´ e cjeTAehI y ßEdlRtÚ v lHbg´ e hI y . kalkñ ú g Jküza EdllHbg´ecjehIy enaH TaM g 5 kalmanesckþ I z a EdlRtÚ v lHbg´ e hI y k* K b|I R Cabza Catti -


-250- Gdæ kfa mhaevTløs URt TI 3 yavi P tþ i . manJküEdlelakGZi b |ayTu k za Edlvi B a¦ a NRtÚ v rlas´ ecjBI « ®nÞ i y TaM g 5 ehI y RbRBw t þ e TAkñ ú g TV a rci t þ ßEdlRtÚ v «®nÞ i y TaM g 5 lHbg´ e caleTAehI y eRJHesckþ I E dlvi B a¦ a NenaH mi n cU l dl´ s PaB CaTItaMg:n . Jküza brisuTÆi KW minmanGVIcUleTAeZVIoesAhμg . Jkü za menavi B a¦ a N KW edayrU : vcrctu t æ C Äanci t þ . Jküza Kb|I E NnaM G V I KW Kb|I d w g GV I eRJHvtæ ú E dlKb|I d w g kñ ú g JküCaedI m za Zmμ t avtæ ú E dlKb|I ENnaM x ø H vtæ ú x ø H enAmanÇÇÇ Zm( elakehAza enyü Kb|I E NnaM Kb|I d w g Kb|I d w g GakasanJ© a ytn; y¨ a gNa GrU : vcrsmabtþ i Edlbu K < l Kb|I dwg:nedaycitþ EdlmanQanTIbYn EdlRtac´eTAkñúgrUbCaGarmμN¾ eRJH dU e cñ a H

Gñ k EdlenAkñ ú g QanTI bY n

EdlRtac´ e TAkñ ú g rU b

rEmgGaceZV I o

GrU : vcrsmabtþ i ‘karcU l dl´ Q an Edlmi n Rtac´ e TAkñ ú g rU b ßRtac´ e TA kñ ú g vtæ ú E dlmi n EmnrU b ’ ekI t eLI g :n . eRJHGrU : vcrsmabtþ i rEmg seRmcdl´ G ñ k EdlenAkñ ú g QanTI b Y n EdlRtac´ e TAkñ ú g rU b :n . dU e cñ a H RBHsarI b u t þ e tæ r eTI b eqø I y za Kb|I d w g ‘ßENnaM ’ GakasanJ© a ytn; dU e cñ H . kalebI d U e cña H ehtu d U c emþ c eTI b mi n eJldl´ e nvsJ¦ a nasJ¦ a ytn;pghñ @ eRJHmi n mankarcat´ T u k mY y Epñ k epSgeT[t kñ ú g CY r envsJ¦ a -


-251- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ nasJ¦ a ytn;enaH bu K < l nw g Bi c arNaedayPaBCaBY k > ‘ni g ’ edayPaB Can& y > k* : n . karcat´ T u k CaEpñ k > rEmgmi n ekI t dl´ P i k ¡ ú sU m |I z ñ a k´ RBHZmμ e snabtI k * e day

.

eRJHdU e cñ a H

sU m |I R BHezr;k* B i c arNaeday

PaBCaBY k > ‘ni g ’ edayPaBCan& y > ehI y k* e qø I y za :n»eKeBalmk za vtæ ú T aM g enHmi n manehI y rEmgman RBmTaM g manehI y rEmgvi n as eTAy¨ a genH edayRbkardU e cñ H . cM E NkRBHmanRBHPaK eRJHRBHsBV J¦ ú t J¦ a NenAkñ ú g kNþ a b´ R BHhsæ RTg´ e lI k vtæ ú e RcI n Cag 50 y¨ a g sU m |I kñ ú g envsJ¦ a nasJ¦ a ytn;

edaykarelI k eLI g CaGg<

cat´ T u k CaEpñ k >

ehI y Rtas´ z a karseRmcGrhtþ p l manRbmaNb¨ u e NÑ H ni g karcU l dl´ e sckþ I c aM ‘sJ¦ a smabtþ i ’ dU e cñ H . Jküza rEmgdwgc|as´ edaybBa¦ack¡ú KW rEmgdw g edaybJ¦ a Edl eQμ a Hza CaEkvEPñ k eRJHGtæ z a CaGñ k naM o eXI j RKb´ p ø Ú v . kñ ú g Jküza rEmgdwgc|as´edaybBa¦ack¡ú enaH bJ¦ a man 2 y¨ a g KW bJ¦ a kñ ú g smaZi ni g bJ¦ a kñ ú g vi b sSna . rEmgdw g c|as´ TaM g edayki c © TaM g edaykarmi n vegV g edaybJ¦akñúgsmaZi . elakeJlkardwgGarmμN¾edaykarcak´ZøúHlk¡N; :n KW cak´ Z ø úH edaybJ¦ a kñ ú g vi b sSna . Jküza edI m |I R tÚ v karGV I KW GV I C a


-252- Gdæ kfa mhaevTløs URt TI 3 esckþ I R tÚ v karénbJ¦ a enH . kñ ú g JküCaedI m za manesckþ I d w g éRkElg CaTI R tÚ v kar KW eQμ a Hza manesckþ I d w g éRkElgCaTI R tÚ v kar eRJHrEmg dw g éRkElgnU v vtæ ú E dlnw g Kb|I d w g d* y ¨ a géRkElg . EdleQμ a Hza man karkM Nt´dwgCaTIRtÚvkar eRJHrEmgkMNt´dwgvtæúEdlnwgRtÚvkMNt´odwg . eQμ a Hza mankarlHCaTi s edA k* e RJHlHvtæ ú E dlRtÚ v lH . bJ¦ a enH sU m |I E dlCaelaki y b|J¦ a

k* m anesckþ I d w g éRkElgCaTI R tÚ v kar

man

esckþ I k M N t´ d w g CaTI R :zñ a ni g mankarlHedaykarRKbsg, t ´ C aTi s edA . EdlCaelaku t þ r b|Ba¦ a k* manesckþ I d w g éRkElgCaTI R tÚ v kar mankarkM N t´ dw g Caesckþ I R :zñ a ni g mankarlHedaykarkat´ p þ a c´ C aTi s edA . kñ ú g bJ¦ a TaM g BI r enaH elaki y b|J¦ a rEmgdw g c|as´ TaM g edayki c © TaM g edaykarmi n vegV g ç elaku t þ b |J¦ a rEmgdw g c|as´ e daykarmi n vegV g . 137 Jküza GaRs&ykareXIj d*R twm RtÚv KW GaRs& y kareXI j d* R tw m RtÚ v kñ ú g vi b sSna ni g kareXI j d* R tw m RtÚ v kñ ú g mK< . Jküza bretaeXas; KW karsþ a b´ s M e LgEdlCaTI s b|ay . Jküza eyaniesamnsikar; KW eZVITukkñúgcitþedayó:y ‘viZIkar’ rbs´xøÜn . sUm|IkñúgBYkRBHsavkTaMgenaH bc©&yTaM g BI r rEmgKY r :ndl´


-253- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ RBHezr;CaemT& B Zm( ‘RBHsarI b u R t’ b¨ u e NÑ a H . eRJHRBHezr;sU m |I : n bMeBj:rmImkmYyGseg¡yü kéRmmYyEsnkb| k*minTan´GaclHkiels sU m |I E tbnþ i c edayZmμ t arbs´ x ø Ü n :n

.

Etkal:nsþ a b´ K azaenH

GM B I

RBHGsSCi e tæ r EdlmanCaedI m za vtæ ú B Y k Na manehtu C aEdnekI t ‘ekI t mkBI e htu ’ eTI bcak´ Z ø úH :n . sRmab´ RBHbec© k eJZi B a¦ a N ni g sBV J¦ Ú B u T Æ mi n mankarCab´ T ak´ T gnw g bretaeXas; . Gñ k EdltaM g enAkñ ú g eyani e samnsi k ar;b¨ u e NÑ a H eTI b nw g oekI t bec© k eJZi B a¦ a N ni g sBV J ¦ Ú K u N TaM g Lay:n . Jküza EdlÇÇÇ CY y p< t ´ p < g ´ KW :nTTY l óbkar;ehI y . Jküza esckþ I e XI j RtÚ v KW esckþ I e XI j RtÚ v kñ ú g Grhtþ m K< ‘pø Ú v énkar :nCaRBHGrhnþ ’

esckþ I e XI j RtÚ v kñ ú g Grhtþ m K< e naH

ekI t kñ ú g xN;én

pl . EdleQμ a Hza manesckþ I e XI j karrY c pu t eRJHci t þ C apl eRJH karrY c pu t eRJHbdi b tþ i p ø Úv ci t þ C aplrbs´ e lak . EdleQμ a Hza manpl KW vtæ ú E dlhU r ecjmkBI k arrY c pu t kñ ú g pø Ú v ci t þ eRJHpl KW vtæ ú E dlhU r ecjmk eJlKW karrY c pu t kñ ú g pø Ú v ci t þ r bs´ e lak . sU m |I k ñ ú g bTTI B I r k* m anTM n gEtmY y enHÉg . ni g Kb|I R Cabza kñ ú g plTaM g enH plTI 4 eQμ a Hza karrY c pu t eRJHesckþ I d w g c|as´ vtæ ú d * e ssCakarrY c pu t eRJH


-254- Gdækfa mhaevTløs URt TI 3 ci t þ . kñ ú g JküCaedI m za EdlsI l CY y TM n u k bRmú g ehI y sI l Edlman esckþ I b ri s u T Æ i 4 y¨ a g eQμ a Hza sI l . Jküza karsþ a b´ KW kar sþ a b´ e r]gr¨ a vEdlCaTI s b|ay . Jküza sakcä a :ndl´ JküEdl kat´ e sckþ I x u s eXø { gXø a tkñ ú g kmμ d ð a n . Jküza smz; ‘esckþ I s á b ´ ’ :ndl´

smabtþ i

8

Edlmanvi b sSnaCa:T

.

Jküza

vibsSna

‘esckþIeXIjc|as´’ KW kartameXIj ‘GnubsSna’ 7 y¨ a g . k* É RBHGrhtþ m K< rEmgekI t eLI g ehI y opldl´ G ñ k EdlkM B u g bMe BjsI l Edlmanesckþ I bri s u T Æ i bY n y¨ a g

sþ a b´ e r]gr¨a vEdlCasb|ay

kat´ e sckþ I x u s eXø { gXø a tkñ ú g kmμ d ð a n eZV I k argarkñ ú g smabtþ i 8 Edlman vi b sSnaCa:T Gb´ r M k artamBi c arNaeXI j 7 y¨ a gehI y . Kb|I R Cab esckþ I e Rb{beZ[bdU c Gñ k cg´ bri e PaKsV a yTu M E pÁ m Cab´ mat´ T w k eZV I r bgCu M v i j kU n edI m sV a yy¨ a grw g maM ç kan´ q ñ a M g Tw k eRsacTw k kñ ú g RKaxø H > ç eZV I T M n b´ y¨ a gmaM e dI m |I k arBarTw k mi n ohU r ecj ç ykvlø × E dlenACi t > kM N at´ eQI s á Ü t > sM b u k RsemacRkhm ßsrésBI g Jgecalecj ç ykcb ‘ßcbCI k ’ eTARCM ú C u M v i j Kl´ k ñ ú g evlaxø H ç kaleKRbú g Rby& t ñ e ZV I e htu R Kb´ 5 y¨ a g dU c EdleJlmkenHehI y sV a yk* c eRmI n ehI y opl . Kb|I


-255- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ eXI j sI l Edlmanesckþ I b ri s u T Æ b Y n y¨ a g dU c kareZV I r bgCu M v i j edI m eQI ç karsþ a b´ e r]gr¨ a v ‘Zmμ ; ’ dU c kareRsacTw k kñ ú g evlaxø H > ç smz; dU c kar eZV I e sckþ I r w g maM e dayTM n b´ ç karkat´ e sckþ I x u s eXø { gXø a tkñ ú g kmμ d ð a n dU c karykvlø × E dlenACi t > ecj ç karGb´ r M b J¦ a eRK}gtamBi c arNaeXI j 7 y¨ a g dU c karykcbmkRCM ú C u M v i j Kl´ k ñ ú g evlaxø H ç Kb|I R Cabkaropl KW PaBCaRBHGrhnþ eRJHesckþ I e XI j RtÚ v nU v vtæ ú 5 y¨ a g TaM g enH rbs´ Pi k ¡ ú e nH tamTM n u k bRmú g ehI y dU c evlaedI m sV a y Edlehtu T aM g 5 y¨ a g enaH tamTM n u k bRmú g ehI y oplEpÁ m qá a j´ dU e cñ a H . 138

RBHmhaekadð i k etæ r

rEmgsY r dl´ G V I k ñ ú g JküenHza

Gñ k

manGayu PBmanb¨ u n μ a n RBHezr;rEmgsY r za esckþ I b nþ e TAdl´ # sKl´ Etmþ g bu K < l lá g ´ B Y k NarEmgmi n rY c cakPB x\ ú M n w g sU m sY r dl´ P BTaM g enaH kñ ú g PBTaM g enaH Jküza kamPB eRJHRBHezr;rY m ykvtæ ú T aM g BI r KW kar eZV I E dlocU l dl´ k amPB ni g xnÆ EdltNØ a manH ni g Ti d ð i R bkan´ T u k EdlekI t eLI g mkeRJHkareZV I E tmü¨ a g ehI y eTI b eJlza kamPB sU m |I kñ ú g rU b PB ni g GrU b PB k* m anTM n gdU c Kñ a enHÉg . Jküza teTA :ndl´ kñ ú g GnaKt . karekI t eLI g kñ ú g PBzμ I e T[t eQμ a Hza karekI t eLI g y¨ a g


-256- Gdæ kfa mhaevTløs URt TI 3 éRkElgkñ ú g PBzμ I e T[t kñ ú g TI e nH elaksY r dl´ k arvi l vl´ sø a b´ e kI t . esckþ I e RtkGry¨ a géRkElgkñ ú g vtæ ú e naH> y¨ a genH KW esckþ I e RtkGry¨ a g éRkElgkñúgrUb

esckþIeRtkGry¨agéRkElgkñúgsMeLgCaedI m

esckþ I e RtkGry¨ a géRkElgkñ ú g vtæ ú e naH>

eQμ a Hza

JküenHCabfmavi P tþ c u Hkñ ú g tti -

yavi P tþ i e naHÉg eTI b manGZi b |ayza karekI t eLI g kñ ú g PBzμ I e T[t rEmgman eRJHesckþIeRtkGry¨agéRkElgkñúgvtæúenaH> . k*ÉJkümanRbmaNb¨ueNÑH KW

RBHezr;eZV I o esckþ I v i l vl´

‘énCI v i t ’

dl´ T I b M p u t

ehI y sEmþ g za

kareTAman ç karmkk* m an kareTA ni g karmkk* m an esckþ I v i l k* r Emg vi l eTA dU e cñ H . «LÚ v enH lu H sY r dl´ k arQb´ v i lvl´ RBHmhaekadi ð k etæ r eTI b :n eBalJküCaedI m za k*y ¨agNa elakGñk manGayu kñ ú g kareqø I y JküsY r enaH Kb|I R Cabvi n i c ä & y dU c teTAenH ? Jküza eRJHR:scakesckþ I m i n dw g :ndl´ eRJHkarGs´ e TA ni g sabsU n üénesckþ I m i n dw g . Jküza eRJHekI t esckþ I d w g eLI g :n dl´ eRJHekI t esckþ I d w g kñ ú g RBHGrhtþ mK< . ku M K b|I e BalJküTaM g BI r enH za esckþ I m i n dw g rlt´ m u n ßesckþ I d w g ekI t mu n eRJHekI t esckþ I d w g eLI g


-257- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ esckþ I m i n dw g eTI b Cakarrlt´ e TAedayBi t dU c esckþ I g gw t :t´ e TAeRJH Bnø W r bs´ c eg, { g . Jküza eRJHcM N g´ r lt´ e TAedaymi n manesssl´ :ndl´ eRJHesckþ I r lt´ e TAedaymi n manesssl´ KW karGs´ e TAén cM N g´ . Jküza mi n mankarekI t eLI g kñ ú g PBzμ I e T[t KW karekI t eLI g énPBzμ I e T[tteTAy¨ a genH rEmgmi n man ç kareTA karmk TaM g kareTA ni g karmk k* r Emgmi n man . ck, v dþ ‘rbs´ C I v i t ’ k* Q b´ v i l eTAeday RbkardU e cñ H . k* C akarEdlRBHezr;eZV I o ck, v dþ ‘rbs´ C I v i t ’ dl´ T I b M p u t ehI y sEmþ g . 139 RBHezr; rEmgsY r dl´ G V I kñ ú g JküenHza elakGñ k man Gayu k* d U c emþ c hñ @ / Pi k ¡ ú E dlrY c pu t TaM g BI r cM E Nk ‘KW T aM g ecetavi m u t þ i ni g bJ¦ a vi m u t þ i ’ rEmgcU l ni e raZkñ ú g RKaxø H . RBHezr;rEmgsY r za x\ ú M s U m sY r QanTI m Y y

Edlmanni e raZCaeRK}góbkar;rbs´ P i k ¡ ú e naH

kñ ú g Jkü

enHza Gñk manGayu k*É QanTIm Yy enH RBHezr;rEmgsY r dl´ G V I / Zmμ t a Pi k ¡ ú E dlcU l ni e raZRtÚ v cU l dl´ R BM E dnkM N t´ G g< z a QanenH manGg< 5 enHmanGg< b Y n enHmanGg< b I enHmanGg< B I r . RBHezr;eTI b sY r za x\ ú M n w g sU m sY r dl´ R BM E dnsRmab´ k M N t´ G g< . kñ ú g Gg< C aedI m za vi t k, ;

‘enH’


-258- Gdæ kfa mhaevTløs URt TI 3 vit k, ; mankarelI k eLI g ‘KW elI k Garmμ N ¾ e LI g kan´ c i t þ ßelI k ci t þ e LI g kan´ Garmμ N ¾ ’ Calk¡ N ; vi c ar;mankarsÞ a bGEgÁ l ‘Garmμ N ¾ ’ Calk¡ N ; ç bI t i mankarpSayeTACalk¡ N ; . su x manesckþ I r I k rayCalk¡ N ; . PaBénci t þ m anGarmμ N ¾ E tmY y manesckþ I m i n revI r vayCalk¡ N ; vtæ ú T aM g 5 y¨ a genH rEmgRbRBw t þ e TAedayRbkardU e cñ H . kñ ú g Jküza EdlGg< e naHlH:nehI y enH RBHezr;rEmgsY r dl´ GV I / elaksY r za Zmμ t aPi k ¡ ú E dlcU l ni e raZ RtÚ v yl´ G g< E dlCaóbkar; ni g Edlmi n EmnCaóbkar; x\ ú M s U m sY r Gg< T aM g enaH . cM E NkJküeqø I y kñ ú g JküsY r enH R:kdehI y . edayRbkardU e cñ H k* C acM E NkEdlelak:n kan´ y kQanTI mY y Edlmanni e raZCaeRK}góbkar;Tu k kñ ú g zña k´ e RkamehI y RBHezr;eTI b sY r karcU l envsJ¦ a nasJ¦ a ytn; EdlCaGnnþ r b|c© & y én QanTI m Y y enaHkñ ú g zñ a k´ e lI e T[t . Ésmabtþ i T aM g 6 kñ ú g cenø a HénenvsJ¦ a nasJ¦ a ytn;enaH Kb|I RCabza elak:nseg¡ bTu k ßelakcgÁ ú l n& y edaHRsayTu k ehI y . 140

«LÚ v enH kalnw g sY r bsaTTaM g 5 EdlCaTI G aRs& y én

viJ¦a N RBHmhaekadðiketær eTIbeJlza GñkmanGayu TaMg 5 enHCaedIm .


-259- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ kñúgJküTaMgenaH Jküza eKacrvis&y KW vis&yEdlCaeKacr . Jküza dl´KñanigKña :ndl´ rEmgminRBmesaycMeJHeKacrvis&y ‘GarmμN¾C aTI Rtac´ e TA’ kñ ú g vtæ ú n I m Y y > y¨ a genH KW Rtec[k ‘TTY l Garmμ N ¾ : nTaM g ’ rbs´ E Pñ k ni g rbs´ R tec[k ß ‘TTY l Garmμ N ¾ ’ rbs´ E Pñ k . Rbsi n ebI r Y m ykGarmμ N ¾ E dlCarU b

epSgedayBN( e x[vCaedI m

ehI y begÁ a neTAo

«®nÞ i y KW Rtec[k ehI y ni y ayza eGI ! eZV I d U c Cami n dw g rbs´ e naH sakl|gzaoc|as´ m kemI l ¾

enHvaeQμ a HGarmμ N ¾ G V I

sU m |I v i J ¦ a Npø Ú v EPñ k

hamat´ e hI y k* n w g Kb|I n i y aytamZmμ t arbs´ x ø Ü n y¨ a genHza EnGaxV a k´ ehI y lá g ´ p g oÉgrt´ e TAmkGs´ T aM g ryqñ a M TaM g Jn´ q ñ a M k * e daycu H eRkABI eyI g ehI y Égnw g :nGñ k s< a l´ v tæ ú e nHGM B I N a ykvamkbegÁ a ndak´ k ñ ú g bsaTEPñ k cu H eyI g nw g s< a l´ G armμ N ¾ e naH mi n za vaCaBN( e x[v ßel]g enaHeT eRBaHvami n Emnvi s & y rbs´ G ñ k déTeLI y vaRtÚ v Cavi s & y rbs´ e yI g b¨ u e NÑ a H sU m |I k ñ ú g TV a rd* e ss k* m ann& y dU c Kñ a enHÉg . y¨ a genHeQμ a Hza «®nÞ i y TaM g enHmi n RBmTTY l esayeKacrvi s & y rbs´ K ñ a ni g Kñ a . Jküza GVICaTIGaRs&y :ndl´ elaksY r za GV I C aTI G aRs& y rbs´ « ®nÞ i y TaM g enH KW «®nÞ i y TaM g enH GaRs& y GV I / Jküza manci t þ C aTI G aRs& y :ndl´


-260- Gdækfa mhaevTløs URt TI 3 manci t þ C aTI R tac´ e TA ‘esBGarmμ N ¾ ßeZV I k mμ ’ CaTI G aRs& y . Jküza cit þn @uH ÉgÇÇÇ rbs´Ç ÇÇ TaMgenaH :ndl´ ci t þ E dlRtac´ e TAtammenaTV a r ßci t þ EdlRtac´ e TApø Ú v TV a rTaM g

5

rEmgesayeKacrvi s & y én«®nÞ i y TaM g enaH

edayGM N acesckþ I e Bjci t þ C aedI m . Bi t ehI y vi B a¦ a Nkñ ú g pø Ú v EPñ k rEmg eXIjRtwmEtrUbb¨ue NÑaH minmanesckþIeBjcitþ karKitRbTUsr¨ay ßesckþI vegV g kñ ú g kareXI jrU b CaedI m Etci t þ E dlRtac´ e TAkñ ú g menaTV a r rEmgeBjci t þ rEmgRbTUsra¨y ßrEmgvegVg . sUm|IkñúgviBa¦aNpøÚvRtec[kCaedIm k*TMng dU c Kñ a enHÉg . teTAenH

CakareRb{beZ[bkñ ú g er]g«®nÞ i y TaM g enaH

KW

maner]g

dM N alza manmø a j´ t U c Tab 5 nak´ naM K ñ a esBKb´ R BHraCa ehI y k* : n plbnþ i c bnþ Ü c kñ ú g BY k Gñ k Rsú k 5 RtkU l mY y kEnø g edayesckþ I l M : k . rbs´ R tw m Etb¨ u e NÑ H Ég KW Bi n & y CaRtI mY y cM E Nk sac´ mY y cM E Nk khabN;lμmTijExS:nmYysrés khabN;lμmTijExScgdMrI:n 1 srés bY n khabN;

8 khabN;

16 khabN; 32

khabN;

ß 64

khabN; kñ ú g BY k Gñ k Rsú k enaH rEmgmandl´ B Y k smø a j´ T aM g enaH . RBH raCab¨ u e NÑ a HRTg´ T TY l BlI d * Z M manmY y ryvtæ ú 5 ryvtæ ú Jn´ v tæ ú .


-261- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ Kb|I R Cabza RbsaTTaM g 5 dU c BY k Gñ k Rsú k 5 RtkU l kñ ú g TI e naH ç esckþ I d w g c|as´ ‘vi J ¦ a N’ TaM g 5 dU c smø a j´ T n´ e xSay 5 nak´ kar Rtac´ e TAesBGarmμ N ¾ ‘Cvn;’ dU c RBHraCa naTI R Kan´ E tkareXI j rU b Ca edI m énvi B a¦ a Nkñ ú g pø Ú v EPñ k CaedI m dU c smø a j´ Tn´ e xSay :nTTY l plbnþ i c bnþ Ü c . cM E Nkesckþ I e Bjci t þ C aedI m mi n mankñ ú g bsaTTaM g enH . Kb|I RCabesckþ I e Bjci t þ C aedI m rbs´ c i t þ EdleZV I k i c © R tac´ e TAesBGarmμ N ¾ k ñ ú g TV a rTaM g enaH dU c karTTY l BlI c M n Y n eRcI n rbs´ R BHraCa . 141 kñ ú g Jküza TaM g 5 enH Gñ k manGayu enH RBHezr;rEmg sY r dl´ G V I elaksY r dl´ b saTTaM g 5 xagkñ ú g ni e raZza cM E NkBY k vtæ ú Edlmi n manrU b rag ‘enaH’ kalRbRBw t þ e TA EdlseRmcmkBI k i r i y a ‘ ci tþ ’ kM B u g RbRBw t þ e TAehI y k* C abc© & y EdlmaM m Y n dl´ b saTTaM g Lay cM E Nk bu K < l NarM l t´ b saTEdlRbRBw t þ e TAehI y enaH ehI y cU l ni e raZsmabtþ i bsaTTaM g 5 xagkñ ú g ni e raZrbs´ b u K < l enaH GaRs& y GV I eTI b taM g enA:n x\ ú M s U m sY r vtæ ú e nH edayRbkardU e cñ H . Jküza GaRs& y Gayu :ndl´ GaRs& y Zmμ C ati E dlCaZM e ZV I k i c © E dlrs´ e nA ‘CI v i t i ® nÞ i y ’ taM g enA . Jkü za GaRs& y cM h ayekþ A :ndl´ vtæ ú E dlCaZM k ñ ú g karrs´ e nAGaRs& y ePø I g


-262- Gdæ kfa mhaevTløs URt TI 3 EdlekI t BI k mμ t aM g enA . k* e RJHsU m |I e Pø I g EdlekI t mkBI k mμ ev[rvtæ ú E dl CaZMkñúgkarrs´enA rEmgtaMgenAmin:n dUecñaH elakeTIbeBalza GaRs& y Gayu t aM g enA . Jküza dut eqHehIy :ndl´ eqHsenÆ a senÆ A . Jküza GaRs& y GNþ a tePø I g :ndl´ GaRs& y GNþ a tePø I g . Jküza BnøWr Emg R:kd :ndl´ Bnø W r EmgR:kd . Jküza GNþatePøIg GaRs&yBnø W :n dl´ GNþ a tePø I g GaRs& y Bnø W e TI b R:kd . kñ ú g Jküza dU ecñ a Hnu@HÉg elak Gñk manGayu Gayur EmgGaRs&ykemþAtaMg enA enH KW ePø I g EdlekI t BI k mμ dU c GNþ a tePø I g ç vtæ ú E dlCaZM k ñ ú g karrs´ e nA dU c Bnø W ç Bi t ehI y GNþ a t ePø I g kalnw g ekI t

k*k an´ y kBnø W n @ u HÉg

R:kdeLI g . sU m |I G Nþ a tePø I g

enaHÉg k* r EmgR:kdCarbs´ t U c ZM Evg xø I tamBnø W x ø Ü n enaH oekI t n@ u H Ég kareRbIvtæúEdlCaZMkñúgkarrs´enA EdlekItRBmnwgmhaPUtrUbEdlekIt BIkmμ EdlGaRs&ykemþA tamrkSakemþA k*dUcesckþIR :kdénkarRbRBwtþeTA rbs´GNþatePøIgenaHÉg eRJHBnøWEdlRbRBwtþeTA:nGaRs&yGNþ a tePø I g enaH oekI t Bi t ehI y vtæ ú E dlCaZM k ñ ú g karrs´ e nA rEmgrkSakemþ A oRbRBw t þ e TA EdlekI t BI k mμ Tu k 10 qñ a M x ø H 20 qñ a M x ø H .l. mY y ryqñ a M x ø H . eday RbkardU e cñ H mhaPU t rU b eTI b Cabc© & y edayGM N acni s S& y b|c© & y CaedI m


-263- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ énrUbGaRs&y . dUecñaH eTIbCakareBalza GayurEmgGaRs&ykemþA ehIy taM g enA . PaBCaZM k ñ ú g karrs´ e nA rEmgrkSamhaPUtrUbTaMgLayTuk eday ehtuenH eTIbKb|Iyl´za kemþA rEmgGaRs& y Gayu t aM g enA . Jküza Gayusg¡ar KW Gayun@uHÉg . Jküza Zm(TaMgLayman evTna KW Zm( E dlCaevTna . Jküza karecjrEmgR:kd KW karecj caksmabtþ i k * R :kd . Bi t ehI y Pi k ¡ ú N aekI t kareBjci t þ k ñ ú g GrU b Edl RbRBw t þ e TAehI y eTI brlt´ s Ba¦ a ni g evTna ehI y cU l kan´ n i e raZ Zm( E dl mi n manrU b rag eTI b manvtæ ú E dlCaZM k ñ ú g karrs´ e nArbs´ r U b Cabc© & y k* e kI t dl´ P i k ¡ ú e naH tamGM N acevlatamEdlkM N t´ T u k cM E NkZm( T aM g manrU b ni g mi n manrU b EdlRbRBw t þ e TAehI y y¨ a genaH k* e nARbRBw t þ e TA . dU c GV I / dU c bu r smñ a k´ e kI t Tu k ¡ e hI y eRJHGNþ a tePø I g EdlRbRBw t þ e TA eTI b ykTw k mklt´ e ZV I o GNþ a tePø I g rlt´ e TA ykepHmklu b regI k Tu k ehI y k* G g< ú y esá { m . kaleKcg´ o manGNþ a tePø I g eT[t k*ek[repHecj ehIyRtLb´ regIkePøIgcuHeLIg

EzmeRK}geqH

ehIypøúMxül´e daymat´

ßbk´ e daypø i t

søwketñat PøamenaH GNþatePøIgEdlRbRBwtþeTA k*RbRBwtþeTA:n y¨agNa ç dUecñaHnu@HÉg Zm(EdlminmanrUb k*dUcGNþatePøIgEdlRbRBwtþeTA ç karEdl


-264- Gdækfa mhaevTløs URt TI 3 Pi k ¡ ú e kI t esckþ I x V l ´ x V a y kñ ú g GrU b ‘Qan’ EdlRbRBw t þ e TAehI y eTI b rlt´ sBa¦ a ni g evTna cU l ni e raZ k* d U c bu K < l ekI t esckþ I r M x aneRBaHGNþ a tePø I g EdlRbRBw t þ e TAehI y eTI b ykTw k mklt´ e ZV I o GNþ a tePø I g rlt´ ykepH eRcI n lu b regI k ehI y Gg< ú y esá { m ç vtæ ú E dlCaZM k ñ ú g karrs´ e nArbs´ r U b KW Zatu e Pø I g EdlekI t BI k mμ k* K g´ R bRBw t þ e TAdU c Kñ a nw g regI k EdlykepHlu b Tu k ç kareTAtamevlaEdlPi k ¡ ú k M N t´ T u k dU c Kña nw g karEdlbu K < l RtÚ v kar GNþ a tePø I g eT[t ehI y ek[repHCaedI m ecjeTA ç karRbRBw t þ e TArbs´ Z m( EdlmanrU b ni g mi n manrU b kñ ú g kalZm( E dlmi n manrU bekI t eLI g eT[t Kb|I RCabza dU c karRbRBw t þ e TArbs´ B nø W e Pø I g . 142

Jküza Gayu ePø I g Zatu ni g vi J ¦ a N manesckþ I z a vtæ ú b I

y¨ a gTaM g enH KW vtæ ú E dlCaZM k ñ ú g karrs´ e nArbs´ r U b 1 ePø I g Zatu E dlekI t BI k mμ 1 ci t þ 1 lHbg´ e calrU b kayenHkalNa kalenaHk* R tÚ v lHbg´ kayenHoedkelI E pndI d U c kM N at´ e QI r kRbeyaCn¾ K μ a n dU e cñ a H . sm dU c JküEdlelakeJlTu k y¨ a genHza Gayu ePø I g Zatu ni g vi J ¦ a N lHbg´ r agkayenHeTAkalNa kalenaH k* R tÚ v ecaloedkedayKμ a nci t þ kø a yCaGahar


-265- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ rbs´ s tV d éTeTA . kardkdegØ I m cU l ni g kardkdegØ I m ecj eQμ a Hza kaysg¡ a r kar Rti H ri H ni g karBi c arNa eQμ a Hza vcI s g¡ a r sBa¦ a ni g evTna eQμ a Hza ci t þ s g¡ a r

CI v i t rU b

eQμ a Hza

Gayu

Jküza

EbkZø a yeTAedayCu M v i j

:ndl´ RtÚ v vi nasehI y kñ ú g er]grbs´ n i e raZ ‘esckþ I r lt´ ’ enaH CY n kal elakeJlza ci t þ e nAmi n Tan´ r lt´ eRJHJkü ‘:lI ’ za ci t þ s g¡ a rrbs´ Gñ k cU l ni e raZb¨ u e NÑ a H Edlrlt´ e TA ç dU e cñ a HeTI b CakarcU l dl´ k ay RBm nw g ci t þ Kb|I e Jl ‘CM Tas´ ’ elakTaM g enaHza Jküni y ay k* m i n rlt´ h ñ @ eRJHJkü ‘:lI ’ za sU m |I v cI s g¡ a rrbs´ e lak k* r lt´ e TAEdr dU e cñ a H bu K < l Gñ k cU l ni e raZsmabtþ i Kb|I G g< ú y eJlZm( k * : n Kb|I Gg< ú y eZV I k ar TenÞjZm(k*:n nigcitþrbs´buK<lGñkEdleZVIkal;søab´eTAehIy k*minKb|I rlt´ eRJHJkü ‘:lI ’ za sU m |I c i t þ s g¡ a rrbs´ e lakk* r lt´ e TAehI y dU e cñ a H Gñ k du t OBu k mþ a y ßRBHGrhnþ Edlsø a b´ e TAehI y k* n w g Kb|I C a Gñ k eZV I G nnþ r i y kmμ ß hñ @ eRJHdU e cñ a H ku M e TAeZV I k arcab´ k an´ k ñ ú g BüJ¢ n ; Kb|I taM g enAkñ ú g EbbEpn ‘n& y ’ ehI y Bi c arNaesckþ I o lÁ i t lÁ n ´ Bi t Nas´ esckþ I C aeKalEdlKb|I G aRs& y mi n EmnBüJ¢ n ; . Jküza «®nÞiyTaMg


-266- Gdækfa mhaevTløs URt TI 3 LaypUr pg´ ehIy esckþ I z a Bi t ehI y kalkarRbRBwtþeTAEdlseRmcmk BIkiriyacitþkMBugRbRBwtþeTA kalGarmμN¾x ageRkAkM B u g b¨ HxÞ b ´ b saT «®nÞ i y TaM g LayrEmgen]yht´ d U c CaRtÚ v b¨ H Tg< i c dU c Kñ a nw g kJ© k ´ E dltaM g Tu k kñ ú g pø Úv ZM E bkCabY n RtÚ v lÁ g ZU l I E dlhu y eLI g eRJHxül´ C aedI m eZV I o Rblak´ dU e cñ a H . bsaTTaM g 5 enAxagkñ ú g ni e raZrbs´ P i k ¡ úE dlcU l ni e raZ rEmg ru g er]g Edlnw g eRb{bdU c kJ© k ´ E dldak´ T u k kñ ú g zg´ ehI y rkSaTu k CaedI m rEmgru g er]gkñ ú g xagkñ ú g n@ u H Égy¨ a gNa k* d U e cñ a H . eRJHdU e cña H RBHsarI bu t þe tæ r eTI b :neJlza «®nÞiyTaMgLaypUr pg´ehIy . 143

kñ ú g Jküza Gñ k manGayu k* b c© & y manb¨ u n μ a n RBHmha-

ekadð i k etæ r rEmgsY r dl´ G V I elakrEmgsY r za x\úMn wgsUm sYr dl´envsJ¦a nasJ¦ a ytn;

EdlCaGnnþ r b|c© & y rbs´ n i e raZ

.

kñ ú g karedaHRsay

bJØ a enaH RBHsarI b u t þ e tæ r :neJldl´ b c© & y EdleTAR:sehI y Tu k bY n y¨ a gza ni g eRJHlHsu x ecj:n CaedI m . kñ úg Jküza min maneRK}gsm<al´ enH elakrEmgsY r dl´ G V I elak sY r za x\ ú M n wg sU m sY r dl´ p lsmabtþ i r bs´ G ñ k ecjcakni e raZ . Ékarecj cakBI s mabtþ i d * e ssrEmgman eRJHPvg< . cM E Nkkarecjcakni e raZ


-267- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ rEmgmaneRJHplsmabtþ i E dlhU r mkBI v i b sSna . dU e cñ a H RBHezr;eTI b sY r dl´ k arecjcakni e raZenaHÉg . Jküza maneRK}gsm< a l´ R Kb´ y ¨ a g :ndl´ Garmμ N ¾ T aM g Gs´ manrU b CaedI m . Jküza ni g kareZV I T u k kñ ú g ci t þ kñ ú g Zatu E dlmi n maneRK}gsm< a l´ :ndl´ kareZV I T u k kñ ú g ci t þ k ñ ú g ni B Va nZatu EdlR:scakeRK}gsm<al´RKb´RbePT . RBHezr;eJlsMedAykmnsikar EdlekI t RBmnw g plsmabtþ i edayRbkardU e cñ H . CakareBalza elak kan´ykQanTImYy EdlmannieraZCa:TkñúgCan´eRkamehIy ç envsJ¦anasJ¦ a ytn;EdlCaGnnþ r b|c© & y rbs´ n i e raZ elakk* k an´ y kehI y

ç

plsmabtþ i r bs´ G ñ k ecjcakni e raZ elakk* k an´ y kkñ ú g bTenHEdr . kñ ú g TI e nHKb|I e Jldl´ n i e raZkza ‘Jküzaedayesckþ I r lt´ ’ ni e raZkzaenaH mkehI y kñ ú g bdi s mÖ i T amK< y ¨ a genHza bBa¦ a Gb´ r M c eRmI n nU v PaBsÞ a t´ C M n aj rEmgman:nedayesckþ I s á b ´ r má a b´ e RK}gtak´ E tgTaM g bI y ¨ a g eRJHbu K < l Gñ k RbkbedayplBI r y¨ a g edaykarRbRBw t þ e TAkñ ú g jaNTaM g 16 y¨ a g ni g kñ ú g smaZi c ri y a 9 y¨ a g jaNrEmgmanedaykarcU l ni e raZ cM E Nk Jküvinicä&yRKb´kEnøgénnieraZkzaenaH elakeJlTukehIykñúgvisuTÆimK< . «LÚvenH kalnwgsYrdl´smabtþi RBHezr;eTIbeBalJküCaedImza


-268- Gdækfa mhaevTløs URt TI 3 Gñ k manGayu k* É bc© & y manb¨ u n μ a n k* Z mμ t akartaM g enAénplsmabtþ i r bs´ Gñ k ecjcakni e raZmi n man . kartaM g enA ‘fi t i :ndl´ fi t i x N;’ RbRBw t þ eTAmY y ßBI r var;ci t þ b ¨ u e NÑ a H ehI y k* Z ø a k´ c u H kan´ P vg< sRmab´ P i k ¡ ú E dl Gg< ú y rM l t´ v tæ ú E dlmi n manrU b oRbRBw t þ e TAehI y rhU t Gs´ 7 ézá e nH nw g taM g enAkñ ú g plsmabtþ i r bs´ G ñ k ecjcakni e raZ:nmi n yU r . Etkñ ú g smabtþi karkMNt´evlaCaer]gsMxan´ ç dUecñaH eQμaHza kartaMgenA eTIbrEmg man .

eRJHehtu e naH RBHmhaekadð i k etæ r eTI b eJlza edaykartaM g

enA ‘fi t i ’ énplsmabtþ i E dlmi n maneRK}gsm< a l´ mann& y za bc© & y edI m |I e sckþ I t aM g enA:nyU r énplsmabtþ i e naH manb¨ u n μ a n cM E Nkkñ ú g kar edaHRsaybJØaenaH elakeJldl´evlaza nigkartak´Etgy¨agéRkElg kñúgkalmu n RBHmhaekadð i k etæ r sY r dl´ k arecjcakPvg< kñ ú g Jküza én karecj enH . sU m |I k ñ ú g karedaHRsaybJØ a enaH elakk* : neJldl´ kareZVITukkñúgcitþEdlekIteLIgRBmnwgPvg< edayGMNaceRK}gnimitþ manrU b CaedI m za ni g kareZI V T u k kñ ú g ci t þ n U v eRK}gni m i t þ R Kb´ R bePT . 144

kñ ú g Jküza

Gñ k manGayu Ç ÇÇ

k* d U e cñ H Ég

enH

RBHmha

ekadð i k etæ r sY r dl´ G V I elaksY r za kñ ú g TI e nHmi n manRbkarzμ I y ¨ a gdéT x\ ú M n w g


-269- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ sU m ykvtæ ú E dleJlrY c ehI y kñ ú g kaleRkayn@ u H Ég mkrY m EtmY y ehI y eTI b sY r . k*ÉvtæúTaMgenH elakeJlTukTINa elakeJldl´ecetavimutþiEdl mi n manRBM E dnkM N t´ T u k kñ ú g TI e nHÉgza rEmgcaM B N( e x[vk* : n

rEmgcaM

BN( e l]g BN( R khm BN( s k* : n . elakeJldl´ s PaBCarbs´ TeTkñ ú g sU R tenHza rEmgdwg c|as´ GakiB a©B a¦a kñ ú g TI e nHza Kb|I d w g Gaki J © J¦ a ytn; Edlbri k mμ z a min manGVI> ‘ßGV I t i c tY c k* mi n man’ edayEPñ k KW bBa¦a . elakeJldl´ e cetavi mu t þ iE dlmi n maneRK}gsm< a l´ kñ ú g RBHsU R t enHza GñkmanGayu k*b c©&y rbs´k artaMg enA rbs´karecjénecetavim ut þi EdlminmaneRK}gsm<al´ manb¨unμan elakrEmgykvtæúEdleJlrYcehIy kñ ú g xageRkayn@ u H Ég mkrY m cU l EtmY y kñ ú g TI e nH ehI y eTI b sY r y¨ a genH . eRJHeJlza k* e lakdak´ k arrY c pu t enaHehI y

eTI b sEmþ g karrY c pu t enH

Tu k kñ ú g TI e naH> ß eTI b enAmanvtæ ú B Y k déTeT[tbY n y¨ a g EdlmaneQμ a HEt mü¨ a gdU c Kñ a . vtæ ú d U c Kñ a Etmü¨ a g maneQμ a H 4 y¨ a gk* m an . elak eTI b sY r edI m |I o Gñ k eqø I y eZV I v tæ ú m Y y oCak´ c |as´ ehI y R:b´ k ñ ú g TI e nH . kñ ú g Gdð k zaelakeZV I e sckþ I y l´ R Bm dU e cñ H . Jkükñ ú g kareqø I y tbJkü


-270- Gdækfa mhaevTløs URt TI 3 sYrenaHza GñkmanGayuÇÇÇ enHehAza Gb|maNecetavimutþi ‘minmanRBMEdn kM N t´ ’ KW enHeQμ a Hza karrY c pu t edayci t þ E dlmi n manRbmaN eRJHmi n manRbmaNénkarpSayeTA . Bi t ehI y karrY c pu t edayci t þ E dlmi n man RbmaNenH rEmgpSayeTAkñ ú g stV mi n kM N t´ c M n Y n ßpSayeTAkñ ú g stV mY y drabdl´ m i n manstV e nAsl´ . Jküza Gñ k manGayu Ç ÇÇ enHehAza Gaki B a© B a¦ a KW EdleQμ a Hza Gaki B a© B a¦ a eRJHmi n manesckþ I k gV l ´ k ñ ú g Garmμ N ¾ . Jküza ßeRkABI xø Ü n KW sU n ücakxø Ü n eJlKW Gtþ P aBbu r s ni g bu K < l CaedI m . Jküza ßeRkABIr bs´x øÜn :ndl´ sU n ücakrbs´ x ø Ü n eJlKW eRK}gbri k ¡ a r man cI v rCaedI m . Jküza mi n manni m i t þ :ndl´ eQμ a Hza mi n manni m i t þ eRJHmi n manni mi t þ manraK;CaedI m . RBHezr;eJlsM e dAykkarcU l dl´ Grhtþ p l . Jküza Gtæk *epSgKñ a ni g BüJ¢ n ;k* e pSgKñ a :ndl´ TaM g BüJ¢n; TaMgGtæénvtæúTaMgenaHepSgKña . kñúgesckþIepSgKñaTaMgenaH esckþI epSgKñ a énBüJ¢ n ; Cak´ c |as´ e hI y . cM E NkGtæ KW karrY c pu t eday ci t þ E dlmi n kM N t´ c M n Y n ‘Gb|maNaecetavim ut þi ’ CamhK< t ; . CarU : vcr; edayPU m i CaGrU : vcr b¨ u E nþ e dayGarmμ N ¾ manstV b |Ba¦ t þ i C aGarmμ N ¾ .


-271- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ Gaki B a© B a¦ a edayPU mi CaGrU : vcrPU mi edayGarmμ N ¾ mannvtþ B V a rmμ N ¾ . esckþ I C arbs´ s U nü ‘su B a¦ta’ edayPU mi C akamavcr; edayGarmμ N ¾ man sg¡ a rCaGarmμ N ¾ . sRmab´ k ñ ú g TI e nH elaksM e dAykvi b sSnaza Ca su B a¦ t a . esckþ I min manni mi t þ ‘Gnim it þa ’ edayPU mi C aelaku t þ r PU mi eday Garmμ N ¾ manRBHni B V a nCaGarmμ N ¾ . kñ ú g JküCaedI m za Gñ k manGayu raK;enHÉg

CavtæúeZVIesckþIRbmaN

elakeJlvtæúEdleZVIesckþIRbmaN

Tu k za dU c esckþ I z a Ek|reCI g Pñ M manTw k sÁ ú y 15 RbePT CaTw k manBN( exμ A R:kddU c CaeRCAtaM g ryBüamdl´ G ñ k smø w g emI l mi n mansU m |I R Kan´ Etli c xñ g eCI g rbs´ G ñ k ykeQI R ct´ ßExSvas´ y ¨ a gNa ç y¨ a genaHdU c Kña ki e lsmanraK;CaedI m mi nTan´e kI t eLI g drabNa drabenaH k* m i n man Gñ k NaGacs< a l´ b u K < l :n mñ a k´ > k* R :kddU c RBHesatabnñ dU c RBHskTaKamI ni g dU c RBHGnaKamI . EtkalraK;CaedI m ekI t eLI g dl´ e K eTI b R:kdecjmkza CaGñ k eBjci t þ Gñ k RbTu s r¨ a y Gñ k vegV g . raK; CaedImTaMgenaH rEmgekIteLIg sEmþgRbmaNrbs´ buK<lza buK<lenHRtwm Etb¨ u e NÑ H dU c EdleBalmkenH . Jküza GñkmanGayu karrYcput edaycit þ manstVE dlbuK <l Kb|I


-272- Gdæ kfa mhaevTløs URt TI 3 RbmaNmi n :n manRbmaNb¨ u n μ a n KW karrY c pu t edayci t þ Edlmi n man RbmaN manRbmaNRtwmNa k*karrYcputedaycitþEdlminmanRbmaNTaMgenaH manb¨ u n μ a n man 12 y¨ a g KW RBhμ v i h ar 4 mK< 4 pl 4 . kñ ú g 12 y¨ a genaH RBhμ v i h ar eQμ a Hza mi n manRbmaN eRJHkarEdlpSayeTA mi n manRbmaN d* e sseQμ a Hza mi n manRbmaN eRJHmi n manki e ls CaeRK}gRbmaN . sU m |I R BHni B V a nk* R bmaNmi n :ndU c Kñ a . cM E Nkkar rY c pu t edayci t þ min man ‘kñ ú g RBHni B Va nenaH’ dU e cñ a HelakeTI b mi n cat´ c U l . Jküza mi n keRmI k sM e dAykkarrY c pu t edayci t þ KW RBHGrhtþ p l . ÉkarrYcputedaycitþ KW RBHGrhtþplenaH CaZMCagGVI> TaMgGs´ . dUecñaH elakeTI b eBalza EdlelakrEmgeJlza d*RbesIr . Jküza Gñk man Gayu raK;enaHÉg CatY e b[teb[n KW raK; sU m |I k alekI t eLI g ehI y rEmgeb[teb[n jaMjIú rukkYnbuK<l dUecñaH elakeTIbeBalza CatYeb[teb[n ‘tYbg,oekItesckþIkgVl´ ç esckþIrvl´xVl´xVay’ . dMNalmkza BYk mnu sSkM B u g naM K ña ykeKabBa¢ a n´ R sÚ v kñ ú g lan ehI y mñ a k´ > naM K ña ni y ay za Gaexμ A ÇÇÇeb[teb[ncU l eTA eb[teb[nGaRkhmcU l eTA Kb|I R CabGtæ za jaM j I ú Gtæ z a eb[teb[n dU c EdleBalmkenH . sU m |I k ñ ú g esckþ I


-273- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ RbTU s ra¨ y ni g esckþ I v egV g k* m anTM n genHdU c Kñ a . vtæ ú 9 y¨ a g KW Gaki J © J ¦ a ytn; 1 mK< ni g pl 1 mY y > ‘rY m Ca 8 ’ eQμ a H Gaki B a© Ba¦ a ecetavi m u t þ i . kñ ú g 9 y¨ a genaH Gaki J © J ¦ a ytn; eQμ a HGaki B a© B a¦ a eRJHmi n manGarmμ N ¾

EdleZV I o ekI t esckþ I k gV l ´

esckþ I e b[teb[n

ç

esckþ I j aM j I ú ç esckþ I r u k kY n ç esckþ I r vl´ x V l ´ x V a ylM : k ç ßti c tY c ç GV I > ti c tY c dl´ c i t þ ç mK< 4 ni g pl 4 eQμ a HGaki B a© B a¦ a eRJHmi n man esckþ I e b[teb[n KW eRJHmi n manki e lsCaeRK}gjaM j I ú ni g eRK}geZV I o ekI t esckþ I k gV l ´ ç sU m |I R BHni B V a n k* C aGaki B a© B a¦ a . Etmi n mankarrY c put énci t þ ‘eRJHci t þ mi n mankñ ú g RBHni B V a n RBHni B Va nmi n manci t þ ’ eRJHdU e cñ a H eTI b mi n cat´ c U l . kñ ú g Jküza Gñ k manGayu raK;enaHÉgCaeRK}geZV I n U v eRK}gsm< a l´ CaedI m esckþ I z a kalraK;mi n Tan´ e kI t drabNa drabenaH mi n manGñ k NaGacdw g :nza CaGri y ; ßCabu z u C ¢ n . kalraK;ekI t eLI g k*ekIteLIgdUckMBugeZVIeRK}gsm<al´sRmab´caM:nza ²buK<lenH eQμaHzaGñk manraK;³ eRJHdU e cñ a H elakeTI b eBalza CaeRK}geZV I e RK}gsm< a l´ dU c kU n eKa 2 k|alEdldU c Kñ a rbs´ R tkU l 2 kalmi n Tan´ : neZV I e RK}g sm< a l´ d l´ k U n eKaTaM g 2 enaH k* r Emgmi n manGñ k NaEdlGacdw g :nza


-274- Gdækfa mhaevTløs URt TI 3 enHCakU n eKarbs´ R tkU l ÉeNaH enHrbs´ R tkU l ÉeNaH EtkalNayk EdkRsÜ c manlM E BgCaedI m mkeZV I e RK}gsm< a l´ y ¨ a gNamY y k* m anGñ k Gacdw g :n y¨ a gNa k* y ¨ a genaHEdr . sU m |I k ñ ú g esckþ I R bTU s r¨ a y ni g esckþ I v egV g k* m anTM n genHdU c Kñ a . vi b sSna 1 GrU b 4 mK< 4 ni g pl 4 rY m Ca 13 vtæ ú ‘enH’ eQμ a Hza karrY c pu t énci t þ E dlmi n manGV I C aeRK}gsm< a l´ kñ ú g vtæ ú 13 enaH vi b sSna eQμ a Hza mi n manGV I C aeRK}gsm< a l´ k* e RJHdkeRK}gsm< a l´ zaeT[g eRK}gsm< a l´ z asu x eRK}gsm< a l´ z atY x ø Ü n ecj:n . GrU b 4 eQμ a Hza

mi n manGV I C aeRK}gsm< a l´

eRJHmi n manrU b CaeRK}gsm< a l´

.

mK< p l eQμ a Hza mi n manGV I C aeRK}gsm< a l´ k* e RJHmi n manki e lsEdl CaeRK}gsm< a l´ . RBHni B V a n k* m i n manGV I C aeRK}gsm< a l´ d U c Kñ a EtRBH ni B V a nenaH mi n EmnCakarrY c pu t énci t þ eRBaHdU e cñ a H elakeTI b mi n :ncat´ cU l . ehtu G V I e TI b mi n cat´ c U l karrY c pu t énci t þ EdlCarbs´ s U n üTu k pg karrY c pu t énci t þ E dlCarbs´ s U n üenaH eQμ a Hza mi ncU l eTAkñ ú g ki e lsRKb´ RbePTeLI y eRJHJkü ‘:lI ’ CaedI m za sU n ücakraK; eRJHdU e cñ a H eTI b mi n cat´ c U l kñ ú g Epñ k NamY y . Jküza manGtæ E tmü¨ a g :ndl´ ni g


-275- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ edayGM N acGarmμ N ¾ k* m anGtæ C aEtmY y dU c Kñ a

. k* J küTaM g Gs´ e nH

KW minmanRbmaN ç PaBCarbs´minmaneRK}gkgVl´ ç PaBCarbs´sUnü ç mi n manGV I C aeRK}gsm< a l´ CaeQμ a Hrbs´ R BHni B V a nenaHÉg . eTI b Cakarsru b :nza tamsPaBEbbenH

karrY c pu t énci t þ E dl

mi n manRbmaNkñ ú g TI d éT PaBCarbs´ mi n maneRK}gkgV l ´ k ñ ú g TI d éT karrY c put énci t þ Edlmi n manGV I C aeRK}gsm< a l´ k ñ ú g TI d éT ‘TaM g Gs´ e naHsu T Æ E t’ manGtæ E tmY y dU c Kñ a ç tamsPaBEbbenH epSgKñ a EtBüJ¢ n ; ‘b¨ u e NÑ a H’ . RBHezr;bBa©b´eTsnatamGnusnÆi dUcEdl:nsEmþgmk edayRbkardUecñH Ég .

{ cb;Gdækfa mhaevTløsURt TI 3 } 3


-276- Gdækfa cU LevTløs URt TI 4 G dð k za cU L evTlø s U R t TI 4 145

cU L evTlø s U R t

eLI g edI m za

x\ ú M : nsþ a b´ m kehI y y¨ a g

enH . kñ ú g JküTaM g enaH Jküza vi s axó:sk :ndl´ ó:skGñ k maneQμ a Hy¨ a genaHza vi s ax . Jküza TI N aRBHnagZmμ T i n ñ a KW cU l eTArkdl´ k Enø g EdlPi k ¡ ú n I e Qμ a HZmμ T i n ñ a enA . vi s ax;enH KW Gñ k Nahñ @ nagZmμ T i n ñ a CaGñ k Na ehtu d U c emþ c eTI b cU l eTArk kalnagZmμ T i n ñ a enACaRKhsæ vi s ax;Cam© a s´ r bs´ p Þ H ‘CasV a mI ’ kalRBHmanRBHPaKGg< e naH :nRtas´ d w g RBHsmμ a sem¬ a Zi B a¦ a NehI y RTg´ b gV i l ck, RBHZm( d * R besI r

RTg´ : nENnaM k u l bu R t

manysCaedI m

esþ c seRmcdl´ t M bn´ óru e vla . kñ ú g TI e naH RTg´ : nENnaM C di l mY y Jn´ nak´ ehI y esþ c Bu T Æ d M e NI r eTAkan´ R kú g raCRKw H CamY y BY k Pi k ¡ ú E dlCaxI N a-


-277- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ RsBCaCdi l cas´ ehI y RTg´ s Emþ g Zm( z V a yRBH:TBi m ¬ i s amharaC Edl esþcdMeNIrmkRBmTaMgbris&TmYyEsnBIrmuWnnak´ edIm|IKal´RBHBuTÆ . kñúg mYyEsnBIrmuWnnak´EdlmkRBmCamYyRBHraCa kñúgRKaenaH mYymuWnnak´Rbkas xøÜnCaó:sk .

mYyeT[t mYyEsnmYymuWnnak´R BmTaM g RBH:TBi m ¬ i s ar

taM g enAkñ ú g esatabtþ i p l . ó:skenH Camnu sSmñ a k´ k ñ ú g cM n Y n enaH kal taM g enAkñ ú g esatabtþ i p l kñ ú g karKal´ R KadM bU g n@ u H Ég RBmCamY y Gñ k TaM g enaHehI y kñ ú g ézá mY y k* : nsþ a b´ Z m( s eRmcskTaKami p l tBI e naH kñ ú g ézá xageRkay ézá m Y y :nsþ a b´ Z m( eTI b :ntaM g enAkñ ú g GnaKami p l kal :nCaRBHGnaKamI e hI y mkkan´ p Þ H mi n :nmkdU c ézá d éT emI l enaHemI l enH esI c jjw m rI k raybeNþ I r edI r cU l mk ç CaGñ k man«®nÞ i y sá b ´ man ci t þ s á b ´ e dI r cU l eTA . nagZmμ T i n ñ a ebI k bgÁ Ü c emI l eTARtg´ z ñ l ´ eXI j ehtu karN¾ k ñ úg karmkrbs´ e K ehI y Ki t za enHy¨ a gNahñ @ kalQrRtg´ k |al CeNþ I r :neZV I k arTTY l eKk* e K[sédecj . ó:skRtLb´ v asédrbs´ xø Ü n ecj . nagKi t za eyI g nw g dw g kñúgevlaTTYlTanGahareBlRBwk BI mu n mk ó:skrEmgTTY l TanCamY y Kñ a nw g nag Etézá e nH mi n RBmemI l nag eZV I h ak´ b I d U c CaeyaKavcrPi k ¡ ú TTY l Tanmñ a k´ b ¨ u e NÑ a H . nagKi t za evla


-278- Gdækfa cU LevTløs URt TI 4 edkeyI g nw g dw g ó:skmi n RBmcU l bnÞ b ´ s rI e naH ç bg< a b´ o er[bbnÞ b ´ déT otaM g ERKtU c EdlsmKY r ehI y edk . ó:si k amkKi t za GV I h ñ @ eKmanesckþ I R :zñ a xageRkA ßRtÚ v Gñ k eBjci t þ j ú H jg´ G ñ k Namñ a k´ o Ebk / ßza eyIgenHÉgmankMhusGVI> ehIyk*tUccitþy¨agxøaMg seRmccitþza rhUt Gs´ e vlamY y ézá

BI r ézá

EdleKenAenHÉgnw g Gacdw g :n

ehI y eTI b eTA

kan´ T I T M n u k bRmú g eK sM B HehI y k* Q renA . ó:sksY r za Zmμ T i n ña ehtu dU c emþ c eTI b mkxu s evlay¨ a genH . Zmμ T i n ñ a Ç

c@ a

Gyübu R tÇ

x\ ú M m k

ç

elakmi n dU c mnu s Smu n eT ç

sU m sY r bnþ i c cu H za elakmanesckþ I R :zñ a xageRkAß / vi s axÇ mi n maneT Zmμ T i n ñ a Zmμ T i n ñ a Ç manGñ k NadéTCaGñ k jú H jg´ E mnß vi s axÇ dU e cñ H k* m i n Emn Zmμ T i n ñ a Ç ebI d U e cñ a H x\ ú M K g´ n w g mankM h u s Na> Edrß / vi s axÇ sU m |I n agxø Ü n Ég k* m i n mankM h u s Zmμ T i n ñ a Ç cu H ehtu d U c emþ c elakeTI b mi n eZV I s U m |I R tw m Etkarni y ay crcaR:Rs& y tamRbRktI n w g x\ ú M h ñ @ eKKi t za eQμ a Hza elaku t þ r Zm( e nHCa


-279- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ Par;Zá n ´ mi n Kb|I R :b´ EtebI x ø Ü n mi n R:b´ ç Zmμ T i n ñ a enHnw g Kb|I E bkRTÚ g sø a b´ k ñ ú g TI e nHÉg edI m |I G nu e RKaHnag eTI b R:b´ z a Zmμ T i n ñ a x\ ú M s þ a b´ Z m( eTsnarbs´ R BHsasþ a ehI y :nseRmcelaku t þ r Zm( ç Gñ k :nseRmc elaku t þ r Zm( e naHehI y kareZV I E bbelaki y ;y¨ a genH rEmgmi n RbRBw t þ e TA ç ebI n agRtÚ v kar ç RTBücM E Nkrbs´ n ag 400 lan cM E Nkrbs´ x \ ú M 400 laneT[t rY m TaM g Gs´ k * m anRTBüenA 800 lan ç nagCaZM k ñ ú g TI e nHehI y cUr taM g enAkñ ú g tM E NgCamþ a y ßtM E NgbÁ Ú n RsI r bs´ x \ ú M k * : n x\ ú M n w g sU m ci J © w m CI v i t edayRtw m Etdu M : yEdlnago ç ebI n agmi n eZV I d U c EdleBalmkenH k* c U r ykePaK;TaM g enHeTApÞ H RtkU l k* : n

ç

ehI y ebI n agmanesckþ I R tÚ v

karbu r sdéT x\ ú M k * n w g taM g nagTu k kñ ú g tM E NgbÁ Ú n RsI ßtM E NgkU n RsI ehI y ci J © w m rkSa . nagKi t za

mnu s SRbú s RbRktI

nw g mi n manGñ k Nani y ayy¨ a g

enH ç eKKg´ c ak´ Z ø ú H elaku t þ r Zm( e dayBi t k* m nu s SRbú s b¨ u e NÑ a Hß Edl Kb|I s eRmcZm( e naH:n ni y aynw g vi s ax;za

ßsU m |I C amnu s SRsI

k* G acseRmc:n

eTI b

Zm( e naH mnu s SRbú s b¨ u e NÑ a Hß EdlKb|I : n

sU m |I m nu s SRsI k* G ac:npg .

ß


-280- Gdækfa cU LevTløs URt TI 4 visaxÇ niyayGVIZmμTinña buK<lEdlCaGñkbdibtþienaH rEmgCaTayaT rbs´ Z m( e naH Gñ k Edlmanóbni s S& y k* r Emg:nTTY l Zm( e naH Zmμ T i n ñ a Ç ebI d U e cñ a H sU m elakRBmox\ ú M b Y s pg . visaxÇ

lÁehIynagCaTIRsLaj´ x\úMk*cg´nwgENnaMkñúgpøÚvenHdUcKña

Etmi n Tan´ d w g ci t þ n ag eTI b mi n ni y ay ehI y k* e TAKal´ R BH:TBi m ¬ i s arkñ ú g RKaenaHÉg zV a ybg< M e hI y k* : nQr RBHraCaRtas´ s Y r za KhbtI ehtu dU c emþ c eTI b :nmkxu s evla dU e cñ H . vi s axÇ mhabBi R t nagZmμ T i n ñ a ni y ayza x\ ú M m © a s´ n w g bY s . RBHraCaÇ nagsmKY r nw g :nGV I h ñ @ . visaxÇ minmanGVIdéT ç :nGRgwgmas nigTTYlbg<ab´otak´Etg RBHnKrk* s mKY r RBHGg< . RBHraCaRbTanGRgw g mas ehI y Rtas´ b g< a b´ otak´ E tgRBHnKr . visax; onagZmμ T i n ñ a gU t Tw k RkGU b oRbdab´ e dayeRK}gsÁ i t sÁ a g RKb´ y ¨ a g

oGg< ú y elI G Rgw g mas

EhhmedayBY k jati

bU C aedayp, a

eQI RkGU b CaedI m beNþ I r dU c eZV I d l´ B Y k Gñ k Rkú g eTAkan´ s mñ a k´ P i k ¡ ú n I ehI y R:b´ z a sU m onagZmμ T i n ñ a bY s cu H Em¨ m © a s´ BY k Pi k ¡ ú n I n i y ayza KhbtI


-281- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ cM e JHesckþ I x u s mY y ßBI r y¨ a g k* K Y r nw g Gt´ Z n´ : n . visax;eTI b TU l za mi n manesckþ I x u s GV I e T Em¨ m © a s´ nagbY s eday sTÆ a lM d ab´ e naH Pi k ¡ ú n I m Y y rU b eTI b R:b´ k mμ d ð a n manEs|kCaKRmb´ R :M oekarsk´ e hI y obY s . vi s ax;ni y ayza Em¨ m © a s´ RBHmanRBHPaK Rtas´ R BHZm( T u k lÁ e hI y ç RBHnagcU r eRtkGrcu H sM B HehI y ec[seTA . taM g BI é zá E dlnagbY s ehI y laPsk, a r;k* e kI t eLI g eRJHehtu enaH nageTI b rvl´ x V l ´ x V a ydrabrkOkaseZV I s mNZm( m i n :n . eBl enaH BY k RBHezrI E dlCaGacarü ni g óbCÄay¾ eTI b naM n ageTARsú k CnbT ehIyk*oer[nkmμdðantameBjcitþ kñúgGarmμN¾ 38 y¨ag epþImeZVIsmNZm( cM e BaHnagmi n lM : kyU r eRJHCaGñ k mansm|Ú r N¾ G Pi n i h ar . esckþ I s eg¡ b mkza kñ ú g TI b M p u t énEsnkb|BI P TÞ k b|enHeTA RBH sasþ a RTg´ R BHnamza bTum ut þr ; RTg´ ó b|tþ i k ñ ú g elak . RKaenaH nagZmμ Ti n ñ a enH CaRsI b eRmI k ñ ú g RtkU l mY y lk´ s k´ r bs´ x ø Ü n edI m |I z V a yTancM e JH RBHGK< s avk eQμ a Hsu C atetæ r ehI y :neZV I e sckþ I R :zñ a Tu k . eRJH dl´ R BmedayGPi n i h arénesckþ I R :zñ a enaH

nageTI b mi n en]yht´ e RcI n

BI r bI é zá b ¨ u e NÑ a HÉg k* : nseRmcCaRBHGrhnI þ ehI y :nKi t za eyI g :n


-282- Gdæ kfa cU LevTløs URt TI 4 bY s kñ ú g sasna

eRJHRbeyaCn¾ N a

eyI g dl´ T I b M p u t énRbeyaCn¾ e naH

ehI y ç eyI g enACmbTedI m |I R beyaCn¾ G V I / BY k jati e yI g nw g eZV I b u N ü ç dl´ P i k ¡ ú n I s g¹ k* n w g mi n lM : kedaybc© & y eyI g nw g eTARkú g raCRKw H ehI y k* : nBY k Pi k ¡ ú n I s g¹ eTARkú g raCRKw H n@ u H Ég . vi s ax;:nsþ a b´ z a eKza nagZmμ T i n ñ a mk eTI b Ki t za nagbY s ehI y eTACnbTmi n Tan´ : nyU r eLI y k* R tLb´ m kGs´ k almi n yU r enHÉg nw g manehtu G V I h ñ @ / ehI y k* : neTAsmñ a k´ n agPi k ¡ ú n I edaykareTACaelI k TI B I r . eRJHehtu e naH RBHGannÞ e TI b eBalza RKaenaHÉgvi s axó:sk :ncU l eTArknagZmμ T i n ñ a dl´ T I e nA dU e cñ H . 146 Jküza :neBalJküenHehI y KW :neBalJküCa edI m za kayrbs´ x ø Ü n enH . ehtu d U c emþ c eTI b :neJl :n»mkza eKmanKM n i t y¨ a genHza karnw g sY r y¨ a genHza Em¨ m © a s´ enAeRtkGrß ß mi n eRtkGr mi n EmnnaTI r bs´ b NÐ i t eyI g nw g begÁ a ncU l eTAkñ ú g ó:TankÆ n Æ 5 ehI y sY r bJØ a ç edaykaredaHRsaybJØ a n@ u H Ég eyI g k* n w g RCabza nagmanesckþ I e RtkGr ßmi n eRtkGr ç dU e cñ a H eTI b :neJl . eBl nagZmμ T i n ñ a :nsþ a b´ J küenaH mi n eJlza Gavu e savi s ax; ! Gatμ a PaB


-283- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ eTI b EtbY s mkmi n yU r

nw g RCabkayxø Ü n

ßkayGñ k déTGM B I N a

ßza

elakcU r eTArk ehI y sY r RBHezrI r U b déTcu H kaltaM g enAkñ ú g vi s & y énbJ¦ a eRK}gEbkZø a yedaHRsaybJØ a

dU c TTY l rbs´ E dleKep\ I ç dU c Rsay

kMnYcGnÞak´m¡ag ç dUcRtaypøÚvdMrIkñúgTIsþúk dUcCRmHedaycugdav eTIbeJl za Gavu e savi s ax ó:TankÆ n Æ 5 TaM g enHÉg dU e cñ H CaedI m . kñ ú g JküTaM g enaH Jküza 5 CaJkükM N t´ r ab´ Jküza ó:TankÆ n Æ :ndl´ Kb|I e ZV I o Gdð k zaó:TankÆ n Æ B i s þ a rehI y eJlkñ ú g TI e nH edayn& y CaedI m y¨ a genHza xnÆ E dlmanó:TanCabc© & y k* É Gdð k zaén ó:TankÆ n Æ e naH elakBRgI k Tu k y¨ a gBi s þ a rkñ ú g vi s u T Æ i m K< n @ u H Ég eRJHdU e cñ a H Kb|I R Cabedayn& y EdlelakeZV I o Bi s þ a rehI y

kñ ú g vi s u T Æ i m K< e naHcu H

.

JküEdlnw g Kb|I e JlsU m|I k ñ ú g sk,aysmuT &y CaedI menaH k* :neJl Tu k ehI y kñ ú g TI e naH>

kñ ú g xageRkaydU c Kñ a

.

kalvi s ax;:nsþ a b´ k ar

edaHRsaysc© ; bY n enHehI y k* R Cabza RBHezrI e RtkGrehI y eRJHza Gñ k EdlGpSú k mi n eRtkGrkñ ú g RBHBu T Æ s asnaenaH mi n Gacnw g edaHRsay bJØ a EdlsY r ehI y sY r eT[t:n

dU c ykCnÞ a s

mkdksk´ s , Ú v mþ g mY y

srés> dU c eramRTayecjcakeCI g Pñ M s i e nru . k* e RJHsc© ; bY n y¨ a genH


-284- Gdækfa cU LevTløs URt TI 4 R:kdehI y kñ ú g RBHBu T Æ s asna dU c RBHcnÞ ni g RBHGaTi t üR:kdkñ ú g elak edayesckþ I z a RBHmanRBHPaKkþ I RBHmhaezr;TaM g Laykþ I EdlenARtg´ kNþ a lbri s & T rEmgRbkasEtsc© ; b¨ u e NÑ a H ç Pi k ¡ ú s g¹k* o BY k ku l bu R t er[nbJØ a za GV Ie Qμ a Hza bY n / Gri y sc© bY n taM g BI é zá E dlbY s . vi sax; Ki t za

nagZmμ T i n ñ a enH

k* C abNÐ i t Edlqø a t

taM g enAkñ ú g PaBCaGñ k qø a t

kñ ú g ó:y :nnaM y kn& y mkehI y k* G aceJlsU m |I e dayn& y Edl:n sþ a b´ m kehI y dU e cñ a HGñ k Na> eTI b mi n Gacnw g dw g esckþ I cak´ Z ø ú H sc© ; rbs´ n ag edayehtu m anRbmaNb¨ u e NÑ H ç TaM g eyI g k* G acdw g :neday karedaHRsaybJØ a Cab´ T ak´ T gnw g karEcksc© ; kalnw g vi l RtLb´ e TA kan´ s c© ; TaM g BI r

EdleJlTu k kñ ú g xageRkayeZV I o kM : M g

ehI y sY r za

x\ ú M n w g sU m sY r bJØ a EdlmankM n Y c eTI b eJlJküza Em¨ m © a s´ ! ó:Tan enaHÉg dU e cñ H CaedI m . kñ ú g karedaHRsaybJØ a enaHza Gavu e savi s ax; ! enaHÉg mi n Emn ó:TaneLI y manJküGZi b |ayza enaHmi n EmnCaó:TaneLI y EtCa xnÆ 5 déTepSg eRJHCasPaBEdlCaÉkeTscakkgsg¡ a rrbs´ ó :Tan ni g ó:Tan k* m i n EmneRkAeTABI ó :TankÆ n Æ T aM g 5 . eRJHebI v tæ ú e naHÉg


-285- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ Kb|I C aó:Tanesat sPaBmanrU b CaedI m k* K b|I C aó:TanpgEdr . ebI ó:Tan Kb|I C avtæ ú x ageRkA ‘BI r U b CaedI m ’ esat k* n w g CaxnÆ v i m u t i þ ‘rY c cakxnÆ ’ dU c Gnu s & y dU c bJ¦ t þ i ni g dU c ni B V a n Edlmi n RbkbCamY y ci t þ kñ ú g sm& y déT ç ßk* n w g mi n RtÚ v bJ¦ t þ i x nÆ T I 6 bEnæ m eT[t ç eRJHdU e cñ a H nagZmμ T i n ñ a eTI b edaHRsayy¨ a genH . kal:nsþ a b´ J küBüakrN¾ r bs´ n ag ç vi s ax;Ki t za

nagenH

:nseRmckarcak´ Z ø ú H ehI y ehI y Ki t za Gñ k Edlmi n EmnCaxI N aRsB mi n eXI j mi n CaGñ k dw g nw g eZV I o Bi s þ a r eRb{bdU c Gñ k kan´ R bTI b mY y Jn´ dY g oj& r nw g mi n GacedaHRsaybJØ a d* G az( k M : M g Tu k edayéRtlk¡ N ¾ naM mkRCaleRCAEbbenH:neLI y ç EtnagZmμ T i n ñ a enH dl´ T I b M p u t ‘KW R BH ni B V a n’ :nTI B w g kñ ú g sasna seRmcbJ¦ a EbkZø a y dl´ e sckþ I k øa han km©at´PB CaxI NaRsBd*ZMéRkElg GacedaHRsaybJØaEdlsaksYr eTIb Ki t za «LÚ v enH eyI g nw g sY r bJØ a EdlRCaleRCA ni g Gaz( k M : M g cM e JHnag eT[t kalnw g sY r bJØ a enaH eTI b eJlJküza dU c emþ c hñ @ Em¨ m © a s´ dU e cñ H CaedI m . 147

kñ ú g karedaHRsaybJØ a enaH JküCaedI m za

Gñ k mi n :n


-286- Gdækfa cU LevTløs URt TI 4 sþ a b´ e hI y elak:noBi s þ a rehI y kñ ú g mU l bri y aysU R tn@ u H Ég . Jkü za rEmgBi c arNaeXI j rU b edayesckþ I R bkan´ z aCaxø Ü n KW bu K < l xø H kñ ú g elakenH rEmgBi c arNaeXI j rU b edayesckþ I R bkan´ z aCaxø Ü n rEmgBi c arNaeXI j rU b ni g xø Ü n Cavtæ ú m i n EmnBI r za

rU b y¨ a gNa xø Ü n k* d U e cñ a H xø Ü n

y¨ a gNa rU b k* y ¨ a genaH . eRb{bdU c kalceg, { geRbgkM B u g eqH GNþ a t y¨ a gNa Bnø W k * y ¨ a genaH Bnø W y ¨ a gNa GNþ a tk* y ¨ a genaH sU m |I y ¨ a g Na ç y¨ a genaHnu @ H Ég bu K < l xø H kñ ú g elakenH rEmgBi c arNaeXI j rU b za Caxø Ü n Bi c arNaeXI j ÇÇÇ mi n EmnBI r y¨ a g y¨ a genH dU e cñ a H eTI b eQμ a Hza rEmgeXI j edayvi b sSnakñú g Ti d ð i z a rU b Caxø Ü n y¨ a genH . ßrEmgBi c arNa eXI j za xø Ü n manrU b eTI b kan´ y krU b za Carbs´ x ø Ü n ehI y rEmgBi c arNa eXI j xø Ü n manrU b dU c eXI j edI m eQI m anmø b ´ ßeXI j za rU b kñ ú g xø Ü n eTI b kan´ y kGrU b n@ u H ÉgzaCaxø Ü n eTI b eQμ a Hza rEmgBi c arNaeXI j rU b kñ ú g xø Ü n dU c hi t kø i n kñ ú g p, a eQI

ßeXI j xø Ü n enaHkñ ú g rU b

dU c eXI j EkvmNI k ñ ú g db

sU m |I k ñ ú g karBi c arNaza evTnaedayesckþ I C axø Ü n CaedI m k* m anTM n gdU c Kña enaHÉg kñ ú g JküTaM g enaH Jküza rEmgBi c arNaeXI j rU bedayesckþ I zaCaxø Ü n

elakeJldl´ r U b su T Æ > b¨ ue NÑ a Hza Caxø Ü n . elakeJldl´


-287- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ GrU b zaCaxø Ü n kñ ú g TI 7 TaM g enH KW rEmgBi c arNaeXI j xø Ü n manrU b ç ß rU b mankñ ú g xø Ü n ç ßxø Ü n mankñ ú g rU b ç evTnaedayesckþ I z aCaxø Ü n ç sJ¦ a sg¡ a r vi J ¦ a Nedayesckþ I z aCaxø Ü n elakeJldl´ r U b ni g GrU b Edl layKñ a zaCaxø Ü n kñ ú g TI 12 edayGM N acénxnÆ T aM g bI kñ ú g cM n Y n xnÆ T aM g bY n y¨ a genH KW xø Ü n manevTna evTnamankñ ú g xø Ü n kñ ú g Jküza

xø Ü n mankñ ú g evTna dU e cñ H .

rEmgBi c arNaeXI j rU b edayesckþ I z aCaxø Ü n

rEmg

Bi c arNaeXI j evTna sJ¦ a sg¡ a r vi J ¦ a N edayesckþ I z aCaxø Ü n enaH elaksEmþ g esckþ I o eXI j za dac´ s U n ükñ ú g fan; 5 ç kñ ú g n& y d* e ss elaksEmþ g esckþ I e XI j za

eT[g

.

edayRbkardU e cñ H

kñ ú g TI e nHeTI b

manPvTi d ð i ‘ esckþ I e XI j zaman ’ 15 y¨ a g ç vi P vTi d ð i ‘esckþ I e XI j zami n man’ 5 y¨ a g . kñ ú g bTza mi n Bi c arNaeXI j rU b edayesckþ I z a Caxø Ü n enH ç :ndl´ rEmgBi c arNaeXI j za mi n eT[g CaTu k ¡ mi n Emnxø Ü n edayGakarRKb´ y ¨ a g KW rEmgmi n Bi c arNaeXI j 5 y¨ a gTaM g enH eday Ebby¨ a gNamY y Edl:ndl´ mi n Bi c arNaeXI j rU b zaCaxø Ü n EtBi c arNaeXI j za mi n eT[g CaTu k ¡ mi n Emnxø Ü n mi n Bi c arNaeXI j xø Ü n manrU b .l. mi nBi c arNaeXI j xø Ü nkñ ú g vi J ¦ a N dU e cñ H . kalRBHezrI edaHRsay


-288- Gdækfa cU LevTløs URt TI 4 bJØ a dM b U g y¨ a genHza Gavu e savi s ax ! esckþ I e XI j za kayrbs´ x ø Ü n rEmgmanedayGakary¨ a genHÉg

dU e cñ H

edayJkümanRbmaNRtw m Et

b¨ u e NÑ H ç Jküza edayehtu R tw m Etb¨ u e NÑ H kareTAk* m an karmkk* m an kareTA ni g karmkk* m an vdþ ; k* r Emgvi l eTA k* C akarEdlnag:neZV I v dþ ; odl´ T I b M p u t ehI y sEmþ g Tu k . kaledaHRsaybJØ a cu g eRkayza eBal za Gavu e savi s ax; kareXI j za kayxø Ü n rEmgmi n manedayGakary¨ a g enHÉg dU e cñ H ç Jküza edayehtu R tw m Etb¨ u e NÑ H kareTAk* m i n man kar mkk* m i n man kareTA ni g karmkk* m i n man vdþ ; k* Q b´ v i l k* C akarEdl nag:neZV I v i v dþ ; odl´ T I b M p u t sEmþ g Tu k ehI y . 148 bJØ a za Em¨ m © a s´ k* p ø Ú v RbkbedayGg< 8 d* R besI r etI d U c emþ c

/

CakarEdlRBHezrI K b|I s Y r RtLb´ e hI y

eTI b eqø I y za

ó:sk

elaksY r dl´ p ø Ú v xageRkamehI y ehtu d U c emþ c kñ ú g TI e nH eTI b mksY r dl´ pø Ú v enHeT[t k* R BHezrI e naH kM N t´ e sckþ I b M N grbs´ ó :skenaH:n k* eRJHPaBEdlxø Ü n qø a tCabNÐ i t . RBHnagKi t za ó:skenH Kg´ n w g sY r dl´ p ø Ú v Can´ e RkamedayGM N acbdi b tþ i Etkñ ú g TI e nH Kg´ c g´ n w g sY r dl´ p ø Úv enaHénsg¡ t ; ‘RtÚ v tak´ E tg’ Gsg¡ t ; ‘mi n RtÚ v tak´ E tg’ elaki y ; ‘Ebb


-289- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ elak’ elaku t þ r ; ‘pu t cakelak ç qø g cakelak’ EdlelakrY m cU l Tu k ‘se®g< a H’ ni g mi n rY m cU l Tuk ‘mi n se®g< a H’ dU e cñ a H ó:sksY r RbkarNa> eRcI n k* e daHRsayRbkarenaH> edaymi n sY r RtLb´ e LI y . kñ ú g JküTaM g enaH Jküza ²sg¡ t ;³ esckþ I z a RtÚ v Ki t RtÚ v Rti H ri H RtÚ v sBa¢ w g Ki t RtÚ v rY brY m Tu k RtÚ v oekI t EdlGñ k cU l dl´ Kb|I c U l dl´ . kñ ú g Jküza k* G avu e savi s ax; pø Ú v RbkbedayGg< 8 d* R besI r elak se®g<aHcUlTukedayxnÆ 3 enH manJküGZib|ayza eRJHpøÚvmanRbeTs xnÆ T aM g 3 mi n manRbeTs dU e cñ a H elakeTI b ykpø Ú v enHmkrY m cU l eday xnÆ 3 Edlmi n manRbeTs dU c ykRkú g mkrY m cU l nw g raCü eRJHesckþ I Edlpø Ú v manRbeTs . kñ ú g Gg< m K< B Y k enaH Gg< m K< 3 mansmμ a vaca Ca edI m CasI l dU e cñ a H eTI b elI k ykGg< m K< T aM g enaHmkrY m cU l nw g kgsI l eRJHmanCati e sμ I K ñ a . sU m |I k ñ ú g :lI e lakelI k ykmksEmþ g eZV I d U c Ca stþ mI v i P tþ i z a kñúgkgsIl dU e cñ Hk* B i t Etk* K b|I R Cabesckþ I e dayGM N ac tti y avi P tþ i . cM E NksmaZi kñ ú g Gg< m K< 3 eT[t mansmμ a vayam; Ca edI m edayZmμ t arbs´ x ø Ü n ehI y rEmgmi n Gacnwgtm,l´maM:n eRJHCaPav; EdlmanGarmμN¾EtmYy EtkalesckþIBüayam kM B u g jú a M g ki c © o seRmc


-290- Gdæ kfa cU LevTløs URt TI 4 karrlwkk*kMBugeZVIkic©oseRmc ç smaZik*køayCaZmμCatiEdl:nóbkar; eTI b nw g Gacotm, l ´ m aM : n . kñ ú g er]gGg< m K< e naH manJküeRb{beZ[bdU c teTAenH ? dU c kñ ú g mi t þ b I n ak´ EdlbbY l Kñ a cU l eTAkan´ ó TüanedaytaM g ci t þ z a BY k eyI g nw g elgnk¡ t þ # kS ‘kargarRbcaM q ñ a M ’ mñ a k´ C Y b edI m cm|amanp, a rI k lÁ elI k édeLI g eTAk* m i n GacebH:n eBlenaH Gñ k TI B I r eTI b Onxñ g oeK sU m |I e K:nQrelI x ñ g rbs´ G ñ k TI B I r enaH k* e nAEtebHmi n :n ç eBlenaH mñ a k´ e T[t k* h u c cg, Ü y sμ a oeK . kaleK:nQrelI x ñ g rbs´ m ñ a k´ e hI y etagcg, Ü y sμ a rbs´ m ñ a k´ e T[t eTI b ebHykp, a eQI m kRbdab´ t ameBjci t þ ehIyelgnk¡tþ#kS y¨agNa ç

Kb|IeXIjJküEdlnaMmkeRb{benH dUecñaH

KW Zm( T aM g bI manesckþ I B üayamRbéBCaedI m EdlekI t rY m Kñ a dU c mi t þ b I nak´ EdlcU l sY n CamY y Kñ a ç Garmμ N ¾ d U c edI m cm|amanp, a rI k s< ú H s< a y smaZi mi n Gacnw g dl´ P av;EdlmanGarmμ N ¾ E tmY y edayZmμ t arbs´ x ø Ü n dU c Gñ k Edl:nelI k édeLI g ehI y k* mi nTan´ G acebHp, a :n ç esckþ I B üayamRbéB dU c mi t þ E dlbegÁ a nxñ g o ç karrlw k RbéB dU c mi t þ E dlQr ocab´ c g, Ü y sμ a ç smaZi kalvI r i y ;kM B u g eZV I naTI p < g oseRmc ‘ni g ’ sti


-291- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ k* k M B u g eZV I n aTI s Þ a bGEgÁ l oseRmcehI y y¨ a genH

ç

:nóbkar;ehI y

k* r EmgGacseRmc:nnU v Pav;EdlmanGarmμ N ¾ E tmY y dU c mi t þ m ñ a k´ e T[t EdlQrelI x ñ g rbs´ m i t þ m ñ a k´ kñ ú g bI n ak´ e naH ni g cab´ c g, Ü y sμ a rbs´ m i t þ mñ a k´ e T[t eTI b GacebHp, a eQI : ntameBjci t þ y¨ a gNa k* y ¨ a genaH . eRJHdUecñaH elakeTIbyksmaZimkrYmcUlnwgkgsmaZi tamkMeNItrbs´ xøÜn . cMENkesckþIBüayamRbéB nigesckþIr lw k RbéB elakk* y kmk rY m cU l nw g ki r i y a . sU m |I b J¦ a kñ ú g esckþ I e XI j RbéB ni g esckþ I R ti H ri H RbéB k* m i n Gac kat´ k þ I G armμ N ¾ z a mi n eT[g CaTu k ¡ mi n Emnxø Ü n tamsPaBxø Ü n Ég:n . Etkalvi t k, ; Rti H ri H er]y> elI k eLI g bJ¢ Ú n o k* G ac y¨ a gNa / dU c esckþ I z a hi r Ba¦ i k ykkhabN;mkdak´ e lI é d sU m |I c g´ B i n i t üemI l RKb´ cME Nk k* mi nGacnw g RtLb´ e dayEPñ k :neLI y k* k aleRbI R mamédRtLb´ ehI y eTI b nw g GacBi n i t üemI l :nRKb´ E pñ k y¨ a gNa ç bJ¦ a k* y ¨ a genaH Edr mi n GackM N t´ G armμ N ¾ e dayGM N acénPaBmi n eT[gCaedI m EtÉkÉg rbs´ x ø Ü n :n

Etnw g GackM N t´ G armμ N ¾

lk¡ N ; mankarsmø w g

Edlvi t k, m ankarelI k eLI g Ca

ni g RctcM e BaHGarmμ N ¾ C aki c © dU c kM B u g cab´ k an´


-292- Gdæ kfa cU LevTløs URt TI 4 ni g kM B u g cab´ R tLb´ e hI y bJ¢ Ú n mkou e naHÉg eRJHdU e cñ a H elakeTI b cat´ ykEtsmμ a Ti d ð i b¨ ue NÑ a H mkrY m Tu k nw g kgbJ¦ a eRJHmankM e NI t esμ I K ñ a sU m |I kñ úg TI e nH . cME Nksmμ a sg, b|; k*R tÚ v ykmkrY m cU l eRJHkareZV I . mK< rEmgdl´ k arrY m cU l CamY y rbs´ TaM g bI e nH edayRbkardU e cñ H . eRJHehtu enaH RBHnagZmμTinñaeTIb:neJlza visax; k*pøÚvEdlmanGg< 8 d*RbesIr elakse®g< a HedayxnÆ T aM g 3 dU e cñ H . «LÚ v enH kalnw g sY r dl´s maZi k ñ úg mK< EdlRbRBw t þ e TARtw mEtmY y xN;ci t þ RBmnw g eRK}gsm< a l´ rY m TaM g bri k ¡ a r eTI b eBalJküCaedI m za etIdUcemþchñ@ Em¨m©as´ / kñ ú g karedaHRsaybJØ a enaH elakza sti b |dð a n 4 KW smμ a sti ekI t eLI g ehI y edayGM N acjú a M g ki c © bY n y¨ a g

kñ ú g xN;mK< o seRmc

.

smμ a sti e naH kø a yCaeRK}gsm< a l´ eRJHGtæ z a Cabc© & y énsmμ a smaZi . smμ b |Zan 4 KW CavI r i y ; ekI t eLI g ehI y edayGM N ackareZV I k i c © bYn y¨ a g oseRmc ç vI r i y ;enaHkø a yCabri k ¡a r eRJHGtæ z a Ehhm .

Jküza

énZm(TaMg enaHÉg KW énZm( E dlRbkbRBmedaymK< T aM g enaH kñ ú g JküCa edI m za karesB KW elakeJlkaresB EdlRbRBw t þ e TARtw m EtmY y xN;


-293- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ ci t þ . cM E Nk Gñ k cU l ci t þ n i y ayelg k* n i y ayza eQμ a Hza mK< E dl RbRBw t þ e TARtw m EtmY y xN;ci t þ m i n man . ebI d U e cñ a H nw g mankarGb´ r M m K< Gs´ 7 qñ a M eRJHJküza ²7 qñ a M³ cM E NkBY k ki e lskalnw g dac´ k*r Emg dac´ e TAedayjaNTaM g 7 edayqab´ r h& s . Kb|I n i y aycM e JHeKza ²naM RBHsU Rtmk³ Bi t Nas´ kaleKemI l mi n eXI j pø Ú v déT k* n w g naM e sckþ I za ²karesB karGb´ r M kareZV I o eRcI n nU v Zm( TaM g enaHÉg y¨ a gNa³ enHÉg mkeJlza ²rEmgesBedayci t þ d Y g déT Gb´ r M e dayci t þ d Y g déT eZV I o eRcI n k* e dayci t þ d Y g déT . tBI e naH eKKb|I e Jlza ²k* s U R tenH manesckþ I EdlKb|I d w g manesckþ I E dlnaM e TAy¨ a gNa /³ eKk* n w g eJlbEnæ m eT[t za ²sU R tmanesckþ I d U c EdlnaM e TAn@ u H Ég³ y¨ a geRcI n rbs´ e K k* b¨ ue NÑ H . kalebI d U e cñ H k* n w g manEtkaresBb¨ u e NÑ a H sU m |I T aM g ézá y¨ a genH KW ci t þ dY g mY y ekI t eLI g ehI y esB ci t þ d Y g mY y eT[tekI t eLI g ehI y esB sU m |I dY g mY y eT[t k* e kI t eLI g ehI y esB ç nw g mankarGb´ r M G M B I T I N a / nw g mankareZV I o eRcI n GM B I T I N a / ßkaldY g mY y ekI t eLI g Gb´ r M e hI y dY g déT eT[tk*e kI t eLI g Gb´ r M e hI y dY g mY y eT[tk* e kI t eLI g Gb´ r M dU e cñ H EbbenHTaM g ézá k* n w g manEtkarGb´ r M b ¨ u e NÑ a H .

karesBnw g manGM B I T I N a / kareZV I


-294- Gdækfa cU LevTløs URt TI 4 oeRcI n nwgmanGMBITINa / ßdYgmYyk*ekIteLIgeZVIoeRcInehIy dYgdéTk* ekI t eLI e ZV I o eRcI n mY y dY g eT[tk* e kI t eLI g eZV I o eRcI neLI g dU e cñ H EbbenH TaM g ézá

k* n w g manEtkareZV I o eRcI n b¨ u e NÑ a H

nw g mankaresBGM B I T I N a /

nw g mankarGb´ r M G M B I T I N a / mü¨ a geT[t eKGacnw g eJly¨ a genHza ² rEmg esBedayci t þ d Y g mY y rEmgGb´ r M e dayci t þ B I r dY g rEmgeZV I o eRcI n eday ci t þ b I d Y g ßrEmgesBedayci t þ B I r dY g rEmgGb´ r M e dayci t þ b I d Y g rEmgeZV I oeRcI n edayci t þ m Y y dY g ßrEmgesBedayci t þ b I d Y g rEmgGb´ r M e dayci t þ mY y dY g rEmgeZV I o eRcI n edayci t þ B I r dY g ³ . eKKb|I R tÚ v eJlza ²elak ku M e JlGHGagza ²x\ ú M k * : nsU R tenH³ Zmμ t aGñ k nw g edaHRsaybJØ a RtÚ v enAkñ ú g sM N ak´ G acarü er[nRBHBu T Æ v cn;oRCabGtæ r sehI y eTI b snSw m ni y ay k* k aresBenH RbkbedayxN;ci t þ E tmY y karGb´ r M k* R bkb edayxN;ci t þ E tmY y

ni g kareZV I o eRcI n

k* R bkbedayxN;ci t þ E tmY y

Zmμ t aelaku t þ r mK< Edlodl´ k arGs´ e TA EdlmaneRcI n xN;ci t þ m i n man manEtRbkbedayxN;ci t þ E tmY y b¨ u e NÑ a H³ Kb|I e ZV I o eKRBmTTY l dU c Edl eBalmkenH . ebI e KRBmTTY l k* R BmTTY l eTA ç ebI m i n RBmTTY l k* Kb|I b J¢ Ú n eTAza ²cU r eTAcU l vtþ B I R Bw k ehI y qan´ b brcu H ³ .


-295- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ 149

kñ ú g Jküza ² sg¡ a rmanb¨ u n μ a ny¨ a g Em¨ m © a s´ / ³

enH

vi s ax;ó:sk sY r dl´ G V I / sY r za bu K < l rlt´ s g¡ a rBY k Na eTI b cU l ni e raZ x\ ú M s U m sY r sg¡ a r BY k enaH kalRBHezrI : nRCabesckþ I b M N grbs´ e K edayRbkarenaHÉg R:b´ k aysg¡ a rCaedI m kñ ú g sg¡ a rcM n Y n eRcI n manbu J ¦ a Pi s g¡ a rCaedI m Edl manehI y eTI beBalJküCaedI m za ²ó:sk sg¡ a rTaM genHmanbI y ¨ a g³ . kñ úg sg¡ a rTaM g enaH eQμ a Hkaysg¡ a r eRJHtak´ E tgkay KW rEmg oekI t eRJHmansPaBEdlCab´ T ak´ T gnw g kay ç eQμ a HvcI s g¡ a r eRJH RtÚ v tak´ E tg KW RtÚ v oekI t edayvaca eRJHCavtæ ú E dlCab´ T ak´ T gnw g vaca ç eQμ a Hza ci t þ s g¡ a r eRJHRtÚ v tak´ E tg KW RtÚ v oekI t edayci t þ eRJHCa rbs´ E dlCab´ T ak´ T gnw g ci t þ . vi saxó:sk rEmgsY r dl´ G V I kñ ú g Jküza ²etId Uc emþc Em¨m © as´³ enH rEmgsY r za ²sg¡ a rTaM g enHlayKñ a ni g Kñ a mi n R:kd

R:kdedaylM : k³

EdlCaku s laku s l

.

Bi t ehI y

y¨ a genHKW

EdlehAectna

ectnakñ ú g kamavcrku s l

20

y¨ a g

8

y¨ a g

ectnakñ ú g Gku s l 12 y¨ a g Edljú a M g bu K < l odl´ k aretag karkan´ karrbU t karbeJ© j kñ ú g kayTV a rxø H xül´ dkdegØ I mecj ni g xül´ d kdegØ I m


-296- Gdæ kfa cU LevTløs URt TI 4 cU l xø H zaCakaysg¡a r . elakehAectna 20 y¨ a g manRbkardUc :n eJlehI y Edljú a Mg karj& r éncg, a odl´ v cI e PTkñ ú g vcI T V a rxø H vi t k, v i c ar; xø H za CavcI s g¡ a r ç elakehAectna 20 y¨ a genaH ku s l ni g Gku s l EdlekI t dl´ G ñ k mi n Tan´ d l´ k arkeRmI k j& r kñ ú g kayTV a r ni g vcI T V a r ehI y Gg< ú y Ki t enAkñ ú g TI s á a t´ Zm( B I r y¨ a g KW sJ¦ a ni g evTna xø H za Caci t þ sg¡ a rEtmü¨ a g Zm( T aM g enHlayLM K ñ a mi n R:kd R:kdedaylM : k ç x\ ú M sU m oeZV I Z m( T aM g enaHoCak´ c |as´ ehI y R:b´ ³ . kñ ú g bTza ²k* e htu d U c emþ c hñ @ Em¨ m © a s´ ³ enH vi s axó:sk rEmg sY r dl´ e sckþ I r bs´ b TéneQμ a H kaysg¡ a rCaedI m . kñ ú g karedaHRsay bJØ a enaH Gñ k si k SaKb|I R CabGtæ n & y enHza kaysg¡a r eQμ a Hza GaRs& y kay eRJHCab´ T ak´ T gnw g kay kalmankay k* m ankaysg¡ a r kal kaymi n man kaysg¡ a rk* m anmi n :n ci t þ s g¡ a r eQμ a Hza GaRs& y ci t þ eRJHCab´ T ak´ T gCamY y ci t þ kalmanci t þ k* m anci t þ s g¡ a r kalci t þ m i n man ci t þ s g¡ a rk* m anmi n :n . 150 «LÚ v enH kalvi s axó:sknw g sY r edI m |I e sckþ I d w g za ²smabtþ i e nH rEmgeRbI s J¦ a evTyi t ni e raZß mi n Emnhñ @ ßCaGñ k snSM P aB


-297- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ sÞ a t´ C M n ajkñ ú g sJ¦ a evTyi t ni e raZenaH ßmi n CaGñ k snSM P aBsÞ a t´ C M n aj/³ eTI b eBalJküCaedI m za ²Em¨ m © a s´ eZV I y ¨ a gNaeTI b nw g CasJ¦ a evTyi t ni e raZsmabtþ i : n /³ kñ ú g kareqø I y bJØ a enaH manesckþ I z a elak:n eJldl´ e vlaénenvsJ¦ a nasJ¦ a ytnsmabtþ i

edaybTTaM g 2 za

²eyI g nw g cU l ³ ß ²eyI g kM B u g cU l ³ . elakeJlni e raZxagkñ ú g eday bTza ²cUl ehIy³ . evlaEdlmanci t þ elakk* e JledaybTmu n TaM g BI r dU c Kñ a enaH evlaEdlmi n manci t þ elakeJledaybTeRkay . Jkü za ²ci t þ k* C akarGb´ r M T u k ehI y y¨ a genaHmkBI m u n Etmü¨ a g³ :ndl´ ci t þ EdlmankalevlaCaeRK}gkMNt´ Cakar:nGb´ rMehIyza ²rhUtGs´evla b¨ u e NÑ H

eyI g nw g CaGñ k mi n manci t þ

kñ ú g kalEdlmanry;eBlCaeRK}g

kM N t´ m u n ni e raZsmabtþ i . Jküza ²rEmgbegÁ a n bu K < l enaH:ncU l eTA edIm |IPaBCay¨agenaH³ KW rEmgbegÁ a n bu K < l EdlGb´ r M c i t þ T u k ehI y y¨ a g enH

cU l eTAedI m |I s PaBCay¨ a genaH

:ndl´

edI m |I P aBCaGñ k mi n man

ci t þ . Jküza ²vcI s g¡ a rrEmgrlt´ e TAmu n ³ KW vcI s g¡ a r rEmgrlt´ c ak sg¡ a rd* e sskñ ú g QanTI B I r mu n . Jküza ²tBI e naHkaysg¡ a r³ KW tBI enaH kaysg¡ a rk* r lt´ e TAkñ ú g QanTI b Y n . Jküza ²tBI e naHci t þ s g¡ a r³


-298- Gdæ kfa cU LevTløs URt TI 4 KW

tBI e naHci t þ s g¡ a r

eTI b rlt´ e TAxagkñ ú g ni e raZ

. elakeJlevla

xagkñ ú g ni e raZ edayBI r bTza ²eyI g nw g ecj³ ß ²eyI g kM B u g ecj³ evla énplsmabtþ i ci t þ

elakeJledaybTza ²ecjehI y ³ evlaCaGñ k Kμ a n

elakeJledayBI r bTmu n dU c Kñ a enaH

.

edaybTeRkay

elak

eJlevlaEdlmanci t þ . Jküza ²ci t þ k * C akar:nGb´ r M m kehI y y¨ a g enaHmu n ³

KW

ci t þ E dlmanevlaCaeRK}gkM N t´

Cakar:nGb´ r M e hI y za

rhU t Gs´ e vlab¨ u e NÑ H eyI g nw g CaGñ k Kμ a nci t þ kñ ú g kalEdlmanry;eBl CaeRK}gkM N t´ T u k

mu n cU l dl´ n i e raZsmabtþ i e hI y

tBI e naHeTI b nw g Ca

Gñ k manci t þ . Jküza ²rEmgbegÁ a nbu K < l enaH:ncU l eTA edI m |I P aBCa y¨ a genaH³ KW rEmgbegÁ a nbu K < l EdlGb´ r M c i t þ T u k ehI y y¨ a genH cU l eTA edI m|I P aBCay¨ a genaH KW edI m |I P aBCaGñ k manci t þ . evlaénkarcU l ni e raZ elakeJlTu k kñ ú g kalmu n ehI y kñ ú g TI e nH elakeJlevlaénkarecj cakni e raZ edayRbkardU e cñ H . «LÚ v enH Cavar;edI m |I n w g eJlni e raZkza dU e cñ a H ni e raZkza eTI b Caer]gEdlRtÚ v eJl k* É ni e raZkzaenaH elak:ntaM g mati k aeJlTu k kñúgvisuTÆimK<ehIyza ²bJ¦aEdlesckþIsÞat´CMnajGb´rMTuk edaykarrmáab´


-299- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ sg¡ a rbI eRJHPaBCaGñ k Rbkbedaykmø a M g BI r ç edaykarRbRBw t þ e TAkñ ú g jaN 16 ç edaykarRbRBw t þ k ñ ú g smaZi 9 bJ¦ a Edlesckþ I s Þ a t´ C M n aj Gb´ r M e hI y ni g jaNkñ ú g karcU l dl´ n i e raZ³ . eRJHdU e cñ a H Gñ k RtÚ v kar RCabKb|I k an´ y ktamn& y EdleJlTu k kñ ú g vi s u T Æ i m K< e naHcu H . EdleQμ a H za ni e raZenH :ndl´ G V I h ñ @ / :ndl´ karmi n RbRBw t þ e TAénkarBi c arNa xnÆ T aM g bY n . ebI n w g mankarsY r za kalebI d U e cñ a H cU l smabtþ i e dI m |I G V I / k*e qø I y za cU l smabtþ i e dI m|I v tæ ú e nHKW ²eyI g ekI t Tu k ¡ k ñ ú g karRbRBw t þe TAehI y kñúgsg¡ar nwgCaGñkminmancitþRtwmEtR:MBIrézáenAsb|ay nieraZenH eQμa H za Cani B V a nkñ ú g bc© ú b |nñ ³ . Jküza ²ci t þ s g¡ a r rEmgekI t eLI g mu n ³ KW Bit ehI y kalnw g ecjcakni e raZ ci t þ k ñ ú g plsmabtþ i r EmgekI t eLI g mu n . elaksM e dAyksJ¦ a ni g evTna EdlRbkbedayplsmabtþ i e naH eTI b eJlza ²ci t þ s g¡ a r rEmgekI t eLI g mu n ³ Jküza ²tBI e naHkaysg¡ a r³ KW

tBI c i t þ s g¡ a renaHeTA

kaysg¡ a rrEmgekI t eLI g kñ ú g sm& y énPvg<

.

sY r za ²k* p lsmabtþ i mi n jú a M g xül´ dkdegØ I mecj ni g xül´ dkdegØ I m cU l otaM g eLI g ß / eqø I y za otaM g eLI g Etplsmabtþ i r bs´ G ñ k enH Rbkb edayQanTI bY n plsmabtþ i e naH eTI beZV I o xül´ dkdegØ I mecj ni g xül´


-300- Gdækfa cU LevTløs URt TI 4 dkdegØ I m cU l taM g eLI g mi n :n . ßeRJHehtu e nHß / plsmabtþ i n w g RbkbedayQanTI m Y y ßRbkbedayQanTI B I r TI b I ßTI b Y n k* e daycu H xül´ d kdegØ I m ecjni g xül´ d kdegØ I m cU l rbs´ P i k ¡ ú E dlecjcaksmabtþ i Edlsá b ´ rEmgCavtæ ú E dlni y aymi n :n ‘KW m andU c mi n man’ ß / esckþ I Edlxül´ d kdegØ I mecj ni g xül´ d kdegØ I m cU l enaH Cavtæ ú E dlni yaymi n :n Kb|I R Cabedayer]gRBHsBa¢ I v etæ r ; ? esckþ I s eg¡ b manza kalRBHsBa¢ I v etæ r ;ecjcaksmabtþ i e hI y k* e dI r lu y kat´ e lI r egI k ePø I g EdleKBRgayTu k dU c p, a mas sU m |I R tw m Etkñ ú g cIv rk* mi n eqHeLI g sU m|I Rtw mEtGakaréncM h ayekþ A k* mi n :nman . BY k eK k* e Jlza enHÉgplrbs´ s mabtþ i . xül´ d kdegØ I m ecj ni g xül´ d k degØ I m cU l rbs´ P i k ¡ ú ecjcaksmabtþ i E dlsá b ´ rEmgCavtæ ú E dlni y ay mi n :n dU c EdleBalmkenHÉg dU e cñ a HKb|I R Cabza JküenHelakeJl kñ ú g sm& y énPvg< b ¨ u e NÑ a H . Jküza ²tBI e naH k* v cI s g¡ a r³ KW bnÞ a b´ B I k aysg¡ a renaH mk vcI s g¡ a r k* r EmgekI t eLI g kñ ú g evlaénkareRbI E dlseRmcmkBI k i r i y aci t þ RbRBw t þ e TA sY r za Pvg< n w g ovi t k, v i c artaM g eLI g mi n :nß / eqø I y za otaM g


-301- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ eLI g :n ç Etvi t k, ni g vi c arEdlRbkbedayPvg< e naH tak´ E tgvacami n :n eRJHdU e cñ a H JküenaH elakeJltamevlaeRbI E dlseRmcmkBI k i r i y a citþEdlRbRBw tþeTAehIyb¨ueNÑaH . smabtþiCaedImza ²psS;Carbs´sUnü³ k*Kb|IeJlGMBIpsS;EdlmanKuN nigedayGarmμN¾ . plsmabtþ i e Qμ a H za Carbs´ s U nüedaypsS;EdlmanKu N mu n eRJHelakbM N gykpsS; EdlekItRBmnwgsuBa¦tplsmabtþienaH eTIbeJlJküza ²psS;Carbs´ sU n ü³ sU m |I k ñ ú g Gni m i t þ p lsmabtþ i ni g Gb|Ni h it plsmabtþ i k* man TM n gy¨ a genHdU c Kñ a k* e dayGarmμ N ¾ RBHni B Va nEdleQμ a Hza sU n ü k* e RJH sU n ücakraK;CaedI m . eQμ a Hza mi n maneRK}gsm< a l´ eRJHmi n maneRK}g sm< a l´ é nraK;CaedI m eRJHmi n manTI t aM g énraK;CaedI m eTI b eQμ a Hza mi n manTI t aM g . psS;kñ ú g plsmabtþ i eZV I RBHni B V a nEdlCarbs´ s U n üoekI t CaGarmμ N ¾ eQμ a Hza Carbs´ s U nü . sU m|I k ñ úg Gni m i t þ p lsmabtþ i ni g Gb|Ni hi t plsmabtþ i k* m anTM ngy¨ a genHdU c Kñ a . enAmanJküEdlnwg RtÚvbEnæmy¨agdéTeT[t KW sUm|IvibsSna elakk*ehAza suBa¦ta Gnimitþta Gb|Nih it a kñ ú g RbkarTaM g enaH Pi k ¡ ú N a kM N t´ s g¡ a redayesckþ I min eT[g eXIjedayesckþImineT[gehIy rEmgecjedayesckþImineT[g . vibsSna


-302- Gdæ kfa cU LevTløs URt TI 4 EdlnaM e TAdl´ k arecjrbs´ P i k ¡ ú e naH rEmgeQμ a Hza Gni m i t þ t avi b sSna . Pi k ¡ ú N akM N t´ s g¡ a redayPaBCaTuk¡

eXIjedaysPaBCaTuk¡ehIy

rEmg

ecjedaysPaBCaTuk¡ vibsSnaEdlnaMeTAdl´karecjrbs´Pik¡úenaH rEmg eQμaHza Gb|NihitavibsSna . Pik¡úNakMNt´sg¡aredayesckþICarbs´ mi n Emnxø Ü n eXI jedayesckþ I C arbs´ m i n Emnxø Ü n ehI y rEmgecjeday esckþ I C arbs´ mi n Emnxø Ü n . vi b sSnaEdlnaM e TAdl´ k arecjrbs´ P i k ¡ úe naH rEmgeQμ a Hza su B a¦ t avi b sSna . mK< k ñ ú g Gni m i t þ v i b sSnarbs´ P i k ¡ ú e naH eQμ a H Gni m i t þ m K< . plrbs´ G ni m i t þ m K< eQμ a H Gni m i t þ p l kalBal´ RtÚ v psS; EdlekI t RBmnw g Gni mi t þp lsmabtþ i k* e hAza Gnim it þ rEmg Bal´ R tÚ v sU m|I k ñ ú g Gb|Ni hi t ; ni g su B a¦ t ; k* manTM n genHdU c Kñ a . eday Jkünw g RtÚ v bEnæ m Edl:neJlTu k ehI y psS;k* K b|I m kdl´ k areRCI s erI s yky¨ a gNamY y za ²su B a¦ t psS;k* : n Gni m i t þ p sS;k* : n ßGb|NihitpsS;k*:n ç eRJHdUecñaH eTIbKYreJlsmabtþiCaedIm edaypsS; EdlmanKu N ni g edayGarmμ N ¾ . eRJHkaleJly¨ a genH Jkük* n w g cU l Kñ a :nza ²psS;bI y ¨ a g rEmgBal´ R tÚ v ³ . RBHni B V a n eQμ a H vi e vk kñ úg JküCaedI m za ²psS;bI y ¨ a grEmgBal´ R tÚ v ³ . RBHni B V a n eQμ a H vi e vk


-303- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ kñ úg JküCaedI m za ²begÁaneTAkñúgvi evk³ EdlzabegÁ a neTAkñ ú g vi e vk k* e RJH begÁ a n KW OneTAkñ ú g vi e vkenaH . EdleQμ a Hza eTAkñ ú g vi e vk . kñ ú g Bakü za ²sÞúH eTAkñú gvi evk³ k*e RJHmkBI T I déTehI y k* t aM g enA dU c Kñ a nw g cU l eTA rkvi e vkenaH . EdleQμ a Hza manvi e vk k* e RJHza taM g enAdU c nw g Zø a k´ eTArkvi e vkenaH . 151 «LÚ v enH kalvi s ax;nw g sY r za ²x\ ú M n w g sU m sY r evTnaEdl Pi k ¡ ú r M l t´ : nehI y eTI b cU l ni e raZsmabtþ i : n³ eTI b eBalJküCaedI m za ²Em¨ m © a s´ k* e vTnamanb¨ u n μ a n /³ esckþ I s u x EdlRbRBw t þ e TAkñ ú g TV a r 5 kñ ú g JküCaedI m za ²ßRbRBw t þ e TAkñ ú g pø Ú v kay³ eQμ a H kayi k su x ç Edl RbRBw t þ e TAkñ ú g menaTV a r Kb|I R Cabza eQμ a H ectsi k su x . kñ ú g er]grbs´ evTnaenaH Jküza ²su x ³ CaJkücgÁ ú l bgØ a jdl´ s Pav; . Jküza ²esckþ I r I k ray³ CaJküsRmab´ e RbI C M n Y s Kñ a sEmþ g dl´ e sckþ I q á a j´ é n su x enaHÉg . Jküza ²karesay³ CaJküTU e TAdl´ e vTnaRKb´ y ¨ a g EdlsEmþ g esckþ I KW karesay sU m |I k ñ ú g bTd* e ss k* m anTM n gEtmY y dUcKñaenHÉg . kñúgJküCaedImza ²esckþItaMgenACasux esckþIERbRbÜ l CaTu k ¡ ³ manGtæ n & y za esckþ I m anénsu x evTna eQμ a Hza su x ç esckþ I


-304- Gdækfa cU LevTløs URt TI 4 mi n man eQμ a Hza Tu k ¡ ç esckþ I m anénTu k ¡ e vTna eQμ a Hza Tu k ¡ ç esckþ I minman eQμaHza sux ç esckþIdwgGTuk¡msuxevTna eQμaHza sux ç esckþI mi n dw g eQμ a Hza Tu k ¡ . kñ ú g Jküza ²Gnu s & y GV I rEmgedkRtaM ³ enH vi s ax; rEmgsY r dl´ G nu s & y za Gnu s & y etI d U c emþ c / rEmgedkRtaM KW dU c CaGñ k edk eRJHGtæ z a lHmi n :n . Jküza ²vi s ax; kamraKanu s & y mi n Emnedk RtaM k ñ ú g su x evTnaTaM g Gs´ e T³ esckþ I z a raKanu s & y mi n EmnedkCab´ k ñ ú g suxevTnaTaMgGs´ raKanus&yenaH EdllHmin:nkñúgsuxevTnaRKb´y¨ag k* r Emgmi n R:rBÆ s u x evTnaRKb´ R bePT ehI y ekI t eLI g . kñ ú g TI R Kb´ k Enø g k* m anTM n gdU c Kñ a y¨ a genH . Jküza ²Kb|I l HGV I /³ enHCaJküsY r dl´ karlH RBHnagZmμ T i n ñ a edaHRsayJküsY r BI r Rbkar edayJküeqø I y enH Ég kñ ú g bTza ²rEmglHraK;edayQanTI m Y y enaH³ enH . Pi k ¡ ú k ñ ú g RBH Zm( v i n & y enH

RKbsg, t ´ k amraKanu s & y :nehI y

rEmgcU l dl´ Q anTI

mYy eZVIraKanus&yEdlQanRKbsg,t´Tuk oCakarRKbsg,t´ehIy y¨ag n@ u H Ég ehI y ceRmI n vi b sSna eTI b dk:n kat´ p þ a c´ e dayGnaKami m K< . raKanu s & y enaH sU m |I n w g RtÚ v lH :nedayGnaKami m K< e hI y k*e Qμ a Hza


-305- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ rEmgedkRtaMkñúgQanTImYy eRJHRtÚvQanTImYyenaH RKbsg,t´y¨agenaH . eRJHdU e cñ a H RBHnagZmμ T i n ñ a eTI b eJlza ²raKanu s & y rEmgmi n edkRtaM kñ ú g su x evTnaenaH³ . bTza tTaytnM kat´ C a tM GaytnM esckþ I z a RBHGrhtþ p l EdleQμ a Hza CaTI B w g eRJHPav;énci t þ E dlrY c RsLHd* é RkElg . Jkü za ²d*RbesIr edayRbkardU ecñH ³ KW Gñ k taM g esckþ I R :zñ a kñ ú g RBHGrhtþ p l Edl:neQμ aHza ²viemak¡d*RbesIredayRbkardUecñH³ . Jküza ²eTamnsS rEmgekI t eLI g eRJHkarR:zñ a Cabc© & y ³ KW eTamnsSrEmgekI t EdlCa mU l oesckþ I R :zñ a taM g eLI g EteTamnsSEdlCamU l oesckþ I R :zñ a taM g eLI g enaH nw g mi n ekI t eLI g eLI y ç EtelakeJlza eTamnsSEdlman esckþ I m i n :nCamU l kalnw g ekI t dl´ G ñ k R:zñ a ehI y mi n :n k* r EmgekI t eLI g eRJHPaBCabc© & y . Gacarüxø H eJlza ²sU m |I z a eQμ a Hza eTamnsSkñ ú g esckþ I R :zñ a ehI y mi n :nenaH CaGku s ledaycM E NkEtmY y k*BitEmnehIy b¨uEnþza k*Kb|IesBeTamnsSenH . eTamnsS ‘enH’ KYr³ Bi t Emn BY k eyaKI ‘Pi k ¡ ú G ñ k bdi b tþ i ’ rEmgTTY l ykvtþ b di b tþ i r y; 3 Ex xø H ry; 6 Exxø H ry; 9 Exxø H . kñ ú g eyaKI T aM g enaH Gñ k EdlTTY l yk


-306- Gdækfa cU LevTløs URt TI 4 vtþ b di btþ i e naH> eTAehI y k* b nþ B üayam edayKi t za ²xagkñ ú g evlaEdl kMNt´TukenHÉg eyIgKg´nwgseRmcRBHGrhtþpl ‘Et’ k*minGacseRmc tamevlaEdlkM N t´ T u k eTI bekI t eTamnsSd* x ø a M g manTw k EPñ k hU r dU c Ca RBHmhabu s Setæ r ; Gñ k Rsú k GaLnÞ i k vasI . maner]gdMNalmkza RBHezr;bMeBjvtþedIreTAedIrmkGs´ 19 qñaM kalelakKi t za ²RKaenHeyI g nw g kan´ y kRBHGrhtþ p lo:n³ za ²RKa enH eyI g nw g bvarNaRbePTvi s u T Æ i b varNa³ ehI y eZV I s mNZm( n @ u H Ég 19 qñaMknøgeTA luHmkdl´ézábvarNa k*min:nrYcput eRJHtMNk´TwkEPñkrbs´ RBHezr; Etkñ ú g qñ a M T I 20 eTI b :nseRmcRBHGrhtþ p l . kñ úg Jküza ²rEmglHbdiX;edayeTamnsSenaH³ enH manesckþ I za nw g ykeTamnsSeTAlHbdi X ;mi n :n nw g ykbdi X ;n@ u H Ég eTAlH bdi X ;k* m i n :n ßkarykeTamnsSeTAlHeTamnsS k* r Emgmi n :n . EtPi k ¡ ú e nH TTY l ykvtþ b di b tþ i y ¨ a gNamY y kñ ú g vtþ b di b tþ i manry; 3 Ex CaedI m ehI y Bi c arNay¨ a genHza ²Pi k ¡ ú e mI l elakmanfan;GaRkk´ e day sI l edayvI r i y ; ßedaybJ¦ a / sI l rbs´ e lakhμ t ´ c t´ l Á e hI y mi n Emnß / elakp< g vI r i y ;lÁ e hI y mi n Emnß / ßbJ¦ a CaZmμ C ati E dlxø a M g


-307- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ køarEmgnaMeTA /³ kalelakBicarNay¨agenH k*eXIjza ²«LÚvenH eyIg nw g mi n RBmoeTamnsSenHekI t eLI g eT[t

eTI b eZV I e sckþ I B üayamd* Z á n ´ x ag

kñ ú g 3 Ex xagkñ ú g 6 Ex ßxagkñ ú g 9 Ex k* r Emgdkbdi X ;eday GnaKmi m K< :n tamn& y enH eQμ a Hza elakrEmgeRbI b di X ;n@ u H Ég lHbdi X ; ‘ni g ’ eRbI e TamnsSn@ u H Ég lHeTamnsS . kñ ú g Jküza ²bdi X anu s & y rEmgmi n edkkñ ú g eTamnsSenaH³ n@ u H manesckþ I z a kñ ú g eTamnsSEbbenaH bdiXanus&yrEmgminedkRtaM bdiXanus&y k*minR:rBÆeTamnsSenaHekI t eLIg ç bdiXanus&y EdlRtÚvlH:nkñúgeTamnsSenaH . Jküza ²rEmg lHGvi C ¢ a :nedayGrhtþ m K< e naH³ KW Pi k ¡ ú k ñ ú g RBHZm( v i n & y enH RKbsg, t ´ Gvi C ¢ a nu s & y :nehI y k* c U l kan´ Q anTI bY n eZV I Gvi C ¢a nu s & y EdlRtÚ v Qan RKbsg, t ´ e hI y oCakarRtÚ v RKbsg, t ´ y ¨ a genaHÉg eTI b ceRmI n vi b sSna nw g dk:nedayGrhtþ m K<

.

sU m|I Gvi C ¢ a nu s & y enaH

RtÚ v Grhtþ m K< lH

:nehI y k* e day k* e Qμ a Hza edkCab´edayQanTIbYn eRJHRtÚvQanTIbYn enaH RKbsg,t´: nehI y eRJHehtu e naH RBHnagZmμ T i n ñ a eTI b eJlza ²Gvi C ¢ a nu s & y rEmgmi n edkRtaM k ñ ú g Grhtþ m K< e naH³ dU e cñ H . 152 «LÚ v enH kalnw g sY r JküsY r EdlCabdi P aK ç ‘cM E Nk


-308- Gdækfa cU LevTløs URt TI 4 R:b´ K ñ a ’

vi s ax; eTI b eJlJküCaedI m za Em¨ m © a s´ ! k* s u x evTna

²kñ ú g karedaHRsaybJØ a enaH ‘Kb|I R CabeKalesckþ I d U c teTAenH’ eRJH Tu k ¡ C asRtÚ v rbs´ s u x ni g su x CasRtÚ v rbs´ T u k ¡ ç dU e cñ a HelakeTI b eJl visPaKbdiPaKTukkñúgevTnaTaMgBIr cMENkóebk¡aCaZmμCatiEdlRtÚvesckþI ggw t RKbsg, t ´ lM : knw g bgØ a jR:b´ eRJHdU e cñ a H elakeTI b eJlTaM g sPaK ni g bdi P aKkñ ú g TI e nHza sU m |I G vi C ¢a k* y ¨ a genaHÉg . k* bu K < l rEmg eZV I e sckþ I g gw t KW Gvi C ¢ a kñ ú g TI m anRbmaNb¨ u n Na k* r EmgbenÞ a bg´ e sckþ I ggw t

KW

Gvi C ¢ a kñ ú g TI m anRbmaNb¨ u e NÑ a H

dU e cñ a HeTI b eJlTaM g vi s PaK

ni g bdi P aKTu k kñ ú g TI e nH . kñ ú g Jküza ²Gvi C ¢ a enH³ enH KW elakeJl TaM g sPaK ni g bdi P aKza ²Zm( T aM g BI r enH mi n manGasv; Caelaku t þ r ;³ elakeJlTaM g sPaK ni g bdi P aK eRJHGtæ z a mi n manGasv; eRJHGtæ za

Caelaku t þ r ;

ni g eRJHGtæ z a

CaGBüaRki t

kñ ú g bTenHza

²Gavu e sa

vim ut þienHÉg³ kñ ú g Jküza ²vim ut þi³ enH manesckþ I z a Gavu s a Gñ k qø g bJØ a eTA Jküza ²Gñ k mi n Gackan´ y kTI b M p u t énbJØ a :n³ eTI b sY r bdi P aK én Gb|di P aKZm(

RBHni B Va nenH

CaGb|di P aKZm(

Edlmi n manGñ k NaR:zñ a

edIm|InwgeZVIbdiPaKRBmnwgZm(BYkxøH KW BN(ex[v BN(el]g ßBN(Rkhm


-309- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ ehI y sEmþ g :n

ni g Gñ k k* r EmgsY r RBHni B V a nenaH edayesckþ I R :zñ a enH

eT[tpg k*e dayJküRtw mEtb¨ u e NÑ H ó:skGñ k nw g sY r bdi P aK énGb|di P aKZm( e nH eTI b CakarEdlbu K < l Kb|I R Cabza rEmgCaGñ k epþ I m xu s kñ ú g JküsY r EdlmancM E NkR:b´ s U m |I R Kb´ R bkar dU c Pi k ¡ ú E dl:nsø a kPtþ kñ ú g pÞ H TI

7

ehI y edI r hY s eTAGs´ p Þ H

7

xñ g

mkQrRtg´ T V a rpÞ H TI

8

epþ I m xu s eTAtaM g BI P Þ H 7 xñ g mi n dw g ‘ GV I e LI y ’ y¨ a gNa k* y ¨ a genaH . Jküza ²Zø a k´ c u H kan´ R BHni B V a n³ KW cU l eTAxagkñ ú g RBHni B Va n KW cU l eTA kan´ RBHni B Va n . Jküza ²manRBHniB VanCaxagmux ³ KW RBHni B V a nCaTI m k xagmu x KW CaTI e TAxagmu x rbs´ e K GZi b |ayza eKmi n eTAkan´ T I d éTGM B I RBHni B V a nenaH . eQμ a Hza ²manRBHni B V a nCaTI b M p u t ³ eRJHRBHni B V a n Ca TI b M p u t rbs´ e K . 153 Gñ k Edldl´ R BmedayPaBCabNÐ i t eQμ a Hza ²bNÐ i t ³ manesckþIza GñkqøatkñúgZatu qøatkñúgGaytn; qøatkñúgbdic©smub|aT qøat kñ ú g fan; ni g Gfan; Jküza ²Gñ k manbJ¦ a ZM é RkElg³ :ndl´ Gñ k cas´ k ø a RBmedaybJ¦ a EdlGackM N t´ k an´ y kGtæ d * Z M é RkElg Zm( E dl ZM é RkElg ni r u t þ i E dlZM é RkElg bdi P aNEdlZM é RkElg . Jküza ²dU c


-310- Gdækfa cU LevTløs URt TI 4 esckþ I E dlRBHnagZmμ T i n ñ a enaH³ KW sU m |I t zaKtk* n w g Kb|I B üakrN¾ d U c Zmμ T i n ñ a Pi k ¡ ú n I B üakrN¾ e hI y n@ u H Ég . k* e RJHRBHtRmas´ R tw m Etb¨ u e NÑ H

RBHsU R tenH

k* k ø a yCaPasi t

rbs´RBHCinRsIeTA . minEmnPasitrbs´savk dUcsMbuRtEdlraCelxanu k arsresrehI y mi n Tan´ n w g CaRBHraCsasn¾ rhU t evlaEdlmi n Tan´ :nRbzab´ R BHraClBa¢ k r eBlRbzab´ R BHraClBa¢ k rrbs´ R BHraCaehI y sM b u R trEmgeQμ a Hza CaRBHraCsasn¾ y¨ a gNa ç RBHsU R tenH:nkø a y CaPasi t rbs´ R BHCi n RsI edaykarRtas´ e hI y eRJHesckþ I E dlRBHRta KW RBHtRmas´ r bs´ RBHCi n RsI edaykarRtas´ e hI y eRJHesckþIEdlRBH Rta KW RBHtRmas´rbs´RBHCinRsIGg<enH :nRbzab´ehIy za ²tzaKt k*n wgBüakrN¾y ¨agenaHdUcKña sUm |Id U ecña HEdr³ . Jküd* e ssRKb´ k Enø g gayRsÜ l yl´ e hI y edayRbkardU e cñ H .

²

cb; Gdæk fa cULevTlø s URtTI 4

3

³


-311- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ G dð k za cU L Zmμ s maTansU R tTI 5 154

cU L Zmμ s maTansU R t

manJküepþ I m za

x\ ú M : nsþ a b´ m k

ehI y y¨ a genH . 155 bNþ a bTTaM g enaH bTza Zmμ s maTanM :ndl´ karkan´ yk Edlelakkan´ y kedaybTza Zm( dU e cñ H . bTza esckþ I s u x EdlekI t kñ ú g bc© ú b |nñ :ndl´ esckþ I s u x kñ ú g bc© ú b |nñ . esckþ I s u x kñ ú g karRbmU l mkeZV I : ngay KW GacoeBj:n edaygay . bTza

plEdlCaTu k ¡ x agmu x

:ndl´

plEdlCaTu k ¡ k ñ ú g kal

oplkñ ú g GnaKt . Kb|I R CabGZi b |aykñ ú g bTTaM g BY g edayó:yenH . 156 bTza mi n maneTaskñ ú g kamTaM g Lay esckþ I z a mi n man eTaskñ ú g vtæ ú k amxø H ki e lskamxø H . bTza dl´ P aBCaGñ k Kb|I p w k esckþ I z a smNRJhμ N ¾ B Y k enaH Kb|I p w k KW Pav;Cavtæ ú E dlxø Ü n Kb|I p w k :ndl´ PaBCavtæ ú E dlxø Ü n Kb|I b ri -


-312- Gdækfa cU L Fmμs maTansURt TI 5 ePaKtamesckþ I e Bjci t þ edayki e lskamkñ ú g vtæ ú k am . bTza cgoCapñ Ü g :ndl´ BY k tabs ni g bri B V a CkGñ k bY g sk´ eZV I o Capñ Ü g . bTza eJly¨ a genH KW rEmgeJly¨ a genH . bTza rEmgbJ¦ t þ i k arkM N t´ d w g :ndl´ rEmgbJ¦ t þ i k arlH KW karQanknø g . bTza Epø é RC :ndl´ Epø é RCEdlTu M e hI y nw g man sNð a nEvg . bTza Kb|I E bk esckþ I z a sá Ü t edaykM e dAézá e hI y Ebk . bTza Kl´ e dI m raM g Pñ M :ndl´ Ci t edI m raM g Pñ M . bTza Kb|I d l´ e sckþ I t k´ s ø ú t esckþ I z a rEmgdl´ ‘esckþ I t k´ sø ú t ’ eRJHehtu G V I / eRJHxø a cesckþ I v i n aseTAénlM e nA eRJHza Epø é RC EdlZø a k´ e TARtg´ e dI m eQI ekI t eLI g ehI y BI B U C rEmgvareLI g edI m eQI . éRCenaH mansø w k ZM ni g Rkas´ Rbkbedaysø w k dU c Casø w k rlY s lM d ab´ enaH

edI m éRC

kalkm© a t´ e dI m eQI e naH

taM g BI K l´ e TAZø ú H RbKabTaM g BY g

oekI t Tmá n ´ y ¨ a geRcI n taM g enA edI m éRCenaH kalxül´ b k´ m k ßkalePø { g Zø a k´ k* d u H lU t las´ e LI g kac´ b M : k´ E mktU c ZM T aM g BY g rbs´ e dI m eQI e naH oZø a k´ e TAelI E pndI bnÞ a b´ B I e naH kaledI m eQI e naHdY l eTA vi m anrEmg


-313- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ Ebk:k´ v i n aseTA eTvtaenaH rEmgdl´ e sckþ I t k´ s ø ú t eRJHxø a cesckþ I vi n aseTAénvi m an edayRbkardU e cñ H . bTza

eTvtaEdlsæ i t enAkñ ú g sY n

esckþ I z a

eTvtaGñ k sæ i t enA

tamsY n p, a eQI ni g sY n Epø e QI e naH > . bTza eTvtaEdlsæ i t enAkñ ú g éRB :ndl´ eTvtaGñ k sæ i t enAkñ ú g éRBGnÆ v & n ni g su P Kv& n CaedI m . bTza

ruk ¡e Tvta

:ndl´

eTvtaEdlsæ i t enARtg´ e dI mesþ A CaedI m

EdlhY g EhgTu k . bTza edImeQICazñaM esμA nigeQIZMkñúgéRBCaedIm esckþIza eTvta :nsæ i t enARtg´ e dI m eQI C azñ a M manedI m sm¨ ni g knÞ Ü t éRBCaedI m Rtg´ e sμ A manedI m etñ a t ni g dU g CaedI m ni g eQI Z M k ñ ú g éRB EdlCaedI m eQI Z M b M p u t kñ ú g éRB . bTza mnu s SeZV I k argarkñ ú g éRB esckþ I z a BY k mnu s SEdlRtac´ e TA eZV I k argarNamY y bNþ a kargar mankarP¢ Ü r RcÚ t CBa¢ Ú n eQI ni g XV a l eKaCaedI m kñ ú g éRB . bTza Kb|I e RkakeLI g :ndl´ Kb|I T M B arsu I

.

bTza vi l m¬ i n I :ndl´ sM y u g cu H dU c kg´ e lgkñ ú g TI E dlRtÚ v xül´ b k´ .


-314- Gdækfa cU L Fmμs maTansURt TI 5 bTza éRCenHmansmö s SCasu x esckþ I z a edI m éRCy¨ a genH sU m |I B al´ RtÚvk*Casux sUm|IsmøwgemIlk*oekItesckþIsux rEmgoekItesckþIeBj ci t þ s U m |I e RJHkaremI l ni g karBal´ R tÚ v vlø × za BY k ekμ g > rbs´ e yI g nw g maneragpwk nwgmanTIelg eyIg:nvimanTIBIrehIy RBHmanRBHPaKRtas´ ehI y y¨ a genH . bTza eZVIo CaRbKab esckþ I z a Kb|I t aM g enAedayGakarRsed[g q& R txagelI E mkTaM g Lay . bTza sM y ¨ u g BY r esckþ I z a osM y ¨ u g cu H xageRkam . edI m éRC enaH kalvareLI g xagelI k* r u M e dI m eQI T aM g Gs´ T u k xageRkameT[t . bTza Tmø a y esckþ I z a eRJHeZV I o y¨ a genH bnÞ a b´ B I e naHedI m éRC enHk* n wg varsY r eLI g eTAtaM g BI K l´ tamEmkEdldu H eLI g eTA ehI y ru M B & T ÆR Kb´ EmkTu k lu H dl´ c u g ehI y k* n w g sM y u g cu H edayTM n genaHÉgeT[t ni g var eLI g eTArY b edI m eQI T aM g Gs´ T u k oEmkTaM g Gs´ e nAxageRkam xø Ü n ÉgenA xagelI kalxül´ b k´ ßePø { gZø a k´ k* n w g Tmø a yx© a t´ x © a yeTA vi m anenaH Kb|I t aM g enARtw mCg< g ´ b¨ ue NÑ a H Rtg´ K l´ e QI e naH rEmgmanvi manEdlenAelI EmkeQI kalEmk:k´ e hI y :nTmø a yRtg´ E mkenaH> kalRKb´ E mk:k´


-315- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ Gs´ vi m anTaM g BY g k* r Emgvi n as k* v i m anEdltaM g enAelI e dI m eQI k* n w g taM g enARtw m EtKl´ e QI drabEdlenAmi n Tan´ v i n asenH Cavi m anEdlenA elI E mkeQI . eRJHdU e cñ a H kalEmkTaM g BY g :k´ G s´ e hI y eTvta:nB kU n tU c QrRtg´ d g< t ´ e QI ehI y epþ I m TY j yM . 158 bTza Gñ k manCati R bkbedayraK;xø a M g kø a :ndl´ Gñ k manraK;Rkas´ C asPav; . bTza esayTu k ¡ ni g eTamnsSEdlekI t BI raK; esckþ I z a eRJHPaBCaGñ k manCati R bkbedayraK;xø a M g kø a rEmgkan´ ykni m i t þ k ñ ú g Garmμ N ¾ E dleXI j ehI y > . RKaenaH BY k Gacarü ni g óbCÄay¾ r bs´ e lak dak´ T NÐ k mμ Pi k ¡ úe naH kaleZV I T NÐ k mμ e r]y> k* r Emg esayTu k ¡ e TamnsS eTI b mi n eZV I k arQanknø g eT[tenaHÉg . sRmab´ G ñ k manCati R bkbedayeTas;xø a M g kø a rEmgkeRmI k k* e dayehtu R tw m Etbnþ i c bnþ Ü c b¨ u e NÑ a H ni g kaleKcab´ é dCaedI m sñ i T Æ s ñ a lnw g Pi k ¡ ú k emø a H ni g sameNrTaM g Lay k* r EmgesayTu k ¡ e TamnsS eRJHTNÐ k mμ C abc© & y . cM E Nkbu K < l EdlmanCati R bkbedayemah; mi n kM N t´ k i c © E dl eZV Ie hI y tamEdleZV I e hI y

ßki c © E dlmi n Tan´ : neZV I edayki c © E dlenA

mi n Tan´ : neZV I k ñ ú g RBHsasnaenH rEmgoki c © e Xø { gXø a t sU m |I e Kk* r Emg


-316- Gdækfa cU L Fmμs maTansURt TI 5 esayTu k ¡ e TamnsS eRJHTNÐ k mμ C abc© & y . 159 Jküza CaGñkminmanCatiRbkbedayraK;xøaMgkøaCaedIm Kb|I RCabtamn& y pÞ ú y Kñ a EdleJlehI y . sY r za k* e RJHehtu G V I kñ ú g elakenHbu K < l xø H eTI b CaGñ k manraK; xø a M g kø a bu K < l xø H eTI b mi n EmnCaGñ k manraK;CaedI m xøaMgkøa / eqøIyza eRJH za kñúgxN;snSMkmμ tamc|ab´rbs´kmμ esckþIe laPmankmø a M g esckþ I mi n elaPmankmø a M g exSay esckþ I m i n RbTU s ra¨ y ni g esckþ I m i n vegV g man kmø a M g

esckþ I R bTU s r¨ a y

ni g esckþ I v egV g mankmø a Mg exSay

esckþ I mi n

elaPrbs´ G ñ k enaHmankmø a M g exSay mi nGacnw g RKbsg, t ´ e sckþ I e laP:n Etzakarmi n RbTU s ra¨ y ni g karmi n vegV g mankmø a M g GacRKbsg, t ´ e sckþ I RbTU s ra¨ y

ni g esckþ I v egV g :n

.

eRJHdU e cñ a H

GM N acbdi s nÆ i E dlkmμ e naHoplehI y

bu K < l enaHekI t eday

rEmgCaGñ k elμ a P

manRbRktI

Casu x mi n eRkaZ manbJ¦ a manesckþ I d w g eRb{bedayeBRC . k* k ñ ú g xN;snSM k mμ esckþ I e laP ni g esckþ I R bTU s ra¨ y mankmø a M g esckþIminelaP nigesckþIminRbTUsr¨aymankmøaMgexSay esckþIminvegV g mankmø a M g esckþ I v egV g mankmø a M g exSay bu K < l enaHrEmgCaGñ k elaP ni g


-317- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ CaGñ k RbTU s ra¨ y tamn& y mu n n@ u H Ég EtCaGñ k manbJ¦ a manesckþ I d w g edayeBRC dU c RBHTnþ a Pyetæ r ; . kñúgxN;snSMkmμ esckþIelaP esckþIminRbTUsr¨ay esckþIvegVg mankmø a Mg eRkABI e nHmankmø a M g exSay bu K < l enaHrEmgCaGñ k elaP ni g lá g ´ exø A tamn& y mu n enaHÉg CaGñ k manRbRktI C asu x mi neRkaZ . k* k ñ ú g xN;snSM k mμ esckþ I e laP esckþ I e RkaZ ni g esckþ I v egV g TaM g 3 mankmø a M g esckþ I m i n elaPCaedI m mankmø a M g exSay bu K < l enaH rEmgelaP RbTU s r¨ a y ni g vegV g tamn& y mu n enaHÉg . kñ ú g xN;snSM k mμ esckþ I m i n elaP esckþ I R bTU s ra¨ y ni g esckþ I vegV g mankmø a M g

eRkABI e nHmankmø a M g exSay

bu K < l enaH

rEmgCaGñ k man

ki e lsti c lu H eXI j Garmμ N ¾ C aTi B V k * m i n jab´ j & r tamn& y mu n n@ u H Ég Et CaGñ k RbTU s ra¨ y ni g manbJ¦ a Tn´ e xSay . kñ ú g xN;snSM k mμ

esckþ I m i n elaP

mi n RbTU s ra¨ y

ni g esckþ I

vegV g mankmø a M g eRkABI e nHmankmø a Mg exSay bu K < l enaHrEmgCaGñ k mi nelaP manRbRktI C asu x mi n eRkaZ EtCaGñ k lá g ´ e xø A tamn& y mu n enaHÉg . kñ ú g xN;snSM k mμ esckþ I m i n elaP esckþ I R bTU s r¨ a y ni g esckþ I


-318- Gdækfa cU L Fmμs maTansURt TI 5 mi n vegV g mankmø a M g eRkABI e nHmankmø a M g exSay bu K < l enaHrEmgCaGñ k mi n elaP manbJ¦ a EtCaGñ k RbTU s ra¨ y ni g eRkaZ tamn& y mu n n@ u H Ég . kñ ú g xN;snSM k mμ s U m |I T aM g 3 manesckþ I m i n elaPCaedI m man kmø a M g esckþ I e laPCaedI m mankmø a M g exSay bu K < l enaHrEmgCaGñ k mi n elaP mi n RbTU s ra¨ y ni g manbJ¦ a dU c RBHmhasg¹rk¡ i t etæ r ; esckþ I RKb´ b TénbTTaM g BY g gayyl´ e naHÉg .

²

cb;Gdæk fa cUL Fmμs maTansURtTI 5

3

³


-319- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ G dð k za mhaZmμ s maTansU R tTI 6 160 mhaZmμ s maTansU R t manbTepþ I m za Évemμ su t M x\ ú M : n sþ a b´ m kehI y y¨ a genH . 161 kñ ú g bTTaM g enaH bTza ÉvM kama KW manesckþ I R tÚ v kar y¨ a genH . bTza ÉvM qnÞ a KW manesckþ I b egÁ a neTAy¨ a genH . bTza manesckþ I R :zñ a y¨ a genH KW manlTÆ i y ¨ a genH . bTza tRt KW kñ ú g esckþ I c eRmI n énGarmμ N ¾ E dlmi n KY r eBjci t þ ni g kñ ú g esckþ I s absU n üeTA énGarmμ N ¾ E dlKY r eBjci t þ e naH . Jküza manRBHmanRBHPaKCamU l KW eQμ a Hza manRBHmanRBHPaKCa#sKl´ eRJHRBHmanRBHPaKRTg´ C a mUlénvtæúTaMgenH . manJküEdleJlTukza bBiRtRBHGg< ! vtæúTaMgLay enH rbs´ B Y k x\ ú M R BHkru N aRKadM b U g RBHksSbsmμ a sm¬ ú T Æ RTg´ : noekI t eLI g kalRBHGg< b ri n i B V a nehI y mi n mansmN; ßRJhμ N ¾ E dleQμ a H za CaGñ k GacoZm( TaM g enHekI t eLI g eT[teLI y Gs´ mY y cenø a HRBHBu T Æ Et RBHmanRBHPaK RTg´ : noZm( TaM g enHrbs´ B Y k x\ ú MR BHGg< e kI t eLI g ehI y BY k


-320- Gdæ kfa mhaFmμsmaTansURt TI 5 x\ ú M R BHGg< : nGaRs& y RBHmanRBHPaKedayBi t eTI b yl´ T U e TAdl´ Z m( KW dw g cM e JHZm( T aM g enH:n RBHGg< ! eRJHehtu e nH Zm( r bs´ B Y k x\ ú M R BHGg< eTI b eQμ a Hza manRBHmanRBHPaKCamU l edayRbkardU e cñ H . Jküza manRBHmanRBHPaKRTg´ C aGñ k ENnaM KW RBHmanRBHPaKRTg´ C aGñ k ENnaM Gñ k dw k naM Gñ k bgØ a j Tak´ T gnw g er]grbs´ Z mμ ; edayBi t . Zmμ ; TaM g Lay EdlRBHGg< R Tg´ t aM g eQμ a HCaBY k > tamesckþ I B i t eTI b eQμ a Hza manRBH manRBHPaKRTg´CaGñkENnaM . Jküza manRBHmanRBHPaKCaTIBwgGaRs&y :ndl´ Zm( TaM g 4 Rbkar mkkan´ K nø g RBHsBV J¦ ú t J¦ a N rEmgcat´ C a Rkú m rY m RbCu M c u H RBmkñ ú g RBHmanRBHPaK mü¨ a geT[t kalEdlRBHmanRBHPaKRbzab´Gg<úyCitKl´mhaeJZiRBwkS kalnwgRTg´kan´ykeQμaHCaBYk> tamesckþ I B i t rbs´ Z m( TaM g 4 Rbkary¨ a genH KW psS; mkedayGM N ac bdi e vZ ‘k* R Tg´ K i t za’ tzaKtCaGñ k EckZm( e Qμ a HNa ‘ehI y RTg´ t aM g eQμaHza’ enaHeQμaHpsS; eRJHGtæza Bal´RtÚv . evTna sJ¦a sg¡a r vi J ¦ a Nmk ‘k* R Tg´ K i t za’ tzaKtCaGñ k EckZm( e naHeQμ a HGV I ‘ehI y k* R Tg´ taM g eQμ a Hza’

enaHeQμ a H evTna

sJ¦ a sg¡ a r

‘eRJHGtæ z a esay

GarmμN¾ÇÇÇ caMGarmμN¾’ÇÇÇ tak´EtgGarmμN¾’ enaHeQμ aHviJ¦a N eRJHGtæza


-321- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ dw g c|as´ RBHmanRBHPaK RTg´ y kZm( m kcat´ C aRkú m eRJHdU e cñ a H Zm( TaM g enaH eTI beQμ a Hza manRBHmanRBHPaKCaTI B w g GaRs& y ‘KW r Y m CaBY k > :n edayRBHmanRBHPaK’ . Jküza cU r Cak´ c |as´ c M e JHRBHmanRBHPaKb¨ u e NÑ a Hcu H :ndl´ sU m oesckþ I r bs´ b TPasi t enH cU r R:kdcM e JH RBHmanRBHPaKb¨ u e NÑ a Hcu H KW sU m oRBHGg< n @ u H Ég emtþ a RTg´ R bTansEmþ g odl´ B Y k x\ ú M R BHGg< p gcu H . 162 Jküza Kb|I e sB KW Kb|I G aRs& y Jküza Kb|I e sB Kb´ KW Kb|I c U l Ci t Jküza dU c Gñ k mi n dw g c|as´ KW dU c bu z u C ¢ n Edl lá g ´ e xø A . Jküza dU c Gñ k dw g c|as´ KW dU c bNÐ i t Edldw g . 163

RBHmanRBHPaKRTg´ t aM g mati k a

tamEbbEpnx¬ s ´ e LI g

snSw m > tamlM d ab´ k ñ ú g sU R tmu n za Pi k ¡ ú T aM g Lay mankarkan´ y kZm( Et kñ ú g RBHsU R tenH RBHsasþ a RTg´ t aM g mati k atamki c © é nZm( b ¨ u e NÑ a H . kñ ú g JküTaM g enaH Jküza karRbkan´ Z m( :ndl´ karkan´ y k Zm( mankarsmø a b´ s tV C aedI m . 164 Jküza Gñ k enAkñ ú g esckþ I m i n dw g :ndl´ Gñ k RbkbRBm edayesckþ I m i n dw g .


-322- Gdæ kfa mhaFmμsmaTansURt TI 5 165

Jküza

Gñ k enAkñ ú g esckþ I d w g

:ndl´

Gñ k RbkbRBm

edayesckþ I d w g KW Gñ k manbJ¦ a . 166

vtæ ú T aM g bI e nH

KW

mi c ä a car

GPi C Äa

mi c ä a Ti d ð i

kñ ú g Jkü

TaM g enH KW RBmedayTu k ¡ x ø H CaTu k ¡ e vTnaedayGM N acectnaTaM g BI r KW bu B V e ctna ni g Gbrectna

. cM E NkectnaEdloseRmcer[bry Ca

ectnaEdlRbkbedaysu x ßRbkbedayóebk¡ a . cM E Nkectnad* e ss mankarsmø a b´ s tV C aedI m 7 RbkareT[t CaTu k ¡ e vTna edayGM N acevTna TaM g bI RBHmanRBHPaKRTg´ s M e dAykesckþ I e nH eTI b Rtas´ z a RBmeday Tu k ¡ x ø H RBmedayeTamnsSxø H dU e cñ H . k* É eTamnsSkñ ú g RBHBu T Æ t Rmas´ enH Kb|I y l´ z a CaTu k ¡ . kalGñ k mkdl´ k arEsV g rk sU m |I T u k ¡ k ñ ú g pø Ú v kay k* r EmgRtÚ v TaM g kñ ú g cM E NkxagedI m ni g xagcu g edayBi t . 167 vtæ ú b I y ¨ a genH KW karsmø a b´ s tV karni y ayJküeRKat RKat

Büa:T

kñ ú g bTenH

KW

RBmedaysu x xø H

Casu x evTna

eday

GM N acectnaBI r y¨ a g KW bu B V e ctna ni g Gbrectna cM E NkectnaEdl oseRmcer[bry CaectnaEdlRbkbedayTu k ¡ d* e ss 7 y¨ a geT[t


-323- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ rEmgCasu x evTna edayGM N acectnaRKb´ TaM g 3 . k* É esamnsSnu @ H Ég k* K b|I y l´ z a

su x kñ ú g TI e nH

BV a rmμ N ¾ E dlKY r eBjci t þ

.

ßcM e BaHGñ k EdlRbkbRBmedayepadð-

sU m |I s u x tampø Ú v kay

k* r Emgmankñ ú g cM E Nk

xagedI m ni g cM E Nkxagcu g edayBi t . 168 kñ ú g karkan´ y kZm( T I b I e nHÉg bu K < l xø H kñ ú g elakenH Ca GñkrkRtI ‘GñkRbmg´’ ßCaRBanRmwK GaRs&ykarsmøab´stVb¨ueNÑaH ciJ©wm CI v i t Pi k ¡ ú E dlenAkñ ú g tM E NgCaTI e KarBrbs´ e K

sEmþ g eTaskarsmø a b´

stV nigGanisgSkarev[rcakkarsmøab´stVehIy osik¡abTdl´eK Edl CaGñ k mi n RtÚ v kareLI y kaleKnw g TTY l eKk* r EmgTTY l TaM g EdlCaTu k ¡ eTamnsSEtmü¨ a g . kalknø g mkBI r bI é zá kaleKmi n GacrkSa:n k* C a Tu k ¡ e T[t bu B V e ctna ni g Gbrectnarbs´ e K rEmgCaKU K ñ a RbkbedayTu k ¡ Etmü¨ a g . cM E NkectnaEdloseRmcer[bry eTACamY y Kñ a nw g su x xø H eTACamY y Kñ a nw g óebk¡ a xø H . kñ ú g TI R Kb´ k Enø g Kb|I y l´ e sckþ I y ¨ a genH . RBHmanRBHPaKRTg´sMedAykectna TaMgEdlCacMENkxagedIm nigcMENk xagcu g enHÉg edayRbkardU e cñ H ehI y eTI b Rtas´ z a RBmCamY y Tu k ¡ x ø H CamY y eTamnsSxø H dU e cñ H . Kb|I R Cabza eTamnsSn@ u H ÉgCaTu k ¡ .


-324- Gdækfa mhaFmμsmaTansURt TI 5 169

kñ ú g karkan´ y kZm( R bkarTI b Y n

ectnaEdlCacM E Nkxag

edI m cM E Nkxagcu g ni g ectnaEdloseRmcer[bryRKb´ T aM g bI kñ ú g bT RKb´ T aM g 10 rEmgRbkbedaysu x edayBi t ç RBHmanRBHPaKRTg´ s M e dA ykesckþ I e naH eTI b :nRtas´ z a RBmedaysu xxø H RBmedayesamnsS xø H k* e samnsSn@ u H Ég Kb|I R Cabza su x kñ ú g TI e nH . 170 Jküza ti t þ k alaBu ERbza nenagéRB . Jküza lay edayzñ a M B i s :ndl´ layCamY y nw g zñ a M B i s Edlmankmø a M g . Jküza mi n Kab´ c i t þ KW mi n eBjci t þ mi n eZV I e sckþ I e RtkGr . Jküza nw g dl´ KW

i

nw g seRmc . Jküza mi n B c arNaehI y Kb|I p w k KW pw k mi n Bi c arNa . 171

Jküza

eRK}gpw k d* q á a j´ K Y r pw k

PaCn¾ T w k pw k .

Jküza

KW

PaCn;eBjeRb{beTAeday

sm|Ú r N¾ e dayBN(

KW

CaPaCn;

RbkbedayBN( é neRK}gpw k CaedI m EdlGñ k ni y ayy¨ a genHza PaCn; Edlsm|Ú r N¾ e dayeRK}gpSM E dldak´ T u k ehI y . Jküza nw g eBjci t þ :ndl´

zñ a M B i s Edlmankmø a M g enaH

rEmgCakardak´ T u k ehI y kñ ú g eRK}g

pw k Na> rEmgjú a M g rséneRK}gpw k enaH> Ég eRJHehtu e naHeTI b eJl za nw g eBjci t þ .


-325- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ 172 Jküza Tw k mU R tsÁ ú y k* K W Tw k mU R tn@ u H Ég . dU c esckþ I za ragkayrbs´ m nu s SeyI g sU m |I m anBN( d U c mas k* e nAEtRtÚ v ehAza kaysÁ ú y n@ u H Ég ni g vlø × e pam sU m |I e TI b EtekI t kñ ú g ézá e naH k* r EmgehAza vlø × e pamn@ u H Ég y¨ a gNa ç Tw k mU R tzμ I > EdlRtgykTu k kñ ú g eBlPø a m enaH k* C aTw k mU R tn@ u H Ég y¨ a genaH . Jküza cU r Casu x KW cU r CaGñ k manesckþ I s u x Kμ a neraK mansm|ú r dU c mas . 173

Jküza

Tw k edaHCU r

Tw k Xμ ú M

KW

Tw k edaHCU r Edlbri s u T Æ i

nigTwkXμúMEdlEpÁmqáaj´ . Jküza layLMCamYyKña :ndl´ laycU l CamY y Kñ a . Jküza dl´ e KenaH KW Kb|I e Bjci t þ d l´ e K Gñ k pw k ePsC¢ ; EdlmanrsEpÁ m bY n y¨ a g

y¨ a gNa

karpw k EdllayedayeraKy¨ a genH

Kb|I ‘eZV I o ’ ekIt eraKmY l zñ a Mr bs´ e KeZV I o Gaharrw g benÞ a bg´ mi necj . ‘#TÆ i z ñ a M e ZV I o cu k eBaH benÞ a bg´ mi n ecj’ cM E Nkzñ a ME dlpSM e daylÁ zñ a Mr bs´ eKenH xageRkaymkk* e ZV I o ragkayRtCak´ R sÜ l . 174

Jküza GENþ t eTA KW

GENþ t x¬ s ´ e LI g KW mi n man

BBk sM e dAesckþ I z a BBkenAqá a y . Jküza R:scakvlahk; KW BBkrsat´ e TAehI y .

Jküza

eTv; :ndl´ Gakas .

Jküza


-326- Gdækfa mhaFmμsmaTansURt TI 5 esckþ I g gw t enAkñ ú g Gakas KW esckþ I g gw t kñ ú g Gakas . Jküza brb|vaTrbs´ s mNRJhμ N ¾ c M E NkeRcI n :ndl´ vaT;rbs´ b u K < l BY k déT Edl:ndl´ smNRJhμ N ¾ c M E NkZM . Jküza eb[teb[néRkElg :ndl´ smø a b´ . Jküza bM P ø W beJ© j Bnø W ni g ru g er]g :ndl´ eBl ézá k ñ úg srT;rdU v RBHGaTi t ürEmgbeBa© j Bnø W KW beJ© j Bnø W e kþ A Ecs sV a g ésV . k* É sU R tenH BY k eTvtaRsLaj´ R:zñ a eBjci t þ h Y s RbmaN . dU c maner]gteTAenH ? mandM N almkza Ti s xagt|Ú g kñ ú g htæ i e PaKCnbT manvtþ s g< r Rtg´ T V a reragGaharrbs´ v tþ e naH

maneTvtasæ i t enARtg´ e dI m sg¹r eBl

yb´ : nsþ a b´ P i k ¡ ú k emø a HmY y rU b kM B u g sV a ZüayRBHsU R tenH edayTM n gsU R t CabT eTI b osaZu k ar . Pi k ¡ ú k emø a HÇ n@ u H CaGñ k Na eTvtaÇ x\ ú M C aeTBZI t asæ i t enARtg´ e dI m eQI e nHÉg elakm© a s´ Pi k ¡ ú k emø a HÇ cu H eTBZI t aRCHzø a kñ ú g GV I KW kñ ú g sM e Lg ßkñ ú g sU R t/ eTvtaÇ kñ ú g sU R t ç

elakm© a s´ d * c eRmI n

Gñ k Na>

k* m ansM e Lg

x\ ú M R CHzø a

kñ ú g ézá E dlRBHsasþ a RTg´ R bzab´ k ñ ú g kNþ a lvtþ e CtBn ni g


-327- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ kñ ú g ézá e nH mi n manesckþ I E bø k Kñ a sU m |I E tBüJ¢ n ;mY y . Pi k ¡ ú k emø a HÇ eTBZI t a cu H kñ ú g ézá E dlRBHsasþ a Rtas´ eTBZI t a:n »ß . eTvtaÇ kru N aelakm© a s´ Pi k ¡ ú k emø a HÇ etI e TBZI t aQrsþ a b´ e nATI N a eTvtaÇ elakm© a s´ x\ ú Me TAvtþ e CtBn EtkalBY k eTvtaCaGñ k bu N ü eRcI n skþ i Z M n aM K ñ a mk ç x\ ú M m i n :nOkas eTI b Qrsþ a b´ k ñ ú g TI e nHÉg . Pi k ¡ ú k emø a HÇ QrTI e nH nw g :n»sM e LgRBHsasþ a ß eTBZI t a . eTvtaÇ cu H elakm© a s´ »sM e Lgx\ ú M R BHkru N aeT Pi k ¡ ú k emø a HÇ Gatμ a » eTBZI t a eTvtaÇ dU c Kñ a nw g evlaGg< ú y ni y ayxagRtec[ksþ a M kru N aelak m© a s´ . Pi k ¡ ú k emø a HÇ eTBZI t a ! cu H nageXI j rU b RBHsasþ a eT eTvtaÇ x\ ú M y l´ z a

RBHsasþ a TtRBHenRtemI l x\ ú M k M B g´ s þ a b´ e naHÉg

sw g EttaM g xø Ü n mi n Cab´ elakm© a s´ . Pi k ¡ ú k emø a HÇ cu H eTBZI t amanKu N Bi e ssekI t eLI g xø H eT .


-328- Gdækfa mhaFmμsmaTansURt TI 5 eTBZI t a k* : t´ e TAkñ ú g TI e naHÉg :n»za ézá e naHeTvGg< e nH taM g enAkñ ú g esatabtþ i p l

.

eTvtaTaM g LayRsLaj´ e Bjci t þ R BHsU R tenH

dU c EdleBalmkenHRKb´ > Kñ a . Jküd*e sskñ ú g TI TaM g BY g gayTaM g Gs´ enaHÉg .

²

cb;Gdæk fa mhaFmμsmaTansURt TI 6

3

³


-329- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ G dð k za vI m M s ksU R tTI 7 175 vI m M s ksU R t manJkücab´ e pþ I m za x\ ú M : nsþ a b´ m kehI y y¨ a genH . 176 bNþ a bTTaM g enaH bTza GñksaksYr ehIy esckþ I z a Gñ k saksY r man 3 KW Gñ k saksY r kñ ú g Gtæ Gñ k saksY r kñ ú g sg¡ a r Gñ k sak sY r kñ ú g RBHsasþ a . kñ ú g Gñ k saksY r TaM g enaH Gñ k saksY r Gtæ mkehI y kñ ú g bTenHza elakd* m anGayu mnu s STaM g LayGñ k qø a t rEmgCaGñ k sak sY r . Gñ k saksYrkñúgsg¡ar mkehIykñúgbTenHza RtÚvehIy edayJkü za GannÞ kalNaPi k ¡ ú C aGñ k qø a tkñ ú g Zatu qø a tkñ ú g Gaytn; qø a tkñ ú g bdi c© s mu b |aT ni g CaGñ k qø a tkñ ú g fan; ni g mi n Emnfan; GannÞ edayehtu b¨ u e NÑ H Ég

CaPi k ¡ ú G ñ k qø a t

rEmgCaGñ k saksY r

.

cM E NkGñ k qø a tkñ ú g

RBHsasþ a elakbM N gykkñ ú g RBHsU R tenH . bTza TM n aménci t þ esckþ I z a var;énci t þ KW karkM N t´ c i t þ bTza tamEsV g rk esckþ I z a EsV g rk KW smø w g rk :ndl´ Bi c arNark .


-330- Gdækfa vIm Ms ksURt TI 7 bTza

edIm|Idwgc|as´edayRbkardUecñH

esckþIza

edIm|IRbeyaCn¾

dw g c|as´ y ¨ a genH . 177 RBHmanRBHPaK RTg´ s Emþ g karcU l eTAGaRs& y klüaNmi t þ kñ ú g JküenHza Pi k ¡ ú K b|I E sV g rkRBHtzaKtkñ ú g ehtu T aM g 2 eRJHza RBHtzaKtenH eQμ a Hza CaTI B w g KW klüaNmi t þ d * Z M Kb|I R Cabesckþ I EdlRBHtzaKtenaH

CaklüaNmi t þ y ¨ a gZM é RkElgenH

.

sm& y mY y

RBHGannÞKitza RBhμcriyBak´k NþalmanedayGanuPaBxøÜn Bak´k Nþa l man:nedayGanuPaBklüaNmitþ

ehIyminGacnwgvinicä&ytamZmμtarbs´

xø Ün :n eTI b cU l eTAKal´ R BHmanRBHPaKTU l sYr za RBHGg< Bak´ k Nþ a l énRBhμ c ri y ;enH KW PaBCaGñ k manmi t þ l Á 1 PaBCaGñ k mansmø a j´ l Á 1

PaBCaGñ k begÁ a ncU l eTAkñ ú g mi t þ E dllÁ

1

RBHmanRBHPaKRtas´ z a

mñ a lGannÞ ! Gñ k ku M e Jly¨ a genHeLI y > GannÞ RBhμ c ri y ;TaM g Gs´ e nH KW PaBCaGñ k manmi t þ l Á 1 PaBCaGñ k mansmø a j´ l Á 1 PaBCaGñ k begÁ a n eTAkñ ú g mi t þ l Á 1 GannÞ ehtu e naH Pi k ¡ ú G ñ k manmi t þ l Á 1 PaBCaGñ k begÁ a n eTAkñ ú g mi t þ l Á Kb|I R :zñ a :ncM e BaH Gñ k nw g ceRmI n eZV I o eRcI n nU v mK< m anGg< 8 EdlCarbs´ R BHGri y ; y¨ a gNa GannÞ k* P i k ¡ ú E dlmanklüaNmi t þ


-331- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ .l. ceRmI n eZV I o eRcI nnU v mK< manGg< 8 EdlCarbs´ RBHGri y ; . GannÞ Pi k ¡ ú k ñ ú g Zmμ v i n & y enH

ceRmI n smμ a Ti d ð i

.l.

ceRmI n smμ a smaZi

Edl

GaRs& y vi e vk . GannÞ y¨ a genHÉg Pi k ¡ ú E dlmanklüaNmi t þ .l. eZV I o eRcI n GannÞ ehtu e nH Kb|I R CabedayTM n genH dU c CaRBhμ c ri y ;enH TaM g Gs´ KW PaBCaGñ k manmi t þ l Á 1 PaBCaGñ k mansmø a j´ l Á 1 PaB CaGñ k begÁ a neTAkñ ú g mi t þ l Á 1 GannÞ k* s tV T aM g Lay Gñ k mankarekI t Ca Zmμ t a GaRs& y tzaKtEdlCaklüaNmi t þ rEmgrY c pu t BI C ati . stV T aM g LayGñ k manesckþ I c as´ C aZmμ t a .l. manesckþ I e sak esckþ I x Sw k xSÜ l esckþ I T u k ¡ e TamnsS ni g esckþ I c egÁ { tcgÁ l ´ c i t þ C aZmμ t a rEmgrY c putBIesckþIesak esckþIxSwkxSÜl esckþITuk¡ esckþIeTamnsS nigesckþI cegÁ { tcgÁ l ´ c i t þ . RBHmanRBHPaK sU m |I k alnw g Rtas´ e sckþ I d l´ R BmedayGg< k ñ ú g xageRkAdl´ P i k ¡ ú T aM g Lay eTI b Rtas´ z a ²Pi k ¡ ú T aM g Lay kaleZV I v tæ ú k ñ ú g xageRkAzaCaGg< e hI y eyI g mi n Bi c arNaeXI j Gg< d éT sU m |I R tw m EtmY y EdlRbRBw t þ e TAedI m |I R beyaCn¾ Z M é RkElgy¨ a genH dU c PaBCaGñ k manmi t þ lÁ e nH Pi k ¡ ú T aM g Lay PaBCaGñ k manmi t þ l Á RbRBw t þ e TAedI m |I R beyaCn¾ d *


-332- Gdækfa vIm Ms ksURt TI 7 ZM . sU m|I k alnw g Rtas´ v tþ b di btþ i C aeRK}gdu s xat´ k i e ls dl´ RBHmhacu n Þ ; eTI b Rtas´ z a Pi k ¡ ú T aM g Lay KY r eZV I e sckþ I d u s xat´ z a bu K < l BY k déT nw g manGñ k GaRkk´ C ami t þ BY k eyI g nw g manmi t þ E dllÁ . sU m |I k alnw g Rtas´ Z m( sRmab´ G b´ r M b nÞ M v i m u t þ i d l´ R BHemXi y etæ r eTI b Rtas´ Z m( C aeRK}gcU l eTAGaRs& y klüaNmi t þ ovi e ssenaHÉgza emXi y ; Zm( T aM g 5 rEmgRbRBw t þ e TAedI m |I e sckþ I c as´ k ø a énecetavi m u t þ i Edlmi n Tan´ c as´ k ø a 5 y¨ a g etI d U c emþ c / KW mñ a lemXi y ; Pi k ¡ ú k ñ ú g Zmμ v i n & y enH CaGñ k manklüaNmi t þ . sU m |I k alnw g RbTanOvaTCaeRK}gBi c arNaer]y> dl´ RBHrahu l etær bi y bu R t eTI b Rtas´ Z m( C aeRK}gcU l eTAGaRs& y klüaNmi t þ n @ u H Ég mu n Zm( T aM g Gs´ z a . Gñ k cU r esBKb´ k lüaNmi t þ TI e dk TI G g< ú y TI s á a t´ kEnø g Edlsá a t´ R :scaksM e LgKw k kg

Gñ k cU r CaGñ k dw g RbmaNkñ ú g kar

bri e PaK . Gñ k kM u m aneZV I e sckþ I R :zñ a kñ ú g bc© & y TaM g enH KW cI v r bi N Ð : t bc© & y KW TI e dk ni g TI G g< ú y Gñ k cU r ku M m kkan´ e lakenHeT[t . EdleQμ a H za Zm( C aeRK}gcU l eTAGaRs& y klüaNmi t þ e nH CaZm( manKu N eRcI n y¨ a g enH .


-333- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ kalnw g RTg´ s Emþ g Zm( s U m |I k ñ ú g RBHsU R tenH RBHmanRBHPaK eTI b RTg´ R :rBÆ e Tsnaza

Pi k ¡ ú T aM g LayKb|I E sV g rkRBHtzaKtkñ ú g vtæ ú T aM g 2

GZi b |ayza Pi k ¡ ú E dlqø a t cU r smø w g rk KW EsV g rkRBHtzaKtkñ ú g vtæ ú T aM g BI r edayehtu e naH eTI b RBHmanRBHPaKRTg´ b nø W s I h naTza ki c © e daykar Ki t y¨ a genHza RBHBu T Æ R Tg´ m anCati C aZM dl´ R Bmedaylk¡ N ; RBHrU b lÁKYrsresIr manRBHkitþiys EdleKdwgza sMxan´y¨agéRkElg ßeyIg GaRs& y Gñ k enHehI y nw g :nbc© & y mancI v rCaedI m ehI y enAGaRs& y eyI g mi n man

cM E Nkbu K < l NamkkM N t´ y ¨ a genHza

RBHBu T Æ e nHsmCa

Casasþ a EdleZV I n aTI s asþ a oseRmcdl´ e yI g :n bu K < l enaHcU r esB Kb´ n w g tzaKtcu H . eQμ a Hza karbnø W s I h naTrbs´ R BHBu T Æ kø a yCaRBH sU R t . «LÚ v enH kalnw g RTg´ s Emþ g vtæ ú T aM g BI r enaH RBHmanRBHPaKeTI b Rtas´ z a EdlKb|I d w g c|as´ e dayEPñ k ni g Rtec[kkñ ú g Zm( e naH maryaT EdlRbRBw t þ e TApø Ú v kayrbs´ R BHsasþ a eQμ a Hza Zm( E dlKb|I d w g c|as´ edayEPñ k rbs´ G ñ k saksY r maryaTEdlRbRBw t þ e TApø Ú v vaca eQμ a Hza Zm( EdlKb|I d w g c|as´ e dayRtec[k . «LÚ v enH kalnw g RTg´ s Emþ g Gakar


-334- Gdækfa vIm Ms ksURt TI 7 Edlnw g Kb|I s aksY r kñ ú g Zm( T aM g enaH RBHmanRBHPaK eTI b Rtas´ z a vtæ ú BY k NaesAhμ g RBmehI y CaedI m . bNþ a bTTaM g enaH bTza esAhμ g RBmehI y :ndl´ Rbkbedayki e ls ni g vtæ ú TaM g enaH nw g Kb|I d w g c|as´ edayEPñ k ni g Rtec[kmi n :n . dU c kalTw k rM e CI b rM C Y l BBu H Tw k pu s eLI g bu K < l rEmgdw g za xagkñ ú g manRtI y¨ a gNa bu K < l eXI j ni g :ndw g maryaTpø Ú v kay ni g pø Ú v vaca rbs´ G ñ k eZV I k arsmø a b´ s tV ßeJlku h kCaedI m k* r Emgdw g za ci t þ E dljú a M g Gku s lZm( mankarsmø a b´ C aedI m taM g eLI g esAhμ g RBmehI y . eRJHdU e cñ a H RBHmanRBHPaKeTI b Rtas´ y ¨ a genHza cMe BaHGñ k Edlmanci t þ e sAhμ g sU m|I m aryaTpø Ú v kay ni g pø Ú v vaca k* e Qμ a H za esAhμ g tameTApg . bTza vtæ ú T aM g enaHmi n mandl´ R BHtzaKt esckþ I z a eKrEmgdw g y¨ a genHza vtæ ú T aM g enaHrbs´ R BHtzaKtmi n man KW rkmi n :n . k* e RJH vtæ ú T aM g enaHmi n manBi t R:kdEmn KW eRJHmi n :nbi T :M g Tu k eTI b rkvtæ ú TaM g enaHmi n :n . Bi t ehI y RBHmanRBHPaK kalRTg´ b varNaBY k Pi k ¡ ú kñ ú g vtæ ú B Y k enH

kñ ú g ézá m Y y

eTI b Rtas´ z a mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay eNØ I y cu H

«LÚ v enH tzaKtnw g bvarNacM e JHBY k Gñ k za BY k Gñ k rEmgmi n ti H ed[l


-335- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ maryaTpø Ú v kay

ni g pø Ú v vacarbs´ t zaKtxø H ßeT

kalRBHmanRBHPaK

Rtas´ y ¨ a genHehI y RBHsarI b u R t :neRkakeLI g cakGasn; eZV I s M B t´ cI v req[gsμ a m¡ a g p< g GJ¢ l I e TAkan´ T i s RBHmanRBHPaKRbzab´ :nRkab TU l JküenHcM e JHRBHmanRBHPaKza ²bBi R tRBHGg< d * c eRmI n BY k x\ ú MR BHGg< nw g mi n ti H ed[lkmμ N a> manRBHPaKeT

RBHGg<

EdlRbRBw t þ e TApø Ú v kay ç

RBHmanRBHPaK

ni g pø Ú v vacarbs´ R BH-

RTg´ o mK< E dlmi n Tan´ e kI t

eLI g oekI t eLI g RTg´ o dw g mK< E dlBY k bu K < l Na> mi n dw g RTg´ R :b´ mK< Edlbu K < l Na> R:b´ m i n :n RTg´ C aGñ k dw g pø Ú v RTg´ C aGñ k dw g c|as´ n U v pø Ú v RTg´ C aGñ k qø a tkñ ú g pø Ú v bBi R tRBHGg< d * c eRmI n k* « LÚ v enH BY k savk CaGñ k dM e NI r eTAtammK< xageRkaymktamRBmehI y . RBHmanRBHPaKRTg´ m anmaryaTpø Ú v kay ni g pø Ú v vacahμ t ´ c t´ y ¨ a g enH . :n»za sU m |I ó tþ r maNBKi t za eyI g nw g eXI jeTasNa> Edl mi n KY r eRtkGrkñ ú g kayTV a r ni g vcI T V a rrbs´ R BHtzaKt . ehI y Cab´ t am enA 7 Ex k* m i n :neXI j sU m |I b nþ i c bnþ Ü c ßza ótþ r maNBenHCamnu s S nw g eXI j eTasGV I E dlmi n KY r eRtkGrkñ ú g kayTV a r ni g vcI T V a rrbs´ R BHtzaKt EdlCaRBHBu T Æ sU m |I e Tvbu t þ m ar k* C ab´ t amtaM g BI R BHmanRBHPaK kalenA


-336- Gdækfa vIm Ms ksURt TI 7 CaRBHeJZi s tV e sþ c ecjmhaPi e n®s, m N¾ EsV g rkehI y rhU t Gs´ 6 qñ a M k* m i n :neXI j eTasNa> Edlmi n KY r » edayTI b M p u t sU m |I R tw m Etesckþ I bri v i t k, p ø Ú v ci t þ

.

marKi t ehI y za

ebI e yI g nw g eXI j Gku s lsU m |I R tw m

Etehtu E dlRBHeJZi s tV e naHRti H ri H ehI y

eRJHeTasenaHÉg

eyI g nw g

vayRBHeJZi s tV e naHRtg´ s i r s; ehI y ec[secjeTA . marenaHmi n :n eXI j eLI y rhU t Gs´ 6 qñ a M Cab´ t amRBHmanRBHPaKGs´ 1 qñ a M eT[t k* m i n :neXI j eTasNa> eTI b zV a ybg< M k ñ ú g evlaCaTI e TA eTI b eJlKaza enHza bBi R tRBHeKatmGñ k CamhavI r ; manbJ¦ a eRcI n Gñ k ru g er]geday RBH#TÆ i edayys Gñ k RTg´ Q anknø g eB[revraP& y TaM g BY g x\ ú M R BHGg< s U m zV a ybg< M R BH:T dU e cñ H ehI y ec[secjeTA . bTza RcLÚ k RcLM K ñ a esckþ I z a layKñ a y¨ a genH KW evlaxø H k* e xμ A evlaxø H k* s . bTza s :ndl´ bri s u T Æ i m i n manki e ls . bTza manenA esckþ I z a Zm( E dlpU r pg´ m anehI y KW mi n :nenA Bi t ehI y RBHtzaKt

rEmgmanmaryaTpø Ú v kayCaedI m bri s u T Æ i

.

eRJHehtu e naH

eTI b RBHmanRBHPaKRtas´ z a Pi k ¡ úTaM g Lay 4 y¨ a g TaM g enH EdltzaKt mi n RtÚ v karRby& t ñ R bEygcM e BaH 4 y¨ a g GV I x ø H KW Pi k ¡ ú T aM g Lay RBHtza-


-337- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ KtCaGñ k manmaryaTpø Ú v kaybri s u T Æ i . RBHtzaKtRTg´ mi n mankayTu c © r i t EdltzaKtRtÚ v Rby& t ñ R bEygcM e BaHza

Pi k ¡ ú T aM g Lay

tzaKtRTg´ m an

maryaTpø Ú v vacabri s u T Æ i manmaryaTpø Ú v ci t þ b ri s u T Æ i manGaCI v bri s u T Æ i tzaKtmi n manmi c ä a CI v ;

EdltzaKtnw g RtÚ v Rby& t ñ R bEygcM e BaHza

sU m o

GñkdéTkuM:ndwgmicäaCIv;rbs´eyIgeLIy . Rbkarza Zm(EdlCakuslenH :ndl´ sI l manGaCI v ;CaTI 8 . GZi b|ayza elakd* m anGayu cUrEsVg rky¨ a genHza RBHsasþ a RTg´ c U l rhU t Gs´ e vlayU r RTg´ s m|Ú r N¾ e day sI l enH taM g BI k ald* y U r éRkElg ßza RTg´ c U l evlati c tY c eTI b RTg´ cU l kalézá m Si l mi j EsÁ k enH ßézá x anEsÁ k enH . eRJHza BY k Gñ k xø H enAkñ ú g TI m Y y

:neZV I k mμ C aeRK}gci J © w m CI v i t Edlxu s y¨ a geRcI n

kmμ e naH

rEmgR:kdkñ ú g karknø g evlaenaH rEmgR:kdehI y elakkaleTA BY k GñkRsúkCayEdn ßeRtIymhasmuRTkEnøgNamYy ehIyoeZVIbNÑsala enAdU c Gñ k enAéRB . BY k mnu s SekI t karelI k tem, I g ehI y zV a ybc© & y dl´ elak

.

BY k Pi k ¡ ú E dlenARsú k eRkA

eXI j karrs´ e nArbs´ e lak

eTI b

kM N t´ z a bu K < l enHrI k rayhY s RbmaN enHCaGñ k Nahñ @ . :ndw g ehI y za BY k Pi k ¡ ú E dleZV I mi c äa CI v eQμ a HÉeNaH kñ úg TI É eNaHec[seTA ehI y Gg< ú y


-338- Gdækfa vIm Ms ksURt TI 7 Rbw k SaKñ a za BY k eyI g mi n Gacnw g eZV I ó e:sz ßbvarNarY m CamY y Pi k ¡ ú e nH :n eTI b eZV I k mμ y¨ a gNamY y kñ ú g kmμ manóek¡ b nI y kmμ C aedI m Rbkbeday Zm( . RBHmanRBHPaKRtas´ e hI y y¨a genH edI m|I RTg´ o Pi k ¡ ú TaM g enaHsak sY r dl´ v tþ b di b tþ i E dlbi T :M g EbbenaHza man ßmi n man . Rbkarza

rEmgdwgy¨agenH

esckþ I z a

dw g za

RTg´ c U l rhU t Gs´

evlayU r mi n EmnRTg´ c U l kñ ú g evlabnþ i c bnþ Ü c . k* s I l EdlmanGaCI v ; CaKRmb´ 8 rbs´ R BHtzaKt EdlRTg´ seRmcRBHsBV J¦ ú t J¦ a Nkñ ú g eBl «LÚ v enH Kb|I b ri s u T Æ i r hU t Gs´ k alyU r enH mi n KY r Gs© a rü sU m |I k ñ ú g evla CaRBHeJZi s tV sI l rbs´ R BHGg< k * : nCay¨ a genH . :nRCabza kñ ú g GtI t RBHraCa 2 RBHGg< KW RBHraCakñ ú g EdnKnÆ a r; ni g RBHraCakñ ú g Ednvi e Th; RTg´ C asmø a j´ K ñ a RTg´ e XI j eTaskñ ú g kamTaM g Lay eTI b RbKl´ r aCsm|tþ i d l´ R BHOrs RTg´ R BHpñ Ü s Ca«sI ehI y Rtac´ biNÐ:tkñúgBYkGñkRsúkéRB kñúgRsúkmYy . k*CayEdnrkGMbil:neday lM : k «sI T aM g BI r enaH :nbbrmi n :ndak´ G M b i l ehI y Gg< ú y hu t elI salamY y xñ g . BY k mnu s Skñ ú g cenø a HenaH :neZV I G M b i l m¨ t ´ m kzV a y . ézá m Y y mnu s Smñ a k´ :ndak´ G M b i l m¨ t ´ e lI s ø w k eQI o dl´ e veTh«sI .


-339- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ eveTh«sI T TY lehI y EbgEckTu k kñ ú g smñ a k´ r bs´ K nÆ a r«sI Bak´ k Nþ a l sRmab´ x ø Ü n Bak´ k Nþ a l . GM B I e naH «sI e naHeXI j GM b i l Edlsl´ B I k ar bri e PaKbnþ i c eTI b eJlza GM b i l enHku M x U c eLI y ehI y yksø w k eQI x © b ´ Tu k kñ ú g éRBesμ A kñ ú g evlahu t bbrézá m Y y eveTh«sI rlw k :n kalemI l eTAk* e XI j GM b i l enaH eTI b cU l eTArkKnÆ a r«sI eJlza elakGacarü ! sU m elakcU r kan´ y kbnþ i c BI c M E NkenH . KÇ eveTh«sI elak:nGM b i l enHmkBI N a vÇ GM b i l Edlsl´ B I k arbri e PaKkñ ú g ézá e naH x\ ú M r kSaTu k edayKi t za kuMvinaseTAeLIy . KnÆar«sIminR:zñanwgTTYl :nhutbbrminmanGMbi l enaHÉg ehI y eJlnw g eveTh«sI z a elaklHbg´ B Y k Gñ k Rsú k 16Ç000 bribUredayRBHXøaMgEdlCamg<l ehIy«LÚvenHmkeZVIkarsnSM ‘GMbil’ . eveTh«sI

:neJlza

elaklHbg´ raCsm|tþ i

bY s ehI y

«LÚ v enH

eRJHehtu G V I eTI b mi n eZV I k mμ E dlsmKY r dl´ k arbY s . eRJHehtu s nSM Rtw m EtGM b i l m¨ t ´ ß / KÇ x\ ú M : neZV I G V I T u k elakeveTh«sI lM d ab´ e naH eveTh«sI eTI b eJlnw g KnÆ a r«sI z a elaklHbg´


-340- Gdækfa vIm Ms ksURt TI 7 EdnKnÆ a r;kñ ú g Rkú g EdlmanRTBüeRcI n ecjcakBI k arRKb´ R KgehI y «LÚ v enH mkRKb´ R Kgkñ ú g TI e nHeT[t . KÇ elakd* c eRmI n x\ ú M n w g eJlZm( vtæ ú E dlmi n EmnZm( x\ ú M m i n eBj ci t þ kalx\ ú M e JlZm( e hI y :brEmgmi n cU l eTAJk´ B & n Æ . vÇ bu K < l déTrEmg:nesckþ I v i n as eRJHkarsresI r y¨ a gNamY y ebI b NÐ i t mi n Kb|I e BalJküenaH EdlmanRbeyaCn¾ Z M . KÇ esckþ I R :zñ a cU r vi n aseTA ßku M v i n aseTA cU r rat´ r ayeTA dU c erayGg, a m

kaleyI g eJlZm( e hI y

:brEmgmi n cU l eTABak´ B & n Æ

.

lM d ab´ e naH eveTh«sI Ki t za Gñ k Nami n manesckþ I d w g sU m |I c M e BaHxø Ü n mi n si k Sareb[bEbbEpnkñ ú g smñ a k´ G acarü eKrEmgRtac´ e TA dU c RkbI x V a k´ Rtac´ e TAkñ ú g éRB esat

.

ehI y eJlza

ßmi n :nsi k Savi n & y Tu k olÁ

ebI e sckþ I d w g cM e BaHxø Ü n mi n Kb|I m an Gñ k nw g Kb|I R tac´ e TA

dU c RkbI x V a k´

Rtac´ e TAkñ ú g éRB . k* e RJHbu K < l BY k xø H si k SalÁ e hI y kñ ú g smñ a k´ G acarü dU e cñ a H CaGñ k manvi n & y Edlbu K < l ENnaM : nehI y mansti t aM g maM Rtac´ eTAehI y . enH

k* R KaeJlehI y y¨ a genH

eveTh«sI e TI b eJlza

ehtu

eyI g mi n dw g :neZV I e hI y . ehI y oKnÆ a r«sI G t´ e TasehI y .


-341- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ «sI s U m |I TaM g 2 RbRBw t þ t b;ehI y eTAkan´ RBhμ e lak . dl´ k ñ ú g kalEdl RBHtzaKtCaRBHeJZi s tV GaCI v dð m ksI l k* : nbri s u T Æ i r hU t Gs´ k al yU r y¨ a genH . bTza

Pi k ¡ ú d * m anGayu e nH

R:kdeQμ a He:HsM e Lg

esckþ I z a

RBHmanRBHPaKRTg´ sEmþ g za Pi k ¡ ú d * m anGayu e nH CaRKÚ r bs´ e yI g dl´ P aB CaGñ k EdleKdw g ehI y KW maneQμ a He:HsM e Lg :ndl´ R:kdehI y ni g xø Ü n ÉgseRmcbri v arsm|tþ i ß eThñ @ eRJHehtu e naH elakcU r edjedal sY r y¨ a genHza eTasBY k xø H nw g R:kd edayPaBEdlxø Ü n maneQμ a He:H sM e Lg ni g edayPaBEdlxø Ü n GaRs& y ys ßmi n R:kd . bTza Pik ¡úTaMg Lay Rtwm enaHmi n Emn esckþ I z a rhU t Gs´ e vla EdlPi k ¡ ú C aGñ k cas´ manPaBCaGñ k maneQμ a He:HsM e Lg kñ ú g RBHraCa ni g Gmatürbs´ R BHraCaCaedI m ßEdlmanbri v arsm|tþ i eTasxø H manmanH ni g manHcat´ C aedI m rEmgmi n man elakdU c Caza Gñ k cU l eTAsá b ´ r má a b´ ehI y dU c RBHesatabnñ ni g dU c RBHskTaKamI elakrEmgCaGñ k EdlGñ k Na> minGacedIm|InwgcgÁúlc|as´za elakCaRBHGriy; ßCabuzuC¢n . bTza Pi k ¡ ú T aM g Lay k* k alNa esckþ I z a k* k alNaPi k ¡ ú B Y k xø H


-342- Gdækfa vIm Ms ksURt TI 7 kñ ú g sasnaenH

CaGñ k maneQμ a He:HsM e LgehI y

ßCaGñ k sm|Ú r N¾

edaybri v ar kalenaH elakkalnw g eb[teb[nPi k ¡ ú B Yk déTkñ ú g TI e naH> dU c eKaeQμ a lkac edjykEsñ g EdlRsÜ c vat´ h V Ú g eKa ni g dU c xø a dM b gjaM j I ú hV Ú g Rmw K CaGñ k mi n manesckþ I e KarB mankarRbRBw t þ m i n smrmü Rtac´ e TA dU c ykcu g eCI g q, w H EpndI . k*kulbuRtBYkxøH CaGñkmaneQμaHe:HsMeLg manysedayRbkar Na> begÁ a ncu H edaylÁ dU c RsÚ v salI E dleBjedayRKab´ edayRbkar enaH> kalRBHraCa ni g mhaGamatürbs´ R BHraCaCaedI m cU l eTArkelak rEmgBi c arNaeXI j karmi n manki e lsCati CaeRK}gkgV l ´ cU l eTAtaM g esckþIsm<al´kñúgPaBCasmN;Tuk CaGñksáb´esá{m minRkGWtRkTm man ci t þ Tab dU c eKaósP;manEsñ g :k´ ni g dU c ekμ g cNÐ a l bdi b tþi e hI y edI m|I RbeyaCn¾ ni g esckþ I s u x dl´ P i k ¡ ú s g¹ ni g dl´ m nu s Selak RBmTaM g eTvelak

RBHmanRBHPaK

RTg´ s M e dAykkarbdi b tþ i E bbenH

eTasy¨ a gNamY y kñ ú g elakenH CaGñ k rw g maM k ñ ú g elakZm( 8

eTI b Rtas´ z a

mi n mandl´ e lak . k* RBHtzaKt RTg´

eRJHRBHGg< C aGñ k rw g maM k ñ ú g laPxø H kñ ú g kar

mi n manlaPxø H kñ úg ysxø H kñ úg karmi n manysxø H kñ úg ni n Þ a xø H kñ úg sresI r


-343- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ xø H kñ ú g su x xø H Tu k ¡ x ø H dU e cñ a H eTasTaM g LayNamY y kñ ú g elakenH eTI b mi n mandl´ R BHGg< edayRbkarTaM g BY g . bTza

CaGñ k mi n manP& y

cU l eTAeRtkGrehI y

esckþ I z a

Ca

Gñ k mi n manP& y cU l eTAeRtkGrehI y GZi b |ayza ²CaGñ k cU l eTAeRtkGr ehI y edaycM E NkEtmY y KW CaGñ k cU l eTAeRtkGrer]y>³ . mü¨ a geT[t eQμ a Hza CaGñ k mi n manP& y cU l eTAeRtkGrehI y eRJHPaBCaGñ k cU l eTAeRtkGr edayesckþ I P & y mi n man dU e cñ H xø H . k* P & y man 4 y¨ a g KW P& y ekI t BI k i e ls 1 P& y ekI t BI v dþ ; 1 P& y ekI t BI T u K < t i 1 P& y ekI t BI k arti H ed[l1 sU m |I b u z u C ¢ n rEmgxø a cP& y 4 Rbkar ç esk¡ b u K < l TaM g Lay rEmgxø a cP& y 3 Rbkar eRJHza RBHesk¡ b u K < l TaM g enaH lHbg´ P& y EdlekI t BI T u K < t i : n RBHesk¡ b u K < l 7 BY k CaGñ k mi n Tan´ r Y c pu t P& y dU e cñ H Ég . RBHxI N aRsBeQμ a Hza CaGñ k rY c pu t P& y k* P & y NamY y rbs´ elakrEmgmi n man P& y EdlekI t BI k arti H ed[lrbs´ G ñ k déT k* m i n man . elakrEmgGaRs& y esckþ I G aNi t Gñ k déT

ehI y rkSakarcU l eTAti H ed[l

Gñ k déTza stV T aM g Lay GaRs& y RBHxI N aRsBdU c CaeyI g cU r ku M v i n as eLI y dU c RBHezr; Gñ k enAkñ ú g vtþ m u l u b |lvabI v i h ar .


-344- Gdækfa vIm Ms ksURt TI 7 :n»za RBHezr;cU l eTAkan´ R sú k mu l u b |lvabI edI m|I bi N Ð : Rt . lM d ab´ e naH mnu s STaM g LayTTY l :Rtrbs´ R BHezr; EdleTAdl´ T V a rpÞ H énRtkUl óbdðakehIyRkalGasn;BwgekAGuIedk cME NkZItarbs´Gamatü GaRs& y ekAGI e naHÉg oRkalGasn;eRkam kñ ú g cM E Nkm¡ a gGg< ú y ehI y Gavasi k Pi k ¡ ú mY y rU b cU l eTAbi N Ð : txageRkay QrRkeLkemI l Ek|rTV a r pÞH enaHÉg kM N t´ z a RBHezr;Gg< ú y elI E RKEtmY y CamY y ZI t aGamatü eTI b Ki t za Pi k ¡ ú E dlRTRTg´ s M B t´ b gSú k U l enH enAkñ ú g vi h ardU c sá b ´ e sá { m Et Gg< ú y elI E RKEtmY y CamY y nw g ZI taGamatüGñ k óbdð a kxagkñ ú g pÞ H

ehI y Ki t

emI l dEdlehI y dEdleT[tza GV I h ñ @ eyI g eXI j Gakarxi l xU c ehI y Ca Gñ k sm< a l´ y ¨ a genaHehI y

k* e c[secjeTA

.

cM E NkRBHezr;

qan´

eRscehIy :nnimnþmkvtþ cUldl´TIenArbs´xøÜn biTTVarGg<úy . cMENk Gavasi k Pi k ¡ ú qan´ e RscehI y k* e TAvtþ Ki t za eyI g nw g RKbsg, t ´ e lak ehI y edjPi k ¡ úE dlRTRTg´ s M B t´ b gSú k U l ecjBI v tþ k* :neTAkan´ T I e nArbs´ RBHezr; edayTM n gkarRtac´ e TAdU c Gñ k mi n sRgÜ m yke:ydgTw k BI q ñ a M g Tw k sRmab´ q an´ eZV I s M e Lgxø a M g > lageCI g . RBHezr;rM B w g za Gñ k enHCa Gñ k Nahñ @

Rtac´ e TAmi n sRgÜ m

dw g er]gTaM g Gs´ e hI y Ki t za

Gñ k enHcU r


-345- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ CaGñ k kM u m anci t þ R bTU s ra¨ y kñ ú g eyI g ehI y cU l dl´ G :yeLI y . ehI y ehaHeLI g Gg< ú y Bt´ E Pñ n Ci t mNÐ l kM B U l vi h ar . Gavasi k Pi k ¡ ú e TI b elI k qñ a M g Tw k edayGakarEdlnw g RbTU s ra¨ y :nebI k TV a rcU l eTAxagkñ ú g mi n CY b RBHezr; Ki t za RBHezr;nw g cU l eTAeRkamERK eTI b Bi n i t üemI l mi n CY b RBHezr;sU m |I k ñ ú g TI e naHeT[t er[bnw g ecjeTA . RBHezr;eTI b RKEhm eLI g Gavasi k Pi k ¡ ú e RkAenH RkeLkeLI g eTAxagelI e XI j ehI y mi n Gac nw g Gt´ Z n´ : n eTI b eJly¨ a genHza elakm© a s´ R TRTg´ s M B t´ b gSú k U l d* manGayu karGg< ú y elI E RKEtmY y CamY y Kñ a nw g ZI taGamatüGñ k óbdð a k sm KY r dl´ e lakEdldl´ R BmehI y edayGanu P aBy¨ a genHß elakd* c eRmI n EdleQμ a Hza bBV C i t TaM g LayGg< ú y elI E RKEtmY y rY m Kñ a nw g matu R Kam mi n :n k* e htu e nHelakeXI j za mi n lÁ ß RBHxI N aRsBTaM g Lay rEmg RsLaj´ k arcU l eTAti H ed[lGñ k déTy¨ a genH . bTza eRJHGs´ r aK; esckþ I z a eRJHkarGs´ e TAénraK;enaHÉg rEmgmi n esBkamTaM g Lay eRJHR:scakraK; GZi b |ayza hamehI y esBedaykarBi c arNami n maneT . bTza Rbsi n ebI z anU v Pi k ¡ ú e naH esckþ I za Gñ k BY k déTKb|I s Y r y¨ a genHcM e JHPi k ¡ ú Edlnw g saksY r enaH Gñ k dw g


-346- Gdækfa vIm Ms ksURt TI 7 karlHki e lsrbs´ RBHtzaKty¨ a genH ehI y Gg< ú y elI Z mμ a sn;Edl:n tak´ E tgehI y kNþ a lbri s & T TaM g 4 sU m |I k ñ ú g evlaQr ni g Gg< ú y CaedI m enaH> eJlsresIrkarlHkielsrbs´RBHtzaKty¨agenHza sUm|IeRJH y¨agenH RBHsasþaRTg´CaGñkR:scakraK; eTas; emah; benÞabg´kiels lHmnÞil:n RTg´brisuTÆiy¨aglÁ dUcRBHcnÞeBjvg´ecjcakBBk dUecñaH . bTza Gakar :ndl´ ehtu . bTza eTAtam :ndl´ dw g tam . bTza

ßzaenAkñ ú g sg¹

esckþ I z a

eBlxø H enAkNþ a lPi k ¡ ú E dlkM N t´

rab´min:n . bTza ßzaesþcRbzab´EtmYyRBHGg<Ég esckþIza RBHGg< Rbzab´ e nAkñ ú g TI B Y n smá M ni g kñ ú g éRB:ri e lyük;y¨ a genHza mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay ! tzaKtR:zñ a edI m |I n w g BY n smá M k nø H Ex ‘xø H ’ 3 Ex ‘xø H ’ . bTza Gñ k eTAlÁ e hI y esckþ I z a Gñ k eTAlÁ e hI y KW CaGñ k bdi b tþ i l Á :ndl´ CaGñ k EdlRbkbsmKY r dl´ e htu . k* P i k ¡ ú B Y k xø H sU m |I E bbenHk* m an . bTza

eTAmi n lÁ e hI y

esckþ I z a

eQμ a Hza

CaGñ k Cab´ C M J k´

eRJHCab´ Z á n ´ e RcI n lHkmμ d ð a n Pi k ¡ ú r U b xø H sU m |I E bbenHk* m an . tamTUn μanKN;

esckþ I z a

eQμ a Hza

CaGñ k Cab´ C M J k´

bTza

eRJHCab´ C M J k´

edayKN; CaGñ k eRtkGrkñ ú g KN; eRcI n kñ ú g KN; bri h arKN; . Pi k ¡ ú


-347- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ rU b xø H sU m |I E bbenHk* m an . Pi k ¡ ú T aM g enaH Cabdi b k¡ c M e JHPi k ¡ ú T aM g enaH CaGñ k Rtac´ e cj rlas´ e cjcakKN; mi n RbkbCamY y k* m an . bTza

rEmgR:kdkñ ú g Gami s

esckþ I z a

BY k Pi k ¡ ú E dlR:zñ a kñ ú g

Gami s TaM g Lay CaGñ k elaPkñ ú g Gami s manck¡ ú s mø w g EtGami s Rtac´ eTAedI m |I G ami s KW bc© & y 4 b¨ u e NÑ a Hk* m an . Pi k ¡ ú T aM g Lay RtÚ v Gami s bU k labehI y manci t þ z ø a pU r pg´ G M B I b c© & y 4 dU c CaRBHcnÞ E dlecjcak BBkehI y k* m an . bTza Emn

bu K < l enH

esckþ I z a

rEmgemI l gaybu K < l enaHedayGami s

karelI k eLI g edayGM N acGaRs& y pÞ H

k* m i n

rEmgmi n mandl´

elaky¨ a genHza elakd* manGayu e nHCaRKÚ rEmgmi nemI l gaybu K < lenaH edayvtþ b di b tþ i e naH> Gñ k enHCaGñ k bdi b tþ i l Á CaGñ k bdi b tþ i enHeQμ a Hza CaGñ k Rtac´ e cj

rlas´ e cjcakKN;

Gñ k enHCaGñ k EdlGami s mi n bU k

lab CaGñ k manci t þ z ø a pU r pg´ G M B I b c© & y TaM g Lay dU c RBHcnÞ E dlecjcak dU e cñ a H y¨ a genHxø H

.

karRKbsg, t ´

rEmgmi n mandl´ e laky¨ a genHza

KRmamedayGM N acGaRs& y pÞ H

Gñ k enHCaGñ k bdi b tþ i mi n lÁ

mi n EmnGñ k

bdi b tþ i CaGñ k mankayZá n ´ lHbg´ k mμ d ð a n Gñ k enHCaGñ k Cab´ T ak´ T geday


-348- Gdækfa vIm Ms ksURt TI 7 elaPkñ ú g Gami s ci t þ m i n nw g nr manck¡ ú e pþ a tEtGami s dU e cñ H xø H sY r za JküGV I E dlPi k ¡ ú e nHeJlTu k eqø I y za elakrEmgCaGñ k eJldl´ P aBCa Gñ k mu t maM k ñ ú g stV TaM g Layrbs´ R BHtzaKt . RBHtzaKtCamu n Ie nH man RBHT& y esμ I c M e JHBY k stV T aM g BY g KW cM e JHPi k ¡ ú e TvTtþ nayxμ a n´ Z ñ Ú ecar Gg< ú l i m al kñ ú g dM r I Z n:l ni g kñ ú g RBHrahu l . 178

bTza

Pi k ¡ ú T aM g Lay

kñ ú g Pi k ¡ ú E dlnw g saksY r TaM g enaH

esckþ I z a k* k ñ ú g bNþ a Pi k ¡ ú E dlnw g saksY r TaM g BI r enaH Pi k ¡ ú e nHNa :n mkdl´ e hI y eRJHkarsY r za k* G V I C aGakarrbs´ e lak enHeQμ a Hza Gñ k saksY r bBaØ a bBaä i t beBaä { g . mY y eT[t Gñ k Namk ehI y edayKi t za bu K < l enHCaGñ k mi n manP& y cU l eTAeRtkGrehI y eQμ a Hza Gñ k saksY r mU l bBaØ a . kñ ú g bu K < l TaM g 3 Gñ k saksY r TaM g enaH Gñ k saksY r mU l bBaØa nw g Kb|I RtLb´ s Y r RBHtzaKtoZá n ´ e LI g eTAeT[tenaHÉg . GZi b|ay za bBaØ a dM b U g

sU m |I e lakk* n w g dl´ e sckþ I G ak´ G n´ c i t þ edayJkürbs´

Gñ k déT EdleQμ a Hza Gñ k déTkaldw g xø H mi n dw g xø H k* n w g Kb|I e Jl ç Jkürbs´ e lakCaJküBi t xø H mi n Bi t xø H y¨ a genH eRJHdU e cñ a H elakmi n dl´ k arGn´ c i t þ k ñ ú g Jkürbs´ G ñ k déTn@ u H Ég nw g Kb|I s Y r RBHtzaKtoéRk-


-349- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ ElgeLI g eTACagenaHeT[t enaHÉg . kñ ú g Jküza kalBüakrN¾ enH eRBaHEdleQμ a Hza RBHtzaKt mi n manBüakrN¾ x u s dU e cñ a H RBHmanRBHPaK eTI b mi n Rtas´ z a RtÚ v xu s ‘Et’ Rtas´ z a RTg´ B üakrN¾ e hI y . bTza tzaKtCaGñkmanGaCI vdðmksIl enaHCapøÚv manGaCI vdðm ksIlenaHCaeKacr esckþ I z a tzaKt CaGñ k manGaCI v dð m ksI l bri s u T Æ i z a enHCapø Ú v rbs´ t zaKt enHCaeKacr rbs´ t zaKt :lI z a Étæ a :eza dU e cñ H xø H . bTza Étæ a :eza enaH manGZi b |ayza tzaKtCaGñ k manGaCI vdð m ksI l bri s u T Æ i edaymu x

KW

tzaKtenaHeQμ a Hza

CaGñ k manGaCI v dð m ksI l Capø Ú v

jaNrbs´ P i k ¡ ú E dleQμ a Hza

saksY r enaH

eRJHPaBCa

Gñ k bri s u T Æ i manJküGZi b |ayza eyI g mkR:kdxø Ü n y¨ a genH . edaybTza tzaKtCaGñkseRmcehIy edayGaCIvdðm ksIlenaH edaysI l enaHk* e T RBHmand* R BHPaK RTg´ s Emþ g Tu k za k* t zaKtCaGñ k seRmcehI y edayGaCI v dð m ksI l enaH edaysI l Edlbri s u T Æ i s U m |I e naH mi n Emn CaGñ k mantNØ a mi n Emn eQμ a Hza CaGñ k Gs´ t NØ a eRJHPaBCa Gñ k mansI l bri s u T Æ i n @ u H Ég .


-350- Gdækfa vIm Ms ksURt TI 7 bTza éRkElg> eLI g eTA ni g RbNI t éRkElgeLI g esckþ I z a RBHmanRBHPaKRTg´ sEmþ g oéRkElgeLI g eTA

ni g oRbNI t éRkElgeLI g

eTA . bTza EdlmancM E NkeRb{bTaM g cM E Nkexμ A ni g s esckþ I z a TaM g exμ A ni g s . RBHmanRBHPaK RTg´ e ZV I o TaM g cM E Nkexμ A ni g senaH mancM E NkeRb{bKñ a omanvi : kesμ I K ñ a ehI y RTg´ h amcM E NkEdlexμ A RTg´ s Emþ g TaM g cM E Nkexμ A ni g s omancM E NkeRb{beZ[by¨ a genHza s nigRTg´hamcMENkEdlsehIy sEmþgTaMgcMENkexμA nigs omancMENk eRb{beZ[by¨ a genHza exμ A dU e cñ H . sU m |I k alRTg´ s Emþ g cM E NkEdl exμ A k* R Tg´ s Emþ g RBmTaM g ósSah¾ ni g vi : k . kalRTg´ s Emþ g cM E Nk Edls k* r EmgRTg´ s Emþ g RBmTaM g esckþ I ó sSah¾ ni g vi : k . bTza dl´ k arZø a k´ c u H énci t þ k ñ ú g Zm( T aM g Lay edayesckþ I d w g éRk ElgnU v Zm( x ø H kñ ú g sasnaenH esckþ I z a dl´ e sckþ I Z ø a k´ c u H énci t þ k ñ ú g RBHZm( e TsnaedayZm( KW karcak´ Z ø ú H Edldw g d* é RkElgehI y enaH

eday

esckþ I d w g éRkElgnU v Zm( y ¨ a gNamY y kñ ú g Zm( E dlRTg´ s Emþ g ehI y enaH . bTza

RCHzø a kñ ú g RBHsasþ a

esckþ I z a

dl´ e sckþ I Z ø a k´ c u H énci t þ k ñ ú g Zm(

y¨ a genH ehI y RCHzø a kñ ú g RBHsasþ a edayRbmaNd* é RkElgza RBHman-


-351- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ RBHPaKRtas´ d w g ÉgedayRbéB k* y ¨ a genHza

rEmgRCHzø a kñ ú g RBHZm(

sU m|I k ñ ú g RBHsg¹

k* R BHZm( N aEdlRBHmanRBHPaKRtas´ T u k ehI y

RBHZm(

sU m |I e naH eQμ a Hza RBHmanRBHPaKRtas´ T u k lÁ e hI y eRJHCaeRK}gnaM ecj . RBHsg¹Nabdi btþiZm(enaH rbs´RBHmanRBHPaKGg<enaH RBHsg¹ sU m |I e naH eQμ a Hza bdi b tþ i l Á e hI y eRJHbdi b tþ i v tþ b di b tþ i E dlev[rcak eTas mankarekagCaedI m . bTza ebI z aÇÇÇ . EdlPi k ¡ ú e naH esckþ I z a EdlPi k ¡ ú e naHGñ k RCHzø a ehI y y¨ a genH eJlsresI r Ku N RBHrtnRt& y kñ ú g TI e naH> . 179 bTza GakarTaM g enH esckþ I z a edayehtu C aeRK}gsak sY r RBHsasþ a TaM g enH . bTza edaybTTaM g enH :ndl´ bTCaeRK}g rY b rY m Gk¡ r ;BY k enH . bTza manesckþ I e C]taM g maM :ndl´ kartm, l ´ m aM taM g maM e hI y . bTza mankarekI t CamU l :ndl´

manmU l ekI t RBm

ehI y edayGM N acesatabtþ i m K< . k* e satabtþ i m K< eQμ a Hza CamU l énsTÆ a . bTza manGakar :ndl´ eQμ a Hza manehtu eRJHelakEsV g rkehtu e hI y eTI b kan´ y k .


-352- Gdæ kfa vIm Ms ksURt TI 7 bTza mankareXI j CamU l :ndl´ CamU l énesatabtþ i m K< . k* e satabtþ i m K< elakehAza kareXI j . bTza taM g maM :ndl´ yU r ya . bTza EdlGñ k NanaM e TA min:n :ndl´ EdlGñkNa> minGacnaMeTA:n . bTza ßsmN; :ndl´

ßzasmN;Gñkman:bEdlsáb´ehIy

.

bTza

ßzaRJhμN¾

:ndl´ ßzaRJhμ N ¾ G ñ k bENþ t :behI y . bTza ßzaeTv :ndl´ ób|tþ i e TB . bTza ßzamar :ndl´ ßzavsvtþ I m ar . k* e sckþ I e C]

I

rbs´ R BHesatabnñ e naH mansPaBEdleTvtasU m |I s vtþ m ar k* l Y c eTA mi n :n dU c esckþ I e C]rbs´ n aysU r ; EdlenAkñ ú g éRBsV a y . RCabza naysU r ;enaH sþ a b´ Z m( r bs´ R BHsasþ a ehI y :nCaRBH esatabnñ e hI y eTApÞ H . lM d ab´ e naH mareTI b ni m i μ t CarU b eRb{bdU c Ca RBHBu T Æ EdlRbdab´ e dayRBHlk¡ N ;d* R besI r 32 Rbkar ehI y QrRtg´ TV a rpÞ H rbs´ s U r ó:sk

bJ¢ Ú n dM N w g eTAza

RBHsasþ a esþ c mkehI y

.

sU r ó:sk Kit za eyI g eTI b sþ a b´ Z m( B I s mñ a k´ r bs´ RBHsasþ a «LÚ v enHÉg nw g manehtu G V I h ñ @ eTI b cU l eTAKal´ e hI y :nQrzV a ybg< M edaysm< a l´ zaCaRBHsasþ a .


-353- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ mareJlza sU r m¬ d ð ; JküNaEdltzaKteJlehI y CamY y nw g Gñ k za rU b mi n eT[g .l. vi J ¦ a Nmi n eT[g JküenaH tzaKteJlehI y mi n RtÚ v tzaKtmi n Tan´ B i c arNa eTI b eJly¨ a genH dU e cñ a H Gñ k cU r kan´ ykza rU b eT[g .l. vi J ¦ a NeT[g . sU r ó:sk eTI b Ki t za esckþ I EdlRBHBu T Æ TaM g LayRTg´ mi n Bi c arNa ehI y Kb|I Rtas´ J küNa> mi n o Cak´ c |as´ e naH RbRBw t þ e TAmi n :n . bu K < lenHnw g Camar mkedI m|I o eyI g yl´ x u s Bi t R:kd . lM d ab´ e naH eTI b eJlnw g marenaHza Gñ k Camarß marenaH

mi n Gacnw g eJlku h k:neTI b TTY l za

eGI ! sU r ;

eyI g Camar

Emn . RtÚ v sU r ó:skeJlza mkeRJHehtu G V I mareTI b eJlza edI m |I osTÆ a rbs´ G ñ k Zø a k´ c u H . sU r ó:sk eTI b pÞ a t´ R mamédodw g za EnmarGñ k manci t þ : b Gñ k ÉgEtmñ a k´ c U r Qb´ s i n mardU c Gñ k ÉgTaM g ry TaM g Jn´ k* m i n GacosTÆ a rbs´ e yI g jab´ j & r :n eRBaHza sTÆ a EdlmkehI y edaymK< rEmgmi n jab´ j & r dU c Pñ M s i e nru EdltaM g enAelI E pndI E dlCasi l a Gñ k Égnw g enA kñ úg TI e nHeZV I G V I marenaH mi nGactaM g enAkñ ú g TI e naH :nGnþ r ZaneTAkñ ú g TI e naH Ég .


-354- Gdækfa vIm Ms ksURt TI 7 bTza

ßCaRBhμ

esckþ I z a

ßzabNþ a RBhμ

manRBhμ k ayi k ;

CaedI m RBhμ B Y k NamY y . bTza ßCaGñ k Na> kñ ú g elak esckþ I z a ev[rsmN;CaedI m BY k enH ßza Gñ k Na> sU m |I d éTkñ ú g elakk* m i n Gac naM e TA:n . karsaksY r dl´ P av;rbs´ x ø Ü n eQμ a Hza karsaksY r Zm( . bTza taM g maM k ñ ú g karsaksY r y¨ a glÁ t amZmμ t a :ndl´ taM g enA kñ ú g karsaksY r y¨ a glÁ e dayZmμ t a

.

GZi b |ayza

CaGñ k RtÚ v saksY r

ehI y y¨ a glÁ t amPav;rbs´ x ø Ü n . Jküd* e sskñ ú g RKb´ b T gayyl´ T aM g Gs´ n u @ H Ég .

²

cb;Gdæk fa vIm Ms ksURt TI 7

3

³


-355- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ G dð k za ekasm¬ i y sU R tTI 8 180

ekasm¬ i y sU R t manJküepþ I m za x\ ú M : nsþ a b´ m kehI y

y¨ a genH . bNþ a bTTaM g enaH bTza Ci t Rkú g ekasm¬ I esckþ I z a Ci t RBHnKr maneQμ a Hy¨ a genH . RCabza manedI m eBansV a d* Z M kñ ú g TI m ansY n ni g RsHe:k¡ r NI C aedI m TaM g enaH> énRBHnKrenaH eRJHdU e cñ a H RBHnKrenaH :ndl´ k arrab´ z a ekasm¬ I . GacarüBY k mY y eJlza eQμ a Hza ekasm¬ I eRJH«sI eQμ a Hku s m¬ ; osagTu k mi n qá a yBI G aRsm . bTza eXasi t aram :ndl´ GaramEdleXasi t esdð I o sagTu k . :n»za kñ ú g kalmu n manRBM E dneQμ a Hza GTi l ; lM d ab´ e naH Gñ k RkxSt´ m ñ a k´ TaM g bu R t

eQμ a H

ekatu h li k

eRJHekI t eRKaHraM g sá Ü t

ni g Pri y aeTARBM E dnEdlkM N t´ t amPø W E Rs

eTI b RBm

kalmi n Gacnw g naM

bu R teTA:n eTI b ecalehI y eTA . mata:nRtLb´ m kBbu R tenaHeTA . TaM g BI r nak´ e naH cU l eTAkan´


-356- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 pÞ H Gñ k ci J © w m eKamY y xñ g . k* R KaenaH Gñ k TaM g LayenaH:ncat´ E cg:y :yasy¨ a geRcI n Tu k edI m |I G ñ k ci J © w m eKaTaM g Lay bþ I R bBnÆ T aM g BI r nak´ enaH :n:y:yascakBI R sú k enaHbri e PaKehI y . xN;enaH kal bursenaHbriePaK:y:yaseRcIn

minGacnwgoGaharrlYy:n

ehIy

søab´kñúgeBlyb´ :nbdi s nÆ i e kI t CakU n sun xkñ ú g eBaHsu n xjI k ñ úg pÞ H enaH . kUn sun xenaH :nCaTIRsLaj´ CaTIeR:sR:Nrbs´GñkciJ©wmeKa . k* GñkciJ©wmeKa

:nTM n u k bRmú g RBHbec© k Bu T Æ

.

dl´ k alRBHbec© k Bu T Æ q an´

eRscehI y k* o du M : ymY y dM u d l´ k U n su n xenaH . vaeZV I e sckþ I R sLaj´ oekI t kñ ú g RBHbec© k Bu T Æ eTAbNÑ s alaCamY y nw g Gñ k ci J © w m eKa . kal Gñ k ci J © w m eKami n :neTA

kU n su n xenaH

k* e TAkñ ú g evlaqan´ e dayxø Ü n Ég

ehI y RBú s Ci t TV a rbNÑ s alaedI m |I n w g R:b´ e vla

.

sU m|I k aleXI j Rmw K

kackñ ú g cenø a Hpø Ú v k* R Bú s oec[secjeTA . kU n su n xenaH manci t þ e Tar Tn´ k ñ ú g RBHbec© k Bu T Æ

sø a b´ e hI y

:neTAekI t kñ ú g eTvelak

.

RKaenaH

eTvbu R tenaH maneQμ a Hza eXaskeTvbu R t . kalXø a tcakeTvelak :nekI t kñ ú g pÞ H RtkU l mY y kñ ú g Rkú g ekasm¬ I . esdð I C aGñ k mi n manbu R t :n oRTBüdl´ b i t amatarbs´ e kμ g enaH ehI y naM y kmkCabu R t .


-357- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ lM d ab´ e naH kalbu R trbs´ x ø Ü n ekI t esdð I e naH:nBüayamedI m |I nw g smø a b´ 7 dg . ekμ g enaH eRJHxø Ü n manbu N ü mi n :nsø a b´ k ñ ú g TI T aM g 7 kEnø g RKacu g eRkay :nCI v i t eRJHesckþ I q ø a trbs´ Z I t aesdð I m ñ a k´ . tmk kalbi t aknø g eTA eTI b :ntM E Ngesdð I e Qμ a Hza eXasi t esdð I . kñ ú g Rkú g ekasm¬ I manesdð I d éTeT[t 2 nak´ KW ku k , d esdð I 1 :vari k esdð I 1 rY m TaM g eXasi t esdð I e nHcU l pg eTI b man 3 nak´ . RKaenaH BY k esdð I E dlCasmø a j´ n w g Kñ a enaH man«sI 500 CaCI t u n enAeCI g Pñ M . RKaxø H BY k «sI e naHnw g mkGavasrbs´ m nu s S edI m |I R tÚ v kar esBrséRb

ni g CU r

.

RKamY y kñ ú g rdU v ekþ A

kaleTAlM e nArbs´ m nu s S

:nedIrhYs cUldl´pøÚvqáay rkTwkmin:n kñúgTIbMputpøÚvqáayenaH eXI j edI m éRCZM m Y y edI m Ki t Kñ a za kñ ú g edI m eQI e nHKY r nw g maneTvtaGñ k manskþ × ZM s æ i t enAedayBi t nw g CakarlÁ hñ @ ebI e TvtaenaHnw g Kb|I o Tw k pw k ni g rbs´ KY r bri e PaKdl´ B Y k eyI g . eTvta dw g GZüaRs& y rbs´ B Y k «sI e naH eTI b Ki t za

eyI g nw g se®g< a HBY k «sI e nH

edayGanu P aBxø Ü n

eTI b bNþ a lo

ExSTw k RbmaNb¨ u n dgng< & l hU r BI c enø a Hbg< a b . BY k «sI e XI j Tw k Zø a k´ dU c edI m pÞ a M g R:k´

eTI b ykPaCn;rbs´ x ø Ü n dgTw k bri e PaKnaM K ñ a Ki t za BY k


-358- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 eyI g eTvtaoTw k pw k k* é RBZM e nHmi n manBY k Gñ k Rsú k nw g Kb|I C akarlÁ h ñ @ ebI e Tvtanw g oGaharsU m |I d l´ B Y k eyI g . eTvtaeTI b obbr ni g rbs´ TM J rsu I E dlCaTi B V C aedI m

oEqÁ t RKb´ R Kan´ e hI y edayGM N ackarcU l eTA

seRmcdl´BYk«sI . BYk«sImñak´> naMKñaKitza eTvtaorbs´RKb´y¨ag dl´ B Y k eyI g mi n za CaTw k pw k ni g Gahar ebI e Tvtanw g Kb|I s Emþ g xø Ü n dl´ BY k eyI g k* n w g CakarlÁ . BY k «sI e naHeTI b eJlza eTvta sm|tþ i r bs´ elakeRcI n elakeZV I k mμ G V I T u k eTI b seRmcsm|tþ i e nH . TÇ elakd* c eRmI n x\ ú M e ZV I k mμ b nþ i c bnþ Ü c mi n ZM s em|I m GV I e T k* x \ ú M G aRs& y óe:szkmμ B ak´ k Nþ a l eTI b :nsm|tþ i e naH . :n»za RKaenaH eTvbu R tenH CaGñ k eZV I k argarkñ ú g pÞ H rbs´ G nazbi N Ð i k ; . eRJHza kñ ú g pÞ H rbs´ e sdð I ral´ é zá ó e:sz Gñ k TaM g Gs´ e day ehaceTATas; ni g Gñ k eZV I k argar k* C aGñ k rkSaóe:sz . ézá m Y y bu r s mñ a k´ e nHb¨ u e NÑ a H eRkakeLI g BI R Bw k RBlw m eTAeZV I k argar . mhaesdð I k al :nkM N t´ m nu s SGñ k EdlKY r nw g :nGaharTaM g Lay :ndw g za eKmñ a k´ b¨ueNÑaHecjeTAéRBehIy eTIb:nocat´EcgGaharTuksRmab´evlaláac . ®sþ I b eRmI C acu g ePAdaM s ø e dI m |I e Kmñ a k´ b ¨ u e NÑ a H kaleKRtLb´ B I é RB eTI b :n


-359- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ dY s :yeTAo . bu r senaHeJlza evlaenH kñ ú g ézá d éT> eBjTaM g pÞ H mansM e LgG) U Gr ézá e nHesá { msá a t´ hY s RbmaN etI e nHehtu G V I hñ @ emcu g ePAenaH R:b´ d l´ e Kza ézá e nH kñ ú g pÞ H enHmnu s STaM g Gs´ C aGñ k rkSaóe:sz mhaesdð I : nocat´ E cgGaharcM e JHelakEtmñ a k´ . bu r sÇ Bi t ßnag . cu g ePAÇ Bi t Emn . bu r sÇ Gñ k smaTanóe:szevlaenH nw g Caóe:szkmμ ß eT nag cU r sY r mhaesdð I y ¨ a genHcu H . mhaesdð I R tÚ v ®sþ I b eRmI s Y r eTI b eJlza

mi n Caóe:szTaM g Gs´

eT Etnw g Caóe:szBak´ k Nþ a l eKcU r rkSaóe:szcu H . bu r senaH eTI b mi n bri e PaKGahar x¬ ú r mat´ rkSaóe:sz eTATI e nA rbs´xøÜnehIyedk kaleKGs´Gahar xül´:nkeRmIkeLIg kñúgeBlyb´ eKk* s ø a b´ e vlaRBw k RBlw m ekI t CaeTvbu RtenAnw g edI méRCkñ ú g éRBéRCZM eRJH plCaeRK}ghU r énóe:szBak´ k Nþ a l eTvbu RtenaHR:b´ karRbRBw t þ e naH dl´ B Y k «sI . «sI Ç elakRbkasR:b´ v tæ ú E dleyI g mi nZø a b´ : n»za RBHBu T Æ RBH


-360- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 Zm( ni g RBHsg¹o:n»za RBHBu T Æ R Tg´ ó b|tþ i e LI g kñ ú g elakehI y ßhñ @ . eTvtaÇ RTg´ ó b|tþ i e LI g ehI y elakd* c eRmI n . «sI Ç «LÚ v enH Rbzab´ e nATI N a eTvtaÇ RTg´GaRs&yRkúgsavtæIRbzab´enAkñúgvtþeCtB elakd*ceRmIn . «sI Ç elakcU r Qb´ s i n cu H BY k x\ ú M n wg Kal´ RBHsasþ a mñ a k´ > rI k ray eRtkGr ecjeTAdl´ R BHnKrekasm¬ I e daylM d ab´ . BY k mhaesdð I R Cab za «sI T aM g LaymkehI y eTI b TTY l za elakm© a s´ . EsÁ k enH sU m TTY l Pi k ¡ a rbs´ B Y k x\ ú M lu H dl´ é zá E sÁ k k* : nzV a ymhaTandl´ K N«sI . BY k «sI q an´ e hI y eTI b sY r Kñ a za BY k eyI g nw g naM K ñ a eTANa . esdð I Ç elakd* c eRmI n elakm© a s´ e vladéT> k* e nAsRmak 1 Ex xø H 2 Exxø H 3 Exxø H 4 Exxø H ‘kñ ú g TI e nH’ eTI b eTA EtelI k enHmkkal ézá m Si l mi j eJlza BY k eyI g nw g eTAézá e nH ehtu G V I . «sI Ç EmnehI y KhbtI RBHBu T Æ R Tg´ ó b|tþ i k ñ ú g elakehI y eyI g mi n Gacdw g Gnþ r ayCI v i t :n eRJHehtu e naH BY k eyI g eTI b Rbjab´ e TA . esdð I Ç elakm© a s´ ebI d U e cñ a H sU m|I B Y k x\ ú M k * n w g eTApg sU m BY k elak eTArY m CamY y BY k x\ ú M c u H .


-361- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ «sI Ç BY k elakeQμ a Hza CamhaCnenARKb´ R KgpÞ H cU r kM u T an´ e TA BY k x\ ú M n w g eTAmu n dU e cñ H naM K ñ a ecjeTA mi n sRmakkEnø g mY y elI s 2 ézá :neTAy¨agRbjab´enaHÉg dl´RkúgsavtæIehIy eTIbmksmñ ak´RBHsasþa kñ ú g vtþ e CtBn . «sI T aM g Gs´ e naHÉg sþ a b´ Z mμ I k zay¨ a gBI e raHkñ ú g TI e naH bY s ehI y k* : nseRmcRBHGrhtþ . cM E Nkesdð I T aM g 3 brreTHeTA mñ a k´ > 500 pÞ ú k Tw k edaHzø a Tw k Xμ ú M s, r GM e BA ni g sM B t´ s M b keQI C aedI m ecjcakRkú g ekasm¬ I d l´ Rkúg savtæIedaylMdab´ :ntaMgCMrMuCitvtþeCtBn naMKñaeTAkan´smñak´RBHsasþa zV a ybg< M e ZV I b di s Nð a r;ehI y Gg< ú y kñ ú g TI m Y y smKY r . RBHsasþ a :n Rtas´ Z mμ I k zay¨ a gBI e raHdl´ s mø a j´ T aM g 3

. BY k esdð I T aM g enaH ekI t

esamnsSy¨ a gxø a M g TU l ni m nþ R BHsasþ a edI m |I z V a ymhaTankñ ú g ézá E sÁ k . BY k eKzV a yCaer[gral´ é zá rY m esckþ I m k :nzV a yy¨ a genHrhU t Gs´ k nø H Ex RkabTI C i t RBH:T RkabTU l za sU m RBHGg< R bTanbdi J ¦ a NedI m |I e sþ c mkCnbTrbs´BYkx\úMRBHGg< . RBHmanRBHPaKRtas´za KhbtITaMgLay RBHtzaKtTaM g Lay rEmgeRtkGry¨ a géRkElgkñ ú g pÞ H Edlsá a t´ . BY k KhbtI m ñ a k´ > kM N t´ K ñ a za ehtu b ¨ u e NÑ H k* C akarRBHmanRBHPaKRTg´ : n


-362- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 RbTanbdi J¦ a NehI y

ehI y Ki t za

RBHmanRBHPaKRTg´ R bTanbdi J¦ a N

dl´ B Y k eyI g ehI y zV a ybg< M R BHTsBl ecjeTAosagvi h arRKb´ > 1 eyaCn¾ c enø a Hpø Ú v rhU t dl´ R kú g ekasm¬ I e daylM d ab´ mñ a k´ > naM K ñ a eJlza RBHBu T Æ R Tg´ ó b|tþ i k ñ úg elakehI y . cM E Nkesdð I TaM g 3 bri c © a KRTBücM n Y n eRcI n kñ ú g Garamer[g> xø Ü n osagvi h arsRmab´ C aTI R bzab´ r bs´ R BHmanRBHPaK . esdð I T aM g 3 enaH ku k , ú d esdð I o sag ku k , ú d aram . :vari k esdð I o sag :vari k m¬ v & n kñ ú g éRBsV a y . eXasi t esdð I o sag eXasi taram . RBHmanRBHPaK RTg´ s M e dAykeXasi t aramenaH eTI b Rtas´ z a kñ ú g GaramEdleXasi t esdð I o sagTu k . kñ ú g bTCaedI m za ekI t karbg, e htu KY r eZV I v i e RKaHza xagedI m énkar eQø a H

eQμ a Hza

karbg, e htu

karbg, e htu e naH

ekI t dl´ P i k ¡ ú B Y k enaH

eRJHehtu e naH eQμ a Hza mankarbg, e htu e kI t eLI g . kareQø a HEdldl´ TI bM p u t edayGM N aclM E Bg KW mat´ C aedI m ekI t dl´ P i k ¡ ú TaM g enaH ehtu e naH eQμ a Hza Gñ k manCemø a HekI t eLI g ehI y . BI r bTza vaT;Edlxu s Kñ a esckþ I z a Pi k ¡ ú T aM g enaH dl´ k arvi v aT enaH ehtu e naH eQμ a Hza dl´ k areJlepSgKñ a . bTza edaylM E Bg


-363- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ KW mat´ :ndl´ edaylM E Bg KW vacaTaM g Lay . bTza Tmø ú H ehI y KW cak´ e hI y . eRcI n bTza Pi k ¡ ú T aM g enaHmi n jú a M g Kñ a ni g Kñ a oyl´ R Bm ni g mi n cU l dl´ e sckþ I y l´ R Bm esckþ I z a Pi k ¡ ú T aM g enaH sEmþ g ehtu p lehI y mi n yl´ R BmKñ a ni g Kñ a . GZi b |ayza ebI R :zñ a nw g oKñ a ni g Kñ a yl´ R Bmtam esat . BY k elakk* n w g mi ncU l dl´e sckþ I y l´ RBm sU m |I y¨ a genaH ‘TaM g ’ mi n R:zñ a edI m |I n w g yl´ R Bm . sU m |I k ñ ú g karsmø w g rM é Bk* n & y enH . Jküza eXIj kñ ú g Jküza smø w g rM é BenaH Caevvcn;rbs´ J küza ²dw g RBm³ RCab za Pi k ¡ ú 2 rU b KW Pi k ¡ ú R TRTg´ v i n & y ni g Pi k ¡ ú R TRTg´ R BHsU R t enAvtþ C amY y Kñ a . TaM g 2 rU b enaH Pi k ¡ ú R TRTg´ R BHsU R t ézá m Y y cU l evc© k u d i bnSl´ T w k sRmab´ l agTu k kñ ú g PaCn;

ehI y ecjeTA

Pi k ¡ ú E dlRTRTg´ v i n & y cU l eTA

xageRkay eXI j Tw k enaH ecjmkehI y sY r Pi k ¡ ú e naHza enHelakbnSl´ T u k ß . sÇ kru N a Gavu e sa . vÇ elakmi n dw g za CaGabtþ i e RJHehtu e naHeTß . sÇ kru N a mi n RCab .

elakm© a s´ Tw k


-364- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 vÇ Gavu e sa CaGabtþ i k ñ ú g esckþ I e nH . sÇ ebI m an x\ ú M R BHkru N anw g sEmþ g . vÇ Gavu e sa k* e bI e lakmi n Ekø g eZV I e T eRJHePø c sti Gavu e sa k* mi n CaGabtþ i . Pi k ¡ ú E dlRTRTg´ R BHsU R t

:nCaGñ k eXI j za

mi n CaGabtþ i k ñ ú g vtæ ú

EdlCaGabtþ i . Pi k ¡ úE dlRTRTg´ v i n & y eTI b R:b´ d l´ B Y k si sSrbs´ x ø Ü n za elakEdlRTRTg´ R BHsU R tenH sU m |I R tÚ v Gabtþ i k * e nAEtmi n dw g . BY k Pi k ¡ ú Casi s Srbs´ P i k ¡ ú v i n & y Zr eXI j BY k si s Srbs´ P i k ¡ ú R TRTg´ R BHsU R t eTI b eJlza óbCÄay¾ r bs´ B Y k elak sU m |I R tÚ v Gabtþ i e hI y k* m i n dw g zaCa Gabtþ i . Pi k ¡ ú C asi s Srbs´ P i k ¡ ú G ñ k RTRTg´ R BHsU R tenaH eTI b eTAR:b´ d l´ óbCÄay¾ r bs´ x ø Ü n . Pi k ¡ ú G ñ k RTRTg´ R BHsU R t eTI b eJly¨ a genHza RBH vi n & y ZrenH kalmu n eJlza mi n CaGabtþ i «LÚ v enHeJlza CaGabtþ i eKCamnu s SeJlku h k eJlza

.

BY k si s Srbs´ P i k ¡ ú R TRTg´ R BHsU R t

óbCÄay¾ r bs´ B Y k elakeJlku h k

dU e cñ H

eTI b eTA

eTI b manEbkEx\ k

eQø a HeTAkan´ K ñ a ni g Kñ a . RBHmanRBHPaK RTg´ s M e dAykkareQø a HenaH eTI b Rtas´ J küenHTu k .


-365- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ bTza :nRkabTUly¨agenHcMeJHRBHmanRBHPaK esckþIza :n RkabTU l JküxagedI m enaHza bBi R tRBHmanRBHPaK x\ ú M R BHGg< s U m RbTan Okas BY k Pi k ¡ ú k ñ ú g Rkú g ekasm¬ I ekI t karbg, e htu n w g Kñ a ehI y . k* P i k ¡ ú e naH mi n :neBalJküenaH eRJHbM N gCaTI R sLaj´ TaM g mi n :neJl eRJH RtÚvkarEbgEck EtkarBit eRJHRtÚvkarRbeyaCn¾ ‘nig’ karCYyse®g<aH . n& y za Pi k ¡ ú e nHCaGñ k eZV I o ekI t samK< I K ñ a dU e cñ a H eTI b mankarKi t y¨ a genH za Pi k ¡ úTaM g enHR:rBÆ k arbg, e htu ni g vi v aT dU c EdleyI g ni g Pi k ¡ úd éT k* m i n GaceZV I o RBmeRB{gKñ a :n etI e ZV I d U c emþ c hñ @ RBHmanRBHPaK RTg´ m i n man Gñ k eRb{bpÞ w m kñ ú g elak RBmTaM g eTvelak esþ c eTAedayRBHGg< É g ßza Rtas´ b g< a b´ o ehAmkkan´ s mñ a k´ r bs´ R BHGg< Rtas´ Z mμ e Tsna Caehtu orlw k dl´ K ñ a Rbkbedayxnþ i ni g emtþ a dl´ P i k ¡ ú T aM g enaH k* n w g Kb|I e ZV I o sμ & R Kesμ a HKñ a :n eTI b :neTARkabTU l eRJHR:zñ a RbeyaCn¾ ‘ni g ’ kar CY y se®g< a H . 182 bTza Pi k ¡ ú T aM g Lay Zm( E dlCaTI t aM g énesckþ I r lw k dl´ Kñ a 6 RbkarenH esckþ I z a R:rBÆ e TsnaedayGM N ackareQø a H ni g kar bg, e htu k ñ úg kalmu n . eRcI n bTza Zm(C aTItaMgénesckþIr lwkdl´ 6 mk


-366- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 ehI y kñ ú g fan;enH esckþ I z a ekasm¬ i y sU R tenH CakarmkehI y tamkar bnþ y ¨ a genH . kñ ú g bTenH bTza CaTI t aM g énesckþ I r lw k dl´ esckþ I z a kal kalknø g eTAyU r mi n KY r ePø c

eRJHRbkbedayZm( E dlKY r rlw k dl´

Gñ k

NabM e BjZm( T aM g enaH Zm( T aM g enaH rEmgeZV I G ñ k enaHoCaTI R sLaj´ r bs´ smø a j´ G ñ k RbRBw t þ R Bhμ c arürY m Kñ a ehtu e naH eQμ a Hza CaeRK}geZV I o CaTI RsLaj´ . eQμ a Hza CaeRK}geZV I e sckþ I e KarB eRJHeZV I e sckþ I e KarB . bTza edIm |Ise®g<aH esckþ I z a edI m|I R beyaCn¾ d l´ k arse®g< a H . bTza edIm|IminvivaT :ndl´ edIm|IRbeyaCn¾dl´esckþIminvivaT . bTza edI m |I e sckþ I R BmeRB{g :ndl´ edI m |I R beyaCn¾ s μ & R Kesμ a H Kñ a . bTza edI m |I m U l mi t þ K ñ a esckþ I z a edI m |I R beyaCn¾ é nkarmU l mi t þ K ñ a KW edI m |I m i n eZV I o epSgKñ a . bTza RbRBw t þ e TARBm :ndl´ manehI y . bTza emtþ a kaykmμ :ndl´ kaykmμ EdlKb|I e ZV I e dayci t þ Rbkbedayemtþ a . sU m |I k ñ ú g vcI k mμ ni g menakmμ

k* n & y enHenaHÉg

.


-367- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ emtþ a ci t þ T aM g enH mkehI y edayGM N acPi k ¡ ú T aM g Lay rEmgmi n :nsU m |I kñ ú g BY k RKhsæ . emtþ a CaeRK}gbM e BjGPi s macari k Zm( e dayci t þ R bkb edayemtþ a rbs´ P i k ¡ ú T aM g Lay eQμ a Hza kaykmμ . kmμ C aedI m y¨ a genH KW kareTAedI m |I R beyaCn¾ s M B Hecti y 1 sM B HedI m eJZi R Bw k S 1 ni m nþ RBHsg¹ 1 kareXI j Pi k ¡ ú T aM g LayGñ k cU l eTAeKacrRKamedI m |I b i N Ð : t ehI y TTY l 1 karTTY l :Rt 1 karRkalGasn; 1 kartambJ¢ Ú n 1 rbs´ B Y k RKhsæ eQμ a Hza emtþ a kaykmμ . eQμ a Hza emtþ a vcI k mμ KW karR:b´ s i k ¡ a bT KW bJ¦ t þ i C ab´ T ak´ T gnw g maryaT karR:b´ k mμ d ð a n kar sEmþ g Zm( karR:b´ B u T Æ v cn; KW RBHéRtbi d k edayci t þ e mtþ a rbs´ P i k ¡ ú TaM g Lay . mü¨ a geT[t kmμ k ñ ú g kalEdleJlCaedI m za eyI g nw g eTA sM B HRBHecti y 1 sM B HedI m eJZi R Bw k S 1 nw g oeZV I k arsþ a b´ Z m( 1 nw g bU C aedayRbTI b kRmgp, a eQI 1 nw g RbRBw t þ s maTansu c ri t bI 1 zV a y sø a kPtþ C aedI m 1 zV a ysM B t´ c aM v sSa 1 zV a ybc© & y 4 dl´ s g¹kñ ú g ézá e nH 1 BY k elakcU r ni m nþ R BHsg¹ ehI y cat´ E cgrbs´ T M J rrbs´ q an´ C a edI m 1 cU r RkalGasn; 1 cU r taM g Tw k qan´ 1 cU r TTY l ehI y naM R BHsg¹ enaHmkedayxø Ü n Ég 1 cU r ni m nþ R BHsg¹oGg< ú y elI G asn; EdlRkal


-368- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 Tu k ekI t esckþ I e Bjci t þ o xø a M g ehI y cU r eZV I e sckþ I x V l ´ x V a y dU e cñ H rbs´ BY k RKhsæ eQμ a Hza emtþ a vcI k mμ . kareRkakeLI g BI R Bw k ehI y bdi b tþ i ragkay eZV I v tþ e cti y ni g KN;CaedI m Gg< ú y elI G asn;d* s á a t´ Ki t za ²sU m BY k Pi k ¡ ú k ñ ú g vi h arenH cU r manesckþ I s u x cU r kM u m aneB[r kM u B üa:TKñ a ³ eQμ a Hza emtþ a menakmμ . bTza TI val nig TIk M: Mg esckþ I z a cM e JHmu x pg kM :M g mu x pg . bNþ a kmμ e naH kardl´ P aBCasmø a j´ k ñ ú g cI v rkmμ C aedI m rbs´ P i k ¡ ú zμ I T aM g Lay eQμ a Hza emtþ a kaykmμ c M e JHmu x . mY y eT[t samI c i k mμ T aM g Gs´ epSgedaykmμ mankarlageCI g ni g bk´ p ø i t oCaedI m rbs´ R BHezr; eQμ a Hza emtþ a kaykmμ c M e JHmu x . karmineZVIesckþIemIlbM NaMkñúgeRK}geQICaedIm EdlTaMgBIrcMENk rkSaTu k mi n lÁ ehI y rkSa dU c rkSarbs´ E dlxø Ü n rkSaTu k mi n lÁ eQμ a Hza emtþ a kaykmμ k M : M g mu x . kareJlelI ktem,Igy¨agenHza RBHeTvetær; RBHtisSetær; eQμaH za emtþ a vcI k mμ c M e JHmu x . k* k arEdlbu K < l sY r cM e JHPi k ¡ ú E dlmi n enAkñ ú g vi h arenaHÉg eJl


-369- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ Gagza Carbs´ x ø Ü n y¨ a genHza RBHeTvetæ r ;rbs´ B Y k eyI g eTANa nw g mk evlaNahñ@ RBHtisS;etær;rbs´BYkeyIgeTANa nwgmkevlaNahñ@ dUecñH eQμ a Hza emtþ a vcI k mμ k M : M g mu x . mü¨ a geT[t karebI k EPñ k Edlsñ i T Æ e dayesckþ I R sLaj´ R bkbeday emtþ a ehI y emI l edayTw k mu x zø a pU r pg´ eQμ a Hza emtþ a menakmμ c M e JHmu x . karRbmU l mkza RBHeTvetæ r ; RBHti s S;etæ r ; cU r kM u m aneraK manGaBaZ ti c eQμ a Hza emtþ a menakmμ k M : M g mu x . bTza laP :ndl´ bc© & y Edl:n mancI v rCaedI m . bTza CaZm( esckþ I z a bc© & y EdlekI t eLI g edayvtþ KW ev[rcak karci J © w m CI v i t xu s epSg> manedaykarku h kCaedI m ehI y Rtac´ e TAedI m |I GaharedayZm( E dlesμ I . bTza

edayTI b M p u t

sU m |I R tw m EtCaGaharEdlmanenAkñ ú g :Rt

esckþ I z a sU m |I R tw m EtCaGahar 2-3 Evk EdlmanenAkñ ú g :Rt KW enA xagkñ ú g :Rt edaycM E NkbM p u t xageRkay . kñ ú g bTza Gñ k bri e PaK ‘Gahar’ Edlmi n Tan´ : nEbgEckTu k enH eQμ a Hza

Gñ k manGaharEdlEbgEckehI y man

2

KW EckGami s 1


-370- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 Eckbu K < l 1 . kñ ú g karEbgEckcM E NkTaM g 2 enaH

karEbgEckedayci t þ y ¨ a g

enHza eyI g nw g ob¨ u e NÑ H nw g mi n ob¨ u e NÑ H . eQμ a Hza EbgEckGami s . karEbgEckedayci t þ y ¨ a genHza eyI g nw g odl´ G ñ k ÉeNaH mi n odl´ G ñ k ÉeNaH eQμ a Hza EbgEckedaycM E Nkbu K < l . karEckedaybu K < l mi n eZV I s U m |I T aM g 2 y¨ a genaH ni g bri e PaK Gahar Edlmin:nEbgEckTukenH eQμaHza GñkmanRbRktIbriePaKGahar Edlmi n :nEbgEckTu k . kñ ú g Jküza

Gñ k manRbRktI b ri e PaKTU e TA

RBhμ c ri y ;rY m Kñ a nw g Gñ k mansI l

nw g smø a j´ G ñ k RbRBw t þ

manGZi b |ayza

Pi k ¡ ú E dlmanRbRktI

bri e PaKTU e TA manlk¡ N ;dU e cñ H elak:nvtæ ú N a> RbNI t k* m i n ovtæ ú enaH> edaylaP elaknw g olaPdl´ R Khsæ T aM g Lay k* e daykareq¬ a H mu x EsV g rk TaM g xø Ü n k* m i n bri e PaK kalnw g TTY l k* T TY l ykedayKi t za cUr Carbs´ T U e TAdl´ s g¹ eKaHrKaM g ehI y RkeLkemI l dU c rbs´ s g¹Edl KY r bri e PaK . sY r za k* G ñk NabM e BjZm( C aeRK}gorlw k dl´ K ñ a ‘ ni g ’ Gñ k Na


-371- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ mi n bM e Bj / eqø I y za Gñ k RTú s þ s I l mi n bM e Bj eRJHza Gñ k mansI l TaM g Lay rEmgmi n kan´ y kvtæ ú E dlCarbs´ G ñ k enaH . cM E Nkza Gñ k mansI l bri su T Æ i mi n eZV I v tþ o dac´ rEmgeZV I o eBj . kñ ú g esckþ I e naH manTM e n[menH ‘CaóTahrN¾ ’ . k* G ñ k EdleZV I c M e JHehI y eTI b odl´ m atabi t a ßza Gacarü ni g óbCÄay¾ C aedI m enaH ovtæ ú E dlKY r o . Gñ k enaHrEmgmi n manZm( C aeRK}g orlw k dl´ K ñ a . manEtkarrkSaesckþ I k gV l ´ eRJHza Gñ k pu t BI e sckþ I kgV l ´ b ¨ u e NÑ a H eTI b nw g smKY r nw g Zm( C aTI t aM g énesckþ I r lw k dl´ K ñ a . Gñ k enaH kalnw g ocM e JH KY r odl´ P i k ¡ ú E dlmanCmá W Gñ k rkSaPi k ¡ ú Q W Gñ k Rtac´ m k Gñ k eRt{mnw g eTAxø H dl´ G ñ k bY s zμ I E dlmi n dw g vtþ s Rmab´ T TY l sg¹adi ni g :Rt kalnw g zV a ydl´ P i k ¡ ú T aM g enaH taM g BI G asn;sRmab´ RBHezr;cu H mkmi n KY r zV a yoenAsl´ b nþ i c bnþ Ü c zV a ylμ m Edlelakkan´ ykenaH . kalmi n mansl´ k* K Y r Rtac´ e TAbi N Ð : t ehI y zV a yrbs´ EdlRbNI t enaH> taM g BI Gasn;RBHezr;cu H mk ehI y qan´ r bs´ E dlsl´ eRJHeJly¨ a genHza Gñ k mansI l dU e cñ H sU m |I k armi n odl´ G ñ k mi n man


-372- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 sI l k* K Y r

.

Rbsi n ebI z a

Zm( E dlCaTI t aM g énesckþ I r lw k dl´ K ñ a ni g Kñ a

Edlbri s & T mi n :nsi k Sami n bM e BjehI y eRJHza kalbri s & T :nsi k Sa ehI y Gñ k Edl:nÇÇÇ EtGñ k déTenaH rEmgmi n kan´ y ksU m |I k almi n :n BI G ñ k déT k* k an´ y klμ m RbmaNb¨ u e NÑ a H mi n kan´ y khY s RbmaN . k* Zm( C aTI t aM g énesckþ I r lw k dl´ K ñ a enH Pi k ¡ ú E dlkalnw g ovtæ ú E dlxø Ü n Rtac´ eTAbi N Ð : t:nehI y :neT[tdEdl> RbRBw t þ o eBjTaM g 12 qñ a M mi nxV H CagenaH . Rbsi n ebI z a Pi k ¡ ú E dlbM e BjZm( C aTI t aM g énesckþ I r lw k dl´ Kñ a dak´ : RtEdleBjedaybi N Ð : t kEnø g eragqan´ ehI y eTAgU t Tw k . RBHsg¹etæ r ; sY r za enH:RtGñ k Na kaleKeJlza rbs´ P i k ¡ ú E dl bMe BjZm( C aTI t aM g énesckþ Ir lw k dl´ K ñ a eTI b eJlza BY k elakcU r naM :Rt enaHmk ehI y cat´ E cgbi N Ð : tRKb´ y ¨ a g qan´ e hI y dak´ : RtTeTTu k . Pi k ¡ ú e naH ekI t esckþ I x U c ci t þ z a Pi k ¡ ú T aM g Layqan´ ‘Gahar’ rbs´ eyI g ehI y oenAsl´ E t:RtTeTTu k . saraNi y Zm( rEmgEbkZø a y elakRtÚ v bM e Bj 12 qñ a M e T[t . k* s araNi y Zm( e nH dU c Cati t æ i y bri v as kaldac´ E tmY y dg k* K b|I R bRBw t þ e T[t . Pi k ¡ ú N aekI t esckþ I s b|ayci t þ za RbkarPik¡úEdlRbRBwtþRBhμcarürYmnwgeyIg minsYredayeGIeBIdl´Gahar


-373- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ EdlenAkñ ú g :RtehI y qan´

enaHCalaPrbs´ e yI g hñ @ eyI g :nlÁ e hI y

hñ @ . Pi k ¡ ú e naHeQμ a Hza mansaraNi y Zm( b ri b U r ehI y . cM E Nkesckþ I #süa ni g esckþ I k M N aj´ nw g mi n mandl´ P i k ¡ ú E dlbM e BjsaraNi y Zm( y¨ a genHedayBi t . elakCaTI R sLaj´ r bs´ B Y k mnu s S TaM g bc© & y k* m i n :ngayCagGñ k dl´ v tæ ú E dlenAkñ ú g :Rt EdleKzV a ydl´ elakk* mi n Gs´ eTA . rEmg:nvtæ ú l Á R besI r kñ ú g cM E Nkvtæ ú E dlKb|I E bgEck lu H dl´ esckþ I P & y xø a c ßesckþ I e RskXø a n BY k eTvtarEmgxV l ´ x V a y . kñ ú g esckþ I e naH maner]gTaM g enHCaóTahrN¾ ? :nsþ a b´ m kza

RBHti s Setæ r ;Gñ k enAkñ úg eslaKi r I v i har

GaRs& y

Rsú k mhaKi r I . kalRBHmhaezr; 50 rU b kM B u g eTAekaHnaKedI m|I z V a ybg< M RBHecti y Rtac´ b i N Ð : tkñ ú g Rsú k Ki r I m i n :nGV I k* n i m nþ e cjeTA . kal RBHezr;cU l eTAeXI j RBHmhaezr;TaM g enaH sY r za :nGV I x ø H elakm© a s´ . Gñ k d* m anGayu BY k eyI g :nRtac´ e TAehI y . RBHezr;enaHdw g za RBHmhaezr;TaM g enaH mi n manGV I eTI b eJlza elakm© a s´ sU m elakm© a s´ T aM g Lay cU r enATI e nH TRmaM E tx\ ú M R BHkru N a mkvi j . Gñ k manGayu BY k eyI g TaM g 50 nak´ ‘eTAehI y ’ k* e nAmi n :n


-374- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 lμ m oesI m :Rt . elakm© a s´ Zmμ t aGñ k enARbcaM C aGñ k GacsU m |I k al mi n :n k* e nAdw g sPaBRbmaNPi k ¡ a car . BY k RBHezr;mkehI y . RBH ezr;eTI b cU l eTAkan´ R sú k . mhaó:si k akñ ú g pÞ H Edlqá a y> :ncat´ E cg Tw k edaH ni g :y QrcaM e mI l RBHezr; kalRBHezr;dl´ T V a rb¨ u e NÑ a H k* :ndak´ : RtoeBjzV a y . RBHezr;kan´ : RtenaHeTAkan´ s mñ a k´ R BHezr; TaM g Lay eJlnw g RBHsg¹etæ r ;za elakm© a s´ sU m elakTTY l cu H . RBHezr;smø w g emI l mu x RBHezr;déTbeNþ I r Ki t beNþ I r za BY k eyI g TaM g enH mi n :nGV I e LI y Pi k ¡ ú e nHkan´ y kmkehI y edayrh& s Etmþ g enHCaGV I h ñ @ . RBHezr;RCabedayGakarRkeLkemIl eTIbeJlza bi NÐ:tx\úMRBH kruNa :nmkRbkbedayZm( sUmBYkelakkMureg,{s TTYlykcuH ehIy :nRbeKndl´ R BHezr;TaM g enaHtamRtÚ v kar cM E Nkxø Ü n k* q an´ t amRtÚ v kar . lM d ab´ e naH kalqan´ e Rsc BY k RBHezr;eTI b sY r elakza Gñ k manGayu cak´ Z ø ú H elaku t þ r Zm( k alNa . ezrÇ x\ ú M R BHkru N ami n Tan´ m anelaku t þ r Zm( e T elakm© a s´ . mhaezrÇ Gñ k manGayu :nQanß ezrÇsU m |I Q ank* m i n man elakm© a s´ .


-375- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ mhaezrÇ Gñ k manGayu :n:di h arümi n Emnß . ezrÇ elakm© a s´ x\ ú M RBHkru N a bM e BjsaraNi y Zm(

taM g BI x \ ú M R BH

kru N abM e BjsaraNi y Zm( m k sU m |I manPi k ¡ ú TaM g 1Ç000 rU b Gaharkñ ú g :Rtk* m i n Gs´ e TA . mhaezrÇ lÁ e hI y > elaksb|ú r s enHsmKY r dl´ e lak . kñ ú g Jküza Gaharkñúg :Rtrbs´elakk*m i nGs´eTAmun maner]gdU c teTAenH ? RBHezr;Gg<epSgeT[tn@uHÉg

:neTAzVayTankñúgTIbUCaZMénKirIP&NÐ-

vi h ar Éecti y bB( t sY r za TanenHmanGV I C arbs´ d * R besI r . sM B t´ 2 pÞ a M g elakm© a s´ . sM B t´ T aM g BI r pÞ a M g enaH RtÚ v :ndl´ e yI g N@ ; Gamatü sþab´JküenaH eTIbRkabTUlRBHraCaza RBHGg< Pik¡úkemøaHeJly¨agenH . RBHraCaÇ karKi t rbs´ P i k ¡ ú k emø a HsmKY r enaHÉg bu ¨ E nþ z a RBHmha ezr;TaM g Lay k* s mKY r dl´ s M B t´ s ac´ l Á ehI y RTg´ d ak´ R BHT& y eday RTg´ R ti H ri H za eyI g zV a yRBHmhaezr;TaM g Lay . kalRBHPi k ¡ ú Q rtam lM d ab´ sM B t´ 2 pÞ a M g EdlTU l elI R BHsi r sarbs´ R BHGg< E dlkM B u g zV a y mi n cu H mkkan´ R BHhsæ s U m |I E tmY y pÞ a Mg ‘cM E Nk’ sM B t´ p Þ a Mg déT> b¨ u e NÑ a H Edlcu H mk bu ¨ E nþ z a evlazV a yPi k ¡ ú k emø a H sM B t´ T aM g 2 pÞ a M g enaH k*cuHmk


-376- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 kan´ RBHhsæ . RBHraCaRTg´ dak´ e lI é dPi k ¡ ú k emø a HenaH emI l mu x Gmatü RTg´ oPik¡úkemøaHGg<úy ehIyzVayTan Rtas´ z a elakm© a s´ Zm( e nH

RTg´lHRBHsg¹mkRbzab´CitPik¡úkemøaH

elakcak´ Z ø úH kñ ú g kalNa kalmi n eJl

edayRtg´> eTIbzVayRBHBrza mhabBiRt GatμaPaBminmanelakutþrZm( . RBHraCaÇ elakm© a s´ :neJlTu k mu n mi n Emnß / ezrÇ zV a yRBHBr mhabBi R t Gatμ a PaBbM e BjsaraNi y Zm( taM g BI e vlaGatμ a PaBbM e BjZm( e naHmk k* : nvtæ ú y ¨ a glÁ R besI r kñ ú g TI E dlKb|I EbgEck . RBHraCaÇ lÁ e hI y lÁ e hI y elakm© a s´ sM B t´ e nHKY r dl´ e lak m© a s´ RTg´ s M B HehI y ec[secjeTA . kñ ú g Jküza :nrbs´ l Á R besI r kñ ú g TI E dlKb|I E bgEck enH maner]genHCaóTahrN¾ . k* P i k ¡ ú TaM g Lay

manRbRktI e nAkñ ú g Rsú k Patr;kñ ú g cNÐ a lti sSPy

vi h ar mi n R:b´ R BHezrI eQμ a HnaKa k* e c[seTA . RBHezrI e Jlnw g BY k Pi k ¡ ú n I R kmu M e vlaRBw k RBlw m za BY k Gñ k Rsú k sá a t´ s M e LghY s RbmaN BY k nagcU r saksY r emI l emI l ¾ . Pi k ¡ ú n I R kmu M T aM g enaHeTA dw g za Pi k ¡ ú T aM g Gs´ eTAehI y eTI b RtLb´ mkR:b´ RBHezrI . RBHezrI e naH :nsþ a b´ e hI y eJl


-377- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ za BY k nagku M K i t za Pi k ¡ ú T aM g enaHeTAehI y

cU r eZV I e sckþ I B üayamkñ ú g kar

er[n:lI saksYr nigkareZVITukkñúgcitþedayó:yR:C\acuH kaldl´evla Rtac´ P i k ¡ a eTI b dNþ b ´ s M B t´ :nCaGñ k TI 12 QrRtg´ K l´ e dI m éRCCi t mat´ é RB . eTvtaGñ k sæ i t enARtg´ e dI m eQI k* : nzV a ybi N Ð : tdl´ P i k ¡ ú n I 12 rU b eTI b eJlza Em¨ m © a s´ sU m kM u e TAkan´ T I d éTeLI y mkRbcaM T I e nH b¨ u e NÑ a Hcu H . k* R BHezrI manbÁ Ú n Rbú s mñ a k´ eQμ a Hza naKetæ r ; . RBH naKetæ r ;enaHKit za eyI g mi n GacoP& y y¨ a gZM R bRBw t þe TAkñ ú g TI e nH BY k eyI g nw g eTAkan´ e RtI y déT CarU b TI 12 enaHÉg ecjcakTI e nArbs´ x ø Ü n ehI y mkRsú k Patr;edayKi t za eyI g nw g sY r su x Tu k ¡ R BHezrI ehI y k* e TA . RBHezrI : nsþ a b´ z a BY k RBHezr;mk eTI beTAsmñ a k´ R BHezr;BY k enaH sY rza mankarGV I e lakm© a s´ elakeTI b R:b´ k arRbRBw t þ e TAenaH . RBHezrI enaHeTI b eJlza ézá e nH BY k elakcU r sRmakkñ ú g vi h armY y ézá s i n cu H ézá EsÁ k enHsw m eTA . BY k RBHezr;mkvi h ar . EsÁ k eLI g RBHezrI Rtac´ e TA bi N Ð : tRtg´ K l´ e QI ehI y cU l eTArkRBHezr;eJlza sU m elakm© a s´ TaM g Lay cU r qan´ b i N Ð : tenHcu H . RBHezr;eJlza ezrIsmKYrß eTIb :nQrenAesá{m .


-378- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 ezrIÇ

bi N Ð : tenHRbkbedayZm( elakm© a s´ T aM g Layku M r eg, { s

qan´ c u H . ezr;Ç ezrIsmKYrß nagcab´:RtehIye:HeTAelIGakas :Rt:n GENþ t enAkñ ú g Gakas . RBHezr;eJlza

Gaharrbs´Pik¡únIGENþteTARbmaN

7

CYredIm

etña t kaleJlza EdleQμ a Hza P& y mi n EmnmanenARKb´ e vla P& y sá b´ kalnw g eJlGri y vgS k* n w g eJlza elakm© a s´ elakqan´ G aharrbs´ nagPi k ¡ ú n I E dl:nBI b i N Ð : tehI y beNþ a yevlaoknø g eTA dU e cñ H kal nw g RbRBw t þ t amKM n i t k* m i n GacKaM R T:n RBHezrI sU m BY k elakkM u R bmaT . ehI y edI r eLI g pø Ú v . cM E Nkru k ¡ e TvtaQrKi t za ebI R BHezr;nw g bri e PaK bi N Ð : tBI é dRBHezrI eyI g k* n w g mi n oelakRtLb´ eXI j RBHezr;edI r eTA eTI b cu H GM B I e dI m eQI e Jlza elakm© a s´ sU m o:Rt ehI y TTY l :Rt naM R BHezr;mkKl´ e QI n @ u H Ég RkalGasn;zV a ybi N Ð : t oRBHezr;qan´ ehI y eZV I e bþ C \ a TM n u k bRmú g Pi k ¡ ú n I 12 rU b Pi k ¡ ú 12 rU b rhU t Gs´ 7 qñ a M . kñ ú g Jküza eTvtaxV l ´ x V a y enH maner]genHCaóTahrN¾ . k* k ñ ú g er]g enH RBHezrI : nCaGñ k bM e BjsaraNi y Zm( .


-379- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ kñ ú g bTza mi n dac´ CaedI m manGZi b |ayza Pi k ¡ ú N amansi k ¡ a bT dac´ k ñ ú g xagedI m ni g TI b M p u t kñ ú g Gabtþ i T aM g 7 kg Pi k ¡ ú e naHeQμ a Hza man sI l dac´ dU c sM B t´ d ac´ C ay . mü¨ a geT[t Pi k ¡ ú N amansi k ¡ a bTdac´ R tg´ kNþ a l Pi k ¡ ú e naHeQμ a Hza mansI l Zø ú H dU c sM B t´ Z ø ú H Rtg´ k Nþ a l . Pi k ¡ ú Nadac´ 2ç3 si k ¡ a bT tamlM d ab´ Pi k ¡ ú e naHeQμ a Hza mansI l dag dU c emeKaEdlmanBN( e xμ A ßRkhmCaedI m NamY y edayBN( E dlkat´ K ñ a taM g eLI g elI x ñ g ßeBaH . Pi k ¡ ú N amansi k ¡ a bdac´ c enø a H> Pi k ¡ ú e naHeQμ a H za mansI l BRBú s dU c emeKaEdlmanGu C qU t eBjTaM g xø Ü n . cM E NkPi k ¡ ú N a mansi k ¡ a bTmi n dac´ Pi k ¡ ú e naHeQμ a Hza mansI l TaM g enaHmi n dac´ mi n Zø ú H mi n dag mi n BRBú s . k* s i k ¡ a bTTaM g enHenaH eQμ a Hza CaGñ k Kμ a nbM N u l eRJHpu t BI P aBCaTas;éntNØ a ehI y eZV I o Ca«sSr; eQμ a Hza vi J ¦ Ú C nsresI r eRJHvi J ¦ Ú C nTaM g Lay manRBHBu T Æ CaedImsresIrehIy eQμaHza GVI> sÞabGEgÁlmin:n eRJHtNØaCaedIm sÞ a bGEgÁ l mi n :n ni g eRJHki e lsGV I > mi n GacedI m |I n w g sÞ a bGEgÁ l za elakZø a b´ R tÚ v si k ¡ a bTeQμ a HenH

rEmgRbRBw t þ e TAedI m |I s maZi

ßsmaZi

Edltm, l ´ m aM dU e cñ a H elakeTI b ehAza RbRBw t þ e TAedI m |I e sckþ I t aM g maM .


-380- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 bTza dl´PaBCaGñk mansIlesμ IK ña esckþ I z a Gñ k mansI l cU l dl´PaBesμIKña nwgPik¡úTaMgLayGñkenAkñúgcMENkTisTaMgenaH> . eRJHza sI l rbs´ R BHesatabnñ C aedI m esμ I K ña edaysI l rbs´ RBHesatabnñ C aedI m BYk déT . EdlenAcenø a Hsmu R Txø H eTvelakxø H ‘Et’ mi n manesckþ I e pSg Kñ a edaymK< ni g sI l RBHmanRBHPaKRTg´ s M e dAyksI l enaH eTI b :n Rtas´ J küenH . bTza Ti d ð i N a esckþ I z a smμ a Ti d ð i E dlRbkbRBmedaymK< . bTza Gri y :ndl´ mi n maneTas . bTza naM e cj KW naM e cjeTA . bTza Gñ k eZV I k mμ e naH :ndl´ Gñ k NaCaGñ k eZV I y ¨ a genaH . bTza edI m |I G s´ T u k ¡ :ndl´ edI m |I k arGs´ T u k ¡ T aM g Gs´ . bTza dl´PaBesμ IK ña edaykareXIj esckþ I z a CaGñ k cU l dl´ P aB CaGñ k mankareXI j esμ I K ñ a . bTza elI s :ndl´ ceRmI n bM p u t . bTza rY m eQI b g, g ´ T aM g BY g :ndl´ cgTu k edaylÁ GZi b |ay za eZV I b g, g ´ R Kb´ k Enø g oCab´ K ñ a ehtu e naH eQμ a Hza ot> Kñ a .


-381- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ bTza kM B U l enHNa esckþ I z a

TI t cM e JHkM B U l CamY y nw g ChV a

ehtu e naH eQμ a Hza kM B U l . k* R :saT 5 Can´ CaedI m EdlkM B U l enaH RTw g Tu k enaHÉg eTI b taM g enA:n kalkM B U l enaHZø a k´ e TA R:saTTaM g Gs´ taM g GM B I d I s Á i t k* Z ø a k´ e TA . eRJHdU e cñ a H eTI b RBHmanRBHPaKRtas´ y ¨ a g enH . bTza dUecñaHenaHÉg esckþIza esckþIeXIjd*RbesIr nigd*elI s énsaraNi y Zm( T aM g enH Kb|I e XI j za CatY r Y b rY m ni g tY P ¢ a b´ T u k dU c kM B U l rbs´ p Þ H kM B U l dU e cñ a H . 183 kñ ú g bTza Pi k ¡ ú T aM g Lay k* k areXI j enH etI d U c emþ c / GZi b |ayza Pi k ¡ ú T aM g Lay Ti d ð i k ñ ú g esatabtþ i m K< elakeJlza qá a ycak sRtÚv KW mansPaBnaMecj rEmgnaMecjeTA edIm|IkarGs´Tuk¡edayRbéB rbs´ G ñ k bdi b tþ i . Ti d ð i e naHnaM e cjdU c emþ c naM e cjeRJHehtu G V I . bTza ßzaCaGñk mancit þR tÚvrYb rit ehIy esckþ I z a eQμ a Hza CaGñ k manci t þ R tÚ v rY b ri t ehI y sU m |I e dayehtu b ¨ u e NÑ H . kñ ú g bTTaM g BY g k* n & y enH . bTza ci t þ r bs´ e yI g taM g maM l Á e hI y esckþ I z a ci t þ e yI g taM g Tu k


-382- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 lÁ e hI y . bTza edI m |Id w g sc© ; TaM g Lay :ndl´ edI m |I R beyaCn¾ d w g sc© ; 4 . kñ ú g bTCaedI m za RbesI r manGZi b |ayza eRJHjaNenaHrEmg mandl´GñkRbesIr minmandl´buzuC¢neT dUecñaH elakeTIbehAza RbesIr . cME Nkza sU m |I e laku t þ r Zm( r bs´ bu K < l NamanehI y k* C arbs´ bu K < l BY k enaHb¨ue NÑaH minmandl´buK<lBYkdéT dUecñaH elakeTIbeJlza kMBUlkñúg elak . manJküGZi b |ayza eQμ a Hza mi n TU e TAdl´ b u z u C ¢ n TaM g Lay eRJHmi n mandl´ b u z u C ¢ n . kñ ú g var;TaM g Gs´ k * n & y enH . 184 bTza eyI g :nesckþ I s á b ´ c M e JHxø Ü n esckþ I z a eyI g :n esckþ I s á b ´ k ñ ú g ci t þ r bs´ x ø Ü n . sU m |I k ñ ú g esckþ I r lt´ k* n & y enH . kñ ú g bT za rlt´ s U m |I e nH rEmg:nTaM g esckþ I s á b ´ TaM g PaBCaGñ k manGarmμ N ¾ EtmY y . bTza rlt´ :ndl´ cU l eTAsá b ´ k i e ls . 185 bTza Ti d ð i E bbenaH :ndl´ esatabtþ i m K< Ti d ð i m ansPaB EbbenaH .


-383- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ 186

bTza edayZmμta KW edaysPav; .

sPav;enH eQμ a Hza Zmμ t a . bTza rEmgR:kdkartaMgeLIg esckþIza kartaMgeLIgedayGMNac sg¹kmμ ßeTsna rEmgR:kd . Bi t ehI y Gri y savkkalRtÚ v Gabtþ i k*R tÚ v Gabtþ i e daymi n dw g

dU c karsagku d i k ñ ú g Kru k abtþ i ‘ni g ’ dU c RtÚ v Gabtþ i

eRJHkaredkrY m kñ ú g TI R bk´ T I : M g EtmY y CamY y Kñ a CaedI m kñ ú g lhu k abtþ i Bi t Nas´ RBHGri y savkenaH mi nEkø g KW mi nEkø g RtÚ v Gabtþ i e naH RtÚ v ehI y k* m i n bi T :M g eRJHehtu e naH eTI b RBHmanRBHPaKRtas´ J kü CaedI m za RKaenaHÉgÇÇÇ enaHqab´ r h& s Etmþ g . bTza kemø a H :ndl´ enAekμ g . bTza ku m ar :ndl´ mi n Emnmnu s Scas´ . bTza mnÞ KW eQμ a Hza enAx© I eRJHEPñ k ni g Rtec[kenAmi n Tan´ dw g kþ I . bTza edkpá a r esckþ I z a eQμ a Hza CaGñ k edkpá a r eRJHenAtU c Nas´ mi n Gacnw g edkepÁ { gxagsþ a M ßxageqV g :n . bTza :nCan´ r egI k esckþ I z a ykéd ßeCI g EdlTeRmteTARtg´


-384- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 enHxø H

Rtg´ e naHxø H

édnw g dkecjrh& s

b¨ H RtÚ v ehI y

k* k alBY k mnu s SBal´ R tÚ v y¨ a genH

eZV I o yW t mi n :n

sU m |I R KaenaH

mnu s STaM g Lay

ykédxagNamY y cab´ r egI k ePø I g pø a s´ e TApø a s´ m k rEmgeTA:nqá a y . bu ¨ E nþ z a éd ni g eCI g rbs´ e kμ g tU c enATn´ e xSay . ekμ g enaH rEmgRtÚ v ePø I g rlakb¨ u e NÑ a H k* n w g ERskRTehayM ecalePø I g eTAedayrh& s . dU e cñ a H eTI b RBHmanRBHPaK RTg´ s Emþ g ekμ g tU c Tu k kñ ú g TI e nHEtmü¨ a g . mnu s Scas´ kalRtÚvePøIgrlakrEmgRTaM : n . bu ¨ E nþ z a ekμ g tU c enH Gt´ R TaM m i n :n . eRJHdU e cñ a H eTI b RTg´ s Emþ g ekμ g tU c enaHÉg . bTza sEmþ g esckþ I z a kalbu K < l Edlesμ I > Kñ a CaGñ k TTY l Gabtþ i k* m i n rg´ c aM z a eBlézá ßeBlyb´ eTATI e nArbs´ P i k ¡ ú E dlesI μ > Kñ a enaH sU m |I k ñ ú g eBlyb´ R bkbedayGg< 4 ehI y sEmþ g Etmþ g . 187 bTza x¬ s ´ Tab :ndl´ x¬ s ´ T ab> . ki c © E dlKY r eJly¨ a genHza eyIgnwg eZVIy ¨a gNa ehIyeZVI eQμ a H za ki c © E dlKY r eZV I y ¨ a gNa . kñ ú g ki c © T aM g enaH ki c © C aedI m y¨ a genH KW kareZV I ßRClk´ c I v r 1 kargarRtg´ l anRBHecti y 1 kargarEdlKY r eZV I R tg´ e ragóe:sz 1 pÞ H


-385- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ RBHecti y 1 pÞ H eJZi R Bw k S 1 eQμ a Hza kargard* R besI r . kargarbnþ i c bnþ Ü c mankarlag ni g labeCI g CaedI m eQμ a Hza kargarEdlTab . mü¨ a geT[t kargarTaM g enaH mankarbU k :yGrCaedI m Rtg´ l anRBHecti y eQμ a Gza kargarx¬ s ´ . kñ ú g kargarTaM g enaH karsmÁ a tsM B t´ k asav; 1 karnaM T w k mk 1 karbU k kM e :r ‘edaysø a bRBa’ 1 kareZV I C eNþ I r 1 eQμ a H za kargarxagTab . bTza dl´ e sckþ I x V l ´ x V a y esckþ I z a CaGñ k bdi b tþ i e sckþ I x V l ´ xV a yEdlKY r eZV I . bTza CaGñ k R:zñ a ekø { vkø a esckþ I z a CaGñ k manesckþ I R :zñ a y¨ a g ekø { vkø a . bTza ni g dkesμ A :ndl´ esμ A TM J rsu I . bTza mnsik ardl´k UneKa esckþ I z a caM R keLkemI l kU neKapg . dU c esckþ I z a emeKakU n x© I nw g mi n ecalkU n eKaEdlrY m Kñ a mkéRBehI y edk kñ ú g TI m Y y enAqá a y

emeKaenaHnw g Rtac´ e TAkñ ú g TI C i t >

kU n eKa

ni g TI E dl

manesμ A ehI y k* e GI t kÇeLI g rmi l emI l kU n eKaeTApg . RBHesatabnñ k* y ¨ a genaHEdr eZV I k i c © E dlKY r eZV I T aM g x¬ s ´ Tab begÁ a neTAkñ ú g ki c © e naH Ca


-386- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 Gñ k bM e Bjmi n ZU r zy manesckþ I e Bjci t þ y ¨ a gxø a M g kø a CaGñ k R:rBÆ e sckþ I R:zñ a y¨ a gekø { vkø a . kñ ú g esckþ I e naH maner]genHCaóTahrN¾ ? :n»mkza kalkM B u g bU k labkM e :rRtg´ m haecti y RBHGri y savkmY y rU b manédm¡ a gkan´ P aCn;dak´ k M e :r édm¡ a gkan´ s ø a bRBa Ki t za labkMe:rehI y eLI g kan´ T I R BHecti y ç Pi k ¡ ú m Y y rU b mankayZM Zá n ´ eRcI n :neTAQrCi t RBHezr; RBHezr;kñ ú g TI d éTCaGñ k yW t yU r eBk eRJH ehtu e naH eTI b ecjBI T I e naHeTATI d éT . sU m |I P i k ¡ ú e naH k* : neTATI e naH> Ég . RBHezr;:neTATI d éTeT[t dU e cñ H Ég . RBHezr;:neJlcM e BaH Pi k ¡ ú E dlmkkñ ú g TI 2-3 kEnø g y¨ a genHza Gñ k manGayu Rtg´ T Y l RBHecti y ZM elakmi n :nOkasTI d éTß . RBHezr;eRkAenH k* m i n RBmec[seTA . 188 bTza RbkbedayPaBCaGñ k mankmø a M g :ndl´ Rbkb edaykmø a M g . bTza eZV I o man esckþ I z a eZV I P aBCaGñ k manRbeyaCn¾ KW Ca Gñ k manRbeyaCn¾ . bTza mnsi k ar esckþ I z a eZV I T u k kñ ú g ci t þ KW rY b rY m vtæ ú T aM g Gs´ m k edayci t þ eQμ a Hza mi n eZV I e sckþ I r evI r vaysU m |I R tw m Etbnþ i c bnþ Ü c rY b rY m


-387- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ mkedayci t þ T aM g Gs´ . bTza epÞ { gesat; esckþ I z a manesat;EdltaM g Tu k ehI y . k* R BHGri y savkTaM g Lay CaGñ k RsLaj´ k arsþ a b´ Z m( kalnw g eTAsþ a b´ Z m( k* mi n Gg< ú y lk´ snÞ nanw g Gñ k Na> ßmanci t þ r evI r vay . kar Bi t elakCaGñ k mi n EqÁ t kñ ú g karsþ a b´ Z m( dU c bri e PaKTw k GRmw t drabdl´ Gru N rHkñ ú g karsþ a b´ Z m( eRJHdU e cñ a H eTI b RBHmanRBHPaKRtas´ T u k y¨ a g enH . 190 bTza Zmμ t a CakartaM g Tu k lÁ e hI y esckþ I z a sPav; EdlelakEsV g rkTu k lÁ e hI y . Jküza eRJHeZV I o Cak´ c |as´ e satabtþ i p l enH CaJküeJl dl´ehtu GZib|ayza eRJHjaNEdleZVIoCak´c|as´ehIyedayesatabtþ i p l . bTza mktamRBmehIy edayGg< 7 y¨ agenH esckþ I z a Rbkb edayjaNCaeRK}gBic arNay¨ a gZM T aM g enH y¨ a genH . GacarüTaM g Lay maneBalJküEdlesμ I K ñ a enHmu n . cM E Nkelaku t þ r mK< EdleQμ a Hza manxN;ci t þ e RcI n mi n man .


-388- Gdækfa ekasm<iysURt TI 8 cM E NkGacarüGñ k eBjci t þ e Jlelg rEmgeJlza mK< Edl eQμ a HzamanxN;ci t þ m Y y mi n man karceRmI n mK< m an:nrhU t Gs´ 7 qñ a M cM E Nkki e lsTaM g Lay kalnw g dac´ s U n üedayrh& s k* r Emgdac´ s U n ü edayjaNTaM g

7

eRJHJküza

Kb|I o ceRmI n rhU t Gs´

7

qñ a M

.

GacarüenaHnw g RtÚ v eKeJlza cU r naM R BHsU R tmk . kalmi n eXI j sU R t déT eKk* n w g naM R BHsU R tenHmksEmþ g y¨ a gBi t R:kdza jaNEdleyI g seRmcenH CaTI m Y y énRBHsU R tenaH

jaNEdleyI g seRmcehI y enH

CaTI B I r énRBHsU R tenaH .l. jaNEdleyI g seRmcehI y enH CaTI 7 énRBHsU R tenaH . lM d ab´ e naH GacarüenaHk* n w g RtÚ v eJlza k* R BHsU R t enH manesckþ I E dlKb|I n aM e TA manesckþ I E dlnaM e TAehI y ß . tGM B I enaHk*nwgeJlza manesckþIEdlnaMeTAehIy . RBHsURty¨agNa esckþI k* y ¨ a genaH . GacarüenaHk* n w g RtÚ v eJlza sPaBCaZm( k* n w g taM g maM edaylÁ RbeyaCn¾ m anRbmaNb¨ u e NÑ H edI m |I e ZV I o c|as´ n U v esatabtþ i pl . GacarüenaH rEmgeJlza RbeyaCn¾ é nkareZV I o c|as´ e satabtþ i p lmanBi t R:kd . tGM B I e naH k* n w g RtÚ v sY r za Gñ k RBmeRB{geday mK< rEmgeZV I p loc|as´ ehI y kø a yCaGñ k RBmeRB{gedayplß . kal


-389- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ dwg k*eqøIyza GñkRBmeRB{gedaymK< rEmgeZVIoc|as´pl køayCaRBm eRB{gedaypl . tGM B I e naHRtÚ v naM m keT[tza eRJHelakmi nTan´G b´ r M m K< kñ ú g RBHBu T Æ t Rmas´ e nHza Pi k ¡ ú T aM g Lay Gri y savkGñ k RbkbedayGg< 7 enH CaGñ k Rbkbedayesatabtþ i p l . eTI b elakeTAeJlrG) U r TaM d U c Kñ a za x\ ú M m i n Tan´ : nRBHsU R tza Gri y savknw g etagykplo:n Zmμ t a Pi k ¡ ú E dlnw g edaHRsaybJØ a KY r enAkñ ú g smñ a k´ G acarü er[nykRBHBu T Æ v cn; RCabGtæ r sehI y eJl . jaN 7 TaM g enH cat´ z ajaN CaeRK}gBi c arNarbs´ R BHGri y savkEtmü¨ a g . elaku t þ r mK< EdleQμ a Hza manxN;ci t þ e RcI n rEmg mi n man Kb|I o RBmTTY l za manxN;ci t þ E tmY y b¨ u e NÑ a H ebI e Knw g dw g k* cUrdwg ebImindwg k*cUrR:b´eTAza elakcUrcUleTAviharBIRBwkRBlwm ehIy hu t bbrcu H . Jküd* e sskñ ú g bTTaM g BY g gayRsÜ l yl´ e naHÉg .

²

cb;Gdæk fa ekasm<iysURt TI 8

3

³


-390- Gdækfa RBhμn im nþn iksUR t TI 9 G dð k za RBhμ n i m nþ n i k sU R tTI 9 191 RBhμ n i mnþ n i k sU Rt epþ I meLI g za x\ ú M :nsþ a b´ m kehI y y¨ a g enH ? 192 bNþ a bTTaM g enaH bTza Tid ðid *G aRkk´ :ndl´ kareXI j za eT[gd* l amk Jküza enHCarbs´e T[g KW ni y ayza fan;rbs´ RBhμ RBmTaM g OkasEdlCarbs´ m i n eT[genHza eT[g . Jküza enAsæ i t esær CaedI m k* C aJküeRbI C M n Y s Jküza eT[genaHÉg . kñ ú g JküTaM g enaH Jkü za Zu v KW rw g maM . Jküza ssStM KW manenARKb´ k al . Jküza ekvlM KW TaM g Gs´ mi nZø ú H Zø a y . Jküza mankarmin eXø{ gXøatCaZmμta KW mansPaBmi n eXø { gXø a teTA . dl´ f an; kñ ú g JküCaedI m za enHÉg rEmgmi n ekI t enH KW ni y aysM e dAykza Gñ k ekI t Gñ k cas´ Gñ k sø a b´ Gñ k eXø { gXø a t Gñ k ekI t eLI g rEmgmi n man . Jküza ni g déTBI e nH KW esckþ I e XI j za eT[gBi t d* m ankmø a M g rEmgCarbs´ E dlekI t eLI g ehI y dl´ eK y¨ a genHza eQμ a Hza ehtu é nkarecjeTAy¨ a gdéT EdleRkABI f an;


-391- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ rbs´ R Bhμ RBmTaM g OkasenH mi n man . k* É Gñ k ni y aydU e cñ H enaH rEmg karJrRKb´y¨ag KW rbs´QanxagelI 3 mK< 4 pl 4 niBVan 1 . Jkü za Gñ k eTAkñ ú g esckþ I m i n dw g esckþ I z a Gñ k eTA KW Rbkbkñ ú g esckþ I m i n dw g eQμ a Hza CaGñ k mi n dw g KW CaGñ k xV a k´ . Jküza yRt hi nam KW e Qμ a H Na . 193 mar kñ ú g bTTaM g Layza mñ alPik ¡úTaMg Lay! RKaenaH mar manci t þ : b :neXI j RBHmanRBHPaK etI d U c emþ c / dM N almkza

marenaH Gg< ú y nw k rM B w g dl´ R BHsasþ a kñ ú g PBrbs´

xø Ün enaHÉgrhU t Gs´ e vlaza ézáe nH RBHeKatmCasmN;enARtg´ t M b n´ ß RsúkNa / nigeBlEdlkMBugnwkrMBwgenH dwgza kMBugGaRs&yRkúgók,dð; enARtg´ é RBsu P K; eTI b smø w g emI l ehI y nw g eTANaeT[thñ @ / k* e XI j za kM B u g eTARBhμ e lak eTI b Ki t za RBHeKatmCasmN;kM B u g eTARBhμ e lak eyI g nw g Rtac´ e TAeZV I k areBjci t þ k ñ ú g Zmμ e TsnaEdlxu s > rhU t Gs´ e vla EdlmareJlZmμ I k zakñ ú g TI e naHehI y enAmi neZV I o KN;RBhμ rY c pu t vi s & y rbs´ e yI g eTI b edI r tamsñ a mRBHsasþ a ehI y mkQrkM : M g xø Ü n kñ ú g cenø a H BY k RBhμ . mardw g za BY k RBhμ R tÚ v RBHsasþ a ru k ran ç eTI b :nQreZV I x ø Ü n


-392- Gdæ kfa RBhμn im nþn iksUR t TI 9 CaGñkCYyRKaMRTRBhμ ehtuenaH eTIbRBHmanRBHPaKRtas´za mñalPik¡úTaMg Lay RKaenaHÉg marmanci t þ : b dU e cñ H Jküza cU l sæ i t RBhμ : ri s C¢ ; ehIy KW marcUlkan´ragkayrbs´RBhμ:risC¢;mYyGg< k*minTan´GaccUl eRC{tmhaRBhμ ßBY k RBhμ b u e rahi t :n . Jküza ku M r u k ranGñ k enH KW ku M r u k ranBY k RBhμ e nH . Jküza RKb sg, t ´ ‘CaGñ k ZM é RkElg’ KW CaGñ k RKbsg, t ´ e hI y taM g enA KW ceRmI n bM p u t ‘ZM b M p u t ç RbZan’ . Jküza mi n RtÚ v RKbsg, t ´ KW BY k déTRKb sg, t ´ min :n . Jküza edayBit Cani : tcu H kñ ú g JkübJ¢ a k´ z a cM E Nk EtmY y RTg´ s Emþ g za Gñ k eXI j edayGM N ackareXI j rEmgeXI j vtæ ú RKb´ y ¨ a g . Jküza Gñ k manGM N ac KW rEmgjú a M g CnTaM g Gs´ o RbRBw t þ eTAkñ ú g GM N ac . Jküza Ca«sSr; KW CaZM k ñ ú g elak . Jküza Gñ k sag Gñ k ni m i t þ KW CaGñ k sag ni g Gñ k ni m μ i t elakTu k elaksEmþ g za EpndI h i m Banþ Pñ M s i e nru cRkvaL mhasmu R T RBHcnÞ ni g RBHGaTi t ü mhaRBhμ G g< e nH ni m μ i t Tu k . Jküza Gñ k RbesI r Gñ k cat´ E cg KW mha RBhμ G g< e nHni m μ i t CaGñ R besI r ni g CaGñ k cat´ E cg elaksEmþ g za mha RBhμ G g< e nH :ncat´ E cgBY k stV T u k y¨ a genHza elakCakSRti y ¾ elak


-393- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ CaRJhμ N ¾ CaevsS; CasU R T; CaGñ k Rsú k CaGñ k bY s CaGU d ð CaeKa elakeJlza mhaRBhμ G g< e nH eQμ a Hza CaGñ k manGM N ac eRJHsnSM GM N acTu k mhaRBhμ G g< e nH CaRBHbi t arbs´ B Y k PU t ni g BY k PBü eday bTza CaGñ k manGM N ac CaRBHbi t arbs´ B Y k PU t ni g PBü . kñ ú g Jküza PUt ni g PBüenaH BY k stV E dlekI t kñ ú g s) u t ni g kñ ú g épÞ eQμ a Hza PBü eBl enAxagkñ ú g s) u t ni g xagkñ ú g s|Ú n evlaEdlecjmkxageRkAehI y eQμ a H za PUt BY k stV G aRs& y ekI t BI e jI s EkÁ l ‘dU c kñ ú g Tw k RCaM C aedI m ’ kñ ú g xN; ci t þ d M bU g Ca PBü taM g BI x N;ci t þ T I B I r eTACaPU t . BY k Gñ k Ob:ti k kM e NI t CaPBükñ ú g «ri y abzdM b U g taM g BI « ri y abzTI B I r eTA Kb|I R Cabza CaPU t . RBHmanRBHPaKRtas´ z a Cabi t arbs´ B Y k PU t ni g PBü edayRTg´ s m< a l´ z a BYk stV s U m |I TaM g Gs´ e naH CakU n rbs´ m haRBhμ G g< e nH . edaybTza Gñk ti H ed[lEpndI e nH RBHmanRBHPaKRTg´ s Emþ g za BY k eKCaGñ k ti H ed[lEpn dI m kehI y dU c EdlGñ k kM B u g ti H ed[lsÁ b ´ e x¬ I m EpndI z a mi n eT[g CaTu k ¡ mi n Emnxø Ü n kñ ú g «LÚ v enH ni g mi n EmnEtGñ k b¨ u e NÑ a HeT . sU m |I k ñ ú g JküCa edI m za Gñ k ti H ed[lTw k k* T M n gdU c Kñ a enHÉg . Jküza taMgenAkñúgkayezakTab :ndl´ ekItkñúgG:yTaMgbYn .


-394- Gdækfa RBhμn im nþn iksUR t TI 9 edaybTza Gñ k sresI r EpndI enH RBHmanRBHPaKRtas´ z a BY k eK:n CaGñ k sresI r EpndI KW CaGñ k ni yaysresI r Ku N EpndI m kehI y y¨ a genH KW BY k eKmi n ti H ed[l ‘EtsresI r za’ EpndI e T[g fi t ezr eT[gTat´ mi n dac´ mi n EbkZø a y mi n Gs´ dU c EdlelakkM B u g ti H ed[l . Jküza GñkmanesckþIePøItePøInkñúgEpndI :ndl´ CaGñkmanesckþI ePø I t ePø I n kñ ú g EpndI e dayGM N actNØ a ni g Ti d ð i sU m|I k ñ úg bTd* e ssTaM g Lay k* T M n genHdU c Kñ a . Jküza taM g enAkñ ú g kayEdlRbNI t :ndl´ ekI t kñ ú g RBhμ e lak . Jküza dU e cñ a H x\ ú M s U m ni y aynw g elak y¨ a genH KW eRJHehtu e naH x\ ú M n i y aycM e BaHelak . Jküza eNØ I y cu H Cani : tcu H kñ ú g Gtæ z a das´ e t]n . Jküza cU l eTARbRBw t þ e TAknø g KW Qanknø g :f;za ó:ti v tþ i e ta cU l eTARbRBw t þ k nø g xø H k* man . esckþ I k * d Uc Kñ a y¨ a g enHÉg Jküza TeNÐn bdib |naemyü KW ykdM b gEvgbY n htæ v ayo ec[secjeTA . Jküza kñ ú g GNþ Ú g eRCA KW kñ ú g GNþ Ú g CeRmAmY y ryCY r bu r s . Jküza mi n Gac :ndl´ mi n Kb|I G acedI m |I n w g eZV I C aTI e tagCan´ kñúgTIEdllμmnwgykédcab´ ßlμmnwgdak´eCIg:n . edayJküza mñal Pi k ¡ ú Gñ k eXI j mi n Emnß / enH RBHmanRBHPaKRTg´ s Emþ g «TÆ a nu P aBrbs´


-395- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ Gñ k EdltaM g enAkñ ú g OvaTrbs´ R Bhμ z a Pi k ¡ ú Gñ k k* r EmgeXI j RBhμ b ri s & T EdlRbCu M K ñ a Pø W c |as´ sV a gésV ru g er]g EcgcaM g enH mi n Emnß . Jkü za mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay marmanci t þ : b :nbegÁ a nykRBhμ b ri s & T mk kan´ t zaKty¨ a genHÉg

esckþ I z a

mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay

marmanci t þ : b

eJlehI yy¨agenHza Pik¡ú Gñkk*rEmgeXIjRBhμbris&TEdlsVagésVeday ys ni g edaysi r I mi n Emnß / sU m |I e lak ebI m i n Qanknø g JkümhaRBhμ eZV I t amEdlRBhμ e Jlnw g elakehI y elakk* n w g RtÚ v ru g er]geday ys ni g si r I E bbenHdU c Kñ a k* b egÁ a n KW naM y kRBhμ b ri s & T mkkan´ t zaKt . Jküza Gñ k ku M s m< a l´ KW marmanci t þ : b Gñ k ku M s m< a l´ e LI y . Jküza Gñ k Camard* l amk KW mar tzaKts< a l´ G ñ k za Gñ k Camar eRJH smøab´mhaCn GñkeQμaHza CabuK<lesμakeRKak eRJHeZVIRBmedayrbs´ d* e sμ a keRKak KW lamkdl´ m haCn . 194 Jküza ksi N M Gayu M KW Gayu T aM g Gs´ . Jküza BY k eKTaM g enaHÉgdw g y¨ a genH KW RBhμ m keJlbnþ e TAza BY k eKdl´ RBmeday kareZV I t b;d* Z M y¨ a genH cM E NkelakeTI bEtekI t mkkalmSi l mi j ‘ézá mu n’ nw g dw g GV I . sU m |I k ñ ú g ézá e nH kñ ú g mat´ r bs´ e lak k* e nAmankø i n Tw k edaHbk´


-396- Gdækfa RBhμn im nþn iksUR t TI 9 mk ‘mat´ m i n Tan´ G s´ k ø i n Tw k edaH’ . Jküza Rbkan´ E pndI KW Rbkan´ EpndI d rabGs´ K μ a nsl´ ehI y kan´ y kedaytNØ a manH ni g Ti d ð i . Jkü za Gñk nwgCab´t amx\úM KW Gñ k nw g Cab´ x \ ú M mann& y za kalx\ ú Me dI r Gñ k k* e dI r tam x\ ú M Q rGñ k k* Q rCi t ç Gg< ú y Gñ k Gg< ú y Ci t ç edk k* e dkCi t . Jküza CaGñ k edkRtaM KW CaGñ k edkkñ ú g pÞHx\úM . Jküza yza kamkrNieya Bahi ePeyüa esckþIz a

Gñ k RtÚ v eZV I v tæ ú E dlRtÚ v kartamesckþ I e Bjci t þ r bs´ x \ M ú

nw h kaloezakTab Gñ k k* R tÚ v eZV I o TabCag xø I C agsU m |I E tKu m ¬ p Þ I e T[t . RBhμ rEmgni y ayGu c Gal rEmgru k ran RBHmanRBHPaKy¨ a genH eday BaküenH eQμ a Hza rEmgni y ayGu c Gal KW RBhμ eQμ a Hza rEmgni y ay Gu c Galmu n y¨ a genHza Pi k ¡ ú ebI e laknw g Rbkan´ E pndI e naH edaytNØ a Ca edI m elakk* n w g CaGñ k edkCi t x\ ú M kalx\ ú M e dI r elakk* n w g edI r x\ ú M Q r elak k* n w g Qr x\ ú M G g< ú y elakk* n w g Gg< ú y x\ ú M e dk elakk* n w g edk x\ ú M n w g pþ l ´ CRmkoelak ehIyeZVIelakoCabuK<lsñiTsñalCaGñkxagkñúg . cMENk edaybTd*ess eQμaHza rEmgrukran . kñúgbTTaMgenHÉg manGZib|ay dU c teTAenH ? RBhμ eQμ a Hza rEmgru k rany¨ a genHza ebI e laknw g Rbkan´ E pndI


-397- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ nw g kø a yCaGñ k edkkñ ú g pÞ H x\ ú M rg´ c aM x \ ú M e dI r CaedI m ehI y eTI b nw g edI r nw g Qr nw g Gg< ú y ßnw g edk nw g rkSax\ ú M kñ ú g pÞ H x\ ú M x\ ú M n w g eZV I e laktamesckþ I R :zñ a ni g eZV I e lakoezakTabéRkElgCagKu m ¬ p Þ I . EtRBhμ e nH GaRs& y esckþ I Rbkan´ x ø Ü n dU e cña H kñ ú g TI e nHeTI b sM e dAykRtw mEtkarru k ranb¨ u e NÑ a H kñ ú g er]g Tw k CaedI m k* T M n genHdU c Kñ a . «LÚ v enH RBHmanRBHPaKRKaRtas´ J küCaedI m za Gbic et GhM RBehμ RTg´ K i t za RBhμ e nHGaRs& y esckþ I R bkan´ x ø Ü n eTI b sm< a l´ z a x\ ú M dw g CaGñ k RtÚ v smμ t i e dayysrbs´ x ø Ü n Ég eTI b mi n eXI j GV I t i c tY c Edl Gacnw g Bal´ R tÚ v ragkay:n KY r RKbsg, t ´ b nþ i c eT[t ehI y RTg´ e TI b epþ I m eTsnaenH . kñ úg JküTaM g enaH Jküza rEmgdwgc|as´Ktipg esckþ I z a tzaKt rEmgdw g c|as´ n U v esckþ I s eRmcpg . Jküza esckþIr ug er]g KW tzaKt rEmgdw g c|as´ n U v Ganu P aBpg . Jküza CaGñ k ZM é RkElgy¨ a genH KW Ca Gñ k manysZM manbri v areRcI n . Jküza RBHcnÞ ni g RBHGaTi t ü rEmgbri h armanRbmaNRtw m Na KW RBHcnÞ ni g RBHGaTi t ü rEmgRtac´ e TAkñ ú g TI m anRbmaNRtw m Na .


-398- Gdækfa RBhμn im nþn iksUR t TI 9 Jküza Ti s TaM g LayPø W r u g er]g KW Pø W r u g er]gkñ ú g Ti s TaM g Lay ß za Ti s TaM g LayrEmgPø W r u g er]g eRJHRBHcnÞ ni g RBHGaTi t üTaM g enaH . Jküza tav shsSna elaeka KW elak ‘Zatu ’ mY y Jn´ e dayRbmaN Rtw m enaH GZi b |ayza Jn´ c RkvaL rY m TaM g cRkvaLenHpg GM N acrbs´ G ñ k

rEmgRbRBw t þ e TAkñ ú g Jn´ c RkvaL

KW

.

Jküza

GM N acrbs´ G ñ k

rEmgRbRBw t þ e TAkñ ú g Jn´ c RkvaLenH . Jküza Gñ k rEmgdw g nU v stV d éT EdléRkElgCagstVdéT ‘KW Can´ e dayELkBI K ñ a ’ KW Gñ k rEmgs< a l´ s tV EdlmanlMdab´epSgKña KW x¬s´ Tab GaRkk´ RbNItkñúgJn´cRkvaLenH . Jküza Gñ k manraK; ni g Gñ k mi n manraK; KW mi n Emns< a l´ E tstV E dl manlMdab´epSgKñaza buK<lenHCaGñkZM buK<lenHCamnusSRbRktI ² mnusS samBa¦ Z mμ t a ³ dU e cñ H b¨ u e NÑ a H b¨ u E nþ e bI e nAs< a l´ m nu s SEdlenAmanraK; ni g R:scakraK;y¨ a genHza bu K < l enHenAmanraK; bu K < l enHR:scak raK;ehI y .

Jküza Pav;y¨ a genH Pav;y¨ a gdéT KW cRkvaLenHehA

za Pav;y¨ a genH cRkvaL 999 d* e ssBI e nHehA Pav;y¨ a gdéT . Jküza karmkkareTArbs´ B Y k stV e nH KW dwgc|as´karmkrbs´BYkstV edayGM N acbdi s nÆ i ni g Kti edayGM N accu t i k ñ úg Ban´ c RkvaLenH . RBH


-399- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ manRBHPaKRTg´ R Kbsg, t ´ z a kardw g rbs´ t zaKt rEmgdw g ZM é RkElgCag Gñk GñkRKan´EtCaRBhμkñúgJn´cRkvaL cME NkRBhμBYkdéTnwgdwgéRkElg CagGñ k 2000 ç 3000 ç 4000 ç 5000 ç 10ç000 ni g 100ç000 k* min man ç enAEtmkeZV I e sckþ I s m< a l´ z a x\ ú M Z M dU c BüayamyksM B t´ c as´ 4 htæ mkeZV I C axñ a tsM B t´ . Jküza cU l dl´ k ñ ú g TI e nH KW cU l dl´ C an´ rbs´ Q anTI m Y y enH . Jküza eRJHehtu e naH Gñ k eTI b mi n s< a l´ T I e naH KW eRJHehtu e naH Gñ k eTI b mi n s< a l´ k ayenaH . Jküza Gñ k Edlesμ I > nw g elakk* m i n maneLI y KW sU m |I G ñ k dl´ f an;EdlKb|I d w g esμ I n w g elak k* m i n EmnCax\ ú M . Jküza dw g éRkElg KW dw g TU e TA . Jküza Kb|I e zak TabBI T I N a KW Éesckþ I e zakTabCagelaknw g mandl´ x \ ú M BI T I N a / :n »za RBhμ G g< e nH CaGñ k ekI t kñ ú g RKaeRkay kalmi nTan´e kI t karekI t eLI g énRBHBu T Æ :nbY s Ca«sI eZV I k arbri k mμ k si N eZV I o ekI t smabtþ i mi n vin ascakQan sø a b´ e hI y k* e kI t manGayu 500 kb| kñ ú g RBhμ e lakCan´ evhbö l a kñ ú g Can´ Q anTI b Y n taM g enAkñ ú g TI e naHdrabrhU t Gs´ G ayu e hI y k* e ZV I k ñ ú g kM e NI t xageRkay Gb´ r M QanTI bI y ¨ a gRbNI t ehI y eTI bekI t man Gayu 64 kb| kñ ú g RBhμ e lakCan´ s u P ki N Ø a . Gb´ r M Q anTI B I r kñ ú g Can´


-400- Gdækfa RBhμn im nþ n iksUR t TI 9 enaH ekI t manGayu 8 kb|kñ ú g Can´ G aPsSr . kñ ú g Can´ e naH :nGb´ r M Q an TI mY y ehI y k* e kI t CaGñ k manGayu 1 kb| kñ ú g Can´ Q anTI mY y . kñ ú g eBl dM b U g > eK:ndw g TU e TAdl´ k mμ E dl:nsag TaM g TI k Enø g ekI t . Etkal evlaknø g eTA eKePø c Gs´ TaM g BI r y¨ a g eTI bekI t kareXI j za eT[g . eRJH ehtu e naH RBHmanRBHPaKeTI b Rtas´ c M e JHeKza eRJHehtu e naH Gñ k eTI b mi n dw g dl´ T I e naH .l. tzaKtKb|I e zakTabBI T I N a / . eBlenaH RBhμ K it za RBHeKatmEdlCasmN; RTg´ d w g TaM g Gayu TI e kI t ni g kmμ E dleZV I T u k kalmu n rbs´ x \ ú M ç eNØ I y cu H x\ ú M n w g sY r dl´ k mμ Edl:neZV I T u k kalmu n cM e JHRBHGg>

dU e cñ H ehI y

rbs´ x ø Ü n cM e JHRBHsasþ a . RBHsasþ a eTI b Rtas´ z a

eTI b TU l sY r bu B V k mμ ?

:n»za kalmu n RBhμ e nH:nekI t kñ ú g pÞ H énRtkU l eXI j eTas kñúgkamTaMgLayehIy eTIbKitza eyIgnwgeZVITIbMputrbs´karekIt karcas´ ni g esckþ I s ø a b´ ehI y ecjeTAbY s Ca«sI jú a M g smabtþ i o ekI t eLI g ehI y CaGñ k :nQan EdlmanGPi J ¦ a Ca:T osageragRbk´ s ø w k eQI namat´ RcaM g Tenø K g< a jú a M g evlaoknø g eTAedayesckþ I e RtkGrkñ ú g Qan . k* k ñ ú g RKaenaH RKaxø H eBlxø H k* m anBY k Qμ Ü j reTH 500 reTHqø g


-401- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ kat´ s mu R TxSac´ mk . k* k ñ ú g smu RTxSac´ ‘enaH’ eBlézá n w g eTAmi n :n eTA :nEteBlyb´ . RKaenaH eKaEdlTw m reTHdM b U g edI r eTAehI y k* R tLb´ Ebrmu x mktampø Ú v EdlmkeT[t reTHbnÞ a b´ > k* R tLb´ e TAtamKñ a eBlPø W eTIb:ndwgza RtLb´mkvij . nigkalenaH CaézáqøgputsmuRTxSac´rbs´ BYkeKeT[tpg eTIbKitKñaza ós nigTwkGs´Kμansl´eT eRJHdUecñaH eBl enH BY k eyI g nw g sø a b´ B i t ehI y k* y keKacgTu k Rtg´ k g´ BY k eKmñ a k´ > k* cU l eTAedkRtg´ m ø b ´ r eTH . cME Nktabs RBw k eLI g k* e cjcakbNÑ sala Gg< ú y smø w g emI l Tenø K g< a Rtg´ T V a rbNÑ s alan@ u H Ég :neXI j ‘BY k Qμ Ü j ’ ehI y lu H :n eXI j Tenø K g< a manGnø g ´ T w k ZM e Bj hU r mkdU c dgEkvmNI eTI b Ki t za kñ ú g elakenHmanxø H eThñ @ BY k stV E dlkM B u g lM : k eRJHmi n :nTw k qá a j´ E bb enH / . kalelakBi c arNay¨ a genH k* : neXI j Rkú m reTHenaH kñ ú g smu RT xSac´ eTI b Ki t za sU m stV TaM g enHcUr ku M v i n as ç ehI y k* G Zi d ða nedayGPi J¦ a ci t þ z a sU m oExSTw k d* Z M h U r kat´ B I T I e nH Ebrmu x eTArkRkú m reTHkñ ú g smu R T xSac´ c u H . RBmKñ a nw g karKi t Tw k k* h U r eTAsmu R TxSac´ e naH bI d U c CaeLI g mktamKnø g . BY k Gñ k reTHmñ a k´ > eRkakeLI g eRJHsM e LgTw k :nCY b Tw k


-402- Gdækfa RBhμn im nþ n iksUR t TI 9 mña k´ > rI k rayeRtkGr :ngU t pw k ehI y oBY k eKapw k Tw k eRscehI y k* n aM Kñ a eTAkan´ T I E dlxø Ü n RtÚ v kar edaykarrY c pu t BI P & y . kalRBHsasþ a RTg´ s Emþ g bu B V k mμ e naH rbs´ R Bhμ eTI b Rtas´ K aza enHza elak:noBYkmnusSEdlekþARkhay EdlRbQmmuxkñúg smuRTxSac´ekþAcMnYneRcIn pwkTwkNa enaHCavtþ nigsIlvtþ cas´rbs´elak tzaKttamrlwk:n dUcGñkedklk´ehIy Pá a k´ . kñ ú g sm& y déTeT[t tabsosageragRbk´ s ø w k eQI e dI m |I G aRs& y enARsú k kñ ú géRBmY y . sm& y enaH BY k ecarecamvayBY k Gñ k Rsú k enaH kan´ ykrbs´ m antémø C ab´ é d ‘edjdM r I ’ ehI y edjeKa ni g eQø I y eTA TaM g eKa TaM g esH TaM g mnu s Sk* E RskyM R Thw g . tabs:n»sM e LgenaH k* B i c arNaza maner]gGV I h ñ @ k* d w g za P& y ekI t eLI g dl´ B Y k mnu s S eTI b Ki t za kaleyI g eXI j ehI y sU m stV T aM g enHkM u v i n as ehI y k* c U l Qan Edl manGPi J ¦ a Ca:T ecjehI y k* n i m μ i t kgT& B bY n BY k eRt{bRtakM B u g edI r tam pø Ú v mk edayGPi J ¦ a ci t þ . BY k ecar:neXI j k* n aM K ñ a sm< a l»za RBHraCa


-403- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ eTI b ecalkarbø n ´ eKcecjeTA tabsGZi d ð a nza cM E NkNa Carbs´ G ñ k Na cM E NkenaH k* c U r Carbs´ G ñ k enaHcu H . rbs´ e naH k*:nCay¨agenaH Ég . mhaCnk* d l´ k arrY c pu t BI P & y . RBHsasþ a kalnw g RTg´ b gØ a j bu B V k mμ s U m |I e nHrbs´ R Bhμ e naH eTI b Rtas´ R BHKazaenHza

?

elak:nedaHElgmnusSEdlRtÚvedjek[g rbs´EdlKb|I yk EdlkM B u g naM e TAnU v RtkU l Rmw K Na ç enaHCavtþ ni g sI l vtþ cas´r bs´ e lak ç tzaKttamrlw k :n dU c Gñ k edklk´ e hI y Pá a k´ . JküEdlza RtkU l Rmw K kñ ú g TI e nH sM e dAdl´ m at´ R caM g Tenø K g< a . sm&ydéTeT[t RtkUlEdlenAtamTenøKg<axagelI cgemRtIPaBCamYynw g RtkU l EdlenAtamdgTenø K g< a xageRkam naM K ñ a cgEp TU k oCab´ K ñ a ehI y CY y Kñ a CBa¢ Ú n ykxaTnI y ; ni g ePaCnI y ; ni g eRK}gRkGU b CaedI m y¨a geRcI n mkdak´ ehI y k* m ktamRkEsTenø K g< a . BY k mnu s Sk* n aM K ñ a TM J rsu I raM eRc{g sb|ayTaM g Gs´ K ñ a dU c Ci H eTvvi m aneTA . naKEdlekI t kñ ú g Tenø Kg< a emI l eXI j k* x w g sm|arza Gñ k TaM g enH mi n eZV I s U m |I E tsJ¦ a cM e BaH eyI g RKaenH eyI g nw g oBY k enHdl´ s mu RTo:n . ehI y k* n i m μ i t ragkay


-404- Gdækfa RBhμn im nþn iksUR t TI 9 d*ZM EjkTwkecjCaBIrcMENk puseLIgmk ebIkBBarbeBa©jsMeLghSÚt> . mhaCn :neXI j k* x ø a c

beJ© j GakarvegV g Pan´ P aM g . tabsGg< ú y

enAbNÑ s ala:n» Bi c arNaza Gñ k TaM g enHERskeRc{g raM ekI t esckþ I sb|ayrI k raymk Et«LÚ v enH ERskyM e dayRbePTsM e Lgxø a csø a b´ ç manehtuy¨agNahñ@ / :neXIjesþcnaK eTIbKitza kaleyIgeXIjehIy sU m stV TaM g LaycU r ku M v i n as ehI y k* c U l QanEdlmanGPi J¦ a Ca:T lH ragkayehI y Ekø g CaePTRKú D ehI y sEmþ g cM e JHesþ c naK ç esþ c naK xø a c bi T BBarmu C Tw k eTA . mhaCnk* d l´ e sckþ I s Y s þ I . kalRBHsasþ a RTg´ b gØ a jbu B V k mμ e nHrbs´ R Bhμ e naH eTI b Rtas´ K aza enHza

?

Gñ k :neRbI k mø a M g RKbsg, t ´ edI m |I e daHElgGñ k TU k Edl RtÚvnaKeXaeXARbTUs þk ñúgRkEsKg<a eRJHkargarrbs´G ñk enaHCavtþ ni g sIlvtþcas´r bs´ elak ç tzaKttamrlwk :n dUc GñkEdledklk´ ehIyPá a k´ . kñ ú g sm& y déTeT[t RBhμ G g< e nH bY s «sI CatabseQμ a H eksv; . edaysm& y enaH RBHeJZi s tV r bs´ e yI g CamaNB eQμ a H kb|; CakU n si s SCab´ b eRmI t amtabseksv; TTY l CM n Y s ki c © k argar RbRBw t þ R tÚ v


-405- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ ci t þ dl´ R Bmedayesckþ I d w g Cu M v i j CaGñ k RbRBw t þ R beyaCn¾ . ev[rnay kb|;ehI y eksv;k* mi n Gacnw g RbRBw t þ e TA:n . eRJH:nGaRs& y nay kb|;enaHÉg eksv;eTI b ci J © w m CI v i t :n . RBHsasþ a kalnw g RTg´ s Emþ g bu B V k mμ s U m |I e nHrbs´ R Bhμ e naH eTI b Rtas´ R BHKaza enHza ? k*tzaKtCanaykb|; Cab´t amelak elakk*:nyl´za tzaKtmanesckþIdwgCuMvij manvtþ ç enaHCavtþ CasIlvtþ cas´rbs´Gñk ç tzaKt tamrlwk:ndUcGñkedklk´ehIy Pá a k´ . RBHsasþ a RTg´ : nRbkaskmμ E dleZV I e hI y kñ ú g Gtþ P aBepSg> rbs´ RBhμ d U c EdleBalmkenH . xN;EdlRBHsasþ a kM B u g Rtas´ n @ u HÉg RBhμ k* k M N t´ e hI y . kmμ R Kb´ y ¨ a grbs´ R Bhμ e naH R:kddU c rU b EdlR:kd kalRbTI b mY y Jn´ e qHsenÆ a senÆ A eLI g dU e cñ a H . RBhμ enaH manci t þ RCHzø a eJlKazaenHza ? RBHGg<d wgc|as´Gayur bs´x \úMenHBit R:kd RBHGg<d wgsUm |I vtæúdéT> dUcCaRBHBuTÆanuPaB EdlRBHGg<oeqHsenÆasenÆA ehIy enH k*y ¨agenaHÉg rEmgjú a M g RBhμ e lakoPø W e hI y


-406- Gdækfa RBhμn im nþ n iksUR t TI 9 taM g enA . RKaenaH kalRTg´ R bkasPaBCaGñ k RbesI r nw g Gñ k Edlmi n man Gñ k Naesμ I sU m |I o éRkElgeLI g eT[tdl´ RBhμ G g< e naH RBHmanRBHPaK eTI b Rtas´ J küCaedI m za bfvi e ya bfvetþ n Gnnu P U t M . Jküza

kñ ú g JküTaM g enaH

mi n RbRBw t þ e TAtam eRJHGtæ z a Pav;CaEpnénEpndI esckþ I z a

mi n RbRBw t þ e TAtam :ndl´ mi n Zø a b´ d l´ eRJHPav;CaEpndI é nEpndI . sY r za enaH:ndl´ G V I hñ @ / eqø I y za :ndl´ RBHni B Va n . k* R BHni B Va nenaH eQμ a Hza mi n Zø a b´ d l´ e dayPav;CaEpndI eRJHRBHni B Va nenaH pu t BI s Pav; EdlRtÚ v bc© & y RKb´ y ¨ a gtak´ E tg . Jküza dw gd* éRkElgnUv RBHniB Vannu@H esckþ I z a dw g KW eZV I R BHni B V a nenaHoCak´ c |as´ e hI y . Jküza min Rbkan´ cMeJHEpndI

esckþ I z a

tzaKtminkan´ykEpndI

edaykarkan´ykeday

GM NactNØa Tidði nigmanH . sU m |I k ñ ú g Tw k CaedI m k* T M n gdU c Kñ a enHÉg . cM E Nkesckþ I B i s þ a r Kb|I R Cabtamn& y EdleJlehI y kñ ú g mU l bri y ay sU R tnu @ H Ég . RBhμ e nH sEmþ g Gk¡ r za TaM g Gs´ eRJHxø Ü n CaGñ k eBalJküenH za bBi R tRBHGg< G ñ k ni r Tu k ¡ énvtæúTaMgBYg eRJHGtæ z a TaM g Gs´ ehI y yk


-407- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ esckþIxuskñúgGk¡rmkeJl . EtRBHsasþaRTg´CaGñkGac eTIbRTg´sMedA ykvtæ ú N a mkRtas´ z a TaM g Gs´ . RBhμ e TI b eJlza elaksM e dAyk TaM g Gs´ mkeJlza TaM g Gs´ elakni yayza mi n RbRBw t þ e TAtam eRJH Gtæ z a TaM g Gs´ ebI v tæ ú E dlmi n RbRBw t þ e TAtamTaM g Gs´ mi n man vtæ ú E dlmi n RbRBwtþeTAtamvtæúenaHk*man

sUmoJkürbs´GñkcUrkMuCaJküEdlesaHsUnü

b¨ueNÑaHeLI y ku M C aBaküEdlTeT> b¨ u e NÑ a HeLI y ehI y k* R Kbsg, t ´ R BHsasþ a edaymu s avaT ‘KW e caTRTg´ z a ni y ayku h k’ za sU m oJkürbs´ RBHGg< ku M C aJküEdlesaHsU n ü kM u C aJküEdlTeT> dU e cñ H . cM E NkRBHsasþ a RTg´ m anRBHBu T Æ d I k ajab´ é RkElg CagRBhμ e nH TaM g rydg

Jn´ d g Esndg dU e cñ a H kalnw g RTg´ n aM y kehtu m kedI m |I

jaM j I ú J küni y ayrbs´ R Bhμ e naHza tzaKtnw g eJldl´ s Pav;TaM g Gs´ tzaKtnw g eJlsPav;Edlmi n manGV I R bRBw t þ e TAtam cU r sþ a b´ t zaKt eTI b Rtas´JküCaedImza viJ¦aNM kñúgJküTaMgenaH Jküza viJ¦aNM esckþIz a Kb|I d w g oCak´ c |as´ . Jküza GTsSnM esckþ I z a eQμ a Hza eXI j mi n :n eRJHmi n cU l kan´ K nø g énck¡ ú v i J¦ a N . sU m|I e daybTTaM g BI r ‘enH’ RBHmanRBHPaK Rtas´ d l´ R BHni B V a nn@ u H Ég . Jküza Gnnþ esckþ I z a


-408- Gdækfa RBhμn im nþ n iksUR t TI 9 eQμ a Hza rkTI b M p u t mi n :n eRJHRBHni B V a nenaH ev[rcakcenø a HénkarekI t ni g karvi nas . smBi t dU c JküEdlRBHmanRBHPaK sU m|I R tas´ T u k ehI y za ? stV T aM g LaymanTI b M p u t RBHni B V a nEdlmi n ekI t mi n manTI bM p u t stVTaMgLayminR:kdkñúgTIbMput tzaKt:nRbkas TIbMputénstVehIy . Jküza cU l dl´ B nø W T aM g Gs´ :ndl´ dl´ R BmedayBnø W eday RbkarTaM g BY g . Bi t ehI y eRkABIR BHni B Va nehI y mi n manvtæ ú d éTEdlman Bnø W C ag

manesckþ I r u g er]gCag

manTI b M p u t Edlhμ t ´ c t´ C ag ßsÁ a tCag

mü¨ a geT[t RBHni B Va n CaEdnekI t cakTI TaM g BY g Etmü¨ a g kñ ú g TI k Enø g NamY y mi n Emnmi n man eRJHdU e cñ a H eTI beQμ a Hza CaEdnekI t edayRbkarTaM g BY g Bi t ehI y kñ ú g Ti s xagekI t CaedI m eQμ a Hza kñ ú g Ti s ÉeNaHmi n Kb|I e Jl za mi n manRBHni B V a n . mü¨ a geT[t Jküza Bnø W CaeQμ a HénkM B g´ . eQμ a Hza mankM B g´ R Kb´ k Enø g eRJHRKb´ k Enø g mankM B g´ . eKeBalCab´ Tak´ T gnw g RBHni B V a nza bu K < l R:zñ a qø g mhasmu R TRtg´ T I N a> TI e naH> Ég CakM B g´ ç eQμ a Hza kEnø g Edlmi n mankM B g´ rEmgmi n many¨ a gNa kñ ú g


-409- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ kmμ d ð a n 38 y¨ a g bu K < l R:zñ a nw g qø g eTARBHni B Va nedayRbkarNa> Rbkar enaH> Ég rEmgCakM B g´ ç mi n mankmμ d ð a nEdleQμ a Hza mi n CakM B g´ r bs´ RBHni B V a n dU e cñ a HEdr ç eRJHehtu e naH eTI b RBHmanRBHPaKRtas´ z a Ca kM B g´ R Kb´ k Enø g . Jküza bfvi e ya bfvi e tþ n EpndI é nEpndI esckþ I z a RBHni B V a nenaH CasPav;Edlmi n RbRBw t þ e TAtamEpndI eRJHGtæ z a EpndI nw g mi n RbRBw t þ e TAtamTw k CaedI m déTBI E pndI e naH eRJHPav;énTw k CaedI m . RBHmanRBHPaKRTg´ t aM g RBHtRmas´ z a Zmμ C ati E dlRbRBw t þ e TAkñ ú g PU m i 3 TaM g Gs´ EdlCavi s & y rbs´ G ñ k y¨ a gNa Zmμ C ati e naH CaZmμ C ati E dl Kb|I d w g c|as´

eXI j mi n :n

mi n manTI b M p u t

kM B g´ R Kb´ k Enø g CaZmμ C ati

Edlmi n RbRBw t þe TAtam ‘ GV I > ’ eRJHGtæ z a TaM g Gs´ e naH Carbs´ Z mμ C ati dU e cñ H . lM d ab´ e naH RBhμ R tÚ v RBHsasþ a Rtas´ o lHbg´ v tæ ú E dlRbkan´ T u k ehIy> kalsmøwgmineXIjGVIEdlKb|Ikan´yk k*R:zñanwgeZVIlTÆiTuk eTIb ni y ayza bBi R tRBHGg< G ñ k ni r Tu k ¡ eNØ I y cu H x\ ú M n w g bM : t´ x ø Ü n GM B I R BHGg< «LÚ v enH . kñ ú g JküTaM g enaH Jküza x\ ú M n w g bM : t´ x ø Ü n esckþ I z a RBhμ eJlza x\ ú M n w g eZV I : di h arümi n oGñ k NaeXI j xø Ü n .


-410- Gdækfa RBhμn im nþ n iksUR t TI 9 Jküza ebI G ñ k Gac esckþ I z a ebI G ñ k Gac k* c U r eZV I : di h arüEdl bM : t´ x ø Ü n :nBi t > edI m|I e sckþ I :t´ x ø Ü n dl´ t zaKtemI l . Jküza Gñkmin GacnwgbM:t´xøÜnBItzaKteT esckþIza GñknwgminGacedIm|InwgbM:t´xøÜndl´ tzaKt:neT . sY r za k* R Bhμ e nHCaGñ k R:zñ a nw g eZV I G V I / eqø I y za CaGñ k R:zñ a edI m |I n w g eTAkan´ b di s nÆ i d U c edI m . Bi t ehI y Gtþ P aBEdl:nBI bdi snÆ i t aM g BI e dI mrbs´ B Y k RBhμ Cavtæ ú l Á i t CaTI B w g dl´ GñkdéTmin:n rEmg taMgenAedaykayEdlRtÚvtak´Etgy¨agéRkElg ‘GPis g¡ a r ’ n@ u H Ég . RBH sasþ a mi n :nRbTanedI m|I e TAkan´ b di s nÆ i d U c edI m dl´ R Bhμ e naH . ßkal mi n eTAkan´ b di s nÆ i d U c edI m

RBhμ K b|I e ZV I x ø Ü n o:t´ e TA

ehI y CaGñ k Edl

mi n manGñ k NaemI l eXI j edayesckþ I g gw t Na . RBHsasþ a RTg´ b enÞ a bg´ e sckþ I g gw t enaHecjehI y eRJHdU e cña H RBhμ e TI b mi n Gacnw g bM : t´ x ø Ü n :n

.

kaleKmi n GacBY n lak´ x ø Ü n kñ ú g vi m an

eTI b BY n lak´ x ø Ü n Ek|redI m

kb|RBw k S Gg< ú y Rcehag . BY k RBhμ k* e ZV I k arcM G kLkLW y za BY k RBhμ enHÉg BY n lak´ x ø Ü n kñ ú g vi m an BY n lak´ x ø Ü n Ek|redI m eQI k b|RBw k S Gg< ú y Rcehag . RBhμ eQμ a Hza rEmgbg, o ekI t sJ¦ a za x\ ú M n w g :t´ x ø Ü n eKRtÚ v BYk RBhμ c M G kLkLW y k* E sneG[nxμ a s :k´ m u x .


-411- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ Jküza kalRBhμ n i y ayy¨ a genaH mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay esckþ I z a mñalPik¡úTaMgLay kalRBhμenaHeJly¨agenaHza eNØIycuH bBiRtRBHGg< Gñ k ni r Tu k ¡

x\ ú M n w g bM : t´ x ø Ü n GM B I R BHGg< k ñ ú g «LÚ v enH

tzaKtemI l eXI j za

RBhμenaHminGacnwgbM:t´xøÜn:n eTIb:neBalJküenH . Jküza tzaKt :neJlKazaenH esckþIz a sY r za ehtu d U c emþ c eTI b RBHmanRBHPaK eTI b Rtas´ R BHKaza / eqø I y za RBHmanRBHPaKRTg´ K i t za BY k RBhμ cU r ku M m an OkaseBaly¨ a genHza GñkNanwgGacRCab:ny¨ agNaza kñúgTIenHman RBHeKatmCasmN; ßmi n man eTI b :nRtas´ R BHKaza ehI y esþ c :t´ RBHGg< e TA . kñ úg JküTaM g enaH :TRBHKazaza tzaKteXIjP&ykñúgPBenaHÉg esckþ I z a tzaKteXI j P& y kñ ú g PBedayBi t . :TRBHKazaza Pv; ni g Gñ k EsV g rkvi P v; esckþ I z a eXI j PBrbs´ s tV sU m |I T aM g bI y ¨ a g man kamPBCaedI menH eXI j Gñ k EsV g rkvi Pv; KW EsV g rkTI e nA :ndl´ EsV g rkTI e nAEdlCavi P v; ni g eXI j ‘P& y ’ kñ ú g PBnu @ H Éger]y> . Jküza mi n eBalsresIr esckþ I z a mi ner[brab´ KW mi n EsV g rkPBNa > eday GM NactNØa nigTidði :TKazaza minRbkan´maMedayesckþIePøItePøIn esckþI


-412- Gdækfa RBhμn im nþn iksUR t TI 9 za mi n cU l dl´ KW mi n :nkan´ y ktNØ a kñ ú g PB . RBHsasþ a kalRTg´ Rbkassc© ; bY n Rbkar RTg´ s Emþ g nU v Zmμ ; edayRbkardU e cñ H . kalRTg´ e Tsnacb´ RBhμ R bmaN 1 mu W n Gg< jú a M g vi b sSnaokan´ ykKP( ‘taM g épÞ e hI y k* R bsU t dU c RsÚ v epI m ehI y k* e cjkY r ’ tamCY r én eTsnaehI y k* p w k Tw k GRmw t KW mK< p l . 195

Jküza k* e kI t esckþ I C aGs© a rükñ ú g ci t þ esckþ I z a CaGñ k

ekI t Gs© a rü ekI t esckþ I c Emø k ci t þ ni g ekI t esckþ I e RtkGrehI y . :T RBHKazaza RTg´ d kPBRBmTaM g #sKl´ : nehI y esckþ I z a RTg´ d k KW pþ a c´ p þ i l :ndl´ RTg´ T ajk®nþ a k´ P BRBmTaM g #sKl´ r bs´ e Tvta ni g mnu sSd*e RcI n sU m |I B Y k déT edayeTsnaenaH> rbs´ RBHGg< Rtg´ K l´ e BaZi RBw k S . 196

k* k ñ ú g sm& y enaHÉg

marGñ k man:b

CaGñ k manesckþ I

eRkaZRKbsg, t ´ e hI y Ki t za kaleyI g Rtac´ G enÞ a lehI y n@ u H Ég RBhμ RbmaNmY y mu W n Gg< RbRBw t þ k nø g BI G M N aceyI g eTA:n eRJHRBHsmNeKatmsEmþ g Zm( eTI b cU l sæ i t kñ ú g ragkayrbs´ R Bhμ : ri s C¢ ; Gg< N amY y eRJHPaBCaGñ k RtÚ v esckþ I e RkaZRKbsg, t ´ e hI y edI m |I R Tg´ s Emþ g marenaH


-413- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ eTI b Rtas´ J küCaedI m za RKaenaHÉg mñ a lPi k ¡ ú T aM g Lay dU e cñ H . bNþ a JküTaM g enaH

Jküza

Rbsi n ebI e KRtas´ d w g tamy¨ a genH

esckþ I za ebI e KRtas´ d w g tamsc© ; bY n y¨ a g edayxø Ü n y¨ a genH . Jküza ku M B nül´ s avk esckþ I z a ku M b egÁ a nykZm( e naH cU l eTAkñ ú g savkEdlCa RKhsæ ßsavkEdlCabBV C i t . Jküza taM g enAkñ ú g kay d* e zakTab esckþ I z a taM g enAkñ ú g G:yTaM g 4 . Jküza taM g enAkñ ú g kayd* R bNIt esckþ I z a taM g enAkñ ú g RBhμ e lak . RBHmanRBHPaKRtas´ J küenH sM e dAykBY k bu K < l Na / Rtas´ sM e dAykBY k tabs ni g bri B Va CkEdlCaGñ k bY s kñ ú g lTÆ i xageRkA . esckþ I Bit za kalmi nTan´e kI t yu K ;Bu T ú Æ b |aTÆ BY k ku l bu R tbY s Catabs mi nBi c arNaGV I > rbs´ b u K < l Na> Rtac´ e TAmñ a k´ É g jú a M g smabtþ i o ekI t ehI y k* c U l dl´ R Bhμ e lak . RBHmanRBHPaKRtas´ s M e dAykBY k TaM g enaH

.

:TKazaza Gñ k ni r Tu k ¡ eKmi n :nni y aydl´ k u s leLI y esckþ I z a Gñ k ni r Tu k ¡ eKmi n :nni y aydl´ k u s l mi n TU n μ a n mi n eJlZmμ k zadl´ b u K < l BYkdéT RbkarenaHCakarlÁCag . Jküza cUrkuMeRb{nRbedAGñkdéT esckþI za eKku M R tac´ E sV g rkmnu s SelakCaevla eTvelakCaevla RBhμ e lak


-414- Gdækfa RBhμn im nþn iksUR t TI 9 Caevla naKelakCaevla cUrGg<úysmøab´evla enACaesckþIsuxkñúgQan kñúgmK< nigkñúgplkñúgTIEtmü¨a . Jküza eRJHPaBCaGñkminniyayrG)UrTaM esckþ I z a eRJHPaBCaGñ k mi n ni y ayGYtxøÜnÉg . Jküza eRJHkarnimnþ rbs´RBhμ

esckþIza

ni g eRJHJküeKarBGeJ¢ I j rbs´ B Y k RBhμ

eday

tM E NgénRBhμ G ñ k manOkas RBmedayn& y CaedI m za Gñ k ni r Tu k ¡ enHÉg Carbs´ e T[g . Jküza tsμ a ERbza eRJHehtu e naH . Jküza RBhμ ni m nþ n i k nu @ H ÉgCaeQμ a H CaJküsRmab´ r ab´ CaJküEdldw g RBmKñ a Ca JküEtgtaMgekItehIyBI JkücgRkgenH . Jküd*esskñúgTITaMgBYggay yl´ e hI y TaM g Gs´ dU e cñ H Ég .

²

cb;Gdæk fa RBhμn im nþ n iksURtTI 9

3

³


-415- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ G dð k za martC¢ n I y sU R tTI 10 197 martC¢ n I y sU R t manJkücab´ e pþ I m za x\ ú M : nsþ a b´ m kehI y y¨ a genH ? kñ ú g bTTaM g enaH bTza cU l eTAtameJHev[n esckþ I z a cU l eTAkñ ú g eBaHehI y

cU l eTAtamlM d ab´ x agkñ ú g eJHev[nZM

ehI y Gg< ú y Rtg´ R kBH

Gahar . bTza dU cCaZán ´> esckþ I z a rw g maM Z á n ´ d Uc nw g du M p Þ a M g zμ . GZi b|ay za GaharEdleZV I e daysENþ k eXI j nw g dU c sENþ k EdlesI m ‘eday eRbg’ dU c eBaHrbs´ G ñ k Edlbri e PaK:yehI y dU c karu g EdleBjeday sENþ k ni g dU c sENþ k EdlesI m eCakehI y . bTza cU l eTAvih ar esckþ I z a ebI e nHCaesckþ I Z á n ´e RJHeTasrbs´ Gahar karc®g, m kñ ú g TI v al k* n w g mi n Caesckþ I s b|ay . dU e cñ a HRBHezr; eTI b cu H cakTI c ®g, m cU l eTAbNÑ s ala Gg< ú y elI G asn;EdlRkalTu k tamRbRktI .


-416- Gdækfa martC¢n IysUR t TI 10 bTza eZV I T u k kñ ú g ci t þ e dayó:yR:C\ a cM e JHxø Ü n esckþ I z a kal Bi c arNaza enHGV I h ñ @ RBHezr;eTI b :neZV I T u k kñ ú g ci t þ e dayó:yrbs´ x ø Ü n Etmü¨ag . k*ebIRBHezr;rlwkdl´sIl ykédsÞabeBaHBicarNaza Gahar EdleyI g bri e PaKézá mSi l mi j ézá mSi l émá ßmu nézá mSi l émá e naH mi n rlY y ßza eTas EdlekItBIGaharEdlminRtÚvcMENkKñay¨agdéTNa> manehIy GaharTaM g Gs´ e naHcU r rlY y eTA cU r su x RsÜ l cu H . marmanci t þ : b k* tU c ci t þ ehI y k* : t´ B I T I e naHeTA . RBHezr;mi n :neZV I y ¨ a genaHeT eTI b :n eZV I T u k kñ ú g ci t þ e dayó:yR:C\ a . 198 bTza GñkkuMeb[teb[nRBHtzaKteLIy esckþIza dUcesckþI za kalkU n > RtÚ v eb[teb[n mata ni g bi t ak* C akarRtÚ v eb[teb[npg kal sTÆ i v i h ari k

ni g Genþ v asi k RtÚ v eb[teb[n

óbCÄay¾

ni g Gacarük* C akar

RtÚ v eb[teb[npg kalGñ k CnbTRtÚ v eb[teb[n RBHraCak* C akarRtÚ v eb[t eb[npg y¨ a gNa kalsavkrbs´ R BHtzaKtRtÚ v eb[teb[n RBHtzaKt k* C akarRtÚ v eb[teb[npg dU e cñ a H . eRJHehtu e naH RBHmhaemaK< l ø a netæ r ; eTI b eJlza Gñ k ku M e b[teb[nRBHtzaKteLI y . bTza :nQrRtg´ b gÁ Ü c

:ndl´ QrRtg´ s nÞ H TV a r snÞ H TV a r


-417- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ elakehAza GK< L mar:necjeTAtammat´ eTAGM B I b NÑ s ala ehI y enAQrEpÁ k TV a rbNÑ s ala . 199

eRJHehtu G V I

RBHezr;eTI b R:rBÆ e TsnaenHza

marman

cit þ: b er]gZøab´m anmkehIy n& yza RBHezr;Ki t za kø i n rbs´ B Y k mnu sS rEmgeb[teb[nBY k GakaseTvtaTaM g ryeyaCn¾ . k* J küenaH RBHezr;eJlza mharaC kø i n BY k mnu s S rEmgeb[t eb[nBY k eTvtaTaM g ryeyaCn¾ k* e RJHehtu e naH marenH CaGñ k Rkú g man bri v arrkSa dl´ R BmedayGanu P aB CaraCarbs´ B Y k eTB cU l eTAkñ ú g eBaH rbs´ e yI g

Gg< ú y enAkñ ú g RkBHGaharxagkñ ú g eJHev[n

RbTU s r¨ a yhY s

RbmaN . k* k alRBHezr;eJlza naTI d éTNanw g mandl´ G ñ k EdlGac cU l OkasEdlKY r reg, { s Emnjati r bs´ e yI g

.

KY r ex¬ I m EbbenH

mareTI b Ki t za

mi n xμ a s´ v tæ ú d éTNa

EdleQμ a Hza

Gñ k mi n

Gñ k Edlmi n dl´

esckþ I e TarTn´ r Emgmi n man eNØ I y cu H nw g cak´ x ageRkayjati r bs´ RBHezr; enaH ehI y Elgelakedayó:yEdlsu P aBEtmþ g eTI b R:rBÆ k arsEmþ g enH . bTza Gñ k enaHCakμ Ü y rbs´ e yI g esckþ I z a Gñ k enaHCakμ Ü y rbs´


-418- Gdækfa martC¢n IysUR t TI 10 eyI g kñ ú g evlaenaH . RBHezr;eJlBaküenHedayGM N acTM e n[m . k* eQμ a Hza BY k Rkú m rbs´ b i t amar EdlCaExSRsLayrbs´ B U RKgraCümi n mankñ ú g eTvelak . bi t arbs´ m arenaH ekI t CaraCaéneTvtakñ ú g eTvelak edayGM N acrbs´ b u N ü taM g enAmY y Gayu e hI y cu t i eTvtadéTmY y Gg< eT[t EdlekI t CaZM k ñ ú g TI e naHedaykmμ E dlxø Ü n eZV I e hI y . sU m |I m arenaH k* K b|I R Cabza evlaenaHXø a tcakGtþ P aBenaH eZV I k u s leT[t ekI t kñ ú g tM E NgGZi b tI e vlaenH dU e cñ H Ég . bTza manZu r ;eTAR:sehI y KW R:scakZu r ; GZi b |ayza mi n dU c BY k Gñ k déT> . Jküza manTu k ¡ t i c KW lM : kti c . Jküza Gñ k ci J © w m stV KW Gñ k ci J © w m BEB ci J © w m EkH . Jküza Gñ k eZV I d M e NI r KW Gñ k edI r eTAtampø Ú v . bTza rM u B & T Æ k ay esckþ I z a cgCamY y eCI g z, r Cu M v i j . bTza dutePøIgehIyk*ec[seTA esckþIza GñkERsTaMgLaykMNt´ xñ a trbs´ e CI g z, r za

eCI g z, r b¨ u e NÑ H

ePø I g k* n w g kan´ y kCu M v i j

‘eqHTU e TA’

ehI y du t ePø I g eLI g TaM g 4 Ti s ec[secjeTA . eCI g z, r k* : neqHsenÆ a -


-419- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ senÆ A dU c GNþ a tRbTI b ‘ni g ’ :ndU c CaevlaEdlRBHezr; cU l lÁ a gman Tw k ehI y Gg< ú y cu H . bTza rlas´ c I v r esckþ I z a RBHezr;kalecjcak smabtþiehIyCan´regIkePøIgEdlminmanEpSg manBN(dUcp,acar :nrlas´ cIvrehIy sUm|IRtwmEtcMhayekþAk*minmankñúgragkayrbs´elak . sUm|I Rtw m EtcM h ayekþ A k* mi n eqHcI v r . enHeQμ a Hza Caplrbs´ s mabtþ i . 200 bTza cU r eCr esckþ I z a BY k elakcU r eCredayvtæ ú s Rmab´ eCr 10 Rbkar . bTza bri P as :ndl´ eJledayvacati H ed[l . bTza cU r eCrbBaä i t beBaä { g :ndl´ cU r eBalDW d g . bTza cU r eb[teb[n :ndl´ odl´ T u k ¡ . JküTaM g Gs´ e nH Ca eQμ a Hrbs´ k arb¨ H Tg< i c DW d gpø Ú v vaca . bTza dU c mareQμ a Hza TU s I Ç ÇÇ cenø a HenaH esckþ I z a dU c mareQμ a H zaTU s I ‘:ncenø a H’ rbs´ B Y k RJhμ N ¾ ni g KhbtI T aM g enaH . bTza cU r :ncenø a H esckþ I z a BY k elakcU r :ndw g KW Kb|I : n Garmμ N ¾ E dlCabc© & y énkarekI t eLI g rbs´ k i e ls . kñ ú g bTCaedI m za Rtegal dU e cñ H BY k RJhμ N ¾ ni g KhbtI e Jl


-420- Gdækfa martC¢n IysUR t TI 10 za marKb|I s mKY r eJlnw g Gñ k mansi r s;Rtegalza Rtegal ni g nw g BY k smN;za smN; k* B Y k smN;RtegalTaM g enHemI l gayehI y . Jküza Khbti :ndl´ m©as´pÞH . Jküza exμA :ndl´ ggwt . RBhμ elakbM N gykza jati kñ ú g bTenHza BY k Rkú m rbs´ e sþ c mhaRBhμ . BYkRBahμN¾ rEmgERskehARBhμsUm|IenaHza CIta . GZib|ayza BY k Rkú m rbs´ G ñ k EdlekI t GM B I e CI g TaM g Lay eQμ a Hza BY k Rkú m rbs´ G ñ k EdlekI t BI e CI g . KW BY k Gñ k ekI t BI x ñ g eCI g rbs´ R BHRBhμ . :n»za BY k RJhμ N ¾ e naH manlTÆ i y ¨ a genHza BY k RJhμ N ¾ e kI t BI m at´ R BHRBhμ kSRti y ¾ e kI t BI R TÚ g .

BY k Qμ Ü j ekI t BI p © i t . BY k sU R T;

ekI t BI s μ g . BY k smN;ekI t BI x ñ g RBH:T . bTza eyI g CaGñ k manQan CaGñ k manQan esckþ I z a BY k eyI g CaGñ k smø w g BY k eyI g CaGñ k epþ a t . bTza ekI t esckþ I q á a j´ :ndl´ ekI t esckþ I x ¢ i l RcGU s . bTza smø w g :ndl´ Ki t . bTza smø w g TU e TA CaedI m elakBRgI k edayGM N acóbsK< ; .


-421- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ bTza rkkNþ ú r esckþ I z a EsV g rkkNþ ú r elI E mkeQI kNþ ú r Edl ecjcakedI m eQI E dlmanRbehag edI m |I r kGaharevlalá a c . n&yza stVem[menaH Qresá{m dUcsáb´esá{mehIy nwgcab´kNþúr y¨ a grh& s kñ ú g evlaEdlCY b Kñ a . bTza Eq, éRB :ndl´ Eq, c ck . GacarüTaM g LayeJlza stV sÞ a M g xø H . bTza CBa¢ a M g pÞ H TbgØ Ú r Tw k sÁ ú y ni g KM n rsRmam esckþ I z a Ek|r CBa¢ a M g pÞ H pg TsRmab´ b gØ Ú r Tw k RCaM p g KM n rsRmampg . kñ ú g TI T aM g enaH TI t pÞ H eQμ a Hza CBa¢ a M g énpÞ H TbgØ Ú r Tw k sÁ ú y CaTI e callamk eQμ a Hza TsRmab´ b gØ Ú r Tw k sÁ ú y TI E dlecalsRmam eQμ a H KM n rsRmam . bTza stV l aenaHes|I y kmø a M g esckþ I z a kalecjcakTI k nþ a r stV l aenaHk* T n´ k mø a M g ²Gs´ e CI g ³ . bTza CBa¢a MgpÞH TbgØÚr TwksÁúy nigKMn rsRmam :ndl´ CBa¢ a Mg pÞ H TbgØ Ú r Tw k sM G u y ßKM n rsRmam . k* l asU m |I e naH ebI d u t k* m i n j& r dU c Ca rw g KaM g . bTza cU ldl´n rk esckþ I z a ebI m arcU l sæ it kñ ú g ragkayrbs´ B Y k


-422- Gdæ kfa martC¢n IysUR t TI 10 mnu s S

BY k mnu s Smi n Kb|I m anGku s lkmμ

nw g Kb|I m andl´ m arb¨ u e NÑ a H

Etmarmi n :nsæ i t kñ ú g ragkay ehI y sEmþ g vtæ ú E dlmi n RtÚ v cM E NkKñ a ni g Garmμ N ¾ E dloekI t esckþ I e kþ A Rkhay . RCabza RKaenaH marenaHsEmþ g Pi k ¡ ú T aM g Lay eZV I o dU c CaGñ k cab´ RtI ehI y cab´ e dayrh& s 1 odU c CaGñ k kan´ s M N aj´ e hI y bg´ R tI 1 o dU c CaGñ k vaylu b rh& s ehI y cgbkSI T u k 1 Gñ k Rtac´ e djek[gRmw K kñ ú g éRBnw g su n x 1 Gñ k naM R sI m kGg< ú y kñ ú g TI p w k 1 Gñ k r:M 1 Gñ k eRc{g 1 odU c CaBY k mnu s SEdlmi n RtÚ v Kñ a Gg< ú y ni g Qr kñ ú g TI s RmakeBlyb´ ni g eBlézá r bs´ P i k ¡ ú T aM g Lay 1 . mnu sSTaM g LayeTAéRBxø H eTAvtþ x ø H eXI j Garmμ N ¾ E dleZV I o ekþ A Rkhay ehI y mkeJldl´ B Y k Gñ k déTza BY k smN;eZV I k i c © E dlmi n sm KY r EbbenH kalBY k eyI g :nzV a ypø Ú v dl´ s mN;TaM g enaH TI N anw g :n bu N üku s l BY k Gñ k ku M : nzV a yGV I > dl´ s mN;TaM g enaH . mnu s STaM g enaH eCrPi k ¡ ú E dlmansI l TaM g Laykñ ú g TI E dlxø Ü n eXI j ehI y > :nTTY l :b CaGñ k Edljú a M g G:yoeBj eRJHehtu e naH RBHezr;eTI b eJl za BY k mnu s S:ncU l dl´ n rk .


-423- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ 201 bTza Edlmarovil eTAtam :ndl´ RtÚ v marbgV i l eday TU e TA . bTza pSayeTAehI y :ndl´ mi n EmnpSayehI y eTAEtmü¨ a g . k* G ñ k EdltaM g enAkñ ú g OvaTrbs´ R BHmanRBHPaKRBHnamza kku s nÆ ; jú a M g RBhμ v i h arZm( 4 TaM g enHekI t ehI y ceRmI n vi b sSnaEdlmanQanCa:T :ntaM g enAkñ ú g RBHGrhtþ . 202 Jküza TI m k ßTI e TA esckþ I z a eyI g mi n dw g TI E dlmk edayGM N acbdi s nÆ i ßTI E dleTAedayGM N acKti . Jküza ci t þ n w g Kb|I m ankarRbRBw t þ e TAedayRbkardéT esckþ I z a Kb|I mankarRbRBw t þ e TAedayRbkardéT edayGM N acesckþ I e Bjci t þ . sU m |I k ñ ú g bTenHza cU l dl´ e TvelaksY K ( k* K b|I R Cabesckþ I t am n&ymunenaHÉg . esckþIza mar rEmgsEmþgGarmμN¾EdleZVIoekþARkhay kñ ú g kalmu n y¨ a gNa kñ ú g eBl«LÚ v enHk* y ¨ a genaH sEmþ g Garmμ N ¾ e ZV I o zø a pU r pg´ : n . RCabza RKaenaH marenaH :nbM P ø W P i k ¡ ú TaM g LayTu k kñ ú g TI E dlR:kd dl´ G ñ k TaM g Lay eZV I o dU c CaeTAkñ ú g Gakas Qrkñ ú g Gakas . Gg< ú y sμ w g -


-424- Gdækfa martC¢n IysUR t TI 10 sμ a Zi ¾ dU c CaedrsM B t´ k ñ ú g Gakas dU c CaR:b´ K m¬ I r kñ ú g Gakas dU c CaRtdag cIv rokayTTY lrdUv kñ ú g Gakas dU c CabBV C i t EdlRtac´ e TAkñ ú g Gakas dU c Ca sameNrkemø a HQrrkSap, a eQI k ñ ú g Gakas . BY k mnu s SeTAéRBxø H eTAdgéRBxø H

eTAvtþ x ø H

eXI j karbdi b tþ i e naHrbs´ B Y k bBV C i t

rEmgmk

R:b´ d l´ B Y k mnu sSdéTza kñ ú g BY k Pi k ¡ ú edayTI b M p u t sU m|I s ameNr k* man #TÆ i e RcI n manGanu P aBeRcI n y¨ a genH Gñ k EdlzV a yTandl´ e lakTaM g enaH eQμ a Hza manpleRcI n BY k Gñ k cU r zV a y cU r eZV I s k, a r;dl´ B Y k elakTaM g enaHcu H . lM d ab´ e naH BY k mnu s S:nsk, a r;Pi k ¡ ú s g¹edaybc© & y 4 eZV I buNüTukeRcIn CaGñkEdljúaMgpøÚvsYK(oeBj eRJHehtuenaH RBHezr;eTIb eJlza rEmgcU l dl´ e laksY K ( . 203 Jküza Pi k ¡ ú T aM g Lay BY k Gñ k cU r mkBi c arNaeXI j eday sPaBCarbs´ m i n sÁ a tenAkñ ú g kayenH esckþ I z a RBHmanRBHPaK RTg´ yageTArhU t Gs´ C m¬ Ú T V I b edayTI b M p u t

k* e nAEtesþ c :neTATI l M e nArbs´

Pi k ¡ ú 2 rU b xø H 3 rU b xø H RTg´ s Emþ g Gani s gSy¨ a genHza Pi k ¡ ú T aM g Lay kalPi k ¡ ú m anci t þ EdlGb´ r M e daykarsm< a l´ k ñ ú g rbs´ E dlmi n sÁ a ter]y> ehI y ci t þ r EmgrY j ra sg, t ´ C ab´ zyRtLb´ mi n laecj PaBRBegI y


-425- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ RBegI y

ßPaBCarbs´ b di k U l

rEmgtaM g enARBm

cakesckþ I d l´ R Bm

edayemzu n Zmμ . Pi k ¡ ú T aM g Lay kalPi k ¡ ú m anci t þ E dlGb´ r M e dayesckþ I sm< a l´ k ñ ú g rbs´ E dlmi n lÁ e RcI n ci t þ r EmgrY j ra sg, t ´ C ab´ zyRtLb´ mi n laecj

esckþ I R begI y

ßPaBCarbs´ b di k U l

rEmgtaM g enARBm

cakesckþ I c g´ k ñ ú g rs Pi k ¡ ú TaM g Lay kalPi k ¡ ú manci t þ E dlGb´ r M e hI y eday esckþ I s m< a l´ z a mi n KY r eRtkGréRkElgkñ ú g elakTaM g BY g eRcI n ci t þ r Emg tk´ s ø ú t rY j ra zyRtLb´ mi n laecj esckþ I R begI y ßPaBCarbs´ bdi k U l rEmgtaM g enARBmkñ ú g ci t þ E dlRbkbedayesckþ I e laP . Pi k ¡ ú T aM g Lay kalPi k ¡ ú m anci t þ E dlGb´ r M e hI y edayesckþ I s m< a l´ z a mi n eT[g er]y> ci t þ r Emgsø ú t rY j ra zyRtLb´ mi n laecj esckþ I R BegI y ß PaBCarbs´ b di k U l rEmgtaM g enARBmkñ ú g esckþ I e laPkñ ú g laP ni g sk, a r; ehI y Rtas´ k mμ d ð a n 4 TaM g enHza

Pi k ¡ ú T aM g Lay BY k Gñ k cU r mkBi c arNa

eXI j Carbs´ m i n sÁ a t CaGñ k mankarsm< a l´ k ñ ú g PaBbdi k U l kñ ú g Gahar Ca Gñ k manesckþ I s m< a l´ k ñ ú g esckþ I m i n eRtkGréRkElgkñ ú g elakTaM g BY g Ca Gñ k tamBi c arNaeXI j za mi n eT[gkñ ú g sg¡ a rTaM g BY g kñ ú g kayehI y . Pi k ¡ ú sU m |I e naH eZV I k mμ k ñ ú g kmμ d ð a nTaM g 4 enH eZV I o Gasv;TaM g Gs´ r lt´ e TA


-426- Gdækfa martC¢n IysUR t TI 10 taM g enAkñ ú g PaBCaRBHGrhnþ

. kmμ d ð a nTaM g 4 enH oraK; eTas; ni g

emah;sá b ´ km© a t´ r aK; eTas; ni g emah; :nBi t R:kd . 204

bTza

kan´ d u M R KÜ s

esckþ I z a

kan´ y kdu M z μ R bmaNb¨ u n

kNþ a b´ é d . k* m arenH:noBY k RJhμ N ¾ ni g KhbtI e CrPi k ¡ ú x ø H bNþ a loPi k ¡ ú sg¹ekI t laP ni g sk, a r;edayGM N acRJhμ N ¾ ni g KhbtI x ø H kalmi n :ncenø a H «LÚ v enH :nmanesckþ I R :zñ a edI m |I n w g Büayamedayédrbs´ xø Ü n eTI b sæ i t kñ ú g ragkayrbs´ e kμ g NamY y ehI y :nkan´ y kdu M z μ e naH . RBHezr;sM e dAykekμ g enaH eTI b eJlza cab´ d u M z μ e hI y . bTza Ebk si r s;rbs´ e lak esckþ I z a Tmø a ysi r s;rbs´ e lak esckþ I z a Tmø a y si r s; . sac´ r EhkeTAdl´ E s|kZM C a 2 cM E Nk . k* d u M R KÜ s mi n Tmø a y llad¾ k |aldl´ q Á w g ehI y Qb´ n @ u H Ég . bTza RTg´ : nRkeLkemI l ehI y RTg´ e mI l dU c dM r I :ndl´ :n »sM e Lgxø a M g . dM r I d * R besI r kalR:zñ a nw g gakeTAxagenH ßxagenaH nw g mi n gakÇk Etnw g Ebrxø Ü n TaM g Gs´ R tLb´ RkeLkemI l enaHÉg y¨ a gNa RBHsmμ a sm¬ ú T Æ RBHnamza kku s nÆ ; k* y ¨ a genaH RTg´ : nRtLb´ R BHsrI r ;TaM g Gs´ R keLk


-427- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ emIl . qÁwgTaMgLayrbs´mhaCn mancugTl´KñataMgenA rbs´RBHbec©kBu T Æ R tg´ c u g manragCaTM B k´ . Etrbs´ R BHBu T Æ T aM g Laymi n CadU e cñ a HeT Ca CY r EtmY y taM g enAdU c eRsamEdk

eRJHdU e cñ a H

evlaRTg´ R keLkemI l xag

eRkay RBHBu T Æ T aM g Lay eTI b mi n GacgakRBHsU r geTA:n k* d M r I d * R besI r kalR:zñ a nw g RkeLkemI l cM E NkxageRkay eTI bEbrragkayeTATaM g Gs´ enaHÉg RBHBu T Æ k * K b|I E breTAdU e cñ a H . eRJHdU e cñ a H RBHmanRBHPaKRTg´ zyRtLb´RBHsrIr;TaMgGs´enaHÉg rmilemIl dUcRBHBuTÆrUbmasEdlvil eTAedayeRK}gynþ ßza

mar

k* R BHsmμ a sm¬ ú T Æ : nRbzab´ Q rrmi l emI l

eQμ a HTU s I e nH

mi n dw g RbmaN

.

JküenaH

Rtas´ z a

manesckþ I z a

TU s I m arenHeZV I : b mi n dw g RbmaNenaHÉg :neZV I k arQanknø g RbmaN ehI y . bTza RTg´ R keLkemI l RBmKñ a esckþ I z a xN;enaHÉg RBmnw g karRkeLkemI l rbs´ R BHmanRBHPaK RBHnamza kku s nÆ ; . bTza cut icakTI enaHpg esckþ I z a cu t i c akTI k ñ úg eTvelakenaH cU l dl´ m hanrkehI y . k* m arkalnw g cu t i sU m |I Q rRtg´ N aTI m Y y k* c u t i eRJHdU e cñ a H mar enaH eTI b mi n mkeTvelakCan´ v svtþ I v i j eRBaHcu t i e hI y . marenaH mi n


-428- Gdækfa martC¢n IysUR t TI 10 :ndwgza cuti RBmnwgeBlEdlRBHmanRBHPaKRTg´TtRBHenRt . eTIbmar enaHmi n :nTU l la kñ ú g Jküza edaykarRkeLkemI l RBmKñ a . k* J küenH Rtw m EtCakarsEmþ g evlacu t i b ¨ u e NÑ a H k* G ayu r bs´ m ar enaH Kb|I R Cabza Gs´ e TAehI y kñ ú g eTvelakCan´ v svtþ I e naHÉg dU c kar RbharedayBU e zA eRJHxu s kñ ú g RBHmhasavk . 205 bTza maneQμ a H 3 y¨ a g :ndl´ man 3 eQμ a H . bTza eQμaHza manpsSaytn; 6 ‘nrkeQμaHza psSaytni k;’ esckþ I z a kñ ú g psSaytn; 6 evTnarEmgmanbc© & y . bTza eQμaHza naMeTARBmedaysUm ‘nrk eQμaHza sg,úsmaht;’ esckþ I z a EdleKnaM e TARBmedayTM B k´ E dk . bTza esayGarmμ N ¾ c M e JHxø Ü n ‘ nrkeQμ a Hza bc© t þ e vTni y ;’ :ndl´ xø Ü n Égn@ u H ÉgoekI t evTna . bTza lMEBgnwglMEBgKb|ImkrYmKñaRtg´hTy; esckþIza lMEBg Edk ni g lM E BgEdkmkrY m Kñ a Rtg´ k Nþ a lebHdU g . :n»za kalGñ k TaM g enaHekI t kñ ú g nrkenaH manGtþ P aB 3 Kavu t sUm|Imark*CadUecñaHn@uHÉg RKaenaHBYknayniry:lkan´lMEBgEdkRbmaN b¨ u n edI m etñ a t EdlePø I g eqHsenÆ a senÆ A Ég eJlza k* G ñ k ÉgenHKi t ehI y


-429- bbB©asUTnI Gdækfa mCÄimnikay cULymkvKÁ eTI b eZV I e sckþ I G aRkk´ eTI b ekI t kñ ú g TI e nH ehI y dM k Nþ a lebHdU g dU c Gñ k dM nM k ñ ú g sñ Ú k eZV I n M eZV I C n 50 nak