Page 1

КАКО ДА СЕ УРЕДАТ НЕШТАТА СО ОКОЛНОСТИТЕ?1    Изведувачки уметности, мобилност, излевање и прекугранична соработка на сцените  во поранешните југословенски републики  16 јуни 2012 ‐ Скопје – Младински културен центар    

ПРОГРАМА Дел 1   10:30 – 12:20 ‐ ВОВЕД И АНАЛИЗА НА СИТУАЦИЈАТА  Преглед  на  социо‐политичката,  економската  и  културната  состојба  во  Македонија.  Условите  во  образованието,  продукцијата  и  истражувањето  и  како  тие  влијаат  на  развојот на современата сцена на изведувачките уметности.     Модератор:  Биљана  Тануровска  Ќулавковски  (М‐р  по  менаџмент  во  култура  и  културна  политика,  менаџер  на  Локомитива;  ќе  ја  модерира  дискусијата  и  ќе  даде  краток преглед на културната политика во Македонија во оваа област)     Презентери:  • Хана  Маркварт  (менаџер  на  програмата  Роберт  Бош,  ќе  ги  претстави  заклучоците  од конференцијата во Нови Сад) 10 мин.  • Сенка Анастасова (доктор по филозофски науки, Доцент е по основи на културните  студии  на  Институтот  за  општествени  и  хуманистички  науки‐Скопје.  Ќе  зборува  за  публиката  како  имплицитен  субјект  (нејзината  активност,  контекстот  на  принуда/  избор  зависно  од  условите  на  комуникација,  контекстуална  индустријализација,  пазарење со одлуки и сл., со посебен осврт на изведувачки уметности.) 15 мин.  • Соња  Здравкова  –  Џепаровска  (Доктор  по  театрологија,  доцент  на  академските  програми  за  балетска  педагогија  и  современ  танц  на  Академијата  за  музичка  уметност при Универзитетот „Кирил и Методиј“, Скопје: ќе зборува за состојбите во  сферата  на  модерниот  и  современиот  македонски  танц  кои  се  рефлeксија  на  тенденциите и естетските визури создадени во периодот од 1991 до денес) 20 мин.  • Гизела  Милер  (одговорна  за  уметничката  и  образовна  програма  на  Берлинската  школа Tanzfabrik и директор на Dance Intensive programme; ќе зборува за едукација  и  структури  за  поддршка  на  независните  уметници  кои  работат  во  полето  на  современ танц во Берлин) 20 мин.  • Искра  Шукарова  (кореограф  и  доцент  М‐р  на  академските  програми  за  балетска  педагогија и современ танц на Академијата за музичка уметност при Универзитетот  „Кирил  и  Методиј“,  Скопје,  ќе  ги  презентира  личните  искуства  како  кореограф  во  однос  на  перспективите  на  современата  танцова  едукација  во  Р.Македонија  и  надвор од неа, изложени во следните две декади: 1992‐2002 и 2002‐2012) 20 мин.   Заклучоци од сесијата, отворена дискусија‐прашања од публиката 15 мин.    12:20 – 12:40 КАФЕ ПАУЗА  1

Името на конференцијата е извадено како референца на името на книга од Џ.Л.Остин – “Како да се уредат нештата со зборови?” (оргинален наслов – “How to do things with words?”)

    ЛОКОМОТИВА‐Центар за нови иницијативи во уметноста и културата  Бул. Партизански одреди 21 (Порта Буњаковец), зграда А2/3, влез 2, стан 4, 1000 Скопје, Македонија T/Ф: +389 2 3245 726, e‐mail: contact@lokomotiva.org.mk; www.lokomotiva.org.mk

1


Втор дел  12:40 – 14:30 ИСКУСТВЕНИ АНАЛИЗИ  Како условите влијаат на професионалците: истражување, продукција, едукација    Модератор:  Драгана  Заревска  (визелен  и  изведувачки  уметник;  имаше  можност  да  присуствува  на  повеќе  резиденции  и  истражувања  преку  Локомотива  и  Номад  Танц  Академија,  како  и  преку  други  организации;  ќе  ја  модерира  дискусијата,  но  ќе  го  сподели и своето искуство, зошто во одреден момент таа живееше во не‐контекст или  во контекст на резиденција во Европа)     Презентери:  Студии за сцената/ите  • Маријана  Савовска  (танчерка,  живее  во  Германија,  ќе  зборува  за  својата  лична  приказна,  зошто  заминала  во  Германија  и  зошто  не  учествува  во  градењето  и  развојот на македонската сцена) 20 мин.  • Иванка Апостолова, (Доц. Д‐р Иванка Апостолова е вработена како раководител на  одделот за Студии на култура (постдипломски студии), во Институтот Евро Балкан,  Скопје;  ќе  зборува  за  Перформативните/изведбените  уметности  во  Словенија  и  Македонија  (Неколку  видувања,  паралели,  споредба,  размислувања  и  согледувања) ) 15 мин.  • Маријана  Цветковиќ  ‐Марковиќ  (магистер  по  менаџмент  и  културна  политика,  менаџер  на  Станица  –  сервис  за  современ  танц  во  Белград,  ќе  зборува  за  ситуацијата во Србија и како нивната организација работи на создавање на услови  за  развој  на  сцената.  Како  ова  влијае  на  рефлектирање  на  контекстот  и  дали  има  повратна реакција од сцената) 20 мин.    ЛИЧНО ИСКУСТВО  • Софија  Ристевска  (дипломиран  режисер  и  м‐р  по  сценски  дизајн,  работи  самостојно во Битола и е дел од независна театарска сцена; ќе зборува за условите  во  коишто  се  финансира  и  подготвува  една  независна  театарска  претстава  во  Република Македонија, условите за нејзино рекламирање и продавање на нашиот  театарски  пазар  и  колку  нашата  независна  театарска  сцена  е  развиена  и  конкурентна, во однос на околните балкански независни театарски сцени.) 10 мин.   • Марија  Зафирова  (е  театарски  продуцент  кој  живее  во  Скопје  и  основач  на  независниот театар, ТЕАТРА; ќе зборува за основање на независен театар во услови  на духовна криза во општеството) 10 мин.   • Русе  Арсов  (продуцент,  изведувачки  уметности.  Тој  е  основач  на  организацијата  Центар  за  Драмски  Уметности  (ЦДУ)  Т‐Хаус,  работи  и  во  јавната  институција  Младински  Културен  Центар;  ќе  го  сподели  своето  искуство  во  однос  на  независната театарска продукција) 10 мин.    Заклучоци од сесијата, отворена дискусија‐прашања од публиката 15 мин.    Забелешки од конференцијата ќе води Милка Ивановска.          ЛОКОМОТИВА‐Центар за нови иницијативи во уметноста и културата  Бул. Партизански одреди 21 (Порта Буњаковец), зграда А2/3, влез 2, стан 4, 1000 Скопје, Македонија T/Ф: +389 2 3245 726, e‐mail: contact@lokomotiva.org.mk; www.lokomotiva.org.mk

2


Сите заклучоци  ќе  бидат  публикувани  и  понудени  како  препораки  за  развој  на  културна  политика  во  полето  на  современа  изведувачка  ументост  (независен  танц и театар) на Министерството за култура на Р.Македонија.       

    ЛОКОМОТИВА‐Центар за нови иницијативи во уметноста и културата  Бул. Партизански одреди 21 (Порта Буњаковец), зграда А2/3, влез 2, стан 4, 1000 Скопје, Македонија T/Ф: +389 2 3245 726, e‐mail: contact@lokomotiva.org.mk; www.lokomotiva.org.mk

3

Kako da se uredat neshtata  
Kako da se uredat neshtata  

programa na konferencijata