Page 1

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/02), Skupština Hrvatskog udruženja za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis, održana u Zagrebu 20.03.2009. godine, donijela je

STATUT I. OSNOVNE ODREDBE Članak 1. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge. Članak 2. Naziv udruge je: Hrvatsko udruženje za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis Skraćeni naziv udruge je: HUCUK U međunarodnim kontaktima udruga koristi naziv na engleskom jeziku: «Croatian Crohn's and Ulcerative Colitis Association». Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi: CCCA. Sjedište udruge je u Zagrebu. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Članak 3. HUCUK je udruga registrirana u Registru udruga pri nadležnom državnom tijelu. HUCUK je neprofitna pravna osoba. Članak 4. HUCUK ima znak. Znak je pravokutnog oblika zaobljenih rubova u desnom gornjem uglu i lijevom donjem, a lijevi gornji ugao i desni donji čine pravi kut. U središtu znaka nalaze se bijela slova HUCUK poslagana ovim redoslijedom: H i K čine dijagonalu s lijeva odozgo prema dolje na desno i bijele su boje. Slova UCU čine dijagonalu s lijeva odozdo prema gore na desno i bijele su boje. Slova su obrubljena tamnoplavom linijom. HUCUK slova su na tamnoplavoj pozadini koja je obrubljena jednom debljom bijelom linijom i jednom tanjom tamnoplavom linijom; tim redoslijedom. Članak 5. HUCUK ima pečat. Pečat HUCUK-a je okrugao promjera 35 mm koji u središtu kruga ima znak Udruženja. U vanjskom dijelu kruga obodno je ispisan puni naziv: Hrvatsko udruženje za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis, sa sjedištem u Zagrebu. U unutarnjem dijelu kruga obodno je napisan puni naziv Udruženja na engleskom jeziku, sa sjedištem u Zagrebu. Članak 6. HUCUK ima štambilj koji je četvrtastog oblika i ispisan je punim nazivom Udruženja na hrvatskom jeziku sa sjedištem u Zagrebu.


Članak 7. HUCUK zastupa Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje HUCUK-a.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE Članak 8. HUCUK je osnovano u cilju podizanja kvalitete života oboljelih, promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, rekreacijskih i drugih interesa osoba oboljelih od Crohnove bolesti i Ulceroznog kolitisa, te osoba s invaliditetom, čija je invalidnost posljedica Crohnove bolesti i Ulceroznog kolitisa. Članak 9. Djelatnosti HUCUK-a su: -

-

promicanje i unapređivanje kvalitete življenja oboljelih okupljanje osoba oboljelih od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa, osoba s invaliditetom čija je invalidnost posljedica Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa, te članove njihovih obitelji i drugih zainteresiranih građana sukladno ciljevima udruge organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih skupova suradnja sa drugim istovrsnim i sličnim udruženjima i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad udruženja stručna suradnja s domaćim i inozemnim strukovnim udruženjima izdavanje časopisa i drugih tiskovina sukladno zakonu praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih i drugih propisa u korist oboljelih osoba druge djelatnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja

Članak 10. Rad HUCUK-a je javan. Javnost rada ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, te pravodobnim izvještavanjem članstva o radu HUCUK-a i značajnim događajima, pisanim izvještajima, elektroničkim putem, na sastancima ili na drugi prikladan način putem sredstava javnog priopćavanja. Predstavnici medija mogu prisustvovati sjednicama tijela HUCUK-a i izvještavati javnost o radu tih tijela i HUCUK-a. Iznimno, javnost se može isključiti sa sjednice tijela HUCUK-a radi zaštite osobnih podataka o članovima, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne. Odluku o isključenju javnosti donosi tijelo koje zasjeda.

III.

ČLANSTVO

Članak 11. Redovni član HUCUK-a je poslovno sposobna osoba, državljanin Republike Hrvatske koja u Udruženju ima funkciju. Pod funkcijom se podrazumijeva skupština, sekcije, ogranci, Tajnik, Predsjednik, Dopredsjednik i komisije. Član HUCUK-a može biti svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji je obolio od Crohnove bolesti ili Ulceroznog kolitisa. Član HUCUK-a može biti i maloljetna osoba koja je oboljela od Crohnove bolesti ili Ulceroznog kolitisa, čije interese pred tijelima HUCUK-a zastupa zakonski zastupnik. Član HUCUK-a može biti i osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću koja je oboljela od Crohnove bolesti ili Ulceroznog kolitisa, čije interese pred tijelima HUCUK-a zastupa zakonski zastupnik.

Pridruženi član može biti Udruga registrirana u Republici Hrvatskoj koja je osnovana s ciljem da pomogne oboljelima od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa.


Počasni član može biti svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske koji prihvati statut i opće akte udruženja i koji svojim djelovanjem posebno doprinose razvoju Udruženja. Podupirući član je poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnosti Udruženja i doprinose razvoju Udruženja u skladu sa Statutom i općim aktima. Pridruženi članovi mogu biti i strani državljani i strane pravne osobe.

Članak 12. Redovnim članom, članom, pridruženim članom i podupirućim članom postaje se potpisivanjem pristupnice s izjavom da se prihvaćaju odredbe ovog Statuta. Po ovjeri pristupnice od strane Predsjednika, pristupni se upisuje u Registar članova koji vodi tajnik. Počasne članove bira Skupština. Tajnik vodi poseban registar počasnih članova.

Članak 13. Prava i obveze članova i redovnih članova HUCUK-a su:

• • • • •

pravo da biraju i budu birani u sva tijela HUCUK-a pravo da aktivno sudjeluju u radu Udruge pravo predlaganja mjera i aktivnosti radi što učinkovitijeg ostvarivanja ciljeva i zadaća Udruge pravo davanja primjedbi na rad Udruženja i njegovih tijela obveza poštivanja Statuta i drugih akata Udruge Prava i obveze počasnih članova su:

• • • •

da pomažu u realizaciji ciljeva i djelatnosti Udruženja da daju prijedloge i sugestije Skupštini, koja je to dužna razmotriti dužni su čuvati ugled Udruženja imaju pravo sudjelovanja u radu tijela Udruženja, ali bez prava glasa. Prava i obveze podupirućih članova:

Podupirući članovi imaju sva prava i obveze kao i počasni članovi, izuzev sudjelovanja u radu tijela Udruženja.

Članak 14. Članstvo u HUCUK-u prestaje:

• •

dragovoljnim istupom ili smrću; isključenjem zbog nepoštivanja Statuta ili nanošenja štete ugledu i poslovanju HUCUK-a. Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

Članak 15. HUCUK se dobrovoljno učlanjuje u međunarodne udruge. Odluku o učlanjenju donosi Skupština.


IV. TIJELA HUCUK-a Članak 16. Tijela HUCUK-a su:

• • • •

Skupština Predsjednik Dopredsjednik Tajnik

SKUPŠTINA Članak 17. Skupština je najviše tijelo upravljanja HUCUK-a. Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi HUCUK-a. Članak 18. Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Redovite i izborne sjednice Skupštine saziva Predsjednik. U odluci o sazivanju Skupštine, Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice. Izvanrednu skupštinu saziva Predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvat će je predlagatelj uz prijedlog dnevnog reda, dana, vremena i mjesta održavanja sjednice. Skupština se saziva dostavljanjem pismenih ili elektronskih poziva redovnim članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice. Članak 19. Skupštini predsjedava Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi HUCUK-a. Članak 20. Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova osim kod odluka o usvajanju ili promjenama Statuta ili o prestanku rada HUCUK-a za koje su potrebni glasovi dvije trećine nazočnih članova. Odluke se donose javnim ili tajnim glasovanjem. Odluku o tajnosti glasovanja donose članovi skupštine sa najmanje jednom trećinom glasova prisutnih članova. Članak 21. Skupština HUCUK-a:

• • • • • • • •

donosi i mijenja Statut HUCUK-a; bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika, tajnika te delegate u druga udruženja; utvrđuje planove i programe rada HUCUK-a; usvaja financijski plan i završni račun; ocjenjuje rad izabranih tijela između dvije sjednice; odlučuje o prijemu počasnih članova odlučuje o učlanjenju u međunarodne udruge i organizacije odlučuje o prigovorima i žalbama članstva


• •

obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom; odlučuje o prestanku rada HUCUK-a.

PREDSJEDNIK Članak 22. Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine, s mogućnošću neograničenog broja reizbora u kontinuitetu. Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Čl. 23. Predsjednik: − zastupa Udrugu, − saziva Skupštinu Udruge, − rukovodi radom Skupštine Udruge, − utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje, − utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada, − brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge, − upravlja imovinom Udruge, − podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge, − imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke, − brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge, − nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge, − donosi odluke o isključenju člana iz Udruge, − obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

DOPREDSJEDNIK Članak 24. Dopredsjednika bira Skupština. Mandat dopredsjednika traje 4 godine s mogućnošću neograničenog broja reizbora u kontinuitetu. Obveze dopredsjednika su:

• •

pomaže u radu Predsjednika HUCUK-a; u slučaju spriječenosti Predsjednika vrši njegovu funkciju.

Dopredsjednik odgovara za svoj rad Skupštini.

Članak 25.

TAJNIK

Tajnika bira Skupština. Mandat tajnika traje 4 godine s mogućnošću neograničenog broja reizbora u kontinuitetu. Obveze tajnika su:

• •

vodi registar članova HUCUK-a, brine se za uredno poslovanje administracije,


• • • •

čuva arhivu, sastavlja tajničko izvješće za Skupštinu, sakuplja i sređuje izvješća Sekcija i Ogranaka obavlja druge dužnosti koje mu povjeri Predsjednik HUCUK-a.

Tajnik odgovara za svoj rad Skupštini.

V. SEKCIJE I OGRANCI Članak 26. Sekcije se osnivaju za pojedina uža područja djelovanja HUCUK-a. Osnivanje i rad Sekcija razradit će se posebnim Pravilnikom. Sekcije nemaju pravnu osobnost. Članak 27. Radi bolje povezanosti članstva i boljeg rada, HUCUK može osnivati svoje Ogranke. Ogranci nemaju pravnu osobnost. Osnivanje i rad Ogranaka razradit će se posebnim pravilnikom.

VI.

IMOVINA HUCUK-a I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 28. Imovinu HUCUK-a čine:

• • •

novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine

Članak 29. HUCUK stječe imovinu od:

• •

dobrovoljnih priloga i darova; iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Članak 30. Financijskim poslovanjem upravlja Predsjednik prema zakonskim propisima i prema financijskom planu za svaku godinu. Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII.

PRESTANAK RADA HUCUK-a

Članak 31. HUCUK prestaje sa radom u slučajevima:

• •

predviđenim zakonom; odlukom Skupštine


U slučaju prestanka rada HUCUK-a, imovina će pripasti pravnoj ili fizičkoj osobi po odluci Skupštine.

VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32. Sva unutarnja pitanja HUCUK-a, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima, koje donosi Skupština. Članak 33. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština. Članak 34. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut usvojen na Skupštini dana 08.11.2006. godine. Članak 35. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u registar pri nadležnom tijelu državne uprave.

U Zagrebu, 20.03.2009.

Predsjednik Željko Gardlo

[Title will be auto-generated]  

http://svetac35.com/hucuknovi/images/brusura/statut.pdf

[Title will be auto-generated]  

http://svetac35.com/hucuknovi/images/brusura/statut.pdf

Advertisement