Page 1

AUXILIA

Pripreme iz fizike

stranica 1 od 9

Republike Austrije 19 damir@auxilia.hr

GRUPA C

Ime i prezime: TEST IZ FIZIKE (IMPULS SILE I KOLIČINA GIBANJA, ENERGIJA, AKCELERIRANI SUSTAVI, GRAVITACIJA, FLUIDI, MOLEKULARNO-KINETIČKA TEORIJA, TERMODINAMIKA)

TEST S RJEŠENJIMA

1. Tijelo se giba pravocrtno pri čemu se brzina ( u m/s) u ovisnosti o vremenu (u s) mijenja prema danom grafu:

a.) koji od dolje ponuđenih grafova najbolje opisuje količinu gibanja tijela? p=mv, p(t)=mv(t), m - konstanta

odg____A___(1 bod)__

b.) koji od dolje ponuđenih grafova najbolje opisuje kako se mijenja kinetička energija tijela? odg. __B__ (1 bod)_____


AUXILIA

Pripreme iz fizike

stranica 2 od 9

Republike Austrije 19 damir@auxilia.hr

2. Na slici vidimo dva satelita u orbiti oko Zemlje. Orbite su kružne i svaki satelit se na orbiti giba stalnom brzinom. Ako je masa Satelita #2 dvostruko veća od mase Satelita #1, čija brzina je veća: A. Satelita #1, za faktor 1.41 B. Satelita #1, za faktor 2 C. Satelita #2, za faktor 1.41 D. Satelita #2, za faktor 2 E. niti jednog, imaju jednake brzine

odg. __A__ (1 bod)_____ 3. Ako kuglica mase 50 g (specifičnog toplinskog kapaciteta 0.9 kJ/kg·℃), početno na temperaturi 20℃ apsorbira 100 J topline, izračunajte konačnu temperaturu kuglice?

odg. _22.22℃__ (1 bod)______


AUXILIA

Pripreme iz fizike

stranica 3 od 9

Republike Austrije 19 damir@auxilia.hr

4. Tijekom svakog ciklusa, toplinski stroj s korisnošću 25% prima 800 J topline. Izračunajte koliku toplinu ovakav stroj “otpušta” u okolinu.

odg. _600 J__ (1 bod)______ 5. Slika prikazuje sudar dvaju tijela na ravnoj podlozi na kojoj zanemarujemo trenje. Tijelo mase m prije sudara miruje.

a.) izračunajte ukupnu količinu gibanja tijela poslije sudara.

odg. _32 kg m/s__ (1 bod)______ b.) ako je sudar savršeno elastičan, izračunajte ukupnu kinetičku energiju tijela poslije sudara.

odg. _128 J (1 bod)______ c.) ako pretpostavimo da je došlo do neelastičnog sudara, izračunajte zajedničku brzinu tijela poslije sudara ako je m=12 kg.

odg. 2 m/s (1 bod)


AUXILIA

Pripreme iz fizike

stranica 4 od 9

Republike Austrije 19 damir@auxilia.hr

6. Uzorak idealnog plina zagrijavamo sve dok se početna temperatura plina ne udvostruči. Koji od ponuđenih odgovora najbolje opisuje ovakav proces zagrijavanja plina: A. srednja kvadratična brzina molekula se udvostručila B. srednja kinetička energija molekula povećala se za faktor 1.41 C. srednja kinetička energija molekula povećala se za faktor 4 D. molekule imaju različite brzine, ali srednja kvadratična brzina se povećala za faktor 1.41 E. molekule imaju različite brzine, ali srednja kvadratična brzina se povećala za faktor 2

odg. __E__ (1 bod)_____ 7. Komad leda, početno na -20℃, zagrijavamo do temperature 120℃. Koji od ponuđenih grafova opisuje promjenu temperature s vremenom za dani proces?

ccc

zagrijavanje leda, taljenje leda, zagrijavanje vode, isparavanje vode, zagrijavanje pare

odg. __A__ (1 bod)_____


AUXILIA

Pripreme iz fizike

stranica 5 od 9

Republike Austrije 19 damir@auxilia.hr

8. Četiri sile djeluju na tijelo kako se ono giba duž puta L (slika). Ukupni rad sila duž puta računamo prema: A. (F+Ftr)·L B. (F-Ftr)·L C. (FN-Fg)·L D. (FN+Fg)·L E. (F-FN+Ftr-Fg)·L rezultantna sila duž puta jest FR=F-Ftr rad W=FR ·L

odg. __B__ (1 bod)_____

9. Čestica se giba po kružnoj putanji radijusa 0.2 m s konstantnom kinetičkom energijom 4 J. Izračunajte ukupnu silu na česticu.

odg. __40 N__ (1 bod)_____ 10. Jabuka pada na Zemlju zbog gravitacijskoga privlačenja između nje i Zemlje. Označi li se sila kojom Zemlja privlači jabuku s F1, a sila kojom jabuka privlači Zemlju s F2, u kakvome su odnosu iznosi tih dviju sila? A. F1<F2 B. F1=F2 C. F1>F2 D.F1≈F2 odg. __B__ (1 bod)_____ 11. Tijelo K gustoće ρK i tijelo L gustoće ρL drže se uronjeni ispod površine vode gustoće ρ. Kada se tijela ispuste, tijelo K ispliva, a tijelo L ostane u istome položaju. Koji odnos vrijedi za gustoće tijela i vode? A.ρK<ρ<ρL B. ρK<ρ=ρL C.ρK<ρL<ρ D.ρK=ρ<ρL

odg. __B__ (1 bod)_____


AUXILIA

Pripreme iz fizike

stranica 6 od 9

Republike Austrije 19 damir@auxilia.hr

12. Temperatura idealnoga plina je 0℃. Na kojoj će temperaturi tlak plina biti dva puta veći od tlaka plina pri 0℃ ako se obujam plina drži stalnim? Odgovor dati u kelvinima.

odg. __546 K__ (1 bod)_____ 13. Voda se zagrijava u aluminijskome loncu uz stalno miješanje. Početno su voda i lonac na temperaturi od 20℃. Nakon što zajedno prime 175.2 kJ topline, temperatura vode i lonca poveća se na 60℃. Ako je masa vode 1 kg, masa lonca 0.2 kg, a specifični toplinski kapacitet vode 4200 J/kg K, koliki je specifični toplinski kapacitet aluminija?

odg. __900 J/kg ℃__ (1 bod)_____ 14. Pri stalnome tlaku od 105 Pa plin obavi rad od 1000 J. Za koliko se povećao obujam plina?

odg. __0.01 m3 __ (1 bod)_____


AUXILIA

Pripreme iz fizike

stranica 7 od 9

Republike Austrije 19 damir@auxilia.hr

15. Zgrada od opeke ima visinu 20 m po zimi pri temperaturi od -10℃. Koeficijent linearnog rastezanja opeke iznosi 10-5 K-1. a.) Kolika je visina zgrade pri temperaturi od 0℃?

odg. __20.002 m__ (1 bod)_____ b.) Za koliko će se promijeniti visina zgrade od zime do ljeta kad temperatura iznosi 25℃

odg. __0.007 m__ (1 bod)_____ 16. Komad pluta obujma 500 cm3 pliva na vodi. Pluto pritisnemo rukom tako da ono potpuno uroni u vodu. Gustoća pluta iznosi 300 kg m-3, a vode 1000 kg m-3. a.) Kolikom silom uzgona djeluje voda na pluto kada je pluto potpuno uronjeno u vodu?

odg. 5 N (1 bod)____ b.) Kolikom silom trebamo djelovati na pluto da bi ono mirovalo ispod površine vode?

odg. 3.5 N (1 bod)____


Hrvatski jezik AUXILIA Fizika

Pripreme iz fizike

stranica 8 od 9

Republike Austrije 19 damir@auxilia.hr

17. Idealni plin prolazi kružni proces (A→B→C→A) prikazan na slici. B C

I.32.tekst

0 1

Vuk i janje

2 3 4 boda

1.

A. B. C. D.

2.

a.) Na kojem se dijelu kružnoga procesa ne obavlja rad? 32.1. ne vrši

odg. AB (1 bod)____

b.) Za koliko se promijeni unutarnja energija plina pri ovome kružnom procesu?

A. Eshila

B. C.

za kružni proces vrijedi ΔU=0

32.2.

A.

D. odg. ΔU=0 (1 bod)____

c.) Izračunajte obavljeni rad.

3.

A.

32.3.

odg. 1000 J (1 bod)____

B. C. D.

4.

A. B. C. D.


AUXILIA

Pripreme iz fizike

stranica 9 od 9

Republike Austrije 19 damir@auxilia.hr

max=24 boda

ocjene prema postotku (skalirano prema pragovima DM 2010./2011.) nedovoljan (1) dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odliÄ?an (5)

0-25% 26-35% 36-58% 59-75% 76-100%

Rezultat testa

Komentar

Ocjena

Test C rjesenja  

rjesenja testa, termodinamika

Test C rjesenja  

rjesenja testa, termodinamika

Advertisement