Page 1

SAT_Kirigami_1 1. Ako je 34x = 81 tada je x= A. 3/4 B. 1 C. 3 D. 9/4 E. 9 2. Točke A, B, C i D smještene su na pravac u navedenom redoslijedu. Ako je AC=13, BD=14 i AD=21, tada BC iznosi A. 12 B. 9 C. 8 D. 6 E. 3 3. Udaljenost između točaka (-3,5) i (-3,-12) jest A. √17 B. 7 C. 9 D. 17 E. √60 4. O kojem broju je riječ ako treći korijen iz drugog korijena tog broja iznosi 2? A. 16 B. 64 C. 128 D. 256 E. 1024 5. Ako je 7a+2b=11 i a-2b=5 tada a iznosi A. -2 B. -1.5 C. -0.5 D. 1.4 E. 2 2 6. Ako je f (x) = x − 3x tada f (−3) iznosi A. 0 B. 3.3 C. 6 D. 9.9 E. 18

7. Ako je m proporcionalno s n i A. 0.44 B. 2.27 C. 4.10 D. 8.20 E. 11.00

m n

= 5 , koliko iznosi m za n=2.2 ?


8. Koliko iznosi koeficijent smjera (nagib pravca) danog s 3y-5=7-2x ? A. -2 B. -2/3 C. 3/2 D. 2 E. 6 9. (n A. n9 B. n16 C. n19 D. n36 E. n40

3 6

) ·(n4 ) n2

5

jednako je

10. Bandimir je započeo “mali biznis” s prodajom bundeva. Ako za opskrbu bundevama troši 200$, a svaku prodaje po 4$, koja od ponuđenih funkcija ispravno opisuje Bandimirov prihod (bilo u vidu dobitka ili pak gubitka) za prodaju x bundeva? A. f(x)=800x B. f(x)=200x+4 C. f(x)=200x-4 D. f(x)=4x+200 E. f(x)=4x-200 11. Za 0<n<1, sve od dolje ponuđenog je točno OSIM A. n2 <√n B. n < n C. |n| < n D. −n < n 1 E. n < n 12. Koji od ponuđenih pravaca je okomit na pravac 3x-2y=16 ? A. 3x-2y=25 B. 3x+2y=16 C. 2x-3y=7 D. 6x+9y=16 E. 6x-9y=32 2

x −4 8 13. Ako je definiran, izraz ( 4 )( 2x+4 ) jest jednak A. 1 B. x C. x-2 D. x+2 E. 2x2-8

14. Oplošje kugle je 75 cm2. Koliki je volumen kugle (u cm3) ? A. 2.443 B. 5.968 C. 14.581 D. 18.75 E. 61.075


15. Uz i2 = −1, vrijedi da je A. 3 − 2i B. 4 − 3i C. 7 + 2i D. 8 − 6i E. 9 + 6i

(3−i)2 2

=

16. Koji od ponuđenih odgovora predstavlja graf za |y| ≥ 3

17. Prema danoj slici, ako je m||n i b=125, tada je d+f= A. 50 B. 55 C. 110 D. 130 E. 180 18. Na kojim koordinatama graf 3y+5=x-1 siječe y-os ? A. (0,-2) B. (0,-1) C. (0,1/3) D. (-2,0) E. (-6,0) 19. Ako je f(x)=5-2x i g(x)=x2+7, tada je f(g(2))= A. -17 B. -8 C. 8 D. 17 E. 24


20. Prema danoj slici, vrijednost x jest oko: A. 0.62 B. 0.79 C. 2.46 D. 3.13 E. 3.15 21. Ako se kocka i kugla dodiruju u točno osam točaka, što od ponuđenog jest točno? A. kugla je upisana u kocku B. kocka je upisana u kuglu C. promjer kugle jednak je duljini jedne stranice kocke D. kugla i kocka imaju jednake volumene E. kugla i kocka imaju jednako oplošje 22. Ako je f(x)=2x2+2, tada je f(x+4)= A. 2x2+4 B. 2x2+6 C. 2x2+x+6 D. 2x2+16x+32 E. 2x2+16x+34 23. Koliku vrijednost može poprimiti x koji zadovoljava A. 0.11 B. 2.42 C. 9.00 D. 10.24 E. 13.76 24. Ako vrijedi A. cos θ B. sin θ C. tan θ D. sin2 θ E. tan2 θ

0◦ < θ < 90◦ , tada je

( cos1 θ −

(x−3)2

√ 25. Što je domena funkcije f (x) = 5x x+10 A. svi realni brojevi B. svi realni brojevi manji od 2 C. svi realni brojevi između -10 i 0 D. svi realni brojevi veći od -7 E. svi realni brojevi veći od -10 osim 0

√ 9( x−2)2 4

sin θ tan θ )(cos θ)

= 6.25

=

SAT test  

SAT test