Page 1

AUXILIA

Pripreme iz fizike

stranica 1 od 6

Republike Austrije 19 Zagreb damir@auxilia.hr

dz_8 TITRANJE, VALOVI

1. Vremenska ovisnost elongacije tijela koje harmonijski titra dana je izrazom y=2 cm sin(π s-1 t). Kako glasi izraz za brzinu toga tijela u ovisnosti o vremenu? A. v=2 cm/s sin(2π s-1 t) B. v=2π cm/s sin(π s-1 t) C. v=2 cm/s cos(2π s-1 t) D. v=2π cm/s cos(π s-1 t) 2. Tijelo vezano na oprugu titra oko ravnotežnoga položaja. Kako se naziva najveći pomak od ravnotežnoga položaja? A. period B. frekvencija C. elongacija D. amplituda 3. Duljina neopterećene elastične opruge je 0.15 m. Na oprugu ovjesimo uteg mase 0.1 kg i zatitramo. Period harmonijskoga titranja utega na opruzi iznosi 0.5 s. Kolika će biti duljina opruge opterećene tim utegom nakon što titranje prestane? 4. Uteg mase 0.5 kg visi na niti duljine 1 m. Uteg otklonimo iz položaja ravnoteže i pustimo da titra. Kolika je napetost niti u trenutku kad uteg prolazi položajem ravnoteže brzinom 0.7 m/s? A. 5.2 N B. 6.8 N C. 4.8 N D. 6 N E. 7.2 N 5. Jedno matematičko njihalo ima titrajno vrijeme 4 s, a drugo 3 s. Koliko je titrajno vrijeme matematičkog njihala čija je duljina jednaka zbroju duljina prva dva njihala?


AUXILIA

Pripreme iz fizike

stranica 2 od 6

Republike Austrije 19 Zagreb damir@auxilia.hr

6. Titrajni krug sastoji se od zavojnice induktiviteta L=0.5 mH i promjenjivog kondenzatora čiji kapacitet varira od 50 pF do 500 pF. Odredite najmanju valnu duljinu na koju rezonira taj krug. 7. Njihalo preneseno sa Zemlje na Mjesec harmonijski titra periodom koji je 2.45 puta duži od perioda harmonijskoga titranja toga njihala na Zemlji. Koliko iznosi ubrzanje slobodnoga pada na Mjesecu, ako je ubrzanje slobodnoga pada na Zemlji g? A. g/6 B. g/2.45 C. 2.45 g D. 6 g 8. Uteg mase m ovješen o oprugu konstante k titra periodom T. Kojim će periodom titrati uteg mase 4m ovješen o istu oprugu? A. 2 T B. 4 T C. 8 T D. 16 T 9. Uteg je ovješen na elastičnu oprugu. Što će se dogoditi s periodom titranja ako na oprugu ovjesimo još jedan uteg? A. Smanjit će se. B. Ostat će nepromijenjen. C. Povećat će se. 10. Električni titrajni krug sastoji se od zavojnice induktiviteta 2 mH i kondenzatora kapaciteta 80 µF. Koliko iznosi vlastita frekvencija toga titrajnoga kruga? A. 99 Hz B. 398 Hz C. 1254 Hz D. 2500 Hz 11. Elastičnu zavojnicu na koju je ovješen uteg izvučemo iz položaja ravnoteže za 2 cm i pustimo titrati. Konstanta elastičnosti zavojnice iznosi 1000 Nm-1. Nakon nekoga vremena zavojnica prestane titrati. Koliko je energije zavojnica predala okolini tijekom titranja?


AUXILIA

Pripreme iz fizike

stranica 3 od 6

Republike Austrije 19 Zagreb damir@auxilia.hr

12. Tijelo mase 0.1 kg titra na elastičnoj opruzi tako da je vremenska ovisnost elongacije opisana izrazom x=0.05·sin(20t+30o) pri čemu je x u metrima, a t u sekundama. a.) Kolika je amplituda titranja tijela?

Fizika

b.) Kolika je konstanta elastičnosti opruge?

13. Na crtežu su prikazana četiri njihala koja vise na vodoravnoj šipci. Po dva njihala su jednakih duljina: njihala21. K i Na  crtežu  su  prikazana  četiri  njihala  koja  vise  na  vodoravnoj  šipci.  Po  dva  njihala N duža su od njihala L i M. Utezi od 10 dag ovješeni su na nji     na   duljina:  njihala  K  i  N  duža  su  od  njihala  L  i  M.  Utezi  od  10  dag  ovješeni  su  na  njih hala K i L, a utezi od 5 dag njihala M i N.       a  utezi  od  5  dag  na  njihala  M  i  N.

Mjerenjem trebate otkriti kako duljina njihala utječe na period njihanja. Za mjerenje je dovoljno rabiti samo dva njihala. Koja dva njihala trebate uporabiti da to otkrijete?              Mjerenjem  trebate  otkriti  kako  duljina  njihala  utječe  na  period  njihanja.  Za  mjeren A. K i L B. L i M C. L i N D. K i N

    je  dovoljno  rabiti  samo  dva  njihala.  Koja  dva  njihala  trebate  uporabiti  da  to  otkrije A.    K  i  L   B.    L  i  M C.    L  i  N D. K i N

14. Matematičko njihalo duljine 1 m njiše periodom od 2 s. Koliki bi bio period toga njihala 22. Otpornik  i  zavojnica  spojeni  su  serijski  na  izvor  izmjeničnoga  napona.   kada bi mu duljinu skratili na četvrtinu početnoga iznosa?

             Ako  se  frekvencija  napona  smanji,  što  će  se  dogoditi  s  ukupnim  otporom  kruga?

15. Tijelo mase m objesi se na oprugu i zatitra. U jednoj minuti ono napravi 70 titraja. Kada se masa tijela poveća za 10 g broj titraja u minuti smanji se za 1 titraj. Kolika je A.  Smanjit  će  se. B.    Ostat  će  nepromijenjen. konstanta opruge? A. 6626 N/m

C.  Povećat  će  se.

B. 6.63 N/m C. 17.8 N/m D. 18.4 N/m

23.    Elektroskop  je  negativno  nabijen  zbog  čega  je  kazaljka  elektroskopa       otklonjena  za  neki  kut.  Ako  se  elektroskopu  približi  negativno  nabijeni  štap         (bez  doticanja),  što  će  se  dogoditi  s  kutom  otklona  kazaljke  elektroskopa? A.    Smanjit  će  se. B.    Ostat  će  nepromijenjen. C.    Povećat  će  se.


Fizika

AUXILIA

Pripreme iz fizike

stranica 4 od 6

Republike Austrije 19 Zagreb damir@auxilia.hr

37. Crtež prikazuje  tijelo  mase  m  ovješeno  o  oprugu  konstante  50  N/m.   Oprugu  rastegnemo  za  5  cm  i  pustimo  titrati. 16. Crtež prikazuje tijelo mase m ovješeno o oprugu konstante 50 N/m. Oprugu rastegnemo za 5 cm i pustimo titrati.

Kinetička energija tijela najveća je u položaju označenom slovom _______. Elastična potencijalna energija najveća je u položajima označenima slovima ______ i

37.1. Kinetička  energija  tijela  najveća  je  u  položaju  označenom  slovom     ______. Izračunajte ukupnu energiju ovoga oscilatora.

37.2. Elastična  potencijalna  energija  najveća  je  u  položajima  

17. Tijelo mase M nalazi se u ravnoteži na opruzi. Masa M započne titrati oko ravnoženog položaja na način da ju povučemo prema označenima slovima      i     dolje.za 10 cm i potom pustimo. Vrijeme potrebno masi da prvi put dođe do ravnotežnog položaja jest 0.5 s. Koji redak, A do D, ispravno opisuje titranje mase M?

37.3. Izračunajte  ukupnu  energiju  ovoga  oscilatora.

Prostor za  računanje

18. Koja od ponuđenih tvrdnji je točna za prisilne oscilacije i rezonanciju? A. Oscilirajuće tijelo koje ne rezonira, će postići svoju vlastitu frekvenciju nakon prestanka djelovanja prisilnog titranja na nj B. Pri rezonanciji, pomak oscilirajućeg tijela je protufazan sa tijelom koje prisilno titra C. Njihalo s težom kuglicom teže se prigušuje u odnosu na njihalo s lakšom kuglicom jednake veličine D. rezonancija se pojavljuje jedino u mehaničkim sustavima

.


AUXILIA

Pripreme iz fizike

stranica 5 od 6

Republike Austrije 19 Zagreb damir@auxilia.hr

19. Longitudinalni val frekvencije 100 Hz ima valnu duljinu 3 m. Kolikom se brzinom taj val širi? 20. Točkasti izvor vala titra frekvencijom 50 Hz. Val se širi brzinom od 300 m/s. Kolika je razlika u fazi između točaka koje su 2 m i 8 m udaljene od izvora? A. 0 rad B. π rad C. 6 rad D. 2π rad 21. Sa čamca na mirnom jezeru bačeno je sidro. Promatrač na obali je izmjerio da su valovi koji su se proširili po jezeru, došli do njega za 50 s, a da je razmak između dva susjedna brijega vala 0.5 m. Isto tako je izmjerio da za 5 s 20 valova udari u obalu. Koliko je čamac udaljen od obale? A. 20 m B. 770 m C. 100 m D. 50 m E. 500 m 22. Zadan je val kojega jednadžba glasi: y=4cm ·sin 2π(t/4s - x/4 cm). Predočite grafički titranje točke koja je 3 cm udaljena od ishodišta. 23. Valovi se u nekom sredstvu šire brzinom 3.6 m/s uz frekvenciju 6 Hz. Kolika je razlika u fazi dviju točaka koje su međusobno udaljene 30 cm?

Hrvatski Fizika jezik

24. Graf 1. prikazuje ovisnost elongacije o položaju progresivnoga vala u nekome trenutku, a graf 2. prikazuje ovisnost elongacije o vremenu za isti val. Koliko iznosi valna duljina 19.  Graf  1.  prikazuje  ovisnost  elongacije  o  položaju  progresivnoga  vala  u  nekome  trenutku,   I. tekst λ i period T toga vala?              a  graf  2.  prikazuje  ovisnost  elongacije  o  vremenu  za  isti  val.   A. λ=2 m, T=0.5 s

A. A.

B. B.            Koliko  iznosi  valna  duljina  λ  i  period  T  toga  vala? Pozorno  pročitajte  I.  tekst  (Vuk i janje,  La  Fontaine)  i  odgovorite  na  sljedeća  pitanja.   C. C.

B. λ=2 m, T=1 s

D. D.

C. λ=4 m, T=0.5 s D. λ=4 m, T=1 s A. A.

1. Kojoj književnoj  vrsti  pripada  priloženi  tekst?

B. B.

A.  bajci B.    legendi C.    basni   D.    mitu

C. C. D. D. Graf 1.

Graf 2.

A. λ =  2  m,  T =  0,5  s B. λ  =  2  m,  T = 1 s 2. Kojega  od  navedenih  autora  smatramo  začetnikom  književne  vrste  kojoj   C. λ  =  4  m,  T =  0,5  s pripada  priloženi  tekst? D. λ  =  4  m,  T = 1 s

A. Eshila

A. A. B. B. C.


AUXILIA

Pripreme iz fizike

stranica 6 od 6

Republike Austrije 19 Zagreb damir@auxilia.hr

25. Na konopcu, učvršćenom na oba kraja nalazimo stojni val s 4 trbuha. Ako je udaljenost među zidovima na kojima je učvršćen konopac 6 m, tada je valna duljina stojnog vala: A. 0.67 m B. 1.2 m C. 1.5 m D. 3 m E. 4 m 26. Zvuk čija je valna duljina u zraku 77 cm prelazi iz zraka u vodu. Kolika je valna duljina u vodi? Brzina valova zvuka u zraku je 340 m/s, a u vodi 1500 m/s. A. 1500 cm B. 340 cm C. 240 cm D. 77 cm E. 144 cm 27. Zvučnik ima kružni otvor promjera 20 cm. Pretpostavimo da on emitira zvuk jednoliko čitavim svojim otvorom. Kolika je snaga emitiranog zvuka ako je intenzitet zvuka na otvoru 10-4 W/m2 ?

dz_8_titranje,valovi  

titranje,valovi