Issuu on Google+


presentació

El Manual d’Identitat Visual Corporativa té com a finalitat, reflectir la imatge amb la qual es vol que s’associï l’entitat. Tracta de representar l’essència d’aquesta i traslladar-la a una imatge. Aquesta imatge representativa de “teatre del mar” ha sigut ideada a partir dels valors següents: -Artístic -Contemporaneïtat -Pluralitat -Complicitat Amb aquest manual, a més de presentar la marca es pretén mostrar les diferents aplicacions possibles i les distintes maneres d’aplicació de la marca.

2


marca 4 justificació símbol logotip codi cromàtic família tipogràfica retícula espai vital reductibilitat versions positiu/negatiu versions positiu/negatiu sobre fons de color versions a una tinta versions a una tinta sobre fons de color fons fotogràfic usos incorrectes

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

papereria 19 targeta personal targeta corporativa paper de carta sobre americà

20 21 22 24

3


marca


marca/justificació

justificació

La nova imatge de “teatre del mar” consta de dues parts: símbol i logotip. El símbol està constituït per un vaixell de paper traçat amb línia gestual i fina, negra, amb detalls amb blau clar (per al·lusió l mar). El símbol del vaixell de paper ha sigut seleccionat ja que aquesta imatge és una metàfora, una teatre del que és realment un vaixell. Necessita de la mà de l’home per ser construït , és un element artístic i íntim. Tenint en compte la importància de l’element “mar” dins l’entitat, aquesta imatge és una opció molt representativa.

El logotip està creat amb una tipografia DINpro regular, que ha sigut escollida degut a la sinuositat dels caràcters, que amb conjunt amb el símbol creen una imatge molt neta, subtil i pragmàtica. La nova marca crea una imatge que respira, moderna i representativa de l’entitat “teatre del mar”, molt conseqüent amb els valors que aquesta entitat vol expressar de cara al públic.

5


marca/símbol

símbol

El símbol es pot utilitzar per separat del logotip en diferents aplicacions, però sempre es preferible no deslligar-lo d’aquest.

6


marca/logotip

logotip

Per altre banda el logotip no es pot utilitzar per separat del sĂ­mbol.

7


marca/codi cromàtic

codi cromàtic

PANTONE Process Black EC RGB: 26-23-27 CMYK: 0-0-0-100

PANTONE DE 214-7C RGB: 200-218-238 CMYK: 25-10-0-0

Per assegurar una correcta impressió del color “PANTONE Process Black EC”, s’ha d’imprimir amb la combinació en quadricromia: C:60-M:40-Y:40-K:100.

8


marca/família tipogràfica

família tipogràfica

DINpro (regular)

DINpro (medium)

DINpro (bold)

ABCÇDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ

ABCÇDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ

ABCÇDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ

abcçdefghijklmno pqrstuvwxyz

abcçdefghijklmno pqrstuvwxyz

abcçdefghijklmno pqrstuvwxyz

àèéòóíïúü ÀÈÉÒÓÍÏÚÜ 0123456789

àèéòóíïúü ÀÈÉÒÓÍÏÚÜ 0123456789

àèéòóíïúü ÀÈÉÒÓÍÏÚÜ 0123456789

.,;:-+_¡!¿?”·%$&/( )=*{ }

.,;:-+_¡!¿?”·%$&/( )=*{ }

.,;:-+_¡!¿?”·%$&/( )=*{ }

Sempre que no sigui estrictament necessari evitar-ho, la tipografia s’ha d’utlitzar en la seva versió caixa baixa.

9


marca/retícula

retícula

3x

7x

17 x

10


marca/espai vital

espai vital

2x 2x

11


marca/reductibilitat

reductibilitat

15 mm

12


marca/versions positiunegatiu

versions positiu/negatiu

13


marca/versions positiunegatiu

versions positiu/negatiu sobre fons de color

A partir del 50% de saturació del color de fons, s’ha d’utilitzar la versió en blanc. En cas contrari la versió negra.

14


marca/versions a una tinta

versions a una tinta

15


marca/versions a una tinta

versions a una tinta sore fons de color

A partir del 50% de saturació del color de fons, s’ha d’utilitzar la versió en blanc. En cas contrari la versió negra.

16


marca/fons fotogrĂ fic

fons fotogrĂ fic

17


marca/usos incorrectes

usos incorrectes

Quan s’apliqui la marca sobre fons fotogràfic ha de ser aplicada amb una pastilla blanca ,sempre respectant l’espai vital.

18


papereria


papereria/targeta personal

targeta personal 80mm

r

5 mm

habba babba

50mm

res dent

teatre del mar capità ramonell i boix. nº 90, 07006 palma 652 11 97 40 / 971 24 84 00 www.teatredelmar.com

5 mm

5 mm

5 mm

Aquesta targeta s’ha dissenyat tenint en compte la necessitat de cada empleat de tenir una targeta identificativa amb les dades necessàries per comunicar-s’hi. En la part frontal la tipografia apareix en 6 pt. per la informació del teatre i en 15 pt. per el nom de la persona en concret. En la part posterior la il·lustració s’ha d’imprimir en tinta UVI.

20


papereria/targeta general

targeta general 50mm

5 mm

www.teat ww a redelma marr.co om

50mm

teatre del mar capità ramonell i boix. nº 90, 07006 palma 971 24 84 00 www.teatredelmar.com

5 mm

5 mm

5 mm

Aquesta targeta s’ha dissenyat amb una finalitat promocional, aportant les dades necessàries per posar-se en contacte amb el teatre. En la part frontal la tipografia apareix en 6 pt. En la part posterior la il·lustració s’ha d’imprimir en tinta UVI.

21


papereria/paper de carta

paper de carta (A4) 15mm 10mm

30mm

15mm teatre del mar c/ capitĂ  ramonell i boix. nÂş 90, 07006 palma 971 24 84 00 www.teatredelmar.com

10mm 100mm

15mm

22


papereria/paper de carta

paper de carta (A4)

prova escrita

teatre del mar c/ capità ramonell i boix. nº 90, 07006 palma 971 24 84 00 www.teatredelmar.com

teatre del mar c/ capità ramonell i boix. nº 90, 07006 palma 971 24 84 00 www.teatredelmar.com

23


papereria/sobre americà

sobre americà 20 mm

20 mm 10 mm

teatre del mar c/ capità ramonell i boix. nº 90, 07006 palma. 971 24 84 00 www.teatredelmar.com

10 mm

www.teatredelmar.co

24teatre del mar, manual corporatiu