Page 1

Mokymo(si) galimybės virtualioje erdvėje

Parengė: Romas Papinigis -2011 – dalykas.mums.lt


I.Mokytojo galimybės

Mokymo kompiuterinių programų(toliau - MKP) naudojimo ir taikymo pamokose sėkmę lemia: - dalyko mokytojo kompetencija ir

komunikacija; - informacinių technologijų išmanymas; - informacinių technologijų resursai ir tinkamas panaudojimas; - kabineto paruošimas, mikroklimatas ir mokinių pasiruošimas (įgūdžiai ir gebėjimai).


II.Mokytojo galimybės

Mokytojas MKP naudoja dirbdamas su: - visa klase (demonstracija, problemų

sprendimui, gauto sprendimo tikrinimui, diskusija); - grupe mokinių (informacijos paieškai, testavimui, žinių įtvirtinimui, įgūdžių formavimui); - mokiniu (informacijos paieškai, testavimui, projektiniam darbui).


III.Internetas ir informacijos paieška

Tai informacijos priemonė mokymui (mokytojui): - mokyti ir skatinti savarankiškai ieškoti informacijos, ją atrinkti ir kūrybiškai panaudoti; - lavinti darbo internete įgūdžius; - skatinti mokinių savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą. Tai informacijos priemonė mokymuisi (mokiniui): - susipažinti su paieškos sistemomis; - atsirinkti medžiagą ir įvertinti jos pasinaudojimo galimybėmis.


III.Internetas ir informacijos paieška

 Naudojamos informacijos paieškos:

www.google.lt – paieška Lietuvoje; www.info.lt – žemėlapių ir interneto paieška; www.surask.lt – lietuviškų svetainių paieška; www.on.lt – www buveinių rodyklė; http://www.penki.lt/search.aspx?Element=&=&La ng=LT – video, grafikos, garso įrašo ir kt. paieška; www.delfi.lt – nuorodų katalogai.


III.Internetas ir informacijos paieška

 Naudojama dalykinė informacija mokymui(si): - informacijos šaltiniai (enciklopedijos, žodynai, žinynai, metodinės literatūros rinkiniai, vaizduojamojo meno ir muzikos kolekcijos, kt.); - Lietuvos švietimo svetainėse (http://www.ipc.lt, portalas.emokykla.lt) bei kitur (pvz., http://www.tinklas.lt) kaupiamos ir skleidžiamos įvairios nemokamos ir laisvai platinamos lietuviškos bei kitų šalių mokomosios kompiuterinės priemonės; - IKT priemonės interneto puslapiuose (adresai nurodyti teminiuose planuose); - praktinės užduotys (testai, teksto suvokimo užduotys ir kt.) asmeniniuose tinklaraščiuose.


III.Internetas ir informacijos paieška

 Pamokų, kuriose vyksta informacijos paieška internete, schema: • Pamokos temos ir tikslų skelbimas. Mokinių sudominimas pateikta tema, jos aktualizavimas. • Užduočių skyrimas (pasidalinimas darbu). • Informacijos paieška, skaitymas, vertinimas. • Informacijos atranka ir pasiruošimas pristatymui. • Informacijos pateikimas. • Pateiktos informacijos aptarimas, apibendrinimas ir moksleivių darbo įvertinimas. • Informacijos paieška internete gali būti atliekama individualiai, mokiniai gali dirbti ir grupėmis.


III.Internetas ir informacijos paieška

Sėkmingo darbo sąlygos: - Mokytojas turi gerai pažinti mokinius ir

parinkti jų interesus ir galimybes atitinkančias užduotis, žinoti jų darbo kompiuteriu įgūdžius. - Mokiniai turi žinoti, kokia informacija ir kam renkama, kaip bus vertinamas jų atliktas darbas.


IV.Kompiuterinės lietuvių kalbos mokymo(si) programos

Tai mokymo priemonė (mokytojui): - ruošiantis pamokoms; - kelti kvalifikaciją, komunikuoti, konsultuoti(s), rengti dokumentaciją, įvairiai medžiagai ir informacijai saugoti, duomenims apdoroti; - vesti pamokas; - skirti ir tikrinti namų darbus; - grupiniam, projektiniam darbui vykdyti.


IV.Kompiuterinės lietuvių kalbos mokymo(si) programos

Tai mokymosi priemonė (mokiniui): - ugdyti kalbinius komunikacijos gebėjimus,

bendravimo kultūrą; - nuosekliai, tiksliai ir taisyklingai perteikti informaciją, gebėti kryptingai naudotis ir vertinti įvairių informacijos šaltinių duomenis, juos atsirinkti; - ugdyti savo lingvistinę ir kultūrinę kompetenciją.


V. Mokymo ir mokymosi programos (angl. tutee)

► Demonstravimo; ► Eksperimentavimo ir modeliavimo; ► Konstravimo ir modeliavimo; ► Pratybų ir praktikos; ► Kontroliuojančios; ► Savarankiško mokymosi; ► Mokomieji žaidimai.


1.Mokomosios programos (demonstravimo ir žinių tikrinimo priemonės)

Skiriamos plakatų, vaizdo ir garso medžiagai rodyti, derinami keli informacijos pateikimo būdai: tekstas, garsas ir vaizdas. Mokiniai tėra tik žiūrovai, tačiau jomis patogu naudotis, kai turime mažai kompiuterių ar norima vaizdžiai pristatyti temą, sužadinti mokinių motyvaciją. Tai demonstravimo priemonės, naudojant taikomąsias programas (PowerPoint, Microsoft Word). Be to, tinka pasitikrinti žinias.


1.Mokomosios programos (demonstravimo ir žinių tikrinimo priemonės)

► V.Krėvė-Mickevičius ir testas (http://mokykla.ku.lt/versme/baltija2/index.htm) ►M.Martinaitis (http://rugelis.night.lt/martinaitis/) ► Literatūros ir dailės paminklai Lietuvos žemėlapyje (http://mokykla.ku.lt/versme/paminklai/) ► J.Aistis, S.Nėris, A.Miškinis, B.Brazdžionis ir testas (http://mokykla.ku.lt/versme/poetai/index.htm) ► M.Mažvydas (http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/index.htm) ► M.Daukša (http://postilla.mch.mii.lt/Default.htm)


2.Mokomosios programos (pratybų ir praktikos priemonės)

Skiriamos kalbos ir literatūros teorinėms žinioms įtvirtinti ir praktiniams įgūdžiams ugdyti (kartojimas ir įsiminimas). Jos pakeičia įprastas mokymo priemones (vadovėlius, demonstravimo priemones, pratybų sąsiuvinius) bei mokytoją. Tokiu būdu susidaro reikiami įgūdžiai ir įtvirtinamos žinios. Aiškiai nurodoma mokiniui, ką reikia daryti: taikant mokomojo dalyko taisykles, daug kartų kartojant tas pačias užduotis tikimasi įtvirtinti mokinio įgūdžius tokio tipo užduotims spręsti.


2.Mokomosios programos (pratybų ir praktikos priemonės)

► Lietuvių kalbos rašybos kompiuterinis sąvadas (lietuvių rašybos taisyklių įtvirtinimas, taisyklingos rašybos įgūdžių formavimas; rašybos žaidimai, gramatika, pratimai, diktantai) (CD) ► Lietuvių tautosaka (šiuolaikinė, pasakojamoji, dainuojamoji, apeiginė; tautosakos rinkimo ir tyrinėjimo istorija) (CD) ►Žodis po žodžio (leksika, kalbos kultūra; pratimai) (CD) ►Kompiuterizuoti lietuvių kalbos skyrybos pratimai (CD) ►Eksternas (interaktyvūs testai) (DEMO versija internete) ► Grašienė R. Kalbos kultūros užduotys (CD) ► CD plokštelės (pvz., „Iš Maironio rinkinio“) ir kt.


3.Mokomieji kompiuteriniai žaidimai

► Kieti riešutėliai (sukurta dalis “Tadas Blinda.Kirčiavimas”) (http://kalbosnamai.lt/images/zaidimas/KietiRiesuteliaiInstal.exe) ► Kalbos mokymosi pratimai (http://www.lt.lefo.net/ arba http://www.miksike.lt/)


VI.Pagalbinės mokymo programos (angl. tool)

► Įvairūs paketai: - tekstų rengimas, - skaičiuoklės, - duomenų bazės, - grafikos ir vaizdo redaktoriai, - integruoti taikomieji paketai. Skiriamos papildomam savarankiškam mokymui(si): apdorojant duomenų srautą, tvarkant įvairią informaciją (tekstinę, grafinę ir kt.). Tai dažniausiai standartiniai taikomieji paketai:


1.Taikomosios programos (informacijos apdorojimo priemonės)

- tekstinei informacijai tvarkyti (pvz., Microsoft Word); - skaitmeninei informacijai tvarkyti (pvz., Microsoft Excel); - grafinei informacijai tvarkyti (pvz., Paintbrush, Paint); - demonstracinei medžiagai paruošti (pvz., Microsoft PowerPoint); - informacijai sujungti (integruoti paketai, kaip Open Office, IBM Works ir kt.); - informacinėms ir komunikacinėms paslaugoms internete realizuoti (pvz., Mozilla, Internet Explore, Outlook Express).


1.Taikomosios programos (informacijos apdorojimo priemonės)

► Teksto rengyklės (OpenOffice.org rašyklė, Microsoft Word, AbiWord) – tekstiniams dokumentams parengti. ► Skaičiuoklės (žinomiausios OpenOffice.org, Microsoft Excel, Lotus 123) – informacijos duomenims apdoroti. ► Duomenų bazių valdymo sistemos (žinomiausios yra OpenOffice.org duomenų bazė, Microsoft Access, MySQL) – saugomiems duomenims tvarkyti ir laikyti. ► Pateikčių rengyklė (pvz., OpenOffice.org pateiktys bei pristatymai, Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance) – profesionalioms pateiktims parengti, atspausdinti popieriuje, skaidrioje plėvelėje arba demonstruoti prie kompiuterio prijungtu projektoriumi. ► Žiniatinklio naršymo programos (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer) – naršyti ir rinkti informaciją.


Taikomosios programos

Teksto rengyklės (OpenOffice.org rašyklė, Microsoft Word, AbiWord) – tekstiniams dokumentams parengti

Skaičiuoklės (OpenOffice.org, Microsoft Excel, Lotus 123)


Taikomosios programos Duomenų bazių valdymo sistemos

Pateikčių rengyklė


Taikomosios programos

Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer. Naudojantis vien naršykle galima atlikti nemažai užduočių, kurioms anksčiau reikėdavo specialios programinės įrangos. Pavyzdžiui, naudojantis Google dokumentais galima redaguoti tekstą, kurti ir leisti pateiktis, naudotis skaičiuokle.


2.Taikomosios programos (modeliavimo ir tiriamosios priemonės)

►Įrankių rinkiniai (vaizdų ir grafikos apdorojimas, muzikos ir video redagavimo programos, pateikčių rengyklės, diagramų kūrimas, interneto pokalbių programos) (en, lt) (http://popmokslas.projektas.lt/laisvosprogramos/html/popuser/_popuse r_www/office.html, http://www.akl.lt/programos). ►Testų kūrimo ir vykdymo programa (InfoTESTAS, 3 versija): www.infotestas.ort.lt. ► Skaidrių demonstravimo ir kūrimo programa (Windows Media Center) (PowerPoint, SlideShow (http://www.slideshow.com/)). ► Grafikos rengyklės (raštinės programų paketai Microsoft Office). ► Kelių šablonų kūrimas (lt) (http://office.microsoft.com/ltlt/templates/FX100595491063.aspx). Galima rasti ir atsisiųsti: www.programos.org (lt)


3.Skaitmeninės duomenų sankaupos

► Rašytojai(http://www.rasytojai.lt/) ► Algimanto Urbanavičiaus svetainė(http://ualgiman.dtiltas.lt/) ► Klasikinė lietuvių literatūra(http://www.antologija.lt/) ► Tarmių archyvavimo duomenų bazė (http://tarmes.lki.lt/) ► Senųjų raštų duomenų bazė, nuotraukų galerija (http://www.lki.lt/seniejirastai/) ► Bibliotekos, muziejai, archyvai (http://www.epaveldas.lt/vbspi/) ► Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė (http://etimologija.baltnexus.lt/) ► Kalbos konsultacijų bankas (http://www.lki.lt/lki/kkb/kkb.php) ► Šiuolaikinės lietuvių lit-ros antologija (http://www.tekstai.lt/)


3.Skaitmeninės duomenų sankaupos

► Metodinių darbų bazė (http://mokslas.ipc.lt:8000/Sviesa/Md.nsf/ByDalykai?OpenView) ► Skaitmeninių mokymo priemonių aprašų saugykla (lombase) (http://lom.emokykla.lt/public/objects_by_subjects.php?subject=1 &order_by=modified&page=1) ► Lietuvių kalba informacinėse technologijose (http://www.likit.lt/indexw.php) ► Lietuvių kalbos terminų bazė (terminynas) (http://www.terminynas.lt/) ► Pamokų planai (http://lietuviukalbairliteratura.lt/) ► Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas (http://donelaitis.vdu.lt/)


4.Internetiniai leidiniai

Žodynai ► DLKŽ (http://www.lki.lt/dlkz/) ► Vietovardžių žodynas (http://vietovardziai.lki.lt/) ► LKŽ (http://www.lkz.lt/) ► TŽŽ (http://kazkas.kobra.ktu.lt/ arba http://www.tzz.lt) ► Terminų žodynas (http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/) ► Kanceliarinės kalbos patarimai (http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/ arba http://lkz.mch.mii.lt) ► Internetinis tarptautinių žodžių žodynas (http://www.zodziai.lt) ►Kompiuterinė TŽŽ versija (http://www.fotonija.lt/edictionaries/)


4.Internetiniai leidiniai

► LR sunormintų terminų bankas (http://www.lrs.lt) ► Biblijos sąvokų žodynas (http://biblija.lt/index.aspx/zinynai_zod/) ► Žargono žodynėlis (www.ipc.lt/liet/old/zodynai-zarg.php) ► Kompiuterinis žodynas „Lietuvių tarmės. I dalis“ (http://www.emokykla.lt/cd/tarmes/Tarmes/Index.htm) ► Sinonimų žodynas (http://sinonimai.lt/) Enciklopedijos ► Lietuvių literatūros enciklopedija (http://www.lle.lt/search3.htm) ► Wiki enciklopedija (http://lt.wikipedia.org/wiki/Pagrindinis_puslapis)


4.Internetiniai leidiniai

Žinynai ► Kompiuterinis lietuvių kalbos žinynas. Nuo morfologijos iki reikalų raštų (bendroji kalbos apžvalga, lietuvių kalbos sistemos (fonetikos, morfologijos, sintaksės) aprašas ir kalbos praktikos (rašybos, skyrybos, kirčiavimo ir kt.) taisyklės bei patarimai) ► Lietuvių kalbos žinynas ir užduočių komplektai (http://inmu.mylivepage.com/link/180/290) Elektroniniai leidiniai ► http://www.spaudos.lt/index.htm ► http://www.gimtasiszodis.lt/


VII. Virtualios mokymo terpės (angl. tutor)

Tai programinės įrangos (programavimo) internetu ir mokymas tinkle: ► Nuotolinis mokymas(is) (pvz., Moodle aplinka), ► Kursų kūrimas (WebCT aplinka), ► Mokymo informacijos, elektroninių leidinių, kompiuterinių mokymo priemonių skleidimas (www.ipc.lt, www.emokykla.lt, www.tinklas.lt), ► Nemokamos virtualios mokymosi aplinkos (http://vma.emokykla.lt/atutor/login.php) ► Tinklaraščių kūrimas (www.blogger.com, www.wordpress.com, http://www.blogas.lt/), ► Lietuviškos failų talpyklos el. erdvėje (http://www.failai.in/, http://www.pics.lt/, http://www.v7.lt/, http://www.file.lt ir kt.).


1.Skaitmeninės kompiuterinės priemonės

► Įvairūs testai (http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/, ttp://www.klaidutis.lt/, http://www.lki.lt/apklausa/index.html) ► Nuotolinio mokymo sistema “Virtuali klasė” (šablonas) (http://lom.emokykla.lt/public ir http://www.tinklas.lt), ► Interaktyvūs mokymosi objektai (naujovė) (http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/lietuviu-kalba/,class.0 arba http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/) (galima įkelti į virtualią moodle aplinką). ► Bendravimo ir bendradarbiavimo, konsultavimo ir konsultavimosi internetu priemonės (elektroninis paštas, svečių knyga tinklalapyje, forumai, pokalbių programos (Skype, MSN Messenger, Hotmail ir kt.)): (http://www.messenger.msn.com, http://www.hotmail.com, http://www.skype.com)


VIII.MKP kitose aplinkose

 Bibliotekoje: Mokomieji kino filmai ir dokumentika (vaizdo įrašai - rašytojų gyvenimas ir kūryba), pvz.: Gėtė.„Jaunasis Gėtė“, prisiminimai apie S.Nėrį, J.Marcinkevičius.„Vandens užkalbėjimas“.  Kabinete (vienas kompiuteris, multimedija, nešiojamas kompiuteris): skaidrės, pateiktys, dalomoji ir demonstracinė medžiaga  Kitur (vaizdinės ar kt. medžiagos sukūrimas (lankant muziejus, organizuojant pamokas-ekskursijas).  Metodinių ir kūrybinių darbų bazė internete.


IX. Baigiamasis 탑odis


• Improvizuokime ir kurkime. • Mokykimės. • Nestovėkime nuošalyje ir nestebėkime. • Ryžkimės naujiems darbams. • Palikime savo patirtį kitiems.


Ačiū už dėmesį

Mokymo(si) galimybes virtualioje erdveje  

Atmintinė mokytojams

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you