Page 1

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PUPP 2018


SUDARANT PUPP 2018 VADOVAUTASI ŠIOMIS NUOSTATOMIS: • Programa turi atitikti lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą (2016); • turi būti tikrinama kalbos ir literatūros pažinimas ir visų kalbinės veiklos rūšių – kalbėjimo, klausymo, skaitymo, rašymo – gebėjimai.


LKL PUPP SIEKIAMA ĮVERTINTI, KAIP MOKINIAI GEBA: • Suprasti ir aptarti skaitomus tekstus; • Kurti argumentais pagrįstus tekstus žodžiu ir raštu;

• Suprasti kalbos sandarą, taisyklingai vartoti gramatines formas ir konstrukcijas, • Vartoti tinkamą žodyną; • Taikyti lietuvių kalbos rašybos ir privalomosios skyrybos taisykles;

• Laikytis lietuvių kalbos tarties ir kirčiavimo normų; • Remtis literatūros (kultūros) žiniomis.


PUPP ORGANIZAVIMAS • Pasiekimų patikrinimas organizuojamas ir vykdomas mokiniams, besimokantiems10-oje (II gimnazijos) klasėje baigiant pagrindinio ugdymo programą (balandžio – gegužės mėn.) • Pasiekimų patikrinimo užduotys rengiamos centralizuotai. Patikrinimas vykdomas ir vertinamas mokyklose arba savivaldybių įsteigtuose centruose pagal NEC parengtas vertinimo instrukcijas.


PUPP 2018 SUDARO TRYS DALYS: ŽODŽIU 1. Skaitomų tekstų supratimas (PUBP privalomi ) + kalbėjimas ir klausymas

RAŠTU 2.Testas • tekstų suvokimas (1programinis +1neprograminis kūrinys) • kalbos pažinimas ir vartojimas

3. Rašinys (remiantis literatūra)


ŽODŽIU (30 %) Pokalbis apie gautą tekstą (iš PUBP privalomų tekstų – grožinių ir negrožinių – ir jų nagrinėjimo aspektų):

1) monologas(ištraukus tekstus ir klausimus jų bei konteksto supratimui) – • rengiamasi 25 min. • kalbama ~ 7 min.

2) dialogas su mokytoju (tų pačių tekstų ir klausimų suvokimo pagilinimas, patikslinimas) ~ 3 min.


RAŠTU.

TESTAS. TEKSTŲ SUVOKIMAS (10 %) Skaitomų tekstų suvokimas: • Tekstų prasmės atskleidimas: temos ir problemos, pagrindinės minties, vertybinių autoriaus nuostatų aptarimas ir savo nuomonės reiškimas; netiesiogiai pasakytų minčių, vaizduojamų situacijų aiškinimas remiantis patirtimi, anksčiau perskaitytu(-ais)tekstu(-ais), programoje nurodytais atvejais – ir istoriniu (kultūriniu)kontekstu. • Privalomo kūrinio (ištraukos) analizė: žanro/ siužeto/ personažų/ motyvų/ vaizdinių/ idėjų/ kompozicijos ir pan. apibūdinimas; raiškos priemonių atpažinimas bei jų paskirties atskleidimas; programoje numatytų lingvistinių ir literatūrinių terminų vartojimas.


• Negrožinio teksto teiginių ir argumentų/ detalių ir pavyzdžių/ faktų ir nuomonių, požiūrių/ priežasčių ir pasekmių skyrimas, esminių žodžių (frazių) nustatymas; jų perteikiamų idėjų siejimas su skaitytais tekstais, su savo žiniomis ir patirtimi. • Tekstų lyginimas/ vertinimas, tekstą (us) apibendrinančių išvadų darymas ir jų pagrindimas, klausimų kėlimas, savo įžvalgų argumentavimas ir apibendrinimas.


RAŠTU

TESTAS. KALBOS PAŽINIMAS IR VARTOJIMAS (20 %) • Lietuvių kalbos kaip socialinio kultūrinio reiškinio supratimas: svarbiausių lietuvių kalbos rašytinių šaltinių kultūrinio konteksto aptarimas, reikšmės Lietuvos kultūros raidai paaiškinimas / lietuvių kalbos savitumo atskleidimas; dabartinės lietuvių kalbos padėties /bendrinės kalbos ypatybių/ gyvenamosios vietos tarmės santykio su bendrine kalba aptarimas/ pagrindinių kalbos tyrėjų ir ugdytojų darbų reikšmės atskleidimas.


• Lietuvių kalbos morfologijos ir rašybos pažinimas: žodžių sandaros analizė (skirstymas žodžio dalimis); kalbos dalių ir formų darybos nustatymas (pamatinis kamienas ir darybos priemonė); kalbos dalių gramatinis nagrinėjimas; žodžių rašybos paaiškinimas (atraminė forma). • Lietuvių kalbos sintaksės pažinimas: tinkamos žodžio formos įrašymas į sakinį; sintaksinis nagrinėjimas; sintaksinių sinonimų parinkimas; atskiriamųjų ir išskiriamųjų sintaksinių konstrukcijų (privaloma)skyryba.


RAŠTU

RAŠINYS (remiantis literatūra) (40 %) Vertinimas pagal LKL PUBP 81.11. Mokinių darbų vertinimo aprašo kriterijus: 1.Temos suvokimas ir plėtojimas, teiginių pagrindimas; argumentų tinkamumas ir vertė; mokinio individualybės atsiskleidimas(svarba–35proc.). 2. Struktūra ir nuoseklumas: kryptingas ėjimas į išvadą(svarba–15proc.).

3. Teksto stilius, žodyno turtingumas, sintaksiniųformų įvairovė(svarba–20proc.). 4. Raštingumas: žodynas, gramatika, rašyba, skyryba (svarba–30proc.).


PORTFOLIO KAIP SĄLYGA LAIKYTI PUPP. Galimas portfolio turinys Mokinio pasirinkti 7 geriausiai įvertinti darbai iš 9–10 klasės kurso:

• 2 rašiniai • 2 kalbos pažinimo testai (pvz., diktantas, žodžių darybinis nagrinėjimas, skyrybos aiškinimas ir pan.) • 1 knygos recenzija (pvz., savarankiško skaitymo) • 1 kūrybinis arba tiriamasis darbas (kalbos ir/ar literatūros)

• 1 viešoji kalba (pvz., pristatymo tekstas)


PORTFOLIO ESMĖ – KAUPTI SAVO ĮVAIRIAIS BŪDAIS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ ĮRODYMUS • Mokiniai stebi ir vertina savo pažangą, patys pasirenka ją įrodančius darbus. • Mokiniai ugdosi mokėjimo mokytis kompetenciją, reflektuodami savo pasiekimus ir numatydami asmeninių mokymosi pasiekimų tobulinimo kryptis.

• P. S. Atrinkti darbai bus naudingi mokantis11klasėje, nes 9–10 kl.ir11–12 kl. ugdymo turinys yra susijęs.


PORTFOLIO ORIENTUOJA Į VERTINIMO KAITĄ • Visais švietimo lygiais pradėtit aikyti kriterinį kaupiamąjį vertinimą kaip besimokančiojo pasiekimų savikontrolės būdą. • 2013–2022 METŲ VALSTYBINĖ ŠVIETIMO STRATEGIJA • Koncentruotą egzaminų sistemą pertvarkyti į subalansuotą įvairios mokymosi veiklos rezultatų kaupimo ir pripažinimo sistemą, kuri fiksuoja visą gyvenimą nuolat didėjančią asmens patirtį ir pripažįsta vis aukštesnį išsilavinimą. LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030“

Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP 2018  

Pagal atnaujintas 9-10 klasės programas

Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP 2018  

Pagal atnaujintas 9-10 klasės programas

Advertisement