Page 1

2014 M. LIETUVIŲ KŪRĖJŲ KALENDORIUS

Data

Žymios datos Sausis

1 d. 1 d. 4 d. 5 d. 6 d. 6 d. 7 d. 9 d. 10 d. 17 d. 18 d. 23 d. 25 d. 27 d. 31 d.

300 metų

Kristijonas Donelaitis (1714-1780), lietuvių grožinės literatūros pradininkas, liuteronų pastorius, poemos „Metai“ autorius Vytautas Račickas (g. 1952), lietuvių vaikų rašytojas Zigmas Zinkevičius (g. 1927), lietuvių kalbininkas Vladas Grybas (1927-1954), lietuvių poetas Vincas Mykolaitis-Putinas (1893-1967), lietuvių rašytojas, poetas, vertėjas, literatūros istorikas ir kritikas Vitas Areška (g. 1927), lietuvių literatūros tyrinėtojas Anzelmas Matutis (Matulevičius) (1923-1985), mokytojas, vaikų rašytojas, daugelio premijų laureatas Liudvikas Gediminas Rėza (1776-1840), tautosakininkas, poetas, kultūros veikėjas Rimantas Šavelis (g. 1942), lietuvių rašytojas Antanas Baranauskas (1835-1902), poetas, kalbininkas, vyskupas Balys Buračas (1897-1972), lietuvių etnografas, kraštotyrininkas, fotografas Ieva Simonaitytė (1897-1978), rašytoja Albinas Žukauskas (1912-1987), poetas, prozininkas, vertėjas, spaudos darbuotojas Antanas Maceina (1908-1987), lietuvių filosofas, teologas, pedagogas, poetas Motiejus Strijkovskis (1547-1593), lenkų kilmės istorikas, poetas

Vasaris 1 d. 2 d. 2 d. 2 d. 2 d. 4 d. 4 d. 7 d. 8 d. 10 d. 10 d. 11 d. 11 d. 11 d. 12 d. 16 d. 17 d. 19 d. 24 d. 25 d.

Vladas Mozūriūnas (1922-1964), poetas Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1852-1916), dramaturgas, publicistas, teatro veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas Balys Sruoga (1896-1947), rašytojas Bernardas Brazdžionis (1907-2002), lietuvių literatūros klasikas, poetas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, muziejininkas, literatūros kritikas, vaikų rašytojas Dalia Urnevičiūtė-Pilėnienė (1932-2002), poetė, prozininkė, dramaturgė Vytautas Montvila (1902-1941), lietuvių poetas Sigitas Geda (1943-2008), poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Paulina Žemgulytė (g. 1942), poetė, žurnalistė Algimantas Zurba (g. 1942), rašytojas, publicistas, redaktorius Pranas Vaičaitis (1876-1901), poetas Tomas Sakalauskas (g. 1932), menotyrininkas, eseistas Antanas Miškinis (1905-1983), poetas Algimantas Mackus (1932-1964), poetas Kazys Bradūnas (1917-2009), poetas, publicistas Zita Gaižauskaitė (g. 1951), poetė Motiejus Valančius (1801-1875), rašytojas, švietėjas, istorikas, lietuvybės ir blaivybės platintojas, Žemaičių vyskupas Vladas Braziūnas (g. 1952), poetas, eseistas Augustas Šleicheris (1821-1868), vokiečių kalbininkas indoeuropeistas ir lituanistas, parašęs pirmąją mokslinę lietuvių kalbos gramatiką Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595-1640), lenkų kilmės poetas, dabartinio VU profesorius Arnoldas Piročkinas (g. 1931), mokytojas, kalbininkas, vertėjas

Kovas 1 d. 3 d. 3 d. 6 d. 7 d.

Pranas Genys (1902-1952), lietuvių poetas Jonas Biliūnas (1879-1907), rašytojas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas Juozas Erlickas (g. 1953), lietuvių rašytojas, poetas, publicistas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Kazys Pranas Inčiūra (1903-1952), poetas, vertėjas Jonas Šliūpas (1861-1944), sociologas, publicistas, literatūros tyrinėtojas, gydytojas, aušrininkas, visuomenės veikėjas


Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana (1877-1930), rašytoja, vertėja, pedagogė Antanas Strazdas (Strazdelis) (1763-1833), poetas, kunigas Algirdas Julius Greimas (1917-1992), mokslininkas, semiotikas, eseistas Vladas Dautartas (1927-2000), lietuvių rašytojas Justinas Marcinkevičius (1930-2011), dramaturgas, vertėjas, prozininkas, poetas, Lietuvos Mokslų akademijos narys, nusipelnęs meno veikėjas Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886-1958), rašytoja, literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, prozininkė, poetė, vertėja Jurgis Bielinis (1846-1918), knygnešys, publicistas, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis Edvardas Uldukis (g. 1932), rašytojas Vydūnas (Vilhelmas Storosta) (1868-1953), filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas Juozas Balčikonis (1885-1969), kalbininkas, vertėjas, Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys, profesorius Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861-1943), rašytoja, publicistė, literatūros kritikė

8 d. 9 d. 9 d. 10 d. 10 d. 13 d. 16 d. 18 d. 22 d. 24 d. 30 d.

Balandis 1 d. 2 d. 3 d. 3 d. 4 d. 4 d. 5 d. 7 d. 8 d. 11 d. 14 d. 15 d. 20 d.

125 metai

165 metai 135 metai 105 metai

22 d. 24 d. 30 d.

Marcelijus Martinaitis (1936-2013), vienas žymiausių XX a. lietuvių poetų, aktyvus Sąjūdžio veikėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Juozas Požėra (1927-1997), rašytojas Ignas Šeinius (tikr. Ignas Jurkūnas) (1889-1959), rašytojas, diplomatas Romualdas Lankauskas (g. 1932), prozininkas, dramaturgas, dailininkas Antanas Giedrius (tikr. Giedraitis) (1892-1977), vaikų rašytojas, prozininkas Rimantas Marčėnas (g. 1937), prozininkas Julius Janonis (1896-1917), poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas Antanas Žukauskas-Vienuolis (1882-1957), rašytojas, prozininkas, dramaturgas Mečislovas Davainis Silvestraitis (1849-1919), tautosakininkas, poetas, publicistas, knygnešys Jonas Biliūnas (1879-1907), rašytojas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas) (1909-1991), lietuvių rašytojas, visuomenės veikėjas Jonas Mačys-Kėkštas (1867-1902), poetas, publicistas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas Gotfridas Ostermejeris (1716-1800), kunigas, pirmasis lietuvių literatūros istorikas, kalbininkas, teoretikas ir kritikas Jonas Strazdas-Jaunutis (1886-1972), literatas, dramaturgas, vertėjas, spaustuvininkas Fridrichas Kuršaitis (1806-1884), Mažosios Lietuvos kalbininkas, spaudos darbuotojas, lietuvininkų kunigas Jurgis Šlapelis (1876-1941), vertėjas, knygų leidėjas, kalbininkas, gydytojas, kultūros veikėjas

Gegužė Jurgis Baltrušaitis (1873-1944), Lietuvos poetas, eseistas, vertėjas, diplomatas Petras Užkalnis (1907-1984), lietuvių prozininkas, literatūrologas Valerija Valsiūnienė (1907-1955), lietuvių rašytoja Jonas Mikelinskas (g. 1922), prozininkas, pedagogas Jonas Avyžius (1922-1999), prozininkas, publicistas, politinis bei visuomenės veikėjas Antanas Tatarė (1805-1889), vienas iš lietuvių prozos pradininkų, kunigas Kazimieras Jaunius (1848-1908), lietuvių kalbos tyrinėtojas, teologas, profesorius Jonas Rėza (1576-1629), mokytojas, evangelikų liuteronų kunigas, lietuviškų raštų rengėjas ir leidėjas Vytautas V. Landsbergis (g. 1962), lietuvių rašytojas, kino ir teatro režisierius, muzikantas Stasys Santvaras (tikroji pavardė Zaleckis) (1902-1991), poetas, vertėjas, publicistas, dramaturgas, dainininkas (operos solistas) Oskaras Milašius (1877-1939), lietuvių kilmės prancūzų rašytojas, poetas, filosofas, diplomatas Dalia Grinkevičiūtė (1927-1987), rašytoja memuaristė, tremtinė Vytautas Petkevičius (1930-2008), prozininkas, dramaturgas, politikas Jonas Juškaitis (g. 1933), poetas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

2 d. 2 d. 4 d. 6 d. 16 d. 17 d. 18 d. 25 d. 25 d. 27 d. 28 d. 28 d. 28 d. 30 d.

Birželis 1 d. 4 d. 5 d. 5 d. 5 d. 7 d. 8 d. 10 d. 18 d. 23 d. 27 d. 28 d. 30 d.

125 metai

Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (Lazdynų Pelėda) (1872-1957), prozininkė Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė (Žemaitė) (1845-1921), lietuvių literatūros klasikė, prozininkė, dramaturgė Vytautas Mačernis (1921-1944), poetas Stasys Dabušis (1889-1974), kalbininkas, vertėjas Pranas Bagdas-Bagdanavičius (1912-1991), dramaturgas, prozininkas Aleksys Churginas (1912-1990), lietuvių poetas, vertėjas Antanas Juška (1815-1880), folkloristas, kalbininkas, tautosakininkas, istorikas, kunigas Jonas Greičiūnas (1903-1994), poetas Vytautas Alantas (tikr. Jakševičius) (1902-1990), lietuvių rašytojas Antanas Vaičiulaitis (1906-1992), prozininkas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas, diplomatas, redaktorius Kazys Saja (g. 1932), prozininkas, dramaturgas, Kovo 11 Akto signataras Povilas Višinskis (1875-1906), prozininkas, kritikas, publicistas, lietuvybės propaguotojas, politinis veikėjas Česlovas Milošas (1911-2004), lietuvių kilmės lenkų poetas, Nobelio premijos laureatas

Liepa 5 d.

Jonas Martinaitis (1898-1947), rašytojas, dailininkas


5 d. 5 d. 7 d.

110 metų

10 d. 10 d. 12 d. 15 d.

95 metai

15 d. 21 d. 24 d.

150 metų

Jonas Mackevičius-Nord (1888-1952), vaikų rašytojas Liūnė Sutema (tikr. Zinaida Nagytė-Katiliškienė) (1927-2013), poetė Jonas Aistis-Aleksandravičius (1904-1973), vienas žymiausių lietuvių lyrikų, eseistikos pradininkas Julija Jekentaitė (g. 1942), lietuvių poetė Kristijonas Gotlibas Milkus (1732-1807), kunigas, poetas, filologas Judita Vaičiūnaitė (1937-2001), poetė, vertėja Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikroji pavardė Alfonsas Čipkus) (g. 1919), vienas didžiausių, moderniausių XX a. lietuvių poetų, vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, VDU garbės daktaras Vytautas Rubavičius (g. 1952), poetas, kritikas Antanas Salys (1902-1972), kalbininkas Antanas Kriščiukaitis-Aišbė (1864-1933), prozininkas, valstybės veikėjas, profesorius

Rugpjūtis Martynas Jankus (1858-1946), švietėjas, visuomenės veikėjas, aušrininkas, lietuvybės skleidėjas Jurgis Jankus (1906-2002), prozininkas, eseistas Laurynas Ivinskis (1810-1881), tautosakininkas, poetas, publicistas, vertėjas, lietuvių švietėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus rengėjas ir leidėjas Meilė Kudarauskaitė (g. 1932), poetė Kazys Šimonis (1887-1978), lietuvių dailininkas, literatas Antanas Kniūkšta (1892-1983), knygų leidėjas, „Sakalo“ leidyklos steigėjas ir vadovas

7 d. 9 d. 15 d. 15 d. 25 d. 27 d.

Rugsėjis 2 d. 3 d. 3 d. 6 d. 8 d. 9 d. 11 d. 14 d. 18 d. 20 d.

145 metai

21 d. 22 d. 24 d. 25 d. 28 d.

Nelė Mazalaitė (1907-1993), lietuvių rašytoja Petras Biržys (Pupų Dėdė) (1896-1970), rašytojas, istorikas, poetas Juozas Keliuotis (1902-1983), rašytojas, literatūros kritikas Paulius Širvys (1920-1979), poetas Adomas Jakštas-Dambrauskas (1860-1938), poetas, matematikas, fizikas, filosofas ir teologas, kunigas Vytautas Bubnys (g. 1932), prozininkas, dramaturgas, eseistas, politinis bei visuomenės veikėjas Tomas Venclova (g. 1937), poetas, vertėjas, publicistas, literatūros tyrinėtojas, profesorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Antanas Vienažindys (1841-1892), poetas, kunigas Kazimieras Jasėnas (1867-1950), rašytojas, menotyrininkas Juozas Tumas-Vaižgantas (1869-1933), lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, literatūros istorikas ir kritikas, publicistas, kunigas Matas Šalčius (1890-1940), rašytojas, publicistas ir keliautojas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911), dailininkas ir kompozitorius, kultūros veikėjas Pranas Raščius (1932-1987), lietuvių poetas Raimundas Samulevičius (1937-1981), dramaturgas, prozininkas, eseistas Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (Lazdynų Pelėda) (1867-1926), prozininkė

Spalis 1 d. 9 d. 11 d. 18 d. 19 d. 25 d. 26 d. 28 d.

215 metų

31 d.

Jonas Bretkūnas (1536-1602), lietuvių raštijos kūrėjas, Biblijos vertėjas, prūsų istorikas, kunigas Vincas Pietaris (1850-1902), rašytojas, pirmojo lietuviško istorinio romano „Algimantas“ autorius, gydytojas Bronius Pranckus-Žalionis (tikr. Vaclovas Anskaitis) (1902-1964), lietuvių rašytojas, literatūros tyrinėtojas Adomas Lastas (1887-1961), poetas, vertėjas Vincas Krėvė-Mickevičius (1882-1954), lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, dramaturgas Ramutė Girkontaitė (g. 1942), lietuvių poetė Simonas Tadas Stanevičius (1799-1848), poetas, tautosakininkas, istorikas, kultūros veikėjas Simonas Daukantas (1793-1864), pirmasis lietuviškai rašęs Lietuvos istorikas, švietėjas, folkloristas, vertėjas Antanas Žmuidzinavičius (1876-1966), dailininkas, tapytojas, prozininkas, švietėjas, poetas

Lapkritis 1 d. 2 d. 3 d. 6 d.

135 metai

14 d. 15 d. 16 d. 17 d. 18 d. 20 d. 23 d. 25 d. 29 d.

110 metų

Juozas Tysliava (1902-1961), lietuvių poetas Jonas Mačiulis-Maironis (1862-1932), poetas, lietuvių literatūros klasikas, dramaturgas, kunigas Albertas Zalatorius (1932-1999), literatūrologas, kritikas Kazimieras Būga (1879-1924), kalbininkas, žymiausias lietuvių kalbos tyrinėtojas, baltistas, profesorius Jurga Ivanauskaitė (1961-2007), prozininkė, eseistė, dramaturgė, dailininkė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Julijonas Lindė-Dobilas (1872-1934), lietuvių rašytojas Kazys Binkis (1893-1942), lietuvių poetas, rašytojas, žurnalistas, dramaturgas Salomėja Nėris (Bačinskaitė – Bučienė) (1904-1945), poetė, vertėja Kostas Doveika (1912-1999), literatūros tyrinėtojas Danutė Žilaitytė-Juškaitienė (1932-2009), poetė, rašytoja Jonas Basanavičius (1851-1927), tautinio judėjimo veikėjas, kultūros istorikas, aušrininkas, tautosakininkas, publicistas, gydytojas, Vasario 16-sios Akto signataras, daktaras Andrius Vištelis-Višteliauskas (1837-1912), poetas, vertėjas, publicistas Juozas Grušas (1901-1986), rašytojas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas


9 d. 12 d. 17 d. 17 d. 19 d. 19 d. 19 d. 24 d. 24 d. 24 d. 24 d. 30 d. 31 d.

Gruodis Juozas Ambrazevičius-Brazaitis (1903-1974), rašytojas, valstybės veikėjas Aleksandras Fromas-Gužutis (1822-1900), vienas pirmųjų lietuvių dramaturgų, prozininkas Mikalojus Katkus (1852-1944), prozininkas, publicistas Elena Kuosaitė (g. 1922), literatūros tyrinėtoja, vertėja, humanitarinių mokslų daktarė Petras Tarasenka (1892-1972), archeologas, kultūros veikėjas, rašytojas Pranas Mašiotas (1863-1940), pedagogas, kultūros veikėjas, vaikų rašytojas, vertėjas Jonas Riškus (g. 1922), literatūros tyrinėtojas Adomas Mickevičius (1798-1855), lietuviška tematika rašęs lenkų rašytojas, lenkų kilmės poetas Jonas Mekas (g. 1922), lietuvių filmų kūrėjas, menininkas ir kuratorius, amerikietiškojo avangardo kino krikštatėvis, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Eugenijus Matuzevičius (1917-1994), poetas, vertėjas Vanda Zaborskaitė (1922-2010), literatūrologė, kritikė, eseistė, profesorė Jonas Jablonskis (1860-1930), lietuvių kalbininkas, kritikas, publicistas, profesorius Vincas Kudirka (1858-1899), visuomenės veikėjas, rašytojas, vertėjas, publicistas, kritikas, muzikas, vienas žymiausių XIX a. antrosios pusės tautinio atgimimo judėjimo veikėjų ir ideologų, gydytojas, Lietuvos valstybinio himno autorius, „Varpo“ redaktorius, daktaras

2014 m. lietuvių kūrėjų kalendorius  

Literatūrinės datos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you