Page 1

Openbare Dalton Basisschool De Klimop Pieter de Hooghstraat 10 5854 ES Nieuw Bergen tel. 0485342267

mr@daltonschooldeklimop.nl Notulen MR-vergadering van 8 juli 2010 Aanwezig:

Maria Mertens Frank Pijpers Renata Weijs Pieter Janssen Johan Driessen Kees Jungen Peter Cornelissen

Notulist:

Pieter Janssen

1. Opening. Johan opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Kees waarvoor dit de laatste MR-vergadering is. 2. Mededelingen/binnengekomen stukken. Inzicht 3/4 is binnen gekomen. De donderdag als MR-vergadering blijft ongewijzigd, Antoinette heeft hiermee ingestemd. Maria blijft in de GMR, er heeft zich geen vervanger gemeld. Het belang van deelname in de GMR door een lid uit het lerarenteam geeft voor Maria de doorslag om door te gaan. 3. Verslag van donderdag 3 juni 2010 Onder punt 5 wordt bij de introductie avond, de MR toegevoegd. De notulen worden vervolgens vastgesteld. 4. Directeur Op het AZC zijn 10 leerplichtige kinderen, 4 kinderen komen naar “De Klimop�, verdeeld over groep 1/2, 3, 5 en 7/8. Er wordt hierbij rekening gehouden met de samenstelling van de klas. Om zodoende een klas die al extra aandacht nodig heeft, de druk niet onnodig hoog te maken. Het team zal worden uitgebreid met Marian van de Hoogen, zij komt in dienst voor 0,5269 FTE. Dit is in de praktijk, 3 ochtenden en af en toe een middag.

Pagina 1 van 3


Of er in de toekomst nog meer leerplichtige kinderen opgevangen worden in het AZC in Well is onbekend. Er is nog een datum wijziging van een van de studie dagen, deze is inmiddels verwerkt in het vakantierooster. 5. GMR Tijdens de GMR-vergadering is gesproken over de invulling van studiedagen. Ze willen in de toekomst een aantal van deze dagen gezamenlijk plannen. De werkwijze zal zijn dat scholen elkaar uitnodigen en een programma samenstellen dat zal bestaan uit een gezamenlijke lunch gevolgd door workshops. Rond 16:00 uur zal er worden afgesloten met een rondleiding door de school. De leerkrachten moeten minimaal aan 1 van deze bijeenkomsten deelnemen. De eerste van deze bijeenkomsten worden gepland voor het schooljaar 2011 / 2012. Daarnaast is er het voorstel gelanceerd om de GMR-vergaderingen plaats te laten vinden op de scholen, met uitzondering van de vergadering waar de Raad van Bestuur bij aanwezig is, deze vindt plaats op het stafbureau. De vergaderingen op de scholen zullen beginnen om 19:30 uur met het vooroverleg, vanaf 20:00 uur start het overleg. De MR zal bij deze vergaderingen aanwezig zijn, er zal worden afgesloten met een drankje en een rondleiding door de school. Voor “De Klimop” zal de eerste vergadering of studiedag plaatsvinden in 2011, dit in verband met de komst van Antoinette. Bovenstaande voorstellen worden na de vakantie besproken in de directieraad. 6. Rondvraag Renata geeft aan om in het vervolg naar de OR-vergadering te gaan, en wil naast MR lid ook meedoen aan de activiteiten van de OR. Hierin ziet niemand problemen, eventueel kan Renata voor wat betreft het stemrecht in de OR zich beperken tot een “advies” stem. Johan vraagt Frank om voor de volgende vergaderingen Antoinette uit te nodigen. Er wordt besloten haar uit te nodigen direct vanaf 19:00 uur. Indien nodig zal er een korte voorbespreking zijn door alleen de GMR-leden tot 19:10 uur. Johan vraagt vervolgens nog over een winkeldiefstal die heeft plaatsgevonden door een aantal kinderen van onze school. Deze zouden aangesproken zijn door de leerkracht in de bijschakelruimte, waarbij de rest van de klas heeft kunnen meeluisteren. Dit is niet het geval, de daders hebben het de rest van de kinderen zelf verteld. Kees meldt nog dat groep 4 een goede CITO uitslag heeft, en dat de extra aandacht die naar aanleiding van de slechte uitslag van de vorige toets gegeven is daarmee als succesvol kunnen worden gezien.


7. Vergaderschema 2010 / 2011 7 oktober 2010 18 november 2010 13 januari 2011 17 maart 2011 12 mei 2011 16 juni 2011 30 juni 2011 8. Sluiting Johan bedankt iedereen en in het bijzonder Kees, voor de zeer prettige samenwerking, en sluit de vergadering. Tot slot neemt Kees het woord en bedankt alle leden voor de prettige samenwerking in de MR. Volgende vergadering 7 oktober 2010.

Pagina 3 van 3

Notulen 8-7-2010  

Notulen van 2010 daltonschool De Klimop

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you