Page 1

Jaarplan 2011-2012

18FC Pieter de Hooghstraat 10 5854 ES Nieuw Bergen info@daltonschooldeklimop.nl

 exemplaar voor het bestuur  exemplaar voor de inspectie van het onderwijs  exemplaar voor de medezeggenschapsraad  exemplaar voor de school


Inhoudsopgave

Inleiding

blz. 2

1. De opbrengsten uit ons onderwijs

blz. 3

A. Stichting Invitare

blz. 3

B. Brede school de Samensprong

blz. 4

C. Schoolontwikkeling

blz. 5

2. Evaluatie beleidsvoornemens

blz. 6

3. Telgegevens, uitstroomgegevens en evaluatie

blz. 11

4. Personeel 2011-2012

blz. 12

5. Beleidsvoornemens 2011-2012

blz. 13

6. Begroting 2011-2012

blz. 17

7. Vaststelling

blz. 18


Jaarplan 2011-2012

Daltonschool de Klimop

Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2010-2011 en het activiteitenplan 2011-2012. Het schoolplan 2011-2015 wordt voor vier jaar vastgesteld in november 2011 en geeft de ingezette lijnen en de globale activiteiten van de Klimop weer. Onze visie, missie en de kernwaarden worden benoemd in het schoolplan. Ons motto is: “Leren is werken, zelfstandig en samen”. De uitwerking van de ingezette doelen en activiteiten zijn terug te vinden in het jaarverslag. De beleidsvoornemens geven een vooruitblik voor schooljaar 2011-2012. Daltonschool de Klimop participeert in een brede school, de Samensprong. De evaluatie van de samenwerking die daaruit voortvloeit staat in dit jaarverslag. De ingezette trajecten binnen Invitare en WSNS Gennep-Bergen-Mook worden ook toegelicht. Het veranderlijke deel van de schoolgids gaat ieder nieuw schooljaar mee naar huis in de vorm van een kalender met foto‟s van de leerlingen aan de voorzijde en de schoolgids op de achterzijde. Het onveranderlijke deel van de schoolgids staat op onze nieuwe website, www.daltonschooldeklimop.nl Het jaarverslag bestaat uit een aantal onderdelen. 1) De opbrengsten uit ons onderwijs en de conclusies die we hieruit kunnen trekken. Onderverdeeld in 3 categorieën: A. Stichting Invitare openbaar onderwijs B. Brede school C. Schoolontwikkeling 2) De evaluatie van de beleidsvoornemens 2010-2011  Deze beleidvoornemens zijn voor het onderdeel schoolontwikkeling in een 6 koloms tabel gezet, in hoofdstuk 2.  De hoofdstukken 3 en 4 geven de de wtf (werk tijdfactor) van het personeel, de oktobertellingen, de lesurenberekening, de uitstroomgegevens en de cito scores van de groepen 8 weer.  De evaluatie van de beleidsvoornemens van de school en de brede school staan in hoofdstuk 5.

2


Jaarplan 2011-2012

Daltonschool de Klimop

1. De opbrengsten van ons onderwijs 2010-2011 A. Stichting Invitare. PR imago Werkgroep PR/Imago heeft met Imagro een toolkit ontwikkeld. In 2010-2011 zijn de laatste tools op de scholen geĂŻntroduceerd. Het borgen en continueren van het gebruik van de tools vindt in het lopende schooljaar plaats, 2011-2012. De veilige school De werkgroep heeft in schooljaar 2010-2011 de documenten verzameld die op alle scholen aanwezig waren. Dit schooljaar vindt er een studiedag plaats met de directeuren en de IB-ers o.l.v. Bob van der Meer. Het veiligheidsplan op alle Invitare-scholen krijgt in dit lopende schooljaar 2011-2012 zijn definitieve vorm. Functiebouwwerk Alle collegae van Invitare hebben de mogelijkheid gehad om te solliciteren naar een LB functie. Er is een boekwerk verschenen waar alle informatie in gebundeld is. Op de Klimop hebben 2 leerkrachten een LB functie en er is een adjunct directeur. Gesprekkencyclus In schooljaar 2010-2011 hebben alle medewerkers klassenbezoeken gehad, een kennismakingsgesprek en een functio-ontwikkelgesprek. De nieuwe leerkracht van een andere Invitare school heeft de verkorte cirkel van de gesprekscyclus doorlopen. De invallers zijn volgens de afspraken bij Invitare begeleid. Taakbeleid Dit wordt jaarlijks geĂŤvalueerd en heeft onze blijvende aandacht. ICT Invitare heeft een beleidsplan opgesteld. Een van de doelen is dat alle scholen gebruik maken van Diagora. Dit is gerealiseerd. Kwaliteit In 2010-2011 hebben de directeuren visitatiebezoeken bij elkaar afgelegd en elkaar van feedback voorzien. Dit traject loopt nog twee jaar. Verder is er stevig ingezet op het opbrengstgericht werken, de directeuren samen met de IB-ers. Een Invitare commissie begeleidt dit traject, samen met NSA en de voorzitter van het college van bestuur. Het team van de Klimop werd twee keer op de hoogte gesteld van de voortgang en de acties die wij van hen verwachten in dit project.

3


Jaarplan 2011-2012

Daltonschool de Klimop

B. Brede school „de Samensprong‟ De volgende punten zijn aan bod gekomen:  De samenwerking met de gehele Samensprong kwam vooral tot uiting in praktische zaken.  Op VVE gebied is er sprake van een intensieve samenwerking met PSZ, KDV, Centrum voor Jeugd en Gezin en het consultatiebureau. De commissie VVE kwam kwam 6 maal bij elkaar.  In het kader van opvoedingsondersteuning was er op de site van Centrum Jeugd en Gezin elke maand een thema voor ouders.  Taalstimulering, De Rode Draad, is gezamenlijk uitgevoerd.  Het opzetten van een brede school kinderraad is nog niet voltooid. Aan het einde van schooljaar 2010-2011 heeft de Jozefschool een start gemaakt met hun kinderraad. Januari 2012 gaat de eerste gezamenlijke kinderraad van start.  Personeelswelkom en personeelsafscheid is nog niet uitgewerkt.

4


Jaarplan 2011-2012

Daltonschool de Klimop

C. Schoolontwikkeling Aanbod in groep 1-2 Het beredeneerd aanbod van groep 1-2 is vastgelegd. Vooral rekenen en taal zijn uitgewerkt. Het is belangrijk voor volgend schooljaar dat het geborgd en gecontinueerd wordt. Dalton De coöperatieve werkvormen hebben verdere inbedding gekregen binnen het lesaanbod. De leerkrachten hebben ieder een maatje, ze maken gebruik van klassenconsultatie. Vier leerkrachten zijn gestart met een Daltoncursus, in 2011-2012 wordt deze afgerond. Kinderraad De kinderraad functioneert al twee jaar, we leren veel van onze leerlingen. Techniekonderwijs Aan het einde van het schooljaar waren alle technieklessen uit de methode uitgevoerd. Volgend schooljaar gaan we een goede doorgaande lijn uitzetten m.b.v. een techniekcoach. Taalmethode Het computerprogramma van Veilig Leren Lezen is voldoende geïmplementeerd. Het programma biedt veel structuur en duidelijkheid. Het werken met de zonversie wordt volgend schooljaar verder uitgebreid. In onze taalmethode Taaljournaal hebben we in 2010-2011 n.a.v. de toetsresultaten de conclusie getrokken dat de methodegebonden toetsen m.b.t. woordenschat voldoende worden gemaakt door de leerlingen, maar de cito toets van woordenschat is niet op niveau. Sociaal en emotionele ontwikkeling Er is aandacht en teamscholing geweest voor basiscommunicatie en het geven van feedback. We gebruikten Viseon van Cito voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en voeren de acties uit die nodig zijn om de kinderen te ondersteunen. Coachen Er is een aantal leerkrachten gefilmd om hun eigen leerkrachtgedrag te verbeteren. Daarnaast is het filmen ook ingezet om het gedrag van leerlingen nader te bekijken. Volgend schooljaar gaan we svib (school video interactie begeleiding) meer inzetten voor het verbeteren van leerkrachtgedrag. Meer leerkrachten volgen dan een traject n.a.v. hun eigen hulpvraag. ICT  De handelingsplannen en de eigen leerlijnen zijn in Eduscoop gemaakt en verwerkt. Dit is geëvalueerd en een aantal aanpassingen moet nog gedaan worden door Eduscoop.  We hebben laptops (Skoolmates) voor de leerlingen aangeschaft, dit werkt motiverend voor de kinderen. Voor volgend schooljaar moeten Skool en Unilogic beter op elkaar afgestemd worden, daar zitten nog wat kinderziektes.

5


Jaarplan 2011-2012

Daltonschool de Klimop

2. Evaluatie van de beleidsvoornemens van 2010-2011 Deze voornemens zijn ingegeven door:  Het visitatierapport van de Daltonvereniging  Inspectierapport van 2007-2008  Het meerjarenbeleidsplan zoals vermeld in het schoolplan  Scholingsbehoefte van het team  Jaarlijkse terug en vooruitblik  Invitare speerpunten Onderwijs Omschrijving beleidsvoornemens in het schoolplan

Concrete doelstelling

Jeelo

Begrijpend lezen

  

Basiscommunicatie

 

Twee projecten van Jeelo worden doorlopen, gedrag en levenscyclus Implementatie van Nieuwsbegrip. Koppeling nieuwsbegrip aan de zaakvakken Eigen maken van coöp. wv tijdens begrijpend lezen Heldere en open communicatie onderling, naar leerlingen toe en naar ouders toe. Basiscommunicatie eigen maken. goede feedback geven

Met welke middelen denken we het doel te bereiken -scholing

Tijdsplanning

Hoe en wanneer is het doel bereikt ( meetbaar) GTV in juni (Gezamenlijke teamvergadering)

Evaluatie door het team, in % uitgedrukt

-volgen van twee masterclasses van Nieuwsbegrip. -klassenbezoeken

2010-2012

-klassenbezoek -evaluatie in juni

2010-2011

-evaluatie leerkrachten in juni

Behaald 65%. -De klassenbezoeken hebben niet plaats gevonden, schuiven we door naar ‟11-„12 -De koppeling met de zaakvakken ook volgend schooljaar Behaald 81%. -De continuïteit en de borging aandacht blijven geven. -In TV terug laten komen

-Studiedagen -voortgang afspraken gedragstraject -Videobeelden

2010-2011

6

Behaald 86%. Het team heeft graag een nog een evaluatie.


Jaarplan 2011-2012

Daltonschool de Klimop

Verdere uitdieping van Daltononderwijs.

Een doorgaande lijn in de coöperatieve werkvormen.

Techniek

Beredeneerd onderwijsaanbod voor techniek uitvoeren.

Hoogbegaafdheid

 

Protocol opstellen Kennis vergroten

Coachen

Alle leerkrachten worden gecoacht m.b.v. videointeractie begeleiding, minimaal 1 traject per jaar n.a.v. een hulpvraag Alle leerkrachten doorlopen de PDSA cirkel n.a.v. uitslagen van de citotoetsen

PDSA cirkel

Rapport

Een nieuw, kindvriendelijk rapport.

Zorgprofielen ICT

Een zorgprofiel  Aanbieden

-observatie in de klas -document schrijven -boek coöperatieve werkvormen -teamvergaderingen -budget voor aanschaf van materialen -coördinator die de rode draad bewaakt -kennis en sturing vanuit WSNS -verschillende hb protocollen naast elkaar leggen -gesprekken met leerkrachten - helder krijgen wat de leerkrachten willen dat er gefilmd wordt, gericht op interactie in de gr. -tijdens TV -tijdens GB bepalen van welk onderwerp een pdsa cirkel van komt. -in de klas met de leerlingen -tijdens de rapportcommissie -tijdens de teamvergaderingen Met WSNS en KPC -ICT coördinator

7

2010-2011

-TV

Behaald 74%. -Bij de werkvormen de juiste benaming gebruiken -In TV terug laten komen

2010-2011

Document in juni

Behaald 48%. -Doel herijken en de doorgaande lijn uitzetten -Afspraken maken tijdens TV

2010-2011

Document in juni

Behaald 50%. -Aandacht voor een schooldocument

2010-2011

Van elke leerkracht minimaal twee opnames.

Behaald 60%. -Niet alle leerkrachten zijn gefilmd. Actie volgend schooljaar -Duidelijk plan maken

2010-2011

Verandertrajecten in alle klassen

70% -De pdsa cirkel zit verwerkt in de manier van werken, zowel bij Invitare als bij de Klimop. -Groepsplannen

2010-2011

rapport

Behaald 65%. -Terugkoppelen in de TV

2010-2011

-evaluatie door

Behaald 100% Behaald 67%


Jaarplan 2011-2012

Daltonschool de Klimop

basisbits groep 4 Voortzetten Kidsweb groep 7 en 8 gekoppeld aan de website. Nieuwe website

Invitare Omschrijving beleidsvoornemens in het schoolplan

Concrete doelstelling

Kwaliteitsbeleid OGW

ICT

PR en Imago

 

Brede school Omschrijving beleidsvoornemens in het schoolplan Naschoolse activiteiten

Gezamenlijk beleid maken t.a.v. analyseren en evalueren Diagora implementeren Jeelo 2 pilots Toolkit implementeren

-tijdens ICT uren, elke week een ochtend

ICT coördinator -Eindevaluatie in juni 2011

-Scholing door Pitt

Met welke middelen denken we het doel te bereiken -Werkgroep DB -Cito training DB-IB -Delen met team

Tijdsplanning

Hoe en wanneer is het doel bereikt ( meetbaar) Juni 2011

evaluatie

-I-coach -ICT-er Klimop -Jeelo expert+w.gr. Imagro

Schooljaar 2010-2011

Juni 2011

Behaald 70%

2010-2011

Juni 2011

nvt

2010-2011 Najaar Voorjaar

Concrete doelstelling

Met welke middelen denken we het doel te bereiken

Tijdsplanning

-tijdens de stuurgroep opstellen van een plan. -opstellen van een activiteitenkalender

2010-2011

De sociale contacten en samenwerking tussen alle kinderen vergroten. Verenigingsleven

-Basisbits en kidsweb zijn niet gerealiseerd, behoeft aandacht volgend schooljaar.

8

Behaald 70%. -Terugkoppelen naar het team

Hoe en wanneer is het doel bereikt ( meetbaar) -aantal kinderen -evaluatie door ouders -medewerkers tso/bso vragen wat wenselijk en

evaluatie

Behaald 50%. -Er heeft 1 activiteit plaatsgevonden, georganiseerd door de beide directeuren.


Jaarplan 2011-2012

Rode Draad leesbevordering Personeel welkom en afscheid

Kinderraad de Samensprong Opzet crea lokaal

Veiligheid

Samenwerking

Daltonschool de Klimop wordt actief betrokken bij nsa Hieraan wordt door alle participanten deelgenomen  Medewerkers van verschillende participanten kennen elkaar, zijn actief bij elkaar betrokken.  Men is v.a. het begin bekend met het gebouw en diverse participanten  Komen tot een gezamenlijke kinderraad voor de Samensprong  Samenwerking realiseren in een praktische gebruiksruimte voor alle participanten  Verhogen van gevoel van veiligheid in en rondom de school  Komen tot een herijkte visie van de brede school vanuit alle participanten

haalbaar is. -een werkgroep bepaalt de gezamenlijke start en eind activiteit -coördinator zorgt voor uitvoering

2010-2011

-evaluatie door de werkgroep

Behaald 100%.

2010-2011

-een document met afspraken over hoe om te gaan met nieuwe medewerkers en medewerkers die weggaan.

Behaald 0%.

-jan 2011 start de gezamenlijk kinderraad. -Directeuren zitten de kinderraad voor. -leegstaand lokaal -inventaris vanuit budget en mogelijk meubilair wat over is vanuit Grave.

2010-2011

Gezamenlijke kinderraad juni „11

Behaald 0%.

2010-2011

Een gebruikt crea lokaal

Behaald 0%.

-thema maand o.o.a. veilig verkeer, veilig voelen, hulp halen, vriendjes maken, voorbereidingscommissie stelt een format op voor alle participanten. -leidinggevenden bepalen de visie.

2010-2011

Themamaanden worden uitgevoerd

Behaald 70%.

2010-2011

Concept visie

Behaald 0%.

9


Jaarplan 2011-2012 WSNS Omschrijving beleidsvoornemens in het schoolplan

Daltonschool de Klimop

Concrete doelstelling

Zorgprofiel

Profielen van de scholen in het samenwerkingsverband in beeld brengen

Taal/lezen

Borgen van de bevindingen op schoolniveau. Vasthouden van de resultaten op taal-en op leesgebied.

Hoogbegaafden

Structurele opzet van onderwijs aan meer (hoog) begaafde kinderen

Met welke middelen denken we het doel te bereiken -coÜrdinatiegroep kiest „n instrument -instrument wordt uitgevoerd in het najaar -kwaliteitskring -uitwisseling good practice

Tijdsplanning

-1 jaar voortzetting papillon. -prikkelbijeenkomst voor leerkrachten -projectgroep stelt projectplan op -bijeenkomsten ibers over HB.

10

Hoe en wanneer is het doel bereikt ( meetbaar) Zorgprofielen van alle scholen zijn in kaart gebracht.

evaluatie

2010-2011

-trendanalyse -kwaliteitskring wordt veelvuldig gebruikt.

Behaald 90%.

2010-2011

-Richtlijnen vanuit WSNS. -op schoolniveau een handelingsprotocol HB opstellen

Behaald 80%. -Plan opstellen.

2010-2011

Behaald 100%.


Jaarplan 2011-2012

Daltonschool de Klimop

3. Telgegevens, uitstroomgegevens en evaluatie beleidsvoornemens. Telgegevens. Op 1 oktober 2008 telde onze school Op 1 oktober 2009 telde onze school Op 1 oktober 2010 telde onze school Op 1 oktober 2011 telt onze school Op 1 oktober 2012 prognose Op 1 oktober 2013 prognose Op 1 oktober 2014 prognose

146 leerlingen 150 leerlingen 163 leerlingen 179 leerlingen 191 leerlingen 192 leerlingen 178 leerlingen (Dalend aantal geboortes in 2010)

Het leerlingenaantal zal op 01-10-2011 stijgen met 16 leerlingen, de verwachting is, op grond van de aanmeldingen voor groep1 en de kleine groep 8, dat het aantal op de 1 oktober 2012 ook stijgt.

Schoolverlaters Verwijzingen naar VO Eindadvies 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008

Aantal lln 13 lln 9 lln 19 lln 11 lln

PRO 7% 0% 5% 9%

VMBO 39,5% 56% 53% 55%

Havo/Vwo 39,5% 44% 42% 36%

Doublure 7% x x x

Cito eind scores CITO eind 2011 2010 2009 2008

Rapport A Ongecorrigeerd 524,9 535,1 532,7 529,2

Gecorrigeerd lln gewicht 531,2 535,8 534,3 x

Rapport B x x x 529,2

Beleidsvoornemens van de Klimop Evaluatie Aanbod groep 1-2 Begrijpend lezen Sociale vaardigheden en gedrag/basiscommunicatie Daltononderwijs(Coöp wv) Techniek Hoogbegaafdheid Coachen PDSA cirkel Machtsmisbruik ICT Rapport Zorgprofielen Jeelo

’08-‘09 25% 100% 50%

’09-‘10 95% 90% 70%

’10-‘11 x 65% 81%

80% 50% 0% 50% 50% x x x x x

50% 30% 50% 50% 100% 50% 90% x x x

74% 48% 50% 60% 70% x 67% 65% 100% 86%

Beleidsvoornemens Brede School de Samensprong Evaluatie Rode Draad Personeel welkom en afscheid Kinderraad de

’08-‘09 80 % 0%

’09-‘10 80% 10%

’10-‘11 100% 0%

50%

50%

0%

11

’11-‘12

VSO/verhuizing 7% x x x


Jaarplan 2011-2012 Samensprong Samenwerking NSA

Daltonschool de Klimop

0% x

50% x

0% 50%

Beleidsvoornemens Invitare Evaluatie Kwaliteitsbeleid ICT PR en Imago

’10-‘11 70% 70% nvt

‘11-‘12

4. Personeel 2010-2011 Samenstelling van het team: Antoinette Bongers Mieke Koppers Peter Cornelissen Suzanne Cuijpers José Denissen Debby Drost Tim van den Heuvel Marianne van den Hoogen Miriam Linders Maria Mertens Dianne Peters Frank Pijpers Judith Tönnissen Monique Tunnissen Conciërge: Wilma Verbroekken Administratieve kracht: Marianne Roelofs

Taakomvang Taakomvang Taakomvang Taakomvang Taakomvang Taakomvang Taakomvang Taakomvang Taakomvang Taakomvang Taakomvang Taakomvang Taakomvang Taakomvang

0,9178 1 1 0,5907 0,2306 0,7982 1 0,5269 0,4637 0,8975 0,4637 1 0,6918 0,4611

Bapo 0,054 BAPO 0,2049

Taakomvang 20 uur Taakomvang 4 uur

Werkdagenrooster Antoinette Mieke Peter Suzanne José Debby Tim Marianne Miriam Maria Dianne Frank Judith Monique Wilma Marianne R

Maandag x x x x / x x x x

Dinsdag x x x x / x x / x x

Woensdag

x

x

x /

x / 1x per 14 d.

x x x

x

x

Donderdag x x x / x x /

Vrijdag x x x

x

x x

x x x x

x x x x

/

/

/

X =Een hele dag / =Een halve dag

12


Jaarplan 2011-2012

Daltonschool de Klimop

5. Beleidsvoornemens 2011-2012 Deze voornemens zijn ingegeven door:  Het visitatierapport van de Dalton vereniging.  Onderzoek 3e jaars pabo student “De doorgaande lijn zelfstandig werken in het DALTON onderwijs”  Inspectierapport van 2007-2008  Het meerjarenbeleidsplan zoals vermeld in het schoolplan  Scholingsbehoeften van het team: o Nieuwe methode rekenen en Engels o Jeelo o Verdieping in ons Daltononderwijs (MI, keuzekast, plannen, ZW, coöperatieve werkvormen etc.) o Klassen-en de zorgklapper o Groepsplannen o Feedback o Hoogbegaafdheid 

Jaarlijkse terug en vooruitblik

Onderwijs Omschrijving beleidsvoornemens in het schoolplan

Concrete doelstelling

Jeelo

Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip)

  

Verdere uitdieping

Twee projecten van Jeelo worden doorlopen Implementatie van Nieuwsbegrip. Koppeling nieuwsbegrip aan de zaakvakken Eigen maken van coöperatieve wv coöperatieve wv

Met welke middelen denken we het doel te bereiken -scholing door William van de Berg

Tijdsplanning

-scholing door M. Custers van BCO -klassenbezoeken door M. Custers van BCO -Koppeling nieuwsbegrip, zaakvakken, coöperatieve wv N.a.v. de conclusies

2010-2012

-klassenbezoek -evaluatie in juni -scholing

2011-2013

-TV en GTV

13

2011-2012

Hoe en wanneer is het doel bereikt ( meetbaar) GTV in juni

Evaluatie door het team


Jaarplan 2011-2012

Daltonschool de Klimop

van Daltononderwijs.

   

MI Keuzekast ZW/blokuur Etc.

van de stagiaire de doorgaande lijnen en afspraken opnieuw vaststellen

Techniek

Beredeneerd onderwijsaanbod voor techniek uitvoeren, gekoppeld aan de WO methodes

2010-2013

Document in juni 2012

Hoogbegaafdheid

   

-teamvergaderingen -budget voor aanschaf van materialen -coördinator die de rode lijn in kaart brengt en volgt. -kennis en sturing vanuit WSNS -verschillende hb protocollen naast elkaar leggen -gesprekken met leerkrachten - hulpvraag helder krijgen -Scholing SVIB van de IB-er

2010-2013

Document in juni 2012

2010-2013

Van elke leerkracht minimaal twee opnames.

-tijdens teamvergadering -tijdens groepsbespreking bepalen van welk onderwerp een pdsa cirkel van komt. -in de klas met de leerlingen -tijdens TV -ICT coördinator

2010-2013

Verandertrajecten in alle klassen

2011-2012 2011-2012

Juni 2012 -evaluatie door

Coachen

Protocol opstellen Kennis vergroten Scholing IB-er Papillon vanuit WSNS Het team wordt gecoacht m.b.v. video-interactie begeleiding, minimaal 1 traject per jaar n.a.v. een hulpvraag.

PDSA cirkel

Alle leerkrachten doorlopen de PDSA cirkel n.a.v. uitslagen van de cito toetsen

Rapport ICT

Nieuw rapport  Aanbieden

14


Jaarplan 2011-2012

Daltonschool de Klimop basisbits groep 4 Voortzetten Kidsweb groep 7 en 8 gekoppeld aan de website.  Skoolmates inzetten Juni ‟12 hebben we een nieuwe methode rekenen. Juni ‟12 hebben we een nieuwe methode Engels. Juni ‟12 hebben we een nieuwe methode technisch lezen

-tijdens ICT uren, elke week een ochtend -Ambrasoft in TV

Invitare Omschrijving beleidsvoornemens in het schoolplan

Concrete doelstelling

Kwaliteitsbeleid OGW

ICT

De Veilige school

 

Rekenen Engels Technisch lezen

Gezamenlijk beleid maken t.a.v. analyseren en evalueren Diagora implementeren Jeelo 2 pilots 1 Document

ICT coördinator -Eindevaluatie in juni 2012

-Team en ICT-er -Methode onderzoek en bezoek uitgevers

2011-2013

-Eindevaluatie in juni 2012

-Methode onderzoek en bezoek uitgevers

2011-2013

-Eindevaluatie in juni 2012

-Methode onderzoek en bezoek uitgevers

2011-2013

-Eindevaluatie in juni 2012

Met welke middelen denken we het doel te bereiken -Werkgroep DB -Cito training DB-IB -Delen met team

Tijdsplanning

Hoe en wanneer is het doel bereikt ( meetbaar) Juni 2012

-I-coach -ICT-er Klimop -Jeelo expert+w.gr. Commissie Veilige school

Schooljaar 2010-2012

Juni 2012

2010-2012

Juni 2012

15

2010-2013 Najaar Voorjaar

evaluatie


Jaarplan 2011-2012 Brede school Omschrijving beleidsvoornemens in het schoolplan Naschoolse activiteiten

Rode Draad Leesbevordering

Daltonschool de Klimop

Concrete doelstelling

Met welke middelen denken we het doel te bereiken

Tijdsplanning

De sociale contacten en samenwerking vergroten.  Verenigingsleven betrekken De Rode Draad wordt door alle participanten

-tijdens de stuurgroep opstellen van een plan. - activiteitenkalender

2010-2012

-een werkgroep bepaalt de gezamenlijke start en eindactiviteit -jan 2012 start de gezamenlijk kinderraad. -thema maand met o.a. veilig verkeer, veilig voelen, hulp halen, vriendjes maken, etc. -een commissie stelt een format op -leidinggevenden bepalen de visie

2011-2012

Kinderraad de Samensprong Veiligheid

Samenwerking

WSNS Omschrijving beleidsvoornemens in het schoolplan Hoogbegaafden

Komen tot een kinderraad Verhogen van gevoel van veiligheid in en rondom de school Komen tot een herijkte visie van de brede school vanuit alle participanten

Concrete doelstelling

Structurele opzet van onderwijs aan meer (hoog) begaafde kinderen

Met welke middelen denken we het doel te bereiken -papillon. -prikkelbijeenkomst voor leerkrachten -projectgroep stelt projectplan op

16

2010-2012

Hoe en wanneer is het doel bereikt ( meetbaar) -aantal kinderen -evaluatie ouders en medewerkers -evaluatie door de werkgroep

2011-2012

Gezamenlijke kinderraad „12 Themamaanden worden uitgevoerd

2010-2012

Concept visie

Tijdsplanning

2011-2012

Hoe en wanneer gaan we na of het doel bereikt is (meetbaar) -Richtlijnen vanuit WSNS. -op schoolniveau handelingsprotocol HB opstellen

evaluatie

evaluatie


Jaarplan 2011-2012

Daltonschool de Klimop

17


Jaarplan 2011-2012

Daltonschool de Klimop

7. Vaststelling

Directeur Openbare Daltonschool de Klimop Antoinette Bongers

18

Jaarplan 2011-2012  
Jaarplan 2011-2012  

Jaarplan 2011-2012

Advertisement