Page 1

Vol.26

Issue No. 11 Mar. 17-Mar. 23/2010

Read us online:

www.cknewsgroup.com

ÇÃ¼Ö Ô¼Õ» çÅ ÇéèóÕ êÇÔð¶çÅð

CIRCULATED IN VANCOUVER VICTORIA CALGARY EDMONTON TORONTO OTTAWA SEATTLE CALIFORNIA NEW YORK NEW JERSEY WASHINGTON DC TEXAS CHICAGO AND MANY OTHER PARTS OF THE WORLD

Õîñ éÅæ çÆ ë¶ðÆ Ãì¿èÆ ÁËî. êÆ. ùּ èÅñÆòÅñ òñ¯º ÇÂîÆ×ð¶ôé î³åðÆ ù ê¼åð ÕËéâ ¶ Å íð çÆÁ» ÇÃ¼Ö Ã¿ÃæÅò» òñ¯º ÷¯ðçÅð ñÅîì¿çÆ ÜÅðÆ

ÇÃÁÅàñ Ü» òÅÇô³×àé ç¶ ÇÕö òÆ Â¶ðƶ Çò¼Ú Ãí 寺 òèÆÁÅ Áå¶ ÃÃå¶ Øð, î¯àñ, ×Ëà Ãà¶ôé, ñÅà Ü» ÇÕö òÆ åð·» çÆ êÌÅêðàÆ ÖðÆçä Ü» ò¶Úä òÅÃå¶ íð¯Ã¶ï¯× Áå¶ ÇÂîÅéçÅð öòÅ ÃðìÜÆå ÇÃ³Ø ÃÅì ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯Í

òËéÕ±òð (ê̯. ×¹ðÇò¿çð ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ) -

ÇÂ¼æ¶ ÁÅÀ°ä çÆ ÇÂÜÅ÷å ç¶ Ô¼Õ Çò¼Ú éÔƺ Ôé,

éò¿ìð AIHD ç¶ ÇÃ¼Ö Çòð¯èÆ Õåñ¶ÁÅî ç¶ ç¯ô»

ÇÕÀ°ºÇÕ Ãì¿Çèå ÇòÁÕåÆ éò¿ìð AIHD ç½ðÅé

çÅ ÃÅÔîäÅ Õð ðÔ¶ Õ¶ºçðÆ î³åðÆ Õîñ éÅæ çÆ

Çç¼ñÆ ÓÚ Ô¯Â¶ ÇÃ¼Ö Õåñ¶ÁÅî ç¶ ç¯ô» ÓÚ ÇØÇðÁÅ

ÕËé¶âÅ ë¶ðÆ ç¶ ÇòòÅç çÆ ×È¿Ü, ÕËé¶âÅ çÆ êÅðñÆî˺à

Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ ÕËé¶âÅ çÆ Òîé°¼ÖÆ Ô¼Õ» ç¶ êÇÔð¶çÅðÓ

å¶ ÕËé¶âÅ ÃðÕÅð å¼Õ êÔ¹¿Ú ×ÂÆ ÔËÍ ÔÅÀ±Ã ÁÅë

òܯº ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂîÆ×ð¶ôé

ÕÅîé÷ Çò¼Ú ÇÃ¼Ö Õåñ¶ÁÅî ç¶ BEò¶º òð·¶ Óå¶

î³åðÅñ¶ ù Õîñ éÅæ ç¶ ÕËé¶âÅ ç½ð¶ ç¶ îé°¼ÖÆ

çñ¶ðÅéÅ íÅôé ç¶ä Áå¶ ÇÃ¼Ö Õ½î òñ¯º ôÔÆç» çÆ

ÁÇèÕÅð» Ãì¿èÆ ÁÃð ù ñÅ÷îÆ ÇòÚÅðéÅ ÚÅÔÆçÅ

ïÅç ÓÚ ñŶ Ü»ç¶ ÖÈ é çÅé ÕË º ê» ìÅð¶ Ô¯ ð é»

ÔËÍ ÁÅêä¶ ÔñÕ¶ ç¶ ñ¯Õ» òñ¯º Õîñ éÅæ ç¶ ÕËé¶âÅ

ÕË é ¶ â ÆÁé ÁË î . êÆ÷ ù ÜÅäÕÅðÆ ç¶ ä òÅñ¶ ,

ÁÅÀ°ä ìÅð¶ À°áŶ ÃòÅñ» ù ÃðÕÅð å¼Õ

ÇéÀ±àé-éÅðæ âËñàÅ ç¶ Ã»Ãç Ã. ùÖÇî³çð ÇóØ

êÔ¹¿ÚÅÀ°ºÇçÁ» ù¼Ö èÅñÆòÅñ é¶ ÜòÅì çÆ î³×

(ù¼Ö) èÅñÆòÅñ é¶ íÅðåÆ î³åðÆ Õîñ éÅæ ç¶ ç½ð¶

ÕÆåÆ ÔËÍ ÇÂà ç½ðÅé BC îÅðÚ ù Ã. í×å ÇÃ³Ø ç¶

Ãì¿èÆ ÇÂîÆ×ð¶ôé î³åðÆ ù ê¼åð ÇñÇÖÁÅ ÔËÍ Ã.

ôÔÆçÆ Ççé Óå¶ Õîñ éÅæ çÆ ÕËé¶âÅ ë¶ðÆ ç¶ Çòð¯è

èÅñÆòÅñ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À°é·» î³åðÆ Ü¶Ãé ÕËéÆ ù

ÓÚ ÇÃ¼Ö Ã¿×áé» å¯º ÇÂñÅòÅ êÌî¹¼Ö îé°¼ÖÆ ÁÇèÕÅð

ÃÈÇÚå ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÕËé¶âÅ òÃç¶ ÇÃ¼Ö Õîñ éÅæ ù

ÿ à æÅò» òÆ Ãð×ðî Ô¯ ×ÂÆÁ» Ôé å¶ ÕË é ¶ â Å

îÅÇÂÁÅòåÆ çÅ ÒîÅÇÂÁÅ éÅñ ÇêÁÅðÓ Ü»Ú ç¶ Ø¶ð¶ ÓÚ

î˺ìð êÅðñÆî˺à ù¼Ö èÅñÆòÅñ ÃðÕÅð ù ÷¯ðçÅð ÁêÆñ Õð ðÔÆÁ» Ôé ÇÕ À°Ô ÇòòÅç×ÌÃå íÅðåÆ ÇÃÁÅÃåçÅé ù ÇÂ¼æ¶ çÅÖñ

éòƺ Çç¼ñÆ (Úó·çÆ ÕñÅ ÇìÀ±ð¯) - À°µåð

Çòð¯èÆ êÅðàÆÁ» òñ¯º ðËñÆ å¯º ìÅÁç ÇÂà ÒÒìÔ¹Õð¯óÆ

êÌç¶ô çÆ î¹¼Ö î³åðÆ Õ°îÅðÆ îÅÇÂÁÅòåÆ òñ¯º ÁÅêäÆ

ÔÅðÓ çÆ Ü»Ú ñÂÆ ñ×ÅåÅð ÇìÁÅé çÅ׶ ÜÅ ðÔ¶

ÕËé¶âÅ-dzâÆÁÅ Çì÷é˵à սºÃñ ç¶ Ã¼ç¶ Óå¶

ïîòÅð çÆ ðËñÆ Çò¼Ú êÇÔÇéÁÅ Ç×ÁÅ Ô÷Åð-Ô÷Åð

ÃéÍ Õ»×ðà êÅðàÆ é¶ ÇÂà ØàéÅ çÆ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ.

ÕËé¶âÅ ÁÅ ðÔ¶ Õîñ éÅæ çÆ ë¶ðÆ ù ñË Õ¶ ÕËé¶âÅ

ç¶ é¯à» çÅ ÔÅð

å¯ º Ü»Ú ÕðòŶ

íð ÓÚ ×¹¼Ã¶ çÆ ñÇÔð ëËñ ×ÂÆ ÔËÍ ÕËé¶âÅ çÆÁ»

ÁÅÂÆ. àÆ. ÇòíÅ×

ÜÅä çÆ î³× ÕÆåÆ

ÃîÈÔ ÇÃ¼Ö Üæ¶ì¿çÆÁ» å¶ ×¹ðç¹ÁÅðŠùÃÅÇÂàÆÁ»

çÆ Ü»Ú ç¶ Ø¶ð¶

ÔË Áå¶ ÃîÅÜòÅçÆ

é¶ ÕËé¶âÅ ÃðÕÅð ù ê¹ð÷¯ð ÁêÆñ ÕÆåÆ ÔË ÇÕ

Loan Specialist

Çò¼Ú ÁÅ Ú¹¼ÕÅ ÔËÍ

êÅðàÆ é¶ òÆ ÇÂÃ

AIHD ç¶ ÇÃ¼Ö Çòð¯èÆ Õåñ¶ÁÅî Ãì¿èÆ ×¿íÆð

Email: saab@johnlscott.com

ò¼â¶ ÁÕÅð çÅ

î³× çÅ Ãîðæé

ç¯ ô » çÅ ÃÅÔîäÅ Õð ðÔ¶ À° Õ å ÇòÁÕåÆ ç¶

ÇÂÔ ÔÅð ðËñÆ

ÕÆåÅ ÔËÍ ìÆܶêÆ é¶

çÅÖñ¶ Óå¶ ð¯Õ ñÅÂÆ ÜÅò¶Í òðñâ ÇüÖ

ç½ðÅé ÃÅÇðÁ» çÆ

òÆ ÁÅêä¶ å½ð

* Residential * Commercial * Business Loans

ÇÖ¼Ú çÅ Õ¶ºçð

À°µå¶ Ü»Ú çÆ î³×

ÁÅð׶ é ÅÂÆ÷¶ ô é, ÕË é ¶ â Å, ×¹ ð ç¹ Á ÅðÅ çÃî¶ ô (ìÅÕÆ ÃëÅ AF Óå¶)

Øð ë¯ð Õñ¯÷ð ÔË Ü» ê¶î˺໠ñ¶à Ôé å» Á¼Ü ÔÆ ë¯é Õð¯ :

ìÇäÁÅ ÇðÔÅÍ Ç¼毺

ÕÆåÆ ÔËÍ Õ»×ðÃ

å¼ Õ ÇÂà ÔÅð ç¶

êÅðàÆ ç¶ Ç¼Õ

BEC-BCI-DDFD

îÅîñ¶ ù ñË Õ¶

êÌî¹¼Ö

ÃðìÜÆå ÿèÈ

î³×ñòÅð ù ñ¯Õ

Çç×ÇòÜË ÇÃ³Ø é¶

Cell: 206-372-1612

ÃíÅ ç¶ Õ¿îÕÅÜ ù Õ°Þ Ã ñÂÆ ð¯ÕäÅ ÇêÁÅÍ ÔÅð

ÒÒîÅÇÂÁÅòåÆ Ô¹ä ÒçÇñå ÕÆ ì¶àÆÓ éÔƺ ðÔÆ Ãׯº

çÆ ÕÆîå ìÅð¶ Áܶ å¼Õ ÇéÃÇÚå å½ð À°µå¶ Õ°Þ

Òç½ ñ å ÕÆ ì¶ à ÆÓ ìä ×ÂÆ ÔË Í ÓÓ À° é · » ÇÕÔÅ ÇÕ

êåÅ éÔƺ ñ¼×ÅÍ êð ÇÂà ÔÅð çÆ ÕÆîå AE 寺 ñË

îÅÇÂÁÅòåÆ Ô¹ä ÁÅî ÁÅçîÆ çÆ êÌåÆÇéèåÅ Õðé

Õ¶ BA Õð¯ó å¼Õ Ô¯ ÃÕçÆ ÔËÍ

òÅñÆ Á½ðå éÔƺ ðÔÆ, À°Ô å» Ô¹ä ñ¼Ö»-Õð¯ó»

SARBJIT S. SAAB

Ph:206-255-0101 Real Estate & ÇÃÁÅàñ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ òÆð» çÆ ÁÅêäÆ î½ð×¶Ü Õ¿êéÆ

ÃíÅ Çò¼Ú òÆ ÕÅëÆ Ö¼ê êÂÆ Áå¶ ñ¯Õ

î½ð׶÷ ìð¯Õð

Sarabjitsandhu@yahoo.com

Sarabjit Singh Sandhu Lic# 510-MB27260

* Get Approved Quickly * Refinances * Special Purchase * First Time Buyers * All Credit Types

Off: 253-859-4835 Fax: 253-859-4843

ÁÅÂÆ. àÆ. ÇòíÅ× òñ¯º ÇÂà ׼ñ çÆ Ü»Ú

TRAVEL LLC

Á¼Ü çÅ ÇòÚÅð

www.northwesttravelus.com

Delhi $698

699

Delhi $

+Taxes & Fuel Surcharge Apply

ÁÃÄ ÇòÁÕåÆ×å àËÕà íðé ç¶ B@âÅñð ñËºç¶ Ô»Í For Info call:

1.800.828.8543 or 253.852.1985 Emergency Tel: 206-370-9481 www.akaltravel.com

21030-124th Ave SE, Kent, WA 98031

Taxes & Surcharge Apply

Ph: 206-529-4727 Mohan Dhaliwal

Farmers Insurance Agent * Auto * Home * Business * Life

Ph: 253-373-1737 Fax: 253-373-1623

10706-SE 224th PL Kent WA 9803, Cell: 425-328-6005

ÇÂÃ

é¶åÅ Ãì¿èÆ

ÁÅÇÖÁÅ ÔË ÇÕ,

Çò¼Ú Ö¶â ðÔÆ ÔËÍ

ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ ÇÕ ÇÂà ÔÅð ñÂÆ Â¶é¶ é¯à Çռ毺 ÁŶÍ

Email: Americanmortgagesolutions@yahoo.com

AKAL

îÅÇÂÁÅòåÆ ù ìÔ¹-Õð¯óÆ ÔÅð êÇÔéŶ ÜÅä çÅ Ççzô

Ô¯ä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ éÅ ç¶ò¶Í

(ìÅÕÆ ÃëÅ AF Óå¶)

-

ÿÕà Çò¼Ú èÆðÜ èÅðé Õðé éÅñ Á¼èÆ ñóÅÂÆ ÇܼåÆ Ü»çÆ ÔË

- êñÅàÃ

Law Office of Kuldip Dhariwal USA TRAVEL (Practice Limited to Immigration Law) ÇÂîÆ×ð¶ôé Ãì¿èÆ îÃñ¶ ÇÜò¶º:

j ÇðÇëÀ±÷Æ Ãà¶Á j ÇòÁÅÔ ç¶ Õ¶Ã j ÇÃàÆ÷éÇôê j Çâê¯ðà¶ôé j Çðôå¶çÅð» ù ÁêñÅÂÆ j ܹðî çÅ ÇÂîÆ×ð¶ôé Óå¶ ÁÃð j Çì÷éà òÆ÷Å ÁÅÇç

íð¯Ã¶î³ç àðËòñ ¶ܿÃÆ

Delhi

700*

$

Kuldip S. Dhariwal Attorney at Law

‘Special One Year to Delhi on Asiana’

ÇÂîÆ×ð¶ôé ç¶ ÇÕö òÆ îÃñ¶ Ãì¿èÆ ÃÅⶠԶá ÇñÖ¶ çøåð» éÅñ ÿêðÕ Õð¯

Amit

FREMONTOFFICE SEATTLE OFFICE 24401-104th Ave SE 3100 Mowry Ave. Suite #303 Fremont, CA 94538 Kent, WA 98030 Ph: 510-744-1280 Ph: 253-520-2330 dhariwallaw@yahoo.com Fax: 510-744-4192

24 Hour Emergency Service @ 206-992-2724 23609-104th Ave. SE Suite # 101 Kent, WA

Taxes & Fuel Surcharge Apply * Some Conditions & Restrictions apply

Ph: 253-867-0450/253-867-0451


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

JUSTFARES TRAVEL SEATTLE’S ONLY Authorised Agent ASIANA AIRLINE AIRLINE OF THE YEAR 2009

The Charhdi Kala 02

“We are independent broker and represent many insurance companies to find the best price and Your key to coverage for your insurance need.” Insurance Protection.

ASIANA Flies directly Monday & Friday to Delhi Contact any of Our Experienced

TRAVEL EXPERT AT

206.223.3600 206.223.3600 3123 East Lake Ave. E. Seattle, WA 98102 After Hours Call: 206-650-2993

trwikMg, toa trwk, tYksI, ilmojLIn, hotl, motl, grOsrI stor, gYs stysLn, rYstorYNt, pYrf-tRFijLt, prsnl afto, Gr, bot, afr[vI[ aqy lfieP Very competitive rates!

MANJIT S ARHAR S.. P PARHAR Ph: (888) 242-2401 or 206.420.4270 Fax: 206.420.3284 5200 Southcenter Blvd., Suite 110, Tukwila, WA 98188

Tax Service Associates Celebrating its 12th Anniversary on March 28th 2010

Lunch Special 11:00am to 3:00pm Complimentary Drinks-Chai, Coffee, Soft Drinks Gift Boxes for Sweet Available

Free Notary Personal Taxes: $20 Tax Return filing, Visa, Immigration, Passport Forms All Types of forms, letters and paperwork Interpretation, Student Visa Email and fax service For more info call:

Verinder Singh Ph: 206-697-3039 1035 Andover Park, W. Suite 210, Tukwila WA, 98188 Fax: 206-575-7940 Email: rcmt2000@hotmail.com

Commitment to Professional Service


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 03

Ú³âÆ×ó· ÓÚ ê³ÜÅìÆ ù êÇÔñÆ íÅôÅ çÅ ð°åìÅ ÇçòÅÀ°ä ñÂÆ îåÅ êÅà ڳâÆ×ó·- ê³ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ ÓÚ Õ¶ºçðÆ

êð ê³ÜÅìÆÁ» çÆ î»-ì¯ñÆ ê³ÜÅìÆ íÅôÅ ù Õ¶ºçð

Ú³âÆ×ó· ÇòÖ¶ ê³ÜÅìÆ ÃÅÇÔå ÁÕÅçîÆ çÆ ÃæÅêéÅ

ò¼ñ¯º Ú³âÆ×ó· (ïÈ àÆ) ÇòÖ¶ ê³ÜÅìÆ ù êÇÔñÆ íÅôÅ

ÃÅôå êzç¶ô Ú³âÆ×ó· Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ íÅôÅ ù êÇÔñÆ

ÃÅôå êzç¶ô Ú³âÆ×ó· Çò¼Ú À°Ã çÅ ìäçÅ îÅä,

ÕÆåÆ ÜÅò¶Í Ô¯ðé» íÅôÅò» ç¶ éÅñ-éÅñ çëåðÆ

òܯº ð°åìÅ ÇçòÅÀ°ä çÆ î³× ÕÆåÆÍ Õ»×ðà ò¼ñ¯º

íÅôÅ çÅ çðÜÅ ÇçòÅÀ°ä ñÂÆ ÇÂÇåÔÅÃÕ

ÁÇÔîÆÁå Áå¶ ÃÇåÕÅð éÔƺ Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂÃ

Õ³î-ÕÅÜ ê³ÜÅìÆ íÅôÅ Çò¼Ú òÆ ÕÆåÅ ÜÅò¶Í ÃÅð¶

îå¶ çÆ ÔîÅÇÂå ÕðÇçÁ» Çòð¯èÆ Çèð çÆ é¶åÅ ìÆìÆ

êÇÔñÕçîÆ ÕðÇçÁ» üåÅèÅðÆÁ» å¶ Çòð¯èÆ Çèð

îÅîñ¶ ÓÚ î¹¼ã 寺 ÔÆ ì¶ð°ÖÆ òðåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ Ã¯

ÃðÕÅðÆ çëåð» ÃóÕ» Áå¶ ÜéåÕ æÅò» Óå¶ ñ¼×¶

ðÅÇܳçð Õ½ð í¼áñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ê³ÜÅìÆ íÅôÅ ù

é¶ ÇÂÕùð Ô¯ Õ¶ ÃðòóîåÆ éÅñ ÇÂ¼Õ îåÅ êÅÃ

ÇÂÔ åÜòÆ÷ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕ Ú³âÆ×ó· Çò¼Ú

ì¯ðâ»/éÅî-ê¼àÆÁ» ê³ÜÅìÆ Çò¼Ú ÇñÖÆÁ» ÜÅäÍ

Ú³âÆ×ó· ÓÚ êÇÔñÆ íÅôÅ çÅ ð°åìÅ ÇçòÅÀ°ä Áå¶

ÕÆåÅÍ ÇÂà îå¶ ù ê³ÜÅì çÆ ÇüÇÖÁÅ Áå¶ íÅôÅ

ê³ÜÅìÆ íÅôÅ ù êÇÔñÆ íÅôÅ çÅ ìäçÅ çðÜÅ Çç¼åÅ

ìÅÁç Çò¼Ú ÇòèÅé ÃíÅ ç¶ î˺ìð» é¶ êzèÅé

î³åðÆ âÅ. À°Çê³çðÜÆå Õ½ð é¶ ê¶ô ÕÆåÅÍ îå¶ Çò¼Ú

ÜÅò¶Í ÃÅð¶ ÃÕÈñ» Çò¼Ú êÇÔñÆ å¯º çÃòƺ ÜîÅå

î³åðÆ âÅ. îéî¯Ôé ÇÃ³Ø ù ×°Á»ãÆ ðÅÜ» Çò¼Ú

ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ Ú³âÆ×ó· ôÇÔð ù ê³ÜÅì ç¶ À°Ã

å¼Õ ê³ÜÅìÆ íÅôÅ ù ñÅ÷îÆ Çòô¶ òܯº êó·ÅÇÂÁÅ

ê³ÜÅìÆ íÅôÅ ù çÈÜÆ íÅôÅ òܺ¯ ð°åìÅ ÇçòÅÀ°ä

À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ ê³ÜÅìÆ ù Ú³âÆ×ó· 寺

Ã ç¶ BH Çê³â» çÆ C@ Ô÷Åð ¶Õó ÷îÆé À°êð

ÜÅò¶Í îå¶ Çò¼Ú ÇÂÔ òÆ î³× ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇÕ ê³ÜÅìÆ

ñÂÆ Çîñä çÅ ëËÃñÅ òÆ ÕÆåÅÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ»

ÇÂñÅòÅ çÈܶ ×°Á»ãÆ ðÅÜ» ÇÔîÅÚñ êzç¶ô Ãî¶å

ê³ÜÅì çÆ ðÅÜèÅéÆ òܯº ÃæÅêå ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ,

ÃÅÇÔå, Çòðö Áå¶ Ã¼ÇíÁÅÚÅð ç¶ ÇòÕÅà ñÂÆ

ÁÕÅñÆ çñ ç¶ ÇòèÅÇÂÕ ÕËêàé ìñìÆð ÇÃ³Ø ìÅá

Ô¯ðé» Çò¼Ú ñÅ×È ÕðÅÀ°ä ç¶ Ô¼Õ Çò¼Ú Ô»Í À°é·»

Òîé°¼ÖÆ ÇçîÅ× Õç¶ òÆ ð¼ì çÆ æÅÔ éÔƺ êÅ ÃÕ¶×ÅÓ - ÕËé¶âÆÁé ÇòÇ×ÁÅéÆÁ» òñ¯º çÅÁòÅ Á½àòÅ (Úó·çÆ ÕñÅ ÇìÀ±ð¯)

ÔË, ÇÜ¼æ¶ êÅñ ÇàÇòÚ Áå¶ îÅðÇàé

é½ðæ½ë çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ îé°¼ÖÆ ÇçîÅ× çÅ

- Çòôò ç¶ ÇÂ¼Õ Ú¯àÆ ç¶ ÇéÀ±ð¯-

ÔÅÂÆÜË×ð òð׶ ÿÃÅð êÌÇüè

ã»ÚÅ Õ°Þ ÇÂà åð·» ÔË ÇÕ ÇÂÃçÅ ÇèÁÅé Ôî¶ôÅ ÔÆ

ÃÅdzÇàÃà é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ

ÇëñÅÃëð êó·ÅÀ°ºç¶ ðÔ¶ ÔéÍ

ÁÅêä¶ ÁÅñ¶-ç¹ÁÅñ¶ ëËñÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» ÇçzôàîÅé

îé° ¼ Ö Æ ÇçîÅ× Çò¼ Ú Â¶ é Æ Ãîð¼ æ Å

é¯ðæ½ë, ÇÜÔóÅ ÇÕ ÇçîÅ× ç¶ Õ¿î

ÚÆ÷» Çò¼Ú ðÇÔ³çÅ ÔËÍ ÇÂà ê¹ðÅí½ÇåÕ ÚÆ÷» ù

éÔƺ ÇÕ À°Ô Õç¶ òÆ ð¼ì çÆ Ô¯ºç

Õðé ç¶ ã¿ × åðÆÇÕÁ» ìÅð¶ Ö¯ Ü

ÃîÞä ñÂÆ ÇÂà ñÂÆ ÁÅêä¶ ÁÅñ¶ ç¹ Á Åñ¶ ç¶

ìÅð¶ ÇÕö ÇéôÇÚå ëËÃñ¶ À°µå¶ Á¼êó

Õðé ñÂÆ ç¹éÆÁ» íð Çò¼Ú îôÔÈð

òÅåÅòðä Çò¼Ú ìÅÔð ÇéÕñäÅ ÷ðÈðÆ ÔË, ܯ ÇÕ

ÃÕ¶Í

ÔË, ÇÂà ÕÅéëð¿Ã Çò¼Ú ì¯ñä òÅñÅ

ÿíò éÔƺÍ

ÇÜÀ±ð÷ é½ðææ¯ë é» çÅ ÇÂÔ

Ǽկ ÇÂ¼Õ ÇòÇ×ÁÅéÆ Ô¯ò¶×ÅÍ

ÁÅêäÆÁ» Ô¯ð ܻ֯ ç½ðÅé é½ðæ½ë é¶ ÇÂÔ

ÇòÇ×ÁÅéÆ ï±éÆòðÇÃàÆ ÁÅë Á½àòÅ

ð½ Ç Âñ Á½ à òÅ îË º àñ ÔË ñ æ

òÆ ÃÅìå ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÇÜÔó¶ ñ¯Õ ð¼ì Çò¼Ú ïÕÆé

ç¶ îÅéÇÃÕ ÇÃÔå ÁÇèÁËé ÇòíÅ×

Ã˺àð Çò¼Ú ÃÇæå ÁÅêä¶ çëåð 寺

ð¼Öç¶ Ôé, À°é·» Á³çð Ö¹çÕ°ôÆ Õðé çÅ ð¹ÞÅé

Çò¼Ú Ö¯Ü Çéðç¶ôÕ ç¶ å½ð Óå¶ Õ¿î

×¼ñ ÕðÇçÁ» À°Ãé¶ ç¼ÇÃÁÅ, ÒÒÁÃƺ

ؼà Ô¹¿çÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ À°é·» Á³çð ð¼ì êÌåÆ ÜòÅìç¶ÔÆ

Õð ÇðÔÅ ÔËÍ À°Ô ÁÅêäÆ Ö¯Ü ç¶ éåÆܶ BC îÅðÚ

Õç¶ òÆ ð¼ì çÆ Ô¯ºç éÅñ Ãì¿Çèå êÌôé» ç¶ À°µåð

çÆ ÇÂ¼Õ íÅòéÅ Ô¹¿çÆ ÔËÍ é½ðæ½ë çÅ ÇÂÔ òÆ î³éäÅ

ù ÜðîéÆ Çò¼Ú ï±éÆòðÇÃàÆ ÁÅë îÅðìð× Çò¼Ú

ç¶ä ç¶ ÕÅìñ éÔƺ Ô¯ Ãջ׶, ÇÜà åðÆÕ¶ éÅñ

ÔË ÇÕ ÁÇèÁÅåîÕ ÕÅðÜ ÕÂÆ îÅéÇÃÕ Ãî¼ÇÃÁÅò»

Ô¯ ðÔÆ èðî-ôÅÃåð ìÅð¶ Ǽ Õ ÕÅéëð¿ à Çò¼ Ú

ÇçîÅ× Õ¿î ÕðçÅ ÔË, À°Ã ÕÅðä À°ÃçÆ ÇÂ¼Õ ÃÆîÅ

ù çÈð Õðé Çò¼Ú ÃÔÅÂÆ Ô¯ ÃÕç¶ ÔéÍ ç¼Ãäï¯×

ÇòçòÅé» ç¶ Á¼×¶ ð¼Ö¶×ÅÍ ïÅç ðÔ¶ ÇÕ ï±éÆòðÇÃàÆ

ÔËÍ ÇÂÔ ÃÆîÅ À°Ô ÕÆîå ÔË, ÇÜÔóÆ ÁÃƺ Ú¶åéåÅ

ÔË ÇÕ é½ðæ½ë é¶ ÇéÀ±ð¯ ÃÅdzà Áå¶ ÇëñÅÃëÆ ç¯Ô»

ÁÅë îÅðìð× E@@ ÃÅñ ê¹ðÅäÆ ÇÂ¼Õ ÁÇÜÔÆ Ã¿ÃæÅ

ðÅÔƺ ÁçÅ Õðç¶ Ô»ÍÓÓ

Çò¼Ú ÔÆ êÆ. ÁËÚ. ²âÆ. ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ

INCOME TAX Web Site Designer KS Video & DK SERVICE

E Mail Marketing

750 Greenlaven St. Manteca CA 95336

Develop Website from us and get free:

ÁÅêäÅ àËÕà íðé ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ ÕÅñ Õð¯, ÁÃƺ àËÕà ÂÆ-ëÅÂÆñ òÆ Õç¶ Ô», ÇÜà éÅñ ðÆë¿â ÜñçÆ ÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ

ÿêðÕ Õð¯

DALJIT KAUR (CTEC REGISTERED TAX PREPARER)

Tel:209-823-3649 Fax: 209-249-5250 Website: http://www.dkserviceonline.com Email: dkservice209@comcast.net

ÇÕö òÆ êÌÕÅð çÆ àð¼Õ dzô¯ð˺à ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ ÜÃêÌÆå ÇÃ³Ø ñòñÅ éÅñ ÿêðÕ Õð¯

Lic. Number 0G38750

209-608-0925

Ph: 425-533-6405 Email: info@tmtopmagazine.com www.tmtopmagazine.com

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔìÅé» ñÂÆ Çâ÷ÅÇé³× ÇìñÕ°ñ î¹øå ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔËÍ

Á‚¶≈‹ ⁄Ë•‹ •‚≈≈

À°é·» çÆ êÅðàÆ êÈðÆ ÔîÅÇÂå ÕðçÆ ÔËÍ

ÔÇðÁÅäÅ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ íÅôÅ ù çÈÜÆ íÅôÅ òܯº ñÅ×È ÕÆå¶ ÜÅä çÆ ôñÅØÅ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÔÇðÁÅäÅ ÃðÕÅð çÅ ÇÂÔ ìÔ°å ÔÆ Ú³×Å Õçî ÔË, ÇÂà éÅñ ê³ÜÅìÆ íÅôÅ ù ÔÇðÁÅäÅ Çò¼Ú ìäçÅ îÅä ÃÇåÕÅð ÇîÇñÁÅ ÔËÍ Õ»×ðÃ ç¶ ÁòåÅð ìðÅó é¶ îå¶ Óå¶ ì¯ñÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ Ú³âÆ×ó· ÓÚ ê³ÜÅìÆ íÅôÅ êÇÔñ ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ ñÅ×È Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË å» ÇÕ ÃÅâÆ ðÅÜèÅéÆ ÓÚ ê³ÜÅìÆ íÅôÅ çÅ ÇòÕÅà ԯ ÃÕ¶Í íÅÜêÅ ç¶ î³åðÆ åÆÕôä ÃÈç é¶ ÁÅêäÆ êÅðàÆ ò¼ñ¯º îå¶ çÆ ÔîÅÇÂå ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅâÆ êÅðàÆ Ú³âÆ×ó· ÓÚ ê³ÜÅìÆ íÅôÅ ù êÇÔñÆ íÅôÅ çÅ ð°åìÅ ÇçòÅÀ°ä çÆ ê¹ð÷¯ð ÔîÅÇÂå ÕðçÆ ÔËÍ À°é·» ç¶ éÅñ ÔÆ íÅÜêÅ ç¶ Õ¯à¶ å¯º àð»Ãê¯ðà î³åðÆ îÅÃàð î¯Ôé ñÅñ é¶ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅôÅò» ù èðî, ÇëðÇÕÁ» éÅñ éÔƺ ܯÇóÁÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ê³ÜÅìÆ ÷°ìÅé ÃÅÇðÁ» çÆ Ã»ÞÆ ÷°ìÅé ÔË Áå¶ ÇÂà ù Ú³âÆ×ó· Çò¼Ú êÇÔñÆ íÅôÅ òܯº ñÅ×È ÕÆåÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ

BUTTAR & CANTOR, LLP

ã⁄á ’È˜≈⁄

Photography Specialize in KARAZIMA (Magazine Style) photo albums.

Free Domain and Hosting for 1 year

ò˵ì ÃÅÂÆà ìäòÅÀ°äÆ Ô¯ò¶ Ü» Hosting Ü» Domain Name ÖðÆçäÅ Ô¯ò¶ Ü» ÇòÁÅÔ-ôÅçÆÁ» ç ÕÅðâ ÛêòÅÀ°ä¶ Ô¯ä å» Ã¿êðÕ Õð¯: ð½Çìé

ÃðÕÅðÆ çëåð» Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ ù ñÅ×È ÕðÅÀ°ä ñÂÆ

Wedding, Birthday, Reception, Akhandpath Sahib, Graduation, Anniversary & all other events.

Covers all North America. Yuba City, CA. ÔÅÂÆ Õ°ÁÅÇñàÆ çÆ òÆâÆú òÅÇ÷ì ð¶à Óå¶ ìäÅÀ°ä ñÂÆ ÷ðÈð ÕÅñ Õð¯:

Kulbir Singh Kahlon

Attorney at Law ß◊˪⁄‡á ‚’¢œË ∑Ù® flË ∑¢◊ „Ùfl Á¡flb Á⁄Áç™¬Ë ‚≈•, Áfl¶„ Œ ∑‚, “ÃË “ÃáË Ã „◊‹Ê, Á‚≈ˬáÁ‡˜“, Á«“Ù⁄≈‡á, ߢ“‹Êß◊Òb≈, çÒ◊‹Ë ‚“ù‚⁄Á‡“, ±˜ø. fl¢á. flË¬Ê •Ã ±«Ê“‡á ¶ÁŒ ∑‚ù ‹® ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù˚ 16600 West Valley Highway, Suite 106, Tukwila, WA 98188

Tel: (425) 251-3134 Tel:(206) 625-0182

530-415-4696/530-673-7197

Fax:(425) 282-0486 email-cantorlaw@aol.com www.buttarcantor.com

For Fair Dealing of Your Real Estate Needs Your Wise Choice is

Satwant S. Dhaliwal

(Realtor, CBA, M.L.S.)

INT'L PRESIDENT'S CIRCLE & NATIONAL AWARD WINNER

Seattle is Quiet Living And Booming City

Placed in the top 5%of all sales associates with in the PRUDENTIAL REAL ESTATE NETWORK

* Á‚¶≈‹ Áfl˜ø ¡∑⁄ ãÈ‚Ëb ◊Ífl „ÛÀÊ øÊ„È¢Œ „Û, Ω⁄ ¬◊Ëá, ¡Êߌʌ ¡ù Á’¬Áá‚ π⁄ËŒÀ Œ øÊ„flÊá „Û ãù ‚ãfl¢ã Á‚¢Ω „È⁄ù ŒË ß◊ÊáŒÊ⁄ ‚⁄Áfl‚ ŒÊ ”ÊßŒÊ ©ΔÊ¥ * Ω⁄ ¡ù fl“Ê⁄ ‹® flœË¶ ⁄≈ù $Ã ‹Ûá ÁŒflÊ©À Áfl˜ø •‚c ◊ŒŒ ∑⁄Œ „ù˚ 13306 SE 240th Kent, Seattle-Washington 98042

CELL: 206-391-3311, TOLL FREE: 1-800-598-1022 FAX: 253-631-2888

e-mail:

Satwant Singh

singh@prudentialmvr.com

Real Estate-Professional


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 04

ÔÇðî³çð ÃÅÇÔì ÒÚ ÕËîð¶ ñÅÀ°ä çÅ Õ³î ÇòòÅç» ç¶ Ø¶ð¶ ÒÚ ÁÇèÕÅðÆÁ» å¶ Ãì Õî¶àÆ î˺ìð» Òå¶ Çðôòå ñËä ç¶ Ã³×Æé ç¯ô ñ¼×ä¶ ô°ðÈ Á¿ÇîzåÃð- ÃzÆ ÔÇðî¿çð ÃÅÇÔì ç¶ êzì¿è»

Õ¿êéÆ ç¶ à˺âð Ö¯ñ·¶ ×Â¶Í Ãí 寺 ؼà DA ñ¼Ö

Çç¼åÆ, ÇÜà çÆ ÕÆîå êzåÆ ïÈÇéà DA ñ¼Ö ð°ê¶

å¶ ÇÂ¼Õ ÁÇèÕÅðÆ çÅ é»Á ì¯ñçÅ ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ

Çò¼Ú êÅðçðôåÅ ÇñÁÅÀ°ä ñÂÆ ôz¯îäÆ ×°ðç¹ÁÅðÅ

ð°ê¶ êzåÆ ïÈ°Çéà òËéà¶÷ Õ¿êéÆ çÅ ÃÆ, ÇÜà é¶

íðÆ ×ÂÆ ÃÆÍ

ÇÕ ÁÇÜÔ¶ ÇíÌôà î˺ìð» å¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ êÇÔñ»

êzì¿èÕ Õî¶àÆ é¶ A@ Ã˵à Õñ¯÷ ÃðÕà ÕËîð¶ ñÅÀ°ä

ïéÆ Õ¿êéÆ ç¶ ÕËîð¶ ç¶ä çÅ òÅÁçÅ ÕÆåÅ, Üç

ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ç¶ ÃÈåð» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ôz¯îäÆ

ìÅìÅ çÆê ÇÃ¿Ø ÇéòÅà çÅ Õ¿î Çìé» à˺âð ñ¶

çÅ ëËÃñÅ ÇñÁÅ, ÇÜé·» À°µêð ÕðÆì ÚÅð Õð¯ó

ÇÕ ÁËÚ ÃÆ ÁËñ Õ¿êéÆ çÅ à˺âð EE ñ¼Ö ð°ê¶ çÅ

Õî¶àÆ é¶ A@ ïÈÇéà ñÅÀ°ä çÅ ëËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË,

ÕðòÅÇÂÁÅ å¶ î¯àÆ ðÕî ׯñî¯ñ ÕÆåÆ, Üç ÇÕ

ð°ê¶ ÖðÚ Ô¯ä çÆ ÁÅà ÔË, êð ÇÂÔ êzÅÜËÕà ô°ðÈ

ÃÆ, ÇÜÃ é¶ ì¯ô Õ¿êéÆ ç¶ ÕËîð¶ ç¶ä çÆ à˺âð Çò¼Ú

Áå¶ Õ°¼ñ ÚÅð Õð¯ó 寺 òè¶ð¶ ð°ê¶ ÖðÚ ÕÆå¶

ÇéòÅà çÆÁ» Õ¿è» Òå¶ Û¼å» çÆ ÔÅñå ÇÂ¼Õ ÃÅñ

Ô¯ä 寺 êÇÔñ» ÔÆ À°Ã ò¶ñ¶ ÇòòÅç» ç¶ Ø¶ð¶ Çò¼Ú

×¼ñ ÕÔÆ ÔËÍ ç¯ò¶º Õ¿êéÆÁ» ç¶ ÕËîÇðÁ» çÆ Õ°ÁÅñàÆ

ÜÅä¶ ÔéÍ ÃÈåð» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ×Ëð ÇîÁÅðÆ ÕËîð¶

Çò¼Ú ÔÆ ÖÃåÅ Ô¯ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂö åð·» Õñ¯÷ ÃðÕà

ÁÅ Ç×ÁÅ, Ü篺 Ãì Õî¶àÆ î˺ìð» Áå¶ ÁÇèÕÅðÆÁ»

çÅ Ü篺 î¹ÕÅìñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ å» ì¯ô Õ¿êéÆ ç¶

ñÅÀ°ä çÅ ÃîÞ½åÅ ÔÆ ÇÂÕ¼ñÅ ðÅÜÃÆ çìÅÁ Ô¶á

ÕËîÇðÁ» Çò¼Ú òÆ î¯àÆ ðÅôÆ ×¯ñî¯ñ Õðé 寺 ìÅÁç

Òå¶ Çðôòå ñËä ç¶ Ã¿×Æé ç¯ô ñ¼×ä¶ ô°ðÈ Ô¯ ׶Í

ÕËîð¶ çÆ êÅðçðôåÅ B@ ë¹¼à çÆ çÈðÆ å¼Õ òè¶ð¶

éÔƺ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, Ãׯº î¯àÆ ðÕî çÅ îÅñ òÆ ×¯ñ-

×Ëð ÇîÁÅðÆ ÕËîð¶ Õ°Þ Ã ìÅÁç ñÅÔ Çç¼å¶ ÜÅä׶

Ãì-Õî¶àÆ, ÇÜà Çò¼Ú ôz¯îäÆ Õî¶àÆ î˺ìð

ÃÆÍ Ãì-Õî¶àÆ é¶ ì¯ô Õ¿êéÆ ç¶ ÕËîÇðÁ» ù êzòÅé×Æ

î¯ñ Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ×Ëð ÇîÁÅðÆ ÕËîð¶

å¶ Çëð ÇîÁÅðÆ ÕËîð¶ ñ×ÅÀ°ä ñÂÆ ×°ðÈ ÕÆ ×¯ñÕ

×°ðìÚé ÇÃ¿Ø ÕðîÈ¿òÅñÅ, ðÅÇÜ¿çð ÇÃ¿Ø îÇÔåÅ

Çç¿ÇçÁ» ÁËÚ ÃÆ ÁËñ Õ¿êéÆ ç¶ îÅñÕ ÔðÇì¿çð

ñÅÀ°ä Çò¼Ú ÕðÆì E@ ñ¼Ö çÆ Ã½ç¶ìÅ÷Æ Ô¯ÂÆ ÔË

ç¶ Õð¯ó» ð°ê¶ ÇÂ¼Õ òÅðÆ î¹ó Õ¶ ÖðÚ Õð Õ¶ ×°ðÈ

寺 ÇÂñÅòÅ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ÃÕ¼åð Ççñî¶Ø ÇÿØ,

ÇÃ¿Ø Ã¿èÈ ù ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ã çÅ ð¶à Ç÷ÁÅçÅ ÔËÍ ÃzÆ

Áå¶ Ã½ç¶ìÅ÷Æ Õðé Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ î˺ìð

Øð ù ÚÈéÅ ñÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÃzÆ çðìÅð ÃÅÇÔì ç¶

âÅ. ÔðÇÜ¿çð ÇÃ¿Ø À°êñ å¶ êz¯ ÕîñÜÆå ÇÃ¿Ø çÅ

ÇüèÈ é¶ A@ ñ¼Ö ð¶à ØàÅ Õ¶ EE ñ¼Ö çÆ ìÜŶ DE

é»Á ôÅîñ ÔË, çÆ îÆÇà¿× ôz¯îäÆ Õî¶àÆ Ô˵âÕ°ÁÅàð

ñ¼Ö ð°ê¶ êzåÆ ïÈÇéà Õð Çç¼åÅÍ ð¶à ØàÅÀ°ä ç¶

ÇòÖ¶ ìä¶ ×°ðÈ éÅéÕ ÇéòÅÃ ç¶ îÆÇà¿× ÔÅñ Çò¼Ú

ìÅòÜÈç Ãì-Õî¶àÆ ç¶ ÇÂ¼Õ î˺ìð å¶ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ

Ô¯ÂÆÍ ÇÂà îÆÇà¿× Çò¼Ú ò¼Ö-ò¼Ö Õ¿êéÆÁ»

ç¶ ÁÇèÕÅðÆ é¶ çìÅÁ æ¼ñ¶ ÇîÁÅðÆ ÕËîð¶ ù Û¼â Õ¶

ÇÂéàËÕÃ, ÜÅÂÆÕ¯é, òËéà¶÷ Áå¶ ÁËÚ ÃÆ ÁËñ

×Ëð-ÇîÁÅðÆ Ã¯éÆ Õ¿êéÆ ç¶ ÕËîð¶ ù êzòÅé×Æ ç¶

ïÇèÁÅ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ð¼ç Á³ÇîÌåÃð- ïÇèÁÅ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ÇðñÆ÷ Ô¯ä éÅñ ÇÃ¼Ö Õ½î ÇòòÅç» Çò¼Ú ÇØð ×ÂÆ

îËé¶Üð ìñìÆð ÇÃ¿Ø ù Ü篺 ê¹¼ÇÛÁÅ Ç×ÁÅ å» À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÕËîð¶ ñÅÀ°ä çÅ Õ¿î îËÇðà ç¶ ÁÅèÅð Òå¶ ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å Áå¶ Ãì-Õî¶àÆ êÈðÆ ÇÂîÅéçÅðÆ éÅñ Õ¿î Õð ðÔÆ ÔËÍ

Õî¶àÆ, ÿå ÃîÅÜ ò¼ñ¯º Ã¯è¶ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð Óå¶

ÁÅðÇæÕ å§×Æ ÕÅðé é½ÜòÅé ò¾ñ¯º Ö¹çÕ¹ôÆ

î¯Ôð ñÅÂÆ ×ÂÆ ÔËÍ êðîÜÆå ÇÃ³Ø ÃðéÅ êÌèÅé

ìÇá§âÅ- ÇÂ毺 DE ÇÕñ¯îÆàð ç±ð òÇó§× Ö¶óÅ

Çç¼ñÆ ÇÃ¼Ö ×¹ðç¹ÁÅðÅ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ, ô̯îäÆ ê³æÕ

ð¶ñò¶ Ãà¶ôé é÷çÆÕ ÇÂ¼Õ é½ÜòÅé ò¾ñ¯º ÁÅðÇæÕ

Õî¶àÆ ç¶ Ú¶ÁðîËé îéÜÆå ÇÃ³Ø ÕñÕ¼åÅ, çñ

å§×Æ ÕÅðé ð¶ñ ×¾âÆ æ¾ñ¶ ÁÅ Õ¶ ÁÅåî-Ô¾ÇåÁÅ

ÖÅñÃÅ é¶ ÇÂÃ Ã¯è¶ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ù îÅéåÅ

Õðé çÅ ÃîÅÚÅð êz Å êå Ô¯ Ç ÂÁÅ þÍ ÜÅäÕÅðÆ

ç¶ä 寺 ÇÂéÕÅð ÕðÇçÁ» ç¯ô ñŶ Ôé ÇÕ ÇüÖ

Áé¹ÃÅð â¾ìòÅñÆ ç¶ òÅðâ é§ìð E çÅ òÃéÆÕ

Çòð¯èÆ åÅÕå» ù Ö¹ô Õðé ç¶ îÕÃç éÅñ ïè

ñÅñ Ú§ç À¹îð BE ÃÅñ ê¹¾åð ÔðÆ ðÅî é¶ ìÇá§âÅ-

ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂé·» ê³æÕ ÁÅ×ÈÁ» êÇÔñ¶ ÇðñÆ÷

â¾ìòÅñÆ ð¶ñò¶ ñÅÂÆé Óå¶ òÇó§× Ö¶óÅ Õ¯ñ ð¶ñ

ԯ¶ Õ˦âð ù ÔÆ îÅéåÅ Çç¼åÆ ÔËÍ

×¾âÆ Á¾×¶ ÛÅñ îÅð Õ¶ Ö¹çÕ¹ôÆ Õð ñÂÆÍ

ÔËÍ ô̯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ô̯îäÆ

fl⁄◊Ê „ÙÁ◊¥“ÒÁÕ∑ ߢ∑. Œ◊Ê, ◊Ù≈Ê“Ê, ‡Íª⁄, ∑’¬, ’flÊ‚Ë⁄, ø◊»Ë Œ ⁄Ùª, Á¡ª⁄ ŒË ∑◊¬Ù⁄Ë, ’‹˜« “aÒ‡⁄ •Ã ◊⁄Œù Ã μ⁄Ãù Œ ªÈ“à ⁄Ùªù ŒÊ ß‹Ê¡ ∑⁄Œ „ù

«Ê. á⁄‡ fl⁄◊Ê

(∑ÒáÓ«Ë•á ±‚Ù‡Ë∞‡á ¶Ö „ÙÁ◊¥“ÒÁÕ∑ Áç¡Ë‡Ë•á¬ Œ «Êß⁄Ò∑≈⁄)

¶“ÀË Á∑‚ flË Ã⁄Çù ŒË “È⁄ÊÀË ¡ù áflc Á’◊Ê⁄Ë Œ ߋʬ ‹® •˜¡ „Ë 25 ‚Ê‹ù Œ ì⁄’∑Ê⁄ «Ê∑≈⁄ á⁄‡ fl⁄◊Ê É çÙá ∑⁄Ù:

Ph: (604) 585-7790 #201-9386-120th St., Surrey, BC 12185-64th Ave, Surrey, BC, Canada (∑‹Ó•¥flá ⁄Ò‚≈Ù⁄Òb≈ Œ ©˜“⁄)

A Caring Team..... e Crowns

TUKWILA DENTAL DENTURE & IMPLANT CENTER

New Patients & Emergenies Welcome

General Dentisty For All Ages

e Oral Surgery

e Bridges e Dentures

e Treatment of Gum Disease e Fillings

e Lumineers e Laser Dentistry

e Sealants e Root Canals

Foster Golf Course

www.drharchandsinghdds.com Email: tukwiladentalataol.com

(Fellow & Master Academy of General Dentistry)

• Varinderjit Thind, DDS • Abraham Abramov, LD

Reline/Repairs Done Same Day Dental Lab on Premises

Ph: 206-431-0953 Fax: 206-439-6860

D.D.S., P.S. & Associates

• Gursharan Dhaliwal, DDS

e Cosmetic Dentistry e Implants

A beautiful dental office close to Southcenter & Golf Course

Harchand Singh

• Ajwant Goraya, DDS

OPEN Mon-Fri 9am-6pm 13955-Interurban Ave. S. Tukwila, WA 98168


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 05

ìÅçñÇÕÁ» Áå¶ ÃÅè ï±éÆÁé òñ¯º ÒÔî ÇÔ³çÈ ÔËºÓ òÅñÅ Õ˦âð ÇðñÆ÷ Á³ÇîÌåÃð- éò¶º éÅéÕôÅÔÆ ÃÅñ î½Õ¶ ÁÕÅñ åõå ç¶ Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ ×¹ðìÚé ÇÃ³Ø Áå¶ ô¯ÌîäÆ

ÇÕÔÅ ÇÕ Ã¿å ÃîÅÜ òñ¯º F ÿ×ð»ç» Áå¶ D ×¹ðê¹ðì ê¹ðÅåé åðÆÕ» Áé°ÃÅð Õðé çÆ òÅð-òÅð ÁêÆñ

Õî¶àÆ ç¶ êÌèÅé Ã. ÁòåÅð ÇÃ³Ø î¼Õó é¶ çðìÅð ÃÅÇÔì ç¶ Çå¿é ×Ì¿æÆÁ» ù éÅñ ñË Õ¶ Çüֻ çÆ ÁÅ÷Åç

ÕÆåÆ ÃÆ ÇÜà ù ÃòÆÕÅð ÕðÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» éò¶º éÅéÕôÅÔÆ ÃÅñ EDB î½Õ¶ Ãðì-êÌòÅéå Õ˦âð ÜÅðÆ ÕÆåÅ

ÔÃåÆ Áå¶ ò¼ÖðÆ Ô¯ºç ç¶ êÌåÆÕ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ù ÇÂæ¶ ÜñçìÅ÷Æ Çò¼Ú Ã¼ç¶ ÇÂ¼Õ ì¶ð½äÕ¶ ÃîÅ×î Çò¼Ú

Ç×ÁÅ ÔËÍ À¹°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÕÅñ åõå Çüֻ çÆ ôÕåÆ çÅ êÌåÆÕ ÔË Áå¶ À°Ô Ãî¼¹Ú¶ ê³æ ù ì¶éåÆ Õðç¶ Ôé

ÜÅðÆ Õðé çÆ ðÃî ÁçÅ ÕÆåÆÍ ô¯ÌîäÆ Õî¶àÆ ç¶ ÇÂà ÖÅéÅêÈðåÆ òÅñ¶ ÃîÅ×î 寺 å°ðå ìÅÁç ô¯ÌîäÆ ÇüÖ

ÇÕ ÁÕÅñ åõå 寺 Ãðì-êÌòÅéå Õ˦âð Áé°ÃÅð ÔÆ Ççé Áå¶ ÇåÀ°ÔÅð îéŶ ÜÅäÍ ìÅÁç Çò¼Ú ò¼Öð¶

Õ½ºÃñ é¶ Çç¼ñÆ ÇÃ¼Ö ×¹ðçòÅðÅ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ òñ¯º êÌÕÅôå êÌòÅÃÆ ê³ÜÅìÆ êÅñ ÇÃ³Ø ê¹ð¶òÅñ òñ¯º ÇåÁÅð

å½ð Óå¶ ê¼åðÕÅð» éÅñ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» ô¯ÌîäÆ Õî¶àÆ êÌèÅé é¶ B@@C 寺 ÜÅðÆ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ç¶ Ô¼Õ

ÁÃñÆ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ÜÅðÆ Õð Õ¶ ô¯ÌîäÆ Õî¶àÆ Áå¶ ÁÕÅñ åõå ç¶ øËÃñ¶ ù Ú¹é½åÆ ç¶ Çç¼åÆÍ Ãðì

Çò¼Ú Ãà˺â ñËä òÅñÆÁ» Çèð» Óå¶ òð·ÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» À¹°é·» ù Õ»×ðÃ ç¶ Â¶Ü¿à ÕðÅð Çç¼åÅÍ À¹°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ

êÌòÅéå Õ˦âð Ô¯ä ç¶ çÅÁò¶ Õðé òÅñÆ ô¯ÌîäÆ Õî¶àÆ ç¶ ÃÅð¶ ÔÆ çÅÁò¶ À°Ã ò¶ñ¶ á°Ã Ô¯ ׶ Üç Õ˦âð

ÇÂé·» ñ¯Õ» çÆ Õ¯ÂÆ Ô¯ºç éÔƺ å¶ Õ½î ÇÂé·» ù îÈ¿Ô éÔƺ ñ×Åò¶×ÆÍ

ÓÚ Ã¯è» Õðé ñÂÆ À°åÅòñÆÁ» Çèð» ÇòÚ¯º Õ¯ÂÆ òÆ ÇÂà ÒÃðì êÌòÅéå Õ˦âðÓ ù ÜÅðÆ Õðé î½Õ¶ ÁÕÅñ

ê³æ ç¶ éÅî ÿç¶ô Çò¼Ú ÁÕÅñ åõå ç¶ Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ ×¹ðìÚé ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒÁ¼Ü ÁÕÅñ åõå

åõå Óå¶ éÅ ê¹ÜÆÍ ÇÂæ¶ ÔÆ ì¼Ã éÔƺ, ô¯ÌîäÆ Õî¶àÆ òñ¯º ÇåÁÅð Õ˦âð ù ÜÅðÆ Õðé ñÂÆ åõå» ç¶ î¹¼Ö

ÃÅÇÔì 寺 Ãðì-êÌòÅéå éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ÜÅðÆ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ Üç ÇÂÔ Õ˦âð B@@C Çò¼Ú ÜÅðÆ

öòÅçÅð òÆ éÅ ê¼¹Ü¶Í ÇÂà ðÃî ù êÈðÅ Õðé ñÂÆ çðìÅð ÃÅÇÔì ç¶ ×Ì¿æÆ Ç×ÁÅéÆ îñ ÇóØ, Ç×ÁÅéÆ ðò¶ñ

ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, À°Ã î½Õ¶ ê³æ Çò¼Ú Õ°Þ ç¹ÇìèÅ Öó·Æ Ô¯ÂÆ ÃÆÍÓÓ Üæ¶çÅð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÕÅñ åõå ç¶ ÒÜæ¶çÅðÓ

ÇÃ³Ø Áå¶ Ç×ÁÅéÆ ÜÃò¿å ÇÃ³Ø ù éÅñ ðñÅ Õ¶ ê³Ü ÒÇÃ³Ø ÃÅÇÔìÅéÓ çÅ Õ¯ðî êÈðÅ Õðé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ

é¶ À¹Ã Ã 寺 ÔÆ Ã¯è» ñÂÆ ê¿æ 寺 ÇñÖåÆ ðŶ î§×Æ ÃÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ã§å ÃîÅÜ ç¶ î¹ÖÆ ÔðéÅî ÇÃ§Ø è¹§îÅ

×ÂÆÍ Üç Çëð òÆ ê³Ü ê¹ÜÅðÆÁ» çÅ Õ¯ðî êÈðÅ éÅ Ô¯ÇÂÁÅ å» ô¯ÌîäÆ Õî¶àÆ ç¶ êÌèÅé Ã. ÁòåÅð ÇÃ³Ø î¼Õó

Áå¶ AA î˺ìðÆ Õî¶àÆ òñ¯º ñ¶ øËÃñ¶ Áé¹ÃÅð Ã¯è» å¯º ïÇèÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ Õ˦âð ÜÅðÆ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ

é¶ Òê³Ü Üæ¶çÅð»Ó òÅñÅ Õ¯ðî êÈðÅ Õð Õ¶ Õ˦âð ÜÅðÆ ÕÆåÅÍ

çðìÅð ÃÅÇÔì ñÚéÅ Õ¶ºçð ÇòÖ¶ ê¾åðÕÅð» éÅñ ×¾ñìÅå ÕðÇçÁ» Ç×ÁÅéÆ ×¹ðìÚé ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¯

ÇÂà î½Õ¶ Ã. ÁòåÅð ÇÃ³Ø î¼Õó é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ÇÃ¼Ö Õ½î çÆÁ» íÅòéÅò»

ñ¯Õ Õ˦âð ç¶ Çòð¯è Çò¼Ú ò¼ÖðÅ Õ˦âð ÜÅðÆ Õð ðÔ¶ Ôé, À¹Ô ÜÅäì¹¾Þ Õ¶ ÇÕö ¶ܧÃÆ ç¶ Ô¾æ» ÓÚ ñÅñÚ

çÅ êÌåÆÕ ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà Õ˦âð ðÅÔƺ Çüֻ çÆ ÁÅé å¶ ôÅé ù ìðÕðÅð ð¼ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ Õ˦âð

ò¼Ã Ô¯ Õ¶ Çòð¯è Õð ðÔ¶ ÔéÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Õ˦âð éÅ î§éä òÅñ¶ Õ½î 寺 ÁÅÕÆ ÔéÍ ÁÕÅñ åõå ÃÅÇÔì

ç¶ ñÅ×È Ô¯ä Óå¶ ê³æ Çò¼Ú Õ°Þ ç¹ÇìèÅ êËçÅ Ô¯ÂÆ ÃÆ êð ÁÕÅñ åõå 寺 ÜÅðÆ ÁÅç¶ô» çÆ ð½ôéÆ Çò¼Ú Õ˦âð

Ãî¹¾ÚÆ Õ½î çÅ êÇò¼åð ÁÃæÅé þ å¶ À¹Ã ç¶ øËÃñ¶ À°µå¶ Õ¯ÂÆ òÆ ÇÕ§å± éÔƺ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅÍÓ

ÓÚ Õ°Þ Ã¯è» Õð Õ¶ ÇÂà ù Ãðì-êÌîÅäå ÕËñ§âð Çò¼Ú åìçÆñ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ Ã. î¼Õó é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ B@@C Çò¼Ú ÜÅðÆ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð îÅîñ¶ Çò¼Ú çîçîÆ àÕÃÅñ, ÇéÔ¿× ÇÃ³Ø Üæ¶ì¿çÆÁ» Áå¶ Ã¿å ÃîÅÜ Áñ¼×-æñ¼× îÇÔÃÈà Õðç¶ Ãé êð ê³æ çÆ Â¶ÕåÅ å¶ ÇÂåøÅÕ ù ÕÅÇÂî ð¼Öä ñÂÆ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð Çò¼Ú ÿå ÃîÅÜ Áå¶ Ô¯ð Üæ¶ì¿çÆÁ» òñ¯º ùÞÅÂÆÁ» Ã¯è» Õð Õ¶ ê¿æ Çò¼Ú î¹Õ¿îñ ¶ÕåÅ ÕðòÅÂÆ ×ÂÆ ÔËÍ À°é·»

VP Tax Service T el:206-44 4-4407 * Tax Return (Personal or Business) * Punjabi & Hindi Translation * Passport & Immigration Photo * Immigration, Passport, Visa & Petition Papers. * Notary Public * Electronic Filing * Out of State Taxes * Fax Receive/Seend to Anywhere

K.K. Market & DJ Fresh Fruits & Vegetables Everyday. S ALE! S ALE! S ALE!!! SALE! SALE!!! Special Sale on Bhavan Atta $

7.49 20 Lb

$

5.99

“Bill” Sukhninder Mann

CANIM IMMIGRATION CONSULTING LTD. r Family/Spousal Sponsorships r Provincial Nominee Programs (All Provinces) r Live-in Care Givers (Nanny) r Refugee applications rPR Card, Citizenship applications rAll Other Immigration Related Matters

Mrs. Jaswinder Parmar, (M.A.B.Ed.)

$

8.99 20 Lb Bag

$

9.99

Deep Froz.All Kinds of Paranthas $

1.99

Ph: 403-590-4893 Fax: 403-590-4896 Cell: 403-370-7665

Certified Canadian Immigration Consultant Member-CSIC Email: canimimmigration@hotmail.com (Commissioner for Oaths)

1.99

$

1.99

$

1.99

Golden Temple Atta

4

8.99

39

20 Lb Bag

& Up

Rani Achar, Paste & Sauce

1.49

Each

Daals

$

$

Each

All Kinds of Ready Meals Each

200 Gm

10 Lb Bag

All Kinds of Deep Froz. Vegetables

Pkt

$

2 per person

Royal Basmati Rice

Haldiram Namkeen

We Provid es : Providee following Servic Services

Please Contact:

Each

144 Tea Bags

4809-Westwinds Dr., NE, Calgary, AB T3J 4L4 r Canada Experience Class r New skilled worker categories r LMO Approvals r Student Visa, Visitor Visa, Work Permits r Temporary Resident Permits r Business Class

Get 4 Lb bagFREE

Sher Atta

Tea India

Located at KK Market, 23805, 104th Ave SE, Kent, WA 98031 Fax: 253-859-5556 Email: vptax@yahoo.com

ÇÃÁÅàñ Çò¼Ú ÃÃåÆ Áå¶ òèÆÁÅ Õ°ÁÅÇñàÆ çÆ ×ð½ÃðÆ êÌåÆ îôÔÈð éÅî

India Gate Rice

Each

$

9.99 Bag

Items Samosa (with Chutney) Ladoo Jalebi Bhujiya Rasgula Gulab Jamun Besan Barfi Besan Ladoo Khoya Barfi Kalakand Milkcake Gajrella Gajar Halwa Petha

Prices 2 for .99 2.99LB 2.99LB 3.99LB 5.99LB 5.99LB 4.99LB 4.99LB 5.99LB 5.99LB 5.99LB 5.99LB 5.99LB 4.99LB

vBring this Ad to

get these Prices.

v

Ã¼å¶ Ççé åÅ÷Å Ãì÷ÆÁ» ÁÅÀ°ºçÆÁ» ÔéÍ We accept all major credit cards.

ÁÃÄ âËÇìà, ÕðËÇâà, îÅÃàð, ÂÆ. àÆ. ÕÅðâ Áå¶ ëÈâ Ãà˺ê òÆ ñËºç¶ Ô»Í

23805-104th Ave, SE, Kent WA

Ph: 253-854-5236

QUALITY TRANSMISSION 5100, Hubalta Rd. S.E. Ph: 403-228-0000 å°ÃÄ ÕÅð çÅ àð»ÃÇîôé áÆÕ ÕðòÅÀ°äÅ Ô¯ò¶ å» åüñÆìÖô Õ¿î Áå¶ òÅÇÜì ÕÆîå» Óå¶ Õ¿î ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ Õ°ÁÅÇñàÆ àð»Çîôé Óå¶ ÁÅúÍ

Specialist in:

Domestic & Imports Automatic’s, Standard’s, FWD, AWD, Overdrive’s 4X4’s

We honor most extended warranty plans Pali Virk


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010 Á³ÇîÌåÃð- íÅðåÆ ÇÕÃÅé ï±éÆÁé ç¶ ÁÅ×È

The Charhdi Kala 06

åõå±êð¹ Å Õåñ Õ»â ÓÚ ñ¯êÕ¯ ¶ Ãî¶å Çå¿é ù ÒÕñÆé ÇÚ¼àÓ

ÃÅèÈ ÇÃ³Ø åõå±ê¹ðÅ Õåñ Õ»â ÓÚ ÃÅìÕÅ ÇòèÅÇÂÕ, Ç÷ñ·Å ï¯ÜéÅ ì¯ðâ ç¶ Ú¶ÁðîËé Áå¶

ÔËÍ ÇÂé·» çÆ Ç×zøåÅðÆ ñÂÆ ò¼Ö-ò¼Ö àÆî» ìäÅ Õ¶ ê¹Çñà ò¼ñ¯º íÅñ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ ê¹Çñà î¹ÖÆ ÃÌÆ Ú½ÔÅé é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà îÅîñ¶ ÓÚ ÃÅìÕÅ ÁÕÅñÆ

ô¯ÌîäÆ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ îÆå êÌèÅé Üæ¶çÅð òÆð

ÔîñÅ Õð Çç¼åÅ, ÇÜà ÕÅðé ÃÅèÈ ÇÃ³Ø åõå±ê¹ðÅ

Ç×ÌøåÅð Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÃ

ÇòèÅÇÂÕ òÆð ÇÃ³Ø ñ¯ê¯Õ¶, ÃðìÜÆå ÇÃ³Ø ñ¯èÆ

ÇÃ³Ø ñ¯ê¯Õ¶ Ãî¶å Çå¿é ÇÃÁÅÃÆ ÁÅ×ÈÁ» ù ê¹ÇñÃ

çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ Áå¶ ÚÅð Ô¯ð ÇòÁÕåÆ ÷õîÆ Ô¯

îÅîñ¶ ÓÚ À°Õå æÅä¶çÅð ðÛêÅñ ÇÃ³Ø òÅÃÆ Çê³â

×¹¼Üð ìñÅÕ Ã¿îåÆ Ú¶ÁðîËé Ú¯×Åò» Áå¶

ò¼ñ¯º Çéðç¯ô ÕðÅð ç¶ Õ¶ ÒÕñÆé ÇÚ¼àÓ ç¶ Çç¼åÆ

׶ ÃéÍ À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà Ãì¿èÆ æÅäÅ ñ¯ê¯Õ¶

ÇòÛ¯ Á Å, Çé§ ç ð Çó Ø ê¹ ¼ å ð àÇÔñ Çó Ø òÅÃÆ

Õ°ñÇò¿çð ÇÃ³Ø Ãðê³Ú Çê³â ýóÆÁ» ù ê¹Çñà ò¼ñ¯º

×ÂÆ ÔË, Üç ÇÕ ÇÂö îÅîñ¶ ÓÚ æÅäÅ ñ¯ê¯Õ¶ ç¶

ÇòÖ¶ ÷õîÆ Ô¯Â¶ ÇÕÃÅé ç¶ Ã¹ÖÇò¿çðÜÆå ÇÃ³Ø ç¶

ì¯êÅðŶ õ¹ðç, ÃåéÅî ÇÃ³Ø À¹ðø üåÅ ç¶ Ç×ÌøåÅðÆ

Ü»Ú ÓÚ ôÅÇîñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ êð ÇÂé·» ÇõñÅø

ÃÅìÕÅ ÁËÃ. ÁËÚ. ú. ìÅìÅ ðÛêÅñ ÇÃ³Ø Ãî¶å

ÇìÁÅé Óå¶ Õåñ çÅ îÅîñÅ çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ,

òÅð¿à B@ îÅðÚ ñÂÆ ÔÅÃñ Õð ñ¶ ׶ Ôé Áå¶

Áܶ å¼Õ Õ¯ÂÆ ç¯ô ÃÅÔîä¶ éÔƺ ÁŶ ÇÜà ÕÅðé

Çå¿é Ô¯ð» ù Ç×ÌøåÅð Õðé ñÂÆ òÅð¿à ÔÅÃñ Õð

ÇÜÃ é¶ ç¯ô ñÅÀ¹ºÇçÁ» ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ À°é·» Óå¶ ÇÂÔ

í×½óÅ ÕðÅð ç¶ä ñÂÆ ÕÅðòÅÂÆ ô¹ðÈ Õð ñÂÆ ×ÂÆ

ÇÂé·» ù ÒÕñÆé ÇÚ¼àÓ ç¶ Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔËÍ

ñ¶ ׶ ÔéÍ

ÔîñÅ ÃÅìÕÅ ÇòèÅÇÂÕ òÆð ÇÃ³Ø ñ¯ê¯Õ¶, ÃðìÜÆå

ô¯îz äÆ ÇÃ¾Ö Õ½ºÃñ ôzî¯ äÆ Õî¶àÆ ç¶ øËÃñ¶ 鱧 üé½åÆ ÇçåÆ

ÇÂÔ õ¹ñÅÃÅ Ç÷ñ·Å ê¹Çñà î¹ÖÆ ÇçÔÅåÆ ÃÌÆ

ÇÃ³Ø Ú¶ÁðîËé ñ¯èÆ ×¹¼Üð, Õ°ñÇò³çð ÇóØ, Ãðê³Ú

×¹ðîÆå ÇÃ³Ø Ú½ÔÅé é¶ ÜÅðÆ ê̵Ëà ÇìÁÅé ÓÚ ÕÆåÅÍ

Çê³â ýóÆÁ» Áå¶ æÅäÅ ñ¯ê¯Õ¶ ç¶ ÁËÃ. ÁËÚ. ú.

À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ìÆåÆ AF ëðòðÆ ù Çê³â Çí¿âÆ

ðÛêÅñ ÇÃ³Ø çÆ ôÇÔ Óå¶ Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ ÃÌÆ Ú½ÔÅé é¶

Á³ÇîÌåÃð- Çç¾ñÆ ÇÃ¾Ö ×¹ðç¹ÁÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ òñ¯º êzÕÅôå éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ô¯zîäÆ ÇÃ¾Ö Õ½ºÃñ

Á½ñÖ ÇòÖ¶ íÅðåÆ ÇÕÃÅé ï±éÆÁé ¶ÕåÅ

ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Ô¹ä å¼Õ ê¹Çñà ò¼ñ¯º ÇÂà îÅîñ¶ ÓÚ

ç¶ Üðéñ ÃÕ¾åð îÇé§çð ÇÃ§Ø è¹¿éÅ é¶ ÜÅðÆ Õð Õ¶ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ç¶ øËÃñ¶ 鱧 üé½åÆ Çç¼åÆÍ Õ˦âð ÜÅðÆ

(À°×ðÅÔ») ç¶ Üæ¶ì¿çÕ ÃÕ¼åð ÃÅèÈ ÇÃ³Ø åõå±ê¹ðÅ

éÅî÷ç ÕÆå¶ ç¯ôÆÁ» ÇÜé·» ÓÚ ÜÇå¿çð ÇÃ³Ø ÕÅñÅ

Õðé î½Õ¶ ê¾åðÕÅð» éÅñ ×¾ñìÅå ÕðÇçÁ» îÇé§çð ÇÃ§Ø è¹¿éÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Á¾Ü çÅ Ççé ÇÂÇåÔÅà Çò¼Ú

ò¼ñ¯º ÁÅêä¶ E-F Ô¯ð ÇÕÃÅé òðÕð» éÅñ æÅäÅ

Ãðê³ Ú Ú¯ × Åò», ÇÂÕìÅñ Çó Ø ìŬ òÅÃÆ î³ Þ

ÕÅñ¶ Á¾Öð» éÅñ ÇñÇÖÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Üç 寺 éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð Ô¯ºç ÓÚ ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ, À¹ç¯º 寺

ñ¯ê¯Õ¶ ç¶ î¹ÖÆ ìÅìÅ ðÛêÅñ ÇÃ³Ø ù ÇÂ¼Õ Õåñ ç¶

Ôò¶ñÆÁ», îÇé§çð ÇÃ³Ø À¹ðø Çî³àÈ òÅÃÆ Ú¯×Åò»,

À¹é·» ôÕåÆÁ» çÆ Ã¯Ú éÅÕÅî Ô¯ÂÆ ÃÆ, ܯ Çþֻ çÆ ò¼ÖðÆ Ô¯ºç Áå¶ ÁÅ÷Åç ÔÃåÆ é±§ õåî ÕðéÅ ÚÅÔ¹§çÆÁ»

îÅîñ¶ ÓÚ Ç×ÌøåÅð éÅ Õðé ñÂÆ ÃêÆÕð Óå¶ ÁËñÅé

ÃÈ ì Å Çó Ø òÅÃÆ òäƶ Õ¶ , ÿ ç Æê Çó Ø òÅÃÆ

ÃéÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ô¯zîäÆ Õî¶àÆ êzèÅé ÁòåÅð ÇÃ§Ø î¾Õó é¶ ÁÅêä¶ ðÅÜÃÆ ÁÅÕÅ Áå¶ Çþֻ çÆ Áñ¾×

ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô AG ëðòðÆ ù âÆ. ÁËÃ.

Õ°ÔÅñÅ, ÇçñìÅ× ÇÃ³Ø Ô¶î³åê¹ðÅ, ÕôîÆð ÇóØ

Ô¯ºç çÆ Õ¾àó Çòð¯èÆ ÁÅð.ÁËÃ.ÁËÃ. 鱧 õ¹ô Õðé ñÂÆ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð Óå¶ ÇìÕðîÆ Õ˦âð çÆ êðå ÚÅó·

êÆ. ÁÜéÅñÅ ç¶ çøåð çÅ ÇØðÅú Õðé׶ Üç ÇÕ

À¹ðø ëÆðÅ òÅÃÆ ì¯êÅðŶ, ôîô¶ð ÇÃ³Ø À¹ðø ô¶ðÅ

Çç¼åÆ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ã. î¾Õó é¶ ÇÂÔ ÕÇÔ Õ¶ Õ½î ÓÚ íðî í¹ñ¶Ö¶ êÅÀ¹ä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ þ ÇÕ ÇÂà éÅñ

Õ°Þ ÇòÁÕåÆÁ» é¶ ÇÂé·» Óå¶ â»×» å¶ Ã¯ÇàÁ» éÅñ

òÅÃÆ Ú¯×Åò», ñ¼ÖÅ ÇÃ³Ø òÅÃÆ ÇÖÁÅñÅ Õñ» ù

ê¿æÕ Â¶ÕåÅ ÕÅÇÂî Ô¯ò¶×ÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Õ½î î¾Õó 寺 ê¹¾Û ðÔÆ þ ÇÕ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð é¹±§ Õåñ Õðé

The Voice of Sikh Nation

寺 ìÅÁç ê¿æÕ Â¶ÕåÅ Ô¯ ×ÂÆ þ? À¹é·» ÃòÅñ ÕÆåÅ ÇÕ ÕÆ ò¾Ö-ò¾Ö â¶ÇðÁ» ÓÚ ê¿æÕ îðïÅçÅ ñÅ×± Ô¯ ×ÂÆ þ? À¹é·» ê¹ÇÛÁÅ ÇÕ ÕÆ â¶ð¶ ×¹ðçòÅÇðÁ» ÓÚ åìçÆñ Ô¯ ׶ Ôé Áå¶ ê¿ÜÅì Áå¶ ê¿ÜÅì 寺 ìÅÔðñ¶ ×¹ðçòÅÇðÁ» ÓÚ ê¿æ êzòÅéå îðïÅçÅ ñÅ×± Ô¯ ×ÂÆ þ? À¹é·» Á¾×¶ ÃòÅñ» çÆ ì½ÛÅó ÕðÇçÁ» ê¼¹ÇÛÁÅ ÇÕ ÕÆ Õ˦âð çÆ ð±Ô õåî Õðé 寺 ìÅÁç ê¿ÜÅì 寺 ìÅÔðñ¶ åõå» Óå¶ çÃî ×z§æ çÅ êzÕÅô ÃzÆ ×¹ð± ×z§æ ÃÅÇÔì ç¶ ìðÅìð 寺 ÔàÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ þ? À¹é·» ÇÕÔÅ

Punjabi Weekly Newspaper-International Inc.

ÇÕ Ã. êÅñ ÇÃ§Ø ê¹ð¶òÅñ òñ¯º ÇåÁÅð ÇÔÜðÆ Õ˦âð 鹧± î¹ÃÃñîÅé» é¶ Ç§é-Çì§é ÃòÆÕÅð Õð ÇñÁÅ þ êð

HEAD OFFICE: #6-7743-128th Street Surrey, BC, V3W 4E6, Canada

ç¹Ö çÆ ×¾ñ þ ÇÕ ÇÃ¾Ö Õ½î é¶ Ã. ê¹ð¶òÅñ ç¶ Õ˦âð 鱧 êzòÅé éÔƺ ÕÆåÅÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ã. î¾Õó ÜòÅì

Tel: (604) 590-6397 Fax: (604) 591-6397

ç¶ä ÇÕ À¹Ô êÇÔñ» öñå Ãé ÇÕ Ô¹ä öñå ÔéÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶ B@@C ÓÚ ÜÅðÆ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð

Email: cknewsgroup@telus.net

www.cknewsgroup.com

öñå ÃÆ å» Çëð êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ À°Ã ù ÜÅðÆ ÇÕÀ¹º ÕÆåÅ? À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇêÛñ¶ E ÃÅñ 寺 ÁòåÅð

Issue Date: Mar. 17/2010 General Manager Chief of Editorial Board

ÇÃ§Ø î¾Õó õ¹ç òÆ ÁÅêä¶ çÃåõå» Ô¶á éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ÜÅðÆ Õðç¶ ðÔ¶Í À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ê¿ÜÅì ç¶ ñ¯Õ

S. Satinderpal Singh

ÃÅâÅ Õì÷Å Ô¯ò¶×Å å» ÁÃƺ ÁÃñ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ÜÅðÆ Õð»×¶Í

Dr. Amarjit Singh, Washington DC

Editor

Designer

Gurpreet Singh Sahota

Bhupinder Kaur & Sarbjit Kaur Hundal

ÃðÕÅðÆ âð ç¶ çìÅÁ Ô¶á Õ˦âð ìÅð¶ üê ÔéÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Üç Á×ÅîÆ ô̯îäÆ Õî¶àÆ Ú¯ä» å¯º ìÅÁç

ðÆÁñ ÁÃà¶à çÆÁ» ÃÅðÆÁ» ÷ðÈðå» ñÂÆ íð¯Ã¶ï¯× éÅî

Call our representatives for paper distribution or for advertising in your area

Canada Vancouver Area

United States

Call for Advertisment G. S. Pandher Ph. (604) 999-4097 Prabhsharanbir Singh Ph. 778-878-5001

Web Site Designer

Ph: 425-533-6405

Calgary

California

Call for Advertisement Prabhsharanbir Singh Ph. 778-878-5001 Namjit Singh Randhawa Ph. (403) 568-0264

Cell : (661) 201-5894

Harjit Singh

Edmonton

New York

Karnail Singh Ph. (780) 721-4820 Ranjit S. Powar Ph. (780) 695-6595 Baljit S. Sahota Ph. (780) 504-3194

Jasbir Singh Res.: (718) 478-0624 Cell: (347) 563-0532 Ranjit Singh Ph: (516) 561-4290

Tel: (202) 637-9210 Fax: (202) 637-9211

Web Site: www.khalistan-affairs.org

International Standards Publication's Agreement #390194 The Charhdi Kala Punjabi Weekly Newspaper is printed and published every Wednesday in Canada & US by Charhdi Kala Punjabi Weekly Newspaper International Inc.

Cell: 206-371-0072 Raman Singh

Email: k_affairs@yahoo.com

For U.S. Mailing Charhdi Kala ISSN No. 001224 Published Weekly Subscription Per Year $150.00

““⁄ ‹ªflÊ©À ‹® ø¢ŒÊ çÊ⁄◊ THE CHARHDI KALA, PUNJABI WEEKLY NEWSPAPER Unit #6-7743-128th Street, Surrey,B.C. V3W 4E6 CANADA Please Enter My Subscription

ܶÕð Øð, ÷îÆé ÜÅÇÂçÅç, Ô¯àñ, î¯àñ, ×Ëà Ãà¶ôé Ü» ÇÕö òÆ êÌÕÅð çÅ ÇìÜéà ñËäÅ Ü» ò¶ÚäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ å» Á¼Ü ÔÆ ðîé ÇÃ³Ø éÅñ ÿêðÕ Õð¯Í

Áá™≈á „ÙÁ◊¥“ÒÁÕ∑ ∑‹ËÁá∑

Áá™≈á „ÙÁ◊¥“ÒÕË $Ã „⁄ Ã⁄Çù ŒË•ù Á’◊Ê⁄Ë•ù ŒÊ ß‹Ê¡ ∑ËÃÊ ¡ùŒÊ „Ò ¡Ù “aÊÀË «⁄˜ª, Áø˜≈Ê, ‡⁄Ê’, ◊ÒÕ«Ùá ∑⁄Ò∑, ÷¢ª, •çË◊, «Ù«, ÷Ș∑Ë, á‡ Œ ≈Ë∑-ªÙ‹Ë•ù ¡ù „Ù⁄ Á∑‚ flË Á∑‚◊ ŒÊ á‡Ê ∑⁄Œ „ÙÀ ©„áù ŒÊ ß‹Ê¡ ∑⁄Œ „ù˚ π⁄Ê’ „Ù∞ ªÈ⁄Œ, ÁŒ‹ Œ flÊ‹fl ’¢Œ „Ù ª∞ „ÙÀ˚ ªΔË∞ ŒÊ ‚“Ò‡‹ ß‹Ê¡ áÊ‹ ߘ∑ „ÖÃ $ø ¶⁄Ê◊ ¶©bŒÊ „Ò˚ Á‚⁄ Áfl˜ø ‚Ù⁄Êß‚‚, ±ª¬Ë◊Ê ¡ù Á‚∑⁄Ë „Ùfl Ãù ‚“Ò‡‹ ≈⁄Ë≈◊Òb≈ áÊ‹ Áâá ÁŒáù $ø ΔË∑ ∑⁄Œ „ù˚ á◊⁄ŒË ‚“Ò‡‹ ߘ∑ „ÖÃ $ø ΔË∑˚ Á‹fl⁄ ŒË π⁄Ê’Ë, ◊Í¢„ $Ã ¿Ê®•ù ¡ù Á∑˜‹, ≈ıb‚‹, •‹‚⁄, ’flÊ‚Ë⁄, •‹⁄¡Ë, ‚Ê®á‚, „Ê® •Ã ‹Û• ’‹˜« “aÒ‡⁄, “≈ ªÒ‚, ¿ÊÃË $ø ¡‹á ¶ÁŒ˚ •‚c 25 ‚Ê‹ Ø∑ ∑˜Œ flœÊ ÁŒ¢Œ „ù˚ ‡Íª⁄, ◊Ù≈Ê“Ê, ‚≈⁄Ò‚, Á«“⁄Ò‡á, ±bª¡Êß≈Ë, ◊Ê®ª⁄á, ¶⁄Õ⁄Ê®≈‚, ∑‹Ô‚≈⁄Ù‹, •œ⁄¢ª •Ã „⁄ ߘ∑ Á’◊Ê⁄Ë ¶ÁŒ ŒÊ ß‹Ê¡ ∑⁄Œ „ù˚ ‚Ù⁄Ê®‚ ŒÊ •‚Ëb ◊È∑¢◊‹ ß‹Ê¡ ∑⁄Œ „ù˚ ÃÏ„Ê«Ë „⁄ ߘ∑ ª˜‹ •Ã Á’◊Ê⁄Ë ªÈ“à ⁄˜πË ¡ÊflªË

Name................................................................................................... Address................................................................................................

áÛ≈-∑Òb‚⁄ •Ã ∞«¬ Œ ◊⁄ˬ ‚Ê« áÊ‹ ¬⁄Í⁄ ‚¢“⁄∑ ∑⁄á

City.....................................................Province....................................

«Ê. ‚¢ÃÙπ Á‚¢Ω ¡¢«Î

Postal Code.............................Telephone............................................ CANADA 1st Class (1 Year)

$150.00

U.S.A.

Dr. SANTOKH S. JANDU DHMS. ICAM

OVERSEAS

$150.00

Ph: 604-597-5065

$450.00

LIFE MEMBERSHIP - $5000.00

Make all cheque or Money Orders Payable to

Residential & Commercial Specialist

Email: ramansingh@lreteam.com

Washington, DC Dr. Amarjit Singh

Raman Singh

Seattle

Charhdi Kala Newspaper

«Ê. ‚¢ÃÙπ Á‚¢Ω ¡¢«Î

Toll Free:1-866-597-5065 6992-142 Street, Surrey, BC V3W 5N3


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 07

çñ õÅñÃÅ é¶ ÜÅðÆ ÕÆåÅ ÁÃñ éÅéÕôÅÔÆ ÕËñ⧠ð Ô°ÇôÁÅðê¹ð- ÇÃ¼Ö ÜðéËñ ìÅìÅ ìضñ ÇóØ

ÇÕ Áܯն Ã Á³çð óå ÜðéËñ ÇÃ³Ø Çí³âð»òÅÇñÁ»

òñ¯º Çç¼ñÆ ç¶ ñÅñ ÇÕñ¶· À°å¶ õÅñÃÅÂÆ ÇéôÅé

é¶ ìÅìÅ ìضñ ÇÃ³Ø ò»× ÇÃ¼Ö îÅéÇÃÕåÅ Á³çð

ÃÅÇÔì Þ°ñÅÀ°ä çÆ BBGòƺ òð¶·×³ã î½Õ¶ ÕÆåÆ ê³æÕ

ðÅÜ Õðé çÆ íÅòéÅ Áå¶ èðî ñÂÆ ÜÈÞä çÅ

ÕÅéøð³Ã Çò¼Ú çñ õÅñÃÅ òñ¯º-B@@C ù Ô¯ºç

ÚÅÁ êË ç Å ÕÆåÅÍ À° é · » Áøï à êz × àÅÀ° º ÇçÁ»

Çò¼Ú ÁÅÇÂÁÅ ê³æ-êzòÅéå éÅéÕôÅÔÆ ÕËñ§âð

ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ çîçîÆ àÕÃÅñ ç¶ î½ÜÈçÅ êzì³èÕ» é¶

óîå-EDB ÜÅðÆ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÃ¼Ö ÜðéËñ ìÅìÅ

óå ÜðéËñ ÇÃ³Ø Çí³âð»òÅÇñÁ» çÆ Ã¯Ú ù Çê¼á

ìضñ ÇÃ³Ø ù Ãîðêå ÇÂà ÕËñ§âð À°å¶ À°é·» çÆ

ÇòÖÅ Õ¶ êzÕÅô ÇÃ³Ø ìÅçñ éÅñ Ô¼æ ÇîñÅ ñ¶

ñÅñ ÇÕñ·¶ À°µå¶ Õ¶ÃðÆ ÇéôÅé ÃÅÇÔì ñÇÔðÅÀ°ä

ÔéÍ éÅéÕôÅÔÆ ÕËñ§âð Çò¼Ú ÇÂÕêÅÃó Áå¶ ÇüÖ

òÅñÆ åÃòÆð ç¶ éÅñ çñ õÅñÃÅ ÁÅ×È Ã. ×Çܳçð

íÅòéÅò» ù çð-ÇÕéÅð Õð Õ¶ Òïè»Ó ÕðòÅÀ°ä

ÇÃ³Ø çÆ åÃòÆð Áå¶ À°é·» ç¹ÁÅðÅ ðÇÚå ÕÇòåÅ

ñÂÆ Ã³å ÃîÅÜ ù êÈðÆ åð·» Ç÷¿î¶òÅð áÇÔðÅÀ°ÇçÁ»

ÒÇç¼ñÆ Áå¶ Çç¼ñÆ çÅ ñÅñ ÇÕñ·ÅÓ ù òÆ êzî¹¼Ö æ»

çñ õÅñÃÅ ç¶ ÇÃÁÅÃÆ ÃÕ¼åð Õ³òðêÅñ ÇÃ³Ø é¶

êÅäÆÁ» ìÅð¶ ÃîÞ½å¶ ð¼ç ÕÅùé-B@@D çÆ èÅðÅ

Çòã¶ × Æ ÇÜà çÆ ÁÅð³ í åÅ Áêz Ë ñ îÔÆé¶ Çò¼ Ú

ÇçåÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂæ¶ ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶ ÕËñ§âð Çò¼Ú

ÇÕÔÅ ÇÕ E çóìð ù ÁÅôÈå¯ô ç¶ ÕÈó êzÚÅð ù

(E) ù ð¼ç Õðé, Á³ÇîzåÃð ù òËàÆÕé òð×Å ð¹åìÅ

Á³ÇîzåÃð 寺 ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÕÅéøð³Ã ù Ô¯ðé» å¯º

ôz¯îäÆ Õî¶àÆ òñ¯º ÕÆåÆÁ» Ã¯è» ù ð¼ç ÕðÇçÁ»

ð¯Õä ׶ Çüֻ Çòð¹è òÅêð¶ ñ°ÇèÁÅäŠׯñÆ-

Áå¶ êÇò¼åð ôÇÔð ÕðÅð ç¶ä Áå¶ éò³ìð, AIHD

ÇÂñÅòÅ âÅ. îéÇܳçð ÇóØ, ÃðìÜÆå ÇÃ³Ø Ø°îÅä,

×°ðê¹ðì» çÆÁ» åðÆÕ» Áå¶ Ã³×ðÅç», B@@C 寺

Õ»â ñÂÆ ÷¹¿î¶òÅð êzÕÅô ÇÃ³Ø ìÅçñ ù ÁÕÅñ

î½Õ¶ ÇÃ¼Ö Õåñ¶ÁÅî ç¶ î¹¼Ö ç¯ôÆ Õ»×ðÃÆ ÁÅ×È

×°ðçÆê ÇÃ³Ø ÕÅñÕà, ðäìÆð ÇÃ³Ø ×Æ×é¯òÅñ,

Úñç¶ éÅéÕôÅÔÆ ÕË ñ § â ð Áé° Ã Åð ÔÆ ð¼ Ö ÆÁ»

åõå À°µå¶ åñì Õðé çŠóå ÃîÅÜ çÅ AB çóìð

üÜä Õ°îÅð êzåÆ íÅðåÆ ÇéÁ» êzäÅñÆ ç¶ ê¼ÖêÅåÆ

Ôðé¶Õ ÇÃ³Ø í°¼ñð, ùÇð³çð êÅñ ÇóØ, Ç÷ñ·Å êzèÅé

×ÂÆÁ» ÔéÍ Üæ¶ì³çÆ ç¶ êzèÅé ÔðÚðéÜÆå ÇóØ

çÅ ×° ð çðôé êz Õ Åô îÇÔåÅ ÇòÖ¶ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ

ðò¼Âƶ çÆ Ãõå ôìç» Çò¼Ú Çé§çÅ ÁÅÇç ôÅîñ

ùÖç¶ò ÇÃ³Ø ÇóØóÆòÅñ, ùÖç¶ò ÇÃ³Ø ÔÃéê¹ð,

èÅîÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ìÅìÅ ìضñ ÇÃ³Ø Õ¶òñ ǼÕ

Ò×°ðîåÅÓ òÆ Òïè»Ó ç¶ ÃîÞ½å¶ ç¶ íÅð ԶỠç¼ì

ÔéÍ ÇÂÔ îå¶ êÅðàÆ ç¶ Üéðñ ÃÕ¼åð âÅ. îéÇܳçð

âÅ. ÁðêÅñ ÇóØ, ÁîðÆÕ ÇÃ³Ø ÁÜéÅñÅ, ×°ðí¶Ü

ï¯èÅ ÔÆ éÔƺ ìñÇÕ ÇÂ¼Õ çÈðÁ³ç¶ô éÆåÆòÅé ÃÆÍ

Ç×ÁÅ ÔËÍ ÕÅéøð³Ã ç½ðÅé êÅà ÕÆå¶ ×¶ îÇåÁ»

Çó Ø é¶ êó· ¶ Í Çü Ö ïÈ æ ÁÅø ê³ Ü Åì ç¶ êz è Åé

ÇÃ³Ø í¼àÆòÅñ, Ãðòä ÇÃ³Ø ð³èÅòÅ, ÇÃ¼Ö ïÈæ ÁÅø

À°é·» é¶ AGHC Çò¼Ú ÇÔ³ç¹ÃåÅé çÆ ðÅÜèÅéÆ Çç¼ñÆ

Çò¼Ú dzâ¯-é¶êÅñ ìÅðâð çÆ åðÜ À°µå¶ dzâ¯-

×°ðêzÆå ÇÃ³Ø îÅé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ é½ÜòÅé» Á³çð

ê³ÜÅì ç¶ îÆå êzèÅé êzíܯå ÇóØ, Üæ¶ì³çÕ ÃÕ¼åð

ç¶ ñÅñ ÇÕñ¶· Óå¶ õÅñö çÅ ÇéôÅé ÃÅÇÔì Þ°ñÅ Õ¶

êÅÇÕ (òÅØÅ) ìÅðâð ù Ö¯ñ·äÅ, êÅÇÕÃåÅé ÃÇæå

ÇüÖÆ Ü÷ìÅ êËçÅ Õðé Áå¶ ÃîÅÜÕ ì¹ðÅÂÆÁ» Çòð°è

é¯ìñÜÆå ÇóØ, ÃðòÕÅð ÇóØ, åðÇܳçð ÇóØ

ÇÂ¼Õ Çéò¶ÕñÅ ÇÂÇåÔÅà ÇÃðÇÜÁÅÍ À°é·» ÁÅÇÖÁÅ

×°ðçòÅðÅ ÕðåÅðê¹ð ÃÅÇÔì ù ñ»ØÅ ç¶ä, ê³ÜÅì

ñÅîì³çÆ ñÂÆ À°é·» çÆ êÅðàÆ ÜÅ×ð¹ÕåÅ î¹ÇÔ³î

ÁÅÇç é¶ òÆ Ã³ì¯èé ÕÆåÅÍ

SARA’S SIMPLY DRIVING SCHOOL We teach in Punjabi, Hindi, Urdu, Desi, Chinese * We provide one on one defensive driving training to the new learner students. * We provide pick up and drop off service from home or office. * We will introduce with very highly driving techniques to safe drive your daily driving.

ÁÃÄ éò¶º ÁŶ ÕÅð ÚÅñÕ» ù À°é·» çÆ ì¯ñÆ Çò¼Ú ×¼âÆ ÚñÅÀ°äÅ ÇÃÖÅÀ°ºç¶ Ô»Í * ÃÅⶠêÅà ñ¶âÆ âðÅÇÂòð dzÃàð¼Õð òÆ ÔéÍ

Tel: 425-466-1859/253-282-2116 Email: mpanagdriving@yahoo.com

ÇÃÁÅàñ ¶ðƶ Çò¼Ú Ô¹ä Ö¹¼ñ· Ç×ÁÅ ÔË

Prince’s Food Mart 813 Aubun Way S Auburn, 98002 (Same Place Where 7-11 Used to be.)

Cell: 253-394-6898 Bus: 253-833-8800 Fax: 253-833-1007 r r r r r r r r r r r

All kind of Candies. Cold Beverage (Cold drinks, coffee, all kinds of energy drinks & much more.) All kinds of dairy products, Ice Cream. Hot food, Hot coffee, fountain drinks (Special offer on combos) Freezers (Frozen drinks), ICE only .99cent

Business For Sale ÇÃÁÅàñ ÇÂñÅÕ¶ Çò¼Ú ÇÂ¼Õ òèÆÁÅ ÚñçÅ ×ð½ÃðÆ Ãà¯ð ÇòÕÅÀ± ÔËÍ Well known grocery business in Seattle area for sale

Call Jagga @ (206) 854-2645 ÇÃÁÅàñ Çò¼Ú ÃÃåÆ Áå¶ òèÆÁÅ Õ°ÁÅÇñàÆ çÆ ×ð½ÃðÆ êÌåÆ íð¯Ãï ¶ × ¯ éÅî

International Food Bazaar

(Cash N Carry) 18439-East Valley Hwy # 101 Kent, WA 98032 Ph: 425-656-9100 1 Mile from Talbot Road Gurdwara Sahib

Open Everyday from

RETAIL SALE PRICES

10:00am to 8:00pm

Nanak Methai All Kinds

CASH N CARRY SALE ITEMS Frooti Mango 11.99 27/200ml

$

Nacho chilly & Cheese, fresh popcorn, pastry, donuts much more... Coming soon magazine, hot sandwiches and more. All kinds snacks Household stuff, some school supply etc. Accept EBT (Cash & Food) ATM Use credit or Debit cards

ÇÂ毺 Ôð êÌÕÅð çÆ íÅðåÆ ×ð½ÃðÆ òÅÇÜì ð¶à Óå¶ ÇîñçÆ ÔËÍ Stop for new experience for shopping in your near neighbourhood

50Lbs Besan $

33.99

55 Lbs Daals Except Masoor, Toor & Moth

994/Lb

$

4.99

Ready to Eat Priya Brand

$

1.49

Pachranga Achar 994/Can Limit 2

Bansi Chikkies

3for$1.99 3.5 OZ

Lijjat Papad $ 65.00/Case

OKra $ 1.99/Lb

Mango Chutney $ 65.00/88Lbs

MM Namkeen

Bhala Bhala

Reg. $2.99

2for$4.99

We Match All Advertised Prices in Washington State


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

ÇÃÁÅàñ ÇÂñÅÕ¶ ÓÚ Ôð êÌÕÅð çÆ ÃÅë-ùæðÆ ×ð½ÃðÆ ÃÃå¶ íÅÁ Óå¶ ÖÌÆçä ñÂÆ Ç¼կ-ÇÂ¼Õ éÅî

INDIA PLAZA 15245 Pacific Hwy S. Suite#113 Seatec WA 98189 USA

12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 200 gm 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Each 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Lb. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Lb. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 For $ .98 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Each 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 10 Lb. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Each 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Lb. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Bag 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Lb. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678

Sher Atta (Desi Style) Golden Temple (Single)

$

9.

99

Haldiram (Namkeen)

$

1.

99

Reshmi Tea

$

3.

99

Haldiram’s

$

1.

R.T.E.

99

Ruchi Pickle

$

1.

49

Indian Egg Plant

99

¢

Peanuts

$

1.

49

ÃÅë-ùæðÆ, òèÆÁÅ Áå¶ ÃÃå¶ íÅÁ ×ð½ÃðÆ ÖÌÆçä ñÂÆ

dzâÆÁÅ êñÅÜÅ Óå¶ êèÅð¯!

$

8.

99

2

15

Gits

99

¢

The Charhdi Kala 08

ÁËé ÁÅð ÁÅÂÆ ç¶ ñ°à¼ ç¶ îÅñ Çò¼Úº¯ ÃÅ㶠Çå³é ñ¼Ö ð°ê¶ ñËä òÅñÅ æÅä¶çÅð Ç×zëåÅð Üñ¿èð- ÃæÅéÕ îÅâñ àÅÀ±é ÃÇæå

ÜÅäÕÅð ÃÈåð» 寺 ÇÂÔ êåÅ ñ¼×Å ÇÕ ê¹ñÆà é¶

×Åðâé Õñ¯éÆ ÇòÖ¶ ÁËé ÁÅð ÁÅÂÆ ç¶ Øð Çò¼Ú

ñ°à¶ÇðÁ» çÆ êÛÅä Õð ñÂÆ ÔË å¶ À°Ô ÇÕö òÆ

F@ ñ¼Ö ð°ê¶ çÆ Ô¯ÂÆ ñ°¼à ç¶ îÅîñ¶ Çò¼Ú ç¯ôÆÁ»

ò¶ñ¶ ëó¶ ÜÅ ÃÕç¶ Ôé å» À°Ô ÁËà ÁËÚ ú ù¼ÖÅ

ù ìÚÅÀ°ä ñÂÆ ÃÅ㶠Çå¿é ñ¼Ö ð°ê¶ ñËä ÕÅðé

ÇÃ¿Ø ç¶ Øð ׶, ܯ À°é·» ù êÇÔñ» 寺 ÜÅäçÅ ÃÆÍ

æÅäÅ ÁÅçîê¹ð ç¶ ÁËà ÁËÚ ú ù¼ÖÅ ÇÃ¿Ø ù Üñ§èð

ç¯ ô ÆÁ» é¶ Ã¹ ¼ Ö Å Çÿ Ø ù ÁË é ÁÅð ÁÅÂÆ éÅñ

ôÇÔðÆ ê¹ñÆÃ é¶ Ç×zëåÅð Õð Õ¶ Çå¿é Ççé» ç¶

ðÅ÷ÆéÅò» ÕðòÅ Õ¶ À°é·» ù ìÚÅÀ°ä ñÂÆ ÇÕÔÅÍ

Çðî»â À°å¶ í¶Ü Çç¼åÅ ÔËÍ òðéäï¯× ÔË ÇÕ ìÆåÆ

ÇÂà տî ñÂÆ Ã¹¼ÖÅ ÇÃ¿Ø é¶ À°é·» Õ¯ñ¯º ÃÅ㶠Çå¿é

D îÅðÚ çÆ ðÅå ù ×Åðâé Õñ¯éÆ ç¶ ÁËé ÁÅð

ñ¼Ö ð°ê¶ ñË ñ¶Í

ÁÅÂÆ ÚðéÜÆå ÇÃ¿Ø ìËºÃ ç¶ Ø𯺠À°Ã çÆ é½ÕðÅäÆ

ç¯ ç¯ôÆÁ» ù Ç×zëåÅð Õðé 寺 ìÅÁç ÇÂÃ

ù ÇêÃå½ñ ÇçÖÅ Õ¶ Õ°Þ ÁäêÛÅå¶ ÇòÁÕåÆÁ»

Ãì¿èÆ ÜÅäÕÅðÆ Çîñä Òå¶ ê¹ñÆÃ é¶ ÁËà ÁËÚ ú

ò¼ñ¯º F@ ñ¼Ö ð°ê¶ ñ°¼à ñ¶ ׶ ÃéÍ

ù ¼ Ö Å Çÿ Ø ù Ç×z ë åÅð Õð Õ¶ À° Ã ç¶ ÇÖñÅë

ÇÂà îÅîñ¶ Çò¼Ú ê¹ñÆÃ é¶ ç¯ ÇòÁÕåÆÁ»

ÇízôàÅÚÅð ð¯ÕÈ ÁËÕà åÇÔå æÅäÅ âòÆ÷é é¿ìð

ùÖÇò¿çð ÇÃ¿Ø Ã¹¼ÖÅ å¶ Áé±ê ÇÿØ, ÇÜÔó¶ ÇÂÃ

D Çò¼Ú նà çðÜ Õð ÇñÁÅ Áå¶ À°Ã ù ÁçÅñå

ØàéÅ ç¶ îÅÃàð îÅÂƺâ Ãé, ù Ç×zëåÅð Õð ÇñÁÅ

Çò¼Ú ê¶ô Õð Õ¶ Çå¿é Ççé» ê¹ñÆà Çðî»â ñË ÇñÁÅÍ

ÃÆÍ ÇÂé·» ç¯Ô» ÇòÁÕåÆÁ» 寺 ÇîñÆ ÜÅäÕÅðÆ å¯º

ÜÅÇ¿à ê¹ñà ÕÇîôéð êòé Õ°îÅð ðŶ é¶ ÇÂÃ

ìÅÁç ê¹ñÆÃ ç¶ ÃÆéÆÁð ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ÁËà ÁËÚ

Ãì¿èÆ Ã¿êðÕ Õðé Òå¶ î¿ÇéÁÅ ÇÕ ÁËà ÁËÚ ú F@

ú Ãì Ç¿ÃêËÕàð ù¼ÖÅ ÇÃ¿Ø ù Ç×zëåÅð Õð ÇñÁÅ

ñ¼Ö çÆ ñ°¼à ç¶ Õ¶Ã Çò¼Ú ôÅîñ ÃÆÍ À°é·» ç¼ÇÃÁÅ

Áå¶ À°Ã ù Çå¿é Ççé» ê¹ñÆà Çðî»â å¶ í¶Ü Çç¼åÅÍ

ÇÕ ÇÂà îÅîñ¶ Çò¼ Ú ñ¯ ó Æºç¶ ç¯ ç¯ ô Æ î¯ ù Áå¶

ê¹ñÆÃ é¶ Ã¹ÖÇò¿çð ÇÃ¿Ø Ã¹¼ÖÅ Áå¶ Áé±ê

Á¿×ð¶÷ ÇÃ¿Ø Áܶ ê¹ñÆà çÆ Ç×zëå 寺 ìÅÔð ÔéÍ

FREE CD

Çÿ Ø Õ¯ ñ¯ º EC ñ¼ Ö ð° ê¶ ìðÅîç Õð ñ¶ ÃéÍ

òðéäï¯× ÔË ÇÕ Ãì Ç¿ÃêËÕàð ù¼ÖÅ ÇÃ¿Ø ÇÂà 寺

ÇÂé·» ç¯ò» ç¯ôÆÁ» é¶ ê¹ñÆà ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ìÅÕÆ ç¶

êÇÔñ» òÆ é½ÕðÆ å¯º î¹Á¼åñ Ô¯ Ú¹¼ÕÅ ÔËÍ À°Ã ÇÖñÅë

with $50 Grocery Not with Atta

G ñ¼Ö ð°ê¶ Çò¼Ú¯º ÃÅ㶠Çå¿é ñ¼Ö ð°ê¶ À°é·» æÅäÅ

æÅäÅ âòÆ÷é é¿ìð D Çò¼Ú ÇÂ¼Õ í×½ó¶ Ãî×ñð

ÁÅçîê¹ ð ç¶ ÁË Ã ÁË Ú ú ù ¼ Ö Å Çÿ Ø ù À° à ç¶

ù ÁÅêä¶ Øð ð¼Öä ç¶ ç¯ô Çò¼Ú նà çðÜ ÕÆåÅ

Üñ¿èð çÆ éòƺ ìÅð»çðÆ ÃÇæå Øð Çò¼Ú ÜÅ Õ¶

Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÇòíÅ×Æ ÃÈåð» Áé°ÃÅð îÇÔÕî¶ ò¼ñ¯º

Çç¼å¶ ÃéÍ ê¹ñÆà ÃÈåð» Áé°ÃÅð ç¯ôÆ Áé±ê ÇÿØ

ù¼ÖÅ ÇÃ¿Ø çÆ ÃðÇòÃ ì¹¼Õ Çò¼Ú ÇÂÔ ÖÅà å½ð Òå¶

ÁËé ÁÅð ÁÅÂÆ ÚðéÜÆå ÇÃ¿Ø çÅ êÇÔñ» 寺 ÜÅäÈ

ÇñÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË ÇÕ À°Ô Ô°¼ñóìÅ÷Æ Õðé òÅñÅ

Ô¯ä Õð Õ¶ À°Ã ç¶ Õ¿î-ÕÅð ìÅð¶ Ú¿×Æ åð·» ÜÅäçÅ

ê¹ñÆà ÁëÃð ÔË Áå¶ ÇçîÅ× å¯º ؼà Õ¿î ñ˺çÅ ÔË,

ÃÆÍ À°Ã ù ÜÅäÕÅðÆ ÃÆ ÇÕ ÚðéÜÆå ÇÃ¿Ø é¶ ÁÅêäÆ

ÇÂà ñÂÆ À°Ã ù ÇÕö Ç÷¿î¶òÅð ÁÔ°ç¶ åÅÇÂéÅå éÅ

÷îÆé ò¶Ú Õ¶ Øð Çò¼Ú F@ ñ¼Ö ð°ê¶ ð¼Ö¶ ԯ¶ ÔéÍ

ÕÆåÅ ÜÅò¶, êð ù¼ÖÅ ÇÃ¿Ø é¶ ÇÃÁÅÃÆ êÔ°¿Ú ÁêäÅ

ñ°¼à çÆ ØàéŠ寺 ìÅÁç ç¯ôÆÁ» ù Ü篺 ÁÅêä¶

Õ¶ ç¹ìÅðÅ ÁËà ÁËÚ ú çÆ Õ°ðÃÆ ñË ñÂÆÍ

Royal

$

9.

99

Maggi Noodles

49

¢

Garlic

99

¢

India Gate Rice

$

9.

99

Gur Rewdi or Sugar Rewdi

$

2.

49

Tel: 206-444-5556 Áá˜¡Ë øÙ≈

(Personal Injury) ŒÊ ◊ȶfl¬Ê PAINE EDMONDS LLP. Barrister & Solicitors

Õ»×ðà çÅ ÇÂ¼Õ ÇÔ¾ÃÅ Õ¹Þ õÅà òð×» ù êÌèÅé ìä¶ ò¶ÖäÅ éÔƺ ÚÅÔ¹ç ³ Å- ç±ñ¯

¡ ÃÏ„ÊÉ Á∑‚ ∑Ê⁄ „ÊŒ‚ $ø øÙ≈ù ‹˜ªË•ù „á, Ãù ÃÏ„ÊÉ ß˜∑ ‚Èø˜¡ •Ã ‚È‹√ „Ù∞ fl∑Ë‹ ŒË ‹Û» “ÒbŒË „Ò˚ ÃÏ„ÊÉ •Á¡„ fl∑Ë‹ ŒË ‹Û» „Ò ¡Ù ¶®. ‚Ë. ’Ë. ‚Ë. ∑‹Ó◊¬ Œ ◊Ê◊‹Ó $ø Áá“È¢á „Ùfl˚ ߘ∑ ±‚Ê fl∑Ë‹ ¡Ù ß„ ‚◊√ŒÊ „Ò Á∑ ß‚ ‚˜≈ ŒÊ ÃÏ„Ê«Ë ’Ê∑Ë Á¬¢ŒªË Ã ∑Ë •‚⁄ “Ò ‚∑ŒÊ „Ò •Ã ¡Ù ß‚ “Í⁄ ◊‚‹Ó É ß˜∑ “Ë» ⁄Á„à ∑¢◊ ’ÀÊ©À ŒË ‚◊⁄˜ÕÊ ⁄˜πŒÊ „Ùfl˚ ß‚ ∑¢◊ ‹® ÃÏ„ÊÉ ‚„Ë •Ã ì⁄’∑Ê⁄ fl∑Ë‹ “á ±«◊ıb«¬ ±‹. ±‹. “Ë. ÃÙb „Ë Á◊‹ÓªÊ˚

ܦèð- ê¿ÜÅì êÌç¶ô Õ»×ðÃ ç¶ ÃÅìÕÅ

îÇÔ³çð ÇÃ³Ø Õ¶.êÆ. çÆ Çòð¯èåÅ Õð ÇðÔÅ ÔË Áå¶

êÌèÅé Ã: ôîô¶ð ÇÃ³Ø ç±ñ¯ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ êÌç¶ô

À¹é·» éÅñ ÃÇÔï¯× éÔƺ ÕðçÅÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ

Õ»×ðà çÅ ÇÂ¼Õ ÇÔ¾ÃÅ ÇÔ³ç±Á», çÇñå» Áå¶ ê¾Ûó¶

ÇÜà òÆ ÁÅ×± ù êÌèÅé ìäÅÇÂÁÅ Ü»çÅ ÔË À¹Ô

òð×» ç¶ ÁÅ×±Á» ù± êÌèÅé ìä¶ éÔƺ

ÃÌÆîåÆ Ã¯éÆÁÅ ×»èÆ çÆ îð÷Æ éÅñ ÔÆ

ò¶ÖäÅ ÚÅÔ¹³çÅÍ Ã: ç±ñ¯ ÁÅêäÆ

êÌèÅé Ô¹³çÅ ÔË Áå¶ À¹Ãù ÃÇÔï¯× éÅ ç¶ä

ܦèð ø¶ðÆ ç½ðÅé êÌç¶ô Õ»×ðà ç¶

çÅ îåñì À¹é·» çÆ ÁÅÇ×ÁÅ çÆ Áò¾Ç×ÁÅ

ÃÕ¾åð Ã: ï¾ôêÅñ ÇÃ³Ø èÆîÅé ç¶

ÔËÍ Ã: ç±ñ¯ é¶ ÃòÅñ» ç¶ ÜòÅì Çç³ÇçÁ»

×ÌÇÔ ÇòÖ¶ ê¾åðÕÅð» ù óì¯èé Õð

ÇÕÔÅ ÇÕ éÅ å» À¹Ô êÌç¶ô Õ»×ðà çÆ

ðÔ¶ ÃéÍ À¹é·» é¶ Çìé» ÇÕö ÁÅ×±

êÌèÅé×Æ ç¶ çÅÁò¶çÅð Ôé Áå¶ éÅ ÔÆ

çÅ é»Á ñ¶ ÇÂÔ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ

ðÅÜ ÃíÅ çÆ À¹îÆçòÅðÆ ç¶ çÅÁò¶çÅð ÔéÍ

Çòð¯ è Õðé òÅñ¶ À¹ Ô ÁÅ×± Ôé

À¹é·» ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ êÅðàÆ À¹é·» ù ܯ òÆ

ÇÜÔó¶ ç±ÜÆÁ» êÅðàÆÁ» 寺 ÁŶ Ôé

Ç÷³î¶òÅðÆ Ã½ºê¶×Æ, À¹Ô Õðé ñÂÆ ÇåÁÅð

ôîô¶ð ÇÃ³Ø ç±ñ¯

Áå¶ ÇÜé· » ù Õ»×ðÃ ç¶ Çéðê¾ Ö

ÔéÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ êÌç¶ô Õ»×ðà êÌèÅé

üÇíÁÅÚÅð ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ éÔƺ ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ

çÆ Ú¯ä Ü» å» ÔÅÂÆÕîÅé é¶ ÕðéÆ ÔË Ü» Çøð Ú¹ä¶

ÇÂö èó¶ ù éÅ å» î¶ðÅ êÌèÅé ìäéÅ ÔÆ êÇÚÁÅ ÃÆ

׶ âËñÆ׶à ÇÂÔ Ç÷³î¶òÅðÆ ÇéíÅÀ¹ä׶ Áå¶ Ü¯

Áå¶ Ô¹ä òÆ ÇÂÔ èóÅ êÌç¶ô Õ»×ðà êÌèÅé ÃÌÆ

òÆ øËÃñÅ Ô¯ò¶×Å À¹Ô À¹é·» ù± îé÷±ð Ô¯ò¶×ÅÍ

‹ÔÀ ‹® ߘ∑ ø¢ª fl∑Ë‹ ŒË ‹Û» „È¢ŒË „Ò “á ±«◊ıb«¬ ±‹. ±‹. “Ë. * * * *

’ÒÁ⁄‚≈⁄¬ ±b« ‚ÙÁ‹‚≈⁄¬ Á“¿‹Ó 50 ‚Ê‹ù ÃÙb •‚c ¶“ÀÓ ªÊ„∑ù É ©áÇù ŒÊ ‚÷ ÃÙb flœË¶ ◊ȶfl¬Ê ÁŒflÊ©À $ø ∑Ê◊ÿÊ’ ⁄„ „ù˚ ÃÏ„Ê«Ê ◊Ș…‹Ê ‚‹Ê„, ◊‡fl⁄Ê ‚Ê« áÊ‹ ◊ÈÖà „ÙflªÊ˚ ’‹Á∑ •‚c ©ŒÙb Ø∑ ÃÏ„Ê« ÃÙb ∑È√ øÊ⁄¡ á„c ∑⁄ùª ¡ŒÙb Ø∑ Á∑ ÃÏ„ÊÉ ◊ȶfl¬ ŒË ⁄∑◊ á„c Á◊‹ ¡ùŒË˚ ‚Ê« ∑Ù‹ “¢¡Ê’Ë ’Ù‹À flÊ‹Ê ‚≈ÊÖ ◊ı¡ÍŒ „Ò˚ “á ±«◊ıb«¬ ±‹. ±¤. “Ë. ŒË øÙÀ ÃÏ„Ê« ‹® çÊߌ◊¢Œ ‚Ê’Ã „ÙflªË˚

STEVE HERINGA TEL: (604) 683-1211 Suite No 1100-510 Burrard St., Vancouver, B.C. V6C 3A8


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 09

îÅîñÅ ìÆìÆ Ü×Æð Õ½ð çÆ ê¹å ¼ ðÆ ÔðêzÆå Õ½ð çÆ Ô¼ÇåÁÅ çÅ

ÕîñÜÆå ÇÃ³Ø ìÆìÆ Çòð°è ¼ êŶ նû ÒÚ ÁÅêä¶ çÃåõå» å¯º òÆ î¹Õ ¼ ÇðÁÅ ÕÆåÅ, êð ÕîñÜÆå ÇÃ¿Ø ÇÂé·» ÃÅð¶ ÕÅö÷Åå»

ê¶ôÆ ç½ðÅé À°Ô ìÆìÆ Çòð°¼è ÔÅÂÆ Õ¯ðà Çò¼Ú

ìÆìÆ Ü×Æð Õ½ð çÆ ê¹¼åðÆ ÔðêzÆå Õ½ð ç¶ Ô¼ÇåÁÅ

êÇàÁÅñÅ- ôz¯îäÆ Õî¶àÆ çÆ ÃÅìÕÅ êzèÅé

êzÇÕÇðÁÅ ÜÅðÆ ð¼ÖÆÍ ê¶ôÆ ç½ðÅé ÃÆ ìÆ ÁÅÂÆ é¶ ÇêÛñ¶ Ã ç½ðÅé

À°µêð Áêä¶ çÃõå» å¯º î¹¼Õð Ç×ÁÅÍ À°Ã é¶ Õ¶òñ

Õ¯ÂÆ òÕÆñ Õðé Ãî¶å ÁçÅñåÆ Õ¶Ã êÅÀ°ä 寺

îÅîñ¶ ÒÚ Ç¼毺 çÆ ÁçÅñå Çò¼Ú ê¶ôÆ ç½ðÅé ÔðêzÆå

ÕîñÜÆå ÇÃ¿Ø ò¼ñ¯º ÔÅÂÆ Õ¯ðà Çò¼Ú êÅÂÆÁ» ò¼Ö-

ç¯ ê¶êð» À°êð Áêä¶ çÃõå î¿éÇçÁ» ÇÂÔ ÇÕÔÅ

òÆ î¹¼Õð Ç×ÁÅÍ ê¶ôÆ ç½ðÅé ìÆìÆ Ü×Æð Õ½ð Ãî¶å

ç¶ ÕÇæå êåÆ ÕîñÜÆå ÇÃ¿Ø é¶ ÁÅêä¶ î¹¼Õðé çÆ

ò¼Ö Áð÷ÆÁ» Ãì¿èÆ ÁçÅñå Çò¼Ú ÇðÕÅðâ ê¶ô

ÇÕ À°Ã é¶ ÇÂÔ çÃÖå õÅñÆ ê¶êð» À°êð ÕÆå¶ Ãé,

ÇÂà նà Çò¼Ú éÅî÷ç ç¯ôÆ òÆ ÔÅ÷ð Ô¯Â¶Í ìÆìÆ

êð ÇÂÔ éÔƺ êåÅ ÇÕ ÇÂÔ çÃõå ÇÕÃ é¶ ÕðòÅ Õ¶

Ü×Æð Õ½ð ç¶ ìÚÅÁ ê¼Ö ç¶ òÕÆñ ÃåéÅî ÇÿØ

ÁçÅñå Çò¼Ú ê¶ô Õð Çç¼å¶Í À°Ã é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ

Õñ¶ð é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÁçÅñå é¶ ÇÂà îÅîñ¶ çÆ

ÇÂÔ çÃõå Õðé 寺 ìÅÁç À°Ã é¶ ÇÂÔ éÔƺ êÇó·ÁÅ

Á×ñÆ ê¶ôÆ BE Áå¶ BF îÅðÚ ù ñ×ÅåÅð ç¯ Ççé

ÇÕ ÇÂé·» À°êð ÇÕÃ é¶ ÕÆ ÇñÖòÅÇÂÁÅ ÔËÍ

ñÂÆ ð¼Ö Çç¼åÆ ÔËÍ

çÇñå ñóÕÆ çÅ ÁÅé§ç ÕÅðÜ Õðé 寺 ×zæ³ Æ òñ¯º ÇÂéÕÅð î¯×Å- ÃzÆ ×°ðÈ éÅéÕ ç¶ò ç¶ Úðé Û¯Ô êzÅêå ê³ÜÅì çÆ êÇò¼åð èðåÆ Òå¶ ÇÂ¼Õ ×z¿æÆ òñ¯º ÇÂ¼Õ ñóÕÆ çÅ ÁÅé§ç ÕÅðÜ Õðé 寺 Õ¶òñ ÇÂà ñÂÆ é»Ô Õð Çç¼åÆ ÇÕ À°Ô çÇñå ÔËÍ î¯×Å Ç÷ñ·¶ ç¶ Çê¿â á±á×ó· ç¶ ×°ðç¹ÁÅð¶ ç¶ ÇÂ¼Õ ×z¿æÆ é¶ ìÆåÆ é½º çÿìð ù ÇÂ¼Õ çÇñå ñóÕÆ çÅ ÁÅé§ç ÕÅðÜ Õðé 寺 îé·Å Õð Çç¼åÅÍ ×z¿æÆ ç¶ ÇÂà òåÆð¶ 寺 éÅðÅ÷ ñóÕÆ òÅÇñÁ» é¶ Áé°ÃÈÇÚå ÜÅåÆ ÕÇîôé ù ÇôÕÅÇÂå Õð Çç¼åÆÍ ÇÂà Òå¶ ÕÇîôé é¶ Ç÷ñ·¶ ç¶ âÆ ÃÆ å¯º BE îÅðÚ å¼Õ Çðê¯ðà î¿×Æ ÔËÍ ÕÇîôé ù Çç¼åÆ ÇôÕÅÇÂå Çò¼Ú á±á×ó· Çê¿â çÆ ê¿ÚÅÇÂå é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ é½º çÿìð ù Çê¿â ç¶ î÷·ìÆ ÇÃ¼Ö íÅÂÆÚÅð¶

ABBY

éÅñ Ãì¿Çèå î¿×å ÇÃ¿Ø çÆ èÆ ÁîéçÆê Õ½ð çÅ ÁÅé§ç ÕÅðÜ ÃÆÍ Üç À°Ô ÁÅé§ç ÕÅðÜ ñÂÆ Ãî» ñËä Ç×ÁÅ å» ×z¿æÆ ×°ðç¶ò ÇÃ¿Ø é¶ ×°ðç¹ÁÅð¶ Çò¼Ú î½ÜÈç Ô¯ä ç¶ ìÅòÜÈç ÁÅé§ç ÕÅðÜ Õðé 寺 ÇÂéÕÅð Õð Çç¼åÅÍ îÅîñÅ ê¿ÚÅÇÂå ç¶ ÇèÁÅé Çò¼Ú ÇñÁÅÀ°ä Òå¶ Üç ê¿ÚÅÇÂå å¶ ÁÃð ðÃÈÖ òÅñ¶ ñ¯Õ» é¶ ÁÅé§ç ÕÅðÜ Õðé çÆ ×¼ñ ÕÔÆ å» ×z¿æÆ é¶ À°ç¯º òÆ ÇÂéÕÅð Õð Çç¼åÅÍ ÇÂÔÆ éÔƺ, ×z¿æÆ é¶ ÜÅåÆ ÃÈÚÕ ôìç ÕÇÔä 寺 òÆ ×°ð¶÷ éÔƺ ÕÆåÅÍ ÇÂà Òå¶ ×z¿æÆ çÆ ÇôÕÅÇÂå Ç÷ñ·Å êzôÅÃé ù ÕÆåÆ ×ÂÆ, êð Õ¯ÂÆ Ã¹äòÅÂÆ éÔƺ Ô¯ÂÆÍ êzç¶ô ç¶ Áé°ÃÈÇÚå ÜÅåÆ ÕÇîôé ù ÇôÕÅÇÂå ÕÆåÆ å» ÕÇîôé é¶ ÇÂà çÅ ÃÖå é¯Çàà ñËºç¶ Ô¯Â¶ Ç÷ñ·¶ ç¶ âÆ ÃÆ Ãåò¿å ÇÃ¿Ø Ü½Ôñ Õ¯ñ¯º îÅîñ¶ çÆ Çðê¯ðà BE îÅðÚ å¼Õ î¿×Æ ÔËÍ ÕÇîôé ç¶ î˺ìð çñÆê ÇÃ¿Ø ê»èÆ é¶ ÇÂà ìÅð¶ Çò¼Ú ê¹¼Û¶ ÜÅä Òå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÜà êzÕÅð çÇñå» Òå¶ ÁÇåÁÅÚÅð Ô¯ä Ãî¶å ê¼ÖêÅå çÅ ÇÃñÇÃñÅ ÜÅðÆ ÔË, ÇÂà ñÂÆ ÃðÕÅð ù ÜÅ×ðÈÕåÅ î¹ÇÔ¿î ÚñÅÀ°ä çÆ ÷ðÈðå ÔËÍ

êðòÅÃÆ î÷çÈð çÅ Ãê¹å ¼ ð ê³ÜÅìÆ ÓÚ¯º Á¼òñ Ü×ðÅÀ°º- ÇìÔÅð éÅñ Ãì³èå êðòÅÃÆ î÷çÈð ç¶ ñóÕ¶ é¶ ê³ÜÅìÆ Çòô¶ ÓÚ¯º ìñÅÕ Çüèò» ì¶à-ç¯ ç¶ AI ÃÕÈñ» ç¶ Áé¶Õ» ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù êÛÅóÇçÁ» Ô¯ÇÂÁÅ êÇÔñÅ ÃæÅé ÔÅÃñ ÕÆåÅ ÔËÍ é¶óñ¶ Çê³â ó×åê¹ðÅ ãËêÂÆ ç¶ ÃðÕÅðÆ ÔÅÂÆ ÃÕÈñ ÓÚ êó·ç¶ éÆðÜ Õ°îÅð ê¹¼åð ðÅÜ Õ°îÅð é¶ ÇÂÔ îÅä Ãðì ÇüÇÖÁÅ ÁÇíÁÅé åÇÔå üåòƺ ÜîÅå ÓÚ¯º êzÅêå ÕÆåÅÍ À°Ã çÆ ÇÂÔ êzÅêåÆ ê³ÜÅì ç¶ À°é·» ì¼ÇÚÁ» ñÂÆ ÇüèÆ Ú¹ä½åÆ òÆ ÔË ÇÜÔó¶ ê³ÜÅìÆ Ô¯ä ç¶ ìÅòÜÈç ÇìÔÅð éÅñ Ãì³èå êðòÅÃÆ î÷çÈð ç¶ ÇÂà ԯäÔÅð ê¹¼åð 寺 ê¼Ûó ×Â¶Í Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ÇìÔÅð éÅñ Ãì³èå ÇÂÔ êÇðòÅð ÇêÛñ¶ ÕÂÆ ÃÅñ» 寺 Çê³â ó×åê¹ðÅ ãËêÂÆ ÓÚ ðÇÔ ÇðÔÅ ÔËÍ éÆðÜ Õ°îÅð çÆ ÇÂà êzÅêåÆ å¯º Ö¹ô Ô¯ Õ¶ Áå¶ À°Ãù íÇò¼Ö ñÂÆ À°åôÅÔå Õðé ñÂÆ êðòÅÃÆ ê³ÜÅìÆÁ», ê³ÚÅÇÂå å¶ íÅÂÆ ìÇÔñ¯ Ãê¯ðàà Á˺â òËñë¶Áð Õñ¼ì ò¼ñ¯º ÇÂ¼Õ ÃîÅ×î ÕðÕ¶ ÃéîÅéå ÕÆåÅ

Homeopathic & Herbal Clinic Ltd. éÅîðçÆ, è»å, ùêéç¯ô, ÜñçÆ ÖñÅÃ, dzçðÆ çÅ Û¯àÅêé Ü» êåñÅêé, à¶ãÅêé, éû çÆ Õî÷¯ðÆ, ÇîñÅê 寺 éëðå, òÆðÜ çÅ êåñÅêé, Ãêðî çÆ ØÅà Ü» À°μÕÅ ÔÆ éÅ Ô¯ä ÁÅÇç çÅ åüñÆìÖô ÇÂñÅÜ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË, îðç» ñÂÆ îðçÅéÅ åÅÕå ܯ Ôð À°îð ÓÚ ÜÅçÈ ò»× ÁÃð Õð¶Í î»ÔòÅðÆ çðç éÅñ ÁÅò¶, î»ÔòÅðÆ ìÔ¹å Ç÷ÁÅçÅ, ì»Þêé, ÃÆéÅ òðèÕ çòÅÂÆ, ÇÚÔð¶ çÆÁ» ÛÅÂÆÁ», ÇÚ¿åÅ, ÇâêðËôé, éƺç éÅ ÁÅÀ°äÅ, ïÅçÅôå çÆ Õî÷¯ðÆ, ÇÃð çðç, ÃÅÂÆéÃ, ÁËñðÜÆ, Ôð åð·» çÅ ÚîóÆ ð¯×, ÕñËÃàð½ñ, ìñâ êÌËôð, æÅÂÆð½ÇÂâ, ôÈ×ð, ÔÅ÷îÅ ÖðÅì, å¶÷Åì çÅ ìäéÅ, ê¶à Çò¼Ú ÔòÅ íð¶, Õì÷, ìòÅÃÆð, ×¹ðÇçÁ» çÅ çðç Áå¶ êæðÆ, ܯó» çÅ çðç, Çê¼á çÅ çðç, òÅñ» çÅ Þ²óéÅ, òÅñ» çÅ Ã 寺 êÇÔñ» ÃëËç Ô¯äÅ, íÅð ØàÅÀ°ä Ü» òèÅÀ°äÅ ÁÅÇç Ü» Ô¯ð Õ¯ÂÆ òÆ ÇìîÅðÆ å¯º ê̶ôÅé Ô¯ å» ÃÅⶠéÅñ ÷ðÈð ÿêðÕ Õð¯Í

ôðÅì, â¯â¶, ÁëÆî, ÃîËÕ, Õ½ÕÆé, ÛâÅú Áå¶ Ç÷¿ç×Æ ìÚÅú ÇÂñÅÜ Ô¯ÇîúêËÇæÕ, ÇÂñËÕàð¯ Ô¯îÆúêËÇæÕ, ÁÅï°ðòËÇçÕ, ÁËÕ±êÌËôð Áå¶ ÚÅÂÆéÆ÷ çòÅÂÆÁ» éÅñ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË

www.herbalandhomeopathy.com ÁêÅdzàî˺à ìéÅÀ°ä ñÂÆ âÅ. Ü×ÜÆå ÇÃ³Ø ù ÕÅñ Õð¯ (Classical & Electro Homeopath)

Ph:416-301-6162

Open 7 Days a Week (10:00 am to 8:00 pm)

Ç×ÁÅÍ ÃéîÅé ÃîÅð¯Ô çÆ Á×òÅÂÆ Õðé òÅñ¶ ÁËé ÁÅð ÁÅÂÆ ×°ðÇì³çð ÇÃ³Ø îéÆñÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅâ¶

7492 Magistrate Terrace,Mississauga, Ont.Canada

ì¼ÇÚÁ» ù éÆðÜ å¯º ÃìÕ ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Ü¯ ×Ëð-ê³ÜÅìÆ êÇðòÅð çÅ Ô¯ Õ¶ òÆ ÁÅêäÆ ñ×é å¶ ÇîÔéå

å°Ãƺ çòÅÂÆ ç¹éÆÁ» ç¶ ÇÕö òÆ ÇԼö Çò¼Ú âÅÕ ðÅÔƺ î³×òÅ ÃÕç¶ Ô¯

éÅñ ê³ÜÅìÆ Çòô¶ ÓÚ¯º Á¼òñ ÇðÔÅ ÔËÍ

TOOR TAX SER VICES SERVICES File your tax return at very reasonable rates. We also assist in filing Immigration Forms and all types of paper work. å°ÃÄ ÃÅⶠêÅïº ÁÅêä¶ ÇÂéÕî àËÕÃ ç¶ ê¶êð ìÔ¹å ÔÆ òÅÇÜì ÕÆîå Óå¶ íðòÅ ÃÕç¶ Ô¯Í ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÁÃÄ ÇÂîÆ×ð¶ôé Ãì¿èÆ ëÅðî òÆ íðç¶ Ô»Í

å±ð àËÕà ÃðÇòÇÃ÷ Call for more info: Balbir Singh Toor

Ph: 206-853-9645 24312-118th Ave. SE, Kent WA 98030

Gr, jmIn jwiedwd, hotl, motl, gYs stySn jW iksy vI pRkwr dw ibjns KrIdx jW vycx leI BrosyXog nwm

Parminder Singh Bhatti Real Estate Specialist

Ph: 206-240-6269 e-mail: mahakjashan@gmail.com Skyline Properties, Inc. 606 120th Ave NE # D204 Bellevue, WA 98005 Ph: 425-455-2065 ext 4509 Ph: 253-520-3780 ext 6320 fax # 1-877-751-6064

Call me for BEST Berry Farm DEALS

Ph: 91-95012-34488

INDIA FOREIGN EXCHANGE

*÷⁄Ù‚ÿ  ª Ù ‚flÊ *“Í⁄Ë ‚È⁄Á˜ π¶ Vancouver (604) 669-6162

*“Í⁄Ë ª⁄¢≈Ë *flœË¶ ⁄≈ Toronto (905) 607-7777

Toll Free From U.S.A. & Canada 1-800-663-1212

ߢ«Ë¶ çı⁄á ±∑‚øb¡


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 12

ÕÅåñ» é¶ çñÅñ» ðÅÔƺ ×òÅÔ» é±³ èîÕÅÀ°ä çÆ ÃÅÇ÷ô ÕÆåÆ- ê¼åðÕÅð ÜðéËñ ÇÃ³Ø éòƺ Çç¼ñÆ- ê¼åðÕÅð ÜðéËñ ÇÃ¿Ø é¶ ÇÂ¼Õ êz˵à ÇìÁÅé ðÅÔƺ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÃ¼Ö Õåñ¶ÁÅî ç¶

ÁÅåîÅ ÇÃ³Ø é¶ î¶ð¶ Òå¶ ÔîñÅ ÕðòÅÇÂÁÅ

ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÒÇÂÔ ÃÅðÅ Ã¼Ú î˺ åÇÔñÕÅ çÆ Çðê¯ðà Áå¶ çðôé Õ½ð éÅñ Ç¿àðÇòÀ± ç¶ ÁÅèÅð Óå¶

îÅîÇñÁ» Çò¼Ú üÜä Õ°îÅð Áå¶ àÅÂÆàñð òð׶

î¶ð¶ À°êð ÔîñÅ ÕðòÅÇÂÁÅÍ Ã. ÜðéËñ ÇÃ¿Ø é¶

ýçÅ ÕðÅÇÂÁÅ ÃÆÍ ÇÂà Òå¶ ê¿ÚÅÇÂå é¶ ñ°ìÅäÅ ù

ÇÕåÅì Çò¼Ú çðÜ ÕÆåÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÇÂà ù ÔàÅÀ°ä

ç¯ÖÆÁ» ç¶ ÇÂôÅð¶ å¶ çñÅñ» é¶ ×òÅÔ» Áå¶ À°é·»

ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ îË×÷Æé ÒåÇÔñÕÅÓ é¶ ÁÕå±ìð B@@E

ÇìðÅçð’Æ ÓÚ¯º ìÅÔð Õ¼ã Çç¼åÅ å¶ ð¯àÆ ì¶àÆ çÆ Ã»Þ

ñÂÆ çìÅÁ êÅ ÇðÔÅ ÃÆÍ î¶ð¶ ÇÂéÕÅð Õðé Òå¶ ÇÂÔ

ç¶ ÔîÅÇÂåÆÁ» ù èîÕÅÀ° ä çÆÁ»

ç¶ Çòô¶ô Á¿Õ Çò¼Ú ÁÅåîÅ ÇÃ¿Ø ñ°ìÅäÅ

õåî Õð Çç¼åÆ ÃÆÍ í×å Çòð¼°è ×òÅÔ çðôé Õ½ð

Ô°ä èîÕÅÀ°ä Òå¶ À°åð ÁÅÇÂÁÅ å¶ ÇåñÕ ÇòÔÅð

Õ¯Çôô» ô°ðÈ ÕÆåÆÁ» Ôé, ÇÜà 寺 ê¿æ

çÆÁ» ÃÅðÆÁ» Õðå±å» À°ÜÅ×ð ÕÆåÆÁ»

ù òÆ ÇÂö é¶ î¼°Õðé ñÂÆ BE ñ¼Ö çÆ ê¶ôÕô

ÕÅñ¯éÆ Çò¼Ú ÇòèòÅò» Áå¶ ÁéÅæ» ç¶ ç¹¼Ö ê¶ô

ù ùڶå Ô¯ä çÆ ñ¯ó ÔË, å» ÇÕ ÕÅåñ»

ÃéÍ À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ AG éò¿ìð AIIF ù

ÕÆåÆÍ éÅ î¿éä Òå¶ èîÕÆ Çç¼åÆ å¶ îÅÇðÁÅ Õ°¼ÇàÁÅÍ

Õðé ù ÕÅñ¯éÆ çÆ ì¶Ç¼÷åÆ ÕÇÔ Õ¶ ñ¯Õ» ù íóÕÅ

ç¶ îéÃÈì¶ Ãøñ éÅ Ô¯äÍ À°é·» ÇÕÔÅ

ÇåñÕ ÇòÔÅð çÆ ÇòèòÅ ÕÅñ¯éÆ ç¶

çðôé Õ½ð A@ Ççé ÔÃêåÅñ ðÔÆ å¶ ÇÂÃ ç¶ Çòð¼°è

ÇðÔÅ ÔËÍ î¶ð¶ Òå¶ ÔîñÅ òÆ îËù îÅîñ¶ 寺 Çê¼Û¶

ÇÕ Çü Ö Õåñ¶ Á Åî çÆ î¹ ¼ Ö ×òÅÔ

×°ðçòÅðÅ ôÔÆç ×¿Ü ÇòÖ¶ ñ°ìÅäÅ ÃîÅÜ

ê¹Çñà նà çðÜ Ô¯ÇÂÁÅÍ Ü¼Ü é¶ ÁÅåîÅ ÇÃ³Ø ù

ÔàÅÀ°ä çÆ ÃÅÇ÷ô ÔËÍ ê¿æ ÇÂÔé» ÃÅÇ÷ô» 寺 ùڶå

ÃåéÅîÆ ìÅÂÆ ù ×òÅÔÆ å¯º î¼°Õðé

çÆ ê¿ÚÅÇÂå Ô¯ÂÆ, ÇÜà Çò¼Ú ×òÅÔ

Çå¿é îÔÆé¶ çÆ Ã÷ŠùäÅÂÆ ÃÆÍ ÜðéËñ ÇÃ¿Ø é¶

Ô¯ò¶ Áå¶ ×òÅÔ» ù ùð¼ÇÖÁÅ Çç¼åÆ ÜÅò¶ÍÓ

ñÂÆ î÷ìÈð Õðé å¶ ÇÂ¼Õ Ô¯ð ×òÅÔ

ÃåéÅîÆ ìÅÂÆ é¶ ×°ðÈ ×z¿æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ

çðôé Õ½ ð ù ñÅñÚ ç¶ ä Áå¶ éÅ

ÃÔ° ³ ÖÅ Õ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À° Ô ÁÅåîÅ Çó Ø

î¿ é ä Òå¶ îÅð Õ° à ÅÂÆ Õðé òÅñ¶

ñ°ìÅäÅ ç¶ ÕÇÔä Òå¶ ÁçÅñå Çò¼Ú ÁËÚ

ÁÅåîÅ ÇÃ¿Ø ñ°ìÅäÅ é¶ Ã¼Üä Õ°îÅð

ÜðéËñ ÇÿØ

çÆ ôÇÔ å¶ A@ îÅðÚ B@A@ ù ÁçÅñå ç¶ ìÅÔð

Õ¶ ÁËñ í×å Çòð¼°è î¹¼Õð ×ÂÆ ÃÆÍ À°Ã é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ñ°ìÅäÅ é¶ í×å éÅñ AB ñ¼Ö ð°êË Çò¼Ú

ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ é¶ ÇܼÇåÁÅ ÔÅÕÆ Çòôò Õ¼ê

ñÅÔ½ð èîÅÇÕÁ» ÓÚ Ô¼æ Ô¯ä ç¶ îÇÔñÅ Çì¼ñ ÒÁ¿åððÅôàðÆ ÃÅÇ÷ôÓ- î¹ñÅÇÂî ç¯ô» 寺 íÅðå é¶ ÕÆåÅ ÇÂéÕÅð éòƺ Çç¼ñÆ- íÅðå é¶ ñÅÔ½ð Çò¼Ú ԯ¶ ì¿ì

ñÖéÀÈ- ÃîÅÜòÅçÆ êÅðàÆ ç¶ êÌèÅé

èîÅÇÕÁ» ÓÚ ÁÅêäÅ Ô¼æ Ô¯ä 寺 ÇÂéÕÅð Õðç¶

î¹ñÅÇÂî ÇÃ¿Ø ïÅçò é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íðåÆ ñ¯Õå¿åð

éòƺ Çç¼ñÆ- ÃæÅéÕ ÇèÁÅé Ú³ç éËôéñ Ãà¶âÆÁî ÇòÖ¶ ÜðîéÆ Áå¶ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ çÆÁ» àÆî»

ԯ¶ êÅÇÕÃåÅé òñ¯º ñŶ ç¯ô» Óå¶ â±¿ØÆ ÇéðÅôÅ

ù Õî÷¯ð Õðé ñÂÆ îÇÔñÅ ð»ÖòÅÕðé Çì¼ñ ç¶

ÇòÚÅñ¶ ÔÆð¯ Ô»âÅ ÁËë ÁÅÂÆ ÁËÚ Çòôò Õ¼ê ÔÅÕÆ àÈðéÅî˺à çÅ ëÅÂÆéñ î¹ÕÅìñÅ Ö¶ÇâÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà îËÚ

êÌ×àÅÂÆ ÔËÍ Çòç¶ô î³åðÅñ¶ òñ¯º ÜÅðÆ ÇìÁÅé Çò¼Ú

é»Á Óå¶ ÒÁ¿åððÅôàðÆ ÃÅÇ÷ôÓ ìäÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ

Çò¼Ú ç¯ò» àÆî» çðÇîÁÅé ì¶Ô¼ç ëÃò» í¶ó ò¶Öä ù ÇîÇñÁÅÍ õÅà ׼ñ ÇÂÔ ðÔÆ ÇÕ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ çÆ àÆî

ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ×¹ Á »ãÆ î¹ ñ Õ òñ¯ º òÅð-òÅð

ÇÂà éÅñ ÿÃç ÓÚ Á½ðå» çÅ êÌíÅò òè ÜÅò¶×Å,

é¶ ÜðîéÆ ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ÕÅøÆ å¶÷ åðÅð Ö¶â ÇòÖÅÂÆÍ ÜðîéÆ ç¶ ÇÖâÅðÆÁ» é¶ òÆ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ù ÔÅñ»ÇÕ

ì¶ì¹ÇéÁÅç ç¯ô ñ×ÅÀ°ä éÅñ ç¹ò¼ñ¶ Ãì¿è» Çò¼Ú

ܯ ÇÕ ç¶ô ñÂÆ Öåð¶ çÆ Ø¿àÆ ÃÅÇìå Ô¯ ÃÕçÆ ÔËÍ

à¼Õð ç¶ä çÆ Õ¯Çôô å» ÕÆåÆ, êð êÇÔñ» òÅñÆ ×¼ñ éÅ ìä ÃÕÆÍ ÇÂÔ îËÚ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ é¶ B-A éÅñ Çܼå

åäÅÁ êËçÅ Ô¯ò¶×ÅÍ

ñÖéÀÈ ÓÚ ê¼åðÕÅð» éÅñ ×¼ñìÅå ç½ðÅé À¹é·»

Õ¶ ÁÅêäÅ çÈÜÅ Çòôò Õ¼ê ÇõåÅì ÁÅêäÆ Þ¯ñÆ êÅ ÇñÁÅÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ é¶ AIHF Çò¼Ú

ñÅÔ½ð ÇòÖ¶ ԯ¶ èîÅÇÕÁ» çÆ Ãõå

ÇÕÔÅ ÇÕ îÇÔñÅ ð»ÖòÅÕðé Çì¼ ñ ÁÅÇÖðÕÅð

ñ§âé ÇòÖ¶ dz×ñ˺â ù ÔðÅ Õ¶ Çòôò Õ¼ê ÇܼÇåÁÅ ÃÆÍ îËÚ ç½ðÅé êÇÔñ¶ Á¼è ç¶ Fò¶º Çî³à Çò¼Ú ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ

é°ÕåÅÚÆéÆ ÕðÇçÁ» íÅðå é¶ ÁÇÜÔÆ ÇÕö òÆ

íÅðåÆ ñ¯Õå¿åð ù Õî÷¯ð Õð ç¶ò¶×ÅÍ Õ¶ºçð çÆ

ç¶ ÇÖâÅðÆ ÁËâòðâ úÕ¶éâ¶é é¶ îËçÅéÆ ×¯ñ çÅö Õ¶ ÁÅêäÆ àÆî ù A-@ éÅñ Á¼×¶ Õð Çç¼åÅÍ

ÔðÕå Ü» ×åÆÇòèÆ Çò¼Ú ôÅîñ Ô¯ä ç¶ ç¯ô» 鱿

ûÞÅ êÌ×åÆôÆñ ×áܯó òÅñÆ ÃðÕÅð òÆ À¹é·»

ÇÂà 寺 ìÅÁç êÇÔñ¶ Á¼è çÆ ÃîÅêåÆ å¼Õ ÇÂÔÆ ÃÕ¯ð ÕÅÇÂî ÇðÔÅÍ ÇÂà 寺 ìÅÁç çÈܶ Á¼è ç½ðÅé

õÅðÜ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé 鱿 íÅðå

ñ¯Õ» ç¶ Ô¼æ» ÓÚ Ö¶â ðÔÆ ÔË, ܯ íÅðåÆ ñ¯Õå¿åð

DHò¶º Çî³à Çò¼Ú ÜðîéÆ ç¶ ÇÖâÅðÆ î½Çðà÷ ëðÃàÆ é¶ ×¯ñ çÅö Õ¶ ÃÕ¯ð A-A çÆ ìðÅìðÆ Óå¶ ÇñÁÅ Õ¶ Öó·Å

Çòð¹è ×åÆÇòèÆÁ» ÚñÅÀ°ä òÅñ¶ ÁÇåòÅçÆÁ» ç¶

çÆ ðÆó· ù å¯óéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ ÔéÍ Ôð Ú¯ä» ÓÚ Á½ðå»

Õð Çç¼åÅÍ Çëð ÕÆ ÃÆ, ç¯ò» àÆî» é¶ ÇõåÅìÆ Çܼå çðÜ Õðé ñÂÆ ñ¯óƺçŠׯñ çÅöä ñÂÆ Õ¯Çôô» Ô¯ð å¶÷

õÅåî¶ ò¼ñ ÇèÁÅé ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÜà çÅ ÁÃð

ñÂÆ CC ëÆÃçÆ ÃÆà» ð»ÖòÆÁ» Ô¯ä×ÆÁÅÍ ÇÜÃ

Õð Çç¼åÆÁ»Í ÃøñåÅ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ù éÃÆì Ô¯ÂÆÍ îËÚ õåî Ô¯ä 寺 AA Çî³à êÇÔñ» ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ç¶

õ¹ç À°Ã À°êð êË ÇðÔÅ ÔËÍ ÇìÁÅé Çò¼Ú ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ,

çÅ îåñì ÿÃç ÓÚ H@ 寺 HE ëÆÃçÆ Á½ðå» ù

ÇÖâÅðÆ ÇñÀ±Õ â¯Â¶ðéð é¶ êËé¶ñàÆ ÕÅðéð ù ׯñ Çò¼Ú åìçÆñ ÕðÕ¶ ÁÅêäÆ àÆî ù B-A çÆ ñÆâ ç¹ÁÅ

ÒÒÇÂÔ ìÔ¹å î³çíÅ×Å ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ç¶ Ç÷¿î¶òÅð

í¶ÜäÅ ÔËÍ À¹é·» çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ îÇÔñÅ

Çç¼åÆ, ܯ ÇÕ îËÚ ç¶ Á³å å¼Õ ÕÅÇÂî ðÔÆÍ ÇÂà åð·» Çòôò Õ¼ê ÇõåÅì Çܼåä çÆ ÔËÇàzÕ ìäÅÀ°ä çÅ ÜðîéÆ

ñ¯Õ ÁÅêä¶ î¹ñÕ Çò¼Ú òè ë¹ñ ðÔ¶ ÁÇåòÅçÆ

ð»ÖòÅÕðé Çì¼ ñ ÕÅðé ؼ à Ç×äåÆÁ» ÃîÈ Ô ,

çŠùêéÅ à°¼à Õ¶ ÚÕéÅÚÈð Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÜðîéÆ é¶ ÃÅñ B@@B Çò¼Ú îñ¶ôÆÁÅ çÆ ðÅÜèÅéÆ

ã»Ú¶ é± ¿ õåî Õðé ò¼ ñ ÇèÁÅé ç¶ ä çÆ æ»

ÜéÜÅåÆ Áå¶ ê¼Ûó¶ òð× çÆÁ» îÇÔñÅ î˺ìð ÿÃç

Õ°ÁÅñÅñ§ê¹ð Áå¶ B@@F Çò¼Ú ÁÅêä¶ ÔÆ ç¶ô ç¶ ôÇÔð î½éôË×ñÅðâìËÚ ÇòÖ¶ Çòôò Õ¼ê ÇõåÅì ÇÜ¼å¶ ÃéÍ

ì¶ì¹ÇéÁÅç ç¯ô ñ×Å Õ¶ ç¹ò¼ñ¶ ÇðôÇåÁ» Çò¼Ú

Áå¶ ÇòèÅéÃíÅò» ÓÚ éÔƺ ÜÅ ÃÕä×ÆÁ»Í À¹Ô

ÇèÁÅé ç¶äï¯× å¼æ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ç¯ò¶º òÅð ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÔÆ ÜðîéÆ Ô¼æ¯º ëÅÂÆéñ Çò¼Ú ÔÅÇðÁÅ ÃÆÍ ÇÂà åð·»

Õ°ó¼åä êËçÅ Õð ðÔ¶ ÔéÍÓÓ ÇÂà ç½ðÅé èîÅÇÕÁ»

îÇÔñÅ Çì¼ñ ç¶ Çòð¹¼è éÔƺ Ôé, ìñÇÕ À¹Ô ÇÃðë

ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ é¶ ÜðîéÆ å¯º ÁÅêäÅ ìçñÅ ñË ÇñÁÅ ÔËÍ

ÓÚ îðé òÅÇñÁ» çÆ Ç×äåÆ òè Õ¶ EI Ô¯ ×ÂÆÍ

ÇÂÃ ç¶ î½ÜÈçÅ ÃòðÈê çÅ Çòð¯è Õð ðÔ¶ ÔéÍ

çÃî¶ô ÕÕÅð Õ¿êéÆ

Ô¯ÇîúêËÇæÕ òÅÂÆì÷

Ô¹ä å°ÔÅâÆ ÃÔÈñå ñÂÆ Ã¿éÆò¶ñ ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ Çò¼Ú Ô¯ÇîúêËÇæÕ òÅÂÆì÷ Ö¹¼ñ· Ú¹¼ÕÅ ÔËÍ ÁÅêäÆ ÇÕö òÆ åð·» çÆ éòÄ Ü» ê¹ðÅäÆ ÇìîÅðÆ ç¶ Ô¯ÇîúêËÇæÕ ÇÂñÅÜ ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ ÕÅñ Õð¯Í

ÃÅⶠêÅà ÃÆ. âÆ., âÆ. òÆ. âÆ., ÕËÃà», Ú¯ñ¶, ÕÛÇÔð¶, տض, Õó¶, Ç´êÅé», àÕÃÅñÆ Ç´êÅé», ò¼âÆÁ» Ç´êÅé», ÇÕåÅì», ×¹àÕ¶, ê¯Ãàð, ë¯à¯ ëð¶î, Ãí ÃÅÂÆ÷» ç¶ ô¯Á-êÆÃ, ֳⶠÁÅÇç Çîñç¶ ÔéÍ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔìÅé Çò¼Ú ÃàÅñ ñ×ç¶ ÔéÍ é×ð ÕÆðåé ï±ìÅÇÃàÆ, ÃàÅÕàé, ì¶ÕðÃëÆñâ å¶ Ô¯ð Ãí î¶ÇñÁ» Óå¶ ÃàÅñ ñ×ç¶ ÔéÍ Õ¯ÂÆ òÆ èÅðÇîÕ ÃîÅé òÅÃå¶ Ã¶òÅ ìÖô¯Í

ÁÃƺ ÃîÅé î¶ñ òÆ Õðç¶ Ô» Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯

Ph:(916) 410-3238 Fax: (916) 723-0718

ÔðÇî³çð ÇÃ³Ø ê³ÜÅì ÃðÕÅð ç¶ Ô¯ÇîúêËÇæÕ ÇòíÅ× Çò¼Ú ìå½ð Çë÷ÆôÆÁé dzÚÅðÜ ðÇÔ Ú¹¼Õ¶ Ôé å¶ ÇÂé·» çÅ AE ÃÅñ çÅ Ô¯ÇîúêËÇæÕ çÅ å÷ðìÅ ÔËÍ

Harminder Singh D.H.M.S. Member California Homeopathic Medical Society National Center for Homeopathy

Consultation by Appointment Only.

Ph: 408.737.7100 Cell: 408.368.2143 www.homeopathicvibes.com

940, E.EI. Camino Real, Sunnyvale, CA 94087 ëËôé ëËìÇðÕ å¶ ÇÃ³Ø òÆâÆú òÅñ¶ ôÅÇê³× Ã˺àð Çò¼Ú Homeopathic Consultancy Services Persuant to California SB-577 and sections 2053.5 and 2053.6


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 13

õìð» ç¶ ðÈê ÓÚ ÇÂôÇåÔÅð ÇíÌôàÅÚÅð-ÕðÅå

Áï°Ç¼ èÁÅ Çò¼Ú ÃÅèÈÁ» Áå¶ îÔ³å» é¶ ÕÆåÅ ëËÃñÅ

éòÄ Çç¼ñÆ- ÇÂÔ

Ô°ä ê¹ðô» ç¶ éÅñ ÜÅ Õ¶ ÔÆ ÃÅèÈÁ» ç¶ çðôé Õð ÃÕä×ÆÁ» Á½ðå»

ïè Õðé çÆ òÕÅñå ÕÆåÆ ÔËÍ

Çà¼êäÆ ÕðÇçÁ» ÇÕ

ÁËâÆàð÷ Ç×ñâ Áå¶ íÅðåÆ Á½ðå» çÆ êÌËà ÕÅðêà òñ¯º ÇÂôÇåÔÅð» ç¶ ðÈê Çò¼Ú õìð» ÛÅêä

ñÖéÀ±- Áï°¼ÇèÁÅ Çò¼Ú ܶ Õ¯ÂÆ îÇÔñÅ ÇÕö

ç¶ ìÅìÅ Áé±ê Òå¶ ÔÅñ Çò¼Ú îÅó¶ ÁÅÚðä ç¶ ç¯ô

Ú¯ ä » ç½ ð Åé ÇÃÁÅÃÆ

ÃÅèÈ Ü» îÔ¿å ç¶ çðôé ÕðéÅ ÚÅÔ°¿çÆ ÔË å» À°Ã

ñ¼×¶ ÔéÍ ðÅî Üéî í±îÆ ÇéÁÅÃ ç¶ î¹ÖÆ Áå¶

êÅðàÆÁ» õìð» ç¶ ðÈê

ñÂÆ ÕðòŶ ÃËîÆéÅð ÇòÖ¶ ÇÂÔ Ã¹ÞÅÁ îÅðÕÃÆ

êzÇüè îäÆðÅî ÛÅÀ°äÆ ç¶ îÔ¿å ÇézåׯêÅñ çÅÃ

Çò¼Ú

òÅñ¶

êÅðàÆ ç¶ Üéðñ ÃÕ¼åð êÌÕÅô ÕðÅå é¶ ê¶ô ÕÆåÅ

é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Á½ðå» î¿çð» Çò¼Ú ê¹ðô» ì×Ëð éÅ

ÇÂôÇåÔÅð» 寺 êÆóå

ÇÜà çÆ íÅÜêÅ é¶åÅ Áå¶ ñ¯Õ ÃíÅ Çò¼Ú Çòð¯èÆ

Ô¹¿çÆÁ» Ôé, Çòð¯èÆ

Çèð çÆ é¶åŠùôîÅ ÃòðÅÜ é¶ ÕÆåÆÍ ÃÌÆ ÕðÅå é¶

ÇÂÕ¼ÇñÁ» éÅ ÇîñäÍ À°é·» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ°Þ éÕñÆ

êÅðàÆÁ» é¶ ÇÂà åð·» çÆÁ» õìð» ù Ú¯ä

ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂôÇåÔÅð» ù õìð» ç¶ ðÈê Çò¼Ú ÛÅêä

ÁÅêäÆ îÅä-îÇðÁÅçÅ çÅÁ Òå¶ ñ¼×ä ÕÅðé ÇÂÔ

îÔ¿å» ÕÅðé ÃÅð¶ ÃòÅîÆ å¶ Ã¿å» çÅ éÅî ÖðÅì

ÇíÌôàÅÚÅð ÁËñÅéä ñÂÆ ñ¯Õ êÌåÆÇéè ÕÅùé Çò¼Ú

ç¶ òðåÅð¶ ù Ú¯ä ÇíÌôàÅÚÅð ÕðÅð Çç¼åÅ ÜÅò¶Í

ëËÃñÅ ÇñÁÅ ÔËÍ ÔÅñ ÔÆ Çò¼Ú Ô¯ÂÆ ÇÂ¼Õ ìËáÕ Çò¼Ú

Ô¯ Ç ÂÁÅ ÔË Í ÃÅìÕÅ íÅÜêŠÿ à ç å¶ ÃéîÅÇéå

ÇÂÔ ëËÃñÅ ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ

êÆáÅè¶ôòð ðÅî ÇòñÅà ò¶ç»åÆ é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒÁ¼Ü

ù ÁÅêä¶ éÅñ Øð ç¶ ÇÕö ê¹ðô ù ñË Õ¶ ÜÅäÅ ÷ðÈðÆ Ô¯ò¶×Å, éÔƺ å» çðôé éÔƺ Ô¯ä×¶Í ôÇÔð ç¶ ò¼Ö-ò¼Ö î¿çð» ç¶ ÃÅèÈÁ» é¶ ÁÅê¶ ìä¶ ìÅÇìÁ» Áå¶ ÃÅèÈÁ» ç¶ ñ×ÅåÅð ùðÖÆÁ» Çò¼Ú ðÇÔä ÕÅðé

ÜÅä Áå¶ î¿çð» Çò¼Ú ÁÅôðî Çò¼Ú ÃÅèÈ-Ã¿å» ù

ÃÅèÈÁ» Áå¶ îÔ¿å» é¶ Õ°Þ ÁÅê ìä¶ ìÅÇìÁ»

Üç Õ°Þ ìçîÅô èðî Áå¶ ÃÅèÈ-Ã¿å» ç¶ éÅî çÆ

çÆÁ» ×ñå ×åÆÇòèÆÁ» ÕÅðé Öåð¶ Çò¼Ú êË ðÔÆ

ÁÅó Çò¼Ú ñ¯Õ», Çòô¶ô Õð Õ¶ Á½ðå», çÅ ô¯ôä

ÇÔ¿ ç È ÃÅèÈ - ÿ å » çÅ îÅä-îÇðÁÅçÅ Òå¶ ÇÚ¿ å Å

Õð ðÔ¶ Ôé, ÁÇÜÔ¶ Çò¼ Ú ÃÅù ÁÅêäÆ îÅä-

êz×àÅÂÆ ÔËÍ Çç¼ñÆ ç¶ ÒǼÛÅèÅðÆ ìÅìÅÓ íÆîÅé§ç,

îÇðÁÅçÅ ìÚÅÀ°ä ñÂÆ å°ð¿å Õ°Þ Õçî À°áÅÀ°ä

ì¿×ñ½ð ç¶ ÃòÅîÆ ÇéÇåÁÅé§ç Áå¶ ×Å÷ÆÁÅìÅç

çÆ ÷ðÈðå ÔËÍÓÓ

êzÕÅô ÕðÅå

Ûêä

Á‚¶≈‹ ⁄Ë•‹ •‚≈≈ Áfl˜ø Á∑‚ flË Ã⁄Çù ŒË ¡Êߌʌ ¡ù ∑Ê⁄Ù’Ê⁄ π⁄ËŒÀ •Ã fløÀ ‹® ß◊ÊáŒÊ⁄ ‚flÊ ‹® ÷⁄Ù‚ÿÙª áÊ◊

’‹¡ËÃ Á‚¢Ω ‚Òb„’Ë

ìðåÅéÆÁÅ ÓÚ ò¼ÖðÆ ôzî¯ äÆ ×°ðçòÅðÅ êzìè³ Õ Õî¶àÆ Ô¯ºç ÓÚ ÁÅÂÆ

(206)391-7275

ÕÅò˺àðÆ- ìðåÅéÆÁÅ çÆÁ» ÇÃ¼Ö Ã¿×å» é¶ ×¹ðçòÅÇðÁ» çÆ Ã»í ÿíÅñ ñÂÆ ÁËâÔÅÕ ô¯ÌîäÆ Õî¶àÆ çÅ ×áé Õð Çç¼åÅ ÔËÍ ÃæÅéÕ ×°ðçòÅðÅ ÃzÆ ×°ðÈ° ÇÃ³Ø ÃíÅ ÇòÖ¶ ìðåÅéÆÁÅ ç¶ ×°ðÈ Øð» ç¶ Ã¶òÅçÅð» Áå¶ ê³æÕ ÁÅ×ÈÁ» çÆ ÇÂ¼Õ ÁÇÔî îÆÇà³× Ô¯ÂÆÍ ÇÂà Çò¼Ú BC ÜéòðÆ ç¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ ê³æÕ ÇÂÕ¼á ç¶ î¼ç¶é÷ð ÇÂ¼Õ ÁËâÔÅÕ Õî¶àÆ çÅ ×áé Õð Õ¶ ôz¯îäÆ ×°ðçòÅðÅ êzì³èÕ Õî¶àÆ ïÈ.Õ¶ çÅ êzì³èÕÆ ã»ÚÅ ÕÅÇÂî Õðé ñÂÆ ÇòÚÅð» Ô¯ÂÆÁ»Í îÆÇà³× Çò¼Ú ÃðìóîåÆ éÅñ øËÃñÅ Õð Õ¶ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ïÈ.Õ¶. Çò¼Ú ×°ðÈ° Øð» çÆ ôîÈñÆÁå ñÂÆ Ü¯ ×°ðÈ Øð Õ¶òñ Áå¶ Õ¶òñ ÃzÆ ×°ðÈ° ×z³æ ÃÅÇÔì ÜÆ ù ÔÆ ÁÅêäÅ ×°ðÈ° î³éçÅ ÔË, ê³æ êðòÅéå ðÇÔå

Baljit S. Sehmby

Off: 253-852-9200 Cell: 206-391-7275 Fax: 253-859-9727 email:baljitsehmby @hotmail.com

îÇðÁÅçÅ Óå¶ êÇÔðÅ Çç³çÅ ÔË, ÁÕÅñ åõå çÆ êzí±Ã¼åÅ Áå¶ Ãðì¼å õÅñö ç¶ øËÃÇñÁ» êzåÆ Ãîðêå Ô¯ò¶, ç¶ÔèÅðÆ ÇòÁÕåÆ Ü» ÇÕö ÁéîåÆ ×z³æ Óå¶ ÇòôòÅà éÅ ÕðçÅ Ô¯ò¶ Áå¶ õÅñö ç¶ ì¯ñìÅñ¶ ñÂÆ Ôð Ã ååêð ðÇÔä òÅñ¶ ÔÆ ÇÂà Õî¶àÆ ç¶ î˺ìð Ô¯ä×¶Í îÆÇà³× Çò¼Ú ÃðìóîåÆ éÅñ ÁòåÅð ÇÃ³Ø Ã³Ø¶óÅ, öòÅ ÇÃ³Ø (ÇÃ³Ø ÃíŠdzà), öòÅ ÇÃ³Ø ñ¼ñÆ, ÔðÇܳçð ÇÃ³Ø ÃÇÔ³ìÆ, ×°ðç¶ò ÇÃ³Ø Ú½ÔÅé, ×°ðÇçÁÅñ ÇÃ³Ø ÁàòÅñ, ÜÃò³å ÇÃ³Ø á¶Õ¶çÅð, ÜÃò³å ÇÃ³Ø ð³èÅòÅ, åðöî ÇÃ³Ø Ççúñ, êðÇî³çð ÇÃ³Ø ì¼ñ, ÇêzåêÅñ

¡ ÃÏ‚c ¶“ÀË ‹Ê≈ Ã ¶“ÀÊ ¶“ Ω⁄ ’ÀÊ©ÀÊ øÊ„È¢Œ „Ù Ãù ∑á‚‹Á≈¢ª ‹® ‚ÊÉ çÙá ∑⁄Ù˚

ÇÃ³Ø ÔÅðñ¶ ×ð¯ò, Üæ¶çÅð ìñìÆð ÇóØ, îÇÔ³çð ÇÃ³Ø ÖÇÔðÅ, î¯Ôä ÇÃ³Ø îäÕÈ Áå¶ ðØìÆð ÇÃ³Ø ðŶ

Where experience and knowledge make a difference! I will help you to your Dreams Come True!

ìzËâø¯ðâ ÁËâÔÅÕ Õî¶àÆ ç¶ î˺ìð Ú¹ä¶ ×¶ Áå¶ Õ°ñò³å ÇÃ³Ø ã¶ÃÆ ù ÃðìóîåÆ éÅñ Õî¶àÆ çÅ ì¹ñÅðÅ ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ çÆ ÇÂà ÁËâÔÅÕ Õî¶àÆ òñ¯º ïÈ.Õ¶. ç¶ ÃîÈÔ ×°ðçòÅÇðÁ» ç¶ Ã¶òÅçÅð» ù ÁêÆñ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË ÇÕ ÇܳéÆ Û¶åÆ Ô¯ ÃÕ¶, À°Ô Áêä¶ ÇÂñÅÕ¶ ÓÚ ÃÇæå ×°ðÈ Øð ù ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ÇòÚ ôÅîñ Õðé ñÂÆ Ã³êðÕ Õðé Áå¶ ÇòðÅÃåÆ ðòÅÇÂå» ù ÕÅÇÂî ð¼Öä ñÂÆ ôz¯îäÆ ×°ðçòÅðÅ êzì³èÕ Õî¶àÆ ïÈ.Õ¶. çÈÃð¶ ç¶ô» çÆÁ» Õî¶àÆÁ» éÅñ ÇÂÕî¹áåÅ Áå¶ ÇÂÕÜ°àåÅ ÕÅÇÂî Õð Õ¶ ê³æ ù Çòð¯èÆ ôÕåÆÁ» ç¶ ×ñì¶ å¯º ÇéÜÅå ÇçòÅÀ°ä ñÂÆ Ã³Øðô Çò¼ã¶×ÆÍ

Globe-Time Travel Ltd. 9595-128th St., (Corner 96th/128) Surrey, BC V3V 6J2

Ph: 604.930.5200

Toll Free N. America: 1-866-930-5200 For specialized service around the Globe BOOK ONLINE 24X7 WWW.GLOBETIMETRAVEL.CA

INTERNATIONAL AIR FARES:

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ñ˺ÕðÇôî ÇòÖ¶ ÇêÛñ¶ ÇçéÄ ÃðçÅð ÕîñÜÆåÇÃ³Ø òñ¯º ÇÂ¼Õ òðÕôÅê ñ×ÅÂÆ ×ÂÆ, ÇÜà Çò¼Ú ÒîéÓ çÆ ìÅìå Á³×ð¶÷Æ Áå¶ ê³ÜÅìÆ Çò¼Ú ìÔ¹å òèÆÁÅ åðÆÕ¶ éÅñ ×¹ðìÅäÆ ç¶ ÁèÅð Óå¶ ÇÕò¶º îé ù ÃîÞÅÀ°äÅ ÔË ÇÂà ׼ñ ù ÇòÃæÅð ÃÇÔå ÃîÞÅÇÂÁÅÍ

ë¯à¯ å¶ ò¶ðòÅ - Ü×ÜÆå ÇóØ

We are open 7 days a week Mon-Fri 830am – 7pm Sat-Sun 10am- 4pm. DOMESTIC FARES Toronto

$159

Calgary

$99

Edmonton

$109

Winnipeg

$144

Montreal

$190

(ONEWAY):

Delhi

$750

Madras

$990

Dhaka

$1130

Lahore/Islamabad

$1150

London Gatwich

$349

London Heathrow

$400

London Manchester $399 China any 40 Cities $570 Hongkong

$660

Dubai

$890

Tehran

$990

Singapore

$850

LASVEGAS (from Bellingham) USD

$48

LOSANGELES (from Bellingham) USD

$38

For any India Tours and Pilgrimage Packages calaanch Office 91-1824-46-2700 ALL ABOVE PRICES ARE SUBJECT TO SEATS AVAILABILITY AND CHANGE. PRICES ARE EXCULDING TAXES.


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 14

ìçéÅîÆ ê¼ñ¶ êË ðÔÆ Â¶ ÁÅÃàÌñ ¶ ÆÁÅ ÓÚ ê³ÜÅìÆÁ» ç¶... îË ñ ì½ ð é (ÃðåÅÜ Çÿ Ø è½ ñ )– Û¯ à ¶ ìÅñ

å¶ î½å Óå¶ ×ÇÔð¶ ç¹¼Ö çÅ êÌ×àÅòÅ ÕÆåÅÍ íÅðå ç¶

ò¼Ãç¶ ìÔ¹å¶ ñ¯Õ» é¶ Ö³â¶ òÅñ¶ ñ¯Õ» ù ÇÂ¼Õ ×˺×

ÇÃðë ê³ÜÅìÆÁ» Óå¶ ÔÆ, êð ÇÕª? ê³ÜÅìÆ íÅÂÆÚÅð¶

×¹ðôÅé çÆ î½å 寺 ìÅÁç ÕÅåñ íÅðåÆ ×¹ðöòÕ

Õ°Þ ÚËéñ» é¶ ×ñå Çðê¯ðà» ñ¯Õ» ÃÅÔîä¶ ê¶ô

î³ÎÎÇéÁÅÍ éî¯ôÆ ç¶ â𯺠ê³ÜÅìÆ ñ¯Õ» é¶ ÕÅð», àð¼Õ»

ç¶ ñ¯Õ» ñÂÆ ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ÓÚ Ãî» ÕÅëÆ Á½ÖÅ ÔË

ÇÃ¿Ø Çã¼ñ¯º çÅ ÇéÕñäÅ íÅÂÆÚÅð¶ ñÂÆ ìóÆ ÔÆ

ÕÆåÆÁ» Ãé ܯ Çé§çäï¯× ÕÅðòÅÂÆ ÃÆÍ ×¹ðôÅé

寺 ò¼â¶–ò¼â¶ ÁÅÕÅð ç¶ Ö³â¶ ÃÇà¼Õð «ÔÅÀ¹°ä¶ ô¹ðÈ

ÇÜé·» ç¶ é»Á Çê¼Û¶ ÇÃ³Ø ñ¼×çÅ ÔË, À°Ô å» ÕÂÆ

ç¹ Ö çÅÂÆ õìð ÃÆÍ ×¹ ð ôÅé çÆ î½ å é¶ ÃÅð¶ ÔÆ

ç¶ ÕÅåñ çÅ Øð ÓÚ¯º ÔÆ ÇéÕñäÅ å¶ ÇÂà 寺 êÇÔñ»

Õð Çç¼å¶Í ÇÕª ÃÅù ÇÂÔ é½ìå çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ

ÃòÅñ» ç¶ ÜòÅì ç¶ ðÔ¶ ÔéÍ ìÅÕÆ ç¶ô» ç¶ ñ¯Õ òÆ

ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ç¶ ñ¯Õ» ù ÇÔñÅ Õ¶ ð¼Ö Çç¼åÅ ÔËÍ À°Ã

ܯ ÇÕÁÅÃðÅÂÆÁ» ñ×ÅÂÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» Ãé ÇÕ Ô¯

ÇêÁÅ? Õ½ä Ôé ÇÜé·» é¶ ÃÅù ôðîÃÅð Õð Çç¼åÅ?

ÇÂæ¶ ò¼Ã ðÔ¶ Ôé êð ÃÅⶠñ¯Õ ÔÆ ÇÕª ÚðÚÅ ÓÚ

ç¶ ×¹¿î Ô¯ ÜÅä 寺 ìÅÁç ÇÂ毺 ç¶ ñ¯Õ» é¶ ÇÜÃ

ÃÕçÅ ÇÕö éô¼ÂÆ ÁÅÃàz¶ñÆÁÅÂÆ é¶ éÅ ì¼ÚÅ Ú¹¼Õ

ÇÂ¼Õ îÔÆé¶ Çò¼Ú ÇÜ¿é¶ òÆ Õ¶Ã çðÜ ÕÆå¶ ×¶

Ôé? ÇÃðë å¶ ÇÃðë ìçéÅîÆ ê¼ñ¶ êË ðÔÆ ÔËÍ

åð·» ê¹Çñà Óå¶ çìÅÁ êÅÇÂÁÅ À°Ô ìÔ¹å ÔÆ ÕÅìñ¶

Õ¶ îÅð Çç¼åÅ Ô¯ò¶ êð Ü篺 ÃÅÔîä¶ ÁÅêä¶ ÔÆ

åÅðÆë ÃÆÍ ÇÜé·» ñ¯Õ» ù ÁÃƺ éÃñÆ ÇòåÕðÅ

íÅÂÆÚÅð¶ çÅ Øð ÓÚ¯º ÔÆ ÁêðÅèÆ Çîñ Ç×ÁÅ å»

Õðé òÅñ¶ ÕÇÔ³ç¶ éÔƺ ÃÆ æ¼Õç¶ À°Ã ç¶ô ç¶ êÌèÅé

ÃÅð¶ íÅðåÆ ñ¯Õ» çÅ ÇÃð ôðî éÅñ Þ¹Õ Ç×ÁÅÍ

íÅðå-êÅÇÕ ×¼ñìÅå ÓÚ ÁîðÆÕÅ ÇÃ¼è¶ å½ð Óå¶ ôÅÇîñ éÔÄ

î³åðÆ é¶ òÆ ÇÂÔ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ì¼ÚÅ íÅðå çÅ éÔƺ

ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ç¶ ñ¯Õ ܯ ÔîçðçÆ ÇòÖÅ ðÔ¶ ÃÆ ÇÕ

ÃÅâÅ ÁÅêäÅ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ À°Ã ç¶ ÕÅåñ ù ñ¼íä

ì¼Ú¶ çÅ ç¯ôÆ Õ½ä Ô¯ ÃÕçÅ ÔËË?

ñÂÆ ÁÃƺ À°Ô ë¿â òÆ òð寺 ÓÚ ñË ÁÅò»×¶ ÇÜÃ

Ü篺 ÇÂÔ êåÅ ñ¼×Å ÇÕ À°Ô òÆ íÅðåÆ ÔË

éÅñ À°Ã çÅ ç¯ôÆ ñ¼í ÜÅò¶Í ÇòÕà¯ðÆÁÅ ç¶ êÌÆîÆÁð

å» À¹°é·» ñ¯Õ» é¶ ÃÅⶠíÅÂÆÚÅð¶ å¶ Ã¼ÎÇíÁÅÚÅð

ܽÔé ìð¿ìÆ é¶ òÆ ÇÂÔ ÇÕÔÅ ÇÕ ×¹ðôÅé çÅ ×¹¿î

ìÅð¶ ÕÆ Ã¯ÇÚÁÅ Ô¯ò¶×Å? ÇÂæ¶ ÕÂÆ–ÕÂÆ ÃÅñ» 寺

Ô¯ ÜÅäÅ å¶ À°Ã çÆ î½å ç¶ ÁêðÅèÆ ù òÆ Û°ÇêÁÅ

òÃç¶ íÅðåÆÁ» ù À°Ã Ã ÇÕ¿éÆ éî¯ôÆ ÃÇÔäÆ

éÔƺ ðÇÔä Çç¼åÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ç¶ ÃÅð¶ ÔÆ

êÂÆ Ü篺 Õ¿î»-ÕÅð» Óå¶ éÅñ Õ¿î Õðç¶ Ô¯ÇÂÁ»

îÆâƶ é¶ À°Ã çÆ Çî³à–Çî³à çÆ Çðê¯ðà ÃÅð¶ ÚËéñ»,

ÇÂÔ ÕÇÔ Õ¶ í¿ÇâÁÅ ÇÕ å°ÔÅⶠñ¯Õ ÇÂÔ Õ¿î òÆ

ð¶âÆú, ÁõìÅð» ðÅÔƺ êÌÃÅðä ÕÆåÆÍ À°Ã ç¶ Øð

Õð ÃÕç¶ é¶ ÇÕ ì¼Ú¶ òÆ îÅð ç¶ä? Õ½ä ÜòÅì

ç¶ ìÅÔðòÅð îÆâƶ òÅñ¶ À°Ã ç¶ ç¯ôÆ ç¶ ñ¼íä

ç¶ò¶×Å? ÇÃðë ÇÂÔ ÔÆ ÕÇÔ ÃÕç¶ Ô» ÇÕ ÁÃƺ ÕÆ

å¼Õ Öó·¶ ðÔ¶Í ÇÂ毺 ç¶ îÆâƶ é¶ ÇÕà åð·» ñ¯Õ» ù

Õðƶ? ÃÅâÅ ÕÆ ÕÃÈð ÔË? ×¼ñ ÇÂÔ éÔƺ, ÃÅù

ÃÅðÆ ÕÅðòÅÂÆ çÆ ÜÅäÕÅðÆ î¹Ô¼ÂÆÁÅ ÕðòÅÂÆ À°Ô

ÜòÅì ç¶äÅ êËäÅ ÔËÍ

ôñÅØÅï¯× ÕÅðÜ ÃÆÍ

Ü篺 ç¯ôÆ ×¹ðöòÕ ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯º çÆ Ç×ÌøåÅðÆ

À¹°é·» çÆ ÇÕö òÆ Çðê¯ðà Çò¼Ú éÃñÆ íÅòéÅ

ÕÆåÆ ×ÂÆ å» àÆ. òÆ. ÚËéñ» é¶ À°Ã çÆ ì»Ô Óå¶

é÷ðƺ éÔƺ êÂÆÍ À¹°é·» å» ÇÃðë ì¼Ú¶ çÆ ×¹¿îô¹ç×Æ

ìä¶ ÇüÖÆ ç¶ ÇéôÅé ֳⶠù ÇòÖÅÇÂÁÅ å» ÇÂæ¶

òÅÇô¿×àé- ÁîðÆÕÅ é¶ Ãê¼ôà ÕÆåÅ ÇÕ À¹Ô íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚÕÅð Ú¼ñ ðÔÆ ×¼ñìÅå ÓÚ ÇÃ¼è¶ å½ð Óå¶ ôÅÇîñ éÔÄ Ãׯº À¹Ô å» ç¯ò» ç¶ô» ù ô»åÆ ×¼ñìÅå î¹ó ô¹ðÈ Õðé ñÂÆ À¹åôÅÇÔå Õð ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂà çÅ ÇÂÔ òÆ ÕÇÔäÅ ÇÕ À¹Ô ÚÅÔ¹¿çÅ ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ñôÕð¶ åÅÇÂìÅ òð׶ Á¼åòÅçÆ èÇóÁ» ÇÖñÅë ÕÅðòÅÂÆ Õð¶Í ÁîðÆÕÅ ç¶ ç¼ÖäÆ Áå¶ Õ¶ºçðÆ Â¶ôÆÁÅ ìÅð¶ À¹ê Çòç¶ô î¿åðÆ ðÅìðà ìñ¶Õ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ×¼ñìÅå çÆ ðëåÅð, Ö¶åð Áå¶ ×¼ñìÅå ç¶ Ã ìÅð¶ øËÃñÅ ç¯ò» ç¶ô» é¶ ÕðéÅ ÔËÍ ç¯ò» ç¶ô» çÅ ç¯Ãå Ô¯ä ÕÅðé ÁîðÆÕÅ ÇÂ¼Õ òÅð Çëð ×¼ñìÅå çÅ ÃòÅ×å ÕðçÅ ÔË êð ×¼ñìÅå Çò¼Ú ÇÕö òÆ åð·» ÇÃ¼è¶ ðÈê ÓÚ ôÅÇîñ éÔÄÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂ¼Õ ìÔ¹å ÔÆ îÔ¼åòêÈðé î¹¼çÅ Á¼åòÅç ÔË çÅ ÔË ÇÜà Óå¶ Çîñ Õ¶ Õ¿î Õðé çÆ ñ¯ó ÔË ÇÕÀ¹ºÇÕ ÇÂà çÅ Õ¶òñ íÅðå å¶ êÅÇÕÃåÅé ù ÔÆ éÔÄ Ãׯº ÁîðÆÕÅ ù òÆ ÖåðÅ ÔËÍ ÃÌÆ ìñ¶Õ é¶ ÜÅêÅé ç¶ ÁõìÅð ÒÁÃÅÔÆ Çô¿ìéÓ éÅñ ÇÂ¼Õ î¹ñÅÕÅå Çò¼Ú ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅâÅ ÇÖÁÅñ ÔË ÇÕ ñôÕð¶ åÅÇÂìÅ ÇÜà ù ìÂÆ ÔîÇñÁ» ñÂÆ î¹¼Ö ðÈê Çò¼Ú Ç÷¿î¶òÅð ÃîÇÞÁÅ Ü»çÅ ÔË êÅÇÕÃåÅé ÁèÅðå Á¼åòÅçÆ Ã¿×áé ÔË Áå¶ ÇÂÃ ç¶ Çòôò ê¼èð Óå¶ òè ðÔ¶ ÇéôÅé¶ Áå¶ ÇÂÃ ç¶ Çòôò ê¼èð Óå¶ ëËñ ðÔ¶ ÁÅèÅð ù ç¶Öç¶ Ô¯Â¶ ñôÕð çÆÁ» ÕÅðòÅÂÆÁ» Óå¶ ð¯Õ ñÅÀ¹äÅ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÇÔå Çò¼Ú ÔËÍ À¹é·» BE ëðòðÆ ù íÅðå-êÅÇÕÃåÅé ÇòÚÕÅð Çòç¶ô ÃÕ¼åð ê¼èð çÆ ×¼ñìÅå çÅ Ç÷Õð ÕðÇçÁ» ×¼ñìÅå ù îÔ¼åòêÈðé ç¼ÇÃÁÅ ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ î¶ðÅ ÇÖÁÅñ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ×¼ñìÅå ÕÅëÆ îÔ¼åòêÈðä ÔË ÇÕÀ¹ºÇÕ B@@H ç¶ î¹¿ìÂÆ ÔîÇñÁ» Çê¼Û¯º ç¯ò» ç¶ô» é¶ êÇÔñÆ òÅð ×¼ñìÅå ô¹ðÈ ÕÆåÆ ÔËÍ ÁÃÄ ÇÂà çÅ ÃòÅ×å Õðç¶ Ô»Í ÃÌÆ ìñ¶Õ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃÄ êÌèÅé î¿åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø ç¶ ÇÂà ÇìÁÅé çÅ òÆ

éòÄ Ôðìñ Ô¶Áð âÅÂÆ Õ¯ÂÆ ÕËîÆÕñ ÇðÁËÕôé Ü» ÃÅÂÆâ ÇÂëËÕà éÔÄÍ enter Ayurvedic C Center

Clymmax Kama For Men100% herbal capsules for men which give increased size and overall better performance

Herbal Viagra For Men Lasting 2-3 Days å¶ ñ À°Öó ׶ òÅñ» òÅñ¶ æ» êË ×¶ ÃêÅà å¶ éò¶º òÅñ À°×ÅÀ°ºçÅ ÔËÍ

WeightLoss VibrationMachines: Helpsyoulose weight,burn calories,reduces jointpains, tiredness,circulates blood,reduceshigh bloodpressure.

HerblexNeeroga Products Capsules: Available inACalgary new healthy Call Rekha 1-866-507-3350 way of@ living. Neeroga rejuvenates the body, improves liver, heart, lungs, å¶ ñ kidneys and brain. Helps with arthritis, ܯ ׿ÜÅêé diabetes, çÈð Õðéasthma, ñÂÆ ç¯ îÔÆé¶ ÓÚ tiredness. ÁÅêäÅ Gives the body an energy lift, great for ÜñòÅ ÇçÖŶ ×Åoverall Áå¶ òÅñ ÕÅñ¶to òÆ ÕðçÅdaily. ÔËÍ your health, be taken

hrblYks

Çñòð à½ Ç éÕ

ÁÅçîÆÁ» ñÂÆ ÕËêÃÈñ

ÇÂÔ ÚÈðé Õð½ÇéÕ Õì÷, ÁËÃǶ âàÆ, êÅÚä ôÕåÆ Áå¶ ÇîÔç¶ çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» ù çÈð ÕðçÅ ÔËÍ

ÇÂÔ ìòÅÃÆð ç¶ î¯ÇÕÁ» ç¶ ÇÂñÅÜ ÕðçÆ ÔËÍ ÇÂÔ ÖÅðô Áå¶ Üñä ñÂÆ òÆ ìÔ¹å ñÅíçÅÇÂÕ ÔËÍ

ÁÅï±ðòËÇçÕ ÜóÆÁ» ìÈàÆÁ» 寺 ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔðìñËÕà Çñòð à½ÇéÕ Çñòð ù ÃÅë ð¼Öä Áå¶ ìÚÅÀ°ä çÅ Õ¿î ÕðçÅ ÔËÍ

ÇÂÔ ÕËêÃÈñ ÇòÁÅ×ðÅ çÅ ìçñ ÔËÍ ÇÂà A@@ ëÆÃçÆ Ôðìñ, öë Áå¶ ÁÃðçÅÇÂÕ ÔËÍ ÇÂà çÅ ÁÃð B-E Ççé» å¼Õ ðÇÔ³çÅ ÔËÍ

ÇòÚÕÅð ÃðÔ¼çÆ ÇÂñÅÇÕÁ» ÓÚ Á¼åòÅçÆÁ» ç¶ ×ó· òÅñ¶ êÅö åÅÇÂéÅå Õðé ç¶ øËÃñ¶ çÅ òÆ ÃòÅ×å Õðç¶ Ô»Í ÃÌÆ ìñ¶Õ é¶ ÁîðÆÕÅ-íÅðå ÇòÚÕÅð ԯ¶ ×Ëð ø½ÜÆ êÌîÅäȹ ÃîÞ½å¶ çÅ Ç÷Õð ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃÄ ÇÂà ׼ñ 寺 Ö¹ô Ô» ÇÕ íÅðå ÃðÕÅð é¶ Ã¿Ãç Çò¼Ú êÌîÅäÈ Ç÷¿î¶òÅðÆ Óå¶ ÇÂ¼Õ Çì¼ñ ê¶ô Õðé çÅ øËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË Áå¶ ÇÂà ù

ÁËâÇî³àé çÆ ÕÅð âÆñðÇôê ç¶ ÕðîÚÅðÆ òñ¯º ÃÅæÆÁ» ç¶ ×¯ñÆ îÅðé 寺 ìÅÁç Ö¹çÕ°ôÆ

• Herbal cough syrup • Liver Capsules/Aloe Vera juice • Memory Booster • Intra Juice/Amla Juice • Churan/ Philvary (White Spots) • Goji Juice/Mangosteen • Coconut Oil • Calcium Liquid/Heart Drops • Sliming Teas\Yerba Mate Tea • Hair darkening Pills • Acne cream/Pigmentation cream • Sperm powder • Foot cream/Karela Capsules • Neem Capsules/Powder • Oregano oil/capsules • Herbal massage creams • Protein/Energy powder • Fruit face cream/ Face Pack • Noni Capsules • Magnetic Bracelets/Necklaces • Bwaseer Powder/Capsules for Arthritis Joint Pains: • Gas/Acidity • Alcohol Problems circulates Blood • Joint Pains/Arthritis capsules • Breast Enlargement • Women Sexual Weakness Dropper Pills/Powder/Gel •• “NEW” Neeroga Capsules Herblex enlargement pills for MEN, • Eczema Cream • Men’s Delay Oil Safi liquid (blood purifier).

*Many more products in stock

Ô¹ä ì¯ñÅ é¯éÆ ÜÈÃ

Ô¯ñ-öñ Óå¶

*Many more HERBLEX products in stock*

*Speak To Rekha*

ìòÅÃÆð êÅÀ±âð

êÅÇÕÃåÅé òñ¯º íÅðåÆ ÃðÔ¼ç 寺 ÁÅêä¶ ÃËÇéÕ ÔàÅ Õ¶ Áë×ÅÇéÃåÅé Áå¶ êÅÇÕÃåÅé

íÅðå-ÁîðÆÕÅ êÌîÅäÈ ÃîÞ½åÅ ñÅ×È Õðé ò¼ñ î¹¼Ö ÕÅðòÅÂÆ ÇÕÔÅ ÔËÍ

-if You Are Interested In Doing Wholesale Or Franchising ÔðìñËÕà ÚÈ ð é

ÃòÅ×å Õðç¶ Ô» ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ù íÅðå 寺 Õ¯ÂÆ ÖåðÅ éÔÄÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃÄ

Áô¯ÕÅÇðÃà Á½ðå» çÆ îÅÔòÅðÆ áÆÕ ð¼Öä òÅÃå¶ ÃêËôñ à½ÇéÕ Áô¯ÕÅÇðôàÁ½ðå»çÆ îÅÔòÅðÆ éÅñ Ãì¿Çèå ð¯×» ù çÈð Õðé òÅÃå¶ ìÔ¹å ÔÆ ×¹äÕÅðÆ ÔËÍ ÇñÕ¯ðÆÁÅ, Ô¶î»à¯ðÆÁÅÁå¶Ô¯ðð¯×»ù áÆÕ ÕðçÅ ÔËÍ

îðçÅéÅ Õî÷¯ðÆ òÅÃå¶ ÃÅⶠêÅà ÇìñÕ°ñ éòÄÁ» çòÅÂÆÁ» êÔ¹¿ÚÆÁ» ÔéÍ Ô¹ä¶ ë¯é ÕðÕ¶ êåÅ Õð¯Í *Open 7daysaweek 10:30am-7pm

ÁËâÇî³àé, ÁñìðàÅ (ìñÜÆå ÇÃ³Ø ÃÔ¯åÅ) - ÇêÛñ¶ ô¹¼ÕðòÅð ÁËâÇî³àé ç¶ ÂÆÃà ÃÅÂÆâ çÆ ÕÅð âÆñðÇôê Óå¶ ÇÂ¼Õ ÕðîÚÅðÆ òñ¯º ÁÅêä¶ ÃÅæÆÁ» ç¶ ×¯ñÆ îÅðé 寺 ìÅÁç ÁÅêä¶ ×¯ñÆ îÅð ñÂÆ ×ÂÆÍ ÜÅäÕÅð» Áé°ÃÅð ÇÂà ÕðîÚÅðÆ ù ×ñå ÔðÕå» Õðé ÕÅðé ç¯ ÔëÇåÁ» ñÂÆ Õ¿î 寺 Õ¼ÇãÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ô¹¼ÕðòÅð ù À°Ã é¶ Õ¿î Óå¶ òÅêà ÁÅÀ°äÅ ÃÆ êð À°Ã Ççé À°Ô ì¿çÈÕ Ãî¶å ÁÅÇÂÁÅ å¶ ÁÅÀ°ºç¶ ÔÆ ×¯ñÆ ÚñÅ Çç¼åÆ, ÇÜà ÕÅðé êÅðà îËé¶Üð ×ð¶Ö ðÅâ¯éà çÆ î½Õ¶ Óå¶ ÔÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ å¶ ÇÂ¼Õ Ô¯ð ç¶ ê¶à Çò¼Ú ׯñÆÁ» ñ¼×ÆÁ»Í ÇÂà 寺 ìÅÁç À°Ã é¶ ì¿çÈÕ ÁÅêäÆ Õ¿éêàÆ Óå¶ ð¼Ö Õ¶ دóÅ ç¼ì Çç¼åÅ å¶ ÁÅêäÆ ÜÆòé ñÆñÅ Öåî Õð ñÂÆÍ À°æ¶ Õ¿î Õðç¶ Ô¯ð ñ¯Õ» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Ü¯ ñ¯Õ ÇôÕÅð ԯ¶ Ôé, À°é·» çÆ ×¯ñÆÁ» ÚñÅÀ°ä òñ¶ â¶ò ìðéà éÅñ ؼà ÔÆ ìäçÆ ÃÆÍ ÇÂÔ ÃÅðÅ ê¹ÁÅóÅ ô¹ðÈ Ô¯ä ìÅð¶ À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À°Ãé¶ ÇÂ¼æ¶ Õ¿î Õðç¶ Ç¼կ-ÇÂ¼Õ ×Ëð-ׯð¶ ÁÅçîÆ çÆÁ» ÇÂåðÅ÷ï¯× ë¯à¯ ì¯ðâ Óå¶ ñÅ Çç¼åÆÁ» Ãé å¶ ÇÂà ìÅð¶ À°Ã é¶ îÅñÕ» ù ç¼ÇÃÁÅ å¶ ÇÔÀ±îé ðÅÂÆàà կñ ÇôÕÅÇÂå òÆ ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ ÃÆÍ ÇÂö çÅ ôÅÇÂç ×¹¼ÃÅ ÃÆ â¶ò ù, ÇÜÃ é¶ ÇÂÔ ÕÅðÅ ÕÆåÅÍ ÇÂ¼æ¶ ÇÂ¼Õ Ô¯ð Ççñ ÇÔñÅÀ± ×¼ñ Ô¯ÂÆ Ü篺 ÇÂÔ ×¯ñÆ Õ»â Ô¯ÇÂÁÅ å¶ ê¹Çñà üçÆ ×ÂÆÍ Ãí 寺 êÇÔñ» ØàéÅ ÃæÅé Óå¶ êÔ¹¿Úä òÅñÆ ×¯ðÆ ê¹Çñà ÁëÃð Ü篺 ÁÅÂÆ å» À°Ã é¶ ç¶ÇÖÁÅ ÇÕ êÅðà îËé¶Üð À°Ã çÅ ØðòÅñÅ ÔÆ ×¯ñÆ çÅ ÇôÕÅð Ô¯ÇÂÁÅ ÇêÁÅ ÃÆÍ ÜñçÆ éÅñ À°Ã ç¶ ÃÅæÆ ê¹Çñà òÅñ¶ À°Ã ù ÿíÅñ Õ¶ ìÅÔð ñË Õ¶ ×Â¶Í ÇÂÔ ÕÅðÅ Õðé òÅñ¶ â¶ò ò¹ðéî ìÅð¶ ÛÅäìÆä Õðé Óå¶ êåÅ ñ¼×Å ÇÕ À°Ô ÕÅëÆ ×ðî ùíÅÁ çÅ ÃÆÍ Á×ð ìÅÕÆ À°Ã çÆÁ» ×¼ñ» éÅñ ÃÇÔîå Ô¯ä å» áÆÕ éÔƺ å» À°Ô ÇÕö ù Ú¿×Å éÔƺ ÃÆ ÃîÞçÅÍ À°Ô ÇÂà 寺 êÇÔñ» AIID Çò¼Ú òÆ ÁÖìÅð» å¶ àÆ. òÆ. çÆÁ» ùðÖÆÁ» Çò¼Ú ÇðÔÅ ÃÆ, Ü篺 À°Ã çÆ ì¶Ãî˺à Çò¼Ú¯º Ú¯ð À°Ã çÆÁ» ì¿çÈÕ» å¶ ×¯ñÆÁ» Ú¯ðÆ Õð Õ¶ ñË ×¶ ÃéÍ

î¹ÃÇñî Áå¶ ÂÆÃÅÂÆ çÇñå» ò¼ñº¯ ðÅÖò¶ºÕðé çÆ î¿× ñÂÆ êÌçðôé éòÄ Çç¼ñÆ- Ã˺Õó¶ ñ¯Õ» é¶ êÅðñÆî˺à ÃàðÆà ÓÚ ÇÂռᶠԯ Õ¶ ð¿×ÅéÅæ ÇîôðÅ ÕÇîôé çÆ Çðê¯ðà ù Áîñ ÓÚ ÇñÁÅÀ¹ä çÆ î¿× ÕðÇçÁ» Õ¶ºçð ù ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À¹Ô î¹ÃñîÅé» Áå¶ ÇÂÃÅÂÆÁ» ÓÚ Áé¹ÃÈÇÚå ÜÅåÆÁ» Áå¶ Áé¹ÃÈÇÚå ÕìÆÇñÁ» Çòð¹¼è èÅðÇîÕ ê¼ÖêÅå Öåî Õð¶Í ÇÂà ÇÂÕ¼á ù ÿì¯èé ÕðÇçÁ» îÅðÕÃÆ êÅðàÆ çÆ ê¯Çñà ÇìÀÈð¯ î˺ìð ÇìÌ¿çÅ ÕðÅå é¶ ÁÅêäÆ êÅðàÆ ò¼ñ¯º ð¿×ÅéÅæ ÕÇîôé çÆÁ» ÇÃëÅðô» ù Áîñ ÓÚ ÇñÁÅÀ¹ä ñÂÆ Ãîðæé Çç¿ÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ èðî ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ ê¼ÖêÅå ÕÆåÅ ÜÅäÅ öËð ÿÇòèÅéÕ ÔËÍ ÇÂà ð¯Ã êÌçðôé çÅ êÌì¿è Õðé òÅñ¶ ÁÅñ Ç¿âÆÁÅ êÃî¿çÅ î¹ÃÇñî î¹ÔÅ÷ Áå¶ ÁÅñ Ç¿âÆÁÅ ÇîÀÈ ÇòÕÅà ÃíÅ é¶ çÇñå î¹ÃñîÅé» Áå¶ çÇñå ÂÆÃÅÂÆÁ» Áå¶ ÇîÀÈ ÕìÆñ¶ ù Áé¹ÃÈÇÚå ÜÅå çÅ ð¹åìÅ ç¶ä çÆ î¿× ÕÆåÆÍ ÜéåÅ çñ (ïÈ) ç¶ ÁÅ×È Áå¶ î¹ÔÅ÷ ç¶ Õ½îÆ êÌèÅé ÁñÆ Á¿ÃÅðÆ é¶ ÃðÕÅð çÆÁ» ×ñå ÁÅðÇæÕ éÆåÆÁ» çÆ ÁÅñ¯ÚéÅ ÕÆåÆÍ ÁÅ×ÈÁ» é¶ Õ¶ºçð Óå¶ ÷¯ð Çç¼åÅ ÇÕ ÇÕÃÅé» ò»× Õð÷¶ ç¶ ì¯Þ ԶỠç¼ì¶ ܹñÅÇÔÁ» Áå¶ Û¯à¶ ÇÕðåÆÁ» ç¶ Õð÷¶ òÆ î¹ÁÅø ÕÆå¶ ÜÅäÍ


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 15

ðÅÜ ìðÅó çÆ Çøñî ÒÜòÅéÆ Ç÷§çÅìÅçÓ ù íðê±ð Ô§× ¹ ÅðÅ ÃðÆ- ÃæÅéÕ ÃàðÅÁ ì¶ðÆ ÇÔ¾ñ ÇÃé¶êñËÕà Çò¼Ú ×ÆåÕÅð, ×ÅÇÂÕ å¶ ÁçÅÕÅð ðÅÜ ìðÅó çÆ êÇÔñÆ Çøñî ÒÜòÅéÆ Ç÷§çÅìÅçÓ ç¶ êzÆîÆÁð î½Õ¶ éÅîòð ê§ÜÅìÆ ôõÃÆÁå» Áå¶ Çøñî ç¶ ÕñÅÕÅð» é¶ ÔÅ÷ðÆ «ÁÅÂÆÍ ÕËé¶âÅ òÃç¶ ê§ÜÅìÆÁ» é¶ ì¶ÇîÃÅñ À¹åôÅÔ éÅñ Çøñî ù ÜÆ ÁÅÇÂÁ» ÁÅÖÇçÁ» Çøñî çÆ íðê±ð êzô§ÃÅ ÕÆåÆÍ Çøñî ÜòÅéÆ Ç÷§çÅìÅç ç¶ éÅÇÂÕ ðÅÜ ìðÅó é¶ ÇÂà î½Õ¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ À¹Ã çÅ î¹ãñÅ ô½Õ ×ÆåÕÅð Ü» ×ÅÇÂÕ ìäéÅ éÔƺ, Ãׯº ÁçÅÕÅð ìäéÅ ÃÆÍ êÇÔñÆ òÅð ÇÃé¶î¶ ç¶ êðç¶ Óå¶ é÷ð ÁÅÀ¹ä çÆ Ö¹ôÆ çÅ ÇÂ÷ÔÅð ÕðÇçÁ» ðÅÜ ìðÅó é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ À¹Ã ç¶ ñÂÆ ò¾âÆ üä½åÆ ÃÆ, êð çðôÕ» 寺 Çîñ¶ ÁæÅÔ ÇêÁÅð é¶ ÃÅÇìå Õð Çç¾åÅ þ ÇÕ À¹Ô ÇÂîÇåÔÅé Çò¼Ú ÕÅîïÅì Ô¯ÇÂÁÅ þÍ ÃðÆ ç¶ ÇÃé¶êñËÕà ÓÚ Çøñî ÒÜòÅéÆ Ç÷§çÅìÅçÓ ç¶ éÅÇÂÕ ðÅÜ ìðÅó ÁÇÔî ôõÃÆÁå» éÅñÍ

ÃðÆ Ãî¶å ò¾Ö-ò¾Ö ôÇÔð» Çò¼Ú ÇòÖÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ Çøñî ÒÜòÅéÆ Ç÷§çÅìÅçÓ Çò¼Ú éòƺ å¶ ê¹ðÅäÆ

çðôÕ» é¶ ì¶ Ô ¾ ç êç ç ÕÆåÅÍ ÁçÅÕÅðÅ ê± Ü Å,

é¶ ÒîÅî¶Ó çÆ Áå¶ Çî§à± é¶ ÒÁ§ìðÃðÆÂ¶Ó çÆ í±ÇîÕÅ

ÇÃ§Ø Ã§Ø¶óÅ, ×ÆåÕÅð Çì§çÅ ðŶկàÆ, ×ÅÇÂÕ Õ¶.

êÆó·Æ ÇòÚÕÅð ÇòÚÅð» ç¶ Á§åð, Ç÷§ç×Æ ç¶ Ã¹íÅÇòÕ

×¹ðÕÆðåé, ôÇò§çð îÅÔñ å¶ ×¹¾×± Ç×¾ñ 寺 ÇÂñÅòÅ

ÓÚ ÃÅðÆ Çøñî ç½ ð Åé çðôÕ» ç¶ Çã¾ â ƺ êÆó»

ÁËÃ. î¾Öä, ê§ÜÅìÆ êz˵à Õñ¾ì ÁÅø ìÆ. ÃÆ. ç¶

ÔÅÇÃÁ» íðê±ð îÅÔ½ñ å¶ ÔñÕÆ ÇÜÔÆ é¯Õ-Þ¯Õ ù

Çøñî ÓÚ ÔÅÃðà ÕñÅÕÅð êzÕÅô ×Åè± íÅ×Ãðƶ

êÅÂÆÁ»Í ÇÂà î½Õ¶ ÇîÀ±Ç÷Õ ò¶ò÷ ç¶ Õ¹ñÇò§çð

î˺ìðÅé Áå¶ éÅîòð ÔÃåÆÁ» ÔÅ÷ð ÃéÍ

îÅúòÅçÆÁ» Òå¶ ÜÅðÆ ðÔ¶×Æ ÁîðÆÕÆ êÅì³çÆ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô À°ê î³åðÆ ðÅìðà ìñËÕ çÅ ÁËñÅé

Every Kind of Job in one place •‚Ëb «⁄á flË ‚Êç ∑⁄Œ „ù

òÅÇô¿×àé- ÁîðÆÕÅ é¶ ÇìñÕ°ñ Ãê¼ôà ÕÇÔ Çç¼åÅ ÔË ÇÕ À°Ô é¶êÅñÆ îÅúòÅçÆÁ» Òå¶ ñ¼×Æ ð¯Õ éÔƺ ÔàŶ×ÅÍ úìÅîÅ êzôÅÃé çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ êÇÔñ» îÅúòÅçÆ êÈðÆ åð·» ÇÔ¿ÃÅ Û¼âä, ÇÂà 寺 ìÅÁç ð¯Õ ÔàÅÀ°ä Òå¶ ÇòÚÅð Ô¯ò¶×ÅÍ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô À°ê î¿åðÆ çÅ ÇÂÔ ÁËñÅé é¶êÅñ ç¶ ÃÅìÕÅ êzèÅé î¿åðÆ ê¹ôê Õîñ çÇÔñ êzÚ¿â ñÂÆ åÕóÅ ÞàÕÅ î¿ÇéÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÜÅêÅéÆ ÁÖìÅð ÒÁÃÅÔÆ Çô¿ì¹éÓ éÅñ Ç¿àðÇòÀ± Çò¼Ú ç¼Öä Áå¶ î¼è ¶ÇôÁÅÂÆ îÅîÇñÁ» ç¶ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô À°ê î¿åðÆ ðÅìðà ìñËÕ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ îÅúòÅçÆÁ» éÅñ ×¼ñìÅå çÆ êzÇÕzÁÅ ô°ðÈ ÕÆåÆ ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅâÆÁ» À°é·» éÅñ ÕÂÆ ìËáÕ» Ô¯ Ú¹¼ÕÆÁ» ÔéÍ ìñËÕ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ îÅúòÅçÆÁ» é¶ Õ°Þ îÔ¼åòêÈðé Õçî Ú¹¼Õ¶ Ôé, êð À°Ô éÅÕÅëÆ ÔéÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ êÈðÆ åð·» ÇÔ¿ÃÅ Û¼âäÅ Áå¶ ÔÇæÁÅð ù¼àäÅ Ãí 寺

„⁄ Ã⁄Çù ŒË Job ߘ∑Ù ¡ªÇÊ ÃÙb ˜‹Ë’π‡ •Ã ‚‚ÃË ∑⁄flÊ©À ‹® •˜¡ „Ë contact ∑⁄Ù

÷ðÈðÆ ÔËÍ À°é·» ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ ï¿× ÕÇîÀ±ÇéÃà ñÆ× çÆÁ» ÇÔ¿ÃÕ ×åÆÇòèÆÁ» ù ì¿ç ÕðéÅ òÆ

Free Estimate Malkiat

îÔ¼åòêÈðé ÔËÍ

Email: amieusal23@yahoo.com

Singh 206-293-8614 Emergency Call 24 Hours


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 16

ÇòòÅç» ÓÚ ÇØð ×ÂÆ Çîà êÈÜÅ... ÃðÆ (×¹ðêÌÆå ÇÃ³Ø ÃÔ¯åÅ) - ðÅå¯-ðÅå ǼÕ

À°êñìè ÔéÍ ç¼ÃäÅ ìäçÅ ÔË ÇÕ òÆÁÅéÅ ÇòÖ¶

éÔƺ ÔË Áå¶ À°Ô ÁÅêä¶ ÁÅê ù ÇÃ¼Ö Õ½î çÅ úéÅ

÷¹ ì Åé çÆ ì¶ Ç Â¼ ÷ åÆ

寺 òè Õ¶ ÇÂ¼Õ Ã¹êðÇÔ¼à ×Æå ×Å Õ¶ îÅä, Ǽ÷å,

ì¼ñ» òÅñ¶ ÃÅèÈÁ» Óå¶ Ô¯Â¶ Ôîñ¶ À°êð¿å â¶ðÅ ì¼ñ»

ÔÆ ÃÇåÕÅðå Áå¶ ÁÇÔî Á³× î³éç¶ Ôé, ÇÜ¿éÅ ÇÕ

Õð ðÔÆ ÔËÍ Çîà êÈÜÅ

ô¯Ôðå Áå¶ êËÃÅ ÕîÅÀ°ä òÅñÆ ×ÅÇÂÕÅ Çîà êÈÜÅ

ç¶ ôðèŬÁ» é¶ ÁÅêä¶ ÁÅê ù ÇÃ¼Ö èðî éÅñ¯º

Ô¯ð ÁÖ½åÆ À°µÚÆÁ» ÜÅå» òÅñ¶Í À°é·» çÅ ÕÇÔäÅ

ÇÖñÅë

Õ°Þ ÁðÃÅ êÇÔñ» ç¶ô-Çòç¶ô» ç¶ ê³ÜÅìÆÁ» çÆ

ò¼ Ö ðÅ ê³ æ ×ðçÅéÇçÁ» ÃÌ Æ ×¹ ð È ðòÆçÅà ÜÆ

ÔË ÇÕ Çîà êÈÜÅ ÁÅê å» ÒÇéð¿ÕÅðÆÓ èðî éÅñ

íÅÂÆÚÅð¶ ÓÚ êÅÇÂÁÅ

ÚÔ¶åÆ ×ÅÇÂÕÅ ìä ×ÂÆ ÃÆ êð Ô¹ä À°Ã òñ¯º ×Ŷ

îÔÅðÅÜ ç¶ ÁÃæÅé» å¯º ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ÜÆ ç¶

Ãì¿Çèå ÔË êð ÕÅðòÅÂÆÁ» Çüֻ Çò¼Ú ç¹ëÅó êÅÀ°ä

ÜÅ ÇðÔÅ ×¹¼ÃÅ, ÇÕÃ

ÇÂ¼Õ ×Æå Òò¼ÖðÅ ê³æ ÚñÅÀ°äÅÓ é¶ À°Ã çÆ Úó·ÅÂÆ

ÃðÈê Ú¹¼Õä ç¶ ÁÅç¶ô Çç¼å¶ Ãé, ÇÜÃù çÇñå

òÅñÆÁ» Õð ðÔÆ ÔË, ÇÜà ù ÕåÂÆ ÕÅîïÅì éÔƺ

ÇçôÅ ò¼ñ Ü»çÅ ÔË?

ù ìËÕ-׶Áð ñÅ Çç¼åÅ êÌåÆå Ô¹¿çÅ ÔËÍ À°Ã Óå¶ ç¯ô

íÅÂÆÚÅð¶ çÆ ìÔ¹Ç×äåÆ é¶ ð¼ç ÕðÇçÁ» ÁËñÅé

Ô¯ä Çç¼åÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÜà ìÆìÆ ù ÃÌÆ ×¹ðÈ ðòÆçÅÃ

ÕÆ À°Ô îÅëÆ î³×çÆ

ñ×Ŷ ÜÅ ðÔ¶ Ôé ÇÕ À°Ãé¶ ÇÃ¼Ö Õ½î ç¶ ÁÇÔî

ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ù ÔÆ Ã¹êðÆî

ÜÆ ç¶ ÜÆòé Áå¶ ÇÃè»å çÅ í¯ðÅ òÆ êåÅ éÔƺ,

ÔË? ÇÂÔ Ãí ÔÅñ çÆ

Áå¶ êÌî¹¼Ö Á³× çÇñå íÅÂÆÚÅð¶ ù Õ½î 寺 ò¼Ö

î³éç¶ Ôé, ÇÜà Çò¼Ú ÃÌÆ ×¹ðÈ ðòÆçÅà ÜÆ Ãî¶å

À°Ô À°é·» çÆ ÇòÚÅðèÅðÅ ç¶ À°ñà ×Æå ×Å Õ¶

ØóÆ Ã çÆ ì¹¼Õñ ÓÚ

×ðçÅéä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÔË, ÇÜà ù ÕåÂÆ ÃòÆÕÅð

Ô¯ð ìÔ¹å ÃÅð¶ í×å», í¼à», ëÕÆð» çÆ ìÅäÆ çðÜ

ò¼ÖòÅç íóÕÅ ðÔÆ ÔËÍ

Û°ÇêÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË êð

éÔƺ ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂà ×Æå çÆ ôìçÅòñÆ Áå¶

ÔËÍ ×¹ðìÅäÆ Óå¶ êÈðÅ Ô¼Õ ÜåÅÀ°ºÇçÁ» À°é·» ÇÂÔ

ñ¯Áðî¶éñ˺â Çò¼Ú òÃç¶ ÇÂé·» ñ¯Õ» ÓÚ¯º

ÇÂ¼Õ ×¼ñ Ãê¼ôà ÔË

òÆâÆú ç¶ Çëñî»Õä Óå¶ ìÔ¹å ÃÅð¶ ñ¯Õ» ù ÇÂåðÅ÷

òÆ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ÃÅÇðÁ»

ò¼âÆ Ç×äåÆ ÓÚ ñ¯Õ» é¶ îÆâƶ å¼Õ ÁÅêäÆ ÁòÅ÷

ÇÕ Çîà êÈÜÅ ÇÖñÅë

ÔËÍ

ÃæÅéÕ

òð×» çŠûÞÅ ÔË, ÇÕö ÇÂ¼Õ ÖÅà òð× çÅ éÔƺÍ

êÔ¹¿ÚÅÀ°ºÇçÁ» ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Ü¶Õð Çîà êÈÜÅ é¶ ÁÅêä¶

ñ¯Áðî¶éñ˺â ÓÚ Ç¼Õ

ÇÂ¼æ¶ ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ À°Õå ×Æå Çîà êÈÜÅ

Çîà êÈÜÅ ç¶ ÇÂà ×Æå 寺 ÖøÅ ñ¯Õ» òñ¯º

ÇÂà ÇòòÅçîÂÆ ×Æå ù ñË Õ¶ å°ð¿å îÅëÆ éÅ î³×Æ

ñÇÔð ÇÜÔÆ ìä Ú¹¼ÕÆ

é¶ Õ°Þ îÔÆé¶ êÇÔñ» ×ÅÇÂÁÅ ÃÆÍ îÅðÕÆà Çò¼Ú

ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ À°Ãç¶ ÇÂà ×Æå é¶

å» ÕËé¶âÅ êÔ¹¿Úä À°êð¿å À°Ã çÆ ÜòÅìåñìÆ

ÔËÍ ÇÂ¼æ¶ ç¼Ãäï¯× ÔË

×Æå ÁÅÀ°ä À°êð¿å À°ç¯º ÔÆ ÇÂà Ãì¿èÆ ÚðÚÅ ÇÛó

ìñçÆ Óå¶ å¶ñ êÅÇÂÁÅ ÔË ÜçÇÕ ìÔ¹Ç×äåÆ çÇñå

ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÇÂ¼æ¶ ÔÆ ì¼Ã éÔƺ, ܶÕð À°Ãé¶ ÜÅä¶

ÇÕ Õ°Þ ÃÅñ êÇÔñ»

êÂÆ ÃÆ, ÇÜÃ ç¶ ìÔ¹å ÃÅð¶ ò¶ðò¶ ï±-ÇàÀ±ì Óå¶

íÅÂÆÚÅð¶ çÅ ò¼ÖðÅ ê³æ ÃÜÅÀ°ä çÅ Õ¯ÂÆ îéôÅ

Ü» ÁéÜÅä¶ ÓÚ ×Ŷ ÇÂà ×Æå Ãì¿èÆ îÅëÆ éÅ

êÌÇüè ×ÅÇÂÕ çñ¶ð

î³×Æ å» À°ÃçÆ ÕËé¶âÅ ë¶ðÆ î½Õ¶ À°Ãç¶ ÇÖñÅë ÃÖå

îÇÔ³çÆ

ð¯Ã î¹÷ÅÔðÅ òÆ À°ñÆÇÕÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ

ÇòòÅç×ÌÃå ×Æå ÕÅðé ÚðÚÅ çÅ ÇòôÅ ìÇäÁÅ

ÁËâÇî³àé ç¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇÃ³Ø ÃíÅ ÇòÖ¶ ÕÆðåé çÆ Ã¶òÅ ÇéíÅÁ ðÔ¶ íÅÂÆ Ôðì¿Ã ÇóØ, íÅÂÆ ÜÃêÅñ ÇóØ, íÅÂÆ ÜÃÇò¿çð ÇÃ¿Ø Áå¶ íÅÂÆ Õ°ñçÆê ÇÃ³Ø À°Ô ܯ ð¯÷ÅéÅ îé¯Ôð ×¹ðìÅäÆ ÕÆðåé ðÅÔÄ Ã¿×å ù ÇéÔÅñ Õðç¶ ÔéÍ

NEW WAY FOREIGN EXCHANGE MONEY LTD. • Good Rates

• Fast & Reliable Service

“¢¡Ê’, „Á⁄¶ÀÊ •Ã ÁŒ˜‹Ë “Ò‚ ÷¡À ¡ù ◊¢ªflÊ©À ‹® ”Ê‚≈ ‚⁄Áfl‚ •ã flœË¶ ⁄≈ ‹ÒÀ ‹® ≈ù«Ê ©»◊È» flÊ‹ ãÈ‹Ë áÊ‹ •˜¡ „Ë ‚¢“⁄∑ ∑⁄Û˚ Ph: 604.597.5064 Cell: 604.760.7257 Narinder Tuli

ǼÕ

Çîà êÈÜÅ

ÇÂ¼æ¶ ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ Çîà êÈÜÅ ç¶ ÇÂà ×Æå

ÃÆ, ì¶ô¼Õ À°Ã é¶ ÃÅðÆ ç¹éÆÁ» ÓÚ ô¯Á Õð ñ¶ Ãé

ç¶ ÜòÅì Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕ ðäòÆð ç¹Ã»Þ é¶

êð òËéÕ±òð ÁÅÀ°ºÇçÁ» ÔÆ ñ¯Õ» ç¶ ð¯Ô ÃÅÔîä¶

åÅ÷Å ×Æå ×ÅÇÂÁÅ ÔË¶Í ÇÂà ×Æå Çò¼Ú ðäòÆð

À°Ãù îÅëÆ î³×äÆ êÂÆ ÃÆÍ

ç¹Ã»Þ é¶ Çîà êÈÜÅ ç¶ ÇòòÅçîÂÆ ×Æå çÅ â¼à Õ¶

×½ðåñì ÔË ÇÕ ê³ÜÅì ç¶ éò¶º ×ÅÇÂÕ» 寺

À°µåð Çç¼åÅ ÔË Áå¶ À°Ã çÆÁ» òÖð¶ò¶º êÅÀ°ä

ñË Õ¶ èé§åð ×ÅÇÂÕ îéî¯Ôé òÅÇðÃ, Ç×¼ñ ÔðçÆê,

òÅñÆÁ» ÕÅðòÅÂÆÁ» Óå¶ ÃÖå Ú¯à ÕÆåÆ ÔËÍ ÇÂÔ

ÔðíÜé îÅé, ×¹ðçÅà îÅé ÁÅÇç å¼Õ î³éç¶ Ôé

×Æå òÆ Á¼ÜÕ¼ñ· êÈðÆ ÚðÚÅ ÓÚ ÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ

ÇÕ Ü¶Õð òËéÕ±òðƶ ÇÕö ù êÿç Õð ñËä å»

òðéäï¯ × ÔË ÇÕ Çîà êÈ Ü Å ÁÕÃð ÔÆ

À°ÃçÆ ×¼¹âÆ êÈðÆ ç¹éÆÁ» ÓÚ Úó·çÆ ÔË Áå¶ Ü¶Õð

ÁÅêäÆÁ» dzàðÇòÀ±Á» ÓÚ ÕÇÔ³çÆ ÔË ÇÕ À°Ãù

Õ¯ÂÆ òËéÕ±òðÆÁ» Լ毺 ç¹ðÕÅÇðÁÅ ÜÅò¶, î¹ó À°Ãç¶

ê³ÜÅìÆ éÔƺ ÁÅÀ°ºçÆ, ×Æå òÆ À°Ô ÇÔ³çÆ ÓÚ ÇñÖ¶

ÇÕå¶ êËð éÔƺ ñ¼×ç¶Í Çîà êÈÜÅ ù Ô¿ã¶-òðå¶ ÇÂé·»

ÔÆ ×ÅÀ°ºçÆ ÔË Áå¶ À°é·» ç¶ Øð òÆ ÇÔ³çÆ ì¯ñä ù

êÌÇüè ÕñÅÕÅð» çÆ ÕÔÆ ×¼ñ, ܯ À°Ô ÁÕÃð ÁÅêä¶

åðÜÆÔ Çç¼åÆ Ü»çÆ ÔËÍ ê³ÜÅìÆ ê̶îÆÁ» çÅ ÕÇÔäÅ

Ãà¶Ü ô¯Á» ç½ðÅé Õðç¶ Ôé, ò¼ñ åò¼Ü¯º ç¶ä çÆ

ÔË ÇÕ ÇÂà åð·» ÕðÕ¶ Çîà êÈÜÅ, ܯ ÇÕ ê³ÜÅìÆ

ñ¯ó ÔË òðéÅ À°Ãù ÁÅêäÆ ÕÆåÆ í¹¼ñ çÅ ÖÇîÁÅ÷Å

÷¹ìÅé ç¶ ÇÃ𯺠Õð¯ó» ð¹ê¶ ÕîÅ Ú¹¼ÕÆ ÔË, ê³ÜÅìÆ

í¹×åäÅ êË ÃÕçÅ ÔËÍ

éÅæ çÆ ë¶ðÆ Ãì¿èÆ ÁËî. êÆ. Ã¹Ö ¼ èÅñÆòÅñ òñ¯º ÕËéâ ¶ Å ç¶ ÇÂîÆ×ð¶ôé î³åðÆ ù ê¼åð î¹¼Ö ê³é¶ çÆ ìÅÕÆ

Çñìðñ ÁÅ×È Ã: ê̶î ÇÃ³Ø Çì³Çé× é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÕËé¶âÅ ç¶ îé°¼ÖÆ Ô¼Õ» ç¶ Á¦ìðçÅð Ô¯ä ç¶ ðÈê

çðìÅð ÃðÆ, ×¹ðÈ éÅéÕ ÇÃ¼Ö ×¹ðç¹ÁÅðÅ

ÓÚ ÇÃ¼Ö Õåñ¶ÁÅî ç¶ ×¿íÆð ç¯ô» ÓÚ ÇØð¶ ÇòÁÕåÆ

ÃÅÇÔì ÃðÆ-âËñàÅ, ÖÅñÃÅ çÆòÅé ùÃÅÇÂàÆ

ù ç¶ô ÓÚ çÅÖñ Ô¯ä çÆ ÇÂÜÅ÷å ÇìñÕ°ñ éÅ

ù Ö ÃÅ×ð, ÇéÀ± ò Ë Ã à ÇîÇéÃàð, Çü Ö Õ¯ ñ Æôé

Çç¼åÆ ÜÅò¶Í ÇÃ¼Ö Õ¯ñÆôé ÕËé¶âÅ ç¶ é½ÜòÅé ÁÅ×È

ÕËé¶âÅ, ×¹ðç¹ÁÅðÅ ìÅìÅ ì¿çÅ ÇÃ³Ø ìÔÅç¹ð ÇüÖ

îÇÔ³çð ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ AIHD ç¶ ç¯ôÆÁ» ù

ùÃÅÇÂàÆ, ÁËìàÃë¯ðâ, ×¹ðç¹ÁÅðÅ Õñ×Æèð

Ã÷Åò» ìÅð¶ ìä¶ ÕÇîôé» é¶ Õîñ éÅæ ò¼ñ¯º Ö±éÆ

çðìÅð ÃÅÇÔì ùÃÅÇÂàÆ, ÁËìàÃë¯ðâ, ×¹ðç¹ÁÅðÅ

ÔÜÈî çÆ Á×òÅÂÆ ç¶ ò¶ðò¶ Çç¼å¶ Ôé, ÇÜà ñÂÆ

çÃî¶ô ÕñÚðñ Ã˺àð ÕËñÇ×ðÆ, ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÇüÖ

ÕË é ¶ â Å ÃðÕÅð ÇòòÅç×Ì Ã å ÇòÁÕåÆ ù ÇÂæ¶

ùÃÅÇÂàÆ ÕËñÇ×ðÆ, À°ºà¶ÇðÀ° ×¹ðç¹ÁÅðÅ Õî¶àÆ, ÃÌÆ

ÁÅÀ°ä 寺 ð¯Õ¶Í

×¹ ð È Çó Ø ÃíÅ îÅñàé, ×¹ ð È éÅéÕ Çü Ö ÃË º àð

Toll Free:1.866.228.7320

ÇÂö ç½ðÅé ÕËéâÅ íð ÓÚ Çüֻ å¶ îé°¼ÖÆ

ìð˺êàé, ÇÃ¼Ö ÃÇêðÚÈÁñ Ã˺àð, ðËÕÃâ¶ñ,

ÁÇèÕÅð Üæ¶ì¿çÆÁ» ò¼ñ¯º ÇÂ¼Õ êÅö ÁËî.êÆ÷ ù

Email: narindertuli@yahoo.com 12040-68Ave, Surrey, BC.

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÇÃ¼Ö Ã¿×å ìð˺êàé, ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÇÿØ

íÅðåÆ î³åðÆ çÅ çÅÖñÅ ð¯Õä ñÂÆ ð¯Ã ê¼åð å¶

ÃíÅ ÇòÕà¯ðÆÁÅ, ×¹ðç¹ÁÅðÅ ×¹ðÈ ÁîðçÅà çðìÅð

ÂÆ-î¶ñ÷ í¶ÜÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» Ôé, çÈܶ êÅö ò¼Ö-

Õñ¯éÅ Áå¶ ÃÌÆ ×¹ðÈ éÅéÕ ç¶ò ùÃÅÇÂàÆ, ÇêÌ¿Ã

ò¼Ö ÿÃæÅò» ÇÂà ë¶ðÆ ç¶ ÷¯ðçÅð Çòð¯è çÆ ÇåÁÅðÆ

ܽðÜ (ÇìÌÇàô Õ¯¦ìÆÁÅ) Ãî¶å ò¼âÆ Ç×äåÆ ÓÚ

Õð ðÔÆÁ» ÔéÍ ÕËé¶âÅ ç¶ ÇÃ¼Ö Ôð ÔðìÅ òðå Õ¶

ÇÃ¼Ö Üæ¶ì¿çÆÁ» é¶ íÅðåÆ î³åðÆ Õîñ éÅæ çÆ

Õîñ éÅæ ù ÕËé¶âÅ ÁÅÀ°ä¯º ð¯ÕäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ ÔéÍ

ÕËé¶âÅ ë¶ðÆ Óå¶ êÅì¿çÆ çÆ î³× ÕÆåÆ ÔËÍ

ÁÅÀ°ºç¶ Ççé» ÓÚ ÇÂÔ ñÅÇì³× Ô¯ð å¶÷ Ô¯ä ç¶

$$ Save Your Tax $$

K.P. Accounting & Tax Services Located At: Plaza 34 #208-9252-34th Ave. Edmonton •Individual Tax Returns • Incorporation of Companies • Payroll, T4's, • Corporate Tax Returns • Tax Returns for Self Employed • Small Business Setup & Bookkeeping •Accounting & G.S.T. Returns • Financial Statements. For Fast Refund Use E-File

®-çÊ®‹ ⁄Ê„Ëb ÃÏ‚Ëb ¶“ÀÊ ≈Ò∑‚ ¡‹ŒË flÊ“‚ ‹Ô ‚∑Œ „Ù For Appointment: Kapil

òÆ

Sharma

Ph. (780) 469-2677 Fax. (780) 469-2026

∑“‹ ‡⁄◊Ê

Çòôò ÇÃ¼Ö Ã¿ÃæÅ, ÕËé¶âÅ ç¶ êÌèÅé å¶ À°µØ¶

ÁÅÃÅð ÔéÍ

îÅÇÂÁÅòåÆ çÅ ÒîÅÇÂÁÅ éÅñ ÇêÁÅðÓ Ü»Ú ç¶ Ø¶ð¶ ÓÚ î¹¼Ö ê³é¶ çÆ ìÅÕÆ

ñ¯ Õ ÃíÅ Çò¼ Ú ÃîÅÜòÅçÆ êÅðàÆ Áå¶

Õ»×ðÃ ç¶ î˺ìð» é¶ ÇÂà îÅîñ¶ ù ñË Õ¶ ÕÅëÆ

ìÆܶêÆ ç¶ ðÅÜéÅæ ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ìÃêÅ

ð½ñÅ-ð¼êÅ êÅÇÂÁÅ, ÇÜà ÕÅðä ç¯ òܶ å¼Õ ñ¯Õ

é¶ êÅðàÆ ÷ôé» ù îéÅÀ°ä ñÂÆ ÃðÕÅðÆ îôÆéðÆ

ÃíÅ ù î¹ñåòÆ ÕðéÅ ÇêÁÅÍ Ü篺 ç¯ òܶ 寺 ìÅÁç

çÆ ç¹ðòð寺 ÕÆåÆ ÔËÍ

òÆ ÇÂÔ ð½ñÅ Öåî éÅ Ô¯ ÃÇÕÁÅ å» ÇâêàÆ ÃêÆÕð

çÈܶ êÅö ìÃêÅ ç¶ ÃÕ¼åð Üéðñ éÃÆîÈçÆé

ÕÅðÆÁŠâÅ é¶ ÃíÅ ù AB ÁêðËñ å¼Õ î¹ñåòÆ

ÃçÆÕÆ é¶ îÅÇÂÁÅòåÆ çÅ ìÚÅÁ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ

Õð Çç¼åÅÍ ìÃêÅ ç¶ ÁËî. êÆ. ÇòÜË ìÔÅçð ÇÃ³Ø é¶

ÔË ÇÕ ÔÅð çÆ ÕÆîå ÇÃðë ǼÕÆ ñ¼Ö ð¹ê¶ ÔË Ü篺

îÅÇÂÁÅòåÆ çÅ ìÚÅÁ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ, ÒÒܶ î˺

ÇÕ Çòð¯èÆ êÅðàÆÁ» ÇÂà ù òèÅ Úó·Å Õ¶ Õð¯ó»

å°ÔÅù ÁÇÜÔÅ ÔÅð êÇÔéÅ ç¶ò» å» ÇÂà Çò¼Ú å°ÔÅâÅ

Çò¼Ú ê¶ô Õð ðÔÆÁ» ÔéÍ À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÃ

ÕÆ ÕÃÈð ÔË?ÓÓ ñ¯Õ îÅÇÂÁÅòåÆ ñÂÆ ÁÅêäÆ ÜÅé

ÔÅð ù ìÃêÅ çÆ ñÖéÀ± Ç÷ñ·Å ÇÂÕÅÂÆ òñ¯º ë¿â

å¼Õ ç¶ä ñÂÆ ÇåÁÅð Ôé, ï ÇÂà Ãì¿èÆ å°Ãƺ ÕÆ

ÇÂÕ¼áÅ ÕðÕ¶ ÇåÁÅð ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ Áå¶

Õð ÃÕç¶ Ô¯? ÇÂÔ å» À°é·» çÆ ÁÅêäÆ ÁÅ×È êÌåÆ

Ô¹ä ÇÂÔ ÔÅð îÅÇÂÁÅòåÆ Õ¯ñ ÔËÍ

ôðèÅ ÔËÍÓÓ


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 17

ÇìÌÇàô ÁËî. êÆ. ð½ì îËÇðÃ é¶ Çç¼åÅ àÅÂÆàñð ù á¯Õò» ÜòÅì AIHD ç¶ ÇÃ¼Ö Õåñ¶ÁÅî Çò¼Ú ôÅîñ Ô¯ä ç¶ ÃìÈå ê¶ô ÕÆå¶ ¦âé (Úó·çÆ ÕñÅ ÇìÀ±ð¯) - Çòôò íð

ÃÅìå ÕÆåÅ ÔË ÇÕ Ü×çÆô àÅÂÆàñð ÇÃ¼Ö Çòð¯èÆ

ÁçÅñå òñ¯º ç¯ôÆ ÇÕÀ°º éÔƺ áÇÔðÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ

ܶÕð AIHD ç¶ ÇÃ¼Ö Çòð¯èÆ Õåñ¶ÁÅî ç¶ ç¯ôÆÁ»

Á³ ç ð òÃç¶ Çü Ö » òñ¯ º AIHD ç¶ Çü Ö Çòð¯ è Æ

Õåñ¶ÁÅî Çò¼Ú ôÅîñ ÃÆÍ îÅäï¯× ÁËî. êÆ. é¶

ð½ì êËÇðà çÅ èó¼ñ¶çÅð ÜòÅì ùäé 寺 ìÅÁç

ù Ã÷Å ÇçòÅÀ°ä çÆ ÇÂÔ ÷¯ðçÅð î¹ÇÔ³î Õ°Þ ÃÅñ

Õåñ¶ÁÅî ç¶ ç¯ôÆÁ» ù

ÁËé. âÆ. ¶. ÃðÕÅð, ùêðÆî Õ¯ðà

àÅÂÆàñð ÇìñÕ°ñ ÖÅî¯ô Ô¯ Ç×ÁÅ ÔËÍ Ô¹ä À°Ãù

ÇÂö åð·» ÔÆ ÚñçÆ ðÔÆ å» À°Ô Ççé çÈð éÔƺ Ü篺

Ã÷Åò» ÇçòÅÀ°ä ñÂÆ Çò¼ã¶

ç¶ ÃÅìÕÅ Ü¼Ü ÜÆ. àÆ. éÅéÅòåÆ

êåÅ ñ¼×Å Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ î¶ð¶ ÕÅñ¶ ÕÅÇðÁ» çÅ í»âÅ

àÅÂÆàñð Áå¶ Ã¼Üä Õ°îÅð òð׶ ÔÇåÁÅð¶ ܶñ·

׶ ì¶ÇîÃÅñ ÿØðô é¶

çÆ êÌèÅé×Æ òÅñ¶ éÅéÅòåÆ ÕÇîôé

í¼Ü Ú¹¼ÕÅ ÔË Áå¶ ÁÃñÆÁå Ü¼× ÷ÅÔð Ô¯ Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ

çÆÁ» ÃñÅÖ» ç¶ Çê¼Û¶ ì¿ç Ô¯ä׶Í

ÁÅêäÅ ð¿ × ÇòÖÅÀ° ä Å ô¹ ð È

çÅ ÔòÅñÅ Çç³ ç ¶ Ô¯  ¶ ç¼ Ç ÃÁÅ ÇÕ

Õð Çç¼åÅ ÔËÍ ÇÂà î¹ÇÔ³î Çò¼Ú

éÅéÅòåÆ Çðê¯ðà Çò¼Ú Ã. ×¹ðìÚé

íÅðå 寺 ìÅÔð Çòç¶ô Çò¼Ú

ÇÃ³Ø (×òÅÔ é§ìð ACG) òñ¯º Çç¼å¶

òÃç¶ Çüֻ é¶ íðò» ï¯×çÅé

׶ ÇìÁÅé Çò¼Ú ÇÂÔ Ãê¼ôà ôìç»

ÕËñÇ×ðÆ, ÁñìðàÅ (Úó·çÆ ÕñÅ ÇìÀ±ð¯) -

Ô¹ä êÈðÅ ÇÖÁÅñ ð¼Ö ðÔ¶ Ô» ÇÕ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Ççé»

êÅÇÂÁÅ ÔËÍ

Çò¼Ú çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ

ÇÂà ÃÅñ åÆÃðÆ òÅðÆ ÕËñÇ×ðÆ ç¶ úÕÇð¼Ü ¶ðƶ

Çò¼Ú Ãà¯ð çÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ Ô¯ð òèÅÂÆ ÜŶ×ÆÍ À°é·»

ÕËñÇ×ðÆ ç¶ Õ¯-Áê Ãà¯ð ù Çëð ÇéôÅéÅ ìäÅÇÂÁÅ!

ÇÂö î¹ÇÔ³î åÇÔå

Õåñ¶ÁÅî Çò¼Ú Ü×çÆô àÅÂÆàñð

ç¶ Õ¯-Áê ×ð½ÃðÆ Ãà¯ð ù ÇÕö ÇìîÅð îÅéÇÃÕåÅ

ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ÇÂ¼Õ ÔÆ ÁÅçîÆ Ü» Á½ðå ÔË, À°Ã ù

dz×ñ˺â Çò¼Ú ðÇÔ³ç¶ Çüֻ é¶

çÆ êÈðÆ ôîÈñÆÁå ÃÆÍ ÇÂà 寺

òÅñ¶ é¶ ÇéôÅéÅ ìäÅÇÂÁÅ ÔË, ÇÜà Çò¼Ú À°Ô ìðËâ

ÇÂÔ Ãí ÕðÕ¶ ÕÆ ÇîñçÅ ÔË, ÇÂÔ å» êÕó¶ ÜÅä å¶

À°µæ¯º çÆ ÃðÕÅð Õ¯ñ ñÅÇì³×

ÇÂñÅòÅ ÃÌÆ ×¯Çò¿ç éðÅÇÂä (×òÅÔ

å¶ ç¹¼è 寺 ìä¶ ÃîÅé Çò¼Ú ñ¯Ô¶ çÆÁ» Çê³é» Û¼â

êåÅ ñ¼×¶×ÅÍ

ÕðÕ¶ AIHD ç¶ ÇÃ¼Ö Çòð¯èÆ

é§ìð AE@) é¶ òÆ ÒÇÃàÆ÷éà Õî¶àÆÓ

Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂà ÃÅñ ÜéòðÆ, AH, ëðòðÆ AG å¶

ñ¯Õ» éÅñ ×¼ñ ÕÆåÆ å» À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ

ç¶ Ú¶ÁðîËé ÜÃÇàà ÃÆÕðÆ ù

Ô¹ä ÇêÛñ¶ Ôëå¶ Çëð ÇÂö åð·» ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂÔ

ÁÃƺ Ãí ÇÂæ¶ ×ð½ÃðÆ ÖðÆç Õ¶ Ú¿×Å îÇÔÃÈà Õðç¶

ç¼ Ç ÃÁÅ ÃÆ ÇÕ Õ»×ðà êÅðàÆ ç¶

å» Ú¿×Å ÔË ÇÕ Ô¹ä ÇêÛñÆÁ» ØàéÅò» ù ç¶ÖÇçÁ»

Ô» ÇÕÀ°ºÇÕ Ãà¯ð ò¼âÅ ÔË, Ôð ÚÆ÷ Çîñ Ü»çÆ ÔËÍ

ÁÅ×È Ü×çÆô àÅÂÆàñð ç¶ Ç³×ñ˺â ÁÅÀ°ä À°µå¶

À°µØ¶ ÁÅ×È ÁËÚ. Õ¶. ÁËñ. í×å, üÜä Õ°îÅð Áå¶

êÌì¿èÕ» òñ¯º Ôð ð¯÷ Ãò¶ð¶ ÃîÅé çÆ Ú¿×Æ åð·»

éÔƺ å» ÃÅù Ô¯ð çÈð ÜÅäÅ êò¶×Å å¶ çÈÃðÅ ÃÅù

êÅì¿çÆ ñ×òÅ Çç¼åÆ ÃÆÍ ÇÂà î¹ÇÔ³î Çò¼Ú Ǽ毺 ç¶

Ü×çÆô àÅÂÆàñð íÆó ù À° Õ ÃÅ Õ¶ Çü Ö » çÅ

ç¶ÖíÅñ ÕðÕ¶ Çëð Ãà¯ð Ö¯Çñ·ÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ Ü篺

Ã௠ð îÅñÕ» å¶ êÈ ð Å íð¯ à ŠÔË À° Ô ×Ì Å ÔÕ» çÆ

ÇÂ¼Õ ÁËî. êÆ. ð½ì îËÇðÃ é¶ Çüֻ ù ÕÅëÆ ÃÇÔï¯×

Õåñ¶ÁÅî ÕðòÅ ðÔ¶ ÃéÍ ÃÌÆîÅé ð½ì îËÇðà é¶

êÌì¿èÕ» ù ê¹¼ÇÛÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ À°Ô Ãà¯ð ù ì¿ç

ùð¼ÇÖÁÅ çÅ êÈðÅ ÇèÁÅé ð¼Ö ðÔ¶ ÔéÍ ïÅç ðÔ¶

Çç¼åÅ ÃÆÍ íð¯Ã¶ï¯× ÃÈåð» 寺 êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ ÇÂÃ

ÇÂà ׼ñ À°µå¶ òÆ ÔËðÅéÆ ÷ÅÔð ÕÆåÆ ÇÕ ÁËé¶ ÃÅñ

Õðé ìÅð¶ ïÚç¶ Ôé å» À°é·» ÇÕÔÅ éÔƺ ÇÕÀ°ºÇÕ

Õ¯-Á¼ê Õ¿êéÆ ç¶ ÕËñÇ×ðÆ å¶ ÁÅÃ-êÅà åÕðÆìé

ÃÅð¶ ØàéÅ´î 寺 ÖëÅ Ô¯ Õ¶ Ü×çÆô àÅÂÆàñð é¶

ìÆå ÜÅä ç¶ ìÅòÜÈ ç àÅÂÆàñð ù Áܶ å¼ Õ

ñ¯Õ ÃÅù êÈðÅ ÃÇÔï¯× ç¶ ðÔ¶ Ôé, ÇÂà ñÂÆ ÁÃƺ

BC Ãà¯ð ÔéÍ

Õåñ¶ÁÅî ç¶ ÇÂ¼Õ ç¯ôÆ Áå¶

ÁËî. êÆ. ð½ì îËÇðÃ

Õ»×ðà êÅðàÆ ç¶ ÃÆéÆÁð

ÁËî. êÆ. ð½ì îËÇðà ù ÇÂ¼Õ ÂÆî¶ñ ÇñÖÆ ÇÜà Çò¼Ú ÇÂÔ çÅÁòÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ AIHD ç¶ ÇÃ¼Ö Çòð¯èÆ Õåñ¶ÁÅî Çò¼Ú ôÅîñ Ô¯ä ç¶ ç¯ô ÞÈᶠÁå¶ ì¶ì¹ÇéÁÅç ÔéÍ àÅÂÆàñð é¶ ÁÅêä¶ ÁÅê ù Çéðç¯ô ÃÅìå Õðé çÆ ÁÃëñ Õ¯Çôô ÕðÇçÁ» ÁËî. êÆ. ð½ì îËÇðà ù ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô À°Ãç¶ Çòð¹¼è ÚñÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ î¹ÇÔ³î Çò¼Ú ôÅîñ éÅ Ô¯ò¶Í ÜÅäÕÅð ÃÈåð» 寺 ÇîñÆ íð¯Ã¶ï¯× ÜÅäÕÅðÆ å¯º êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ ÁËî. êÆ. ð½ì îËÇðà àÅÂÆàñð çÆ ÂÆî¶ñ çÅ I îÅðÚ, B@A@ ù ÜòÅì Çç¼åÅ ÔË, ÇÜà Çò¼Ú îÅäï¯× ÁËî. êÆ. é¶ å¼æ» ÃÇÔå ÇÂÔ

gu rpqvMq isMG pwnUM

z

atfrnI aYt lfa

ieMmIgRs y n L lfa borz afP ieMmIgRsy nL apIlj srikt kort apIljLL ˆ bonfPfiez asfielm ptIsLnjL ˆ hyibas korps dI irt ptIsLn ˆ ˆ

zIportysLn kyisjL

NEW YORK

T 718.672.8000 75-20 ASTORIA BLVD, SUITE 170 JACKSON HEIGHTS, NY 11370

CALIFORNIA

T 510.796.9000

39300 CIVIC CENTER DR, SUITE 170 FREMONT, CA 94538

z ADMITTED IN THE STATE OF NEW YORK ONLY


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 18

ؼàÇ×äåÆÁ» ù ÇÖ¼Úä ñÂÆ ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁ» ò¼ñº¯ ܯó å¯ó ô°ðÈ Á½àòÅ- ÕËé¶âÅ ç¶ ÁÇÔî ôÇÔð» Çò¼Ú

ÔÆ ÇÂÃ î¹¼ç¶ ò¼ñ ÇèÁÅé éÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ å» íÇò¼Ö

ÕÆæ ìËéÇà³× çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ Ãí Á×ñÆÁ»

ÇÂîÆ×z¶ôé î³åðÆ Ü¶Ãé ÕËéÆ ÇÕö òÆ Ã¼ÇíÁÅÚÅðÕ

ؼàÇ×äåÆ ñ¯Õ» ç¶ Üñç ÔÆ ìÔ°Ç×äåÆ Ô¯ä çÅ

Çò¼Ú À°é·» çÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» Ô¯ð òèä×ÆÁ» ÔÆÍ

Ú¯ä» ù ÇèÁÅé Çò¼Ú ð¼ÖÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» ÕÆåÅ ÜÅ

ÇîñäÆ Çò¼Ú êÔ°³ÚäÅ éÔƺ í°¼ñç¶ å¶ éÅ ÔÆ À°Ô

çðÜÅ ÔÅÃñ Õð ñËä çÆÁ» Öìð» Á½àòÅ ÇòÚñÆÁ»

Ô°ä ÇÂÔ ÇÃÁÅÃåçÅé ÜÅäç¶ Ôé ÇÕ ÁÅê¯

ÇðÔÅ ÔËÍ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ÃàËà¶ÃÇàÕà ÕËé¶âÅ çÅ

ÁËæÇéÕ îÆâÆÁÅ ç¶ ê¼åðÕÅð» éÅñ ×¼ñ Õðé çÅ

ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁ» ñÂÆ Õ¯ÂÆ ÁÚ³í¶ òÅñÆ ×¼ñ éÔƺ

ÁÅêäÅ ò¯à ìËºÕ ê¼ÕÅ Õðé ñÂÆ ÇÂé·» ù ÕÆ ÕðéÅ

ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ B@CA å¼Õ AE ÃÅñ 寺 ò¼è À°îð ç¶

ÔÆ Õ¯ÂÆ î½ÕÅ À°µÕç¶ ÔéÍ êð Çñìðñ å¶ ÁËé âÆ êÆ

ÃÆÍ êð ÇÂÔ Çðê¯ðà éôð Ô¯ä ç¶ éÅñ ÔÆ ÇÂÔ

ÔËÍ ò¼Ö ò¼Ö î¹ñÕ» çÆÁ» ðòÅÇÂåÆ ê¹ôÅÕ» êÅÂÆ

ñ¼×í× ÇÂ¼Õ Ú½æÅÂÆ ÕËé¶âÆÁé Ü» å» Çòç¶ô»

ò¼Öð¶ é÷ðƶ éÅñ Á¼×¶ òè ðÔ¶ ÔéÍ À°é·» çÅ

ë¹ðéÅ Çå³é» ÁÇÔî êÅðàÆÁ» ù ë¹ð ÁÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ

Öó·¶ ñ¯Õ» éÅñ åÃòÆð» ÇÖÚòÅÀ°ä 寺 ñË Õ¶, ܶ

Çò¼Ú êËçŠԯ¶ Ô¯ä׶ å¶ Ü» Çëð À°é·» ç¶ îÅÇêÁ»

ÇèÁÅé ð¯÷×Åð ç¶ î½Õ¶ êËçÅ Õðé, ç¶ô çÆ ÃîÅÜÕ

Ô¯ò¶ éÅ å» Á×ñÆÁ» Ú¯ä» Çò¼Ú ÇÂîÆ×z˺à ò¯àð

ò³é ùò³é¶ ÖÅÇäÁ» çÅ ÁÅé§ç îÅäç¶ ÇÂÔ

Çò¼Ú¯º Õ¯ÂÆ ÇÂ¼Õ Çòç¶ô Çò¼Ú êËçÅ Ô¯ÇÂÁÅ Ô¯ò¶×ÅÍ

ùð¼ÇÖÁÅ ù ÃÇæð Õðé å¶ ì÷¹ð×» ò¼ñ òè¶ð¶ ÇèÁÅé

ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁ» çÆ ÇÕÃîå çÅ ëËÃñÅ Õðé Çò¼Ú

ÇÃÁÅÃåçÅé å°ÔÅù é÷ðƺ êËä å» å°ÔÅù ÔËðÅé

Ãê¼ôà å½ð À°µå¶ é÷ð ÁÅÀ°ä òÅñÆÁ»

ç¶ä ò¼ñ ñ¼Ç×ÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ ÇÜ¼æ¶ ÁËé âÆ êÆ çÅ

ÁÇÔî í±ÇîÕÅ ÇéíÅÀ°ä×¶Í Ô°ä Çå³é» êÅðàÆÁ» é¶

Ô¯ä çÆ ñ¯ó éÔƺ ÔËÍ ÇÂÔ Ãí ò¶ñ¶ ÇÃð ò¯àð» ù

ؼ à Ç×äåÆÁ» çÆ Ç×äåÆ À° ç ¯ º å¼ Õ ç¹ ¼ × äÆ Ô¯

ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°é·» ù à¯ðÆ÷ 寺 ÖåðÅ îÇÔÃÈà ԰³çÅ

ÇÂÃ î¹¼ç¶ ù ÇèÁÅé Çò¼Ú ð¼ÖÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» ÁÅê¯

ÁÅêä¶ ÜÅñ Çò¼Ú ëÃÅÀ°ä ñÂÆ Ú¹¼Õ¶ ÜÅ ðÔ¶ Õçî»

ÜÅò¶×ÆÍ ÇÂé·» Çò¼Ú¯º ìÔ°å¶ Ø¼àÇ×äåÆ ñ¯Õ à¯ð»à¯,

ÔË À°µæ¶ ÔÆ Õ³÷ðò¶Çàò» çÅ ÇÂÔ¯ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°é·»

ÁÅêäÆ ðäéÆåÆ À°ñÆÕä Çò¼Ú ÃÅðÅ ÷¯ð ñÅ Çç¼åÅ

çÅ ÇÔ¼ÃÅ ÔÆ ÔËÍ ÇÕ³×Ãàé ç¶ Õ°ÂÆé÷ ïÈéÆòðÇÃàÆ

òËéÕÈòð å¶ î½ºàðÆÁñ Çò¼Ú ðÇÔ ðÔ¶ Ô¯ä׶Í

ù ÁËé âÆ êÆ å¯º òè¶ð¶ ÖåðÅ ÔËÍ ç¯ò¶º êÅðàÆÁ»

ÔËÍ À°Ô ÜÅäçÆÁ» Ôé ÇÕ Ü¶ Ãî» ðÇÔ³ÇçÁ» Ô°ä¶

ÃÕÈñ ÁÅë ê½ÇñÃÆ Ãà¼âÆ÷ ç¶ Ã¯ôñ ÃÅdzÇàÃà

Áå¶ Ô°ä ñ§îÆ êÅðÆ Ö¶âä çÆ ÇåÁÅðÆ Õð ðÔÆ Õ³÷ðò¶Çàò êÅðàÆ é¶ òÆ Õîð ռà ñÂÆ ÔËÍ

ÇÂÔ î³éçÆÁ» Ôé ÇÕ Çñìðñ» 寺 À°é·» ù ìÔ°åÅ âðé çÆ ñ¯ó éÔƺ ÔËÍ

ÁîðÆÕÅ ÓÚ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ù Á¾×-ÃzÆ ×¹ð± ×zæ§ ÃÅÇÔì ùðǾ ÖÁå ÃË Õ ðÅîË º ௠(ÕË ñ ¶ ë ¯ ð éÆÁÅ) (Ô¹ à é ñó¯ Á Å

ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ ÇÂà ׹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì çÅ

ì§ × Å)- êÅòð ÇÂé ð¯ â ÃË Õ ðÅîË º ௠ÇòÖ¶ ÃÇæå

Ãì¿è ÇòòÅç×ÌÃå ÃÅè îÅé ÇÃ³Ø ÇêÔ¯òÅ éÅñ ÔËÍ

For 25 years Fortune Company has been marketing and selling hotels and gas stations in the Northwest. Not only do we represent you in the transaction, but equally important, we have been very successful securing financing for transactions.

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ù Á¾× ñ¾× ×ÂÆÍ Áܶ å¾Õ

ÁË ë . ìÆ. ÁÅÂÆ. çÆ àÆî òÆ ÇÂà îÅîñ¶ Çò¼ Ú

íÅò¶º Á¾× ñ¾×ä ç¶ ÕÅðé» çÅ êåÅ éÔƺ ñ¾×

ÜÅäÕÅðÆ ñË ðÔÆ þÍ ÇÂà êzåÆ ê¹Çñà ÁëÃð ÇîÃàð

ÃÇÕÁÅ êð ÇÂà Á¾× ñ¾×ä ç¶ ÕÅðé» ìÅð¶ ê¹ÇñÃ

â¹êð¶ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ê¹Çñà Ôð¶Õ êÇÔñ± 寺 ÜÅäÕÅðÆ

Á嶶 Ö¹øÆÁŠ¶ܧÃÆÁ» ò¾Ö-ò¾Ö ã§×» 寺 åëåÆô

ð¾Ö ðÔÆ þÍ ÇÂà î½Õ¶ ê¹Çñà ÁëÃð» ç¶ Áé¹îÅé

Õð ðÔÆÁ» ÔéÍ ÇÂÔ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì Õ¹Þ Ãî»

î¹åÅÇìÕ ÇÂîÅðå çÅ ãÅÂÆ ñ¾Ö âÅñð çÅ é¹ÕÃÅé

Gas Stations $130k Store/80k Gas Gallons Portland Area $50k Store/100k Gas Gallons Portland $55k Store/50k Gas Gallons Portland $90k Store/120k Gas Gallons Chehalis, WA $50k Store/75k Gas Seattle, WA Many more listings, all with real estate, 795k-2.4 mil. Hotels 134 Room Best Western Snohomish County WA 58 Room Days Inn Vancouver, WA 51 Room Rodeway Inn OR 70 Room Quality Inn OR

êÇÔñ» ìÅìÅ îÅé ÇÃ¿Ø ÇêÔ¯ò¶ òÅñ¶ ò¾ñ¯º À¹ÃÅÇðÁÅ

Ô¯ÇÂÁÅ þÍ òðéäï¯× þ ÇÕ ÇÂà ׹ðç¹ÁÅð¶ ìÅð¶

Ç×ÁÅ ÃÆÍ Á¾× ñ¾×ä çÅ êåÅ À¹ç¯º ñ¾×Å Ü篺 ×¹ð±

ìÔ¹å¶ ÃæÅéÕ ÇÃ¾Ö òÆ éÔƺ Ãé ÜÅäç¶Í ÇÂà î½Õ¶

Øð ç¶ ×z§æÆ íÅÂÆ ÕôîÆð ÇÃ§Ø ù éÅñ ñ¾×ç¶

ÇÃ¾Ö Ã§×å ç±ð¯º-ç±ð¯º ÇÂà Ãó ü¾Õ¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì

Õîð¶ Çò¼Ú ù¾å¶ ê¶ ù Ã¶Õ å¶ è±§Á» ñ¾×ÅÍ ÇÂÔ

ù ç¶Öä ÁÅ ðÔ¶ ÔéÍ Çþֻ 寺 ÇÂñÅòŠׯð¶-ÕÅñ¶

ØàéÅ ÕðÆì ðÅå AA.D@ òܶ çÆ ÃÆ Ü篺 Á§çð

ñ¯Õ òÆ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÁÅ Õ¶ ç¹¾Ö êz×à Õð ðÔ¶ ÔéÍ

ÃÅð¶ êÅö ÃÅîÅé Ãó ÇðÔÅ å¶ ÕôîÆð ÇÃ§Ø é¶ ê¹ÇñÃ

ÃðçÆÁ» Çò¼Ú ؼà ìðë ÕÅðé êÅäÆ çÅ ê¼èð ԶỠÜÅä çÅ ÖåðÅ ìÇäÁÅ

Fortune Company 206-816-1365 Visit our website at www.fortuneco.com

ù ë¯é Õðé 寺 ìÅÁç ëÅÇÂð Çìz׶â å¶ ê¹ÇñÃ é¶ íÅðÆ Ç×äåÆ Çò¼Ú ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÁÅ Õ¶ þñÆÕÅêàð çÆ î¼çç éÅñ Á¾× Óå¶ ÕÅì± êÅÇÂÁÅÍ î½Õ¶ 寺 êzÅêå ÜÅäÕÅðÆ î¹åÅÇìÕ Á§çð Ãí Õ¹Þ

ÁËâÇî³àé, ÁñìðàÅ (ìñÜÆå ÇÃ³Ø ÃÔ¯åÅ)

Ãó Õ¶ ùÁÅÔ Ô¯ ü¾ÕÅ þ å¶ Ãí 寺 ÁÇÔî ×¾ñ ÇÕ

- ÇÜ¼æ¶ ÁÅî ñ¯Õ ؼà ìðë êËä ÕÅðé Ö¹ô Ôé

ÃzÆ ×¹ð± קzæ ÃÅÇÔì òÅñŠù¾Ö ÁÅÃä ê¦Ø ÇìñÕ¹ñ

ÇÕÀ°ºÇÕ À°é·» çÆÁ» î¹ôÕñ» ؼà Ô¹¿çÆÁ» Ôé, À°µæ¶

Ãó ü¾ Õ Å ÃÆ å¶ Ãz Æ ×¹ ð ± ×z § æ ÃÅÇÔì ÇìñÕ¹ ñ

çÈܶ êÅö êÅäÆ ìÅð¶ î½Ãî ÇòíÅ× ç¶ îÅÇÔð» é¶

ùð¾ÇÖÁå Ãé ÇÜé·» ù ìÅÁç Çò¼Ú íÅÂÆ ìñò§å

ÇÚåÅòéÆ Çç¼åÆ ÔË ÇÕ ÁËåÕ» ÁñìðàÅ Çò¼Ú ؼà

ÇÃ§Ø Ã¶òÅçÅð ç¶ Øð ùô¯Çíå Õð Çç¾åÅ Ç×ÁÅÍ

ìðë êËä ÕÅðé ÇÕÃÅé» ù êÅäÆ êÌåÆ î¹ôÕñ» ÁÅ

ÇÂà ç½ðÅé Õ¹Þ ×¹àÕÅ ÃÅÇÔì òÆ ìÚÅ ñ¶

ÃÕçÆÁ» ÔéÍ À°é·» é¶ ÇÕÃÅé» ù ÇÕÔŠܶ ÇÂö

×Â¶Í ÇÂà ç½ðÅé ܯ Á¾×-ì¹ÞÅÀ± Áîñ¶ é¶ üÃåÆ

åð·» ÚñçÅ ÇðÔÅ å» À°é·» ù ÁÅ ðÔ¶ ×ðîÆ ç¶

ÇçÖÅÂÆ ì¶ÇîÃÅñ ÃÆÍ Á¾×-ì¹ÞÅÀ± ÁîñÅ ÕðÆì ç¯

î½Ãî ñÂÆ Ô¹ä 寺 ÔÆ ÇåÁÅðÆ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ

Çî§à» Çò¼Ú ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì êÔ¹§Ú Ç×ÁÅ å¶ À¹êð¯º

À°èð êÅäÆ ìÅð¶ ÇÚ¿åÕ» é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÃàÆ å¶

þñÆÕÅêàð é¶ òÆ ÕËîÆÕñ ù¾à Õ¶ Á¾× Óå¶ ÕÅì±

ÃÈ ì ¶ ù êÅäÆ ìÅð¶ ÇÖÁÅñ ð¼ Ö ÇçÁ» éçÆÁ» ç¶

êÅÇÂÁÅÍ ÇÂà î½Õ¶ Ô¹ä ê¹Çñà ÇÂà էî ñÂÆ Ü¹àÆ

ç¹ÁÅñ¶ ìä ðÔÆÁ» ÇÂîÅðå» Çò¼Ú Õà½åÆ ÕðéÆ

Ô¯ÂÆ þ ÇÕ ÇÕå¶ ÇÂÔ îåí¶ç» Ü» ÂÆðÖÅ ÕðÕ¶ å»

ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ Ö¶åÆìÅóÆ ÇòíÅ× ç¶ îÅÇÔð ðñë òÅÇÂà

éÔƺ Ô¯ÇÂÁÅÍ

é¶ ÇÕÔÅ ÇÂé·» ÇÚåÅòéÆÁ» ù Á¼Ö¯º-êð¯Ö¶ å» éÔƺ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ êð ÁÃƺ ð¼ì Á¼×¶ Õð òÆ ÃÕç¶

Heating & Cooling Fundaments Ltd. Truck Mounted Unit for Furnace & Duct Cleaning We Clean & Repair:

For All Your Comfort We Install:

* Ducts Cleaning * Hot Water Tank * Humidifiers * Furnaces * Electronic Air Cleaners * Hot Water Tanks * Programable Thermostat * Gas Fireplace & Air-conditions * Sealed Dampers Hot Water Tank Installation within 24 hours

24 Hours Emergency Service www.hcfl.ca

Sukhbans Jakhu: (403) 690-8639 All services are provided by certified gas fitter journeyman

Ô»Í ÇêÛñ¶ ÕÅëÆ Ã 寺 ÁñìðàÅ Çò¼Ú ÃðçÆÁ» ù ؼà ìðë å¶ ×ðîÆÁ» Çò¼Ú ؼà îÆºÔ ÇÂà çÅ î¹¼Ö ÕÅðé ìä ÇðÔÅ ÔËÍ êð ìÔ¹åÆ ÇÚ¿åÅ çÆ òÆ ñ¯ó éÔÆºÍ Õ½ä ÜÅä¶ îÆºÔ Ç÷ÁÅçÅ êËä éÅñ Ãí êñ» Çò¼Ú ÔÆ áÆÕ Ô¯ ÜÅò¶Í À°èð ×ðî ÃðçÆÁ» ÕÅðé î¼Ûð» å¶ Ô¯ð ÇìîÅðÆÁ» 寺 òÆ ìÚ¶ ðÇÔä çÆ ñ¯ó ÔËÍ

Çòç¶ôÆ ÇÃ¾Ö Üæ¶ìç§ ÆÁ» ò¾ñº¯ Ã¯è» òÅñÅ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ð¾ç Ú³ â Æ×ó· - ÁîðÆÕé ×° ð ç¹ Á ÅðÅ êz ì ³ è Õ Õî¶àÆ Áå¶ Ô¯ð ç¶ô» Çò¼Ú ìËᶠÇÃ¾Ö ÁÅ×±Á» Áå¶ Üæ¶ì§çÆÁ» é¶ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ò¾ñ¯º ïè Õ¶ ñÅ×± ÕÆå¶ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ù éÅîé÷±ð ÕðÇçÁÅ ê¹ðÅä¶ ÔÆ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ù î§éä çÆ ×¾ñ ÕÔÆ þÍ Çç¼ñÆ ×°ðç¹ÁÅðÅ êzì³èÕ Õî¶àÆ, ÁîðÆÕé ×°ðç¹ÁÅðÅ êzì³èÕ Õî¶àÆ, ÕËé¶âÅ-ÁîðÆÕÅ çÆÁ» êz î ¹ ¼ Ö Çü Ö Ã¹ à ÅÇÂàÆÁ», ï± ð êÆÁé ×° ð ç¹ Á ÅðÅ êzì³èÕ Õî¶àÆÁ» Ãî¶å ç¹éÆÁ» íð çÆÁ» ò¾Ö-ò¾Ö ÇÃ¼Ö Ã³ÃæÅò» é¶ Ã¯è» ç¶ é» Ô¶á éÅéÕôÅÔÆ ÕËñ§âð ç¶ ÇÔ³çÈÕðé ç¶ ïåé» ù êÈðÆ åð·» ÖÅðÜ ÕðÇçÁ» ÁÃñÆ éÅéÕôÅÔÆ ÕË ñ § â ð-B@@C Áé° Ã Åð ÔÆ ×°ðê¹ðì å¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ ÇçÔÅó¶ îéÅÀ°ºç¶ ðÇÔä ç¶ îå¶ êÅà ÕÆå¶ ÔéÍ


Mar.17- Mar.23/ 2010

Ç

The Charhdi Kala 19


Mar.17- Mar.23/ 2010

Ç

The Charhdi Kala 20

sMnI suprmwrkIt


Mar.17- Mar.23/ 2010

Ç

The Charhdi Kala 21


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 22

MEDICAL MD & VETERINARY DEGREE PROGRAMS

* Programs to meet the needs of HIGH SCHOOL and COLLEGE graduates. * More than a half a century old well-recognized and established European medical and veterinary universities.

* Programs recognized by National Committee on Medical Education and Accreditation and US Department of Education. * 100% financial aid is available. The US government provides subsidized loans to qualified students in our programs. * Approved by New York Medical Education Board for clinical training in the state of New York. (A state with a high number of residency positions.) * Medical and veterinary clinical clerkships/training in the USA. * Smaller class size with tradition European tutorial style education. * Program offers opportunity to earn dual degrees - MD Ph.D., MD MBA, MD MSHA, MD MPHA, etc. * Much safer campus environment, compared to many campuses in the USA, allowing to retain and strengthen cultural identities. * English Language curriculum matches to major American medical and veterinary schools. * An excellent opportunity for hands-on participation for extensive training and experience. *Alumni holding very good positions all over the USA.

Making World-Class Physicians & Veterinarians Today, For Tomorrow’s World

When it comes to medical a veterinary education, our programs set standards for excellence. With cooperation from European universities, Hope Medical Institute brings you a unique, unmatched opportunity at your doorstep.

APPLY NOW! FOR FALL 2010 CLASSES

HOPE MEDICAL INSTITUTE 11835 Rock Landing Drive, Newport News, VA 23606

PH: (757) 873-3333 FAX: (757) 873-6661 www.hopemedicalinstitute.org

CB Brothers Transport, Calgary Opened New Truck and Trailer Repair Shop úéð Áêð¶àð» çÆ ñ¯ó ÔË ÕËñ×ðÆ å¯º ÇòéÆêËμ× Áå¶ ÕËñ×ðÆ å¯º òËéÕ±òð å¼Õ Mobile Service Provided

ÁÅêä¶ àð¼Õ Ü» àð¶ñð çÆ ÇÕö òÆ åð·» çÆ î¹ð¿îå Áå¶ Ã¶ëàÆ ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ : çðôé ÇÃ³Ø ìÅá ÁÜÆåêÅñ ÇÃ³Ø (D@C) DGH-DFAB D@C-B@G-AA@H Toll Free: 1-877-207-1151 2515, Centre Avenue, South East, Calgary T2A 2L1

Open 7 Days A Week


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 23

ÕËéâ ¶ ÆÁé ÇÃ¼Ö Ãà¼âÆ÷ å¶ àÆÇÚ¿× Ã¹ÃÅÇÂàÆ òñ¯º éò¶º òð·¶ Óå¶ ÃîÅ×î

ÃðÆ ÓÚ B@@C 寺 êÌòÅÇéå éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð å¶ âÅÕ ÇàÕà ÜÅðÆ

ÃðÆ (ê̯. ×¹ðÇò¿çð ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ) - êÇÔñÆ

éò¶º òð·¶Ó ù ÜÆ ÁÅÇÂÁ» ÁÅÖÇçÁ», ÕËé¶âÆÁé

Ç×ÁÅ ÃîÅ×î ïÅç×ÅðÆ Ô¯ Çé¼ìÇóÁÅÍ ÃðÆ ç¶ ×ð˺â

ÇÂà ç½ðÅé Ò×¹ðÈ ×Ì¿æ å¶ ×¹ðÈ ê³æÓ ù ÃîðÇêå

Ú¶å ÿîå éÅéÕôÅÔÆ EDB òÅñ¶ Ççé ÒÇÃ¼Ö Õ½î ç¶

ÇÃ¼Ö Ãà¼âÆ÷ å¶ àÆÇÚ¿× Ã¹ÃÅÇÂàÆ òñ¯º ÕðòÅÇÂÁÅ

åÅÜ ì˺հÇÂà ÔÅñ ÓÚ ð¼Ö¶ ÇÂà ê̯×ðÅî ç½ðÅé ÿé

ê̯. çðôé ÇÃ³Ø ÖÅñÃÅ, çÆÁ» ê³æÕ Ã¶òÅò» ñÂÆ

B@@C 寺 ê³æ òñ¯º êÌòÅÇéå å¶ ÃÌÆ ÁÕÅñ åÖå

ÒâÅÕ ÇàÕàÓ çÃî¶ô ê³ÜÅìÆ ÃÕÈñ ç¶ ìÅéÆ ÇêÌ¿ÃÆêñ

ÃÅÇÔì 寺 ñÅ×È éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ÜËÕÅÇðÁ» çÆ

Ã. çñÆê ÇÃ³Ø Ç×¼ñ, ÕÅîÅ×ÅàÅîÅðÈ Çòô¶ Óå¶ êÆ.

×È¿Ü Çò¼Ú ÇðñÆ÷ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ À°¼Ø¶ ÇòçòÅé ê̯.

ÁËÚ. âÆ. Õðé òÅñ¶ âÅ. êÈðé ÇóØ, Ã. Çéðîñ

ÁàÅðéÆ ×°ðêåò³å ÇÃس ê³é± é¶ Çâê¯ðà¶ôé ç¶ Ô°Õî ð¼ç ÕðòŶ ëðÆî»à (ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ) - BG Ü°ñÅÂÆ B@@D

×¹ðîÆå ÇÃ³Ø ÇàòÅäÅ, Ã. ×¹ðçðôé ÇÃ³Ø åÅåñ¶,

ÇÃ³Ø òËç ÇòÕà¯ðÆÁÅ, Ã. ÇéðòËð ÇÃ³Ø Ã¿èÈ å¶ Ã.

ÁàÅðéÆ ê³é± é¶ ì¯ðâ Á¼×¶ ÇÂÔ òÆ çñÆñ

Ã. çÇò¿çð ÇÃ³Ø Øà½óÅ, Ã. ù¼ÚÅ ÇÃ³Ø ê¹ð¶òÅñ

ÁîðÆÕ ÇÃ³Ø ÃÔ¯åÅ òñ¯º ÜÅðÆ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ À°Õå

ù é»Ô Õð Çç¼åÆ ÃÆ, ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ã

Çç¼åÆ ÇÕ ÇÂîÆ×z¶ôé Ü¼Ü é¶ ÇÂÔ ×ñåÆ

Áå¶ ðÇÜ¿çð ÇÃ³Ø ã¼à é¶ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ÜÅðÆ

ôÖÃÆÁå» å¯ º ÇÂñÅòÅ Ô¯ ð é» ì¹ ñ ÅÇðÁ» Çò¼ Ú

é¶ êÅÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕ ÔñëÆÁÅ

ÕÆåÆ ÔË ÇÕ À°Ã é¶ ç¶ò ðÅÜ ÇÖñÅë ÇÂÔ

ÕðÇçÁ» ÁÅà êÌ×àÅÂÆ ÇÕ ÇÃ¼Ö Ã¹ÃÅÇÂàÆÁ» å¶ å¶

ùÃÅÇÂàÆ ç¶ êÌèÅé Ã. ÃåéÅî ÇÃ³Ø Ü½Ôñ, Ã.

ÇìÁÅé ÇòôòÅÃï¯× éÔƺ ÔË

ÇñÇÖÁÅ ÇÕ ç¶ò ðÅÜ ÇÖñÅë ÇòôòÅÃ

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔìÅé êÌî¹¼Ö ÇçÔÅó¶ ÇÂà Áé°ÃÅð

Ôð×¹ðÚ¶å ÇÃ³Ø Ç×¼ñ, Ã. dzçðÜÆå ÇÃ³Ø ì˺Ã, Ã.

ÜçÇÕ A@ éò³ìð B@@E ù ì¯ðâ

Õðé ï¯× å¼æ éÔƺ Ôé ÇÕÀ°ºÇÕ

îéÅ Õ¶ ç¹ÇìèÅò» Öåî Õðé׶Í

ÕŒôîÆð ÇÃ³Ø ÁÅÇç Ãî¶å ÕÂÆ ôÖÃÆÁå» é¶ ÇüÖ

ÁÅë ÇÂîÆ×z¶ôé ÁêÆñ÷ é¶ Õ¶Ã

ÇÂîÆ×z¶ôé Ü¼Ü Û¯àÆÁ» Û¯àÆÁ» ×¼ñ» Óå¶

ÕËé¶âÆÁé ÇÃ¼Ö Ãà¼âÆ÷ å¶ àÆÇÚ¿× Ã¹ÃÅÇÂàÆ

ù òÅêà ÇÂîÆ×z¶ôé Ü¼Ü Õ¯ñ í¶Ü

Çéðíð Õðç¶ ðÔ¶ å¶ À°Ô ÁçñÅå Çò¼Ú

òñ¯º ÃîÅ×î ç¶ Ã¿ÚÅñÕ Ã. ××éçÆê ÇÃ³Ø é¶

Çç¼åÅ ÃÆÍ ì¯ðâ é¶ êÅÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕ

À°Ã çÆ êÛÅä ÃÅìå Õðé Çò¼Ú éÅÕÅî

ì¯ñÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃîÅ×î ÓÚ ÔÅ÷ð Üæ¶ì¿çÆÁ»

ÇÂîÆ×zôé Ü¼Ü é¶ ÇòôòÅà Õðé

ðÔ¶ Í ÇÂà Óå¶ ì¯ ð â ÁÅë ÇÂîÆ×z ¶ ô é

ÃÌÆ ÁÕÅñ åÖå ÃÅÇÔì çÆ Ãðò¯åîåÅ å¶ À°æ¯º

ï¯× å¼æ éÔƺ ê¶ô ÕÆå¶Í ÇÂà 寺

ÁêÆñ÷ é¶ ÁêÆñ ù ÃòÆÕÅð ÕðÇçÁ»

êÌ ò ÅÇéå ðÇÔå îðïÅçÅ Óå¶ êÇÔðÅ ç¶ ä ñÂÆ

ìÅÁç ÇÂö նà Çò¼Ú D ëðòðÆ

նà ù òÅêà ÇÂîÆ×z¶ôé Ü¼Ü Õ¯ñ í¶Ü

òÚéì¼è Ôé, êÌ¿å± ÇÃÁÅÃÆ çìÅÁ Ô¶á ÔÅñ ÔÆ ÓÚ

Çç¼åÅÍ BF ÜéòðÆ B@A@ ù ì¯ðâ

À°æ¯º ñ¶ ëËÃÇñÁ» çÅ Çòð¯è Õðç¶ Ô¯Â¶, ÃÌÆ ×¹ðÈ

ÁàÅðéÆ ê³é± çÆÁ» çñÆñ» éÅñ ÃÇÔîå

×Ì¿æ ÃÅÇÔì ìðÅìð ÇÕö òÆ ê¹ÃåÕ ù îÅéåÅ ç¶ä

ù ÇÂîÆ×z¶ôé Ü¼Ü é¶ ç¶ò ðÅÜ çÆ ÁÃÅÂÆñî Áð÷Æ

B@@H ù ÇÂîÆ×z¶ôé Ü¼Ü é¶ ÇÂ¼Õ òÅð ë¶ð ç¶ò ðÅÜ çÆ ÁÃÅÂÆñî

âÆ ÁËÕà åÇÔå éÔƺ ÁÅÀ°ºçÅÍ

ÁàÅðéÆ ×¹ðêåò¿å ÇÃ³Ø ê³ù

ìÅð¶ Áð÷Æ ù éÅ îé÷Èð Õð Çç¼åÅ ÃÆÍ

Ô¯ Ç×ÁÅ å¶ ÇÂîÆ×z¶ôé Ü¼Ü çÆ À°Ã ×¼ñ ù ð¼ç Õð

ÇÂîÆ×z¶ôé Ü¼Ü òñ¯º ç¶ò ðÅÜ ç¶ Õ¶Ã ù

Çç¼åÅ ÇÕ ç¶ò ðÅÜ ÇòôòÅà Õðéï¯× éÔƺ ÔË å¶

éÅîé÷Èð Õðé 寺 ìÅÁç À°Ã ù Çâê¯ðà Õðé çÅ

éÅñ ÔÆ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¶ò ðÅÜ Óå¶ ìÆå¶ Ã Çò¼Ú íÅðå

Ô°Õî Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÃÆ êð ÇÂà 寺 ìÅÁç ÁàÅðéÆ

Çò¼Ú î¹Õ¼çîÅ Ú¼ÇñÁÅ ÃÆÍ ÁàÅðéÆ ê³é± é¶ ÇÕÔÅ

×° ð êåò³ å Çó Ø êù é¶ ì¯ ð â ÁÅë ÇÂîÆ×z ¶ ô é

ÇÕ ÇÃ¼Ö Á÷ÅçÆ ñÇÔð ç¶ Ãîðæé ñÂÆ ç¶ò ðÅÜ ù

ÁêÆñ÷ Á¼×¶ ÁêÆñ Õð ÕÆåÆ å¶ Çâê¯ðà¶ôé ç¶

íÅðå Çò¼Ú ÕÂÆ Ç×zëåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ å¶ íÅðåÆ

Ô°Õî ð¼ç ÕðòÅÂ¶Í ÁàÅðéÆ ê³é± é¶ Ãëñ åðÆÕ¶

ê¹ÇñÃ é¶ À°Ã Óå¶ ÇÜÃîÅéÆ å½ð Óå¶ åô¼çç ãÅÇÔÁÅ

éÅñ çñÆñ Çç¼åÆ ÇÕ ç¶ò ðÅÜ é¶ ÁÃÅÂÆñî ñÂÆ

ÃÆÍ ÁàÅðéÆ ê³é± é¶ ÃëñåÅ éÅñ çñÆñ Çç¼åÆ ÇÕ

ÁÅêäÆ Áð÷Æ D ÁÕå±ìð B@@D 寺 êÇÔñ» çÅÇÂð

ç¶ò ðÅÜ ç¶ ÔñëÆÁÅ ÇìÁÅé ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ ÇÂÔ

ÕÆåÆ ÃÆ, ÇÂà ñÂÆ ÇÂÔ Õ¶Ã B@@E ç¶ ðÆÁñ ÁÅÂÆ

Ã¼Ú ÔË ÇÕ íÅðå Çò¼Ú À°ÃçÆ ÜÅé ù ÖåðÅ ÃÆÍ

ù ð¼ç Õðç¶ ÔËÍ

Ü×å ù éò¶º òð·¶ çÆÁ» î¹ìÅðÕ» Çç³ÇçÁ» ê³æÕ Ú¹ä½åÆÁ» ñÂÆ ÃÅòèÅé ÕÆåÅÍ

ÃÅâÆ ò˵ìÃÅÂÆà Óå¶ êÈðÅ ÁÖìÅð êó·¯ :

cknewsgroup.com

ÇÃÁÅàñ ÇÂñÅÕ¶ Ü» dzâÆÁÅéÅ Ãà¶à Çò¼Ú ÇÕö òÆ åð·» çÆ êÌÅêðàÆ ÖÌÆçä ñÂÆ íð¯Ã¶ï¯× éÅî

Gurinderjit S. Purewal Cell: 206-391-4089 Always Remember for Professional, Friendly and Best Services for Real Estate Call:

Skyline Properties, Inc.Kent WA 98031 Office: 253-479-6646 Email:GPurewal@gmail.com

$1.5 Truck stop with McDonald in Midwest US. Financing available

Gurinderjit S. Purewal

4 hotel listings $2-$5million in Indiana and Washington. Seller financing available.

SBA and USDA loan possibilty with good cash flowing businesses. For more information: Call Gurinderjit S. Purewal @ 206-391-4089

Harjit (Harry) Saroya Real Estate Agent

* Buying or selling * Residential or Investment ⁄Ë•‹ •‚≈≈ flÊ‚Ã “aÙçÒ‡á‹, ŒÙ‚ÃÊáÊ •Ã flœË¶ ‚flÊflù ‹ÔÀ ‹® ⁄Ò¡Ë«Òb‡Ë•‹ ¡ù ßáflÒ‚≈◊Òb≈ “aÊ“⁄≈Ë π⁄ËŒÀË „Ùfl Ãù •˜¡ „Ë „⁄¡Ëà ‚⁄Ù¶ áÊ‹ ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù:

Tel:403-250-2882 (24 hrs) Bravo Realty Cell:403-615-0247 2335-30th Ave., NE, Calgary, AB T2E 7C7 Fax: 403-250-5339 Email saroya@telus.planet.net


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ìæ¿ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ ÛåðÛÅÇÂÁÅ Ô¶á ÃËÕðÅî˺௠Çò¼Ú ×¹ðÈ ðÇòçÅà ê¹ðì ç½ðÅé ÇòôÅñ é×ð ÕÆðåé ÃËÕðÅî˺௠(Ô¹Ãé ñó¯ÁÅ ì¿×Å) - Ôð òð·¶ îéŶ Ü»ç¶ ÃÌÆ ×¹ðÈ ðÇòçÅà ׹ðê¹ðì ç½ðÅé ÁËåÕ» òÆ ÇðÀ± ǦâÅ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ ÛåðÛÅÇÂÁÅ Ô¶á ê³Ü ÇêÁÅÇðÁ» çÆ Á×òÅÂÆ Çò¼Ú ÇòôÅñ é×ð ÕÆðåé çÅ ÁÅï¯Üé ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà ç½ðÅé ò¼Ö ò¼Ö íÅÂÆÚÅÇðÁ» çÆÁ» ÿ×å» é¶ ÇÂà é×ð ÕÆðåé Çò¼Ú íÅðÆ Ç×äåÆ Çò¼Ú ôîÈñÆÁå ÕÆåÆÍ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ çÆ Ã¹Ú¼ÜÆ Á×òÅÂÆ Çò¼Ú Ôð Õ¿î ÇÃ¼Ö ðÇÔå îÇðïÅçÅ Áé°ÃÅð ÃÌ Æ ×¹ ð È ×Ì ¿ æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ Á×òÅÂÆ ÓÚ é¶ ê ð¶ é×ð ÕÆðåé çÆ Á×òÅÂÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ ê³Ü ÇêÁÅð¶ Çê¼Û¶ î¹¼Ö ëñ¯à éÅñ å°ð ðÔÆ Ã¿×åÍ

ÚÅÇó·ÁÅÍ ÇÂà é×ð ÕÆðåé 寺 êÇÔñ» ÃÌÆ ÁÖ³âêÅá ÃÅÇÔì çÆ ñóÆ ç¶ í¯× êŶ ׶ Áå¶

ÕÅðÜ» ç½ðÅé ò¼Ö ò¼Ö êÌì¿èÕ» çÆ ÇâÀ±àÆ ñ×ÅÂÆ

Áå¶ âËé ñË×ðé Õ»×ðà À°îÆçòÅð òÆ ÔÅ÷ð ÃéÍ

×¿é¶ ç¶ ðà çÅ ò¶ñäÅ ñÅ Õ¶ åÅ÷¶ ðà çÆ Ã¶òÅ

çÆòÅé ÃÜŶ ×Â¶Í ÇÜà ç½ðÅé ò¼Ö ò¼Ö ì¹ñÅÇðÁ»,

×ÂÆ ÃÆ, ÇÜà ù êÌì¿èÕ» é¶ ìÅÖÈìÆ ÇéíÅÇÂÁÅÍ

ÇÂà î½Õ¶ ò¼Ö ò¼Ö ÿÃæÅò», ÇÜé·» Çò¼Ú ×¹ðç¹ÁÅðÅ

ÕÆåÆ ×ÂÆÍ

ÕÆðåéÆ ÜÇæÁ», ãÅâÆ ÜÇæÁ» é¶ ×¹ðìÅäÆ ÕÆðåé

ÇòôÅñ é×ð ÕÆðåé ç½ðÅé î¹¼Ö îÇÔîÅé òܯº

ÃÅÇÔì çÃî¶ô çðìÅð ÃËÕðÅî˺à¯, ìðÅâôÅÔ ð¯â

ÇÂà ç½ðÅé ê̶î Ú¹¿ìð òñ¯º êÌÕÅÇôå ÕÆåÅ

ÕÆåÅ Áå¶ ÇÂÇåÔÅà Ãðòä ÕðòÅÇÂÁÅÍ ÇÂé· »

Õ»×ðÃîËé ²âÅ. ÁËîÆ ì¶ðÅ, ÃËé¶àð âÆé ëñ¯ÇðÃ

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃËÕðÅî˺à¯, ÇÃ¼Ö ï±æ ÁÅë ÁîðÆÕÅ ÁÅÇç

Ç×ÁÅ ÒÁ³ì¶çÕð àÅÂÆî÷Ó Õ»×ðÃîËé òñ¯º ÇðñÆ÷

×¹ðÈ éÅéÕ éÅî ñ¶òÅ Çüֻ ù B@A@ çÆ îðçîô¹îÅðÆ ìÅð¶ ÁêÆñ

òñ¯º ò¼Ö ò¼Ö ¦×ð ñ×Ŷ ×Â¶Í ñ¼Ûð ìÌçð÷ òñ¯º

ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

×ñËéðÅÕ, ÇéÀ±ÜðÃÆ - Çüֻ ù ×¹ðç¹ÁÅðÅ êÌì¿è ç¶ éÅñ éÅñ Õ½îÆ Ãî¼ÇÃÁÅò» çÅ òÆ ÇèÁÅé ð¼ÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÜò¶º AA Ãå¿ìð 寺 ìÅÁç Çüֻ ù ×ñåëÇÔîÆ çÅ ÇôÕÅð Ô¯äÅ ÇêÁÅ, ÇÕÀ°ºÇÕ Çüֻ ìÅð¶ êÈðÆ ÜÅäÕÅðÆ éÔƺ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ ÇÂé·» Á½Õó» ç¶ Ô¼ñ ñÂÆ ìÔ¹å À°êðÅñ¶ Õðé çÆ ñ¯ó ÔËÍ Ô¹ä B@A@ çÆ

ÖÅñÃÅ Õ¶Áð ëÅÀ±ºâ¶ôé òñ¯º ñÅà ¶ºÜñà ÇòÖ¶ îðçîô¹îÅðÆ Ãì¿èÆ îÆÇà³× Ô¯ÂÆ ñÅà ¶ºÜñÃ, ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ (Ü×ÜÆå ÇÃ³Ø ì˺Ã) - ÇêÛñ¶ Ççéƺ ÖÅñÃÅ Õ¶Áð ëÅÀ±ºâ¶ôé çÆ ×¹ðç¹ÁÅðÅ

îðçîô¹îÅðÆ ç¶ ëÅðî Øð» Çò¼Ú ÁÅÀ°ä¶ ô¹ðÈ Ô¯ ׶ Ôé, êð ÇÃ¼Ö ôô¯ê³Ü Çò¼Ú Ôé ÇÕ ëÅðî ç¶ êÌôé é§ìð I Óå¶ ÕÆ íÇðÁÅ ÜÅò¶, ÇÜà éÅñ ÁîðÆÕÅ Çò¼Ú Çüֻ çÆ ò¼ÖðÆ Ç×äåÆ Ô¯ ÃÕ¶Í ÇÂà À°ñÞä ç¶ Ô¼ñ òÅÃå¶

ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ îÆÇà³× Ô¯ÂÆ, ÇÜÃ

ÃÌÆ ×¹ðÈ ÇÃ³Ø ÃíÅ ×ñËéð½Õ ç¶ îÆå öòÅçÅð ܯ×Å ÇÃ³Ø é¶ àðÅÂÆ Ãà¶à çÆÁ» ×¹ðç¹ÁÅðÅ êÌì¿èÕ Õî¶àÆÁ»

Çò¼Ú ÃÅð¶ ñÅà ¶ºÜñà ¶ðƶ

çÆ AC îÅðÚ Ççé ôÇéÚðòÅð ù ÇÃ³Ø ÃíÅ ÕÅðàð¶à ÇòÖ¶ îÆÇà³× ì¹ñÅÂÆ ×ÂÆ, ÇÜà Çò¼Ú å±ëÅéÆ ìÅðô çÆ

ç¶ ×¹ ð ç¹ Á ÅðÅ ÃÅÇÔìÅé» ç¶

êÌòÅÔ ÕÆå¶ ì×Ëð A@ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔìÅé ç¶ é°îÅÇÂ³ç¶ êÔ¿¹Ú¶Í

é°îÅdzÇçÁ» é¶ ÇÔ¼ÃÅ ÇñÁÅ,

ï±éÅÂÆÇàâ ÇüÖÃ, ÇÃ¼Ö ï±æ ÁÅë ÁîðÆÕÅ Áå¶ ÁÕÅñÆ çñ Á³ÇîÌåÃð é¶ òÆ íÅ× ÇñÁÅÍ Õ°¼ñ BF

ÇÜà ù ÃðçÅð ×¹ðçÆê ÇóØ

é°îÅdzÇçÁ» é¶ ÔÅ÷ðÆ «ÁÅÂÆÍ ç¯ Ø³à¶ Ú¼ñÆ ÇÂà îÆÇà³× Çò¼Ú ׿íÆðåÅ éÅñ ÇòÚÅð» Ô¯ÂÆÁ», ÇÜà Çò¼Ú

îÇñÕ Áå¶ ìÆìÆ Ç³çðÜÆå Õ½ð

ï±éÅÂÆÇàâ ÇüÖà Üæ¶ì¿çÆ, ܯ Õ°çðåÆ ÁÅëå» Çò¼Ú Çüֻ ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ îÅéòåÅ çÆ Ã¶òÅ ÕðÕ¶ Çüֻ

é¶ Ã¿ ì ¯ è é ÕÆåÅÍ ÇÂà Çò¼ Ú

çÆ ç¹éÆÁ» Çò¼Ú êÛÅä ìäÅÀ°ºçÆ ÔË, ç¶ òÕÆñ» Ã. ÜÃêÌÆå ÇÃ³Ø é¶ ÃìÈå» Ãî¶å ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÁÃƺ Çüֻ çÆ

îðçîô¹îÅðÆ

ò¼ÖðÆ Ç×äåÆ Õðé ñÂÆ îðçîô¹îÅðÆ îÇÔÕî¶ ù êàÆôé çðÜ ÕðòÅÂÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ ÃðìÿîåÆ éÅñ ÇÂÔ ëËÃñÅ

é°îÅÇÂ³ç¶ é¶ ÜÅäÕÅðÆ Çç¼åÆ

ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÕ êÌôé é§ìð I ç¶ Ãí 寺 æ¼ñ¶ ÇÜ¼æ¶ Ãî Áçð ð¶Ã - ÇêÌ¿à ð¶Ã ÇñÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË, À°µæ¶ ÇÃðë

Áå¶ ÃîÈÔ Çüֻ ù ÇÂà Çò¼Ú

îÆÇà³× Çò¼Ú ÇÔ¼ÃÅ

ÇÃ¼Ö ÔÆ ÇñÖäÅ ÔËÍ ÇÂÔ òÆ ëËÃñÅ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ï±éÅÂÆÇàâ ÇüÖà Üæ¶ì¿çÆ îðçîô¹îÅðÆ îÇÔÕî¶ éÅñ

ÇÔ¼ÃÅ ñËä ñÂÆ ê̶ÇðÁÅ Áå¶

ñËä òÅñ¶ ÇüÖ

ðÅìåÅ ð¼Ö Õ¶ Çüֻ çÆ Ç×äåÆ çÆ êËðòÅÂÆ Õð¶ Áå¶ Çüֻ ç¶ Øð-Øð å¼Õ ÒÇüÖÓ ÇñÖä çÆ ÁêÆñ îÆâƶ

ÇÂÕ¼åð ԯ¶ Çüֻ ç¶ ÃòÅñ»

ðÅÔƺ í¶Üä çÆ Ç´êÅ Õð¶ŒÍ ÇÂà ÕÅðÜ òÅÃå¶ ï±éÅÂÆÇàâ ÇüÖÃÜ çÆ îçç ×¹ðç¹ÁÅðÅ êÌì¿èÕ Õî¶àÆÁ»

ç¶ ÜòÅì Çç¼å¶Í ÇÂà îÆÇà³× çÅ î³åò ÇÂÔÆ ÃÆ ÇÕ ÃîÈÔ ÇÃ¼Ö ÁÅ×ÈÁ» ù ÇÂà ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ç¶äÆ, ܯ

Õðé×ÆÁ»Í Á³å Çò¼Ú ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÇÃ³Ø ÃíÅ ç¶ î¹¼Ö Ã¶òÅçÅð Ã. Õ¶òñ ÇÃ³Ø é¶ ÁŶ êåò¿ÇåÁ» çÅ è¿éòÅç ÕÆåÅÍ

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔìÅé» Çò¼Ú Ô¯ðé» ù òÆ ÜÅ×ðÈÕ Õð ÃÕäÍ

îÈÔð¶ Ö¹¼ñ·Æ ÔË ÃÕ¶ñ, ÇÕå¶ êË Ü¶ éÅ éÕ¶ñ, éÅñ öëàÆ Ú¼ñƺ 屿 î¶ð¶ î¼ñ, ìÅÂÆ ÜÆ Ô½ñÆ Ô½ñÆ Ú¼ñÍ

NEW MOON EXPRESS LTD

ÇòíÅ×

ç¶

NEW MOON EXPRESS LLC (USA) WASHINGTON

We are hiring Owner Operators fromWashington state for Flatbed & Dry Vans (Short Haul) We do Long/Short Hauls

ÁÃƺ òÅÇô³×àé Ãà¶à 寺 ëñËà ìËμâ Áå¶ âðÅÂÆ òËé» ç¶ ôÅðà ÔÅñ Õ¿î ñÂÆ ¿úéð Áêð¶àð ÔÅÇÂð Õð ðÔ¶ Ô»Í Email: binny@sbtrucking.ca WWW.SBTRUCKING.CA

WE PAY FUEL SURCHARGE

Contact BINNY @ 604-308-8885 Toll F r ee 1-800-423-5085 Fr Office Address: 12403 Old Yale Road, Surrey BC V3V 3X9 Canada


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 25

THE VOICE OF PUNJAB

CHARHDI KALA

KHALISTAN CALLING

INTERNATIONAL

#6-7743-128th Street, Surrey, B.C. V3W 4E6

Ph. (604) 590-6397

Fax. (604) 591-6397

Are geo-political developments forcing India’s crafty Chanakiyan rulers to give up on their chauvinistic Afghanistan adventure and the 2008 Indo-U.S. ‘Nukes-for-Mangoes’deal? Washington D.C. Wednesday March 17, 2010: The statement yesterday, by Ms. Meira Kumar, the Speaker of the Lok Sabha (Lower house of the Indian Parliament) that she had received a request from the government that it did not intend to introduce the Civil Liability for Nuclear Damage Bill, 2010, enactment of which liability law is one of the three key requirements without which the infamous Indo-U.S. ‘Nukes-for-Mangoes’ nuclear deal (concluded in September 2008 and opposed by every Sikh accept Prime Minister Manmohan Singh) can not become operational. Some political observers say that the government had mooted the above Bill whose unstated purpose - the sole purpose in fact - is to enable the US nuclear industry to secure multi-billion dollars worth Nuclear Reactor business in the Indian market. This legislation was drafted by the Indian government despite U.S. President Obama’s reluctance to transfer “dual-use technology” to India which India wants. The above development – the pause - is good news for the people of the Sikh homeland of Punjab, Khalistan, (who have been under Indian occupation since August 1947, kept captive behind a barbed-wire ’Berlin Wall’ built by India on Punjab’s Western border) and who face an existential threat - because of Punjab’s geographical location and India’s chauvinism - from any nuclear confrontation / war between India and Pakistan or India and China. Sikh opposition to the nuclear deal has been ‘broadcast’ repeatedly, over the past three years, during the lobbying effort of the Washington-based Khalistan Affairs Center, which effort was mustered against the Indo-U.S. ‘Nukesfor-Mangoes’ deal. The above postponed Bill, according to the Chennai-based HINDU newspaper, ‘provides for establishment of a Nuclear Damage Claims Commission which is meant to serve U.S. interests. (> http://www.thehindu.com/2010/03/16/stories/2010031659150100.htm <) The fatal flaw according to reports in the Indian media, in the Civil Liability for Nuclear Damage Bill, 2010, is the perspective. They say that, “the law proposes to channel all legal liability in case of a nuclear accident in India on to the nuclear power plant operator concerned. In turn, the operator’s own individual liability is limited to Rs.500 crore regardless of the scale of the accident or of his own negligence.” As the Hindu newspaper pointed out in it’s editorial yesterday, “the aim of any reasonable nuclear liability law (> http://www.hindu.com/2010/03/16/stories/ 2010031655641000.htm <) should be to provide adequate and speedy compensation to the victims of a nuclear accident – the Indian citizens who would be at risk. It must be to use the concept of tortuous liability to incentivise the adoption of best safety practices by all those involved in the nuclear supply chain, be they equipment or raw material suppliers, transporters, or power plant operators. The cap on liability is tantamount to an unwarranted and counter-productive subsidy for the nuclear power industry. Moreover, under the guise of providing quick compensation, the victims will be deprived of any agency in the process. Their ability to move even an Indian court of law in the event of inadequate compensation would be severely compromised, a fatal infirmity with the bill, given that many of the damages a nuclear accident might cause may not manifest themselves within the 10-year period stipulated in the law for filing claims”. The HINDU editorial goes on to mention that, ‘in the absence of such a law, (the Nuclear Damage Bill, 2010) U.S. equipment suppliers will not be able to provide India components like reactors. But then Russia and France, as suppliers, do not face any such problem. The issue with U.S. suppliers cannot be resolved by selling out the interests of the people of India - and the government must stiffen its spine to make this absolutely clear.” End of HINDU Editorial! According to some media reports the Indian government had mooted the new legislation on last Monday whose unstated purpose - some say, sole purpose - is to enable the US nuclear industry to secure multi-billion dollars worth business in the Indian market. Ironically, the nuclear deal India signed with the US in 2008 lies unimplemented due to U.S. President Obama’s reluctance to transfer ‘dual-use technology’ to India, but it provided just the international non-proliferation framework Moscow needed (or France needs) to boost cooperation with Delhi on a range of sensitive areas such as reprocessing technology, joint thorium fuel cycle nuclear power projects and fast-neutron reactors. Readers may remember the Bhopal disaster which was an industrial catastrophe that took place at a pesticide plant owned and operated by an American company, Union Carbide, (UCIL) in Bhopal, Madhya Pradesh, India. Around midnight on December 3-4, 1984, the Union Carbide plant released methyl isocyanate (MIC) gas and other toxins, resulting in the exposure of over 500,000 people. Estimates vary on the death toll as is usual in India. The official immediate death toll was 2,259 and the government of Madhya Pradesh has later confirmed a total of 3,787 deaths related to the gas release. Bazaar whispers have always said that over ten thousand – mostly unwashed poor – died in the 1984 Bhopal disaster, which followed the November 1984 statesupervised bloody pogrom against the Sikh minority community, ordered by none other than the then Indian Prime minister Rajiv Gandhi, in which ‘riot’ (they call it) over ten thousand innocent Sikh men, women and children were put to death just because they looked like Sikhs. Reasons for the Lok Sabha Speaker’s above mentioned ‘cold-feet’ announcement – and the hasty deals struck last week with visiting Russian Prime minister Putin, (which include paying over U.S. $. 2.3 billion for a junky, obsolete, nearly 30-years-old, aircraft carrier – ‘Admiral Gorshkov’

From: Dr. Amarjit Singh 956- National Press Building Washington D.C. 20045 Ph: 202.637.9210 Fax: 202.637.9211 www.khalistan-affairs.org e-mail: kacwashdc@yahoo.com

- which Moscow had agreed to sell for a half billion U.S. dollars in 2004).- maybe indicates something else. Perhaps the reason for ‘cold feet’ in New Delhi on the Indo-U.S. ‘Nukes-for-Mangoes’ deal could be the latest developments in Afghanistan which has unnerved &/or scared the ‘Babus’ in the Indian External Affairs ministry in Delhi. Some political observers in Delhi, are predicting an Indian fiasco in Afghanistan, in the on-going developments there. If this happens it could wipe out a billion and half U.S. dollars worth of official Indian investments and an annual four billion U.S. dollars drugs/ gems smuggling and money-laundering operation. This smuggling racket is run from the ‘safety’ of the five announced Indian diplomatic Consular missions in land-locked Afghanistan) and numerous unannounced ‘missions’ scattered in a land-locked barren country with a psychohistory. The highest mountain range in Afghanistan is named Hindu-Kush mountains, (killer of Hindus) a name published in every map of Afghanistan, in every Atlas, published in the world – and not without reason - as there are historical reasons. With the above background one can understand the recent 2-days long visit of the shrewd Russian Prime minister Vladimir Putin, to Delhi, who will shortly again assume the office of President of Russia. According to M K Bhadrakumar, a retired diplomat of the Indian Foreign Service, (who served as Indian Ambassador to the Soviet Union, South Korea, Sri Lanka, Germany, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kuwait and Turkey) “Moscow can help by alleviating Delhi’s near-total diplomatic isolation over the Afghan problem and putting the brakes on a Taliban takeover in Kabul that is fine-tuned by Pakistan. By virtue of its role as a permanent member of the UN Security Council, Russia has a say in any Afghan settlement. Ambassador Bhadrakumar went on to reveal the panic in Delhi by claiming that, “Afghanistan is a thorn in the flesh. The Indian elites feel let down. Arguably, even the boisterous American lobby in the Indian elites would feel embarrassed as their prognosis of the US and India living happily ever after comes unstuck in the face of icy cold geopolitical realities. The Indian government cooperated with the US to an astonishing degree by dovetailing their Afghan policy with the US’s Af-Pak objectives; by ‘breaking down walls and bureaucratic obstacles between the two countries’ intelligence and investigating agencies’. India also scrupulously avoided any sort of coordination with other regional countries such as Russia, Iran or China lest that might irritate Washington. Nonetheless, the Obama administration is gearing up to engage the Taliban in league with the Pakistani military. That was not the impression the Indian Prime Minister Manmohan Singh got during his ‘state visit’ to Washington last November. The US officials may explain that the Indians have a fixation about the Taliban and Pakistani military. But the Indians simply do not see any significant shift in the Pakistani military’s mindset towards jihadi groups operating in the region. Putin suggested while in Delhi that Indians’ view of Pakistan as a state sponsoring terrorism needs to be mellowed. From the Russian perspective, Pakistan is a key player in the great game in Central Asia. Moscow (and Beijing) will remain wary of driving Pakistan into isolation as a client state of the US. Curiously, India’s dependency on the US is only helping to strengthen Pakistan’s geopolitical positioning. Islamabad estimates that the US regional strategies in Afghanistan can work only with its cooperation and it expects in return that Washington accommodate Pakistan’s aspirations as a regional power”. <!—[if !supportLineBreakNewLine]— ><!—[endif]—> No doubt, India’s Afghan policy is at a crossroads. Assumptions behind the establishment thinking in Delhi in the recent years are fast withering amid the evolving situation in Afghanistan and India’s growing security concerns. But more worrisome for Delhi is the fact that Afghan President Karzai has begun seeking help from Pakistan. The fault lies entirely, according to Ambassador Bhadrakumar with the Indians in having failed to support Karzai in recent months. Delhi backed a losing candidate, former Afghan Foreign minister, Abdullah Abdullah in last year’s presidential elections on the facile assumption that Washington wished to see Abdullah in power in Kabul. That was a disastrous error of judgment, says Bhadrakumar. Karzai is expected to unfold a road map on reconciliation within the next six weeks. President Karzai hopes to hold a loya jirga (grand council) on April 29, 2010, with a view, as he put it, to “get guidance from the Afghan people on how to move forward towards reintegration and reconciliation [with the Taliban]”. The two-day visit by India’s National Security Advisor, Shivshankar Menon, to Kabul about two weeks ago took place in the immediate context of the lethal ‘suicide bombers’ strike on Indians working in Kabul, on February 26, but it underscored the need for a comprehensive rethink on Delhi’s Afghanistan policy. Indeed! It is obvious that India’s morally repugnant rulers, in their stupid ambition, to outflank Pakistan, forgot to ‘divide their ambitions by their limitations’ in Afghanistan, and as is their wont, have once again let down the Sikh community of Afghanistan who have been living (and prospering) in that land-locked barren country since the time of Guru Baba Nanak. The Sikhs of Afghanistan WILL survive! And prosper again, as soon as a democratic buffer state of Khalistan is established in the Sikh Homeland of Punjab which will act as a ‘bridge’ between South and Central Asia, and beyond, via a friendly Pakistan. WE SIKHS ALWAYS SURVIVE as we know how to survive. Khalistan Zindabad


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 26

ÇéÀ±ÜðÃÆ ç¶ ×°ðçòÅðÅ çôî¶ô çðìÅð ÇòÖ¶ éò¶º ÃÅñ çÆ ÁÅîç Óå¶ Çòô¶ô ÃîÅ×î ÕÅðàð¶à (ÔðÜÆå ÇÃ³Ø ðà˺âÅ)- íÅò¶º ÇÕ

ó×å îÇÔÃÈà Õð ðÔÆ ÃÆ

çÆ èðåÆ Óå¶ Çé¼Õð» òÅÇñÁ» òñ¯º êð¶â Õ¼ãä

å¶÷ îÆºÔ Áå¶ ÔòÅ ç¶ Þ¼Öó é¶ ìÔ°å ÃÅð¶ ÇÂñÅÕ¶

ÇÕ Çü Ö Õ½ î éÅñ ÇÚ¼ à ¶

òÅñ¶ Áå¶ B@ ÃÅñ ñ¯Õ» éÅñ óå ÜðéËñ ÇÃ³Ø çÆ

Çò¼Ú Ø°¼ê Ôé¶ðÅ Õð ð¼ÇÖÁÅ ÃÆ êð ÇéÀ±ÜðÃÆ ç¶

Ççé è¼ÕÅ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ

ôÔÅçå ìÅð¶ ÞÈá ì¯ñä òÅñ¶ ñ¯Õ ÔÆ Ôé, ÇÜÔó¶

×°ðçòÅðÅ çÃî¶ô çðìÅð ÇòÖ¶ ÇÃ¼Ö Õ½î ç¶ éò¶º

ÔËÍ âÅÕàð ÁîðÜÆå ÇóØ

ÇÂà ÕËñ§âð çÆ Çòð¯èåÅ Õðç¶ ÔéÍ âÅÕàð

ÃÅñ ù ÜÆ ÁÅÇÂÁ» ÁÅÖä òÅñÆÁ» ó×å» ìÔ°å

é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ éÅéÕôÅÔÆ

ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø é¶ ÃòÅñ ÕÆåÅ, Ü篺 ÇÃ¼Ö çÆ Ôð

À° å ôÅÔ éÅñ ×° ð È Øð ÇòÖ¶ êÔ° ³ Ú ÆÁ»Í ôÅî ù

ÕËñ§âð çÅ Çòð¯è Õðé

êÇÔñÈ å¯º ÇòÚÅð ò¼ÖðÆ ÔË å» Çëð À°Ã ù À°Ôç¶

ðÇÔðÅà ÃÅÇÔì ÜÆ ç¶ êÅá å¯ º ìÅÁç EDAò¶ º

òÅñ¶ ñ¯Õ ÇÃ¼Ö Õ½î ç¶ Çî¼åð

Ççé ÇçÔÅó¶ ÁÅêäÆ îð÷Æ éÅñ ÇÕÀ°º éÔƺ îéÅÀ°ä

éÅéÕôÅÔÆ ÕËñ§âð ù ÁñÇòçÅ ÁÅÖ Õ¶ EDBò¶º

éÔƺ Ô¯ ÃÕç¶Í À°é·» é¶ ÁËö

Çç¼å¶ Ü»ç¶Í À°é·» é¶ ÇÂà ù ×°ñÅîÆ çÆ ÇéôÅéÆ

ñ¯ Õ » çÆ êÇÔÚÅä ìÔ° å

ç¼ÇÃÁÅ, À°é·» ÕËñ§âð Çòð¯èÆ À°é·» åÅÕå» ç¶ ÇÂÃ

ù Ú ¼ Ü ¶ ã³ × éÅñ ÕðÅÂÆ,

åðÕ ù ñ§î¶º Ô¼æÄ ÇñÁÅ, ÇÜÔó¶ ÇÂÔ ÕÇÔ³ç¶ Ôé ÇÕ

çÅ ÃòÅ×å Õðé ñÂÆ çÆòÅé ÃÜŶ ×Â¶Í ÇÂé·»

ÃîÅ×î ù ÿì¯èé Õðç¶ Ô¯Â¶ ì¹ñÅð¶

çÆòÅé» Çò¼Ú ê³æ ç¶ éÅîòð ðÅ×Æ Ü¼ÇæÁ» é¶ Ã³×å ù ð¼ìÆ ÕÆðåé éÅñ ÇéÔÅñ ÕÆåÅÍ ÜÇæÁ» Çò¼Ú

âÅÕàð ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ AIIH Çò¼Ú

×°ð» é¶ å» ÕËñ§âð ìäÅÇÂÁÅ éÔƺ, Ô°ä ÇÂà çÆ

íÅÂÆ ×°ðÚðé ÇÃ³Ø Çç¼ñÆ òÅñ¶, íÅÂÆ ÇÕðêÅñ

ÇÃ¼Ö ê³æ ç¶ êzÇüè ÇòçòÅé Áå¶ ì¹ñÅð¶

ô̯îäÆ Õî¶àÆ òñ¯º ÇÂà ÕËñ§âð ù êzòÅé×Æ Çç¼åÆ

ÕÆ ñ¯ó êË ×ÂÆ ÔËÍ âÅÕàð Ô°ð» é¶ ÃòÅñ Öó·Å

ÇÃ³Ø Á³ÇîzåÃð òÅñ¶, íÅÂÆ îéêzÆå ÇÃ³Ø ç¶ Üæ¶ é¶

âÅÕàð ÁîðÜÆå ÇóØ, ÇÜÔó¶ ÇÕ òÅÇô³×àé 寺

×ÂÆ ÃÆ Áå¶ ÖÅñö çÆ C@@òƺ ôåÅìçÆ Ã AIII

ÕÆåÅ ÇÕ ÇÔÜðÆ ÕËñ§âð Ô÷ðå î¹Ô³îç 寺 ìÅÁç

ÕÆðåé Õðé Çò¼Ú ôÅîñ ÃéÍ ÕæÅ çÆ ÔÅ÷ðÆ íÅÂÆ

Çòô¶ô å½ð Óå¶ ÁŶ Ãé, é¶ ÁËö ã³× éÅñ

Çò¼Ú ÇÂà ù ñÅ×È ÕÆåÅ ÜÅäÅ ÃÆ êð À°Ã Ã

Çò¼Ú À°é·» ç¶ êËð¯ÕÅð» é¶ ÇåÁÅð ÕÆåÅÍ ÇÂö åð·»

ìñç¶ò ÇÃ³Ø é¶ Áå¶ íÅÂÆ ÜÃÇò³çð ÇÃ³Ø é¶ÕÆ é¶

éÅéÕôÅÔÆ ÕËñ§âð çÆ îÔ¼ååÅ ù ÇÃ¼Ö ÇÂåÔÅÃ

ÁÕÅñ åÖå ÃÅÇÔì ç¶ Üæ¶çÅð íÅÂÆ ðäÜÆå ÇóØ

ÔÆ ÂÆÃòÆ ÕËñ§âð òÆ ÂÆÃÅ îÃÆÔ é¶ éÔƺ ÇåÁÅð

íðÆÍ íÅÂÆ ÜÃÇò³çð ÇÃ³Ø é¶ ìÔ°å êzíÅòôÅñÆ ã³×

çÆ ð³×å ç¶ Õ¶ ó×å Á¼×¶ ê¶ô ÕÆåÅ ÇÕ ÃÅðÆ

ù Üæ¶çÅðÆ å¯º ñ»í¶ ÕðéÅ Áå¶ Áé§çê¹ð ÃÅÇÔì

ÕÆåÅ, À°Ô òÆ À°é·» ç¶ êËð¯ÕÅð» é¶ ÇåÁÅð ÕÆåÅ

×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì øðÆî»à ùêðÆî Õ½ºÃñ çÆ Ú¯ä Çò¼Ú ÃÅè ó×å Ãñ¶à çÆ íÅðÆ Çܼå

ÃÆÍ ÇÂà ñÂÆ Á×ð ÇÃ¼Ö ÁÅêä¶ ×°ðÈÁ» 寺 ìÅÁç

ç¶ éÅñ éÅéÕôÅÔÆ ÕËñ§âð çÆ ÔîÅÇÂå ÕÆåÆÍ

øðÆî»à (ìñÇò³çðêÅñ

ÕËêàé Ü°×ðÅÜ ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ-

ÇÃ³Ø õÅñÃÅ)- ×°ðç¹ÁÅðÅ

GC

ÃÅÇÔì øðÆî»à ùêðÆî

Ü¶å± Ãñ¶à ç¶ ÃîðæÕ» é¶ Çܼå À°å¶

Õ½ºÃñ çÆ Ú¯ä Çò¼Ú ÃÅè

î¯Ôð ñÅÀ°ä ñÂÆ ÇÃ¼Ö Ã³×å» çÅ

ó×å Ãñ¶à é¶ çÈÜÆ òÅð

è³éòÅç ÕðÇçÁ» ÇÂà ò¼âÆ Çܼå Óå¶

íÅðÆ Çܼå ÔÅÃñ ÕðÕ¶

åüñÆ çÅ êz×àÅòÅ ÕÆåÅ ÔËÍ

ÇðÕÅðâ ÕÅÇÂî ÕÆåÅ ÔËÍ

ÃÅè ó×å Ãñ¶à çÆ Çܼå Óå¶ õ°ôÆ

ÇÂÔ Ú¯ä ç¯ ÃÅñ ìÅÁç Ô°³çÆ ÔËÍ ÇÂà گä Çò¼Ú

íÅÂÆ ×°ðêÅñ ÇÃ³Ø Ô³ÃðÅ- BD@A

Çå³é Ãñ¶à» îËçÅé Çò¼Ú Ãé, êÇÔñ¶ é§ìð Óå¶ ÃÅè-

ê³æÕ Ãñ¶à

×°ðç¹ÁÅðÅ êzì³èÕ Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé ïÅçÇò³çð ÇóØ

ó×å Ãñ¶à, çÈܶ é§ìð Óå¶ ê³æÕ Ãñ¶à Áå¶ åÆܶ

íÅÂÆ ×°ðîÆå ÇÃ³Ø õÅñÃÅ - B@FF

å¶ Õ¯ÁÅðâÆé¶àð âÅ: ÇêzåêÅñ ÇÃ³Ø Ô°ð» ÇÕÔÅ ÇÕ

é§ìð Óå¶ Á÷Åç À°îÆçòÅð» çÆ Ãñ¶à îËçÅé Çò¼Ú

íÅÂÆ åÅðÅ ÇÃ³Ø Ç×¼ñ -AIIA

ÇÂÔ Çܼå ÃîÈÔ ÃËé øð»ÇÃÃÕ¯ ÖÅóÆ çÆ Ã³×å çÆ

ÃÆÍ ÃÅè ó×å Ãñ¶à ÇòÚñ¶ À°îÆçòÅð» å¶ ÇÂÃç¶

íÅÂÆ ×°ðÚðé ÇÃ³Ø îÅé-AIHF

Çܼå ÔË, ÇÜÃé¶ ÃÅè ó×å Ãñ¶à ç¶ À°îÆçòÅð»

Çòð¯èÆÁ» ù ÕzîòÅð ÇÂà åð·» ò¯à» êÂÆÁ»:

íÅÂÆ åðöî ÇÃ³Ø ì¼Ã»òÅñ¶-AIE@

íÅÂÆ Çéðîñ ÇÃ³Ø ìÅá, íÅÂÆ ÜÃÇò³çð ÇÃ³Ø Ü³âÆ,

ÃÅè ó×å Ãñ¶à

íÅÂÆ ×°ðî¶ñ ÇÃ³Ø ìÅá-AHIB

íÅÂÆ Ôðܯå ÇÃ³Ø õÅñÃÅ, íÅÂÆ çÇò³çð ÇÃ³Ø ÚÅéÅ

íÅÂÆ Çéðîñ ÇÃ³Ø õÅñÃÅ -BED@

Á÷Åç Ãñ¶à

å¶ íÅÂÆ ×°ðêÅñ ÇÃ³Ø Ô³ÃðÅ À°å¶ íð¯ÃÅ ÕðÕ¶ íÅðÆ

íÅÂÆ ÜÃÇò³çð ÇÃ³Ø Ü³âÆ - BECD

ìÆìÆ ÔðÇÃîðå Õ½ð-BCB

ò¯à» éÅñ À°é·» ù ÇÜåÅÇÂÁÅÍ

íÅÂÆ Ôðܯå ÇÃ³Ø õÅñÃÅ - BEAC

íÅÂÆ ÁòåÅð ÇÃ³Ø ÇîôéðÆ-HC

íÅÂÆ çÇò³çð ÇÃ³Ø ÚÅéÅ - BDBB

íÅÂÆ î¹ÇÔ³çð ÇÃ³Ø Á½ñÖ-GD

çÅ êz×àÅòÅ ÕðÇçÁ» ÁîðÆÕé

ÕËñ§âð ÇåÁÅð Õð ñËºç¶ Ôé å» éÅéÕôÅÔÆ ÕËñ§âð çÅ ç¹¼Ö ÇÕÀ°ºÍ éÅéÕôÅÔÆ ÕËñ§âð ù Ã¯è» ç¶ éÅî Ô¶á ìçñä çÆ ×¼ñ Óå¶ âÅÕàð ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø é¶ ×ÇÔð¶ ç¼°Ö Áå¶ ð¯Ã çÅ ÇÂ÷ÔÅð ÕÆåÅÍ À°é·» é¶ ÇÃ¼Ö Õ½î ù ÔñÈÇäÁÅ ÇÕ Á¼Ü Ãî» ÔË ÇÕ ÁÃƺ ×°ðÈ ×z³æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ Ûåð ÛÅÇÂÁÅ Ô¶á ÇÂ¼Õ î¹¼á Ô¯ Õ¶ À°é·» åÅÕå» çÅ ÃÅÔîäÅ Õðƶ, ÇÜÔóÆÁ» ÃÅⶠԼ Õ » Óå¶ âÅÕÅ îÅð ðÔÆÁ» ÔéÍ À° é · » é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅù ÁÅêäÆ Á÷Åç ÔÃåÆ ÕÅÇÂî ð¼Öä ñÂÆ Ç¼ÕÜ°àåÅ çÆ ñ¯ó ÔË Áå¶ ÃÅù ÃÅÇðÁ» ù ÇÂà ñÂÆ Ç¼Õî¼°á Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÂà ÇÂñÅÕ¶ Çò¼Ú Ô¯ð òÆ ÕÂÆ æÅò» Óå¶ éÅéÕôÅÔÆ éò¶º ÃÅñ ù B@@C Çò¼Ú ñÅ×È Ô¯Â¶ ÕËñ§âð î¹åÅÇìÕ îéÅÀ°ä ç¶ ÃîÅÚÅð Çîñ¶ ÔéÍ ÇéÀ±ïÅðÕ

寺

ÇÂñÅòÅ

ÇéÀ±ÜðÃÆ

猦

êËéÃñòÆéÆÁÅ Çò¼Ú éò¶º ÃÅñ ù ìÔ°å ôðèÅ éÅñ ÜÆ ÁÅÇÂÁ» ÁÅÇÖÁÅÍ ×°ðìÅäÆ Ãðòä ÕÆåÆ Áå¶ éò¶º ÃÅñ ç¶ ×ñ ÜËÕÅÇðÁ» ç¶ ÔÅð êŶÍ

Dashmesh Truck Driving School ràð¼Õ âðÅÇÂÇò¿× ÃÕ±ñ ÕËñë ¶ ð¯ éÆÁÅ ÃðÕÅð 寺 îÅéåÅ êÌÅêå ÔËÍ rñÅÇÂÃ˺à ñËä À°êð¿å ÁîðÆÕÅ çÆÁ» ò¼âÆÁ» Õ¿êéÆÁ» Çò¼Ú é½ÕðÆ çÆ ê¼ÕÆ ×ð¿àÆ ÔËÍ

Call for Special Sale!

Lathrop, Manteca, Tracy, Stockton ôÇÔð» ÇòÚÕÅð ê³ÜÅìÆ íðÅò» çÆ ê¹ð÷¯ð î³× Óå¶ Ö¯Çñ·ÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË

òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ å°ÃÄ ë¯é Õð ÃÕç¶ Ô¯ :

ðÇò¿çðÜÆå ÇÃ³Ø (ׯ×Æ)

Toll Free1-888-508-7825 or 209-924-4155


Ç

Mar. 17 - Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 27

ê³æ çÅ òÅñÆ Õñ×ÆÁ» òÅñÅ, éÆñ¶ òÅñÅ Ô¹ä ÁÃƺ êË׿ìð» ç¶ À°Ã ôÇÔéôÅÔ ìÅð¶ ÚðÚÅ Õð»×¶, ÇÜÃ é¶ ÖÅñÃÅ ê³æ ù ÃÅÇÜÁÅ Áå¶ êÅòé ìÆó ù ×¹ðÈ Ô¯ä çÆ êÇò¼åð êçòÆ ìÖôÆÍ ô¹ðÈ Çò¼Ú ÇÂ¼Õ Õæé ÕðéÅ ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ íÅò¶º éÆñ¶ òÅñ¶ çÅ ÜÆòé ÇÂÇåÔÅà çÆ ÃÅèÅðä åðåÆì Çò¼Ú ÇçÃçÅ ÔË, êð ÇÂà ÜÆòé çÆ ÚÅñ Áå¶ ÇÂÃç¶ ÖÅà î¯ó» ù ÇÂÇåÔÅÃÕ ØàéÅò» ç¶ ÃÅèÅðä åðÕ, çðôé çÆ êÌÚ¼ñå ÃÈÞ, ÕñÅ-ùÔÜ ù êðÖç¶ î¼ïÅð» Áå¶ îé¯ÇòÇ×ÁÅéÕ ÇçzôàÆ Çò¼Ú ãñ¶ åðÆÇÕÁ» çÆ ÁÅî ÇÂÕÇÔðÆ ÚÅñ Áé°ÃÅð ò¶ÖäÅ íÅðÆ ×ñåÆ Ô¯ò¶×Æ ÇÕÀ°ºÇÕ À°é·» çÆÁ» ÜÆòé ØàéÅò» çÆ ÇçôÅ-×åÆ ç¶ òÅêðé çÅ ðԼà ÃÈÞ Áå¶ éÆÞ ç¶ ÁÇÜÔ¶ ëËñÅú 寺 ÇÕå¶ Á׶ð¶ ÔËÍ ÃÅⶠÇòÚÅð Çò¼Ú 齺 ÃÇå×¹ð» ç¶ Õæé» Áå¶ ÕðéÆÁ» ç¶ ÃÈÖî ÇêÛ¯Õó Çò¼ Ú Öñ¯ å Å ÇÂñÅÔÆ Ô¹ Õ î Áå¶ ë¶ ð ÇÂÃçÅ ÔÆ

Òê³æ çÅ òÅñÆ - Õñ×ÆÁ» òÅñÅ éÆñ¶ òÅñÅÓ ê̯. ÔÇð³çð ÇÃ³Ø îÇÔìÈì ðÇÚå ê¹ÃåÕ ÒÃÇÔܶ ðÇÚú ÖÅñÃÅÓ çÅ ÇÂ¼Õ ÇÔ¼ÃÅ ÔËÍ ÇÃ¼Ö ÇÂÇåÔÅÃ, ëñÃë¶ Áå¶ ×¹ðìÅäÆ çÆÁ» ⱿØÆÁ» ÁÇèÁÅåîÕ ðî÷» çÆ ÃîÞ ð¼Öä òÅñ¶ ê̯. ÔÇð³çð ÇÃ³Ø îÇÔìÈì é¶ ÇÂà ÇÕåÅì Çò¼Ú çÃî¶ô ÇêåÅ ÃÅÇÔì ÃÌÆ ×¹ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ ç¶ ÜÆòé çÅ ÁÅêäÆ Ãð¯çÆ òÅðåÕ ðÅÔƺ ÇÃðÜäÅåîÕ ÇÚåðä ÕÆåÅ ÔËÍ ×¹ðÈ ÃÅÇÔì ç¶ ÜÆòé éÅñ Ãì¿Çèå Áé¶Õ» êÌîÅÇäÕ ÃÅÖÆÁ» ç¶ òðéä Ã À°é·» é¶ Áé¶Õ» íðî í¹ñ¶ÇÖÁ» ù çÈð Õðé ç¶ éÅñ-éÅñ ÃÅÖÆÁ» ç¶ ÁÇèÁÅåÇîÕ Áå¶ êðÅí½ÇåÕ êÃÅð» ù òÆ ÁÇå ç¶ åÖñÆÕÆ Ô¹Ãé Çò¼Ú ð¿× Õ¶ ê¶ô ÕÆåÅ ÔËÍ ×¹ðÈ ÃÅÇÔìÅé ç¶ ÜÆòé éÅñ Ãì¿Çèå ÃÅÖÆÁ» çÅ ÇÃ¼Ö èðî ñÂÆ úéÅ ÔÆ îÔ¼åò ÔË ÇÜ¿éÅ ÇÂÃñÅî Á³çð Ô÷ðå î¹Ô¿îç ÃÅÇÔì çÆÁ» ÔçÆû çÅ ÔËÍ ÃÅÖÆÁ» çÆ î½ÇñÕåÅ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÂé·» ðÅÔƺ Çéð¿ÕÅð çÆ ÔÃåÆ Áå¶ ôÕåÆ ù èðåÆ ç¶ Ççzô» ðÅÔƺ ÃÅÕÅð ðÈê Çò¼Ú À°ÜÅ×ð Ô¹¿ç¶ ԯ¶ ÇçÖÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ AD ëðòðÆ ù ÁÅêä¶ Áé¶Õ» Çî¼åð-ÇêÁÅÇðÁ», ÃÕ¶-Ãì¿èÆÁ» Áå¶ êÅáÕ» ù ÇòÛ¯óÅ ç¶ Õ¶ ÁÕÅñê¹ðÖ ç¶ Úðé» Çò¼Ú ÜÅ ÇìðÅܶ ê̯. ÔÇð³çð ÇÃ³Ø îÇÔìÈì òñ¯º ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇÃ¼Ö ÇÂÇåÔÅà Áå¶ ëñÃë¶ çÆ î½ÇñÕ ê¶ôÕÅðÆ éÅñ êÅáÕ» çÆ ÜÅä-êÛÅä ÕðÅÀ°ä ñÂÆ ÁÃƺ À°é·» çÆ ÇÕåÅì ÒÃÇÔܶ ðÇÚú ÖÅñÃÅÓ çÅ ÇÂ¼Õ ÇÔ¼ÃÅ ÇÂ¼æ¶ ÛÅêä çÆ Ö¹ôÆ ñË ðÔ¶ Ô»Í ÁÅà Õðç¶ Ô» ÇÕ êÅáÕ ÇÂà 寺 ìÅÁç À°é·» çÆÁ» Ô¯ð ðÚéÅò» ù òÆ â±¿Ø¶ ÇèÁÅé Áå¶ éÆÞ éÅñ êó·é׶Í

-ÿêÅçÕ

ìÖÇôô Çò¼Ú êñÇàÁÅ ðÈê éÆñ¶ òÅñ¶ ç¶ ÇÂÇåÔÅÃ

ÁÃîÅé ÃÅë ÃÆ Áå¶ åÅð¶ ÇñôÕ ðÔ¶ ÃéÍ À°Ã á§âÆ

ÁÅê çÆ î¹ìÅðÕ Ô÷ÈðÆ Çò¼Ú Öñ¯å¶ Ãé, ÇÂôÅðÅ

Ãׯº ÷îÅÇéÁ» À°µå¶ Ô¯ä òÅñÆ ÇîÔð Çê¼Û¶ å» é½º

Çò¼ Ú À° µ íð¶ ÜÆòé-éÕô» çÅ ÇÃðÜäÔÅð ÔË ,

ÇîÔðìÅé ð¹¼å Çò¼Ú êË׿ìð» ç¶ ôÇÔéôÅÔ é¶ îÅåÅ

ÕÆåÅÍ ×¹ÜðÆ é¶ ÜÅä ÇñÁÅ, ÇÕ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø éÅéÕ

ÃÇå×¹ð» çÆ Ã¿êÈðé ÃÆðå, Áîñ çÆ Ô¹ÃÆé Çç¼Ö,

ÁðæÅå À°é·» çÅ ÇÂÇåÔÅÃÕ ÜÆòé ÇÕö ÁËö ìÅåéÆ

×¹ÜðÆ ç¶ Øð ù ð½ôé ÕÆåÅÍ Çì´îÆ Ã¿îå AGBC

çÅ ÁÅÖðÆ éÅî ÔË Í Õ° Þ ÇçÔÅó¶ êàé¶ áÇÔðé

ÇèÁÅé-À°âÅðÆÁ» çÆ À°âÅðÆ Áå¶ ÒÃÚ ÕÆ ò¶ñÅÓ

Áîñ çÅ Áé°ÃÅðÆ ÔË, ÇÜÃçÆ ê¹ôàÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì

ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ Áå¶ Ô÷ðå ÂÆÃÅ çÅ AFFFò» ÿé ÃÆÍ

Çê¼Û¯º ×¹ðÈ å¶× ìÔÅçð ÃÅÇÔì ÇÂÕ¼ñ¶ ÔÆ ê³ÜÅì

çÅ ÇÂ¼Õ ÇÂ¼Õ ëËÃñÅ ÃÆÍ êð Õñ×Æèð ÜÆ Ü篺 ì¼Ú¶

ç¶ çËòÆ Çéïî ÃçÆòÆ ðÈê Çò¼Ú Õðç¶ ÔéÍ éÅñ ÔÆ

À°é·» ç¶ Üéî Ã Øð Çò¼Ú À°é·» çÆ çÅçÆ éÅéÕÆ

ò¼ñ ÇÂà åð·» å°ð ê¶, ÇÜò¶º ×¹ðÈ éÅéÕ ÃÅÇÔì

Ãé, ÷îÅÇéÁ» À°µå¶ Ô¯ä òÅñÆ ÇÂÔ ÁÃÆî ÇîÔð

ìÅìðÆ ÜñÅñ ç¶ À°åÅð-ÚóÅò» éÅñ (ÇÜé·» çÅ

Áå¶ îÅîÅ ÇÕðêÅñ Ãé Áå¶ À°é·» ç¶ ÇêåÅ ×¹ðÈ å¶×

êÇðòÅð ù Û¼â Õ¶ ¦îÆÁ» À°çÅÃÆÁ» Õðé ñÂÆ

î» ç¶ åé-îé Çò¼Ú ðîÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ, À°Ã ç¶ éÕô» çÆ

çÅðôÇéÕ ê¼èð À°µå¶ ÕÆåÅ Ç÷Õð ÜøðéÅîÅ òÅñÆ

ìÔÅçð ÃÅÇÔì À°Ã ò¶ñ¶ ÁÃÅî Çò¼Ú ÃéÍ À°é·» çÆ

å°ð ÜÅÇÂÁÅ Õðç¶ ÃéÍ ì¼ÚÅ êàé¶ ÔÆ ÇðÔÅ, î»

êÇò¼åðåÅ, ÇÂõñÅÕ çÆ ÃçÅ×Æ Áå¶ ìÚé» çÆ

ÇÕåÅì Çò¼Ú ÖÅà å½ð Óå¶ Çîñ¶×Å) ÇÂà ìÅåéÆ

Üéî çÆ ðÅå¶ êàé¶ Çò¼Ú òÃç¶ Ã¿å» Áå¶ ëÕÆð» çÆ

Áå¶ çÅçÆ À°ÃçÆ Ã¿íÅñ ÕðçÆÁ» Ãé Áå¶ îÅîÅ

ÇîáÅà ìäÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ - ×¼ñ ÕÆ À°Ã ç¶ ²â±¿Ø¶ ÇÖÁÅñ

Áîñ çÅ ÇÂ¼Õ ÖÅà Ãì¿è ðÇÔ³çÅ ÔËÍ çÈܶ êÅö ÇÂÔ

éƺçð Çò¼Ú ÇÂ¼Õ Çî¼áÆ Çî¼áÆ ÜÅ× æðæðÅÔà ÕðçÆ

ÇÕðêÅñ Øð çÆ ç¶ÖíÅñ ð¼Öç¶ ÃéÍ

Çò¼Ú êÈðÆ åð·» Ü÷ì ÃÆÍ çÈܶ ñë÷» Çò¼Ú Õñ×Æèð

ìÅåéÆ Áîñ ÇòôÅñ ×¹ðÈ éÅéÕ Áîñ çÅ

ðÔÆ, íÅò¶º À°é·» ù ÇÂÔ êåÅ å» éÔƺ ÃÆ ñ×çÅ ÇÕ

Üç ×¹ðÈ ìäé 寺 êÇÔñ» ×¹ðÈ å¶× ìÔÅçð

ç¶ ìÚêé çÆ ÇçÃçÆ Ã¹¿çðåÅ çŠܶ ÃÈÖî ðÈê ïîÅ

ÇéðÇòØé Áé°ÃÅðÆ Ô¯ä ÕðÕ¶ ×¹ðÈ-ÜÆòé ù òÆ

ÕÆ Ô¯ä òÅñÅ ÔË, êð Áäí¯ñ ÔÆ À°Ô ÇÂ¼Õ ÁÚ¶å

ÃÅÇÔì ÜÆ ìÅìÅ ìÕÅñÅ ÇòÖ¶ Á³åð ÇèÁÅéÆ ð¿×

ÜÅäéÅ Ô¯ò¶, å» ÇÂÔ î» ×¹ÜðÆ ç¶ ÇÃîðé çÆÁ»

À°Ã éÅñ ÇÂÕùð ð¼ÖçÅ ÔË Áå¶ ìÅìðÆ ÜñÅñ éÅñ

ÇÜÔÆ À°âÆÕ Çò¼Ú Õç¶ Ã¹¼å¶ Áå¶ Õç¶ ÜÅ×ç¶ ðÔ¶Í

Çò¼Ú ÇðÔÅ Õðç¶ Ãé, À°ç¯º î» ×¹ÜðÆ é¶ òÆ ÇÃîðé

ⱿØÅÂÆÁ» 寺 Çìé» Ô¯ð ÇÕå¶ éÔƺ ÃÆÍ

êð Ãïç íÆÖé ôÅÔ ÇÚôåÆ, ܯ ê¯Ô ùçÆ

çÆÁ» Õ°¼ñ ÿ×ÆåÕ â±¿ØÅä» Çò¼Ú ÁÅêä¶ îé ù

ÇÜÀ°º ÔÆ Õñ×Æèð é¶ Üéî ÇñÁÅ, êàé¶ ç¶

òÆÔòƺ ÃçÆ Çò¼Ú Õñ×ÆÁ» òÅñ¶ ç¶ ÜÆòé-

üåòƺ ù ôÇÔð Á³ìÅñÅ ç¶ é¶ó¶ Õ°óÔÅî Çê³â Çò¼Ú

ܯóÆ ð¼ÇÖÁÅ ÃÆÍ ÇÜò¶º îðçÅéÅ ×¹ðÈ éÅéÕ ÃÅÇÔì

Áé°íòÆ ê¹ðô» ù ÇÂ¼Õ ÁÚ¶å ܶÔÆ Çî¼áÆ ÇÖ¼Ú êËäÆ

ÃîÅÚÅð» Ãì¿èÆ Ç×ÁÅéÆ ÕðåÅð ÇÃ³Ø ÕñÅÃòÅñÅ

áÇÔÇðÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ, é¶ ÁÅêä¶ îÅÁðøåÆ ð¿× Çò¼Ú

éÅñ ¦î¶ Ãëð» Çò¼Ú À°îð íð å°ÇðÁÅ, ÇÂ³Þ ÔÆ î»

ô¹ðÈ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆÍ Ü篺 òÆ Õ¯ÂÆ ì¼Ú¶ ù ò¶ÖçÅ, À°Ã ç¶

ç¶ ç¹ôà çîé êÌÕÅô Áå¶ íÅÂÆ òÆð ÇÃ³Ø ÜÆ ç¶

ÁÃñ ðÅ÷ ù êÅ ÇñÁÅÍ À°Ãç¶ è¹ð Á³çð Õ¯ÂÆ åÆìð

×¹ÜðÆ çÆ À°µÚÆ Ã¹ðÇå ×¹ðÈ å¶× ìÔÅçð ÃÅÇÔì çÆ

Ɀض ðÃ-ïÇîÁ» Çò¼Ú Õ¯ÂÆ Áì¯ñ êð ôÆðƺ

Õñ×Æèð ÚîåÕÅð é¶ ÇÕö Ô¼ ç å¼ Õ À° ê ð¯ Õ å

ÇÖ¼Ú êÂÆ Áå¶ À°Ã ç¶ Áé°íò Á³çð ÃÇîÁ» ç¶ ÁÅÖðÆ

¦îÆ-çÆðØ Ú¹¼ê ç¶ Á³×-Ã¿× ðÔÆÍ À°Ãù é½ò¶º

æðæ¼ðÅÔà ÜÅ×çÆÍ ÁÕñ Ãí êðÇçÁ» ù ÚÆð Õ¶

ÇçzôàÆÕ¯ä çÆ ÃÚÅÂÆ ù ÃîÇÞÁÅ ÔË, êð ÇÂà ÃÚÅÂÆ

êË׿ìð ç¶ ÁÅÀ°ä çÆ Ã¼ç À°µáÆÍ À°Ô ìÔ¹å ì¹¼ãÅ

éÅéÕ ç¶ Ôð ð¿× çÆ êÛÅä ÃÆ Áå¶ ×¹ðÈ éÅéÕ-

ÔÕÆÕå çÆ ð½ôéÆ Çò¼Ú ÁÅ Ü»çÆÍ Ã¹ðÇå À°Ã î³Ç÷ñ

ù êÌå¼Ö Õðé Ã ÕÂÆ òÅð ÃîÕÅñÆ êÌíÅò» ç¶

ÃÆ, ï èðåÆ çÅ Ãëð î¹ÕÅÀ°ä 寺 êÇÔñ» À°Ãç¶ îé

Ã¼Ú À°Ã ç¶ ÃÇÔÜ çÅ ÇÔ¼ÃÅ ìä Ç×ÁÅ ÃÆŒÍ À°µÚ¶

À°µå¶ êÔ¹¿Ú Ü»çÆ, ÇÜà î³Ç÷ñ çÆ À°Ã ù åñÅô

ÔÅòÆ Ô¯ä ÕÅðé Áå¶ ÕÂÆ òÅð ÇÕö õÅà ÿçðí

Çò¼Ú çÃò¶º éÅéÕ ù ò¶Öä çÆ ÇÃ¼Õ êËçÅ Ô¯ÂÆÍ

ÇÂõñÅÕ çÆÁ» êÅÕ éÃñ» À°Ãç¶ Øð Çò¼Ú òÃä

Ô¹¿çÆÍ ÇèÁÅé ÇÂö ÇÂôà ù êÅ ñ˺çÅ, ÇÜà ñÂÆ ÇÕ

ç¶ ÷¯ð êÕó ÜÅä ÕÅðé ÇÂé·» øÕÆð-ÃÆðå é¶Õ

À°Ãé¶ Õ°Þ î¹ðÆç» ù Ü×ÅÇÂÁÅ Áå¶ Ã¹ìÔ Ãò¶ð¶

ñ¼×ÆÁ», À°Ã çÆ Õ¯îñ ÇìðåÆ Çò¼Ú ê¹ðÅä¶ êÈðì

À°Ô Ô¿íñ¶ îÅðçÅ ÇðÔÅ ÃÆÍ êàé¶ ç¶ Áé¶Õ» ñ¯Õ»

ÇÂéÃÅé» ù êÈðé ÃëñåÅ éÔƺ ÇîñÆÍ ìÇÚ¼åz éÅàÕ

êàé¶ ò¼ñ Ú¼ñä çÆ Ç¼ÛÅ ç¼ÃÆÍ êÆð çÆ ðÈÔÅéÆ

×¹ð» ç¶ çðìÅð Ãܶ ÃéÍ ì¶ôÕ À°ÃçÆ ÁÕñ ñåÆø

çÆ ïÅç Çò¼Ú ÇÂÔ ×¼ñ òÆ ÃîÅÂÆ ðÔÆ ÇÕ êÆð

(×¹îéÅî ÕòÆ), ×¹ð ïíÅ (ÃËéÅêåÆ), ×¹ðÇìñÅÃ

Á÷îå 寺 ÜÅ䱿 î¹ðÆç» é¶ À°Ã çÆ Ç¼ÛÅ Á¼×¶ ÇÃð

ðÅ÷» éÅñ íðÆ ÃÆ, êð ÁÅò¶ô ç¶ ì¶é÷Æð å¶Ü

íÆÖé ôÅÔ î¹ðÆç» çÅ ÕÅøñÅ ÃÜÅ Õ¶ ÇÕò¶º ÁÅê ç¶

(Õ¯ÇÂð ÇÃ³Ø Áå¶ Ã¹¼ÖÅ ÇóØ), ×¹ðçÅà ÇÃ³Ø çÆ

ÇéòÅ Çç¼åÅÍ êÔ¹ ë¹¼àä 寺 êÇÔñ» ëÕÆð» çÅ Çé¼ÕÅ

Çò¼ Ú À° Ã é¶ ò¶ Ç ÖÁÅ ÇÕ À° Ã ç¶ ÇÃð À° ¼ å ¶ çÃ

çÆçÅð ù ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ, ÇÕò¶º ÁÅêäÆ Ã¼ÚÆ î¹Ô¼ìå

òÅð, êÌÅÚÆé ê³æ êÌÕÅô (ðåé ÇÃ³Ø í¿×È), ×¹ð

ÇÜÔÅ ÕÅëñÅ êàé¶ ò¼ñ ðò» Ô¯ÇÂÁÅÍ Çå¿é îÔÆÇéÁ»

êÅåôÅÔÆÁ» çÆ ÇîÔð ÔËÍ çÈܶ Áðæ» Çò¼Ú íÅò¶º

çÅ ÃçÕÅ À°Ôé» çÆ Á³åð-ðî÷ éÅñ ÔîÕñÅî

ÃÈðÜ êÌÕÅô (ÿå¯Ö ÇóØ), ê³æ êÌÕÅô Áå¶ åòÅðÆÖ

Çê¼Û¯º À°Ã êÅÕ çðòÅ÷¶ Á¼×¶ ÜÅ ÃÜçÅ ÕÆåÅ, Çܼæ¶

î» ×¹ÜðÆ ç¶ Ç÷Ôé Çò¼Ú íÇò¼Ö çÆÁ» ÃæÈñ Áå¶

Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ Áå¶ ÇÕò¶º À°Ôé» ç¶ î÷·ì» ç¶ Ã¹¼Ú¶ ð¿×»

×¹ðÈ ÖÅñÃÅ (Ç×ÁÅéÆ Ç×ÁÅé ÇóØ) - Ãí ðÚéÅò»

ÇÕ ×¹ÜðÆ çÅ Ú¿é ÃÆÍ îÅåÅ, ÇÜÃé¶ ÁÅêä¶ êåÆ çÆ

ÇéÃÇÚå ðÈê-ð¶ÖÅò» çÆ Ç³é-Çì³é åðåÆì éÔƺ

À°µå¶ ÇîÔð ð¼Öä çÅ òÅÁçÅ ÕÆåÅ ÃÆÍ íÅò¶º À°é·»

×¹ðÈ ÃÅÇÔì ç¶ ìÅÔðî¹ÖÆ ÜÆòé ÇÂÇåÔÅà ù é°ÔÅð

òÆÔ ÃÅñ çÆ ¦îÆ Ú¹¼ê ù ÁÅêä¶ Á³çð òÃÅÇÂÁÅ

ÃÆ, êð À°Ã ù é½ò¶º éÅéÕ ç¶ ÇèÁÅé éÅñ ܹó¶

ù ÇÂÔ ×¼ñ ÇÕö ÇéÃÇÚå ðÈê Çò¼Ú å» ÃîÞ éÔƺ

ç¶ä òÅñ¶ ìÅåéÆ Áîñ çÅ Áé°íò ð¼ÖçÆÁ» Ôé,

Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ, é¶ Ô½ñÆ ÇÜÔ¶ Õ¯îñ ÁòÅ÷ Çò¼Ú ê¹¼ÇÛÁÅ,

Ô¯ä ÕðÕ¶ ×¹ðÈ éÅéÕ Ã¼Ú çÆ æðæðÅÔà çÅ åÆìð

ÃÆ êÂÆ, êð À°é·» Á³çð ÇÂà çÆÁ» Õ°Þ ðÔ¼ÃîÂÆ

êð êÇÔñÆÁ» ç¯ ðÚéÅò» Çò¼Ú ÕÅÇò-éÆÞ çÆ êðÅ-

ÒÒëÕÆð Çռ毺 ÁŶ Ôé?ÓÓ À°ºÞ À°Ã çÆ é÷ð çÆ

Áé°íò ÃÆ Áå¶ À°Ã çÆ ð¯÷ ÇçÔÅóÆ çÆ ÇÕðå

Û¯Ô» î½ÜÈç Ãé Áå¶ Õñ×Æèð çÅ çÆçÅð, À°é·»

ðÇÃÕåÅ çÆ ØÅà Ô¯ä ÕÅðé Áå¶ ìÅÕÆ Çò¼Ú Çìêð

Çéðîñ Ú¹¼ê é¶ Ãí Õ°Þ ÜÅä ÇñÁÅ ÃÆÍ ì÷¹ð×

Áå¶ ì¼ÇÚÁ», ÃÖÆÁ» Áå¶ ëÕÆð» Á¼×¶ ÕÆå¶ Ã¹Öé»

çÆ ÇéðîñåÅ ù åÅ÷Å Õð Çç³çÅ ÃÆÍ Ü¯ òÆ î¹ÃÅëð

ÿÃÕÅð çÆ ñ¶Ã Ô¯ä ÕðÕ¶ Õñ×ÆÁ» òÅñ¶ ç¶ ÜÆòé

ÇÚôåÆ ëÕÆð é¶ Áçì éÅñ Þ¹Õ Õ¶ ÁÅÇÖÁÅ ÒÒìÔ¹å

ÃÅÔîä¶ ×¹ðÈ éÅéÕ Áîñ çÆ ÁÃÆî é÷ð ÃÆ-

Áå¶ êÌç¶ÃÆ ì¼Ú¶ çÅ êÇÔñÆ òÅð çÆçÅð Õðç¶, À°é·»

çÆ åüñÆìÖô ê¶ôÕÅðÆ éÔƺ Ô¯ ÃÕÆÍ

ÇÂÃçÆ Ö¶â ç¶ ÜÅðÆ ðÇÔä çÅ çî íðçÅ ÔËÍ

ç¹ð¶Çâúº ê³ÜÅì òñ¯ºÍÓÓ íÅò¶º À°Ô ÜÅäçÅ ÃÆ ÇÕ

é÷ð, ܯ çû êÅåôÅÔÆÁ» ù üڶ 寺 üڶ ðÈê

ç¶ Ççñ Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ÁÇçzôà èÈÔ ê˺çÆ Áå¶ À°é·» ç¶

êË׿ìð» ç¶ ôÇÔéôÅÔ çÆ ÜÆòé åÃòÆð ù

îÅåÅ é¶ À°Ã ç¶ ÇÂðÅç¶ ù ÜÅä ÇñÁÅ ÔË, ë¶ð òÆ

Çò¼Ú ò¶Öä çÆ êÌåÆÕ ÃÆ, ܯ Ç´å Çò¼Ú ×¹ðÈ ×Ì¿æ

êËð îÇÔÃÈà Õðç¶, ÇÜò¶º ÷îÆé ÇÕö ÜñÅñ éÅñ

ê¶ô Õðé Ã ÁÃƺ ÇÂÔ çÅÁòÅ éÔƺ Õðç¶ ÇÕ

À°Ãé¶ Çå¿é îÔÆÇéÁ» ç¶ êË׿ìð ç¶ çÆçÅð çÆ Áð÷

ÃÅÇÔì çÆ ôÕñ ù ÷ÅÇÔð ÕðçÆ ÃÆ Áå¶ Ü¯ ð¼ìÆ

ê³Øð ðÔÆ ÔËÍ é¶ó¶ ç¶ ÖÈÔ À°µå¶ êÅäÆ íðçÆÁ»

ÁÃƺ À°é·» ç¶ ÜÆòé êÌåÆ ìäŶ À°êð¯Õå

ÕÆåÆÍ Áð÷ î³éÆ ×ÂÆ Áå¶ êÆð é¶ î» çÆÁ» ¦îÆÁ»

ðî÷» ù ÇÂéÃÅéÆ åÅðÆÖ Çò¼Ú ãÅñä çÅ Ç´ôîÅ

Á½ðå» ìÅñÕ ù ò¶Ö Õ¶ ÇÕö îÅÃÈî ÔËðÅéÆ ç¶ Ã¹êé¶

ÇçzôàÆÕ¯ä ù ÃëñåÅ ÃÇÔå ÃÅÕÅð Õð Ãջ׶Í

ìÅÔ» Çò¼Ú Ö¶âç¶ Õñ×ÆÁ» òÅñ¶ ç¶ Çé¼Õ¶ ܶԶ êËð

ð¼ÖçÆ ÃÆÍ Ã¯ ׯÇì³ç ÇÃ³Ø ç¶ Ã¿ÃÅð Çò¼Ú ÁÅÀ°ä

éÅñ íð Ü»çÆÁ»Í Ãí íñ¶ ñ¯Õ» ù À°é·» çÅ é»

Ô», ÃÈÖî åðÕ çÆ òð寺 Õðé Ã ÁÃƺ Çìêð-

ù êÅÕ Õ°ðÅé ò»× î¼æ¶ éÅñ Û°ÔÅÇÂÁÅ, Áå¶ ë¶ð

寺 êÇÔñ» ÔÆ î» ×¹ÜðÆ ç¶ åé îé Á³çð ÇÃîðé

ïÅç ðÇÔä ñ¼×ÅÍ

ÿÃÕÅð 寺 Çéðñ¶ê ðÇÔä çÅ ïåé Õð»×¶ Áå¶

ì¯ÃÅ Çç¼åÅÍ ëÕÆð é¶ Üç Õñ×ÆÁ» òÅñ¶ ù ð¼Ü Õ¶

ç¶ Çéðîñ Üñ» çÆ êÌíÅå À°çË Ô¯ Ú¹¼ÕÆ ÃÆÍ

ÜÆòé ç¶ ìÅÔðî¹ÖÆ ÇÂÇåÔÅà êÌåÆ òÆ ÂÆîÅéçÅð

ò¶Ö ÇñÁÅ å» ÇÂìÅçå çÆ ÇÕö ⱿØÆ ðî÷ Çò¼Ú¯º

Õñ×Æèð ÜÆ é¶ ÁÅêä¶ ìÚêé ç¶ êÇÔñ¶

íð ÃÌÆ Ç´ôé ÜÆ çÅ ÇèÁÅé èÇðÁÅ ÃÆÍ À°Ã ù ÇÜÃ

ðÔ»×¶Í éÅñ ÔÆ ÃÅⶠîé Çò¼Ú À°êð¯Õå ×Ì¿æÕÅð»

À°Ã Á³çð ÇÂ¼Õ Ú¯Ü Õðé çÆ ê̶ðéÅ ÜÅ×ÆÍ À°Ã é¶

ê³Ü ÃÅñ êàé¶ Çò¼Ú ÔÆ ×¹÷Åð¶Í À°Ôé» çÆ êÅñäÅ

îÔÅé, Áêð-ÁêÅð ܯå çÆ À°åÕ¿áÅ ÃÆ, À°Ã çÅ

êÌåÆ êÈðé ÃÇåÕÅð ÔËÍ ÃÅâÆÁ» Õ°Þ î÷ìÈðÆÁ» òÆ

ç¹¼è Áå¶ êÅäÆ ç¶ Õ±Ü¶ ÁÅê ç¶ Á¼×¶ ÕÆå¶Í ÁÅê é¶

î» ×¹ÜðÆ çÆ À°µÚÆ Ã¹ðÇå çÅ ÔÆ ÇÂ¼Õ ÇÔ¼ÃÅ ÃÆÍ

Á³Çåî é°ÕåÅ ÃÌÆ Ç´ôé ç¹ÁÅñ¶ ÔÆ Ø¹¿îçÅ ÃÆÍ À°Ô

ÔéÍ ÃÅⶠկñ æ» çÆ ìÔ¹ñåÅ éÔƺ Áå¶ ÁÃƺ ÁÅêäÆ

ç¯ò» À°µå¶ ÁÅêäÆÁ» Çé¼ÕÆÁ» Çé¼ÕÆÁ» åñÆÁ» ÇàÕÅ

À°Ô À°Ôé» ù ÇÂà åð·» êÅñ ðÔÆ ÃÆ, ÇÜò¶º ÇÕ

ÃÈðÜ Úó·é 寺 êÇÔñ» ׿×Å ç¶ ÇÕéÅð¶ ÁÅÃé ñÅ

×¼ñ ù éÃð Çò¼Ú ÁÅÖ ðÔ¶ Ô»Í ÃÅù ÇòÃæÅð òñ¯º

Çç¼åÆÁ»Í Ãïç íÆÖé ôÅÔ é¶ ÇÂÃñÅî Áå¶ ÇÔ³çÈ

ÇÕö î» é¶ ÇÕö ì¼ Ú ¶ ù éÔƺ êÅÇñÁÅ Ô¯ ä ÅÍ

Õ¶ ìËá Ü»çÅ Áå¶ ÇÕö ùêéîÂÆ è¹¿è æÅäƺ çÇðÁÅ

Ã¿Õ¯Ú ÕðéÅ êò¶×Å Áå¶ ÃÅâÆ çÅÃåÅé ÿնåÕ

èðî ò¼ñ ÇÂôÅðÅ ÕðÇçÁ» ÜÅéäÅ ÚÅÇÔÁÅ ÃÆ, ÇÕ

Õñ×Æèð ÜÆ Üç ×¹ðÈ ìä¶, À°ç¯º À°Ôé» çÆ ÃÈðå

çÆÁ» ñÇÔð» ù Ç´ôé ñÆñÅ ç¶ ð¿×» Çò¼Ú ò¶ÖçÅ

ÔÆ ðÔ¶×ÆÍ êÇÔñ» çÃî¶ô ÜÆ çÅ ÇÂÇåÔÅÃÕ ÜÆòé

À°Ô ÇÕÃç¶ íÅ× Ôé? Õñ×ÆÁ» òÅñ¶ é¶ ÇÂà îÅÃÈî

Áå¶ ÃÆðå ç¯ò¶º ÔÆ ÇÂñÅÔÆ ÕîÅñ, ÜîÅñ Áå¶

ðÇÔ³çÅ, êð À°Ô ÁÅêä¶ ÇÂôà ç¶ ÇÜà ÇÖÁÅñ À°µå¶

Ãî¶å Õ°Þ ÕðÅîÅåÆ ØàéÅò» ç¶, ë¶ð íÅÂÆ é§ç

Ú¯Ü ðÅÔƺ ÿնå Õð Çç¼åÅ, ÇÕ À°é·» çÆ ÇîÔð ç¯ò»

ÇîÔð éÅñ ñìð¶÷ Ãé, êð Ô¹ä ÇÂÔ ÇÂñÅÔÆ ÖÈìÆÁ»

î¯Ôå ÃÆ, À°Ã çÆ ÁÃñ çðôéÆ-é¶óåÅ Õç¶ òÆ

ñÅñ ׯïÅ çÆ ÃÔÅÇÂåÅ éÅñ ÇÂÇåÔÅÃÕ ÜÆòé

À°µå¶ ðÔ¶×ÆÍ ç¯ò» Õ±Ç÷Á» 寺 Ô¼æ À°áÅ Õ¶ ð¼ìÆ ì¼ÚÅ

ÁÅê é¶ î» ×¹ÜðÆ ù ýºê ð¼ÖÆÁ» ÃéÍ î» ×¹ÜðÆ

éÃÆì éÅ Ô¯ÂÆÍ ÁÅÇÖð À°Ô Ççé ÁÅ Ç×ÁÅ, Ü篺

Çê¼Û¶ Õ¿î Õð ðÔ¶ ÁÇçzôà çËòÆ Çéïî, ÇÂà Çê¼Û¯º

ÇÕö Ɀض í¶ç Çò¼Ú î¹ÃÕðÅÇÂÁÅÍ ÇÂà éÅñ êÆð ç¶

ÃÅð¶ ÷îÅÇéÁ» çÆ ÇîÔð ÃÆ, ÇÕÀ°ºÇÕ Õñ×Æèð ÜÆ

À°Ã ù ÁÚÅéÕ ÇìÜñÆ çÆ ÇñôÕ ò»× ÇÂÔ ÇéÃÚÅ

À°Ôé» çÆ ÁÅêäÆ ìÅäÆ çÆ ×òÅÔÆ Áå¶ Á³å Çò¼Ú

ÇÔðç¶ À°µå¶ ÇÂ¼Õ Çî¼áÅ ðÔ¼ÃîÂÆ Ãêðô å» Ô¯ÇÂÁÅ,

é¶ ÁÅêä¶ ìÚêé çÆ ÖÈìÃÈðåÆ À°Ã çÆÁ» é÷ð»

Ô¯ÇÂÁÅ ÇÕ À°Ã çÆ òÇð·Á» çÆ Çéð¿åð í×åÆ, Ã×ñ

À°é·» ç¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ êð éÅñ ÔÆ ÚîåÕÅðÆ ÜÆòé

êð À°Ã ò¶ñ¶ À°Ã ç¶ ÃÅÔîä¶ ÇÂà î¹ÃÕðÅÔà çÅ

Çò¼Ú òÃÅ ð¼ÖÆ ÃÆÍ Ü¯ ÇîÔð Õ°¼ñ ÷îÅÇéÁ» À°µå¶

ôÅÃåð» çÅ ÇéðÆÖôä, ò¶ç» ç¶ ÃÈÖôî å¼å éÅñ

Ãì¿èÆ ÃÔÆ çñÆñ Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ

êÈðÅ ðÅ÷ éÅ Ö¹¼Çñ·ÁÅÍ ë¶ð À°Ã é¶ ÃÜçÅ ÕÆåÅ Áå¶

Ô¯äÆ ÃÆ, À°Ã Çê¼Û¶ 齺 ×¹ð» ç¶ ÒÔ¯äÓ çÅ Õðî ÃÆÍ

Ö¶âçÅ Ç×ÁÅé Áå¶ êÌÆå çÆ åðñ íÅòéÅ - Ç´ôé

êàéÅ ç¶ ÇòçòÅé ê³âå Çôòç¼å é¶ À°îð

×¹ðÈ éÅéÕ ÃÅÇÔì ù ÇÂà ÿÃÅð À°µå¶

ÇÕö êÅö ÚñÅ Ç×ÁÅÍ À°êð¯Õå ØàéŠ寺 åÕðÆìé

ï ÇÂÃçÅ ðԼà ÁÅî åðÕ éÅñ¯º ìÔ¹å ⱿضðÅ,

ÜÆ çÆ ÇÂ¼Õ é¶ó Û¯Ô ù üÚÆ-î¹¼ÚÆ Çîñ¶ ÔéÍ ÇÂÔ

ÁÅÇÂÁ» ÇÂ¼Õ Ã½ ÃåÅéò¶º ÃÅñ 寺 ê½ä¶ ç¯ îÔÆé¶

Á¼á îÔÆé¶ Çê¼Û¯º î¼Øð çÆ ð¹¼å¶ Çì´îÆ AGBD ù

ÇÂÇåÔÅà çÆ ìÅÔðñÆ ØàéÅ-ÿ×ñÆ ç¶ ÇÚÔé å»

îÔÅé Áé°íò À°Ã ù À°ç¯º Ô¯ÇÂÁÅ, Ü篺 À°Ã é¶

À°µå¶ ԯ¶ Ãé, Ü篺 ÃÅⶠÕñ×ÆÁ» òÅñ¶ çÅ êàé¶

×¹ðÈ å¶× ìÔÅçð ÃÅÇÔì é¶ ÁÃÅî 寺 êàé¶ ò¼ñ

îÅîÈñÆ ÚÆ÷ Ôé, ÇÂÕ¼ñÅ êÌ¿êðÅò» çÅ ò¶ðòÅ ç¶äÅ

ÚÅð ÃÅñ» ç¶ ìÅñ Õñ×Æèð ù Õ°Þ ì¼ÇÚÁ» éÅñ

ôÇÔð ÇòÖ¶ Üéî Ô¯ÇÂÁÅÍ Á¼èÆ ðÅå 寺 À°µå¶ Ãî»

ë¶ðÆ êÅÂÆÍ À°é·» é¶ ê¹¼åð ù À°áÅÇÂÁÅ Áå¶ À°Ã ç¶

ÔÆ ÕÅøÆ éÔƺ, Õ¶òñ Õðî-êÌåÆÕðî ç¶ ÇÕ¼ÇÃÁ»

ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ, ê¯Ô çÆ Ã¼åòƺ çÅ Ú¿é ÇÛê Ç×ÁÅ ÃÆ,Œ

ÁÅÖðÆ éÅéÕ Ô¯ä çÅ À°é·» Ãíé» ç¶ Á¼×¶, ܯ ÇÕ

Çò¼Ú À°ñÞÆ ÜÅä éÅñ òÆ ÔÕÆÕå éÔƺ ÇîñçÆ,

ÁÅêä¶ é¶ó¶ ÔÆ çÇðÁÅ ç¶ ÇÕéÅð¶ Ö¶âÇçÁ» ò¶ÇÖÁÅÍ (ìÅÕÆ Á×ñ¶ Á³Õ ÓÚ)


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 28

åðÃï¯× ÔÅñå ÇòÚ¯º ×¹÷ð ðÔ¶ íÅðå çÅ ð¼ì ðÅÖÅ! «ÇèÁÅä¶ Ççé¶ ÃÅ㶠Ç×ÁÅð» òܶ ñÅñ ì¼åÆ

Ô¯ä ÕÅðé ð¹ÕÆÁ» ÕÅð» çÆ íÆó ÇòÚ¯º ÇÂ¼Õ ÕÅð

ÃíÅ å¶ ðÅÜ ÃíÅ ç¶ î˺ìð» çÆ õðÆç¯-øð¯Öå çÅ

ìÈචÀ°¶å¶ Ô¯ð ìÈàÅ éÔÄ À°×ÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅÍ Ü¶

ì¹¼ã¶, ì¹¼ãÆ çÆ ñÅô ÕÂÆ Ççé ÔÃêåÅñ ÓÚ Ãóé

dzå÷Åî òÆ ÇÂÔ¯ ñ¯Õ Õðç¶/ÕðòÅªç¶ Ôé)Í

ÇÂ¼Õ Ç×¼á æ» Çò¼Ú ê³Ü ìÈචÀ°µ× ÃÕç¶ Ôé å»

寺 ìÚÅÀ°ä ñÂÆ ìðø òÅñ¶ Õîð¶ Çò¼Ú ð¼ÖäÆ ÔËÍ

òÅñ¶ ù ÇêÃå½ñ ÇçÖÅ Õ¶ (êåÅ éÔÄ, ôÅÇÂç À°Ô

ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ» çÆÁ» ÃÔÈñå» ñÂÆ Õ¯áÆÁ»,

ÇÕö òÆ åð·» çà éÔÄ À°×Ŷ ÜÅ ÃÕç¶Í ìÈචé¶

À°ç¯º êåÅ ñ×çÅ ÔË ÇÕ êÌç¶Ã ׶ èÆ-ê¹¼åð ÕÆ

êÃå½ñ ÇÖâÅÀ°äÅ ÔÆ Ô¯ò¶) «à¶ðÅ ãÅÂÆ ñ¼Ö ð¹ê¶

ÃóÕ», ÔÃêåÅñ å¶ êìÇñÕ ÃÕ±ñ Áå¶ ÕÅñÜ

Ö¹ðÅÕ ÷îÆé ÓÚ¯º ñËäÆ Ô˸ÚÅÔ¶ ÇÕ¿éÆÁ» òÆ îÃé±ÂÆ

Ö¼àÆ, Ö¼à Õ¶ ÇñÁÅÇÂÁÅ ÔËÍ

«¼à Õ¶ í¼Ü Ç×ÁÅÍ õìð» Áé°ÃÅð Õ¯ÂÆ òÆ ì¿çÅ å¶

ìäé ÕÅðé òèçÆ ÁÅìÅçÆ ñÂÆ æ» ØàçÆ Ü»çÆ

ÖÅç» êÅú Ü» ÷ÇÔð» ÇÛóÕÆ ÜÅúÍ ÇÂ¼Õ ÖÅà Լç

ÕÅð òÅñÅ ÁÅê òÆ À°Ã ç¶ î×ð éÔÄ í¼ÇÜÁÅÍ ÕÅð

ÔËÍ ÇÂö ÇÔÃÅì éÅñ ÜðÖ¶÷ ÷îÆé» òÆ Øà ðÔÆÁ»

寺 ò¼è ÁéÅÜ çÆ êËçÅòÅð éÔÄ òè ÃÕçÆÍ ÇÜ¿éÆ

êð ÇÂé·» Çé¼ÜÆ Ãî¼ÇÃÁÅò» ù êÅö ð¼Ö Õ¶

òÅñÅ ÇÕö Û¯àÆ ëËÕàðÆ çÅ îÅñÕ ÃÆÍ êÈðÆ õìð

ÔéÍ ÇÂö ÕÅðé îÇÔ³×ÅÂÆ òèçÆ Ü»çÆ ÔË ÇÜà ù

òèäÆ ÃÆ òè Ú¹¼ÕÆ ÔË, Ô¹ä Øàä ç¶ õåð¶ Ôé,

ÃîÞä òÅñÆ ×¼ñ ÇÂÔ¯ ÔË ÇÕ ñ¼Ö» Õð¯ó» ÖðÚ

Áé°ÃÅð ÕÅð çÅ îÅÇñÕ ÇÂÔ ðÕî ÇÕö ìËºÕ ç¶

ÇÕò¶º òÆ ð¯ÇÕÁÅ éÔÄ ÜÅ ÃÕçÅÍ îÇÔ³×ÅÂÆ çÆ îÅð

òèä çÆ Ã¿íÅòéÅ õåî Ô¯ Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ

ÕðÕ¶ êó·Å¶ î³¹â¶-Õ°óÆÁ» ò¼â¶ âÅÕàð, dzÜÆéÆÁð

ñÅÕð ÓÚ¯º ÕãÅÁ Õ¶ ÇñÁÅÇÂÁÅ ÃÆÍ ÇÂà çÅ îåñì

Ãì¿èÆ òè¶ð¶ ð½ñÅ-ð¼êÅ ÇÂé·» A@-AE øÆÃçÆ ñ¯Õ»

ÃÅⶠÒîÔÅé Áðæ-ôÅÃåðÆÓ êÌèÅé î³åðÆ

Ü» Ô¯ð À°çï¯×» ç¶ îÅÇÔð ìä Õ¶ ÕÆ ç¶ô çÆÁ»

ÃÅø ÔË ÇÕ «à¶ð¶ Ü» À°Ã ç¶ éÅñ ÇçÁ» ù êåÅ ÃÆ

ÕÅðé ÔÆ êË ÇðÔÅ ÔË, Ô¶áñ¶ ñ¯Õ å» êÇÔñ» ÔÆ Õ°Þ

(å¶ À°é·» ç¶ ÃÅæÆ Ã: î½éà¶Õ ÇóØ) ù ÇÂÔ ÃÅèÅðé

îÈñ Ãî¼ÇÃÁÅò» ù Ô¼ñ Õðé Çò¼Ú ÃÔÅÂÆ Ô¯ ðÔ¶

ÇÕ À°Ã ç¶ ìË× Çò¼Ú ãÅÂÆ ñ¼Ö ð¹ê¶ éÕç å¶ Ç¼Õ

ÖðÆçä ܯ׶ éÔÄ, Çëð ÚÅÔ¶ îÇÔ³×ÅÂÆ òè¶ Ü» Øà¶

ÇÜÔÆ ×¼ñ òÆ êåÅ éÔÄ Õ篺 ÃîÞ ÁŶ×Æ ÇÕ ÃÅâ¶

Ôé? Ãí 寺 Ô¹ÇôÁÅð (ÒÕðÆîÓ) å» Çòç¶ô» çÆ ÁîÆðÆ

âðÅëà òÆ ÔËÍ Çìé» ÜÅäÕÅðÆ å¯º À°Ô «à¶ðÅ ÁÇÜÔÅ

À°é·» ù å» ç¹¼Ö ÔÆ í¯×ä¶ êËä¶ Ôé (ܯ ÇÕ îÇÔ³×ÅÂÆ

ç¶ô çÆ î¹¼Ö Ãî¼ÇÃÁÅ G@-H@ Õð¯ó ñ¯Õ» ç¶ ç¯,

òèÅÂÆ Ü»ç¶ Ôé å¶ Çê¼Û¶ À°Ô ðÇÔ Ü»ç¶ Ôé ܯ

éÔÄ ÃÆ Õð ÃÕçÅ ÇÕªÇÕ ÕÅð» çÆ íÆó Çò¼Ú À°Ô

éÅñ Ô¯ð òè ÜÅä׶)Í ×ðÆì ñ¯Õ» é¶ å» Õç¶ Ö³â

â¶ã Áðì 寺 òè¶ð¶ ÇòÔñ¶ Ô¼æ» ù Õ¿î ç¶ä çÆ ÔËÍ

ìÔ¹å¶ Ô¹ÇôÁÅð å¶ îÅÇÔð éÅ Ô¯ä ÕÅðé ç¶ô ç¶

ÇÕö Ô¯ð ÕÅð òÅñ¶ ò¼ñ éÔÄ Ç×ÁÅÍ

ç¶ÖÆ ÔÆ éÔÄ, À°Ô å» ×¹ó çÆ âñÆ Çîñ ÜÅä Óå¶

(Òéð¶×ÅÓ òð׶ Ãí ÒâðÅî¶Ó õåî Ô¯ Ú¹¼Õ¶ ÔéÍ)

À°çï¯×» å¶ òêÅð ù òè¶ð¶ éÔÄ òèÅ ÃÕç¶Í Çëð

ð¼ì çÅ ô¹Õð îéÅªç¶ ÔéÍ

ê¼ Û î å¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÇòÕÇÃå À° ç ï¯ × » çÆÁ»

ÃðÕÅð À°µÚ-Çò¼ÇçÁÅ çÅ Òê¼èðÓ òèÅÀ°ä ÖÅåð

ÃÅèÅðé å½ ð Óå¶ ÇÂÔ ØàéÅ ÁÅî ÇÜÔÆ

Çòç¶ô» ò¼ñ î¹ÔÅð

ñ×çÆ ÔË êð ÔË éÔÄÍ ÁÇÜÔÆÁ» «¼à»-Ö¯Ô» ð¯÷

ÁÇÜÔ¶ ÔÅñÅå çÅ å» ôÅÇÂç ÁõìÅð êó·é

òÃå», ÕÅð», Õ¿ÇêÀ±àð, î¯ìÅÂÆñ ë¯é å¶ À°åñ¶

ÁÅî ñ¯Õ» çÆ ñÔÈ-êÃÆé¶ çÆ ÕîÅÂÆ À°µÚ-ÁçÅÇðÁ»

Ô÷Åð» éÔÄ ñ¼Ö» Ô¿¹çÆÁ» Ôé å¶ À°Ô ÁŶ Ççé

òÅñ¶ êÅáÕ» ù êÇÔñ» òÆ êåÅ ÔËÍ êð ÇÂé·» ç¶

A@-AE øÆÃçÆ Ãðç¶-ê¹¼Üç¶ ñ¯Õ» çÆ ÁËô-êÌÃåÆ

À°µå¶ ð¯ó·Æ Ü»çÆ ÔË, êð ÇÜÔó¶, ÇÜÔ¯-ÇÜÔÆ ÕÚØðó

òèçÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» ÔéÍ ÕÅðé ÃîÞäÅ î¹ôÇÕñ

õåÇðÁ» ìÅð¶ ÁÃÄ ìÔ¹å¶ Ã¹Ú¶å éÔÄÍ ÇÂà ñÂÆ

çÅ Ô¯ð ÃÅîÅé Ççé¯-Ççé òèä éÅñ, ×ðÆì» çÆ

Çò¼ÇçÁÅ å¶ àz¶Çé§× ñË Õ¶ ÁÅªç¶ Ôé, À°é·» ÇòÚ¯º

éÔÄÍ ÚÅñÆ Õð¯ó ×ðÆìÆ çÆ ð¶ÖŠ寺 ԶỠðÇÔä

Õ¯ÂÆ ìÔ¹å¶ Ç×ÁÅéòÅé/ÇòçòÅé Ô¯ä çÆ ñ¯ó éÔÄÍ

Ç×äåÆ Ô¯ð òèçÆ ÜŶ×Æ å¶ À°Ô ÇÜÀ±ºç¶ ðÇÔä

F@-G@ øÆÃçÆ ì¶ð¹÷×ÅðÆ çÆ îÅð Þ¼ñç¶, éÇôÁ»

òÅñ¶ ñ¯Õ» çÆ Ç×äåÆ å» ÃðÕÅðÆ Á³Õó¶ ç¼Ãç¶

ÃÅⶠÃÅÔîä¶ ð¯÷ ÁÅî ñ¯Õ» ç¶ Á³ç¯ñé (Üñö-

ñÂÆ Ü» å» ð¯÷ ÃðÕÅð» ñÂÆ î¹ÃÆìå ìäç¶ ÜÅä׶

å¶ Ü¹ðî» Çò¼Ú ×¼ÌÃ Ü»ç¶ ÔéÍ ÃðÕÅð Çëð ÁîðÆÕÅ

Ôé, êð ÃÔÆ å½ð Óå¶ ×ðÆì ñ¯Õ» çÆ Ç×äåÆ Ø¼à¯-

ܬÃ, èðé¶, í¹¼Ö-ÔóåÅñ») òèç¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ

Ü» í¹ ¼ Ö ¶ îðé׶ Í í¹ ¼ Ö îðÆ éÅñ ñ¼ × ä òÅñÆÁ»

å¶ ê¼ÛîÆ ç¶ô» çÆ ÒÀ°µÚ-Çò¼ÇçÁÅÓ ñÂÆ À°é·» ç¶ô»

ؼà H@ 寺 I@ Õð¯ó ÔËÍ (G@ Õð¯ó ñ¯Õ» çÆ ÁÅîçé

ÔóåÅñ» î½Õ¶ ×¼âÆÁ», ì¼Ã» ð¯ÕäÆÁ» å¶ ç¹ÕÅé»

ÇìîÅðÆÁ» ÕÅðé Áܶ å» Á³çÅ÷é çà Ô÷Åð ì¿ç¶

Á¼×¶ î³×åÆ ìä Õ¶ Þ¯ñÆ Á¼âçÆ ÔËÍ Çòç¶ôÆ Õð÷¶

F@ ð¹ê¶ ð¯÷ÅéŠ寺 ؼà ÔË Ü¯ ÃðÕÅðÆ Ç×äåÆÁ»-

ì¿ç ÕðÅÀ°äÆÁ» ÁÅî ÇÜÔÆÁ» ØàéÅò» ìä ×ÂÆÁ»

ð¯÷ îðç¶ Ôé, êð ×ðÆìÆ Çò¼Ú عñ-عñ Õ¶ îðé

ñË Õ¶ ê¼ÛîÆ ç¶ô» çÆ åÕéÅñ¯ÜÆ å¶ ÇòÇ×ÁÅé îÇԳ׶

ÇîäåÆÁ» Áé°ÃÅð ×ðÆì î³é¶ Ü»ç¶ ÔéÍ) ÃðÕÅð

ÔéÍ ÇêÛñ¶ ÇçéÄ ÇÂ¼Õ é½ÜòÅé ÁÇèÁÅêÕ Õ°óÆ

òÅÇñÁ» çÆ Ç×äåÆ Õð¯ó» ÓÚ ÔË å¶ ÇÂÔ ð¯÷ òèçÆ

î¹¼ñ ÖðÆÇçÁÅ Ü»çÅ ÔË, ÇÜà çÅ ñÅí òÆ ÇÃðø

Õ¯ÂÆ òÆ Ô¯ò¶, À°Ã ç¶ Á³Õó¶ Ôî¶ôÅ öñå Ô¹¿ç¶ Ôé

ç¶ Ãó Õ¶ îðé Óå¶ Ü¯ Õ°Þ ëðÆçÕ¯à Çò¼Ú Ô¯ÇÂÁÅ,

ÜŶ×ÆÍ ç¹éÆÁÅ ç¶ ÒÃí 寺 ò¼â¶Ó å¶ ÒîÔÅé

À°åñ¶ î¼è-òð× ç¶ èéÅã» å¶ ð¼ÇÜÁ»-ê¹¼ÇÜÁ» ù

ÇÕªÇÕ Ü¶ À°Ô ÃÔÆ ç¼Ã¶ å» À°Ã çÆ Áï¯×åŠܼ×-

À°Ô Ãí ù êåÅ ÔËÍ (êð ê¹ÇñÃ, ÁëÃðôÅÔÆ å¶

ñ¯Õå¿åðÓ Õ¯ñ, ÇÂà õåð¶ å¶ õåðéÅÕ ÔÅñÅå 寺

ÔÆ êÔ¹¿ÚçÅ ÔË (ÇìÔÅð ç¶ î÷çÈð å» ê³ÜÅì Ü»

÷ÅÇÔð Ô¹¿çÆ ÔË å¶ ÇÂÔ ÇÕö òÆ ÃðÕÅð ñÂÆ î¹ÃÆìå

ÃðÕÅð ç¶ òåÆð¶ çÅ ÔÅñ À°ç¯º êåÅ ñ¼Ç×ÁÅ Ü篺

ìÚä çÅ Õ¯ÂÆ òÆ òÃÆñÅ ìÅÕÆ éÔÄ ìÇÚÁÅÍ

î³¹ìÂÆ ÜÅä ñÂÆ ×¼âÆ å¶ â¼ÇìÁ» çÆÁ» Û¼å» Óå¶

ìä ÃÕçÆ ÔËÍ êð Ç×äåÆÁ»-ÇîäåÆÁ» ÓÚ òÆ

ÇÂÔ õìð òÆ ÛêÆ ÇÕ ÇÂ¼Õ ê¹Çñà ÁëÃð é¶ îðé

Õ¶ºçð çÆ ñÅñÃÅ

Ãøð Õðç¶ Ôé å¶ î³¹ìÂÆ çÆ Çôò-ÃËéÅ À°æ¯º òÆ

ðÅÜéÆåÆ çÆ Ö¶â Ö¶âçÆÁ» ÃðÕÅð» å¶ ðÅÜéÆåÕ

òÅñÆ ÁÇèÁÅêÕÅ å¶ Ç¼Õ-ç¯ Ô¯ð Õ°óÆÁ» ù ÇÂÔ

Õ¶ º çðÆ ÃðÕÅð ù ÒÀ° Ú åîÓ å¶ ê¼ Û î ç¶

À°é·» ù ܹ¼ñÆÁ» Ãä¶ Ú¹ÕÅÂÆ Ü»çÆ ÔË)Í

êÅðàÆÁ» Çò×óç¶ ÔÅñÅå 寺 ìÚ éÔÄ ÃÕçÆÁ»Í

Õ¯Þ¶ ôìç òÆ ÕÔ¶ ÇÕ, ÒÕ°¼åÆú! å°ÃÄ å¶ñ ÇÛóÕ Õ¶

ÒÃà˺âðâÓ å¼Õ êÔ¹¿Úä çÆ ñÅñÃÅ òÅñÆ ÇìîÅðÆ

ìÔ¹å ¦îÆ ÒÔñ»Á òñäÓ ñÂÆ ÇõîÅ, êð

FC ÃÅñ 寺 ÃÅâÆÁ» ðÅÜÃÆ êÅðàÆÁ» ÕìÈåð ò»×

îðé ç¶ âðÅî¶ ÕðçÆÁ» Ô¯, îðéÅ ÇÕö é¶ òÆ éÔÄÍÓ

ñ¼× Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ Õ°Þ ñ¼Ö, Ãðç¶-ê¼¹Üç¶ ñ¯Õ» ç¶ î³¹â¶-

Ã¼Ú ÕÔ¶ Çìé» ÇðÔÅ éÔÄ Ü»çÅÍ Ü¶ êÅáÕ ÃîÞ

Á¼Ö» îÆÚ Õ¶ ïÚçÆÁ» ÁÅ ðÔÆÁ» Ôé ÇÕ Çì¼ñÆ

ÇÂÔ Ã¹ä Õ¶ À°Ã ÁÇèÁÅêÕÅ é¶ åÆñÆ ñÅ Õ¶ ÁÅêä¶

Õ°óÆÁ» ÁîðÆÕÅ, ê¼ÛîÆ ç¶ô» å¶ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ òð׶

ÃÕä å» ÔÕÆÕå ÇÂÔ ÔË ÇÕ ç¶ô çÆ Õ¯ÂÆ ò¼âÆ

í¼Ü ÜŶ×ÆÍ êð À°Ô å» Ô¯ð é¶ó¶ ÁÅÂÆ Ü»çÆ ÔËÍ

ÃðÆð ù I@ øÆÃçÆ ÃÅó ÇñÁÅ å¶ À°Ã¶ ðÅå À°Ã çÆ

ç¶ô» ÓÚ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ ÇÂé·» ÇòÚ¯º ìÔ¹å¶ âÅñð» å¶

Ãî¼ÇÃÁÅ Ô¼ñ Ô¯ä çÆ Ã¿íÅòéÅ, ÇÕèð¶ é÷ð éÔÄ

ÃÅâÆÁ» êÅðàÆÁ» å¶ ÃðÕÅð» çÆ ÇÂÔ îÅéÇÃÕåÅ

î½å Ô¯ ×ÂÆÍ)

ÇÃðø ÇéðÅôÅÜéÕ ÔÆ éÔÄ õåðéÅÕ òÆ ÔËÍ ÇÂÃ ç¶ Õ°Þ êÌå¼Ö êÌîÅä Ãí ç¶ ÃÅÔîä¶ ÔéÍ

꽺⻠çÆ ñÅñÃÅ Çò¼Ú ÁÅêä¶ ç¶ô î¹óç¶ ÔÆ éÔÄÍ

ÁŪçÆÍ Þ×ó¶, ÁÅêÅèÅêÆ, Üñö-Ü¬Ã å¶ Ô¶áñ¶

îÇÔ³×ÅÂÆ

À°Ô êó·-ÇñÖ Õ¶ À°é·» ç¶ô» çÆ ÁîÆðÆ òèÅÀ°ä

ñ¯Õ» çÆ ÔÅÔÅÕÅð ÷ðÈð òèçÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÃðÕÅð» ç¶ ÇçÖŶ ùêé¶ ð¯÷ ÇÖ³âç¶ ÜÅä׶Í

ÃÅⶠêÌèÅé î³åðÆ îÇÔ³×ÅÂÆ ð¯Õä ç¶ çÅÁò¶

ñ¼× êËºç¶ ÔéÍ À°Ô ÃÅðÆ À°îð ÇÂÔ òÆ éÔÄ ÃîÞ

ÁÅìÅçÆ

ð¯÷ Õðç¶ ÔéÍ Ô¹ä ÃÈÇìÁ» ç¶ î¹¼Ö î³åðÆÁ» çÆ

ÃÕç¶ ÇÕ Ü¶ À°é·» ù, ê¼ÛîÆ ç¶ô» ç¶ À°çï¯×êåÆ,

ÁÅî ñ¯Õ» çÆÁ» î¹ôÇÕñ», î¹ÃÆìå»

êÇÔñÅ êÌîÅä ÇíÁÅéÕ Ô¼ç å¼Õ òè Ú¹¼ÕÆ

îÆÇà³× ì¹ñÅ Õ¶ À°é·» é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÒêËçÅòÅð

òêÅðÆ A@ ñ¼Ö ð¹ê¶ åéÖÅÔ Çç³ç¶ Ôé å» À°é·»

òèä×ÆÁ» ܯ ÁÅî ñ¯Õ» ç¶ êÇðòÅðÕ Þ×ÇóÁ»,

ÁÅìÅçÆ ÔË å¶ ÇÂÃ ç¶ ÕÅðé òèçÆ ×ðÆìÆ òÆ ìÔ¹å

òèÅú Çëð îÇÔ³×ÅÂÆ Øà ÃÕ¶×ÆÍÓ î¹¼Ö î³åðÆÁ» å¶

çÆ ÒÇçîÅ×ÆÓ î÷çÈðÆ å¯º AE-B@ ñ¼Ö ÁÅê ÕîŪç¶

ì¶ÚËéÆ, ÇðôÇåÁ» Çò¼Ú ÕóòÅÔà ÔÆ òèÅÀ°ä×ÆÁ»Í

ò¼â¶ õåÇðÁ» çŠÿնå Çç³çÆ ÔËÍ AA@ Õð¯ó çÆ

ò÷Æð» çÆ Õî¶ à Æ òÆ ìäÅ Çç¼ å Æ ×ÂÆ ÇÕ À° Ô

Ôé¸À°Ô îÈðÖ éÔÄ ÇÕ ò¼âÆÁ» åéÖÅÔ» ç¶ Õ¶

Õ°Þ Ô¯ð Ã å¼Õ ñ¯Õ» ù êÈðÆ éÄç òÆ ÁÅÀ°ä¯º Ôà

ÁÅìÅçÆ Ôð ÃÅñ ãÅÂÆ å¯º Çå¿é Õð¯ó òè ðÔÆ ÔËÍ

îÇÔ³×ÅÂÆ ç¶ î¹¼ç¶ Óå¶ ÇòÚÅð Õð¶×ÆÍ ÁÇÜÔÆÁ»

ÁÅê Õ¯ÂÆ Ö¼àÆ éÅ Ö¼àäÍ êð ÃÅⶠÀ°µÚ î¼è òð×

ÜŶ×ÆÍ ÇÂÔ Õ½óÆÁ» üÚÅÂÆÁ» Ôé¸ÚÅÔ¶ Õ¯ÂÆ

ÚÅÔ¶ Á¼èÆ ÁÅìÅçÆ ðó¶ îçÅé ð¹ñ·çÆ ðÔ¶, åç òÆ

Õî¶àÆÁ» å» F@ ÃÅñ 寺 ìäçÆÁ» ÁÅ ðÔÆÁ» Ôé

ç¶ ñ¯Õ» ù ÇÂÔ ×¯Þ Õç¶ ÃîÞ éÔÄ ÁÅ ÃÕçÆÍ ÇÂÕ¯

ÇÕ¿éÅ òÆ ÒÁÅôÅòÅçÆÓ ìÇäÁÅ Çëð¶ êð Ô¯äÅ À°Ô¯

A@-AE øÆÃçÆ Ãðç¶-ê¹¼Üç¶ (å¶ èéÅã) ñ¯Õ» ù,

êð ÇÂ¼Õ òÆ Ãî¼ÇÃÁÅ Ô¼ñ éÔÄ Ô¯ÂÆÍ ÖÅä òÅñ¶

ÒÚÅÁÓ ÔË ÇÕ ÒÃÅâÅ ê¹¼å, èÆ ÁîðÆÕÅ, ìðåÅéÆÁÅ

Õ°Þ ÔË Ü¯ êÌå¼Ö Çç¼Ã ÇðÔÅ ÔËÍ í¹ñ¶ÇÖÁ» å¶ Ã¹êÇéÁ»

ÃðÕÅð» ÇðÔÅÇÂô, Çò¼ÇçÁÅ, ÇÃÔå-ÃÔÈñå» å¶ Ô¯ð

ÁéÅÜ çÆ êËçÅòÅð ñÂÆ Ü篺 ÷îÆé ÔÆ ØàçÆ ÜÅ

ðÇÔ³çÅ ÔË å¶ ÒÃÕÃËÃë¹ñÓ Ç÷¿ç×Æ ÇÜÀ¹º ÇðÔÅ ÔË

çÅ ï°¼× ìÆå Ú¹¼ÇÕÁÅ Ô˸ÇÂà ñÂÆ ÃÅⶠç¶ô çÅ

ÕÂÆ ñÅí ç¶ä ñÂÆ îÜìÈð Ôé (ÇÕªÇÕ ÇÂÔ¯ ñ¯Õ

ðÔÆ ÔË å¶ ÖÅä òÅñ¶ Õð¯ó» ì¼Ú¶ êËçÅ Ô¯ ðÔ¶ Ôé å»

(çÈܶ ôìç» ÓÚ Òî½Ü»Ó Õð ÇðÔÅ ÔË)Í êð ÇÂÔ «ÕÆ-

ð¼ì ÔÆ ðÅÖÅ ÔËÍ (êð À°Ô òÆ Ô¹ä ÃÅâÆÁ» ÃðÕÅð»

Ôé ÇÜÔó¶ ÃðÕÅð» ç¶ ÃðêÌÃå ÔéÍ ÇÂÔ À°é·» ù

êÌèÅé î³åðÆ Õ¯ñ ÇÕÔóÅ ÜÅçÈ ÔË ÇÕ À°Ô êËçÅòÅð

ÇÛêÆ ×¼ñ éÔÄ ÇÕ ÁÇÜÔ¶ îÅÇêÁ» ç¶ ê¹¼åð, èÆÁ»

å¶ ðÅÜÃÆ êÅðàÆÁ» ò»× Õ¿¹íÕðéÆ éÄç ýº Ç×ÁÅ

ÇÃðø Ú¯ä» ñÂÆ ÔÆ Õð¯ó» ð¹ê¶ éÔÄ Çç³ç¶, Ãׯº

òèÅ ç¶ä׶? Ö¶åÆ çÆ êËçÅòÅð ç¶ Ö¶åð ÓÚ Ãí 寺

À°é·» ç¶ îðé Ã òÆ î¹ôÇÕñ éÅñ Õ°Þ Ççé» çÆ

ñ×çÅ ÔË)Í

ÃðÕÅð» ù ÕÅÇÂî ð¼Öä ñÂÆ ÇòèÅé ÃíÅò», ñ¯Õ

êÇÔñÆ Ãî¼ÇÃÁÅ ÷îÆé çÆ ÔËÍ ÇÕö òÆ ÁéÅÜ ç¶

Û°¼àÆ ñË Õ¶ ÁÅªç¶ ÔéÍ Ü¶ òÆ÷Å å°ð¿å éÅ Çîñ¶ å»

-åðñ¯Úé ÇÃ³Ø ç¹êÅñê¹ð ÇÕö Çò¼Ú ò¼è

ôÅÔ î¹Ôî¿ çÅ úà 寺 ÃçÅ âðƶ!

ÇÕö ÓÚ Ø¼à, Ôð¶Õ

òܯº Òñ»ÚÓ Õðç¶ Ôé å» À°Ãù Ôð åð·» çÆ Ö¹¼ñ·-

ÇÕÔ¯ ÇÜÔÅ Ô¯ÇÂÁÅ? À°Ô ÇÂÇåÔÅà çÅ ÇÔ¼ÃÅ ìä

ۯචìó¶ ÇÃÁÅÃÆ çñ

Ö¶ñ òðå ñËä çÆÁ» Ö¹¼ñ·ÆÁ» Û°¼àÆÁ» Çç³ç¶ ÔéÍ

Ú¼¹ÇÕÁÅ ÔËÍ

-×¹ðÇçÁÅñ ÇÃ³Ø ÇÂö åð·» ÁÅêä¶ ìÅê ÖóÕ ÇÃ³Ø ù â¯×ÇðÁ» ç¶ ãÔ¶ Úó· Õ¶ ÕËçÖÅé¶ ÓÚ Ã¹¼àä òÅñ¶ Õ¿òð é½-ÇéÔÅñ ÇÃ³Ø é¶ ÇÂÔ ÇÕÁÅÇÃÁÅ òÆ éÔƺ Ô¯äÅ ÇÕ ÇêÀ° çÅ ÇÃòÅ á§âÅ Ô¯ä 寺 êÇÔñ» ÔÆ À°Ã çÆ ÇÚÖÅ òÆ ÇåÁÅð Ô¯ ÜŶ×Æ! ÇÜà ÇÕñ·¶ Çò¼Ú ÕîÆéÆÁ» ׯºç» ×¹¿çÇçÁ»

Çò¼Ú åÅéÅôÅÔÆ Ú¼ñçÆ

ò¼â¶ êÌèÅé ÃÅÇÔì Ôð À°Ô ÔÆñÅ, Ôð¶Õ À°Ô

íñ¶ ò¶ÇñÁ» Çò¼Ú ÃðçÅð ôÅî ÇÃ³Ø ÁàÅðÆ

Ô¯ÇÂÁ» ô¶ð¶-ê³ÜÅì çÅ ÇÂ¼Õ ÇÂ¼Õ ÇÚðÅ× ì¹ÞÅÀ°ä

ÔËÍ Ôð¶Õ êÌèÅé çÆ

Ôð·ìÅ òðåç¶ Ôé, ÇÜà éÅñ À°Ã ç¶ ÒÕÅÕÅ ÜÆÓ

ÇÜÔ¶ ÇÃ¼Ö ÜðéËñ» é¶ îÔÅðÅÜÅ ðäÜÆå ÇÃ³Ø ù

òÅñÅ ÇèÁÅé ÇÃÔ¹¿ â¯×ðÅ, ÁÅêä¶ ê¹¼åð ÔÆðÅ ÇóØ

ÚÅÔå ðÇÔ³ ç Æ ÔË ÇÕ

ñÂÆ Õ¯ÂÆ çÈÜÅ ÜäÅ î¹ÃÆìå» éÅ Öó·ÆÁ» Õð ÃÕ¶Í

Ü篺 տ鯺-Õ¿éƺ ÇÂÔ Ã¹äÅ Çç¼åÅ ÇÕ å°ÔÅâÅ ðÅÜ

ù ìÅçôÅÔ ìÇäÁÅ ç¶ÖäÅ ñ¯ÚçÅ ÇðÔÅ, À°Ã é¶

ìÅÕÆ ç¶ ÃÅð¶ Üä¶, î¶ð¶ î×ð í¶â» ò»× è½ä» ù¼à

åð·» åð·» ç¶ Ãà¿à ðÚ Õ¶ Õç¶ ê¹¼åð ÜÆ ù ï±æ

Õ¯ÂÆ ÇêåÅ ê¹ðÖÆ éÔƺ, Ãׯº ê³æ ÖÅñö çÅ ÔË,

ïÇÚÁÅ òÆ éÔƺ Ô¯äÅ ÇÕ ÇÂà ÇÕñ·¶ Çò¼Ú

Õ¶ å°ð¶ ÁÅÀ°äÍ Ü¶Õð çÈÜÆ Ü» åÆÜÆ ÕåÅð çÅ

Çò¿× çÅ î¹ÖÆÁÅ, Õç¶ Üéðñ ÃÕ¼åð, Õç¶ À°µê

å°ÔŲâÅ òÅðà սä ìä¶? ÇÂÔ ëËÃñÅ òÆ ê³æ ÔÆ

ÿèÅòÅñƶ íðÅò» Լ毺 À°Ã çŠد×Å ÇÚ¼å Ô¯

Õ¯ Â Æ ÁÅ×È , ÁÅêäÆ ï¯ × åÅ Áå¶ ÇñÁÅÕå ç¶

êÌèÅé Áå¶ Çëð ÕÅðÜÕÅðÆ êÌèÅé×Æ å¯º ìÅÁç

Õð¶×ÅÍ å» îÔÅðÅܶ é¶ ê¹¼åð-î¯Ô ÓÚ ÇòÁÅÕ°ñ

ÜŶ×Å! .....Ô¹¿çÆÁ» éÅ îé-ÕæÆÁ»!!

ÁÅÃð¶, êÌèÅé ç¶ î¯ÇãÁ» å¼Õ Õ¼ç-ì¹¼å ÇñÜÅä

Òë¹¼ñ ìàÅ ë¹¼ñÓ êÌèÅé ÃÅÇÔì æÅê Çç¼åÅ Ü»çÅ ÔËÍ

Ô¹¿ÇçÁ» ÁÅêäÆ î½å 寺 BC ÃÅñ êÇÔñ» ÿé AHAF

ÇÂÇåÔÅà ìÅð¶ ÁÅî èÅðéÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ

çÆ Õ¯Çôô Õð¶ å» À°Ã ù îÈ¿Ô çÆ ÖÅäÆ ê˺çÆ ÔËÍ

ÇÂ³Ü ñ¯Õ ðÅÜ ç¶ ã¯ñ-ãî¼Õ¶ Çò¼Ú ÜéåÅ ç¶ Á¼Öƺ

ç¶ ç¹ÃÇÔð¶ òÅñ¶ Ççé ÁÅêä¶ ò¼â¶ ê¹¼åð ôÅÔ÷ÅçÅ

ÁÅêä¶ ÁÅê ù ç¹ÔðÅÀ°ºçÅ Â¶Í Ü¶ ÇÂÇåÔÅà çÆ

ؼàÅ êÅÇÂÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ

ÖóÕ ÇÃ³Ø ù ðÅÜ-ÇåñÕ ç¶ Õ¶ À°åðÅÇèÕÅðÆ æÅê

ç¹ÔðÅÂÆ Ô¹¿çÆ ðÇÔ³çÆ ÔË å» ðÅÜ ×¼çÆÁ» Óå¶ ìÇÔä

ò¼â¶ êÌèÅé òñ¯º ôÅåð ÚÅñ» ðÅÔƺ, ÒÇÃð ù Úó·çÅÓ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ ÁÇÜÔ¶ ÁÅ×È ù å±å ò»×

ñ¶ÇÕé ÇÂÇåÔÅÃ ç¶ ì¶-çðç ê¼åÇðÁ» çÆÁ»

Çç¼ å Å ÃÆÍ ðÅÜ íÅ× ÚñÅÀ° ä ç¶ Áï¯ × ÇÂÃ

òÅñ¶ í¼çð-ê¹ðô» çÅ ê¹¼åð-î¯Ô òÆ Ã Ã Óå¶

Û»× Çç¼ å Å Ü»çÅ ÔË Í ÕÂÆ çñ» Çò¼ Ú ÁÇÜÔ¶

×òÅÔÆÁ» ÇÂÔ ç¼ Ã êÅÀ° º çÆÁ» é¶ ÇÕ ÁË Ã ÆÁ»

ôÅÔ÷Åç¶ ù ðÅÜ ÇåñÕ ñÅÀ°ä ò¶ñ¶ ô¶ð¶ ê³ÜÅì ç¶

ÜÅ×çÅ ÔÆ ðÇÔ³çÅ ÔËÍ ÇÂÔ ñ¯×, ÇÂÇåÔÅÃ ç¶ Ã¼Ú

ÒÃîÅðàÓ ÁÅ×ÈÁ» ç¶ êð Õ°åð Õ¶ À°é·» ù Ö¹¼â¶

ìÔ¹åÆÁ» ÔÅñå» Çò¼Ú Á³å ù Òîé ÕÆ îé ÔÆ îÅÇÔ

Ççñ Çò¼Ú ÇÂÔÆ ðÆÞ» ÁÅÂÆÁ» Ô¯ä×ÆÁ» ÇÕ ê³ÜÅì

òñ¯º îÈ¿Ô î¯ó Õ¶ ÁÅêä¶ ê¹¼å-íåÆÇÜÁ» ç¶ Ã¹êé¶

ñÅÂÆé ñÅ Çç¼åÅ Ü»çÅ ÔË å» ÇÕ ÁÅdzçÅ Õ¯ÂÆ

ðÔÆÓ òÅñÅ íÅäÅ ÔÆ òðåçÅ Ô¹¿çÅ ÔËÍ íÅðå ç¶ ç¯

ç¶ ÇóØÅÃä À°¼å¶ î¶ðÅ à¼ìð ÔÆ ÃçÅ ÕÅì÷ ðÔ¶!

ñËºç¶ ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ ÇÂé·» ù ôÅÔ î¹Ô¿îç çÆ ì˺å

ÁÅ×È ÒêÌèÅé ÃÅÇÔìÓ ñÂÆ ÇÃðçðçÆ éÅ ìä ÃÕ¶!

êÌî¹¼Ö ÁÅ×ÈÁ», ÿܶ ×»èÆ Áå¶ ðÅÜÆò ×»èÆ ù òÆ

À°Ã ç¶ ÇÚ¼å-򦌦 òÆ ÇÂÔ ×¼ñ éÔƺ ÁÅÂÆ Ô¯äÆ ÇÕ

ùäÅÂÆ éÔƺ Çç³çÆ-

êÌ¿å± çÈÃÇðÁ» çÆ Û»×-Û¿×ÅÂÆ Õðé òÅñ¶ êÌèÅé

ÇÕö Ã À°é·» çÆ îÅåÅ é¶ ÁÅêä¶ Ü»-éôÆé» òܯº

ÖóÕ ÇÃ³Ø ù å» ê³ÜÅì çÆ ìÅçôÅÔÆ â¶ã ÃÅñ

ôÅÔ î¹Ô¿îçÅ úà 寺 ÃçÅ ²âðƶ,

ÜÆ, Üç ÁÅêä¶ ê¹¼å-íåÆܶ ù ÁÅêç¶ Ü»-éôÆé

Ú¹ÇäÁÅ ÃÆÍ êÌ¿å± ÇÂé·» ç¯Ô» ÒÜ»-éôÆé»Ó çÅ Á³å

í¯×äÆ òÆ éÃÆì éÔƺ Ô¯ÂÆ!

ìÅçôÅÔ» 寺 íÆÖ î³×»òçÅ ÂÆ!


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 29

ATT TLE B BA AZ ZAAR SSEEAT

FAMILY DOCTOR Dr. Harpreet Singh Chhokar MD

* ߢ‡Ù⁄Òb‚ ÃÙb Á’áù flË •‚c Ω˜≈ π⁄ø $Ã ŒπŒ „ù˚ * ’˜Áø•ù Œ ≈Ë∑ Ã ◊Ò«Ë∑‹ ¡á◊ ÃÙb ‹Ô ∑˚ * „⁄ Ã⁄Çù ŒÊ Áç¬Ë∑‹ øÒ˜∑•˜“ flË ∑ËÃÊ ¡ùŒÊ „Ò˚ * ÃÏ‚c ¶“ÀË “¢¡Ê’Ë ’Ù‹Ë Áfl˜ø ª˜‹ ∑⁄∑ Á’◊Ê⁄Ë ŒÊ „˜‹ ‹˜÷ ‚∑Œ „Ù˚

Á‚¶≈‹ ∞⁄Ë∞ Áfl˜ø Ω⁄, ◊Ù≈‹, ªÒ‚ ‚≈‡á, Á’¡á‚, ‹Ê≈ ¡ù ‹Ôb« π⁄ËŒÀ ¡ù fløÀ ‹® á⁄’∑Ê⁄ Á⁄±‹≈⁄, Á«flÒ‹“⁄

„Ê∑◊ Á‚¢Ω ª⁄flÊ‹ çÙá: 206-387-9492 Hakam S. Grewal flœË¶ •Ã ÷⁄Ù‚ÿÙª ‚flÊflù Realtor, (MSL, CBA)

Harpreet S. Chhokar MD Family Medicine

’˜ø •Ã „⁄ ߘ∑ ©◊⁄ Œ ◊⁄ˬù Œ ß‹Ê¡ ‹® ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù:

* áflb Ω⁄ ’ÀÊ©À flÊ‚Ã ‹Ê≈ù ŒÊ “a’¢œ flË ∑⁄Œ „ù˚ * Ω⁄ù ¡ù Á’¡á‚ ‹® ‹Ûá ŒÊ flË “a’¢œ ∑⁄Œ „ù˚

«Ê. „⁄“aËà Á‚¢Ω ¿Ù∑⁄ ±◊. «Ë.

10830 SE Kent - Kangley Rd., Suite 100A Kent, WA 98030

Tel: 253-520-7390

1851-Centre Pl. So. #116 Kent WA 98030

Ph: 253-520-3780, Fax: 253-277-0057 Email: hakamgrewal@hotmail.com

⁄Ë•‹ •‚≈≈ ŒË•ù ‚Ê⁄Ë•ù ¬⁄Í⁄Ãù ‹® ÷⁄Ù‚ÿÙª áÊ◊

„ÈÀ çÈ‹ ˜ ≈Êß◊ •Ã “Ê⁄≈ ≈Êß◊ Œπ÷Ê‹ ∑⁄á flÊÁ‹•ù É ∑¢◊ $Ã ⁄˜π ⁄„ „ù

PROVIDING NON-MEDICAL IN-HOME CARE TO LOW-INCOME ELDERLY & DISABLED

•‚Ëb Ω⁄ ¡Ê ∑ Ω˜≈ ¶◊Œá flÊ‹Ó •Ã •“Ê„¡ ‹Û∑ù ŒË ªÒ⁄◊Ò«Ë∑‹ Œπ÷Ê‹ ∑⁄Œ „ù “⁄Á◊¢Œ⁄ ∑Ú⁄ Á…˜‹ÛA

* Áá˜¡Ë ‚¢÷Ê‹ * ∑˜“» œÙÀÓ * πÊÀÊ ’ÀÊ©ÀÊ

* ߇áÊá * Ω⁄fi ∑¢◊ * ¶©ÀÊ-¡ÊÀÊ

Ph: 253-893-1984 www.rescarehomecare.com

Á‚¶≈‹ ∞⁄Ë∞ Áfl˜ø Car, Suv ¡ù Truck „Ù‹‚‹ “aÊ®‚¬ Ã πaËŒÀÊ „Ùfl Ãù ¶“ á⁄’∑Ê⁄ •Ã ‚¢ÃÙπ¡á∑ ‚flÊflù ‹® ‚Ê« áÊ‹ ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù

„Á⁄¢Œ⁄“Ê‹ Á‚¢Ω ’Òb‚

Ph: 206-393-2222 bains123@comcast.net

∑È‹fl¢Ã Á‚¢Ω ª⁄flÊ‹

206-941-1647 KulwantGrewal@yahoo.com

Residential & Commercial Specialist Kulwant Singh Grewal Real Estate Professional

•‚c ‚‚ÃË ◊ı⁄ª¬ flË ∑⁄Œ „ù˚

Á‚¶≈‹, ’ÒÁ‹¢ª„Òb◊ ¡ù flÒá∑Ífl⁄, flÊÁ‡¢ª≈á ∞⁄Ë∞ Áfl˜ø Ω⁄, ¬◊Ëá ¡Êߌʌ, „Ù≈‹, ◊Ù≈‹, ªÒ‚ ‚≈‡á ¡ù Á∑‚ flË “a∑Ê⁄ ŒÊ Á’¡á‚ ‹ÔÀÊ ¡ù fløÀÊ øÊ„È¢Œ „Ù Ãù •˜¡ „Ë ∑È‹fl¢Ã Á‚¢Ω áÊ‹ ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù˚

Off: 206-722-5444Fax: 206-772-5463 879 Rainier Ave. N. @ A104, Renton, WA 98057


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 30

î¹ñÕ çÅ ð¹åìÅ å¶ ÇÂÃ ç¶ Ö¶â Ãð¯ÕÅð Çòôò ÔÅÕÆ Õ¾ ê Çò¼ Ú ÁÅÃàð¶ ñ ÆÁÅ é¶

ÞÈÇñÁÅ Õðç¶ ÃéÍ Á¾Ü ÔÅñå ÇÂÔ þ ÇÕ íÅðå

å» ÇÂÔ þ ÇÕ î¹ñÕ Çò¼Ú ֶ⻠ù çÈܶ, åÆܶ Ü»

ÁçÅÇðÁ» Áå¶ Ã¿ÃæÅò» Çò¼Ú ÇÜÔó¶ ÁÔ¹ç¶çÅð

ÁÅêäÅ êðÚî ñÇÔðÅ Çç¾åÅ þÍ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ Áå¶

Áå¶ êÅÇÕÃåÅé À¹ñ¿ÇêÕ Çò¼Ú Õ¹ÁÅñÆëÅÂÆ Õðé

Ú½æ¶ éÔÄ Ãׯº ÁÅÖðÆ çðܶ çÆ ÁÇÔîÆÁå òÆ ÔÅÃñ

ÇìáÅ Çç¾å¶ Ü»ç¶ Ôé, À¹é·» çŠֶ⻠éÅñ çÈð çÅ

ÜðîéÆ çÅ ëÅÂÆéñ îËÚ çÅ î÷Å ç¶ÖÇçÁ» ÔÆ

ù åðÃç¶ ÔéÍ ÇÂÔ íÅäÅ ÇÕò¶º òÅêð Ç×ÁÅ?

éÔÄ þÍ Ç´Õà ÇÕªÇÕ Ô¹ä Õ¯ÂÆ Ö¶â éÔÄ êÈðÆ åð·»

òÅÃåÅ òÆ éÔÄ Ô¹¿çÅ, À¹Ô ÇÃðø é½ÕðôÅÔ Ô¹¿ç¶

ìäçÅ ÃÆÍ íÅò¶º ÜðîéÆ çÅ ñ×ÅåÅð åÆÃðÆ òÅð

çðÁÃñ, ÇÂÔ íÅäÅ éÔÄ þ, ÇÂÔ ÃÅⶠç¯ò»

òêÅðÕ åîÅôÅ ìä ü¾ÕÅ þ, ÇÂà ñÂÆ À¹Ã çÆ ×¾ñ

ÔéÍ å¶ íÅðåÆ é½ÕðôÅÔÆ çÅ òåÆðÅ ÇÕ¿éÅ ñ¯Õ

ÁÅñîÆ ÚË º êÆÁé ìäé çŠù ê éÅ ÚÕéÅÚÈ ð Ô¯

î¹ ñ Õ» çÆÁ» À¹ é · » Ö¶ â éÆåÆÁ» çÅ éåÆÜÅ þ

ÕðéÆ ÔÆ ì¶îÅÁéÆ þÍ ÔÅÕÆ Ãî¶å ìÅÕÆ çÆÁ» Ö¶â»

Çòð¯èÆ þ, ÇÂà çÆ ÇòÁÅÇÖÁÅ Õðé å¹ð êÂƶ å»

Ç×ÁÅ þ êð ÜðîéÆ ç¶ ÇÖâÅðÆÁ» çÅ êÌçðôé ÇÕö

ÇÜÔóÆÁ» ÇÕö êÅÇÃúº òÆ Ö¶â Áå¶ ÇÖâÅðÆÁ» êÌåÆ

êÌåÆ ÃðÕÅð Áå¶ Ö¶â ÿÃæÅò» Ü» ëËâð¶ôé» çÅ

ôðî é»Á çÆ ÚÆ÷ òÆ ÇÕèð¶ ÇÃð «ÕŪçÆ é÷ð

êÅÇÃúº òÆ ÁÅÃàð¶ñÆÁé» å¯º ؾà éÔÄ ÃÆÍ ÜðîéÆ

ùÇÔðç éÔÄ ÔéÍ ÇÂÔ ÇÂà ÕðÕ¶ þ ÇÕªÇÕ ÃÅâ¶

Õ¿î ÚñÅÀÈ òåÆðÅ ÃÅù Ãí ù ç¹ÖÆ å» ÕðçÅ þ

ÁÅò¶×ÆÍ ÇÂ¼Õ ÁÇÔî ×¾ñ ÃÅⶠî¹ñÕ Çò¼Ú êÌÇåíÅ

Áå¶ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ç¶ ÇÂà ëÅÂÆéñ î¹ÕÅìñ¶ é¶

éÆåÆ ØÅÇóÁ» ñÂÆ Ö¶â» îÔ¾åòêÈðé éÔÄ ÔéÍ

êð À¹ å ¶ Ç Üå éÔÄ ÕðçÅÍ Á¾ Ü çÆ åðÆÕ Çò¼ Ú

ç¶ ØÅä Áå¶ Ã¯ôä çÆ þÍ àÆ.òÆ. ÚËéñ» À¹êð

ÇÂÔ Çþè ÕÆåÅ þ ÇÕ ÇÂé·» ç¯ò» î¹ñÕ» ç¶ ÔÅÕÆ

ÇÂÔ ÇÂà ÕðÕ¶ éÔÄ, ÇÕªÇÕ ÇÂÔ ÇÃÁÅÃÆ êÌíÈÁ»

ÔÅñÅå ÇÂÔ Ôé ÇÕ ÃÕÈ ñ å¯ º ñË Õ¶ ÕÅñÜ»,

ÇðÁÅñàÆ ô¯Á Çò¼Ú Ô¹¿ç¶ îÅÃÈîÆÁå ç¶ Ã¯ôä çÅ

ÇÖâÅðÆÁ» çÅ îËçÅé Çò¼Ú ÇòÔÅð êÈðÆ åð·» Ãîðêä

çÆÁ» ÇåܽðÆÁ» Çò¼Ú Õ¯ÂÆ òÅèÅ éÔÄ ÕðçÆÁ»Í

ïÈéÆòðÇÃàÆÁ» å¾Õ ֶ⻠Áå¶ ÇÖâÅðÆÁ» ñÂÆ Õ¯ÂÆ

òðåÅðŠֶ⻠Çò¼Ú òÆ ÁÅî þÍ ÃòÅñ Ô¯ ÃÕçÅ þ

éÅñ íÇðÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ êÈð¶ îËÚ ç½ðÅé ÇÂ¼Õ òÅð

ÁÅêä¶ î¹ñÕ çÆ ×¾ñ Õðƶ å» ÇÂà Á³çð

éÆåÆ éÔÄ þÍ Ö¶â ë¿â» çÆ ÔÅñå ÇÂÔ þ ÇÕ ÃÕÈñ»

ÇÕ ìÅñóÆ À¹îð Çò¼Ú ÔÆ FE ÇÕñ¯îÆàð ç½ó ñÅÀ¹ä

òÆ éÔÄ ñ¾Ç×ÁÅ ÇÕ ÇÂé·» ÇÖâÅðÆÁ» Çò¼Ú Õ¯ÂÆ

ܯ Ô¯ ÇðÔÅ þ, À¹Ô ÇÕö 寺 «ÇÕÁÅ ÇÛÇêÁÅ éÔÄ þÍ

Çò¼Ú ì¾ÇÚÁ» ù Ö¶â ÃÆ÷é ç½ðÅé çÈÃð¶, åÆÃð¶

òÅñÅ ì¹èÆÁÅ ÇÃ¿Ø Ô¹ä ÇÕ¾æ¶ þ?

ÃðÆðÕ Ü» îÅéÇÃÕ Õî÷¯ðÆ þÍ ÇÂÔÆ ç¯ ×¾ñ» Ôð

ÃÅâÆ Õ½îÆ êÛÅä çÆ Ôð ÚÆ÷ ÔÆ çÅÁ Óå¶ ñ¾×Æ

Ççé ÇÂ¼Õ ÒÁÅÇÂðéÓ çÅ ÕËêÃÈñ ç¶ Õ¶ ÔÆ ÃîÞ

ÇÂé·» ÔÅñÅå ç¶ ÚñÇçÁ» íÅðå Çò¼Ú ÕÆ

Ö¶â ç¶ ÇÖâÅðÆÁ» ñÂÆ Ãí 寺 îÔ¾åòêÈðé Ô¯ÇÂÁÅ

Ô¯ÂÆ þÍ Á¼Ü ç¶ Ã Õ½î Ü» î¹ñÕ ç¶ ÃîÈÇÔÕ ÇÔ¾å

ÇñÁÅ Ü»çÅ þ ÇÕ ÇÂÔ Ô¹ä À¹ñ¿ÇêÕ Çò¼Ú è¿é è¿é

ÃÅâÆ Õ½îÆ Ö¶â çÅ Õ¯ÂÆ íÇò¼Ö ÔË? ÇÂÔ ÃòÅñ Ôð

ÕðçÆÁ» ÔéÍ ÇÂà Çòôò Õ¾ê Çò¼Ú íÅðå Áå¶

Õ¯ÂÆ îÅÇÂé¶ éÔÄ ð¾Öç¶Í ÇÃðø Çé¾Ü ÔÆ ÁÇÔî þÍ Ü¶

ÕðòŶ×ÅÍ éÅ ÇÖâÅðÆÁ» ñÂÆ Õ¯ÂÆ Ö¹ðÅÕ ë¿â,

Ö¶â êz¶îÆ ç¶ Ç÷Ôé Óå¶ çÃåÕ Çç³çÅ ÔËÍ êð ÇÂÃçÅ

êÅÇÕÃåÅé çÆÁ» ÔÅÕÆ àÆî» ç¶ ÇéðÅôÅÜéÕ

Çé¾ Ü ÁÇÔî þ å» ë¶ ð ÖÃî» ù ÖŶ î¹ ñ Õ Ü»

éÅ Ö¶â ÃÅîÅé çÆ ÃÔÈñå, éÅ Ö¶â îËçÅé å¶ éÅ

Ü°ÁÅì ç¶ä ñÂÆ Õ¯ÂÆ À°êñìè éÔƺ ÔË; ÇÕÀ°ºÇÕ

êÌçðôé Çò¼Ú ÇÂÔ ç¯ò¶º ÕÅðé ÔÆ Ãí 寺

ÃîÈÇÔÕ ÇÔ¾åÍ ÇÂÔ Ôð ÚÆ÷ ù ÁÅêä¶ éÅñ ÔÆ Ü¯ó

ÔÆ Õ¯Ú» çÆ ÇòòÃæÅÍ ÇÂà ÔÅñå ç¶ ÚñÇçÁ» ÁÃÄ

ÇÜÔó¶ Ü°ÁÅìç¶Ô Ôé Ü» ÇÜÔó¶ íÅðåÆ ÔÅÕÆ ù

îÔ¾åòêÈðé ÕÅðÕ Çþè ԯ¶ ÔéÍ ÇÕö ò¶ñ¶ ÿÃÅð

Õ¶ ð¾Öä çÆ êÌÇòðåÆ çŠÿÕà ÔËÍ ÇÂö ÿÕà é¶

À¹Ã ÜðîéÆ Ü» ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ çÅ î¹ÕÅìñÅ Õðé

î¹ó ì¹ñ§çÆÁ» Óå¶ êÔ°³ÚÅÀ°ä ç¶ çÅÁò¶ Õðç¶ ÁÅ

ÔÅÕÆ ç¶ Ççzô Óå¶ íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅéÆ êðÚî ÔÆ

ìÅÕÆ ç¶ Ã¿Õà êËçÅ ÕÆå¶ Ô¯Â¶ ÔéÍ Ü¶Õð ֶ⻠êÌåÆ

å¹ð êËºç¶ Ô», ÇÜé·» Õ¯ñ Ôð A@ ÇÕñ¯îÆàð Óå¶

ðÔ¶ Ôé À°ÔÆ å» Ôð ð¯÷ éò¶º ÃòÅñ êËçÅ Õð ðÔ¶ ÔéÍ

ÃðÕÅðÆ é÷ðÆÁÅ Õ¹Þ Ã¿òÅðé òÅñÅ Ô¯ò¶ å» Õ¯ÂÆ

ÁËÃà¯àðø ç¶ îËçÅé ÔéÍ ÇÂà 寺 òÆ Á¾×¶ ÔÕÈîåÆ

å×ÇîÁ» çÆ æ» Óå¶ éÅÕÅîÆÁ» çÆ ê³â ñË

ÕÅðé éÔÄ ÇÕ ÁÃÄ ê¾Ûó ÜÅÂÆÂ¶Í ÃðÕÅðÆ é÷ðÆÁÅ

åÅéÅôÅÔÆ çÅ ÇÂÔ ÔÅñ þ ÇÕ Ö¶â î¿åðÅÇñÁ»,

Õ¶ ÁÅÀ°ä ñÂÆ ÇÕö òÆ ÕÆîå Óå¶ Õ¯ÂÆ Õ¼ñÅ-ÕÅðÅ

Áñ÷ÅÂÆîð ð¯× ÇÂÔ ÇçîÅ× çÅ Ô½ñÆ Ô½ñÆ òèä òÅñÅ ð¯× ÔËÍ ÇÂÔ ð¯× ÁÅî å½ð Óå¶ G@ ÃÅñ çÆ À°îð 寺 ìÅÁç Ô° ³ ç Å ÔË êð ÇÂÔ ÷ðÈ ð Æ éÔƺ ÇÕ Ôð¶ Õ

ÿêÅçÕ çÆ âÅÕ êÅê ÕÆ Ü¿Þ

ÁÇÜÔ¶ Õñï°×Æ ìÅì¶ çÅ ÁÇÜÔÅ í¶ç Ö¹¼ñ·çÅ ÔË

ìÅìð ç¶ Ôîñ¶ Ã À°Ã ç¶ Üìð Áå¶ ÷¹ñî

ÔÆ ÜÅò¶×ÅÍ ÕÂÆ ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ òÆ Ôé ÇÜÔó¶ I@-

çŠܯ ðÈê ÃÆ, À°Ã çÆ ÃÔÆ åÃòÆð ×¹ðÈ éÅéÕ

IE ÃÅñ çÆ À°îð ç¶ Ô°³ç¶ ԯ¶ òÆ ÇÂà ÇìîÅðÆ å¯º

ç¶ò ÜÆ ç¶ ôìç» Çò¼Ú¯º ÇìñÕ°ñ ÃÔÆ ÇçÃçÆ ÔËÍ

î¹Õå ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ ÇÂÕ¼ñ¶ éÅðæ ÁîðÆÕÅ Çò¼Ú

×¹ðÈ ìÅäÆ é¶ ÇÂà ù Á³Õå ÕÆåÅ ÔË, ÒÒêÅê ÕÆ Ü¿Þ

Á³çÅ÷é H ÇîñÆÁé ñ¯Õ ÇÂà ð¯× 寺 êÆóå Ôé

ñË ÕÅìñ¯ èÅÇÂÁŠܯðÆ î³×Ë çÅé ò¶ ñÅñ¯ÓÓ ÇÂÔ

Áå¶ B@E@ å¼Õ ÇÂÔé» çÆ Ç×äåÆ AE ÇîñÆÁé

÷¹ñîÆ ÜðòÅä¶, «à¶ð¶, ÷ìðçÃåÆ ñ¯Õ» èÆÁ»

Ô¯ä ç¶ ÁÃÅð ÔéÍ ÇÂÔ ð¯× Á½ðå» Çò¼Ú îðç»

À°áÅÀ°ºç¶ å¶ ñË Ü»ç¶ ÃéÍ ÕÆ Á¼Ü ܯ Õ°Þ ìÅìð

éÅñ¯º Ç÷ÁÅçÅ ç¶ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ

ò»×È¿ ìÅÇìÁ» ç¶ ðÈê Çò¼Ú í¶ÖÆ Õð ðÔ¶ Ôé ÕÆ

ñ¼Ûä:

À°Ô ÇÂö åð·» çÆ êÅê çÆ Ü¿Þ éÔƺ ÔË? ÕÆ ÇÂÔ

Õ³î Õðç¶ Ô¯Â¶ Ú¶åÅ í°¼ñ ÜÅäÅ ÇÜò¶º Ãà¯ò

ñ¯Õ ñ¯Õ» çÆ Ç¼÷å éÅñ éÔƺ Ö¶â ðÔ¶? ÇÂé·» ç¶

Ú¼ñçÅ Û¼â ç¶äÅÍ ÇÜò¶º ÇÜò¶º ÇìîÅðÆ òèçÆ ÔË,

â¶ÇðÁ», î¼á» Çò¼Ú ÕÆ ÕÆ Ô¯ ÇðÔÅ ÔË, ÇÜ¼æ¶ ÁÇÜÔ¶

ÇñÖä êó·é Çò¼Ú Çç¼Õå ÁÅÀ°äÆ, ùíÅÁ Çò¼Ú

ÃËÕà ÃÕ˺²âñ» ç¶ îÅîñ¶ å¶ Õ¯ÂÆ ÕÅùé éÔƺ ÔËÍ

×°¼ÃÅ, ÇÚóÚóÅêä Áå¶ ÁÅêä¶ ðÇÔä ÃÇÔä çÅ

ÁÇÜÔ¶ ìÅÇìÁ» çÆÁ» êÅê çÆÁ» Ü¿Þ» Çò¼Ú ç¶ô

ÇèÁÅé éÅ ðÇÔäÅ, ÕÂÆ òÅð Øð çÅ ÁËâðËÃ í°¼ñ

ç¶ î³åðÆ, ê¹Çñà ÁëÃð Áå¶ Ô¯ð îÇÔÕÇîÁ» å¼Õ

ÜÅäÅ Áå¶ ÇÂÔ òÆ ïÅç éÅ ðÇÔäÅ ÇÕ ÇÕ¼æ¶ Ø°³îä

ÃÅð¶ ôÅîñ ÔéÍ Õ¼ñ· å¼Õ ð¹ÇÚÕÅ ÁÅåîÔ¼ÇåÁÅ

׶ ÃÆÍ ÇÂà åð» ç¶ îðÆ÷ ù ÇÂÕ¼ñ¶ Û¼âäÅ

նà Áå¶ ìÆìÆ ìÜÅÜ éÅñ Õ¶. êÆ. Ç×¼ñ òñ¯º ÕÆå¶

ÖåðéÅÕ Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ

×¹éÅÔ çÆ Õ¯Çôô ù ǼÕó ç¹¼Õó նà ÇÕÔÅ ÜÅ

ÕÅðé:

ÃÕçÅ ÃÆÍ Çê¼Û¶ ÇÜÔ¶ ÇÂ¼Õ ÃÆéÆÁð î³åðÆ åÆòÅââÆ

-ÇÃð çÆ Ã¼à

ç¶ Õ¿î çÅ í»âÅ Áܶ í¼ÇÜÁÅ ÔÆ ÃÆ ÇÕ ÇéÇåÁÅ

-éÇôÁ» çÆ ÁÅçå ÇÜò¶º Õ¯Õ¶é, ÔËð¯ÇÂé,

é§ç ÃÅèÈ çÅ ç½ð ÃÅÔîä¶ ÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂ¼Õ éÔƺ, ç¯ éÔƺ, çà éÔƺ ÇÂÔ å» Ã˺Õó¶ Øð» çÆÁ» ì¶àÆÁ»

-ÇçîÅ× çÆ ðýñÆ

éÅñ ÇÖñòÅó Õðç¶ ÔéÍ À°é·» ù òð×ñÅÀ°ç¶

-Ç÷ÁÅçÅ ÇçîÅ×Æ êð¶ôÅéÆ

îÅÇêÁ» Çòð¹¼è À°ÕÃÅ Õ¶ ÁÅêä¶ èÅðÇîÕ ÁÃæÅé»

ìÚÅÁ:

Óå¶ ×¿çÆÁ» î³âÆÁ» ç¶ òêÅð ÚñÅÀ°ºç¶ ÔéÍ

-ÇÕö òÆ ÇÕÃî ç¶ éÇôÁ» 寺 ìÚ¯

ê³ÜÅì Çò¼Ú ÇüÖÆ ðÈê Çò¼Ú í¶ÖÆ ìÅÇìÁ»

-ÇÂà ð¯× ç¶ îðÆ÷ ù ÇÂÕ¼ñ¶ éÅ Û¼â¯

Áå¶ ÇÂé·» ç¶ ²â¶ÇðÁ» çÅ òÆ ÇÂÔÆ ÔÅñ ÔËÍ ÇÕÔó¶

-ÁÅêä¶ íÅð ù òèä 寺 ð¯¯Õ¯ å» Ü¯ ÇìîÅðÆÁ» 寺

å¶ ç¯ô éÔƺ ñ¼×¶? ÇÂÔ ç¯ô ÔÆ éÔƺ ÇÂÔ Ã¿×Æé

ìÇÚÁÅ ÜÅ ÃÕ¶

ç¶ ÖðÅì êzçðôé éÅñ ñ×ÅåÅð éî¯ôÆ Þ¼ñäÆ êË

«¼àç¶ Áå¶ ð¿×-ðñÆÁ» îéÅÀ°ºç¶ ÔéÍ Üç òÆ ÇÕö

ÇÂéÃÅé ù ÇÂÔ G@ ÃÅñ çÆ À°îð 寺 ìÅÁç Ô¯

îËðÆòÅéÅ ò×ËðÅ

ÇÖâÅðÆ/ÁÇèÕÅðÆ ç¯ôÆ éÔƺ Ô¯ ÃÕçÅÍ ÔÅÕÆ àÆî

÷¹ðî ÔËÍ ÇÂÔ Õ¯ÂÆ êËÃÅ, è¿é çÆ Ú¯ðÆ éÔƺ ÔËÍ

-ÿ×ÅåÅð ÔñÕÆ ÕÃðå Õð¯

ÇÂé·» èÅðÇîÕ í¶ÖÆÁ» é¶ ÁÅî ñ¯Õ» çÆ Ç¼÷å,

-ì³ç â¼ÇìÁ» òÅñÆ Ö¹ðÅÕ å¯º ìÚ¯ Áå¶ åÅ÷Å í¯Üé ñò¯

ÁÅìðÈ éÅñ ÇÖñòÅó ô¹ðÈ ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ ÕÅî,

ÇÂñÅÜ:

ôË å Åé çÅ ðÈ ê ìä¶ ÇÂÔ ÁÖ½ å Æ ñ¯ Õ ÁÅî å¶ Õ°Þ çòÅÂÆÁ» ÇÜÔóÆÁ» ÇÂà ð¯× Çò¼Ú

ÃÅèÅðä ñ¯Õ» ñÂÆ êÅê çÆ Ü¿Þ çÅ ðÈê ìä¶ Ô¯Â¶

Çç¼åÆÁ» Ü»çÆÁ» Ôé: ARICEPT, EXELON

ÔéÍ ÇÂÔ ìÅì¶, ÇÂÔ ÃÅè, ÇÂé·» çÅ ÁÅñÅ-ç¹ÁÅñÅ,

AND RAZADYNE ETC.

ÇÂé·» ç¶ ìÅâÆ×Åðâ, ÇÂé·» ç¶ ÇÂôÅð¶ Óå¶ Ú¼ñä

Ô¯ÇîÀ¹êËÇæÕ ÇÂñÅÜ:

òÅñÆ ÇÃÁÅÃå Áå¶ ÁëÃðôÅÔÆ òÆ ÕÅî ç¶ êÅê

å» À°Ã ìÅì¶ ç¶ ÇêÛñ¼× ñ¯Õ ìÅì¶ ù ùèÅðé éÅñ¯º À°Ã ìÅì¶ çÅ ÞÈáÅ ê¼Ö êÈðç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ìÅì¶ ñ¯Õ ÇÜ¼æ¶ ÕÅî éÅñ íð¶ ÇÂ¼Õ êÅê çÅ ðÈê Ôé, À°µæ¶ ÇÂé·» ç¶ ÇêÛñ¼× ñ¯Õ» çÆ ÷îÆð îðÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ ÁÇÜÔ¶ ç½ð Çò¼Ú ÜéåÅ çÆ «¼àÆ ÜÅ ðÔÆ Ç¼÷å ù ÇÂéÃÅë Çռ毺 Çîñ¶×Å? ì¹ð¶ ÁÅÚðé çÅ ç½ð ÇÂ¼Õ ÁÅî î³âÆ ìä Ú¹¼ÕÅ ÔËÍ Ü¶ ÇÕèð¶ Õ¯ÂÆ ÇòÁÕåÆ ð¿×¶ Ô¼æƺ ëó· ñò¶ å» À°Ã å¶ ìËáÕ ÕðÕ¶ À°Ã 寺 ÕÂÆ ñ¯Õ ÇÔ³îå ÕðÕ¶ éÅåÅ å¯ó ñËºç¶ ÔéÍ ÇÃ¼Ö Õ½î Çò¼Ú À°Ã ù ê³æÕ Ãë» Çò¼Ú¯º å°ðçÅ Õð Çç³ç¶ ÔéÍ ÁÇÜÔ¶ îÇåÁ» å¶ êÇÔðÅ Çç³ÇçÁ» ÕÂÆÁ» ñ¯Õ» çÆ ÷îÆð À°é·» ù Çëð éÆò» ù¼àçÆ ÔËÍ ÇÂÔ Õî÷¯ðÆ ç¶Öä Çò¼Ú ÁÅÂÆ ÔË ÇÕ ÇÜà ÇòÁÕåÆ å¯º À°êð¯Õå ç¯ô» ÕðÕ¶ éÅåÅ ÕÂÆ ñ¯Õ å¯óç¶ ÔéÍ Çëð Ç×ð×à ò»×È¿ ð¿× ìçñ Õ¶ À°Ã¶ çÆ Þ¯ñÆ çÅ ÃÔÅðÅ ìä Ü»ç¶ ÔéÍ ô¯ôä Áå¶ ìçëËñÆ Õðé òÅñ¶ ÁêðÅèÆ çÆ Ü¹¿²âñÆ ç¶ ç¯Ãå ìä Õ¶ ÃîÅÜ Çò¼Ú ÁêðÅè íÅò êÅê çÆ Ü¿Þ Çò¼Ú ÜÅ ðñç¶ ÔéÍ ÇÔ³çÈ èðî Çò¼Ú ÁÅÚðé ç¶ ÃòÅñ çÅ Õ¯ÂÆ ÃÔÆ ÇçzôàÆÕ¯ä éÔƺ ÔËÍ ÇÜò¶º ÇÕ ÇÔ³çÈ ÃîÅÜ Çò¼Ú ܯ òÆ Á½ðå» éÅñ ìçëËñÆ Õðé Çò¼Ú ìçéÅî Ô¹¿çÅ ÔË å» ÇéÇåÁÅé§ç í¶ÖÆ ÃÅè ò»× ÒÒׯêÆÁ» çÅ Ç´ôéÓÓ ÁÖòÅÀ°ä ñ¼× ê˺çÅ ÔËÍ êð ÇÃ¼Ö èðî Çò¼Ú ÁÇÜÔ¶ í¶ÖÆÁ» çÆ Ô¶ó ù ÔÆ êÅê çÆ Ü¿Þ ÇÕÔÅ ÔËÍ ê³ÜÅì Çò¼Ú ܯ ìÅì¶ ÁÇÜÔÆ åð·» éÕñ ÕðÕ¶ ÃîÅÜ çÆ Ç¼÷å «¼àç¶ Ôé, ÇÂé·» ù éÕ¶ñ ÇÕÀ°º éÔƺ êÅÂÆ Ü»çÆÍ ÕÆ ô̯îäÆ ÇÃ¼Ö Ã¿ÃæÅò» å¶ ÇÃ¼Ö èðî å¶ êÇÔðÅ ç¶ä òÅÇñÁ» çÆ ÇÂÔ Ç÷¿î¶òÅðÆ éÔƺ ÔËÍ ÇÜÔó¶ ìÅì¶ ÇÂö Ü¿Þ ç¶ ÃòÅð ԯ¶ ê³ÜÅì å¶ íÅðå Çò¼Ú ÁôñÆñåÅ ëËñÅÀ°ºç¶ Ôé, À°é·» ç¶ ÔÆ ìÅÔð ï±. Õ¶., ÁîðÆÕÅ, ÕËé¶âÅ Áå¶ ï±ðê Çò¼Ú Á¼â¶ ÔéÍ ÁÇÜÔ¶ ÁéÃð» ù ×¹ðç¹ÁÅÇðÁ», ÃíŠùÃÅÇÂàÆÁ», ÃîÅÇÜÕ ÁçÅÇðÁ» 寺 ìÅÔð ð¼ÇÖÁÅ ÜÅäÅ ÷ðÈðÆ ÔËÍ ÇÂÔ ÕêàÆ ñ¯Õ èÅðÇîÕ ñ¯Õ éÔƺ ÔéÍ Ôð ÁŶ Ççé ç¶ ÃìÈå» å¯º ÃÅë ÇÚ¼àÅ ÁêðÅè

ÇÂÔé» çòÅÂÆÁ» ç¶ ÃÅÇÂâ ÇÂëËÕà éÔƺ

ç¶ ÔÆ Úñç¶ Çëðç¶ ÃðÅê ÔéÍ Ü¯ ñ¯Õ ÇÂé·» ù

Ô°³ç¶Í ÁÃƺ Ôð åð·» çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» ÇÜò¶º ìñ¼â

ÿ å , ìÌ Ô îÇ×ÁÅéÆ Áå¶ A@H çÆÁ» êçòÆÁ»

êzËôð, çîÅ, ÇÜ×ð, ê¹ðÅäÆ Õì÷, Á½ðå» Áå¶

ñÅÀ°ºç¶ Ôé, À°Ô ñ¯Õ ÁÇÜÔ¶ êÅê çÆ Ü¿Þ ç¶ ÔÆ

îðç» ç¶ ×°êå ð¯×, ê¶à ç¶ ð¯×, ÇâêðËôé, çÅ

ÃËÇéÕ (ÇÃêÅÔÆ) ÔéÍ ÇÃ¼Ö èðî, ÇÜà çÅ ÁÅèÅð

ÇÂñÅÜ Õðç¶ Ô»Í çòÅÂÆÁ» ÃÅð¶ éÅðæ ÁîðÆÕÅ

À°µÚ¶ å¶ Ã¹¼Ú¶ ÁÅÚðä òÅñ¶ ñ¯Õ» ù ÔÆ êÇÔñ ç¶äÆ

ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ ìÅäÆ ÔËÍ ÇÂà ìÅäÆ

Çò¼Ú î¶ñ ðÅÔƺ í¶ÜÆÁ» Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÁÃƺ Ôð

ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ í¶ÖÆ, ÕêàÆ å¶ ô¯ôä Õðé òÅñ¶ ñ¯Õ»

Çò¼Ú ìÌÔî Ç×ÁÅéÆ ÁòÃæÅ êÌî¶ôð ðÈê ÔËÍ ñ¯Õ»

åð·» ç¶ éô¶ ÇÜò¶º â¯â¶, ÁëÆî, Õ¯Õ¶é, ôðÅì ÁÅÇç

ù «¼ à ä òÅñ¶ ÇòÁÕåÆÁ» Çò¼ Ú ¯ º Çü Ö » Çò¼ Ú

Û°âÅÀ°ä Çò¼Ú òÆ ÃÔÅÇÂåÅ Õðç¶ Ô»Í

Çò¼Ú¯º ìÅÔð ù¼àäÅ ÔÆ ÃÅâÅ èðî ÔËÍ êÅê çÆ Ü¿Þ

ÁäÇ×äå ñ¯Õ ÁÇÜÔ¶ ع¿î ðÔ¶ ÔéÍ ÇÂÔ ñ¯Õ

寺 åÅÔƺú ÔÆ ìÇÚÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

å°ÔÅâÅ ô°íÇÚ³åÕ,

ÁÅêä¶ ÁÅê ù ìÌÔîÇ×ÁÅéÆ ÕÇÔ³ç¶ Áå¶

âÅÕàð éð¶ô òðîÅ, 604-585-7790

ÁÖòÅÀ°ºç¶ ÔéÍ ÇÂÔÆ ñ¯Õ À°êð ç¼Ã¶ ÖåðéÅÕ

ÂÆî¶ñ: homeopathicdr2004@yahoo.com

ջ⻠ç¹ÁÅðÅ í¯ñÆ-íÅñÆ ÜéåÅ çÅ ô¯ôä Õðç¶,

ÃÅÔîä¶ ÁÅ ÇðÔÅ ÔËÍ Ü¶ ÁÃƺ ÃÔÆ ÇÃ¼Ö Ô» å» ÃÅù ×Ëðåî³ç Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÃÅâÅ èðî ÃîÅÜ çÆ Ç¼÷å çÆ ðÖòÅñÆ ê¼Ö¯º ÇÂ¼Õ êÇÔñ Õçî èðî ÔËÍ

ù êÅêÆ ÜÅä Õ¶, À°é·» çÆ êÛÅä ÕðéÅ Áå¶ ÃîÅÜ

×¹ðÈ ê³æ çÅ çÅà êðÇî³çð ÇÃ³Ø ì¼ñ, ¦âé ï±. Õ¶.

ðÔÆ ÔËÍ ñ×ÅåÅð éÅÕÅîÆ çÅ î¹¼Ö ÕÅðé ÁÇèÕÅðÆÁ», Õ¯Ú Áå¶ ÇÖâÅðÆÁ» òñ¯º Õ¯ÂÆ Ã»ÞÆ ðäéÆåÆ éÅ ìäÅÀ°äÅ ÔËÍ çÈÃðÅ Ãí 寺 ò¼âÅ ÕÅðé ÔË ÇÕ ÁÃƺ ÁÅêä¶ ÇÖâÅðÆÁ» Çò¼Ú Çܼå çÅ Ü÷ìÅ êËçÅ Õðé Çò¼Ú ì¹ðÆ åð·» ÁÃëñ Ô°³ç¶ ÁÅ ðÔ¶ Ô»Í Çܼåä ñÂÆ Ü÷ìÅ êËçÅ Õðé Çò¼Ú ÁÃëñåÅ ÇÂà ÕðÕ¶ Çîñ ðÔÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÜé·» é¶ ÇÖâÅðÆÁ» ù ñ×ÅåÅð ÒÀ°åôÅÔ çÆ Ø°¼àÆÓ ÇêñÅÀ°äÆ Ô°³çÆ ÔË, À°Ô å» ÇÖâÅðÆÁ» ù ÒÇÔàñðÆÓ Á³çÅ÷ Çò¼Ú ÿì¯èé Ô°³ç¶ ÔéÍ ÇÂ¼Õ ×¼ñ ñ×í× ÃÅðÆÁ» ÔÆ Ö¶â» Çò¼Ú Çòç¶ôÆ Õ¯Ú ð¼Öä ç¶ òè ðÔ¶ ëËôé çÆ ÕðéÆ ìäçÆ ÔËÍ ÇÕzÕà 寺 ìÅÁç Ô°ä ÔÅÕÆ ñÂÆ òÆ Çòç¶ôÆ Õ¯Ú ð¼Ö¶ ÜÅä çÅ ÇÃñÇÃñÅ íÅðåÆ ÔÅÕÆ Çò¼Ú Õ¯ÂÆ ÇÂéÕñÅì éÔƺ ÇñÁÅ ÃÕçÅÍ ÇÖâÅðÆÁ» Áå¶ Õ¯Ú ÇòÚÅñ¶ ÇîñÅêó¶ Ãì³è ÔÆ ÇÖâÅðÆÁ» çÆ ï¯×åÅ ù êzë¹ñå Õðé Çò¼Ú Ãí 寺 òè¶ð¶ ÃÔÅÂÆ Ô¯ ÃÕç¶ ÔéÍ ÃÅâÆ é÷ð Çò¼Ú Çòç¶ôÆ Õ¯Ú» î×ð í¼Üä çÆ æ» ÃÅù ÁÅêä¶ ç¶ô ç¶ ÃÅìÕÅ ÇÖâÅðÆÁ» ù ÔÆ ÇÂÔ Ç÷³î¶òÅðÆÁ» ýºêäÆÁ» ÚÅÔÆçÆÁ» ÔéÍ êð ÇÂ¼æ¶ ÒÀ°ñàÆ ×³×ÅÓ òÇÔ ðÔÆ ÔËÍ ÃÅⶠéÅÇÂÕ» ù ÖñéÅÇÂÕ ìäÅ Õ¶ ê¶ô ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ Õ¯Ú ïÈðêÆÁé ôËñÆ ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ ÇÖâÅðÆÁ» ù ÔçÅÇÂå» Çç³ç¶ Ôé ÜçÇÕ íÅðåÆ àÆî ÁÅêäÆ ðòÅÇÂåÆ Â¶ôÆÁÅÂÆ ôËñÆ î¹åÅÇìÕ Ö¶âä çÆ ÁÅçå 寺 ìÅÔð éÔƺ ÁÅ êÅÀ°ºçÆÍ ÃÕÈñ ê¼èð 寺 ÔÆ ÇÖâÅðÆÁ» Çò¼Ú Áé°ôÅÃé Áå¶ ÃÅæÆ ÇÖâÅðÆÁ» ç¶ éÅñ-éÅñ Çòð¯èÆ ÇÖâÅðÆÁ» êzåÆ òÆ îÅéòÆ êÔ°³Ú ÁêäÅÀ°ä ç¶ êÅá êó·Å¶ ÜÅäÅ Ã çÆ ò¼âÆ ñ¯ó ÔËÍ çÈÃðÅ, ÇÜÔó¶ ÃðÕÅðÆ/ ×Ëð-ÃðÕÅðÆ ÁçÅð¶ ÇÖâÅðÆÁ» ù íðåÆ Õðç¶ Ôé, À°é·» ñÂÆ òÆ ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ ÁÅêä¶ ÇÖâÅðÆÁ» çÆ ÃðÆðÕ ÇëàéËÃ ç¶ éÅñ-éÅñ îÅéÇÃÕ ÇëàéËà À°êð òÆ À°Ú¶ÚÅ ÇèÁÅé ç¶äÍ ÃòÅ Õð¯ó ç¶ íÅðå Çò¼Ú Õç¶-Õç¶ ÁÇíéò Çì³çðÅ òð׶ ǼÕ-Á¼è ÔÆð¶ çÅ ÚîÕäÅ ÇÂÔÆ Çüè ÕðçÅ ÔË ÇÕ Õ°¼ñ íÅðåÆ Ö¶â å³åð ç¶ å°ð³å éòÆéÆÕðé çÆ ñ¯ó ÔËÍ ÁÃƺ ÇÂÔ ÷¯ð ç¶ Õ¶ ÕÇÔäÅ ÚÅÔ°³ç¶ Ô» ÇÕ Ü¶Õð üÚî¹¼Ú ÔÆ íÅðå ù Ö¶â» ç¶ Ö¶åð Çò¼Ú Á¼×¶ ñË Õ¶ ÜÅäÅ ÔË å» î¹ñÕ ù ֶ⻠ñÂÆ ÇÂ¼Õ êÅðçðôÆ Ö¶â ï¯ÜéÅ À°ñÆÕ Õ¶ À°Ãù å°ð³å ñÅ×È Õðé ç¶ ïåé ÁÅð³í Õðé¶ êËä׶ éÔƺ å» Ôð òÅð ÔÆ ÁÃƺ Ôî¶ô» ò»× ëÅâÆ ÔÆ ÃÅÇìå Ô¯ò»×¶Í ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ î¹ñÕ ç¶ î¹Õà Çò¼ Ú î¯ ð Ö³ í à³ × ä òÅñÆÁ» Ö¶ â » êz å Æ Çܼ æ ¶ ÃðÕÅð» Áå¶ ò¼Ö-ò¼Ö ÁçÅð¶ òè¶ð¶ ׳íÆð Ô¯ä, À°æ¶ éÅñ-éÅñ ÇÖâÅðÆÁ» Áå¶ ÇÖâÅðÆÁ» éÅñ Ü°ó¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» å¶ Ô¯ðé» ñ¯Õ» ù òÆ òè¶ð¶ ׳íÆð Áå¶ Ã³ò¶çéôÆñ Ô¯äÅ êò¶×Å å» ÔÆ Õ°Þ Ã½ð ÃÕ¶×ÅÍ -ùôÆñ ç¹Ã»Þ


Ç

Mar.17- Mar.23/ 2010

The Charhdi Kala 31

The only Punjabi Independent Insurance brokerage firm in Washington.

AKAL Real Estate www.akalrealestate.com

Commercial Real Estate & Property Management in Washington State

We insure:

afpxI pRfprtI df vDIaf muwl vwtx jF vfjb kImq `qy pRfprtI KrIdx leI awj hI syvf df mOkf idE.

AUTO, HOME, BUSINESS, COMMERICAL, TRUCKS, TAXI’S, GAS STATIONS

COMMERCIAL SALES & LEASING

We represent over 20 different carriers. We provide excellent service, BEST coverage and a very, very LOW RATE!!

* INVESTMENT PROPERTIES * LAND DEVELOPMENT * HOTEL/ MOTEL * RETAIL SPACE

CALL US TODAY and we will give you a FREE QUOTE!

Dimple T hiar a, Thiar hiara,

One Stop Insurance Inc.

AJ THIARA 1-206-790-6775

Ph: 425.656.1623 Cell : 206.718.8318 Fax 425-656-1624

271 SW 41st Street, Renton,WA 98057 www.onestopi.com BUY IO RAD NOW

Office: 1-206-922-2400 email: ajthiara@akalrealestate.com

ryfIE Awvwz

THE ONLY DESI RADIO STATION IN SEATTLE,WA.!! RADIO AWAZ NOW AIRING ON FM SIDE BAND. * DAILY TALK SHOWS * NEWS FROM INDIA AND CANADA * HINDI AND PUNJABI SONGS * GURBANI

We are offering excellent advertising rates, call us today! If you would like to be a radio host call us today.

Phone 206.790.6775 or email: radioawaz@gmail.com

AKAL Transport LLC. Kflsf akfl purK kI POj, pRgitE Kflsf pRmfqm kI mOj.

* Hiring teams and solo drivers. * Runs US and Canada * Need owner operators with dry van or refers. * Payments on time. * All trucks given Fuel Cards. * 1 Year experience required Call today for more info:

Ph: 206 922 2400 or akaltrans@gmail.com


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 32

ÁÅêä¶ ÕÆîåÆ Ã ÓÚ¯º AE Çî³à ôÇÔð ù ÃÅë Õðé ñÂÆ Õ¼ã¯ - ÇÃàÆ ÁÅë ÁËâÇî³àé çÆ ôÇÔðÆÁ» ù ÁêÆñ ÁËâÇî³àé, ÁñìðàÅ (ìñÜÆå ÇÃ³Ø ÃÔ¯åÅ)

àÅÇÂî Õ¼ã Õ¶ ÁÅêä¶ ÁÅñ¶-ç¹ÁÅñ¶ ÇÂ¼Õ Ú¼Õð ñÅ

Ô¼æ éÅ ñÅú Ãׯº CAA Óå¶ ë¯é ÕðÕ¶ ç¼Ã¯Í ÃÅâ¶

å¶ Çàî Ô½ðàé çÅ ÕÅðâ Çç¼åÅ Ü»çÅ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ

- ÇÜò¶º ÇÜò¶º ×ðîÆ òèçÆ ÔË, ìðë Ö¹ðçÆ ÔË å¶

Õ¶ Õ¯ÂÆ òÆ ê¶êð ÁÅÇç Ú¹¼Õä å» ÇÕ ÃÅâÅ òÆ íÅð

ÕÅî¶ ÁÅê ÁÅ Õ¶ À°Ã ÚÆ÷ ù Ú¹¼Õä×¶Í ÇÃàÆ é¶

Çàî Ô½ðàé ÇÂà ê̯×ðÅî ù Ã꽺Ãð ÕðçÅ ÔËÍ À°èð

ñ¯Õ» òñ¯º æ» æ» Ã¹¼ÇàÁÅ Õ±óÅ ÕðÕà ÇçÃä ñ×çÅ

ÔñÕÅ Ô¯ò¶ å¶ å°ÔÅâÅ ÁÅñÅ-ç¹ÁÅñÅ òÆ Ã¯ÔäÅ

ÇÂ¼Õ Ô¯ð ê̯×ðÅî òÆ ô¹ðÈ ÕÆåÅ ÔË, ÇÜà Çò¼Ú ìñÅÕ

ÇÃàÆ é¶ ôÇÔð çÆÁ» ÃóÕ» ÃÅë Õðé ñÂÆ òÆ êÈðÆ

ÔË å¶ ÇÃàÆ Õ¯ñ òÆ ÃÆîå ÃÅèé Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇÂà ñÂÆ

ìä¶Í ÇÂà éÅñ ÇÜ¼æ¶ ÃÅë ÃëÅÂÆ çÅ Õ¿î òÆ Û¶åƺ

ÕËêàé Ú¹ÇäÁÅ Ü»çÅ ÔË, ܯ ÁÅêä¶ Â¶ðƶ Çò¼Ú

ÇåÁÅðÆ ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ ìðë ÃÅë Ô¹¿ç¶ ÔÆ ÁËâÇî³àé

ÁËâÇî³àé ôÇÔð ç¶ ÕËêÆàñ ÕñÆéÁ¼ê ê¯Ì×ðÅî ç¶

Ô¹¿çÅ ÔË À°µæ¶ êËö òÆ ÕÅëÆ ìÚç¶ ÔéÍ êð ÇÂæ¶

ÃÅë-ÃëÅÂÆ ÕðçÅ ÔËÍ ÇÂà տî ñÂÆ ÇÃàÆ À°Ã ù

ôÇÔð çÆÁ» ÃóÕ» ù ÃÅë ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÃàÆ Ôð

îËé¶Üð é¶ ôÇÔð òÅÃÆÁ» ù ÇÂ¼Õ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÔË ÇÕ

À°é·» ÇÂ¼Õ ×¼ñ òÅð òÅð ÕÔÆ ÇÕ ÃÅë-ÃëÅÂÆ Õðç¶

÷ðÈðÆ ÃîÅé î¹Ô¼ÂÆÁÅ ÕðòÅÀ°ºçÆ ÔË, ÇÜà Çò¼Ú

ÃÅñ Õ¯ÂÆ â¶ã ñ¼Ö àé ð¶åÅ ÃóÕ» 寺 ÇÂÕ¼áÅ ÕðçÆ ÔË, ܯ

À°Ô ÁÅêä¶ ÕÆîåÆ àÅÇÂî ÓÚ¯º ÇÃðë AE Çî³à çÅ

Ã Õ¯ÂÆ òÆ íÅðÆ, Çå¼ÖÆ å¶ Áùð¼ÇÖÁå ÚÆ÷ ù

ìË×, çÃåÅé¶, ÇÂ¼Õ ÕîÆ÷, ÃËé¶àÅÂÆ÷ð, ÇÂ¼Õ Õ¼ê

ìðë êËä ò¶ñ¶ ÃóÕ» Óå¶ ÇÖñÅÇðÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ

î½ð׶÷ ç¶ òèÆÁÅ ð¶à ñËä ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ Ã¿êðÕ Õð¯

Quality Custom Home Builder

××é ÃÔ¯åÅ New Mortgage Variable

2.25

%

ÁÅêäÅ îéêÿç Øð ìäÅÀ°ä ñÂÆ òÅÇÜì ÕÆîå», åüñÆìÖô Õ¿î, íð¯Ã¶ï¯× öòÅò» ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ ðäÜÆå ÇÃ³Ø êòÅð Ü» Õ°ñçÆê Ranjit Singh Kuldip Singh ÇÃ³Ø êòÅð éÅñ Powar Powar ÿêðÕ Õð¯Í

2505 Hewes Way, Edmonton, AB T6L 6W6

Ph: 780-695-6595 Fax 780-406-6797

Tel: 780-604-9094 FFax: ax: 780-469-0746

ranjit_powar@hotmail.com

gagan.sahota@td.com

î½ð׶÷ ÇÜ毺 îð÷Æ ñò¯ êð ÇÂ¼Õ òÅð ÃÅⶠկñ ÷ðÈð ÁÅò¯Í

Gagan Sahota Manager, Mobile Morgage Specialist Edmonton

PUNJABI SWEET HOUSE & RESTAURANT #113, 216 Saddle Town Cir: NE (Beside TD, Canada Trust Bank)

OPEN 7 DAYS A WEEK

10AM -9PM

Dine In Or Take Out

ìðøÆ, ×¹ñÅì ÜÅî¹é, ðÃ×¹¼ñ¶, Üñ¶ìÆÁ», ñ¼â± ÁÅÇç Ôð åð·» çÆÁ» ÇîÇáÁÅÂÆÁ» ÖÌÆçä ñÂÆ Áå¶ òËÜÆà¶ðÆÁé å¶ éÅé-òËÜÆà¶ðÆÁé ÖÅäÅ ÖÅä ñÂÆ Ôî¶ôÅ ïÅç ð¼Ö¯Í

Ph: 403-293-5252

FIVE STAR

ÇòÁÅÔ-ôÅç Æ, Üéî Çç é Áå¶ Ôð ÇÕ Ãî çÆÁ» ê ÅðàÆÁ» ñÂ Æ Õ¶àÇð³× òÆ Õðç¶ Ô»Í

REALTY INTERNATIONAL

Bus: 403.271.4000 Fax: 403.280.8942 Õ¯ÂÆ òÆ êÌÅêðàÆ ÖÌÆçä Ü» ò¶Úä òÅÃå¶ íð¯Ã¶ï¯× Áå¶ åüñÆìÖô öòÅò» ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ ÁÇòéÅô ÇÃ³Ø Ö³×ÈóÅ Ü» ×¹ðêÌÆå å±ð ù ë¯é Õð¯Í

Avinash S. Khangura Real Estate Associate

Cell: 403-630-2843 ÁÇòéÅô ÇÃ³Ø Ö³×ÈóÅ

Çó×ñ ÕÇîôé ç¶ Õ¶ êÈðÆ àÆî çÆÁ» öòÅò» ñò¯Í

Gurpreet Toor Real Estate Associate

Cell: 403-619-7900

Email: avinashkhangura@hotmail.com Email: gptoor@gmail.com 136 Whiteview Close NE, Calgary, Alberta T1Y 1R2

×¹ðêÌÆå å±ð


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 33

CALGARY SHOPPER’S GUIDE Are You Looking For Best Mortgage Rates?

∑Ò‹ª⁄Ë ß‹Ê∑ Áfl˜ø ◊ı⁄ª¬ Œ flœË¶ ⁄≈ •Ã ÷⁄Ù‚◊¢Œ ‚flÊflù ‹ÔÀ ‹® •˜¡ „Ë ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù:

Paul S. Kundan

Á∑‚ flË Ã⁄Çù ŒË ⁄Ò¡Ë«Òb‡Ë•‹ ¡ù ßáflÒ‚≈◊Òb≈ ¡Êߌʌ fløÀË ¡ù π⁄ËŒÀË „Ùfl Ãù „◊‡ù ߘ∑٠ߘ∑ ÷⁄Ù‚ÿÙª áÊ◊ ÿÊŒ ⁄˜πÙ:

Mortgage Broker/owner

Ph: 403-263-3333 New Walk in Centre Now Open

TEJINDER GILL Sales Representative 2335-30Ave, N.E. Calgary, Alberta T2E 7C7

• New Mortgages • First Mortgages • Transfer Mortgages •Second Mortgages • Pre-Approvals • Mortgage Renewals • Refinance • Debt Consolidation

ÃÁ¡¢Œ⁄ Áª˜‹

Suite: 206,7 Westwinds Cres.NE, Calgary AB T3J 5Z2

Bus: (403) 250-2882-(24hrs) Cell: (403) 615-9005 Fax: (403) 250-5339 Email: sgilltejinder@hotmail.com

www.mortgagealliancewalkincentre.com

Each Office is independently Owned and Operated

∑Ò‹Áª⁄Ë Áfl˜ø ◊ı⁄ª¬ πÃ⁄ $ø ÷⁄Ù‚ÿÙª áÊ◊

JANICO

Nirbhai Sidhu

RESIDENTIAL & INDUSTRIAL

SERVICES LTD.

* Service * Quality * Pricing * Excellence in All * Office * Motel & Hotel * Apartment

Mortgage Specialist

Tel: 403-265-4348 Nirbhai@hotmail.com

* Residential * Commercial First/Second Mortgage, Refinance, Pre-approvals, Home equity line of Credit

Need a Mortgage? No problem! Let your dream come true! Call me for all your mortgage needs

BDB

Áá⁄÷Ò Á‚˜œÍ “I will provide you the good service you deserve”

##±«Ë flË Á∑„»Ë ª˜‹ Á¡„ŒÊ ‹˜÷ŒÊ áË „˜‹$$

Desi Bazaar Full Line of East Indian Groceries & Movies

„⁄ Ã⁄Çù ŒË ÷Ê⁄ÃË ª⁄ı‚⁄Ë •Ã áflc•ù-áflc•ù Á„¢ŒË, “¢¡Ê’Ë ◊ÍflË•ù •Ã «⁄ÊÁ◊•ù ŒË fl˜«Ë Á‚‹Ô∑‡á ߘ∑ flÊ⁄ ‚≈Ù⁄ $Ã ª»Ê ¡⁄Í⁄ ◊Ê⁄Ù˚

Manjit Dhahan Cell: 403-615-9888

Ph: 403-590-5544 Fax: 403-590-5890

#143,5120-47th Street NE Calgary, Alberta T3J 3R2

∑È‹Áfl¢Œ⁄ Á‚¢Ω áÊ„‹ ¡∑⁄ ÃÏ‚c ∑Ê⁄, flÒá, ⁄˜ª ¡ù ç⁄áËø⁄ ‡Òb“Í ∑⁄flÊ©ÀÊ „Ùfl Ãù flœË¶ •Ã ‚‚ÃË•ù ∑Ë◊Ãù flÊ‚Ã •˜¡ „Ë çÙá ∑⁄Ù:

Ph: 403-280-5033 or 809-6161

Œ‹Áfl¢Œ⁄ Á‚¢Ω Áª˜‹ (‹Ê«Ë) ⁄Ë•‹ •‚≈≈ ∞¡¢≈ Residential One

∑Ò‹ª⁄Ë Áfl˜ø Á∑‚ flË Ã⁄Çù ŒË “aÊ“⁄≈Ë π⁄ËŒÀ •Ã fløÀ ‹® •˜¡ „Ë ‚flÊ ŒÊ ◊ı∑Ê ÁŒ¥˚

Dalwinder Singh Gill (Laddi) Real Estate Agent

M.Sc.

Bus: (403) 836-7000 (24 hrs) Fax: (403) 285-9666


Mar. 17-Mar. 23/2010

Ç

The Charhdi Kala 34

îÇÔøñ-¶-ÃðåÅÜ


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

ÃòÅîÆÁ» À°µå¶ ÃÅó·ÃåÆ

ÔîçðçÆ êz×à Õð ðÔÆ ÔË! ܯ òÆ Ô¯ò¶, ÇÂÔ ÇÂåðÅ÷

ÛÆÀ°óì ¿ Å

ÃòÅîÆÁ» Áå¶ ÃÅè» À°µå¶ Á¼Ü Õ¼ñ· ÃÅó·ÃåÆ ÁÅÂÆ êÂÆ ÔË! ÇÂ¼Õ Çê¼Û¯º çÈÜÅ ëÃç¶ ÜÅ ðÔ¶ é¶! ÃòÅîÆ Çé¼ÇåÁÅé§ç çÆÁ» Õðå±å» é¶ À°ÔçÅ ÇÚÔðÅ

The Charhdi Kala 35

ÛÆÀ°ó³ìÅ Ü° ÔÅ÷ð ðÇÔ³çË!

áÆÕ ÔË ÇÕ îéî¯Ôé ÇÃ³Ø Ü» ïéÆÁÅ ×»èÆ ù îîåÅ ìËéðÜÆ éÅñ ÃñÅÔ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÃÆ! éÔƺ ÕÆåÆ å» Ô° ä îéÅ ñË ä ׶ ! å° Ã Æº ÕÔ¯ × ¶ : ÒÒÇÕò¶ º îéÅ

êÇÔñ» Ü» Çëð ê¶ô Õð Õ¶ ò¯à» êòÅÀ°ä çÆ ØóÆ

ñËä׶, Ô°ä å» À°Ô ×°¼Ã¶ éÅñ íðÆ êÆåÆ êÂÆ ÔË?U

çÅ×çÅð Õð Çç¼åË! ÒÇÕzêÅñÈ ÜÆ îÔÅðÅÜÓ ìÇäÁÅ

íÅÂÆ ÇêÁÅÇðú, ÇÂ¼Õ ÇòÁÅÔ å¯º òÅÔòÅ î¯àÅ

å¼Õ À°Ã éÅñ Õ¯ÂÆ ÃñÅÔ îôòðÅ ÇÕÀ°º éÔƺ ÕÆåÅ

ÇÂÃ ç¶ ìÅÁç òÆ ÛÆÀ°ó³ìÅ ÃîÞçË ÇÕ À°Ô îéÅ

ÇëðçÅ ðÅî ÇÕzêÅñ é»Á çÅ âðÅî¶ìÅ÷ ÁÅêä¶

õðÚÅ Õð Õ¶ Øð î¹óÇçÁ» ìÆòÆ é¶ êåÆ ù ÇÕÔÅ

Ç×ÁÅ? éÅñ ÔÆ ÇÂÔ òÆ ÕÇÔ³çÆ ÔË ÇÕ ñÅñÈ Áå¶

ñËä׶ å¶ îîåÅ î³é òÆ ÜÅò¶×Æ! ¶ⶠíð¯Ã¶ çÅ

ÁÅôðî Á³çð Ô¯ÂÆÁ» î½å» ç¶ Õ¶Ã ÓÚ¯º ìÚä ù

ÃÆ: ÒìÔ°å îÇԳ׶ êËºç¶ é¶ ÇÂÔ ÇòÁÅÔ å»! ܶ ¶ç»

î¹ñÅÇÂî çÆÁ» êÅðàÆÁ» ÃðÕÅð çÆÁ» î¼çç×Åð

ÕÅðé òÆ ç¼Ã ç¶ò¶×Å ÛÆÀ°ó³ìÅ!

í¼ÜÅ ÇëðçË! Â¶é¶ ù ÇÂÔ í¶ç òÆ Ö¹¼ñ· Ç×ÁË ÇÕ

ç¶ õðÚ¶ ÔÆ Ô°³ç¶ ðÔ¶ å» ÇÕö Ççé íÆÖ î³×ä çÆ

Çèð» Ãé, À°é·» éÅñ ×¼ñìÅå ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÃÆ,

íÅÂÆ ÇêÁÅÇðú, ÇÂ¼Õ ëðî Çò¼Ú üåð 寺

À°Ôç¶ ÇÖñÅø ç¯ òÅðÆ ìñÅåÕÅð ç¶ Õ¶Ã òÆ ìä

é½ìå ÁÅ ÃÕçÆ ÔË! Õç¶ Ã¯ÇÚÁÅ ÔË, Çëð ÃÅâÅ ÕÆ ìäȳ×Å?Ó

ÇÂÔ î½ÕÅ éÔƺ ÃÆ ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÇÕ À°Ô ð°¼Ã Õ¶

ò¼è î¹ñÅ÷î Ãé! ìÅÕÆ Ãí å» Ô¯ð Õ³î Õðç¶ Ãé,

Ú¹¼Õ¶ é¶! ÒìÅêÈÓ ÁÖòÅÀ°ºçÅ ÁÅÃÈ î¼ñ À°ðø ÁÅÃÅ

êåÆ é¶ ÇÕÔÅ: ÒåËù ÔÆ î³×ä ÓÚ î¹ôÕñ

éÅðÅ÷×Æ ÷ÅÔð Õðé! ÔÅñ¶ ÇÂ¼Õ îÔÆéÅ êÇÔñ»

êËÇÃÁ» òÅñÅ ÕÅÀ±ºàð ÇÃðë Á½ðå ÕðîÚÅðÆÁ» ù

ðÅî òÆ ÕÅñ¶ ÇÕðçÅð òÅñÅ ÇéÕÇñÁË! Á¼×ó-

ÁÅÀ±×Æ, î˺ å» ð¯÷ Ãò¶ð¶ å¶ð¶ 寺 ܶì õðÚÅ î³×çÅ-

À°Ô êÅðñÆî˺à Á³çð ð¶ñ ì¼Üà ê¶ô Õðé ò¶ñ¶ ñÅñÈ

ýºÇêÁÅ Ü»çÅ ÃÆ! ÇÂ¼Õ Ççé ÇÂà ìÅð¶ ìÇÔà ԯ

Çê¼Ûó Â¶é¶ ÃÅè» ç¶ éÕÅì ñ¼æ¶ é¶ ÇÕ Ô°ä ñ¯Õƺ Ôð

î³×çÅ î³×ä çÆ ÜÅÚ ÇÃ¼Ö ÔÆ Ú¹¼ÕÅ Ô»!Ó

ù ÇÚóÅ-ÇÚóÅ Õ¶ ×¼ñ» ÕðçÆ ÃÆ, Ô°ä À°Ã éÅñ

ÃÅè ç¶ ÇÚÔð¶ ù ÇÂ³Ü ò¶Öç¶ é¶, ÇÜò¶º Á¼Ö» éÅñ

ÛÆÀ°ó³ìÅ Ô°³çÅ å» ÇÂÔ¯ ÜòÅì À°Ã î³åðÆ ù

À°ÔçÅ ÁËÕÃ-ð¶Á Õð ðÔ¶ Ô¯ä! Ãí 寺 ò¼è ÕÅñÆÁ»

ç¶ ç¶ºçÅ ÇÕ ÒÒñ¯Õ» çÅ ÕÆ ÔË, À°Ô å» å°ÔÅⶠðÅÜ

Õðå±å» ÃòÅîÆ íÆîÅ é§ç À°ðø ðÅÜÆò ð³Üé À°ðø

Çò¼Ú òÆ í¯Öó¶ Õ¼àç¶ é¶ å¶ ÃóÕ» çŠؼàÅ ë¼Õç¶

ǼÛÅèÅðÆ À°ðø-À°ðø çÆÁ» ÃÅÔîä¶ ÁÅÂÆÁ» é¶!

é¶, ë¶ð òÆ ÇÂÔ¯ Õ°Þ ÕðÆ ÜÅä׶, î¹ôÕñ å» å°ÔÅâ¶

ç¶Ô-òêÅð çÅ À°Ô è³çÅ ÚñÅÀ°ºçÅ ëÇóÁÅ Ç×ÁË!

òðÇ×Á» ù ÁÅÀ± × Æ, ÇÜÔó¶ Òð¼ ì é¶ Çç¼ å ÆÁ»

ÚÅð ý ÕÅñ-×ðñ÷ çÅ À°ÔçÅ ×Ëº× ÃÆ! Çòç¶ô»

×ÅÜð», Çò¼Ú¶ ð³ìÅ ð¼ÖÓ ç¶ ÁÅçÆ Ô¯ Ú¹¼Õ¶ Ô¯!ÓÓ

Çò¼Ú òÆ ÃêñÅÂÆ ÕðçÅ Ô°³çÅ ÃÆ! Ô°ä À°Ã êÅêÆ ù íÆîÅ é§ç çÆ æ» ÒÃËÕÃÅ-é§çÓ ÇÕÔÅ ÜÅ ÇðÔË! íÆîÅé§ç çÅ ÒÕÅð¯ìÅðÓ ÃðÕÅðÆ é÷ð Çò¼Ú ð¯÷ çÆ ÇÂ¼Õ ñ¼Ö ð°ê¶ 寺 ò¼è çÆ ÕîÅÂÆ òÅñÅ ÃÆ! ÇÂÔ ×¼ñ ê¹ñÆà ÁÅÖçÆ ÔË! ê³ÞÆ Ô÷Åð Õð¯ó ð°ê¶ 寺 ò¼è À°Ô ÕîÅ Ú¹¼ÕÅ ÃÆ! ÇÂÔ òÆ Ü»Ú Õðé òÅñ¶ ç¼Ãç¶ é¶! êÅðñÆî˺à ç¶ î˺ìð, î³åðÆ å¶ ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ À°Ã ç¶ Úðé» Çò¼Ú ÜÅ Õ¶ î¼æ¶ à¶Õç¶ ðÔ¶ é¶! ì¶ôðî ÃÅè ç¶ ì¶ôðî Ú¶ñ¶! ê³ÜÅìÆ çÅ î¹ÔÅòðÅ ÔË: ÒÇÜÔ¯ ÇÜÔ¶ îðé òÅñ¶, À°Ô¯ ÇÜÔ¶ ëÈÕä òÅñ¶!Ó íÆîÅ é§ç ÕÇÔ³çË ÇÕ Ü»Ú êÈðÆ Ô¯ä 寺 êÇÔñ» ÔÆ À°ÔçÆ Çìé» òÜ·Å ìçéÅîÆ Ô¯ ðÔÆ ÔË, À°Ã é¶ Õ¯ÂÆ îÅóÆ ÕîÅÂÆ ÕÆåÆ éÔƺ, ÇÃðø À°Ã çÅ é»Á ñ¼×çË! Ô°ä å» ÃÅðÅ Õ°Þ ìÅÔð ÁÅÂÆ Ü»çË, ܶ ÇÕö çÅ ë¯ÕÅ é»Á òÆ ñ¼×çÅ Ô¯ò¶ å» ÁËò¶º éÔƺ ñ¼×çÅ Ô°³çÅ! À°Ôç¶ Çê¼Û¶ ܯ ÕÅðé Ô°³çË, À°Ô ÛÆÀ°ó³ìÅ ÃîÞÅò¶×Å! íÅÂÆ Ã¼Ü䯺, í×ò³å îÅé çÆ êÇÔñÆ ÕÅî¶âÆ ÕËÇÃà Çò¼Ú ÇÂ¼Õ î¹ôÅÇÂðÅ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁË! À°Ã î¹ôÅÇÂð¶ Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ôÅÇÂð ÇÂÔ ô¶Áð êó·çŠùäÅÇÂÁÅ Ç×ÁË; ÒÒô¶Áð Ú¯ðÆ î˺ éÔƺ ÕÆåÆ, î¶ðÅ é» ñ¼×çË!ÓÓ Ãð¯ÇåÁ» Çò¼Ú¯º ÇÕö é¶ ÕÈÕ Õ¶ ÇÕÔÅ; ÒÒêÇÔñ» ìÔ°å ÕÆåÆÁ» é¶, ÇÂÔ å» ñ¼×çË!ÓÓ íÆîÅ é§ç À°ðø ÃËÕÃÅ-é§ç çÆÁ» Õðå±å» òÆ êÇÔñÆÁ» ÔÆ ìæ¶ðÆÁ» é¶, ÇÂà Õð Õ¶ Ü»Ú î¹Õ³îñ Ô¯ä 寺 êÇÔñ» ÔÆ ì¼çÈ Ô°³çÅ ÇêÁË!

î³×ä çÆ ÜÅÚ

ÇòÁÅÕðä ç¶ ê¼Ö 寺 áÆÕ éÔƺ! áÆÕ ÕÇÔäÅ Ô¯ò¶ å» ÇÂÔ ÕÇÔäÅ êò¶×Å ÇÕ îîåÅ ìËéðÜÆ ÇÂ¼Õ òÅðÆ Çëð’ éÅðÅ÷ ÔË! Ü篺 å¼Õ ÇÂà Çò¼Ú Çëð’ ôìç éÅ ÁÅò¶, ×¼ñ ×ñå ÜÅê¶×Æ! À°ºÜ À°Ô éÅðÅ÷ Õ篺 éÔƺ é÷ð ÁÅÂÆ? ÇêÛñ¶ ãÅÂÆ çÔÅÇÕÁ» 寺 À°Ô ðÅÜéÆåÆ Çò¼Ú ÔË, êð Ô¼ÃçÆ Õç¶ ÇÕö é¶ ò¶ÖÆ éÔƺ! ÇÕö’ å¶ ÇòÁ³× òÆ Õ¼Ã¶×Æ å» ñ¯Õ Ô¼Ãä׶, À°Ô ÁÅê éÔƺ Լö×Æ! ÕÂÆ ÕÅîð¶â» ù òÇÔî Ô°³çË ÇÕ Ô¼Ãä éÅñ ÇÂéÕñÅì Çê¼Û¶ î¹ó Ü»çË! ÕÅîð¶â» éÅñ ñóçÆ-ñóçÆ À°Ô òÆ À°Ôé» òð×Æ Ô¯ ×ÂÆ ÔË! À°Ôù Ô¼Ãä éÅñ ì³×Åñ Լ毺 Ü»çÅ ÜÅêçË! ÇÂà òÅðÆ îîåÅ ìËéðÜÆ çÆ éÅðÅ÷×Æ Á½ðå» ù å¶åÆ ëÆÃçÆ Çð÷ðò¶ôé ç¶ä çÅ Çì¼ñ êÅà ԯä ò¶ñ¶ êËçÅ Ô¯ÂÆ ÔË! î¹ñÅÇÂî ÇÃ³Ø Áå¶ ñÅñÈ êzÃÅç çÆÁ» êÅðàÆÁ» é¶ Ö¹¼ñ· Õ¶ ÇÂà çÅ Çòð¯è ÕÆåÅ, ò¯à» êÅÀ°ä ò¶ñ¶ íÅò¶º À°Ô ÇÂà ճî 寺 êÅÃÅ ò¼à ׶! ìÔ°å Çå¼Ö¶ Çòð¯èÆ ôðç ïÅçò ù À°Ã çÆ ÁÅêäÆ êÅðàÆ é¶ ÔÆ Õ¼Ö¯º Ô½ñÅ Õð Çç¼åÅ, ÇÂà Õð òÆ êÇÔñ» Õ½ó-Õ°ó¼åä Û»à Õ¶ Á³å ù Çòð¯è Õðé ò¶ñ¶ ÁÅêä¶ î˺ìð» ù ÇÂÃ ç¶ Çòð°¼è ò¯à» êÅÀ°ä 寺 ð¯Õ Çç¼åÅ! îîåÅ çÆ êÅðàÆ ç¶ úæ¶ î˺ìð ÔÆ ç¯ Ãé! ãÅÂÆ Ã½ ò¯à» ç¶ ÇÖñÅð¶ Çò¼Ú ãÅÂÆ-௺àðÈ òð×ÆÁ» ç¯ ò¯à» çÅ Õ°Þ éÔƺ ÃÆ ò¼àÆçÅ, êð Öìð» Çò¼Ú ÁÅÀ°ä ܯ×Æ Õð ÇñÁÅ! À°Ôé¶ ÁÅêä¶

ç¹ÔÅÂÆ ê˺çÆ ÔÆ Ô°³çÆ ÔË! ìÅÕÆ æ»Âƺ ì¼Üà ç¶ Ççéƺ

î˺ìð» 寺 ò¯¯à» çÅ ìÅÂÆÕÅà ÕðòÅ Çç¼åÅ!

ÇÜÔóÅ ð½ñŠùäƺçË, ê³ÜÅì ñÂÆ À°Ô ð¯÷ çÆ ×¼ñ

ÇÂÔ ìÅÂÆÕÅà ÇÕÀ°º ÕðòÅÇÂÁÅ îîåÅ

ÔË! Â¶æ¶ Õ¯ÂÆ Ççé Ü» îÔÆéÅ ñ§ØçÅ ÔÆ éÔƺ, Ü篺

ìËéðÜÆ é¶? îîåÅ ÕÇÔ³çÆ ÔË ÇÕ Çì¼ñ ê¶ô Õðé 寺

ÃðÕÅðÆ Õ³î Õðç¶ á¶Õ¶çÅð» ù Çì¼ñ» çÆ ÁçÅÇÂ×Æ éÔƺ Ô¯ ðÔÆ! ÕÂÆ îÇÔÕÇîÁ» ç¶ ÕðîÚÅðÆÁ» ù ìÅÕÅÇÂçÅ åéõÅÔ éÔƺ ÇîñçÆ! ÇòÁÅÜÆ êËö ëó Õ¶ Õ³î ÃÅðç¶ é¶! Ü篺 Õç¶ åéõÅÔ ÇîñçÆ ÔË, Õð÷¶ 寺 ò¼è À°Ô ÇòÁÅÜ åÅðç¶ é¶! ÃðÕÅð ù ÇÂÔé» ×¼ñ» éÅñ Õ¯ÂÆ òÅÔ-òÅÃåÅ ÔÆ éÔƺ Ô¯ ÃÕçÅ! ÇÂà çÆ ìÜŶ ÃðÕÅð çÅ ÇèÁÅé ò÷Æð» å¶ ÇòèÅÇÂÕ» ç¶ åéõÅÔ»-í¼å¶ òèÅÀ°ä ò¼ñ ÔË! ÇòÚÅð¶ öðÆìó¶ ÇÜÔ¶ ÜÅêç¶ é¶! ÇÂö Õð Õ¶ ÃðÕÅð é¶ ÇÂÔ Õçî Ú¹¼Õ Õ¶ òÆ À°é·» çÆ î¼çç Õð Çç¼åÆ ÇÕ À°é·» çÆ ÁÅîçé çÅ àËÕà òÆ ÃðÕÅðÆ õ÷Åé¶ Çò¼Ú¯º ÔÆ ç¶ Çç¼ å Å ÜÅÀ± × Å! ÕÅð» À° é · » ù êÇÔñ» éÅñ¯ º ò¼âÆÁ» å¶ îÇÔ³×ÆÁ» ÚÅÔÆçÆÁ» é¶! îÕÅé òÆ ò¼â¶ ÚÅÔÆç¶ é¶, Çé¼ÜÆ ÃÔÅÇÂÕ çÆ åéõÅÔ òÆ òèÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË, Çòç¶ô ç½ð¶ òÆ ò¼è Õðé çÅ Ô¼Õ ÚÅÔÆçË! õðÚ¶ 状éÅ ì¯Þ õ÷ÅéÅ ÇÕò¶º Þ¼ñ¶×Å, ÇÂà çÆ ÇÚ³åÅ éÔƺ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ! ܯ Ô¯À±×Æ, ò¶ÖÆ ÜÅÀ±×Æ! Â¶ç» ç¶ îÅÔ½ñ Çò¼Ú ÇÂ¼Õ æ» ÇÂ¼Õ ÃËîÆéÅð Çò¼Ú ê³ÜÅì ç¶ ÇÂ¼Õ î³åðÆ é¶ ÕÇÔ Çç¼åÅ; Òõ÷ÅéÅ õÅñÆ Ô°³çÅ Ü»çË! ܶ ÃÅðÅ õÅñÆ Ô¯ Ç×ÁÅ, ë¶ð êåŠܶ ÕÆ ìäȳ×Å?Ó ñ¯Õ Ú¹¼ê ÕÆå¶ ðÔ¶, Á¼×¯º ì¯ñ¶ ÔÆ éÅ! ì¯ñç¶ òÆ ÇÕÀ°º, À°é·» çÆ æ» ÇÂà ճî ñÂÆ

BEFORE

êÇÔñ» î¶ðÅ íÅð ÕÅëÆ Ç÷ÁÅçÅ ÃÆ Áå¶ î¶ðÆ ÁÅÇÂðé òÆ Ø¼à ðÇÔ³çÆ ÃÆÍ î˺ æÕÅòà îÇÔÃÈà ÕðçÆ ÃÆ Áå¶ îËù âÃà 寺 ÁËñðÜÆ òÆ ÃÆÍ Ôðìñ ê̯âÕÃà éÅñ î˺ ÇÃðø ÚÅð îÔÆÇéÁ» Çò¼Ú D@ 꽺â íÅð ÔÆ éÔÄ ØàÅÇÂÁÅ Ãׯº î¶ðÆ ÁÅÇÂðé çÆ ØÅà òÆ êÈðÆ Ô¯ ×ÂÆÍ Ô¹ä î˺ ÁËñðÜÆ çÆ çòÅÂÆ òÆ éÔÄ ñ˺çÆ Áå¶ B@@D 寺 ñË Õ¶ î˺ ÁÅêäÅ íÅð îËéà¶é ð¼ÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË -òÆðêÅñ Õ½ð

AFTER

e WEIGHT LOSS CHALLENGE CLASSES e ÁËâÇî³àé Çò¼Ú ÃÅâÆÁ» ò¶à ñ¶Ã ÚËÇ¦Ü ÕñÅû Ú¼ñ ðÔÆÁ» ÔéÍ ÇÜé·» Çò¼Ú ×¹¼â ÇéÀ±àzÆôé, íÅð ØàÅÀ°ä Ü» íÅð î¶éà¶é ð¼Öä ñÂÆ ÃÅⶠÃðÆð ù ÇÕà åð·» ç¶ ëÈâ çÆ ñ¯ó Ô¹¿çÆ ÔË, À°Ã ìÅð¶ êÈðÆ-êÈðÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç¼åÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂà ê̯×ðÅî Çò¼Ú AB ÕñÅû Ô¹¿çÆÁ» Ôé å¶ ÇÜé·» çÆ Õ°¼ñ ëÆà CE 꽺â ÔËÍ ÇÂé·» ÕñÅû Çò¼Ú Ãí 寺 ò¼è íÅð ØàÅÀ°ä òÅñ¶ êÇÔñ¶ C î˺ìð» ù éÕç ÇÂéÅî òÆ Çç¼å¶ Ü»ç¶ ÔéÍ Ü¶Õð å°ÃÄ òÆ ÇÂÔ ÕñÅû ñ×ÅÀ°äÆÁ» ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ å» ÃÅⶠéÅñ Ô¶á ÇñÖ¶ é§ìð» Óå¶ Ã¿êðÕ Õð¯Í

Õ¶ Çòð¯è Õðé ܯ×Å éÅ ÇðÔÅ! îÅÇÂÁÅòåÆ ìÆìÆ é¶

Çëð ð¯ÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔË! ì¼Üà ç¶ Ççé» Çò¼Ú Â¶ç» çÆ

Õ¶ ÕÇÔ Çç¼åË; ÁîÇð³çð î»ÜÅ ë¶ð Õ¶ ÇÖÃÕ Ç×ÁË!

Lose, Gain & Maintain Weight have more energy & Maintain good health

îîåÅ ìËéðÜÆ éÅðÅ÷ ÔË! ÇÂÔ ÕÇÔäÅ

îîåÅ ìËéðÜÆ é¶ Â¶é¶ éÅñ òÆ ÁÅêä¶ ÁÅê ù

Ô°³çÅ ÃÆ; ìÅçñ õ÷ÅéÅ õÅñÆ Õð Õ¶ å°ð Ç×ÁË! ìÅçñ é¶ ÁÅ

SAFE & FAST HERBAL WEIGHT LOSS

ÇÔÃÅì çÆÁ» ê¼ÕÆÁ»

õ÷Åé¶ çÆ îÅóÆ ÔÅñå çÅ ð¯äÅ ÇÂ¼Õ òÅð

ÇÂà çÆ ÚðÚÅ éÔƺ ùäƺçÆ! ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ÕÇÔ³çÅ

ìÅÕÆ ÃëÅ CG Óå¶

Earn Extra Income Part Time/Full Time

Work From Home

ÃÅù àÆî éÅñ Õ¿î Õðé òÅÇñÁ» çÆ ìÔ¹å ÷ðÈðå ÔËÍ Ü¶Õð å°ÃÄ òÆ Øð ìËᶠտî ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ å» ÃÅⶠéÅñ ÿêðÕ Õð¯Í å°ÔÅù êÈðÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ

Vir pal Mann, Cell780-2 42-1 685 irpal Cell780-242-1 42-1685 Office: 2nd Floor, Maharaja Banquet Hall, 9257-34A Ave., Edmonton, AB


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 36

Classified & Matrimonials ÁÅêäÆ Õ¯ÂÆ òÆ ÕñÅÃÆëÅÂÆâ ÁËâ êÅÀ°äÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ å» ÁÅêäÅ òÆ÷Å Ü» îÅÃàð ÕÅðâ é§ìð Áå¶ À°Ã ç¶ Öåî Ô¯ä çÆ åÅðÆÖ ÁËâ ç¶ éÅñ ÇñÖ Õ¶ ëËÕà Õð¯ ÕñÅÃÆëÅÂÆâ ð¶à-ÇÂ¼Õ òÅð B@ âÅñð (ÇÂ¼Õ ÕÅñî Áå¶ D ñÅÇÂé» Ü» BE ôìç)-ÚÅð òÅð F@ âÅñð

ñóÕÆ çÆ ñ¯ó çðÜÆ ìðÅçðÆ ç¶ ÇÃ¼Ö ñóÕ¶ ñÂÆ ñóÕÆ çÆ ñ¯ó ÔËÍ ñóÕ¶ çÆ À°îð BF ÃÅñ, ÕËñÇ×ðÆ çÅ Ü¿îêñ ÔË Áå¶ ÕËñÇ×ðÆ ï±éÆòðÇÃàÆ å¯º ìÆ. ÁËÃ. ÃÆ. Õ¿ÇêÀ±àð ÃÅdzà çÆ Çâ×ðÆ ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ ñóÕÅ ÕËñÇ×ðÆ çÆ ÁÅÇÂñ Õ¿êéÆ Çò¼Ú Õ¿î Õð ÇðÔÅ ÔËÍ ñóÕÆ êó·ÆÇñÖÆ å¶ Ã¹ôÆñ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ Õ¶òñ çðÜÆ ÇÃ¼Ö ìðÅçðÆ òÅñ¶ ÔÆ Ã¿êðÕ ÕðéÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯ (D@C) BH@-@CF@

Áê @G

Mobil Gas Station w/Mart for Sale Located on a prime intersection in Bakersfield, Kern County. Seller asking $499,999 OBO. Well established customer base. Owners moved out of town, need to sell fast. For more info. Call Vik at (310)467-4269 Apr. 07

ñóÕÆ çÆ ñ¯ó ܼà ÇÃ¼Ö ìðÅó, À°îð BH ÃÅñ, Õ¼ç F ë¹¼à A

ñóÕÆ çÆ ñ¯ó BD ÃÅñŠܼà ÇÃ¼Ö Ã¿èÈ, Õ¶ÃÅèÅðÆ êÇó·ÁÅÇñÇÖÁÅ ñóÕÅ, ܯ ÇÕ îñ¶ôÆÁŠ寺 ÕËé¶âÅ Çò÷àð ÁÅÇÂÁÅ ÔË, ñÂÆ ÕËé¶âÆÁé ÇÂîÆ×ð»à Ü» ÇÃàÆ÷é ñóÕÆ çÆ ñ¯ó ÔËÍ ñóÕ¶ çÅ éÅéÕÅ êÇðòÅð ÕËé¶âÅ ÓÚ ÔË Áå¶ çÅçÕÅ êÇðòÅð îñ¶ôÆÁÅ ÓÚ ÔËÍ òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯ F@D-GHHDFHE Áé. ÁËñ. ÁËÃ.

dzÚ, òðÕ-êðÇîà Óå¶ ÕËé¶âÅ ÁŶ ïÔä¶-ùé¼Ö¶ ñóÕ¶ òÅÃå¶ ÕËé¶âÆÁé ÇÃàÆ÷é Ü» ÇÂîÆ×ð»à ñóÕÆ çÆ ñ¯ó ÔËÍ òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯ (F@D) GAF-DCBD Mar.31

dzâÆÁé Õ°¼Õ çÆ ñ¯ó Masala Walk Restaurant ù Indian

ñóÕ¶ çÆ ñ¯ó

Õ°¼Õ çÆ ÷ðÈðå ÔËÍ Ø¼à 寺 ؼà C ÃÅñ çÅ åÜðìÅ Ô¯ò¶Í åéÖÅÔ AE âÅñð êÌåÆ Ø³àÅ, Õ¿î D@ سà¶

BB ÃÅñÅ Çã¼ñ¯º ܼà ÇÃ¼Ö ñóÕÆ, Õ¼ç E ë¹¼à E dz Ú , ðÇÜÃàð éðà (GNM) IELTS êÅÃ, ñÂÆ

êÌåÆ ÔëåÅÍ ê³ÜÅìÆ ì¯ñäÆ ÁÅÀ°ºçÆ Ô¯ò¶Í Contact Õð¯ (F@D) CCH-DIGE ÁÅêäÅ ðË÷î¶ ëËÕà Õð¯ GGH-

ÁîðÆÕé ÇÃàÆ÷é Ü» ×ðÆéÕÅðâ Ô¯ñâð ñóÕ¶ çÆ ñ¯ó²² ÔËÍ

EFD-CCHB Ü» (F@D) E@G-IIDH Ü» ðË÷î¶ í¶Ü¯ 7248-132st. Surrey, BC

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ (ôÅî E òܶ 寺 ìÅÁç) ë¯é Õð¯ (GAD) GHB-GHAC îÅðÚ CA

V3W 4M4 îÅðÚ AG

ñóÕÆ çÆ ñ¯ó CB ÃÅñÅ ÇÃ¼Ö ñóÕÅ, Õ¼ç F ë¹¼à, ÁîðÆÕé ×ðÆé ÕÅðâ Ô¯ñâð, ñÂÆ ÕËé¶âÆÁé Ü» ÁîðÆÕé ñóÕÆ çÆ ñ¯ó ÔËÍ Çò÷àð ÁÅÂÆ ñóÕÆ Óå¶ òÆ ÇòÚÅð ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯ GGE-ECHGE@D

ÁËñ. ÁËÃ. Áé

âðÅÇÂòð» çÆ ñ¯ó Royal City àð¼ÇÕ¿× Õ¿êéÆ ù âðÅÇÂòð ÚÅÔÆç¶ ÔéÍ êó·ÅÂÆ çÆ ñ¯²ó éÔÆºÍ A 寺 B ÃÅñ çÅ åÜðìÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ åéÖÅÔ BD ²âÅñð êÌåÆ Ø³àÅ Áå¶ ìËéÆÇëàà ԯä×¶Í Õ¿î D@ سචêÌåÆ ÔëåÅ Ô¯ò¶×ÅÍ ÁÅêäÅ ðË÷î¶ Royalcitytrucking@shaw.ca Óå¶ ÂÆî¶ñ Õð¯ Ü» (F@D) EIA-B@FI Óå¶ ëËÕà Õð¯ Ü» 1267688A Ave. Surrey, BC V3V 7A5 Óå¶ í¶Ü¯Í Mar 17

* ÃÅù ÕñÅà ò¿é âðÅÇÂòð» (ë¹¼ñ àÅÇÂî Áå¶ êÅðà àÅÇÂî) çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔËÍ * ÔÅÂÆò¶Á Áå¶ ñ¯Õñ àð¼Õ ÚñÅÀ°ä çÅ åÜðìÅ Ô¯ò¶Í * òèÆÁÅ åéÖÅÔ Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ VANCOUVER AREA

CALGARY AREA

1345 Derwent Way, Delta BC

Call Jas or Mike Ph:403-203-3588 Bay 108, 2880-45th Ave, SE Calgary

Call Meeka or Ron Ph:604-515-9462

I-5 & Hwy 34 76 TRUCK STOP ¶ à ³ Ø BD ò» ¶ Å Ãò

Exit 228

ÇÂ毺 å°ÃÄ Úó·çÆ ÕñÅ ÁÖìÅð òÆ ñË ÃÕç¶ Ô¯Í

• Quality Diesel on I-5 in Oregon. • Best in & out for Trucks from I-5. • Free Chai, Coffee & Fountain drinks with Diesel purchase. • We accept all major credit/debit cards & all fuel cards. • No Extra charge for using credit cards. • High speed diesel pumps with satalite. • Restaurant on Site.

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯:

Ph: 541-926-0990

Fax: 541-926-3054

33380 Hwy 34, SE Albany, Oregon 97322


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010 ÃøÅ CE çÆ ìÅÕÆ

The Charhdi Kala 37

ç¶ êÆó!Ó

ÛÆÀ°ó¿ìÅ

îÈÔ ³ º¯ Çé¼ÕñÆ ×¼ñ...

AIIG-B@@B òÅñÆ ìÅçñ ÃðÕÅð ç¶ ÕÂÆ

×ÂÆ! Õ°Þ ñ¯Õ» çÅ ÇÖÁÅñ ÃÆ ÇÕ îÅñÕ çÆ é÷ð

ò÷Æð ÔÅñ¶ å¼Õ î¹Õ¼çî¶ í°×åç¶ Çëðç¶ é¶! ÃêÆÕð

Çò¼Ú Á½ðå» ò¼è ÂÆîÅéçÅé Ô¯ä×ÆÁ»! ÇÂà éÅñ

Çéðîñ Çó Ø ÕÅÔñ¯ º çÅ ÖÇÔóÅ Û° â ÅÀ° ä ñÂÆ

îðç î˺ìð» ù ÇÚ¼ê Úó· ×ÂÆ ÇÕ Çëð å» ÇÂà çÅ

ÃðÕÅð é¶ ÁÅêä¶ ò¼ñ¯º òÆ å¶ ÇòèÅé ÃíÅ ç¶ ÇâêàÆ

îåñì ÇÂÔ Ô¯ Ç ÂÁÅ ÇÕ ÇÂÃ ëðî Çò¼ Ú îðç

ÃêÆÕð 寺 òÆ î¹Õ¼çî¶ çÆ îé÷ÈðÆ ù é»Ô ÕðòÅ

ÕðîÚÅðÆÁ» ù ì¶ÂÆîÅé ÃîÇÞÁÅ Ü»çË! À°Ôé» é¶

Çç¼åÆ ÔË! Üæ¶çÅð å¯åÅ ÇÃ³Ø åðÆÕ» í°×åä ð°¼ÞÅ

ÜÅ Õ¶ îÅñÕ ù ê¹¼Û ÇñÁÅ: ÒÒÕÆ å°Ãƺ îðç

ÇêÁË! À°é·» Çê¼Û¯º ìäÆ ÁîÇð³çð ÃðÕÅð ç¶ Õ°Þ

ÕðîÚÅðÆÁ» ù ì¶ÂÆîÅé ÃîÞç¶ Ô¯?U

ò÷Æð òÆ òÕÆñ» å¶ ÇòÜÆñ˺à ÁøÃð» ç¶ ×¶ó¶ Õ¼ãç¶

îÅñÕ é¶ ÇÕÔÅ: ÒÒéÔƺ! ÇìñÕ°ñ ÔÆ éÔƺ!U

Çëðç¶ é¶! î¹¼Ö î³åðÆ ìÅçñ ÃÅÇÔì å¶ ÃÅìÕÅ î¹¼Ö

îðç î¹ñÅ÷î» é¶ ê¼°ÇÛÁÅ: ÒÒÇëð êËÇÃÁ» çÅ

î³åðÆ ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø òÆ ÁçÅñåÆ Ú¼Õð» 寺 ìÚ¶ ԯ¶ éÔƺ! ÇÂÃ ç¶ ìÅòÜÈç ÁÅêä¶ å¯º êÇÔÇñÁ» ç¶

ÕÅÀ±ºàð Ôî¶ô» Á½ðå» ù ÇÕÀ°º ýºêç¶ Ô¯?U ëðî ç¶ îÅñÕ é¶ Ô¼Ã Õ¶ ÇÕÔÅ: ÒÒÇÂà ñÂÆ

Ôôð 寺 Ô°ä òÅñÅ Õ¯ÂÆ òÆ ÃìÕ éÔƺ ÇüÖçÅ! À°Ô

ÇÕ À°Ô Ç×äåÆ-ÇîäåÆ ò¶ñ¶ À°Ô ÁÅêä¶ êåÆ ù òÆ

òÆ Çîñ¶ ԯ¶ î½Õ¶ ù ù¼ÕÅ éÔƺ ÜÅä ç¶äÅ ÚÅÔ°³ç¶!

éÔƺ ìÖôçÆÁ», ×ÅÔÕ ù ÇÕ¼ç» ìÖôä×ÆÁ»? À°Ô

Õ¼ñ· ù ܯ Ô¯À±×Å, À°Ô ÕÇÔ³ç¶ é¶ ÇÕ À°Ô Ãí ú篺

ÇÔÃÅì çÆÁ» ìÔ°å ê¼ÕÆÁ» Ô°³çÆÁ» é¶!U

ò¶ÇÖÁÅ ÜÅÀ±×Å!

ÇÂö ê¼Ö¯º Ã¯Ú Õ¶ ÛÆÀ°ó³ìÅ ÕÇÔ ÃÕçË ÇÕ

î½ÜÈçÅ Ã ç¶ î³åðÆÁ» çÆ å» À°Ô ÜÅäé,

îîåÅ ìËéðÜÆ é¶ Ã¯éÆÁÅ ×»èÆ å¶ îéî¯Ôé ÇóØ

ÇêÛñ¶ Ççéƺ ÇÂ¼Õ Ú¶ÁðîËé éÅñ ì¹ðÆ Ô¯ÂÆ! À°Ô

çÅ Ô¼æ’ Áܶ éÔƺ Û¼âäÅ! êÇÔñÆ òÅðÆ Õ°Þ ÞÅÕ

ÇòÚÅðÅ ÇÕö ÜÅäÕÅð ù ÒîñÅÂÆçÅðÓ ÖÅÇåÁ» ìÅð¶

ì¼ÞÆ ÔË ê¼ÛîÆ ì³×Åñ Çò¼Ú! íÅÜêÅ éÅñ ñ¼× Õ¶

ê¹¼Û ìËáÅ! Á×ñ¶ é¶ Ô¼Ã Õ¶ ÕÇÔ Çç¼åÅ, ÒÔ°ä å»

Ü篺 À°Ã é¶ Ú¯ä ñóÆ ÃÆ, ðÇÔ³çÅ-ÖȳÔçÅ ÁÅèÅð

ç¶ð Ô¯ ×ÂÆ ÔË! ÁÅÔ ò¶ñÅ îñÅÂÆçÅð ÖÅå¶ ê¹¼Ûä

òÆ ×°ÁÅ ìËáÆ ÃÆ! ¶éÆ Õ° ÁÕñ À°Ã ù ÔË ÇÕ À°Ô

çÅ éÔƺ, Ú¼Ü ç¶ òÕÆñ» ç¶ é§ìð é¯à Õðé çÅ ÔË!Ó

Ǽկ ×ñåÆ ç¯ òÅðÆ éÔƺ ç¹ÔðÅò¶×Æ å¶ Ç×äåÆ-

êåŠܶ ÇÕÀ°º? ñú Çëð ùä ñò¯ ÛÆÀ°ó³ì¶ 寺!

ÇîäåÆ Çê¼Û¯º Çìé» îéÅÇÂÁ» òÆ î³é ÜÅò¶×Æ!

íÅÂÆ ÇêÁÅÇðú, ÇÂ¼Õ Ã¼Üä é¶ ÇÕåÅì» òÅñÆ ç¹ÕÅé Óå¶ ÜÅ Õ¶ ê¹¼ÇÛÁÅ ÃÆ; ÒÔÅ÷îÅ áÆÕ ð¼Öä ç¶

îñÅÂÆ

åðÆÇÕÁ» ìÅð¶ Õ¯ÂÆ ÇÕåÅì ÔË?Ó

ðÅÇÜÁ» ìÅð¶ Òåê¯ º ðÅÜ, ðÅܯ º éðÕÓ çÅ

ç¹ÕÅéçÅð é¶ ÇÕÔÅ: ÒÀ°Ô å» ÔË éÔƺ, ÃòÅçÆ

î¹ÔÅòðÅ ìÔ°å ê¹ðÅäË! ÇÂà çÅ íÅò ÇÂÔ ÔË ÇÕ

ÖÅä¶ çÅ î÷Å ñËä ìÅð¶ ÇÂ¼Õ ìóÆ Ã¯ÔäÆ ÇÕåÅì

åê, ÇåÁÅ× Áå¶ ñ¯Õ öòÅ éÅñ ðÅÜ ÇîñçË, êð

ÁÅÂÆ ÔË, ÇçÁ»?Ó

ðÅÜ ÕîÅÀ°ºÇçÁ» Ôé·¶ð×ðçÆ îÚÅÂÆ ÜÅò¶ å» éðÕ

×ÅÔÕ é¶ ÇÕÔÅ: ÒéÔƺ, ðÇÔä ç¶Ô! À°Ôç¶

í¯×äÅ êË Ü»çË! ñ¯Õå³åð Çò¼Ú òÆ ÇÂ³Ü ÔÆ Ô°³çÅ

òð×Æ ÇÂ¼Õ ÇÕåÅì ÇêÛñ¶ Ôøå¶ ñË Ç×ÁŠû, À°Ã¶

ðÇÔ³ ç Ë ! ñ¯ Õ » ç¶ êË ð ƺ Ô¼ æ ñÅ Õ¶ ò¯ à » ñÂÆÁ»

Õð Õ¶ ìÔ° å Å ÖÅèÅ Ç×ÁÅ å¶ Ô° ä ÔÅ÷îÅ áÆÕ

Ü»çÆÁ» é¶ å» ò÷ÆðÆ ÇîñçÆ ÔË! ò÷ÆðÆ çÅ Ãî»

ð¼Öä ç¶ åðÆÕ¶ ÜÅäé çÆ ñ¯ó êÂÆ ÔË!Ó

ÃîÅêå Ô¯ Õ¶ Ü篺 À°é·» çÆ æ» çÈܶ ÁÅ×È Á¼×¶ ÁÅ

Ú¶ÁðîËé ù òÆ À°Ôç¶ Ã¼Üä é¶ ÇÂÔ¯ ÇÕÔÅ

Ü»ç¶ é¶ å» ÇÂÔé» ÃÅìÕÅ Ô¯ Ú¹¼Õ¶ ò÷Æð» ù î¹Õ¼çî¶

ÃÆ; ÒîñÅÂÆ å» ÇêÛñ¶ Çå³é» ÃÅñ» 寺 Ú¼àÆ ÜÅéË,

í°×åä¶ êË Ü»ç¶ é¶! í°×åä¶ ÇÂà Õð Õ¶ êË Ü»ç¶ é¶

ç¯ ÃÅñ ìÅÕÆ ðÇÔ ×¶ é¶, Ô°ä òÕÆñ» çÆ ñ¯ó êËä

ÇÕ ò÷Æð ìä Õ¶ À°é·» é¶ ÇÂÔ î¹ÔÅòðÅ ïÅç éÔƺ

òÅñÆ ÔË!Ó

ð¼ÇÖÁÅ Ô°³çÅ; ÒÇÜé·» ÖÅèÆÁ» ×ÅÜð», Çã¼â À°Ôé»

* Ôð ÃÅñ B@ Ô÷Åð ê³ÜÅìÆ é½ÜòÅé öËð ÕÅùéÆ åðÆÕ¶ éÅñ ïÈðê ÓÚ çÅõñ Ô°³ç¶ Ôé - ÇÂ³é¶ Õ° ÔÆ ÕËé¶âÅ, ÁîðÆÕÅ, ÁÃàð¶ñÆÁÅ, ÇéÀ±÷Æñ˺â, ç¹ìÂÆ êÔ°³Ú Ü»ç¶ Ô¯ä¶ ÁÅ, î×ð å» Çëð ÕìÈåð ÂÆ ì¯ñä×¶Í * Çüֻ çÆ ÕÅñÆ ÃÈÚÆ Óå¶ Õ¶ºçð ò¼ñ¯º ÇòÚÅð ÜÅðÆêzéÆå Õ½ð

* êåéÆ ç¶ êz¶îÆ ù ôð·¶-ì÷Åð Õ°¼ÇàÁÅ - Ô¯ð ÇÂÔç¶ Õ¼çÈÕô ÕðÕ¶ Û°ÔÅðÅ îÈ³Ô ù ñÅÀ°ºçÅ? * îÃÅñ¶ ÓÚ êÅÂÆ Ü»çÆ ÔË Ø¯ó¶ çÆ Çñ¼ç- ñÅñÈ êzôÅç ïÅçò - Ô½ðÃêÅòð òèÅÀ°ä ñÂÆ! * êðòÅÃÆ î÷çÈð çÅ Ãê¹¼åð ê³ÜÅìÆ ÓÚ¯º Á¼òñ - å¶ Ç¼èð ïÈéÆòðÇÃàÆ ÁÅë ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ çÆ

- ìÂÆ ÇÕ³éÆ Õ° Ô¯ð ñ§ìÆ Õðƶ!

ê³ÜÅìÆ ÕñÅà ÓÚ¯º ÚÆé¶ Á¼òñ ÁÅÀ°ä âÔ¶ ÁÅÍ

* ïÇèÁÅ ÕËñ§âð ê³æ ÓÚ ÇÂÕùðåÅ ÇñÁŶ×Å- ìÅìÅ

Ô°ä ÇÂÔ å» ì¹¼èÆÜÆòÆ ÔÆ ç¼Ãä׶ ÇÕ ÇÂÔ

ÔðéÅî ÇÃ³Ø è¹³î» - ê³æ ù å» Ö¼ÖóÆÁ» ÔÆ Õð¶×Å ÇÂÔÍ Ç¼ÕùðåÅ ÃÅè» ç¶ â¶ Ç ðÁ» ÓÚ ÇñÁÅÀ± × Å, ÇÜé· » ç¶

Ö¹ôÆ òÅñÆ ×¼ñ ÁË Ü» ç¹¼Ö òÅñÆ! * íÅðå-êÅÇÕ ×¼ñìÅå ÓÚ ÁÃƺ ÇüèÅ çÖñ éÔƺ ç¶ ðÔ¶- ÁîðÆÕÅ

×ÅÔÕ ÇìÕðîÆ ÕËñ§âð çÆÁ» î¼ÇÃÁÅ-ê¹³ÇéÁ»

- ì¼Ã Çê¼Û¶ Öó· Õ¶ ç¯Ô» çÆ ì»Ô ÂÆ îð¯ó ðÔ¶ Á»Í

éÅñ í°ñ¶ÖÅ ÖÅ Õ¶ Ú½ºÕÆÁ» íðé éÔƺ ÃÆ Ü»ç¶,

* Õ¶ºçð é¶ éÆåÆ éÅ ìçñÆ å» ÕäÕ-Þ¯é¶ Ô¶á¯º ðÕìÅ

ÇÜÃ ç¶ Çüචòܯº ÕÂÆ ÃÅè» ç¶ â¶ÇðÁ» Óå¶ î¹¼ÇÃÁÅ-ê¹³ÇéÁ» Óå¶ À°µñÈ ì¯ñä ñ¼× ê¶ ÃÆÍ * ê³ÜÅì ÓÚ ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ÷ 寺 ñ°¼à»-Ö¯Ô» ÓÚ òÅèÅ - Á×ñ¶ íÇà¼àð üçç¶ é¶ ÁÅê» ùÍ ÕÇÔ³ç¶ Á¼×¶ å» éò³ìð 寺 ñË Õ¶ ëðòðÆ å¼Õ ÂÆ ñ°¼à Ô¯ä ÁÅÀ°ºç¶ ÃÆ, Ô°ä å» ÃÅðÅ ÃÅñ ÂÆ î½Ü ðÇÔ³çÆ ÁËÍ

ØàÅ ÇçÁ»×¶- Ö¶åÆ î³åðÆ ñ§×ÅÔ - Üç ù êÅäÆ ÂÆ î¹¼Õ ÜÅäË, Çëð Çî³éå ÕÆåÆ ØàÅÀ°äÅ! * ÃÅù êÅäÆ çÆ ÁÇåÁ³å ñ¯ó ÁË- ç¹ÁÅì¶ çÅ ÇÂ¼Õ ÇòèÅÇÂÕ - ÜéÅì ù å» òÅÇÕÁÅ ÔÆ ñ¯ó ÁË ÇÕÀ°ºÇÕ Ã¹¼Ö éÅñ îÅó¶ ×Ë º ⶠÇܼ â Å ÃðÆð ÁÅ, ç¯ - ÚÔ° ³

* ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ çÆ Õ¯áÆ ÓÚ Ú½ºÕÆçÅð çÅ Õåñ

ìÅñàÆÁ» éÅñ ×¼ñ éÔƺ ìäçÆÍ Ã¹ÇäÁË ç¯

-Úñ¯ ÇÂé·» çÅ å» Ô¯ Ç×ÁÅ êȳÜÆ Çéò¶ô! ÕÆåÅ

Ô½ðÃêÅòð çÆ ÃìîðÃÆìñ î¯àð ù ÇüèÅ êÅÇÂê

ÇÕö é¶ Ô¯äÅ, Ô¯ÇÂÁÅ ÇÕö çÅ êð Ô°ä æ¹¼Õ

ñÅ Õ¶ ÇÂ¼Õ Ã¶òÕ éòÅÀ°ºçÅ ÁÅ, À°Ô òÆ ÖðÖð¶ éÅñÍ

ñ¼×È ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ Ô°ð» ùÍ

- î½ÜÆ áÅÕ°ð

dzâÆÁéÁËêÇñà (ÁîðÆÕÅ) ÇòÖ¶ Úó·çÆ ÕñÅ ç¶ é°îÅÇÂ³ç¶ ÔðçÆê ÇÃ³Ø ÇòðçÆ Ô¹ð» éÅñ ÿêðÕ Õð ÃÕç¶ Ô¯

ë¯é-CA@-H@A-HH@A

×¹ðç¹ÁÅðÅ ìÅì¶ Õ¶ 4052 Birch Bay Lynden RD Blaine, WA USA

è¿é è¿é ìÅìÅ ÔðéÅî ÇÃ³Ø ÜÆ îÔÅðÅÜ í¹¼Ú¯º òÅñ¶, ÇÜé·» 寺 è¿é è¿é ìÅìÅ é§ç ÇÃ³Ø ÜÆ Õñ¶ð» òÅÇñÁ» é¶ ìÖÇôô ñÂÆ ÃÆ Áå¶ è¿é è¿é ìÅìÅ ÂÆôð ÇÃ³Ø ÜÆ ç¶ ÁÅ×îé Ççòà îéŶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé

E îÅðÚ å¯º BG îÅðÚ å¼Õ ÁÖ³âêÅá» çÆ ñóÆ Ú¼ñ ðÔÆ ÔË ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ù êÅáÆÁ» çÆ ÷ðÈðå ÔËÍ ôðèÅòÅé êÅáÆ Çó Ø Ã¶òÅ Õðé ñÂÆ ×¹ðÈØð ç¶ Õ±Õð éÅñ CF@-IFA@BID Óå¶ Ã¿êðÕ ÕðéÍ

Ôð ð¯÷ ôÅî ù F òܶ 寺 G òܶ å¼Õ ÕÆðåé çðìÅð ÃÜä×¶Í ÃîÈÔ Ã¿×å» ç¶ Úðé» Çò¼Ú ì¶éåÆ ÔË ÇÕ Ô¹¿î-Ô¹îÅ Õ¶ 깼ܯ Áå¶ ñÅÔ¶ êÌÅêå Õð¯ ÜÆÍ -×¹ðÈØð ç¶ çÅà ìÅìÅ ÕêÈð ÇÃ³Ø ÜÆ

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯

ë¯é (CF@) IFA-BIID

Direction

ìÅìÅ éÅÔð ÇÃ³Ø Ãé·¶ðÅ òÅñ¶

Ü» (F@D) FDD-DCEC

ÔÅÂÆò¶ E 寺 BG@ exit ñò¯Í ðÅÂÆà ÕðÕ¶ ð¶ñò¶ ñÅÂÆé ÕðÅà Õð¯Í Birchby Lynden Rd Óå¶ Ã¼Ü¶ Ô¼æ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÃÇæå ÔËÍ Exit 寺 ÇÃðë A îÆñ çÈð ÔËÍ


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

Dave Surveillance Company Quality & Affordable Surveillance Systems

Attention business Owners: Watch your business from anywhere in the world. * Computerized DVR Systems for 4,8,16,32, 64 Cameras * Digital Video Recording * Easy to use Computer Program * IR Night Vision, Color day/night, Dome Night One Year Warranty Vision PTZ Camera, License Plate Reader, Interface

Professional Installation Anywhere in California and Follow-up Service We Offer special plans to create the optimum security system for your business

Contact: Jani @ (559) 786-0433 Exeter, CA 93221 Email: avesureveillance@gmail.com

dzâÆÁÅéÅ Ãà¶à ÓÚ ê³ÜÅìÆÁ» çÅ îÅä, ×ðÆéò¹¼â çÆ ôÅé

Desi Bazar Proudly Service all Indian & Pakistani Community * Ôð åð·» çÆ îÇáÁÅÂÆ çÅ ÁÅðâð ñËºç¶ Ô»Í * ÇÂæ¶ å°ÃÄ ìËá Õ¶ Ãî¯Ã¶, Çà¼ÕÆ, Û¯ñ¶ íàÈð¶, îÃÅñÅ â¯ÃÅ Áå¶ Ô¯ð ÕÂÆ ÃéËÕ» çÅ ÁÅé§ç îÅä ÃÕç¶ Ô¯Í

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì Áå¶ êÅðàÆÁ» ñÂÆ

ÃêËôñ ÇâÃÕÅÀ±ºà

916 E. Main Street #118, Greenwood, IN, 46143

Cell: 317-640-1100 Cell: 317-702-8049 PH: 317-888-2040 We are open 7 days a week 9am to 9pm

American Healing Ladies & Gents Problem

The Charhdi Kala 38

Gill Plumbing & Heating Ltd. We Provide Services for q Plumbing q Heating q Gas q Drain Cleaning

Furnance Repair Hot Water tank replacement 24 hrs service!

Residential & Commercial Services

r ÁÃÄ ðË÷Æâ˺ôÆÁñ Áå¶ ÕîðôÆÁñ çÆ êÈðÆ ê¦Çì³× Õðç¶ Ô»Í r ê¦Çì³× Ãì¿èÆ Õ¯ÂÆ òÆ Õ¿î, àÈàÆÁ» çÆ ñÆÕ¶÷, à¯ÇÂñà Ü» à¼ì ò×ËðÅ çÆ Çðê¶Áð Õðç¶ Ô»Í r âð¶é ÕñÆÇé§× çÅ Õ¿î òÆ Õðç¶ Ô»Í r BD سචçÆ ÃðÇòà À°êñìè ÔËÍ

For more info Call:

Parminder Gill @ 403-714-1544

National Truck Driving School SACRAMENTO, CA

Cure with Homeopathy or Ayurved Best Natural Way of treatment with no side effects.

* Asthma * Allergy * Blood Pressure * Migrain * Arthritis * High Blood Sugar * Depression * Landies or Gents Problems

NATIONAL

Truck Driving School Paramjit Kaur Noorpur, Ph.D. Doctor of Homeopathy Lic.# 116956

ôÈ×ð Áå¶ îðçÅéÅ Õî÷¯ðÆ çÅ ôðåÆÁÅ ÇÂñÅÜ

* ÃÅÔ çÆ åÕñÆø * ÁñðÜÆ * ìñ¼â êÌËôð * ÇÃðçðç * ܯó» çÅ çðç * ôÈ×ð * ÇâêðËôé * Á½ðå» Áå¶ îðç» çÆ åÕñÆø

òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ êðîÜÆå

We do Plumbing repair, leaking taps, toilets, tubs etc.

Õ½ð é±ðê¹ð ù ë¯é Õð¯

Tel:(510) 200-1110

oàð¼Õ âðÅÇÂÇò¿× ÃÕ±ñ ÃðÕÅð 寺 îÅéåÅ êÌÅêå ÔËÍ o ñÅÇÂÃ˺à ñËä À°êð¿å Õ¿î/ܽì çÆ ×ð¿àÆ ÔËÍ o B-C ÔëÇåÁ» Çò¼Ú ê̯ëËôéñ àð¼Õ âðÅÇÂòð ìä¯Í çÈð ç¹ðÅÇâúº ÁÅÀ°ä òÅñ¶ òÆð» ñÂÆ ÇðÔÅÇÂô çÅ ÖÅà êÌì¿è ÔËÍ

Call F or Special P rice For Price Kashmir S. Thandi

Balhar S. Ranu

Off: (866) 933-3038 Cell: 916-502-7733 4585-Pell Dr. Sacramento CA 95838


Ç

Mar. 17-Mar. 23/2010

The Charhdi Kala 39

HAVE YOU BEEN CHARGED WITH A

CRIME? DUI’S • RECKLESS DRIVING • NEGLIGENT DRIVING • ASSUALT DOMESTIC VIOLENCE • DRUG CHARGES • SPEEDING TICKETS AND ALL CRIMINAL AND INFRACTION CASES

We are here to protect your rights and freedom

THE MATTO LAW FIRM PLLC

253-332-4879

Jag Matto

“We provide affordable Aggresive, and effective representation.” Jag Matto ¡∑⁄ ÃÏ„ÊÉ ∑Ù® Á∑a◊Ëá‹ øÊ⁄¡ ‹˜ªÊ „Ò Á¡flb Á∑ ‡⁄Ê’ “Ë ∑ ¡ù ∫Ã⁄áÊ∑ ª˜«Ë ø‹Ê©ÀÊ, ª˜«Ë ø‹Ê©À Œ Ááÿ◊ù ŒË ©‹@ΩÀÊ ∑⁄áË, We accept all major •‚Ê‹≈, Ω⁄fi Á„¢‚Ê, «⁄˜ª ŒÊ øÊ⁄¡, ¡ù ∑Ù® flË Á∑a◊Ëá‹ ¡ù credit cards and ßáç⁄Ò∑‡á ∑‚ „Ò Ãù Œ⁄ áÊ ∑⁄Ù •˜¡ „Ë Ã¬⁄’∑Ê⁄ fl∑Ë‹ payment plans available. ¡Òª ◊Ò≈Ù ŒË•ù ‚flÊflù ‹Ô ∑ ¶“ÀË •¬ÊŒË •Ã „˜∑ù ŒË ⁄ÊπË ∑⁄Ù˚ “Get the help you need when you need it the most” Call Jag Matto

FREE & CONFIDENTIAL CONSULTATION 119 First Ave., Suite 500, Seattle WA 98104 Off: 206-621-8777 Fax:206-621-1256 email:info@mattolawfirm.com web: www.mattolawfirm.com

ÇÃÁÅàñ ¶ðƶ Çò¼Ú íÅðåÆ ÖÅÇäÁ» çÅ í¿âÅð

BEST OF INDIA

Delicious Indian Foods We Serve Outdoor Catering Also

Û¯ñ¶ íàÈð¶---- $3.99 ç¯ Ãî¯Ã¶ Û¯ÇñÁ» éÅñ---- $1 A@ ì¿ÇçÁ» çÅ ÁÅðâð

70

$

(îàð êéÆð, ÇîÕà òËÜÆà¶ìñ, çÅñ, ÚÅòñ, éÅé, ÃñÅç Áå¶ ÁÚÅð)

×¹ðç¹ÁÅð¶ Áå¶ î³çð ç¶ ¦×ð ñÂÆ ÃêËôñ ÇâÃÕÅÀ±ºà ÇòÁÅÔ-ôÅçÆÁ» Áå¶ Üéî Ççé çÆÁ» êÅðàÆÁ» ñÂÆ Õ¶àÇð³× òÆ Õðç¶ Ô»Í

Celebrating its 12th Anniversary on March 28th 2010 Grocery Only Renton Pabla Sweet Sweet prices same at K.K Market Items Samosa Ladoo Jalebi Bhujiya Badana Rasgula Gulab Jamun Besan Barfi Besan Ladoo Khoya Barfi Kaju Masala Kalakand

Prices 5.99LB 6.99LB 6.99LB 5.99LB 5.99LB 5.99LB 4.99 2.99 6.99 100g-1.49 20LB 7.99 20LB 8.99

364-Renton Center Way SW # C60, Renton WA 98057 Ph: 425-228-4625 Fax: 425-228-4629

FOR AN INSURANCE QUOTE ON YOUR HOME, AUTO, COMMERCIAL AUTO & BUSINESS We are ready to serve the Indian Community

Our Business Department offers Insurance Deals for Restaurant , Motel, Hotel, Grocery Store,

206-264-6267

Our Transportation Department offers Insurance Deals for Taxi, Limo, Towncar, For-Hire, Para-transit, Tow Truck, Bus, Truck

206-264-6267

ÁÃÄ Øð», ÕÅð», ÕîðôÆÁñ ÁÅ௠Áå¶ ÇìÜéà dzô¯ð˺à Õðç¶ Ô»Í

ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯-ð½ìðà

Ph: 206-242-2140 or 253-347-5560

Office# : 206-264-6267

(Open Sat.& Sun. 10:30am -2:30pm)

www.bestofindia.us

Items Milkcake Vege pokora Paneer pokora Gajrella Gajar Halwa Coconut Berfi Patha Tazaa Yogurt Tata Tea Gold Amul Butter Golden Temple Sher Atta

Royal---------------------------------------20LB-17.99 10LB-9.99 Tilda Basmati-------------------------------------------10LB-14.99 Bhavan Atta----------------------------------20LB-7.49 4LB-Free Rani Tea Assam-----------------------------------------4LB-12.99 Haldi Ram Soan Papdi----------------------------------500g-4.99 Kohi Noor Basmati-------------------------------------10LB-14.99 Reshmis Atta----------------------------------------------20LB-7.49

16006 Pacific Hwy South, Seatac, WA 98188

Fax:206-242-2142

Prices 0.75 ea. 2.99LB 2.99LB 3.99LB 3.99LB 5.99LB 5.99LB 4.99LB 4.99LB 5.99LB 6.99LB 5.99LB

Robert

2118 Eighth Avenue, Seattle, WA 98121


For Buying & Selling Real Estate

Call Rupinder Dulay FORECLOSURE & SHORT SALE SPECIALIST

ÇÃÁÅàñ ¶ðƶ Çò¼Ú ç¿ç» ç¶ Ã¿íÅñ ñÂÆ Ã¶òÅò» êÌçÅé Õðç¶ Ôé

Parminderpal Singh DMD Gurinderpal Bajwa DDS

(206) 271-6126 RUPINDER DULAY REATOR (MLS,CBA) REALTOR(MLS,CBA) John L. Scott Real Estate Mobile: (206) 271-6126 Fax: (253) 656-4199 dulayhomes@yahoo.com

SERVICES:

RUPINDER DULAY Residential/Commercial Properties Fixer Homes Vacant Lands Built Custom Home on your choice of land John L. Scott Real Estate Bank Owned Properties Mobile: Preforeclosure/Short Sale Properties

(206) 271-6126 Fax: (253) 656-4199

We Guarantee to get you best interest rate with lowest closing cost dulayhomes@yahoo.com Find Your Dream Home onWeb at: www.dulayhomes.com

Services Offered:

ÁÃÄ Ô¶á ÇñÖÆÁ» öòÅò» êÌçÅé Õðç¶ Ô» :

- Exam and Cleanings

- Extractions * ç¿ç» çÆ Ú˵ÕÁ¼ê Áå¶ ÃÅë ÃëÅÂÆ - White Fillings - Implants * òÅÂÆà ÇëÇ¦× * ÕðÅÀ±é Áå¶ ìÇð¼Ü çÅ Õ¿î - Crowns and Bridge Work - Dentures * ç¿ç» ù ÇڼචÕðéÅ * ç¿ç Õ¼ãä¶ Áå¶ ñ×ÅÀ°ä¶ - Teeth Whitening

- Invisalign

* ìéÅòàÆ ç¿ç ñ×ÅÀ°ä¶ * ÇÂéÇòÜÇñé

2 Locations to serve you

OSBORNE SQUARE DENTAL

SOOS CREEK DENTAL

4809 SE 132nd St Suite 105, Everett WA 98208

17615 SE 272ND ST Suite 108, Covington WA 98042

Ph: 253-631-8241 Monday and Wed. 9am-5pm

Ph: 425-225-5757

Mon-Fri 10am -6pm Saturday Appointments available

Tues and Thurs 7am-3pm Everyother Friday

Ô¹ä å°ÔÅâÆ Ã¶òÅ ñÂÆ Ö¹¼ñ· Ú¹¼ÕÅ ÔË...

Bhatia Cloth House Ltd.

#1001, 5075 Falconridge Blvd. NE Calgary, AB T3J 3K9, Canada

2.55 3.65

%

%

VIRM

3 Yr fixed O.A.C.

3.89

%

22 Good Mark Place, Unit 4 Etobicoke, Ont. Ph: 416-674-6567

“CALGARY’S ONLY OFFICIAL SATYA PAUL DEALER!” ؼà 寺 ؼà ÕÆîå» Áå¶ òèÆÁÅ Õ°ÁÅÇñàÆ òÅÃå¶ íÅàÆÁÅ ÕñÅæ ÔÅÀ±Ã Çò¼Ú ÁÅú Áå¶ òèÆÁŠöòÅò» çÅ ñÅí À°áÅúÍ

Guaranteed Lowest Prices * Ladies Salwar Kameez * Lehngas, Sarees * Chooridaar Pajamas * Pajama Suits, * Unstitched Embroided Silk Suites Lots more new designs in all sizes & artificial Jewellery Wholesale Prices to the Public

Tel: 403-293-3369/403-280-1315 Fax: 403-293-8701 Email: bhatiaclothhouse@hotmail.com

CK CDN Mar17  

punjabi newspaper

CK CDN Mar17  

punjabi newspaper

Advertisement