Page 1

Vol.27

Issue No. 24

June 13-June 19/2012

Read us online:

ÇÃ¼Ö Ô¼Õ» çÅ ÇéèóÕ êÇÔð¶çÅð

www.cknewsgroup.com

CIRCULATED IN VANCOUVER VICTORIA CALGARY EDMONTON TORONTO OTTAWA SEATTLE CALIFORNIA NEW YORK NEW JERSEY WASHINGTON DC TEXAS CHICAGO AND MANY OTHER PARTS OF THE WORLD

F@ Ô÷Åð 寺 ò¼è ÇÃ¼Ö Ã³×å» é¶ ñ§âé Çò¼Ú ÕÆåÅ ð¯Ã î¹÷ÅÔðÅ ñ§âé (îéêzÆå ÇÃ³Ø ì¼èéÆ Õñ»)- ÜÈé AIHD ç¶ Ø¼ñÈØÅð¶ ç¶ ÷õî BH ÃÅñ ìÅÁç òÆ åÅ÷Å Ôé, ÇÃ¼Ö Õ½î ò¼ñ¯º ç¹éÆÁ» íð Çò¼Ú ÕÆå¶ Ü»ç¶ ð¯Ã î¹÷ÅÔð¶ ÇÂà ׼ñ çÆ ×òÅÔÆ íðç¶ Ôé ÇÕ ÇÜÀ°º-ÇÜÀ°º Ãî» ìÆåçÅ Ü»çÅ ÔË, ÇÂÔ ÷õî íðé çÆ ìÜŶ Ãׯº Ô¯ð ⱳض Ô°³ç¶ Ü»ç¶ Ôé, ÇÜà çÅ î¹¼Ö ÕÅðé Çüֻ éÅñ íÅðå Á³çð BH ÃÅñ ìÅÁç òÆ ÇÂéÃÅë éÅ ÇîñäÅ ÔËÍ ñ§âé ÇòÖ¶ ԯ¶ ð¯Ã î¹÷ÅÔð¶ Çò¼Ú ÇÂà òÅð òÆ F@ Ô÷Åð 寺 ò¼è ÇÃ¼Ö Ã³×å» çÅ ÇÂÕ¼á ÇÂà ׼ñ çÆ ×òÅÔÆ íðçÅ ÔË ÇÕ ÁÃƺ í°¼ñ¶ éÔƺ ÇÕ ÃÅⶠéÅñ ÕÆ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ Áå¶ ÕÆ Ô¯ ÇðÔÅ ÔËÍ Ã³×å» çÅ ÇÂÕ¼á dzéÅ ÃÆ ÇÂ¼Õ ÔÅÂÆâ êÅðÕ å¯º ñË Õ¶ àðÅë×ñð ùնÁð å¼Õ êÔ°³Úä ñÂÆ Ã³×å» ù Õ¯ÂÆ â¶ã سචçÅ Ãî» ñ¼×ÅÍ ñ§âé ç¶ ÔÅÂÆâ

ñ§âé ð¯Ã î¹÷ÅÔð¶ î½Õ¶ Ü°óÆÁ» ó×å» çÅ áÅá» îÅðçÅ ÇÂÕ¼á

êÅðÕ Çò¼Ú Ãò¶ð¶ AA òܶ ç¶ ÕðÆì ÇÃ¼Ö Ã³×å»

ì¯ñÇçÁ» ò¼Ö ò¼Ö ì¹ñÅÇðÁ» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇüÖ

ç¹éÆÁ» íð ç¶ î¹ñÕ» çÆÁ» ÃðÕÅð» ù í¶ÇÜÁÅ

dz×ñ˺â ç¶ ò¼Ö ò¼Ö ÇÔ¼ÇÃÁ» 寺 êÔ°³ÚäÆÁ» ô¹ðÈ

Õ½î ç¶ îÃñ¶ çÅ Ô¼ñ ÇÃðë Á÷ÅçÆ ÔÆ ÔË, ÇÜÃ

ÜÅò¶×ÅÍ ì¹ñÅÇðÁ» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ BH ÃÅñ» ìÅÁç

Ô¯ ×ÂÆÁ» Ãé Áå¶ ÇÂà î½Õ¶ ÁîðÆÕÅ Áå¶ ïÈðê

ñÂÆ ÇÃ¼Ö Õ°ñÆôé ò¼ñ¯º ÇÂÕ Õ¶Ã ÇåÁÅð ÕÆåÅ

Çò¼Ú¯º òÆ ÇÃ¼Ö Ã³×å» êÔ°³ÚÆÁ» ÃéÍ ÇÂà î½Õ¶

ÜÅ Ú¹¼ÕÅ ÔË, ÇÜà ù ÜñçÆ ÔÆ ïÈ. ÁËé. ú. Ãî¶å

òÆ Çüֻ ù ÇÂéÃÅë éÔƺ ÇîÇñÁÅ, Áܶ òÆ ìÅÕÆ ÃëÅ AH Óå¶

ÁîðÆÕé Çüֻ òñ¯º íÅðåÆ çÈåÅòÅà Á¼×¶ íÅðÆ ð¯Ã êzçðôé ÃËé ëð»ÇÃÃÕ¯ (ìñÇò³çðêÅñ ÇÃ³Ø õÅñÃÅ)- îé¼°ÖåÅ çÆ Ø¯ð ç¹ôîä íÅðå ÃðÕÅð

Adam Travel

å¶ ÇÂÃçÆ çÇÔôå×ðç ë½Ü ç¹ÁÅðÅ ÇÃ¼Ö Õ½î À°å¶

• India •Asia * Air Ticket • Africa • Europe * Vacation Pkgs * Hotel booking • Mideast •Australia • Pakistan * Cruises * Visas From 1st Mar. Seattle-Delhi RT $1470 included Taxes Child upto 12 yrs RT $1280 included Taxes GURJAP S. DHILLON

ÔéÍ ÜÈé çÅ îÔÆéÅ ÁÅÀ°ºÇçÁ» ÔÆ ÇÂÔ ×°¼ÃÅ Çòð¯è

Your Travel Partner for over 25 yrs

Ph: 206-246-1988

15407-1st Ave. S., Ste D, Burien, WA 98148 Email: seattle@adamtravel.com

JUST FARES TRAVEL SEATTLE’S Authorised Agent for Emirates.

Daily flights Seattle to India

ÜÈé AIHD ÇòÚ ÕÆå¶ Ôîñ¶ çÆ çÇð³ç×Æ çÆÁ» ÇíÁÅéÕ ïÅç» ç¶ ÷õî BH ÃÅñ» ìÅç òÆ Çðà ðÔ¶ ìä Õ¶ éÅÔÇðÁ», ÜËÕÅÇðÁ» Áå¶ ð¯Ã ç¶ êz×àÅò¶ òܯº ìÅÔð ÁÅÀ°ºçÅ ÔËÍ ÇÂÔ î¹÷ÅÔð¶ ÕËé¶âÅ, dz×ñ˺â, ÜðîéÆ å¶ Ô¯ð ï½ðêÆ î¹ñÕ» ÇòÚ Ô°³ç¶ ÔéÍ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ ÇÂÔ î¹÷ÅÔð¶ ÇéÀ±ïÅðÕ, òÅÇô³×àé âÆ.ÃÆ. å¶ ÃËé ëð»ÇÃÃÕ¯ ÇòÖ¶ Ô°³ç¶ ÔéÍ ÃËé ëð»ÇÃÃÕ¯ ç¶ ÇÂà òÅð ç¶ î¹÷ÅÔð¶ ù ñÅîì³ç Õðé ÇòÚ ïÈéÆòðÇÃàÆ ÁÅë ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ çÆ ÇòÇçÁÅðæÆ Üæ¶ì³çÆ ÇÃ¼Ö ÃàÈâ˺àà ëËâð¶ôé é¶ êÈðÆ ÇîÔéå ÕÆåÆ,

ìÅÕÆ ÃëÅ AH Óå¶

ÃËé-ëð»ÇÃÃÕ¯ ç¶ íÅðåÆ çÈåÅòÅà Á¼×¶ ð¯Ã êÌçðôé Õðç¶ Ô¯Â¶ ÁîðÆÕÆ ÇüÖ

Á¼Ü çÅ ÇòÚÅð - ׿ç ÔÈ¿Þä ñÂÆ åÆñÆÁ» ù ìÔ¹Õð ìäéÅ êò¶×Å - ÁÇ×ÁÅå

VEL TRAVEL Real Estate in Seattle Area USA TRA ÇÃÁÅàñ ¶ðƶ Çò¼Ú ܶÕð Øð, ÷îÆé ÜÅÇÂçÅç, Ô¯àñ, î¯àñ, ×Ëà Ãà¶ôé Ü» ÇÕö òÆ êÌÕÅð çÅ ÇìÜéà ñËäÅ Ü» ò¶ÚäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ å» Á¼Ü ÔÆ ×¹ðÚðé ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ éÅñ ÿêðÕ Õð¯:

“Seattle’s Top Seller of Asiana Airlines” GET OCI AND INDIAN VISA

Excellent Connections One Free Return Date Change Allowed Allow 2 pcs free Cheked Baggesges

Contact any of Our Experienced TRAVEL EXPERT AT

206.223.3600 3123 East Lake Ave. E. Seattle, WA 98102

Gurcharan S. Dhaliwal

Ph: 206.293.3207 Email: dhaliwal@windermere.com 13106-SE 240th. St. #200, Kent, WA 98031

Amit Juneja

Seattle Dubai - Delhi early bird Discounts, Special Promotions from Emirates.

Ph: 253-867-0450/ NEW 2nd Location: 253-867-0451 Ph:425-420-1888/1889

24 Hour Emergency Service @ 206-992-2724 23609-104th Ave. SE Suite #101 Kent, WA

1729-208th Street, SE Suite # 202 Bothell, WA 98012


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 02

Ravi Sweets & Grocery 23609-104th Ave. S Kent WA (Next to US Travel)

Golden Temple Atta

Sher Atta

$

23.99

$

8.50

Ginger

OPO Squash

¢

¢

99 Daals Starting From

All Moplees

¢ Lb.

Saag & Makki Di Roti

$

8.99

$

1.99

Get 1 Free Fish Pakoras

$

8.99

Lb.

or 8 Pcs for $6.99

Lb.

Ashoka Pickle

Buy 2

99 to $1.69

89

Lb.

The Only True Punjabi (Indian) Vegetarian in Renton

Pabla Indian Cuisine

Punjabi Cookies

$

7.99

2.5 Lb.

ÃÅⶠկñ Ôð òÆðòÅð åÅÜÆÁ» Ãì÷ÆÁ» êÔ¹¿ÚçÆÁ» Ôé ×ð½ÃðÆ ÖðÆç Õ¶ Øð í¹¼Ö¶ éÅ ÜÅú, Ü»ç¶ ðòÆ ÃòÆàà Óå¶ Û¯ñ¶-íà±ð¶ ÇÃðë

$

6.99

ÖÅ Õ¶ ÜÅú

ÁÃƺ ×¹ðç¹ÁÅð¶, î³çð» Áå¶ Øð» òÅÃå¶ Õ¶ à Çð³ × ìÔ¹ å òÅÜì ÕÆîå» Óå¶ Õðç¶ Ô»

Tel:253-850-3333

Ex clusiv og r ams ffor or Exclusiv clusivee Pr Prog ogr Home, Auto, Business & Commercial Auto Insurance Your key to Insurance Protection.

“We sell Life insurance that recaps all its cost and still pays income tax free death benefits and Long Term Care”

The Only Indian Broker Selling in WA, OR, ID and CA

Your key to Insurance Protection.

“We sell plans that offer Tax Free Retirement Income you won’t oulive plus tax free Life insurance benefits for your family.”

Life Insurance Protects Everything of Value

Transportation Deals

Personal Lines

• Special deals for

• Home

Truck Owner/Operators

• Auto

dzô¯ð˺à ÇÜ毺 îð÷Æ ÕðÅú, êð ÇÂ¼Õ òÅð ÃÅⶠð¶à ÚËμÕ Õðé ñÂÆ ÷ðÈð ë¯é Õð¯

• Taxi, Limousines, Para Transit • Umbrella Tow Truck, Bus

“The Family Retirement Plan : Tax Free Income for Life.” Multiple carriers, Affordable Rates and Fast Issue.

• Motorcycle

Business Deals

• Boats, RV

Introducing:

• Motel/Hotels

Life & Health

• Grocery Stores

• Life Insurance

Phil Stamper

• Restaurants

• Health

• Temple/Churches

• Dental

• Commercial Farms

• Benefits

Life Insurance Retirement Plan Specialist

Ph: 425-451-8674 www.cascadeis.thefamplan.com Phil@cascade-is.com

Key Insur ance Insurance ance,, Inc Inc.. Ph: (206) 420-4270 F ax: 206.420.3284 Cell: 206-551-6200 Toll F Frr ee1.888.242.2401

MANJIT SINGH

KEY INSURANCE, LL C LLC

Insurance Broker www.keyinsure.net

Ph: (206) 420-4270 F ax: 206.420.3284

5200 Southcenter Blvd., Suite 110, Tukwila, WA 98188

5200 Southcenter Blvd., Suite 110, Tukwila, WA 98188


Ç

June 13-June 19/2012

ÃÅìÕÅ î¶Üð ÁòåÅð ÇÃ§Ø òµñ¯º ÁîðÆÕÅ ÓÚ êÇðòÅð çÆ ÔµÇåÁÅ î×𯺠ְçÕ°ôÆ

The Charhdi Kala 03

îÅéòÆ ÔµÕź ç¶ ðÅÖ¶ ܯó¶ 鱧 À°îð ÕËç ÁñÅÔÅìÅç- ÃæÅéÕ ÁçÅñå é¶ îÅéòƺ

ÇÂà ܯó¶ çÆ Ç×zëåÅðÆ ÇõñÅø ç¶ô íð

ñÅà ¶ºÜñÃ- íÅðåÆ ë½Ü çÅ ÇÂÕ ÃÅìÕÅ

ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ ç¶ ÃËñîÅ ÇÂñÅÕ¶ ç¶

ÔµÕź çÆ ðÅÖÆ ñÂÆ Ãð×ðî ܯó¶ ÃÆîÅ ÁÅ÷Åç å¶

çÆÁź îé°µÖÆ ÔµÕź ñÂÆ ñó ðÔÆÁź Üæ¶ì§çÆÁź

ÁëÃð î¶Üð ÁòåÅð ÇÃ§Ø Ü¯ ÇÂÕ À°µØ¶ ÕôîÆðÆ

ÁÇèÕÅðÆÁź çÅ î§éäÅ ÔË ÇÕ ÁòåÅð ÇÃ§Ø é¶

À°Ã ç¶ êåÆ Çòôò ÇòÜË é±§ îÅúòÅçÆÁź éÅñ

é¶ ÁÅòÅ÷ ì°ñ§ç ÕÆåÆ ÃÆ, êð ÃðÕÅð é¶ Õ¶Ã

òÕÆñ å¶ ÕÅðÕ°é ç¶ Õåñ նà ÓÚ ñ¯óƺçÅ ÃÆ,

ÁÅêä¶ êÇðòÅð 鱧 ׯñÆÁź îÅðé 寺 ìÅÁç

Ãì§èź ç¶ ç¯ô ÓÚ À°îð ÕËç çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ÔË¢

òÅêà ñËä 寺 ÇÂéÕÅð Õð ÇçµåÅ ÃÆ¢ ÇÂÔ Ü¯óÅ

ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ ÃÇæå ÁÅêä¶ Øð ÓÚ ÁÅêäÆ êåéÆ

õ°çÕ°ôÆ Õð ñÂÆ¢ ôËÇðë ç¶ ÁÇÔñÕÅðź é¶ çµÇÃÁÅ

òèÆÕ Ç÷ñ· Å ÜµÜ Ã° é Æñ

ÇÕ À°Ã çÆ ñÅô ÇñÇò§× ð±î ÓÚ¯º ÇîñÆ ÃÆ

Õ°îÅð ÇÃ§Ø é¶ ÇÂà ܯó¶ 鱧

Áå¶ À°Ã ç¶ ÇÃð ÓÚ ×¯ñÆ òµÜÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ¢

À°îð

ÁòåÅð ÇÃ§Ø é¶ Ãò¶ð¶ F.AE òܶ ÃËñîÅ ê°ñÆà 鱧 ÕÅñ ÕðÕ¶ çµÇÃÁÅ ÃÆ ÇÕ

ÃÅìÕÅ ÁëÃð î¶Üð ÁòåÅð ÇçØ

ÕËç

çÆ

Ã÷Å

ðäÅÀ°ºÇçÁź G@ Ô÷Åð ð°ê¶ Ü°ðîÅéÅ òÆ ÕÆåÅ ÔË¢

À°Ã é¶ ÁÅêä¶ êÇðòÅð ç¶ î˺ìðź 鱧 îÅð

ÇÂµæ¶ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ

ÇçµåÅ ÔË Áå¶ À°Ô õ°ç 鱧 òÆ õåî Õðé

îÅéòÆ ÔµÕź çÆ ðÅÖÆ ñÂÆ

ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ

Ãð×ðî ÇÂà ܯó¶ 鱧 À°µåð

À°Ã çÆ êåéÆ Áå¶ C Õ° ÃÅñ ç¶ ÇÂÕ ìµÚ¶

êzç¶ô ê°ñÆà çÆ ÃêËôñ àÅÃÕ

çÆÁź ñÅôź îÅÃàð ì˵âð±î ÓÚ¯º ÇîñÆÁź

ë¯ðÃ é¶ F ëðòðÆ, B@A@ 鱧

Ãé¢ AE ÃÅñ çÅ ÇÂÕ ñóÕÅ ÇÂÕ Ô¯ð

ÁñÅÔÅìÅç ç¶ ñ° Õ ¶ ð ק Ü

ì˵âð±î ÓÚ¯º ÇîÇñÁÅ, ÇÜÃ ç¶ ÇÃð ÓÚ ×¯ñÆ

ÇÂñÅÕ¶ 寺 Ç×zëåÅð ÕÆåÅ ÃÆ¢

îÅðÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÃËñîÅ ê°ñÆÃ é¶ îçç ñÂÆ

å¶ ç¯ ìµÇÚÁź ÃÇÔå îÇðÁÅ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

ëÇð÷é¯ ÕÅÀ±ºàÆ ôËÇðë ÓÚ ÁëÃð 鱧 ì°ñÅÇÂÁÅ

ê°ñÆÃ é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ îé°µÖÆ ÁÇèÕÅðź ç¶ ÕÅðÕ°é ÇòôòÜÆå ÁÅ÷Åç å¶ ÃÆîÅ ÁÅ÷Åç, ÇÜé·Åº 鱧 ç¶ôèz¯Ô çÅ ç¯ô ñÅ Õ¶ À°îð ÕËç çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ×ÂÆ ÔË À°é·Åº 寺 îÅúòÅçÆ ÃÅÇÔå

îÅðÚ, AIIF ÓÚ ÕôîÆðÆ òÕÆñ Áå¶ Ü§î±-ÕôîÆð

ÃÆ ÇÕÀ°ºÇÕ À°é·Åº 鱧 ÁòåÅð ÇÃ§Ø ç¶ ë½ÜÆ

ìðÅîç Ô¯ÇÂÁÅ å¶ ÇÂé·Åº ç¶ Ãì§è êÅì§çÆô°çÅ

êÆêñ÷ ï±éÆÁé ëÅð ÇÃòñ ÇñìðàÆ÷ éÅñ

Çñìð¶ôé ëð§à ç¶ ÕÅðÕ°é ÜñÆñ Á§çðÅìÆ (DB)

ÇêÛ¯Õó ìÅð¶ êåÅ ÃÆ¢ Øð ç¶ ìÅÔð ê°ñÆà ÁëÃðź

êÅðàÆ ÃÆ.êÆ.ÁÅÂÆ. (îÅúòÅçÆ) éÅñ Ãé¢ ìÆìÆ

Ü°ÇóÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢

鱧 î¶Üð ÁòåÅð ÇÃ§Ø çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ ðÅôàðÆ

é¶ À°Ã éÅñ ÷°ìÅéÆ Áå¶ àËñÆë¯é ÷ðƶ çêðÕ

ÁÅ÷Åç å¶ À°Ã ç¶ êåÆ ÇòÜË ÇõñÅø íÅðåÆ

ÁçÅñå ç¶ ëËÃñ¶ 寺 ìÅÁç ÇÂà ܯó¶ é¶

ðÅÂÆëñ÷ çÆ à°ÕóÆ é¶ Ç×zëåÅð ÕÆåÅ ÃÆ Áå¶

Õðé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ êð À°Ã é¶ Õ¯ÂÆ Ô°§×ÅðÅ éÅ

ç§âÅòñÆ çÆ èÅðÅ ABA (õåÅ ÇõñÅø Çòçð¯Ô)

ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ À°é·Åº ÇõñÅø ÁËÃ. àÆ. ÁËë. é¶

À°Ã 寺 Á×ñ¶ Ççé À°Ã çÆ ñÅô ܶÔñî çÇðÁÅ

íÇðÁÅ¢ ÁÅÃ-êó¯Ã ÖÅñÆ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ Áå¶

Áå¶ ×Ëð-ÕÅ鱧éÆ Ãð×ðîÆÁź ð¯Õ± ÕÅ鱧é çÆÁź

Þ±áŠնà çðÜ ÕÆåÅ ÔË¢ ÇòÜË é¶ êµåðÕÅðź éÅñ

ÓÚ¯º ÇîñÆ ÃÆ¢ À°Ã 寺 ìÅÁç DG ÃÅñÅ î¶Üð

ÒÃòÅàÓ àÆî òÆ À°µæ¶ ê°µÜ ×ÂÆ¢

òµÖ-òµÖ èÅðÅòź åÇÔå î°ÕµçîÅ ÚñÅÇÂÁÅ

×µñìÅå ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÁçÅñå ç¶

Ç×ÁÅ ÃÆ¢

ëËÃñ¶ ÇõñÅø ÁñÅÔÅìÅç ÔÅÂÆ Õ¯ðà ÓÚ ÜÅä׶¢

ÁîðÆÕÅ ç½ó Ç×ÁÅ¢

(ìÅÕÆ ÃëÅ AH Óå¶)

Law Offices of Ashwani Bhakhri

Law Office of BUTTAR & CANTOR, LLP ã⁄á Kuldip Dhariwal

ALL YOUR LEGAL MATTERS LET US HELP YOU WITH

ÇÂîÆ×ð¶ôé Ãì¿èÆ îÃñ¶ ÇÜò¶º:

W. Sacramento Gurdwara)

Kuldip S. Dhariwal Attorney at Law

ÇÂîÆ×ð¶ôé ç¶ ÇÕö òÆ îÃñ¶ Ãì¿èÆ ÃÅⶠԶá ÇñÖ¶ çøåð» éÅñ ÿêðÕ Õð¯

Venu Bhakhri

Sacramento Office: 2308 Law Offices of Ashwani Bhakhri EvergreenAve., W. Sacramento 1299-Old Bayshore Highway Burlingame, CA 94010 CA 95691 (Cross the street from Ph: 916-379-9700 San Jose, 408-677-7959 Fresno: 559-907-6189

Attorney at Law

j ÇðÇëÀ±÷Æ Ãà¶Á j ÇòÁÅÔ ç¶ Õ¶Ã j ÇÃàÆ÷éÇôê j Çâê¯ðà¶ôé j Çðôå¶çÅð» ù ÁêñÅÂÆ j ܹðî çÅ ÇÂîÆ×ð¶ôé Óå¶ ÁÃð j Çì÷éà òÆ÷Å ÁÅÇç

Contact us, for a professional consultation! Ashwani Bhakhri

’Ș≈⁄

(Practice Limited to Immigration Law)

* Appellate Law * Bankruptcy* Business Law * Child Custody * Complex Litigation * Consumer Law * Criminal Law * Contracts * Criminal Law * Divorce * Elder Law * Family Law * Immigration * Medical Malpractice * Personal Injury * Real Estate Law * Trusts and Estates * Wills and Probate * More...

SEATTLE OFFICE FREMONTOFFICE 24401-104th Ave SE 3100 Mowry Ave. Suite #303, Fremont, CA 94538 Kent, WA 98030 Ph: 253-520-2330 Ph: 510-744-1280 dhariwallaw@yahoo.com Fax: 510-744-4192

Ph: 650-685-6334 Fax: 650-685-6351

Email: info@bhakhrilawfirm.com www.bhakhrilawfirm.com

Á‚¶≈‹ ⁄Ë•‹ •‚≈≈

ß◊˪⁄‡á ‚’¢œË ∑Ù® flË ∑¢◊ „Ùfl Á¡flb Á⁄Áç™¬Ë ‚≈•, Áfl¶„ Œ ∑‚, “ÃË “ÃáË Ã „◊‹Ê, Á‚≈ˬáÁ‡˜“, Á«“Ù⁄≈‡á, ߢ“‹Êß◊Òb≈, çÒ◊‹Ë ‚“ù‚⁄Á‡“, ±˜ø. fl¢á. flË¬Ê •Ã ±«Ê“‡á ¶ÁŒ ∑‚ù ‹® ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù˚ 16600 West Valley Highway, Suite 106, Tukwila, WA 98188

Tel: (425) 251-3134 Tel:(206) 625-0182 Fax:(425) 282-0486 email-cantorlaw@aol.com www.buttarcantor.com

For Fair Dealing of Your Real Estate Needs Your Wise Choice is

Satwant S. Dhaliwal

(Realtor, CBA, M.L.S.)

INT'L PRESIDENT'S CIRCLE & NATIONAL AWARD WINNER

Seattle is Quiet Living And Booming City

Placed in the top 5%of all sales associates with in the PRUDENTIAL REAL ESTATE NETWORK

* Á‚¶≈‹ Áfl˜ø ¡∑⁄ ãÈ‚Ëb ◊Ífl „ÛÀÊ øÊ„È¢Œ „Û, Ω⁄ ¬◊Ëá, ¡Êߌʌ ¡ù Á’¬Áá‚ π⁄ËŒÀ Œ øÊ„flÊá „Û ãù ‚ãfl¢ã Á‚¢Ω „È⁄ù ŒË ß◊ÊáŒÊ⁄ ‚⁄Áfl‚ ŒÊ ”ÊßŒÊ ©ΔÊ¥ * Ω⁄ ¡ù fl“Ê⁄ ‹® flœË¶ ⁄≈ù $Ã ‹Ûá ÁŒflÊ©À Áfl˜ø •‚c ◊ŒŒ ∑⁄Œ „ù˚ 13306 SE 240th Kent, Seattle-Washington 98042

CELL: 206-391-3311, TOLL FREE: 1-800-598-1022 FAX: 253-631-2888

e-mail:

Satwant Singh

singh@prudentialmvr.com

Real Estate-Professional


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 04

ÒÃÅÕÅ çðìÅð ÃÅÇÔì çÆ ïÅç×ÅðÓ Õ»×ðà êÅðàÆ ç¶ ÁêðÅèÆ ÇÚÔð¶ ù ÃçÅ òÅÃå¶ é§×Å Õð ç¶ò׶ Æ- Üæ¶çÅð é§ç×ó· ìðéÅñÅ- ÒÃÅÕÅ çðìÅð ÃÅÇÔì Ó ç¶ ôÔÆç»

Ôîñ¶ ìÅð¶ ÁÅÀ¹ä òÅñÆÁ» êÆóÆ·Á» ù êåÅ

Ôé ÇÕ ÇÃ¾Ö Õ½î ÁÅêä¶ èðî Óå¶ Ô¯Â¶ Ôîñ¶ ù

çÆ ÃÖå Çé§ÇçÁÅ ÕÆåÆ þ ܯ ÒÃÅÕÅ çðìÅð

çÆ ïÅç×Åð ìäÅÀ¹ä ç¶ îÅîñ¶ Óå¶ Õ»×ðà êÅðàÆ

ñ×çÅ ðÔ¶×Å, À¹æ¶ ÇÂà ïÅç×Åð éÅñ ç¹éÆÁ»

ÃçÆÁ» å¾Õ òÆ í¹¾ñçÆ éÔƺ þÍ À¹Ôé» ÕËêàé

ÃÅÇÔìÓ çÆ ïÅç×Åð Ãì§èÆ Õ»×ðà ò¾ñ¯º îÚŶ

ò¾ñ¯º îÚŶ ÜÅ ðÔ¶ Ô¯ Ô¾ñ¶ Óå¶ ìÔ¹å

ù ÇÂÔ òÆ ÚÅéä Ô¯ò¶×Å ÇÕ ÇÃ¾Ö Õ½î

ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø Ãî¶å Õ»×ðÃ ç¶ ÃÅð¶ ÇÃ¾Ö ÁÅ×ÈÁ»

ÜÅ ðÔ¶ Ô¯ Ô¾ñ¶ ñÂÆ î¯Ôð¶ ìä¶ Ô¯Â¶ ÔéÍ

ÔÆ ÃÖå é¯Çàà ñ˺ÇçÁ» åÖå ôzÆ

ù íÅðå ç¶ô çÆ êzèÅé î§åðÆ Áå¶

çîçîÅ ÃÅÇÔì ç¶ Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ

Õ»×ðà êÅðàÆ çÆ ò¾âÆ ÁÅ×È ÕÔŪçÆ

ìñò§å ÇÃ§Ø é§ç×ó· é¶ ÇÕÔÅ þ ÇÕ

ǧçðÅ ×»èÆ ù ÇÕª ïèäÅ ÇêÁÅ þÍ

ìÅçñ òµñ¯º ìÅìÅ ðÅîç¶ò 鱧 ÔîÅÇÂå çÅ íð¯ÃÅ Ú§âÆ×ó·- î°µÖ î§åðÆ êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ ï¯× ×°ð± ìÅìÅ

Õ»×ðà êÅðàÆ Ô¹ä ÇÂà ñÂÆ ð½ñÅ êÅ

ÇÂö Ã¾Ú å¯º âðç¶ Õ»×ðÃÆ Ô¯

ðÅîç¶ò òµñ¯º Çòç¶ôÆ ì˺Õź ÇòµÚ Üî·Åº ÕÅñ¶ èé 鱧 òÅêÃ

ðÔÆ þ ÇÕ ÒÃÅÕÅ çðìÅð ÃÅÇÔìÓ çÆ

Ô¾ñÅ îÚÅÕ¶ ÃÅðÆ ÇÃ¾Ö Õ½î ù ÁêðÅèÆ

ÇñÁÅÀ°ä ñÂÆ I Á×Ãå 寺 ô°ð± ÕÆå¶ ÜÅä òÅñ¶ Á§ç¯ñé çÆ

ïÅç×Åð ìäé éÅñ ÃçÆÁ» òÅÃå¶

ç¾Ãä çÆ Õ¯ÇÃô Õð ðÔ¶ Ôé, ÜçÇÕ

ÔîÅÇÂå çÅ íð¯ÃÅ ÇçµåÅ¢ ìÅìÅ ðÅîç¶ò é¶ Ú§âÆ×ó· ÇòµÚ ÃzÆ

Õ»×ðÃ ç¶ î¾æ¶ Óå¶ Õ¦Õ ñ¾× ÜÅò¶×ÅÍ

ÒÃÅÕÅ çðìÅð ÃÅÇÔìÓ çÆ ïÅç×Åð ìäé

ìÅçñ éÅñ î°ñÅÕÅå ÕðÕ¶ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ òµñ¯º À°é·Åº ç¶

À¹Ôé» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ïÅç×Åð ç¶ ìäé

Üæ¶çÅð é§ç×ó·

éÅñ ܯ ÇÂÇåÔÅà ìä ÇðÔÅ þ, À¹Ã éÅñ Çܼæ¶

Á§ç¯ñé ñÂÆ ÃÇÔï¯× çÆ î§× ÕÆåÆ¢

éÅñ Õ»×ðà çÅ ÁêðÅèÆ ÇÚÔðÅ

ìÅìÅ ðÅîç¶ò éÅñ êµåðÕÅðź 鱧 çì¯èé ÕðÇçÁź ÃzÆ ìÅçñ

ç¹éÆÁ» ÃÅÔîä¶ é§×Å Ô¯ ÇðÔÅ þÍ À¹Ôé» ÇÕÔÅ ÇÕ

Õ»×ðà çÆ ÇÔ§ç ÃðÕÅð ò¾ñ¯º ÇÃ¾Ö Õ½î ç¶ Õ¶ºçðÆ

ÇÃ¾Ö Õ½î ù ÒÃÅÕÅ çðìÅð ÃÅÇÔìÓ í¹¾ñ ÜÅä çÆÁ»

Áå¶ î¹Õ¼çà ÁÃæÅé ÃzÆ çðìÅð ÃÅÇÔì Óå¶ ÕÆå¶

ÃñÅÔ» ç¶ä òÅñ¶ ôÅÇÂç ÁÅê ÇÂÔ ×¾ñ í¼¹ñ ׶

é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Çòç¶ôÆ ì˺Õź ÇòµÚ ×Ëð ÕÅ鱧éÆ å½ð Óå¶ Üî·Åº èé 鱧 òÅêà ÇñÁÅÀ°ä ñÂÆ Õ¶ºçð òµñ¯º Õ¯ÂÆ Õçî éÔƺ Ú°µÇÕÁÅ Ç×ÁÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Çòç¶ô» ÇòµÚ Üî·Åº ԯ¶ ÕÅñ¶ èé 鱧 òÅêà ÇñÁÅÀ°ä ìÅð¶ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ÇÂµÕ òÅð Çëð Õź×ðà çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ ï±.êÆ.¶. Óå¶ çìÅÁ ìäŶ×Å åź ܯ ÇÂà èé çÆ ç¶ô ç¶ Õð¯óź ñ¯Õź çÆ íñÅÂÆ Óå¶ ÖðÚ Õ¶ ÃÔÆ òð寺 ÕÆåÆ ÜÅ ìÅìÅ ðÅîç¶ò ìÅçñ éÅñ

ÃÕ¶¢ î°µÖ î§åðÆ é¶ ìÅìÅ ðÅîç¶ò 鱧 íð¯ÃÅ ÇçòÅÇÂÁÅ ÇÕ ôz¯îäÆ

ÁÕÅñÆ çñ ç¶ Ã§Ãç î˺ìð ÁÅÀ°ºç¶ ÃËôé ç½ðÅé çÃç ÇòµÚ òÆ ÇÂÃ î°µç¶ é±§ À°áÅÀ°ä׶¢

òðîÅ Ô¯ÇîúêËÇæÕ Ç³Õ. homeopathicdr2004@yahoo.com

çîÅ, î¯àÅêÅ, ôÈ×ð, Õì÷, ìòÅÃÆð, ÚîóÆ ç¶ ð¯×, ÇÜ×ð çÆ Õî÷¯ðÆ, ìñ¼â êÌËôð Áå¶ îðç» å¶ Á½ðå» ç¶ ×¹êå ð¯×» çÅ ÇÂñÅÜ Õðç¶ Ô» ÁÃƺ êÈð¶ éÅðæ ÁîðÆÕÅ ÓÚ çòÅÂÆ âÅÕ ðÅÔƺ í¶Üç¶ Ô» ÇìîÅðÆ êÌåÆ ÃÅðÆ ×¼ñìÅå ×¹êå ð¼ÖÆ Ü»çÆ ÔË

âÅ. éð¶ô òðîÅ

(ÕËé¶âÆÁé ÁËïÃƶôé ÁÅë Ô¯ÇîúêËÇæÕ Çë÷ÆôÆÁé÷ ç¶ âÅÇÂðËÕàð)

Ôëå¶ ç¶ Ã¼å¶ Ççé Ö¹¼ñ·ç¶ Ô»

Tel:(604) 585-7790 #207-12788-76A Ave.Surrey,BC V3W 1S9 (î¹×ñ ×Åðâé ç¶ ÃÅÔîä¶ ëðÈàÆÕËéÅ ç¶ À°μêð)

A Caring Team.....

TUKWILA DENTAL DENTURE & IMPLANT CENTER

General Dentisty For All Ages New Patients & Emergenies Welcome Reline/Repairs Done Same Day Dental Lab on Premises

e Crowns e Bridges e Dentures e Implants

Foster Golf Course

e Treatment of Gum Disease e Fillings e Sealants e Root Canals

Harchand Singh

e Laser Dentistry e Oral Surgery e Cosmetic Dentistry

A beautiful dental office close to Southcenter & Golf Course

Ph: 206-431-0953 www.DrHarchandSinghDDS.com

D.D.S., P.S. & Associates OPEN Mon-Fri 9am-6pm 13955-Interurban Ave. S. Tukwila, WA 98168

(Fellow & Master Academy of General Dentistry) • Varinderjit Thind, DDS • Abraham Abramov, LD • Ajwant Goraya, DDS


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 05

ê§ÜÅì î§Ú òñ¯º ÕðòŶ ÃËîÆéÅð ÓÚ ÃÅÕÅ éÆñÅ åÅðÅ çÆ ïÅç×Åð ìäÅÀ°äÆ ÃÔÆ ÕðÅð Ú§âÆ×ó·- ê§ÜÅì î§Ú òµñ¯º ÇÂµæ¶ ÕðòŶ

ñÂÆ À°íÅÇðÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ê§ÜÅì ÃðÕÅð òµñ¯º

Õ½îź éÅñ ì¶ÇÂéÃÅøÆ Ô°§çÆ ÁÅÂÆ ÔË Áå¶ ÃðÕÅðź

Áêð¶ôé òð×ÆÁź ØàéÅòź çÅ Õ¯ÂÆ ÁÃð íÇòµÖ

ÃËîÆéÅð ç½ðÅé òµÖ òµÖ òðן ç¶ êzåÆÇéèÆÁź

ÃîÅðÕ ç¶ î°µç¶ å¯º ÁÅêä¶ ÁÅê 鱧 Áµâ Õðé çÆ

òñ¯º ñ×ÅåÅð ÇçÖÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ ì¶ÇòôòÅÃÆ õåð¶

ÇòÚ éÔƺ Ô¯ÇÂÁÅ Õð¶×Å¢

é¶ ÃÅÕÅ éÆñÅ åÅðÅ çÆ ïÅç×Åð 鱧 ÃÔÆ ÕðÅð

×µñ ÕðÇçÁź À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃñ ÇòµÚ ÇÂÔ

çÆ ÇéôÅéÆ ÔË, ÇÜà éÅñ ç¶ô ç¶ î±ñ ãźڶ çÆÁź

ÇÃµÖ ÇÚ§åÕ Áå¶ C@ ÃÅñ 寺 òµè îÆâÆÁÅ

ÇçµåÅ Áå¶ ÇÂÃ ç¶ Çòð¯è 鱧 ñ¯Õź çÅ ÇèÁÅé

ñóÅÂÆ ô°ð± 寺 ÔÆ ðÅÜÃÆ ÔË¢ êz¯. îéÜÆå ÇçØ

Üóź ÇÔµñ ÜÅä×ÆÁź¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ñ¯Õź

éÅñ Ü°ó¶ Ã. ÜÃêÅñ ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ïÅç×Åðź

ÁÃñ î°µÇçÁź 寺 ñÅºí¶ Õðé ñÂÆ ðÅÜÃÆ âðÅîÅ

çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ÁÅ÷ÅçÆ å¯º ìÅÁç ê§ÜÅìÆÁź

çÆÁź íÅòéÅòź Çòô¶ô Õð Õ¶ ÇÃµÖ Õ½î ç¶

Áå¶ ÃéîÅéå ÇÃµÖ ôÔÆçź ç¶ é°Õå¶ Óå¶ Õ¶ºçð

ÇÕÔÅ¢

Çòô¶ô Õð ÇõÖź é¶ Áܶ Áêä¶-ÁÅê 鱧 çíÅÇñÁÅ

Ü÷ìÅå éÅñ Ü°óÆ ÇÂà ïÅç×Åð 鱧 À°ÃÅðé éÅñ

ÃðÕÅð ÖÅÔ-îÖÅÔ ô¯ð îÚÅ Çç§çÆ ÔË êð ÁÃñ

ÇÂÃ î°µç¶ Óå¶ ê§ÜÅì î§Ú òñ¯º ÕðòŶ ǼÕ

éÔƺ ÃÆ ÇÕ ê§ÜÅìÆ Ã±ì¶ çÆ ñÇÔð Úñ êÂÆ¢

çå¯Ö å¶ Ãìð Çîñ¶×Å¢ À°é·Åº åÅóéÅ ÕÆåÆ ÇÕ

îð÷ ç±ð éÔƺ ÕðçÆ¢ À°é·Åº ÇòÚÅð Çç¼åÅ ÇÕ

ÇçéÅ ÃËîÆéÅð Çò¼Ú ÇÂæ¶ ÇÕÃÅé íòé ÓÚ ìÔ°å¶

À°êð§å ÁËîðÜ˺ÃÆ ñµ×Æ, Çëð èðî ï°¼è î¯ðÚÅ,

ê§ÜÅì ÇòÚ ÇÃµÖ îÅéÇÃÕåŠ鱧 ܶ éÅ ÃîÇÞÁÅ

Ü篺 å¼Õ çØÆ ãźÚÅ õåî Õð Õ¶ ÃðÕÅð øËâðñ

ì°ñÅÇðÁź Çòô¶ô Õð Õ¶ ÇõÖÆ ÇÃçÕ ç¶ ÇÚ§åÕź

ìñ± ÃàÅð Áêð¶ôé, î×𯺠ǧçðÅ ×źèÆ çÅ Õåñ,

Ç×ÁÅ Üź ÇòÃë¯àÕ ÃÇæåÆ é±§ Ô¯ð çìÅÇÂÁÅ

ÇÃÃàî íÅò ðÅÜź 鱧 òè¶ð¶ ÁÇèÕÅð éÔƺ Çç§çÆ,

çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ÇÂÔ ÇÂ¼Õ Á§çð±éÆ èÅðÇîÕ

ÇÂà À°êð§å éò§ìð ÓHD çÅ Õåñ¶ÁÅî Áå¶ AIIE

Ç×ÁÅ åź ñ¯Õå§åðÆ ãźڶ 鱧 î÷ì±åÆ éÔƺ Çîñ

À°ç¯º å¼Õ ê§ÜÅì, ܧî±-ÕôîÆð, ÁÃÅî Áå¶ Ô¯ð

îÅîñÅ ÔË ÇÜà ìÅð¶ ì¶ñ¯óÅ ÇòòÅç Û¶óé çÆ

Çò¼Ú ì¶Á§å ÇÃ§Ø Õåñ Ãî¶å ÕÂÆ ØàéÅòź

ÃÕçÆ Ãׯº î°ñÕ Ö¶ð±§-ֶ𱧠ԯ ÜÅò¶×Å¢ çØÆ ãźڶ

êÅÇÃÀ°º òµè ÁÇèÕÅðź òÅÃå¶ î§× À°µáäÆ

ñ¯ó éÔƺ ÔË¢ êµåðÕÅðź, ï±éÆòðÇÃàÆ êz¯øËÃðź,

òÅêðÆÁ», ÇÜà éÅñ ê§ÜÅì åìÅÔÆ ç¶ Õ§ã¶ êÔ°§Ú

Üź Õ¶ºçð ç¶ Ôµæ ÇòÚ òµè ÁÇèÕÅðź çÆ î°õÅñøå

Õ°çðåÆ ×µñ ÔË¢ ÚÅÔ¶ Õ¶ºçð ÇÂà 鱧 ìöÅòå

ÕÅ鱧éçÅéź, ÁÇèÁÅêÕ Üæ¶ì§çÆ ç¶ é°îÅǧÇçÁź,

Ç×ÁÅ, Áðìź ç¶ Õð÷¶ æ¼ñ¶ ç¼ì Ç×ÁÅ¢ ÇõÖ

ÕðÇçÁź Ã. ÔîÆð ÇÃ§Ø é¶ Ãêµôà ÕÆåÅ ÇÕ

ÕÇÔ ñò¶, òµÖòÅçÆ Ã°ð ÕÇÔ ñò¶ Üź Çëð

õ°ç ÓHD ç¶ ÇÃµÖ Çòð¯èÆ Õåñ¶ÁÅî ç¶ ÇôÕÅð

é½ÜòÅéÆ õåî Ô¯ ×ÂÆ Áå¶ Ô°ä ïÅç×Åðź

øËâðñ ÇÃÃàî Üź ðÅÜź 鱧 òµè ÇԵöçÅðÆ ç¶äÅ

õÅÇñÃåÅé çÅ éÅî ç¶ ç¶ò¶¢ Ã. ÜÃêÅñ ÇÃ§Ø é¶

ÇòÁÕåÆÁź, ÇÃµÖ øËâð¶ôé ÁÅ×±Áź Áå¶ ÃîÅÜ

ìäÅÀ°ä çÆ ×µñ ðä Õ¶ Õ§ìäÆ ÇÛóçÆ ÔË¢

ÔÆ ÃÔÆ ×µñ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ïÅç×Åð Üź

ÇÕÔÅ ÇÕ AIHD ç¶ ìñ± ÃàÅð Áêð¶ôé î½Õ¶ ãÇÔ-

ðèÅðòÅçÆÁź Ãî¶å ç¯ çðÜé 寺 òµè ì°ñÅÇðÁź

êµåðÕÅð ÔîÆð ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁµÜ ç¶

íÅÂÆ ðÅܯÁÅäŠ鱧 ÃéîÅéå ÕðéÅ íÅò¶º èÅðÇîÕ

ã¶ðÆ Ô¯Â¶ ÁÕÅñ åõå 鱧 Õ¶ºçð ÃðÕÅð é¶ éò»

é¶ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð Çç§ÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅòèÅéÆ

ç½ð ÓÚ ñ¯Õź çÅ Õ½îÆ êÅðàÆÁź 寺 ÇòôòÅà À°á

îÃñÅ ÔË êð ÇÂà 鱧 ÇÃÁÅÃå 寺 ç±ð Õð Õ¶ éÔƺ

À°ÃÅð Õ¶ Çç¼åÅ, êð ÇüÖź é¶ À°Ã 鱧 òÆ ãÅÔ Õ¶

òðåä Áå¶ éÅñ çÆ éÅñ ÇêÛ¯Õó Óå¶ êóÚ¯ñ

Ú¼ ° Ç ÕÁÅ ÔË Áå¶ Ö¶ å ðÆ êÅðàÆÁź ÁÅêäÆ

ò¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ Áå¶ Ü¶ ê§ÜÅìÆÁź ÇòÚ Õ¶ºçð

Ô¯ð éòź ìäÅÇÂÁÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Ô°ä BH ÃÅñ

Õðé çÆ Ãõå ÷ð±ðå ÔË¢ ìÔ°ÇåÁź çÅ ÕÇÔäÅ

ÇòÚÅðèÅðÅ Ûµâ Ú°µÕÆÁź Ôé¢ ñ¯Õź ÃÅÔîä¶

êzåÆ Ô¯ð ×°µÃÅ òèçÅ Ç×ÁÅ åź ìñ± ÃàÅð

(ìÅÕÆ ÃëÅ @F Óå¶)

ÃÆ ÇÕ ìÆåÆ ØàéÅ Óå¶ ÇîµàÆ êÅÀ°ä éÅñ Üź

ÁÇÜÔÅ ÖÅñÆêé ÔË, ÇÜà Çò¼Ú ܶÕð ìçñòź

ÇÂÇåÔÅà 鱧 ܶ ïÅç éÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ åź ÇõÖ

¶ܧâÅ ÃÅÔîä¶ éÔƺ ÁÅÀ°ºçÅ Áå¶ èÅðÇîÕ Øµà

èðî Áå¶ ÇÃµÖ Õ½î éÅñ Ô¯ð òÆ Ç÷ÁÅçåÆ Áå¶

Ç×äåÆÁź ÇòµÚ ÇòôòÅà ìÔÅñÆ ñÂÆ á¯Ã Õçî

ì¶ÇÂéÃÅøÆ Ô¯ò¶×Æ ÜçÇÕ AIHD ç¶ ÇÃµÖ Çòð¯èÆ

éÔƺ À°áÅÇÂÁÅ ÜźçÅ åź îÅÔ½ñ ×ñå ÇçôÅ ñË

Õåñ¶ÁÅî ç¶ Õ°Þ ÇôÕÅð ԯ¶ ÇòÁÕåÆÁź é¶ ç°µÖ

ÃÕçÅ ÔË¢Ã. ÔîÆð ÇÃ§Ø é¶ ÷¯ðçÅð ôìçź Çò¼Ú

íðÆ ÁÅòÅ÷ Çò¼Ú ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅ鱧 î°ÁÅò÷Å åź

ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÇåÔÅà À°å¶ Õç¶ òÆ ÇîµàÆ éÔƺ êÅÂÆ

ÕÆ ÇîñäÅ ÃÆ, Ô°ä BH ÃÅñź ìÅÁç ïÅç×Åð

ÜźçÆ Ãׯº ÇÂà 寺 öè ñË Õ¶ öñåÆÁź çÅ

ìäÅÀ°ä Óå¶ òÆ ÇÕ§å± ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢

ÁÇÔÃÅà ÕðéÅ ÷ð±ðÆ ÔË¢ ê§ÜÅì î§Ú òñ¯º ÕðòŶ

VP Tax Service T el:206-44 4-4407 * Tax Return (Personal or Business) * Punjabi & Hindi Translation * Passport & Immigration Photo * Immigration, Passport, Visa & Petition Papers. * Notary Public * Electronic Filing * Out of State Taxes * Fax Receive/Seend to Anywhere

ê§ÜÅì ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ ÃîÅÜ ôÅÃåð

ÇÂà îÔµåòê±ðé î°µç¶ Óå¶ ì¯ñÇçÁź Ã. ÔîÆð

ÇòíÅ× ç¶ êz¯. îéÜÆå ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅÕÅ

ÇÃ§Ø é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ç¶ô ÇòÚ ÇõÖź Ãî¶å ìÅÕÆ

Located at KK Market, 23805, 104th Ave SE, Kent, WA 98031

éÆñÅ åÅðÅ ç½ðÅé ôÔÆç ԯ¶ ñ¯Õź çÆ ÃîÅðÕ ç¶

صà Ç×äåÆ Õ½îź ÓÚ, ç¶ô ç¶ Ã§ÇòèÅé êzåÆ ê±ðÅ

Fax: 253-859-5556 Email: vptax@yahoo.com

î°µç¶ é±§ é×ð Çé×î Ú¯äź Çò¼Ú ðÅÜÃÆ ñÅí ñËä

íð¯ÃÅ ÇÂà Õð Õ¶ éÔƺ ìä ÃÇÕÁÅ ÃÆ ÇÕ ÇÂé·Åº

“Bill” Sukhninder Mann

National Safety Code Compliance Services #545-1313 E. Maple St. Suite#201, Bellingham WA Services: * Full Service consultancy services to assist your company in ensuring safety is implemented correctly and effectively in your office. Full training provided to office staff, drivers and busines owners. * New company set ups with all authorities including IFTA/KY/NM/ NY, all carriers codes, e manifest set ups and much more. * Fuel tax services available for all states and provinces. * Permit renewal, completion of Port Registrations, CTPAT, PIP, Drug testing accounts, TWIC, FAST applications. * Complete log book audit services for local and long haul companies. * E-manifest services * US and Canadian Audit Representation * We supply carbonless log books custom orders also available. * Bonded carrier applications * TDG training and licensing issuance for drivers. * Log book training for drivers * Complete consultation for existing trucking companies, bus companies, taxies and excavation companies. * We offer our services across North America

S COMPANIE G IN K C U R US T LP YOU ERE TO HE H SS E R A E W NCE ACRO A T IS S S A T E DO WE PROVID ERICA! NORTH AM , GET R CSA 2010 O F Y D A E LY BE R H MONTH IT W E C N ITS ASSISTA AND AUD E C N IA L P COM

Tel:360-543-5608

Website:www.nationalsafetycode.com Email:info@nationalsafetycode.com


Ç

June 13-June 19/2012

ê§ÜÅì î§Ú òñ¯º ÕðòŶ ÇÂ¼Õ ÇçéÅ ÃËîÆéÅð ÓÚ ÃÅÕÅ éÆñÅ åÅðÅ çÆ ïÅç×Åð ìäÅÀ°äÆ ÃÔÆ ÕðÅð

The Charhdi Kala 06

êz×à Õðé ñÂÆ ê±ð¶ ê§ÜÅì çÅ Õ¶ÃðÆ ð§× Çò¼Ú

ÃÅÇÔì ÓÚ F ܱé 鱧 î¶ñÅ ñ×çÅ ÔË, íÅôä Ô°§ç¶

ð§×¶ ÜÅäÅ ÇÂà ׵ñ çÆ ×òÅÔÆ ÔË ÇÕ ÇõÖź ç¶

Ôé, ïÅçź åÅ÷Å ÕÆåÆÁź ÜźçÆÁź Ôé Áå¶

ÃøÅ @E çÆ ìÅÕÆ ìÅÁç ܶ ôÔÆç ÇçØź çÆ ïÅç×Åð ÇÂ¼Õ èÅðîÕ

ÇÂÔ ÃÅðÅ ð½ñÅ êÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô Ô¯ ðÔÆ ÔË¢ ìñÜÆå

îé Çò¼Ú Áܶ òÆ ÃðÕÅð êzåÆ ð¯Ã ÔË¢ Ã.

Ô°ä ܶ À°ÃÅðÆ ÜÅä òÅñÆ òµâÆ ÇÂîÅðå, íòé

ìµñÆ çÅ ÇòÚÅð ÃÆ ÇÕ ïÅç×Åð ìäé éÅñ Õ¯ÂÆ

ÇÕôéê°ðÅ çÅ ÇòÚÅð ÃÆ ÇÕ ê§ÜÅì çÆÁź î§×ź

Üź ×°ðçòÅð¶ çÆ ×µñ Úñä Óå¶ ÃðÕÅðź ÇÕÀ°º

ÃæÅé Óå¶ ìäÅÂÆ ÜÅäÆ ÔË åź ÇÂà 鱧 å¯ó-îð¯ó

òµâÅ å±øÅé éÔƺ ÁŶ×Å ÇÕÀ°ºÇÕ òµâ¶ î°ñÕ

Áܶ òÆ À°Ã¶ åð·Åº ÖóÆÁź Ôé, ÇÜé·Åº ìÅð¶ Õ¶ºçð

åóëçÆÁź Ôé, ¶ܧÃÆÁź ÇÕÀ°º òèÅ Úó·Å Õ¶

Õ¶ ê¶ô Õðé çÆ ÕÆ ÷ð±ðå ÔË? Ã. ÜÃêÅñ ÇçØ

ÓÚ òµÖ-òµÖ Õ½îź, éÃñź, ÜÅåź, èðîź Áå¶

Õ°Þ éÔƺ Ã¯Ú ÇðÔÅ Áå¶ ÇܧéÆ òÆ ç¶ð ÕÆåÆ ÜÅ

åÃòÆð ê¶ô ÕðçÆÁź Ôé? ÔÅÂÆÜËÕð ÁîÇð§çð

çÅ ÇòÚÅð ÃÆ ÇÕ ÃðÕÅð õ°ç ÇÂà 鱧 ì¶ñ¯óÅ å±ñ

ÃÇíÁÅÚÅð ç¶ ÚñÇçÁź Õ¶ºçð ÃðÕÅð, ñìÅ

ðÔÆ ÔË, íÇò¼Ö Çò¼Ú Ô¯ð õåðéÅÕ î¯ó ñË ÜÅò¶×Æ¢

ÇÃ§Ø é¶ ïÅç×Åð À°ÃÅðÆ é±§ ÜÅÇÂ÷ ÕðÅð

ç¶ ðÔÆ ÔË¢

ÃðÕÅðź Áå¶ ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁź 鱧 øðÅõ-ÇçñÆ

ÔÇðÁÅäŠ寺 ÁÅÂÆ ÇÂÕ ìÆìÆ ðÅÜò§å Õ½ð

Çç§ÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÃµÖ Õ½î, ÇÃµÖ èðî Áå¶

ÃÆéÆÁð êµåðÕÅð ìñÜÆå ìµñÆ é¶ ÇÕÔÅ

ÇçÖÅ Õ¶ ç±Ü¶ ç¶ ç¼°Ö çðçź 鱧 ÃîÞäÅ êËäÅ ÔË

îÅé é¶ íÅò°Õ Ô°§ÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ î½Õ¶ çÆ Õ¶ºçðÆ

ÃðÕÅðź 鱧 íÇòµÖ òñ ç¶ÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Áå¶

ÇÕ AIHD çÆÁź ØàéÅòź ìÔ°å ç°ÖçÅÂÆ Ãé

Áå¶ ìðçÅôå Õðé çÅ îÅçÅ òÆ ð¼ÖäÅ êËäÅ ÔË¢

ÃðÕÅð é¶ Ç§éÆ îÅð îÅðÆ ÇÕ ÇÃ¼Ö êÇðòÅðź 鱧

Õ½î òÅÃå¶ ÇÂéÃÅø êzåÆ Ã§Øðô ÜÅðÆ ðÖä ÓÚ

êð ÇÂà Áðö ÓÚ Ã§Øðô çÅ î°µçÅ ìä¶ îÅîÇñÁź

ÇÂö ÕóÆ ÓÚ ê±àÅ ç¶ êzèÅé ÁÕôË Õ°îÅð

ð¯ä òÆ éÔƺ Çç¼åÅ, êð åÃÆÔ¶ صà éÔƺ ÕÆ嶢

ÔÆ îÅä Áå¶ Çµ÷å ÔË¢

鱧 Ôµñ Õðé ñÂÆ Áܶ å¼Õ Õ¶ºçð Áå¶ ðÅÜ

Áå¶ îËâî ÇÂ§ç± é¶ Ã±Þ-ì±Þ 寺 Õ§î ñËä çÆ ÃñÅÔ

ìÆìÆ îÅé çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ÃðÕÅðź ÇÂéÃÅéÆÁé

ì°µèÆÜÆòÆ Áå¶ êz¯øËÃð âÅ. ðÅÇò§çð éÅæ

ÃðÕÅðź é¶ åòµÜ¯ éÔƺ Çç¼åÆ¢ åðÅÃçÆ ÇÂÔ ÔË

Çç§ÇçÁź ç¼°Ö ÷ÅÔð ÕÆåÅ ÇÕ ìñ± ÃàÅð Áêð¶ôé

çÆÁź Õçðź ÕÆîåź òÆ í°¼ñ ×ÂÆÁź Áå¶ Ü¶

ôðîÅ é¶ åÅóéÅ ÕÆåÆ ÇÕ ÇõÖź éÅñ ÇÂà î°ñÕ

ÇÕ Áܶ åµÕ ÃÅÕÅ éÆñÅ åÅðÅ å¶ À°Ã 寺 ìÅÁç

çÆ ïÅç×Åð ÇÂéÃÅéÆÁå çÆÁź Õçðź- ÕÆîåź

ïÅç×Åð ìä òÆ ÜźçÆ ÔË åź ÇÕÔóÆ ÁÅëå ÁÅ

ÓÚ Õ¯ÂÆ ì¶ÇÂéÃÅøÆ éÔƺ Ô¯ ðÔÆ Áå¶ îËî¯ðÆÁñ

ê§ÜÅì ÓÚ îÅð¶ ׶ ñ¯Õź çÆ ÃÔÆ ÜÅäÕÅðÆ ÔÆ

Áé°ÃÅð Ô¯ò¶ éÅ ÇÕ ÷õîź 鱧 Ô¯ð åÅ÷Å Õðé Üź

ÜÅÀ±¢

À°ÃÅð Õ¶ íÅòéÅòź 鱧 íóÕÅäÅ Õ¯ÂÆ ÃîÞçÅðÆ

ÇÂÕµáÆ éÔƺ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÃîÅðÕ ìÅð¶ ô°ð± 寺 ÔÆ

ê§ÜÅìÆÁå çÅ é°ÕÃÅé Õðé òÅñÅ Õçî ÃÅìå

ÇÃÁÅÃå Ô¯ ðÔÆ ÔË, ÇÜà ÇòµÚ ÇÕö Ã Çòð¯è

Ô¯ò¶¢

ê§ÜÅì ï±éÆòðÇÃàÆ àÆÚð Üæ¶ì§çÆ ç¶

éÔƺ¢ ì¶ç¯ô¶ ÇÔ¿ç±-ÇõÖź ç¶ îÅð¶ ÜÅä Óå¶ ç°µÖ

Üéðñ ÃÕµåð î°Ô§îç ÖÅÇñç é¶ ÁÅêäÅ é°ÕåÅ

êz×à ÕðÇçÁź âÅ. ðÇò§çð éÅæ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇõÖ

ÓÚ Öó·¶ ñ¯Õ ÁµÜ ǵÕÇîµÕ Ô¯ ׶ ÔéÍ ìñÜÆå

ÇÃµÖ Ãà±â˺à øËâð¶ôé ç¶ ÁÅ×± ðÔ¶ Áå¶

ð¼Öç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ çðìÅð ÃÅÇÔì ÓÚ Ü¶ ÇÂà åð·Åº

Õ½î ç¶ î°ÔðÆ, ÇÃÁÅÃå, ÇìÜéÃ, Çâë˺à ÃðÇòÃ,

ìµñÆ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÃÆ ÇÕ ê§ÜÅì Á§çð î½Ü±çÅ

ÁµÜ Õñ ê§Ú êzèÅéÆ ÁÕÅñÆ çñ éÅñ Ü°ó¶ Ã.

çÅ îËî¯ðÆÁñ À°ÃÅðéÅ ÔË åź êÇÔñź î°ÃñîÅéź

À°çï¯× Áå¶ Ô¯ð ÁçÅÇðÁź ÓÚ ìÔ°å Áµ×¶ Ôé

Õź×ðÃÆ ñÆâðÇôê ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ç¶

ðÇð¿çð ÇÃ§Ø ÇÕôéê°ðÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ BH îÅðÚ

ç¶ Õåñź çÆ ïÅç×Åð, ÇÔ§ç± íðÅòź 鱧 ì¼Ãź ÓÚ¯º

Áå¶ ÇõÖź éÅñ Ô¯ ðÔ¶ ÇÕö èµÕ¶ çÆ ×µñ Çìéź

é¶åÅòź çÅ î°ÕÅìñÅ éÔƺ Õð ÃÕçÆ, ÇÜà Õð Õ¶

òÅñ¶ Ççé ìñò§å ÇÃ§Ø ðÅܯÁÅäÅ éÅñ ÔîçðçÆ

Õµã Õµã Õ¶ îÅðé çÆÁź ïÅç×Åðź Áå¶ Ô¯ð ÇÂÃ

ÇÕö ÁÅèÅð ç¶ ÔË¢ ÇÂé·Åº 寺 ÇÂñÅòÅ Ô¯ð êåò§å¶

åð·Åº ç¶ ÕÂÆ îÆéÅð, Ãå§í Ôð ôÇÔð, ÕÃì¶, Çê§â

ÇÃµÖ ì°µèÆÜÆòÆÁź Ã. Õ¶. ÁËÃ. ׯðÅÇÂÁÅ,

ÓÚ êÇÔñź À°ÃÅð¯ Áå¶ Çëð ç¶Ö¯ ôźåÆ-Áîé,

îñÇò§ ç ð Çç Ø îÅñÆ, å¶ Ü Å Çç Ø éÅ×ðÅ,

íÅÂÆÚÅðÅ ÕÅÇÂî ðÔ¶×Å Üź Ô¯ð õåî Ô¯ò¶×Å¢

ÁËâò¯Õ¶à ÁÅð.ÁËÃ. ÃÅæÆ, êµåðÕÅð ǧçðêzÆå

î°Ô§îç ÖÅÇñç é¶ Ã°ÞÅÁ Çç¼åÅ ÇÕ ê§ÜÅì ÓÚ ÇÂé·Åº

ÇçØ, ××éÜÆå ÇÃ§Ø Áå¶ ÕÂÆ Ô¯ðéź é¶ ÇÕÔÅ

ÕÅñ¶ Ççéź ÓÚ Ô¯ÂÆ ìðìÅçÆ çÆ ÃźÞÆ ïÅç×Åð

ÇÕ ÇÃðø Õ½óÆÁź ïÅçź 鱧 í°ñÅäÅ ÔÆ ÕÅëÆ

ÇÂ¼Õ æź Óå¶ ìäÅ ÇçÀ°¢

éÔƺ, ìñÇÕ ÁÅåî-î§æé Õð Õ¶ íÇòµÖ çÆ Ã¯Ú

The Voice of Sikh Nation

Punjabi Weekly Newspaper-International Inc. HEAD OFFICE: #6-7743-128th Street Surrey, BC, V3W 4E6, Canada

Tel: (604) 590-6397 Fax: (604) 591-6397 Email: cknewsgroup@telus.net www.cknewsgroup.com Issue Date: June 13/2012

ÇçµñÆ-ÃzÆé×ð ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ 鱧 Á×Ãå,

Ôź-êµÖÆ ÁêéÅÀ°ä ÓÚ ÔÆ íñÅÂÆ ÔË¢ ÇÂé·Åº ÇÕÔÅ

AIHD ÓÚ Á×òÅ Õð Õ¶ êÅÇÕÃåÅé ñË ÜÅä

ÇÕ îÅîñ¶ 鱧 Ç÷ÁÅçÅ å±ñ éÔƺ ç¶äÆ ÚÅÔÆçÆ

òÅÇñÁź ÓÚ ôÅîñ ÁîÇð¿çð ÇÃ§Ø é¶ ÇÂÃ

ÇÕÀ°ºÇÕ öñåÆ ç¯é¯º êÅÇÃÀ°º 寺 Ô¯ÂÆ ÃÆ êð Ô°ä

General Manager

Chief of Editorial Board

S. Satinderpal Singh

Dr. Amarjit Singh, Washington DC

ÃËîÆéÅð ÓÚ ÁêäÆ Áå¶ ÇõÖź çÆ êµå ð¯ñä çÆ

ÇéðêµÖ é÷ðź éÅñ ÇÂéÃÅø òµñ åµÕä ÓÚ ÔÆ

Editor

Designer

ÕÔÅäÆ Ã°äÅÀ°ºÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ Ôð ÃÅñ çðìÅð

íñÅÂÆ ÔË¢

Gurpreet Singh Sahota

Bhupinder Kaur & Sarbjit Kaur Hundal

Call our representatives for paper distribution or for advertising in your area

Canada Vancouver Area

United States

Call for Advertisment G. S. Pandher Ph. (604) 999-4097 Prabhsharanbir Singh Ph. 778-878-5001

Seattle

PARMJIT (Pammy)SINGH

Web Site Designer

Realtor & Notary Public

Ph: 206-434-2322

Calgary

California

Call for Advertisement Prabhsharanbir Singh Ph. 778-878-5001 Namjit Singh Randhawa Ph. (403) 568-0264

Cell : (661) 201-5894

Harjit Singh

Edmonton

New York

Karnail Singh Ph. (780) 721-4820 Ranjit S. Powar Ph. (780) 695-6595 Baljit S. Sahota Ph. (780) 504-3194

Jasbir Singh Res.: (718) 478-0624 Cell: (347) 563-0532 Ranjit Singh Ph: (516) 561-4290

Ottawa

Washington, DC

Dalip Singh Parwana Ph. (613) 884-3191 Rajwinder Singh Sandhu

Dr. Amarjit Singh Tel: (202) 637-

Ph. (613) 946-3289

9210 Fax: (202) 637-9211 Web Site: www.khalistan-affairs.org Email: k_affairs@yahoo.com

International Standards Publication's Agreement #390194 The Charhdi Kala Punjabi Weekly Newspaper is printed and published every Wednesday in Canada & US by Charhdi Kala Punjabi Weekly Newspaper International Inc.

CHARHDI KALA

For U.S. Mailing Charhdi Kala ISSN No. 001224 Published Weekly Subscription Per Year $150.00

CONTACTS

(CALIFORNIA EDITION) CALIFORNIA SUB OFFICE: PO BOX 43015 Bakersfield, CA 93384 Ph: 661-201-5894 or 817-739-2952 email: cknewspaper@yahoo.com Harjit Singh Dhaliwal Parminder S. Sanghera Balwinderpal Singh Dilbag Bangar Jagjit Singh Bains Harjit S. Dhesi

US-Edition Charhdi Kala US-Edition Charhdi Kala Bay Area Fresno Orange City/LA Dallas,Texas

ÇÃÁÅàñ (òÅÇô³×àé) ¶ðƶ çÆ ðÆÁñ-ÁÃà¶à îÅðÕÆà Çò¼Ú ÜÅÇäÁÅ êÛÅÇäÁÅ éÅî

Resident Editor Manager Reporter/sales Reporter/sales Distributor/Sale Reporter

Ph:206-499-1868

DIMENSION PROPERTIES, 1900 S Puget Dr. Renton,Wa 98055 * Specializing in Commercial RealEstate/Businesses&Residential RealEstate * We will help you obtain loans with the lowest interest rates possible. * Sales & Purchase of all kinds of properties in Mohali,India. * We can help you build a new home on your lot and remodel to add value. Email:singhwfg58@yahoo.com. * Notary public services.

Áá™≈á „ÙÁ◊¥“ÒÁÕ∑ ∑‹ËÁá∑

Áá™≈á „ÙÁ◊¥“ÒÕË $Ã „⁄ Ã⁄Çù ŒË•ù Á’◊Ê⁄Ë•ù ŒÊ ß‹Ê¡ ∑ËÃÊ ¡ùŒÊ „Ò ¡Ù “aÊÀË «⁄˜ª, Áø˜≈Ê, ‡⁄Ê’, ◊ÒÕ«Ùá ∑⁄Ò∑, ÷¢ª, •çË◊, «Ù«, ÷Ș∑Ë, á‡ Œ ≈Ë∑-ªÙ‹Ë•ù ¡ù „Ù⁄ Á∑‚ flË Á∑‚◊ ŒÊ á‡Ê ∑⁄Œ „ÙÀ ©„áù ŒÊ ß‹Ê¡ ∑⁄Œ „ù˚ π⁄Ê’ „Ù∞ ªÈ⁄Œ, ÁŒ‹ Œ flÊ‹fl ’¢Œ „Ù ª∞ „ÙÀ˚ ªΔË∞ ŒÊ ‚“Ò‡‹ ß‹Ê¡ áÊ‹ ߘ∑ „ÖÃ $ø ¶⁄Ê◊ ¶©bŒÊ „Ò˚ Á‚⁄ Áfl˜ø ‚Ù⁄Êß‚‚, ±ª¬Ë◊Ê ¡ù Á‚∑⁄Ë „Ùfl Ãù ‚“Ò‡‹ ≈⁄Ë≈◊Òb≈ áÊ‹ Áâá ÁŒáù $ø ΔË∑ ∑⁄Œ „ù˚ á◊⁄ŒË ‚“Ò‡‹ ߘ∑ „ÖÃ $ø ΔË∑˚ Á‹fl⁄ ŒË π⁄Ê’Ë, ◊Í¢„ $Ã ¿Ê®•ù ¡ù Á∑˜‹, ≈ıb‚‹, •‹‚⁄, ’flÊ‚Ë⁄, •‹⁄¡Ë, ‚Ê®á‚, „Ê® •Ã ‹Û• ’‹˜« “aÒ‡⁄, “≈ ªÒ‚, ¿ÊÃË $ø ¡‹á ¶ÁŒ˚ •‚c 25 ‚Ê‹ Ø∑ ∑˜Œ flœÊ ÁŒ¢Œ „ù˚ ‡Íª⁄, ◊Ù≈Ê“Ê, ‚≈⁄Ò‚, Á«“⁄Ò‡á, ±bª¡Êß≈Ë, ◊Ê®ª⁄á, ¶⁄Õ⁄Ê®≈‚, ∑‹Ô‚≈⁄Ù‹, •œ⁄¢ª •Ã „⁄ ߘ∑ Á’◊Ê⁄Ë ¶ÁŒ ŒÊ ß‹Ê¡ ∑⁄Œ „ù˚ ‚Ù⁄Ê®‚ ŒÊ •‚Ëb ◊È∑¢◊‹ ß‹Ê¡ ∑⁄Œ „ù˚ ãÈ„Ê«Ë „⁄ ߘ∑ ª˜‹ •ã Á’◊Ê⁄Ë ªÈ“ã ⁄˜πË ¡ÊflªË˚ ª‹Û-∑Ú◊Ê (∑Ê‹Ê ◊Ûã˶) ŒÊ ß‹Ê¡ flË ∑⁄Œ „ù˚

áÛ≈-∑Òb‚⁄ •Ã ∞«¬ Œ ◊⁄ˬ ‚Ê« áÊ‹ ¬⁄Í⁄ ‚¢“⁄∑ ∑⁄á

661-201-5894 817-739-2952 510-676-8406 559-940-2500 562-881-7430 972-900-4880

California Office Associates: Nirmal Singh Oregon Kulwant Singh Khehra Tarlochan Singh Sohal Paramjit Singh Dhaliwal Dharminder Singh (Danny) Kuljit Singh Nijjar Ravider Singh Dhaliwal

Call me first for the absolute best & honest service for all of your Real Estate needs.

«Ê. ‚¢ÃÙπ Á‚¢Ω ¡¢«Î

Dr. SANTOKH S. JANDU DHMS. ICAM

Ph: 604-597-5065 «Ê. ‚¢ÃÙπ Á‚¢Ω ¡¢«Î

Toll Free:1-866-597-5065 6992-142 Street, Surrey, BC V3W 5N3


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 07

çðìÅð ÃÅÇÔì À°å¶ Ôîñ¶ Ã ø½Ü çÅ î°ÕÅìñÅ Õðé òÅñ¶ CFF ÇçØź ÇòÚ¯º AE ÇçîÅöÆ Ã§åñ° é ×°ÁÅ ìËᶠÁ§ÇîzåÃð- ÃzÆ çðìÅð ÃÅÇÔì Óå¶ Ü±é-

ÇÂà Ôîñ¶ ç½ðÅé CFD ÇçØź å¶ B ìÆìÆÁź 鱧

ÃÅÇðÁź 鱧 éÅíÅ Áå¶ ñ°ÇèÁÅäŠܶñ· ÇòÚ í¶Ü

òÆ Û¯àÆ î¯àÆ ØàéÅ ç¶ òÅêð ÜÅä 寺 ìÅÁç Ãí

AIHD ÇòÚ Ô¯Â¶ ø½ÜÆ Ôîñ¶ ç½ðÅé íÅðåÆ ø½Ü

íÅðåÆ ø½Ü é¶ ÃzÆ çðìÅð ÃÅÇÔì êzÇÕðîÅ ÇòÚ¯º

ÇçåÅ Ç×ÁÅ¢ éÅíÅ Áå¶ ñ°ÇèÁÅäŠܶñ· ÇòÚ

寺 êÇÔñź ÇÂé·Åº êÇðòÅðź 鱧 ÔÆ æÅÇäÁź ÇòÚ

éÅñ çÃåê§ÜÅ ñËä òÅñ¶ ÇçØź ÇòÚ¯º Õ°µÞ çÆ

Ç×zøåÅð Õð ÇñÁÅ ÃÆ¢ êzÇÕðîÅ ÇòÚ¯º Ç×zøåÅð

Ãõå 寺 Ãõå ã§× éÅñ ê°ÛÇ×Û çÅ ÇÂÕ Ô¯ð

ê°¼ÛÇ×Û ñÂÆ ì°ñÅÇÂÁÅ ÜźçÅ¢

ÔÅñå ÇÂà Ã ìç 寺 ìçåð Ô¯ Ú°ÕÆ ÔË å¶ ê§æ

ÕÆå¶ ÇÂé· Å º CFF ÇòÁÕåÆÁź é± § êÇÔñź

ç½ð ô°ð± Ô¯ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà ç½ðÅé ÕÂÆ ÇòÁÕåÆÁź

ܯèê°ð ðÔ¶ ÇÂé·Åº CFF ÇòÁÕåÆÁź ÇòÚ¯º

çÆ Ã§Ãç é¶ ÇÂé·Åº ÇçØź 鱧 ÇÃðø E@ Ô÷Åð ð°ê¶

Á§ÇîzåÃð ç¶ ø½ÜÆ Õ˺ê ÇòÚ ÇñÁźçÅ Ç×ÁÅ ÇÜæ¶

çÅ îÅéÇÃÕ Ã§å°ñé Çò×óäÅ ô°ð± Ô¯ Ç×ÁÅ¢

AE ÇòÁÕåÆ ê±ðÆ åð·Åº éÅñ ÁÅêäÅ ÇçîÅöÆ

ç¶ Õ¶ ÁêäÅ øð÷ ê±ðÅ Ô¯ Ú°ÕÅ î§é ÇñÁÅ ÔË¢ ÃzÆ

ÇÂé·Åº êÅïº ÃõåÆ éÅñ ê°ÛÇ×Û ÕÆåÆ ×ÂÆ¢

çÃì§ð ç¶ ÁÅõð ÇòÚ ëó¶ ׶ ÃÅð¶ ÔÆ ÇòÁÕåÆÁź

çå°ñé ×òÅ ìËᶠÃé¢ ÁµÜ ÃzÆ çðìÅð ÃÅÇÔì

çðìÅð ÃÅÇÔì Óå¶ D ܱé, AIHD 鱧 íÅðå ÃðÕÅð

ÇîñàðÆ Õ˺ê ÇòÚ ê°ÛÇ×Û çÅ ÇÂÔ ç½ð ÕðÆì D

鱧 ÇÂÕ òÅð Çëð Á§ÇîzåÃð ܶñ· ÇòÚ ÇñÁźçÅ

Óå¶ Ô¯Â¶ ø½ÜÆ Ôîñ¶ 鱧 BH ÃÅñ ìÆå Ú°Õ¶ Ôé¢

ç¶ Ô°Õîź éÅñ ç¶ô çÆ ø½Ü é¶ ÔîñÅ ÕÆåÅ ÃÆ¢

îÔÆé¶ åÕ ÚñçÅ ÇðÔÅ å¶ Á×Ãå ÇòÚ ÇÂé·Åº

Ç×ÁÅ ÇÜæ¶ B îÔÆé¶ ðÖä 寺 ìÅÁç øðòðÆ,

ÇÂé·Åº CFF ܯèê°ðÆÁź ÇòÚ¯º I@ ÇòÁÕåÆ î½å

AIHE ÇòÚ ÇÂé·Åº CFF ÇòÁÕåÆÁź 鱧 ç¶ô èz¯Ô

çÆ ÁÅö¯ô ÇòÚ ÜÅ Ú°¼Õ¶ Ôé¢ Ç×äåÆ ç¶ Õ°µÞ

ç¶ Õ¶Ã ÇòÚ ðÅÜÃæÅé çÆ Ü¯èê°ð ܶñ· ÇòÚ í¶Ü

ܯèê°ðƶ õåÅ Ã°Ö îÅä ðÔ¶ Ôé, êð ÇÂé·Åº ÇòÚ¯º

ÇîÀ°ºÇÃêñ Ú¯äź ÇòµÚ ÁÕÅñÆ-íÅÜêÅ ×µáܯó çÆ Þ§âÆ Ú§âÆ×ó·- ê§ÜÅì Çò¼Ú ÚÅð é×ð Çé×îź,

ÇòÚ ì§àÆ ìÅÜòÅ éź çÅ ÇòÁÕåÆ ×¯ñÆ ñµ×ä

ÇçåÅ Ç×ÁÅ¢ ܯèê°ð ܶñ· Çò¼Ú E ÃÅñ ÇÂÔ ÃÅð¶

ìÔ°å¶ ÁµÜ òÆ ÇðÕô¶ ÚñÅ ðÔ¶ Ôé, ÇçÔÅóÆ Õð

BF é×ð ê§ÚÅÇÂåź å¶ Çå§é é×ð Õ½ºÃñź çÆÁź

ÕÅðé îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ¢ ñ°ÇèÁÅäÅ Çò¼Ú ÔÆ ÁµèÆ

ÇòÁÕåÆ ÃðÕÅðÆ ÷ìð Áå¶ ÁÇåÁÅÚÅð çÅ

ðÔ¶ Ôé Üź Çëð ۯචî¯à¶ Õ§î Õð Õ¶ ÁÅêäÅ å¶

ÁÅî Ú¯äź Áå¶ B@ Ô¯ð Õ½ºÃñ òÅðâź çÆÁź

çðÜé 寺 òµè ì±æź ç¶ ìÅÔð À°îÆçòÅðź ç¶

ÃÅÔîäÅ Õðé å¶ ÁçÅñåÆ Ú¼ Õ ðź ÇòÚ¯ º

ÁÅêä¶ êÇðòÅð çÅ ê¶à íð ðÔ¶ Ôé¢

Ç÷îéÆ Ú¯äź Çò¼Ú Ô°ÕîðÅé ÁÕÅñÆ-íÅÜêÅ

ÔîÅÇÂåÆÁź çðÇîÁÅé Þóêź Ô¯ÂÆÁź ÇÜé·Åº Çò¼Ú

ÇéÕñÇçÁź ÇÂÔ ÃÅð¶ ܯè ê°ðƶ ÇðÔÅÁ Ô¯ ׶¢

ê§ÜÅì ÃðÕÅð é¶ ÇÂé·Åº 鱧 ÕËêàé ÁîÇð§çð

×µáܯó é¶ Ô±§ÞÅ ë¶ð Çܵå êzÅêå ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂé·Åº

ÇÂ¼Õ çðÜé ÇòÁÕåÆ ÷ÖîÆ Ô¯ ׶¢ ÁÇÜÔÆ ÔÆ

ÇÂæ¶ ÇÂÕ éòƺ Ü§× ô°ð± Ô¯ ×ÂÆ å¶ À°Ã

ÇÃ§Ø ç¶ ÕÅðÜÕÅñ ç½ðÅé A ñµÖ ð°ê¶ çÆ ÁÅðÇæÕ

Ú¯äź ç¶ ç±Ü¶ êóÅÁ Çò¼Ú ÚÅð é×ð Çé×îź ñÂÆ

ÇÂ¼Õ Þóê ç½ðÅé ׯñÆÁź Úµñä ÕÅðé ǼÕ

Ü§× çÅ éÅî ÃÆ ð¯àÆ å¶ Áêä¶ êÇðòÅðź çÆ Çµ÷å

ÃÔÅÇÂåÅ Çç¼åÆ ÃÆ, êð ÇÜà ê§æ çÆ õÅåð ÇÂé·Åº

ò¯àź êËä çÅ Áîñ î°Õ§îñ Ô¯ÇÂÁÅ, ÇÜà 寺 å°ð§å

ÇòÁÕåÆ é±§ ׯñÆ ñµ×Æ¢ À°Ã çÆ ÔÅñå קíÆð

çÆ ìÔÅñÆ çÆ Ü§×, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂé·Åº E ÃÅñ ÇòÚ

CFF ÇòÁÕåÆÁź é¶ ÁêäÆ Ç÷§ç×Æ ç¶ E ÃÅñ

ìÅÁç ò¯àź çÆ Ç×äåÆ ô°ð± Ô¯ ×ÂÆ¢

çµÃÆ ×ÂÆ ÔË¢

ê§ÜÅì ÇòÚ åËéÅå Ôð ððµÇÖÁŠ¶ܧÃÆ é¶

ܶñ· ÇòÚ ×Åñ Ççå¶, À°Ã ê§æ é¶ Õç¶ B îÆàð çÅ

ÇÜµæ¶ êÇÔñ¶ êóÅÁ íÅò é×ð ê§ÚÅÇÂåź

ÇÜé·Åº ÚÅð Çé×îź ñÂÆ ò¯àź êÂÆÁź,

ê¼°ÛÇ×Û ç¶ éÅî Óå¶ ÇÂé·Åº ܯèê°ðÆÁź ç¶ êÇðòÅðź

ÇÃð¯êÅÀ° ç¶ Õ¶ ÇÂé·Åº ܯèêðÆÁź çÆ Õ°ðìÅéÆ é±§

å¶ Çå§é é×ð Õ½ºÃñź çÆÁź G ܱé 鱧 êÂÆÁź

À°é·Åº Çò¼Ú ñ°ÇèÁÅäÅ, Á§ÇîzåÃð, Üñ§èð å¶

鱧 å§× Õð Õ¶ ÇÜÀ°äÅ î°ÔÅñ Õð Çç¼åÅ ÃÆ, ÇÕö

îÅéåÅ ç¶äÆ ÷ð±ðÆ éÔƺ ÃîÞÆ¢

ò¯àź ç½ðÅé ÁÅî å½ð Óå¶ Áîé ÁîÅé ÇðÔÅ ÃÆ,

êÇàÁÅñÅ ôÅîñ Ôé¢ ÇÂé·Åº Ú½Ôź ÇòµÚ Ô°ÕîðÅé

À°µæ¶ ÁµÜ Çé×î Ú¯äź ç½ðÅé ÇÔ§ÃÅ, ÇðÇק×, ì±æź

×áܯó Ü¶å± ÇðÔÅ¢ Õź×ðÃ å¶ Ô¯ð Çòð¯èÆ Çèðź

Óå¶ Õì÷¶ çÆÁź ØàéÅòź òµâ¶ êµèð Óå¶

é¶ ÁÕÅñÆ-íÅÜêÅ ×µáܯó À°êð èµÕ¶ôÅÔÆ Õðé

òÅêðÆÁź¢ ÁÇÜÔÆÁź ØàéÅòź Áå¶ ÁÇå çÆ

Áå¶ ê°ñÆÃ å¶ ÃðÕÅðÆ Áîñ¶ çÆ ç°ðòð寺 Õðé

×ðîÆ ç¶ ìÅòܱç Á½Ãå îåçÅé FE ëÆÃçÆ ÇðÔÅ¢

ç¶ ç¯ô ñŶ Ôé¢ ç±Ü¶ êÅö, ÁÕÅñÆ-íÅÜêÅ

ÇÔ§ÃÅ çÆ Ãí 寺 ò¼âÆ ØàéÅ Çò¼Ú ñ°ÇèÁÅäÅ

×µáܯó é¶ ÇÂé·Åº ç¯ôź 鱧 ðµç Õð ÇçµåÅ ÔË¢

Tax Service Associates Tax Filing (Personal & Business)

Personal Taxes: $30

* Passport, Visa and OCI * Green Card * Affidavits of Support * Power of Attorney * Translation and Interpretation * All Types of Letters * Notary Public * Photo Camera Traffic Ticket

Victor Singh: (206) 697-3039 1035 Andover Park W., Ste 210, Tukwila, WA

Áfl⁄È∑ „ÙÁ◊¥“ÒÁÕ∑, •ÿÈ⁄flÒÁŒ∑, „⁄’‹ ∑¢‚‹≈‡á

Á¡˜Õ ÃÏ‚Ëb „⁄ Ã⁄Çù ŒË¶b ’Ë◊Ê⁄˶b ŒÊ ˜‹Ë’π· ß‹Ê¡ Á’áÊ Á∑‚ ‚Ê®«ßçÒ∑≈ Œ ’„Èà „Ë flÊÁ¬’ ⁄≈ Ã ∑⁄flÊ ‚∑Œ „Ù „Ê®/‹Û• ’‹˜« “aÒ‡⁄ (High/Low Blood Pressure), Á«“⁄Ò‡á (Depression), ‚≈⁄Ò˜‚ (Stress), ±bª¬Ê®≈Ë (Anxiety),•¢Ã»Ë•ù ŒË Œ⁄Œ ŒÊ 24 Ω¢≈ •¢Œ⁄ ª⁄¢≈Ë ‡ÈŒÊ ß‹Ê¡,  ∑‹Ô‚≈⁄ı‹ (Cholestrol)•Ã Prostate, Colitis ŒÊ “˜∑Ê (Permanent) ß‹Ê¡ * ÁŒ◊ÊªË ⁄Ùª ¡Êb “a‡Êá˶b (Mental Ailments) * •˜œ Á‚⁄ ŒÊ Œ⁄Œ * Œ¢ŒÊb ŒÊ Œ⁄Œ * “≈ Œ⁄Œ * ‚¢ªa„ÀË * ’flÊ‚Ë⁄ (Pile) * ’˜Áø•ù ŒË „⁄ “a∑Ê⁄ ŒË Á’◊Ê⁄Ë ŒÊ ß‹Ê¡ * ◊⁄Œù •Ã ¡áÊáË•ù Œ ªÈ“à ⁄Ùªù ŒÊ ß‹Ê¡ * ªÈ⁄Œ ŒË “˜Õ⁄Ë 3 ÁŒáù Áfl˜ø ª⁄¢≈Ë‡ÈŒÊ ∫Ã◊ ã ªÈ⁄Œ áÊ‹ ‚’¢Áœã „Û⁄ Á’◊Ê⁄Ë•ù ŒÊ ß‹Ê¡ flË ∑⁄Œ „ù˚ áÛ≈: Á∑‚ flË „Ù⁄ Á’◊Ê⁄Ë ¡Êb Ã∑‹Ëç Œ ß‹Ê¡ ‹® çÙá ⁄Ê„Ëb ¡ÊÀ∑Ê⁄Ë ‹©

Off: (604)507-1125 Cell: 604-783-0056

ÁÅà¯, Ô¯î, ÇìÜéà dzô¯ð˺à ñÂÆ òèÆÁÅ Õòð¶÷ Óå¶ òèÆÁÅ ð¶à ñËä ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯

Harmohan SS.. Dhaliw al Dhaliwal

Insurance Agent singh Insurance Agency Inc.

* Auto * Home * Business * Life

Harmohan S. Dhaliwal

10706-SE 224th PL Kent WA 98031, Cell: 425-328-6005

Ph: 253-373-1737

Fax: 253-373-1623

msingh@farmersagent.com

ܶÕð å°ÃÄ òÅÇô³×àé, ÕËé¶âÅ ìÅðâð ç¶ éÅñ ìËǦ×ÔËî Ü» ÁÅà êÅÃ ç¶ ÇÂñÅÕ¶ Çò¼Ú Øð, Çì÷éÃ, ì¶ðÆ ëÅðî, ÇÂéòËÃàî˺à êÌÅêðàÆ Ü» ÇìñÇâ¿× ñÅà ÖðÆçäÅ Ü» ò¶ÚäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ å» ÃÅⶠéÅñ ÿêðÕ Õð¯:

î¶Üð ÇÃ³Ø Õ¿× Ü»

ìÅðìðÅ Õ¿× ë¯é:CF@-IB@-HBGH/CF@-IB@-DCCD If you are ready to BUY - SELL - INVEST in NW - Washington Real Estate (Whatcom County) Bellingham, Ferndale, Lynden, Sumas, Blaine, etc.

call us Major S. Kang or Barbara Kang

Ph: 360-920-8278 or 360-920-4334 Email: kangrealestate@gmail.com Fax: 888-415-1842


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 08

Õ°óÆ ê§ÜÅìä ñµ×çÆ ÔË- Ô°ä êz×à Ô¯ÂÆ ðÅè¶ îź Ú¿ â Æ×ó· - ðÅè¶ îź çÅ ÚðÚÅ

ÔË¢ î°§ìÂÆ ÇòµÚ À°Ã ç¶ òµâ¶ òµâ¶ ÃîÅ×î Ô¯ ðÔ¶

ÇòµÚ ñµ×¶ ÃÆ ÃÆ àÆ òÆ ÕËîð¶ éÅñ ç¶Ö ñ˺çÆ

ÁµÜÕµñ· ÇÔ§çÆ îÆâÆÁÅ Çò¼Ú ÷¯ðź å¶ ÔË¢

Ôé¢ ÇÂ¼Õ àÆ. òÆ. ÚËéñ é¶ À°Ãç¶ ÕÅëÆ òÆÇâú

ÃÆ¢ ðÅå 鱧 Øð òÅÇñÁź å¶ Ô¯ð ôðèÅñ±Áź 鱧

Õ¯ÂÆ À°Ã鱧 ç°ð×Å çÅ ð±ê

ÇçÖŶ Ôé, ÇÜà ÇòµÚ À°Ô

ÇÂÔ ÕÇÔ Õ¶ ýºçÆ ÇÕ ðÅå 鱧 ô¶ð ÁÅÀ°ä׶ å°Ãƺ

çµÃ ÇðÔÅ Õ¯ÂÆ Õ°Þ Ô¯ð¢

í×åź éÅñ éµÚçÆ ÔË¢

ØìðÅ éÅ ÜÅäÅ ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ô Ö°ç 鱧 ç°ð×Å çÅ

Ô°ÇôÁÅðê°ð çÆ î±ñ òÅÃÆ

ÇÂµÕ òÆÇâú ÇòµÚ åź

ð±ê î§éçÆ ÔË¢ êð ÁÃñÆÁå ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÁµèÆ

ðÅè¶ îź çÅ ÁµÜÕµñ·

ÇÂµÕ ÃðçÅð À°Ã鱧 ׯçÆ

ðÅå ç¶ ÕðÆì ðµå¶ ñ¯Õź 鱧 à¶ê ÇðÕÅðâð ÇòµÚ¯º

îÔÅðÅôàð ÇòµÚ ê±ðÅ ÇõÕÅ

ÇòµÚ Ú°µÕ Õ¶ òÆ éµÚçÅ

ô¶ð çÆÁź ÁÅòÅ÷ź ðäÅ Õ¶ âðÅ Çç§çÆ ÃÆ¢

Úµñ ÇðÔÅ ÔË¢ ðÖÇò§çð Õ½ð

ÇçÖÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ

àÆòÆ ÚËéñ é¶ ÇÂÕ Ô¯ð òÆÇâú

éź çÆ ÇÂÔ Á½ðå ç¯

ðÅè¶ îź é¶ ÇçµñÆ ÇòµÚ

ÇçÖÅÇÂÁÅ, ÇÜà ÇòµÚ àÆ-ôðà Áå¶ ÜÆéà êÅ

ìµÇÚÁź çÆ îź çµÃÆ ÜÅ

ÇÂµÕ êÇðòÅð ç¶ Øð B@@B

Õ¶ éµÚçÆ ÔË¢ Øð çÆ îÅñÕä çµÃçÆ ÔË ÇÕ ÇÂÔ

ðÔÆ ÔË¢ ÇÂÃçÅ ÇòÁÅÔ

ÇòµÚ AG Ççé ñŶ Ãé¢

ÁÅêä¶ Õîð¶ ÇòµÚ¯º ìÅÔð ÁÅ Õ¶, ÇÜµæ¶ îðç ìËá¶

î¯Ôé ÇÃ§Ø éÅñ Ô¯ÇÂÁÅ

À° à êÇðòÅð çÆ Á½ ð å

Ô°§ç¶, À°µæ¶ ÇëñîÆ åð÷ź å¶ á°îÕ¶ îÅðçÆ ÃÆ ¢

ÃÆ¢ ÇÂà î×𯺠ðÖÇò§çð

çµÃçÆ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ÁÅêä¶

A@ ÃÅñ êÇÔñź çÆ ÇÂÔ òÆÇâú ÇÂµÕ ÚËéñ é¶

çÆ î°ñÅÕÅå Çôò î§çð ç¶

ÃÇÔï¯×Æ ðÅÔƺ Çîñä ÁŶ

ÇðñÆ÷ ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂµÕ âÅ: çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ

Õ¯ñ ðÇÔ§ç¶ îÔ§å ðÅîçÆé çÅà éÅñ Ô¯ÂÆ¢

ôðèÅñ±Áź ìÅð¶ êÇÔñź òÆ êåÅ Õð ñ˺çÆ ÃÆ åź

ðÅè¶ îź é¶ ñ¯Õź çÆ îÅéÇÃÕåÅ, ÁÅêä¶ Ô°Ãé

À°Ã é¶ ÇÂà ù ÕÅðÜ òµñ ñÅÇÂÁÅ¢ ÇÕÔÅ

Çëð ç×å ÇòµÚ ìËᶠԯ¶ ñ¯Õź 鱧 ÁÅêä¶ Õîð¶

Áå¶ îÅðÕÆÇà§× àËÕà çÅ ê±ðÅ ñÅí ÇñÁÅ ÔËÍ

ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ À°Ô ñ¯Õź çÆÁź ÇòÁÕåÆ×å, òêÅðÕ Áå¶ êÇðòÅÇðÕ

ABBY

Ú§âÆ×ó· êzôÅÃé ÇòµÚ ê§ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäÅ çÅ Áé°êÅå ìðÕðÅð ðÔ¶×Å

Á½Õóź 鱧 ç±ð Õðé ñµ×Æ Ô¯ÂÆ ÔË¢ À°Ã çÅ

Ú§âÆ×ó·- Õ¶ºçð ÃðÕÅð é¶ Ú§âÆ×ó· ÇòµÚ ê§ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäŠ寺 ÁÅÂÆ.¶.ÁËÃ., ÁÅÂÆ.êÆ.ÁËÃ.

ÜñòÅ ç¶ô Çòç¶ô ÇòµÚ ëËÇñÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ

Áå¶ Ã±ìÅ ÕÅâð ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁź çÆ åÅÇÂéÅåÆ ñÂÆ F@:D@ ç¶ Áé°êÅå 鱧 ïÕÆéÆ ìäÅÂÆ ðµÖä çÅ

Homeopathic & Herbal Clinic Ltd. éÅîðçÆ, è»å, ùêéç¯ô, ÜñçÆ ÖñÅÃ, dzçðÆ çÅ Û¯àÅêé Ü» êåñÅêé, à¶ãÅêé, éû çÆ Õî÷¯ðÆ, ÇîñÅê 寺 éëðå, òÆðÜ çÅ êåñÅêé, Ãêðî çÆ ØÅà Ü» À°μÕÅ ÔÆ éÅ Ô¯ä ÁÅÇç çÅ åüñÆìÖô ÇÂñÅÜ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË, îðç» ñÂÆ îðçÅéÅ åÅÕå ܯ Ôð À°îð ÓÚ ÜÅçÈ ò»× ÁÃð Õð¶Í î»ÔòÅðÆ çðç éÅñ ÁÅò¶, î»ÔòÅðÆ ìÔ¹å Ç÷ÁÅçÅ, ì»Þêé, ÃÆéÅ òðèÕ çòÅÂÆ, ÇÚÔð¶ çÆÁ» ÛÅÂÆÁ», ÇÚ¿åÅ, ÇâêðËôé, éƺç éÅ ÁÅÀ°äÅ, ïÅçÅôå çÆ Õî÷¯ðÆ, ÇÃð çðç, ÃÅÂÆéÃ, ÁËñðÜÆ, Ôð åð·» çÅ ÚîóÆ ð¯×, ÕñËÃàð½ñ, ìñâ êÌËôð, æÅÂÆð½ÇÂâ, ôÈ×ð, ÔÅ÷îÅ ÖðÅì, å¶÷Åì çÅ ìäéÅ, ê¶à Çò¼Ú ÔòÅ íð¶, Õì÷, ìòÅÃÆð, ×¹ðÇçÁ» çÅ çðç Áå¶ êæðÆ, ܯó» çÅ çðç, Çê¼á çÅ çðç, òÅñ» çÅ Þ²óéÅ, òÅñ» çÅ Ã 寺 êÇÔñ» ÃëËç Ô¯äÅ, íÅð ØàÅÀ°ä Ü» òèÅÀ°äÅ ÁÅÇç Ü» Ô¯ð Õ¯ÂÆ òÆ ÇìîÅðÆ å¯º ê̶ôÅé Ô¯ å» ÃÅⶠéÅñ ÷ðÈð ÿêðÕ Õð¯Í

ôðÅì, â¯â¶, ÁëÆî, ÃîËÕ, Õ½ÕÆé, ÛâÅú Áå¶ Ç÷¿ç×Æ ìÚÅú

íð¯ÃÅ ÇçµåÅ ÔË¢ ×zÇÔ î§åðÆ êÆ. ÇÚç§ìðî é¶ î°µÖ î§åðÆ êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ 鱧 í¶Ü¶ ÇÂµÕ êµåð ðÅÔƺ Ú§âÆ×ó· ÇòµÚ ÁëÃðź çÆ åÅÇÂéÅåÆ çÅ À°Õå Áé°êÅå ÕÅÇÂî ðµÖä êzåÆ òÚéìµèåÅ êz×àÅÂÆ ÔË¢ ÃzÆ ÇÚç§ìðî é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ×zÇÔ î§åðÅñÅ Ú§âÆ×ó· êzåÆ ê§ÜÅì Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ çÆ ×§íÆðåÅ ìÅð¶ ÖÅà å½ð Óå¶ ÇëÕðî§ç ÔË ÇÜà ÕðÕ¶ ç¯òź ðÅÜź ç¶ F@:D@ ç¶ Áé°êÅå Áå¶ Ú§âÆ×ó· êzôÅÃé ÇòµÚ À°é·Åº çÆ í±ÇîÕÅ Ãì§èÆ ×ñåëÇÔîÆÁź êËçÅ Õðé òÅñÅ ÁÇÜÔÅ Õ¯ÂÆ Õçî éÔƺ À°áÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å¢ ÃzÆ ÇÚç§ìðî é¶ î°µÖ î§åðÆ é±§ ÇÂÔ òÆ ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ ÇÕ Õ¶ºçðÆ ×zÇÔ ÃÕµåð ÇÂà ìÅð¶ Ú§âÆ×ó· êzôÅÃé éÅñ òÆ ×µñìÅå Õð Ú°µÕ¶ Ôé¢ êzôÅÃé 鱧 ÇÂÔ òÆ ÁÅÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ê§ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäÅ çðÇîÁÅé F@:D@ Áé°êÅå 鱧 ïÕÆéÆ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ Áå¶ ÇÂà 鱧 éÅ ÇÃðø ÁÔ°ÇçÁź ñÂÆ Ãׯº ç¯òź ñÇìÁź ç¶ ÁøÃðź çðÇîÁÅé ÇòíÅן çÆ ò§â òÆ êÇÔñź òÅº× ÔÆ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ Õ¶ºçðÆ ×zÇÔ ÃÕµåð é¶ ï±.àÆ. êzôÅÃÕ é±§ ÇÂÔ òÆ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÇÂà çÆ À°ñ§ØäÅ ÕðÕ¶ ÇòíÅן çÆ ðµç¯ ìçñ éÔƺ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ¢ ê§ÜÅì ÃðÕÅð é¶ ÔÇðÁÅäÅ ÃðÕÅð òµñ¯º î½Ü±çÅ ëÅðî±ñ¶ çÆ À°ñ§ØäÅ ÕðÕ¶ Ú§âÆ×ó· êzôÅÃé ÇòµÚ ÁÇèÕÅðÆÁź çÆ åÅÇÂéÅåÆ Õðé ç¶ îÅîñ¶ Óå¶ ×§íÆð ÇÚ§åÅ ÷ÅÔð ÕÆåÆ ÔË¢ ÃzÆ ìÅçñ é¶ òµÖ òµÖ ÃÇîÁź Óå¶ êzèÅé î§åðÆ Áå¶ Õ¶ºçðÆ ×zÇÔ î§åðÆ Áµ×¶ ÇÂÔ îÅîñÅ À°áÅÇÂÁÅ ÃÆ¢ ÃzÆ ÇÚç§ìðî ç¶ êµåð éÅñ ÇÂà îÅîñ¶ Óå¶ Úµñ ðÔ¶ ÇòòÅç 鱧 áµñ· êËä çÆ ÁÅà ÔË¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ Ú§âÆ×ó· ÇòµÚ ê§ÜÅì ÕÅâð ÓÚ¯º åÅÇÂéÅå Ô¯ä òÅñ¶ Áîñ¶ å¶ ÁÇèÕÅðÆÁź çÆ Ç×äåÆ é±§ ñ×ÅåÅð Ö¯ðÅ ñµ× ÇðÔÅ ÔË¢

ôÅðÜÅÔ ÇòµÚ ëö ԯ¶ AG íÅðåÆÁź çÆ ÇðÔÅÂÆ ç¶ ÁÅÃÅð

ÇÂñÅÜ Ô¯ÇîúêËÇæÕ, ÇÂñËÕàð¯ Ô¯îÆúêËÇæÕ, ÁÅï°ðòËÇçÕ, ÁËÕ±êÌËôð Áå¶ ÚÅÂÆéÆ÷ çòÅÂÆÁ» éÅñ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË

www.herbalandhomeopathy.com ÁêÅdzàî˺à ìéÅÀ°ä ñÂÆ âÅ. Ü×ÜÆå ÇÃ³Ø ù ÕÅñ Õð¯ (Classical & Electro Homeopath)

Ph:416-301-6162

Open 7 Days a Week (10:00 am to 8:00 pm)

ÔñòÅðÅ (ñ°ÇèÁÅäÅ)- ôÅðÜÅÔ çÆ Ã˺àðñ ܶñ ÇòµÚ ì§ç AG íÅðåÆÁź çÆ ÇðÔÅÂÆ çÅ ðÃåÅ Ô°ä ÃÅë Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ ôÅðÜÅÔ çÆ ÁêÆñ ÁçÅñå é¶ Ã°äòÅÂÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ êàÆôé ÕðåÅ ôÅÇÔç ÇÂÕìÅñ çÆ î°ÁÅò÷¶ çÆ çÅÖñ êàÆôé 鱧 ÖÅðÜ Õð ÇçµåÅ ÔË¢ ÁçÅñå é¶ ÇÂà նà ÇòµÚ ëËÃñ¶ ñÂÆ Ô°ä AA Ü°ñÅÂÆ çÆ åÅðÆÖ åËÁ ÕÆåÆ ÔË¢ ôÅÇÔç ÇÂÕìÅñ ç¶ òÕÆñ À°Ã çÆ îËâÆÕñ ÜÅºÚ ç¶ ÁÃñÆ çÃåÅò¶÷ ÁçÅñå ÇòµÚ Üî·Å éÔƺ ÕðòÅ ÃÕ¶¢ ÇÂÃ ç¶ ìÅÁç ÁçÅñå é¶ êàÆôé ÖÅðÜ Õð ÇçµåÆ, êð ôÅÇÔç ç¶

7492 Magistrate Terrace,Mississauga, Ont.Canada

íðÅ î°ôåÅÕ ÁÇÔîç çÆ îËâÆÕñ Çðê¯ðà ÃòÆÕÅð ÕðÕ¶ À°Ã Óå¶ Ã°äòÅÂÆ ñÂÆ AA Ü°ñÅÂÆ çÆ åÅðÆÖ

å°Ãƺ çòÅÂÆ ç¹éÆÁ» ç¶ ÇÕö òÆ ÇԼö Çò¼Ú âÅÕ ðÅÔƺ î³×òÅ ÃÕç¶ Ô¯

åËÁ Õð ÇçµåÆ ÔË¢ À°èð ç°ìÂÆ ÃÇæå Ô¯àñ òêÅðÆ ÁËÃ. êÆ. ÇÃ§Ø úìðŶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁçÅñå

Áá˜¡Ë øÙ≈

(Personal Injury) ŒÊ ◊ȶfl¬Ê PAINE EDMONDS LLP. Barrister & Solicitors

¡ ÃÏ„ÊÉ Á∑‚ ∑Ê⁄ „ÊŒ‚ $ø øÙ≈ù ‹˜ªË•ù „á, Ãù ÃÏ„ÊÉ ß˜∑ ‚Èø˜¡ •Ã ‚È‹√ „Ù∞ fl∑Ë‹ ŒË ‹Û» “ÒbŒË „Ò˚ ÃÏ„ÊÉ •Á¡„ fl∑Ë‹ ŒË ‹Û» „Ò ¡Ù ¶®. ‚Ë. ’Ë. ‚Ë. ∑‹Ó◊¬ Œ ◊Ê◊‹Ó $ø Áá“È¢á „Ùfl˚ ߘ∑ ±‚Ê fl∑Ë‹ ¡Ù ß„ ‚◊√ŒÊ „Ò Á∑ ß‚ ‚˜≈ ŒÊ ÃÏ„Ê«Ë ’Ê∑Ë Á¬¢ŒªË Ã ∑Ë •‚⁄ “Ò ‚∑ŒÊ „Ò •Ã ¡Ù ß‚ “Í⁄ ◊‚‹Ó É ß˜∑ “Ë» ⁄Á„à ∑¢◊ ’ÀÊ©À ŒË ‚◊⁄˜ÕÊ ⁄˜πŒÊ „Ùfl˚ ß‚ ∑¢◊ ‹® ÃÏ„ÊÉ ‚„Ë •Ã ì⁄’∑Ê⁄ fl∑Ë‹ “á ±«◊ıb«¬ ±‹. ±‹. “Ë. ÃÙb „Ë Á◊‹ÓªÊ˚

î°ÁÅò÷¶ çÆ Ü¯ ðÕî åËÁ Õð¶×Æ, À°Ã çÅ å°ð§å í°×åÅé Õð ÇçµåÅ ÜÅò¶×Å¢

‹ÔÀ ‹® ߘ∑ ø¢ª fl∑Ë‹ ŒË ‹Û» „È¢ŒË „Ò “á ±«◊ıb«¬ ±‹. ±‹. “Ë. * * * *

’ÒÁ⁄‚≈⁄¬ ±b« ‚ÙÁ‹‚≈⁄¬ Á“¿‹Ó 50 ‚Ê‹ù ÃÙb •‚c ¶“ÀÓ ªÊ„∑ù É ©áÇù ŒÊ ‚÷ ÃÙb flœË¶ ◊ȶfl¬Ê ÁŒflÊ©À $ø ∑Ê◊ÿÊ’ ⁄„ „ù˚ ÃÏ„Ê«Ê ◊Ș…‹Ê ‚‹Ê„, ◊‡fl⁄Ê ‚Ê« áÊ‹ ◊ÈÖà „ÙflªÊ˚ ’‹Á∑ •‚c ©ŒÙb Ø∑ ÃÏ„Ê« ÃÙb ∑È√ øÊ⁄¡ á„c ∑⁄ùª ¡ŒÙb Ø∑ Á∑ ÃÏ„ÊÉ ◊ȶfl¬ ŒË ⁄∑◊ á„c Á◊‹ ¡ùŒË˚ ‚Ê« ∑Ù‹ “¢¡Ê’Ë ’Ù‹À flÊ‹Ê ‚≈ÊÖ ◊ı¡ÍŒ „Ò˚ “á ±«◊ıb«¬ ±‹. ±¤. “Ë. ŒË øÙÀ ÃÏ„Ê« ‹® çÊߌ◊¢Œ ‚Ê’Ã „ÙflªË˚

STEVE HERINGA TEL: (604) 683-1211 Suite No 1100-510 Burrard St., Vancouver, B.C. V6C 3A8


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 09

ê³æÕ Üæ¶ìç § ÆÁź Õ¶ºçð ç¶ ðÅâÅð Óå¶ éòƺ ÇçµñÆ- ÔÇðî§çð ÃÅÇÔì Á§ÇîzåÃð

ñ×ÅåÅð Õ¯Çôôź ÕðçÆ ÁÅ ðÔÆ ÔË¢ ÇêÛñ¶ ê§Ü

ÕÆåÅ ÔË¢ Çòð¯èÆ Çèð ç¶ ÁÅ×± ðéÆñ Õ°îÅð ÜÅÖó

êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ ÇÂÃ î°µç¶ é±§ èÅðÇîÕ ð§×å

ÇòÖ¶ ÒÃÅÕÅ éÆñÅ åÅðÅÓ ç½ðÅé îÅð¶ ׶ ÇõÖź çÆ

ÃÅñź ç½ ð Åé êÅÇÕÃåÅéÆ Çâêñ¯ î Ë à Áå¶

é¶ ÇÕÔÅ ÒÒܶ ÇÂÔ ïÅç×Åð ìäÅÂÆ ÜźçÆ ÔË åź ðÅÜ

ç¶ä çÆ Õ¯Çôô Õð ðÔ¶ Ôé¢íÅÜêÅ ÁÅ×± ܶ.êÆ.

ïÅç×Åð ìäÅÀ°ä çÆ êÇÔñÕçîÆ å¯º õåð¶ çÆÁź

ÁÅÂÆ.ÁËÃ.ÁÅÂÆ. ÁëÃð ï±ðê Áå¶ ÁîðÆÕÅ ÓÚ

ç¶ ÃîÅÇÜÕ-ÁÅðÇæÕ Áå¶ ÇëðÕ± åÅä¶-ìÅä¶ À°êð

éµâÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ÕÅðòÅÂÆ éÅñ ðÅÜ çÅ

اàÆÁź òµÜ ×ÂÆÁź Ôé Áå¶ Õ¶ºçðÆ ×zÇÔ

ÇÃµÖ ÁÅ×±Áź éÅñ î°ñÅÕÅåź Õðç¶ ðÔ¶ Ôé Áå¶

ÁÃð êò¶×Å¢ ÇÂà éÅñ ÇÕö 鱧 òÆ ñÅí éÔƺ Ô¯ò¶×Å,

ÇëðÕ± îÅÔ½ñ êzíÅòå Ô¯ò¶×Å¢ ÒÒÇÂà åð·Åº ç¶

î§åðÅñ¶ 鱧 ÇÂà éÅñ ê§ÜÅì ÇòµÚ ÖÅóÕÈòÅç ç¶

À°é·Åº 鱧 ê§ÜÅì ÓÚ ñÇÔð î°ó Öó·Æ Õðé ñÂÆ

Ãׯº ðÅÜ çÅ ÇòÕÅà ð°Õ ÃÕçÅ ÔË¢ÓÓ

Ô§íÇñÁź çÆ ñ¯ó éÔƺ ÃÆ Áå¶ íÅÜêÅ é¶

î°ó ÜÅ×ä çÅ õçôÅ ÔË¢

ÔµñÅô¶ðÆ Çç§ç¶ ðÔ¶ Ôé¢ ×zÇÔ î§åðÅñ¶ òµñ¯º

ÃðÕÅðÆ Ã±åðź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ×zÇÔ î§åðÅñ¶

çîçîÆ àÕÃÅñ Áå¶ çñ ÖÅñÃÅ çÆÁź

òµñ¯º ê§ÜÅì ÓÚ ÔÅñÆÁÅ ØàéÅòź Óå¶ é¶Çóúº

Ãð×ðîÆÁź Óå¶ òÆ Çé×·Å ðµÖÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË, ܯ

é÷ð ðµÖÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ñ§ØÆ F ܱé 鱧 ÃÅÕÅ éÆñÅ

ܱé-AIHD ç½ðÅé ôÔÆçÆ êzÅêå Õðé òÅñ¶ BB@

åÅðÅ çÆ BHòƺ òð·¶×§ã î½Õ¶ ÁÕÅñ åõå ç¶

ÇõÖź ç¶ êÇðòÅðź 鱧 ÃéîÅéå Õð ðÔÆÁź Ôé¢

Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ ×°ðìÚé ÇÃ§Ø é¶ ÚÅð Ô¯ðéź

ÇÂÕ ÁëÃð é¶ ÇÕÔÅ ÒÒÁÃƺ é¶Çóúº é÷ð ðµÖ ðÔ¶

åõåź ç¶ Üæ¶çÅðź Áå¶ ôz¯îäÆ ×°ðç°ÁÅðÅ êzì§èÕ

Ôź¢ ܶ ÔÅñÅå ì¶ÕÅì± Ô¯Â¶ åź ÃÅ鱧 ÕÅðòÅÂÆ

Õî¶àÆ ç¶ î°ÖÆ ÁòåÅð ÇÃ§Ø îµÕó ÃÇÔå ïÅç×Åð

ÕðéÆ êËäÆ ÔË¢ÓÓ ïÅç×Åð ç¶ Ã°ÁÅñ Óå¶ ê§ÜÅì

çÅ éÆºÔ êµæð ðµÇÖÁÅ ÃÆ¢ ñåðź î°åÅìÕ Õ¶ºçð

ÇòµÚ ìÇÔà å¶÷ Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ Õź×ðà Áå¶ íÅÜêÅ

鱧 ÇÂà ׵ñ çÅ ÇëÕð ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅéÆ Ö°øÆÁÅ

ç¯òź é¶ ïÅç×Åð ìäÅÀ°ä çÅ Çòð¯è ÕÆåÅ ÔË

¶ܧÃÆ ÁÅÂÆ.ÁËÃ.ÁÅÂÆ. ê§ÜÅì ÇòµÚ ìµìð ÖÅñÃÅ

ÜçÇÕ ÃµåÅèÅðÆ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ é¶ ÁÅêä¶-

çÆ îçç éÅñ ÖÅóÕÈòÅç 鱧 ððÜÆå Õðé ñÂÆ

ÁÅê 鱧 ÇÂà òðåÅð¶ 寺 òµÖ Õðé çÅ ïåé

Õ¶ºçð çÇðÁÅÂÆ êÅäÆÁź ìÅð¶ ê§ÜÅì çÆ î¼çç Õðé 鱧 ÇåÁÅð éòƺ ÇçµñÆ- Õ¶ºçð ÃðÕÅð é¶ ê§ÜÅì çÆ Õ½îźåðÆ ÃðÔµç éÅñ ñµ×ç¶ ç¯ çÇðÁÅòź ç¶ êÅäÆÁź éÅñ Ã±ì¶ çÆ Ô°§çÆ åìÅÔÆ ð¯Õä 鱧 Õ½îÆ êz¯ÜËÕà î§é Õ¶ ý ëÆÃçÆ î¼çç Õðé ñÂÆ Ô°§×ÅðÅ íÇðÁÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ Ã±ì¶ çÆÁź ç¯ Ô¯ð ï¯ÜéÅòź ÇÃð¶ ÚÅó·é ñÂÆ î¼çç çÅ íð¯ÃÅ Çç¼åÅ ÔË¢ ܶ ÇÂÔ Çå§é¶ ÃÕÆîź ÇÃð¶ Úó· ×ÂÆÁź åź ê§ÜÅì 鱧 Ôó·Åº 寺 òµâÆ ðÅÔå Çîñ¶×Æ å¶ ç±Ü¶ ñÇìÁź çÆÁź ÇçÚÅÂÆ ÃÕÆîź 鱧 ê±ðÅ Õðé Çò¼Ú îÔµ¼òê±ðé î¼çç Çîñ¶×Æ¢ òðäé ï¯× ÔË ÇÕ î½éñé ç½ðÅé Ãåñ°Ü Áå¶ ðÅòÆ çÇðÁÅ Çò¼Ú ÁÅÀ°ºç¶ Ôó·Åº ÕÅðé Ã±ì¶ ç¶ ÕÅëÆ ÇÂñÅÇÕÁź ÇòµÚ òµâÆ åìÅÔÆ Ô°§çÆ ÔË¢ ÇÂé·Åº

À°é·Åº ÇÂÔ òÆ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ î°µÖ î§åðÆ

ÇÂÔ î°µçÅ ìÅçñ Õ¯ñ À°áÅÇÂÁÅ ÔË¢ÓÓ

çÔ¶Ü ÔµÇåÁÅ ÇòµÚ À°îð ÕËç 寺 صà Ã÷Å éÔƺ ðäÅÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ- ðêðÆî Õ¯ðà éòƺ ÇçµñÆ- ÒçÔ¶Ü ÔµÇåÁÅ ÇÜé·Åº ÇòµÚ êÆóå 鱧 ÷Åñî ã§× éÅñ îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ Ô¯ò¶, ÇòµÚ À°îð ÕËç 寺 صà Ã÷Å éÔƺ ðäÅÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ¢Ó ÇÂÔ Ô°Õî ðêðÆî Õ¯ðà é¶ Ã°äŶ Ôé¢ Ã°êðÆî Õ¯ðà ç¶ ÜÃÇàà Ãòå§åð Õ°îÅð å¶ ÜÃÇàà ð§Üé ׯׯÂÆ é¶ êÆóå îÇÔñÅ ç¶ êåÆ å¶ Ççúð çÆ ðÇÔî çÆ ÁêÆñ ÇÂà ÁÅèÅð Óå¶ ðµç Õð ÇçµåÆ ÇÕ AIIF ÇòµÚ Ü篺 ÇÂÔ ØàéÅ òÅêðÆ åź À°Ô ÜòÅé Ãé å¶ À°é·Åº çÆ îź òÆ êð½ó À°îð çÆ ÃÆ¢ ðêðÆî Õ¯ðà é¶ ç閭 çÆ î§× 鱧 ñË Õ¶ ÃÅóÆ ×ÂÆ Á½ðå ç¶ êåÆ î°Õ¶ô íàéÅ×ð, õà ÕËñÅôòåÆ å¶ Ççúð ðÅܶô íàéÅ×ð çÆ À°îð ÕËç çÆ Ã÷Š鱧 ìðÕðÅð ðµÖÇçÁź ëËÃñŠðäÅÇÂÁÅ ÒÜ篺 èÅðÅ C@D ìÆ åÇÔå Ü°ðî Çõè Ô¯ Ú°µÕÅ Ô¯ò¶ å¶ ÔµÇåÁÅ Õðé ç¶ ã§× ÷ÅñîÅéÅ Ô¯ä ìÅð¶ êåÅ ñµ× Ú°µÕÅ Ô¯ò¶ å¶ ÇÂÔ çÅÜ çÆ î§× ê±ðÆ éÅ Ô¯ä Óå¶ åõñÆ ñÂÆ ÕÆåÅ Ô¯ò¶ å¶ Çòô¶ô å½ð Óå¶ ÁÅî òð寺 çÆÁź ÚÆ÷ź ÇÜò¶º ÇÕ àËñÆÇò÷é, Õ±ñð ÁÅÇç ñÂÆ Ô¯ò¶ å¶ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ç¯ôÆ ÁÅêä¶ Ü°ðî 鱧 Û°êÅÀ°ä ñÂÆ Þ±á¶ Ãì±å ê¶ô Õðé ÇÕ ÇÂÔ çÅÜ ñÂÆ ÔµÇåÁÅ éÅ Ô¯ Õ¶ ÁÚÅéÕ ÔÅçö ÇòµÚ Ô¯ÂÆ î½å ÔË åź ÁçÅñå ÁÇÜÔ¶ îÅîñ¶ ÇòµÚ À°îð ÕËç 寺 صà Ã÷Å ç¶ä ñÂÆ ÁÅêäÆÁź Çòô¶ô ôÕåÆÁź çÆ òð寺 éÔƺ Õð ÃÕçÆ¢ÓÓ Ã°êðÆî Õ¯ðà é¶ î°Õ¶ô çÆ À°Ô çñÆñ òÆ ðµç Õð ÇçµåÆ ÇÕ êÆóå ð¶é±§ çÆ î½å Ãà¯ò ëàä éÅñ Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ ÁçÅñå é¶ ÇÂÔ êÅÇÂÁÅ ÇÕ ç¯ôÆ î°Õ¶ô ç¶ ÃðÆð À°µå¶ Üñ¶ Ô¯ä çÅ ÇÂµÕ òÆ ÇéôÅé éÔƺ ÔË¢ ÃðÕÅðÆ êµÖ Áé°ÃÅð ð°óÕÆ (À°åðÅÖ§â) ÇòµÚ ð¶é±§ 鱧 àËñÆÇò÷é å¶ Õ±ñð éÅ ñË Õ¶ ÁÅÀ°ä Óå¶ ÃÅó ÇçµåÅ ÃÆ¢ ÔÇðç°ÁÅð çÆ ÃËôé Õ¯ðà é¶ Çå§éź ç¯ôÆÁź 鱧 À°îð ÕËç çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ÃÆ, ÇÜà 鱧 ðêðÆî Õ¯ðà é¶ ìðÕðÅð ðµÇÖÁÅ ÔË¢

çÇðÁÅòź çÅ êÅäÆ ð¯Õä ñÂÆ êÅÇÕÃåÅé é¶ ÁÅêä¶ ÇԼö ÓÚ ÃðÔµç ç¶ ç±Ü¶ êÅö êµÕ¶ ì§é· ìäÅ Ççµå¶ Ôé¢ ÇÂà éÅñ ÃðÔ¼ç éÅñ ñ×ç¶ ÇÂñÅÇÕÁź 鱧 åìÅÔÆ çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ê˺çÅ ÔË¢ ê§ÜÅì é¶ Õ¶ºçð ÃðÕÅð 鱧 ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ îÅîñÅ ÇÂÕµñ¶ ê§ÜÅì çÅ éÔƺ, ç¯ò¶º çÇðÁÅ êÅÇÕÃåÅé çÆ Ôµç éÅñ ñµ×ç¶ Ôé å¶ Õ¶ºçð ÃðÕÅð 鱧 ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ÇÂà 鱧 Õ½îÆ êz¯ÜËÕà î§é Õ¶ ý ëÆÃçÆ îçç Õ𶢠ÇÂà éÅñ Ôó·Åº çÆ ÃîµÇÃÁÅ å¶ ÇÂé·Åº ÇÂñÅÇÕÁź çÆ åìÅÔÆ Óå¶ ÕÅì± êÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ íð¯Ã¶ï¯× ñåðź 寺 ÇîñÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð Õ¶ºçð ÃðÕÅð é¶ ê§ÜÅì 鱧 îçç çÅ íð¯ÃÅ Çç§ÇçÁź êz¯ÜËÕà Çðê¯ðà ìäÅ Õ¶ ç¶ä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÔË¢ ÇÂÔ íð¯ÃŠñÇìÁź å¶ Õ¶ºçðÆ ôÅÃå êzç¶ôź ç¶ ÇçÚÅÂÆ ÇòíÅן, Üñ ïÇîÁź å¶ Ãì§èå îÅîÇñÁź ìÅð¶ ÃÕµåðź, êzî°µÖ ÃÕµåðź Áå¶ ÃÆéÆÁð ÁÇèÕÅðÆÁź çÆ ÇÂµÕ ð¯÷Å ÕÅéëð§Ã ÇòµÚ

Gr, jmIn jwiedwd, hotl, motl, gYs stySn jW iksy vI pRkwr dw ibjns KrIdx jW vycx leI BrosyXog nwm

Parminder Singh Bhatti Ph: 206-240-6269 Real Estate Specialist

e-mail: mahakjashan@gmail.com

Õ¶ºçð ÃðÕÅð ç¶ êÅäÆ Ã¯ÇîÁź ìÅð¶ ÃÕåµð é¶ ÇçµåÅ¢ ê§ÜÅì ç¶ ÇÿÚÅÂÆ ÃÕµåð Õ¶. ìÆ. ÁËÃ. ÇÃµè± é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Õ¶ºçð é¶ çÇðÁÅÂÆ êÅäÆÁź éÅñ Ô°§çÆ åìÅÔÆ é±§ Õ½îÆ êz¯ÜËÕà î§é Õ¶ îçç Õðé çÅ íð¯ÃÅ ÇçµåÅ å¶ êz¯ÜËÕà ìäÅ Õ¶ ç¶ä 鱧 ÇÕÔÅ ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ê§ÜÅì ÃðÕÅð ç¶ êzåÆÇéè é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ã±ì¶ ç¶ Õ§ãÆ ÇÂñÅÕ¶ ì¶à Áå¶ ÃðÔµçÆ ÇÂñÅÕ¶ çÆ À°Ã¶ åð·Åº îçç Õð¶, ÇÜò¶º éÕÃñ êÆóå Áå¶ Ã¯Õ¶ 寺 êzíÅòå ÇÂñÅÇÕÁź çÆ ÕÆåÆ ÜźçÆ ÔË¢ Õ¶ºçð ÃðÕÅð é¶ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòµÚ ê§ÜÅì çÆ îçç Õðé çÅ íð¯ÃÅ ÇçµåÅ ÔË¢ ÇÂà éÅñ ê§ÜÅì 鱧 ÇÂé·Åº Ö¶åðź ÇòµÚ êÅäÆ çÆÁź ÃÕÆîź Óå¶ ìÔ°å صà êËÃÅ ÖðÚäÅ êò¶×Å å¶ ìÔ°åÅ Õ§î Õ¶ºçðÆ îçç éÅñ ÇÃð¶ Úó·é çÆ ÁÅà ÔË¢

Skyline Properties, Inc. 606 120th Ave NE # D204 Bellevue, WA 98005 Ph: 425-455-2065 ext 4509 Ph: 253-520-3780 ext 6320 fax # 1-877-751-6064

Call me for BEST Berry Farm DEALS

Nicely located business for lease in Missisippi State. A family run business which will keep family together. Good sales in peaceful area near businesses and with extra shop to open Liquor store which will add substantial income. Asking $150,000+Inventory. Only serious inquiries please.


Ç

June 13-June 19/2012

ôÔÆç ÿå ÜðéËñ ÇÃ³Ø Çí¿âð»òÅñ¶

The Charhdi Kala 10

óêÅçÕÆ

À°ÔÆ Õñî» ìÔÅçð Ôé, ܯ îé°¼ÖÆ Ô¼Õ» Áå¶ Ã¼Ú Òå¶ êÇÔðÅ Çç³ç¶ ԯ¶ ÇéèóÕ Ô¯ Õ¶ ÇñÖçÆÁ» ÔéÍ

ôÔÅçå çÅ Ãëð Ò×¹ð ÁðÜé ÇòàÔ¹ Õ°ðìÅäÆÓ¨23¨ ê³æ êÌòÅÇäå éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð

À°é·» ç¶ Ô¹Õî Óå¶ EB Ô¯ð ðÅÜÃÆ ÕËçÆ-ðÅÇÜÁ»

÷¹ñî ã¹ÔŶ, Á¼Ü À°Ã¶ Ú¿çÈ å¶ Ã¹¼ÚÅ é§ç çÆ

Áé°ÃÅð AF ÜÈé çÅ Ççé Ãî¹¼ÚÆ ÇÃ¼Ö Õ½î

(ÇÜé·» Çò¼Ú ÇÔ³çÈ êÔÅóÆ ðÅܶ, ðÅÜêÈå ðÅܶ

Á½ñÅç ê¼ÛîÆ î¹ñÕ» çÆÁ» ÃðÕÅð» å¼Õ ÇüÖ

ÔÇðî³çð ç¶ ìÈÔ¶, ÁÅêä¶ ê³Üò¶º êÌÆåî

òñ¯º, ê³Üò¶º êÅåôÅÔ, ôÔÆç» ç¶ ÇÃðåÅÜ,

Áå¶ Õ°Þ î¹ÃñîÅé Çòçð¯ÔÆ ðÅܶ òÆ ôÅîñ

Çòð¯èÆ ñÅìÆ ÕðÕ¶ Çüֻ Çòð¹¼è À°é·» ç¶ Õ¿é

çÆ ôÔÆçÆ ïÅç îéÅÀ°ºÇçÁ», ÇÃ¼Ö Ã¿×å» ù

ìÅäÆ ç¶ ì¯ Ç Ôæ, ÃÌ Æ ÔÇðî³ ç ð ÃÅÇÔì ç¶

Ãé) ù òÆ ÇðÔÅÁ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÜÔ»×Æð é¶,

íð ðÔÆ ÔËÍ

ÁÅê ÔÆ ôÔÆçÆÁ» çÅ ÜÅî êÆäÅ ÇêÁÅÍ Çç¼ñÆ

ÇÃðÜäÔÅð, êÇÔñ¶ ôÔÆç ×¹ðÈ, ×¹ðÈ ÁðÜé

×¹ðÈ ÃÅÇÔì éÅñ ÒÃîÞ½å¶Ó ç¶ åÇÔå ÔÇåÁÅð¶

ÃÅÇÔì ç¶ D@Fò¶º ôÔÆçÆ-ê¹ðì òܯº ç¹éÆÁÅ

Ú¿çÈ ù ×¹ðÈ ÃÅÇÔì ç¶ ÔòÅñ¶ ÕÆåÅÍ

Õð ÇòÖÅÇÂÁÅÍ

çÃò¶º êÅåôÅÔ, ÃÅÇÔì ÃÌÆ ×¹ðÈ ×¯Çì³ç

ç¶ ì¹¼åêÌÃå ÔÅÕî» é¶ ÁËÃÅ êÅê òðåÅÇÂÁÅ

ÇÃ³Ø ÃÅÇÔì é¶, Á½ð¿×÷¶ì ù ÇñÖ¶ ÷ëðéÅî¶

ÇÕ î¼ÃÅ ð¿Øó Áå¶ ÁÇÔîç ôÅÔ ÁìçÅñÆ

íð Çò¼Ú îéÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ×¹ðÈ ÁðÜé

íÅÂÆ ÇìèÆ Ú¿ç é¶, Ú¿çÈ ç¶ é¼Õ Çò¼Ú

Çò¼Ú (ÇÜÔóÅ ÇÕ çÆé¶-Õ»×ó 寺 ÇñÇÖÁÅ ÃÆ)

ç¶ ÷¹ñî» ù òÆ îÅå êÅ Çç¼åÆÍ Ã¿å ÜðéËñ

ÃÅÇÔì 寺 ÇüÖÆ Çò¼Ú ôÔÅçå çÅ ç½ð ô¹ðÈ Ô¹¿çÅ

éÕ¶ñ êÅ Õ¶, À°Ã ù ñÅÔ½ð ç¶ ì÷Åð» Çò¼Ú

ÇÂ¼Õ À°Ô å¼æ ÇìÁÅÇéÁÅ ÃÆ, ÇÜÔóÅ ÇÕ

ÇÃ³Ø ÖÅñÃÅ Çí¿âð»òÅñ¶, íÅÂÆ ÁîðÆÕ ÇóØ,

ÔË, ܯ Çéð¿åð ÜÅðÆ ÔËÍ

Ô¼àÆ-Ô¼àÆ î³×åÅ ìäÅ Õ¶ ë¶ÇðÁÅ Áå¶ À°Ã çÆ

ìÌÅÔîäòÅçÆÁ» ù, ÇüÖÆ ç¶ êÌå¼Ö ç¹ôîä ç¶

Üéðñ ô¹ì¶× ÇÃ³Ø Áå¶ çðÜé» Ô¯ð Çóػ

ÜÔ»×Æð òñ¯º ×¹ðÈ ÁðÜé ÃÅÇÔì çÆ

êÈðÆ ÇÛåð½ñ Ô¯ÂÆÍ ÁÖÆð À°Ã ç¶ íóí¹¿Ü¶ é¶,

ðÈê Çò¼Ú ê¶ô ÕðçÅ ÔËÍ ×¹ðÈ ÃÅÇÔì é¶ ëÅðÃÆ

é¶ ÃÈðìÆðåÅ ç¶ Ü½Ôð ÇçÖÅ Õ¶ ôÔÆçÆÁ»

ôÔÆçÆ Ãì¿èÆ ÇéíÅÇÂÁÅ ð¯ñ ÕÅøÆ Ãê¼ôà

(ÇÜà 寺 Ú¿çÈ é¶ ×¹ðÈ ÁðÜé ÃÅÇÔì ç¶ ÇÃð

Çò¼Ú ÇñÇÖÁÅ -ÒÒîéî Õ°ôåð Áî Õ¯ðÆÁÅ

êÅÂÆÁ»Í ܶ ì¹¼å êÌÃå» é¶ ÁÅêä¶ ÒÁÃñ

ôìç» Çò¼Ú À°Ã çÆ ÜÆòé ÕæÅ å½÷Õ¶ -

Çò¼Ú ð¶å êòÅÂÆ ÃÆ) Ú¿çÈ ç¶ ÇÃð Çò¼Ú ÕóÛÅ

ì¹å-êÌÃå!

ÇÂðÅç¶Ó ù ÇÂà Ôîñ¶ éÅñ ÷ÅÔð ÕÆåÅ å»

ÜÔ»×ÆðÆ ðÅÔÄ Ãê¼ôà Ô¯ Ú¹¼ÕÅ ÔË, êð ç¹ôà

îÅð Õ¶ À°Ã çÅ Á³å ÕÆåÅÍ Ú¿çÈ çÆ Õ°¼å¶ òð×Æ

ÇÕ ú ì¹¼å-êÌÃ¿ç¯ îé ì¹¼å-ÇôÕÃå!ÓÓ

×¹ðÈ ÁðÜé ÃÅÇÔì ç¶ ê¹¼åð-ê¹¼åðÆÁ» é¶ òÆ

Ú¿çÈ ç¶ ð¯ñ ù Áܯն ÇÂÇåÔÅÃÕÅð, ÇÔ³çÈåòÆ

î½å ç¶ ìÅòÜÈç, À°Ã ç¶ ñóÕ¶ é¶ ×¹ðÈ Øð çÅ

íÅò ÒîËù ì¹¼å» çÆ êÈÜÅ Õðé òÅñ¶ (ì¹¼å

êÌÆåî ×¹ðÈ çÆ â×ð Óå¶ Ú¼ñÇçÁ» ÇêÛñ¶ BH

êÌíÅò Ô¶á ìÔ¹å ØàÅ Õ¶ ç¼Ãä çÅ ïåé Õð

Çòð¯è ÜÅðÆ ð¼ÇÖÁÅÍ ÜÔ»×Æð çÆ î½å 寺

êÌÃå) êÔÅóÆ (ÇÔ³çÈ) ðÅÇÜÁ» ù Ã÷Å-ïÅëåÅ

ÃÅñ» 寺 ôÔÆçÆÁ» çÆ ÞóÆ ñ×ÅåÅð ñÅÂÆ

ðÔ¶ ÔéÍ ÇÂÇåÔÅÃÕ å¼æ Áå¶ ÇÃ¼Ö êÌ¿êðÅ ç¹ôà

ìÅÁç, ôÅÔ÷Ô» Çç¼ñÆ ç¶ åÖå Óå¶ ìËáÅÍ À°Ã

Õðé çÅ ÁÕÅñ ê¹ðÖ é¶ îÅä ìÖÇôÁÅ ÔËÍ

Ô¯ÂÆ ÔËÍ ìÆå¶ ãÅÂÆ çÔÅÇÕÁ» Çò¼Ú â¶ã ñ¼Ö

Ú¿çÈ ù ÒêÈðÅ ç¯ôÆÓ ×ðçÅéçÆ ÔËÍ

ç¶ Ã ç½ðÅé ë¶ð ÇüÖ-Çòð¯èÆ ñÅìÆ çÅ Çç¼ñÆ

ÇÂÔ ÇÔ³çÈ ðÅܶ, ì¹¼å» çÆ êÈÜÅ Õðé òÅñ¶ (îÈðåÆ

寺 Ç÷ÁÅçÅ ÇÃ³Ø ÇóØäÆÁ» ôÔÆç Ô¯ Ú¹¼Õ¶

ÔÕÆÕå ÇÂÔ ÔË ÇÕ ìÌÅÔîäòÅçÆÁ» ç¶

çðìÅð Çò¼Ú ÷¯ð òÇèÁÅÍ ôÅÔ÷Ô» çÆÁ» ë½Ü»

êÈÜÕ) Ôé Áå¶ î˺ ì¹¼å» ù å¯óé òÅñÅ (îÈðåÆ

Ôé Áå¶ Ã˺ÕÇóÁ» çÆ Ç×äåÆ Çò¼Ú Áܶ òÆ

ñÅÔ½ð çðìÅð Çò¼Ú é°îÅÇÂ³ç¶ Ú¿çÈ é¶, ñÅÔ½ð

é¶ ÚÅð ñóÅÂÆÁ», ×¹ðÈ ÔðׯÇì³ç ÃÅÇÔì ç¶

í¿ÜÕ) Ô»ÍÓ

ܶñ·» Çò¼Ú ì¿ç ÔéÍ

çðìÅð ç¶ î¹å¼ÃìÆ î½ñÅÇäÁ» Áå¶ ÔÅÕî» éÅñ

ÇÖñÅë ñóÆÁ», ÇÜé·» ÚÅð» ñóÅÂÆÁ» Çò¼Ú

îÔÅé-Õ¯ô ç¶ ÇñÖÅðÆ, íÅÂÆ ÃÅÇÔì

AF ÜÈé ù, ç¹éÆÁÅ íð Çò¼Ú òÃçÆ

Çîñ Õ¶ ×¹ðÈ ÁðÜé ÃÅÇÔì ù ÁÕÇÔ Áå¶

ÔÆ Çüֻ çÆ ëåÇÔ Ô¯ÂÆÍ ÇÂ¼Õ ñóÅÂÆ Çò¼Ú,

íÅÂÆ ÕÅÔé ÇÃ³Ø éÅíÅ, ÁÅêäÆ êÌÇüè ê¹ÃåÕ

ÜÅ×ðÈÕ ÇÃ¼Ö Õ½î é¶ ê³æ êÌòÅÇäå éÅéÕôÅÔÆ

ÁÃÇÔ Õôà ç¶ Õ¶ ôÔÆç ÕÆåÅ, ÇÜà 寺 Ú¿çÈ

Ú¿çÈ çÅ ñóÕÅ, ÇÃ¼Ö ë½Ü ç¶ ÇÖñÅë ñóçÅ

ÒÔî ÇÔ³çÈ éÔÄÓ (ܯ ÇÕ êÇÔñÆ òÅð AHIH

Õ˦âð î¹åÅÇìÕ ê³Üò¶º êÅåôÅÔ çÆ ôÔÅçå

ÇÕÁ» çÅ Çü Ö ç¹ ô îäÆ çÅ Á×ñÅ ÚÅð

Ô¯ÇÂÁÅ îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅÍ

Çò¼Ú êÌÕÅÇôå Ô¯ÂÆ ÃÆ) ç¶ ê³éÅ HE Óå¶ ÇñÖç¶

çÅ Ççé îéÅÀ° ä Å ÔË Í Ü¶ ÃåÅðòÄ ÃçÆ

Á¼Ü ÇÜÔó¶ ÇÃ¼Ö ÃÕÅñð Ü» ùôîÅ

Ôé - ÒÒÇÂÇåÔÅà ÇñÖä òÅÇñÁ» é¶ ÔÅæÆ,

(AF@F) Çò¼Ú ×¹ðÈ ÁðÜé ÃÅÇÔì çÆ ôÔÅçå

ÇÃ¼Ö êÌ¿êðÅ Áå¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ ò¶ðÇòÁ»

ÃòðÅÜ òð׶ íÅÜêÅ ç¶ é¶åÅ ç¹ôà Ú¿çÈ ù

å¿ìÈ ÁÅÇçÕ ÃîÅé éÅ ç¶ä ÕðÕ¶, ÃÇå×¹ð»

éÅñ, ô¹ðÈ Ô¯ÇÂÁÅ Ãëð, ÁáÅðòÄ ÃçÆ Çò¼Ú

Áé°ÃÅð ç¹ôà Ú¿çÈ é¶ ×¹ðÈ ÃÅÇÔì ù ÁÅêäÆ

×¹ ð È ÃÅÇÔì çÆ ôÔÆçÆ çÆ Ç÷¿ î ¶ ò ÅðÆ ÓÚ¯ º

çÅ êÔÅóÆ ðÅÇÜÁ» éÅñ ܯ Çòð¯è ÇñÇÖÁÅ ÔË,

ÖÅñÃÅ ê³æ òñ¯º ðÅÜ-íÅ× ÔÅÃñ ÕðÕ¶,

Ôò¶ñÆ Çò¼Ú ÇñÜÅ Õ¶ å¼åÆ åòÆ Óå¶ ÇìáÅÇÂÁÅ,

ÇìñÕ°ñ ìðÆ ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ôé, À°Ô ÇÂÇåÔÅÃ

ï ×½ä ÕÅðé ÔËÍ î¹¼Ö Çòð¯è çÅ ÕÅðé ÖÅñÃÅ

î¹×ñÆÁÅ ðÅÜ çÆ Üó· ê¹¼à ç¶ä éÅñ Áå¶

ÇÃð Çò¼Ú ð¶å êòÅÂÆ Áå¶ ç¶× Çò¼Ú À°ìÅñ

éÅñ ç×Å ÕîÅ ðÔ¶ ÔéÍ Ü¶ Ú¿çÈ ÒÇéðç¯ôÓ Ü»

èðî çÆ ÇüÇÖÁÅ ÃÆ, ܯ îÈðåÆ êÈÜÕ î¼å ç¶

Áë×Åé» ç¶ Øð å¼Õ êÔ¹¿Ú Õ¶ (Üîð½ç) À°é·»

Õ¶ ÁÖÆð À°é·» çÅ êÇò¼åð, ÛÅñ¶ ÛÅñ¶ Ô¯ÇÂÁÅ

Òؼà ç¯ôÆÓ Ô¹¿çÅ å» ÇÃ¼Ö À°Ã çÅ, ñÅÔ½ð ç¶

Çòð¹¼è ÃÆÍ çÇìÃåÅÇé î÷Åðà Çò¼Ú ÇñÇÖÁÅ

ù ÃìÕ ÇÃÖÅÀ°ä å¼Õ ç¶ Ò¦î¶ ÷¶ð¶Ó òÅñÅ ÃÆ

ÃðÆð çÇðÁÅ ðÅòÆ ç¶ ÔòÅñ¶ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

ì÷Åð» Çò¼Ú, ×¹ðÈ ÃÅÇÔì ç¶ ÃÅÔîä¶, À°Ô Ôôð

ÔË - ÒéÅéÕ ê³æÆ Ü¯ ×¹ðÈ ç¶ ÇÃ¼Ö Ôé, À°Ô ì¹¼å

å» Á¼Ü ç¶ Ã Á³çð C ÜÈé, AIHD ù ì¹¼å-

Ú¿çÈ çÆ ç¹ôîäÆ, Û¶òÄ ×¹ðÈ Ü¯å éÅñ

éÅ Õðç¶, ÇÜÔóÅ Ôôð ìÅÁç Çò¼Ú, ìÅìÅ ì¿çÅ

Áð ì¹¼åÖÅÇéÁ» êð ÇéÃÚÅ éÔÄ ð¼Öç¶ÍÓ Ã¯

êÌÃå Çç¼ñÆ ÔÅÕî» òñ¯º ÃÌÆ ÔÇðî³çð ÃÅÇÔì

òÆ ñ×ÅåÅð ÜÅðÆ ðÔÆ, ÇÜà çÅ ÇüàÅ ×¹ðÈ

ÇÃ³Ø ìÔÅçð é¶ ÃðÇÔ³ç çÆ ëåÇÔ å¯º ìÅÁç

÷ÅÔð ÔË ÇÕ ìÌ Å ÔîäòÅçÆ ôÕåÆÁ» ç¶

å¶ ì¯ ñ ¶ Ôîñ¶ çÅ ÜòÅì ÖÅÇñÃåÅé çÆ

ÔðׯÇì³ç ÃÅÇÔì ç¶ ×òÅñÆÁð ÇÕñ·¶ Çò¼Ú

ù¼ÚÅ é§ç (ÇÜà ù ÇÃ¼Ö ÞÈáÅ é§ç üçç¶ Ãé)

êÌåÆÇéè ìÅÂÆèÅð ç¶ ÇÔ³çÈ êÔÅóÆ ðÅÇÜÁ» é¶,

êÌÅêåÆ éÅñ ÔÆ Çç¼åÅ ÜÅ ÃÕ¶×ÅÍ Ü¿× Áܶ

ñ×í× ãÅÂÆ ÃÅñ çÆ ÕË ç ç¶ ðÈ ê Çò¼ Ú

çÅ ÕÆåÅÍ Ã¹¼ÚÅ é§ç é¶ ÃðÇÔ³ç çÆ ÕÚÇÔðÆ

ÇÂռᶠԯ Õ¶ ÇÜÔóÅ ÕÅðÅ AFHE-HF Çò¼Ú

ÜÅðÆ ÔË..... ÇÃ¼Ö ÃàÈâ˺àà ëËâð¶ôé çÆ ò˵ì-

ÇéÕÇñÁÅÍ ê³ÜÅì ç¶ Çüֻ Çò¼Ú ëËñÆ ì¶ÚËéÆ,

Çò¼Ú - ÒÃ¼ê» ç¶ ì¼Ú¶ üê ÔÆ Ô¹¿ç¶ ÔéÓ çÆ

í¿×ÅäÆ ç¶ îËçÅé Çò¼Ú ÕðéÅ ÚÅÇÔÁÅ ÃÆ,

ÃÅÂÆà Óå¶ À°µÕðÆ ÇÂÔ ÇñÖå ÇÃ¼Ö Ü÷ÇìÁ»

ðÈÔÅéÆ Ç´ôî¶, ÃÅÂƺ îÆÁ» îÆð çÆ

Çà¼êäÆ éÅñ ÔÅÕî òÜÆç Ö» ù, Û¯à¶

ÇÜà Çò¼Ú À°Ô êÈðÆ åð·» ÁÃëñ ԯ¶ Ãé,

çÆ áÆÕ åðÜîÅéÆ ÕðçÆ ÔË-

çÖñÁ³çÅ÷Æ ÁÅÇç çŠûÞÅ ÇüàÅ ÜÔ»×Æð

ÃÅÇÔì÷ÅÇçÁ» (ÃÅÇÔì÷ÅçÅ ÷¯ðÅòð ÇóØ,

áÆÕ Çå¿é ÃçÆÁ» ìÅÁç, ÜÈé AIHD Çò¼Ú

å¶ð¶ Þ¿ÇâÁ» çÆ æÅò¶º ܯ Þ¹¼ñç¶ é¶ Þ¿â¶,

çÅ Çüֻ êÌåÆ ìçñ¶ ðò¼Âƶ ç¶ ðÈê Çò¼Ú

ÃÅÇÔì÷ÅçÅ ëåÇÔ ÇóØ) çÆ ôÔÅçå ñÂÆ

À°Ô ÔÆ Õðå±å ÇÂé·» ì¹¼å-êÌÃå» é¶ ÃÌÆ ÁÕÅñ

êÅó»×¶, ÃÅó»×¶, çÇðÁÅò» Çò¼Ú ð¯ó»×¶Í

ÇéÕÇñÁÅÍ ÜÔ»×Æð é¶ éÅ ÇÃðë ×¹ðÈ

ÇåÁÅð ÕÆåÅ ÃÆÍ ÇÜò¶º À°Ã ÷îÅé¶ ÓÚ Ú¿çÈ å¶

åÖå ÃÅÇÔì Áå¶ CG Ô¯ð ÇÂÇåÔÅÃÕ

å¶ð¶ Ô¹Õî» çÅ ò¶ÖÄ Çëð ðÅÜ Ô¯ò¶×Å,

ÔðׯÇì³ç ÃÅÇÔì ù ÔÆ ÇðÔÅÁ ÕÆåÅ ìñÇÕ

ù¼ÚÅ é§ç é¶ ÇÃ¼Ö Çòð¯èÆ ñÅìÆ ÕðÕ¶ Çüֻ Óå¶

×¹ðç¹ÁÅÇðÁ» Óå¶ à˺ջ-å¯ê» éÅñ ÔîñÅ ÕðÕ¶

å¶ðÆ ñÔÈ Çñ¼ìóÆ Õ½î ç¶ ÇÃð åÅÜ Ô¯ò¶×ÅÍ

ÃçÆÁ» çÅ ð¯ñ ÁÅð¿í Ô¿¹çÅ ÔËÍ

SHAN-E-PUNJAB FOREIGN EXCHANGE LTD.

å°ÃÄ Ç³âÆÁÅ ù êËö ÇÜà ðÅÔÄ îð÷Æ í¶Ü¯ êð ÃÅⶠéÅñ ð¶à ÷ðÈð ÚËμÕ Õð¯Í

Pick up & Deliv ery Delivery No Extra Charges

ÁÃÄ BD سÇàÁ» Çò¼Ú å°ÔÅⶠí¶Ü¶ ԯ¶ êËö å°ÔÅâÆ î³Ç÷ñ å¶ êÔ¹¿ÚÅÀ°ä çÆ êÈðÆ ×Ì¿àÆ Õðç¶ Ô»Í

Call Gurmail S. Parmar @ 403-465-3000 Fax: 403-568-3009 Bank of Montreal A/C.No:06769-001-1041111

267 Whitehorn Rd. NE Calgary AB, T1Y 2A5


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 11

ÖÅÇñÃåÅé ÕÅÇ¦× îÅîñŠؼ¬ØÅðÅ ÜÈé AIHD ç¶ ôÔÆç» çÆ ôÔÆçÆ ïÅç×Åð çÅ :

ÖÅÇñÃåÅé ÕÅǦ×

BG-BH ÃÅñ ìÅÁç ìä ðÔÆ ïÅç×Åð êÌåÆ Çüֻ ÓÚ íÅðÆ À°åôÅÔ ×¹ðç¹ÁÅðÅ À°ÃÅð Õ¶ ׯñÕ ð¼Öä çÆ Ü×·Å, ïÅç×Åð ù ôÔÆç» ç¶ Õðå¼ì Áå¶ Ã¹ëÇéÁ» çÅ êÌåÆÇì³ì ìäÅÇÂÁÅ ÜŶ! òÅÇô³×àé, âÆ. ÃÆ. (ÜÈé AC, B@AB)-

Õ¿êñËÕà ÓÚ¯º, ÜÈé ÓHD ç¶ íÅðåÆ ë½ÜÆ Ôîñ¶ ç¶

ÁÅð¿ÇíÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂà ïÅç×Åð çÆ À°ÃÅðÆ çÆ

ô̯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ é¶ ÁÕÅñ åÖå ÃÅÇÔì 寺

ÃÅð¶ ÇÚ¿é· ÇîàÅ Çç¼å¶ ÜÅäÍ ÇÂà íÅðåÆ Çîôé

öòÅ ìÅìÅ ÔðéÅî ÇÃ³Ø è¹¿îÅ, çîçîÆ àÕÃÅñ ù

AIHB Çò¼Ú Áé§çê¹ð ç¶ îå¶ çÆ êÌÅêåÆ ñÂÆ

Çò¼Ú, ô̯îäÆ Õî¶àÆ ç¶ ÃÕ¼åð îéÜÆå ÕñÕ¼å¶

ýºêÆ ×ÂÆ ÔËÍ

èðî ï°¼è î¯ðÚÅ ÁÅð¿ÇíÁÅ, ÇÜÃ ç¶ Ü¯ìé Óå¶

é¶ Çòô¶ô ð¯ñ ÁçÅ ÕÆåÅÍ ìÅçñ-à½Ôó¶-ìðéÅñ¶

ÇÃ¼Ö Ã¿×å» òñ¯º ÇÜ¼æ¶ ïÅç×Åð çÆ À°ÃÅðÆ

êÔ¹¿ÚÇçÁ» (Ü篺 å¼Õ B ñ¼Ö 寺 Ç÷ÁÅçÅ Çüֻ

ÁÅÇç é¶, ÁÅêä¶ ÁÅêä¶ ç½ð Çò¼Ú, éÅ-ÇÃðë ë½ÜÆ

ù ñË Õ¶ Ö¹ôÆ çÅ ÇÂ÷ÔÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, À°æ¶ ê³æÕ

é¶ ÁÅêä¶ ÁÅê ù Ç×ÌëåÅðÆ ñÂÆ ê¶ô ÕÆåÅ ÃÆ)

ÔîÇñÁ» çÆ ÇéôÅéÆÁ» ÔÆ ÇîàÅÂÆÁ» ìñÇÕ ÒÕÅð

Çèð» òñ¯º ìÅìŠ蹿îÅ ù ÕÅð-öòÅ ç¶ä çÅ Çòð¯è

íÅðå ÃðÕÅð é¶ ÜÈé C, AIHD ù ÃÌÆ ÁÕÅñ

öòÅÓ ç¶ é» æ¼ñ¶ (ÇÜò¶º ÇÕ ÔÇðî³çð ÃÅÇÔì å¶

ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ô̯îäÆ Õî¶àÆ é¶ ÇÂà îÅÔ½ñ Çò¼Ú

åÖå ÃÅÇÔì å¶ CG Ô¯ð ÇÂÇåÔÅÃÕ

Ã¯é¶ ç¶ ê¼åÇðÁ» çÆ Ã¶òÅ ç¶ é» æ¼ñ¶, ÔÇðî³çð

ÇÂ¼Õ Ô¯ð ÚñÅÕÆ ÕðÇçÁ», ÖñéÅÇÂÕ ìÅìŠÿåÅ

×¹ðç¹ÁÅÇðÁ» Óå¶ à˺ջ-å¯ê» éÅñ ÔîñÅ ÕðÕ¶

ÃÅÇÔì Óå¶ ñ¼×¶ CG ׯñÆÁ» ç¶ ÇéôÅé ÇîàÅ Çç¼å¶

ÇÃ³Ø (ÇÜÃ é¶ ÜÈé ÓHD Çò¼Ú ÃðÕÅðÆ Ô¼æá¯ÕÅ

ÒÜÈé ÓHD çŠؼ¬ØÅðÅÓ òðåÅ Çç¼åÅÍ ÁÕÅñ

׶) Ãí Õ°Þ éò»-éÕ¯ð Õð Çç¼åÅÍ Á¼Ü ÃÌÆ

ìä Õ¶, ÁÕÅñ åÖå çÆ î¹ó À°ÃÅðÆ ÕðòÅÂÆ

åÖå çÆ ðÅÖÆ ÕðÇçÁ» ÿå ÜðéËñ ÇÃ³Ø ÖÅñÃÅ

ÔÇðî³çð ÃÅÇÔì Õ¿êñËÕà Çò¼Ú ÜÅä òÅñ¶ ÇÕö

ÃÆ, ÇÜà ÃðÕÅð-öòÅ éÅñ ìäŶ åÖå ù ÇüÖ

Çí¿âð»òÅÇñÁ», Üéðñ ùì¶× ÇóØ, íÅÂÆ

ÇÃ¼Ö ù ÇÂÔ ÁÇÔÃÅà -îÅåð òÆ éÔÄ Ô¹¿çÅ (ÖÅÃ

ÿ×å» é¶ ãÅÔ Õ¶, ÇÂà çÆ î¹ó À°ÃÅðÆ ÕÆåÆ ÃÆ)

å» À°Ã é¶ ÕÂÆ òð·¶ ìðÆÕÆ éÅñ ÇÃ¼Ö ÇÂÇåÔÅÃ

ÁîðÆÕ ÇÃ³Ø Ãî¶å çðÜé» Çóػ é¶ ôÔÆçÆÁ»

Õð éòÄ êÆó·Æ ù) ÇÕ ÇÂæ¶ BG-BH êÇÔñ», ÇÕÔ¯

çÆ ë¯à¯, ÇÃ¼Ö ÁÜÅÇÂì Øð Çò¼Ú ñÅÀ°ä çÅ ÁËñÅé

çÅ ÁÇèÁËé ÕÆåÅÍ À°Ô ÇÃ¼Ö ÇÂÇåÔÅà çÅ

êÅÂÆÁ» Ü篺ÇÕ Ô÷Åð» çÆ Ç×äåÆ Çò¼Ú ÇüÖ

ÇÜÔÅ íÅäÅ òðåÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ

Õð Çç¼åÅÍ ÇÃ¼Ö Ã¿×å» òñ¯º ԯ¶ Çå¼Ö¶ Çòð¯è

òðéä AFII 寺 AIHD å¼Õ ÖÅñÃÅ ÔËðÆà¶Ü

From: Dr. Amarjit Singh 956- National Press Building Washington D.C. 20045

Ph: 202.637.9210 Fax: 202.637.9211 www.khalistan-affairs.org e-mail: kacwashdc@yahoo.com

ôðèŬ ÔÇðî³çð ÃÅÇÔì çÆ êðÕðîÅ Çò¼Ú, ×¹ðÈ

ì¶ô¼Õ ÁÕÅñÆ çñ Áå¶ ô̯îäÆ Õî¶àÆ é¶

ÕðÕ¶, ÔÅñ çÆ ØóÆ ô̯îäÆ Õî¶àÆ é¶ ÇÂà ëËÃñ¶

Õ¿êñËÕà Çò¼Ú ÇÚåðéÅ ÚÅÔ¹¿çÅ ÃÆ êð À°Ã ù

ðÅîçÅà Ãð», å¶ÜÅ ÇÃ³Ø ÃçðÆ ÔÅñ, ÁÕÅñ

íÅðåÆ Ö¹ëÆÁŠ¶ܿÃÆÁ» ç¶ Â¶Ü¿â¶ Óå¶ â¼à Õ¶

Óå¶ î¹ó ÇòÚÅð Õðé çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÔËÍ Õ°Þ

ìÅçñ òñ¯º ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÇÕ À°Ô AFII 寺 AIDG

ðËÃà ÔÅÀ±Ã Áå¶ éÅñ ñ¼×ÇçÁ» 칿Ç×Á»,

êÇÔðÅ Çç¼åÅ êð ÇÂà ÃÅð¶ Ã ç½ðÅé ÇÃ¼Ö Ã¿×å»

ÔñÇÕÁ» òñ¯º ÇÂÔ ÇÕÔÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ À°êð¯Õå

å¼Õ çÅ òðéä ÔÆ Õð¶, À°Ã 寺 Á¼×¶ éÔÄÍ Ü¶

â¶ÇðÁ», Øð», ç¹ÕÅé» ÁÅÇç Çò¼Ú ë½Ü òñ¯º

òñ¯º ÇÂÔ î³× ìó¶ ÷¯ð éÅñ À°µáçÆ ðÔÆ ÇÕ çðìÅð

ç¯ò¶º ëËÃÇñÁ» (ìÅìŠ蹿îÅ ù öòÅ ç¶äÆ Áå¶

ìÅçñ é¶ ÖÅñÃÅ ÔË ð Æà¶ Ü Õ¿ ê ñË Õ Ã Çò¼ Ú

Õ¯Ô-Õ¯Ô Õ¶ îÅð î¹ÕŶ ×Â¶Í ì¶ô¼Õ î¹×ñÆÁÅ

ÃÅÇÔì Õ¿êñËÕà Çò¼Ú ÜÈé ÓHD ç¶ Ø¼¬ØÅð¶ ç¶

ìÅìŠÿåÅ ÇÃ³Ø çÆ ë¯à¯ ñÅÀ°äÆ) ù Ǽկ ÕóÆ

ؼ¬ØÅðÅ ÓHD çÅ òðéä éÔÄ ÁÅÀ°ä Çç¼åÅ å»

ÔÕ±îå, î¼ÃÅ ð¿Øó, ÁÇÔîçôÅÔ ÁìçÅñÆ,

ôÔÆç» çÆ ïÅç×Åð ìäÅÂÆ ÜÅò¶Í òð·Å B@@B

Çò¼Ú ò¶ÇÖÁÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Áå¶ ÇÂà çÅ

ÇÂà ôÔÆçÆ ïÅç×Åð ÓÚ¯º ÃÅù ÇÕ¿éÆÁ» Õ° ÁÅû

åËîÈð, ÜÔÅé ÖÅé ÁÅÇç ÔîñÅòð» é¶ òÆ ÃÌÆ

Çò¼Ú, ô̯îäÆ Õî¶àÆ çÆ òðÇÕ¿× Õî¶àÆ é¶ ïÅç×Åð

ÞñÕÅðÅ ìäé òÅñÆ ïÅç×Åð Çò¼Ú òÆ êÌ×à Ô¯

Ô¯ ÃÕçÆÁ» Ôé?

ÔÇðî³çð ÃÅÇÔì, ÁÕÅñ åÖå Õ¿êñËÕà ù

ìäÅÀ°ä Ãì¿èÆ îåÅ êÅà ÕÆåÅÍ ìÅçñ çÆ

ÃÕçÅ ÔËÍ ÁÕÅñÆ çñ Á³ÇîÌåÃð ç¶ êÌèÅé

ÁÃÄ ÃîÞç¶ Ô» ÇÕ ÇÂÔ ôÔÆçÆ ïÅç×Åð,

ÁÅêä¶ ÔîÇñÁ» çÅ ÇéôÅéÅ ìäÅÇÂÁÅ ÃÆ êð

ÃÇÔï¯×Æ êÅðàÆ ìÆ. ܶ. êÆ. Ãî¶å íÅðå íð ç¶

ÇÃðçÅð ÇÃîðéÜÆå ÇÃ³Ø îÅé é¶ å» ÇÃ¼è¶ å½ð

ô̯îäÆ Õî¶àÆ Ü» ÇÕö Ô¯ð ÿÃæÅ Ü» ÇòÁÕåÆ

dzéÅ ÜÅéÆ å¶ îÅñÆ é°ÕÃÅé êÇÔñ» ÕçÆ éÔÄ

ÇÔ³çÈåòÆÁ» òñ¯º ÇÂà çŠdzéÅ Çòð¯è ÕÆåÅ

Óå¶ ÁËñÅé Õð Çç¼åÅ ÔË ÇÕ ÒÒܶ ÿåÅ ÇÃ³Ø òñ¯º

çÆ éÅ Ô¯ Õ¶ Ãî¹¼Ú¶ ê³æ çÆ ÇòðÅÃå ÔËÍ ÇÂà çÆ

Ô¯ÇÂÁÅÍ íÅðåÆ ÔîñÅòð» é¶ å» å¯ôÅÖÅéÅ Áå¶

Ç×ÁÅ ÇÕ ìÅçñ é¶ âðÇçÁ», Õ¿é» ù Ô¼æ ñÅ

ìäŶ ׶ åÖå ù ÇÃ¼Ö Ã¿×å» ãÅÔ ÃÕçÆÁ»

ðÈê-ð¶ÖÅ, ìäåð Áå¶ åÅîÆð Çò¼Ú, ç¹éÆÁÅ íð

ÇÃ¼Ö ðËëð˺à ñÅÇÂìð¶ðÆ çÅ ÒÁéî¯ñ Ö÷ÅéÅÓ òÆ

ñÂ¶Í B@@E Çò¼Ú ô̯îäÆ Õî¶àÆ é¶ ÇÂà Ãì¿èÆ

Ôé å» ÇÂÔ¯ ÇÜÔÅ òðåÅðÅ ìÅìŠ蹿îÅ, ܯ ÇÕ

Çò¼Ú ìËáÆ BH ÇîñÆÁé ÇÃ¼Ö Õ½î çÆ ôîÈñÆÁå

«¼ÇàÁÅ Áå¶ åìÅÔ ÕÆåÅÍ ìÅÕÆ CG ÇÂÇåÔÅÃÕ

î¹ó æ¯óÆ ÇÜÔÆ ÇÔñܹñ ÕÆåÆ êð Çëð çó ò¼à

ÁÅð. ÁËÃ. ÁËÃ. 状ܿà ÔË, òñ¯º ìäÅÂÆ

Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÕÅÔñÆ Çò¼Ú Õ¯ÂÆ Õçî Ú¹¼Õä

×¹ðç¹ÁÅÇðÁ» (ÇÜé·» ÓÚ ÃÌÆ åðéåÅðé ÃÅÇÔì,

ñÂÆÍ

ïÅç×Åð éÅñ òÆ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË....ÍÓÓ

çÆ ñ¯ó éÔÄÍ Ú¿×Å Ô¯ò¶ ÇÕ ÇîÃàð î¯ô¶ Ü» À°Ã

çÈÖ ÇéòÅðé ÃÅÇÔì êÇàÁÅñÅ Áå¶ î¹ÕåÃð

ÇÂà ׼ñ çÅ ÕðËÇâà ê³ÜÅì ÇòÚñÆÁ»

Ãî»é§åð çîçîÆ àÕÃÅñ ç¶ î¹ÖÆ ìÅìÅ ðÅî ÇóØ

ç¶ Õ¼ç-ÕÅá òÅñ¶ ÇÕö Á³åððÅôàðÆ îÅÔð ù

ÃÅÇÔì çÆÁ» êðÕðî» Çò¼Ú àËºÕ ÇñÁ»ç¶ ׶)

ê³æÕ Çèð» (çñ ÖÅñÃÅ, ÁÕÅñÆ çñ Á³ÇîÌåÃð,

Áå¶ àÕÃÅñ ç¶ Ô¯ð ´»åÆÕÅðÆ èó¶ òñ¯º òÆ ìÅìÅ

òÆ éÕôÅ ìäÅÀ°ä Ü» ÇÂà Ãì¿èÆ ÃñÅÔ-îôòð¶

Çò¼Ú ÕÆ-ÕÆ íÅä¶ òðåŶ ׶, Áܶ ÇÂà Ãì¿èÆ

ÁÕÅñÆ çñ ê³Ú êÌèÅé ÁÅÇç) ù Ü»çÅ ÔË ÇÕ

迹îÅ ù ÕÅð-öòÅ çÅ Çòð¯è ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ

ñÂÆ íð¯Ã¶ Çò¼Ú ÇñÁÅ ÜÅò¶Í ÇÂà ïÅç×Åð Çò¼Ú

ÇòÃÇåzå ÜÅäÕÅðÆ ÃÅÔîä¶ éÔÄ ÁÅÂÆÍ ÚÅð¶

À°é·» é¶ ñ×ÅåÅðåÅ éÅñ ÇÂÃ î¹¼ç¶ ù À°íÅðÆ

ÁÃÄ Çìé» ÇÕö ÇòòÅç ÇòÚ À°ñÇÞÁ»,

ÇÂÇåÔÅÃÕ òÃå±Á» ç¶ éÅñ-éÅñ, ÁÅè¹ÇéÕ

êÅö åzÅÔ-åzÅÔ îÚÆÍ ÇÃ¼Ö Õ½î é¶ ÒÁÅêä¶Ó ç¶ô

ð¼ÇÖÁÅÍ ÇêÛñ¶ ÃÅñ, ÇÂà Ãì¿èÆ ê¶ô-ÕçîÄ

ñ×í× BG-BH ÃÅñ ìÅÁç À°Ãð ðÔÆ ôÔÆçÆ

åÕéÆÕ éÅñ, íÅðåÆ Ôîñ¶ ç¶ ò¶ðò¶ Áå¶ ÷¹ñî

Çò¼Ú, ÒÁÅêä¶ ÔÅÕî»Ó, òñ¯º ÕÆå¶ ÇÂà ÷¹ñî ù

ÕðÇçÁ», ÇÂé·» é¶ ÇÂ¼Õ Õî¶àÆ çÅ ×áé ÕÆåÅ

ïÅç×Åð Óå¶ å» Ö¹ôÆ çÅ ÇÂ÷ÔÅð Õðç¶ Ô», êð

ÇìÁÅéä òÅñÆÁ» üÚÆÁ» ÕÔÅäÆÁ» ê³ÜÅìÆ

Òؼ¬ØÅð¶Ó çÆ Ã¿Ç×ÁÅ Çç¼åÆ Áå¶ Òç¹ôà ïèäÓ

Áå¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÇÕ Ü¶ ô̯îäÆ Õî¶àÆ ÇÂÃ

ÇÂà ïÅç×Åð ç¶ ÁÃñ Çò¼Ú ÒôÔÆç» ç¶ Õðå¼ì

Áå¶ Á³×ð¶÷Æ ÓÚ ÇìÁÅéÆÁ» ÜÅäÍ ç¹éÆÁÅ íð

çÅ ÖÅñÃÅÂÆ òðåÅðÅ òÆ òðåÅÇÂÁÅÍ

êÌÅÜËÕà ù Á¼×¶ éÔÄ å¯ðçÆ å» ÖÅñÃÅ ê³æ, ÇÂÃ

Áå¶ Ã¹ëÇéÁ»Ó çÅ êÌåÆÇì³ì ìä ÃÕä Ãì¿èÆ ÃÅù

Çò¼Ú ÃæÅêå (Çòô¶ôÕð ÇÜÀ±ÇÂô Ô¯ñ¯ÕÅÃà

çðìÅð ÃÅÇÔì Õ¿ ê ñË Õ Ã çÅ Õì÷Å

ïÅç×Åð çÆ À°ÃÅðÆ ÁÅê Õð¶×ÅÍ ÇÂà Ãì¿èÆ, ÇüÖ

׿íÆð Öçô¶ ÔéÍ Ü¶ å» îÆðÆ-êÆðÆ ç¶ ÇéôÅé

ÇîÀ±÷ÆÁî òÅÇô³×àé, âÆ. ÃÆ.) ÇÂÇåÔÅÃÕ

ÁÕå±ìð AIHD å¼Õ íÅðåÆ ë½Ü Õ¯ñ ÇðÔÅ, ÇüÖ

ÇòçòÅé» çÆ Õî¶àÆ çÅ ×áé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, ÇÜé·»

ÃÅÇÔì» ç¶ é÷çÆÕ ÇÂ¼Õ Ô¯ð ×¹ðç¹ÁÅðÅ À°ÃÅð

ïÅç×Åð» (Á¼â-Á¼â Õ½î» çÆÁ» ) çÅ ÁÇèÁËé

ÿ×å» ç¶ ð¯Ô ÃÅÔîä¶ ë½Ü ÇÂ毺 ÔàÆ Áå¶ î¹ó

é¶ ÁÅêäÆ Çðê¯ðà ô̯îäÆ Õî¶àÆ ù ýºêÆÍ ÁÖÆð

Õ¶, À°æ¶ ׯñÕ ð¼Ö Õ¶ êËö ÔÆ ÇÂռᶠÕðé¶ Ôé å»

Õðé ñÂÆ, ÇÂ¼Õ îÅÔð êËéñ çÅ ×áé ÕÆåÅ

Õì÷Å-ÁÕÅñÆÁ» (ô̯îäÆ Õî¶àÆ) ù Çîñ

ô̯îäÆ Õî¶àÆ é¶ ñ¼å» ØóÆÃÇçÁ», ÇÂà êÅö Õ°Þ

ÇÂÔ Õðî ÿ×å» éÅñ èÌ¯Ô ÕîÅÀ°äÅ ÔÆ Ô¯ò¶×Å,

ÜÅò¶ Áå¶ À°Ã 寺 ìÅÁç ÁÖÆðñÅ îÅâñ êðòÅé

Ç×ÁÅÍ Ü¹ÞÅðÈ ç½ð Çò¼Ú ÇÂ¼Õ Ãðì¼å ÖÅñÃÅ BF

Õðé çÅ îé ìäÅ ÇñÁÅÍ

ÇÜà ù ÇÃ¼Ö Ã¿×å» Õç¶ ìðçÅôå éÔÄ

ÕÆåÅ ÜÅò¶Í ÇÂÔ îÅâñ dzéÆ ÇîÔéå å¶

ÜéòðÆ, AIHF ù Ô¯ÇÂÁÅ Áå¶ BI ÁêÌËñ,

íÅò¶º ô̯îäÆ Õî¶àÆ çÆÁ» Ú¯ä» Ô¯ÇÂÁ» ÕÂÆ

Õðé×ÆÁ»Í ìÅçñÇÕÁ» Áå¶ À°Ã ç¶ ÇêÛñ¼×»

çÈðÇçzôàÆ éÅñ ÇåÁÅð Ô¯ò¶ ÇÕ ÃÅñ» éÔÄ ìñÇÕ

AIHF ù ÖÅÇñÃåÅé ç¶ ÁËñÅééÅî¶ éÅñ, ê³æÕ

îÔÆé¶ ìÆå Ú¹¼Õ¶ Ôé êð Áܶ å¼Õ ìÕÅÇÂçÅ ÇÂÃ

çÆ Á×òÅÂÆ Çò¼Ú, ÃÅù éÔÄ ñ¼×çÅ ÇÕ ÜÈé

ÃçÆÁ» ìÅÁç òÆ êËçŠԯ¶ ÇÃ¼Ö AIHD çÅ çðç

Õî¶àÆ é¶ ÇÃ¼Ö Õ½î çÅ ðÅÜÃÆ ÇçôÅ-Çéðç¶ôé

ç¶ ÔÅÀ±Ã çÅ ×áé éÔÄ Ô¯ ÃÇÕÁÅ ÇÕÀ°ºÇÕ

ÓHD ç¶ ÇÂÇåÔÅà éÅñ ÇÂéÃÅë ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ

À°ºÞ ÔÆ ÃîÞ ÃÕä, ÇÜò¶º ÇÜ¿éÅ AIHD ù Á¼ÖÄ

ÕÆåÅÍ êð ÃðÕÅðÆ Â¶Ü¿ÃÆÁ» é¶ ÁÕÅñÆÁ» ù

ÃÇÔÜèÅðÆ î¹¼ç¶ Óå¶ Ã¹êðÆî Õ¯ðà çÅ Õ¯ÂÆ Ãê¼ôà

Ü篺 Áé§çê¹ð ÃÅÇÔì Çò¼Ú C@@ Õð¯ó çÆ ñÅ×å

ò¶Öä òÅñ¶ ÃîÞç¶ ÔéÍ Ü¶ ÇÂÀ°º çÆðØ ÇòÚÅð

éÅ-ÇÃðë ô̯îäÆ Õî¶àÆ Óå¶ ìñÇÕ ê³ÜÅì ÃðÕÅð

ÇçôÅ-Çéðç¶ô éÔÄ ÁÅÇÂÁÅÍ Õ°Þ Ôøå¶ êÇÔñ»,

òÅñ¶ ÖÅñÃÅ ÔËðÆà¶Ü Õ¿êñËÕà çÅ éÕôÅ ÇåÁÅð

éÅñ ÇÕö ÇüචÓå¶ éÔÄ êÔ¹¿ÇÚÁÅ ÜÅò¶×Å å»

Óå¶ òÆ ÕÅì÷ ÕðÅ Çç¼åÅÍ

ô̯îäÆ Õî¶àÆ çÆ òðÇÕ¿× Õî¶àÆ é¶ ÇÂ¼Õ îåÅ

Õðé ñÂÆ, ÿÃÅð êÌÇüè ÁÅðÕÆàËÕà ÇîÃàð î¯ô¶

ÇÂÔ ïÅç×Åð ÃÌÆ çðìÅð ÃÅÇÔì êÇðÕðîÅ Çò¼Ú

íÅðåÆ ÔÅÕî» é¶, ÁÕÅñÆÁ» ðÅÔÄ ÇÂÃ

êÅà ÕÆåÅ ÇÕ B@ îÂÆ å¯º, çðìÅð ÃÅÇÔì Õ¿êñËÕÃ

(ÇÜÃ é¶ ïÔÈçÆÁ» ç¶ Ô¯ñ¯ÕÅÃà ÇîÀ±÷ÆÁî

ÇÂ¼Õ ×¹ðç¹ÁÅð¶ 寺 òè Õ¶, Õ¯ÂÆ Ô¯ð ê̶ðäÅ-

×¼ñ ù ïÕÆéÆ ìäÅÇÂÁÅ ÇÕ ÃÌÆ ÔÇðî³çð ÃÅÇÔì

Çò¼ Ú ôÔÆçÆ ïÅç×Åð çÆ À° à ÅðÆ çÅ Õ¿ î

åÅîÆð ÕÆå¶ Ôé) çÆÁ» öòÅò» ñÂÆÁ» ×ÂÆÁ»

Ãð¯å éÔÄ ìä ÃÕ¶×ÆÍ


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 12

ÜÈé AIHD ç¶ ôÔÆç» ù ×°ðìÅäÆ å¶ ð½ôéÆ çÆ ñ¯Á ÇòÚ ôðè»ÜñÆ

ÜÈé AIHD ÓÚ Ø¼¬ØÅð¶ ç¶ ôÔÆç» ù ôðè»ÜñÆ í¶à Õðç¶ Ô¯Â¶ ëðÆî»à ç¶ ÇÃ¼Ö ëðÆî»à (ìñÇò³çðêÅñ ÇÃ³Ø õÅñÃÅ)-

Ôé, ÇÜà ÇòÚ êzÅêåÆ çÆ Ã³å°ôàÆ å¶ À°ÃçÆ

ÕÆåÆÍ ×°ðç¹ÁÅðÅ êzì³èÕ Õî¶àÆ é¶ Ã¹êðÆî Õ½ºÃñ

ÚóÅÀ°ºÇçÁ» ôÔÅçå» ç¶ ÁÃñÆ îé¯ðæ ù ó×å»

ÖÅÇñÃåÅé ç¶ ôÔÆç» çÆ ïÅç ÇòÚ À°Ãð¶

ÇÔëÅ÷å òÅÃå¶ ÇÂñÅÔÆ ÇÃ¼Ö ëñÃë¶ Áé°ÃÅð

ç¶ ï¯ÜéÅì¼è ôÔÆçÆ ÃîÅ×î» ù ÇÃçÕ éÅñ ÇÃð¶

ÃÅÔîä¶ ð¼ÇÖÁÅÍ

×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ëðÆî»à ÇòÚ ÜÈé AIHD ÇòÚ

ñ×ÅåÅð êÇÔðÅ ç¶äÅ å¶ èðî ç¶ ÁèÆé ðÅÜ çÆ

íÅðå çÆ îé°¼ÖåÅ Çòð¯èÆ ÜÅìð Ü» ÷Åñî

×¼ñ ù ÃðìÀ°Ú ð¼ÖäÅ ÔÆ ÁÃñ ÇòÚ ôÔÆç» çÅ

ÔÕÈîå çÆ çÇÔôåòÅçÆ ë½Ü ç¹ÁÅðÅ ÃzÆ ÔÇðî³Ççð

ùêéÅ ÔË, ÇÜà Óå¶ ÇÃ¼Ö Õ½î é¶ êÇÔðÅ ç¶äÅ ÔËÍ

ÕÇÔðÅ- ïîÅñÆÁÅ ÇòÚ Ãð×ðî Áñ-

î°Ô§îç ÖÅñÅø çÆ ÁÅòÅ÷ ÇòÚ Öìð éôð ÕÆåÆ

ÃÅÇÔì å¶ CG Ô¯ð ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔìÅé ÇòÚ ÕÆå¶

óå ìÅìÅ ÜðéËñ ÇÃ³Ø ÜÆ ÖÅñÃÅ Çí³âð»òÅñ¶,

ÕÅÇÂçÅ çÆ ÃÇÔï¯×Æ ÁÇåòÅçÆ Üæ¶ì§çÆ ôìÅì

×ÂÆ ÔË¢ À°Ã é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÅ é¶

׶ Ô÷Åð» çÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ÇÃ¼Ö éÃñØÅåÆ

íÅÂÆ ÁîðÆÕ ÇóØ, Üðéñ ùì¶× ÇÃ³Ø å¶ Ô¯ð

é¶ ÁîðÆÕÅ òµñ¯º À°Ã ç¶ î°ãñ¶ î˺ìðź ìÅð¶

À°Ã ç¶ ìÅð¶ Ã±Ô ç¶ä òÅñ¶ 鱧 E@ ñµÖ ÁîðÆÕÆ

Õåñ¶ÁÅî ÇòÚ ôÔÆç ԯ¶ Çóػ, ÇóØäÆÁ»,

Ô÷Åð» îÔÅé ÇÃ¼Ö ÃÈðÇîÁ» çÆ Õ°ðìÅéÆ ù ÇÃÜçÅ

ÜÅäÕÅðÆ ç¶ä Ãì§èÆ ÁËñÅé¶ ÇÂéÅîź çÅ îÖ½ñ

âÅñð ç¶ä çÅ ÇÂéÅî ðµÇÖÁÅ ÔË¢ ÇÂà çÅ îÖ½ñ

ì¹÷ð×» å¶ ì¼ÇÚÁ» ù ôðè»ÜñÆ í¶ºà Õðé ñÂÆ

ÕðÇçÁ» íð¯Ã¶ éÅñ Á¼×¶ òèäÅ èðî ç¶ ÁÃñÆ

À°âÅÀ°ºÇçÁź À°Ã ç¶ ÜòÅì ÇòÚ ÁËñÅé ÕÆåÅ

À°âÅÀ°ºÇçÁź À°Ô ÁËñÅé ÕðçÅ ÔË ÇÕ Ü¯ ìðÅÕ

Çòô¶ô çÆòÅé ÃÜŶ ×Â¶Í ÇÂñÅÔÆ ìÅäÆ ç¶

Áðæ» ù êÛÅéä çÆ ÇéôÅéÆ ÔËÍ

ÔË ÇÕ Ü¯ òÆ ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ

úìÅîÅ å¶ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ò¶×Å,

Áñ-ÕÅÇÂçÅ çÆ ÃÇÔï¯×Æ Üæ¶ìç§ Æ ÒôìÅìÓ é¶ ÁîðÆÕÆ ÇÂéÅîź çÅ À°âÅÇÂÁÅ î÷ÅÕ

ÕÆðåé Ô¯Â¶Í Õ°ðìÅéÆ å¶ ôÔÅçå ç¶ Á×ñ¶ êóÅÁ

×°ðç¹ÁÅðÅ êzì³èÕ Õî¶àÆ ò¼ñ¯º êÇÔñ»

ìÅð¶ ñÚéÅ ç¶ò¶×Å, À°Ã 鱧 çà À±°á ÇÂéÅî òܯº

À°Ã 鱧 òÆ ÇÂéÅî ÇçµåÅ ÜÅò¶×Å¢

ÖÇñÃåÅé ìÅð¶ òÆÚÅð» çÆ Ã»Þ ÕðÇçÁ»,

ÕÆåÆ ÇåÁÅðÆ Áé°ÃÅð, çÆòÅé çÆ ÃîÅêåÆ å¯º

Ççµå¶ ÜÅä׶¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ Ü¯ Çòç¶ô î§åðÆ

ÖÅÇñÃåÅé Áë¶Áð÷ Ã˺àð òÅÇô³×àé âÆ.ÃÆ.

ìÅÁç ÇÃ¼Ö Õ½î çÆ êzí±Ã¼åÅ ç¶ ÞÈñç¶ ÇéôÅé

ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé ìÅð¶ ñÚéÅ ç¶ò¶×Å, À°Ã 鱧 ç¯

寺 Çòô¶ô å½ð å¶ ÁŶ âÅ: ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø å¶

ÃÅÇÔì ç¶ æ¼ñ¶ ð¼ìÆ é±ð çÆ Úó·çÆ ÕñÅ ç¶ ÇÚ³é

À±á ÇÂéÅî òܯº Ççµå¶ ÜÅä׶¢

çîçîÆ àÕÃÅñ ç¶ ìÅìÅ çðôé ÇÃ³Ø Ô°ð» ÇÕÔÅ

ð½ôéÆÁ» çÆ ÔÅ÷ðÆ ÇòÚ ÃîÈ³Ô Ã³×å å¶ êzì³èÕ»

ܶÔÅçÆ òËìÃÅÂÆà À°å¶ ÁÇåòÅçÆ Üæ¶ì§çÆ

îÅúòÅçÆÁź éÅñ î°ÕÅìñ¶ ÓÚ ÇÂ¼Õ Ã°ðµÇÖÁÅ ÜòÅé ÔñÅÕ, A@ ÷õîÆ

ÇÕ Â¶éÆ Õ°ðìÅéÆ Õðé 寺 ìÅÁç ôÔÆç» ç¶ Ã¹êé¶

é¶ òÇÔ×°ðÈ ç¶ ÁÅêä¶ ðÈê ÃðÈê ×°ðìÅäÆ ç¶ ÜÅê

Áñ-ôÅìÅì é¶ ÁîðÆÕÅ òµñ¯º À°Ã ç¶ Ãµå î°ãñ¶

À°å¶ êÇÔðÅ ç¶ä éÅñ ÔÆ ôÔÆçÆ ÃîÅ×î ÃÅðÇæÕ

ÕðÇçÁ» ÕðÇçÁ» ÜÈé-Ú¹ðÅÃÆ ç¶ ÖÅÇñÃåÅé ç¶

î˺ìðź Ãì§èÆ Ã±Ô ç¶ä ìÅð¶ îÖ½ñ À°âÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ

Ô¯ ÃÕç¶ ÔéÍ ÁÅêä¶ ÇéôÅé¶ ò¼ñ òèäÅ ÔÆ

ôÔÆç» ù ïÅç ÕðÇçÁ» ÖÅÇñÃåÅé çÆ ìÖÇôô

ÔË¢ ÇÂà ÁÅâÆú ÇòÚ ôìÅì ç¶ î¯ãÆ î˺ìð ëÅúç

êzÅêåÆ Ô°³çÆ ÔËÍ ðÅÔÆ ÇéôÅé¶ ò¼ñ òèç¶ Ü»ç¶

ñÂÆ ÁðçÅà ì¶éåÆ ÕÆåÆ å¶ ì¯ñ¶ ï ÇéÔÅñ ç¶

ÔéÍ éò¶º ê»èÆ ÕÅðò» ÇòÚ Çîñç¶ Ü»ç¶ Ôé å¶

ÜËÕÅÇðÁ» å¶ ÖÅÇñÃåÅé Ç÷¿çÅìÅç ç¶ ÁÕÅô

ÇÂ³Ü ÇÂÔ ê˺ⶠÕç¶ éÅ î¹¼Õä òÅñÅ ê³è ìä Ü»ç¶

×°³ÜÅÀȺ éÅÔÇðÁ» éÅñ ÃîÅ×î çÆ ÃêÅêåÆ

Òî˺ AH اචêÖÅé¶ ÓÚ ÇìåÅÀ°çÅ ÔźÓ- ÜËðÅî ðî¶ô

ÇÃÁÅàñ ¶ðƶ Çò¼Ú ÓHI 寺 Úñ¶ ÁÅ ðÔ¶ å°ÔÅⶠÁÅêä¶ êÌÅêðàÆ âÆñð

Parmjit S. Khaira êðîÜÆå ÇÃ³Ø ÖÇÔðÅ

Specializing in Commercial & Residential Real Estate

×ïÅ- ÇìÔÅð ç¶ ×ïÅ Ç÷ñ·¶ ç¶ ìñæÅð ܧ×ñ ÓÚ îÅúòÅçÆÁź éÅñ ԯ¶ î°ÕÅìñ¶ Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ÃÆ. ÁÅð. êÆ. ÁËë. ÜòÅé îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ Áå¶ A@ Ô¯ð ÷ÖîÆ Ô¯ ׶¢ ÃÆ. ÁÅð. êÆ. ÁËë. ç¶ âÆ. ÁÅÂÆ. ÜÆ. À°î¶ô Õ°îÅð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Þóê Çò¼ Ú Û¶ ð ð µÇÖÁÅ ÕðîÆÁź çÅ ÇÂîÅîק Ü êzÅÇÂîðÆ ÔËñæ Ã˺àð Çò¼Ú ÇÂñÅÜ Úµñ ÇðÔÅ ÔË

éòƺ ÇçµñÆ- ï¯ÜéÅ ÕÇîôé ç¶ êÖÅÇéÁź

ÜçÇÕ ÇÂÕ ÜòÅé ðÅܱ à¯ê¯ 鱧 ÔËñÆÕÅêàð ðÅÔƺ

Óå¶ CE ñµÖ ð°ê¶ 寺 òµè ðÅôÆ ÖðÚ Õðé Ãì§èÆ

×ïŠ寺 ÇÂñÅÜ ñÂÆ êàéÅ ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ

Úµñ ðÔ¶ ÇòòÅç çðÇîÁÅé Õ¶ºçðÆ î§åðÆ ÜËðÅî

ÔË¢ ÇÂÕ Ô¯ð ððµÇÖÁÅ ÕðîÆ é±§ ×ïÅ ç¶ ÇÃÔå

ðî¶ô é¶ ÁµÜ ÇòÁ§× íð¶ Á§çÅ÷ ÓÚ ÇÕÔÅ ÇÕ Òî˺

Õ¶ºçð ÓÚ çÅÖñ ÕðÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢

åź Ö°ç Ççé ÒÚ ÕðÆì AH اචêÖÅé¶ ÓÚ ×°÷ÅðçÅ

ÃzÆ Õ°îÅð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ î°ÕÅìñ¶ ÓÚ

ÔźӢ ÃzÆ ÜËðÅî ðî¶ô ܯ 궺ⱠÇòÕÅà Áå¶ êÆä

ÁËâÆôéñ ÁËÃ. êÆ. ô§í± êzÃÅç Áå¶ ÃêËôñ

òÅñÅ êÅäÆ Áå¶ ÃËéÆà¶ôé î§åðÅñ¶ çÅ Õ§îÕÅÜ

àÅÃÕ ë¯ðà çÅ ÇÂÕ ÜòÅé òÆ ÷ÖîÆ Ô¯ ׶ Ôé¢

ç¶Öç¶ Ôé, é¶ ÇÕÔÅ Òî¶ðÅ î§éäÅ ÔË ÇÕ ÃÅâ¶

À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ Ü§×ñ ÓÚ îÅúòÅçÆÁź ç¶ Üî·Åº

ÃÅÔîä¶ Áçå°Çñå Ö°ðÅÕ Áå¶ êÖÅÇéÁź ç¶ ç¯

Ô¯ä çÆ Ã±Ô Çîñä Óå¶ ÃÆ. ÁÅð. êÆ. ÁËë. çÆ

òµâ¶ î°µç¶ Ôé ܯ ÇÂÕ¯ Çõն ç¶ ç¯ êÇÔñ± Ôé¢Ó

Õ¯ìðÅ ìàÅñÆÁé, ÁËÃ. àÆ. ÁËë. Áå¶ ×ïÅ ê°ñÆÃ

ÒíÅò¶ î˺ îéð¶×Å, êzèÅé î§åðÆ ×zÅîÆä ÃóÕ

é¶ ÃźÞÅ Áêð¶ôé ÇòµÇãÁÅ ÃÆ¢ îÅúòÅçÆÁź é¶

ï¯ÜéÅ, êÆä òÅñÅ êÅäÆ ÁÅÇç ï¯ÜéÅòź çÅ

ððµÇÖÁÅ ÕðîÆÁź Óå¶ íÅðÆ ëÅÇÂÇð§× ÕÆåÆ Áå¶

Õ§î ç¶ÖçÅ Ôź êð î˺ ÁÅêäÅ Ç÷ÁÅçÅåð Ãîź

ìÅð±çÆ Ã°ð§×ź ðÅÔƺ ÕÂÆ èîÅÕ¶ ÕÆ嶢 î°ÕÅìñÅ

êÖÅé¶ ÓÚ ìåÆå ÕðçÅ ÔźӢ

Ãò¶ð¶ F òܶ ô°ð± Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ÁËÃ. ÁËÃ. êÆ.

ÇÂæ¶ ÃîÅ×î ç½ðÅé À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Òî¶ð¶

×ïÅ Õ°îÕ ñË Õ¶ î°ÕÅìñ¶ òÅñÆ æź êÔ°§Ú¶ Áå¶

Óå¶ ïÕÆé Õð¯, BD اÇàÁź ÓÚ¯ AH اචî˺ êÖÅé¶

ê°ñÆÃ ç¶ ÁÅÂÆ ÜÆ Áêð¶ôé ÁÇîå Õ°îÅð òÆ

(î°µç¶) Óå¶ ìåÆå ÕðçÅ ÔźӢ

êàéŠ寺 À°æ¶ êÔ°§Ú ׶ Ãé¢

dzâÆÁÅéÅ Ãà¶à ÓÚ ê³ÜÅìÆÁ» çÅ îÅä, ×ðÆéò¹¼â çÆ ôÅé

Comfort Suites in Astoria OR. 75 Suites and

Asking Price $5,500.000

Homewood suites in Hilton Fairfield CA 85 suites and

Asking Price $12,750.000

òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯:

êðîÜÆå ÇÃ³Ø ÖÇÔðÅ

Cell: 206-818-3708 Email: PARMJK@MSN.COM

Providing Real Estate Services in Washington and Oregon

Desi Bazar

Proudly Service all Indian & Pakistani Community * Ôð åð·» çÆ îÇáÁÅÂÆ çÅ ÁÅðâð ñËºç¶ Ô»Í ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì * ÇÂæ¶ å°ÃÄ ìËá Õ¶ Ãî¯Ã¶, Çà¼ÕÆ, Û¯ñ¶ íàÈð¶, Áå¶ êÅðàÆÁ» ñÂÆ îÃÅñÅ â¯ÃÅ Áå¶ Ô¯ð ÕÂÆ ÃéËÕ» çÅ ÁÅé§ç ÃêËôñ ÇâÃÕÅÀ±ºà îÅä ÃÕç¶ Ô¯Í 916 E. Main Street #118, Greenwood, IN, 46143

Cell: 317-640-1100 Cell: 317-702-8049 PH: 317-888-2040 We are open 7 days a week 9am to 9pm


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 13

êÅòé ÃðÈê» çÆ ì¶ÁçìÆ Õðé òÅñ¶ ðÅÜÃæÅé ç¶ ÃÈðÜî¹éÆ ÃÅè çÅ Çå§é ÇÃ¾Ö é½ÜòÅé» ò¾ñº¯ Õåñ ÔùîÅé×ó·- ÃzÆ ×¹ðÈ ×z§æ ÃÅÇÔì ç¶ êÅòé

寺 ÜÅäÈ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ Üæ¶çÅð ìñò§å

ÃðÈê» çÆ ì¶ÁçìÆ Õðé ç¶ ç¯ô» çÅ ÃÅÔîäÅ Õð

ÇÃ§Ø é§ç×ó·, Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ ×¹ðìÚé ÇçØ

ðÔ¶ ðÅÜÃæÅé ç¶ êÆñÆÁ» ì§×» ÇÂñÅÕ¶ ç¶ Ç¾Õ

Áå¶ Ãz¯îäÆ ×¹ðç¹ÁÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé

â¶ð¶ ç¶ îÔ§å ù Çå§é ÇÃ¾Ö é½ÜòÅé» ò¾ñ¯º

Üæ¶çÅð ÁòåÅð ÇÃ§Ø î¾Õó ò¾ñ¯º ÇÂà ØàéÅ çÅ

ÇÕðêÅé» éÅñ Õåñ Õð ç¶ä çÅ ÃîÅÚÅð êzÅêå

ÃÖå é¯Çàà ñºËÇçÁ» ðÅÜÃæÅé ÃðÕÅð ù ç¯ôÆÁ»

Ô¯ÇÂÁÅ þÍ êzÅêå Ô¯ÂÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð À¹Õå

ÇÖñÅë ÃÖå ÕÅðòÅÂÆ Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ

ÃÅè ù Õåñ Õðé 寺 ìÅÁç ÇÂÔ Çå§é¶ ÇþÖ

ÃÆÍ ÇÂà Óå¶ ÔÇðÁÅäÅ Áå¶ ðÅÜÃæÅé çÆ ê¹ñÃ

é½ÜòÅé Ö¹ç ÔÆ ðÅÜÃæÅé ê¹Çñà կñ ê¶Ã Ô¯ ׶

ò¾ñ¯º ÕÆåÆ ×ÂÆ åëåÆô 寺 ìÅÁç êÆñÆÁ» ì§×»

ÔéÍ êÆñÆÁ» ì§×» ÇÂñÅÕ¶ ç¶ ðÇÔä òÅñ¶ ÜÃò§å

(ðÅÜÃæÅé) ç¶ ÇÂ¾Õ â¶ð¶ ç¶ îÔ§å ÃÈðÜî¹éÆ ù

ÇÃ§Ø ÖÅñÃÅ é¶ ç¾ÇÃÁÅ þ ÇÕ Ãò¶ð¶ ÕðÆì çÃ

ç¯ôÆ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ À¹Ã Ã ÀÕå ÃÅè é¶

òܶ Çå§é ÇÃ¾Ö é½ÜòÅé» êÆñÆÁ» ì§×» (ðÅÜÃæÅé)

ðÅÜÃæÅé ê¹Çñà կñ î§ÇéÁÅ ÃÆ ÇÕ â¶ð¶ ç¶ Õìܶ

é¶ó¶ ÃÈðÜî¹éÆ ç¶ â¶ð¶ Óå¶ êÔ¹§Ú¶ Áå¶ À¹Ôé» é¶

ù ñË Õ¶ À¹Ã ò¾ñ¯º ÔÆ ÇÂÔ êÅòé ÃðÈê éÇÔð Çò¾Ú

â¶ð¶ ç¶ îÔ§å ÃÈðÜî¹éÆ À¹êð ÇÕðêÅé» éÅñ ÔîñÅ

ù¾à¶ ׶ ÃéÍ ÇÂö îÅîñ¶ ç¶ Ãì§è Çò¾Ú ÔÇðÁÅäÅ

Õð Çç¾åÅÍ ÇÂà Ôîñ¶ Çò¾Ú¯º îÔ§å é¶ í¾ÜÕ¶ ÜÅé

çÆ ê¹ÇñÃ é¶ ÃÈðÜî¹éÆ ÇÖñÅë èÅðÅ BIE ¶ Áå¶ ÔÃêåÅñ Çò¼Ú êÂÆ ÃÈðÜî¹éÆ ÃÅè çÆ ñÅô

ìÚÅÀ¹ä çÆ Õ¯Çôô òÆ ÕÆåÆ, êð À¹Ôé» Çå§é» é¶ Ø¶ð Õ¶ ÃÈðÜî¹éÆ ù ÇÕðêÅé» éÅñ Õåñ Õð

òðéäï¯× þ ÇÕ ìÆåÆ AC ëðòðÆ ù ÔÇðÁÅäÅ

Çç¾åÅÍ ÔîñÅ Õðé òÅñ¶ ÇÂÔ Çå§é¶ ÇÃ¾Ö é½ÜòÅé

ðÅÜ ÓÚ êËºç¶ å¶ÜÅ Ö¶óÅ îÅÇÂéð çÆ à¶ñ 寺 ǾÕ

ÃÈðÜî¹éÆ ù Õåñ Õðé 寺 ìÅÁç Ö¹ç ÔÆ êÆñÆÁ»

ì¯ðÆ Çò¾Ú ì§ç ÃzÆ ×¹ðÈ ×z§æ ÃÅÇÔì ç¶ ÚÅð êÅòé

ì§×» ê¹Çñà æÅä¶ Çò¾Ú ê¶ô Ô¯ ׶ ÔéÍ

ÃðÈê Çîñ¶ ÃéÍ ÔÇðÁÅäÅ çÆ ÇÃ¾Ö Ã§×å ò¾ñ¯º

AEC ¶ åÇÔå î¹Õ¼çîÅ çðÜ ÕðÕ¶ À¹Ã ù ܶñ·

Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ ×¹ðìÚé ÇÃ§Ø ù ÃÅðÆ ØàéÅ

òÆ í¶Ü Çç¾åÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ

ÕôîÆð î°µç¶ Óå¶ ÃñÅÔ±çÆé é¶ ÇçµåÆ êÅÇÕ é±§ èîÕÆ ÇÕÔŠܶÔÅçÆÁź 鱧 Ãîðæé ì§ç ÕÆåÅ åź Çõචí°×åä¶ êËä׶

ðÅÜÃæÅé ê¹Çñà կñ ÇÂÔé» é½ÜòÅé» é¶

ÇÂà ØàéÅ Ãì§èÆ ç¾Ã¶ ÜÅä Óå¶ åÖå ÃÆz çîçîÅ

ÁÅêäÆ êÇÔÚÅä éÇקçð ÇÃ§Ø òÅÃÆ ôÇÔäÅ,

ÃÅÇÔì ç¶ Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ ìñò§å ÇÃ§Ø é§ç×ó

×¹ðöòÕ ÇÃ§Ø òÅÃÆ èÈðÕ¯à Áå¶ Çéðîñ ÇçØ

ò¾ñ¯º í¶Ü¶ ׶ ê§Ü ÇêÁÅÇðÁ» ðÅÔƺ ÃÅðÆ ÃÇæåÆ

ÃðÕÅð 鱧 ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶Õð ÇÂÃñÅîÅìÅç é¶ ÕôîÆð Çò¼Ú ÜÔÅçÆÁź 鱧

òÅÃÆ ÖðñÆÁ» (ðÅÜÃæÅé) ò¾Ü¯º ç¾ÃÆ þÍ ÇÂæ¶

çÅ ÜÅÇÂÜÅ ñË Õ¶ ÃzÆ ÁÕÅñ åÖå ÃÅÇÔì ç¶

Ãîðæé ç¶äÅ ì§ç ÕÆåÅ åź ÇÂÃ ç¶ êÅÇÕÃåÅé 鱧 Çõචí°×åä¶ êËä׶¢ ÃñÅÔ±çÆé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü§î± å¶ ÕôîÆð ÇòÚ ÜµÔÅçÆ êÅÇÕÃåÅé çÆ ñóÅÂÆ

ê¶â ÇéÀ±÷ 鱧 òÆ Ü°ðî ç¶ Ø¶ð¶ Çò¼Ú ÇñÁźçÅ ÜÅò¶ : Õ°ðô Ë Æ

ñó ðÔ¶ Ôé¢ À°Ã é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ ÕôîÆð ÇòÚ êÅÇÕÃåÅé çÆ Ü§× ñó ðÔ¶ Ôź Áå¶ Ü¶Õð ÃÅâÆ ÔîÅÇÂå ì§ç ÕÆåÆ åź êÅÇÕÃåÅé ç¶ Á§çð ÔÆ ñóÅÂÆ ñóÆ ÜÅò¶×Æ¢ À°Ô êÅÇÕÃåÅé ÃÇæå ܶÔÅçÆ Ã§×áéź ç¶ Ãî±Ô î°åÅÇÔçÅ ÜÔÅç Õ½ºÇÃñ çÅ òÆ î°ÖÆ ÔË¢ À°Ã é¶ ÒÁðì ÇéÀ±÷Ó éÅñ ÇÂÕ

éòƺ ÇçµñÆ- î°µÖ Ú¯ä ÕÇîôéð òܯº ÁÔ°çÅ Ûµâä 寺 ìÅÁç

î°ñÅÕÅå ÇòÚ íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚÕÅð Ô¯ÂÆ ÕÂÆ ×¶ó çÆ ×µñìÅå

ÁËÃ.òÅÂÆ. Õ°ðËôÆ é¶ À°îÆç êz×à ÕÆåÆ ÔË ÇÕ ÁÅ÷Åç Áå¶ ÇéðêµÖ

Áå¶ Çëð Ü§î± å¶ ÕôîÆð ÇòÚ åäÅÁ ÇòÚ ÁÅÂÆ ÕîÆ çÅ ÔòÅñÅ Çç§ç¶ ԯ¶

Ú¯äź ñÂÆ òµâ¶ õåð¶ òܯº À°íð¶ ê¶â ÇéÀ±÷ 鱧 Ü°ðî ç¶ Ø¶ð¶ ÇòÚ

ÇÂÔ ÇàµêäÆ ÕÆåÆ¢ ÃñÅÔ±çÆé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå éÅñ ôźåÆ êzÇÕÇðÁŠ鱧

ÇñÁźçÅ ÜÅò¶×Å¢ Ú¯ä ÕÇîôé ÇòÚ Û¶ ÃÅñ ê±ð¶ Õðé 寺 ìÅÁç Õ°ðËôÆ é¶ ç¯ çÔÅÕ¶ 寺 ìÕÅÇÂÁÅ ê¶ Ú¯ä ðèÅðź ìÅð¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô À°îÆç Õðç¶

ÇÂÃñÅîÅìÅç- ܶÔÅçÆ Ã§×áé ÇÔ÷ì°ñ î°ÜÅÔçÆé ç¶ Ãð×äÅ ÃÂÆç ÃñÅÔ±çÆé é¶ êÅÇÕÃåÅé

Õ°ðô Ë Æ

Ôé ÇÕ Û¶åÆ ÔÆ ÁÃñÆÁå ÇòÚ ìçñ ÃÕä׶¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ Õ°Þ á¯Ã Õçî Ú°µÕ¶ ÇÜà çÅ øÅÇÂçÅ ÇîÇñÁÅ ÔË¢ À°é·Åº çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ ÁÃƺ ê¶â ÇéÀ±÷ À°µå¶ ÕÅì± êÅÀ°ä Çò¼Ú ÕÅîïÅì ðÔ¶ Ôź¢ Õ°ðËôÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ Ú¯ä ðèÅðź çÆ ÇÃøÅðô ÕÆåÆ ÔË å»ÇÕ ê¶â ÇéÀ±÷ 鱧 Ü°ðî ç¶ Ø¶ð¶ Çò¼Ú ð¼ÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕ¶¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Ã°èÅðź ìÅð¶ îåÅ Áµ×¶ òèä éÅñ îÔµåòê±ðé Õçî Ú°µÇÕÁÅ ÜÅò¶×Å¢ ÁÅêä¶ ÕÅðÜÕÅñ 鱧 Ú°ä½åÆê±ðé ç¼ÃÇçÁź Õ°ðËôÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº é¶ Ã§ÇòèÅé òñ¯º Çç¼åÆ ×ÂÆ Ç÷§î¶òÅðÆ åÇÔå ñ¯Õź çÅ íð¯ÃÅ Áå¶ òµâÆÁź Ç÷§î¶òÅðÆÁź ÇéíÅÂÆÁź¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ñ¯Õź ç¶ Ãîðæé 寺 ìöËð Ú°é½åÆÁź çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ Áçíò ÃÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ B@@I ÇòÚ Ú¯ä ÕÇîôéð òܯº Ú¯äź ÇòÚ ÇéíÅÂÆ ×ÂÆ À°é·Åº çÆ ÇâÀ±àÆ ïÅç×Åð ðÔÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº ç¶ ÕÅðÜÕÅñ ÓÚ AA ðÅÜź Çò¼Ú ÕðòÅÂÆÁź ×ÂÆÁź Ú¯äź Áêä¶ ÁÅê ÓÚ ÇÂ¼Õ î°ôÕñ ÕÅðÜ ÃÆ, êð Çëð òÆ Ú¯äź ôźåÆê±ðé, ÇéðêµÖ Áå¶ ÁÅ÷ÅçÅéÅ åðÆÕ¶ éÅñ ÕðòÅÂÆÁź ×ÂÆÁź¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ Ú¯äź ÇòÚ êËö Áå¶ åÅÕå çÆ òð寺 鱧 ð¯Õä ÓÚ òÆ ÕÅîïÅì ðÔ¶ Áå¶ ÇÂö åð·Åº ê¶â ÇéÀ±÷ ìÅð¶ òÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Ú¯ä ðèÅðź 鱧 ñÅ×± Õðé çÅ Ççé ç±ð éÔƺ¢ ÁÅçðô Ú¯ä ÷Åìå¶ ìÅð¶ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà éÅñ Ú¯ä êzì§è Çò¼Ú ÕÅøÆ îçç ÇîñçÆ ÔË¢

Dave Surveillance Company Quality & Affordable Surveillance Systems

Attention business Owners: Watch your business from anywhere in the world. * Computerized DVR Systems for 4,8,16,32, 64 Cameras * Digital Video Recording * Easy to use Computer Program * IR Night Vision, Color day/night, Dome Night One Year Warranty Vision PTZ Camera, License Plate Reader, Interface

Professional Installation Anywhere in California and Follow-up Service We Offer special plans to create the optimum security system for your business

Contact: Jani @ (559) 786-0433 Exeter, CA 93221 Email: davesureveillance@gmail.com

ñË Õ¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ éò¶º ð°µÖ 寺 À°Ô ÇéðÅô Áå¶ ×°µÃ¶ ÇòÚ Ôé¢ ÇÂæ¶

ÇÔ÷ì°ñ î°ÜÅÔçÆé

ÁõìÅðź ÇòÚ êzÕÅÇôå õìðź ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÃÆ íÅðå éÅñ Ãì§èź 鱧 ÁÅî òð×Å ìäÅÀ°ä 鱧 ñË Õ¶ êÅÇÕÃåÅé çÆ ÇÃÁÅÃÆ ñÆâðÇôê ç¶ ð°Ö ÇòÚ ÁÅÂÆ åìçÆñÆ å¯º ÕôîÆðÆ ÁÅ×± ÔËðÅé Ôé¢

ÁÅêäÅ ÕðËÇâà áÆÕ ÕðòÅú

We have helped our clients remove questionable negative items, including**

Collection Late Payments Charge Offs Bankruptcies Repossessions Foreclosure Inquiries Leins Judgements One Year Credit repair program that can bring you back on track. Our Lump some plan comes with the refund option. Signup, sit back and relax, we will work hard to bring you back on track.

Ô¹ä å°Ãƺ ÁÅêä¶ ÕðËÇâà ù ÇÂ¼Õ ÃÅñ Çò¼Ú áÆÕ ÕðòÅ ÃÕç¶ Ô¯, ÕÆîå ìÔ¹å ÔÆ òÅÜì

Credit Year P.O. Box 2434 Lynnwood WA 98036 Tel:425-224-5244 Fax: 425-615-7177

Email:info@credityear.com Web:www.credityear.com www.facebook.com/credityear

NEW WAY

FOREIGN EXCHANGE MONEY LTD. • Good Rates • Fast & Reliable Service

“¢¡Ê’, „Á⁄¶ÀÊ •Ã ÁŒ˜‹Ë “Ò‚ ÷¡À ¡ù ◊¢ªflÊ©À ‹® ”Ê‚≈ ‚⁄Áfl‚ •ã flœË¶ ⁄≈ ‹ÒÀ ‹® ≈ù«Ê ©»◊È» flÊ‹ ãÈ‹Ë áÊ‹ •˜¡ „Ë ‚¢“⁄∑ ∑⁄Û˚ Ph: 604.597.5064 Cell: 604.760.7257 Toll Free:1.866.228.7320 Email: tuli_narinder@yahoo.ca 12040-68Ave, Surrey, BC.


Ç

June 13-June 19/2012

ÁÅìÅçÆ ÓÚ òÅèÅ èðåÆ çÆ Ô¯ºç ñÂÆ òÆ ÖåðéÅÕ

The Charhdi Kala 14

ñËÇéé çÆ ç¶Ô 鱧 HH ÃÅñź ìÅÁç çøéÅÀ°ä çÆ ÇåÁÅðÆ

ñËÇéé

òñÅçÆîÆð ê°Çåé ç¶ ÁÇå é÷çÆÕÆ î§ÇéÁÅ

Ôð ÷ð±ðÆ ðÆå çÅ êÅñä ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å å¶ À°Ã

òÅÇô³×àé- ÁÅìÅçÆ ÇòÚ òÅèÅ èðåÆ ù

ÜźçÅ ÔË, Áé°ÃÅð ñËÇéé 鱧 ôÅéçÅð ã§× éÅñ

鱧 Çòô¶ô ÃðÕÅðÆ ÃéîÅé Çç¼åÅ ÜÅò¶×Å¢ÓÓ ÇÂÃ

ÁÇÜÔÆ åìÅÔÕ°³é ÃÇæåÆ ò¼ñ ÇñÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÜæ¶

Á§Çåî ÇòçÅÇÂ×Æ ÇçµåÆ ÜÅäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ Çç

ÇîÀ±÷ÆÁî 鱧 ïòÆÁå Ã§Ø ç¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ

À°Ô ÃÅðÆÁ» éÃñ» Öåî Ô¯ ÜÅä×ÆÁ» ÇÜé·» Óå¶

â¶ÁñÆ î¶ñ çÆ ÇÂÕ Çðê¯ðà Áé°ÃÅð ñËÇéé çÆ

ÇîÀ±÷ÆÁî ÇòÚ ìçñä çÆ åÜòÆ÷ ÔË¢

ÃÅâÅ ÜÆòé Çéðíð ÔËÍ Ö¯ÜÕÅð» é¶ ÇÂà ÇòéÅô

ǵÛÅ î°åÅìÕ À°Ã 鱧 ÇÂÕ ÁÅî Õìð ÇòÚ

ÕÇîÀ±ÇéÃà ÁÅ×± ÃàÅÇñé ç¶ Ô°Õî Óå¶ ñËÇéé

ñÂÆ êÅäÆ, ܳ×ñ Áå¶ Ö¶åÆ ï¯× ÷îÆé çÆ

çëéÅÀ°ä çÅ ÁËñÅé ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ,

çÆ ÇîzåÕ ç¶Ô 鱧 Ãźí Õ¶ ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ñËÇéé

ÒÒÇÂéÕñÅìÆ ÁÅ×± ñËÇéé 鱧 çëéÅÀ°ä ñÂÆ

çÆ î½å EC ÃÅñ çÆ À°îð ÓÚ AIBD ÓÚ Ô¯ÂÆ ÃÆ¢

ç¹ðòð寺 ù Ç÷³î¶òÅð áÇÔðÅÇÂÁÅ ÔËÍ Òé¶ÚðøÓ

ñ§âé- ÃÅìÕŠïòÆÁå ï±éÆÁé ç¶ ìÅéÆ

ðÃÅñ¶ ÇòÚ ÇÂÕ ñ¶Ö ÇòÚ àÆî é¶ ÇÚåÅòéÆ Çç¼åÆ

ÁÅ×± òñÅçÆîÆð ñËÇéé çÆ ç¶Ô 鱧 Ô°ä HH ÃÅñ»

ÔË ÇÕ èðåÆ ÁÇÜÔÆ ÃÇæåÆ ò¼ñ ò¼è ðÔÆ ÔË ÇÜæ¶

ìÅÁç çëéÅÀ°ä çÆÁź ÇåÁÅðÆÁź ÁÅð§í

ò¼âÆ Ç×äåÆ ÇòÚ éÃñ» Öåî Ô¯ä×ÆÁ» Áå¶

ÇçµåÆÁź ×ÂÆÁź Ôé¢ ÇÂà ÇÂéÕñÅìÆ ÁÅ×± çÅ

êËÇðÃ- ëñÃåÆé ç¶ ðÅôàðêåÆ îÇÔî±ç

çï°Õå ðÅôàð çÆ ê±ðÆ î˺ìðÆ ÔÅÃñ Õðé çÆ

ÇîzåÕ ÃðÆð ð±Ã çÆ ðÅÜèÅéÆ îÅÃÕ¯ çÆ ð˵â

ÁµìÅÃ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Ü¶ À°é·Åº ç¶ î°ñÕ çÆ

ëñÃåÆé çÆ Õ¯Çôô ÃñÅîåÆ Õ½ºÃñ ÇòÚ éÅÕÅî

ÃÕ° Á Ë ð ÇòÖ¶ ñ¯ Õ Åº ç¶ çðôéź ñÂÆ Ç¼ Õ

ÇÂÃðÅÇÂñ éÅñ ×µñìÅå î°ó ô°ð± éÔƺ Ô°§çÆ åź

Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà 鱧 ÃñÅîåÆ Õ½ºÃñ ç¶ AE

ÇîÀ±÷ÆÁî Çò¼Ú Ãźí Õ¶ ðµÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢

À°Ô ëñÃåÆé ñÂÆ Ã§ï°Õå ðÅôàð ÇòÚ ×Ëð-

ÓÚ¯º I î˺ìðź çÆ ÷ð±ðÆ ÔîÅÇÂå ÔÅÃñ éÔƺ Ô¯ÂÆ

ð±Ã ç¶ ÃÇíÁÅÚÅðÕ îÅîÇñÁź ç¶ î§åðÆ

î˺ìð òÅñÅ ð°åìÅ î§× ÃÕç¶ Ôé¢ ×½ðåñì ÔË ÇÕ

ÃÆ¢

òñÅçÆîÆð î¶ÇçéÃÕÅÂÆ, ÇÜà 鱧 ðÅôàðêåÆ

ëñÃåÆé é¶ À°ç¯º åÕ ÇÂÃðÅÇÂñ éÅñ ×µñìÅå

ÃzÆ ÁµìÅÃ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº çÅ î°ñÕ

Õðé 寺 éÅºÔ ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ ÔË Ü篺 åÕ ÇÂÃðÅÇÂñ

ÒòËàÆÕé å¶ ÃÇòà÷ðñ˺âÓ òÅº× ÁÅêä¶ ñÂÆ

òµñ¯º êµÛîÆ ÇÕéÅð¶ ÇòÚ éòÆÁź ïÔ±çÆ ìÃåÆÁź

×Ëð-î˺ìðÆ ð°åìÅ î§×¶×Å¢ ç±Ü¶ êÅö ÁîðÆÕÅ é¶

òèÅÀ°äÆÁź ì§ç éÔƺ ÕÆåÆÁź ÜźçÆÁź¢

ëñÃåÆé 鱧 ê±ðÆ î˺ìðÆ ç¶ä çÆ ÇÕö òÆ Õ¯Çôô

Õ°Þ ÁÇÜÔ¶ ìçñÅÁ Ô¯ä׶ ܯ ÇêÛñ¶ AB,@@@ ÃÅñ» 寺 éÔƺ ԯ¶ ÔéÍ ÒñÅÂÆò ÃÅdzÃøÓ çÆ õìð î¹åÅìÕ Ö¯Ü ç¶ ñ¶ÖÕ ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ ïÈéÆòðÇÃàÆ ç¶ Á˺àéÆ ìÅðé¯ÃÕÆ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÇÂà ÃçÆ ç¶ ÁÖÆð åÕ èðåÆ çÅ ðÈê ìÔ°å ìçñ ÜŶ×ÅÍ

NEW WAY

FOREIGN EXCHANGE MONEY LTD. • Good Rates

• Fast & Reliable Service

“¢¡Ê’, „Á⁄¶ÀÊ •Ã ÁŒ˜‹Ë “Ò‚ ÷¡À ¡ù ◊¢ªflÊ©À ‹® ”Ê‚≈ ‚⁄Áfl‚ •ã flœË¶ ⁄≈ ‹ÒÀ ‹® ≈ù«Ê ©»◊È» flÊ‹ ãÈ‹Ë áÊ‹ •˜¡ „Ë ‚¢“⁄∑ ∑⁄Û˚ Ph: 604.597.5064 Cell: 604.760.7257

çïÕ° å ðÅôàð ÇòµÚ ×Ëð-î˺ìð çÅ ð°åìÅ î§×׶ Å ëñÃåÆé: ÁµìÅÃ

çµÃäï¯× ÔË ÇÕ ìÆå¶ ÃÅñ Ãå§ìð ÇòÚ

鱧 òÆ௠Õð ç¶ä çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢

ÕðéËñ ÇÃ³Ø ÕËñ ù ÇîñÆ ñ×í× AE îÔÆé¶ çÆ Ã÷Å ÇÃÁÅàñ, òÅÇô³×àé (Úó·çÆ ÕñÅ ÇìÀ±ð¯)- ÁîðÆÕÅ çÆ ÁçÅñå Çò¼Ú îé°¼ÖÆ åÃÕðÆ ç¶ ç¯ô» çÅ ÃÅÔîä¶ Õð ðÔ¶ À°µØ¶ ÕÅñîéòÆà Áå¶ ÇÃÁÅàñ çÆ î³éÆ-êzî³éÆ ôÖÃÆÁå ÕðéËñ ÇÃ³Ø ÕËñ é¶ ÁçÅñå Çò¼Ú ÁÅêäÅ ÷°ðî ÕìÈñ Õð ÇñÁÅ ÔË, ÇÜà ÕðÕ¶ EG ÃÅñÅ ÕËñ ù îÅäï¯× ÁçÅñå é¶ AE îÔÆé¶ ÕËç çÆ Ã÷ŠùäÅÂÆ ÔËÍ ÕËñ ç¶ éÅñ ÇÂà ×ð°¼ê ç¶ ç¯ Ô¯ð î˺ìð» ðÇܳçð íÅÂÆ À°ðë îÅÂÆÕ

Toll Free:1.866.228.7320

êà¶ñ Áå¶ ìÆ. ÃÆ. ç¶ ðÇÔä òÅñ¶ îéÜÆå ÇÃ³Ø À°ðë ðÅÜ è¹¼×Å é¶ òÆ

Email: tuli_narinder@yahoo.ca 12040-68Ave, Surrey, BC.

ÁÅêä¶ ÷°ðî ÕìÈñ ñ¶ ÔéÍ ÇÂé·» Ãí é¶ ÁçÅñå Çò¼Ú î³ÇéÁÅ ÔË ÇÕ À°Ô êËö ñË Õ¶ ÕËé¶âÅ çÅ ìÅðâð àêÅÀ°ºç¶ ÃéÍ

ÕðéËñ ÇÃ³Ø ÕËñ

“Ayur Healing Inc” ܯ êÇÔñ» “Original Herblex Products” ç¶ é»Á éÅñ îôÔÈð ÃÆ Ô¹ä ð¶ÖÅ ÜÆ çÆ ÃðêÌÃåÆ Ô¶á ÒÒÁÅï±ð ÔÆǦ×ÓÓ ç¶ éÅî éÅñ êÅÇÂñ Çì÷éà Ã˺àð Çò¼Ú ÔË, Çܼ毺 Ôð åð·» çÆÁ» ÁÃñÆ çòÅÂÆÁ» (ÇÃðë ÇÂö Ãà¯ð 寺) ÇîñçÆÁ» ÔéÍ ÃËäÆ Ô¶Áð ÁÅÇÂñ

ÔÅÂÆðÅÂÆ÷ ÕÅîÅ ÕËêÃÈñ

ÇÂÔ îðç» çÆ ÕÅî ôÕåÆ ñÂÆ ÔË, ÇÂÔ ÇòÁÅ×ðÅ çÆ çÆ åð·» ÁÃð ÕðçÅ, ÇÂà çÅ Õ¯ÂÆ ÃÅÂÆâ ÇÂëËÕà éÔƺ ÔËÍ ÇÂà çÅ B-E Ççé å¼Õ ÁÃð ðÇÔ³çÅ ÔË

ÇôñÅÜÆå

ð¯×» éÅñ ñóé çÆ ôÕåÆ òèÅÀ°ºçÅ ÔË

òÅñ Þóé 寺 ð¯ Õ ä Áå¶ ÇüÕðÆ çÈð Õðé ñÂÆ B Ôëå¶ ÓÚ ê¼ÕÅ ÇÂñÅÜ

ë¯ðàÆëÅÂÆâ ÇñòÁ¼ê

Ôðìñ ÚÈðé

ê¹ðÅäÆ Õì÷, ÁËÇÃâ, ÔÅ÷îÅ Áå¶ ê¶à ç¶ Ô¯ð ð¯×» ñÂÆ ñÅÔ¶ò¿ç

ÇÂÔ çòÅÂÆ Çñòð ç¶ ÇÂñÅÜ ñÂÆ ìÔ¹å ëÅÇÂç¶î³ç ÔË

ÃËäÆ Ô¶Áð ô˺êÈ òÅñ» ù Þó鯺 ð¯ÕçÅ, ÇüÕðÆ, ÖÅÜ,Ö¹ôÕÆ ÔàÅÀ°ºçÅ ÔËÍ Õ¯ÂÆ ÃÅÂÆâ ÇÂëËÕà éÔƺÍ

ÇÕâéÆ Ãê¯ðà

ð¶âÆÁ˺à ë¶Ã ÕðÆî

îËé÷ ÔÅÂÆðÅÂÆ÷ ÁÅÇÂñ

ÇÂÔ ÕðÆî ÛÅÂÆÁ», ÇÂÔ å¶ñ ÃÖåÅÂÆ, ÖÈé ÇëéÃÆÁ» ç¶ çÅ× Áå¶ çŠÿÚÅð Áå¶ ÃÅÂÆ÷ ÕÅñ¶ ضð¶ ÔàÅÀ°ºçÆ ÔË ò¼âÅ ÕðçÅ ÔËÍ

ÇÂÔ ÇÕâéÆ çÆ ê¼æðÆ ù Öåî ÕðçÅ ÔË, ê¶é ×Åðâ ÁÅÇÂñ ÇÕâéÆÁ» ù ÃÅë ÇÂÔ å¶ñ ܯó» çÅ çðç, ÕðçÅ ÔË, ÇÂà éÅñ îÃñ çðç Áå¶ Õîð ÇÕâéÆÁ» òèÆÁÅ Õ¿î çðç 寺 ìÚÅÀ°ºçÅ ÔËÍ ÕðçÆÁ» ÔéÍ

îËé÷ Çâñ¶ Ãêð¶Á ÇÂÔ îðç» òÅÃå¶ Ãî» òèÅÀ± Ãêð¶Á ÔË

ìÈñÅ é¯éÆ ÜÈ Ã éËÚÈðñ âÅÂÆ

îËé÷ êÅòð ìÈÃàð 100% ÁÃñÆ Ôðìñ ÕËêÃÈñ îðç» çÆ îðçÅé×Æ ôÕåÆ AEBE Ççé» Çò¼Ú òèÅÀ°ä òÅÃå¶

Ôðìñ ÕÅîéÆ ÕËêÃÈñ

éôÅ Ü» ôðÅì Û¼âä ñÂÆ ëÅÇÂç¶î³ç ÔË, ÃðÆð ù å¯ó éÔƺ ñ×çÆ, éÅ ÔÆ ÇÕö ÇÕÃî çÆ Õî÷¯ðÆ Ô¹¿çÆ ÔË

ÁËÕÃàðÅ ÕñÆé

ÇÂÔ éôÂÆ ÃðÆð ù ÃÅë ÕðçÆ ÔË

Ãí 寺 ùð¼ÇÖÁå âÅÂÆ, ÇÜÃ寺 Õ¯ÂÆ òÆ Áñð÷Æ Ü» ÃÅÇÂâ ÇÂëËÕà éÔƺ Ô¹¿çÅ, îðç» Áå¶ Á½ðå» ç¯ò» ñÂÆÍ

ÛÅÂÆÁ» òÅÃå¶ 100% ÁÃðçÅð ê̯âÕàÃ

100% ÁÃðçÅð ÇòàÆñÆׯ (ë¹ñòÇÔðÆ) ê̯âÕàà ÇÕö òÆ À°îð ñÂÆ ÔÅÂÆ ìñ¼â êÌËôð çÆÁ» ׯñÆÁ»

ÇÂÔ ÜÈà կñËÃàð½ñ, ôÈ×ð, Áô¯ÕÅ Çðôà ÇâêðËôé Áå¶ Á½ ð å» çÆ î»ÔòÅðÆ Ü¯ó» ç¶ çðç» å¯º Ãì¿ è Æ ð¯×» ù áÆÕ ð¼Öä Û°àÕÅðÅ êÅÀ°ºçÅ òÅÃå¶ ÃêËôñ àÅÇéÕ ÔË

ÁÅÀ°ðòËÇçÕ Õ¿Ãñà˺à Ôî¶ô» À°êñìè Ôé

Õ¯ÂÆ òÆ çòÅÂÆ ñËä 寺 êÇÔñ» ð¶ÖÅ ÜÆ ù ÷ðÈð ÿêðÕ Õð¯

Unit#165-8120-128st. Surrey BC V3W 1R1

Toll Free: 1-866-507-3350 www.herblex.ca ayurhealing.blogspot.ca

ð¶ÖÅ

604-771-5267/604-537-7526

ÇìëÆâà à¶ìñËàà ìòÅÃÆð êÀ±âð Ççñ çÆ Üñä, ìçÔ÷îÆ, ÁËÇÃâ ìäçÅ Ô¯ò¶ å¶ ÖÅèÅ êÆåÅ Ú¿×Æ åð·» Ô÷î éÅ Ô¹¿çÅ Ô¯ò¶

ÇÂÔ ìòÅÃÆð, ÖÅÜ Áå¶ Üñä ؼà ÕðçÅ ÔË

Ôðìñ ìð¶é àÅÇéÕ

ì¼ÇÚÁ» 寺 ñË Õ¶ ì÷¹ð×» å¼ Õ ïÅç ôÕåÆ òèÅÀ°ä ñÂÆ ÕËêÃÈñ

éÆî ÕËêÃÈñ

ÖÈé ÃÅë Õðç¶ Ôé, îÈ¿Ô Óå¶ ÇëéÃÆÁ», ÇÕ¼ñ å¶ ÛÅÂÆÁ» çÈð Õðç¶ Ôé

ôðÅì êÆäÆ Û¼ â ä ñÂÆ Ôðìñ Ô¹ä ÃÅⶠկñ íÅð ØàÅÀ°ä ñÂÆ ÁÅï± ð ÔÆÇ¦× çòÅÂÆ - ܯ í¹¼Ö Ø¼à ÕðçÆ ÔË, ÇÂà òèÆÁÅ ç¹ÁÅÂÆ êÔ¹¿ÚÆ ÔË, ÇÜà çÅ ÇÃðø çÅ Çñòð ù Õ¯ÂÆ é°ÕÃÅé éÔƺ ÔËÍ ç¶ ÖÅä éÅñ å°ÔÅⶠÇÚÔð¶ å¶ êÅÇÂñ Çì÷éà ޹ðóÆÁ» éÔƺ ê˺çÆÁ»Í ÇÂÔ Ã˺àð Çò¼Ú Ǽկ ÃÅⶠկñ ÁÅçîÆÁ» òÅÃå¶ ÃêËôñ Ô¯ñöñ òÆ Õðç¶ ÔéÍ ÔÆ Ãà¯ð ÔËÍ ÕËêÃÈñ ÁŶ Ôé ܯ ÇÕ ÇòÁÅ×ðÅ éôÅ Áå¶ â¯ÇâÁ» ù Û¼âä ñÂÆ çÆ åð·» Õ¿î Õðç¶ Ôé Áå¶ ÇÂé·» ÃÅâÆÁ» çòÅÂÆÁ» A@@% ô¹¼è Ôé ÁÃñÆ ÃîÅé çÅ ÁÃð C Ççé» å¼Õ ðÇÔ³çÅ ÔËÍ Áå¶ ÇÂé·» çòÅÂÆÁ» éÅñ Ô¹ä å¼Õ Õ¶òñ Ǽ毺 ÔÆ ÇîñçÅ ÔË OPEN 7 DAYS 11AM TO 7PM GE% ñ¯Õ éôÅ Û¼â Ú¹¼Õ¶ ÔéÍ


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 15

à¯ðÆ÷ å¶ ÁËé. âÆ. êÆ. çÆ ÔîÅÇÂå ÇòµÚ ÇðÔÅ îÅîÈñÆ ëðÕ àð»à¯ - ÇÂµÕ éò¶º Ãðò¶Öä 寺 ÇÂÔ

ëÆ ÃçÆ ÔË ÜçÇÕ Õ§÷ðò¶Çàòź ç¶ ÔîÅÇÂåÆÁź

éËé¯÷ òµñ¯º ÕðòŶ ׶ ÇÂà Ãðò¶Öä Çò¼Ú

Ö¶åð ÕÅðé âÅñð çÆ ÕÆîå À°µÚÆ Ô¯ ×ÂÆ ÔË

ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ëËâðñ ÁËé. âÆ. êÆ. é¶

çÆ Ç×äåÆ CC.E ëÆÃçÆ çðÜ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ BD

ÁÇÜÔÅ êÇÔñÆ òÅðÆ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ÁËé. âÆ. êÆ.

ÇÜà ÕÅðé À°åêÅçé ç¶ Ö¶åð 鱧 ÕÅëÆ ãÅÔ ñµ×Æ

Õ§÷ðò¶Çàòź 寺 íÅò¶º îÅî±ñÆ ÇÜÔÆ ñÆâ ÔÅÃñ

ëÆÃçÆ ÔîÅÇÂå ÔÅÃñ ÕðÕ¶ Çñìðñ åÆܶ ÃæÅé

é¶ íÅò¶º îÅî±ñÆ ÔÆ ÃÔÆ à¯ðÆ÷ 寺 ñÆâ ñÂÆ ÔË¢

ÔË¢ ÇÂà À°µå¶ Õ§÷ðò¶Çàòź é¶ îñÕ¶Áð 鱧 ×ñå

Õð ñÂÆ ÔË êð ç¯òź êÅðàÆÁź ÇòµÚ î°ÕÅìñÅ

À°µå¶ ìä¶ Ô¯Â¶ Ôé¢ ìñÅÕ ÇÕÀ±ÇìÕ°ÁŠ鱧 C.D

ÇÂà Ãðò¶Öä Çò¼Ú AH å¶ ÇÂà 寺 òµè À°îð ç¶

ÜÅäÕÅðÆ ðµÖä òÅñÅ å¶ ò§âÆÁź êÅÀ°ä òÅñÅ

ÕÅëÆ ÷ìðçÃå ÔË¢ Ãðò¶Öä Áé°ÃÅð ÁËé. âÆ.

ëÆÃçÆ Ãîðæé Çîñ ÇðÔÅ ÔË ÜçÇÕ ×zÆé êÅðàÆ

A,B@A ÕËé¶âÆÁéź 鱧 ôÅÇîñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢

ÁÅ×± çµÇÃÁÅ ÃÆ ÇÜÔóÅ êµÛî Çòð¯èÆ ÇòÚÅð

êÆ. çÅ Ãîðæé Õðé òÅÇñÁź çÆ Ç×äåÆ CC.F

B.D ëÆ ÃçÆ éÅñ ÇÂ¼Õ òÅðÆ î°ó ëÅâÆ ðÔÆ ÔË¢

êÇÔñÅ îé°µÖ Â¶ôÆÁÅ çÅ Ô¯ä ìÅð¶ êæðÅà 寺 éò¶º Ö°ñÅö

ÇÂÔ Ãðò¶Öä BF 寺 CA îÂÆ çðÇîÁÅé

ðµÖçÅ ÔË¢ êð¶ðÆ÷ ç¶ BD.G ëÆÃçÆ ñ¯Õź é¶

ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÁËé. âÆ. êÆ. ç¶ ÁÅ×± æÅîÃ

ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ À°Ô ÁËé. âÆ. êÆ. çÆ ÔîÅÇÂå Õðç¶

îñÕ¶Áð òµñ¯º ÁÅÇÂñÃ˺â÷ çÆ ì°ðÅÂÆ Õðé À°µå¶

Ôé ÜçÇÕ ÇÂµæ¶ E@.B ëÆÃçÆ ñ¯Õ à¯ðÆ÷ çÅ

òÅÇô§×àé- ÁÅè°ÇéÕ îé°µÖ ç¶ òâ¶ð¶ Ô°ä

ÇÂÔ Ã°ÁÅñ À°á ÖóÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË ÇÕ î°µãñ¶

À°é·Åº çÆ Ú°ë¶Çðúº Ô¯ÂÆ é°ÕåÅÚÆéÆ ç¶ ìÅòܱç

Ãîðæé Õðç¶ Ôé¢ ÁËé. âÆ. êÆ. 鱧 Ãí 寺 òµè

ÁëðÆÕŠ寺 éÅ Ô¯ Õ¶ ¶ôÆÁÅ î±ñ ç¶ çµÃ¶ ÜÅ ðÔ¶

ìäîÅéà ÁÃñ ÇòµÚ Õ篺 ¶ôÆÁŠ寺 ÁëðÆÕÅ

ÇÂÔ òÅèÅ çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ Ç÷Õðï¯× ÔË

DA.E ëÆÃçÆ Ãîðæé ÇÕÀ±ÇìÕ Çò¼Ú ÔÅÃñ ÔË¢

Ôé¢ ÇîÁźîÅð ÒÚ Çîñ¶ ÇÂµÕ êæðÅà ç¶ ÁÅèÅð

׶¢ Çëð ç¯ò¶º îÔźçÆê ÁÅè°ÇéÕ í±îµè ÃÅ×ð é¶

ÇÕ îñÕ¶Áð é¶ ìÆå¶ Ççéƺ ÇÂÔ ÁÅÇÖÁÅ ÃÆ ÇÕ

Ü篺 ×µñ ñÆâðÇôê çÆ ÁÅÀ°ºçÆ ÔË åź Áܶ òÆ

Óå¶ ÕÆå¶ éò¶º ÁÇèÁËé 寺 Ö°ñÅÃÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢

ÕÅëÆ ç±ð Õð Ççµå¶ Ôé¢

ÁÅÇÂñÃ˺â÷ çÆ ìç½ñå òµè ë°µñ ðÔ¶ À±ðÜÅ

ñ¯Õź 鱧 õí 寺 òµè êzèÅé î§åðÆ ÃàÆëé ÔÅðêð

êÇÔñź Çîñ¶ êæðÅàź 寺 ÇÂÔ èÅðéÅ ìäÆ ÁÅÂÆ ÃÆ ÇÕ îé°µÖ ç¶ òµÇâÁź ÇòµÚ ìźçð, ìäîÅéÃ å¶ îé°µÖ ôÅîñ Ôé¢ Ô°ä ÇÂµÕ Õ½îźåðÆ àÆî 鱧 ÇîÁźîÅð ÓÚ îé°µÖ ç¶ òâ¶ð¶ çÅ ç§ç ÇîÇñÁÅ ÔË, ÇÜà 寺 ÇÂÔ Çõè Ô¯ ÃÕçÅ ÔË ÇÕ ìäîÅéÃź çÅ î±ñ ¶ôÆÁÅ ÃÆ¢ êzÅêå ÇÂÇåÔÅà 寺 êÇÔñź ç¶ îé°µÖ ç¶ ÚÅð ç§ç Û¶ ÃÅñ çÆ ÕðóÆ î°ôµÕå 寺 î×𯺠Çîñ¶ Ôé¢ ÇÂÔ Çå§é Õð¯ó G@ ñµÖ ÃÅñ ê°ðÅä¶ Ôé å¶ À°é·Åº Ô¯ð ìäîÅéÃź éÅñ ðñç¶ Çîñç¶ Ôé, ܯ C Õð¯ó B@ ñµÖ ÃÅñ êÇÔñź Çîñ¶ Ãé å¶ ÇÜé·Åº 鱧 ÁËëð¯àÅðÃÆÁà ÇñìÆÕà ÁÅÖç¶ Ôé¢ ÇÂÔ ÔÅñ ÔÆ ÓÚ ÇñìÆÁÅ ç¶ ÃÔÅðÅ îÅð±æñ ÓÚ¯º Çîñ¶ Ãé¢ àÆî Áé°ÃÅð ÇÂÔ Ã§Õ¶å Çîñç¶ Ôé ÇÕ î°µãñ¶ ìäîÅéà ¶ôÆÁŠ寺 ÁëðÆÕŠ׶¢ Ö¯ÜÅðæÆ Üź ÜËÕ°Áà ܶÇÂ×ð, ܯ ëðźà òðÇÃàÆ ç¶ êæðÅà ÇòÇ×ÁÅéÆ Ôé, é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁëðÆÕÅ, îé°µÖ ç¶ ÁÅð§í çÅ ÃæÅé ÔË å¶ Â¶ôÆÁÅ îé°µÖ ç¶ òâ¶ÇðÁź ç¶ ÁÅð§í çÅ ÃæÅé ÔË¢ Ô°ä

ìÆ. ÃÆ. ÃðÕÅð é¶ ç±Ãð¶ ñÇìÁź 寺 ôðÅì ÇñÁÅÀ°ä çÆ ÇÂÜÅ÷å ÇçµåÆ òËéÕ±òð - ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ Çò¼Ú Ô°ä Ô¯ðéź ÕËé¶âÆÁé êz¯Çò§Ãź å¶ àËð¶àðÆ÷ 寺 òÅè± àËÕà Çç¼å¶ Çìéź ôðÅì ÇñÁźçÆ ÜÅ ÃÕ¶×Æ¢ êð òÅÂÆé 鱧 òÆ Çìéź òÅè± àËÕÃ ç¶ Ô¯ðéź êz¯Çò§Ãź 寺 ìÆ. ÃÆ. ÇñÁźçÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË Üź éÔƺ ÇÂà çÅ ëËÃñÅ ÔÅñ çÆ ØóÆ ÇÂà ñÂÆ ñàÇÕÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà Ãì§èÆ Çìµñ çÃç Çò¼Ú ÇòÚÅð ÁèÆé ÔË¢ ôðÅì çÆ ò§â Ãì§èÆ ìzÅºÚ ñÂÆ Ç÷¿î¶òÅð ìÆ. ÃÆ. î§åðÆ ÇðÚ Õ¯ñîËé é¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÇÕ êÇÔñź ñÅÂÆÁź ×ÂÆÁź êÅì§çÆÁź ÇòµÚ Ô°ä æ¯ó·Æ ÇðÁÅÇÂå ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË å¶ Ô°ä ìÆ. ÃÆ. òÅÃÆ Ô¯ðéź êz¯Çò§Ãź 寺 Çé¼ÜÆ Öêå ñÂÆ ÇÂ¼Õ Õ¶Ã òÅÂÆé, ÚÅð ì¯åñź ÃÇêÇðà å¶ Õ°µñ ÇîñÅ Õ¶ Û¶ çðÜé ìÆÁð, ÃÅÂÆâð å¶ Õ±ñð÷ ÇñÁÅ ÃÕä׶¢ Õ¯ñîËé é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÇÂà ïè é¶ ìÆ. ÃÆ. 鱧 úéàÅðÆú, é¯òÅ ÃÕ¯ôÆÁÅ å¶ ï±Õ¯é çÆ ÕåÅð Çò¼Ú ÇñÁÅ Öó·Å ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂµæ¶ çµÃäÅ ìäçÅ ÔË ÇÕ òÅÂÆé 鱧 Çìéź ÇÕö ð¯Õ à¯Õ å¶ àËÕà ÇçµÇåÁź Çé¼ÜÆ Öêå ñÂÆ êz¯Çò§ôÆÁñ Ôµçź 寺 ÇñÁÅÀ°ä ÇñÜÅä ñÂÆ ñµ×ÆÁź êÅì§çÆÁź 鱧 õåî Õðé òÅÃå¶ ëËâðñ êzÅÂÆò¶à î˺ìð Çìµñ é¶ òÆ Ã§Ãç ÇòµÚ òµâÅ ÁÇóµÕÅ êÅð Õð ÇñÁÅ ÔË¢ ì°µèòÅð ðÅå 鱧 Çìµñ ÃÆ-CAA ÃðìçîåÆ éÅñ ÔÅÀ±Ã ÁÅë ÕÅîé÷ çÆ åÆÜÆ ðÆÇâ§× òÆ êÅà Õð Ç×ÁÅ¢ Ô°ä ÇÂà 鱧 îé÷ÈðÆ ñËä ñÂÆ ÃËé¶à Õ¯ñ í¶ÇÜÁÅ ÜÅò¶×Å, ÇÜµæ¶ ÇÂÃ ç¶ êÅà ԯ ÜÅä çÆ Ã§íÅòéÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 íÅò ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÂé·Åº ×ðîÆÁź Çò¼Ú à±Çð÷î ÃÆ÷é ô°ð± Ô¯ä 寺 áÆÕ êÇÔñź ×òðéð Üéðñ â¶Çòâ ܽÔéÃàé òµñ¯º ÇÂà À°µå¶ ÃÔÆ êÅ Õ¶ ÇÂà 鱧 ÕÅ鱧é çÅ ð±ê ç¶ ÇçµåÅ ÜÅò¶×Å¢ ÇÂîê¯ðà¶ôé ÁÅë ǧà½ÕÃÆÕ¶Çà§× ñÆÕð÷ ÁËÕà åÇÔå Õ°µÞ îÅîÇñÁź 鱧 Ûµâ ÕËé¶âÅ ÇòµÚ Á§åð êz¯Çò§ôÆÁñ ÃðÔµçź ðÅÔƺ ôðÅì ÁÅêä¶ éÅñ ÇñÜÅäÅ ×Ëð-ÕÅ鱧éÆ ÔË¢

çÆ ñÆâðÇôê ÇòµÚ ÔÆ íð¯ÃÅ ÔË¢


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 16

ÁîðÆÕÅ ïÕÆéÆ ìäŶ ÇÕ åÅÇñìÅé î¹ó ÇÃð éÅ Ú¹Õ ¼ ä - íÅðå òÅÇô§×àé- ÁîðÆÕÆ ë½Üź çÆ B@AD ÇòÚ

Ú°µÕ ÃÕä¢ ÇÂÔ ×µñ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ íÅðå çÆ

ÁîðÆÕÆ ë½Üź çÆ òÅêÃÆ ç¶ Ãêµôà çնå Çîñ

çÆ íÅðå ÇòÚ ðÅÜç±å é˺ÃÆ êÅò¶ñ éÅñ ÇôðÕå

Áë×ÅÇéÃåÅé 寺 òÅêÃÆ åËÁ Ô¯ ÜÅä ç¶

ðÅÜç±å Çéð±êîÅ ðÅú é¶ òÅÇô§×àé ÁÅèÅÇðå

ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂÔ ÇÂÕ ÁÇÜÔÆ ÔÕÆÕå ÔË ÇÜà çÅ

ÕÆåÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ, ÒÒÁÃƺ ǼÕ-ç±Ü¶ éÅñ

îµç¶é÷ð íÅðå é¶ ÷¯ð ç¶ Õ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ×µñ

ÇÂ¼Õ Ã§ÃæÅ Ã˺àð ëÅð ÁîËÇðÕé êz¯×ðËµÃ ç¶ ÇÂÕ

Áø×ÅÇéÃåÅé å¶ Ãî°µÚ¶ ÇÖµå¶ é±§ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ

ñ×ÅåÅð ðÅìåÅ ðµÖ Õ¶ ÃñÅÔ-îôòðÅ ÕðçÆÁź

ïÕÆéÆ ìäÅÂÆ ÜÅäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË ÇÕ ë½Üź çÆ

ÃîÅ×î ÇòÚ ì¯ñÇçÁź ÕÔÆ¢

ÔÆ êò¶×Å¢

ðÇÔ¿çÆÁź Ôź ÇÕ Áø×ÅÇéÃåÅé å¶ Ãî°µÚ¶ ÇÖµå¶

òÅêÃÆ å¯º ìÅÁç ÇÖµå¶ ÇòÚ åÅÇñìÅé ÇÃð éÅ

À° é · Å º ÇÕÔÅ, ÒÒÁø×ÅÇéÃåÅé ÇòµÚ¯ º

ÇÂÃ ç¶ îµç¶é÷ð ÷ð±ðÆ ÔË ÇÕ ÁÇÜÔ¶ ÔÅñÅå

Çò¼Ú ÔÅñÅå ÇÕò¶º ðèÅð¶ ÜÅ ÃÕç¶ Ôé Áå¶ À°Ã

êËçÅ ÕÆå¶ ÜÅä ÇÜà éÅñ Áø×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ

î°ñÕ é±§ ÇêÛźÔÇÖ¼Ú± å¶ åðµÕÆ Çòð¯èÆ åÅÕåź

ÇÔ§ÃÅ å¶ çÇÔôå×ðçÆ êËçÅ éÅ Ô¯ ÃÕ¶ Áå¶

éÅñ ÇõÞä ñÂÆ ÇÕò¶º î÷ì±å ìäÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ

òÅÇô§×àé- ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ

åÅÇñìÅé òð׶ ÁéÃð ÇÃð éÅ Ú°µÕ ÃÕä ÇÜé·Åº

ÔË¢ÒÒ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå é¶ Áø×ÅÇéÃåÅé Çò¼Ú

úìÅîÅ î§éç¶ Ôé ÇÕ ÇðêìÇñÕé À°îÆçòÅð Çîà

é¶ ÇÂà î°ñÕ é±§ ÃÅñźìµèÆ ìÔ°å ç°µÖ Ççµå¶ Ôé¢ÓÓ

Çéò¶ô å¶ ÔµñÅô¶ðÆ ç¶ä çÆ éÆåÆ ÁêäÅÂÆ Ô¯ÂÆ

ð¯îéÆ éÅñ À°é·Åº çÅ î°ÕÅìñŠýÖÅ éÔƺ¢ À°é·Åº

ìÆìÆ ðÅú é¶ ÇÂà ÃîÅ×î ÇòÚ ÁîðÆÕÅ

ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ î§ÇéÁÅ ÇÕ ç°ìÅðÅ Çܵå òÅñÅ Õ§î Á½ÖÅ

ÔË¢ÓÓ

ÇÜÀ±ºç¶ ðÅôàðêåÆÁź ÇòµÚ¯º ÜÅðÜ ì°ô Ãí 寺 صà Ôðîé ÇêÁÅð¶

çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÁðæÚÅð¶ ÓÚ Ã°èÅð éÅ Ô¯ä ÕÅðé ÇÂÔ î°ÕÅìñÅ Ô¯ð ÃÖå Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÃÅéëðźÇÃÃÕ¯ ÓÚ ÁÅêäÆ êzÚÅð î°ÇÔ§î ç½ðÅé À°é·Åº é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ÇÂ¼Õ î°ôÕñ ñóÅÂÆ

òÅÇô§×àé- ÜÅðÜ âìÇñÀ± ì°ô ç¶ ò·ÅÂÆà ÔÅÀ±Ã Ûµâä 寺 ÕðÆì

ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÕÅéîÆ ÓÚ úéŠðèÅð éÔƺ Ô¯

ÃÅ㶠Çå§é ÃÅñ ìÅÁç ԯ¶ Ãðò¶Öä ÇòµÚ À°é·Åº 鱧 ÁîðÆÕÆÁź çðÇîÁÅé Ãí 寺 صà Ôðîé ÇêÁÅðÅ ðÅôàðêåÆ çµÇÃÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ Ãðò¶Öä Áé°ÃÅð ìðÅÕ úìÅîÅ ÃÇÕÁÅ, ÇܧéÅ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÃÆ¢ ÁîðÆÕÅ ç¶

ÁîðÆÕÅ ç¶ ÇÂÇåÔÅà ÇòµÚ ì°ô ÇÂÕµñ¶ ÁÇÜÔ¶ ÇÜÀ±ºç¶ ðÅôàðêåÆ Ôé, ÇÜé·Åº çÆ Ôðîé ÇêÁÅðåÅ çÅ ×zÅë E@ ëÆÃçÆ å¯º Զ០ÚñÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

êÇÔñ¶ ×Ëð-ׯð¶ ðÅôàðêåÆ úìÅîÅ éò§ìð ÓÚ ÇÂÃ

ÃÆ. ÁËé. ÁËé. Áå¶ ú. ÁÅð. ÃÆ. òñ¯º ÕðòŶ ׶ Ãðò¶Öä ç¶

ÁÔ°ç¶ Óå¶ ç±Ü¶ ÕÅðÜÕÅñ ñÂÆ Ú¯ä çÅ ÃÅÔîäÅ

éåÆܶ çµÃç¶ Ôé ÇÕ ÇÃðë DC ëÆÃçÆ ÁîðÆÕÆ ÔÆ ì°ô 鱧 ðÅôàðêåÆ òܯº

Õðé׶¢ ÇÂà î½Õ¶ úìÅîÅ é¶ ÇðêìÇñÕé êÅðàÆ

êçç Õðç¶ Ôé, Üç ÇÕ ED ëÆÃçÆ À°é·Åº 鱧 éÅ êçç Õðç¶ Ôé¢ ç¶ô ç¶

å¶ ð¯îéÆ çÆÁź ÁÅðæÕ éÆåÆÁź Óå¶ ÔîñÅ

DCò¶º ðÅôàðêåÆ ì°ô çÆ Ôðîé ÇêÁÅðåŠصà Ô¯ä ç¶ ÇÃÁÅÃÆ ÕÅðé òÆ Ô¯ ÃÕç¶ Ôé¢ ç¯-ÇåÔÅÂÆ

ì¯ÇñÁÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ì°ô òñ¯º ñŶ àËÕÃ

ÁîðÆÕÆÁź é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ì°ô çÆ æź À°é·Åº 寺 êÇÔñź ç¶ ðÅôàðêåÆ Çìñ ÕÇñ§àé 鱧 Ç÷ÁÅçÅ êçç

ÓÚ Õà½åÆ çÆ åÜòÆ÷ ç¶ ðÔ¶ Ôé, êð éÅñ ñ¯Õź

Õðç¶ Ôé¢ â¶ñÆ î¶ñ Áé°ÃÅð ÇÂðÅÕ ÇòµÚ Ü§× Üź Çëð Çòôò îÅñÆ Ã§Õà ÇÂà çÅ ÕÅðé Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢

ñÂÆ E@ Öðì âÅñð ç¶ àËÕà çÆ Õà½åÆ Õð ðÔ¶

ÇÜÀ±ºç¶ ðÅôàðêåÆÁź ÇòµÚ ÇÜîÆ ÕÅðàð ED ëÆÃçÆ Áå¶ ÜÅðÜ ì°ô ç¶ ÇêåÅ ÜÅðÜ ÁËÚ. âìÇñÀ±. ì°ô

Ôé¢ ÁÃƺ ÜÅäç¶ Ôź ÇÕ ÇÂà éÅñ ØÅàÅ Ô¯ð

EI ëÆÃçÆ ò¯àź ñË Õ¶ Áܶ òÆ Ôðîé ÇêÁÅð¶ Ôé¢

ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ ì¹ô

òè¶×Å, êð À°é·Åº çÆ ÇÂÔÆ Ã¯Ú ÔË å¶ ð¯îéÆ çÆ

îÅÔðź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÇÂà åð·Åº ç¶ Ãðò¶Öä éÅñ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîŠ鱧 ÁÅêä¶ Ú¯ä êzÚÅð

Ã¯Ú ÇÂÔÆ ÔË ÇÕ ÁðæÚÅðÅ åç¶ Áµ×¶ òèçÅ ÔË,

ÇòµÚ ñÆâ ÔÅÃñ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ ÁîðÆÕÅ ÇòµÚ Û¶ éò§ìð 鱧 ðÅôàðêåÆ ÁÔ°ç¶ çÆ Ú¯ä Ô¯äÆ ÔË¢ úìÅîÅ

Ü篺 ìÅ÷Åð ìÅçôÅÔ ìä ÜÅò¶, ÃÅð¶ Çéïîź 鱧

ÇêÛñ¶ Õ°Þ îÔÆÇéÁź 寺 Ú¯ä êzÚÅð ç½ðÅé ÁÅðÇæÕ Ã§Õà ñÂÆ ÁÅêä¶ êÇÔñź ç¶ ðÅôàðêåÆ ì°ô 鱧

ÔàÅ ÇçµåÅ ÜÅò¶ å¶ ñ¯Õ ܯ òÆ ÚÅÔ°ä, Õð ÃÕä¢

Ç÷§î¶òÅð áÇÔðÅ ðÔ¶ Ôé¢

UNEMPLOYED OR SIMPLY LOOKING FOR A NEW CAREER?

Mission Hill

Truck School

521 Bystrum Rd. Modesto CA 95351(off S. 9th St. & Hosmer Rd.)

*18 years experience * Free Pick up & Drop-Off from Airport *Free Lodging * AH ÃÅñ çÅ åÜðìÅ * ¶Áðê¯ðà 寺 ÇñÁÅÀ°ä Áå¶ Û¼âä ÜÅä çÅ î¹ëå êÌìè¿ * ÇðÔÅÇÂô çÅ êÌì¿è î¹ëå

MISSION HILL Truck School

We can help you get your Class “A” License in Only 4 Weeks 6 Speed 10 Speed

For more info. Call Avtar Chattha @

Ph:209-491-2380


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 17

×çðÆ ìÅÇìÁ» ç¶ òÅðû é¶ ÜÈé ÓHD ç¶ ôÔÆç» çÆ ïÅç îéÅÂÆ ÖÅÇñÃåÅé ñÂÆ ÇçzóåÅ çÅ çÅÁòÅ êz×à ÕðÇçÁ» ÖÅñóÅ êÇðòÅð ù ׯñâ îËâñ éÅñ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ ÃàÅÕàé (ìñÇò³çðêÅñ ÇÃ³Ø õÅñÃÅ)×çðÆ Çóػ ôÔÆç» ç¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì çÆ êz ì ³ è Õ Õî¶ à Æ é¶ çÈ Ü ÆÁ» ê³ æ Õ Üæ¶ì³çÆÁ» å¶ Ã³×å» ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ íÅðå çÆ çÇð³çÆ ÃðÕÅð ç¹ÁÅðÅ ÜÈé AIHD ÇòÚ ôÔÆç Õð Çç¼å¶ ׶ Ô÷Åð» Çóػ ôÔÆç» ù ôðèÅ ç¶ ë¹¼ñ í¶ºà Õðé ñÂÆ Çòô¶ô ôÔÆçÆ ÃîÅ×î ÕðòÇÂÁÅ, ÇÜà ÇòÚ ×°ðìÅäÆ ç¶ Çå³é Ççé ÁÖ³â ÜÅê Ô¯Â¶Í ÕæÅ ÕÆðåé éÅñ ó×å» ÇéÔÅñ

Ã. ìñÇò¿çðêÅñ ÇóØ

Ã. Ü¿âÆ

Ã. ÜÃò¿å ÇÃ³Ø Ô¯áÆ

Ã. Õ°ñÜÆå ÇÃ³Ø Çé¼Þð

Ã. ð¶ôî ÇóØ

Ã. ÃîÅäÅ

Ô¯ÂÆÁ»Í ÕòÆôðÆ òÅð» ç¹ÁÅðÅ íÅÂÆ Ãðòä ÇÃ³Ø å¶ ÜÃÇò³çð ÇÃ³Ø ç¶ Üæ¶ é¶ Ü¯ôÆñÆÁ» òÅð» å¶ ÇòÁÅÇÖÁÅ éÅñ çÆòÅé ÇòÚ Ú¶å³éåÅ íðÆÍ Ãà¶Ü ÃÕ¼åð íÅÂÆ Õ°ñÜÆå ÇÃ³Ø Çé¼Þð é¶ ÕðîòÅð ê³æÕ ì¹ñÅÇðÁ» ù Ãî» Çç¼åÅ, ÇÜà ÇòÚ ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ç¶ ÃÅìÕÅ êzèÅé íÅÂÆ îéÜÆå ÇÃ³Ø À°êñ, Õ½î ç¶ îÔÅé ôÔÆç íÅÂÆ ÜÃò³å ÇÃ³Ø ÖÅñóÅ çÆ ÇóØäÆ ìÆìÆ êðîÜÆå Õ½ð ÖÅñóÅ, ¶.ÜÆ.êÆ.ÃÆ. ç¶ êzèÅé íÅÂÆ ÜÃò³å ÇÃ³Ø Ô¯áÆ, ôð¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ Á³ÇîzåÃð ç¶ ÁÅ×È íÅÂÆ ð¶ôî ÇóØ, ÁÅñ dzâÆÁÅ ÇÃ¼Ö ÃàÈâ˺àà ÕòÆôðÆ Ü¼æÅ

ë¶âð¶ôé ç¶ ÁÅ×È íÅÂÆ ÔðÇî³çð ÇÃ³Ø ÃîÅäÅ, ÇÃ¼Ö ïÈæ ÁÅë ÁîðÆÕÅ ç¶ ÁÅ×È ìÅÂÆ ÜÃÇò³çð ÇÃ³Ø Ü³âÆ å¶ ÖÅÇñÃåÅé ç¶ ôÔÆç êÇðòÅð» ò¼ñ¯º ìñÇò³çðêÅñ ÇÃ³Ø ÖÅñÃÅ é¶ ÁÅêä¶ òÆÚÅð ð¼Ö¶Í ì¹ñÅÇðÁ» é¶ îé¼°ÖåÅ çÆ Ø¯ð ç¹ôîä íÅðå ÃðÕÅð ç¹ÁÅðÅ ÜÈé Ú¹ðÅÃÆ ÇòÚ ÇÃ¼Ö Õ½î À°å¶ ãŶ ÷°ñî» çÆ çÅÃåÅé ìÅð¶ ç¼ÃÇçÁ» ÁÅÇÖÁÅ

ç¹ÁÅðŠóå ìÅìÅ ÜðéËñ ÇÃ³Ø ÜÆ ÖÅñÃÅ

ç¹ÔðÅÇÂÁÅ, ÇÜà éÅñ çÆòÅé ÔÅñ ÖÅÇñÃåÅé

ÜÃêzÆå ÇÃ³Ø ç¹ÁÅðÅ ÃæÅéÕ ×¼åÕ¶ ç¶ Çóػ

Çí³âð»òÅÇñÁ» ç¹ÁÅðÅ ÇÃ¼Ö Õ½î À°å¶ ê¼ÃðÆ

Ç÷³çÅìÅç ç¶ éÅÔÇðÁ» ÜËÕÅÇðÁ» éÅñ ×ȳÜ

ÇóØäÆÁ» ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ ×¼åÕ¶ ç¶ Ü½Ôð ó×å»

ö°ñÅîÆ ç¶ ì¼çñ çÈð ÕðÇçÁ» Á÷ÅçÆ ç¶ îÅð×

À°ÇáÁÅÍ ÃîÅ×î ç¶ ÁÖÆð ÇòÚ ×°ðç¹ÁÅðÅ êzì³èÕ

ù ÇòÖŶ ×Â¶Í Ôð òÅð çÆ åð·» ÇÂà òÅð òÆ

ÖÇñÃåÅé ù ôÔÅçå éÅñ ð°ôéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ,

Õî¶àÆ, ê³æÕ Üæ¶ì³çÆÁ» å¶ Ã³×å» ò¼ñ¯º ìÆìÆ

×°ðç¹ÁÅðÅ êzì³èÕ Õî¶àÆ é¶ ÜÈé Ú¹ðÅÃÆ Áå¶

ÇÜà À°å¶ Õ½î ñ×ÅåÅð êÇÔðÅ ç¶ ðÔÆ ÔË, ÇÜÃé¶

ÖÅñóÅ Áå¶ êÇðòÅð ù Ã¯é¶ ç¶ åî׶ éÅñ

ÖÅÇñÃåÅé ç¶ ôÔÆç» ù ïÅç ÕðÇçÁ» ÖÈé çÅé

ÖÅÇñÃåÅé çÆ î³Ç÷ñ Óå¶ êÔ°³ÚäÅ ÔËÍ

ÃîéîÅÇéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

Õ˺ê çÅ êzì³è ÕÆåÅ, ÇÜà ÇòÚ Ã³×å» é¶ òè

ìÆìÆ ÖÅñóÅ é¶ íÅÂÆ ÖÅñóÅ ìÅð¶ Çòô¶ô

ÇÕ íÅðå çÆ ÷Åñî ë½Ü ç¹ÁÅðÅ ãŶ ÷°ñî» ù ñë÷» ðÅÔƺ ÇìÁÅé ÕðéÅ ì¶Ô¼ç Á½ÖÅ ÔË, êð ÇÂ³é¶ ÷°ñî» ç¶ ìÅòÜÈç òÆ Õ½î åÕóÆ Ô¯ Õ¶ ÇéÕñÆÍ êð À°Ã ÷°ñî é¶ Õ½î ù ðÃåÅ ÇòÖÅÀ°ºÇçÁ» Õ½î ç¶ ÁÅêä¶ ç¶ô ÖÅÇñÃåÅé çÆ éÆºÔ ð¼Ö Çç¼åÆÍ òÆÔòƺ ÃçÆ ç¶ îÔÅé îé°¼Ö

ÖÅñóÅ êÇðòÅð ù ÃéîÅÇéå ÕÆå¶ ÜÅä çÅ Ççzô

ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ ×¼åÕÅ çñ ç¶ Ü¼æ¶çÅð íÅÂÆ

Úó· Õ¶ ÇÔ¼ÃÅ ÇñÁÅÍ

ÚðÚÅ ÕÆåÆ å¶ À° é » çÆ Ã¼ Ú Æ Ççz ó åÅ å¶ ÇéðíËÁåÅ ìÅ𶶠ç¼ÇÃÁÅÍ ÃÕ¼åð íÅÂÆ Õ°ñÜÆå ÇÃ³Ø Çé¼Þð é¶ Õî¶àÆ ò¼ñ¯º ÖÅÇñÃåÅé ç¶ ôÔÆç» çÆ Ã¯Ú À°å¶ êÇÔðÅ ç¶ä å¶ ×çðÆ Çóػ ôÔÆç» ç¶ ÁÃñ ÇéôÅé¶ À°å¶ êÇÔðÅ ç¶ä çÅ ÁÇÔç

ÜÃìÆð ×¹äÅÚ½ðÆÁÅ ç¶ ÇñÖ¶ ×Æå» çÆ ÁËñìî ÇðñÆ÷

Thrive in a professional career with a constantly expanding market. BECOME A REGULATED IMMIGRATION CONSULTANT *

APPLY NOW. ÜÃìÆð ×¹äÅÚ½ðÆÁÅ ç¶ ÇñÖ¶ ×Æå» çÆ ÁËñìî ÇðñÆ÷ ÕÆå¶ ÜÅä çÅ Ççzô ÃðÆ (Úó·çÆ ÕñÅ ÇìÀ±ð¯) - ê³ÜÅìÆ ç¶

ÃðçÈñ ÇÃÕ¿çð, ñÇÔ³ìð Ô¹ÃËéê¹ðÆ, Çëð¯÷ÖÅé,

éÅîòð ×ÆåÕÅð ÜÃìÆð ×¹äÅÚ½ðÆÁÅ, ÇÜà ç¶

ð½ôé ÇêÌ¿Ã, Çîà êÈÜÅ, îÇñÕŠܯåÆ, ðäòÆð

ÇñÖ¶ ×Æå» é¶ ìÔ¹å ÃÅð¶ ×ÅÇÂÕ» ù 칦çÆ Óå¶

ç¹Ã»Þ Ãî¶å Õ°Þ éò¶º ÕñÅÕÅð» ç¶ ×Æå ôÅîñ

êÔ¹¿ÚÅÇÂÁÅ, ç¶ éò¶º ×Æå» çÆ ÇÂ¼Õ ÃÆ. âÆ.

Ôé, çŠÿ×Æå ܽ¶ Áå°ñ Áå¶ ÇÂîçÅç ÁñÆ

ïîòÅð ç¹êÇÔð ÃðÆ ç¶ èÈî ðËÃà¯ð˺à Çò¼Ú Õ±ñ

é¶ Çç¼åÅ ÔËÍ

ì¹ÁÅÇÂ÷ Á˺àðà¶éî˺à Çñî. òñ¯º ÇðñÆ÷ ÕÆåÆ

ÇÂà î½Õ¶ ê¼åðÕÅð» ù ÿì¯Îèé ÕðÇçÁ»

×ÂÆ, ÇÜà Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ ç¶ ÇÃðî½ð ×ÅÇÂÕ

ÇÜ¼æ¶ ÜÃìÆð ×¹äÅÚ½ðÆÁÅ é¶ ÇÂà ÁËñìî ìÅð¶

îéî¯Ôä òÅÇðà 寺 ÇÂñÅòÅ Õ±ñ ì¹ÁÅÇÂ÷

å¶ ÁÅêä¶ ×ÆåÕÅðÆ ÜÆòé ìÅð¶ ÇòÚÅð» çÆ

Á˺àðà¶éî˺à ç¶ ÜËà Á½ÜñÅ, ÃéÆ ÃÔ¯åÅ,

Ã»Þ êÅÂÆ, À°µæ¶ éÅñ ÔÆ îéî¯Ôä òÅÇðà Թð»

Õ°ñìÆð Á½ÜñÅ, Çì¼ñÅ Á½ÜñÅ å¶ Ô¯ð ìÔ¹å ÃÅð¶

é¶ òÆ ê¼åðÕÅð» ç¶ ÃòÅñ» ç¶ ÜòÅì Ö¹¼ñ· Õ¶

êåò¿å¶ ÔÅ÷ð ÃéÍ ÇÂÔ ÁËñìî, ÇÜà Çò¼Ú

Çç¼å¶Í

Be part of our last program intake for this year in SURREY. Part-time classes start August 7th. *Program accredited by the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC)

Ashton College | 1190 Melville Street, Vancouver, BC AshtonCollege.com | 604.899.0803


Ç

June 13-June 19/2012 î¹¼Ö ê³é¶ çÆ ìÅÕÆ

The Charhdi Kala 18

ÁîðÆÕé Çüֻ òñ¯º íÅðåÆ çÈåÅòÅà Á¼×¶ íÅðÆ ð¯Ã êzçðôé î÷ìÈð Õðé çÅ ìñ òÆ ð¼ÖçÆ ÔËÍ

ùêðÆî Õ½ºÃñ î˺ìð ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ëðÆî»à,

ÇÜà ñÂÆ À°é·» ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ëðÆî»à,

ÜæÅ, ×°ðîÇå Ú¶åéÅ ñÇÔð å¶ ÖÅÇñÃåÅé ç¶

×çðÆ Çóػ-ôÔÆç» ç¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ ×°ðç¹ÁÅðÅ

ôÔÆç êÇðòÅð» éÅñ óêðÕ ÃÅè Õ¶ î¹÷ÅÔð¶ çÆ

ÇÂà î¹÷ÅÔð¶ ÇòÚ êÔ°³Ú¶ ì¹ñÅÇðÁ» ù Ãî»

íÅÂÆ ×°ðî¶ñ ÇÃ³Ø ìÅá ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÃËé

ÃÅÇÔì ÃàÅÕàé, ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÁñÃìð»à¶

ÇåÁÅðÆ ÕÆåÆÍ ÇÂÔ î¹÷ÅÔðÅ F ÜÈé Ççé ì¹¼èòÅð

ç¶ä ñÂÆ ñ§âé ïÈéÆòðÇÃàÆ å¯º Çòô¶ô å½ð Óå¶

Ô¯÷¶, ÇÃ¼Ö ÇÚ³åÕ íÅÂÆ ÔðêÅñ ÇÃ³Ø Çí³âð, Ã.

å¶ ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì î¯âËÃ௠éÅñ óêðÕ ÕÆåÅÍ

ù ç¹êÇÔð AA òܶ 寺 B òܶ å¼Õ Ô¯ÇÂÁÅ, ÇÜÃ

ÁŶ Ã. êzíôðéçÆê ÇÃ³Ø å¶ ïÈéÆòðÇÃàÆ ÁÅë

ìñÇò³çðêÅñ ÇÃ³Ø ÖÅñÃÅ, ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ ×¼åÕÅ

ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ê³æÕ Üæ¶ì³çÆÁ» ÇòÚ ÁîðÆÕé

ÇòÚ ÕÂÆ Ã½ ó×å» é¶ êÈð¶ ܯô¯ Öð¯ô éÅñ ÇÔ¼ÃÅ

ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ ìðÕñ¶ ç¶ Ã. ÁîéçÆê ÇóØ, Ã.

çñ ç¶ Üæ¶çÅð íÅÂÆ ÜÃêzÆå ÇóØ, íÅÂÆ Ãðòé

×°ðç¹ÁÅðÅ êzì³èÕ Õî¶àÆ, ÇÃ¼Ö ïÈæ ÁÅë ÁîðÆÕÅ,

ÇñÁÅÍ

ÔðêÅñ ÇÃ³Ø Çí³âð å¶ Ã. êzíܯå ÇÃ³Ø é¶ î³Ú

ÇÃ³Ø å¶ íÅÂÆ ðäÜÆå ÇÃ³Ø îéàÆÕÅ ôÅîñ ÃéÍ

ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ Á³ÇîzåÃð, ÖÅÇñÃåÅé

ìÆìÆ êðîÜÆå Õ½ð ÖÅñóÅ (ÇóØäÆ ôÔÆç

çŠóÚÅñé ÕÆåÅ å¶ òÅðÆ òÅðÆ Ãí ù ó×å» å¶

ÇÂà òÅð îâËÃà¯ ç¶ ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì 寺

Áë¶Áð÷ Ã˺àð òÅÇô³×àé âÆ.ÃÆ., ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ

íÅÂÆ ÜÃò³å ÇÃ³Ø ÖÅñóÅ) Çòô¶ô å½ð Óå¶ ð¯Ã

çÈåÅòÅà ÕðîÚÅðÆÁ» ù ÜÈé Ú¹ðÅÃÆ ç¶ Ø¼ñÈØÅð¶

ÇÂÕ êÈðÆ ì¼Ã íðÕ¶ ó×å» êÔ°³ÚÆÁ»Í ÇÂö åð»

×¼åÕÅ çñ, çîçîÆ àÕÃÅñ, ÁÖ³â ÕÆðåéÆ

î¹÷ÅÔð¶ ÇòÚ êÔ°³Ú¶ å¶ Ã³×å» ù óì¯èé ÕðÕ¶

çÅ ñÔÈ íÇðÁÅ êËöÅî ç¶ä ñÂÆ Ã¼çÅ Çç¼åÅÍ

ÔÆ Çå³é Ô¯ð ì¼Ã» ÃàÅÕàé, ëðÆî»à å¶ ÃËé Ô¯÷¶

ÃÅìÕÅ î¶Üð ÁòåÅð ÇÃ§Ø òµñ¯º ÁîðÆÕÅ ÓÚ êÇðòÅð çÆ ÔµÇåÁÅ î×𯺠ְçÕ°ôÆ

Ô¼âƺ Ô³ãŶ íÅðåÆ ÷°ñî» ç¶ Ã¶Õ ìÅð¶ ó×å» ù

(ÃëÅ @C çÆ ìÅÕÆ)

ç¼ÇÃÁÅÍ

ì¹ñÅÇðÁ» Çò¼Ú Ã. ÁîéçÆê ÇÃ³Ø Ç×¼ñ ïÈ.ÃÆ.ìðÕñ¶, âÅ: ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø ÖÅÇñÃåÅé

寺 ÁÅÂÆÁ», ÇÜà ÇòÚ ÃËé Ô¯÷¶ Ãà¶à ïÈéÆòðÇÃàÆ ç¶ ÇòÇçÁÅðæÆ ÁŶÍ

ì¶Õð÷ëÆñâ, ëÇð÷é¯, î¯âËÃà¯-ÃÆðÆ÷,

Áë¶Áð÷ Ã˺àð òÅÇó×àé âÆ.ÃÆ., Ã. ÜÃò³å

ì¼Ã» çÆ Ã¶òÅ ÃçÅ çÆ åð» ×°ðç¹ÁÅðÅ

ÃàÅÕàé, ÃËÕðÅî˺à¯, ñËæð¯ê, àð¶ÃÆ, îéàÆÕÅ,

ÇÃ³Ø Ô¯áÆ êzèÅé ¶.ÜÆ.êÆ.ÃÆ., Ã. Ü×çÆô ÇóØ

ÃÅÇÔì ëðÆî»à çÆ Ã¹êðÆî Õ½ºÃñ ç¶ î˺ìð å¶ ÃçÅ

ñ¯âÅÂÆ, Ã˺àÅ ð¯÷Å å¶ êÈð¶ ì¶Á ¶ðƶ ç¶ ÃÅð¶ ôÇÔð»

ÁäÖÆ Ã˺àÅ ð¯÷Å, Ã. ùÖÜÆå ÇÃ³Ø ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ

ÔÆ Ã¶òÅ ñÂÆ ÇåÁÅð íÅÂÆ åðöî ÇÃ³Ø Ô°ð» ÕÆåÆÍ

ÇòÚ¯º ì¼Ã» å¶ ÕÅð» ÇòÚ Ã³×å» êÔ°³ÚÆÁ»Í îé¼°ÖåÅ

çñ Á³ÇîzåÃð, Ã. ×°ðÜÆå ÇÃ³Ø ÞÅîê¹ð, âÅ:

ó×å» ÇòÚ À°é» çÆ À°µåî öòÅ çÆ Çòô¶ô ÚðÚÅ

ëÇð÷é¯ ÕÅÀ±ºàÆ çÆ ôËÇðë îÅð×Ëð¶à Çîî÷

ù ò³âä òÅñ¶ ìzÅÔîäòÅçÆ ÇÃÃàî ÁèÆé ÚñŶ

îéîÆå ÇÃ³Ø ×ð¶òÅñ ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì îâËÃà¯,

ðÔÆ, ÇÜé·» ì¼Ã Ü» Çñî¯÷Æé çÆ Ã¶òŠ寺 Õç¶ òÆ

é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ñ×ê× H òܶ ÇÂÕ ÃòÅà ð¯ì¯à

ÜÅ ðÔ¶ íÅðåÆ ÇÃÃàî çÆ êzåÆÕ íÅðåÆ çÈåÅòÅÃ

íÅÂÆ ðÅî ÇÃ³Ø ÃÅìÕŠùêðÆî Õ½ºÃñ î˺ìð

ÇÂéÕÅð éÔƺ ÕÆåÅÍ

Øð ç¶ Á§çð í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ, ÇÜÃ é¶ Øð ÓÚ ÇÂÕ

ç¶ Á¼×¶ ñŶ ÜÅ ðÔ¶ ÜËÕÅÇðÁ», ÖÅÇñÃåÅéÆ

×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ëðÆî»à, Ã. óçÆê ÇÃ³Ø ÇüÖ

ñ§×ð» å¶ ÚÅÔ êÅäÆ çÆ Ã¶òÅ ÃçÅ çÆ åð·»

÷õîÆ çÅ êåÅ ñ×ÅÇÂÁÅ êð Ô¯ð ÇÕö ç¶ Ç÷§çÅ

éÅÔÇðÁ», ÖÅñÃÅÂÆ ÇéôÅé ÃÅÇÔì», ÖÅÇñÃåÅéÆ

ïÈæ ÁÅë ÁîðÆÕÅ, ìÆìÆ çñÜÆå Õ½ð ÃËé Ô¯÷¶

×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ëðÆî»à 寺 ÁÅÂÆÍ ÁðçÅà éÅñ

Ô¯ä çŠððÅ× éÅ ÇîÇñÁÅ¢ À°Ã Ã ÃòÅà àÆî

Þ³ÇâÁ» å¶ Áé¶Õ» ÕÅñ¶ Þ³ÇâÁ» é¶ ÇÂÕ¼ñ¶ íÅðåÆ

Ãà¶à ïÈéÆòðÇÃàÆ, íÅÂÆ Ãðòé ÇÃ³Ø ×°ðç¹ÁÅðÅ

ô°ðÈ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÂÔ ÷ìðçÃå î¹÷ÅÔðÅ ÁÅêä¶

ç¶ î˺ìð Øð ÓÚ çÅõñ ԯ¶¢ À°é·Åº 鱧 ÇÂÕ ì˵âð±î

Çåð³×¶ ù ضðÅ êÅ Õ¶ ÇÂÔ ç¼Ã ÇçåÅ ÇÕ ÖÅñö ç¶

ÃÅÇÔì ÃàÅÕàé, îÅåÅ ÔðíÜé Õ½ð (îÅåÅ ôÔÆç

À°ç¶ô, Áîñ å¶ ÇéôÅé¶ Óå¶ êÈðÅ À°åÇðÁÅ å¶

ÓÚ¯º ÁÅòÅ÷ ðäÅÂÆ ÇçµåÆ, ÇÜµæ¶ À°é·Åº ÇÂÕ AE

ìÅÔÈìñ ÇòÚ Úó·çÆ ÕñÅ çÆ ð½º ç½óçÆ ÔË, ܯ

íÅÂÆ ÃåéÅî ÇóØ), Ã. êzíܯå ÇÃ³Ø ïÈ.ÃÆ.

ÇéðÇòØéåÅ éÅñ ÃîÅêåÆ Ô¯ÂÆ, ÇÜà ñÂÆ

Õ° ÃÅñ çÅ ñóÕÅ ÇîÇñÁÅ, ÇÜÃ ç¶ ÇÃð ÓÚ ×¯ñÆ

ÖÈéÆ Çåð³×¶ ù åéÔÅ ÕðÕ¶ ضðé å¶ ÇÃ¼Ö Õ½î å¶

ìðÕñ¶, Ã. Ü×êÅñ ÇóØ, Ã. êzíôðéçÆê ÇóØ

ÃÅðÆÁ» Üæ¶ì³çÆÁ», ×°ðç¹ÁÅðÅ êzì³èÕ Õî¶àÆÁ»

òµÜÆ ÃÆ¢

Ô¯ð ؼà Ç×äåÆÁ» À°å¶ ԯ¶ ÷°ñî» ù î³éä ñÂÆ

ñ§âé ïÈéÆòðÇÃàÆ, Ã. íÜé ÇÃ³Ø Çí³âð óÚÅñÕ

å¶ Ã³×å» è³éòÅç çÆÁ» Ô¼ÕçÅð Ôé, ÇÜé·» é¶

F@ Ô÷Åð 寺 ò¼è ÇÃ¼Ö Ã³×å» é¶ ñ§âé Çò¼Ú ÕÆåÅ ð¯Ã î¹÷ÅÔðÅ

ÇÃ¼Ö ÇÂéëðî¶ôé Ã˺àð å¶ ÃÕ¼åð ¶.ÜÆ.êÆ.ÃÆ.,

íÅðåÆ ÔÅÕî» ç¶ ÖÈé ð³×¶ Ô¼æ» ù Á³åððÅÃàðÆ

ìÆìÆ ÕîñÜÆå Õ½ð ïÈ.ÃÆ.â¶ÇòÃ, Ã. ÜÃÇò³çð

íÅÂÆÚÅð¶ ÇòÚ é§Ç×Á» ÕðÕ¶ À°Ã ù ôðîÃÅð ÕÆåÅ

ÇÃ³Ø Ü³âÆ ÇÃ¼Ö ïÈæ ÁÅë ÁîðÆÕÅ å¶ ÃÅìÕÅ

ÔËÍ

ÃÅñ Õ° êÇÔñź ÃËñîÅ ê°ñÆà Øð¯×Æ ÇÔ§ÃÅ çÆ ÇôÕÅÇÂå ç¶ Ãì§è ÓÚ ÇÂà Øð ÓÚ ÁÅÂÆ Áå¶ ê°ñÆà 鱧 À°ç¯º êåÅ ÚµÇñÁÅ ÃÆ ÇÕ ÁòåÅð ÇÃ§Ø íÅðå ÓÚ ÇÂÕ Õåñ ç¶ Õ¶Ã ÓÚ ñ¯óƺçÅ ÃÆ¢

î¹¼Ö ê³é¶ çÆ ìÅÕÆ

ôËÇðë Çîî÷ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÁòåÅð ÇçØ

ÇÃ¼Ö Ü¶ñ·» Çò¼Ú Çìé» ÇÕö ç¯ô ç¶ ì³ç

Çðòð ÃÅÂÆâ ÇòÖ¶ îéÅÂÆ ÓHD ؼ¬ØÅð¶ çÆ ïÅç

é¶ ç¯ Õ° îÔÆé¶ êÇÔñź ÃËñîÅ ê°ñÆà 鱧 ÇôÕÅÇÂå

ÕÆå¶ Ô¯Â¶ Ôé, Áå¶ Ã÷Åò» Õ¼à Ú¹¼Õ¶ Çüֻ ù òÆ

Çðòð ÃÅÂÆâ, ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ (Ü×ÜÆå

ÕÆåÆ ÃÆ ÇÕ Õåñ ç¶ òÅð§à ÕðÕ¶ îÆâÆÁÅ À°Ã

ܶñ·» ÇòÚ¯º ÇðÔÅÁ éÔƺ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ Õ½î çÆ

ÇÃ³Ø ì˺Ã) - ÇåñÕ Ü¿ÞÈ çÆ ðÅÖÆ òÅÃå¶ é½ò¶º

鱧 ÚËé éÅñ éÔƺ ðÇÔä ç¶ ÇðÔÅ¢ À°Ã é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ

Á÷ÅçÆ ñÂÆ Ô°ä Çüֻ çÅ ÕÅëñÅ Çç鯺 Ççé

êÅåôÅÔ ÃÌÆ ×¹ðÈ å¶× ìÔÅçð ÃÅÇÔì ÜÆ é¶

ÒÒî˺ ÇÂà åð·Åº éÔƺ ðÇÔ ÃÕçÅ,ÓÓ êð ôËÇðë î°åÅìÕ

ò¼è ÇðÔÅ ÔËÍ ì¹ñÅÇðÁ» é¶ ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ Çüֻ

Ú»çéÆ Ú½ºÕ Çò¼Ú ÃÆà òÅÇðÁÅ, ÜçÇÕ Ú»çéÆ

ÇÂÔ Ãêôà éÔƺ ÃÆ ÇÕ ÁòåÅð ÇÃ§Ø ÇÕÔó¶

Çò¼Ú ò³âÆÁ» êÅÀ°ä òÅñ¶ ñ¯Õ» çÆ êÇÔÚÅä

Ú½ºÕ òÅÇñÁ» é¶ ìçñ¶ ÓÚ ÃÌÆ ÁÕÅñ åÖå

îÆâÆÁÅ çÅ Ç÷Õð Õð ÇðÔÅ ÃÆ¢ íÅðåÆ

ÕðÕ¶ À°Ôé» å¯º ÃÅòèÅé ðÇÔäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ

ÃÅÇÔì ãÅÔ¹ä ñÂÆ ë½Ü à˺ջ éÅñ ñËà ÕðÕ¶

ÁÇèÕÅðÆÁź òµñ¯º À°Ã çÆ Ãê°ðç×Æ éÅ î§×¶ ÜÅä

ÇÂà î½Õ¶ êzèÅé î³åðÆ â¶Çòâ ÕËîðÈé ç¶

í¶ÜÆÍ ÃÅñ AIHD ù ÇÃ¼Ö Õ½î Õç¶ òÆ ÃçÆÁ»

ÕðÕ¶ ê°ñÆà կñ À°Ã ç¶ ÇõñÅø ÕÅðòÅÂÆ çÅ

çëåð Çò¼Ú Çüֻ ò¼ñ¯º ÇÂ¼Õ î³× ê¼åð íÅÂÆ

å¼Õ í¹ñÅ éÔƺ ÃÕçÆ Áå¶ ç¹éÆÁ» Çò¼Ú ÜÈé

Õ¯ÂÆ ÁÅèÅð éÔƺ ÃÆ¢ î¶Üð ÁòåÅð ÇÃ§Ø é¶ Çµæ¶

ÁîðÆÕ ÇÃ³Ø Ç×¼ñ, íÅÂÆ Ã¶òÅ ÇÃ³Ø ñ¼ñ·Æ, íÅÂÆ

ÓHD ç¶ Ø¼¬ØÅð¶ Çò¼Ú ôÔÆç ÇóØ-ÇóØäÆÁ»

ê§Ü àðµÕ êŶ ԯ¶ Ãé¢

ìñìÆð ÇóØ, íÅÂÆ îéî¯Ôé ÇÃ³Ø ÖÅñÃÅ, Ã.

ù ïÅç ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ

À°Ã ç¶ ÇÂÕ âðÅÂÆòð ÁñÆ Áçé é¶

×°ðÇçÁÅñ ÇÃ³Ø Õ½ºÃñð, íÅÂÆ î³×ñ ÇÃ³Ø ñËÃàð

ÇÂà ÿçðí Çò¼Ú ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ

çµÇÃÁÅ ÇÕ À°Ã 鱧 ÇòôòÅà éÔƺ Ô¯ ÇðÔÅ ÇÕ À°Ô

é¶ Çç¼åÅ, ÇÜà Çò¼Ú ÇÃ¼Ö Á÷ÅçÆ Ãî¶å Çüֻ

ÇðòðÃÅÂÆâ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ òÆ D ÜÈé

(ÁòåÅð ÇçØ) ÇÂÔ¯ ÇÜÔÅ Õçî Ú°µÕ ÃÕçÅ ÃÆ¢

éÅñ íðå Á³çð Ô¯ ðÔÆÁ» òèÆÕÆÁ» çÅ ÇòÃæÅð

ù ؼ¬ØÅðÅ Ççé îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ãÅâÆ

À°Ô ÁÅêäÆ Õ§êéÆ Ü¶Á àðµÕ ñÅÂÆé÷ çÆÁź

êÈðòÕ ò¶ðòÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà î½Õ¶ ó×å» é¶

ÜÇæÁ» òñ¯º ÜÈé HD çÅ êÌÃ¿× Ã¹äÅ Õ¶ ÿ×å»

ÇòµåÆ î°ôÕñź ÕðÕ¶ ÇêÛñ¶ Ççéź 寺 êz¶ôÅé ÃÆ¢

óå ÜðéËñ ÇÃ³Ø Çí³âð»òÅñ¶, íÅÂÆ ðÅܯÁÅäÅ,

ù ÇÂÇåÔÅà éÅñ ܯÇóÁÅ Ç×ÁÅ, À°êð¿å ÕæÅ

Á§çðÅìÆ ç¶ Õåñ նà çÅ î°ÕµçîÅ, ÇÜà ÇòµÚ

êz¯. í¼°ñð, íÅÂÆ ÔòÅðÅ Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» Çóػ ç¶

ðÅÔƺ ×¹ð ÇÂÇåÔÅà Áå¶ Çóػ ç¶ Ü½Ôð» çÆ

î¶Üð ÁòåÅð ÇÃ§Ø î°µÖ î°ñ÷î ÔË, ÔÅñ¶ òÆ

ìËéð Ú¹¼Õ¶ ԯ¶ ÃéÍ ÇÂà î½Õ¶ Õ¶ÃðÆ ñÇÔð é¶ A

îÇÔîÅ ×ÅÂÆ ×ÂÆÍ çÆòÅé ÓÚ Ã¿×å çÆ íðòƺ

ÃzÆé×ð çÆ ÇÂÕ ÁçÅñå ÓÚ Úµñ ÇðÔÅ ÔË¢

ñ¼Ö çÃõå Ô¯ ÜÅä çÆ ê¹ôàÆ ÕÆåÆÍ

ÔÅ÷ðÆ ðÔÆÍ

$$ Save Your Tax $$

K.P. Accounting & Tax Services

Located At: Plaza 34 #208-9252-34th Ave. Edmonton •Individual Tax Returns • Incorporation of Companies • Payroll, T4's, • Corporate Tax Returns • Tax Returns for Self Employed • Small Business Setup & Bookkeeping •Accounting & G.S.T. Returns • Financial Statements. For Fast Refund Use E-File

®-çÊ®‹ ⁄Ê„Ëb ÃÏ‚Ëb ¶“ÀÊ ≈Ò∑‚ ¡‹ŒË flÊ“‚ ‹Ô ‚∑Œ „Ù For Appointment: Kapil

Sharma

Ph. (780) 469-2677 Fax. (780) 469-2026

∑“‹ ‡⁄◊Ê


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 19

â°ìÂÆ Çò¼Ú AD ÃÅñ çÆ ôÅéçÅð ÃëñåÅ À°êð¿å Ô¹ä ÃðÆ ç¶ êÅÇÂñ ÇìÜÇéà Ã˺àð ÓÚ Ö¹¼ñ· Ç×ÁÅ ÔË

íðå ÇÜÀ±ñð÷

ìÆ.ÃÆ. 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÕö Ô¯ð ÃÈì¶ Ü» ÁîðÆÕŠ寺 ÁÅÀ°ä òÅñ¶ ×ÅÔÕ» ñÂÆ ÃêËôñ ÁÅëð A@@@ âÅñð çŠïéÅ ÖðÆç¯ Áå¶ Ã¯é¶ çÅ å¯ÔëÅ î¹øå êÌÅêå Õð¯Í ÁÃÄ ÇòÁÅÔ ôÅçÆÁ» ñÂÆ ò¼â¶ ×ÇÔä¶ å» ò¶Úç¶ ÔÆ Ô» êð éÅñ ÔÆ éÅñ ÃÅⶠկñ ÇóØÅê¹ð Áå¶ â°ìÂÆ å¯º ÔñÕÆ ë¹ñÕÆ Çâ÷ÅÇÂéð àÈ-à¯é ÇÜÀ±ñðÆ çÆ ò¼âÆ ð¶ºÜ ÔËÍ ÇÂÔ ÇÜÀ±ñðÆ å°ÃÄ îÇԳ׶ Ã¯é¶ ç¶ ç½ð Çò¼Ú òÆ ÁÃÅéÆ éÅñ ñË ÃÕç¶ Ô¯Í

www.bharatjewellers.ca

info@bharatjewellers.ca


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 20

nly

TUKWILA Ph: 206-575-1451 Fax: 206-575-1460 103-1201 Andover Park E Tukwila, WA 98188 HILLSBORO Ph: 503-591-8898 Fax: 503-591-8866 6101 SE Tualatin Valley Hwy Hillsboro, OR 97123 NEWTON (Surrey) JR FURNITURE Ph: 604-591-8813 13486-76th Ave Surrey, BC

LYNNWOOD Ph: 425-776-1499 Fax: 425-776-1239 19220-33rd Ave Lynnwood, WA 98036 JR Furniture Outlet Ph: 503-491-8898 Fax: 503-491-4666 40 NW Burnside Rd Gresham,OR 97030 SURREY, BC JR FURNITURE Ph: 604-590-1541 13251-72nd Ave Surrey, BC V3W 7Z5

BELLINGHAM Ph: 360-734-8000 Fax: 360-734-3900 4190 Cordata Pkwy Bellingham, WA GRESHAM Ph: 503-491-8898 Fax: 503-491-4666 40 NW Burnside Rd Gresham, OR 97030 RICHMOND, BC JR FURNITURE Ph: 604-244-8384 11938-Bridgeport Rd Richmond, BC V6X 1T2

1-877-JRFURNITURE Monday-Saturday: 10am - 8pm Sunday: 10am - 7pm TIGARD Ph: 503-968-8898 142 SW Pacific Hwy Tigard, OR 97334 VANCOUVER, BC JR FURNITURE Ph: 604-433-4426 2967-Grandview Hwy Vancouver, BC V5M 2E4

Paul Rai


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 21

ê³ÜÅìÆ ìÅ÷Åð ÁËÃï ƶôé ÃðÆ-âËñàÅ òñ¯º î¯ãÆ êzèÅé âÅ. ìËºÃ å¶ Ô¯ðé» çÅ ÃéîÅé ÃðÆ - ÃÕÅà ð¯â ê³ÜÅìÆ ìÅ÷Åð

Ô°ð» çÆÁ» öòÅò» çÆ òÆ íðêÈð êzóÃÅ ÕÆåÆ

ÁËïÃƶôé ÃðÆ-âËñàÅ ìÆ. ÃÆ. ç¶ B@ ÃÅñÅ

×ÂÆ å¶ À°é·Å ù òÆ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

ÃæÅêéÅ ÇçòÃ ç¶ ÃîÅð¯Ô» î½Õ¶ ÃíÅ ç¶ î¯ãÆ êzèÅé

ê³ÜÅìÆÁ» ç¶ Ã³Øä¶ ×ó· ÇòÖ¶ ԯ¶ ÇÂà ÃîÅð¯Ô

âÅ. ðØìÆð ÇÃ³Ø ì˺à çÅ ÁËïÃƶôé ç¶ òðåîÅé

Çò¼Ú âËñàÅ çÆ î¶Áð ñ¯ÇÂà ÜËÕÃé, ñ¯Õñ,

êzèÅé ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø ÃîðÅ å¶ Ãî¹¼Ú¶ ÕÅðÕ°éÅ

ÃÈìÅÂÆ å¶ ëËâðñ ê¼èð ç¶ ÇÃÁÅÃåçÅé» ç¶ éÅñ

òñ¯º Ô÷Åð» ÔÆ çðôÕ» çÆ ÔÅ÷ðÆ Çò¼Ú ÃéîÅé

éÅñ ê¹Çñà ÁÇèÕÅðÆ ×ËðÆ ì˵×, dzÃêËÕàð çðôé

ÇÚ³é· ç¶ Õ¶ è³éòÅç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ å¶ À°é·» òñ¯º

ÚðéÅ, ÕÂÆ ÃîÅÜÆ ñÆâð Áå¶ Ô÷Åð» ÔÆ êåò³å¶

ÃîÅÜ å¶ ê³ÜÅìÆ ìÅ÷Åð çÆ Úó·å ñÂÆ ÕÆå¶

üÜäÅ é¶ ÔÅ÷ðÆ íðÆÍ

òâî¹¼ñ¶ À°êðÅÇñÁ» çÆ ÖÈì ôñÅØÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ

êzèÅé ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø ÃîðÅ Áå¶ Ãî¹¼ÚÆ

Í ÇñÖäï¯× ÔË ÇÕ âÅ. ìËºÃ é¶ êzèÅé×Æ ç¶

ÁËïÃƶôé òñ¯º Ãà¶Ü çÅ êzì³è òÆ Ã¹Ú¼Ü¶ ã³×

ÕÅðÜÕÅñ Ã Áäæ¼Õ ÇîÔéå ÕðÕ¶, ÒÃðÆ ÇÃàÆ

éÅñ é¶êð¶ ÚÅÇó·ÁÅ Ç×ÁÅÍ ì¼ÇÚÁ» çÆÁ» Ç×¼èÅ

Õ½ºÃñÓ, Áå¶ ÒâËñàÅ ÇÃàÆ Õ½ºÃñÓ ù ð÷Åî³ç

å¶ í³×óÅ àÆî» é¶ òÆ çðôÕ» çÅ ÖÈì îé¯ð³Üé

ÕðòÅÕ¶ ÃðÕÅðÆ êzôÅÃé òñ¯º ìÅ÷Åð çÆÁ» ÃóÕ»

ÕÆåÅÍ ÚÅÔ êÅäÆ å¶ ê³ÜÅìÆ îÇáÁÅÂÆÁ» ç¶

ç¶ ç¹ò¼ñ¶ êÅö ê³ÜÅìÆ ÷ìÅé ç¶ ×°ðî¹ÖÆ Çñ¼êÆ

Áà°¼à ñ§×ð» çÆ ÁÅêäÆ ÔÆ ÇÖ¼Ú ÃÆ, ÇÜà çÅ

Çò¼Ú ÃàðÆà ÃÅÂÆé ñ×òŶ ÃéÍ À°Ã ò¶ñ¶

ê³ÜÅìÆ, ÚÆéÆ, ׯð¶ îÈñ å¶ Ô¯ð Õ½î» ç¶ ñ¯Õ» é¶

ÕËé¶âÅ Çò¼Ú ÃóÕ» À°µêð ê³ÜÅìÆ ç¶ ÃÅÂÆé ñ×òÅÀ°äÅ ÇÂ¼Õ ìÔ°å ò¼âÆ Ú¹ä½åÆ ÃÆ, ÇÜà çÆ

Úðé êÅñ Ç×¼ñ, âÅ. ðØìÆð ÇÃ³Ø ì˺à Áå¶ ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø ÃîðÅ

ÕÅîïÅìÆ çÅ ÇÃÔðÅ âÅ. ìËºÃ å¶ À°é·» ç¶ ÃÅæÆÁ»

âËñàÅ òñ¯º À°Ã ò¶ñ¶ ܯ Çéò¶ÕñÆ ÇÕÃî çÅ

çÆ Áäæ¼Õ ÇîÔéå ù Ü»çÅ ÔËÍ

êÇÔñÅ ÒÒîÆðÆ êÆðÆ é×ð ÕÆðåéÓÓ ÁÅð³í ÕÆåÅ

ÖÈì ÁÅé§ç îÅÇäÁÅÍ

ÇêåÅ å¶ ê¹å ¼ ò¼ñº¯ ÇÂÕ¼ÇáÁ» +B êÅÃ

âÅ. ìËºÃ é¶ Ã³é AIIE Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ ìÅ÷Åð

Ç×ÁÅ ÃÆ, À°Ã çÆ ÕÅîïÅìÆ Çò¼Ú òÆ ê³ÜÅìÆ

ñ°ÇèÁÅäÅ- ÕÇÔç¶ é¶ Ç×ÁÅé êzÅêåÆ ñÂÆ Õ¯ÂÆ À°îð éÔƺ Ô°³çÆÍ Ü¶Õð Ççzó· ÇÂðÅçÅ Ô¯ò¶ å»

ÇòÖ¶ ÕËé¶âÅ ÓÚ ê³ÜÅìÆ ì¯ñç¶ êÇÔñ¶ ÒÒÕÇîÀ±ÇéàÆ

ìÅ÷Åð ÁËïÃƶôé çÅ ÖÅà ï¯×çÅé ÃÆÍ ÇÂé·»

Çëð Õ¯ÂÆ òÆ î³Ç÷ñ çÈð éÔƺ Ô°³çÆÍ ÁÇÜÔÆ ÇîÃÅñ DA òÇð·Á» ç¶ ìÆ. ÁËÃ. ÁËé. ÁËñ. ç¶ àËñÆë¯é

ê¹ñÆà Ãà¶ôéÓÓ çÆ òÆ ÃæÅêéÅ ÕðòÅÂÆ ÃÆ, ÇÜÃ

ÃÅð¶ ÔÆ À°êðÅÇñÁ» ÃçÕÅ ÇÜ¼æ¶ ÇòÀ°êÅð ù

îÕËÇéÕ Ã¹ç¶ô Õ°îÅð ܯôÆ é¶ ÕÅÇÂî ÕÆåÆ ÔË, ÇÜÃ é¶ ÁÅêä¶ ê¹¼åð Á³Õ°ô ܯôÆ ç¶ éÅñ ÔÆ A@+B çÆ

Çò¼Ú ÁÜÅÇÂì ÇÃ³Ø ÇüèÈ, ÃÅèÈ ÇÃ³Ø ÃîðÅ, î³×Å

Ô°ñÅðÅ ÇîÇñÁÅ ÃÆ, À°µæ¶ ê³ÜÅìÆÁ» å¶ ÖÅà ÕðÕ¶

êzÆÇÖÁÅ E@ øÆÃçÆ Á³Õ» éÅñ êÅà ÕÆåÆ ÔËÍ Çëñ½ð ÁèÆé êËºç¶ Çê³â ëðòÅñÅ ç¶ òÅÃÆ Ã¹ç¶ô Õ°îÅð

ìÅÃÆ, ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø ÃîðÅ, ùÇð³çð ÇÃ³Ø ðŶ,

ê³ÜÅìÆ ì¯ñÆ ù òÆ îÅéåÅ êzÅêå Ô¯ÂÆ ÃÆÍ

ܯôÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ AIHA-HB ÓÚ ÁÅÂÆ. àÆ. ÁÅÂÆ. êÅà ÕÆåÆÍ AIHF 寺 ìÆ. ÁËÃ. ÁËé. ÁËñ. ÓÚ

îéÜÆå ÇÃ³Ø ×³ãî å¶ ÁËïÃƶôé ç¶ Ô¯ð

ÇÂà ÃîÅð¯Ô î½Õ¶ ÒÇêÕÃÓ ç¶ êzèÅé ÚðéêÅñ

öòÅò» ÇéíÅÀ¹ºç¶ ÁÅ ðÔ¶ ÔéÍ î¶ðÆ ÜÆòé ÃÅæÆ å¶ î¶ð¶ ì¼ÇÚÁ» é¶ îËù Á¼×¯º êó·ÅÂÆ ÜÅðÆ ð¼Öä ñÂÆ

êåò³ÇåÁ» ç¶ À°êðÅÇñÁ» ÃçÕÅ ÇÂà ÇÂñÅÕ¶

ÇÃ³Ø Ç×¼ñ ù òÆ À°é·» çÆÁ» ÃîÅÇÜÕ Ã¶òÅò»

êz¶Çðå ÕÆåÅ å» À°Ã é¶ A@+B ç¶ ÇÂîÇåÔÅé çÆ ÇåÁÅðÆ ô°ðÈ Õð Çç¼åÆ å¶ À°Ã é¶ ÃëñåÅêÈðòÕ êÅÃ

Çò¼Ú ÁêðÅèÕ Ü°ðî» ù òÆ ÖÈì é¼æ êÅÂÆ ×ÂÆ

ñÂÆ ÃéîÅé ÇÚ³é· í¶à ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ AIIE 寺

Õð ñÂÆÍ Ô°ä À°Ã çÆ Á×ñÆ î³Ç÷ñ ×ðËÜȶà ìäéÅ ÔËÍ À°Ã ç¶ ê¹¼åð Á³Õ°ô ܯôÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ã ù

ÃÆÍ ÇÂÔ ×¼ñ òÆ òðéäï¯× ÔË ÇÕ ÃðÆ ôÇÔð

ñË Õ¶ Ô°ä å¼Õ ÁêðÅèÕ ×åÆÇòèÆÁ» À°µêð ÕÅìÈ

ÁÅêä¶ ÇêåÅ Óå¶ îÅä ÔË å¶ À°Ô ÁËî. ìÆ. ¶. Õðé çÆ Ç¼ÛÅ ð¼ÖçÅ ÔËÍ Ü¯ôÆ ç¶ î¹ñÅ÷î ÃÅæÆÁ»

Çò¼Ú ×°ðÈ éÅéÕ ÇÃ¼Ö ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÃðÆ-

êÅÀ°ä ñÂÆ âËñàÅ ç¶ ê¹Çñà ÚÆë ÇÜî Ã˵Ãë¯ðâ

ÕÅîð¶â ìñòÆð ÇÃ³Ø Áå¶ ìñÇò³çð ÇÃ³Ø ÁÅÇç é¶ îÈ³Ô Çî¼áÅ ÕðòÅ Õ¶ À°Ã éÅñ Ö¹ôÆ Ã»ÞÆ ÕÆåÆÍ


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 22

ATT TLE B BA AZ ZAAR SSEEAT Á‚¶≈‹ ⁄Ë•‹ •‚≈≈ Áfl˜ø Á∑‚ flË Ã⁄Çù ŒË ¡Êߌʌ ¡ù ∑Ê⁄Ù’Ê⁄ π⁄ËŒÀ •Ã fløÀ ‹® ß◊ÊáŒÊ⁄ ‚flÊ ‹® ÷⁄Ù‚ÿÙª áÊ◊

ìñÜÆå Çó ’‹¡Ëà Á‚¢Ø Ω ÃË‚Òºb„ÔìÆ ’Ë

(206) 391-7275 (206)391-7275

Á‚¶≈‹ ¶∞⁄Ë∞ ÇÃÁÅàñ ðƶ Áfl˜Çò¼øÚ Ω⁄, Øð, ◊Ùî¯≈à‹,ñ, ªÒ×Ë‚Ã Á’¡á‚, ñÅà ‹Ê≈ ¡ù Ãං≈ô‡é,á, Çì÷éÃ, Ü» ‹ÔñËb«ºâ π⁄ËŒÀ ÖðÆçä ¡ùÜ» ‹® åÜðì¶ Ã¡⁄’Õ∑ÅðÊ⁄ ÇðÁË Á⁄±‹≈⁄, ò¶flÚøäÀñÂÆ ñàð, Á«flÒ ÇâòË‹ñ“⁄ êð

„Ê∑◊ Á‚¢ Ω ª⁄ fl Ê‹ ÔÅÕî ÇÃ³Ø ×ð¶òÅñ çÙPh: á: 206-387-9492 206-387-9492 flœË¶ Áå¶ •Ãíð¯ ÷⁄Ù¶ïÿ¯×Ùª ö‚òflÅò» Êflù òèÆÁÅ

Hakam S. Grewal Hakam S. Grewal Realtor, (MSL, CBA) Realtor, (MSL, CBA)

Baljit S. Sehmby

Off: 253-852-9200 Cell: 206-391-7275 Fax: 253-859-9727 email:baljitsehmby @hotmail.com

ÁÅêäÆ ñÅà äÅ ¡ܶ ÃÏå°‚ÃcÄ ¶“ÀË ‹Ê≈ Óå¶ Ã ÁÅêäÅ ¶“ÀÊ ÁÅê ¶“ Øð Ω⁄ ìäÅÀ° ’ÀÊ©ÀÊ ÚÅÔ¹ ¿  „Ù¶ Ô¯Ãù å» ∑á‚‹Á≈¢ ÕéÃñÇ೪ × ‹® ñÂÆ ÃÅù øÊ„È ¢Œç ‚ÊÉ ë¯çÙéáÕð¯ ∑⁄ÙÍ˚ Where experience and knowledge make a difference! I will help you to your Dreams Come True!

*éò¶ áflº b Øð Ω⁄ ìäÅÀ° ’ÀÊ©À flÊ‚Ã ñÅà» ‹Ê≈ù ŒÊ ä òÅÃå¶ çÅ “aê̒좜¿è flË òÆ ∑⁄Œ Õðç¶ „ù˚ Ô»Í * Ω⁄ù ¡ù Á’¡á‚ ‹® ‹Ûá ŒÊ flË “a’¢œ ∑⁄Œ „ù˚ G Øð» Ü» ÇìÜéà ñÂÆ ñ¯é çÅ òÆ êÌì¿è Õðç¶ Ô»Í

G

1851-Centre Pl. So. #116 Kent WA 98030

Ph: 253-520-3780, Fax: hakam_singh@hotmail.com Fax:253-277-0057 253-277-0057 Email: hakamgrewal@hotmail.com

„ÈÀ çÈ‹ ˜ ≈Êß◊ •Ã “Ê⁄≈ ≈Êß◊ Œπ÷Ê‹ ∑⁄á flÊÁ‹•ù É ∑¢◊ $Ã ⁄˜π ⁄„ „ù

PROVIDING NON-MEDICAL IN-HOME CARE TO LOW-INCOME ELDERLY & DISABLED

•‚Ëb Ω⁄ ¡Ê ∑ Ω˜≈ ¶◊Œá flÊ‹Ó •Ã •“Ê„¡ ‹Û∑ù ŒË ªÒ⁄◊Ò«Ë∑‹ Œπ÷Ê‹ ∑⁄Œ „ù “⁄Á◊¢Œ⁄ ∑Ú⁄ Á…˜‹ÛA

* Áá˜¡Ë ‚¢÷Ê‹ * ∑˜“» œÙÀÓ * πÊÀÊ ’ÀÊ©ÀÊ

* ߇áÊá * Ω⁄fi ∑¢◊ * ¶©ÀÊ-¡ÊÀÊ

Ph: 253-893-1984 www.rescarehomecare.com

Á‚¶≈‹ ∞⁄Ë∞ Áfl˜ø Car, Suv ¡ù Truck „Ù‹‚‹ “aÊ®‚¬ Ã πaËŒÀÊ „Ùfl Ãù ¶“ á⁄’∑Ê⁄ •Ã ‚¢ÃÙπ¡á∑ ‚flÊflù ‹® ‚Ê« áÊ‹ ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù

„Á⁄¢Œ⁄“Ê‹ Á‚¢Ω ’Òb‚

Ph: 206-393-2222 bains123@comcast.net

K•‚Ëb&«⁄áSflË Cleaning ‚Êç ∑⁄Œ „ù

Every Kind of Job in one place BD سචöòÅò»

* ÁÃÄ ð˺ÜÆâ˺ôÆÁñ Áå¶ ÕîðôÆÁñ ÕÅðêËμà ÕñÆÇé§× Õðç¶ Ô»Í * Ô¯àñ, î¯àñ, ÁêÅðàî˺àÃ, ×Ëà Ãà¶ôé Áå¶ Ãìò¶Á ñÂÆ

ÃêËôñ ÁÅëð

êÌËôð òÅô, ðÈë ÕñÆÇé§× (BE@@ ùնÁð ë¹¼à å¼Õ)

300

$

ÃÅð¶ Øð çÆ ÕÅðêËμà ÕñÆÇé§× (BB@@ ùնÁð ë¹¼à å¼Õ)

169

$

Õ¶. Á˺â ÁËμà òÅñ¶ ëñ¯ð òËÕà Áå¶ ÁêÔ¯ñÃàðÆ òÆ ÕñÆé Õðç¶ Ôé

kewal singh : 206 366 5288

Email: 3106 Amarvir singh: 253 886 amieusal23@yahoo.com

„⁄ Ã⁄Çù ŒË Job ߘ∑Ù ¡ªÇÊ ÃÙb ˜‹Ë’π‡ •Ã ‚‚ÃË ∑⁄flÊ©À ‹® •˜¡ „Ë contact ∑⁄Ù

Freee-mail Estimate : cleaningks@yahoo.com web: www.cleaningks.com Malkiat Singh 206-293-8614 Emergency Call 24 Hours

FAMILY DOCTOR Dr. Harpreet Singh Chhokar MD

* ߢ‡Ù⁄Òb‚ ÃÙb Á’áù flË •‚c Ω˜≈ π⁄ø $Ã ŒπŒ „ù˚ * ’˜Áø•ù Œ ≈Ë∑ Ã ◊Ò«Ë∑‹ ¡á◊ ÃÙb ‹Ô ∑˚ * „⁄ Ã⁄Çù ŒÊ Áç¬Ë∑‹ øÒ˜∑•˜“ flË ∑ËÃÊ ¡ùŒÊ „Ò˚ * ÃÏ‚c ¶“ÀË “¢¡Ê’Ë ’Ù‹Ë Áfl˜ø ª˜‹ ∑⁄∑ Á’◊Ê⁄Ë ŒÊ „˜‹ ‹˜÷ ‚∑Œ „Ù˚

Harpreet S. Chhokar MD Family Medicine

’˜ø •Ã „⁄ ߘ∑ ©◊⁄ Œ ◊⁄ˬù Œ ß‹Ê¡ ‹® ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù:

«Ê. „⁄“aËà Á‚¢Ω ¿Ù∑⁄ ±◊. «Ë.

10830 SE Kent - Kangley Rd., Suite 100A Kent, WA 98030

Tel: 253-520-7390


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 23

ÇÃÁÅàñ ÇòÖ¶ Çüֻ é¶ ÒñÔÈ Çí¼ÜÆ çÅÃåÅéÓ ÃÅÕÅ AIHD ù ïÅç ÕÆåÅ ÇÃÁÅàñ (ÁòåÅð ÇÃ³Ø ÁÅçîê¹ðÆ) ÿÃÅð íð Á³çð Ãî¹¼ÚÆ ÇÃ¼Ö Õ½î ؼ¬ØÅðÅ AIHD çÆÁ» ïÅç» ç¹ÖÆ ÇÔðÇçÁ» Áå¶ éî Á¼ÖÆÁ» éÅñ åÅ÷Å ÕðçÆ ÔËÍ ôÔÆç» òñ¯º êŶ êÈðÇéÁ» Áå¶ ÕÆåÆÁ» Õ°ðìÅéÆÁ» çÅ ÇÂÇåÔÅà Õç¶ í¹¼ÇñÁÅ éÔƺ ÜÅ ÃÕçÅÍ ×¹ðÈ ÁðÜé ÃÅÇÔì ÜÆ å¯º î×𯺠èðî çÆ ÖÅÇåð ԯ¶ ñ¼Ö» ôÔÆç» å¯º ÔÆ å» Õ½î öè ñ˺çÆ ÔËÍ Ø¼¬ØÅÇðÁ» Çò¼Ú¯º Õ°¿çé Ô¯ Ô¯ Çé¼Õñ ðÔÆ ÔË, Ã¼Ú ù 칦ç Õð ðÔÆ ÔËÍ ç¹éÆÁ» Á³çð

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÇÃ³Ø ÃíÅ ð˺àé (ÇÃÁÅàñ) ÇòÖ¶ ÃÅÕÅ AIHD çÆ ïÅç îéŶ ÜÅä Óå¶ ÇòÚÅð ê¶ô Õðç¶ ò¼Ö-ò¼Ö ì¹ñÅð¶

×¹ðÈ éÅéÕ ç¶ò ÜÆ ç¶ Çîôé ù ëËñÅÁ Õ¶, ÇÂéÃÅéÆÁå çÅ êË×Åî Çç³ç¶ ԯ¶ ÁÅêä¶ ëð÷ êÈð¶ Õð ðÔÆ ÔËÍ ÇÂà Ôëå¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÇÃ³Ø ÃíÅ ð˺àé (ÇÃÁÅàñ) ÇòÖ¶ òÆ ÃÌÆ ÁÖ³âêÅá ÃÅÇÔì ç¶ í¯× êŶ ׶ Áå¶ íÅðÆ çÆòÅé ÃÜ¶Í Ãܶ çÆòÅé» Á³çð íÅÂÆ ÜðéËñ ÇÃ³Ø «ÇèÁÅä¶ òÅñ¶, íÅÂÆ îÅé ÇÃ³Ø îÅÛÆòÅó¶ òÅñ¶ Áå¶ íÅÂÆ èðÇî³çð ÇÃ³Ø ÜÆ ç¶ ÕÆðåéÆ ÜÇæÁ» é¶ òËðÅ×îÂÆ Áå¶ ÕðòÅÂ¶Í Ç×ÁÅéÆ Ã¹Öç¶ò ÇÃ³Ø ÜÆ ç¶ÔðÅçÈé

ÓHD ç¶ ÃÅÕ¶ çÆ çÅÃåÅé ÇìÁÅé ÕðçÆ Ôðܯå Õ½ð ÓHD ç¶ ÃÅÕ¶ çÆ ïÅç ÓÚ ÖÈé çÅé ÕðçÆ ìÆìÆ À°é·» êÌèÅé î³åðÆ îéî¯Ôä ÇÃ³Ø Ô¹ð» çÅ Ç÷Õð

òÅÇñÁ» ¬¿ տⶠÖó·¶ Õðé òÅñÆ ÇçzóåÅ íðÆ

ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÖÅñÃÅ á§âÅ ÔË êð ¶éÅ éÔƺ

ÕæÅ ÕðÇçÁ» ÇÂÇåÔÅà åÅ÷Å ÕÆåÅÍ å¼æ» å¶

ÇÕ ÁÃƺ HD í¹¼ñ ÜÅÂÆÂ¶Í ÇÕÀ°º í¹¼ñƶ? ÕÆ

ÃÔÆ À°µåðçÅ ÇÂÇåÔÅà ÔÆ ÃçÆòÆ Ô¹¿çÅ ÔË Áå¶

ìÌÅÔîä í¹¼ñ Ç×ÁÅ ÔË? À°Ô å» Á¼Ü å¼Õ ðÅòä

Õ½î» çÆ ÇÜ¿ç ÜÅé Ô¯ÇÂÁÅ ÕðçÅ ÔËÍ

ù ëÈÕÆ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ìÅìðÆ îÃÇÜç ù ãÅÔ Çç¼åÅÍ

ññÕÅð íð¶ ôìç» ç¶ ðÃÇí¿é¶ ÕÆðåé Ãðòä

ò¶ñä¶ éÅñ ðà ռã Õ¶ ÿ×å» ù ÇêñÅ ðÔ¶ öòÅçÅð

×¹ðç¹ÁÅðÅ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ

À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÃ¼Ö Õ½î çÆ ÇÂà éÃñÕ°ôÆ ç¶

ÖÅñÃÅ ×¹ðîÇå ÃÕ±ñ ç¶ ò¦àÆÁð, ÃàÅë Áå¶

âÅÕ±î˺à, ÜÅäÕÅðÆ, êðÈë ç¹éÆÁ» ÃÅÔîä¶

ì¼ÇÚÁ» çÆ ÇîÔéå ÃçÕÅ ÃÅè ÿ×å Çò¼Ú Ú¿×Å

ÇñÁÅÀ°ä ñÂÆ ÇÕåÅì» Áå¶ ÇéÀ±÷ ðÅÔƺ Ô¯ð

ÿç¶ô êÔ¹¿ÇÚÁÅÍ ôÔÆçÆ ÇçÔÅó¶ îéÅÀ°ä çÅ

À°êðÅñ¶ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ ÔéÍ ×¹ðÈØð ç¶ êÌèÅé íÅÂÆ

ëÅÇÂçÅ ÔÆ å» Ô¯ ÃÕçÅ ÔË Ü¶Õð ÁÃƺ çÈÃÇðÁ»

ÓHD ç¶ ÃÅÕ¶ çÆ ïÅç ÓÚ Ü¹óÆ Ã¿×å

×¹ðç¶ò ÇÃ³Ø îÅé Áå¶ îÆå ÃÕ¼åð íÅÂÆ ×¹ðç¶ò

ç¶ ê¼ñ¶ Õ°Þ êÅ ç¶Âƶ Áå¶ ÁÅê òÆ Õ°Þ ÇüÖ

Çò¼Ú ÇÜ¿é¶ òÆ êËö êÅ ÃÕ¶ êÅò¶ Áå¶ Á×ñ¶ ÃÅñ

îÇÔìÈì Áå¶ ×¹ðå¶Ü ÇÃ³Ø Ô¹ð» çÆÁ» ÇñÖå» çÅ

ÇÃ³Ø ÃîðÅ Ô¹ð» é¶ Ãà¶Ü 寺 ÇòÚÅð òÆ ð¼Ö¶ Áå¶

ñÂÆÂ¶Í ôÇéÚðòÅð ç¶ çÆòÅé Çò¼Ú ÃÕ±ñ ç¶ ÃàÅë

ÇÂö Ôëå¶ À° Ô îÅÇÂÁÅ ÇÂé· » àð¼ à ໠ܻ

ÔòÅñÅ Çç¼åÅÍ Ã¿å» çÆ ôÔÆçÆ ÇÕò¶º Ô¯ÂÆ ÃÅð¶

Ãí çÅ è¿éòÅç ÕÆåÅÍ ìÆìÆ ÃÇå¿çð Õ½ð ÚÅòñÅ

Áå¶ ì¼ÇÚÁ» òñ¯º ÇåÁÅð ÕÆå¶ âÅÕ±î˺àðÆ ÕÇñ¼ê

ùÃÅÇÂàÆÁ» ù í¶ºà Õð»×¶Í ÃÅâÅ ïÕÆé ÔË ÇÂÔ

å¼æ ê¶ô ÕÆå¶ Áå¶ ÇÜé·» é¶ B@ ÃÅñ ÇÂà ôÔÆçÆ

Áå¶ íÅÂÆ êðîÜÆå ÇÃ³Ø ÚÅòñÅ Ô¹ð» ç¶ À°µçî

êðç¶ Óå¶ ê¶ô ÕðÇçÁ» ì¼ÇÚÁ» é¶ Ú¿×Æ ÜÅäÕÅðÆ

îÅÇÂÁÅ Ô÷Åð» âÅñð Ô¯ä×¶Í Çåzêå ÇóØ

ù ð¯ÇñÁÅ À°é·» ù òÆ ÁÅó¶ Ô¼æƺ ÇñÁÅÍ ìÅÂÆ

éÅñ ÖÈéçÅé Õ˺ê Çò¼Ú DA êÌÅäÆÁ» é¶ ÖÈéçÅé

Çç¼åÆ, ÇÜà Çò¼Ú ؼ¬ØÅð¶ çÆ Ã¿Ö¶ê ÜÅäÕÅðÆ

ÚÅòñÅ é¶ Ãà¶Ü çÆ Ã¶òÅ Áå¶ Ã¹ÇîåêÅñ ÇóØ

ÜÃÇò¿çð ÇÃ³Ø ê³ù Ô¹ð» é¶ ÖÅÇñÃåÅé ç¶ Ã¿çðí

ÕÆåÅÍ àð¼Õ» òÅñ¶ òÆð» é¶ ðñ Çîñ Õ¶ ÃÌÆ

ÜÃêÌÆå Õ½ð ïÔñ-ÃÅÕÅ AIGH Á³ÇîÌåÃð,

é¶ ê̯ÜËÕàð çÆ Ã¶òŠùڼܶ ã¿× éÅñ ÇéíÅÂÆÍ

Çò¼Ú ÇòÚÅð ê¶ô ÕÆå¶ Áå¶ Çç¼ñÆ Õåñ¶ÁÅî Çò¼Ú

ÁÖ³âêÅá ÃÅÇÔì, ¦×ð» çÆ Ã¶òÅ Áå¶ ÁËåòÅð

ÁîéçÆê Õ½ð îÅé - ÃÅÕÅ AIGH ÕÅéê¹ð,

ÇÂà î½Õ¶ dz×ñ˺â 寺 êÔ¹¿Ú¶ ê³æÕ ÇòçòÅé

ÇôÕÅð Ô¯ÂÆ ×¯ðÆ ÇÃ¼Ö çÆ çðç íðÆ ÕÔÅäÆ Ã¹äÅÂÆ

ÃÅðÅ Ççé êÅðÇÕ¿× Çò¼Ú ×¿é¶ çÅ ðà ռã Õ¶ ÿ×å»

îéÁ³ÇîÌå Õ½ð - íÅÂÆ ×ÇÜ¿çð ÇÃ³Ø çÆ ÜÆòéÆ,

Áå¶ Ã¶òÅçÅð Ã. ÃðÈê ÇÃ³Ø Áñ¼× Ô¹ð» é¶ ÁÅêä¶

Áå¶ ÇÂà ׯðÆ Ôðܯå Õ½ð êÇÔñÅ éÅî Mayana

ù ÛÕÅÇÂÁÅÍ ÇÂ¼æ¶ ò¶ñäÅ ÃÅðÅ Ççé Ú¼ÇñÁÅÍ

ùÇîåêÅñ ÇÃ³Ø -èðîÆ ë½ÜÆ, ÁðôçÆê ÇÃ³Ø å¶

ÇòÚÅð ð¼Ö¶Í À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Çñàð¶Úð ê³ÜÅìÆ Áå¶

Lea ùêåéÆ ôÔÆç íÅÂÆ Ç³çðÜÆå ÇÃ³Ø ù

×¿é¶ ç¶ ðà çÆ ÛìÆñ ÇÂà åð·» êÇÔñÆ òÅð ñ¼×Æ

ÇÂÕîé Õ½ð - ÃÅÕÅ AIHD ÃÌÆ ÁÕÅñ åÖå ÃÅÇÔì

Ô¯ð ÷¹ìÅé» Çò¼Ú Øð Øð êÔ¹¿ÚÅÀ°ä çÆ ñ¯ó ÔËÍ

ÿ×å ç¶ Ãéî¹¼Ö ÇñÁ»çÅÍ Ôðܯå Õ½ð é¶ òÆ òÆñ·

ÔËÍ ÃÅðÅ ÔëåŠÿ×å» é¶ òè Úó· Õ¶ ÇÔ¼ÃÅ êÅÇÂÁÅ

Áå¶ Ô¯ð ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔìÅéÍ ÇÂ¼Õ D@ Çî³à çÆ

À°é·» ç¶ ÇÂà À°µçî çÆ ôñÅØÅ òÆ ÃÅðÅ ê³æ Õð

Ú¶Áð å¶ ìËÇáÁ» ÁÅêäÆ çðç íðÆ çÅÃåÅé ç¶

Áå¶ ÜÆòé ÃëñÅ ÕÆåÅÍ

Çëñî ìÆ. ìÆ. ÃÆ. òñ¯º ÇåÁÅð ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ

ÇðÔÅ ÔËÍ ÁòåÅð ÇÃ³Ø ÁÅçîê¹ðÆ Ô¹ð» é¶ ×¹ð

Á³ô ç¼Ã¶Í

ÇòÖÅÂÆ ×ÂÆÍ ÇÂ¼Õ ÕÇòåÅ ÒÒÇí¿âð»òÅñ¶ î¹ó Õ¶

ÁÅÃðÅ ëÅÀ±ºâ¶ôé ç¶ Õ¿îÕÅÜ Áå¶ êÌÅêåÆÁ» ìÅð¶

ÇÕò¶º À°Ã ç¶ êåÆ Áå¶ I ÃÅñ ç¶ ì¼Ú¶

ÁÅ ÜÅÓÓ çÆêÅ Õ½ð, ÔðêÌÆå Õ½ð Áå¶ îéÁ³ÇîÌå

ÚÅéäÅ êÅÇÂÁÅ Áå¶ ç¯ ÕÇòåÅò» ðÅÔƺ (ì¼Ú¶

ù À°Ã çÆÁ» Á¼Ö» ÃÅÔîä¶ Çç¼ñÆ Çò¼Ú Õåñ

Õ½ð é¶ Ã¹äÅÂÆÍ ÜÃñÆéÅ Õ½ð, Çð³êñ Õ½ð Áå¶

Áå¶ ôÔÆç Ç÷¿çÅ ÔË) ÔÅ÷ðÆ íðÆÍ

ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà ׯðÆ ÇÃ¼Ö ìÅð¶ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ

ÔðêÌÆå Õ½ð é¶ ÕÇòåÅò» êó·ÆÁ»Í êðÇî³çð Õ½ð

ðÅåƺ I òܶ ç¶ ÕðÆì î¶é â¯ð Á˺àðÆ

ñËä ñÂÆ Ç³àðéËà Óå¶ ÕÇñ¼Õ Õð¯

ܼÃñ Ô¹ð» é¶ I-AA Áå¶ AIHD ç¶ Ãì¿è Çò¼Ú

çðòÅ÷¶ À°µå¶ Õ˺âñ ñÅÂÆà Çò÷ñ Ô¯ÇÂÁÅÍ

òâî¹¼ñÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç¼åÆÍ îéòÆð ÇóØ, çïÅ

Ãðì¼å çÅ íñÅ Áå¶ ô»åÆ ñÂÆ ÁðçÅà ԯÂÆÍ

httpt.11sites.google.com/site/ mylifeaslived.

ÇóØ, ðîéÆå Õ½ð Áå¶ Çìì¶Õ Õ½ð, ÇÂé·» ì¼ÇÚÁ»

ì¼ÇÚÁ» òñ¯º ¦×ð ÔÅñ Çò¼Ú òÆ Ø¼¬ØÅð¶ ç¶

ÇÂà î½Õ¶ Çç¼ñÆ å¯º ÇÃ¼Ö ê¼åðÕÅð ÜðéËñ

é¶ ×¹ð ÁÅÃðÅ ëÅÀ±ºâ¶ôé ÕËé¶âÅ, ×¹ðÈ ÁÅÃðÅ

Ãì¿è Çò¼Ú ê¯Ãàð ìäÅ Õ¶ ñ×Ŷ ԯ¶ ÃéÍ Ú¿×Æ

ÇÃ³Ø Çòô¶ô å½ð Óå¶ êÔ¹¿Ú¶Í ÇÂé·» é¶ òÆ

àðÃà î¹ÔÅñÆ, íÅÂÆ èðî ÇÃ³Ø àð¼Ãà Á³ÇîÌåÃð,

ÜÅäÕÅðÆ íðêÈð Áå¶ ôñÅØÅï¯× ÃéÍ ÃÕ±ñ ç¶

Ç×ÁÅð» ÃÅñ çÆ À°îð Çò¼Ú ÁÅêäÆÁ» Á¼Ö»

×¹ðîÇå êÌÚÅð ùÃÅÇÂàÆ éÅ×ê¹ð, ܯ ÇÃÕñÆ×ð

ÃàÅë Áå¶ Ô¯ð ò¦àÆÁð ÖÅà ÕðÕ¶ íÅÂÆ ÃÆåñ

îÈÔð¶ ì¶ÕÃÈð ñ¯Õ» çÅ Õåñ¶ÁÅî å¼ÇÕÁÅ ÃÆÍ

Áå¶ òäÜÅð¶ Çüֻ çÆ îçç ÕðçÆ ÔË, ìÅìÅ éÅéÕ

ÇÃ³Ø Ô¹ð» çÅ Çòô¶ô è¿éòÅç ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ

À°Ã çÆ Õñî Áå¶ åÕðÆð çÅ ÇÂ¼Õ ÇÂ¼Õ ñë÷

ÁËÜÈÕ¶ôé ùÃÅÇÂàÆ, ôÔÆç» ç¶ Øð ò¼ñ ë¶ðÆ -

ÁËåòÅð ç¶ íðêÈð çÆòÅé» Çò¼Ú ÕÆðåé,

ÁÃð-ðÃÈÖÆ ÔËÍ À°Ã çÆ ÷¯ôÆñÆ åÕðÆð, çðç

íÅÂÆ ÃðìÜÆå ÇÃ³Ø Ø¹îÅä, íÅÂÆ Øé¼ÂÆÁÅ

ÕæÅ À° ê ð¿ å ì¹ ñ ÅÇðÁ» èó¼ ñ ¶ ç Åð åÕðÆð»

íðÆÁ» ÇÃ¼Ö Õåñ¶ÁÅî çÆÁ» çÅÃåÅé»,

ùÃÅÇÂàÆ Ü¦èð- ìÆìÆ êÌÕÅô Õ½ð Áå¶ ÇéôÕÅî

ÕÆåÆÁ»Í ÜÃò¿å ÇÃ³Ø Ã¿èÈ Ô¹ð» ÇÕÔÅ ÇÕ Òôðî

ì¶ÇÂéÃÅëÆÁ» Çòð¹¼è Üç¯ÜÇÔç ù ùäÆ ÜÅä

öòŠùÃÅÇÂàÆ ÁÅÇç çÅ Ç÷Õð ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ

ÃÆ ÁÅåÆ ÔË Áì ÇÂà òåé Õ¯ òåé ÕÇÔå¶ ÔȶÓÍ

ù ÜÆÁ ÕðÆ Ü»çÅ ÃÆÍ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÃÆÃ

ÇÕ ÇÂé·» ÃÅð¶ öòÅçÅð» é¶ ôÔÆç» Áå¶ ñ¯óò¿ç

èðîÆ ë½ÜÆ íÅÂÆ Çéðîñ ÇÃ³Ø ÜÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ

×¿Ü Áå¶ Ô¯ð ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔìÅé» Óå¶ Ôîñ¶

ñ¯Õ» çÆ ÕÂÆ ÕÂÆ ÃÅñ» 寺 öòŠÿíÅñ ÕÆåÆ ÔË

ÃÅù èðîÆ ë½ÜÆ ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔË êð ÁÃñ Çò¼Ú

Áå¶ Çüֻ Çòð¹¼è éëðå, ÁÇÔÃÅé ëðî¯ôÆ

Áå¶ ÃÅù òÆ ÇÂé·» ù êÈðÅ ÃÇÔï¯× ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ

èðîÆ À°Ô Ôé ܯ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ÜÆ ù Ççñ¯º

Áå¶ ÁÇ´åØäåÅ çÅ ÃìÈå Ô¯ð ÕÆ Ô¯ ÃÕçÅ

ÔËÍ ÇêÌ¿ÃÆêñ êðîÜÆå Õ½ð îÅÔñ Ô¹ð» Ãà¶Ü 寺

î³éç¶ ÔéÍ ÕËñ¶ë¯ðéƶ 寺 êÔ¹¿Ú¶ ÇéèóÕ ì¹ñÅð¶

ÔËÍ ÷ÕðÆÁÅ ÖÅé ç¶ ÇÃð Çò¼Ú ôÔÆç íÅÂÆ

ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ ì¼ÇÚÁ» òñ¯º ÇÂ¼æ¶ Õ°ÁÅÇÂé

íÅÂÆ çÇò¿çð ÇÃ³Ø Ô¹ð» é¶ ÁÅêä¶ Ã¿ì¯èé Çò¼Ú

åÅðÈ ÇÃ³Ø ÜÆ ç¶ Ü¹¼å¶ ê¶ Áå¶ îËù ×ÌÇÔ î³åðÆ

âðÅÂÆò (íÅé ÇÂÕ¼áÆ ÕðéÆ) ô¹ðÈ Õð ðÔ¶ Ô» ܯ

ÿå ÜðéËñ ÇÃ³Ø ÜÆ Çí¿âð»òÅÇñÁ» çÆ ôÔÆçÆ

ò¼ñ ܹ¼åÆ Ã¹¼à Õ¶ ÇÂÔÆ îÇÔÃÈà ԯÇÂÁÅ ÇÕ

Ôð ì¼ÚÅ ÇÂ¼Õ ÃÅñ íð ÇÂ¼Õ îðåòÅé Ü» â¼ì¶

×ÅæÅ ÇòÃæÅðêÈðòÕ ç¼ÃÆÍ À°é·» Ã. ÔÇð³çð ÇóØ

ܹ¼åÆÁ» 寺 ÇìéÅ ÇÂÔ ñ¯Õ ì¿ç¶ éÔƺ ìäç¶Í

×÷ñ - ÁÅ÷Åç ܦèðÆ úÔç¶ íÅä¶ ù î³é Õ¶ ÃÇå×¹ð ÁðÜé ÇêÁÅð¶ é¶Í Áé¶Õ» Õôà ÁÅêä¶ ÃÆÃ å¶ Ô¼Ã Õ¶ ÃÔÅð¶ é¶Í îÔÆéŠܶá çÅ ×ðîÆ ÃÆ êÈð¶ ܯô å¶ ÁÅÂÆ ÷¹ñî Üç ÃÇå×¹ð» À°µå¶ ì¶çðç» é¶ ×¹÷Åð¶ é¶Í Ü篺 Ãó Ãó Õ¶ Á¼× ç¶ ò»× åòÆÁ» ñÅñ Ô¯ ×ÂÆÁ», ÃîÅèÆ ñÅ ñÂÆ åòÆÁ» å¶ íÅéÆ ç¶ ç¹ñÅð¶ é¶Í ÕñÆ å¯º éðî Çê³â¶ å¶ Ô÷Åð» êË ×¶ ÛÅñ¶, ÚîÕç¶ Ãé ìçé À°µå¶ ÇÜò¶º Á³ìð ç¶ åÅð¶ é¶Í úÔç¶ íÅä¶ ÓÚ ðÇÔ䊶 ÷¹ìÅ鯺 Õ°Þ éÔƺ ÕÇÔ䊶, À°ÔçŠܯ Ô¹Õî î³éç¶ é¶ À°ÔÆ îÅñÕ ù ÇêÁÅð¶ é¶Í î¶ð¶ çÅåÅð î¹ÃÕŶ å» ë¹¼à Õ¶ ð¯ ê¶ ÛÅñ¶, ÇÜ×ð èðåÆ çÅ ëÇàÁÅ ç¶Ö Õ¶ ÖÈéÆ é÷Åð¶ é¶Í ÇÂÔ ÔÅñå ç¶Ö Õ¶ ðÅòÆ çÆÁ» ñÇÔð» åóê À°µáÆÁ», Õçî ÃÇå×¹ð ç¶ ÁÅÕ¶ Ú¹¿î çÆÁ» ðÅòÆ ÇÕéÅð¶ é¶Í ñ×ÅÂÆ Üñ ç¶ Çò¼Ú Ú¹¼íÆ ÜÅ êÔ¹¿Ú¶ ç¹ÁÅð éÅéÕ ç¶, ÁÜì ÁÅ÷Åç Õ½åÕ ç¶ÇÖÁŠÿÃÅð ÃÅð¶ é¶Í


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 24

Daring Display of Defiance: Leaderless but not Spiritless -Jatinder Singh Hundal Punjab’s Pseudo-Peace was shaken to its root when Sikh youth took to streets in a show of force similar to late 70s of last century. A reminder that community feeling may be temporarily suppressed for sake of national integration yet underlying sense of betrayal remains in the post-84 generation. There were no politicians or clergy to lead and guide youth through streets of various Punjabi cities, yet even the Government of India had to bow to the pressure brought to bear by the younger generation as police highhanded ness was broadcast to the world through You-tube and live eyewitness accounts through Tweets and continues Facebook updates that were difficult to keep up with, even for the high tech savvy Sikhs in the West. The case of Balwant Singh Rajoana has brought a sense of humiliation in the Sikh youth who see this lope sided justice as an insult to Panthik Pride. While killers of thousands of innocent Sikhs roam the cities of Northern India, Bhai Rajoana was about to be hanged for a politically motivated and selective assassination. He was never charged for the killing of 16 “innocent” men who died with then Chief Minister of Punjab Beant who was killed by Bhai Dilawar Singh, a suicide assassin on August 31, 1995 and assisted by Bhai Rajoana. Those 16 policemen killed in the blast were assumed to be part of the security and at high risk but not “innocent”. Thousands of Sikhs killed after the assassination of a selective target – Mrs. Gandhi, were all innocent. Yet Indian justice system has turned a blind eye to the massacre. Energy exhibited by the young Sikhs in the street has ignited another debate among the ruling elites that Government

attempts to create a passive Sikh community through Hinduization of Punjabi society on one hand and creating and abetting the culture of drugs and immorality on the other hand has not been effective in driving young Sikhs away from the Chardi Kala infused by centuries of Sikh history of sacrifice. When death sentence was passed on Bhai Rajoana, the political circles were not only passing a judgment in its technicality but also testing the waters of Sikh Spiritual land. Chandigarh and to some extent Delhi was shaken to its roots at the kind of daring display of defiance by Sikh youth seen in the street of villages and cities of Punjab. With no political or religious leader taking the lead, youth took it upon themselves to ensure that Panthik Pride is maintained and that ‘enemy’ should not get away without a tough fight. It is difficult to imagine if young men protesting against a death sentence ever imagined that their voice will reach the Presidential Palace of Delhi. The loud noise of Jaikaraas not only reached Delhi, but it echoed though out the highest circle of Indian system as evident from the statement of the President’s office that death sentence to held until all cases have been tried. This was a purely face saving tactic designed to show that it was to ensure the “Peace” is maintained at all cost. The cost of keeping peace in Punjab has been very high with most of the burden carried by the Sikh youth through thousands of fake encounter leaving Punjabi countryside deprived of its youth. With young men opting to leave Punjab rather than face death, Punjab was devoid of the young blood that has now been slowly replaced by the new post-84

generation. This generation has finally grown to a level to understand the world around it and has flexed its muscle. This is certainly bound to raise some curious eye brows and sound alarms in the upper echelon of the ruling class. Youth must be cautious to ensure it does not fall into the trap that last generation of young Sikhs did. It must choose its leadership carefully and be wary of opportunist sitting among the Sikhs to take advantage of the opportunity. Recent clear mandate to Akalis with the help of this new generation also needs to be analyzed that youth wants no-body other than Akalis be the rulers in Punjab. This is despite the facts that pre-84 Akalis leadership is corrupt but it is better to have corrupt Akalis than honest Congress as it is seen representing the Hindutva. Refusal by Bhai Rajoana to meet the leader of Damdami Taksaal, who was forced to wait outside the prison for hours and then returned humiliated, indicates that youth has not accepted this type of passive and established Sant class leadership either. Lack of presence of any clergy or Takhat based leadership also shows that it has been totally rejected by the younger generation that prides itself in being able to control its destiny with unity among itself rather than depend upon the prestablishment leaders of political or religious nature. With new emerging youth taking active part in shaping the Punjabi society, there is hope that a new more vibrant and educated leadership may emerge that would lead community into the next century. Until this shuffle settles down, youth has made the right decision to keep Akalis in power yet workout its own strategy without Akali support as is evident from the recent upsurge in “Kesri” flags in Punjabi countryside. The color of choice of the youth in the Bhai Rajoana support was not “Blue”, the traditional Akali colors but “Kesri” the color of sacrifice and self-control of its destiny. A color that speaks the inner feeling of the youth that led them through streets of various cities of Punjab. Youth may appear ‘leaderless’ in its dealing with situation, but that is not the case. Youth today takes leadership from the collective feelings of the community when You-tube comments are a way to get

feedback from the viewers around the globe. Tweet and Facebook responses from Sikhs living away from Punjab offer not only a feedback but also guidance on how to behave and deal with situations. It was remarkable that with such coordination and without much violence that youth was able to force the Executive branch to reconsider and overrule decisions made by its own Judicial branch. This is a display of concerted effort of Sikh youth throughout Punjab who despite non-existence of any leader showed that it is capable of making a dent in the system. Youth may be leaderless, it is certainly not spiritless. Its resourcefulness is evident from its functioning and protesting while maintaining a harmonious environment in Punjab so as not to incite highhandedness of the Government. This also proves another psychological build of the community that youth has finally come out of its state of fear that was instilled by years of oppression by the authorities. When Harjinder Singh Jinda and Sukhdev Singh Sukha were hanged to death in Pune on October 21, 1989, there was a complete silence as youth did not dare to show any emotion for fear of being eliminated in fake encounters. All community could do was to have an Akhand Paath for the peace of the departed souls. Other than the family, no one even dare ask for the dead bodies or the ashes of the dead. This time around, youth was proactive and rather than waiting for the Antim Ardaas (last rite prayer), it shows signs of a new generation that is fearless and willing to take on the authoritarian rule. The spirit of Sikhism appears to have come alive again in Punjab and Sikh youth has started to flex its muscle and only hope is that it will find the right leadership to lead to a new era of Chardi Kalaa of Panth. From someone sitting far away and observing the recent display of Sikh spirit, the message to the Sikh Youth in Punjab would be; We are with you and most importantly, may the message and Spirit of the Guru lead you to the right path. Take caution and keep your eyes and ear open to the world around you. Take lessons from the Arab Spring and carve your destiny yourself. We are proud of your Daring Display of Defiance. You may be Leaderless but certainly not Spiritless.

ëÅçð÷ â¶Á Óå¶ Çòô¶ô---ìÅêÈ Çìé» - ÔðÚ¿ç ÇÃ³Ø ìÅ×óÆ ìÅêÈ Çìé» ÁèÈð¶ ì¼Ú¶,

Á³çð Ç÷¿ç×Æ ÚÈÇÔÁ» ๼ÕÆ,

î¹¼Õ Ü»ç¶ é¶ åÆÁ»-î¶ñ¶,

Áå¶ ÁèÈðÆÁ» îÅò»Í

å¶ ìÅÔð Õ°¼ÇåÁ»-ÕÅò»Í

îÅä éÅ íËä-íðÅò»Í

â¼Õ¶ â¯ñ¶ êÂÆ ÖÅò¶ Ç÷¿ç×Æ,

Ççé ØÈð¶ å¶ ðÅå âðÅò¶,

ÇÕö Øð çÆ Ãðçñ À°µå¯º,

ÇÜÀ°º çÆòÅ Çò¼Ú ÔòÅò»Í

ضðÆ ð¼Öä ìñÅò»Í

ÇîචéÅ ÇÃðéÅò»Í

ÃÅð¶ Øð çÅ ì¯Þ ÓÕ¼ñÆ Óå¶,

ÚÅ𯺠åðë ÃîÅÜÆ-ÃÈñ»,

ÒÚ¿çÓ ÕÔ¶ ò¼Ö Ô¯ä éÅ çÅåÅ,

ÜÆòé íð Ã÷Åò»Í

À°µ×ÆÁ» ôÇÔð ×ðÅò»Í

Õç¶ ð¹¼Ö» 寺 ÛÅò»Í


Ç

June13 - June19/2012

The Charhdi Kala 25

THE VOICE OF PUNJAB

CHARHDI KALA INTERNATIONAL

#6-7743-128th Street, Surrey, B.C. V3W 4E6

KHALISTAN CALLING

Ph. (604) 590-6397 Fax. (604) 591-6397

Musings on Indian newspaper reports on the 28th anniversary of the June 1984 Indian Army attack on the Darbar Sahib, Amritsar, where the greatest Sikh of the 20th Century, Sant Jarnail Singh Bhindrawale was martyred along with thousands of innocent Sikh pilgrims by a mercenary army carrying out the orders of an evil incarnate PM Mrs. Indira Gandhi Washington D.C. Wednesday 13th of June, 2012: One is amazed to see that Sant Jarnail Singh Bhindranwale Shaheed, the greatest Sikh of the 20th Century, twenty eight years after his martyrdom, in June 1984, at the hands of the mercenary Indian Army, still commands great respect and awe, not only from millions of his Sikh admirers and their children, and their children, but, his name still strikes fear in the hearts of the double-faced Hindutva enemies who, on hearing his name mentioned, even today, lose all logic in their conversation when he is remembered in any gathering or conversation or discussion or write-up. A PTI (Press Trust of India) write-up carried last week by the Times of India, on June 7, 2012, headlined, “Operation Blue star 28th anniversary: Khalistan slogans raised, death row convict honored”, shows the overwhelming nervousness oozing out of the lines of the Times of India report on the gathering held on the 28th anniversary of the Indian Army attack on Darbar Sahib, Amritsar in front of the Akal Takht Sahib.. The report said that, “amidst separatist slogans of ‘Khalistan Zindabad’ Sardar Balwant Singh Rajoana, who had dispatched the tyrant Chief minister Beant Singh to hell with a bomb blast, was honored with the title of ‘Zinda Shaheed’(living martyr). The TOI report said that, “Sardar Balwant Singh Rajoana a death row convict, was honored on the 28th anniversary of the Indian Army’s operation Blue Star. The occasion was remembered‘on the 28th anniversary of Operation Bluestar which flushed out militants from Sikh holy shrine the Golden Temple, was observed at Akal Takht on Wednesday, the highest temporal seat, an event from which Punjab’s ruling Shiromani Akali Dal kept away”. The event passed off peacefully. To mark the occasion, bricks for a controversial memorial for those who were martyred in the operation by the Indian Army were laid by the five Sikh head priests along with Jatehedar Akal Takht Gyani Gurbachan Singh and SGPC President Avtar Singh Makkar. Punjab Deputy chief minister Sukhbir Singh Badal distanced himself and the state government from construction of the Operation Blue Star memorial in Amritsar by radical Sikhs while Congress warned him against “playing with peace” in the state.The Operation Blue Star was launched by the army on this day in 1984 to flush out holed-up Sikh militants led by their leader Jarnail Singh Bhindrawale who was killed along with his associates in the Golden Temple. The family members of Bhindrawale were also honored by Jatehdar Akal Takht. SGPC and Jatehdar Akal Takht conferred the title of ‘living martyr’ to Balwant Singh Rajona who has been convicted for killing former Punjab chief minister Beant Singh and sentenced to death, a punishment upheld by the Supreme Court also. The plaque for the Zindah Shaheed title was received from the Akal takht Jathedar by Kamaldeep Kaur, sister of Sardar Balwant Singh Rajoana. The Editors of the Times of India were uneasy with the above write-up so they rehashed the story and published another story in the Times of India the next day, 8th June, 2012, this time headlined, “Construction of Operation Blue Star memorial ‘anti-national’: BJP,” the authors of which report did not give a tinkers dam about the feelings of the 28 million strong Sikh (> http://timesofindia.indiatimes.com/city/ludhiana/Construction-of-OperationBlue-Star-memorial-anti-national-BJP/articleshow/13919647.cms <)nation when

From: Dr. Amarjit Singh 956- National Press Building Washington D.C. 20045 Ph: 202.637.9210 Fax: 202.637.9211 www.khalistan-affairs.org e-mail: kacwashdc@yahoo.com

it reported that, “Senior BJP leader Balbir Punj whose party is part of the ruling alliance in the Punjab, on Thursday opposed the construction of Operation Blue Star memorial in the Durbar Sahib Amritsar by radical sikhs, terming it ‘antinational’ and asked people to move forward and not be distracted”. This offensive public BJP reaction came a day after Shiromani Akali Dal chief and Punjab deputy chief minister Sukhbir Singh Badal, (who also happens to be the son of Punjab Chief minister, Parkash Singh Badal) exhibited a streak of cowardice, when he distanced himself and the state government from the construction of the memorial which was being built in response to the demand of every self respecting Sikh. The Times of India report went on to publicly assert, to the eternal shame of the Badals – father and son - that “the 28th anniversary of Operation Bluestar, (launched to flush out militants from Sikh holy shrine the Golden Temple in 1984) was yesterday observed at the Akal Takht, the highest temporal seat, an event from which Punjab’s ruling Shiromani Akali Dal kept away”. .The Neo-Nazi Hindu right wing BJP, a knicker-clad fascist political party in India, which is a coalition partner of the ruling Akali Dal in Indian-occupied Punjab, the Sikh Homeland, instead of minding its own crumbling ‘business’, has had the shameless audacity to call the memorial, which is being built, on popular demand, inside the Darbar Sahib, Amritsar, to remember the thousands of innocent Sikhs men, women and children, pilgrims who were murdered (by the Indian Army in June 1984) as ‘Anti National’. The Times of India report did concede that, “To mark the occasion, bricks for a controversial memorial for those who were killed in the operation by security forces were laid by the five Sikh head priests along with Jathehedar Akal Takht, Gyani Gurbachan Singh and SGPC President Avtar Singh Makkar although. Punjab deputy chief minister, Sukhbir Singh Badal, after initially supporting the Memorial on Wednesday distanced himself and the Punjab state government from construction of the memorial”. BJP is the same party which is all gung ho about the phony railway carriage memorial maintained by the BJP-run government in Gujarat state which they used to justify the February 2002 state-sponsored anti-Muslim pogrom in which over 2, 000 innocent unarmed Muslim men, women and children were put to death. According to one commentary, during the year 1984, organized killing of Sikhs took place only in states where Congress party was in power. It is said that a total of 35,535 claims for deaths and injuries were received throughout India for the November 1984 killings. Sikhs were attacked in 18 states and more than 100 cities of India in an identical manner and the attackers were led by Congress (I) leaders. Indian National Congress, the political party in power then and now, committed the crime of Genocide against Sikhs as defined in Article 2 of UN Convention. The Congress, by painting the attacks on Sikhs in November 1984 as “riots” instead of “Genocide” and by failing to punish the leaders of Congress (I), violated its duties under Article 1 the Genocide Convention. Congress and the BJP are two sides of the same coin. Both of them are criminal organizations. Khalistan Zindabad.


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 26

- îéî¯Ôé ìÅòÅ

Áµ×¶ òè Õ¶ íÅò°ÕåÅ òµÃ ÇÂÕ òÅð î¶ð¶ éÅñ

î§éçÅ ÔË, À°Ã 鱧 ÇÕö êðîÅä çÆ ñ¯ó éÔƺ¢ ܯ

ÒÔ°ä çµÃ, ðµì ÔË Üź éÔƺÓ

ܵøÆ êÅÂÆ Áå¶ òµÖ Ô¯ ×ÂÆ¢

î¶ðÆ ïÅç Áé°ÃÅð ê§çðź-òÆÔ òð·¶ êÇÔñź çÆ

êåÅ ñµ×Å ÇÕ Â¶A- âµìÅ àð¶é ç¶ ÁËé êðñ¶ ÇÃð¶

ÁÅêä¶ ÁÅê 鱧 ÕÇÔ ÇðÔÅ Ãź: ÇÂà åð·Åº ç¶ ÚźÃ

éÔƺ î§éçÅ À°Ã éÅñ ÚÅÔ¶ ÇܧéÆ ìÇÔà ÕðÆ ÜÅú,

ÜÅä-êÛÅä òÅÇñÁź ÓÚ¯º Çå§é Õ°óÆÁź/åÆòÆÁź

Óå¶ ÔË¢ ×µâÆ å°ð êÂÆ¢ Õ¯ñ Çå§é é× ÃÅîÅé 綢

åź ÜÆòé ÓÚ ÁÅÀ°ºç¶ ÔÆ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ ÕçÆ

À°Ã é¶ éÔƺ î§éäÅ¢ ÇÂà ÇñÖå ðÅÔƺ î˺ å°ÔÅâ¶

ðÇÔ§çÆÁź Ãé¢ ÇêÛñ¶ Áµá-çà òÇð·Áź 寺 À°é·Åº

ç¯ é× Ú°µÕ Õ¶ ×µâÆ ç¶ Á§çð¯-Á§çðÆ ñ§ØÇçÁź

ÇõèÆÁź, ÕçÆ ê°µáÆÁź¢ éÅñ ÔÆ îË鱧 ÁÅêä¶

Ãéî°Ö Õ¯ÂÆ êðîÅä éÔƺ ðµÖ ÇðÔÅ¢ Õ¶òñ À°ÔÆ

éÅñ Ãì§è à°µà Ú°µÇÕÁÅ ÃÆ¢ êzîÅåîÅ Áµ×¶ ÃòÅñ

ìóÆ î°ôÕñ éÅñ ç±Ü¶ ÇÃð¶ Óå¶ êÔ°§Ú¶¢ ÁÅêäÆ

ÜÆòé çÆÁź ìÔ°å ÃÅðÆÁź ØàéÅòź ïÅç

Õ°Þ çµÃä ñµ×Å Ôź ܯ Õ°Þ î¶ð¶ éÅñ Ô¯ÇÂÁÅ¢

ÇÂÔ ÇÕ ÕÆ À°é·Åº ÓÚ¯º ÇÕö éÅñ ìó½çÅ ÓÚ Çîñä

êåéÆ é±§ ÃÆà Óå¶ ÇìáÅ Õ¶ î°ó òÅêà ÒÂ¶Ó âµì¶ ÓÚ

ÁÅÀ°ä ñµ×çÆÁź Ôé Ü篺 ÕçÆ ÃÅð¶ Õ§î

çÅ ÁòÃð Çîñ¶×Å? ÇÕò¶º ÇçµÃä×ÆÁź?

ÜÅä òÅñÅ ÃÆ ÇÕ ×µâÆ ÇÂÕ Ãà¶ôé Óå¶ Öó·Æ Ô¯

ñ×ÅåÅð Çò×óç¶ ×¶ Áå¶ ÕçÆ Çõè Ô°§ç¶ ׶¢

ܶ åðÕ Áå¶ ÇòÇ×ÁÅé ç¶ ÇçzôàÆÕ¯ä 寺 ò¶ÇÖÁÅ ÜÅò¶ åź ðµì, ÂÆôòð éź çÆ Õ¯ÂÆ ÚÆ÷ ÔË ÔÆ éÔƺ¢ ܯ ÇòÁÕåÆ êðîÅåîÅ çÆ Ô¯ºç 鱧

Õ°Þ Ççé êÇÔñź î˺ ×°ÜðÅå Áå¶

ÇÂµæ¶ î¶ð¶ ÇÂà Çìðåźå çÆ êÇÔñÆ ÕóÆ õåî Ô°§çÆ ÔË¢ ÇÂÔ Õ°Þ òÅêðé 寺 ìÅÁç òÆ î˺

îÔÅðÅôàð çÆ ÃÆîÅ Óå¶ ðÇÔ ðÔ¶ ÁÅêä¶ ÇÂÕ ìÔ°å

àËÃà é§ìð:A- Ü篺 î˺ ÁÅêäÆ êÇÔñÆ

×ÂÆ¢ î˺ À°åð Õ¶ ¶ âµì¶ òµñ ç½óé ñµ×Å¢ éÅñ

À°Ã¶ ò¶ñ¶ ÁÅêäÆ ð¶ñ ×µâÆ çÆ ÃÆà Óå¶

ê°ðÅä¶ Áå¶ êzÇÕðåÆ êz¶îÆ ç¯Ãå 鱧 Çîñä ÚñÅ

ÃîµÇÃÁÅ ÁÅêä¶ ç¯Ãå ÃÅÔîä¶ ðµÖÆ åź À°Ô òÆ

ÔÆ ê˺à çÆ ÇêÛñÆ Ü¶ì ÓÚ Ôµæ êÅÇÂÁÅ åź ò¶ÇÖÁÅ

ìËÇáÁź î¶ðÅ î¯ìÅÂÆñ òµÜ À°áçÅ ÔË¢ ÁµÇ×úº

Ç×ÁÅ¢ À°Ã çÅ Øð Øä¶ Ü§×ñ ÇòÚ, ìÔ°å¶ ð°µÖ

ÇÚ§åÅ ÓÚ êË Ç×ÁÅ¢ À°Ã çÅ ÇÂÕ ÁÅ௠òÅñÅ

êðà ×ÅÇÂì! Ççñ ÒèµÕÓ ÕðÕ¶ ðÇÔ Ç×ÁÅ¢ éÅñ

î¶ðÅ ÇÂÕ Çîµåð çµÃä ñµ×çÅ ÔË ÇÕ ëñź ÁÅçîÆ

À°Ã é¶ ÁÅê ÔÆ ñŶ ԯ¶¢ ÁÅñ¶-ç°ÁÅñ¶ àźòÆÁź-

òÅÕø ðÇÔ§çÅ, êð Çå§é ÇÕñ¯îÆàð ç±ð, ÇÂÕ

ÔÆ îé ÓÚ ÁÅÇÖÁÅ Ô¶ ðµìÅ ÇÂÔ ÕÆ ÕÆåŠ屧!

î¶ð¶ ìÅð¶ À±à-êàÅº× ×µñź ëËñÅ ÇðÔÅ ÔË Áå¶

àźòÆÁź ÁÅÇçòÅÃÆÁź çÆÁź ìÃåÆÁź¢ ð¶ñò¶

ÁÅÇçòÅÃÆ ìÃåÆ ÓÚ¢ ðÅå ò¶ñ¶ ÜÅäÅ òÆ î°ôÕñ¢

î¶ðÅ ÇÂîÇåÔÅé ñË ÇðÔ˺? Ô°ä çµÃ î˺ ÕÆ Õðź?

ÃÅÇÔåÕ ÁçÅÇðÁź 鱧 ÇÚµáÆÁź òÆ ÇñÖ ÇðÔÅ

Ãà¶ôé ÛµìÆ ÇÕñ¯îÆàð ç±ð¢ ÃóÕ ê§Ü ÇÕñ¯îÆàð

ð¯àÆ ÖÅ Õ¶ ÇÜà ò¶ñ¶ ÁÃƺ îÇÔîÅé Õîð¶ ÓÚ ñ§î¶

ìà±Â¶ ÓÚ ÃÅð¶ êËö, ìó½çŠ寺 ÇçµñÆ çÆ ÇàÕà,

ÔË…¢ î¯ìÅÂÆñ ì§ç Õðé 寺 ìÅÁç î˺ ÁÅêä¶ ÁÅê

ç±ð¢ éÅñ î¶ðÆ êåéÆ ÇÜÃ ç¶ ×¯ÇâÁź ÓÚ çðç¢

ê¶ Ãź åź î¶ð¶ Õ§éÆ ÇÕö ÜÆê òð׶ ǧÜä çÆ

âðÅÂÆÇò§× ñÅÇÂÃ˺Ã, ¶.àÆ.ÁËî. ÕÅðâ, ÷ð±ðÆ

鱧 ÕÇÔ§çÅ Ôź ÇñÖä Ççú! î¶ðÅ ÕÆ ÜźçÅ! Ôð

ÒÀ°îð ×ÅúÓ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé Óå¶ À°µåð Õ¶ Ãà¶ôé

ÁÅòÅ÷ êÂÆ¢ ÇÂÔ ÁÅòÅ÷ ÇÂÕ Øð Õ¯ñ ÁÅ Õ¶

àËñÆë±é é§ìð?

ÇÕö é¶ ÁÅêäÆ êzÇÕðåÆ, ðíÅÁ Áé°ÃÅð ÔÆ Õ§î

ÃÅÔîä¶ åÆÔ ÚÅñÆ ÁÅ௠ÇðÕôÅ Öó·ÆÁź êð Õ¯ÂÆ

ì§ç Ô¯ ×ÂÆ¢ Õ°Þ ç¶ð ìÅÁç î¶ðÅ Çîµåð ÃÅⶠկñ

¶ âµì¶ åÕ êÔ°§Úä 寺 êÇÔñź ÔÆ ×µâÆ

ÕðéÅ Ô°§çÅ ÔË¢ ÇÕö çŠðíÅÁ î×ðîµÛ òÅñÅ,

òÆ ÜÅä ñÂÆ ðÅ÷Æ éÅ Ô¯ò¶¢ ÕÇÔä Ãà¶ôé

ÁÅÇÂÁÅ Áå¶ ì¯ÇñÁÅ, ÒÒÇÚ§åÅ çÆ Õ¯ÂÆ ñ¯ó éÔƺ

å°ð êÂÆ¢ î˺ éÅñ ç¶ Â¶-D âµì¶ ÓÚ Úó· Ç×ÁÅ¢

ÇÕö çÅ ô¶ð Üź Ç×µçó òÅñÅ…¢ éÅñ ÔÆ îË鱧

îÔÅðÅôàð ÓÚ, î¶ð¶ ç¯Ãå çÅ Øð ×°ÜðÅå ÓÚ¢

ðÔÆ¢ î¶ð¶ ç¯Ãå ÁŶ Ôé ÁÅêäÆ ÜÆê ÓÚ¢ ÁµÜ

Ô°ä Áµ×¶ ܯ òÅêÇðÁÅ À°Ã 鱧 Õ¯ÂÆ éÅÃåÕ Ã§Ü¯×

ÕìÆð çÅ ÇÂÕ ç¯ÔÅ ïÅç ÁÅÀ°ºçÅ ÔË:

õËð îÃź-îÃź ÇÂÕ ÁÅ௠ÚÅñÕ é±§ ðÅ÷Æ ÕÆåÅ

ðÅå ÇÂµæ¶ ð°Õ Õ¶ Õµñ· Ãò¶ð¶ òÅêà ÜÅä׶¢ å°Ãƺ

ÕÔ¶ Üź Õ¯ÂÆ ÁÅÃåÕ ðµì çÅ íÅäÅ? ÇÜÀ°º ÔÆ î˺

ÒÕìÆðÅ å¶ðÆ Þ½ºêóÆ, ×ñ ÕÇàÁä Õ¶ êÅÃ,

Áå¶ À° Ô ç± ä ¶ - åÆä¶ êË Ã ¶ ñË Õ¶ ×° Ü ðÅå-

ÇÂé·Åº éÅñ Úñ¶ ÜÅäÅ¢ÓÓ

¶-D ç¶ âµì¶ ÓÚ òó Õ¶ ñ§Øä ñµ×Å åź ÇÂÕ

ÜËÃÅ Õðé׶, òËÃÅ íðé׶, 屧 ÇÕÀ°º ԯ¶

îÔźðÅôàð çÆÁź ê°Çñà ڽÕÆÁź 寺 ìÚÇçÁź,

àËÃà é§: B- Á×ñ¶ Ççé ÁÃƺ ìó¶ ÁÅðÅî

ÃÆà Óå¶ ìËáÆ Ã¯ÔäÆ ÇÜÔÆ åÆòƺ é¶ Ôµæ òèÅ Õ¶

ܧ×ñÆ ðÃÇåÁź ÓÚ¯º Ô°§ÇçÁź Ô¯ÇÂÁź î¶ð¶ ç¯Ãå

éÅñ ÜÆê ÓÚ ìËá Õ¶ òÅêÆ ç¶ Ãà¶ôé Óå¶ êÔ°§Ú

îË鱧 ð¯Õ ÇñÁÅ¢ î˺ À°åðÕåÅ Áå¶ êzôé íðÆÁź

Áµ×¯º Ã§Ü¯× çÆ ×µñ ÇÂÔ ÇÕ Ü篺 î˺ ÇçµñÆ

ç¶ ÇàÕÅä¶ Óå¶ Ûµâ Ç×ÁÅ¢

׶¢ çîé ǵ毺 ÃåÅðź-ÁáÅðź ÇÕñ¯îÆàð ç±ð¢

é÷ðź éÅñ À°Ã òµñ åµÇÕÁÅ¢ À°Ã é¶

êÔ°§ÇÚÁÅ åź Õ°Þ Ççé ìÅÁç êåÅ ñµ×Å ÇÕ ÒÀ°Ã

ÁÅêä¶ ç¯Ãå Õ¯ñ ðÇÔ§ÇçÁź Üç Çå§é

ÁÅêä¶ êz¯×ðÅî Áé°ÃÅð çîé ÓÚ ÇÂÕ Ççé áÇÔðé

î°ÃÕðÅÀ°ºÇçÁź Ô¯ÇÂÁź î¶ðÅ êðà î¶ð¶ òµñ

ÇòÚÅð¶Ó çÆ ÇÂÕ ÁËÕÃÆâ˺à ÕÅðé ñµå à°µà ×ÂÆ¢

Ççé ìÆå¶ åź ÇÚ§åÅ À°êÜÆ ÇÕ Ô°ä òÅêà ÜÅä

寺 ìÅÁç î°ó òÅêÆ ÁÅ Õ¶ ×µâÆ ëóéÆ Áå¶

òèÅÀ°ºÇçÁź ÁÅÇÖÁÅ, ÒÒÇÂÔ å°ÔÅâÅ—ÔÆ ÔË éÅ?ÓÓ

ÇÂÔ Ã°ä Õ¶ îË鱧 ÇÂÕ ÕæÅ ÇÜÔÆ ïÅç ÁÅ ×ÂÆ:

çÅ ÕÆ ÃÅèé? ÃóÕ åÕ çÅ ê§Ü ÇÕñ¯îÆàð çÅ

ìó½çÅ ÜÅäÅ ÃÆ¢ Á×ñ¶ Ççé çÆ òÅêÆ å¯º ìó½çÅ

ìó½çÅ ÓÚ î˺ ÁÅêä¶ Çîµåð ÒÇéÇÖñÓ ç¶

ÇÂÕ òÅðÆ ÇÂÕ Ã±øÆ øÕÆð ÁÅêä¶ ÇÂÕ

ðÃåÅ, î¶ðÆ êåéÆ ñÂÆ Ã½ îÆàð òÆ å°ðéÅ

(Ô°ä çÅ éź òç¯çðÅ) çÆ ÇàÕà ñËä ñÂÆ ñÅÂÆé

Øð áÇÔðçÅ Ôź¢ À°Ô ÇÂÕ ÕÅñÜ ñËÕÚðÅð ÔË¢

î°ðÆç éÅñ ÇÕö ÇÚµÕó íð¶ ðÃå¶ Óå¶ å°ðçÅ ÜÅ

î°ôÕñ¢ î¶ð¶ ç¯Ãå Õ¯ñ ÇÂÕ ÃÕ±àðÆ ÇÜÔÆ Ô¯ÇÂÁÅ

ÓÚ Öó·Å Ô¯ Ç×ÁÅ¢ òÅðÆ ÁÅÀ°ä Óå¶ ÜòÅì

ÇÂÃ é¶ Çå§é ÕÅñÜź ÓÚ î¶ð¶ ñËÕÚð ðµÖ¶ ԯ¶ Ôé¢

ÇðÔÅ ÃÆ¢ À°Ã¶ ðÃå¶ Óå¶ ÇÂÕ ÁîÆð÷ÅçÅ ÁÅêäÆ

ÕðçÆ ÃÆ¢ À°Ô Ô°ä ÖðÅì Ô¯ Õ¶ ÇÂÕ ð°µÖ ç¶ î°µã

ÇîÇñÁÅ ÇÕ ìó½çÅ òÅñÆ ×µâÆ çÆÁź ÃÅðÆÁź

àzËÇÕ§× ìÅ𶢠԰ä î˺ ò¶ÖäÅ ÔË ÇÕ ìó½çÅ ÓÚ

îô±ÕÅ éÅñ ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ¢ Ü篺 øÕÆð À°Ã ç¶ Õ¯ñ¯º

Õ¯ñ î±èÆ Ô¯ÂÆ êÂÆ ÃÆ¢ î¶ðÅ ç¯Ãå ò¶Öä 鱧 çå¢

ÃÆàź ì°µÕ Ôé¢ ÇÕö ×µâÆ ÓÚ Õ¯ÂÆ òÆ ÃÆà ÖÅñÆ

å°ðÇçÁź-å°ðÇçÁź Üź ÇÕö ÕÅñÜ ÓÚ î¶ðÆÁź

Ô¯ Õ¶ ñ§Øä ñµ×Å åź À°Ã ç¶ êËðź éÅñ À°µÛñç¶

ñ§îÆ çÅÔóÆ, Ö°µñ·¶ Ç×µá Õ° ñ§î¶ òÅñ, Öµçð çÅ

éÔƺ ÔË¢

ÇêzÇÚå Õ°óÆÁź ÓÚ¯º (ܯ Ô°ä CE, D@ çÆ ÁÅï± ÓÚ

Ç۵චîô±ÕÅ ç¶ ÕµêÇóÁź Óå¶ êË ×¶¢

Õ°óåÅ-êÜÅîÅ,

À°ºÜ

ê±ðÅ

éÅÃåÕ¢

êzÇÕðåÆòÅçÆ¢ À°Ã ç¶ î±§Ô ÓÚ¯º ÔðÆ úî, ðÅî å¶ êzîÅåîÅ òð׶ éź î˺ Õç¶ éÔƺ ð䶢 Øð ÇòÚ

ÒÒÔ°ä çµÃ¯ ðµì ÜÆ î˺ ÕÆ Õðź? Ô°ä å°Ãƺ

êÔ°§Ú ×ÂÆÁź Ô¯ä×ÆÁź) Õ¯ÂÆ ÇîñçÆ ÔË Üź éÔƺ?

ÔÆ Õ°Þ Õð¯?ÓÓ Õ¯ñ ÔÆ ÁÅà¯-ÇðÕôÅ Ãà˺â ÃÆ¢ ÇÂÕ ÁÅà¯

À°çÅâÓ

ÇÂÔ ò¶ÖÇçÁź ÔÆ ÁîÆð÷Åç¶ é¶ ×°µÃ¶ éÅñ øÕÆð 鱧 Úê¶ó Õµã îÅðÆ¢ øÕÆð Ú°µê ÕðÕ¶ Áµ×¶

êÇÔñ¶ ñËÕÚð ÓÚ ê§Ü ý ÇòÇçÁÅðæÆ,

ñ§Ø Ç×ÁÅ¢ î°ðÆç é¶ øÕÆð 鱧 ê°ÇÛÁÅ, ÒÒÀ°Ã é¶

ÇÕö ç¶òÆ-ç¶òåÅ çÆ åź ÕÆ ÇÕö ì§ç¶ çÆ òÆ

ÇðÕôÅ òÅñÅ ÃòÅðÆ çÆ À°îÆç ÓÚ ÕçÆ

î¶ð¶

ÃÕ±ñ ç¶, òÆÔ Õ° àÆÚð, êð À°é·Åº ÓÚ À°Ô ÇÚÔðÅ

å°ÔÅ鱧 ÁËò¶º ÔÆ Úê¶ó Õµã îÅðÆ, å°Ãƺ ÁµÇ×úº

åÃòÆð éÔƺ à§×Æ ÇçµÃçÆ¢ êð ÁÅê ç¶òåÅ Ãð±ê,

ÃÅîÅé òµñ Áå¶ Õç¶ îË鱧 ñÅÂÆé ÓÚ Öó·Å ò¶Ö

Õ¯ÂÆ éÔƺ¢ ç±ÜÅ ñËÕÚð Õ°óÆÁź ç¶ ÕÅñÜ ÓÚ¢

Õ°Þ ì¯ñ¶ åÕ éÔƺ?ÓÓ À°Ã¶ ò¶ñ¶ ÇêµÛ¶ ÁÅ ðÔ¶

ÃÅÀ± ðíÅÁ À°Ã ç¶ î±§Ô¯º Õç¶ ÇÕö ñÂÆ ì°ðÅ ôìç

ÇðÔÅ ÃÆ¢ À°Ã 鱧 î˺ Õ°Þ ç¶ð êÇÔñź ÔÆ ÁÅÇÖÁÅ

À°æ¶ òÆ Õ¯ÂÆ éÔƺ¢ åÆÃð¶ ñËÕÚð Óå¶ ÜźÇçÁź

ÁîÆð÷Åç¶ çÅ êËð ÇåñÇÕÁÅ Áå¶ À°Ô ê±ð¶ çÅ

éÔƺ ðÇäÁÅ, ÇÃòŶ ÇÃÁÅÃÆ é¶åÅòź Áå¶

ÃÆ ÇÕ ìó½çÅ çÆ ÇàÕà ñËä 寺 ìÅÁç òÅêÆ

î˺ ÇÕö ÇêzÇÚå ç¶ Çîñä òÅñÆ ×µñ í°ñÅ ÔÆ

ê±ðÅ ÇÚµÕó ÇòÚ Çâµ× ÇêÁÅ¢ éÅñ¶ À°Ã çÆ ìźÔ

çøåðź ç¶ ìÅì±Áź ìÅ𶢠î¶ðÅ î§éäÅ ÔË ÇÕ ÇÂÕ

ÜÅòź×Å, À°Ã ç¶ ÁÅ௠ÓÚ¢

ÇçµåÆ¢ ÇÂÔ åÆÃðÅ àÆÚð àð¶Çé§× ÕÅñÜ¢ î˺

à°µà ×ÂÆ¢ ñøÆ øÕÆð é¶ ðî÷ íðÆÁź é÷ðź

ñËÕÚð ÇçµåÅ¢ ÃòÅñ-ÜòÅì ԯ¶¢ ñËÕÚð Öåî

éÅñ ÁÅêä¶ î°ðÆç òµñ åµÕÇçÁź ÁÅÇÖÁÅ, ÒÒܶ

Ô¯ÇÂÁÅ¢ Õ°Þ àÆÚð î¶ð¶ éÅñ ×µñź Õðé ñµ×¶ å¶

À°Ã Á½ðå çÅ ïÅð ÔË åź ÒÀ°êðÓ î¶ðÅ ïÅð òÆ ìËáÅ ò¶Ö ÇðÔÅ ÔË¢ÓÓ

Ú§×Å ÇÂéÃÅé Ô¯ä ñÂÆ éÅ å¶ êÅá-ê±ÜÅ Õðé çÆ ñ¯ó ÔË Áå¶ éÅ ÔÆ ðÅî-ðÅî, òÅÇÔ×°ð±-

ÒÒÇÕÀ°º ÜÆ, Çð÷ðò¶ôé Çîñ ×ÂÆ?ÓÓ À°Ã é¶ î¶ð¶ 寺 ê°µÇÛÁÅ¢

òÅÇÔ×°ð± Õðé çÆ¢ õËð! ÇÂÔ ×µñź ë¶ð ÇÕ嶢

î¶ð¶ éÅºÔ ÓÚ ÇÃð ÇÔñÅÀ°ä Óå¶ À°Ô ì¯ÇñÁÅ,

À°é·Åº ÇòÚÕÅð ÇÂÕ ÜÅÇäÁÅ êÛÅÇäÁÅ ÇÚÔðÅ!

ÔÅñ çÆ ØóÆ î¶ðÆ ÃîµÇÃÁÅ ÃÆ ÃóÕ åÕ ÇÕò¶º

ÒÒëñÅäÆ Â¶. ÃÆ. ×µâÆ ÓÚ ÇܧéÆ òÆ ò¶Çà§× ÇñÃà

ÇÂÔ ÇÂÕ åÆÔ-ê˺åÆ ÃÅñ çÆ åÆòƺ¢ î˺ ÕçÆ ÁÅÃ

éÅñ ÔÆ Á§ç𯺠ÇÂÕ öËìÆ ÁÅòÅ÷ ðäÅÂÆ

êÔ°§ÇÚÁÅ ÜÅò¶, Ãî¶å ÃÅîÅé ç¶?

Ô¯ò¶, Çð÷ðò¶ôé ÕðÅ ñú¢ ÃÆà Çîñ ÜÅò¶×Æ¢ÓÓ

éÔƺ ÃÆ ÕÆåÆ ÇÕ î°ó å°ÔÅ鱧 ÕçÆ Çîñ ÃÕź×Æ¢

ÇçµåÆ, ÒÒÔ°ä çµÃ ÇÕ ðµì ÔË Üź éÔƺ? Üź ÇÂÔ

Áµ×¶ ÁÃź ê°ðå×ÅñÆÁź ç°ÁÅðÅ Ûµâ Õ¶

ÒÁËò¶º ÔÆ ÕÇÔ ÇðÔŠ¶¢Ó î˺ îé ÔÆ îé

êð ÁµÜ Ãò¶ð¶ ÁõìÅð ÓÚ êÇó·ÁÅ…¢ Áå¶ À°Ã é¶

òÆ Ã§Ü¯×…?ÓÓ

׶ ÒçîéÓ ÜÅäÅ¢ çîé 寺 ìÅÁç ìó½çÅ¢ çîé

ÁÅÇÖÁÅ¢ Úñ¯ ò¶Öç¶ Ôź¢ ë¶ð ÇÕå¶ ðµì ÜÆ ÇÂÔ

寺 ìó½çÅ ÚÅð Õ° اචçÅ ð¶ñ Ãøð¢ Õ°Þ òð·¶

éÅ ÕÇÔä ÇÕ Ü¶ ÇàÕà ñË ñ˺çÅ åź åË鱧 ê°ÚÅ

êÇÔñź Üç î˺ ÇÂà êÅö ÁÅÇÂÁÅ Ãź åź ìó½çÅ

ç¶äÅ ÃÆ ìó½çÅ¢ î˺ î°ó ñÅÂÆé ÓÚ ñµ× Õ¶ ÇàÕà

ÜÅä ñÂÆ ×µâÆ ÓÚ Öó·¶ Öó·¶ ÔÆ Ç×ÁÅ Ãź¢ ì§ìÂÆ

ñË ñÂÆ¢ ò¶Çà§× ÇñÃà ÓÚ ÇµÕÆòź, ìÅÂÆòź

寺 ÃÅðÆÁź ÃÆàź Òì°µÕÓ Ô¯ÂÆÁź ÁÅÀ°ºçÆÁź¢

é§ìð! ÒÃÆà ú.Õ¶. Ô¯äÅ Áçíò¢Ó

ö÷ñ - ÔðíÜé ÇÃ³Ø ì˺Ã, E@I-B@C-DDGF

ðÅå ñ§ÇîÁź ÇêÁź îé ÓÚ ÇòÚÅð ÁÅÇÂÁÅ

òÅêÆ êÔ°§Ú Õ¶ ÇÂÕ ðÅå ÇÕö Ô¯àñ ÓÚ

ÇÕ Úñ¯ ÇÂà òÅð ðµì çÅ àËÃà (êzÆÇÖÁÅ) ñ˺çÅ

ÇìåÅÀ°ºç¶, ÃËð Õðç¶ ðÔ¶¢ Á×ñ¶ Ççé çÆ ð¶ñ

çÅåÅ çÅåÅð 屿 ¶ºÍ

ÃÅÕÆ ÇÕ ÇÔ³ç 屿 ¶º,

ì¯Ôð ìêÈð òÆ å±¿,

Ôź¢ îé ÓÚ ÇÂÔ èÅðÇçÁź î˺ ðµì Áµ×¶ Çå§é

ïÅåðÅ ç¶ Ã§çðí ÓÚ Ççñ ÇòÚ èóÕ±§-èóÕ±§!

ÜðÅ çÅ ÁèÅð 屿 ¶ºÍ

Ö¹îð¯-Ö¹îÅð 屿 ¶ºÍ

Ú¿çé ÇÚéÅð 屿 ¶º,

ÃîµÇÃÁÅòź ðµÖÆÁź ÇÕ ÒÀ°ÔÓ ÇÕò¶º ÇÂé·Åº 鱧 Ôµñ

Á×ñÆ Ãò¶ð Ô¯àñ ÓÚ¯º ÇéÕñä ñµÇ×Áź ð¶ñò¶

ÕðçÅ ÔË? êÇÔñÆ ÃîµÇÃÁÅ ê§Ü ÇÕñ¯îÆàð ç±ð

ÇÂéÕ°ÁÅðÆ çÅ é§ìð Ø°îÅÇÂÁÅ¢ ÁµÇ×À°º ÜòÅì

ÃÅòé ë¹ÔÅð 屿 ¶ºÍ

Ãð×î ÓÚ Ã»Þ å±¿ ¶º,

Õä Õä ÓÚ ðîä òÅñ¶,

ÃóÕ åÕ ÜÅä çÆ¢ ç±ÜÆ çîé å¶ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé

ÇîÇñÁÅ, ÒÒÃÆàź Õéëðî, âµìŠ¶-A (¶-A) ÃÆà

î¯ð» îñ·Åð 屿 ¶ºÍ

éÅçÆ éÚÅð 屿 ¶ºÍ

ìÌÔî³â îçÅð 屿 ¶ºÍ

ÒòÅêÆÓ ÜÅ Õ¶ ìó½çÅ åÕ ð¶ñ ×µâÆ ÓÚ ìËáä ñÂÆ

é§ìð ED, EE¢ÓÓ

ÃÆà ì°ÇÕ§× çÆ, (ܯ ÇÂÕ åð·Åº Áçíò ñµ× ÇðÔÅ

ÁÅ௠ÓÚ ìËá Õ¶ òÅêÆ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé òµñ

屿 ÔÆ Â¶º ÖÅð çÈܶ,

Üñ æñ ÇÕ ××ó ׯ޻,

ôìç-Áðæ

ÃÆ) Áå¶ åÆÜÆ? åÆÜÆ Õ¯ÂÆ ÃîµÇÃÁÅ éÔƺ ÃÆ¢

ÜźÇçÁź î¶ð¶ Á§çð ÒÕ¯ÂÆÓ ÕÇÔ ÇðÔÅ ÃÆ¢ ìà ñË

¶èð À°ðÅð 屿 ¶ºÍ

ÃÅðÅ êÃÅð 屿 ¶ºÍ

îçÅð - è¹ðÅ

êðîÅåîÅ çÆ êzÆÇÖÁÅ ñÂÆ ÁËò¶º ÔÆ ÃòÅñ!

ÇñÁÅ àËÃà? Üź Õ¯ÂÆ ÕÃð ìÅÕÆ ÔË? îË鱧 ÇÂÔ

ìó½çÅ ÓÚ î˺ ÁÅêä¶ ÇÂÕ ×°ÜðÅåÆ êz¯ëËÃð ç¯Ãå

ïÅç éÔƺ ÇÕ î˺ ÕÆ ÜòÅì ÇçµåÅ êð ÁËéÅ ïÅç

ñÅñ¯ ¶º 屿 Çìçð òÆ,

Çñò Çñò ÓÚ ñÆé 屿 ¶º,

ç¶ Øð áÇÔðéÅ ÃÆ¢ Áµ×¶ À°Ã é¶ àzËÇÕ§× ìÅð¶ Õ°Þ

ÇÕ ×ñåÆ éÅñ ¶-òé (A1-No.2) çÆ ìÜŶ ¶

éÅéÕ î¹ðÅð 屿 ¶º!

î˺ 屿 ÓÚ åÅð 屿 ¶º?

ÕÅñÜź ÓÚ î¶ð¶ ñËÕÚð ðµÖ¶ ԯ¶ Ãé¢ ìó½çÅ ÓÚ

ÓÚ ÜÅ òó¶¢ êð ED,EE ÃÆà Óå¶ Õ¯ÂÆ ìËᶠԯ¶¢


Ç

June 13-June 19/2012

ÇÕôå ê³ÜòÄ ------ ùÖéËì ÇÃ³Ø ÇüèÈ

The Charhdi Kala 27 ÇìÔÅðÆ òÅÜêÅÂÆ ç¶ íÅÂÆÚÅð¶ Çò¼Ú¯º Ãé, çñÆêÅ

ìÅÂÆ ×ð¯ÃðÆ Ãà¯ð ׶ å» í°ðÜÆ ìäÅÀ°ä ñÂÆ

î¶ðÆ êÇÔñÆ ïÈ.¶.ÂÆ. ïÅåðÅ

Á»â¶ ÇñÁ»ç¶ ÇÕ ôÅî ù í°ðÜÆ ìäÅò»×ÅÍ ç¹êÇÔð

ìñÅåÕÅð òð׶ ó×Æé ç¯ô Çò¼Ú ëÇÃÁÅ éÔƺÍ

Ôð¶Õ ìñÅÕ Çò¼Ú Ã˺Õó¶ ×¼âÆÁ» çÆ êÅðÇÕ³× ÔËÍ

êÂÆÁ» ê¹ðÅäÆÁ» òÔÆÁ» Çê³â ç¶ Ö¼ìÆÖÅé

ò¶ñ¶ ìñÜÆå çÅ ë¯é ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ Õ篺 ÁÅ ðÔ¶,

ÇÂà ÕðÕ¶ Ǽ÷åçÅð Ô¯ä êzíÅò ÕÅÇÂî ÔËÍ

ܶÕð Õ¯ÂÆ ì³çÅ ÁÅêäÆ ×¼âÆ êÅðÕ ÕðÕ¶ ìñÅÕ

ÕÔÅÀ°ºç¶ ñ¯Õ» ù Çç¼å¶ Õð÷¶ çÆÁ» ×òÅÔ ÔéÍ

C@ Ãå³ìð Ãò¶ð¶ ÜÃòÆð ìÅÂÆ é¶ ÁÅêäÅ çøåðÆ Õ³î ÕðÕ¶ òÅêà ÜÅäÅ ÃÆÍ î˺ Áå¶ ÖÆòÅ

å¶ ×³âÅÍ Ü¼çÆ ÷îÆé ÃÅâÆ Çå³é æÅò» Óå¶ ÃÆÍ éÅñ¶ À°ç¯º Ö¶åÆ òÆ ì³ÇçÁ» òÅÇñÁ» çÆ Ô°³çÆ ÃÆÍ ×ÇÔä¶ òÆ ìÔ°å ÷îÆé ñÂÆ Ô¯ÂÆ ÃÆÍ ÃÅⶠØð

î¶ð¶ êóçÅÇçÁ» ìÅð¶ ñ¯Õ» ù ÇÂÔÆ êåÅ

ÁÃƺ Øð Çò¼Ú ìËᶠÃÆ, ÁÃƺ ÇÕÔÅ ð¯àÆ òÅñÅ Õ³î

ÇÂ¼æ¶ Ö÷Èð» ç¶ ò¼â¶ ò¼â¶ çð¼Öå ÇñÁÅ Õ¶

î¹ÕÅ ðÔ¶ Ô»Í À°Ô ÕÇÔ³çÅ ÃÆ Û¶åÆ ÁÅ ÜÅú, ÁÅê»

Ççé» Çò¼Ú ëÅÀ±ºà¶é ÇÂðÆ׶ôé åÕéÆÕ éÅñ ÚñÅ

îÅñ ç¶ Çò¼Ú æ» æ» À°êð ò¼Ö ò¼Ö ç¶ô» ç¶

ñ¼×çÅ ÇÕ À°Ô Ô°ä å» ÒÚÈÇóÁ»òÅñÆÓ (ÃÅⶠֶå»

ç¯ Çå³é æÅò» Óå¶ ÜÅäÅ ÔËÍ

Çç³ç¶ ÔéÍ ÇÂÔé» ñ¯Õ» ù êÅäÆ Ã³Üî éÅñ òðåäÅ

ðËÃà¯ð˺à ìä¶ Ô¯Â¶ Ôé, ÇÜ¼æ¶ ç¹éÆÁ» íð ç¶ ñ¯Õ

ç¶ é») Çò¼Ú Çëðç¶ ÃÆ, Ô°ä ã¶ñò¶ å°ð ׶, Çëð

Üç¯ º ìñÜÆå ç¶ Õ¯ ñ êÔ° ³ Ú ¶ å» À° Ô

ÁÅÀ°ºçÅ ÔË, ÕÅðé ÇÂÔ òÆ Ô¯ ÃÕçÅ ÇÕ êÆä ï¯×

ç¶Ö¶ ÜÅ ÃÕç¶ ÔéÍ ÇÂ¼æ¶ ÔÆ ÇîÀ±ÜÆÕñ ë»À±à¶é

êåÅ ñ¼×çÅ ÒçÆê¶ÁÅä¶Ó òÆ ×¶óÅ îÅð ÁÅÂ¶Í ÇÂö

ééÕÅäÅ àð»Ãê¯ðà òÅñ¶ Ü×Çò³çð (Çì¼àÈ) ÚÇÔñ

êÅäÆ çÆ ÕîÆ ÔÆ áð·³î¶ éÅñ òðåä çÆ ÁÅçå

Ôé, ÇÜÃçÆÁ» ñÇÔð» ó×Æå ç¶ éÅñ À°µÚÆÁ»

ë¹ðåÆ ÕÅðé ÇÕö é¶ ÕÇÔ Çç¼åÅ ÇÕ, ÒìÅì¶ Õ¶ ׳ⶖ

çÆ À°âÆÕ Õð ÇðÔÅ ÃÆÍ ÚÇÔñ ÁÅÇÂÁÅ å¶ ÃÅâÆ

êÅÀ°ºçÆ Ô¯ò¶Í ÇÂ¼æ¶ ÇÕö ç¶ Øð ÃÆéðÆ òÆ ñ¼×Æ

éÆòÆÁ» Áå¶ â»Ã ÕðçÆÁ» ÔéÍ ÇÂÔ ÁÅêä¶

çñÆê¶ Ô¯ðƺ å» Çå¼åð ò»×ȳ À°âÅðÆ îÅð Õ¶ éÅñ

î¹ñÅÕÅå Ô¯ä î×ð¯º ç¯ ×¼âÆÁ» Çò¼Ú ÁÃƺ ç¹ìÂÆ

Ô¯ÂÆ ÔË å» À°Ã Çò¼Ú À±á å¶ Ö÷Èð ÷ðÈð é÷ð

ÁÅê Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ÁÜÈìÅ ÔËÍ Ø³à¶-سචìÅÁç Ú¼ñä

çÆ éÅñ êÔ°³Ú Ü»ç¶ ÔéÍÓ À°ç¯º 寺 ÃÅâÆ Á¼ñ·

ÇîÀ±÷ÆÁî ç¶Öä ×Â¶Í ÚÇÔñ îËù ÁÅêä¶ å¶ Áðì

ÁÅò¶×ÆÍ ÖÆòÅ îÅÔÆ ÕÇÔ³çÅ, Òì¼çÈ å» ÁÅêä¶

òÅñ¶ ÇÂà ë¹ÔÅð¶ ù ç¶Öä ñÂÆ Ô÷Åð» ÃËñÅéÆÁ»

ÒÇå¼åð» çÆÓ êË×ÆÍ íÅò¶º Çå¼åð» ç¶ ÁÅÖ¶ 寺 î¶ðÅ

üÇíÁÅÚÅð çÅ î¹ÕÅìñÅ ÕðÕ¶ ç¼Ã ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ

ì˵âðÈî Çò¼Ú À±á ì³é·ä å¼Õ Ü»ç¶ ÔéÍÓ

çÆ íÆó Ô°³çÆ ÔËÍ íÅò¶º ÇÂÕ¼á å» åñò³âÆ ÃÅì¯

ìÅêÈ ñó ê˺çÅ êð îËù ÇÂÔ ñ¼×çÅ ÔË Ü篺 îË ÇÕö

íÅò¶ ÇÂ¼æ¶ ðÅÜÅôÅÔÆ å³åð ÔË êð ÇÂ¼æ¶ ÁÅ

çÆ ÇòÃÅÖÆ ÇܳéÅ Ô°³çÅ êð íÆó Çò¼Ú îÃåÆ éÔƺÍ

ù ÁÅêäÆ ÜÅä êÛÅä Çå¼åð» çÅ î¹³âÅ ÕÇÔ Õ¶

À°Ô ÕÇÔ³çÅ ÃÆ ô¶Ö» ù ìÅ÷, دó¶ êÅñä

Õ¶ ñ¼×çÅ ÔË íÅðå ç¶ ñ¯Õå³åð éÅñ¯º A@@ ×°äÅ

î¹³âÆÔð ÚȳãÆ Ú¼êÅ Ü» î¯ãÅ éÅñ î¯ãÅ éÔƺ

ÕðÅÀ°ºçÅ Ô» å» ÁÅêä¶ ê¹ðÇÖÁ» çÅ Õ°ðÃÆéÅîÅ

ç¶ ô½ºÕ ÃÆ Áå¶ ÁÅêä¶ Ãðç¶ ê¹¼Üç¶ ñ¯Õ òÆ ÇÂÃ

òèÆÁÅ ÔËÍ ñ¯Õ» Çò¼Ú ðÅôàðÆÁåÅ çÆ íÅòéÅ

îÅðçÆÍ Ç¼毺 ÔÆ ç¹éÆÁ» çÆ Ãí 寺 À°µÚÆ ÇÂîÅðå

òÆ Ã¹äÅ ÇðÔÅ Ô°³çÅ Ô»Í ÇÕÀ°ºÇÕ Çê³â ç¶ ìÔ°å¶

åð·» ÔÆ òèÆÁŠدÇóÁ» Áå¶ Õ°¼ÇåÁ» ç¶ ô½ÕÆé

ÔËÍ

ì¹ðÜ ÖñÆëÅ, ÇÜÃù ì¹ðÜ ç¹ìÂÆ ÕðÕ¶ ÜÅÇäÁÅ

ñ¯Õ îËù éÔƺ, ÃÅⶠÖÅéçÅé ÕðÕ¶ ÜÅäç¶ ÔéÍ

ìÔ°å Ç÷ÁÅçÅ ÚÆ÷» ûÞÆÁ» ÃéÍ

í°¼ñ Ç×ÁÅ å» Û¶åÆ éÔƺ ñ¼íäÆÍ

ÔéÍ ÇÂé·» ñ¯Õ» ù ïÔäÆÁ» ùé¼ÖÆÁ» Á½ðå»

ÇÂ¼æ¶ ÁÅîçé Óå¶ Õ¯ÂÆ àËÕà éÔÆºÍ ñ¯Õ» çÅ

Ü»çÅ ÔË, ç¶ çðôé Ô°³ç¶ ÔéÍ ÇÂ¼æ¶ Öó· Õ¶ å°Ãƺ

ÖËð ÃÕÅàñ˺â çÆ ôðÅì ç¶ êËµ× éÅñ

ÔçÆÁ» Ôé, ÁÅêä¶ ñ¯Õ» çÆÁ» ñÅð» òÆ Ô°ÃÆé

ÜÆòé ê¼èð ìÔ°å òèÆÁÅ ÔËÍ Ú¯ð ñ°à¶ÇðÁ» çÆ

ì¹ðÜ ÖñÆëÅ çÆ ìËÕ×ðÅÀ±ºâ òÅñÆ ïÅç×ÅðÆ

ìà¶ÇðÁ» çÅ îÆà ÖÅèÅ, îÆà òèÆÁÅ ÃÆ êð ÕîÆ

î¹¼Öó¶ ç¶Ö ñîÕçÆÁ» ÔéÍ ê¹ðÅåé íòé ÕñÅ

Õ¯ÂÆ ×°³÷ÅÇÂô éÔÆºÍ ìñÅåÕÅð òð׶ ç¯ô Çò¼Ú

åÃòÆð ÇÖÚòÅ ÃÕç¶ Ô¯, ܯ ÃæÅéÕ Õð³ÃÆ Çò¼Ú

À°ÔÆ, îÃÅñ¶ ê¼Ö¯º ìÔ°å Çë¼ÕÅ ÇÜÔÅÍ ìñÜÆå å¶

çÅ ìÔ°åÅ ëðÕ éÔÆºÍ À°ÔÆ ñ¯Ô¶ ç¶ êðéÅñ¶ ÇÂé·»

ëó¶ ÇòÁÕåÆ ù åÆܶ Ççé ë»ÃÆ ñ×ÅÂÆ Ü»çÆ

H@ çðÅî Çò¼Ú ìÔ°å ÃÅð¶ ë¯à¯×ðÅëð êñ» Çò¼Ú

Çì¼àÈ ÚÇÔñ Ö¯ëà ÖÅÂÆ ÜÅäÍ î˺ ÇÕÔÅ ïÅð ÇÕÀ°º

ç¶ ê¹ðÅä¶ Øð» Çò¼Ú ñ¼×¶ ÃÆ Áå¶ ÕîÇðÁ» Çò¼Ú

ÔËÍ Ãõå Ã÷Åò» ç¶ Ú¼ñÇçÁ» ñ¯Õ À°Ã åð·»

ìäÅ Õ¶ ç¶ Çç³ç¶ ÔéÍ

ÇÂÔç¶ éÅñ î¼æÅ îÅðÆ Ü»ç¶ úÍ ÚÇÔñ ÕÇÔ³çÅ

ð³×Æé êÅÇòÁ» òÅñ¶ î³Ü¶ îÇÔîÅé» çÆ À°âÆÕ

ÇÃÁÅä¶ Ô¯ Ü»ç¶ Ôé ÇÜò¶º ôÅÇê³× îÅñ Çò¼Ú ñ¼×¶

Ǽ毺 Çëð ÁÃƺ ìñÜÆå çÆ ÇðÔÅÇÂô Óå¶

íðÅòÅ ÇÂðÅé-ÇÂðÅÕ çÆ Ü³× ç¶ Ççé» Çò¼Ú G-

Õðç¶ ÃéÍ êð ê¹ðÅåé ÇòðÃÅ ç¶Ö Õ¶ Áå¶ CI

ÕËîð¶ îÈÔð¶ ÃÅð¶ ÇÂîÅéçÅð ìäç¶ ÔéÍ ÇÂ¼Õ ç¯Ãå

ÁÅ ×Â¶Í À°µæ¶ Çëð ôðÅì Áå¶ ÇÚÕé çÅ ÁÅðâð

G Ççé» ç¶ ê¹ðÅä¶ Ö¯ëà ÖÅ Õ¶ ×°÷ÅðÅ ÕÆåÅ, ÃÅù

ÃÅñ êÇÔñ» ÁÅ÷Åç ԯ¶ Áðì ç¶ô ù ç¶Ö Õ¶ Ö¹ôÆ

ê¹¼ÛçÅ ÃÆ ê³ÜÅì éÅñ¯º ÇÕ³éÅ ëðÕ ÔË å» îËù ìÔ°å

Õð Çç¼åÅ, êð î˺ Çë¼ÕÅ ÇÜÔÅ ÇÚÕé ÖÅä ç¶ Ô¼Õ

ìÔ°å òèÆÁÅ ñ¼×ç¶ é¶Í ÖÆòÅ îÅÔÆ âÅÂÆà Õ¯Õ

Ô¯ÂÆ ÇÕ ÇÕ³éÆ Û¶åÆ åð¼ÕÆ ÕÆåÆ ÔËÍ Áðì ñ¯Õ

ØÅà îÇÔÃÈà ԯÂÆ ÇÕö ÃóÕ Óå¶ Õ¯ÂÆ î¼Þ ÇëðçÆ

òÆ éÔƺ ÃÆ, éÅ ÔÆ ôðÅì êÆä ç¶ ÇÕÀ°ºÇÕ ð¯÷ÅéÅ

çÆÁ» Ú¹ÃÕÆÁ» éÅñ à¼ñÆ ÇçÃä ñ¼×¶Í Á×ñ¶

À±á Áå¶ Ö÷Èð ù ìÔ°å ÇêÁÅð Õðç¶ ÔéÍ ÃæÅéÕ

éÔƺ ÇçÃÆ, ÇÕö Ú½Õ Çò¼Ú ÇÃêÅÔÆ ÖóÅ éÔƺ

íÅò¶º æ¯óÆ êÆ ðÔ¶ ÃÆ êð ïºëÆ Õç¶ éÔƺ û ðÔ¶Í

Ççé ÚÇÔñ é¶ âË÷ðà ÃëÅðÆ ÜÅä çÅ êz¯×ðÅî

ñ¯Õ» ù ÒòåéÆÓ ÕÇÔ³ç¶ Ôé ÇÕ ÁÅêä¶ ñ¯Õ ÇÂé·»

ÇçÇÃÁÅÍ àðËÇëÕ ÜÅî éÔƺ ñ¼×çÅ å» Ú½Õ» Çò¼Ú

ÇÚÕé ç¶ éÅñ À°é·» é¶ ìà¶ÇðÁ» çÅ îÆà ÁÅðâð

À°ñÆÕ Çç¼åÅÍ å°ðç¶ å°ðç¶ ÁÃƺ ñ¶à Ô¯ ׶, òÅêÃ

ù Òì¼çÈÓ òÆ ÕÇÔ³ç¶ ÔéÍ Ç¼毺 çÆ ÃðÕÅð é¶ ÁÅêä¶

î³×å¶ Çռ毺 Ô¯ä¶Í ñ¼×çŠǼ毺 ç¶ ô¶Ö» ù êåÅ

òÆ Õð Çç¼åÅÍ Çëð ïÇÚÁÅ ìà¶ÇðÁ» çÅ îÆà

Øð åÕðÆìé AB òܶ êÔ°³Ú¶Í îËù ÇÂÔ ×¼ñ îÇÔÃÈÃ

Çòç¶ôÆÁ» òÅÃå¶ ÇÂ¼Õ Ô¯ð ÁÇÔî ôðå ð¼ÖÆ Ô¯ÂÆ

éÔƺ ÇÕ ñÅñ ì¼åÆ å¯º ÇìéÅ òÆ. ÁÅÂÆ. êÆ. éÔƺ

ÒÇå¼åð» çÅ î¹³âÅÓ ÖÅ ÔÆ ñò¶Í Çê³â Çò¼Ú ÃÅâ¶

Ô¯ò¶ ÇÕ ìÅÂÆ ÜÆ Õç¶ ÁËéÆ ç¶ð å¼Õ ìÅÔð éÔƺ

ÔË ÇÕ Ôð¶Õ ÕÅð¯ìÅð Çò¼Ú å°ÔÅù ÇÂ¼Õ Áðì

ìÇäÁÅ Ü»çÅÍ ÇÕö òÆ ×¼âÆ Óå¶ ñÅñ ì¼åÆ éÔƺ

ØðÅä¶ ù ÒÇå¼åð» ç¶Ó ÕÇÔ³ç¶ ÔéÍ î¶ð¶ êóçÅç¶

ðÔ¶, êåÅ éÔƺ ÕÆ Ã¯Úç¶ Ô¯ä×¶Í êð ìÅÂÆ ÕÇÔ³ç¶

ÇòÁÕåÆ ù ÇԼöçÅð ð¼ÖäÅ êò¶×Å, ÇÜÃù ÒðìÅìÓ

ÇçÃÆ Ü» Ô¯ ÃÕçÅ ÇÂà î¹ñÕ Çò¼Ú ñÅñ ì¼åÆÁ»

Çå³é íðÅ Ãé, ÇÜé·» Çò¼Ú¯º î¶ð¶ çÅç¶ çÅ ìÅê ÔÆ

ÁÅê» Ã¯Úä òÅñÅ ê¹ðÜÅ ì³ç Õð Çç¼åËÍ íÅìÆ

ÕÇÔ³ç¶ ÔéÍ ìÈà êÅÇñô òÅñ¶ 寺 ñË Õ¶ Ô¯àñ å¼Õ

ìäÅÀ°ä òÅñ¶ ÕÅðÆ×ð éÔƺ Ô¯ä¶Í

ÇòÁÅÇÔÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ À°Ô ÃÆ ÃðçÅð êzåÅê

ÕÇÔ³çÆ î˺ ïÇÚÁ» å°ÃÆ í°ðÜÆ ìäÅÀ°º×¶ êð å°Ãƺ

ÇÃ³Ø å¶ Çê³â òÅÇñÁ» çÅ êzåÅêÅÍ çÈܶ ç¯ Áà¼ñ

ñ¶à ÁŶ, Ô°ä ôì÷Æ éÅñ ð¯àÆ ÖÅ ñò¯Í

ÕÅð¯ìÅð å¼Õ ðìÅì çÆ ÇԼöçÅðÆ Ô°³çÆ ÔËÍ ÇÕö òÆ

Ã çÆ ÕîÆ ÕÅðé Ô¯àñ ÃËòé ÃàÅð å¶ Ô¯ð

ÇòÁÕåÆ ù C ÃÅñ 寺 Ç÷ÁÅçÅ òÆ÷Å éÔƺ

æÅò» ç¶ ìÅÔðÆ çðôé Õðé î×𯺠ÁÃƺ ìÆÚ ò¼ñ

ÇîñçÅÍ ìÔ°å¶ ðìÅì ÕÅð¯ìÅð ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ À°µÕÆ

Úñ¶ ׶, êð ôÅî ãñä ÕÅðé ìÆÚ À°êð Ç×äåÆ

ê¹¼ÕÆ êËà ÃñÅéÅ ñËºç¶ ÔéÍ ê³ÜÅìÆÁ» çÆ Ç¼÷å

ç¶ ÔÆ ñ¯Õ ÃéÍ

ÔÅñ¶ å¼Õ ìðÕðÅð ÔËÍ Õ¯ÂÆ òÆ ê³ÜÅìÆ Ç¼æ¶

ê³ÜÅìÆ ÁîðÆÕé ÃÆéÆÁð ÇÃàÆ÷é Ã˺àð òñ¯º ×ðËÜÂÈ à¶ Ô¯ä òÅñ¶ ì¼ÇÚÁ» çÅ ÃéîÅé ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å

Çëð ç¹ìÂÆ Ã¹Õ¶Áð îÅñ ׶, ÇÜà ìÅð¶ ÇÕÔÅ

î½ÕÅ-êÌÃå» ñÂÆ ÕðÅðÅ ÃìÕ!

Ü»çÅ ÔË ÇÕ ç¹éÆÁÅ çÅ Ãí 寺 ò¼âÅ ôÅÇê³× îÅñ

ÜÈé Ú¹ðÅÃÆ òÅñ¶ ؼ¬ØÅð¶ çÆ Áá·Åðòƺ òð·¶×¿ã î½Õ¶ çñ ÖÅñÃÅ Üæ¶ì¿çÆ òñ¯º ÃÌÆ Á³ÇîÌåÃð

ÔËÍ êÅðÇÕ³× Çò¼Ú ¶ 寺 Ü˵¼â å¼Õ ìñÅÕ ìä¶ Ôé,

ÇòÖ¶ ÁÅï¯ÇÜå ÕÆå¶ ×¶ ôÔÆç» ç¶ êÇðòÅð» ç¶ ÃéîÅé ÃîÅð¯Ô ç½ðÅé, ôÔÆç Üéðñ ùì¶× ÇÃ³Ø ç¶ íðÅ íÅÂÆ ÇìÁ³å ÇÃ³Ø é¶ ÒìÅì¶Ó è¹¿î¶ Ô¼æ¯º ÃéîÅé ñË䯺 Ãê¼ôà ÇÂéÕÅð ÕðÕ¶ ÇÃè»åÕ Áå¶ ÁäÖÆ

ì¶ÕðÃëÆñâ, ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ (Úó·çÆ ÕñÅ

Áå°ñ ÕêÈð ÁËé. ÁÅð. ÁÅÂÆ. Çò¿× ç¶ Üéðñ ÃÕ¼åð ìä¶

ÇìÀ±ð¯) - ê³ÜÅìÆ ÁîðÆÕé ÃÆéÆÁð ÇÃàÆ÷é

ÃàÅÕàé, ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ - ô̯îäÆ ÁÕÅñÆ

Ã˺àð òñ¯º ÔÅÂÆ ÃÕ±ñ ×ðËÜȶà ÇòÇçÁÅðæÆÁ»

çñ ç¶ ÁËé. ÁÅð. ÁÅÂÆ. Çò¿× ç¶ êÌèÅé ùðÜÆå

çÅ ÃéîÅé ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÜé·» çÅ ÜÆ.êÆ.¶.

ÇÃ³Ø ð¼ÖóÅ òñ¯º ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ Çò¿× ç¶ Üéðñ

C.E ÔË Ü» ÇÂÃ å¯ º À° µ å¶ ÔË Áå¶ ÇÜé· »

ÃÕ¼åð Áå°ñ ÕêÈð ù

ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é¶ ÃÕ±ñ Çò¼Ú ÕÇîÀ±ÇéàÆ

æÅÇêÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ Ã.

ÃðÇòà ÕÆåÆ ÔË, À°Ô òÆ ÁÅêäÅ éÅî ÇñÖÅ

ð¼ÖóÅ ÜÆ ç¶ ñËàðêËâ

ÃÕç¶ ÔéÍ ÇÜÔó¶ ñóÕ¶-ñóÕÆÁ» éðÇÃ³× Çò¼Ú

Óå¶ ê¹¼ÜÆ ÇÂà Çéï°ÕåÆ

×ðËÜȶà ԯ¶ Ôé Ü» ÇÜé·» dzÜéÆÁð ÕÆåÆ

éÅñ Ö¹ôÆ çÆ ñÇÔð ç½ó

ÔË, âÅÕàð ìä¶ Ôé, Çë÷ÆôÆÁé ìä¶ Ü» ÇÜÔó¶

×ÂÆ ÔËÍ ÇÂà ê¼åð Çò¼Ú

ì¼Ú¶ ÇüÖÆ ÃðÈê Çò¼Ú ×ðËÜȶà ԯ¶ Ôé, À°Ô òÆ

Ã. ð¼ Ö óÅ òñ¯ º ÁÅÃ

ÁÅêäÅ éÅî ÇñÖÅÀ°ä çÆ Ç´êÅñåÅ ÕðéÍ ÇÂÃ

êÌ × àÅÂÆ ×ÂÆ ÔË ÇÕ

ÃéîÅé çÆ Ü×·Å Áå¶ åÅðÆÖ ìÅÁç Çò¼Ú ç¼ÃÆ

Áå°ñ ÕêÈð ÇîÔéåÆ

ÜÅò¶×ÆÍ òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ô¶á ÇñÖ¶ é§ìð»

òðÕð Ôé, ܯ ÇÕ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Ã Çò¼Ú ÁÕÅñÆ

Óå¶ Ã¿êðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

çñ ç¶ ÁËé. ÁÅð. ÁÅÂÆ. Çò¿× çÆ åð¼ÕÆ Çò¼Ú

ÃÆéÆÁð ÇÃàÆ÷é ÔËâÕ°ÁÅàð FFA-GDH-

Üéðñ ùì× ¶ ÇÃ³Ø ç¶ íðÅ çÅ ÁäÖÆ ëËÃñÅ

Õçî Ú¹¼ÇÕÁÅ ÔËÍ òÕåÆ òÇÔä çÆ æ» ÇÃè»åÕ Áâ¯ñàÅ ù ÇêÁÅð Õðé òÅÇñÁ» òñ¯º ÇÂà ëËÃñ¶ çÆ íðêÈð ôñÅØÅ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÇÃ¼Ö é½ÜòÅé» çÅ Á³é¶·òÅÔ ØÅä Õðé òÅñ¶ ÇÂ÷ÔÅð ÁÅñî ÇÜÔ» éÅñ Ãà¶Ü» ûÞÆÁ» Õðé òÅñ¶ ÇÂ¼Õ ôÖà 寺 ÃéîÅé á°ÕðÅ Õ¶ íÅÂÆ ÇìÁ³å ÇÃ³Ø é¶ ÁÅêä¶ íðÅ Üéðñ ùì¶× ÇÃ³Ø çÆ îÔÅé ôÔÅçå ù çÅ×Æ Ô¯ä¯º ìÚÅ ÇñÁÅ ÔËÍ ôÔÆç Õ½î çÅ ÃðîÅÇÂÁÅ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÃÅⶠÃÅð¶ ôÔÆç êÈÜäï¯× ÔéÍ êð Áܯն Ã çÅ ÇÂÔ ÇüÖç¹Ö»å ÔË ÇÕ ìÔ¹å ÃÅð¶ ôÔÆç» ç¶ êÇðòÅð-Üé, ôÔÆç» çÅ îÔÅé ð¹åìÅ êÌÅêå Õð ׶ ÁÅêä¶ ÇêÁÅÇðÁ» ç¶ ÇÃè»å å¶ ÇÃçÕ ù í¹¼ñ Õ¶, ÇÃÁÅÃÆ ÇåÕóîìÅ÷ÆÁ» çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ׶ ÔéÍ Úó·ç¶ ÃÈðÜ ù ÃñÅî» Õðé òÅñÆ ÇìðåÆ ÁèÆé ÁÇÜÔ¶ ÕÂÆ êÇðòÅð òÆ ðÅÜÃÆ ×ÇñÁÅÇðÁ» Çò¼Ú åÅóÆÁ» îÅðç¶ ò¶Ö¶ ÜÅ ÃÕç¶ ÔéÍ ×¿íÆðåÅ éÅñ ïÚä òÅñÆ ×¼ñ ÔË ÇÕ ôÔÆç» çÅ òÅðà À°ÔÆ ÁÖòÅ ÃÕçÅ ÔË, ܯ ôÔÆçÆ êÌÅêå Õð ×ÇÂÁ» ç¶ Ã¿Õñê éÅñ òÅìÃåÅ Ô¯ò¶Í íñÅ ôÔÆç» ç¶ ÇÃðåÅÜ ê³Ú êÅåôÅÔ ÃÌÆ ×¹ðÈ ÁðÜé ç¶ò ÜÆ ç¶ íðÅ ÇêÌæÆ Ú¿ç Ü» îÔ»ç¶ò ÁÅêä¶ ôÔÆç íðÅ ç¶ òÅÇðà ÇÕò¶º ÕÔÅ ÃÕç¶ Ãé? ÇÂà ê¼Ö¯º ÃçÕ¶ ÜÅÂƶ ŒôÔÆç ÜÃò¿å ÇÃ³Ø ÖÅñóÅ çÆ Ã¹êåéÆ ìÆìÆ êðîÜÆå Õ½ð ÖÅñóÅ ç¶! ܯ Ôð î³Ú Óå¶ ÁÅêä¶ êåÆ ç¶ ÕÅåñ» Áå¶ À°é·» çÆ ê¹ôå-êéÅÔÆ Õðé òÅñ¶ ÒÇüÖÓ ÇÃÁÅÃåçÅé» ç¶ ìÖƶ À°è¶óçÆ ÔËÍ À°é·» ç¶ Ôîçðç ÖÅñóÅ Çîôé ÁÅð׶éÅÂÆ÷¶ôé òÅñ¶ ÇÃ³Ø è¿éåÅ ç¶ ï¯× Ôé,

Áå°ñ ÕêÈð

ÇÔ¼ÃÅ êÅÀ°ä׶Í

FHCC, Ü×ÜÆå ÇÃ³Ø (êÌèÅé) FFA-H@H-

Áå°ñ ÕêÈð ÇÂñÅÕ¶ Çò¼Ú ÇÂîÆ×ð¶ôé

CED@, ðÅÇÜ¿çð ÇÃ³Ø ðŶ (ÃÕ¼åð) FFA-GAG-

îÅîÇñÁ» Çò¼Ú ñ¯óò¿ç» ñÂÆ Ççé ðÅå ÇîÔéå

C@GH, Ç×ÁÅéÆ ×¹ðÚðé ÇÃ³Ø (Üéðñ ÃÕ¼åð)

Õðç¶ ÔéÍ ÇÂé·» çÆ ÇÂà Çéï°ÕåÆ éÅñ ÁËé.

FFA-DGB-BFCH, ÔðÜÆå ÇÃ³Ø (êÆàÆÁËé

ÁÅð. ÁÅÂÆ. Çò¿× Ô¯ð î÷ìÈåÆ ÁÅÀ°ä çÆ

îÆâÆÁÅ) FFA-B@A-EHID

ÿíÅòéÅ ÔËÍ

ÇÜé·» é¶ çÈÜÆ òÅð ÃðÕÅð ìä ÜÅä Óå¶ òÆ ìÅçñ-çñ çÆ ÂÆé éÔƺ î³éÆÍ ÂÆé î³éäÆ å» çÈð ðÔÆ, À°Ô å» ç¶ô Çòç¶ô ع¿î-Çëð Õ¶ ÇÃ¼Ö ÜéåÅ ù ÜÅ×ðÈÕ Õð ðÔ¶ Ôé ÇÕ ÇÕò¶º ìÅçñ-çñ, ÁÕÅñÆ çñ Üæ¶ì¿çÆ çÅ é» ð¯ñ ÇðÔÅ ÔË Áå¶ ÇÕ¿Þ ÇüÖÆ ÇÃè»å» ù îñÆÁÅî¶à ÕðÆ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ î¶ð¶ ÕÇÔä çÅ íÅò ÇÂÔ òÆ éÔƺ ÇÕ ôÔÆç ԯ¶ Çóػ ç¶ òÅÇðà òÆ ôÔÆç Ô¯ä ñÂÆ Á¼×¶ ÁÅÀ°ä Ü» À°Ô ÜÈÞç¶ ÔÆ ðÇÔäÍ êð À°é·» ù Õ¯ÂÆ îÅä-ÃéîÅé ñËä ñ¼Ç×Á» ÇÂÔ å» ÷ðÈð ç¶Ö ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ÃéîÅé ç¶ä òÅñ¶ çÆ ÖÅÃÆÁå ÕÆ ÔË? ÇÜò¶º Ô¹ä Üéðñ ùì¶× ÇÃ³Ø ç¶ íðÅ é¶ ÔÅÕî Çèð çÆ êÌòÅÔ Õð¶ ì×Ëð, ÒìÅì¶Ó è¹¿î¶ çÆ ÔÕÆÕå ù Ü¼× ÷ÅÔð ÕÆåÅ ÔËÍ ô¹Õð ÔË Çüֻ Çò¼Ú ÇòðñÅ ÇòðñÅ ÁäÖ çÅ çÆòÅ ÔÅñ¶ Ü×çÅ ÔËÍ - åðñ¯Úé ÇÃ³Ø ç¹êÅñê¹ð (ÃÅìÕÅ î˺ìð ÁËÃ. ÜÆ. êÆ. ÃÆ.) ë¯é (D@H) IAE-ABFH


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 28

ìÅìÅ éÅéÕ ÇÕðåÆ êð Áܯն ìÅì¶ ÇëðåÆ! - ÁòåÅð ÇÃ³Ø ÇîôéðÆ

Áå¶ ×zÇÔÃåÆ Ô¯Â¶ ÔéÍ Õ°Þ Õ° À°çÅÔðä» ÇÜò¶º

ÇÕðåÆ çÅ Áðæ ÔË Ô¼æƺ ÇîÔéå ÕðÕ¶,

í×å ðÇòçÅà ÜÆ Ü°¼åÆÁ» ׳ãç¶, í×å ÕìÆð

ÇòÔñó ðÇÔä éÅñ Áé¶Õ» ìÆîÅðÆÁ» Áå¶

Øð ìÅð Áå¶ Ã³ÃÅð ÚñÅÀ°ä òÅñÅÍ ÇëðåÆ çÅ

ÜÆ åÅäÆ ì¹äç¶ Áå¶ í×å è³éÅ ÜÆ Ö¶åÆ Õðç¶

ÇòÕÅð êËçÅ Ô¯ Ü»ç¶ ÔéÍ ÃçÅ çÈܶ çÅ ÁÅÃðÅ

îåñò ÔË Çëðå± íÅò ÇòÔñó Áå¶ çÈÇÜÁ» ç¶

ÃéÍ Ü×å ðÇÔìð ìÅìÅ éÅéÕ ÜÆ é¶ òÆ ìÚêé

å¼ÕäÅ, çÈÃÇðÁ» ñ¯óò³ç» ù ò³âä çÆ ìÜŶ

Á¼Ü òÆ ê³æ ù ÇÕðå 寺 í×½ó¶ Áå¶

à°ÕÇóÁ» Óå¶ êñä òÅñÅÍ ÇÕðå çÆ ç¹éÆÁ» Çò¼Ú

Çò¼Ú î¼Þ» ÚÅðÆÁ», òÅêÅð Áå¶ Ö¶åÆ-ìÅóÆ òÆ

Ô¯ðé» Õ¯ñ¯º î³×äÅ ê˺çÅ ÔË Áå¶ ÇòÔñó ÇÕðåÆÁ»

ìñÅåÕÅðÆ â¶ð¶çÅð» çÅ â¶ðÅòÅç çÅ Çízôà

ìóÆ îÇÔîÅ ÔË Áå¶ ÇÕðå ÕðÕ¶ ÔÆ ò¼â¶ ò¼â¶

ÕÆåÆ, ìÅÕÆ ×°ðÈ òÆ ÇÕðåÆ ÃéÍ À°µØ¶ ÇÃ¼Ö Áå¶

å¶ ì¯Þ ìä Ü»ç¶ ÔéÍ ç¶Ö¯! ê¹ðÅåé ìÅÇìÁ» ù

ÇÃÃàî ì³ç Õð ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ

ÕÅð¯ìÅð Ú¼ñ ðÔ¶ ÔéÍ ç¹éÆÁ» ù êËçÅ Õðé òÅñ¶

ÇòçòÅé òÆ ÇÕðå Õðç¶ Ãé, ÇÜò¶º ì¶ì¶ éÅéÕÆ,

Û¼â Õ¶ Áܯն éòÆé ìÅì¶ (í»å-ùí»å¶ â¶ð¶çÅð)

â¶ð¶çÅð ÃÅè òÕåÆÁÅ ÃðÕÅð» éÅñ Çîñ Õ¶ ÇüÖ

çÅ éÅî òÆ ÕðåÅ ÔË íÅò Õðé òÅñÅÍ À°Ã é¶

ìÅìÅ ì¹¼ãÅ, íÅÂÆ í×Æðæ, íÅÂÆ êËóÅ î¯ÖÅ, îÅåÅ

Ãí ÇòÔñó ÔéÍ Õ¯ÂÆ ÇÕðå ÕîÅÂÆ éÔƺ ÕðçÅ,

ÇÃè»å» çÅ îñÆÁÅî¶à Õð ðÔ¶ ÔéÍ Ü¶ ÃÅâ¶

Õ°çðå êËçÅ ÕðÕ¶, ê½ä, êÅäÆ, Á¼×, ÔòÅ, èðåÆ,

ÖÆòÆ, íÅÂÆ Ü¶áÅ, îÅåŠ׳×Å, íÅÂÆ ÇìèÆ Ú³ç,

Õ¯ÂÆ â¼ÕÅ éÔƺ å¯óçÅ, ÕÅð öòÅ òÅñ¶ ìÅÇìÁ»

×°ðÈÁ»-í×å» é¶ ÇÕðå Áå¶ ×zÇÔÃå ù êÇÔñ

ÁÕÅô, ìéÃêåÆ, Áå¶ ÜÆò Ü³å± êËçÅ ÕÆå¶ Ôé

ìÅìÅ î¼ÖäôÅÔ ñ°ìÅäÅ, íÅÂÆ ÇçÁÅñÅ, íÅÂÆ îåÆ

é¶ êÇÔñ» êÇÔñ ÷ðÈð èðî ÁÃæÅé» çÆ Ã¶òÅ

Çç¼åÆ ÔË å» ÃÅù òÆ À°Ã Óå¶ êÇÔðÅ ç¶ä» ÚÅÔÆçÅ

Áå¶ Ãí ù êËçÅ Õð, êÅñ-óíÅñ Áå¶ Çìñ¶ ñÅÀ°ä

çÅÃ, îÅåÅ ×°ÜðÆ, îÅÂÆ íÅׯ, íÅÂÆ çÇÂÁÅ ÇóØ,

ÕÆåÆ, êð ìÔ°ÇåÁ» é¶ å» ÃÅâÆÁ» ÇÂÇåÔÅÃÕ

ÔËÍ Ü¶ Ü×å ðÇÔìð ìÅìÅ ×°ðÈ éÅéÕ ÃÅÇÔì ÇÕðåÆ

çÆ ÕÅð Õð ÇðÔÅ ÔË, ï ç¹éÆÁ» çÅ ÕðåÅ òÆ

èðî ÇóØ, ÇÔ¿îå ÇóØ, î¯ÔÕî ÇóØ, ÃÅÇÔì ÇóØ,

ÇÂîÅðå»-ïÅç×Åð» ù ÔÆ îñÆÁÅî¶à ÕÆåÅÍ

ÃÆ å» Áܯն ÇüÖ-ÃÅè ÇëðåÆ (ÇòÔñó) ÇÕÀ°º

ÇÕðåÆ ÔËÍ

íÅÂÆ Øé¼ÂÆÁÅ, ìÅìÅ ì³çÅ ÇÃ³Ø ìÔÅçð, ìÅìÅ

×zÅÔÆÁ» Áå¶ ç¹¼è ÇÂÕ¼áÅ ÕðÕ¶ ç¹¼è ÇØÀ° çÅ

Ôé? ÃÅù êzÚÅðÕ òÆ ÇÕðåÆ êËçÅ Õðé¶ ÚÅÔÆç¶

çÆê ÇóØ, íÅÂÆ îéÆ ÇóØ, Ã. ܼÃÅ ÇóØ

òÅêÅð Õðé ñ¼× êÂ¶Í îÃ³ç» ò»× ×ðÆì Ç÷³îÆçÅð»

Ôé éÅ ÇÕ ÇëðåÆ (ÇòÔñó)Í Ü¶ ìÅìÅ éÅéÕ,

ÁÅÔñÈòÅñÆÁÅ, Ã. ܼÃÅ ÇÃ³Ø ðÅî×ó·ÆÁÅ,

ç¶ Ö¶å» Áå¶ Øð» Ú¯º òÆ ÜìðÆ ÕäÕ çÆÁ» ì¯ðÆÁ»

ìÅìÅ ì¹¼ãÅ, ìÅìÅ î¼Öä ôÅÔ, íÅÂÆ îéÆ ÇóØ,

éòÅì ÕêÈð ÇóØ, ìÆìÆ ôðé Õ½ð, Ã. ÔðÆ ÇóØ

Ú¹¼Õä ñ¼× êÂ¶Í Ã¯ ÇÜåé¶ òÆ Çëðå± â¶ð¶çÅð Ôé,

ìÅìÅ çÆê ÇóØ, éòÅì ÕêÈð ÇóØ, êz¯. ×°ðî¹Ö

éñÈÁÅ, Ã. ôÅî ÇÃ³Ø ÁàÅðÆòÅñÅ, ìÅìÅ ìÆð

Ãí ×zÇÔÃåÆÁ» ç¶ çÅé Óå¶ êñç¶ ÔéÍ ÇÂé·»

ÇóØ, íÅÂÆ Çç¼å ÇóØ, íÅÂÆ òÆð ÇóØ, íÅÂÆ

ç¶Ö¯ ÇÜåé¶ òÆ í×å Áå¶ ×°ðÈ Ãí ÇÕðåÆ

Ú¿çÈ çÆ î½å - ÔÅÕî ÇÃ³Ø ÃÅ×ð

Áå¶ éÅî Üê¯Í

ÇòÔñó ñ°à¶ðÅ Ô¯ Ç×ÁÅ, ÇÜÃù çÃò¶º ×°ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ ù ì³ç ÕðéÅ ÇêÁÅ, Ǽ毺 å¼Õ òÆ ÇñÇÖÁÅ

ÔË ÇÕ îóç ÃÅóé¶ òÆ ê¶Í

ÇÃ³Ø é½ð³×ÅìÅç, íÅÂÆ îÇÔðÅÜ ÇóØ, ÁÕÅñÆ

ÇòÔñó» é¶ ÔðÅî çÆ ÕîÅÂÆ éÅñ ÁÅê¯ ÁÅêä¶

ðäèÆð ÇóØ, íÅÂÆ ë½ÜÅ ÇóØ, ìÅìÅ ÜðéËñ ÇóØ,

Ú¿çÈ Çüֻ ëó ÇñÁÅ ×¹¼Ã¶ Çò¼Ú ÁÅ Õ¶Í

ëÈñÅ ÇóØ, íÅÂÆ Çç¼å ÇóØ, êz¯. ×°ðî¹Ö ÇóØ,

ÁÅñÆôÅé â¶ð¶ ìäÅ ñ¶ Áå¶ ÷îÆé» ÖðÆç ñÂÆÁ»

Üéðñ ô°ì¶× ÇÃ³Ø Áå¶ íÅÂÆ ÁîðÆÕ ÇóØ

ê¹¼Ûä ç¼Ã ÕÆ Ö¼ÇàÁŠ屿 ÷¹ñî ÕîÅ Õ¶Í

íÅÂÆ òÆð ÇóØ, íÅÂÆ ðäèÆð ÇóØ, êz¯. ÃÅÇÔì

ÔéÍ â¶ÇðÁ» Çò¼Ú ÇÔ³çÈ ÇîÇæÔÅà çÆÁ» ÕÔÅäÆÁ»

ÁÅÇçÕ ÇÕðåÆ Áå¶ ×zÇÔÃåÆ Ô¯ä ç¶ éÅñ êzÚÅð

åÅÂƺ ê³Üò¶º ÃÇå×¹ðÈ åòÆ À°µå¶ ÇìáÅ Õ¶Í

ÇóØ, Ã. ׳âÅ ÇóØ, ÇÃðçÅð ÕêÈð ÇóØ, ìÅìÅ

ùäÅ-ùäÅ Õ¶ ÇüÖÆ çÅ í×ò»Õðé ÕðÆ ÜÅ ðÔ¶

òÆ Õðç¶ Ãé, å» Áܯն ìÅì¶ Áå¶ êzÚÅðÕ ÇÕÀ°º

å¼åÆ å¼åÆ ð¶å ÃÆÃ ç¶ Çò¼Ú êòÅ Õ¶Í

ÖóÕ ÇóØ, Ã. ÕðåÅð ÇÃ³Ø Þ¼ìð, Üéðñ ô°ì¶×

ÔéÍ ÇÕðå 寺 í×½ó¶ ÇòÔñó» ç¶ ÇÕö òÆ â¶ð¶

éÔƺ?

èÆðÜ âÅãÆ ë¶ð òÆ À°é·» ÇçÖñÅÂÆÍ

ÇóØ, ìÅìÅ ÕðåÅð ÇóØ, ìÅìÅ ÜðéËñ ÇóØ,

Çò¼Ú ÇÃ¼Ö ðÇÔå îðïÅçÅ ñÅ×È éÔƺ ÔËÍ Ô°ä ÇÂÔ

Áܯն ìÅì¶, â¶ð¶çÅð Áå¶ ðÅ×Æ-ãÅâÆ,

ÁÅê Ú½ºÕóÆ åòÆ ç¶ À°µå¶ ìÇÔ ñÅÂÆÍ

íÅÂÆ ÁîðÆÕ ÇÃ³Ø Áå¶ Ô¯ð òÆ Áé¶Õ» ÔÆ ÇóØ

ÇòÔñó â¶ð¶çÅð ðÅÜéÆåÕ ñÆâð» ç¶ ò¯à ì˺Õ

êzÚÅðÕ ×°ðÈÁ»-í×å» å¯º Õ¯ÂÆ À°µêð éÔƺ, ܯ

ÚðìÆ ÁÅêä¶ ÇÜÃî çÆ ÃÅðÆ ÇêØñÅÂÆÍ

ÇóØäÆÁ» ÇÕðåÆ Áå¶ ×zÇÔÃåÆ Ô¯Â¶ ÔéÍ

ìä, ÃðÕÅð¶ çðìÅð¶ êÔ°³Ú ð¼Öç¶ ÔéÍ Ü¶ ÇÕå¶

Ô¼æƺ ÇÕðå ÕðéÆ Û¼â Õ¶, ×°ðÈ ÕÆ ×¯ñÕ Áå¶

Þ¼ñ åÃÆÔ¶ î¹¼Ö å¯º ÃÆÁ éÔƺ ùäÅÂÆÍ

îÔÅðÅÜÅ ðäÜÆå Çó Ø ç¶ ðÅÜ å¼ Õ Çó Ø

â¶ÇðÁ» Çò¼Ú Ô°³ç¶ Çòô¶ ÇòÕÅð Áå¶ Õåñ» çÆ

×°Çðüֻ çÆ ÇÕðå ÕîÅÂÆ Óå¶ à¶Õ ð¼Öç¶ ÔéÍ Ã¯

ô»å ðÇÔ³ÇçÁ» Ãìð éÅñ ç¹¼Ö âÅãÅ ÜÇðÁÅÍ

ÇóØäÆÁ» ÇÕðåÆ Áå¶ ×ÇzÔÃåÆ ÃéÍ Ü×å

ÃÈÔ ìÅÔð ÇéÕñ ÜÅò¶ å» ÃðÕÅð» éÅñ Ã»Þ Ô¯ä

ÇÃ¼Ö Ôî¶ô» ÇÕðåÆ ÔË Áå¶ Çëðå± ÇòÔñó» ù ÖÈé

Çëð òÆ À°µå¶ ÇÕö é¶ ×¹¼ÃÅ éÔƺ ÕÇðÁÅÍ

ðÇÔìð ìÅìÅ ×°ðÈ éÅéÕ ÃÅÇÔì é¶ å» À°êç¶ô ÔÆ

ÕðÕ¶ ÇÂé·» çÅ Õ¼Ö òÆ éÔƺ Çò×óçÅÍ

êÃÆé¶ çÆ ÕîÅÂÆ éÔƺ ñ°àÅÀ°ºçÅÍ ÇÕðå éÅñ ÔÆ

ÁÅÖð Á¼×¶ Ãìð ç¶ ÷¯ðÅòð ÔÇðÁÅÍ

óÃÅð ù ÇÂÔ Çç¼åÅ ÃÆ ÇÕ ÇÕðå Õð¯, ò³â Û¼Õ¯

ç¶ Õ¶ ç¹¼Ö ÃÇå×¹ð» ù å¶ðÅ ÕÆ ÃÇðÁÅÍ âÅãÆ Á¼× ÁÃîÅé 寺 ÃÈðÜ òðÃÅÂÆÍ èðåÆ çÆ ÕÅÇÂéÅå Ãí âÅãÆ ×ðîÅÂÆÍ åòÆ Ô¶á Á¼× Ô¯ð 屿 Çëð å¶÷ ÕðÅÂÆÍ

Øð ç¶ éÅ ØÅà ç¶ - Ç×ÁÅéÆ Õ¶òñ ÇÃ³Ø Çéðç¯ô

×ðî ÕðÅ Õ¶ ð¶å ÃÆÃ ç¶ À°µå¶ êÅÂÆÍ

ܯ ç¹ÖÆÁ» ç¶ ç¹¼Ö Ôðé ñÂÆ,

ç¶Ö Ú½êÅÇÂÁÅ ÖÈé ç¶ Ãé Ô¿ÞÈ Õ¶ð¶Í

ç¹¼Ö ÁÅêäÆ ÇÜ¿ç å¶ Üðç¶ é¶Í

Ãíé» ç¶ Ãé ç¹¼Ö éÅñ î¹ðÞŶ ÇÚÔð¶Í

éÅ ÇÕö ç¶ åÅÂƺ âðÅÀ°ºç¶ é¶,

ÁÅñ·ÇäÁ» Çò¼Ú ìËá ׶ ñÅ ê³ÛÆ â¶ð¶Í

éÅ ÁÅê ÇÕö 寺 âðç¶ é¶Í

ìñçÆ ðÔÆ Á¼× ÂÆðÖÅ çÆ ÃÆé¶ å¶ð¶Í Çò¼Ú ÃðÕÅðÆ éô¶ ç¶ å±¿ ÁóÆ ê¹×ÅÂÆÍ

Üç Ö¶âä Ö¶â êðÆð» çÆ,

ìçñ¶ çÆ Á¼× ÷¹ñî éÅñ 屿 ÁÅê ì¹ÞÅÂÆÍ

ÇÃð åñÆ ç¶ À°êð èðç¶ é¶Í

êð Ô¹ä òÅðÆ êÅêÆÁ» å¶ðÆ òÆ ÁÅÂÆÍ

éÅ ñËä ÃÔÅðÅ ØÇóÁ» çÅ,

å¶ð¶ Á¼×¶ ÁÅêäÆ ÁÅ ðÔÆ ÕîÅÂÆÍ

Üç ÇÂôÕ ÞéÅ Çò¼Ú åðç¶ é¶Í

åËù ÁÃƺ ØóÆÃäÅ Ô¹ä é¼æ¯º ëó·Õ¶Í ôÔÆçÆ ê³Üò¶º ×¹ð» çÆ ÃÅⶠÇçñ ðóÕ¶,

À°Ô îðÕ¶ òÆ Õç¶ îðç¶ éÅ,

î³×¶º×Å ÜÅ àÕÅ àÕŠܹ¼åÆÁ» Çò¼Ú ÖóÕ¶Í

ܯ Ô¼Õ Ã¼Ú ç¶ ñÂÆ îðç¶ é¶Í

ÁÅÂÆ å¶ðÆ î½å ÔË å¶ð¶ ÇÃð Úó· Õ¶Í

ܯ ðÅÔ» ç¶ Çò¼Ú ýº Ü»ç¶,

Û¼â Ú¹¼ÕÆ å¶ðÅ ÃÅæ ÔË ÃðÕÅðÆ ãÅäÆÍ

Õç¶ Çܼåç¶ éÅ ÃçÅ Ôðç¶ é¶Í

åËù ÃÕ¶ ìÚÅ éÅ Õ¯ÂÆ ðÅÜÅ ðÅäÆÍ Á¼×¯º å¶ðÆÁ» Õ°¼ñ» çÆ î¹¼Õ ÜŶ ÕÔÅäÆÍ

Û¼êó» ÓÚ¯º î¯åÆ éÔƺ Çîñç¶,

å¶ðÆ íÅÜÆ î¯ó Ô¹ä åËù êÔ¹¿ÚÅäÆÍ

Çò¼Ú Û°ê¶ Ü¯ Ɀض Ãð ç¶ é¶Í

¶éƺ ÕÇÔ Õ¶ ç¹ôà çÆ Õð ñÂÆ ÇÖÚÅÂÆÍ

ñ¼í ñËºç¶ ìä îðÜÆòó¶ ܯ,

ëó Õ¶ Þ¼à éÕ¶ñ é¼Õ Ú¿çÈ ç¶ êÅÂÆÍ

ñŠ๼íÆÁ» íÅñ» Õðç¶ é¶Í

ÇÜÀ°º ÇÜÀ°º ëó Õ¶ ÇÖ¼ÇÚÁÅ êÅò¶ ÔÅñ ç¹ÔÅÂÆÍ Ú¿×Æ éÅñ çð¹¼ìóÆ ÇÛ¼åð» çÆ ñÅÂÆÍ

Çìé ×¹ä Ô¿ÕÅðÆ Ô¹¿ç¶ ܯ,

çð çð êÅêÆ ë¶ÇðÁÅ ì¶ê¼å ÕðÅ Õ¶Í

À°Ô ê¹¼åð ÁÃñÆ Öð ç¶ é¶Í

á±áÅ ëó Õ¶ î³×çÅ ÜÅ Ç×ó Ç×óÅ Õ¶Í

çð çð 寺 À°Ô ç¹ðÕÅðÆ ç¶,

ñ¯Õƺ ܼ¹åÆÁ» îÅðç¶ Ãé ×¹¼ÃÅ ÖÅ Õ¶Í

ܯ ìäç¶ éÅÇÂÕ çð ç¶ é¶Í

Õ¼ã ÔÅó¶ èÅÔ» îÅðçÅ âÅãÅ êÛåÅ Õ¶Í ÔÅÕî ÇóØÅ Õ¯ñ Üç íó íȿܶ ÁÅÇÂÁÅÍ

ܯ ÞÅÕ» ð¼Ö ì¶×ÅéóÆÁ»,

ÕÇÔ Õ¶ îË毺 ç¹ôà é¶ ÃÆ êÅê ÕðÅÇÂÁÅÍ

×Ëð» çÅ êÅäÆ íðç¶ é¶Í

ÕóÛÅ êÈð¶ ÷¯ð éÅñ ÇÃð Çò¼Ú ÇàÕÅÇÂÁÅÍ

À°Ô ÒÕ¶òñÓ Õ±Õð è¯ìÆ ç¶,

êÅêÆ Çâ¼×Å èðå å¶ ÜÅ éðÕ ÇÃèÅÇÂÁÅÍ

éÅ ØÅà ç¶ éÅ À°Ô Øð ç¶ é¶Í

×°ðÇü֯! ÜðÅ ÇèÁÅé éÅñ ïگ ÇÕ Ü¶ ÃÅâ¶

ڳ׶-ڳ׶ ÃÕÈñ, ÕÅñÜ, ïÈéÆòðÇÃàÆÁ» ÁÅÇç

í×å, ×°ðÈ Áå¶ ×°ðÇÃ¼Ö ÁÅ×È ÇÕðåÆ Áå¶

Çò¼ÇçÁÕ ÁçÅð¶ Áå¶ À°çï¯×Õ ÕÅðÖÅé¶ Ö¯ñ·¶

×zÇÔÃåÆ Ãé, Çëð ÇÂÔ ÇÕðå 寺 í×½ó¶ ÇòÔñó

ÜÅ ÃÕç¶ Ôé Áå¶ ñ¯óò³ç» ù Õ³î Çç¼åÅ ÜÅ

ìÅì¶ Çռ毺 ÇüÖÆ å¶ ÕÅìÜ Ô¯, ×°ðÈÁ»-í×å» å¯º

ÃÕçÅ ÔËÍ Ã¯ ÃÅù ÇÕðå-×zÇÔÃå çÆ îÔÅéåÅ ù

òÆ ò¼â¶ ÇÃÁÅä¶ Ô¯ ׶? ×°ðÈ é¶ ÃÅù ÇüÖ

ÃîÞç¶ Ô¯Â¶ ÇòÔñó ÃÅè»-óå», îÇԳ׶-îÇԳ׶

ìäÅÇÂÁÅ ÃÆ Áå¶ íÅÂÆ, ìÅì¶ Áå¶ ÇóØ-Õ½ð çÅ

ðÅ×ÆÁ»-êzÚÅðÕ» Áå¶ â¶ð¶çÅð» çÅ ê¶à íðé éÅñ¯º

åÖ¼ñà Çç¼åÅ ÃÆ, Çëð ÇÂÔ îÔÅðÅÜ, ìzÔî

ÇÕðå ÕðéÆ, ò³â Û¼ÕäÅ Áå¶ éÅî Üêä ù

Ç×ÁÅéÆ, ìÅìÅ ÜÆ îÔÅðÅÜ Áå¶ A@H îÔ»ê¹ðÖ

åðÜÆÔ ç¶äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÇÂÔ ÔÆ ÇüÖÆ çÅ ×°ðî¹Ö

ÇÕò¶º ìä ׶? ÇÕÔó¶ ×°ðÈ í×å é¶ ÇÂé·» ù ÇÂÔ

×ÅâÆ ðÅÔ (ê³æ) ÔËÍ ÁÅêäÆ ÇÕðå Çòðå çÆ ÕîÅÂÆ

Çâ×ðÆÁ» Çç¼åÆÁ» Ãé? Áܯն ìÔ°å¶ â¶ð¶çÅð

Ãëñ Õðé ñÂÆ, óÃÅð çÆÁ» ìÔ°å ÃÅðÆÁ»

ÇÕðå 寺 í×½ó¶ ìÅì¶ ÇÂà Լç å¼Õ Çò×ó Ú¹¼Õ¶

ì¯ñÆÁ» Çò¼Ú ×°ðìÅäÆ ç¶ Áðæ-À°ñ¼æ¶ ò³âä¶

Ôé ÇÕ êðŶ îÅñ, èé ç½ñå Áå¶ ò¯à» çÆ åÅÕå

ÚÅÔÆç¶ Ôé å» ÇÕ ìÅÕÆ ÜéåÅ òÆ ìÅì¶ éÅéÕ ç¶

éÅñ êðÅÂÆÁ» Á½ðå» éÅñ ÷¯ðÅ-ÜìðÆ ìñÅåÕÅð

Ö÷Åé¶ Ú¯º ÇüÇÖÁÅ ç¶ Õ°Þ î¯åÆ êzÅêå ÕðÕ¶ ÜÆòé

òÆ Õðç¶ ÔéÍ ÇÜò¶º ×°ðÈ ðÅî çÅà ÜÆ é¶ îóç

Ãëñ ÕðçÆ Ô¯ÂÆ ÇÕðå Çòðå çÆ îÔÅéåÅ ÃîÞ

ÇÃÃàî çÃò³è ÇÂÕ¼áÅ Õðé Áå¶ êzÚÅð Õðé ñÂÆ

Õ¶, èðî ç¶ é» å¶ Çëðå± (ÇòÔñó») ç¶ ÚñŶ ԯ¶

êËçÅ ÕÆåÅ ÃÆ, ܯ Ô½ñÆ Ô½ñÆ Ô³ÕÅðÆ, ÇòÕÅðÆ Áå¶

íðî ÜÅñ 寺 ìÚ ÃÕ¶Í

òðÕð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó

ÕËî¬êà Çò¼Ú ÇéÔÅñ ñ¶ìð Õ¿àðËÕàð òÅÇñÁ» ù òðÕð» çÆ å° ð ¿ å ñ¯ ó ÔË Í ×ðÆé ÔÅÀ± à , Ãì÷ÆÁ» Áå¶ ÜËéÇÃ³× çÅ Õ¿î Ô¯ ò ¶ × ÅÍ ÃÅðÅ Õ¿ î س Ç àÁ» Óå¶ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÂ¼Õ Ôëå¶ Çò¼Ú Á½Ãåé F@ سචտî Ô¯ò¶×ÅÍ ÕÆå¶ Õ¿î çÆÁ» ÃàËºê» Çç¼åÆÁ» ÜÅä×ÆÁ»Í Õ¿î ÜéòðÆ å¼Õ Ú¼ñ¶×ÅÍ ìÅÔ𯺠ÁŶ ÕÅÇîÁ» ç¶ ðÇÔä çÅ êÈðÅ êÌì¿è Ô¯ò¶×ÅÍ

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã¿å¯Ö ÇÃ³Ø ð¿èÅòÅ ù ë¯é Õð¯

Tel:250-319-7263

May 2


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 29

Ã¹ç ³ ðåÅ î¹ÕÅìñ¶ ÇÕ Ã¼ÇíÁÅÚÅð çÅ ÇéØÅð - ðÅÜìÆð Õ½ð ö֯º, ê³ÜÅìÆ Ã¼æ ÕËñÆë¯ðéÆÁ»

ÒîÅÔðÓ Ôé å¶ ê³ÜÅì ç¶ ÇêÛ¯Õó Áå¶ Ã¼ÇíÁÅÚÅð

EC@-CAB-@GGB

寺 òÆ ìÅÖÈìÆ òÅÕë ÔéÍ ÇÂà 寺 ìÅÁç òÅðÆ

ùԼêä Á½ðå ù Õ°çðå ò¼ñ¯º ìÖÇôÁÅ ÇÂÕ

ÁÅÀ°ºçÆ ÔË, À°é·» î¹ÇàÁÅð» çÆ ÇÜé·» Ççé ðÅå

ìóÅ ÔÆ ÖÈìÃÈðå å¯ÔøÅ ÔËÍ ôÅÇÂç ÔÆ Ô°ä å¼Õ

ÇÂÕ ÕðÕ¶ ¶à î¹ÕÅìñ¶ çÆ ÇåÁÅðÆ ÕÆåÆ Ô°³çÆ

Á½ðå çÆ ÖÈìÃÈðåÆ ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ÇÕö Ô¯ð Çòô¶ Óå¶

ÔËÍ ê³ÜÅìÆ Ã¼ÇíÁÅÚÅð ù Á¼×¶ òèÅÀ°ä òÅñ¶

ǽéÆÁ» ×÷ÿ», ÕÇòåÅò» Ü» Çռö-ÕÔÅäÆÁ»

î³Ú 寺 ÃÕ¼åð ç¶ îȳԯº êÇÔñÅ ôìç ÇéÕñçÅ ÔË

ÇñÖÆÁ» ×ÂÆÁ» Ô¯äÍ ò¼Ö- ò¼Ö ÇñÖÅðÆÁ»,

ÒÒdzàz¯âÕôé ðÅÀ±ºâU íÅò ÁÅêäÆ Çé¼ÜÆ ÜÅä

ÕòÆÁ» å¶ ÇÚ¼åðÕÅð» é¶ Á½ðå ç¶ Â¶Ã ÖÈìÃÈðå

êÛÅäÍ Ü» å» À°é·» çÆ é÷ð ÓÚ ê³ÜÅìÆ ì¯ñÆ ÓÚ

ê¼Ö ù ìó¶ ÔÆ Ã¹Ú¼Ü¶ ã³× éÅñ ÁÅê¯ ÁÅêä¶ ê¼èð

ÇÂà ôìç çÅ ìçñ éÔƺ ÔË å¶ Ü» ë¶ð Ãð¯ÇåÁ» ÓÚ

Óå¶ ê¶ô ÕÆåÅ ÔËÍ Â¶æ¯º å¼Õ ÇÕ ÇÂÇåÔÅà Çò¼Ú

ò¼âÆ Ç×äåÆ ×Ëð ê³ÜÅìÆÁ» çÆ Ô¯ò¶Í

ÇòÚðÆÁ» ÕÂÆ Á½ðå» ÇÜò¶º ðÅäÆ êçîäÆ, ÔÆð,

Úñ¯ ÖËð! ÕÅðé ÚÅÔ¶ ܯ òÆ Ô¯ò¶ ÃÅâÆÁ»

ÃÅÇÔì», ïÔäÆ Õ¶òñ ÁÅêäÆ ÖÈìÃÈðåÆ ñÂÆ Ô°ä

èÆÁ» íËä» òÅð¯ òÅð ÁÅêäÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç³çÆÁ»

å¼Õ ÇîÃÅñ òܯº Ç×äÆÁ» Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÖÅÃÕð

Ôé å¶ ë¶ð ñóÆ ô¹ðÈ Ô°³çÆ ÔË ìÅÕÆ ðÅÀ±ºâ» çÆ,

ê³ÜÅìä ù å» ð¼ì é¶ Ö¹¼ñ·¶ Ççñ éÅñ ¶à å¯Ôë¶

ÒÒÇìÀ±àÆøñ ÃîÅÇÂñ ðÅÀ±ºâU íÅò ÇÕ ÇÕÃ

éÅñ ÇéòÅÇÜÁÅ ÔËÍ Ö¹¼ñ¶ ÖÅä êÆä å¶ Ã¯ÔäÆ

î¹ÇàÁÅð ù ÃÔÆ Ô¼ÃäÅ ÁÅÀ°ºçÅ ÔËÍ ÒîÅÔð»Ó(ܼܻ) Áé°ÃÅð ÇÜà î¹ÇàÁÅð ù î¹ÃÕ°ðÅÀ°äÅ ÁÅÀ°ºçÅ

ÁÅì¯ ÔòÅ ÃçÕÅ ñ§î Ãñ§î¶ Õ¼ç, Ççñ ÇÖ¼Úò¶º éÕô, íðò¶º ÃðÆð, ÕÈÕçÆ ÁòÅ÷ å¶ Ã¯ÔäÆ ë¼ìå

òÆ Á½ðå é¶ ÁÅêäÆ ÇÂ¼Õ ò¼ÖðÆ æ» ìäÅÂÆ ÔËÍ

ë¶ð À°Ô Ççºé çÈð éÔƺ ÃÆ ÇÕ ÃÅâÅ ÁîÆð

ÔË, À°Ô ÇÂà ÇÖåÅì çÆ Ô¼ÕçÅð ÔË å¶ çÈÜÆÁ»

Ôð ÇÕö çÅ Ççñ ìç¯ ìçÆ î¯Ô ñ˺çÆ ÔËÍ ê³ÜÅì çÆ

Øð¶ñÈ ëð÷ ÇéíÅÀ°ÇçÁ» Ú¹¼ñ·¶ Ú½ºÕ¶ ûíçÆÁ»,

Çòðö òÅñÅ, ÁäÖÆñÅ, Õ°ðìÅéÆÁ» íð¶ ÇÂÇåÔÅÃ

î¹ÇàÁÅð» ç¶ î¹ÃÕ°ðÅÀ°ä ÓÚ ÕÆ ÕîÆ ÃÆ å¶ À°Ã

¶à èÆ Õ¯ñ ÃÈðå 寺 ÇÂñÅòÅ ÃÆðå çÅ Çòô¶ô

ê¼á¶ ò¼ãçÆÁ», Ö¶å» ÓÚ Õ³î ÕðçÆÁ», ð¯÷Æ ð¯àÆ

çÅ îÅñÕ ê³ÜÅì ¶à Ôé¶ðÆ å¯º ò»ÞÅ ðÇÔ Ü»çÅÍ

ÕîÆ ù çÈð Õðé ñÂÆ ÕÆ ÕÆåÅ ÜÅò¶, ¶à ìÅìå

×°ä òÆ ÔËÍ ÃÅð¶ Øð çÆ ÕìÆñçÅðÆ ÁÅêä¶ î¯ÇãÁ»

ÕîÅÀ°ºçÆÁ»,ÁÅêä¶ à¼ìð-àÆð êÅñçÆÁ» ÇÕö

Çüචòܯº ÁÃƺ òÆ ÇÂÕ î³Ú ÇåÁÅð ÕÆåÅÍ ÇÂÕ

Õ¯ÂÆ ÜÅäÕÅðÆ éÔƺ Çç¼åÆ Ü»çÆÍ ë¶ð òÅðÆ

Óå¶ Ú¹¼Õ, Ú¹¼ñ¶ Ú½ºÕ¶ 寺 ÇÂñÅòÅ ÁÅêÃÆ î¶ñ ÇîñÅê,

ÁÅÃð¶ çÆÁ» î¹ÔæÅÜ éÔƺÍ

ÁÖ½åÆ Ã¼ÇíÁÅÚÅðÕ î³ÚÍ ÇÜÃ寺 ê³ÜÅì çÆ Ãí

ÁÅÀ°ºçÆ ÔË ÒÒÇ×¼èÅ ðÅÀ±ºâU çÆ, ÇÜà Çò¼Ú Çê¼Û¶

Ôð ÁŶ ׶ çÅ Ö¹¼ñÅ ÃòÅ×å, î», èÆ, íËä,

Ô°ä ×¼ñ Õðƶ ÇÕ ê³ÜÅì çÆ ÇÂÔ

寺 ïÔäÆ î¹ÇàÁÅð, ܯ ê³ÜÅì ç¶ ÁÕà ù òÆ ê¶ô

ì¯ñÆÁ» çÆ à¶ê ñÅ Çç¼åÆ Ü»çÆ ÔË å¶ ê³ÜÅìä»

íðÜÅÂÆ å¶ êåéÆ ç¶ ò¼Ö-ò¼Ö ÇÕðçÅð» ÓÚ À°Ô

ÇçñÇÖ¼Úòƺ ÃÈðå òÅñÆ, ÇÃð Õ¼ãòƺ ÃÆðå òÅñÆ,

ÕðçÆ ÔË å¶ ÃÅð¶ ê³ÜÅì çÆÁ» î¹ÇàÁÅð» çÆ î¯ÔðÆ

òÅð¯ òÅð ç¼ÃÆ ×ÂÆ ì¯ñÆ Óå¶ îÈ³Ô ÇÔñÅ Ç×¼èÅ

êÈðÆ À°åðçÆ ÔËÍ ÃÅç×Æ, ôðî å¶ ÔñÆîÆ À°Ãç¶

îÅÇêÁ» çÅ îÅä å¶ íÇò¼Ö çÅ ÇéðîÅä Õðé òÅñÆ

òÆ ÔË, Ú¹äÆ ÜÅä ñ¼×ÆÍ ÇÂÔ À°Ô î¹ÇàÁÅð ÔË, ܯ

êÅÀ°ºçÆÁ» ÔéÍ ÒÒâ»Ã ðÅÀ°ºâUÇòÚ ÇÕö ê¹ðÅä¶

×ÇÔä¶ ÔéÍ À°Ô Ç×¼ÇèÁ» çÆ ðÅäÆ ìä êËÿ»

ÇÂÔ ê³ÜÅìä Á¼Ü ÁÅêä¶ Çòðö é±°³ ÇÕ³éÅ Õ° ûí

Ãî¹ ¼ Ú ¶ ê³ Ü Åì çÆÁ» éÅð» çÆ êz å ÆÇéè ÔË ,

×Åä¶ çÆ à¶ê Óå¶ é¼Ú Õ¶ ÇòÖÅÇÂÁÅ Ü»çÅ ÔË, ܯ

êÅÀ°ºçÆ ÔË å¶ Õç¶ ÔÅäçÆÁ» éÅñ ×ÅÀ°ºçÆ Á³ìðÆ

ðÔÆ ÔË? Õ¯ÂÆ ê³çðŠïÿ» ÃÅñ êÇÔñ» Þ°¼ñÆ Ç¼Õ

üÇíÁÅÚÅð éÅñ Ü°óÆ Ô¯ÂÆ ÔË å¶ ÁÅÀ°ä òÅñÆÁ»

ÇÕ ÇÂÕ ÇëñîÆ Ççzô òð×Å é÷ÅðÅ Ô°³çÅ ÔËÍ ë¶ð

ÕÈÕçÆ Ã¹äÅÂÆ Çç³çÆ ÔËÍ î¯ðéÆÁ» òð×Æ å¯ð, ÇÖó

Ôé¶ðÆ Çò¼Ú ÇÂà îÜìÈå éÆºÔ Óå¶ ÖóÆ ÇÂÔ ê³ÜÅìä

ê³ÜÅì çÆÁ» èÆÁ» çÆ îÅð× çðôÕ òÆ ÔËÍ ÇÂÔ

òÅð¯ òÅð Øó¶ Ú¯º êðÚÆ Õ¼ã ÁÅê¯ ÁÅêä¶ ÇԼö

ÇÖóÅÀ°ºçÅ ÔÅÃÅ, çö-çö Õðç¶ ÇÚÔð¶, ÕÅñ¶

ÁÅêä¶ êËð èðåÆ Óå¶ ÇàÕÅÂÆ éÅ ð¼Ö ÃÕÆÍ ð°ó·

ïڶ ÃîÞ¶ Çìé» ÇÕ ÃÅù ÇÂÔé» î¹ÕÅìÇñÁ» çÆ

ÁŶ Çòô¶ Óå¶ ì¯ñÆ êÅ Õ¶ ÇòÖÅÀ°ä ñÂÆ ÇÕÔÅ

ôÅÔ ñ§î¶ òÅÿ ÇÕö ÇÖåÅì Ü» åðÆø ç¶ î¹ÔåÅÜ

×ÂÆ À°Ã êÅö Çܼèð ÇéòÅä ÃÆÍ ÁÅêä¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ

ÇÕ³éÆ Õ° ñ¯ó ÔË Ü» ÃÅⶠüÇíÁÅÚÅð ÓÚ ÇÂÔ

Ü»çÅ ÔË å¶ î¶ðÆÁ» ÇÂÔ í¯ñÆÁ» Çé¼ÕÆÁ» íËä»,

éÔƺÍ

ÇêÛ¯Õó å¶ îÇðÁÅçÅ çÆ çÇÔñÆ÷ í°¼ñ, ÇÂÔ

î¹ÕÅìñ¶ ÇÕ³é¶ Õ° ã°Õò¶º Ôé? ÁÃƺ ¶à î¹ÕÅìñ¶

ÇÜò¶º ç¼ÇÃÁÅ Ü»çÅ ÔË ÕðÆ Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÇÂà 寺

êð ê³ÜÅì çÆ Â¶Ã Ã¯ÔäÆ èÆ é¶ Õ¶òñ

ÇÕÔóÆ íàÕäÅ ÓÚ êË ×ÂÆ, ÇÂÃù ÁÅêù òÆ éÔƺ

ù Ö¹¼ñ·¶ Ççñ éÅñ ÃòÆÕÅÇðÁÅ ÔÆ éÔƺ Ãׯº ÁÅêä¶

ìÅç òÅðÆ ÁÅÀ°ºçÆ ÔË ÃÆðå éÅêä çÆ, ÇÜà Çò¼Ú

ùԼêä çÅ åÅÜ ÔÆ ÇÃð Óå¶ éÔƺ ÃÜÅÂÆ ð¼ÇÖÁÅ

êåÅÍ ÁÅÖð À°Ô ÁÇÜÔÆ ÇÕÔóÆ Ôé¶ðÆ ÃÆ, ÇÜÃé¶

üÇíÁÅÚÅð çÅ ÇÔ¼ÃÅ å¼Õ ìäÅ ÇñÁÅ ÔËÍ êð ÁÅú

Ãí 寺 êÇÔñ» ×¼ñ Õðƶ úà ê¼Ö çÆ, ÇÜà Çò¼Ú

Ãׯº Ã-Ã çñ¶ðÆ éÅñ ÁÅêä¶ èðî ÓÚ êðê¼ÕåÅ

ÇÂÃç¶ Ççñ å¶ ÇçîÅ× Óå¶ êóçÅ êÅ Çç¼åÅ? À°Ô

Ô°ä ÷ðÅ Ö¹¼ñ·¶ ÇçîÅ× éÅñ ÇòÚÅð Õðƶ ÇÕ ÇÂÔ

ê³ÜÅìä» çÆ ÇÕ³éÆ Õ° î¹ÔÅðå ÔË, ç¼Ãä çÆ ñ¯ó

ÇòÖÅÀ°ºÇçÁ» Õ°ðìÅéÆÁ» òÆ Çç¼åÆÁ» ÔéÍ

Ôé¶ðÆ ÃÆ Ã¹³çðåÅ ç¶ åÅÜ çÆ, ÇÜÃù ÃðîŶçÅð»

ù³çðåÅ ç¶ åÅÜ ÃÅⶠÃîÅÜ ñÂÆ ÇÕ³é¶ Õ° ñ¯óƺç¶

éÔÆÍ À°Ô ê¼Ö ÔË ÒÒÔÅÀ±Ã Ô¯ñâ òðÕ ðÅÀ±ºâU

ÁÅêä¶ îÅé-ÃéîÅé ù ÕÅÇÂî ð¼Öä ñÂÆ â¼à Õ¶

é¶ ÁÅêäÆÁ» Ü¶ì» íðé ñÂÆ, ÁÅêäÅ ÃîÅé Çìé»

Ôé? ÃÅⶠüÇíÁÅÚÅð å¶ èðî Áé°ÃÅð ÇÕ³é¶ Õ°

íÅò Øð¶ñÈ Õ³î ÕÅÜ Çò¼Ú Çéê¹³éåÅÍ î¹ÇàÁÅð»

Öñ¯ºçÆ òÆ ðÔÆ ÔËÍ ÁÅêä¶ êÇðòÅð ù êÅñä å¶

ÇÕö ÇîÔéå ç¶ î³âÆÁ» ÓÚ ò¶Úä ñÂÆ ìó¶ ÔÆ

ã°¼Õò¶º Ôé Áå¶ ÇÕÔ¯ ÇÜÔ¶ íÇò¼Ö çÆ À°ÃÅðÆ Õð

òÅðÆ-òÅðÆ Øó¶ ÓÚ¯º êðÚÆ Õ¼ãçÆÁ» Ôé å¶ úÃ

ÁÅÀ°ºä òÅñÆ éÃñ ù Ú³×Æ Ã¶è ç¶ä ñÂÆ òèÆÁÅ

ïÔä¶ å¶ Ã½Ö¶ åðÆÕ¶ éÅñ ÃÅⶠØð¯ ØðÆ Þ°¼ñÅ

ðÔ¶ Ôé?

êðÚÆ Óå¶ ÇñÖ¶ ÕÅðÜ Õð Õ¶ ÇòÖÅÀ°ºçÆÁ» ÔéÍ

îÅð×-çðôÕ òܯº ëð÷ òÆ ÇéíÅÀ°ºçÆ ðÔÆ ÔËÍ

Çç¼åÆÍ

ÃÅⶠÃîÅÜ Çò¼Ú Á½ðå ù èÆ, íËä, ìÆìÆ

ÇÕö î¹ÇàÁÅð çÆ êðÚÆ Óå¶ ÃÅ× Õ¼à Õ¶ ÇòÖÅÀ°ä

À°Ãç¶ Â¶Ã ÖÅà çñ¶ðÆ Áå¶ ÃîÞçÅðÆ íð¶ ê¼Ö ù

Á³åððÅôàðÆ î³Ú 寺 ÃÅⶠòð׶ ×ðÆì å¶

Ü» î» ÕÇÔ Õ¶ üÇçÁÅ Ü»çÅ ÔË å¶ Ôð ÇÕö ù

ñÂÆ ÇñÇÖÁÅ ÁÅÀ°ºçÅ ÔË å¶ ÇÕö ù ç¹¼è ÇðóÕä

î¹¼Ö ð¼Ö ÃÅâÆ ì¯ñÆ Çò¼Ú¯º ÃçÅ ÔÆ î», èÆ, íËä Ü»

ÇòÕÅÃôÆñ ç¶ô» ÓÚ ÁÅêäÆ î³âÆ ÃæÅêå Õðé

ÁÅêäÆ èÆ, î» Ü» íËä ïÔäÆ ñ¼×çÆ ÔËÍ ÇÜò¶º

ñÂÆ ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂÔ î¹ÇàÁÅð», ÇÜé·» ù ôÅÇÂç

ìÆìÆ òð׶ Ǽ÷å íð¶ ôìç» éÅñ ÇéòÅÜÆ Ü»çÆ

ñÂÆ ÃÅâÆÁ» î¹ÇàÁÅð» ù ç¹éÆÁ» çÆ å» ÕÆ

ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕ î» çÆ é÷ð ÓÚ À°ÃçÅ Ôð ì¼ÚÅ

Â¶Ô òÆ éÅ êåÅ Ô¯ò¶, ÃÅ× Õ¼àÆ çÅ éÔƺ, ÚÆðÆ çÅ

ðÔÆ ÔËÍ ÁÅêäÆ Ô¼ç ÓÚ ðÇÔ³ÇçÁ» ×Ëðå éÅñ

ïÈéÆòðà íÅò êÈð¶ ìzÔî³â çÆ Ãí 寺 Ô°ÃÆé Á½ðå

ïÔäÅ Ô°³çÅ ÔËÍ ÇÂÃçÅ íÅò ÔË ÇÕ Ã¹Ô¼êä ÃÈðå»

ÔË, ׳éÅ ÖÅÂÆ çÅ éÔƺ ÚÈêÆ çÅ ÔËÍ ×¼ñ ÕÆ ÜÆ

ÇÜÀ±ä òÅñÆ Á½ðå ÃçÅ ÔÆ Á¼ñ·ó À°îð¶ ÃÅð¶

ç¶ ÇÖåÅì í¶ºà ÕÆå¶ ×Â¶Í ÃÅⶠñ¯Õ» çÆ Ö¹ôÆ çÅ

ÓÚ éÔƺ ÇðôÇåÁ» ÇòÚ Ô°³çÅ ÔËÍ Ü¶ ¶à ׼ñ ù

ÇÂÔé» Çò¼Ú¯º ÕÂÆÁ» ù å» ôÅÇÂç ÇÂÔ òÆ êåÅ

Çê³â çÆ èÆ, ÇòÁÅÔÆ ÜÅä î×𺯠ÃÔ°ð¶ Çê³â çÆ

Õ¯ÂÆ Á³å ÔÆ éÅ ÇðÔÅ ÇÜò¶º ÃçÆÁ» î×𯺠ïÕçî

ÇòÚÅðƶ å» ÇÂÔé» î¹ÕÅìÇñÁ» çÅ Ô¯äÅ ÔÆ

éÅ Ô¯ò¶ ÇÕ Õ¼àÅ î¼Þ Çç³çÆ ÔË Õ¶ ×»? ë¶ð êñ»

ùÔ å¶ íðÜÅÂÆ, Çé¼Õó¶ ìÅñ» çÆ î» å¶ ÇÃÁÅäÆ

ÃÅâÆ èðåÆ Óå¶ ÖÈìÃÈðå Á½ðå» ÇòÖÅÂÆ ç¶ä

ÇòÁðæ ÃÅìå Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ êð ÖËð! ×¼ñ Õðƶ

ÇòÚ ÔÆ îÅÔð» (ܼܻ) òñ¯º Â¶Ô êåÅ Õð ÇñÁÅ

À°îð¶ ÃÅð¶ Çê³â çÆ çÅçÆ å¶ Ú³×Æ ÃñÅÔÕÅð ìä

ñ¼× êÂÆÁ» Ô¯äÍ ÇÂÔ ÇÖåÅì êÅÀ°ä çÆ ç¶ð ÃÆ

ù³çðåÅ ç¶ Â¶Ã î¹ÕÅìñ¶ çÆ, ܯ ÒÇîà ê³ÜÅìäÓ ç¶

Ü»çÅ ÔË ÇÕ ÇÕÔóÆ î¹ÇàÁÅð Øð¶ñÈ Õ³î ÕÅÜ ÇòÚ

ÃÇåÕÅð íÇðÁÅ ÜÆòé ìåÆå ÕðçÆ ÔËÍ

ÇÕ Ôð î¹ÇàÁÅð çÆÁ» Á¼Ö» Á¼×¶ ÇÂÔ Ã¹³çðåÅ ç¶

ÇÃðñ¶Ö Ô¶á ÇÂ¼Õ ÁÖ½åÆ Ã¼ÇíÁÅÚÅðÕ î³Ú 寺

ùڼÜÆ ÔË å¶ ÇÖåÅì çÆ ÁÃñ Ô¼ÕçÅð ÔËÍ

ܶÕð ÇÂÇåÔÅÃÕ é÷ðƶ éÅñ ò¶Öƶ å»

åÅÜ ù êÅÀ°ä çŠùêéÅ Ø°³îä-ضðÆÁ» ÖÅä

ìó¶ ܯô¯ Öð¯ô éÅñ ô¹ðÈ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÕÀ°ºÇÕ

ÒÒà¶ñ˺à ðÅÀ°ºâU íÅò Çé¼ÜÆ Ô°éð ÇÜà Çò¼Ú

ì¶ì¶ éÅéÕÆ ÜÆ, îÅåÅ ÖÆòÆ ÜÆ, îÅåŠ׳×Å ÜÆ,

ñ¼×ÅÍ Â¶Ã Ã¹êé¶ çÆ ÃÅÕÅðÆ ñÂÆ îñàÆ éËôéñ

ÃÅⶠüÇíÁÅÚÅð ÇòÚ Õ¯ÂÆ òÆ Çêú Ü» íðÅ

ÇÂÔ ðÈ ê ò³ å ÆÁ» ÁÅêäÅ ÁÅêäÅ Ô° é ð ê¶ ô

îÅåÅ ×°ÜðÆ ÜÆ, îÅåÅ ÜÆå¯ ÜÆ òð׶ Áé¶Õ» é»

Õ³êéÆÁ» ò¼ñ¯º ÇåÁÅð ÕÆå¶ î¶Õ-Á¼ê çÅ ÃÅîÅé,

ÁÅêäÆ èÆ Ü» íËä çÆ ÖÈìÃÈðåÆ çÆ ÇÃøå ÇÕö

ÕðçÆÁ», Õç¶ íðÈ ä Ô¼ Ç åÁÅ Óå¶ ÕÇòåÅ

Á¼Ö» Á¼×¶ ÁÅ Ü»ç¶ Ôé, ÇÜÔé» èðî ç¶ ðÅÔ Óå¶

Õ¼ ê ó¶ , ×ÇÔä¶ èóÅ èó ÖðÆç¶ ÜÅä ñ¼ × ¶ Í

ç¶ îȳԯº ùäéÅ êóç éÔƺ Õð ÃÕçÅ, ÇÜà ÕÅðé

ùäÅÀ°ºçÆÁ» Ôé, Õç¶ Ú¹àÕñ¶ ùäÅÀ°ºçÆÁ» Ôé

å°ðÇçÁ» ÁÅêäÅ ÜÆòé ìåÆå ÕÆåÅÍ ÁäÇ×äå

ÖêåÕÅð» ò¼ñ¯º Á½ðå ù ÇÂ¼Õ ÁÅ÷ÅçÆ çÅ í°ñ¶ÖÅ

¶à î¹ÕÅìñ¶ çÅ ÇÃðñ¶Ö ÒÒèÆ ê³ÜÅìäU Ü» ÒÒíËä

å¶ Õç¶ Ø¯óÆ Ü» ùÔÅ× ×Å Õ¶ ùäÅÀ°ºçÆÁ» ÔéÍ

îÅò» é¶ ÁÅêä¶ ì¼ÇÚÁ» ç¶ à¯à¶ ×ÿ» ÓÚ êòÅ ñ¶

êÅ òÃå± ìäÅ Õ¶ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂÔ òÃå±

ê³ÜÅìäU éÔƺ ÃÆ ð¼ÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕçÅÍ ÁÅêäÆ èÆ

ÇÂÔ Ô°éð ÇÕ³éÅ Õ° ÁÃñ Ô°³çÅ ÔË ÃÅø é÷ðƺ ÁÅ

êð ÇüÖÆ ÇüçÕ éÅ ÔÅÇðÁÅÍ Â¶ÔÆ éÔƺ Ãׯº ñ¯ó

ìäé ñÂÆ Õ°Þ Ç×ä¶ Çî¼æ¶ ìäÅòàÆ îÅêç³â òÆ

Ü» íËä Ö¹¼ñ¶ î³Ú Óå¶ Öñ·ÅðÕ¶ À°ÃçÆ ÃÈðå å¶

ÇðÔÅ Ô°³çÅ ÔËÍ Á¼×¶ ÔË ÒÒÕ°ÇÂ÷ ðÅÀ±ºâU íÅò

êËä å¶ ï°¼è ç¶ îËçÅé ÓÚ ÁÅêäÆ ÇéðíËÁåÅ Áå¶

ð¼Ö¶ ×Â¶Í ë¶ð ÇÂÔé» îÅê-ç³â» À°å¶ ÖðÆÁ» À°åðé

ÃðÆðÕ ìäåð çÆ åðÆø ùäéÅ ôÅÇÂç æ¯óÅ ÕÇáé

Ç×ÁÅé çÆ êðÖÍ Â¶Ã êðÖ ñÂÆ ì¯ñÆ, Çðôå¶ Ü»

çñ¶ðÆ ç¶ Ü½Ôð òÆ ÇòÖÅÂ¶Í ðÅäÆ çÆ êçòÆ Óå¶

ñÂÆ ÁÅêä¶ ÇÜÃî çÆ é°îÅÇÂô Õðé å¼Õ ÓÚ ×°ð¶÷

òÆ Ô¯ò¶Í ¶à ñÂÆ ÒÒÇîà ê³ÜÅìäÓÓ ÔÆ ÃÔÆ ÔËÍ ÖËð

ôÇÔð» ÁÅÇç éÅñ óì³èå ÃòÅñ ê¹¼Û¶ Ü»ç¶ Ôé

ìËÇáÁ» îÅåÅ ÃçÅ Õ½ð, îÅåÅ Ú³ç Õ½ð, îÔÅðÅäÆ

éÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ Â¶Ã éÅê¶ åðÅô¶ ÇÜÃî çÆ íÅñ

Ô°ä ×¼ñ Õðƶ ÇÂÔé» î¹ÕÅìÇñÁ» çÆ êðÆíÅôÅ

å¶ Ü» ë¶ð 깼ᶠÇÃ¼è¶ ÃòÅñ ê¹¼Û¶ Ü»ç¶ Ôé ÇÕ Ü¶

Çܳç», ðÅäÆ ë¼å¯ òð×ÆÁ» ÇÃð Õ¼ãòÆÁ» ìÆìÆÁ»

ÓÚ ÇÂÔé» Ã³ØðôôÆñ éÅð» ù êåÅ éÔƺ ÇÕ³éÆÁ»

çÆÍ î³Ú Óå¶ Öó¶ ÃÕ¼åð ê³ÜÅìÆÁ» ù êÈð¶ ÷¯ð ô¯ð

üà ð°¼Ã ÜŶ å» ÕÆ Õð¯×¶ Ü» Øð ÓÚ ÁÚÅéÕ

ÁÅ×È ìä ÁÅêä¶ ëð÷ ÇéíÅÀ°ºçÆÁ» é÷ðÆ

Õ° âÅÇÂÇà³×» ÕðéÆÁ» êÂÆÁ» Ô¯ä, îÈ³Ô Óå¶ î¶Õ-

éÅñ ïÕÆé çòÅ ðÔ¶ Ô°³ç¶ Ôé ÇÕ ÇÂÔ î³Ú ǼÕ

Çå³é ÚÅð êzÅÔ°ä¶ ÁÅ ÜÅä å» Â¶Ã Á½Ö¶ ò¶ñ¶ ÕÆ

ÁÅÀ°ºçÆÁ» ÔéÍ

Á¼ê ç¶ ñ¶ê ÚÅó·é¶ ê¶ Ô¯ä å¶ êåÅ éÔƺ ÇÕ³éÆ Õ°

üÇíÁÅÚÅðÕ î³Ú ÔËÍ ë¶ð ÖÈìÃÈðåÆ éÅêä ñÂÆ

ÔÆñÅ Õð¯×¶? ÁÖÆð, Ãí 寺 ò¼è ê³ÜÅìÆ Õçð»

òÅð ôÆô¶ î¯Ôð¶ Öó Õ¶ Ô¼Ãä, å°ðé å¶ ì¯ñä çÆ

Ã¼ç¶ ×¶ ܼܻ ìÅð¶ ç¼ÇÃÁ» Ü»çÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ Ü¼Ü

ÕÆîå» å¯º À°ñà ðÅÀ±ºâ ÔË ÒÒìðÅÂÆâñ ðÅÀ±ºâUÍ

êzËÕÇàà ÕðéÆ êÂÆ Ô¯ò¶Í

ÃÅÇÔìÅé êÈðé ðÈê Çò¼Ú ÖÈìÃÈðåÆ ç¶ îÅê ç³â» ç¶

(ìÅÕÆ ÃëÅ C@ Óå¶)

ܶ ×¼ ñ Õðƶ ì¹ ¼ è Æ çÆ å» ÃÅÇÔå, ÇÚ¼åðÕÅðÆ, Ç×ÁÅé-ÇòÇ×ÁÅé ÁÅÇç Ö¶åð» Çò¼Ú


Ç

June 13-June 19/2012 ÁÅî ñ¯Õź (ÃîÅÜ) 鱧 ڧ׶ðÅ ìäÅÀ°ä

The Charhdi Kala 30

òèÅÀ°ä ñÂÆ ÇÜÔó¶ ÒÇÃÁÅÇäÁÅºÒ é±§ ñ¯Õź é¶

ÕÆ ÇÂÔ¯ ÔË ê³ÜÅì çÆ Ô¯äÆ?

ÁÅ×± ìäÅÇÂÁÅ, À°é·Åº Õ°çðå ç¶ Õð¯óź ÃÅñź

å°Ãƺ ÁÅê òÆ î§ÇéÁÅ ÔË¢Ó (ÇÂÔ ÃµÜä À°Ã ÁÖÅä

ç¶ ÒÁññ å¶ ÇéïîÓ ÔÆ í§× éÔƺ ÕÆå¶, ÃîÅÜ é±§

òµñ ÇÂôÅðÅ Õð ðÔ¶ Ãé, ܯ ÇêÛñ¶ ñ¶Ö Çò¼Ú

ÃîÇðè ìäÅÀ°ä ñÂÆ, ñ¯Õź çÆÁź î°ôÇÕñź,

ÇñÇÖÁÅ ÃÆ-ÒÜÆò¶ ÁÅÃÅ, îð¶ ÇéðÅÃÅ¢Ó)

ñÂÆ, îé°µÖÆ Õçðź-ÕÆîåź 鱧 ÕÅÇÂî ðµÖä å¶

ç±ð Õðé ñÂÆ òÆ Õ°Þ éÔƺ ÕÆåÅ¢

Õ¯Ôó ÇÕðñÆ òÅñÆ ÔÅñå ¶¢ ܶ ñóÕ¶ 鱧 Áµ×¶ ÕÅñÜ í¶Üƶ åź Çëð ÇÕÔóÅ À°Ô âÆ. ÃÆ. ñµ× ÜŶ×Å-é½ÕðÆÁź åź Ãí ðÅÜÃÆ ÁÅ×±Áź ç¶ ì§ÇçÁź ç¶ î°§â¶-Õ°óÆÁź 鱧 ÇîñçÆÁ˺, Üź Çëð

ÇÂ¼Õ ìÆìÆ ç°ÖÆ îé éÅñ çµÃ ðÔÆ ÃÆ, ÒÃÅâ¶

êìÇñÕ ÃÕ±ñź ç¶ êó·¶ Ô¯Â¶ ÁîÆðź ÇçÁź 鱧¢ êð

êÇðòÅð Çò¼Ú Üź î˺ Ôź Üź î¶ð¶ ÇêåÅ¢ ìÅÕÆ Ãí

ܶ Ô°ä ñóÕ¶ 鱧 êó·é¯º ÔàÅÁ ñÂƶ åź À°Ô

î˺ À°é·Åº çÅ ÇòÚÅð ðä Õ¶ Ú°µê Ãź, ÇÜÃ

ðµì 鱧 ÇêÁÅð¶ Ô¯ ׶¢ î˺ ï±éÆòðÇÃàÆ Çò¼Ú ÁËî.

ÁòÅðÅ Ô¯ ÜŶ×Å¢ ÷îÆé ÃÅðÆ ê§çðź ÕéÅñ ÔË,

Õ¯Çôô Ô°§çÆ ÔË ÇÕ ÇÕö ÁõìÅðÆ ñ¶Ö ÇòÚ

çÅ íÅò ÇÂÔ¯ ÃÆ ÇÕ À°é·Åº ç¶ ÇòÚÅð éÅñ ÃÇÔîå

¶. Õð ðÔÆ Ôź¢ î¶ð¶ ÇêåÅ Õ¯ñ ÃóÕ ç¶ éÅñ

À°Ôç¶ ÓÚ¯º ÕÆ ÕîÅÀ± å¶ ÕÆ ÖÅÀ±¢ À°ºÜ òÆ Õ§î

ÇÃðë À°Ô¯ ÃîµÇÃÁÅòź çÅ Ç÷Õð ÕÆåÅ ÜŶ ܯ

Ôź ÇÕ éÔƺ, Õ°Þ éÔƺ ÕÇÔ ÃÕçÅ¢ êð ÇÂÔ À°é·Åº

ñµ×òƺ, õå ¶Õó À°Ô ÷îÆé ÔË, ÇÜà çÆ ÕÆîå

Õðé çÆ ÁÅçå éÔƺ ðÔÆ, êó·¶-ÇñÖ¶ î°§ÇâÁź

ìÔ°å îÔµåòê±ðé Ô¯ä Áå¶ À°é·Åº çÅ Ãì§è ÁÅî

鱧 éÔƺ ÃÆ ÃîÞÅ ÃÕçÅ ÇÕ Ã˺Õó¶, Ô÷Åðź ÃÅñź

Õð¯óź Çò¼Ú ÔË¢ êð À°Ã ÷îÆé À°å¶ ÃÅⶠÇÂñÅÕ¶

鱧¢Ó

ñ¯Õź (ÃîÅÜ) éÅñ Ô¯ò¶¢ êð Ôð òÅð Ü篺 ë¯é

寺 îé°µÖ é¶ ÇÜò¶º Õ°çðå éÅñ ÁÅãÅ ñÅÇÂÁÅ

ç¶ ÇÂ¼Õ ðÅÜÃÆ é¶åÅ é¶ èµÕ¶ éÅñ Õì÷Å ÕÆåÅ

ÇÂ¼Õ Ô¯ð õÜä ÕÇÔ ÇðÔÅ ÃÆ, ÒÁÃź 궺â±

À°å¶ êÅáÕ Ã§êðÕ Õðç¶ Ôé åź ÔËðÅéÆ Ô°§çÆ ÔË

ÔË, À°Ôé¶ åź Õ°çðå ç¶ ÃÅð¶ òðåÅð¶ 鱧 ÔÆ õåî

Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÇêåÅ ÜÆ, ÃæÅéÕ Û¯à¶ ÁëÃðź 寺 ñË

ñ¯Õź Óå¶ ç¯ô ñ×çË ÇÕ ÇòÁÅÔź Óå¶ Õð÷¶ Ú°µÕ

ÇÕ ñ×í× Ôð êÅáÕ çÆÁź ÁÅêäÆÁź ÇéµÜÆ

Õð ÇçµåÅ ÔË¢ ñ¯Õź (ÃîÅÜ) ç¶ ÁÅ×±Áź é¶ Õ°çðå

Õ¶ ò÷Æðź å¼Õ ÃÔÅÇÂåÅ ñÂÆ ÜÅ ÁŶ é¶ êð

Õ¶ ÁÅêä¶ ×ÿ ÁÅê ëÅÔÅ êÅÀ°ºç¶ Ôź¢ î˺ Ô°ä èÆ

ÃîµÇÃÁÅòź ÔÆ Â¶éÆÁź קíÆð Ôé ÇÕ ÁÇÜÔ¶

鱧 á°µá ÇòÖÅ Õ¶ ÁÅêä¶ ÔÆ, (Õ°çðå ç¶ Çòð°µè)

÷îÆé Óå¶ éÜÅÇÂ÷ Õì÷Å Õðé òÅñ¶ é¶åÅ çÅ

çÅ ÇòÁÅÔ Õðé˺¢ ÇÕö ×ðÆì Øð å¯ðź åź ð¯÷

Ã˺Õó¶, Ô÷Åðź ñ¶Ö ÇñÖ Õ¶ òÆ À°é·Åº À°ñÞäź

ã§× ñµí ñ¶ Ôé¢ éò¶º ÔÆ ÕÅ鱧é ìäÅ ñ¶ Ôé¢

òÅñ Çò§×Å éÔƺ Ô¯ÇÂÁÅ¢ î˺ ÇÃðë ÁëÃðź,

çÅÜ-çÔ¶Ü ç¶ ÇîÔä¶ Ã°ä Õ¶, ÃÅⶠկñ ÁÅ Õ¶

ìÅð¶ ê±ð¶ ò¶ðò¶ éÔƺ Ççµå¶ ÜÅ ÃÕ綢

À°é·Åº 鱧 ìäÅÀ°ä òÅñ¶ ܯ ÁÅ×± ñ¯Õź é¶ Ú°ä¶,

ò÷Æðź 鱧 ÇñÖ ÃÕçÆ Ôź, Ô¯ð Õ°Þ Õðé ܯ×Æ

ð¯ÇÂÁÅ Õð±¢ Õ¯ÂÆ Ú§×¶ Øð ×µñ å°ðçÆ ÁË åź

êð ÇÂÕ Ã°ÁÅñ ܯ Ôð çêðÕ Õðé òÅñ¶

À°Ô Õ°çðå å¶ ÁÅî ñ¯Õź ÇòÚÅñ¶ ÁÅ Öó¯å¶ å¶

éÔƺ¢ êð Õ¯ÂÆ ÇÚµáÆ çÆ êÔ°§Ú òÆ éÔƺ í¶ÜçÅ,

ç閭 ÓÚ ÕÅðź î§×ç¶ ÁË¢ Çëð ÇÕÔó¶ Ö±Ô ÓÚ

êÅáÕ òµñ¯º ê°µÇÛÁÅ ÜźçÅ ÔË, À°Ô ÇÂÔ¯ Ô°§çÅ ÔË-

Õ°çðå ç¶ Ãí Çéïî, ÁÅêä¶ î°øÅçź ñÂÆ ìçñä¶

Áîñ åź ÕÆ Ô¯äÅ ÔË¢Ó

Çâ×ƶ ÜÆ...?Ó

ÒÕÆ Ü¯, ÃîµÇÃÁÅòź å°Ãƺ ÇñÖÆÁź Ôé, ÇÂé·Åº

ô°ð± Õð Ççµå¶¢ ñµÖź-Õð¯óź ÃÅñź ÇòÚ Õ°çðå

ÇÂ¼Õ Ô¯ð ìÆìÆ ÕÇÔ ðÔÆ ÃÆ, Òî˺ ÇÜà ÃÕ±ñ

Áé¶Õ» ÁÇÜÔÆÁź ÃîµÇÃÁÅòź çÅ êåÅ

çÅ Õ¯ÂÆ Ôµñ éÔƺ?Ó êð ÜòÅì Õ¯ÂÆ Ã°¼ÞçÅ éÔƺ¢

çÆ êË ç Å ÕÆåÆ ìéÃêåÆ éôà Õð ÇçµåÆ¢

Çò¼Ú êó·çÆ Ãź, À°æ¶ ÇÂ¼Õ íËä ÜÆ é¶óñ¶ Çê§â¯º

ñ×çÅ ÇðÔÅ ÔË, ܯ ÁÅî ñ¯Õź çÆÁź Çé¼ÜÆ Ãé-

(ÇÂÔ ÕÇÔäÅ òÆ Ã§íò éÔƺ Ô°§çÅ ÇÕ ÒÕ¯ÂÆ Ôµñ

çÇðÁÅòź ç¶ êÇòµåð êÅäÆ é±§ êñÆå Õð ÇçµåÅ

ÃÅÂÆÕñ Óå¶ êó·ÅÀ°ä ÁÅÀ°ºç¶ Ãé¢ êð Ô½ñÆ-

Ôð¶Õ çÆ òµÖðÆ¢ êð Ü篺 ðäé î×𯺠À°Ã çÆÁź

éÔƺ ÇðÔÅÓ¢)

(ÁÅêä¶ ñÂÆ îÇÔñ À°ÃÅðé ñÂÆ êÔÅóź Òå¶ òÆ

Ô½ñÆ À°é·Åº ç¶ êåÆ òµâ¶ é¶åÅ ìä ׶¢ Ô°ä ÃÅâ¶

å§çź ìÅð¶ ïÚÆçÅ ÔË åź À°Ô å§çź ÃîÅÇÜÕ,

ÇÂ¼Õ ÃµÜä ÕÇÔ ðÔ¶ Ãé, Òå°Ãƺ ìÔ°å

åðà éÔƺ ÕÆåÅ)¢ ÕÅðÖÅé¶ ñÅ Õ¶ ÁÅê ÁðìêåÆ

ÇÂñÅÕ¶ ç¶ Ôð ð±à Óå¶ À°é·Åº çÆÁź ÔÆ ìµÃź

ÁÅðÇæÕ, ðÅÜéÆåÕ å¶ ÒÇòÕÅÃÓ ç¶ éźÁ Óå¶ ÕÆå¶

ÇéðÅôÅòÅçÆ Ô¯¢ ÇÂÔ åź Õ°çðå çÅ ÃçÆòÆ

ìä ׶ êð ñ¯Õź ç¶ ÃÅÔ ñËä ܯ×Æ ÔòÅ òÆ

ÚñçÆÁź 鶢Ó

ÜÅ ðÔ¶ ÕÅðÜź éÅñ ÜÅ Ü°óçÆÁź Ôé¢ ÁÖÆð

òðåÅðÅ ÔË ÇÕ Ôð ðÅå î×𯺠Ççé Úó·çÅ ÔË¢ Ôð

ç±Çôå Õð ÇçµåÆ¢

î°ÃÆìåź ç±ð Õðé ñÂÆ òÆ Õ°Þ éÔƺ ÕÆåÅ¢

ÇÂ¼Õ Ô¯ð õÜä çµÃ ÇðÔÅ ÃÆ, ÒíÅÂÆ ÃÅÇÔì

ÇõàÅ ÇÂÔ¯ ÇéÕñçÅ ÔË ÇÕ ÁÅî ñ¯Õź çÅ Õ¯ÂÆ

Ççé é¶ ÇÛêäÅ ÔË å¶ ðÅå ÁÅÀ°äÆ ÔË¢ Ü篺 Á§åź

ÇÂÔ ÕÔÅäÆ ìóÆ ñ§îÆ ÔË¢ êð ÇÂæ¶ ÇÃðë

C@ ÃÅñ 寺 òµè Ãîź ÇÂîÅéçÅðÆ éÅñ ÃðÕÅðÆ

ç¯ô éÔƺ, î±ñ ÃîµÇÃÁÅ ÃîÅÜ ÓÚ ÁÅ ðÔ¶ (ÇñÁźç¶

çÆ ×ðîÆ Çò¼Ú í°µÜ ðÔ¶ Ô°§ç¶ Ôź åź Ç¿çð ç¶òåÅ

Õ°Þ ÇîÃÅñź ç¶ Õ¶ ÔÆ ÇÂÔ Çõè ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ

é½ÕðÆ ÕðÕ¶ Ô°ä öòÅ-î°Õå Ô¯ÇÂÁÅ Ôź¢ Çå§é

ÜÅ ðÔ¶) À°Ã ÇéØÅð çÆ ÔË Ü¯ ÇêÛñ¶ ñ§î¶ Ã 寺

Ãí ç¶Ö ÇðÔÅ Ô°§çÅ ÔË å¶ ÁÇÜÔÅ îÆºÔ òð·ÅÀ°ºçÅ

ÔË ÇÕ ÁÅî ñ¯Õź (ÃîÅÜ) 鱧 ڧ׶ðÅ ìäÅÀ°ä ñÂÆ,

èÆÁź î°ôÇÕñ éÅñ ÇòÁÅÔÆÁź¢ Ǽկ ñóÕÅ ÔË,

ÃÅⶠÃîÅÜź ç¶ î¯ÔðÆÁź (é¶åÅòź, ÁÅ×±Áź) é¶

ÔË ÇÕ ×ðîÆ çÅ éź-ÇéôÅé éÔƺ ðÇÔ§çÅ¢ ÇÂÔ åź

îé°µÖÆ Õçðź-ÕÆîåź 鱧 ÕÅÇÂî ðµÖä å¶ òèÅÀ°ä

ìÅð·òƺ Çò¼Ú êó·çÅ ÔË¢ å°Ãƺ ñ¶Ö Çò¼Ú ܯ

òµÖ¯-òµÖð¶ ã§×ź éÅñ ÁÅêäÆ ÇÕö éÅ ÇÕö

ÃçÆòÆ ÃÚÅÂÆ ÔË ÇÕ ÚÅéä-Ôé¶ðÅ, ×ðîÆ-ÃðçÆ,

ñÂÆ ÇÜÔó¶ ÒÇÃÁÅÇäÁÅºÓ é±§ ñ¯Õź é¶ ÁÅ×±

ÇñÇÖÁÅ ÔË ÇÕ ñµÖź êó·¶-ÇñÖ¶ ì¶ÕÅð èµÕ¶ Öźç¶

Áî°µÕ ñÅñÃÅ ÕÅðé ÇñÁźçÅ ÔË¢ êð ÇÂÔ òÆ

Ç÷§ç×Æ-î½å ÃçÅ ÕÅÇÂî ðÔ¶ Ôé å¶ ðÇÔä׶,

ìäÅÇÂÁÅ, À°é·Åº Õ°çðå ç¶ Õð¯óź ÃÅñź ç¶ ÒÁññ

Çëðç¶ é¶, À°Ô î˺ ÁÅêä¶ Çê§â Çò¼Ú ç¶Ö ÇðÔÅ Ôź

Ãêµôà ÔË ÇÕ Ô°ä À°é·Åº é¶ ÃîÅÜ À°Ã æź Òå¶

Çëð ÇéðÅô Ô¯ä çÅ ÕÆ îåñì ÔË? ÇéðÅôÅ î×ð¯º

å¶ ÇéïîÓ ÔÆ í§× éÔƺ ÕÆå¶, ÃîÅÜ é±§ ÃîÇðè

ÇÕ ÇÕ§é¶ ìÆ. ¶., ÁËî. ¶. ìÆ. Á˵â. ÇòÔñ¶ å¶

ÇñÁÅ Öó·Å ÕÆåÅ ÔË ÇÜæ¶ À°é·Åº 鱧 ÁÅ×± ìäÅÀ°ä

ÁÅÃ é¶ òÆ Ç夆 ÔÆ ê±ðÆ Ô¯äÅ ÔË-Áµ×¶ ÇêµÛ¶¢

ìäÅÀ°ä ñÂÆ, ñ¯Õź çÆÁź î°ôÇÕñź, î°ÃÆìåź

ÇéðÅô ԯ¶ ÕÆ Õ°Þ Õðç¶-Çëðç¶ é¶¢ õê ç¶ î±§Ô

òÅñ¶ ñ¯Õ ÔÆ ÁµÕ-æµÕ Õ¶ À°é·Åº 寺 À°é·Åº çÆÁź

ÃëÅ BI çÆ ìÅÕÆ

Ã¹ç ³ ðåÅ î¹ÕÅìñ¶ ÇÕ Ã¼ÇíÁÅÚÅð çÅ ÇéØÅð ÃìÈå çÆ? Á¼Ü ÇÕ¼æ¶ ×ÂÆ À°Ô ÁäÖ, Üç Õ¯ÂÆ

ë¹Õð¶ üÇíÁÅÚÅð Ü» ÞÈᶠÇÕðçÅð ÇéíÅÀ°ä éÅñ¯º

ÃÅâÆ èÆ-íËä ò¼ñ Á¼Ö Ú¼°Õä çÆ ÷°ðÁå òÆ

ÁÅêä¶ îÈñ éÅñ Ü°óéÅ ìÔ°å ÷ðÈðÆ ÔËÍ î¶ðÆÁ»

ÕðçÅ å¶ ÜÅé ×òÅ ìÇÔ³çÅÍ êð Á¼Ü ÁÃƺ ÁÅê

ÇÂÔ í¯ñÆÁ» Çé¼ÕÆÁ» íËä» Ü¶ üÚƺ ÁÅêäÆ

ÕÇÔ ðÔ¶ Ô» ÇÕ ç¼Ã¯ ñ¯Õ¯ ÃÅâÆ èÆ-íËä ïÔäÆ ÔË

êÇÔÚÅä ìäÅÀ°äÅ ÚÅÔ°³çÆÁ» Ôé å» ÇÕðå éÅñ

Ü» éÔƺ? ÇÂé·» î¹ÕÅìÇñÁ» çÅ îåñì ÔË ÇÕ

Ü°óé, ÇÂÇåÔÅà ù êó·é, èðî ÓÚ ðÇÔä å¶ ÁäÖÆ

Ü¼Ü ÕÇÔä ÇÕ ÃÅâÆ èÆ Ã¯ÔäÆ ÔË, å» ÔË, éÔƺ å»

ÜÆòä çÆÁ» èÅðéÆ ìäé éÅ ÇÕ ÖÈìÃÈðåÆ ç¶

éÔÆºÍ ÕÆ Â¶Ô î³Ú ÃÅⶠüÇíÁÅÚÅð çÅ ÇÔ¼ÃÅ Ôé?

ì¹¼å ìä Õ¶ ÁèÅðÔÆä ÇÕðçÅð ÇéíÅÀ°äÍ Ü¶Õð

ÇÕ³é¶ Õ° ÜÅÇÂ÷ Ôé ÖÈìÃÈðåÆ ç¶ ÇÂÔ îÅê ç³â?

Õ¯ÂÆ ÇòÁÕåÆ ÇÕö ÖÅà òð× çÅ î¯ÔðÆ ìäéÅ

êȳÜÆòÅçÆ ÃîÅÜ é¶ êËö ìà¯ðé ñÂÆ ÇÂÔé»

ÇÕö çÆ ÖÈìÃÈðåÆ ù éÅêä çÅ ÕÆ Õ¯ÂÆ êËîÅéÅ Ô¯

ÚÅÔ¶ å» À°Ãù À°Ã òð× çÅ êÈðé ðÈê ÇòÚ íÅôÅÂÆ,

î¹ÇàÁÅð» ç¶ Áäí¯ñ ÚÅò» å¶ Á¼ñ·ó üèð» ù

ÃÕçÅ ÔË? å¶ çÈÜÅ ÃòÅñ ÔË ÇÂÔé» ê³ÜÅìä»

í±×¯ÇñÕ å¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ ÜÅäÕÅðÆ Ô¯äÆ ÁÇå ÷ðÈðÆ

òÆ ÇòÕÅÀ± ìäÅ Çç¼åÅÍ êËö ç¶ ñÅñÚ é¶

ñÂÆ, ܯ ¶à î³Ú Óå¶ ÁÅêäÆ ÇìÀ±àÆ ù åð¼ÕÆ çÅ

ÔË éÅ Õ¶ ò³é Ãò³é¶ Õêó¶, ÇÚÔÇðÁ» Óå¶ î¶Õ-Á¼ê

î¹ÇàÁÅð ç¶ Ãí 寺 Ô°ÃÆé ùêé¶ íÅò ñÅóÆ ìäé

é» ç¶ ðÔÆÁ» ÔéÍ ÇÂÔ Á½ðå ù ×°ñÅîÆ ÓÚ¯º Õ¼ãä

çÆ êðå Ü» éÕñÆ òÖÅò¶ çÆÍ

ç¶ ÚÅÁ ù òÆ éÅ ìÖÇôÁÅ å¶ Â¶Ã ÁÖ½åÆ

ñÂÆ íðÈä Ô¼ÇåÁÅ Óå¶ ÚÅð ×¼ñ» å» Õð ðÔÆÁ»

Ãí 寺 ò¼âÅ ÃòÅñ Á¼Ü ÃÅⶠÃí Á¼×¶

üÇíÁÅÚÅðÕ î³Ú Óå¶ ÇÂÔé» î¹ÇàÁÅð» ù òÔ°àÆ

Ôé êð ÁÅÀä òÅñÆ éÃñ ù ìÚÅÀ°ä ñÂÆ ÇÂÔ

Öó·Å ÔË ÇÕ ÇÕà íÇò¼Ö çÆ íÅñ Çò¼Ú Ô» ÁÃƺ?

ìäÅÕ¶ ÇòÁÅÔ å¯º êÇÔñ» ÔÆ å¯ð Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ

ÇÕÔó¶ á¯Ã Õçî Ú¹¼Õ ðÔÆÁ» Ôé? òÅð-òÅð îȳԯº

ìéÅòàÆ, éÕñÆ å¶ ë¹Õð¶ íÇò¼Ö ñÂÆ ÇÂÔ Ãí

ÇÂà ðÅÀ±ºâ Çò¼Ú òÔ°àÆ çÅ êÇÔðÅòÅ êÈðé ðÈê

ÇéÕñç¶ ÇëÕð¶ ÇÕ Á¼Ü Á½ðå îðç ç¶ ìðÅìð ÔË,

ÇòÁðæ çÆ íàÕäÅ ÔËÍ ÕÆ ÕîÆ ÔË ÃÅⶠÇò¼Ú?

ÓÚ ÇëñîÆ å¶ éÅàÕ» çÆÁ» éÅÇÂÕÅò» òÅñÅ

À°Ôé» çÆ åzÅÃçÆ ù çðÃÅÀ°ºç¶ ÔéÍ ôÅÇÂç ÇÂé·»

ÇÕúº ÁÃƺ çÇÈÜÁ» çÆ éÕñ Õð ðÔ¶ Ô»? ÇÕÀ°º

Ô°³çÅ ÔË, ܯ ÇÕ ÃÅⶠðòÅÇÂåÆ êÇÔðÅò¶ 寺 Õ¯Ô»

Õç¶ ÇÃ¼Ö ÇÂÇåÔÅà ܻ ê³ÜÅì ç¶ ÇÂÇåÔÅà ù

ÁäÖ îð ×ÂÆ ÔË ÃÅâÆ? ÇÕÀ°º îÈñ éÅñ¯º à°¼à ׶

çÈð ÔËÍ ÇÂÔ ðÅÀ±ºâ îÇðÁÅçÅ çÆÁ» Ôð Ô¼ç ì³é·¶

ÜÅéä çÆ Õ¯ Ç ôô ÔÆ éÔƺ ÕÆåÆÍ ÃÅâÆÁ»

Ô» Á¼Ü ÁÃƺ? ÇÂÇåÔÅà ÁÃƺ ûíç¶ éÔƺ,

å¯óçÅ, üÇíÁÅÚÅð ù ÇÕ¼ñÆ Óå¶ à³×çÅ å¶ Á½ðå

ÇÂÇåÔÅÃÕ ìÆìÆÁ» ç¶ Ü½Ôð ôÅÇÂç Ã çÆ èÈó

òðåîÅé ÓÚ Ü¯ Õð ðÔ¶ Ô» À°Ô éÕñÆ ÔË å¶ ÃÅâÅ

çÅ ìóÅ ÖÈìÃÈðå ã³× éÅñ î÷ÅÕ À°âÅÀ°ºçÅ

Ô¶á ç¼ì Õ¶ ðÇÔ ×¶, ÇÜé·» èðî, ç¶ô, Õ½î å¶

íÇò¼Ö ÕÆ Ô¯ò¶×Å? Á³çÅ÷Å ñÅÀ°äÅ Á½ÖÅ éÔƺÍ

Áå¶ ÁêîÅé ÕðçÅ ÔËÍ

ÁäÖ ñÂÆ ÁÅêÅ òÅð Çç¼åÅÍ ÕÆ À°Ô ÇÕö 寺

ÁÃƺ Á¼Ö» îÆà Ôé¶ðÆ ×ñÆ ÇòÚ ç½óç¶ ÜÅ ðÔ¶

ÁÅÖð Õ½ä Çܳî¶òÅð ÔË ÇÂà Ãí çÅ? ÕÆ

ؼà Ãé? çÃî ÇêåÅ ×°ð° ׯÇì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ é¶

Ô», ÇÜÃçÅ Õ¯ÂÆ ÇÃðÅ éÔÆºÍ Ã¼ÇíÁÅÚÅð ÃÅâÅ ÔË,

ÁÃƺ Á¼Ü ¶éÆ ×ÈÔóÆ éƺç ýº ׶ Ô» ÇÕ ÃÅù

ÒÕ½ðÓ ôìç ç¶ ÃÅù ×ÿ éÅñ ñÅÇÂÁÅ å¶ ìðÅìðÆ

Çܳî¶òÅðÆ òÆ ÃÅâÆ ÔÆ ÔËÍ ÇÂÃù Çò×ÅóéÅ ÃÅâÅ

Õ°Þ êåÅ ÔÆ éÔƺ Ú¼ñ ÇðÔÅ ÇÕ ÃÅⶠéÅñ ÕÆ Ô¯

çÅ çðÜÅ Çç¼åÅÍ ÕÆ ÃÅù Áܶ òÆ ÇÕö Ô¯ð ÇÖåÅì

ÔÆ ÕÃÈð ÔË å¶ ÃòÅðéÅ òÆ ÃÅâÅ ÔÆ ëð÷ ÔËÍ

ÇðÔÅ ÔË Ü» ë¶ð ÃÅⶠÇçîÅ×Æ ê¼èð ÔÆ Â¶é¶ éÆò¶º

çÆ ñ¯ó ÔË? Ôð À°Ô ÇÂéÃÅé, ܯ ÇÕðå Õð, ò³â

êÅáÕ ÁÅê ÇòÚÅð ÃÕçÅ ÔË, ÃîÞ ÃÕçÅ ÔË ÇÕ

Ô¯ ׶ Ôé ÇÕ ÃÅù îÅé å¶ ÁêîÅé çÅ ëðÕ ÔÆ

Õ¶ Ö»çÅ ÔË, ÁäÖ éÅñ ÇÜÀ±ºçÅ ÔË, éò¶º Ç×ÁÅé

ÕÆ ÁÃƺ ê¼Çñúº êËö ç¶ Õ¶ Õ³êéÆÁ» å¶ ÚËéñ»

êåÅ éÔƺ ÇðÔÅ? î¶ðÅ Ãí 寺 êÇÔñÅ ÃòÅñ ÔË

ù ×zÇÔä ÕðçÅ ÔË å¶ ÁÅêä¶ ÇêÛ¯Õó çÆ îÔÅéåÅ

çÆÁ» Ü¶ì» íð, ÁÅêäÅ ÁîÆð ÇòðÃÅ ÁÅè¹ÇéÕåÅ

ÁäÖÆ ê³ÜÅìÆÁ» Á¼×¶ ÇÕ ÕÆ å°ÔÅù üÚî¹¼Ú ÔÆ

ù ÃÇåÕÅðçÅ ÔË, À°ÔÆ ÇÂéÃÅé ÇÕö ç¶ô, Õ½î Ü»

çÆ î¯Ôð ñÅ Öåî ÕðéÅ ÔË Ü» ë¶ð ÁÅêä¶ ÁÅê¶ ù

ñ¯ó ÔË, ÁÅêäÆÁ» èÆÁ», íËä» çÆ ÖÈìÃÈðåÆ ç¶

ÇÕö òð× çÆ êzÇåÇéèåÅ Õð ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÕö

ÜÆÀ±ºçÅ ð¼Ö ÜÆäÅ ÔËÍ

ÕÆåÆÁź çÅ ÜòÅì î§×ä׶¢ (êð Õ篺? FE ÃÅñź ÓÚ ñ¯Õź é¶ ÇÕà 寺 ÇÔÃÅì î§Ç×ÁÅ ÔË?) ÁÇÜÔÆ Ã¯Ú À°ç¯º ÇìñÕ°ñ ë÷±ñ ñµ×Æ Ü篺 ÕËé¶âÅ å¶ ÁîðÆÕÅ, ÁÅêä¶ ê°µåðź Õ¯ñ ÕÂÆ îÔÆé¶ ÇìåÅ Õ¶ ÁŶ ÇÂÕ ÃµÜä é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÒÒíÅÂÆ ÃÅÇÔì å°Ãƺ ÕÆ Ã¯Úç¶ ú ÇÕ ÇÂÔ ÁÅ×± ñ¯Õź ç¶ ÕÅì± ÁÅ ÜÅä׶? å°Ãƺ ÇÕö çÅ éźÁ ñú, î˺ çµÃź×Å ÇÕ À°Ã é¶ ÕËé¶âÅ å¶ ÁîðÆÕÅ Çò¼Ú ÇÕÔ¯ ÇÜÔÆ, ÇÕ§éÆ ÜÅÇÂçÅç ìäÅÂÆ Ô¯ÂÆ ÔË-ÇÂé·Åº ç¯ ç¶ôź ç¶ ìÅÔð ÇÕµæ¶-ÇÕµæ¶, ÇÕ§éÅ êËÃÅ ÇÂé·Åº é¶ ÇÂÕµáÅ ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË-ÇÂÔ å°Ãƺ Á§çÅ÷¶ ñÅÂÆ ÜÅäÅ-î¶ðÅ îåñì ¶ î×÷êµÚÆ ÕðÆ ÜÅäÅ¢ î˺ ÇÂÔ ÷ð±ð çµÃ ÃÕçÅ Ôź ÇÕ ÇÂ¼Õ òµâ¶ ðÅÜÃÆ é¶åÅ é¶ ÕËé¶âÅ Çò¼Ú ÚÅð Ô÷Åð ¶Õó çÅ Á§×±ðź çÅ ëÅðî ÖðÆÇçÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ Ü篺 ñ¯Õ Çòàð ׶ åź À°Ô êÇðòÅð Ãî¶å ÕËé¶âÅ ÜÅ ìËá¶×Å-ñ¯Õ ÕÆ À°ÔçÆ à§× í§é ç¶ä׶? Ú°µÕÆ Çëðé âź×ź-ÁÅê¯ Çò¼Ú ÔÆ ñó-ñó îðé׶¢ ÇÂé·Åº ñÆâðź çÅ Õ¯ÂÆ Õ°Þ éÔƺ Çò×Åó ÃÕçÅ¢ ÇÕö Óå¶ î°Õµçî¶ òÆ ìä ÜÅä åź Çëð À°é·Åº 鱧 ÇÕö ëźÃÆ éÔƺ ñÅ ç¶äÅ¢ B@-B@ ÃÅñ åź î°Õµçî¶ éÔƺ î°µÕç¶...î×𯺠ܶ À°Ô Ú¯äź Çܼå ׶ åź ×òÅÔ ÔÆ î°µÕð ÜÅä׶¢ çµÃ¯ Çëð å°Ãƺ ÕÆ Õð¯×¶?ÓÓ î±§Ô ÓÚ À°º×ñź êÅÀ°ä 寺 Çìéź ÕÆ Õð ÃÕçÅ Ãź? ÃÅÔîä¶ ê¶ ÁõìÅð ç¶ î°µÖ ê§é¶ À°µå¶ ðêðÆî Õ¯ðà ç¶ ÃÅìÕÅ ÜÃÇàà հñçÆê ÇÃ§Ø çÆ ë¯à¯ ç¶Öä ñµ× ÇêÁÅ, ÇÜà 鱧 ÔÅÂÆ Õ¯ðà é¶ Áé¶Õ òµâ¶ ñ¯Õź ç¶ Ö¶åÆ-ëÅðîź çÆ êóåÅñ Õðé òÅÃå¶ ÇàzÇìÀ±éñ çÅ î°ÖÆ Çéï°Õå ÕÆåÅ ÔË¢ (ðêðÆî Õ¯ðà Çò¼Ú À°é·Åº 鱧 Òñ¯Õ-ܵÜÓ ÇÕÔÅ ÜźçÅ ÃÆ¢) -×°ðÇçÁÅñ ÇÃ§Ø éÅòñÕÅð


Ç

June 13-June 19/2012

âÅÕàð

ÛÆÀ°óì ¿ Å

âÅÕàð Õç¶ ðµì çÅ ð±ê î§é¶ ÜÅºç¶ Ãé, Ô°ä éÔƺ! Ô°ä êËö çÅ ÷îÅéÅ ÁÅ Ç×ÁË! ÃÅâ¶

À°Ô ÇÕÔóÆÁź Ô¯ ÃÕçÆÁź é¶? ÇÂÔ òÆ Ô°ä çµÃäÅ

÷îÅé¶ ç¶ âÅÕàð ÇÂµÕ ç±Ãð¶ ìÅð¶ ÇÂÔ éÔƺ ÕÇÔ§ç¶

êò¶×Å ÛÆÀ°ó§ì¶ 鱧!

ÇÕ ëñÅä¶ âÅÕàð é¶ îðçÅ ÇêÁÅ îðÆ÷ ìÚÅ ÇñÁË, Ãׯº ÇÂÔ ÕÇÔ§ç¶ é¶ ÇÕ îðé çÅ âðÅòÅ ç¶ Õ¶ îðÆ÷ 寺 ÁËéÅ êËÃÅ ÕîÅ ÇñÁË! åÆÔ-åÆÔ ñµÖ ð°ê¶ ñÅ Õ¶ âÅÕàðÆ Çâ×ðÆ ÇñÁÅÀ°ºç¶ é¶,

×ÂÆ Ô¯ä Õð Õ¶ ìÔ°åÅ Õ°Þ ÕÇÔä 寺 Çìéź òÆ

òÅð ÇòòÅç À°µíð¶ é¶, êð À°Ã ç¶ ÁÅêä¶ éÅñ

ì§çÅ ÁÅêäÆ ÃðÕÅð ç¶ Ã¯Ôñ¶ ×ÅÀ°ä ñÂÆ Õ°Þ

âÅÕàð ç¶ ÕÇñÇéÕ ÇòµÚ Ç×ÁÅ! âÅÕàð é¶ òÅðÆ

Ü°óÆ Ô¯ÂÆ Õ¯ÂÆ Â¶çź çÆ ×µñ éÔƺ ÕÔÆ ÜÅ ÃÕçÆ!

òÆ ÕÇÔ ÃÕçË! ÁÕÅñÆ çñ å¶ íÅðåÆ ÜéåÅ

ÁÅÂÆ å¯º À°Ã 鱧 ê°µÇÛÁÅ: Òå°Ãƺ Õ§î ÕÆ Õðç¶

ìÅìÅ ðÅîç¶ò çÆ ÃÅðÆ Ö¶â ÔÆ ÇÖñÅð¶ ÇòµÚ ÔË!

êÅðàÆ ç¶ ÁÅ×± Ü篺 Áå¶ ÇÜµæ¶ ÜÅºç¶ é¶, ÇÂÔ¯

Ô¯?Ó

Õç¶ À°Ô ÕÇÔ§çË ÇÕ ç¶ô 寺 ìÅÔð òÆÔ ñµÖ Õð¯ó

ðäÅ ÁÅÀ°ºç¶ é¶ ÇÕ ÃÅâÆ ÃðÕÅð é¶ ôÇÔðź ç¶

ð°ê¶ çÅ ÕÅñÅ èé ÇêÁË å¶ Õç¶ ÇÂÔ ÕÇÔ ÛµâçË

ñ¯Õź çÆ ÃÔ±ñå ñÂÆ ÁËé¶ ÇÕÃî ç¶ Õ§î Õð Õ¶

ÇÕ Çòç¶ô ÇòµÚ ÚÅð ý ñµÖ Õð¯ó ð°ê¶ çÅ ÕÅñÅ

ÇòÖŶ é¶! ìÔ°åÅ åòÅ ÇÂÔ òÜÅÇÂÁÅ ÜźçË ÇÕ

èé ÔË, ÇÜà 鱧 òÅêà ÇñÁÅÀ°äË! ÁÅêä¶ ÁÅê

ÁÃƺ á¶Õ¶çÅðÆ ÇÃÃàî éÅñ Õ§î ýÖÅñÅ Õð ÇçµåË!

鱧 ÁÅê¶ ÔÆ ìÅìÅ ÕÔÆ ÜźçË! Çëð ÇÂÔ ÕÇÔä

ÇÜµæ¶ ÃëÅÂÆ éÔƺ ÃÆ Ô°§çÆ, Ü篺 çÅ á¶ÕÅ ÇÃÃàî

ñµ× ÜźçË ÇÕ ÇÜé·Åº ñ¯Õź ç¶ Ôµæ ÇòµÚ ðÅÜ ÔË,

ÚñÅÇÂÁË, ú篺 çÅ Õ§î ìÔ°å ðÅà ÁÅÇÂÁË! ÃàðÆà

À°Ô ÇÂîÅéçÅð éÔƺ Ôé å¶ À°é·Åº çÆ Á×òÅÂÆ

ñÅÂÆàź çÅ Õ§î òÆ Ü篺 çÅ á¶Õ¶çÅðź ç¶ êµñ¶

âÅÕàð îéî¯Ôé ÇÃ§Ø ÕðçË!

êÅÇÂÁË, ÃÅⶠկñ ÇôÕÅÇÂå Õðé ÇòðñÅ ì§çÅ

îðÆ÷ é¶ ÇÕÔÅ; ÒÜÆ, öñ÷ àËÕà îÇÔÕî¶ çÅ ÕñðÕ Ôź!Ó âÅÕàð é¶ Á×ñÅ ÃòÅñ ê°µÛ ÇñÁÅ: ÒÁŶ ÕÅÔç¶ À°µå¶ Ô¯?Ó À°Ã é¶ çµÇÃÁÅ: ÒÁÅêäÆ ÕÅð À°µå¶ ÁÅÇÂÁÅ Ôź!Ó

À°Ô é¯à ì¯Úä ñµ×ç¶ é¶! é¯à å¶ îé°µÖÆ Ã¶òÅ ÇÂÕµáÆÁź éÔƺ Úµñ ÃÕçÆÁź! Ü篺 é¯à ÕîÅÀ°ä

òÅñÆÁź ×µñź çÆ, ÇÂà ìÅð¶ Õź×ðà ֱ§Ü¶ ñµ×

õÜä ÜÆú, ÇÂµÕ òÅð ÇÂµÕ ì§çŠǵÕ

À°Ô é¯à ÕîÅÀ°ä ç¶ Ü°×Åó ïÚä ñµ×ç¶ é¶! Õ§î ê°µáÅ Ô¯ò¶ Üź ÇõèÅ, Ü篺 çÅÁ ñµ× ÜÅò¶, Çëð

ðÔÆ ×µñ Ú¯äź ÇòµÚ ñ¯Õź Õ¯ñ ÕÇÔä

Ãð ÜźçË! Ü篺 Çòð¯è çÆ Çèð ÔÆ éÅ Ô¯ò¶, ú篺

ìÅðź Ô÷Åð ð°ê¶ çÆ ÚÅÕðÆ ÕðéÆ ê˺çÆ ÔË! ÇÂà éÅñ À°é·Åº ç¶ îé À°µå¶ Ü篺 õà òµÜçÆ ÔË åź

åîÅôÅ ìäÅ ç¶ò¶×Å å¶ ÁÅêä¶ Ã§Øðô çÅ òÆ!

ÔÅñÅå 鱧 ÃîÞçÆ ÔË!

ìÅìÅ Á§éÅ Ô÷Åð¶ çÆ àÆî ìÅð¶ íÅò¶º ÕÂÆ

ÃðÕÅðÆ é½ÕðÆ ÇîñçÆ éÔƺ, ÁÅêäÆ ç°ÕÅé Öó¶ êËð ÚµñçÆ éÔƺ, ÇÕö ç¶ ÔÃêåÅñ ÇòµÚ çÃ-

The Charhdi Kala 31

ÇÂµÕ ÃòÅñ Ô¯ð ÃÆ: ÒÕÅð ÇÕÔóÆ Õ§êéÆ çÆ ÔË?Ó

ç±Ãð¶ Ççé ÇÂÔ ÕÇÔä ñµ×çË ÇÕ êzèÅé

ÔÆ ÁÅÇÂÁË! ÇÜÔó¶ ìÅÕÆ ç¶ Õ§î Áó¶-æ°ó¶ Çëðç¶

ñµ× ÜÅºç¶ é¶, Çëð Çìéź é¯àź òÅñÅ îðÆ÷ ÁµÖź

îðÆ÷ é¶ ÕÅð çÆ Õ§êéÆ å¶ îÅâñ çµÇÃÁÅ

î§åðÆ Ö°ç ÇÂîÅéçÅð ÔË! Õç¶ òÆ ÇÂµÕ ê˺åó¶

ÃÅÔîä¶ òÆ åóëçÅ ðÇÔ ÃÕçË! Çìéź ñ¯ó 寺

åź Á×ñÅ ÃòÅñ ÃÆ: ÒðÇÔ§ç¶ ÇÕà ÇÂñÅÕ¶ ÇòµÚ

À°µå¶ ÇàÕ¶ éÅ ðÇÔä òÅñ¶ ÇÂà àê±ÃÆ îÅð ï¯×Æ

ÇÂµÕ ÇÔ§çÆ Çëñî çÅ ×ÅäÅ ÃÆ ÇÕ ï¶ Ü¯

îðÆ÷ź ç¶ ÃÕËé à˵Ãà ÕðŶ ÜÅºç¶ é¶ å¶ ÃÕËÇé§×

Ô¯?Ó

é¶ ÇÂÔ òÆ ÕÇÔ ÇçµåË ÇÕ Ü¶ ÃÅⶠԵæź ÇòµÚ

êìÇñÕ ÔË, ï¶ Ãì ÜÅéåÆ ÔË! êìÇñÕ Ô°ä òÆ

ÃðÕÅð Ô¯ò¶ åź ÁµÜ ç¶ ÕÂÆ î§åðÆ ÇÂà ÃðÕÅð

ÜÅäçÆ Ô¯ä Õð Õ¶ Õç¶ Ú°µê ðÇÔ ÜźçÆ ÔË å¶

寺 ìÅÔð Ô¯ä׶!

Õç¶-ÕçÅÂƺ ÇÖÞÆ Ô¯ÂÆ Ô¯ò¶ åź ÁÅêä¶ ã§× éÅñ

òÅñÆ ñËìÅðàðÆ éÅñ Çîñ Õ¶ ÕÇîôé ç¶ é¯à òµÖð¶ ÕîŶ ÜÅºç¶ é¶! ìçÇÕÃîåÆ éÅñ ÇÂÔ ÃÅðÅ Õ°Þ

À°Ã é¶ çµÇÃÁÅ: ÒîÅâñ àÅÀ±é çÆ ÁËÕÃà˺ôé ÇòµÚ ðÇÔ§çÅ Ôź!Ó

ÜÅäç¶ Ô¯Â¶ òÆ ÃîÅÜ ìðçÅôå ÕðÆ ÜźçË! ÇêÛñ¶ Ççéƺ Çëñî ÃàÅð ÁÅÇîð ÖÅé é¶ ÇÂà ìÅð¶ Õ°Þ ÃÇà§× Áêð¶ôé ÕÆå¶ å¶ Çëð À°Ô

ÃòÅñ ÇÂµÕ Ô¯ð Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ: Òå°ÔÅâÆ

×µñ À°Ã é¶ áÆÕ ÁÅÖÆ ÔË, êð À°Ã 鱧

îé çÆ ×µñ î½ÕÅ ò¶Ö Õ¶ ÕÇÔ ÜźçÆ ÔË! ÇÂµÕ æź

êåéÆ é½ÕðÆ ÕðçÆ ÔË Üź éÔƺ å¶ Ü¶ ÕðçÆ ÔË åź

Á×ñ¶ êÅö çÅ ÜòÅì êåÅ éÔƺ! ÇÜÔóÅ ÜòÅì

¶çź çÆ ×µñ ÕÇÔä éÅñ Ú¯ä-êzÚÅð çÅ éÕôÅ

ÇÕà åð·Åº ç¶ ÇòíÅ× ÇòµÚ ÕðçÆ ÔË?Ó

Áµ×¯º Çîñ ÃÕçË, À°Ô À°Ã 鱧 ÛÆÀ°ó§ì¶ 寺 ðä

êñà Ç×ÁÅ ÃÆ! å°Ãƺ Ô°ä À°Ô ØàéŠðäéÅ

ñËäÅ ÚÅÔÆçË!

ÚÅԯ׶! ÛÆÀ°ó§ìÅ òÆ Ã°äŶ Çìéź éÔƺ ÜÅä

àÆ. òÆ. À°µå¶ ÇòÖÅ Ççµå¶! ÇÂà éÅñ ÃÅð¶ ç¶ô ÇòµÚ ð½ñÅ êË Ç×ÁÅ! âÅÕàðź çÆ ÁËïÃƶôé é¶

é¶, ÇÂÔ òÆ ÁÃƺ ¶çź ÔÆ ðÅà Õð ñËä¶ é¶!

ÇÖÞ¶ ê¶ îðÆ÷ é¶ ê°µÇÛÁÅ: ÒÇÂé·Åº ÃòÅñź çÅ î¶ð¶ ÇÂñÅÜ éÅñ ÕÆ Ã§ì§è ÔË?Ó

Çîµåð ÜÆú, ÁµèÆ ÃçÆ å¯º òµè Ãîź Ô¯

ñµ×Å!

ÁÅÇîð ÖÅé 鱧 ÇÂà çÆ î°ÁÅëÆ î§×ä 鱧 ÇÕÔÅ!

âÅÕàð é¶ ÇÕÔÅ: ÒìóÅ òµâŠçì§è ÔË! ÇÂÃ

Ç×ÁË, ìðåÅéÆÁÅ ÇòµÚ Ôð òÕå çÆ ÔÅ÷ð

íÅÂÆ Çîµåð¯, ÇÂµÕ æź ÁÕÅñÆ-íÅÜêÅ çÅ

À°Ô Áµ×¯º ÁÅÕó Ç×ÁÅ ÇÕ î˺ éÔƺ î§×äÆ

寺 îË鱧 ÇÂÔ êåÅ ñµ× ÜÅò¶×Å ÇÕ å°Ãƺ îÇÔ§×Å

ÜòÅìÆ ñÂÆ îôÔ±ð êzèÅé î§åðÆ ÚðÇÚñ Ô°§çÅ

ÇÂµÕ éòź À°µÇáÁÅ ï±æ ñÆâð Ú¯ä êzÚÅð ñÂÆ

î°ÁÅëÆ, å°Ãƺ ܯ ÕðéÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ô¯, ÕðÆ ÜÅú!

ÇÂñÅÜ ÕðòÅ ÃÕä ܯ׶ Ô¯ ÇÕ ÇÃðë éÆñÆÁź-

ÃÆ! À°Ã 鱧 ÇÂµÕ ìÆìÆ ÁËî. êÆ. ìÔ°å å§× ÕðçÆ

Ç×ÁÅ åź á¶Õ¶çÅðÆ ÇÃÃàî ç¶ Ã¯Ôñ¶ ×ÅÂÆ ÜÅò¶!

Ô°ä ÇÂà ìÅð¶ ÇÂµÕ ìÇÔà ڵñ êÂÆ ÔË! Õ°Þ ñ¯Õ

êÆñÆÁź ׯñÆÁź éÅñ Õ§î ÃÅðéÅ êò¶×Å!Ó

ÃÆ! ÇÂµÕ Ççé ç¯ò¶º Üä¶ ìÇÔà ÇòµÚ ì°ðÆ åð·Åº

ñ¯Õ Ú°µê Õð Õ¶ ðäÆ ×¶! Çëð ÇÂµÕ ÁîñÆ ÇÜÔÅ

âÅÕàðź çÅ êµÖ òÆ ñËºç¶ é¶, êð ìÔ°å¶ ñ¯Õ ÁÅÇîð

îðÆ÷ çÆ éì÷ 寺 êÇÔñź ܶì à¯Ôä çÅ

ëà ׶! é˺ÃÆ éźÁ çÆ À°Ã ìÆìÆ ÁËî êÆ é¶ ÇÖÞ

À° µ ÇáÁÅ å¶ ×µñ Õðé çÆ ÁÅÇ×ÁÅ î§ × Æ!

ÖÅé çÅ êµÖ áÆÕ ÕÇÔ§ç¶ é¶! ÇÜÔó¶ ñ¯Õ ÁÅÇîð

Õ§î ÃÅð¶ âÅÕàð éÔƺ Õðç¶, êð Õ°Þ åź Õðç¶ ÔÆ

Õ¶ ÇÕÔÅ: ÒÇîÃàð ÚðÇÚñ, ܶ å°Ãƺ î¶ð¶ êåÆ Ô°§ç¶

ÁÅÇ×ÁÅ ç¶ ÇçµåÆ ×ÂÆ!

ÖÅé çÅ êµÖ áÆÕ î§éç¶ é¶, ܶ Õµñ· 鱧 À°Ô À°é·Åº

Ôé!

åź î˺ å°ÔÅ鱧 ÷ÇÔð ç¶ ç¶äÅ ÃÆ!Ó

ç¶ ÁÅêä¶ îÇÔÕî¶ çÆ Çëñî ìäÅ ÇñÁÅÇÂÁÅ åź

÷ÇÔð

ÇÜò¶º ÁµÜ âÅÕàð Çêµàç¶ é¶, À°ò¶º Õµñ· 鱧 À°Ô

À°Ã é¶ ê°µÛ ÇñÁÅ: ÒÔ°ä åµÕ ÃðÕÅðÆ Õ§îź

ÚðÇÚñ é¶ ÔµÃ Õ¶ ÇÕÔÅ: ÒÇÂà çÆ ñ¯ó ÔÆ

ÁÅÃð¶ ×µâÆ ÚµñçÆ ÃÆ, Ô°ä å°Ãƺ á¶Õ¶çÅðÆ çÆ

éÔƺ ÃÆ êËäÆ! ܶ 屧 î¶ðÆ êåéÆ Ô°§çÆ åź å¶ð¶

×µñ ÕðÆ ÜÅºç¶ Ô¯, ÕÆ á¶Õ¶çÅðÆ Â¶éÆ ÔÆ Ú§×Æ

òð×Æ éÅñ Ççé Õµàä éÅñ¯º î˺ Ö°ç ÔÆ ÷ÇÔð êÆ

Ô°§çÆ ÔË?Ó

òÆ Çêµàç¶ Ô¯ä׶! îÇÔÕîÅ Ô°ä íÅðå ÇòµÚ Õ¯ÂÆ

ÃòÅîÆ ðÅîç¶ò ìÔ°å ÁÜÆì ÁÅçîÆ ÔË,

òÆ ìÇÚÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ éÔƺ! Çëð òÆ âÅÕàðź çÅ

ÇÜà ìÅð¶ ÇÂÔ òÆ êåÅ éÔƺ Ô°§çÅ ÇÕ À°Ô ÁµÜ

ê¶ôÅ ÇÕÀ°ºÇÕ Ã¶òÅ çÅ ÔË, ÇÂà ìÅð¶ ܯ Õ°Þ ÁÅÇîð

òÅñÆ ×µñ íñÕ¶ ÁÅÖ¶×Å ÇÕ åòÅ ìçñ Õ¶ ñÅ

ÇÜé·Åº 鱧 ÃðÕÅð 寺 ìÅÔð Õðé çÆ ×µñ

ÖÅé é¶ ÁÅÇÖÁË, À°Ã éÅñ¯º òµè ×µñź Ô°ä ñ¯Õ

ç¶ò¶×Å! ÇÂÔ òÆ êåÅ éÔƺ Ô°§çÅ ÇÕ À°Ô ÁÅê

ìÅìÅ ðÅîç¶ò ÕðçË, ܶ À°Ã çÅ ÃðÕÅð Ãźíä çÅ

ÕðÆ ÜÅºç¶ é¶!

Ãµç¶ Ô¯Â¶ ì§ÇçÁź 鱧 îÅä ìÖô¶×Å ÇÕ ÇáµìÆ ñÅ Õ¶

ðëéÅ Õç¶ ê±ðÅ Ô¯ ÜÅò¶ åź ÇÂé·Åº ÇòµÚ¯º Áµè¶ 寺

ÁîñÆ é¶ ÇÕÔÅ: Òܶ ÇÂÔ Â¶éÆ Ú§×Æ ÔË åź

å°Ãƺ ÇÂà ׵ñ ÇòµÚ ÇçñÚÃêÆ ðµÖç¶

íÜÅ ç¶ò¶×Å! ÁÅêäÆ Ã§Øðô-ñÆñ·Å çÆ åÅ÷Å

òµè ÁÅêä¶ ÁÅê ò÷ÆðÆÁź Ûµâ Õ¶ ìÅÔð å°ð

ôÇÔð çÆ ÕÅðê¯ð¶ôé òÆ á¶Õ¶ À°µå¶ ÚÅó· Ççú!

Ô¯ò¯×¶ ÇÕ ÇÜÔóÆÁź Ô¯ð ×µñź ñ¯Õ Õðç¶ é¶,

ÞÅÕÆ ê¶ô Õðé ò¶ñ¶ ÇÂà ÁËåòÅð À°Ã é¶ ÇÂÔ¯

ÜÅä׶! ¶éÆ ×µñ Çëð òÆ ÃÅë ÔË ÇÕ ÃÅÀ± ì¯ñ-

Ú¯äź çÅ ÚµÕð êÅ Õ¶ Õ½ºÃñð Ú°äé çÆ ñ¯ó éÅ

Õ°Þ ÁðÇò§ç Õ¶ÜðÆòÅñ éÅñ

ìÅäÆ òÅñ¶ ÔÆ ÜÅä׶, ÇòñÅà ðÅú ç¶ôî°Ö å¶

ðÇÔ ÜÅÀ±×Æ, éÅñ¶ á¶Õ¶ çÅ Õ§î ÇÂé·Åº éÅñ¯º åź

ÕÆåË ! ÁðÇò§ ç é¶ åÕðÆð

ðì¯è Õźå ÃÔŶ òðÇ×Áź é¶ ðÅîç¶ò ç¶ êËðƺ

òèÆÁÅ ÔÆ Úµñ±×Å!Ó

ÇòµÚ Õ°Þ ñ¯Õź ç¶ éźÁ ñË ñ¶

Ôµæ ñÅ Õ¶ òÆ ò÷ÆðÆ çÅ êzôÅç ÛÕÆ ÜÅäË!

Ãé! ï¯×Æ é¶ úö ò¶ñ¶ ÜÅ Õ¶

Tarsem Gill

AUTO HOME LIFE BUSINESS MOTORCYCLE TRUCK Nirmal Pannu

We have Progressive, Encompass, Hartford, Traveller, GMAC and many more insurance companies 10618 SE 240th STE # 203 Kent, 5825 Tacoma Mall Blvd. STE # 101 Tacoma

îÅÂÆÕ å¯º À°Ã çÆ ÇÂà ׵ñ

ï±æ ñÆâð é¶ ÇÕÔÅ: ÒÚ§×Æ òð×Æ Ú§×Æ,

ñËäÅ ÃÆ!Ó

Õź×ðÃ

ÇÂÔç¶ éÅñ çÅ Ô¯ð Õ¯ÂÆ Ú§×Å êzì§è ÔÆ éÔƺ Ô¯ ÃÕçÅ!Ó

Çëð ï±æ ñÆâð 鱧 ÜòÅì éŠðµÞÅ å¶ À°Ô Á×ñ¶ Üñö çÆ Û¶åÆ çÅ ìÔÅéÅ îÅð Õ¶ å°ð Ç×ÁÅ ÃÆ!

À°µå¶ ÕÅàÅ îÅð ÇçµåÅ å¶ ÇÕÔÅ

Ú¯äź çÅ ÇÂµÕ Ô¯ð ç½ð ÇÂà ò¶ñ¶ ê§ÜÅì

ÇÕ ÇÕö çÅ éźÁ ñËä éÅñ

ÇòµÚ Úµñ ÇðÔË! é×ð Çé×îź Áå¶ é×ð Õ½ºÃñź

ìÇÔÃ î°µç¶ å¯º íàÕ ÜźçÆ ÔË!

Üź é×ð êzÆôçź çÆÁź Ú¯äź Ô¯ ðÔÆÁź é¶!

ÁÕÅñÆ çñ çÅ çìçìÅ ò¶Ö Õ¶ ìÔ°å ÃÅð¶

ÔÅñ¶ ÇêÛñ¶ ÃÅñ À°Ã é¶ Ö°ç

Õź×ðà êÅðàÆ ÇÂà òÕå ê§ÜÅì ÇòµÚ éÔƺ

ñ¯Õ ÁµÜ Õµñ· ÁÅê¯ ÁÅêäÆ êÅðàÆ Ûµâ Õ¶

ÕÂÆÁź ç¶ éźÁ ñ¶ Ãé!

ðóÕçÆ! ÇêÛñÆ òÅðÆ Ü篺 Ú¯äź Ô¯ÂÆÁź Ãé,

éÆñÆÁź ì§é·Æ ÜÅºç¶ é¶! ÇÂµÕ Ôëå¶ ÇòµÚ Õź×ðÃ

ÕÇêñ Çõìñ ç¶ ìÅð¶ À°Ã é¶

Õź×ðà úç¯ º òÆ îË ç Åé Ûµâ ×ÂÆ ÃÆ å¶

ç¶ Çå§é ÃÅìÕÅ ÇòèÅÇÂÕ Áå¶ å¶ðź Õ° òµâ¶

ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ À°Ã éÅñ ÃÅðÆ

ÁÕÅñÆÁź ç¶ Áµ×¶ íÅðåÆ ÜéåÅ êÅðàÆ ÁÅ Õ¶

ÁÔ°ç¶çÅð ÁÕÅñÆ çñ ÇòµÚ ÜÅ òó¶ é¶! Õµñ·

À°îð Ô°ä ×µñ éÔƺ ÕðéÆ!

Çòð¯èÆ Çèð çÅ êzíÅò ç¶ä ñµ×Æ ÁÅêä¶ ì§ç¶

åµÕ ÇÜé·Åº 鱧 í§âç¶ ÃÆ, ÁµÜ À°é·Åº ç¶ êËðƺ Ôµæ

ïéÆÁÅ ×źèÆ é±§ ÃÅðÅ ÃÅñ

Õ°µàòÅ ìËáÆ ÃÆ! ÇÂà òÅðÆ íÅÜêÅ òÅñ¶ ÁÕñ

ñÅÂÆ ÜÅºç¶ é¶ å¶ Ã¯Ôñ¶ ×ÅÂÆ ÜÅºç¶ é¶! ÇÂÔ ÚµÕð

í§âä ñµ×Å ÇðÔÅ å¶ ÇÂà òÅðÆ

éÅñ Úµñ ðÔ¶ é¶ å¶ ÁÅêäÆ Ôµç 寺 Áµ×¶ éÔƺ

ÚµñçÅ ò¶Ö Õ¶ Õź×ðà ñÆâðÇôê ç¶ ÇÃð ÚÕðÅÂÆ

ç¶ èðé¶ ÇòµÚ ÇÂÔ ÕÇÔ ÇçµåÅ

òèç¶! Ôµç êåÅ ðµÖäÆ î÷ì±ðÆ ìä ×ÂÆ ÔË!

ÜÅºç¶ é¶, êð ÇÜé·Åº ñ¯Õź é¶ Â¶çź çÆÁź Ö¶âź

ÇÕ Òê± Ç ÜÁÅ îÅåŠï é ÆÁÅ

ÇêÛñÆ òÅðÆ ÁÕÅñÆÁź Õ¯ñ ÁáåÅñÆ ÇòèÅÇÂÕ

ÕÂÆ òÅð ò¶ÖÆÁź Ô¯ÂÆÁź é¶, À°Ô ò¶Ö-ò¶Ö

ןèÆ ÜÆÓ é±§ ÜÅ Õ¶ ÇÂÔ ì¶éåÆ

Ãé å¶ ÃðÕÅð ÚñÅÀ°ä ñÂÆ íÅÜêÅ çÆ îçç

î°ÃÕ°ðÅÂÆ ÜÅºç¶ é¶! ÇîÃÅñ ç¶ å½ð À°µå¶ Üñ§èð

ÕðéÆ ÔË ÇÕ À°Ô ÇÂà é¶Õ

ñËäÆ î÷ì±ðÆ ÃÆ! ÇÂà òÅðÆ ú篺 òÅñÆ ÔÅñå

ç¶ ÇÂµÕ Õź×ðÃÆ ÃÅìÕÅ ÇòèÅÇÂÕ çÆ é±§Ô é±§

ÕÅðÜ ÇòµÚ ÃÅâÅ ÃÅæ ç¶ä!

éÔƺ! Ô°ä ÁÕÅñÆ çñ ç¶ Ûê§ÜÅ ÇòèÅÇÂÕ

ÇÂµÕ òÅð ÇÂµÕ íÅÜêÅ ÁÅ×± é¶ æµêó Üó ÇçµåÅ!

Á×ñÆ òÅð êåÅ éÔƺ À°Ô

ÁÅêä¶ é¶, ç¯ ìÅ×Æ ÁÕÅñÆ Çܵå Õ¶ éÅñ ÁÅä

ñóÅÂÆ Ô¯ Õ¶ Ôà ×ÂÆ! Õ°Þ ÇÚð ìÅÁç À°Ô

ÇÕö Ô¯ð ìÅð¶ ¶çź çÆ ì¶æµò·Æ

Ü°ó¶ é¶ å¶ åÆÃðÅ Õź×ðà çÅ ÁÅ÷Åç ÇܵÇåÁÅ

×µñ ÕÇÔ Õ¶ ÁÅêäÅ òÆ

òÆ À°é·Åº éÅñ ÁµÖ Õ½óÆ éÔƺ ÕðçÅ! íÅÜêÅ

Õź×ðÃÆ òÆ íÅÜêÅ ÇòµÚ ÚñÅ Ç×ÁÅ! ìÅÕÆ ÃëÅ CC Óå¶

îåñì


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 32

ôÔÆçÆ ïÅç×Åð Çòð¹è ¾ ð½ñÅ ÇÕÀ¹º...?

å¶ íÅÜêÅ çÆ î¹¾ãñÆ Ã¯Ú ÓÚ Õ¯ÂÆ øðÕ éÔÄ þ,

çðìÅð ÃÅÇÔì ÃÅÕ¶ ç¶ ôÔÆç» çÆ ïÅç×Åð

ÇÂö ñÂÆ ÕËêàé ù À¹ÃçÆ ÇÃ¾Ö ê¾ÖÆ Ã¯Ú

ù ñË Õ¶ ÇÜà åð·» ÇÃ¾Ö Çòð¯èÆ ôÕåÆÁ» Áå¶

ÕÅðä, çÈÜÆ òÅð ÃÈìÅ êÌèÅé×Æ ç¶ä 寺 êÇÔñÅ,

õÅà ÕðÕ¶ ç¶ô ç¶ ÇÔ¿çÆ îÆâƶ é¶ ð½ñÅ êÅÇÂÁÅ þ

Ú¿×Æ åð·» ØÃÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ Áå¶ Ô¹ä Ü篺

Áå¶ ÒÁ¾åòÅç çÅ ÔÀÈÁÅÓ Öó·Å ÕÆåÅ ÔË, À¹Ã éÅñ ÇÂÕ òÅð Çëð ÃÅø Ô¯ Ç×ÁÅ þ ÇÕ ç¶ô çÆ ìÔ¹Ç×äåÆ çÅ ÁÅî ÕðÕ¶ Áå¶ ÇÃ¾Ö Çòð¯èÆ ÇëðÕÈ ÜÅùéÆ ôÕåÆÁ» çÅ õÅà ÕðÕ¶, Çþֻ êÌåÆ é÷ðÆÁÅ Á¾Ü òÆ À¹ÔÆ þ, ÇÜÔóÅ ÇÃ¾Ö èðî ç¶ Üéî Ã À¹Ã Ã ç¶ êÅÖ¿âÆ, ÕðîÕ»âÆ å¶ ÁÅâ¿ìðÆ, À¹Ã Ã 綶 ÇÔ¿çÈ èðî ç¶ á¶Õ¶çÅð» çÅ ÃÆÍ ÇÃ¾Ö èðî îé¹¾ÖåÅ ù ìðÅìðÆ ç¶ä çÅ î¹¾çÂÆ ÔÆ éÔÄ, Ãׯº îé¹¾Ö å¶ Ô¹¿ç¶ Ôð ÷¯ð-Üìð å¶ ÷¹ñî Çòð¹¾è â¾à Õ¶ ÜÈÞä òÅñÅ èðî þÍ îÅéòåÅ çÅ Þ¿âÅ ì¹ñ¿ç Õðé Áå¶ èðî å¶ ðÅÜ çÆ ÁÅó æ¾ñ¶ Ô¹¿ç¶ ô¯ôä Çòð¹¾è ÜÈÞä òÅñ¶ ÇÂà ÇéÁÅð¶ èðî ù éÅ å» À¹Ã Ã ç¶ êÅÖ¿âÆ èðî ÁÅ×ÈÁ» é¶ ìðçÅôå ÕÆåÅ ÃÆ, Áå¶ éÅ ÔÆ Á¾Ü ç¶ ÇëðÕÈ ÜÅùéÆ Þ¾ñä ñÂÆ ÇåÁÅð ÔéÍ À¹Ô Çþֻ ÓÚ¯º ÇþÖÆ ÃòËîÅä, Áäõ, ×Ëðå, ìÔÅçðÆ, Õ¹ðìÅéÆ ù Ôð ÔÆñ¶ õåî ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ôé Áå¶ ÇÂà ñÂÆ Çþֻ ù ÇÜÃîÅéÆ å¶ îÅéÇÃÕ ðÈê ÓÚ õåî Õðé ñÂÆ Ôð ã¿× åðÆÕ¶, ÷¯ð-Üìð çÅ ÃÔÅðÅ ÇñÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ Çþֻ ù ìÅäÆ å¶ ìÅä¶ å¯º çÈð Õðé, ÁÅêä¶ Çòðö 寺 å¯ó·ä, éòÄ êÆó·Æ ù åìÅÔ Õðé Áå¶ ÃðÕÅðÆ åô¾çç, Ö½ø ÇÃ¾Ö îé» ÓÚ êËçÅ Õðé ñÂÆ ÇÃ¾Ö éÃñÕ¹ôÆ å¾Õ ç¶ Ôð Õ¯Þ¶ ÔÇæÁÅð òðå¶ ×¶ Ôé, êÌ¿åÈ ÇþÖÆ ÷Üì¶ ù ÇÜò¶º î¹×ñ ÔÕÈîå Ôð ÷¯ð Üìð Á÷îÅ Õ¶, Çþֻ ç¶ ÇÃð» çÅ î¹¾ñ êÅ Õ¶ õåî éÔÄ Õð ÃÕÆ ÃÆ, Ãׯº Çþֻ é¶ ÁÃÄ î¿éÈ ç¶ Ã¯Â¶, ÇÜÀ¹º ÇÜÀ¹º î¿éÈ ò¾ãçÅ ÁÃÄ çÈä¶-Ú½ä¶ Ô¯Â¶, çÅ éÅÁðÅ ì¹ñ¿ç ÕÆåÅ ÃÆ, À¹Ã¶ åð·» ÇÃ¾Ö ç¹ôîä ôÕåÆÁ» çÆÁ» Ôð ÃÅÇ÷ô» À¹êð¿å Áå¶ ÇþÖÆ Óå¶ Á¿çðÈéÆ Áå¶ ìÅÔðÆ ÚÔ¹¿ åðøÆ òÅð Õðé ç¶ ìÅòÜÈç ÒÕ¶ÃðÆ ÕÅøÇñÁ»Ó çÅ ò¶×, Õ½î ÓÚ ÁÅê î¹ÔÅðÅ ò¾× ÇéÕÇñÁÅ ÃÆ, À¹Ãé¶ ÇÂé·» ÇÃ¾Ö ç¹ôîä ôÕåÆÁ» ù îé¯-îéÆ íË-íÆå ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ þ Áå¶ çÈð çÆ ò¶Öä òÅñÆÁ» ÇÂé·» ôÕåÆÁ» ù çÈ𯺠ÇÕå¶ ÁÅÀ¹ºçÆ Òç¶×-å¶× øåÇÔÓ ç¶ ÜËÕÅð¶ çÆ ÁòÅ÷ Õ¿é» ÓÚ ×È¿ÜçÆ Ô¯ä çÅ ÁÇÔÃÅà êËçÅ Ô¯ ü¾ÕÅ þ, ÇÜÔóÅ ÇÂé·» ù Ô¹ä¶ å¯º ò¾ã-ò¾ã ÖÅä ñ¾× Ô¯ÇÂÁÅ þ Áå¶ Ôð ØàéÅ ù ÇÂÔ ÁÅêä¶ À¹Ã âð éÅñ ܯó Õ¶ ò¶Öç¶ ÔéÍ ÃÅÕÅ çðìÅð ÃÅÇÔì, ÿÃÅð çÆ ÇÂÕ Çòñ¾Öä ØàéÅ þ, ÇÜæ¶ ÇÂÕ ç¶ô çÆ ÃðÕÅð é¶ ÁÅêä¶ ÔÆ ç¶ô çÆ ÇÂÕ Ø¾à Ç×äåÆ ç¶ Õ¶ºçðÆ èÅðÇîÕ ÁÃæÅé å¶ ç¹ôîä ç¶ô òÅ×È¿ ë½ÜÆ ÔîñÅ ÕÆåÅ Áå¶ Ô÷Åð» ì¶ç¯ô ÇÃ¾Ö Ã¿×å» ù íÅðåÆ ë½Ü é¶ ÁÅêä¶ òÇÔôÆÁÅéÅ Õåñ¶ Á Åî çÅ ÇôÕÅð ìäÅÇÂÁÅÍ ÇÂà ÃÅÕ¶ Ã î¹¾áÆ íð Çþֻ é¶ ÁÅêä¶ êÇò¾åð îÔÅé ×¹ðèÅî çÆ ð¾ÇÖÁÅ ñÂÆ ÇÜà åð·» ç¹éÆÁÅ çÆ ê³ÜòÄ ò¾âÆ ë½Ü çÅ î¹ÕÅìñÅ ÕÆåÅ, À¹ÃçÆ À¹çÅÔðä ç¹éÆÁÅ ÓÚ ôÅÇÂç Ô¯ð ÇÕèð¶ éÔÄ ÇîñçÆÍ ÇÂà 寺 êÇÔñÅ òÆ D@ Çþֻ é¶ ÔÆ çÃî¶ô ÇêåÅ çÆ Á×òÅÂÆ ÓÚ î¹×ñ ë½Ü çÅ ÚîÕ½ð ×ó·Æ ÓÚ àÅÕðÅ ÕÆåÅ ÃÆÍ ÃÅÕÅ çðìÅð ÃÅÇÔì ç¶ ôÔÆç Õ½î ç¶ ñÅÃÅéÆ ôÔÆç Ôé, À¹Ô Õ½î çÅ ÃðîÅÇÂÁÅ Ôé, ÇÂà ñÂÆ À¹é·» çÆ ïÅç×Åð ÃæÅêå ÕðéÆ, Õ½î ç¶ î¹¾ãñ¶ ëð÷» ÓÚ ôÅîñ þÍ ÇÂà ÃÅÕ¶ çÅ Ã¶Õ ðÇÔ¿çÆ ç¹éÆÁÅ å¾Õ ÇÃ¾Ö îé» ù îÇÔÃÈà Թ¿çÅ ðÇÔäÅ þ, ÇÂà ñÂÆ Ü¶ Õ½î ÁÅêä¶ ÃðîŶ ù ÿíÅñ ðÔÆ þ å» ÇÕö ù Õ¯ÂÆ ÇÂåðÅ÷

ç¯ò¶º ôÕåÆÁ» Çþֻ êÌåÆ òËð çÆ íÅòéÅ ð¾ÖçÆÁ» Ôé Áå¶ ÇÂà íÅòéÅ çÅ êÌ×àÅòÅ Ã-Ã ÕÆåÅ òÆ Ü»çÅ þÍ

éÔÄ ÃÆ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ, êÌ¿åÈ ÇÜà åð·» ÁÃÄ ÇñÇÖÁÅ

Á¾Ü Ü篺 ÇÂö ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø çÆ

ÇÕ ÇÜÔóÆÁ» ôÕåÆÁ», Çþֻ çÆ Ô¯ºç 寺 éøðå

ÃÈìÅ êÌèÅé×Æ âÅò»â¯ñ þ, ÇÕÀ¹ºÇÕ ê³ÜÅì ÓÚ

ÕðçÆÁ» Ôé Áå¶ ÇþÖÆ ù õåî Õðé ñÂÆ åðñ¯

Õ»×ðà çÅ ÇÂÕ òÅ㶠ÃøÅÇÂÁÅ ô¹ðÈ Ô¯ ü¾ÕÅ þ

î¾ÛÆ Ôé, À¹Ô Õç¶ éÔÄ ÚÅÔ¹¿çÆÁ» ÇÕ Çþֻ ÓÚ

å» ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø é¶ ÁÅêäÅ ÇÃ¾Ö ÇÔåËôÆ

ÃòËîÅä å¶ Õ½îÆ Áäõ Ü×ÅÂÆ ð¾Öä ç¶ Ô¯ð ê̶ðäÅ

îÖ½àÅ ÇÚÔð¶ 寺 ñÅÇÔÁÅ ÔÆ éÔÄ, Ãׯº ÇÂÔ ÃÅø

Ãð¯å êËçÅ ÕÆå¶ ÜÅäÍ

Õð Çç¾åÅ þ ÇÕ À¹Ô Çéð¯ñ ÇÃÁÅÃÆ ÇÖâÅðÆ þ

ÃÌÆ ÁÕÅñ åõå ÃÅÇÔì ÇÜÔóÅ Çþֻ çÆ

Áå¶ ÁÅêäÅ ê˺åóÅ Ã å¶ ÃÇæåÆÁ» Áé¹ÃÅð

Á÷Åç êÌíÈ Ã¾åÅ çÅ êÌåÆÕ þ, ÇÂÔ Á¾Ü å¾Õ

ìçñä çÅ îÅÇÔð þÍ ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø ù

ÇÃ¾Ö ç¹ôîä åÅÕå» çÆÁ» Á¾Ö» ÓÚ ðó·ÕçÅ ÁÅ

Á¾Ü ÇÂåðÅ÷ þ ÇÕ çðìÅð ÃÅÇÔì Õ¿êñËÕà ÓÚ

ÇðÔÅ þ Áå¶ ÃÌÆ çðìÅð ÃÅÇÔì ÃÅÕÅ òÆ, ÃÌÆ ÁÕÅñ

çðìÅð ÃÅÇÔì ÃÅÕ¶ ç¶ ôÔÆç» çÆ ïÅç×ð ÇÕÀ¹º

åõå ÃÅÇÔì ù ãÇÔ-㶠ð Æ Õðé ñÂÆ ÔÆ

ìäÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ þ? Ü篺 ÇÕ ÇÂö ÕËêàé é¶ À¹é·»

òðåÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ çðìÅð ÃÅÇÔì ÃÅÕ¶ çÆ

îÔÅé ôÔÆç» çÆ ìç½ñå AIHE 寺 AIHH å¾Õ

ïÅç×Åð ÇÜÔóÆ Õ½îÆ ÃðîŶ ù ÿíÅñä çÅ ÇÂÕ

ê³ÜÅì ç¶ ðÅÜíÅ× ÓÚ ìå½ð Ö¶åÆìÅóÆ î¿åðÆ êÈðÅ

ïåé þ, À¹Ãù ñË Õ¶ ÇÜà åð·» ÇÔ¿çÈ îÆâƶ

ÁÅé¿ç îÅÇäÁÅ ÃÆ Áå¶ ÁÕÅñÆ Çèð» ÓÚ À¹ÃçÆ

Ãî¶å Õ»×ðÃ-íÅÜêÅ ò¾ñ¯º ð½ñÅ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ

عÃêËá ÃçÕÅ ÔÆ Õ»×ðÃ é¶ À¹Ãù ê³ÜÅì Õ»×ðÃ

þ Áå¶ ÇÂÃù ê³ÜÅì ÓÚ î¹ó 寺 Á¾åòÅç çÆ

çÆ ÕêåÅéÆ Ã½ºêÆ ÃÆ å¶ ê³Ü ÃÅñ À¹Ãé¶ î¹¾Ö î¿åðÆ

ô¹ðÈÁÅå ç¾ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ þ, À¹Ô Çþֻ ù ìçéÅî

ìäÕ¶ î½Ü ìÔÅð» «¾àÆÁ» ÃéÍ

ÕËêàé ÃÅì· ù ÇÂÔ ÃîÞ ÁÅ ×ÂÆ þ ÇÕ ÇÃ¾Ö ÇÔåËôÆ ñÂÆ Õ»×ðà ÓÚ Õ¯ÂÆ æ» éÔÄ, À¹é·» ÁÅêä¶ å¶òð ÇÂÕ çî ìçñ ñ¶ ÔéÍ êÌ¿åÈ ÁÃÄ ÕËêàé ÃÅì· ù ïÅç ÕðòÅ Çç¿ç¶ Ô» ÇÕ ÇÃ¾Ö ÇÔ¾å» éÅñ ×çÅðÆ Õðé òÅÇñÁ» é¶ íÅò¶º Õ¹Þ Ãî» Ã¾åÅ çŠù¾Ö å» îÅä ÇñÁÅ Ô¯ò¶×Å, êÌ¿åÈ ÇÃ¾Ö îé» ÓÚ À¹é·» ñÂÆ Õ¯ÂÆ æ» Õç¶ éÔÄ ìäÆ Ãׯº À¹ñàÅ ÒéøðåÓ ìäÆ ðÔÆ, ÇÜà ÕÅðä À¹Ô ÜñçÆ ÔÆ í¹¾ñ¶-ÇòÃÇðÁÅ ÓÚ ôÅîñ Ô¯ ×Â¶Í Ô¹ä ܶ ÕËêàé ÃÅì·, ÁÇÜÔ¶ ÁÅ×ÈÁ» çÆ ÕåÅð ÓÚ ôÅîñ Ô¯äÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ôé å» À¹é·» çÆ îð÷Æ, ìÅÕÆ Õ»×ðà ÓÚ À¹é·» çÆ ñ¯ó À¹ç¯º å¾Õ ÔÆ ÃÆ, Ü篺 å¾Õ À¹Ô Çþֻ ÓÚ ÒéÅÇÂÕÓ î¿é¶ Ü»ç¶ Ãé, Çþֻ ç¶ ×çÅð» ù Õ»×ðà ÇÃðø æ¯ó·¶ Ã ñÂÆ òðåçÆ þ Áå¶ ìÅÁç ÓÚ ð¾çÆ çÆ à¯ÕðÆ ÓÚ Ã¹¾à Çç¿çÆ þ, ÇÂÔ ÷ðÈð ïÅç ð¾Öä ÚÅÔÆçÅ þÍ

Õðé çÆ Õ¯ÞÆ ÃÅÇ÷ô å» þ ÔÆ, ÁÃñ ÓÚ ÇÂé·»

Á¾Ü Ü篺 Õ»×ðà ÔÅÂÆÕî»â å¶ ÕËêàé

ñ¯Õ» ç¶ îé ÓÚ «¾ÕÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» ÇÃ¾Ö Çòð¯èÆ

çÆÁ» õ¹ç çÆÁ» ÁÅçå» ÕÅðä, ê³ÜÅì ÓÚ Õ»×ðÃ

ôÔÆçÆ ïÅç×Åð ü¾í ÇÕÀ¹º ðÔÆ þ...?

íÅòéÅò» çÅ îÈñ êÌ×àÅòÅ þÍ ÁÃÄ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô»

çÅ ÒÕÆðåé ïÇÔñÅÓ êó·¶ ÜÅä çÆ Ã¿íÅòéÅ ìä

ÇÃ¾Ö ÇÂÇåÔÅà ôÔÆç» çÅ ÇÂÇåÔÅà þ,

ÇÕ Çþֻ çÆÁ» ܹ¿î¶òÅð ÇÃ¾Ö Üæ¶ì¿çÆÁ» å¶ ÇþÖ

ðÔÆÁ» Ôé, ÇÜé·» é¶ ÕËêàé çÆ êÌèÅé×Æ òÆ Ö¯Ô

ê³ÜÅì çÆ èðåÆ çÅ Ú¾êÅ-Ú¾êÅ ôÔÆç» ç¶ ÖÈé

ì¹¾èÆÜÆòÆ, ÇÂà ÕÈó êÌÚÅð çÅ â¾àòÅ î¹ÕÅìñÅ

ñËäÆ þ, å» ÕËêàé ù ÁÅêä¶ ÁÅê ù ÃËÕÈñð ïÚ

éÅñ ð¿Ç×ÁÅ þ, ÇÕÀ¹ºÇÕ ÇþÖÆ ÓÚ çÅõñ¶ çÆ ëÆÃ

Õðé Áå¶ Çòôò ê¾èð å¶ ÃæÅÇêå ÁÇÜÔÆÁ»

òÅñÅ ê³ÜÅì çðçÆ ÇòÖÅÀ¹ä çÆ ïÅç ÁÅ ×ÂÆ

ÔÆ ÒÃÆÃÓ çÆ í¶àÅ þÍ ÕÆ ÇÂà þÚÅÂÆ å¯º Õ»×ðÃÆ,

ïÅç×Åð», ÇÜÔóÆÁ» Õ½îÆ ôÔÆç» çÆ ïÅç ÓÚ

þÍ ÃÅÕÅ çðìÅð ÃÅÇÔì íÅðåÆ ÔÕÈîå çÆ Çþֻ

íÅÜêÅÂÆ Ü» Ô¯ð ÇÃ¾Ö ç¹ôîä ÜÅäÈ éÔÄ Ôé? ܶ

ÃæÅÇêå Ôé Áå¶ êÈðÅ Çòôò Á¾Ü À¹é·» ù îÅéåÅ

Çòð¹¾è ç¹ôîäÆ, éøðå å¶ ÷¹ñî çÆ ÇÃõð çÅ

ÜÅäÈ Ôé å» Çëð À¹é·» ò¾ñ¯º çðìÅð ÃÅÇÔì ÃÅÕ¶

Çç¿çÅ þ, À¹é·» çÆÁ» À¹çÔÅðä» ç¶ Õ¶ Áå¶ ÃÅÕÅ

êÌ×àÅòÅ þ Áå¶ ÇÂÔ ÃÅÕÅ Çþֻ ÓÚ ÁÅêä¶ èðî

ç¶ ôÔÆç» çÆ ïÅç×Åð Çòð¹¾è ÇÂÔ ÔŶ-å¯ìÅ ÇÕÀ¹º

çðìÅð ç¶ À¹Ã Ã¾Ú ù ÇÜÔóÅ íÅðå çÆ ÇÔ¿çÈòÅçÆ

çÆ ÁÅé-ôÅé ñÂÆ ÜÈÞ Õ¶ îðé ç¶ ÚÅú çÅ êÌåÆÕ

îÚÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ þ? ÇÃ¾Ö å¶ ôÔÆçÆ çÅ éÔ¹¿-îÅÃ

ÃðÕÅð ç¶ ÇíÁÅéÕ ÷¹ñî» å¶ ÇÃ¾Ö Çòð¯èÆ Ã¯Ú

þ, Õ½î ç¶ îé» ÓÚ ÇÂà ÃÅÕ¶ çÅ çðç ÃçÆòÆ

çÅ ÇðÃåÅ þ, ÇÜà ÇÃ¾Ö é¶ ÁÅêä¶ åé, îé ù

çÅ êÌ×àÅòÅ ÕðçÅ þ, ç¹éÆÁÅ ÃÅÔîä¶ ê¶ô ÕðÕ¶,

À¹ÕÇðÁÅ ÜÅ ü¾ÕÅ þ, ÃÅÕ¶ í¹¾ñäï¯× éÔÄ Ô¹¿ç¶,

×¹ðÈ Á¾×¶ Áðêä Õð Çç¾åÅ þ, À¹Ô Ã¾Ú ç¶ îÅð×

Çþֻ çÆ ÇÂà ÕÇæå ñ¯Õå¿åð ç¶ô ÓÚ ÃÇæåÆ çÅ

ÇÂà ñÂÆ ïÅç×Åð Ô¯ò¶ ÜÅ éÅ, ÇÂÔ ÃÅÕÅ Ôð

å¶ å¹ðé 寺 â¯ñçÅ éÔÄ, ç¹éÆÁÅ çÆ ÇÕö åÅÕå

î¹ñ»Õä ÕÆåÅ ÜÅò¶, ÇÜÔóÆ Õ½î ÁÅêä¶ ôÔÆç»

ÇÃ¾Ö ç¶ îé ÓÚ ÇÜà íÅòéÅ ù Ôî¶ôÅ Õ¹ð¶ççÅ þ,

çÆ çÇÔôå 寺 âðçÅ éÔÄ, À¹Ãù ÁÅêäÆ î½å çÅ

ù ïÅç Õðé ñÂÆ Á÷Åç éÔÄ, À¹ñàÅ À¹Ãç¶ î¾æ¶

Õ¹ð¶ççÅ ÔÆ ðÔ¶×ÅÍ ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø ù êåÅ

âð éÔÄ Ô¹¿çÅ, ÇÕÀ¹ºÇÕ À¹Ô ÁÅêäÅ ÃÆÃ å» êÇÔñÅ

å¶ ÒÁ¾åòÅçÆÓ çÅ ñ¶ìñ ÚêÕÅÀ¹ä ñÂÆ ìÔÅé¶

éÔÄ ÇÂÔ ÇÕÀ¹º í¹¾ñ Ç×ÁÅ ÇÕ ÇÂÔ ôÔÆçÆ

ÔÆ ×¹ðÈ ù í¶ºà Õð ü¾ÕÅ þ, Çþֻ ù Õ½îÆ ÃòËîÅä

ñ¾í¶ Ü»ç¶ Ôé, À¹Ã ç¶ô ÓÚ Çþֻ çÆ îÅéÇÃÕåÅ

ïÅç×Åð, À¹é·» ÇÃ¾Ö Ã¿×å» ù òÆ ïÅç Õð¶×Æ,

çÆ íÅòéÅ, Õ¹ðìÅéÆ, Áäõ, ìÔÅçðÆ å¶ ÜÅ×çÆ

ÕÆ Ô¯ ÃÕçÆ þ? ÇÂà ìÅð¶ Ãî¹¾ÚÆ ç¹éÆÁ» ù ç¾ÇÃÁÅ

ÇÜÔóÆÁ» ÿ×å», íÅðåÆ ë½Ü ç¶ òÇÔôÆÁÅéÅ

÷îÆð, Çòðö 寺 êÌÅêå Ô¹¿çÆ þ, ÇÂà ñÂÆ ÷¯ð-

ÜÅäÅ Á¾Ü ì¶Ô¾ç ÷ðÈðÆ þÍ

Õåñ¶ÁÅî çÅ ÇôÕÅð ÇÃðø ÇÂà ÕÅðä Ô¯ÂÆÁ»

Üìð, ÷¹ñî, åô¾çç, è¾Õ¶ôÅÔÆ, ì¶ÇÂéÃÅøÆ å¶

Ãé, ÇÕÀ¹ºÇÕ À¹Ô ÇÃ¾Ö Ã¿×å» Ãé Áå¶ íÅðåÆ

îé¹¾ÖåÅ ç¶ Ô¹¿ç¶ ô¯ôä Çòð¹¾è Ôð þڶ ÇÃ¾Ö é¶

ë½Ü, Çþֻ ù ç¹ôîä î¿é Õ¶, çðìÅð ÃÅÇÔì å¶

ÜÈÞäÅ ÔÆ Ô¹¿çÅ þ, À¹Ã ù Ã¾Ú ç¶ îÅð× å¶ Á¾×¶

ÔîñÅòð Ô¯ÂÆ ÃÆÍ

ò¾èä Áå¶ ÷¯ð-Üìð éÅñ à¾Õð ñËä 寺 ÇÕò¶º

ÕËêàé ÃÅÇÔì ÇÕèð ù...? ÇÃÁÅÃÆ ÁÅ×È çÅ Õ¯ÂÆ çÆé, ÇÂîÅé éÔÄ Ô¹¿çÅÍ ÇÂÔ èÅðéÅ ñ¯Õ» ç¶ îé ÓÚ ÁŶ Ççé ×Èó·Æ

ܶ Çòôò íð ÓÚ Ôð Õ½î é¶ ÇÜà ù ÔÕȹîå

寺 ×Èó·Æ Ô¹¿çÆ ÜÅ ðÔÆ þ, ÇÕÀ¹ºÇÕ Ôð éò¶º Úó·ç¶

òÆ ð¯ÇÕÁÅ éÔÄ ÜÅ ÃÕçÅÍ ÇÂà ñÂÆ ÇÜÔóÆÁ»

ç¶ ÷¯ð-÷ìð å¶ ÷¹ñî çÅ ÇôÕÅð Ô¯äÅ ÇêÁÅ,

ÃÈ ð Ü Õ¯ Â Æ éÅ Õ¯ Â Æ ÇÃÁÅÃÆ ÁÅ×È ÁÇÜÔÆ

åÅÕå» ÇÂÔ ð½ñÅ êÅÀ¹ºçÆÁ» Ôé ÇÕ çðìÅð ÃÅÇÔì

ÁÅêä¶ ôÔÆç» çÆ ïÅç ÓÚ ïÅç×Åð» ÃæÅÇêå

ÒÕðåÈåÓ Õð ìËáçÅ þ, ÇÜà 寺 ÃÅø Ô¯ Ü»çÅ þ

ÃÅÕ¶ çÆ ïÅç×Åð çÆ ÃæÅêåÆ éÅñ ê³ÜÅì ÓÚ

ÕÆåÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» Ôé å¶ À¹é·» ïÅç×Åð» ìÅð¶ Õç¶

ÇÕ ÇÃÁÅÃÆ ñ¯Õ» ñÂÆ Ã¾åÅ ñÅñÊ寺 ò¾âÆ Õ¯ÂÆ

î¹ó 寺 ÒÖÅóÕ±òÅçÓ ÒÇÃ¾Ö Çòð¯èÆ Çèð» Áé¹ÃÅðÓ

ÇÕö é¶ Õ¯ÂÆ ÇÂåðÅ÷ éÔÄ ÕÆåÅ, Çëð ÕËêàé

Ô¯ð ÚÆ÷ éÔÄ Áå¶ À¹Ô ÁÅêäÆ Õ¹ðÃÆ ñÂÆ Òð¾ìÓ

ÁÅ ÜÅò¶×Å, À¹é·» ù ÇÃ¾Ö ÇÂÇåÔÅà ù ؾà¯-ؾà

ÃÅì· ç¶ îé ÓÚ Õ½î ç¶ ôÔÆç» êÌåÆ ÇÂÔ Çòð¯è

ù òÆ ò¶Úä ñÂÆ ÇåÁÅð ÔéÍ ê³ÜÅì êÌç¶ô Õ»×ðÃ

ÇÂÕ òÅð êó· ÷ðÈð ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ þ, ÇþÖÆ Ãðì¾å

ÇÕÀ¹º ÜÅ× ÇêÁÅ þ? ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø ù

ç¶ êÌèÅé ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÿØ, ÇÜé·» ù ê³ÜÅì

ç¶ íñ¶ çÅ Çîôé ÔË, ÇÂÔ îÅéà çÆ ÜÅå ù ÇÂÕ¯

íÅÂÆ ìñò¿å ÇÃ¿Ø ðÅܯÁÅäÅ ù ÃéîÅé ç¶äÅ

ç¶ Çþֻ é¶ ÇÂà ñÂÆ ÇÃð î¾æ¶ ÇìáÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ

î¿éä çÅ éÅÁðÅ Çç¿çÆ þ, ÇÂÔ êÆó·å», ×ðÆì»

òÆ Ô¹ä ü¾íä ñ¾× ÇêÁÅ þÍ íÅÂÆ ðÅܯÁÅäÅ é¶

ÃÆ ÇÕ À¹Ô À¹Ãù ìÅçñ» éÅñ¯º Ú¿×Å ÇÃ¾Ö î¿éç¶

å¶ ç¾ì¶-Õ¹Úñ¶ ñ¯Õ» çÆ ÃÔÅðÅ þ, ÇÂÔ éÅ âðé

ê³ÜÅì ù ÇÃ¾Ö é½ÜòÅé» çÆ ÒÇôÕÅð×ÅÔÓ ìäÅÀ¹ä

ÃéÍ À¹Ãé¶ ÇÜ¾æ¶ çðìÅð ÃÅÇÔì ÃÅÕ¶ ç¶ Çòð¯è ÓÚ

å¶ éÅ âðÅÀ¹ä ç¶ ÇÃè»å çÆ Õ¾àó êÇÔð¶çÅð þÍ

òÅñ¶ À¹Ã Ã ç¶ ÔÅÕî ù ïèä ÓÚ ÁÅêäÅ

ÁÅêäÆ ñ¯Õ ÃíÅ î˺ìðÆ å¯º ÁÃåÆøÅ Çç¾åÅ ÃÆ,

ÇÃ¾Ö ÷¹ñî çÅ ÇÃõð Ô¯ ÜÅä å¶ ÔÆ Ç´êÅé

ï¯×çÅé, Õ½îÆ Ü÷ì¶ Áå¶ ÷¹ñî ç¶ õÅåî¶ ñÂÆ

À¹æ¶ ÁÅêä¶ î¹¾Ö î¿åðÆ ç¶ ðÅÜ ÕÅñ Ã ÇþÖÆ çÆ

ù Ô¾æ êÅÀ¹ºçÅ þ, ÇÂÔ ÃÅðÅ ÇÃ¾Ö Õ½î çÅ Ã¾Ú þ,

êÅÇÂÁÅ ÃÆÍ À¹Ãé¶ Õ½î ç¶ Ô÷Åð» ì¶ç¯ô¶ é½ÜòÅé»

Úó·çÆ ÕñÅ ñÂÆ ÁÅêäÆ íÅòéÅ çÅ ìÅõÈìÆ êÌ×àÅ

ÇÜà ù êÈðÅ Çòôò ÜÅäçÅ þÍ êÌ¿åÈ Õ¯ÂÆ òÆ ÇþÖ

çÅ çðç éÅ ÃÔÅðÇçÁ» ÔÆ ÇÂà ջâ ù ÇÃð¶

ÕÆåÅ ÃÆÍ ÇÜÃé¶ À¹ÃçÆ ÒÒڿ׶ ÇþÖÓÓ òÅñÆ

ôÔÆçÆ ïÅç×Åð îé¹¾ÖåÅ ñÂÆ ÒÔÀÈÁÅÓ Õç¶ éÔÄ

ÚÅÇóÁÅ ÃÆÍ Ü¶ Õ½î êÌåÆ ÁÅêä¶ ëð÷ çÆ êÈðåÆ

åÃòÆð ÁÅî Çþֻ ç¶ îé ÓÚ À¹Õð Çç¾åÆ ÃÆ

ìäÆ, Ãׯº ç¹¾ÖÆÁ»-ç¹ÇÖÁÅÇðÁ» ñÂÆ ãÅÇðà ìäÆ

Õðé òÅñ¶ ù Õ½î é¶ îÅä-ÃéîÅé Çç¾åÅ þ å»

Áå¶ À¹ÃçÆ îÔÅðÅÇÜÁ» òÅñÆ î½ÜîÃåÆ ù Á¾Ö¯-

þÍ çðìÅð ÃÅÇÔì ÃÅÕ¶ ç¶ ôÔÆç» çÆ ïÅç×Åð,

ÕËêàé ÃÅì· ù ì¹ðÅ ÇÕÀ¹º ñ¾Ç×ÁÅ þÍ ÁÃÄ ÃîÞç¶

êð¯Ö¶ ÕðÕ¶ ÁÅî Çþֻ é¶ À¹Ãù Õ»×ðÃÆ çÆ æ»

ÇÕö ÇÂîÅðå Ü» Ô¯ð ðÈê ÓÚ íÅò¶º Ô¹ä À¹ÃÅðÆ

Ô» ÇÕ ÕËêàé ÃÅì· çÆ Ã¯Ú ÓÚ ÁÅÂÆ åìçÆñÆ çÅ

ÇÃðø ڿ׶ ÇÃ¾Ö ÁÅ×È òܯº ÃòÆÕÅð Õð ÇñÁÅ

ÜÅäÆ ô¹ðÈ Ô¯ÂÆ þ, êÌ¿åÈ çðìÅð ÃÅÇÔì ÃÅÕ¶ çÆ

î¹¾Ö ÕÅðä ÁÅêäÆ ÒêÌèÅé×ÆÓ çÅ î¯Ô þÍ Õ»×ðÃ

ÃÆÍ

ìÅÕÆ ÃëÅ CC Óå¶


Ç

June 13-June 19/2012 ÃëÅ CA çÆ ìÅÕÆ

ÛÆÀ°óì ¿ Å

Á×ñÆÁź Ú¯äź ÁÅÂÆÁź åź Õź×ðà ÇàÕà çÆ ÞÅÕ ÇòµÚ Çëð úæ¶ î°ó Ç×ÁÅ, êð éÅ

ÇðàÅÇÂðî˺à

Çå§éź ÇòµÚ ÇðÔÅ å¶ éÅ å¶ðź ÇòµÚ ðÇÔ Ç×ÁÅ! Üñ§èð ç¶ ÇÂµÕ á¶Õ¶çÅð 鱧 íÅÜêÅ é¶ î¶Áð ìäÅ ÇçµåÅ, êð Á×ñÆ òÅðÆ Ü篺 Õź×ðà ÃðÕÅð ÁÅ ×ÂÆ, íÅÜêÅ éÅñ¯º å¯ó Õ¶ À°Ô Õź×ðÃÆ Ô¯ Ç×ÁÅ å¶ Ô°ä Çëð íÅÜêÅ ÇòµÚ òóçŠðäƺçË! ÇÂÔ ÁÅî ÇðòÅÇÂå ÔË ÇÕ ÇÜà êÅðàÆ çÆ ÃðÕÅð Ô¯ò¶, ìÔ°å¶ ñ¯Õ úèð 鱧 ÔÆ ÜÅºç¶ é¶, êð ÕÂÆ òÅðÆ À°ñචêÅö ק×Å ò×çÆ òÆ ÇçµÃ ê˺çÆ ÔË! ÁÕÅñÆ çñ ç¶ êÅö òµè ñ¯Õ ÜÅ ðÔ¶ é¶, êð ÇÜé·Åº 鱧 úæ¶ ìÔ°åÅ ê°µÇÛÁÅ Üź ×½ÇñÁÅ éÔƺ ÜźçÅ, À°Ô ìÅÔð ç¶ çð òÆ áÕ¯ðç¶ Çëðç¶ é¶! Ç×ÁÅéÆ ÷Ëñ ÇÃ§Ø ÕÇÔ§çÅ Ô°§çÅ ÃÆ ÇÕ ì§ç¶ 鱧 Õ°µåÅ òµã ÖÅò¶ åź Õ¯ÂÆ Öìð éÔƺ, ÇÂÔ ÇÂµÕ òðåÅðÅ ÔË, êð Ü篺 Õ°µå¶ 鱧 ì§çÅ òµã ÖÅò¶ åź Öìð ÖÅà ԯ ÜźçÆ ÔË! Ô°ä òÆ Â¶çź çÆ ÇÂµÕ Öìð ìäé ñµ×Æ ÃÆ, ìäçÆ-ìäçÆ ðÇÔ ×ÂÆ! ÇÜà ÁÕÅñÆ ñÆâð 鱧 ñ¯ó ÃÆ, À°Ô Õź×ðà çÆ ÔÅÂÆ ÕîÅé åµÕ ÜÅ êÔ°§ÇÚÁÅ ÇÕ À°Ô ÁÕÅñÆ çñ 寺 å§× ÁÅ Ç×ÁË, êð Õź×ðà òÅÇñÁź 鱧 ÇõèÆ ×µñ À°Ô ÕÇÔ éÅ ÃÇÕÁÅ, òñÅò¶ºçÅð ×µñ À°é·Åº çÆ ÃîÞ ÇòµÚ éÅ ÁÅ ÃÕÆ å¶ ÇòÚÅðÅ ÇêÛñÆ åéÖÅÔ À°µå¶ íźⶠîźÜä ñÂÆ ìÅçñê°ð¶ ÜÅ êÔ°§ÇÚÁË! êÅáÕź ÇòµÚ¯º Õ¯ÂÆ ÇÂÔ ê°µÛ ÃÕçË ÇÕ Ü篺 À°Ô ì§çÅ úæ¶ ÜÅ êÔ°§ÇÚÁÅ ÃÆ åź À°Ã çÆ ìÅºÔ ÇÕÀ°º éÅ ëóÆ Õź×ðÃÆÁź é¶? ÁÃñ ÕÅðé ÇÂÔ éÔƺ ÇÕ ìÅºÔ éÔƺ ëóÆ, Ãׯº ÇÂÔ ÔË ÇÕ À°Ã çÆ ×µñ ÔÆ À°é·Åº ç¶ ÃîÞ ÇòµÚ éÔƺ ÃÆ ÁÅÂÆ! å°Ãƺ 갵ۯ׶ ÇÕ ×µñ ÇÕÀ°º éÅ ÃîÞ ÁÅÂÆ? ÇÂà çÅ ÕÅðé ÇÂÔ ÔË ÇÕ À°Ã çÆ ì¯ñÆ ÁÅêä¶ ÕÅð¯ìÅð òð×Æ ÃÆ, ÇÜÔóÆ Ôð ÇÕö ç¶ êµñ¶ éÔƺ êË ÃÕçÆ, ÛÆÀ°ó§ìÅ ÔÆ ÃîÞÅ ÃÕçË! õÜä ÜÆú, ÇÂµÕ òÅðÆ ÇÂµÕ ãÅì¶ òÅÇñÁź Õ¯ñ ÇÂµÕ ×ÅÔÕ ð¯àÆ ÖÅä Ç×ÁÅ! ÇÜÔó¶ ò¶àð é¶ À°Ã 寺 ÁÅðâð ÇñÁÅ, À°Ô ÔÅñ¶ éòź ÃÆ, éÅ ×ÅÔÕ é±§ êÛÅä ÃÇÕÁÅ å¶ éÅ ì¯ñÆ ÜÅä ÃÇÕÁÅ! ×ÅÔÕ é±§ À°µá Õ¶ ÜźçÅ ò¶Ö Õ¶ ãÅì¶ çÅ îÅñÕ ç°ÖÆ Ô¯ Ç×ÁÅ! À°Ô ÃÆà 寺 À°µá Õ¶ ÁÅÇÂÁÅ Áå¶ éò¶º ò¶àð 鱧 ÜÅ Õ¶ À°Ã ×ÅÔÕ ç¶ å°ð ÜÅä çÅ ÕÅðé ê°µÛ ÇñÁÅ! ò¶àð é¶ ÇÕÔÅ: ÒÜéÅì, À°Ô ì§çÅ ×ñå æź ÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ!Ó îÅñÕ é¶ ÇÕÔÅ: Ò×ñå æź çÆ ×µñ Ûµâ, ÇÂÔ çµÃ ÇÕ À°Ô î§×çÅ ÕÆ ÃÆ?Ó ò¶àð é¶ çµÇÃÁÅ: ÒÀ°Ô ÕÇÔ§çÅ ÃÆ ÇÕ ç¯ î¯à¶ àÅÇÂð ñË ÁÅ å¶ éÅñ ç¯ Ô˵â ñÅÂÆàź ðµÖ ÇñÁÅòƺ! î˺ À°Ã 鱧 ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ÚÆ÷ź ÃÅÔîä¶ Ãê¶Áð êÅðàà çÆ ç°ÕÅé 寺 Çîñä×ÆÁź!Ó îÅñÕ é¶ ÇÕÔÅ: ÒÜÅÔ ÜÅ Õ¶ î¯ó Õ¶ ÇñÁÅ î±ðÖÅ, ÇÂÔ ÚÆ÷ź ÃÅⶠկñ¯º ÔÆ ÇîñäÆÁź é¶!Ó ò¶àð ç½ó Õ¶ Ü篺 î¯ó ÇñÁÅÇÂÁÅ åź ãÅì¶ ç¶ îÅñÕ é¶ ÔµÃ Õ¶ ÇÕÔÅ: ÒÃðçÅð ÜÆ, ÇÂà éò¶º ⶠ鱧 êåÅ éÔƺ ÇÕ î¯à¶ àÅÇÂð çÅ îåñì àðµÕź òÅÇñÁź çÆ ì¯ñÆ ÇòµÚ ÁÅñ± òÅñ¶ êð½ºá¶ å¶ Ô˵â ñÅÂÆàź çÅ îåñì ÁźÇâÁź ç¶ ÁÅîñ¶à Ô°§çË! å°ÔÅⶠÁ×ñÆ òÅðÆ ÁÅÀ°ä åµÕ ÇÂÔ ÃÅðÅ Õ°Þ ÃîÞä ñµ× ÜÅò¶×Å!Ó ÁÕÅñÆÁź çÅ ÇÜÔóÅ ñÆâð ÇçµñÆ çÆ ç½ó ñÅ Õ¶ î°ó ÁÅÇÂÁË, À°Ô òÆ àðźÃê¯ðà çÅ Õ§î ÕðçË, À°Ã çÆ ì¯ñÆ ÁÅî ñ¯Õź 寺 òµÖðÆ Ô¯ä Õð Õ¶ Õź×ðÃÆ ÁÅ×±Áź ç¶ êµñ¶ éÔƺ ÃÆ êË ÃÕÆ!

The Charhdi Kala 33

Ô¯äË!Ó Õ§êéÆ òÅÇñÁź é¶ ÇÕÔÅ: ÒÕ¯ÂÆ ØìðÅÀ°ä çÆ ×µñ éÔƺ, å°ÔÅ鱧 éòź Çÿî ÕÅðâ ç¶ ç¶ºç¶

ñÂÆ ÇëðçË!Ó

ð¯Çî§×

ÇðàÅÇÂðîË º à çÅ Ãîź Ôð ÇÕö À° µ å¶

ñµ×çË, À°Ã é¶ êð½ºáÆ ç¶ éÅñ Ççî òÆ ÖÅ ÇñÁÅ

Ôź! ÇÂÔ ÇµÕçî éÔƺ ÚµñäÅ, íñÕ¶ åµÕ Úµñä ñµ× ÜÅò¶×Å!Ó

ÁÅÀ°ºçË! ÕÂÆÁź ñÂÆ ÇÂÔ éÔƺ òÆ ÁÅÀ°ºçÅ!

àËñÆë¯é çÆ Ã¶òÅ ç¶ Ö¶åð ÇòµÚ íÅðå

×ÅÔÕ é¶ ÇÕÔÅ: ÒÇÂÔ íÅò¶º êðïº Õ§î Õðé

ÇÃÁÅÃåçÅé å¶ ÃÅè Õç¶ ÇðàÅÇÂð ÔÆ éÔƺ Ô°§ç¶!

ÃÚî°µÚ åðµÕÆ Õð ÇðÔË! åðµÕÆ ÃÅð¶ çÃÅð é¶

ñµ× êò¶, îË鱧 ÇÂà çÆ ÇÚ§åÅ éÔƺ! ÇÂÔ çµÃ

ÇÂµÕ ÇÔ§çÆ Çëñî çÅ ×ÅäÅ ÃÆ ÇÕ Ú¯ð Ú¯ðÆ å¯º

ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ ÔË, êð íÅðå ÇòµÚ òµè Ô¯ ×ÂÆ ÔË!

Ççú ÇÕ Ü¶ Õ°µåÅ éÅñ ñµ×ç¶ ÔÇðÁÅä¶ ç¶ Çê§â

ÜŶ, Ô¶ðÅë¶ðÆ å¯º éÅ ÜŶ! ÇÂÔ ñ¯Õ òÆ Õ§î

Ô°ä àËñÆë¯é Õ¯ÂÆ ÁîÆðÆ çÅ ÇÚ§é· éÔƺ ðÇÔ

ÇòµÚ ÜÅ òÇóÁÅ, îË鱧 ð¯Çî§× ç¶ êËö åź éÔƺ

Õðé òÅñÆ ×µçÆ å¯º êÅö Ôàä ç¶ ìÅòܱç

Ç×ÁÅ, ñ¯Õź çÆ ñ¯ó ìä Ú°µÕË! ôÇÔð ÇòµÚ ð¶ó·Æ

êËºç¶ ðÇÔä׶!Ó

ÁÅêäÆÁź ÇåÕóîź ç±ÃÇðÁź 鱧 çµÃä å¶ ÇÂÃ

òÅñ¶ Õ¯ñ òÆ î¯ìÅÂÆñ ë¯é Ô°§çË, ÇÜÔóÅ À°Ã çÆ

ÇòµÚ¯º ÁÅêäÆ ìð˵â À°µå¶ ñÅÀ°ä ܯ×Å îµÖä

ÕÅð¯ìÅðÆ ñ¯ó ÔË! ê°µÛ¯ åź ÕÇÔ§çË ÇÕ ÇÂà çÅ

ÕîÅÀ°ä çÅ Õ§î ÜÅðÆ ðµÖç¶ é¶! ñÆâð ÇðàÅÇÂð

é§ìð ÕÂÆ ç°ÕÅéź òÅÇñÁź 鱧 ÇçµåÅ Ô¯ÇÂÁË,

Ô¯ Õ¶ òÆ ÚÅð ÜÇäÁź ç¶ Õ§î ë¯é Õð Õ¶ ÕðòÅ

Ü篺 Õ¯ÂÆ ×ÅÔÕ ÃîÅé ÖðÆççË, ð¶ó·Æ ñÂÆ Ú½Õ

ÛµâçË å¶ ÚÅð Ô¯ðéź çÅ Õ§î éÅ Ô¯ä òÅñÅ Ô°§ÇçÁź

çÅ ÚµÕð ñÅÀ°ä çÆ æź À°Ô ç°ÕÅé òÅÇñÁź 鱧

òÆ Ô¯ ÜÅä çÅ ñÅðÅ ñÅ ÛµâçË! ÃÅè çÅ Õ§î òµè

ÕÇÔ§çË å¶ À°Ô ë¯é Õð Õ¶ î¶ðÆ ð¶ó·Æ î§× ñËºç¶ é¶!

ýÖÅ Ô°§çË! êµÇñúº Õ°Þ ÕðçÅ éÔƺ å¶ ÇÂÔ ÕÇÔ

éåÆÜÅ ÇÂÔ ÇÕ ×ÅÔÕ ÚµÕð ñÅÀ°ä¯º ìÚ ÜźçË

ÛµâçË ÇÕ Ü¯ ÕðéË, À°µå¶ ìËᶠéÆñÆ Ûµå òÅñ¶ é¶

å¶ îË鱧 ÇòÔñ¶ ðÇÔä çÆ æź Õ§î ÇîñÆ ÜźçË!

ÕðéË, å°Ãƺ ÇÚ§åÅ éÅ Õð¯, î˺ À°Ã 鱧 ÕÇÔ ÇçµåË!

ÇÂÔ¯ ÇÜÔÅ ñÅí ÇÂà çÅ ÕÂÆ ñ¯Õź 鱧 Ô°§çË! ÇÂôÕ-

ç¯òź çÅ Õ§î ñ¯Õź ç¶ ÁµÖƺ صàÅ êÅ Õ¶ òèÆÁÅ

î°ôÕ ç¶ ÚµÕð ÇòµÚ òÆ ÇÂà çÆ Ö±ì òð寺 Ô°§çÆ

ÚµñÆ ÜźçË å¶ ñ¯Õź 鱧 ÁÖÆð åµÕ êåÅ éÔƺ

ÔË! ÕÂÆ ì§ÇçÁź çÆ Á§çð çÆ ìçéÆåÆ ñÂÆ òÆ

ñµ×çÅ ÇÕ ÁËò¶º ì°µè± ìäÅÂÆ ÜÅºç¶ é¶!

ÇÂÔ ëÅÇÂç¶î§ç ðÇÔ§çË! ÇÕö é¶ ÇÕö 鱧 àÅñäÅ

ë½ÜÆ ÁëÃðź çÅ Õ§î æ¯ó·Å òµÖðÅ Ô°§çË!

Ô¯ò¶ åź éòź ôÇÔð Ô°§ÇçÁź òÆ ÇÕÔÅ ÜÅ ÃÕçË

À°Ô êÇÔñÆ À°îð¶ ÁµâÆÁź ܯó Õ¶ Ãñ±à îÅðÇçÁź

ÇÕ ë½Üź ìÇá§â¶ ç¶ é¶ó¶-å¶ó¶ ÇëðçÆÁź é¶,

ÁÅêäÆ è½ä 鱧 ¶çź çÆ èîÕ ÚÅó· ç¶ºç¶ é¶ ÇÕ

Çëð¯÷ê°ð 寺 Ô¯ Õ¶ ܶ ðµÖ-Ãźç ðÔ¶×Æ åź êðïº

Çëð À°Ô ÃÅðÆ À°îð ò¶ñ¶ Õ°ò¶ñ¶ ðóÕçÆ ðÇÔ§çÆ

åµÕ êðå ÁÅÀ°ä×ÆÁź! Á×ñÅ Â¶é¶ éÅñ Çå§é

ÔË! ÁÅÖðÆ À°îð¶ À°Ô ÁÅê Ãñ±à صà îÅðç¶ é¶,

Ççéź ñÂÆ ×ÿ¯º ñµæ ÃÕçË!

êð òµÜ¶ Ãñ±à òµñ òµè ò¶Öç¶ é¶! ÷ðÅ Õ° ÇÕö

Ã½Ö çÆÁź ×µñź ÁÅêäÆ æź, ÇÂà ç¶

çÅ àðé-ÁÅÀ±à áÆÕ éÅ ÜÅê¶ åź ÜòÅì-åñìÆ

é°ÕÃÅé òÆ ìÔ°å é¶! ÇÂµÕ é°ÕÃÅé åź ÇÂÔ ÇÕ

ñÂÆ ëÅÂÆñ Ö¯ñ· ñËºç¶ é¶! ÃÅð¶ ë½ÜÆ ÁëÃð ¶çź

ïÅðź-Çîµåðź 鱧 ÁµèÆ ðÅå ç¯ êËµ× ñÅ Õ¶ Ú¶åÅ

éÔƺ Õðç¶, êð ÕÂÆÁź 鱧 ÇÂÔ ÚÃÕÅ ê§ÜÅì çÆ

ÁÅ ÜźçË ÇÕ ëñÅä¶ çÅ ÕÂÆ Ççéź 寺 ÔÅñ-ÚÅñ

ÇðòÅÇÂåÆ ÃµÃ òÅº× ñµ× ÜźçË! ÇÜò¶º õà ÇÂÔ

éÔƺ ê°µÇÛÁÅ! òÕå ðÅå çÅ Ô°§çË, اàÆ ÖóÕÆ

Ã¯Ú Õ¶ é±§Ô é±§ å§× ÕðçÆ ÔË ÇÕ î¶ðÆ ÃµÃ é¶ îË鱧

寺 Á×ñÅ éƺç éÅñ íÅðÆÁź ÁµÖź éÅñ é§ìð

å§× ÕÆåÅ ÃÆ, ÇÂÔ òÆ ÇÂÔ¯ ïÚç¶ é¶ ÇÕ ÃÅâ¶

ò¶Ö¶ Çìéź îÃź ÒÔËñ¯Ó ÕÇÔ§çË å¶ Áµ×¯º ÃòÅñ ÁÅä

éÅñ Ô¯ÂÆ ÃÆ, ÇÕö éÅñ ÷ð±ð ÕðéÆ ÔË! Ô°ä

òµÜçË, ÒðäÅ ìÂÆ, ÕÆ ÕðçÅ ÇêÁÅ ÃÆ?Ó ÁµèÆ

ÇÂµÕ òµâÅ ÜðéËñ ÇðàÅÇÂð Ô¯ Õ¶ Øð 鱧 ÚµÇñÁË

ðÅå 鱧 ôðÆë ì§çÅ ÁÅêä¶ Øð ðµåÅ éÅ Ô¯À± åź

åź ñ¯Õ ÇÂÔ Ã¯Ú ðÔ¶ é¶ ÇÕ ÃÅðÆ À°îð ôÅéçÅð

ÕÆ ÕðçÅ Ô¯À±? ¶çź ç¶ ì¶Ô±çÅ ÃòÅñ òÆ àËñÆë¯é

öòÅ Õð Õ¶ é½ÕðÆ ç¶ Á§åñ¶ êÇÔð Ü篺 ÇÂÔ Â¶é¶

çÆ ç¶ä é¶! éÅñ çÆ éÅñ ÖðÚ¶ çÅ ì¯Þ òÆ òÅÔòÅ

ð¶óÕ¶ êÅ ÚµÇñÁË, ÇÂÃ ç¶ ìÅð¶ ìÅÕÆ ç¶ ÇðàÅÇÂð

êËä ñµ× ÇêÁË! ÇéÕ§îÆÁź ñ¯óź ñÂÆ òÆ ë¯é

ԯ¶ ë½ÜÆ ÁëÃð ÕÆ ÕÇÔä׶? ë½Ü ÇòµÚ ìÔ°å¶

ÕÆå¶ ÜÅºç¶ é¶ å¶ Çëð Çìµñ íðé ò¶ñ¶ ÚÆÕź ÇéÕñ

ñ¯Õ ¶çź ç¶ éÔƺ Ô°§ç¶, ÇÜÔó¶ Ô¯ðéź ç¶ ì§×ÇñÁź

ÜźçÆÁź é¶! ÇÂµÕ ÇÃÁÅêÅ ð¯Çî§× çÅ ìÔ°å ÃÆ,

òµñ ÞÅÕç¶ Çëðé, Çëð òÆ Õ°Þ ñ¯Õź 鱧 ÇÂÔ

ÇÜà çÅ Ôµñ Ô°ä Ô¯ä ñµ×Ë! ÇÂÔ ÇÃðë À°é·Åº çÆ

ÚÃÕÅ Ô¯ ÃÕçË å¶ À°Ô ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ ÃòÅñ ê°µÛ

î°ôÕñ éÔƺ, ÇÜÔó¶ ç±Ãð¶ ðÅÜź çÆ ïÅåðŠ鱧

ÃÕç¶ é¶!

ÜÅºç¶ é¶, ×òźãÆ ðÅÜź ç¶ é¶ó¶ òµÃç¶ Çê§âź å¶

ÃòÅñ åź ê°µÛ ÃÕç¶ é¶, êð ÇÂé·Åº ÃòÅñź

ôÇÔðź ç¶ ñ¯Õź ñÂÆ ÇÂÔ î°ôÕñ ìÔ°åÆ ðÇÔ§çÆ

çÅ ÜòÅì ÕÆ Ô¯ ÃÕçË! Ü篺 ¶çź çÆ ×µñ ÇÕö

ÔË! é¶óñ¶ ðÅÜ çÅ î¯ìÅÂÆñ àÅòð ÇÂà êÅö ç¶

À°ñÞä çÅ î°µçÅ ìä ÜÅò¶ åź ÜòÅì ç¶ä çÆ

ë¯é 鱧 ÕËÚ Õð ñò¶ åź ð¯Çî§× êË ÜźçÆ ÔË! ñ¯Õ

Ç÷î¶òÅðÆ ÛÆÀ°ó§ì¶ çÆ Ô¯ ÜźçÆ ÔË!

ÇôÕÅÇÂå Õðç¶ é¶ ÇÕ Ü篺 ÁÃƺ ç±Ãð¶ ðÅÜ ÇòµÚ

õÜä ÜÆú, öòÅ î°Õå ԯ¶ Õ°Þ ÁëÃð

׶ éÔƺ åź ð¯Çî§× éÔƺ êËäÆ ÚÅÔÆçÆ, êð Õ§êéÆ

ÇÂµÕ òÅð ì÷°ðן ç¶ Õñµì ÇòµÚ ÁÚÅéÕ Çîñ

ÕÇÔ§çÆ ÔË ÇÕ ÃÅⶠàÅòð é¶ ÇÃ×éñ ÕËÚ ÕÆåË,

ê¶ Ãé! ê°ðÅä¶ ÜÅäç¶ Ô¯ä Õð Õ¶ ô°ð±ÁÅå ǵÕ-

êËö ñµ×ä¶ ÔÆ ñµ×ä¶ é¶! ÇÕå¶ òÆ ÇôÕÅÇÂå Õðç¶

ÇÂµÕ êËµ× éÅñ ÕÆåÆ ×ÂÆ! Çëð Øðź çÆ Ã°µÖ-

ðÔ¯, êËö íðé¶ ÔÆ êËä׶! æ¯ó·Æ ÕîÅÂÆ òÅñ¶ å¶

Ãźç ê°µÛÆ-ê°ÛÅÂÆ ×ÂÆ! À°Ã ç¶ ìÅÁç íÇòµÖ

էܱà ç¯ò¶º ÔÆ ÇÂà ð¯Çî§× 寺 âðç¶ åzÅÔ-åzÅÔ

ìÅð¶ ×µñź Õðé ñµ× ê¶! ÇÂµÕ Üä¶ é¶ ÇÕÔÅ: Òî˺

Õðç¶ ÃÆ!

ìÔ°åÅ éÔƺ ïÚçÅ, ÇÃðë ÇÂÔ Ã¯ÚçÅ Ôź ÇÕ

ð¯Çî§× çÆ ÕÔÅäÆ ç¶ éÅñ էܱÃź çÆ ×µñ

ÁÖÆðñ¶ òÕå åµÕ î¶ð¶ Õ¯ñ ÖÅä-êÆä ñÂÆ ÚÅð

ÇòµÚ ÇÕµè𯺠ÁÅä òóÆ? ܶ å°ÔÅⶠÇòµÚ¯º ÇÕö

êËö ÷ð±ð ìÚ¶ ðÇÔä!Ó

鱧 éÅ ÃîÞ ÁÅÂÆ Ô¯ò¶ åź ÛÆÀ°ó§ìÅ ÇÂÔ ÃîÞÅÀ°ä

ç±Ãð¶ é¶ ÇÕÔÅ: Òî˺ ÇÂÔ Ã¯ÚçÅ Ôź ÇÕ Ô°ä

ñÂÆ òÆ ÔÅ÷ð ÔË!

寺 òÆÔ ÃÅñ ìÅÁç òÆ î¶ðÆ ÇÃÔå ¶çź çÆ ÷ð±ð

õÜä ÇêÁÅÇðú, ÇÂµÕ Ççé ÇÂµÕ Â¶çź çÅ

Ô¯ò¶ ÇÕ ìµÚ¶ ÕÇÔä, ìÅê± çÅ Õ¯ÂÆ ç°µÖ éÔƺ,

×ÅÔÕ ìóÆ ÔëóÅ-çëóÆ ÇòµÚ ÷ÆðÕê°ð ǵÕ

ÁÅêäÅ ÁÅê ñÂÆ ÇëðçË!Ó

î¯ìÅÂÆñ Õ§êéÆ ç¶ çëåð ÇòµÚ ÜÅ òÇóÁÅ å¶

åÆÃðÅ ÕÇÔä ñµ×Å: Òî˺ ÔÅñ¶ Ô°ä¶ ÇðàÅÇÂð

ÕÇÔä ñµ×Å: Òî˺ ìóÅ ÕñåÅ ëà Ç×ÁÅ Ôź ÜÆ!

Ô¯ÇÂÁÅ Ôź, ç±ð çÆ éÔƺ ïÚçÅ! ÇÂÔ¯ Ã¯Ú ÇðÔÅ

ð¯àÆ ÖÅä ñµ×Å ÃÆ, ÁËò¶º ë¯é çÅ Ã˵à ìçñä

Ôź ÇÕ íñÕ¶ ìµÚ¶ ÇÂÔ ÷ð±ð ÕÇÔ ç¶ä ÇÕ ÃÅðÆ

ñÂÆ À°Ã çÅ Ççî ÕÅðâ Õµã Õ¶ êð½ºáÆ ç¶ À°µå¶

×°ÁÅ Õ¶ éÔƺ ÁÅÇÂÁÅ, ñ¯ó ܯ×Æ ÁÕñ ÔÅñ¶

ðµÖ ìËáÅ! Õ°µåÅ ÁÅÇÂÁÅ å¶ Ú°µÕ Õ¶ ç½ó Ç×ÁÅ!

ÃëÅ CB çÆ ìÅÕÆ ïÅç å» ÇÃ¾Ö îé» ÓÚ ÃçÆòÆ À¹µÕð ü¾ÕÆ þ, À¹Ã ïÅç ù ÇÕö ÇÂîÅðå ç¶ Ô¯ä Ü» éÅ Ô¯ä éÅñ ìÔ¹åÅ øðÕ êËä òÅñÅ éÔÄÍ ÇêÛñ¶ BH òð·¶ ÇÃ¾Ö ç¹ôîä åÅÕå» çÆÁ» ÃÅÇ÷û ÃçÕÅ ÇÂà ôÔÆçÆ ïÅç×Åð çÅ ÇéðîÅä àñçÅ ÔÆ ÇðÔÅ þ, êÌ¿åÈ ÕÆ çðìÅð ÃÅÇÔì ÃÅÕ¶ çŠöÕ, ÇÂé·» BH òÇð·Á» ÓÚ ÇÃ¾Ö îé» ÓÚ î¾áÅ ÇêÁÅ? ÁÃÄ À¹é·» Çèð» ù ÇÜÔóÆÁ» ÁÅêäÆ ÇÃ¾Ö Çòð¯èÆ Ã¯Ú Ü» ÁÅêä¶ ÇÃÁÅÃÆ Ã¹ÁÅðæ ñÂÆ çðìÅð ÃÅÇÔì ÃÅÕ¶ ç¶ ôÔÆç» çÆ ïÅç×Åð Çòð¹¾è ð½ñÅ êÅ ðÔÆÁ» Ôé, ÇÂÔ ÁêÆñ ÷ðÈð Õð»×¶ ÇÕ ôÔÆçÆ ïÅç×Åð éÔÄ Ãׯº À¹é·» çÅ Çòð¯è ÷ðÈð ê³ÜÅì ç¶ Áîé-ÚËé ù Á¾× ñÅ ÃÕçÅ þÍ ôÔÆçÆ ïÅç×Åð Çþֻ çÅ ÒÁÅêäÅ èÅðÇîÕ Ü÷ìÅåÆ îÅîñÅÓ þ, ÇÂà ñÂÆ À¹Ô ÇÂà îÅîñ¶ ÓÚ ì¶ñ¯óÆ çõñ-Á¿çÅ÷Æ ì¿ç ÕðÕ¶, ê³ÜÅì ÓÚ Áîé-ô»åÆ å¶ íÅÂÆÚÅðÕ Â¶ÕåÅ ù î÷ìÈå ìäÅÀ¹ä ñÂÆ ÇÂà ôÔÆçÆ ïÅç×Åð ÓÚ ÁÅêäÅ ï¯×çÅé êÅÀ¹äÍ ê¹ðÅåé Ã ÓÚ ÷Åñî î¹×ñ ÔÅÕî» é¶ òÆ ÃÌÆ ×¹ðÈ å¶× ìÔÅçð ÃÅÇÔì ÇÜé·» î¹×ñ ÔÕÈîå ç¶ ÷¹ñî Çòð¹¾è ÁÅêäÆ ôÔÅçå Çç¾åÆ ÃÆ, À¹é·» çÆ ïÅç×Åð ÓÚ ÁÅêäÅ ï¯×çÅé êÅÇÂÁÅ ÃÆÍ ÇÜÔó¶ ñ¯Õ ÇÂÔ ÃîÞç¶ Ôé ÇÕ À¹Ô ôÔÆçÆ ïÅç×Åð çÅ Çòð¯è ÕðÕ¶, ÁÅêäÆÁ» ðÅÜÃÆ ð¯àÆÁ» öÕä ÓÚ Ãøñ Ô¯ ÜÅä׶, À¹Ô öñå ëÇÔîÆ çÅ ÇôÕÅð Ôé, Ã¾Ú å» Ôî¶ôÅ Ã¾Ú ÔÆ ðÇÔ¿çÅ þ Áå¶ ê¹ðÅåé ÇÂÇåÔÅà ÇÂÃçÅ ×òÅÔ þÍ ôÔÆç» çÆÁ» ïÅç×Åð» Õ½î çÅ Õ½îÆ ÃðîÅÇÂÁÅ Ô¹¿çÆÁ» Ôé, ÇÂÔ Õ½î Çîôé çÆ êÈðåÆ ñÂÆ ê̶ðäÅ Ãð¯å ìäçÆÁ» ÔéÍ Á¾Ü ç¶ô çÆ ÃðÕÅð Ãî¶å ÃÅðÆÁ» ÇÃ¾Ö Çòð¯èÆ åÅÕå» ôÔÆçÆ ïÅç×Åð çÆ ÃæÅêåÆ Çòð¹¾è ÇÂÕܹ¾à Ô¯ Õ¶ ð½ñÅ êÅ ðÔÆÁ» Ôé, ÇÜà 寺 ÃÅø þ ÇÕ ÇÂé·» åÅÕå» ç¶ îé ÓÚ Õ¯ÂÆ ÒÚ¯ðÓ ÷ðÈð þÍ ÇÂÔ åÅÕå» éÔÄ ÚÅÔ¹¿çÆÁ» ÇÕ ÔÕÈîå ç¶ òÇÔôÆÁÅéÅ ÕÅð¶ ù ÃçÆòÆ ïÅç×Åð ÓÚ ìçÇñÁÅ ÜÅò¶, êÌ¿åÈ ÇÂé·» åÅÕå» ù ÇÂÔ òÆ ïÅç ð¾ÖäÅ ÚÅÔÆçÅ þ ÇÕ Çþֻ îé» å¶ À¹Õð¶ ÒÃÅÕ¶Ó ç¶ Ã¶Õ ù á¿âÅ Õðé ñÂÆ, À¹é·» é¶ Çþֻ ç¶ ÷Öî» å¶ î¾ñ·î ñÅÀ¹ä ñÂÆ ÕÆ ÕÆåÅ? À¹ñàÅ êñ-êñ ÇÂé·» ÷Öî» å¶ ¬ä ÇÛóÇÕÁÅ Ç×ÁÅ þÍ Çëð ÇÂà çðçéÅÕ ÃÅÕ¶ çÅ Ã¶Õ ÇÃ¾Ö îé» ÓÚ¯º á¿âÅ ÇÕò¶º Ô¯ò¶×Å? ÁÃÄ Õ»×ðà Ãî¶å ÇÂé·» ÃÅðÆÁ» ïÅç×Åð Çòð¯èÆ Çèð» ù î¹ó ÁêÆñ Õð»×¶ ÇÕ À¹Ô ÇþÖÆ ÇÃèÅå» çÆ îÔÅéåÅ ù ÃîÞä, Ãî¹¾ÚÆ îé¹¾ÖåÅ çÆ íñÅÂÆ ñÂÆ, ÇÂé·» ÇÃè»å» çÆ êÅñäÅ Õðé, êÌ¿åÈ ÇþÖÆ ÇÃè»å» å¶ ÇþÖÆ Ô¯ºç ù õåî Õðé çÆ ÁÅêäÆ ×¿çÆ Ã¯Ú ù î鯺 Õ¾ã ÃÕä, ÇÕÀ¹ºÇÕ ÚÇó·ÁÅ ÃÈðÜ, Õç¶ Û¹¾êçÅ éÔÄÍ


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 34

î½ð׶÷ ç¶ òèÆÁÅ ð¶à ñËä ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ Ã¿êðÕ Õð¯

Quality Custom Home Builder

××é ÃÔ¯åÅ New Mortgage Variable

2.25

%

ÁÅêäÅ îéêÿç Øð ìäÅÀ°ä ñÂÆ òÅÇÜì ÕÆîå», åüñÆìÖô Õ¿î, íð¯Ã¶ï¯× öòÅò» ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ ðäÜÆå ÇÃ³Ø êòÅð Ü» Õ°ñçÆê Ranjit Singh Kuldip Singh ÇÃ³Ø êòÅð éÅñ Powar Powar ÿêðÕ Õð¯Í

2505 Hewes Way, Edmonton, AB T6L 6W6

Ph: 780-695-6595 Fax 780-406-6797

Tel: 780-604-9094 FFax: ax: 780-469-0746

ranjit_powar@hotmail.com

gagan.sahota@td.com

î½ð׶÷ ÇÜ毺 îð÷Æ ñò¯ êð ÇÂ¼Õ òÅð ÃÅⶠկñ ÷ðÈð ÁÅò¯Í

Gagan Sahota Manager, Mobile Morgage Specialist Edmonton

ÕËñÇ×ðÆ Çò¼Ú î½ð׶÷ Ö¶åð ÓÚ íð¯Ã¶ï¯× éÅî

Nirbhai Sidhu Mortgage Representative

ÇÕö òÆ åð·» çÆ ðËÜÆâ˺ôÆÁñ Ü» ÇÂéòËÃàî˺à ÜÅÇÂçÅç ò¶ÚäÆ Ü» ÖðÆçäÆ Ô¯ò¶ å» Ôî¶ô» Ǽկ ÇÂ¼Õ íð¯Ã¶ï¯× éÅî ïÅç ð¼Ö¯:

Tel: 403-265-4348 Nirbhai@hotmail.com

* Residential * Commercial First/Second Mortgage, Refinance, Pre-Approvals, Home equity line of credit

Need a Mortgage? No Problem! Let Your Dream Come True! Call Me For All Your Mortgage Needs

ÇéðíË ÇüèÈ “I will provide you the good service you deserve”

2335-30Ave, N.E. Calgary, Alberta T2E 7C7

å¶ÇÜ¿çð Ç×¼ñ

Bus: (403) 250-2882 (24hrs) Cell: (403) 615-9005 Fax: (403) 250-5339 Email: sgilltejinder@hotmail.com

ÇÜÔçÅ ñ¼íçÅ éÆ Ô¼ñÓÓ

Each office is independently owned and operated

ðÆÁñ ÁÃà¶à ¶ܿà

Residential One ÕËñ×ðÆ Çò¼Ú ÇÕö òÆ åð·» çÆ êÌÅêðàÆ ÖðÆçä Ü» ò¶Úä ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ Ã¶òÅ çÅ î½ÕÅ ÇçúÍ

Dalwinder Singh Gill (Laddi) Real Estate Agent M. Sc. (24hrs)

Sales Representative

ÒÒÁËâÆ òÆ ÇÕÔóÆ ×¼ñ

çñÇò¿çð ÇÃ³Ø Ç×¼ñ (ñÅâÆ)

Bus: (403) 836-7000

TEJINDER GILL

Fax: (403) 285-9666

Always Remember for Professional, Friendly and Best Services for Real Estate Call:

Harjit (Harry) Saroya Real Estate Agent

* Buying or Selling * Residential or Investment ðÆÁñ ÁÃà¶à òÅÃå¶ ê̯ëËôéñ, ç¯ÃåÅéÅ Áå¶ òèÆÁŠöòÅò» ñËä ñÂÆ ðËÜÆâ˺ôÆÁñ Ü» ÇÂéòËÃàî˺à êÌÅêðàÆ ÖðÆçäÆ Ô¯ò¶ å» Á¼Ü ÔÆ ÔðÜÆå Ãð¯ÁÅ éÅñ ÿêðÕ Õð¯Í

Tel: 403-250-2882 (24hrs) Cell: 403-615-0247 Fax: 403-250-5339

Bravo Realty 2335-30th Ave., NE, Calgary, AB T2E7C7 email: saroya@telus.planet.net

A-Class Foreign Exchange


June 13-June 19/2012

Ă&#x2021;

The Charhdi Kala 35


Ç

June13 - June19/2012

The Charhdi Kala 36

Classified & Matrimonials Liquor Stores For Sale ÁÅêäÆ Õ¯ÂÆ òÆ ÕñÅÃÆëÅÂÆâ ÁËâ êÅÀ°äÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ å» ÁÅêäÅ òÆ÷Å Ü» îÅÃàð ÕÅðâ é§ìð Áå¶ À°Ã ç¶ Öåî Ô¯ä çÆ åÅðÆÖ ÁËâ ç¶ éÅñ ÇñÖ Õ¶ ëËÕà Õð¯

ÕñÅÃÆëÅÂÆâ ð¶à-ÇÂ¼Õ òÅð B@ âÅñð (ÇÂ¼Õ ÕÅñî Áå¶ D ñÅÇÂé» Ü» BE ôìç)-ÚÅð òÅð F@ âÅñð

ñóÕÆ çÆ ñ¯ó

ÜÆòé ÃÅæÆ çÆ ñ¯ó

ܼà ÇÃ¼Ö ñóÕÅ, À°îð BA ÃÅñ, Õ¼ç E ë¹¼à I dzÚ, ê³ÜÅì ðÇÔ³ç¶ òÅÃå¶ ×¹ðÇÃ¼Ö êÇðòÅð éÅñ Ãì¿Çèå ÁîðÆÕé ÇÃàÆ÷é Ü» ×ðÆé ÕÅðâ Ô¯ñâð ñóÕÆ çÆ ñ¯ó ÔËÍ ë¯é Õð¯ (BEC) CCE-GCFA

ÁîðÆÕé ÇÃàÆ÷é, CI ÃÅñÅ åñÅÕô¹çÅ Á½ðå, Õ¼ç E ë¹¼à D dzÚ, ð¿× ÃÅë, ïÔäÆ-ùé¼ÖÆ òÅÃå¶ ÁîðÆÕé ÇÃàÆ÷é, ×ðÆé ÕÅðâ Ô¯ñâð Ü» òðÕ êðÇîà, ÕÅð¯ìÅðÆ, ÷ðÈðåî³ç, ÕñÆéô¶ò ÜÆòé ÃÅæÆ çÆ ñ¯ó ÔËÍ åñÅÕô¹çÅ ì¼ÇÚÁ» òÅñ¶ Óå¶ òÆ ÇòÚÅð ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ ÜÅå-êÅå çÅ Õ¯ÂÆ ì¿èé éÔÆºÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯ (B@F) FCA-IAGE

ÜÈé BG

Suitable Match Required

Jat Sikh Amritdhari 6’1” tall, age 33 years, diploma in computers, visiting on non immigrant visa looking for suitable match. Please contact 714-728-4653 June 13

ÜÈé AC

ñóÕÆ Áå¶ ñóÕ¶ çÆ ñ¯ó

ܼà ÇüÖ, ×ðÆé ÕÅðâ Ô¯ñâð, À°îð DD ÃÅñ, åñÅÕô¹çÅ, òÅÃå¶ åñÅÕô¹çÅ Ü» ÇòèòÅ ÜÆòé ÃÅæä çÆ ñ¯ó ÔËÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ (GAD) EBB-DGID Ü» (EFB) C@C-@HHF

ܼà ÇÃ¼Ö Ã¿èÈ ñóÕÅ, À°îð CG ÃÅñ, Õ¼ç E ë¹¼à A@ ÇÂ³Ú Áå¶ ñóÕÆ À°îð CA ÃÅñ, Õ¼ç E ë¹¼à C dzÚ, ×ðÆé ÕÅðâ Ô¯ñâð, ñÂÆ Çò÷àð Ü» ×ðÆé ÕÅðâ Ô¯ñâð ñóÕÆ Áå¶ ñóÕ¶ çÆ ñ¯ó ÔËÍ ç¹ÁÅì¶ òÅñ¶ ÔÆ Ã¿êðÕ ÕðéÍ Serious inquiries only.Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯ (B@F) HFA-IAAH

Busy Gas Station for Sale/Lease in Canton, Mississippi. For lease minimum 200k required. Financing Available. For more information Call @ 601-209-0882

2 Liquor store on sale in Seattle area for $425 k. High volume state run stores currently under operation.For more info. Call Hardial Gill@ 425-802-9034

×Ëà Ãà¶ôé ÇòÕÅÀ± Ü» ñÆ÷ ñÂÆ À°êñìè

ÇÃÁÅàñ ¶ðƶ ÓÚ B ÇñÕ±Áð Ãà¯ð ÇòÕÅÀ±

ÕËéàé, ÇîÃÆÇÃêÆ Çò¼Ú ìÔ¹å ÔÆ Çì÷Æ ×Ëà Ãà¶ôé ÇòÕÅÀ± ÔË Áå¶ ñÆ÷ òÆ Õð ÃÕç¶ Ô¯Í ñÆ÷ Óå¶ ñËä ñÂÆ B ñ¼Ö âÅñð ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ëÅÇÂé˺ÇÃ³× ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ ë¯é Õð¯

ÇÃÁÅàñ, òÅÇô³×àé ¶ðƶ Çò¼Ú ìÔ¹å òèÆÁÅ Ú¼ñç¶ B ÇñÕ±Áð Ãà¯ð ÇòÕÅÀ± ÔéÍ ÕÆîå D ñ¼Ö BE Ô÷Åð âÅñð ÔËÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ÔðÇçÁÅñ Ç×¼ñ ù ë¯é Õð¯

ÜÆòé ÃÅæä çÆ ñ¯ó

ÜÈé AC

Gas Station For Sale/Lease in Canton Mississippi

June 27

ܹñ D

Liquor Stores on Sale in Seattle Area

June 27

ë¯é (DBE) H@B-I@CD ë¯é (F@A) B@I-@HHB Liquor Store For Sale ì¶ÕðÃëÆñâ ¶ðƶ Çò¼Ú ñÆÕð Ãà¯ð ÇòÕÅÀ± ÔËÍ Ã¶ñ D@,@@@ âÅñð êÌåÆ îÔÆéÅ ÇìéÅ ñÅàðÆ îôÆé ç¶, ÇÕðÅÇÂÁÅ BC@@ âÅñð êÌåÆ îÔÆéÅ, ÕÆîå A ñ¼Ö âÅñð êñ¼Ã ÇÂéòËéà¯ðÆ, ñÆ÷ AE ÃÅñÅ, îÅñÕ Õ¯ñ Ô¯ð Çì÷éà ԯä ÕÅðé Ãà¯ð ÕðîÚÅðÆÁ» çÆ Çé×ðÅéÆ Ô¶á ÚñçÅ ÔË, ï ÇÕö òÆ ÁÅê Õ¿î Õðé òÅñ¶ ñÂÆ Ã¹éÇÔðÆ î½ÕÅ, öñ òèÅ Õ¶ E@ 寺 F@ Ô÷Åð âÅñð À°êð ÇñÜÅÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ ôÇÔð Çò¼Ú ÇÃðë Ǽկ ÇÂ¼Õ êÈðò ñÆÕð Ãà¯ð ÔËÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯

ë¯é FFA-HHI-EFCC Ü» FFA-IA@-CFGG

July 4

2 Busy Liquor Stores for Sale in good neighbourhood, good sales, owener financing avaliable for qualified buyers.

Asking Price $5,99,000 each + inventory in Ionia Michigan USA

ÇñÕ°Áð Ãà¯ð ÇòÕÅÀ± ÁîðÆÕÅ ÓÚ ÁÅÇÂúéÅ, ÇîôÆ×é Ãà¶à Çò¼Ú ÃÇæå ìÔ¹å ÔÆ òèÆÁÅ Ú¼ñç¶ ç¯ ×Ëà Ãà¶ôé ÇòÕÅÀ± ÔéÍ òèÆÁÅ ÇÂñÅÕÅ, òèÆÁŠöñ, îÅñÕ òñ¯º ëÅÂÆé˺ÇÃ³× À°êñìè ÔËÍ ÕÆîå E ñ¼Ö II Ô÷Åð âÅñð + Ãà¯ð Çò¼Ú ÇêÁÅ ÃîÅéÍ Interested buyers please call @

Tel:(269) 425-4404 or(310) 795-1577


June 13-June 19/2012

Ă&#x2021;

The Charhdi Kala 37


Ç

June 13-June 19/2012

The Charhdi Kala 38

EVOLUTION LINES Looking For Owner Operators (Local & Long Haul) OWNER OPERATORS WANTED (Local & Long Haul) * Looking for SOLO and TEAM Owner Operators * We have dedicated freight in USA and Canada * We pay same day!!(direct deposit at no charge into your bank account) * Fuel card and advances available * We have year round dry van and reefer work * Experienced dispatchers available 24/7 * Freight brokerage department - Run under your OWN Authority!! * Warehouse facilities in Indianapolis, Los Angeles, Sacramento, Seattle and Vancouver, BC **WE PAY SAME DAY, NO QUICK PAY FEE**

Evolution Lines

Distribution-Logistics-Warehousing

Tel:800-949-2204

New Service from Calgary to All Oakanagan Area Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ VANCOUVER AREA

CALGARY AREA

Ph:604-515-9462

Call Jas or Mike Ph:403-203-3588

1345 Derwent Way, Delta BC

Bay 108, 2880-45th Ave, SE Calgary

Dashmesh Truck National Truck Driving School Driving School ràð¼Õ âðÅÇÂÇò¿× ÃÕ±ñ ÕËñë ¶ ð¯ éÆÁÅ ÃðÕÅð 寺 îÅéåÅ êÌÅêå ÔËÍ rñÅÇÂÃ˺à ñËä À°êð¿å ÁîðÆÕÅ çÆÁ» ò¼âÆÁ» Call for Special Sale! Õ¿êéÆÁ» Çò¼Ú é½ÕðÆ çÆ ê¼ÕÆ ×ð¿àÆ ÔËÍ Lathrop, Manteca, Tracy, Stockton ôÇÔð» ÇòÚÕÅð ê³ÜÅìÆ íðÅò» çÆ ê¹ð÷¯ð î³× Óå¶ Ö¹¼ñ· Ú¹¼ÕÅ ÔËÍ

òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ å°ÃÄ ë¯é Õð ÃÕç¶ Ô¯ :

ðÇò¿çðÜÆå ÇÃ³Ø (ׯ×Æ)

Toll Free1-888-508-7825 or 209-924-4155 or 661-836-1826

SACRAMENTO, CA

NATIONAL

Truck Driving School

oàð¼Õ âðÅÇÂÇò¿× ÃÕ±ñ ÃðÕÅð 寺 îÅéåÅ êÌÅêå ÔËÍ o ñÅÇÂÃ˺à ñËä À°êð¿å Õ¿î/ܽì çÆ ×ð¿àÆ ÔËÍ o B-C ÔëÇåÁ» Çò¼Ú êÌë ¯ ô Ë éñ àð¼Õ âðÅÇÂòð ìä¯Í çÈð ç¹ðÅÇâúº ÁÅÀ°ä òÅñ¶ òÆð» ñÂÆ ÇðÔÅÇÂô çÅ ÖÅà êÌì¿è ÔËÍ C all F or Special P rice For Price Kashmir S. Thandi Balhar S. Ranu

Off: (866) 933-3038 Cell: 916-502-7733 4585-Pell Dr. Sacramento CA 95838 ÃËÕðÅî˺௠çÆ ÕÅîïÅìÆ å¯º ìÅÁç Ô¹ä ï±ìÅ ÇÃàÆ ÇòÖ¶ éò» ÃÕ±ñ Ö¯ñ· Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ Ã¿êðÕ Õð¯: EC@-CHC-BGHE


Ç

June 13-June 19/2012

ÇÃÁÅàñ Çò¼Ú ÁÅêä¶ íðÅò» çÆ ÁÅ௠Çðê¶Áð ôÅê ÇÜ¼æ¶ ×¼âÆÁ» çÅ Ôð Õ¿î åüñÆìÖô Áå¶ òÅ÷ì ÕÆîå Óå¶ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË Certified Honda & Acura Tech Now Open in Kent

The Charhdi Kala 39

ê³ÜÅì àðËòñ A îÅðÚ å¯º ¶îÆð¶àà ¶ÁðñÅÂÆé ðÅÔÄ ÇÃÁÅàñ 寺 Çç¼ñÆ

State Certified Emmission Facility

10314 SE 244th St. Kent WA 98030 USA Location:104th Benson Rd and 244th St. Full Service Auto Repair Shop

Quality Work Best Price

We are full service shop! Please visit us for all of your vehicle needs: Engine Repair, Transmission Repair, Steering and Suspension, Electrical System, Heating and Air Conditioning, Tune-ups Factory Sched., Maint, 30k 60k 90k and Timing Belt Replace, Emission Service Brakes and Much More!!!!!

Adult------------------------------------$1235 Roundtrip Tax included Child (under 12 years)------------$1060 Roundtrip Tax included Infant (under 2 years)-------------$130 Roundtrip Tax included 2 FREE BAGS, 6 MONTHS STAY

Ã¼å¶ Ççé Ü篺 òÆ îð÷Æ ë¯é Õð¯

ê³ÜÅìÆ Õ¼êó¶ çÅ í¿âÅð

Khoobsurat Boutique

ÃÅⶠկñ éò¶º Çâ÷ÅÇÂé» Çò¼Ú éò¶º ÃÈà» çÆ Çôêî˺à êÔ¹¿Ú Ú¹¼ÕÆ ÔË ñ¶âÆ÷ ÃÈà, ÃÅó·ÆÁ», ðËâÆî¶â ÃÈà, ê¼×», ì¼ÇÚÁ» ç¶ Õ¼êó¶, Õ°óåÅ êÜÅîÅ, Ö¹¼ñ·Å Õ¼êóÅ, Õ¯ðÆÁé Õ¿ìñ, ìÅìÅ ÜÆ ç¶ ð¹îÅñ¶, ò¿×»-ÚÈó·ÆÁ», ÜÅׯ çÅ ÃîÅé Áå¶ Ô¯ð ìÔ¹å Õ°Þ õÈìÃÈðå ì¹àÆÕ å¯º ñË ÃÕç¶ Ô¯Í

Open

ÃêËôñ îôÕ ÕñÆ ç¶ ÃÈà öñ Óå¶

Mon. to Sat. 8:00am to 6:00pm Sunday Closed 15 Yrs. Experience

To make yourAppointment Today or For more information & SPECIAL OFFERS!!! Call: SURJIT SINGH

Cell:206-595-9334 Office: 253-277-1810

Ph: 206-650-2993

Ph: 253-859-2324

Bothel Location

ÃÈà» çÆ ÇÃñÅÂÆ òÆ ÕðòÅ Õ¶ Çç³ç¶ Ô» 23811-104th Ave SE Suite#103.Kent,WA 98031 òèÆÁÅ Õ°ÁÅÇñàÆ òÅÜì ð¶à

Tel:206-235-0238

éò» ðËÃà¯ð˺à Ü» Ãà¯ð Ö¯ñ·ä 寺 êÇÔñ» ÃÅⶠéÅñ ÿêðÕ ÷ðÈð Õð¯

East India Trading Co. LLC 21622-84th Ave. S. #6 Kent, Wa 98032 Exclusive/distributors of éÅðæ ÁîðÆÕÅ Çò¼Ú dzâÆÁé Indian foods & Spices in ÖÅä¶ Áå¶ îÃÅÇñÁ» ç¶ Çéò¶Õñ¶ Áå¶ æ¯Õ ç¶ òêÅðÆ North America If you are opening a New Restaurant/Shop please contact Kamaljit Chatwal

Cell:360-772-3414 Toll free:1-866-740-8181

Jot Sweets & Indian Restaurant ÇÃÁÅàñ-ÕËñë¶ ð¯ éÆÁÅ-ÇÃÁÅàñ ìÅðâð Õð½ÇÃ³× Áå¶ ò¶ÁðÔÅÀ±Ã ÃðÇòà -

25445-104th Ave. SE Kent WA 98030 Çâéð $

Üñ¶ìÆ $

8.99

¦Ú ìë¶ $

Ãî¯ÃÅ

6.88

ÃÅðÆÁ» îÇáÁÅÂÆÁ»

$

5. 99

Lb.

2.99

Lb.

ñ¼â± $

ÁÃƺ Õ¶àÇð³× òÆ Õðç¶ Ô»

3.49

Lb.

éÅé 99¢ 75¢ Tel:206-227-5145

Golden Indian Curry House 20934-108th Ave. SE Kent WA 98031 ÁÃƺ Õ¶àÇð³× òÆ Õðç¶ Ô»

360-392-8843

å°Ãƺ ðËÃà¯ð˺à ÓÚ ÁÅ Õ¶ òÆ ÖÅäÅ ÖÅ ÃÕç¶ Ô¯

ÇòÁÅÔ ôÅçÆ ñÂÆ ÔÅñ ì¹¼Õ ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ ÃÅⶠéÅñ ÿêðÕ Õð¯

Tel:235-853-1425


For Buying & Selling Real Estate

Call Rupinder Dulay FORECLOSURE & SHORT SALE SPECIALIST

éò¶º Ô½êð ÇÃÃàî éÅñ å°ÃÄ ÃÅð¶ Øð ç¶ ñÅÂÆò HD ÚËéñ ç¶Ö Áå¶ ÇðÕÅðâ Õð ÃÕç¶ Ô¯Í

(206) 271-6126 SERVICES: RUPINDER DULAY Residential REALTOR(MLS,CBA) Fixer Homes Vacant Lands Built Custom Home on your choice of land John L. Scott Real Estate Bank Owned Properties Mobile: Preforeclosure/Short Sale Properties We Guarantee to get you best interest rate with lowest closing cost

ETC Punjabi...............$10.00/mo. Jus Punjabi................$10.00/mo.

(206) 271-6126 Fax: (253) 656-4199

dulayhomes@yahoo.com

Find Your Dream Home onWeb at: www.dulayhomes.com

PH: 206-883-9191

PUNJAB FOODS 21080-108 Ave. SE Kent WA 98031 USA

Ô¹ä Ö¹¼ñ· Ú¹¼ÕÅ ÔË

OPEN NOW

FRESH PRODUCE

Swarna Atta Buy 1 Bag 20 Lb. Start From

Swarna Atta FREE

2 for

National Masala

$ .00

5

2 for$

1.00

Darigold Whipped Butter

$

12

Bhavan Atta

Loose Dals

Get 1 National Masala and Get 4 Lb.

Milk Gallons

Tel:253-981-6620

$ .99

¢

6

99

20 Lb.

Sher Desi Style Atta

$ .99

7

20 Lb.

Buy $10.00 Produce and Get

.99 5 Lb.

Cilantro FREE

ÕË º à ÇÂñÅÕ¶ Çò¼ Ú ÃÃå¶ ð¶ à Óå¶ òèÆÁÅ ×ð½ à ðÆ ÖðÆçä ñÂÆ ÃçÅ ïÅç ð¼ Ö ¯ : ê³ Ü Åì ëÈ â ÷ Fax:877-774-3392

Email:punjabfoods@aol.com

CK CDN june 13  

punjabi newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you