Page 1

Vol.27

Issue No. 17 Apr. 27-May 03/2011

Read us online:

www.cknewsgroup.com

ÇÃ¼Ö Ô¼Õ» çÅ ÇéèóÕ êÇÔð¶çÅð

CIRCULATED IN VANCOUVER VICTORIA CALGARY EDMONTON TORONTO OTTAWA SEATTLE CALIFORNIA NEW YORK NEW JERSEY WASHINGTON DC TEXAS CHICAGO AND MANY OTHER PARTS OF THE WORLD

-ÇðÔÅÇÂô çÅ î¹øå êÌì¿è -òèÆÁÅ Áå¶ åÜðì¶ÕÅð ÃàÅë -ÚÅð ÔëÇåÁ» Çò¼Ú ê̯ëËôéñ àð¼Õ âðÅÇÂòð ìä¯ Áå¶ âÅñð ÕîÅúÍ ê³ÜÅìÆ Ü» Á³×ð¶÷Æ Çò¼Ú ×¼ñ Õð ÃÕç¶ Ô¯Í

Email: stdschool@gmail.com

253.528.0900 106-Frontage Rd. N. Pacific WA 98047

GOLDEN INDIAN CURRY HOUSE

h CE@ ì¿ÇçÁ» çÅ ÔÅñ ÔËÍ

VEL TRAVEL AKAL USA TRA

TRAVEL LLC

¦Ú ìø¶

$

7.

95 Dinner$

ÃåéÅî ÇóØ

Special

12.

00

(Per Person)

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯: ׯñâé dzâÆÁé ÕðÆ ÔÅÀ±Ã 17155-South Center 20938-108th Ave, SE Parkway , Tukwila, WA Kent, WA, 98031

Ph: (206) 575-8918 Ph: (253) 852-1425

Ph:206-412-1493

“Seattle’s Top Seller of Asiana Airlines”

650

Delhi $

GET OCI AND INDIAN VISA

+Taxes & Fuel Surcharge Apply For Info call:

1.800.828.8543 or 253.852.1985 DC: 202.730.6002 Cali: 714.600.7261 Emergency Tel: 206-370-9481 www.akaltravel.com

21030-124th Ave SE, Kent, WA 98031

Amit Juneja

ÁÃÄ çÈÔðÆ éÅ×ÇðÕåÅ Áå¶ Ç³âÆÁÅ çÅ òÆ÷Å òÆ ñ×òÅ Õ¶ Çç³ç¶ Ô»Í

2nd Location: Ph: 253-867-0450/ 253-867-0451 Ph:425-977-2777/2778

24 Hour Emergency Service @ 206-992-2724 23609-104th Ave. SE Suite #101 Kent, WA

4200-196th St SW Suite 200 Lynnwood, WA 98036


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 02

JUSTFARES TRAVEL SEATTLE’S ONLY Authorised Agent ASIANA AIRLINE AIRLINE OF THE YEAR 2009

ô¹¼è òË÷Æà¶ðÆÁé êÅìñŠdzâÆÁé Õ°÷Æé ÇâÃÕÅÀ±ºà êÅÀ°ä ñÂÆ ÃÅâÆ ò˵ìÃÅÂÆà Óå¶ ÇòÜà Õð¯

ASIANA Flies directly Monday & Wednesday to Delhi Contact any of Our Experienced

TRAVEL EXPERT AT

206.223.3600 206.223.3600 3123 East Lake Ave. E. Seattle, WA 98102 After Hours Call: 206-605-9551

Pabla Veggie Cuisine PABLA INDIAN CUISINE RENTON

1420 N.W. Gilman Blvd #N3 Lssaquah, Wa 98027

Ph: 425-228-4625 Fax: 425-228-4629

Ex clusiv og r ams ffor or Exclusiv clusivee Pr Prog ogr Home, Auto, Business & Commercial Auto Insurance Your key to Insurance Protection.

“We sell Life insurance that recaps all its cost and still pays income tax free death benefits and Long Term Care”

The Only Indian Broker Selling in WA, OR, ID and CA

Your key to Insurance Protection.

“We sell Life insurance that recaps all its cost and still pays income tax free death benefits and Long Term Care”

Life Insurance Protects Everything of Value

Transportation Deals

Personal Lines

• Special deals for

• Home

Truck Owner/Operators

• Auto

dzô¯ð˺à ÇÜ毺 îð÷Æ ÕðÅú, êð ÇÂ¼Õ òÅð ÃÅⶠð¶à ÚËμÕ Õðé ñÂÆ ÷ðÈð ë¯é Õð¯

• Taxi, Limousines, Para Transit • Umbrella Tow Truck, Bus

• Motorcycle

Business Deals

• Boats, RV

• Motel/Hotels

Life & Health

• Grocery Stores

• Life Insurance

• Restaurants

• Health

• Temple/Churches

• Dental

• Commercial Farms

• Benefits

Multiple carriers, Affordable Rates and Fast Issue. Introducing: Rita O’DELL, LIFE & BENEFITS SPECIALIST

Ph: 253-921-4574 ritagodell@gmail.com

Key Insur ance Insurance ance,, Inc Inc.. Ph: (206) 420-4270 F ax: 206.420.3284 Cell: 206-551-6200 Toll F Frr ee1.888.242.2401

We also offer excellent, affordable HEALTH and DENTAL INSURANCE.

MANJIT SINGH Insurance Broker www.keyinsure.net

5200 Southcenter Blvd., Suite 110, Tukwila, WA 98188

KEY INSURANCE, LL C LLC Ph: (206) 420-4270 F ax: 206.420.3284 5200 Southcenter Blvd., Suite 110, Tukwila, WA 98188


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 03

àð»à¯ ç¶ é×ð ÕÆðåé Çò¼Ú Ô¯ÇÂÁÅ ÖÅñö çÅ ÇòôÅñ ÇÂÕ¼á Á×ð î˺ êzèÅé î³åðÆ ìäçÅ Ô» å» ÓHD çÅ ÇÂéÃÅë ç¹ÁÅÀ°ä ñÂÆ ïåé Õðé çÅ òÅÁçÅ ÕðçÅ Ô»- ÇÂ×éËàƶë

A éò³ìð B@AA ù Õé¶âÆÁé êÅðñÆî˺à Çò¼Ú ÇÃ¼Ö ÜËé¯ÃÅÂÆâ å¶ ìÇÔà ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ Ã³×å é¶ Ô¼æ Öó¶ ÕðÕ¶ êzòÅé×Æ Çç¼åÆ

Õ°¼Þ ðÅÜéÆåÕ» é¶ Õîñ éÅæ ù ÜÆ ÁÅÇÂÁ» ÇÕÔÅ êð ÁËé. âÆ. êÆ. é¶ À°ÃçÆ ë¶ðÆ çÅ Çòð¯è ÕÆåÅ ÃÆ- ÜËÕ ñ¶àé

àð»à¯ (ùÖÇî³çð ÇÃ³Ø Ô³ÃðÅ)- àð»à¯ âÅÀ±é àÅÀ±é Çò¼Ú ÖÅñö çÆ ÃÅÜéÅ ù ÃîðÇêå ÇòôÅñ é×ð ÕÆðåé áÅá» îÅðç¶ Ãî¹³çð çÆ ôÕñ Çò¼Ú ÃëñåÅò» ç¶ Ô¼ç ì³é·¶ à¼êÇçÁ» àð»à¯ çÆ Ãð÷îƺ å¶ ÇÂ¼Õ Ô¯ð Õ¶ÃðÆ êËó» ç¶ ÇéôÅé êÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ Ãò¶ð¶ I òܶ ×°ðÈ ç¶ Úðé» Çò¼Ú ÁðçÅà çÆÁ» Ö¹¼ñ·ÆÁ» ÇÂîÅðå» Çò¼Ú ×°ðÈ çÆ ìÅäÆ ç¶

×¹ðêåò¿å ê³ù ܶÃé Õ¶éÆ îÅÂÆÕñ ÇÂ×éËàƶë ÜËÕ ñ¶àé ÃÅÇÔìÅé» ç¶ ê¹¼Üä çÆ ÁÅà ÃÆ êð Õ³÷ðò¶Çàò ÇÃ¼Ö Õ½î çÆ Ô¯ÂÆ éÃñÕ°ôÆ

ÕÆðåé ðÈêÆ í³âÅð¶ ñÅ ÇðÔÅ ÃÆÍ Ã³×å çÅ À°îó

êÅðàÆ ç¶ ÁÅ×È ÃàÆëé ÔÅðêð éÔƺ 깼ܶ Ãׯº

Ãì³èÆ Õ¯ÂÆ ÇÂéÃÅë éÔƺ

Õ¶ àð»à¯ âÅÀ±é àÅÀ±é ê¹¼ÜäÅ ×°ðÈ éÅñ ×Èó¶

ܶÃé ÕËéÆ é¶ ÔÅðêð çÆ ×Ëð ÔÅ÷ðÆ Çò¼Ú

ÇîÇñÁÅÍ ÇÂÔ òÆ é¯à ÕÆåÅ

Çðôå¶ çÆ åÃòÆð ÇÖ¼Ú ÇðÔÅ ÃÆÍ

ÖÅéÅêÈðåÆ ÕÆåÆÍ Ãà¶Ü 寺 ÜÅðÆ êz˵à ðÆñÆ÷ ù

Ç×ÁÅ ÇÕ Çüֻ ç¶ Õåñ ǼÕ

À°éàÅðÆú ÖÅñÃÅ çðìÅð ÇâÕÃÆ ð¯â

À°éàÅðÆú ÇÃ¼Ö Á˺â ×°ðç¹ÁÅðÅ Õ½ºÃñ ç¶ Ú¶ÁðîËé

ïÚÆ ÃîÞÆ ÃÕÆî ÁèÆé ÕÆå¶

×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ç¶ ÖÅñÃÅ ÃÕÈñ ç¶ ì¼ÇÚÁ» çÅ

Ôðì³Ã ÇÃ³Ø Ü³âÅñÆ çÆ Ãê¹¼åðÆ ðÈìÆ ÇÃ³Ø é¶

׶, ÇÜà ìÅð¶ ÃÅù ÇÂéÃÅë

ì˺â ÇÂà é×ð ÕÆðåé çÆ Á×òÅÂÆ Õð ÇðÔÅ

êó· Õ¶ ùäÅÇÂÁÅÍ

ñËä å¼Õ óØðô ÜÅðÆ ðÇÔäÅ

éÅñ ô°ðÈ Ô¯ÇÂÁÅ é×ð ÕÆðåé ìËàð ÇñÇò³× Ã˺àð

ÃÆÍ À°Ãç¶ Çê¼Û¶ ÇÂ¼Õ ëñ¯à Õ¶Ã×ó· ÃÅÇÔì ÇòÖ¶

êz˵à ðÆñÆ÷ Çò¼Ú íÅðå ÃðÕÅð ç¶ ÕÅñ¶

CAB ÃÅñ êÇÔñ» òÅêðÆ Á³Çîzå ÛÕÅÀ°ä çÆ

ÕÅðéÅÇîÁ» ù ïÅç ÕðÇçÁ» ÜÈé AIHD Áå¶

ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÂà êz˵Ã

Áñ½ÇÕÕ ØàéÅ ù ðÈêîÅé Õð ÇðÔÅ ÃÆÍ ÇÂà ëñ¯à

éò³ìð AIHD Çò¼Ú íÅðå ÃðÕÅð òñ¯º ÕÆåÆ ×ÂÆ

é¯à Çò¼Ú ÇÕÀ±ÇìÕ ÁÃ˺ìñÆ

çÆ Ã¶òÅ ñ§î¶ Ãî·¶º 寺 ÇÃ¼Ö ÔËðÆà¶Ü Ã˺àð î¶ÁëÆñâ

Çüֻ çÆ éÃñÕ°ôÆ ñÂÆ ÇÂéÃÅë çÆ î³× ÕÆåÆ

òñ¯º ÇÕzêÅé ç¶ ñ×ÅÂÆ ×ÂÆ

×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì òñ¯º ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂà 寺

×ÂÆ ÔËÍ êz˵à ðÆñÆ÷ Çò¼Ú àÕ¯ð îÅðÇçÁ» ÇÕÔÅ

êÅì³çÆ ù ×Ëð ÕËé¶âÆÁé Áå¶

Çê¼Û¶ çÃåÅð çÆ îÔ¼ååÅ ù ðÈê îÅé ÕðçÅ ëñ¯à,

Ç×ÁÅ ÇÕ ÇÜÔóÅ íÅðå ÁÅêä¶ ÁÅê ù óÃÅð çÆ

ܯ À°éàÅðÆú ÖÅñÃÅ ÇâÕÃÆ ð¯â ×°ðç¹ÁÅðÅ

Ãí 寺 ò¼âÆ âËî¯Õð¶ÃÆ ÕÇÔ³çÅ æ¼ÕçÅ éÔƺ, À°æ¶

×Ëð óÇòèÅÇéÕ ÕðÅð Çç¼åÅ (ìÅÕÆ ÃëÅ AHÓå¶)

ÃÅÇÔì òñ¯º ÇåÁÅð ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË, ó×å ù ÁÅÕðÇôå Õð ÇðÔÅ ÃÆÍ ÇÂà 寺 Á×ñÅ ëñ¯à, ÕËé¶âÆÁé Çüֻ çÆ ÁÇÔîÆÁå ù ÇìÁÅéçÅ ÃÆÍ ÇÂÔ ëñ¯à ÔðêzÆå ÇÃ³Ø Ô³ÃðÅ çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ÇÃ¼Ö é½Ü°ÁÅé ì¼Ú¶ ì¼ÚÆÁ» òñ¯º ÇåÁÅð ÕÆåÅ

AIHD çÆ ÇÃ¼Ö éÃñÕ°ôÆ çÆ ïÅç ÇçòÅÀ°ºçÅ ÇÂÔ ëñ¯à

ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ

é×ð ÕÆðåé Ã ñ¯Õ» çÅ áÅá» îÅðçÅ ÇÂÕ¼á

Law Office of Focus Video Kuldip Dhariwal Production (Practice Limited to Immigration Law)

Professional Photos & Videographer

Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂà À°êð ×°ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ, íÅÂÆ ÜÃò³å ÇÃ³Ø ÖÅñóÅ Áå¶ Ô¯ð îÔÅé ÇòçòÅé»

ÇÂîÆ×ð¶ôé Ãì¿èÆ îÃñ¶ ÇÜò¶º:

ç¶ Õæé Áå¶ ÁÖÅä ÛÅê¶ ×¶ ÃéÍ

j ÇðÇëÀ±÷Æ Ãà¶Á j ÇòÁÅÔ ç¶ Õ¶Ã j ÇÃàÆ÷éÇôê j Çâê¯ðà¶ôé j Çðôå¶çÅð» ù ÁêñÅÂÆ j ܹðî çÅ ÇÂîÆ×ð¶ôé Óå¶ ÁÃð j Çì÷éà òÆ÷Å ÁÅÇç

DIGITAL VIDEO DIGITAL PHOTOGRAPHY

é×ð ÕÆðåé çÅ ÁÅÖðÆ ëñ¯à óé AIHD ç¶ ç¹Ö»å ù ÃîðÇêå ÃÆÍ ÇÂà ëñ¯à å¶ ÇÃ¼Ö Õ½î ç¶ çðç» çÆ çÅÃåÅé åÃòÆð» ðÅÔƺ ÇìÁÅéÆ ×ÂÆ ÃÆÍ ÇêzåêÅñ ÇÃ³Ø Áå¶ À°é·» ç¶ ÃÅæÆÁ» òñ¯º ÇåÁÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÂÔ ëñ¯à AIHD ç¶ ÃzÆ çðìÅð ÃÅÇÔì À°êð Ôîñ¶ Áå¶ Çç¼ñÆ Çò¼Ú ÇÔ³ç¯ÃåÅé çÆ ÕÅåñ ÃðÕÅð òñ¯º ÕÆåÆ ×ÂÆ

Kuldip S. Dhariwal Attorney at Law

éÃñÕ°ôÆ ù êzçðôå ÕðçÅ ÃÆÍ ÇÂÔ ëñ¯à Õ½î

ÇÂîÆ×ð¶ôé ç¶ ÇÕö òÆ îÃñ¶ Ãì¿èÆ ÃÅⶠԶá ÇñÖ¶ çøåð» éÅñ ÿêðÕ Õð¯

çÆ îÅéÇÃÕåÅ éÅñ Ü°ÇóÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË, ÇÜà ù

SEATTLE OFFICE FREMONTOFFICE

å¼ Õ Õ¶ íÅðå ÃðÕÅð Áå¶ À° Ã ç¶ Ú¶ Ç ñÁ»

24401-104th Ave SE 3100 Mowry Ave. Suite #303, Fremont, CA 94538 Kent, WA 98030 Ph: 253-520-2330 Ph: 510-744-1280 dhariwallaw@yahoo.com Fax: 510-744-4192

ÚÅàÇóÁ» ù Õ³ìäÆ Û¶ó ÇðÔÅ ÃÆÍ Çå³é¶ ðÅÜéÆåÕ êÅðàÆÁ» òñ¯º ñÆâð

Á‚¶≈‹ ⁄Ë•‹ •‚≈≈

* Weddings * Portraits * Receptions * Portfolios & * Birthdays much more... * Stage Shows ÔÅÂÆ Õ°ÁÅÇñàÆ çÆ òÆâÆú òÅÇ÷ì ð¶à Óå¶ ìäÅÀ°ä ñÂÆ ÷ðÈð ÕÅñ Õð¯:

Rajbir: 510.863.0387 or 408.888.0361 Bikram: 925.389.3069

BUTTAR & CANTOR, LLP

ã⁄á ’È˜≈⁄

Attorney at Law ß◊˪⁄‡á ‚’¢œË ∑Ù® flË ∑¢◊ „Ùfl Á¡flb Á⁄Áç™¬Ë ‚≈•, Áfl¶„ Œ ∑‚, “ÃË “ÃáË Ã „◊‹Ê, Á‚≈ˬáÁ‡˜“, Á«“Ù⁄≈‡á, ߢ“‹Êß◊Òb≈, çÒ◊‹Ë ‚“ù‚⁄Á‡“, ±˜ø. fl¢á. flË¬Ê •Ã ±«Ê“‡á ¶ÁŒ ∑‚ù ‹® ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù˚ 16600 West Valley Highway, Suite 106, Tukwila, WA 98188

Tel: (425) 251-3134 Tel:(206) 625-0182

Email: focusvideos1@gmail.com

Fax:(425) 282-0486 email-cantorlaw@aol.com www.buttarcantor.com

For Fair Dealing of Your Real Estate Needs Your Wise Choice is

Satwant S. Dhaliwal

(Realtor, CBA, M.L.S.)

INT'L PRESIDENT'S CIRCLE & NATIONAL AWARD WINNER

Seattle is Quiet Living And Booming City

Placed in the top 5%of all sales associates with in the PRUDENTIAL REAL ESTATE NETWORK

* Á‚¶≈‹ Áfl˜ø ¡∑⁄ ãÈ‚Ëb ◊Ífl „ÛÀÊ øÊ„È¢Œ „Û, Ω⁄ ¬◊Ëá, ¡Êߌʌ ¡ù Á’¬Áá‚ π⁄ËŒÀ Œ øÊ„flÊá „Û ãù ‚ãfl¢ã Á‚¢Ω „È⁄ù ŒË ß◊ÊáŒÊ⁄ ‚⁄Áfl‚ ŒÊ ”ÊßŒÊ ©ΔÊ¥ * Ω⁄ ¡ù fl“Ê⁄ ‹® flœË¶ ⁄≈ù $Ã ‹Ûá ÁŒflÊ©À Áfl˜ø •‚c ◊ŒŒ ∑⁄Œ „ù˚ 13306 SE 240th Kent, Seattle-Washington 98042

CELL: 206-391-3311, TOLL FREE: 1-800-598-1022 FAX: 253-631-2888

e-mail:

Satwant Singh

singh@prudentialmvr.com

Real Estate-Professional


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 04

Ü篺 ÇÂÕ ÇÂÕ êñ ÃçÆÁź 寺 òÆ ñ§îÅ ñµ×Å

Ãî°ç§ ðÆ âÅÕ±Áź ç¶ Õì÷¶ ÓÚ¯º ÇðÔÅÁ ԯ¶ ç¯ ê§ÜÅìÆÁź çÆ çÅÃåÅé 鱧 Õç¶ éÔƺ í°µñ ÃÕ綢

âÅÕ±Áź é¶ ÇÂé·Åº ç¶ îÅñòÅÔÕ Ãî°§çðÆ ÜÔÅ÷

çòÅÂÆ çÅ òÆ êzì§è éÔƺ ÃÆ¢ ÃÅⶠÜÔÅ÷ ç¶ ÕËêàé êz¶î Õ°îÅð 鱧 Ôð ò¶ñ¶ ÇìzÜ Òå¶ Öó·¶ ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ å¶ ÇÂà çìÅÁ ÕÅðé À°é·Åº 鱧 Áèð§× çÅ ç½ðÅ êË Ç×ÁÅ å¶ ÃÅâÆ ÇðÔÅÂÆ å¯º Õ°Þ Ççé êÇÔñź À°Ô Úñ òö¢

ÇÂé·Åº 鱧 BF Ô¯ð ì§çÆÁź éÅñ ÇêÛñ¶

鱧 ÔðÅðâÔ¶ð¶ Õ¯ñ¯º À°Ã ò¶ñ¶ Á×òÅ Õð ÇñÁÅ

À°é·Åº çµÇÃÁÅ, Òì§çÆ ÇÜµæ¶ ÃðÆðÕ Õôà

îÔÆé¶ âÅÕ± Á ź é¶ ÁÅêä¶ Õì÷¶ Ô¶ á ñ¶

Ü篺 À°Ô åé÷ÅéÆÁÅ òµñ ÜÅ ðÔ¶ Ãé å¶ H îÅðÚ

Þµñ ðÔ¶ Ãé, À°æ¶ îÅéÇÃÕ êÆóÅ ÇòÚ¯º òÆ ñ§Ø

ÁÅð.¶.Õ¶. ÁëðÆÕÅéÅ Ãî°§çðÆ ÜÔÅ÷ ÇòÚ¯º

B@AA 鱧 ÛµÇâÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà Ã ç½ðÅé Ç÷§ç×Æ

ðÔ¶ Ãé¢ ÃÅⶠÀ°êð ÃðÕÅð 寺 Çëð½åÆ ñËä òÅÃå¶

ÛµÇâÁÅ¢ ìÆå¶ ÇçéÄ Ú§âÆ×ó· ÇòÚ À°µåðÆ

éðÕ ìä ×ÂÆ ÃÆ¢ ÇÂé·Åº 鱧 ÖÅä ñÂÆ î°µÖ å½ð

÷¯ð êÅÇÂÁÅ ÜźçÅ ÃÆ¢ ÇÂÕ òÅð íÅðåÆ ì§çÆÁź

îËðÆéð÷ çî¶ñé ÇòÚ ÁÅêä¶ îÅÇêÁź éÅñ

Óå¶ Ú½ñ Áå¶ ÁÅñ± Ççµå¶ ÜÅºç¶ å¶ Õç¶ ÕçÅÂƺ

çÆ ×µñìÅå À°é·Åº ç¶ êÇðòÅðź éÅñ ÕðòÅÂÆ ×ÂÆ

갵ܶ ÇÂé·Åº ç¯òź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ AA îÔÆé¶

çÅñ òÆ Çîñ ÜźçÆ¢ ÇêÛñ¶ ÚÅð îÔÆé¶ åź í¯Üé

åź ܯ êÇðòÅð Çëð½åÆ ç¶ä ñÂÆ ÃðÕÅð Óå¶ çìÅÁ

Ú§âÆ×ó·- AA îÔÆÇéÁź å¼Õ Ãî°§çðÆ

À°Ô Çåñ-Çåñ ÕðÕ¶ îð ðÔ¶ Ãé, êåÅ éÔƺ ÃÆ

鱧 ñµÕóź Óå¶ êÕÅÀ°äÅ ÇêÁÅ, ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ã ÜÔÅ÷

êÅÀ°ä¢A@ ëðòðÆ, B@AA 鱧 ç¶ô ç¶ òµÖ-òµÖ

âÅÕ±Áź ç¶ Õì÷¶ ÇòÚ ðÔ¶ î°ÔÅñÆ ç¶ êzåÅê ǧçð

ÇÕ À°Ô Ãî°§çðÆ âÅÕ±Áź çÆ ×¯ñÆ çÅ Õ篺 ÇéôÅéÅ

ÇòÚ ÇìÜñÆ ×°µñ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ¢ êÆä ç¶ êÅäÆ é±§

ÇÔµÇÃÁź 寺 갵ܶ ì§çÆÁź ç¶ êÇðòÅðź é¶ Çòç¶ô

ÇÃ§Ø å¶ Öðó ç¶ éòçÆê ÇÃ§Ø î½å ç¶ î±§Ô Õ¯ñ¯º

ìä ÜÅä¢

Ôð Õ¯ÂÆ åðÃçÅ ÃÆ¢ÇÂà ÃÅð¶ Ã ç½ðÅé ì§çÆÁź

ðÅÜ î§åðÆ êðéÆå Õ½ð éÅñ ÇçµñÆ ÇòÖ¶ ×µñìÅå

êzåÅê ǧçð ÇÃ§Ø å¶ éòçÆê ÇÃ§Ø ÃÇé¼ÚðòÅð 鱧 Ú§âÆ×ó· ÇòµÚ ÁÅêäÆ çÅÃåź ðäÅÀ°ºç¶ ԯ¶

î°ó Õ¶ ÁŶ Ôé¢ À°é·Åº ñÂÆ íÅò¶º ÇÂÔ éòź

ÇÂé·Åº ç¶ ç°µÖ çÆ ÕÔÅäÆ çÆ ô°ð±ÁÅå AA

çÅ íÅð ÕÅëÆ Øà Ç×ÁÅ¢ éòçÆê å¶ êzåÅê ǧçð

ÕÆåÆ¢ êÇðòÅð Õź×ðÃ ç¶ Üéðñ ÃÕµåð ðÅÔ°ñ

Üéî ÔË, êð À°Ô ÁÅêä¶ éÅñ ìÆå¶ AA îÔÆÇéÁź

ÁêÌËñ, B@A@ 鱧 À°ç¯º Ô¯ÂÆ Ü篺 ïîÅñÆ Ãî°§çðÆ

é¶ çµÇÃÁÅ, ÒÃÅⶠÜÔÅ÷ ç¶ îÅñÕ ÕËêàé ¶.

ןèÆ é±§ òÆ Çîñ¶¢ ÇÂà 寺 Á×ñ¶ Ççé âÅÕ±Áź

Õ¯åòÅñ é¶ ÃÅⶠêÇðòÅðź éÅñ ÂÆî¶ñ Óå¶ Ã§êðÕ

éÅñ ýç¶ìÅ÷Æ ÇÃð¶ Úó·é çÆ ÜÅäÕÅðÆ Çîñ

ìäÅÂÆ ðµÇÖÁÅ å¶ B@ îÂÆ, B@A@ ÇòÚ À°Ô ÇçµñÆ

×ÂÆÍÓ H îÅðÚ, B@AA 鱧 ÕËêàé Õ¯åòÅñ å¶

ÇòÖ¶ ìðåÅéòÆ îÅÔðź éÅñ ÃÅⶠêÇðòÅðź 鱧

¶.ÁÅÂÆ. ÇçèìÅç ÇôÇê§× Á˺â îËðÆé é¶ Çëð½åÆ

Çîñ¶¢ À°Ô î°ó BF éò§ìð 鱧 ÇçµñÆ ×¶ å¶ ÃÅâ¶

âÅÕ±Áź å¼Õ êÔ°§ÚÅ ÇçµåÆ¢ ÇÂà 寺 Á×ñ¶ Ççé

êÇðòÅðź 鱧 Ô½ºÃñÅ ÇçµåÅ¢Ó

ì§çÆÁź 鱧 ÛµÇâÁÅ Ç×ÁÅ å¶ À°ç¯º å¼Õ ÜÔÅ÷

ÁËÕï±êÌËôð Áå¶ ç¶ÃÆ çòÅÂÆÁ» ðÅÔƺ ÇÂñÅÜ AYURVEID VIAGRA EASIER AND LONGER ERACTION

* ÁËÕï±êÌËôð * éÅóÆ å¿åð (ÇðëñËÕÃÅñ¯÷Æ) ÁÅï°ðòËÇçÕ (ç¶ÃÆ ÇÂñÅÜ)

* ÇÃð çðç (îÅÂÆ×ð¶é ÔËμâ¶Õ) * ÚîóÆ ð¯× * ܯó» çÅ çðç * ׯDzâÁ» å¶ î¯ÇãÁ» çÅ çðç * Õì÷ * Õ¿é çðç

* ñ¼Õ çðç (ìËÕ ê¶é) * Áñð÷Æ * ÃÅÔ çîÅ * é÷ñÅ-÷¹ÕÅî

À°é·Åº çµÇÃÁÅ, Ò”âÅÕ±Áź é¶ ì§çÆÁź 鱧 îËÃ

ÁëðÆÕÅéÅ ÇòÚ ÇìÜñÆ éÔƺ ÃÆ¢ ì§çÆÁź 鱧

ð±î å¶ é¶òÆ׶ôé ÇìzÜ ÇòÚ î°ð×ÆÁź òź×

ÇÂÕ ÇÂåÅñòÆ ÜÔÅ÷ ðÅÔƺ À°æ¯º ÕµÇãÁÅ å¶ î×ð¯º

å±ÇóÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ÇìîÅð ñÂÆ âÅÕàð åź ç±ð

ÇÂÕ Ô¯ð îÅñ òÅÔÕ ÜÔÅ÷ ðÅÔƺ À°Ô íÅðå 갵ܶ¢

Ô¯ð Üæ¶çÅð òÆ ÁÅêäÆ ÁÅåîÅ çÆ ÁÅòÅ÷ ùäé : îÅé

âÅ. ðÛêÅñ ÇÃ³Ø Çæ³ç

îðç» Á½ðå» ç¶ ×¹êå ð¯×, ÇâêðËÐôé (îÅéÇÃÕ ð¯×) Ü» Ô¯ð ÇÕö òÆ êÌÕÅð çÆ Õ¯ÂÆ ÇìîÅðÆ Ô¯ò¶ å» âÅ. ðÛêÅñ ÇÃ³Ø Çæ³ç éÅñ ÿêðÕ Õð¯

Õ¯àÕê±ðÅ- Ç×ÁÅéÆ ìñò³å ÇÃ³Ø é§ç×ó· ò»× ܶÕð ç±Ü¶ åÖå» ç¶ Üæ¶çÅð» é¶ òÆ ÁÅêäÆ ÷îÆð çÆ ÁÅòÅ÷ ù ùÇäÁÅ Ô°³çÅ å» Õ½î ù Á¼Ü çðê¶ô ÁÅ ðÔÆÁ» ò¼âÆÁ» î¹ôÕñ» çÅ ÃÅÔîäÅ éÅ ÕðéÅ ê˺çÅÍ ÁÅåîÅ çÆ ÁÅòÅ÷ ùä Õ¶ øËÃñÅ Õðé òÅñÆÁ» ôõÃÆÁå» ç¶ ðÅÔ ÓÚ éÅ å» ÕçÆ Õ¯ÂÆ ð°ÕÅòà Öó·Æ Ô°³çÆ ÔË Áå¶ éÅ ÔÆ ÁÇÜÔÆÁ» ôõÃÆÁå» ù ÇÕö åð·» çÆ ôðÇî³ç×Æ Þ¼ñäÆ ê˺çÆ ÔËÍ ÇÂé·»

ÇÂà ÁËâ éÅñ Çå¿é ÇÕåÅì» çÅ êËÕ¶Ü

ÇòÚÅð» çÅ êÌ×àÅòÅ ÁÕÅñÆ çñ (Á) ç¶ êÌèÅé Ã. ÇÃîðéÜÆå ÇÃ³Ø îÅé é¶ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ìÅð¶

$50+Shipping & Handling ÇÜà çÆ ðË×Èñð ÕÆîå $75+S&H ÔË,

ÇóØ, ìÅìŠù³çð ÇÃ³Ø ÜÆ Çí³âð»òÅñ¶, ìÅìÅ ×°ðìÚé ÇóØ, ìÅìÅ ÕðåÅð ÇÃ³Ø Áå¶ ÜðéËñ ÇóØ

âÅÕ ðÅÔƺ êÌÅêå Õð ÃÕç¶ Ô¯Í

ÁÅêä¶ âÅÕàð ÁÅê ìä¯

Ç×ÁÅéÆ ìñò¿å ÇÃ³Ø é§ç×ó· òñ¯º ñ¶ Ãà˺â çÆ êÌô¿ÃÅ ÕðÇçÁ» ÕÆåÅÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ìÅìÅ çÆê õÅñÃÅ Çí³âð»òÅÇñÁÅ é¶ ÇÃ¼Ö Õ½î ù îÔÅé ÇòðÅÃå ÇçåÆ êð À°é·» ç¶ êÇðòÅðÕ ÜÆÁ» ÇÜò¶º ÜÃìÆð ÇÃ³Ø ð¯â¶, íÅÂÆ îéÜÆå ÇÃ³Ø ÁÅÇç é¶ À°Ã îÔÅé ÇòðÅÃå ù ÇìñÕ°ñ éÔƺ ûÇíÁÅÍ ç¹ÇéÁÅòÆ ÃòÅðæ» ÓÚ À°ñÞ Õ¶ ðÇÔ ×Â¶Í Õ°Þ ôõÃÆÁå» À°Ô Ô°³çÆÁ» Ôé, ܯ îð Õ¶ òÆ ÃçÅ ñÂÆ Ç÷³çÅ ðÇÔ³çÆÁ» Ôé Áå¶ Õ°Þ À°Ô Ô°³çÆÁ» Ôé ܯ ÃðÆðÕ å½ð Óå¶ Ç÷¿çÅ Ô¹¿ç¶ ԯ¶ òÆ îÇðÁ» ç¶ ìðÅìð Ô°³çÆÁ» ÔéÍ

Õ¯ðà ÕðÕ¶ ÁËÕï±êÌËôð ç¶ÃÆ ÇÂñÅÜ Çò¼Ú ÇüÇÖÁå Ô¯ò¯Í ÇÂÔ ÇÕåÅì» ÖðÆç¯, êó·¯ å¶ Õ°çðåÆ åðÆÕ¶ éÅñ ÇìîÅðÆÁ» 寺 Û°àÕÅðÅ êÅúÍ For more Information:

SARA’S SIMPLY DRIVING SCHOOL

ÁËÕï±êÌËôð Áå¶ éÅóÆå¿åð ÇÕåÅì» êó· Õ¶ ÁÅêäÆ ÇìîÅðÆ çÅ ÇÂñÅÜ ÁÅê Õð ÃÕç¶ Ô¯Í

We teach in Punjabi, Hindi, Urdu, Desi, Chinese

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯

Dr. Rachhpal Singh Thind

Cell:604-825-7429 Tel:604-543-8078

* We provide one on one defensive driving training to the new learner students. * We provide pick up and drop off service from home or office. * We will introduce with very highly driving techniques to safe drive your daily driving.

ÁÃÄ éò¶º ÁŶ ÕÅð ÚÅñÕ» ù À°é·» çÆ ì¯ñÆ Çò¼Ú ×¼âÆ ÚñÅÀ°äÅ ÇÃÖÅÀ°ºç¶ Ô»Í * ÃÅⶠêÅà ñ¶âÆ âðÅÇÂòð dzÃàð¼Õð òÆ ÔéÍ

12095-90 Ave. Surrey, BC Canada V3V 1B6

Tel: 425-466-1859/253-282-2116

Email: satnamthind@gmail.com website: www.drrachhpalthind.com

Email: mpanagdriving@yahoo.com

A Caring Team.....

TUKWILA DENTAL DENTURE & IMPLANT CENTER

General Dentisty For All Ages New Patients & Emergenies Welcome Reline/Repairs Done Same Day Dental Lab on Premises

e Crowns e Bridges e Dentures e Implants

Foster Golf Course

e Treatment of Gum Disease e Fillings e Sealants e Root Canals

Harchand Singh

e Laser Dentistry e Oral Surgery e Cosmetic Dentistry

A beautiful dental office close to Southcenter & Golf Course

Ph: 206-431-0953 www.DrHarchandSinghDDS.com

D.D.S., P.S. & Associates OPEN Mon-Fri 9am-6pm 13955-Interurban Ave. S. Tukwila, WA 98168

(Fellow & Master Academy of General Dentistry) • Varinderjit Thind, DDS • Abraham Abramov, LD • Ajwant Goraya, DDS


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 05

î¯çÆ òð׶ ÇÃÁÅÃåçÅé ç¶ô çÆ Â¶ÕåÅ å¶ ÁÖ³âåÅ ñÂÆ õåðÅ : ê¿Ú êzèÅéÆ øåÇÔ×ó· ÃÅÇÔì : ×° Ü ðÅå ç¶ ÇÂÕ

ÁÅÀ°ä 寺 ìÅÁç î¯çÆ ù Ô°ä å°ð³å ÁÅêä¶

ÕðÕ¶ ÁÃñÆ ç¯ôÆÁ» ù ìÚÅ ðÔÆ ÔËÍ À°Õå ÇòÚÅð

ù ÃÚÅÂÆ å¯º ÜÅäȳ ÕðòÅ ðÔ¶ ÔéÍ ÃîÞ½åÅ

ÁÅÂÆ.êÆ.ÁËÃ. ÁÇèÕÅðÆ Ã³ÜÆò í¼à òñ¯º ùêðÆî

ÁÅÔ°ç¶ å¯º ÁÃåÆëÅ ç¶ ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Ü¶ À°Ô

ê¶ô ÕðÇçÁ» ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ê³Ú êzèÅéÆ ç¶

ÁËÕÃêzËÃ å¶ îÃÇÜç» Çò¼Ú ԯ¶ èîÅÇÕÁ» Çò¼Ú

Õ¯ðà ÇòÚ çÅÇÂð ÔñøéÅî¶ éÅñ ëðòðÆ B@@B

ÁÇÜÔÅ éÔƺ ÕðçÅ å» Õ¶ºçð ÃðÕÅð çÅ øð÷

ÃÕ¼åð Üéðñ íÅÂÆ ÔðêÅñ ÇÃ³Ø ÚÆîÅ å¶

ÇÂé·» ñ¯Õ» çÆ Ü»Ú Çò¼Ú ܰච¶.àÆ.ÁËÃ. î¹ÖÆ

Çò¼Ú ԯ¶ î¹ÃÇñî Õåñ¶ÁÅî Çò¼Ú ÃÈì¶ ç¶ î¹¼Ö

ìäçÅ ÔË ÇÕ å°ð³å ×°ÜðÅå ÃðÕÅð ù í³× Õð¶Í

ÜÃòÆð ÇÃ³Ø Ö³â±ð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î¯çÆ òð׶

Ô¶î³å ÕðÕð¶ ù ÇÕà åð·» î¹³ìÂÆ Ôîñ¶ çÆ ÁÅó

î³åðÆ éÇð³çð î¯çÆ çÆ í±ÇîÕÅ Ö¹¼ñ· Õ¶ ÃÅÔîä¶

éÔƺ å» Õ¶ºçð ÃðÕÅð òÆ ÇÂé·» ç¯ô» 寺 î¹Õå

ÇÃÁÅÃåçÅé ÇÂéÃÅë ç¶ ÕÅåñ Áå¶ ç¶ô çÆ

Ô¶á ôÔÆç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÂÃçÅ Ö¹ñÅÃÅ òÆ ÇÂÕ

ÁÅÀ°ä 寺 ìÅÁç Ô°ä î¯çÆ Óå¶ òÆ ×¯èðÅ Õ»â ç¶

éÔƺ Ô¯ò¶×Æ ÇÕ À°Ô Áêä¶ ÁëÃð» òñ¯º ÁçÅñå»

¶ÕåÅ å¶ ÁÖ³âåÅ ÕÂÆ õåðÅ ÔéÍ À°é·» ÇÕÔÅ

ÇðàÅÇÂðâ ê¹Çñà ÁëÃð ÁËÃ. ÁËî. î¹ôÇðë é¶

ÕÔ¶ Ü»ç¶ ç¯ôÆÁ» ò»× ÔÆ î¹¼ÕçîÅ ÚñÅ Õ¶ Ã÷Å

Çò¼Ú Çç¼å¶ ׶ ÔñøéÅÇîÁ» å¶ À°é·» òñ¯º Ü»Ú

ÇÕ ÇÂà ÔñëÆÁÅ ÇìÁÅé ÇòÚ ê¶ô å¼æ Ãê¼ôà

ÁÅêäÆ ÇÕåÅì TÔÈ ÇÕñâ ÕðÕð¶ U Çò¼ Ú

Çç¼åÆ ÜÅäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÇÂÔ Ö¹ñÅÃÅ ÃÅÔîä¶

àÆî» ù Çç¼åÆ ×ÂÆ ÜÅäÕÅðÆ ù é÷ð-Á³çÅ÷

Õðç¶ Ôé ÇÕ ç¶ô ç¶ Ãî¹¼Ú¶ ÇÃÃàî Óå¶ ÇÕà åð·»

ÕðÇçÁ» ç¼ÇÃÁÅ ÔË ÇÕ ÇÔ³çÈòÅçÆÁ» ù ìÚÅÀ°ä

ôzî¯ äÆ Õî¶àÆ Õ½î ìÚÅÀ°ä ñÂÆ Ø¼à, ÃðÕÅð ìÚÅÀ°ä ñÂÆ ò¼è Õ¿î Õð ðÔÆ ÔË- íÅÂÆ çñÜÆå ÇóØ

Õ¼àó ÇÔ³çÈòÅçÆ Ã¯Ú ÕÅì÷ Ô¯ Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ ÃzÆ í¼à

ñÂÆ ÇÕò¶º À°é·» ç¶ ÕÅÇðÁ» ìÅð¶ ÃÔÆ ÇçôÅ ò¼ñ

é¶ Ç¼毺 å¼Õ ç¯ô ñ×Ŷ Ôé ÇÕ Çòô¶ô Ü»Ú àÆî

ÜÅ ðÔÆÁ» ܻڻ ù ÇÂÕ å¯º çÈÜÆ Ü»Ú Â¶Ü³ÃÆ ù

é¶ î¯çÆ ù ìÚÅÀ°ä å¶ Ã¼Ú Û°êÅÀ°ä ñÂÆ ÇÕò¶º

ýºÇêÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ×¯èðÅ Õ»â

À°Ã (í¼à) òñ¯º Çç¼åÆ ×ÂÆ Ö¹ëÆÁÅ ÜÅäÕÅðÆ ù

çÆ òÆ Ü¶ ÇÂîÅéçÅðÆ éÅñ Ü»Ú ÕðòÅÂÆ ÜÅò¶

é÷ð Á³çÅ÷ Õðé ç¶ éÅñ-éÅñ ÁëÃð» Óå¶ çìÅÁ

å» ÇÂà Çê¼Û¶ òÆ ÇÂé·» ñ¯Õ» çÆ ÔÆ ôîÈñÆÁå

êÅÇÂÁÅ ÃÆÍ

ÃÅÔîä¶ ÁÅ ÁÅò¶×ÆÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ î¹ÃñîÅé»

ñ°ÇèÁÅäÅ- ê³Ú êzèÅéÆ ç¶ Ú¶ÁðîËé çñÜÆå ÇÃ³Ø Çì¼àÈ é÷ðì³ç Á³ÇîzåÃð ܶñ· ù ÁËÃ.Õ¶. Áð¯óÅ çÆ ÁçÅñå ÇòÚ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÜæ¶ À°é·» çÆ Á×ñÆ ê¶ôÆ E îÂÆ Áå¶ I îÂÆ êÅÂÆ ×ÂÆ ÔËÍ ê¶ôÆ

À°Õå ÁÅ×ÈÁ» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ¼àó

çÅ Õåñ¶ÁÅî Õðé ñÂÆ ÔÆ ÇÂà ÕÅð¶ ù Á³÷Åî

í°×åä 寺 ìÅÁç ïÈæ ÁÕÅñÆ çñ Çç¼ñÆ ê³ÜÅì ÇÂÕÅÂÆ ç¶ êzèÅé

ÇÔ³çÈòÅçÆ ç¶ô ç¶ ã»Ú¶ çÆÁ» Üó·» å¼Õ ëËñ Ú¹¼Õ¶

Çç¼åÅ Ç×ÁÅ å» Ü¯ AIHD ò»× ÔÆ ÇÔ³çÈ ê¼åÅ

×°ðçÆê ÇÃ³Ø ×¯ôÅ, ÔðÇçÁÅñ ÇÃ³Ø Áîé, ÜÃòÆð ÇÃ³Ø Ö³â±ð ê³Ú

ÔéÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ Ú³×¶ óնå Ôé ÇÕ Õ°Þ

Ö¶â Õ¶ ðÅÜüåÅ Óå¶ ÕÅì÷ Ô¯ÇÂÁÅ ÜÅò¶Í

êzèÅéÆ é¶ íÅÂÆ Çì¼àÈ éÅñ î¹ñÅÕÅå ÕÆåÆÍ ÇÂà î½Õ¶ ê¼åðÕÅð» éÅñ

ÇÂîÅéçÅð ê¹Çñà ÁëÃð Á¼×¶ ÁÅ Õ¶ ç¶ô ç¶ ñ¯Õ»

×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» íÅÂÆ çñÜÆå ÇÃ³Ø Çì¼àÈ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Çüֻ çÆ Çî³éÆ êÅðñÆî˺à òܯº ÜÅäÆ Ü»çÆ ô¯ÌîäÆ Õî¶àÆ çÅ Õ³î ÇüÖÆ çÅ êzÚÅð Áå¶ êzÃÅð ÕðéÅ ÔË êð Á¼Ü ôz¯îäÆ Õî¶àÆ é±¿ ÇÃ¼Ö Õ½î ù ìÚÅÀ°ä çÆ Ø¼à å¶ ÃðÕÅð ù ìÚÅÀ°ä çÆ ò¼è ÇÚ³åÅ é÷ð ÁÅÀ°ºçÆ ÔËÍ íÅÂÆ çñÜÆå ÇóØ

íÅÂÆ Çì¼àÈ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇêÛñ¶ Ã ÇòÚ òÆ é±ðîÇÔñƶ ÃÅè ç¶

Ú¶ÇñÁ» òñ¯º ñ°ÇèÁÅäÅ Á³çð ÃîÅ×î ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÜà çÅ Çòð¯è ÇÃ¼Ö Ã³×å» é¶ ÕÆåÅ ÃÆÍ À°Ã Ã òÆ ê³æÕ ÁÖòÅÀ°ä òÅñÆ ê³ÜÅì ÃðÕÅð é¶ ÇÃ¼Ö Õ½î ç¶ Ü÷ìÅå çÆ êzòÅÔ ÕÆå¶ Çìé» ÔÆ ÁÅêäÆ ÃÇÔï¯×Æ êÅðàÆ íÅÜêŠ寺 âðÇçÁ» ÇÂÔ ÃîÅ×î ÕðòÅÇÂÁÅ ÃÆÍ ÃîÅ×î çÆ Çòð¯èåÅ ÕðÇçÁ» ÇÃ¼Ö íÅÂÆ çðôé ÇÃ³Ø ôÔÆç òÆ Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆÍ êð ÁÕÅñÆ ÃðÕÅð é¶ î¹ó ÁÇÜÔ¶ ÃîÅ×î çÆ ÇÂÜÅ÷å ç¶ Õ¶ Çüֻ ç¶ ÷õî» À°µêð ñÈä ÇÛóÕä çÅ Õ³î ÕÆåÅ ÔËÍ ÇÂà î½Õ¶ ×°ðçÆê ÇÃ³Ø ×¯ôÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ

VP Tax Service T e l : 2 0 6 - 4 4 4-4 40 7 * Tax Return (Personal or Business) * Punjabi & Hindi Translation * Passport & Immigration Photo * Immigration, Passport, Visa & Petition Papers. * Notary Public * Electronic Filing * Out of State Taxes * Fax Receive/Seend to Anywhere

ÇÜÔó¶ ÃîÅ×î ÇÕö Õ½î ç¶ Ü÷ìÅå éÅñ ÇÖñòÅó Õðç¶ Ô¯ä, ÃðÕÅð 鱿 À°é·» çÆ ÇÕö ÕÆîå Óå¶ òÆ

Located at KK Market, 23805, 104th Ave SE, Kent, WA 98031

ÇÂÜÅ÷å éÔƺ ç¶äÆ ÚÅÔÆçÆÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶Õð ÇÂà ÃîÅ×î éÅñ ÇÃ¼Ö Ã³×å íóÕçÆ ÔË Ü» Õ¯ÂÆ

Fax: 253-859-5556 Email: vptax@yahoo.com

“Bill” Sukhninder Mann

ÜÅéÆ îÅñÆ é°ÕÃÅé Ô°³çÅ ÔË å» À°Ã çÆ Ç÷³î¶òÅðÆ ÃÈìÅ ÃðÕÅð çÆ Ô¯ò¶×ÆÍ

ÃÕ±ñ ÁÅë îËâÆÃé

ÁËî. âÆ. Çâ×ðÆ êÌ× ¯ ðÅî Õ¼ñ· ñÂÆ, Á¼Ü ç¶ Ã¿ÃÅð ê¼èð ç¶ Çë÷ÆôÆÁé ìäÅ ðÔ¶ Ô»

îËâÆÕñ ï±éÆòðÇÃàÆ ÁÅë ÇÃñ¶ÃÆÁÅ Áå¶ îËâÆÕñ ï±éÆòðÇÃàÆ ÁÅë ¬ìÇñé ÇòÖ¶

* ï±ðêÆÁé îËâÆÕñ ï±éÆòðÇÃàÆÁź, ܯ ÇÕ ÇêÛñÆ Á¼èÆ ÃçÆ å¯º ÃæÅÇêå Áå¶ ÜÅäÆÁ» êÛÅäÆÁ» ÔéÍ ÁîðÆÕÅ ç¶ êÌî¹¼Ö îËâÆÕñ ÃÕ±ñ» ç¶ î¹ÕÅìñ¶ çÅ Á³×ð¶÷Æ Çò¼Ú ÕðÆÕ°ñîÍ ÇêÛñ¶ F@ ÃÅñ Çò¼Ú ÃÅⶠéÅñ Ãì¿Çèå ï±éÆòðÇÃàÆÁ» é¶ D@,@@@ 寺 ò¼è Çë÷ÆôÆÁé àð¶ºâ ÕÆå¶ ÔéÍ * ÔÅÂÆ ÃÕ±ñ Áå¶ ÕÅñÜ ×ðËÜȶà ç¯ò» ñÂÆ ê̯×ðÅî * ðòÅÇÂåÆ ï±ðêÆÁé åð÷ çÆ êó·ÅÂÆ ñÂÆ Û¯àÆÁ» ÕñÅÃ»Í òèÆÁÅ àð¶Çé§× Áå¶ åÜðìÅ ìäÅÀ°ä ñÂÆ À°μåî ÃÔÅÇÂåÅÍ * Õ˺êà Çò¼Ú ÔÆ ðÆÃðÚ ñÂÆ ì¶ÇîÃÅñ î½Õ¶ À°êñìè * ¶. ÃÆ. ÜÆ. ÁËî. ÃÆ. òñ¯º îé÷Èðô¹çÅ ÁîðÆÕÅ Áå¶ ï±ðê ç¶ ÔÃêåÅñ» Çò¼Ú ÕñÆéÆÕñ ð¯à¶ôé- ÕñðÕÇôê À°êñìè ÔËÍ * ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ å¶ ÇéÀ±ïÅðÕ Ãî¶å êÌî¹¼Ö Ãà¶à» ç¶ îËâÆÕñ ì¯ð⻠寺 îé÷Èðô¹çÅ ê̯×ðÅîÍ ÃÅⶠ×ðËÜȶà ÁîðÆÕÅ, ÕËé¶âÅ, ï±ðê Áå¶ ç¹éÆÁ» íð ÓÚ êÌËÕÇàà Õð ðÔ¶ ÔéÍ * Õ°ÁÅñÆëÅÂÆ Õðé òÅñ¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ñÂÆ êÌÅÂÆò¶à ì˺ջ Áå¶ ëËâðñ Õð÷Å ÃÕÆî ÁèÆé ÁÅðÇæÕ î¼çç òÆ À°êñìè ÔËÍ

Á¼Ü ÔÆ ëÅñ Ü» ÃêÇð¿× àðî» ñÂÆ ÁêñÅÂÆ Õð¯Í

Ô¯ê îËâÆÕñ dzÃàÆÇÚÀ±à ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ç¶ çð Óå¶ ÇÂ¼Õ Çéò¶ÕñÅ, ì¶ÇîÃÅñ î½ÕÅ êÌçÅé ÕðçÅ ÔËÍ ÇÂÔ ê̯×ðÅî ÃÅⶠéÅñ ܹóÆÁ» îËâÆÕñ ï±éÆòðÇÃàÆ ÁÅë ÇÃñ¶ÃÆÁÅ Áå¶ îËâÆÕñ ï±éÆòðÇÃàÆ ÁÅë ¬ìÇñé òñ¯º Çç¼å¶ Ü»ç¶ ÔéÍ Ô¯î îËâÆÕñ dzÃàÆÇÚÀ±à ç¶ ÁîðÆÕÅ Áå¶ Õ˺êà ÇòÚñ¶ ÃàÅë î˺ìð ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ç¶ ÇÃêñÅÂÆ Ã ç½ðÅé Ôð êÌÕÅð çÆ î¼çç ñÂÆ À°êñìè ÔéÍ

Hope Medical Institute 11835 Rock Landing Drive, Newport News, VA 23606 USA Phone: (757) 873-3333 Fax: (757) 873-6661 Email: admissions@hmi-edu.org

www.hopemedicalinstitute.org


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 06

ê³ÜÅì ÓÚ êÅäÆ çÅ Çâ¼× ÇðÔÅ ê¼èð õåð¶ çÆ Ø³àÆ ñ°ÇèÁÅäÅ- ê³Ü çÇðÁÅò» çÆ èðåÆ ê³ÜÅì

Çò¼Ú òÆ êÅäÆ çÆ ÕîÆ êËçÅ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË, ÇÂÔ

Áܶ òÆ éŠóíñ¶ å» ìÈç ³ -ìÈç ³ ù åðû׶

Õ°Þ òÆ éÔƺ óòÅðç¶Í

ñ¯ó å» Ô°ä ÇÂà ׼ñ çÆ ÔË ÇÕ ÃîÅÜ

ÇÕö é¶ Õç¶ òÆ Ã¹êé¶ ÓÚ éÔƺ ÃÆ Ã¯ÇÚÁÅÍ ÇÜÃ

ÕêÈðæñÅ Ç÷Çñ·Á» Á³çð êÅäÆ çÅ ê¼èð GF

ÇÕÀ°ºÇÕ ÃðÕÅð é¶ Ö¶åÆ ñÂÆ ÇÕÃÅé» ù ÇìÜñÆ

Á³çð Õ°çðåÆ Ãð¯å» ù óíÅñä Ãì³èÆ Ú¶åéÅ

å¶÷Æ éÅñ ÃÈì¶ Á³çð ÷îÆéÆ êÅäÆ çÅ ê¼èð ÕÂÆ

Ã˺àÆîÆàð êzåÆ ÃÅñ çÆ çð éÅñ ԶỠÜÅ ÇðÔÅ

å» î¹øå Çç¼åÆ Ô¯ÂÆ ÔË, êð êÅäÆ ç¶ ÇðÚÅðÇܳ×

êËçÅ ÕÆåÆ ÜÅò¶ Áå¶ êzËÕàÆÕñ (ÁîñÆ) å½ð Óå¶

ë¹¼à éÆò» ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, À°Ã 寺 å» ÇÂÔÆ Ã³Õ¶å

ÔËÍ

ñÂÆ Õ¯ÂÆ ÃÕÆî éÔƺ ÔË Áå¶ éÅ ÔÆ ÜÅ×ðÈÕåÅ

Õ³î ÕÆåÅ ÜÅò¶, éÅ ÇÕ Ôð Õ³î ÔÆ ÃðÕÅð» À°êð

Çîñ ðÔ¶ Ôé ÇÕ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Ã ÓÚ ×³íÆð

ÇÂö åð·» Çëð¯÷ê¹ð Ç÷ñ·¶ ÓÚ AE Ã˺àÆîÆàð

êËçÅ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ ÇÂÃ

Û¼â

Ú¹ä½åÆÁ» çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êË ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÂÔ

êzåÆ ÃÅñ, ìÇá§âÅ Ç÷ñ·¶ ÓÚ BE Ã˺àÆîÆàð êzåÆ

çÅ ÇÂÕ ÕÅðé ÇÂÔ òÆ ÔË ÇÕ

ÇòÇ×ÁÅéÆÁ» çÅ ÇÂÔ òÆ

òÆ ÔÅñÅå ìä ÃÕç¶ Ôé ÇÕ êÆä òÅñ¶ êÅäÆ çÆ

ÃÅñ Áå¶ ð¯êó, Ô°ÇôÁÅðê¹ð å¶ ×°ðçÅÃê¹ð

Õ°çðåÆ Ã¯ÇîÁ» ù ÁÅêä¶ Ô¼æƺ

ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Ãî¹¼Ú¶ ê³ÜÅì

ìȳç-ìȳç ù åðÃäÅ êò¶Í

Ç÷Çñ·Á» Á³çð êÅäÆ çÅ ê¼èð CE Ã˺àÆîÆàð êzåÆ

åìÅÔ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË Áå¶

Á³çð éòÆÁ» ìä ðÔÆÁ»

ê³ÜÅì Ö¶åÆìÅóÆ ïÈéÆòðÇÃàÆ ç¶

ÃÅñ Çâ¼× ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ î¹ÕåÃð å¶

òèçÆ ÁÅìÅçÆ î¹åÅìÕ Õ¯ÂÆ

ÇðÔÅÇÂôÆ ÕÅñ½éÆÁ» Á³çð

ÇòÇ×ÁÅéÆÁ» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà Ã Ãí 寺

ëðÆçÕ¯à Ç÷ñ·¶ öî çÆ îÅð Ô¶á ÔéÍ êÅäÆ çÆ

á¯Ã ï¯ÜéÅ éÔƺ ÔËÍ Ôð Ã

ð¶ é òÅàð ÔÅðòË Ã Çà³ ×

׳íÆð ÃÇæåÆ î¯×Å Áå¶ Ã³×ðÈð Ç÷Çñ·Á» ÁèÆé

Ãî¼ÇÃÁÅ ç¶ êzî¹¼Ö ÕÅðé ìÅð¶ ÇòÇ×ÁÅéÆÁ» çÅ

íðòƺ ìÅðô À°êð Çéðíð

ÇÃÃàî ÷ðÈðÆ Õð ç¶ä éÅñ

êËºç¶ ÇÂñÅÇÕÁ» Á³çð ìäÆ Ô¯ÂÆ ÔË, ÇÜ¼æ¶ ÇÕ êÅäÆ

ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÷îÆé ÓÚ¯º Á³é·¶òÅÔ êÅäÆ Õ¼ÇãÁÅ

ðÇÔäÅ òÆ áÆÕ éÔƺ, ìñÇÕ

êÅäÆ çÆ Ãî¼ÇÃÁŠ寺

çÅ ê¼èð A@@ ë¹¼à 寺 òÆ Ô¶á» ÚñÅ Ç×ÁÅ ÔË å¶

ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, êð ÷îÆé ÓÚ êÅäÆ êÅÀ°ä

êÅäÆ çÆ ì¼Úå ÇÕà ã³× éÅñ

Çé÷Åå Çîñ ÃÕçÆ ÔËÍ Ö¶åÆ

ÇÂÔ Çâ¼×äÅ òÆ Çéð³åð ÜÅðÆ ÔËÍ åÅ÷Å ÃÇæåÆ

(ÇðÚÅðÇܳ×) ç¶ î¹¼ç¶ Óå¶ Õ¯ÂÆ òÆ òð× ×³íÆð

ò¼è 寺 ò¼è Ô¯ ÃÕçÆ ÔË, òÅñÆ

îÅÇÔð» Áé°ÃÅð Þ¯é¶ çÆ

Áé°ÃÅð ñ°ÇèÁÅäÅ, ó×ðÈð, î¯×Å, Üñ§èð å¶

éÔƺ ÔËÍ ÇÂà çÆ ÇîÃÅñ ÃÅⶠÃÅÇðÁ» ÃÅÔîä¶ ÔË,

éÆåÆ ÁêäÅÀ°ä çÆ ñ¯ó ÔËÍ

ÇìÜÅÂÆ çÅ Ãî» A@ ÜÈé 寺

êÅäÆ ç¶ éÆò¶º Ô¯ ðÔ¶

Õðé éÅñ êÅäÆ çÆ ì¼Úå

ê¼èð ìÅð¶ ì¹¼èÆÜÆòÆ òð× çÅ

Ô¯ÂÆ ÔËÍ ÇÂé·» îÅÇÔð» é¶

ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ êÅäÆ å¯º Çìé»

ÇÂÔ òÆ Ã¹ÞÅÁ Çç¼åÅ ÔË ÇÕ

Õ¯ÂÆ òÆ îé°¼ÖÆ ÜÆò ÇÜÀ°ºçÅ

ÇÜé· » ÇÂñÅÇÕÁ» Á³ ç ð

The Voice of Sikh Nation

Çç¼åÅ

ÜÅò¶Í

Punjabi Weekly Newspaper-International Inc.

éÔƺ ðÇÔ ÃÕçÅÍ ÇÂÃ ç¶ ìÅòÜÈç êÅäÆ ù ÇòÁðæ

êÅäÆ çÅ ê¼èð Çâ¼× ÇðÔÅ ÔË, À°æ¶ ÕäÕ-Þ¯é¶ çÆ

HEAD OFFICE: #6-7743-128th Street Surrey, BC, V3W 4E6, Canada

×òÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ì¹¼èÆÜÆòÆ òð× çÅ ÕÇÔäÅ

ÇìÜÅÂÆ Õðé çÆ ìÜŶ î¼ÕÆ, çÅñ» å¶ Ã¯ÇÂÁÅìÆé

Tel: (604) 590-6397 Fax: (604) 591-6397

ÔË ÇÕ ÁÃƺ èðåÆ ÇçòÃ, êÅäÆ Ççòà å¶

çÅ À°åêÅçé ÕÆåÅ ÜÅò¶ å» ÇÂà óÕà ÓÚ¯º

òÅåÅòðé Ççòà îéÅ Õ¶ Õ¶òñ å¶ Õ¶òñ îôÔÈðÆ

À°íÇðÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÂÔ å» ÔÆ Ã³íò ÔË, ܶ

Ö¼à ðÔ¶ Ô», ÜçÇÕ ÁÃñÆÁå ÓÚ òÅåÅòðé çÅ

ÇÕÃÅéÆ ù ëÃñ» ç¶ òÅÜì íÅÁ ÇîñäÍ

Email: cknewsgroup@telus.net

www.cknewsgroup.com

Issue Date: Apr. 27/2011 General Manager Chief of Editorial Board S. Satinderpal Singh

Dr. Amarjit Singh, Washington DC

Editor

Designer

Gurpreet Singh Sahota

Bhupinder Kaur & Sarbjit Kaur Hundal

ðÆÁñ ÁÃà¶à çÆÁ» ÃÅðÆÁ» ÷ðÈðå» ñÂÆ íð¯Ã¶ï¯× éÅî

Call our representatives for paper distribution or for advertising in your area

Canada Vancouver Area

Seattle

Call for Advertisment G. S. Pandher Ph. (604) 999-4097 Prabhsharanbir Singh Ph. 778-878-5001

Ph: 425-533-6405 Raman Singh

Calgary

California Harjit Singh

Cell : (661) 201-5894

Edmonton

New York

Karnail Singh Ph. (780) 721-4820 Ranjit S. Powar Ph. (780) 695-6595 Baljit S. Sahota Ph. (780) 504-3194

Jasbir Singh Res.: (718) 478-0624 Cell: (347) 563-0532 Ranjit Singh Ph: (516) 561-4290

Washington, DC Dr. Amarjit Singh Tel: (202) 637-9210 Fax: (202) 637-9211 Email: k_affairs@yahoo.com

International Standards Publication's Agreement #390194 The Charhdi Kala Punjabi Weekly Newspaper is printed and published every Wednesday in Canada & US by Charhdi Kala Punjabi Weekly Newspaper International Inc.

CHARHDI KALA

For U.S. Mailing Charhdi Kala ISSN No. 001224 Published Weekly Subscription Per Year $150.00

CONTACTS

(CALIFORNIA EDITION) CALIFORNIA SUB OFFICE: PO BOX 43015 Bakersfield, CA 93384 Ph: 661-201-5894 or 817-739-2952 email: cknewspaper@yahoo.com Harjit Singh Dhaliwal Parminder S. Sanghera Balwinderpal Singh Dilbag Bangar Jagjit Singh Bains Manjinderpal Singh Hardip Singh Hayer Hardip Singh Virdi Johnpal Singh Ravinder Singh Grewal Amarjeet S. Dhillon Dallas

Cell: 206-371-0072

Web Site Designer

Call for Advertisement Prabhsharanbir Singh Ph. 778-878-5001 Namjit Singh Randhawa Ph. (403) 568-0264

Web Site: www.khalistan-affairs.org

Raman Singh

United States

US-Edition Charhdi Kala US-Edition Charhdi Kala Bay Area Fresno Orange City/LA LA/Southern Valley Houston Indianapolis Bay Area Sacramento/Yubacity Metro Area

Resident Editor Manager Reporter/sales Reporter/sales Distributor/Sale Reporter/Sales Reporter/Sales Reporter/Sales Distributer/Sales Distributor/Sales Sales

661-201-5894 817-739-2952 510-676-8406 559-940-2500 562-881-7430 818-268-3213 281-221-6520 310-801-8801 510-586-5153 530-933-0056 972-375-8628

California Office Associates: Nirmal Singh Oregon Kulwant Singh Khehra Tarlochan Singh Sohal Paramjit Singh Dhaliwal Dharminder Singh (Danny) Kuljit Singh Nijjar Ravider Singh Dhaliwal

Residential & Commercial Specialist

ܶÕð Øð, ÷îÆé ÜÅÇÂçÅç, Ô¯àñ, î¯àñ, ×Ëà Ãà¶ôé Ü» ÇÕö òÆ êÌÕÅð çÅ ÇìÜéà ñËäÅ Ü» ò¶ÚäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ å» Á¼Ü ÔÆ ðîé ÇÃ³Ø éÅñ ÿêðÕ Õð¯Í

Email: ramansingh@lreteam.com

Áá™≈á „ÙÁ◊¥“ÒÁÕ∑ ∑‹ËÁá∑

Áá™≈á „ÙÁ◊¥“ÒÕË $Ã „⁄ Ã⁄Çù ŒË•ù Á’◊Ê⁄Ë•ù ŒÊ ß‹Ê¡ ∑ËÃÊ ¡ùŒÊ „Ò ¡Ù “aÊÀË «⁄˜ª, Áø˜≈Ê, ‡⁄Ê’, ◊ÒÕ«Ùá ∑⁄Ò∑, ÷¢ª, •çË◊, «Ù«, ÷Ș∑Ë, á‡ Œ ≈Ë∑-ªÙ‹Ë•ù ¡ù „Ù⁄ Á∑‚ flË Á∑‚◊ ŒÊ á‡Ê ∑⁄Œ „ÙÀ ©„áù ŒÊ ß‹Ê¡ ∑⁄Œ „ù˚ π⁄Ê’ „Ù∞ ªÈ⁄Œ, ÁŒ‹ Œ flÊ‹fl ’¢Œ „Ù ª∞ „ÙÀ˚ ªΔË∞ ŒÊ ‚“Ò‡‹ ß‹Ê¡ áÊ‹ ߘ∑ „ÖÃ $ø ¶⁄Ê◊ ¶©bŒÊ „Ò˚ Á‚⁄ Áfl˜ø ‚Ù⁄Êß‚‚, ±ª¬Ë◊Ê ¡ù Á‚∑⁄Ë „Ùfl Ãù ‚“Ò‡‹ ≈⁄Ë≈◊Òb≈ áÊ‹ Áâá ÁŒáù $ø ΔË∑ ∑⁄Œ „ù˚ á◊⁄ŒË ‚“Ò‡‹ ߘ∑ „ÖÃ $ø ΔË∑˚ Á‹fl⁄ ŒË π⁄Ê’Ë, ◊Í¢„ $Ã ¿Ê®•ù ¡ù Á∑˜‹, ≈ıb‚‹, •‹‚⁄, ’flÊ‚Ë⁄, •‹⁄¡Ë, ‚Ê®á‚, „Ê® •Ã ‹Û• ’‹˜« “aÒ‡⁄, “≈ ªÒ‚, ¿ÊÃË $ø ¡‹á ¶ÁŒ˚ •‚c 25 ‚Ê‹ Ø∑ ∑˜Œ flœÊ ÁŒ¢Œ „ù˚ ‡Íª⁄, ◊Ù≈Ê“Ê, ‚≈⁄Ò‚, Á«“⁄Ò‡á, ±bª¡Êß≈Ë, ◊Ê®ª⁄á, ¶⁄Õ⁄Ê®≈‚, ∑‹Ô‚≈⁄Ù‹, •œ⁄¢ª •Ã „⁄ ߘ∑ Á’◊Ê⁄Ë ¶ÁŒ ŒÊ ß‹Ê¡ ∑⁄Œ „ù˚ ‚Ù⁄Ê®‚ ŒÊ •‚Ëb ◊È∑¢◊‹ ß‹Ê¡ ∑⁄Œ „ù˚ ãÈ„Ê«Ë „⁄ ߘ∑ ª˜‹ •ã Á’◊Ê⁄Ë ªÈ“ã ⁄˜πË ¡ÊflªË˚ ª‹Û-∑Ú◊Ê (∑Ê‹Ê ◊Ûã˶) ŒÊ ß‹Ê¡ flË ∑⁄Œ „ù˚

áÛ≈-∑Òb‚⁄ •Ã ∞«¬ Œ ◊⁄ˬ ‚Ê« áÊ‹ ¬⁄Í⁄ ‚¢“⁄∑ ∑⁄á

«Ê. ‚¢ÃÙπ Á‚¢Ω ¡¢«Î

Dr. SANTOKH S. JANDU DHMS. ICAM

Ph: 604-597-5065 «Ê. ‚¢ÃÙπ Á‚¢Ω ¡¢«Î

Toll Free:1-866-597-5065 6992-142 Street, Surrey, BC V3W 5N3


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 07

ë§âź ìÅÞ¯º í×å ê±ðé ÇÃ§Ø Ú¶Áð ì§ç Á§ÇîzåÃð- Çê§×ñòÅó¶ ç¶ ìÅéÆ îðÔ±î

ÇÔÀ±îËÇéàÆÓ ç¶ Ö¯Ü ÕÅðÜ áÆÕ ã§× éÅñ éÔƺ

ÇÂà Ãì§è ÇòµÚ À°êÕ°ñêåÆ âÅ. ¶.ÁËÃ.

í×å ê±ðé ÇÃ§Ø ç¶ ÜÆòé Áå¶ À°é·Åº çÆÁź

Úµñ ðÔ¶ Áå¶ ÇêÛñ¶ F ÃÅñź 寺 ÇÂÔ Ö¯Ü ÕÅðÜ

ìðÅó é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Çê§×ñòÅóŠðÃÅÇÂàÆ òñ¯º

ÇéÃòÅðæ öòÅòź ìÅð¶ Ö¯Ü Õðé ñÂÆ ×°ð± éÅéÕ

ñ×ê× ì§ç ê¶ Ôé¢

í×å ê±ðé ÇÃ§Ø Ú¶Áð ç¶ Ö¯Ü ÕÅðÜź ìÅð¶ ÇÂÔ

ç¶ò ï±éÆòðÇÃàÆ ÇòÖ¶ B@@E ÇòµÚ ÃæÅêå ÕÆåÆ

ï±éÆòðÇÃàÆ òñ¯º BE ñµÖ ð°ê¶ ç¶ ë§âź

ð°ê¶ Üî·Åº ÕðòŶ ׶ Ãé¢ ÇÂà ðÕî 寺 ÁÅÀ°ä

×ÂÆ Ú¶Áð ç¶ Ö¯Ü ÕÅðÜź çÅ Õ§î ë§âź çÆ ØÅà

鱧 صà çÃÇçÁź Ö¯Ü ÕÅðÜ ÕðòÅÀ°ä 寺

òÅñ¶ ÇòÁÅÜ éÅñ Ö¯Ü ÕÅðÜ î°Õ§îñ ÕÆå¶ ÜÅä¶

ÕÅðé ÇÃð¶ éÔƺ Úó· ÃÇÕÁÅ¢ ÁÅñ ǧâÆÁÅ

ÁÃîðµæÅ êz×àÅÂÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ Çê§×ñòÅóÅ

Ãé êð ÇÂà ðÕî çÅ ÃÅñÅéÅ ÇòÁÅÜ ÇÃðë â¶ã

Çê§×ñòÅóÅ ÚËðÆà¶ìñ ðÃÅÇÂàÆ òñ¯º ÇÂà ڶÁð

ðÃÅÇÂàÆ é¶ ëËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ï±éÆòðÇÃàÆ Õ¯ñ¯º

ñµÖ ð°ê¶ ç¶ ÕðÆì ÔË, ÇÜà éÅñ Ö¯Ü ÕÅðÜ ñÂÆ

Ô¶á Ô¯ä òÅñ¶ Ö¯Ü ÕÅðÜź ñÂÆ Ççµå¶ ׶ BE

ÇÂÔ ðÕî òÅêà ñË Õ¶ ÇÂà 鱧 Çê§×ñòÅóÅ ÇòÖ¶

åËéÅå ÕÆå¶ ×¶ ÁÇèÁÅêÕź çÆ åéÖÅÔ ç¶äÅ

ñµÖ ð°ê¶ òÅêà ñËä î×𯺠ÇÂÔ Ú¶Áð ê±ðÆ åð·Åº

Úµñ ðÔ¶ îé°µÖåÅ çÆ íñÅÂÆ ç¶ ÕÅðÜź ñÂÆ

òÆ î°ôÕñ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ ÇÂÔ Ö¯Ü ÕÅðÜ é±§ ÇÃð¶

ì§ç Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢

òðÇåÁÅ ÜÅò¶¢ À°é·Åº ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ À°ê

ÚÅó·éÅ î°ôÕñ ÃÆ¢

ÔÅñ ÔÆ ÇòµÚ ×°ð± éÅéÕ ç¶ò ï±éÆòðÇÃàÆ

Õ°ñêåÆ é±§ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÃÆ ÇÕ ÇÂÔ ðÕî

ç±Ü¶ êÅö âÅ. ǧçðÜÆå Õ½ð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ

çÆ ÇçâÆÕ¶à çÆ îÆÇà§× ÇòµÚ BE ñµÖ ð°ê¶ òÅêÃ

Çê§×ñòÅóŠ鱧 ÜñçÆ òÅêà Õð ÇçµåÆ ÜÅò¶¢

ÇÂà ڶÁð Ô¶á Ô°ä å¼Õ ÇÃðë B-C ÃËîÆéÅð ÔÆ

ç¶ä ìÅð¶ ëËÃñÅ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇçâÆÕ¶à é¶ ÇÂÔ

ÇçâÆÕ¶à çÆ ÇÂÕµåðåÅ ÇòµÚ î˺ìðź é¶ ÇÂÔ ðÕî

ÕðòŶ ׶ Ãé¢ Ô°ä çÃæÅ òñ¯º ÁÅêä¶ êµèð

ëËÃñÅ ÁÅñ ǧâÆÁÅ Çê§×ñòÅóÅ ÚËðÆà¶ìñ

òÅêà Õðé çÅ Ãîðæé ÕÆåÅ ÃÆ¢ ÇÂÃ î°¼ç¶ Óå¶

Óå¶ Çê§×ñòÅóÅ ÇòµÚ ÔÆ í×å ê±ðé ÇÃ§Ø ç¶

ï±éÆòðÇÃàÆ é±§ ÁÅêä¶ êµèð Óå¶ Õ°Þ ÁÅðÇæÕ

ðÃÅÇÂàÆ çÆ êzèÅé âÅ. ǧçðÜÆå Õ½ð òñ¯º G

ÕÅîðà Áå¶ Çì÷éËà ÇòíÅ× ç¶ âÅ. ÜÆ.ÁËÃ.

ÜÆòé Áå¶ ÇéôÕÅî öòÅòź ìÅð¶ Ö¯Ü ÕÅðÜ

îçç î°ÔµÂÆÁÅ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÃÆ¢ ÇÂÔ Ú¶Áð

ëðòðÆ B@AA 鱧 ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ À°êÕ°ñêåÆ

íµñÅ é¶ ÇÂÔ ðÕî Çê§×ñòÅóŠ鱧 å°ð§å òÅêÃ

ÕðòÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ×°ð± éÅéÕ

ÃæÅêå Õðé çÅ ëËÃñÅ B@@D ÇòµÚ í×å ÜÆ ç¶

âÅ. ¶.ÁËÃ. ìðÅó 鱧 ÇñÖ¶ êµåð ç¶ ÁÅèÅð Óå¶

ç¶ä çÆ ÔîÅÇÂå ÕÆåÆ ÃÆ¢ À°é·Åº ÇÂÔ òÆ çñÆñ

ç¶ò ï±éÆòðÇÃàÆ ×°ð± ÃÅÇÔì çÆÁź ÇÃÇÖÁÅòź

Üéî Ççòà çÆ ôåÅìçÆ î½Õ¶ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ À°Ã

ÕÆåÅ ÔË¢ âÅ. ǧçðÜÆå Õ½ð é¶ ÇñÇÖÁÅ ÃÆ ÇÕ

ÇçµåÆ ÃÆ ÇÕ îé°µÖåÅ çÆ íñÅÂÆ Õðé òÅñÆ

鱧 êzÚÅðä ç¶ î§åò éÅñ Ô¯ºç ÇòµÚ ÁÅÂÆ ÃÆ

ò¶ñ¶ ç¶ À°ê Õ°ñêåÆ âÅ. ÁËÃ.êÆ. ÇÃ§Ø éÅñ

ï±éÆòðÇÃàÆ ÇòµÚ ÃæÅêå Òí×å ê±ðé ÇçØ

ÇÂà çÃæŠ寺 Ö¯Ü ÕÅðÜź ñÂÆ ÇÂÔ ðÕî ñËäÆ

Áå¶ í×å ê±ðé ÇÃ§Ø òÆ ×°ð± éÅéÕ ç¶ò ç¶

ÃñÅÔ îôòðÅ ÕðÕ¶ Ö¯Ü ÕÅðÜź òÅÃå¶ BE ñµÖ

Ú¶Áð ÁÅë ÃàµâÆ÷ ÇÂé ÃËñëñËà ÃðÇòà ÁÅë

ÔÆ éÔƺ ÚÅÔÆçÆ ÃÆ¢

ëñÃë¶ é±§ î§éä òÅÇñÁź ÇòÚ¯º Ãé¢ ÇÂà ñÂÆ

ð°ê¶ Üî·Åº ÕðòŶ ׶ Ãé¢

ÁÅà¯, Ô¯î, ÇìÜéà dzô¯ð˺à ñÂÆ òèÆÁÅ Õòð¶÷ Óå¶ òèÆÁÅ ð¶à ñËä ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯

Tax Service Associates Personal Taxes: $30 Tax Filing (Personal and Business) Passport and Visa Forms Green Card Forms Affidavits of Support Power of Attorney

Harmohan SS.. Dhaliw al Dhaliwal

Forms: $20 Translation and Interpretation All types of Letters Notary Public Photo Camera Traffic Ticket

AJ Singh @ 206-697-3039

Áfl⁄È∑ „ÙÁ◊¥“ÒÁÕ∑, •ÿÈ⁄flÒÁŒ∑, „⁄’‹ ∑¢‚‹≈‡á

Á¡˜Õ ÃÏ‚Ëb „⁄ Ã⁄Çù ŒË¶b ’Ë◊Ê⁄˶b ŒÊ ˜‹Ë’π· ß‹Ê¡ Á’áÊ Á∑‚ ‚Ê®«ßçÒ∑≈ Œ ’„Èà „Ë flÊÁ¬’ ⁄≈ Ã ∑⁄flÊ ‚∑Œ „Ù „Ê®/‹Û• ’‹˜« “a‡Ò ⁄ (High/Low Blood Pressure), Á«“⁄Ò‡á (Depression), ‚≈⁄Ò‚˜ (Stress), ±bª¬Ê®≈Ë (Anxiety),•¢Ã»Ë•ù ŒË Œ⁄Œ (Colitis)ŒÊ 24 Ω¢≈ •¢Œ⁄ ª⁄¢≈Ë ‡ÈŒÊ ß‹Ê¡ •Ã ∑‹Ô‚≈⁄ı‹ (Cholestrol)ŒÊ “˜∑Ê (Permanent) ß‹Ê¡ * ÁŒ◊ÊªË ⁄Ùª ¡Êb “a‡Êá˶b (Mental Ailments) * •˜œ Á‚⁄ ŒÊ Œ⁄Œ * Œ¢ŒÊb ŒÊ Œ⁄Œ * “≈ Œ⁄Œ * ‚¢ªa„ÀË * ’˜Áø•ù ŒË „⁄ “a∑Ê⁄ ŒË Á’◊Ê⁄Ë ŒÊ ß‹Ê¡ * ◊⁄Œù •Ã ¡áÊáË•ù Œ ªÈ“à ⁄Ùªù ŒÊ ß‹Ê¡ * ’flÊ‚Ë⁄ (Pile) * ªÈ⁄Œ ŒË “˜Õ⁄Ë 3 ÁŒáù Áfl˜ø ª⁄¢≈Ë‡ÈŒÊ ∫Ã◊ áÛ≈: Á∑‚ flË „Ù⁄ Á’◊Ê⁄Ë ¡Êb Ã∑‹Ëç Œ ß‹Ê¡ ‹® çÙá ⁄Ê„Ëb ¡ÊÀ∑Ê⁄Ë ‹©

Off: (604)507-1125 Cell: 604-783-0056

í×å êÈðé ÇóØ

Insurance Agent singh Insurance Agency Inc.

* Auto * Home * Business * Life

Harmohan S. Dhaliwal

10706-SE 224th PL Kent WA 98031, Cell: 425-328-6005

Ph: 253-373-1737

Fax: 253-373-1623

msingh@farmersagent.com


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 08

dzàðéËôéñ á¼× ìÅìÅ çñÜÆå ÇÃ³Ø ÇôÕÅׯ òÅñ¶ ò¼ñº¯ ÁîðÆÕÆ å¶ íÅðåÆ ÁçÅñå éÅñ ÕÆåÆ è¯Ö¶ òÅñÆ ÕÅðòÅÂÆ çÆ Ü»Ú Ç³àðê¯ñ 寺 ÕðòÅÂÆ ÜÅò¶- ôzî ¯ äÆ ÖÅñÃÅ ê³ÚÅÇÂå Çå³é ÇòÁÅÔ ÕðòÅÀ°ä òÅñÅ ÇôÕÅׯ òÅñÅ ìÅìÅ Ö¹ç ÇÃ¼Ö ðÇÔå îÇðÁÅçÅ å¶ ÇÃè»å» çÆÁ» è¼ÜÆÁ» À°âÅÀ°ä ÓÚ î¯ÔðÆ- íÅÂÆ ÚðéÜÆå ÇÃ³Ø ÖÅñÃÅ ñ°ÇèÁÅäÅ- ôz¯îäÆ ÖÅñÃÅ

ñÂÆ ÁÅêäÆ Áð÷Æ çÅÇÂð ÕÆåÆÍ êð

ê³ÚÅÇÂå (ðÇÜ.) ç¶ êzî¹¼Ö ÁÅ×È íÅÂÆ

ÁâÆôéñ ÇÃòñ Ü¼Ü ìñÅÚ½ð é¶

ÚðéÜÆå ÇÃ³Ø ÖÅñÃÅ Áå¶ À°é·» ç¶

@C.@E.B@@D ù åñÅÕ ñÂÆ ÇÂ¼Õ åðëÅ

ÃÅæÆÁ» é¶ Ç³ à ðéË ô éñ á¼ × ìÅìÅ

å½ð å¶ çÅÇÂð ÕÆåÆ ×ÂÆ Áð÷Æ ù êÈðÆ

çñÜÆå ÇÃ³Ø ÇôÕÅׯ òÅñ¶ ù ÁÅêäÅ

åð·» ÖÅÇðÜ Õð Çç¼åÅÍ êð ÇÂÃç¶ ìÅòÜÈç

÷¯ðçÅð ÇéôÅéÅ ìäÅÀ°ºÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» ÇÕÔÅ

ÇôÕÅׯ òÅñ¶ ìÅì¶ é¶ ÁîðÆÕÆ ÁçÅñå

ÇÕ ôzÆ ÁÕÅñ åÖå ÃÅÇÔì 寺 ÜÅðÆ Ô¯ÂÆ

éÅñ è¯ÖÅèóÆ ÕðÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» À°æ¯º çÆ

ê³æ êzòÅÇéå ðÇÔå îÇðÁÅçÅ ç¶ î¹ÕÅìñ¶

ÁçÅñå Çò¼Ú ìÆìÆ ðÇî³çð Õ½ð Õ¯ñ¯º

ÁÅêä¶ å½ð å¶ ìäÅÂÆ Ô¯ÂÆ ÇÃ¼Ö ðÇÔå

ÁÅêä¶ å½ð å¶ ÇÂ¼Õ åðëÅ åñÅÕ ñË ÇñÁÅ

îÇðÁÅçÅ å¶ ÇÃèÅå» çÅ ÇÜ¼æ¶ À°Ô êzÚÅð

Áå¶ åñÅÕ Ã³ì³èÆ ÃÅð¶ ÕÅ×÷ ê¼åð À°Ô

Õð ÇðÔÅ ÔË, À°æ¶ éÅñ ÔÆ ÁÅêä¶ ÁÅêä¶

ÁÅêä¶ ìñÅÚ½ð ç¶ é¶ó¶ ÃÇæå ÖÅñÃÅ ëÅðî

å½ð å¶ ìäÅÂÆ Ô¯ÂÆ ÇÃ¼Ö ðÇÔå îÇðÁÅçÅ ô̯îäÆ ÖÅñÃÅ ê³ÚÅÇÂå ç¶ êÌî¹¼Ö ÁÅ×È íÅÂÆ ÚðéÜÆå ÇÃ³Ø ÖÅñÃÅ Áå¶ À°é·» ç¶ ÃÅæÆ Ç³àðéËôéñ á¼× ìÅìÅ çñÜÆå ÇÃ³Ø ÇôÕÅׯ ÔÅÀ±Ã ÇòÖ¶ í¶ÜçÅ ÇðÔÅÍ ÜçÇÕ ÁÃñ ù Ö¹ç ÁÅêä¶ êËð» æ¼ñ¶ ð¯ñä ÓÚ î¯ÔðÆ Ã¼ÚÅÂÆ å» ÇÂÔ ÔË ÇÕ ìÆìÆ ðÇî³çð Õ½ð òÅñ¶ òñ¯º ìÆìÆ ðÇî³çð Õ½ð, ÜÃêÅñ ÇÃ³Ø Áå¶ ñÖÇò¿çð Õ½ð éÅñ ÕðòŶ ׶ ÇòÁÅÔ» çÆÁ» ë¯à¯ ÕÅêÆÁ» å¶ çÃåÅò¶÷ ð¯ñ ÁçÅ Õð ÇðÔÅ ÔËÍ

À°ðë ÜÃìÆð Õ½ð ìñÅÚ½ð çÆ æ» ÇêÛñ¶

ê¼åðÕÅð» ù ÇçÖÅÀ°ºç¶ ԯ¶ Áå¶ Ãî¹¼Ú¶ ÃÕ˺âñ çÆ Ü»Ú Ç³àðê¯ñ 寺 ÕðòÅÀ°ä çÆ î³× Õðç¶ Ô¯Â¶

ñ° Ç èÁÅäÅ ÇòÖ¶ ê¼ å ðÕÅð» ç¶ Ãéî¹¼Ö ìÅìÅ çñÜÆå ÇÃ³Ø ÇôÕÅׯ òÅñ¶ ò¼ñ¯º ÁÅêä¶ å½ð å¶ ìäÅÂÆ ×ÂÆ ÇÃ¼Ö ðÇÔå îÇðÁÅçÅ çÆÁ» ÕÅêÆÁ» ù ÇçÖÅÀ°ºÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» íÅÂÆ ÖÅñÃÅ é¶ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÇÕ çÈÇÜÁ» ù ôzÆ ×°ðÈ ×z³æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ ÇòÚÅðèÅðÅ éÅñ ܯóé å¶

ABBY

ÁÕÅñ ê¹ðÖ çÆ ì³ç×Æ Õðé çÅ À°êç¶ô ç¶ä

Á³çð Ö¹ç ÇñÖçÅ ÔË ÇÕ ÇÕ ×°ðÈ ç¶ ÇÃ¼Ö ù ÇÕö

òÅñÅ ÁÖ½åÆ ìÅìÅ ÇÜ¼æ¶ Ö¹ç ÁÅêäÆ Üéî ê¼åðÆ

òÆ ×Ëð ÇÂÃåðÆ ò¼ñ îÅóÆ é÷ð éÅñ éÔƺ ç¶ÖäÅ

ìäÅ Õ¶ Õðî ջ⻠Çò¼Ú À°ñÇÞÁÅ ÇëðçÅ ÔË,

ÚÅÔÆçÅ Áå¶ éÅ ÔÆ ÇÃ¼Ö ù çÅÜ î³×äÅ å¶ åñÅÕ

À°æ¶ éÅñ ÔÆ ÁÅêäÆ ìäÅÂÆ Ô¯ÂÆ ÇÃ¼Ö ðÇÔå

ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Í êð ×÷ì çÆ ×¼ñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ

îÇðÁÅçÅ çÆ ê¹ÃåÕ ç¶ ê³éÅ é§ìð AA å¶ AC

ÁÅêäÆ ÔÆ ìäÅÂÆ Ô¯ÂÆ ðÇÔå îÇðÁÅçÅ å¶ ÇÃè»å» çÆÁ» è¼ÜÆÁ» ò¼â¶ ê¼èð å¶ Ö¹ç ÇêÛñ¶

Homeopathic & Herbal Clinic Ltd.

Áðö ç½ðÅé ìÅìÅ çñÜÆå ÇÃ³Ø ÇôÕÅׯ òÅñ¶ é¶

éÅîðçÆ, è»å, ùêéç¯ô, ÜñçÆ ÖñÅÃ, dzçðÆ çÅ Û¯àÅêé Ü» êåñÅêé, à¶ãÅêé, éû çÆ Õî÷¯ðÆ, ÇîñÅê 寺 éëðå, òÆðÜ çÅ êåñÅêé, Ãêðî çÆ ØÅà Ü» À°μÕÅ ÔÆ éÅ Ô¯ä ÁÅÇç çÅ åüñÆìÖô ÇÂñÅÜ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË, îðç» ñÂÆ îðçÅéÅ åÅÕå ܯ Ôð À°îð ÓÚ ÜÅçÈ ò»× ÁÃð Õð¶Í î»ÔòÅðÆ çðç éÅñ ÁÅò¶, î»ÔòÅðÆ ìÔ¹å Ç÷ÁÅçÅ, ì»Þêé, ÃÆéÅ òðèÕ çòÅÂÆ, ÇÚÔð¶ çÆÁ» ÛÅÂÆÁ», ÇÚ¿åÅ, ÇâêðËôé, éƺç éÅ ÁÅÀ°äÅ, ïÅçÅôå çÆ Õî÷¯ðÆ, ÇÃð çðç, ÃÅÂÆéÃ, ÁËñðÜÆ, Ôð åð·» çÅ ÚîóÆ ð¯×, ÕñËÃàð½ñ, ìñâ êÌËôð, æÅÂÆð½ÇÂâ, ôÈ×ð, ÔÅ÷îÅ ÖðÅì, å¶÷Åì çÅ ìäéÅ, ê¶à Çò¼Ú ÔòÅ íð¶, Õì÷, ìòÅÃÆð, ×¹ðÇçÁ» çÅ çðç Áå¶ êæðÆ, ܯó» çÅ çðç, Çê¼á çÅ çðç, òÅñ» çÅ Þ²óéÅ, òÅñ» çÅ Ã 寺 êÇÔñ» ÃëËç Ô¯äÅ, íÅð ØàÅÀ°ä Ü» òèÅÀ°äÅ ÁÅÇç Ü» Ô¯ð Õ¯ÂÆ òÆ ÇìîÅðÆ å¯º ê̶ôÅé Ô¯ å» ÃÅⶠéÅñ ÷ðÈð ÿêðÕ Õð¯Í

î¯àñ ÇôÕÅׯ ç¶ ÕîðÅ é§ìð E 寺 çñÜÆå ÇóØ

ôðÅì, â¯â¶, ÁëÆî, ÃîËÕ, Õ½ÕÆé, ÛâÅú Áå¶ Ç÷¿ç×Æ ìÚÅú ÇÂñÅÜ Ô¯ÇîúêËÇæÕ, ÇÂñËÕàð¯ Ô¯îÆúêËÇæÕ, ÁÅï°ðòËÇçÕ, ÁËÕ±êÌËôð Áå¶ ÚÅÂÆéÆ÷ çòÅÂÆÁ» éÅñ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË

www.herbalandhomeopathy.com ÁêÅdzàî˺à ìéÅÀ°ä ñÂÆ âÅ. Ü×ÜÆå ÇÃ³Ø ù ÕÅñ Õð¯ (Classical & Electro Homeopath)

Ph:416-301-6162

Open 7 Days a Week (10:00 am to 8:00 pm)

À°âÅÂÆÁ» Ôé, ÇÜÃçÅ ÇÜÀ°ºçÅ ÜÅ×çÅ ÃìÈå AG-AH éò³ìð (óé B@@E) çÆ ðÅå ù îÕÅ⯠ÇôÕÅׯ òÅñ¶ çÅ îÆéÅ ÇÃ³Ø éÅî çÆ ñóÕÆ ç¶ éÅñ ëó¶ ÜÅäÅ ÃÆÍ ÇÂà ç½ðÅé íÅÂÆ ÖÅñÃÅ é¶ ê¼åðÕÅð» ù Ãî¹¼Ú¶ ÃìÈå çÆÁ» ÕÅêÆÁ» ÇçÖÅÀ°ºÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂ¼æ¶ ÔÆ ì¼Ã éÔƺ ×°ðìÅäÆ ç¶ îÔ»òÅÕ Áé°ÃÅð ÒÒØð ÕÆ éÅÇð ÇåÁÅ×Ë Á³èÅÍÍ êð éÅðÆ ÇÃÀ° ØÅñË è³èÅÍÍU ù êÈðÆ åð·» éÕÅð Õ¶ À°Õå á¼× ìÅì¶ é¶ Ã³å» òÅñ¶ ìÅä¶ ù êÈðé ðÈê Çò¼Ú Õñ§ÇÕå ÕðÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» êÇÔñ» ê³ÜÅì Á³çð AIHE Çò¼Ú ×°ðîÇå çÆ èÅðéÆ å¶ ðÇÔå îÇðÁÅçÅ Çò¼Ú êðê¼Õ ðÇî³çð Õ½ð À°ðë ÜÃìÆð Õ½ð éÅñ ÁÅêäÅ ÇòÁÅÔ ÕðòÅÇÂÁÅÍ Çëð ÇôÕÅׯ ÇòÖ¶ ÜÅ Õ¶ ÜÃêÅñ Õ½ð å¶ Ô°ä ñÖÇò³çð Õ½ð (ÇéòÅÃÆ ìÔÅçð×ó· êÇàÁÅñÅ) ç¶ éÅñ ÇòÁÅÔ ÕðòÅÇÂÁÅÍ ÇÂÃç¶

7492 Magistrate Terrace,Mississauga, Ont.Canada

éÅñ ÔÆ ÁÅêäÆ êÇÔñÆ ÇòÁÅÔÆ Ô¯ÂÆ êåéÆ

å°Ãƺ çòÅÂÆ ç¹éÆÁ» ç¶ ÇÕö òÆ ÇԼö Çò¼Ú âÅÕ ðÅÔƺ î³×òÅ ÃÕç¶ Ô¯

ðÇî³çð Õ½ð Õ¯ñ¯º åñÅÕ ñËä ñÂÆ À°Õå ìÅì¶ é¶

Áá˜¡Ë øÙ≈

(Personal Injury) ŒÊ ◊ȶfl¬Ê PAINE EDMONDS LLP. Barrister & Solicitors

¡ ÃÏ„ÊÉ Á∑‚ ∑Ê⁄ „ÊŒ‚ $ø øÙ≈ù ‹˜ªË•ù „á, Ãù ÃÏ„ÊÉ ß˜∑ ‚Èø˜¡ •Ã ‚È‹√ „Ù∞ fl∑Ë‹ ŒË ‹Û» “ÒbŒË „Ò˚ ÃÏ„ÊÉ •Á¡„ fl∑Ë‹ ŒË ‹Û» „Ò ¡Ù ¶®. ‚Ë. ’Ë. ‚Ë. ∑‹Ó◊¬ Œ ◊Ê◊‹Ó $ø Áá“È¢á „Ùfl˚ ߘ∑ ±‚Ê fl∑Ë‹ ¡Ù ß„ ‚◊√ŒÊ „Ò Á∑ ß‚ ‚˜≈ ŒÊ ÃÏ„Ê«Ë ’Ê∑Ë Á¬¢ŒªË Ã ∑Ë •‚⁄ “Ò ‚∑ŒÊ „Ò •Ã ¡Ù ß‚ “Í⁄ ◊‚‹Ó É ß˜∑ “Ë» ⁄Á„à ∑¢◊ ’ÀÊ©À ŒË ‚◊⁄˜ÕÊ ⁄˜πŒÊ „Ùfl˚ ß‚ ∑¢◊ ‹® ÃÏ„ÊÉ ‚„Ë •Ã ì⁄’∑Ê⁄ fl∑Ë‹ “á ±«◊ıb«¬ ±‹. ±‹. “Ë. ÃÙb „Ë Á◊‹ÓªÊ˚

êÇÔñ» ð¯êó çÆ ëÅÃà àðËÕ ÁçÅñå Á³çð åñÅÕ

ÕÂÆ ÃÅñ» 寺 Õ¯áÆ é§ìð E@E, ë¶Ã -A, î¯ÔÅñÆ ÇòÖ¶ ðÇÔ ðÔÆ ÔË Áå¶ À°Ã ù ÇÂÕåðëÅ åñÅÕ ñËä óì³èÆ Õ¯ÂÆ ÜÅäÕÅðÆ òÆ éÔƺ ÔË Ü¯ ÇÕ ÇÃ¼è¶ ðÈê Çò¼Ú ÁîðÆÕÆ ÁçÅñå å¶ íÅðåÆ ÁçÅñå éÅñ ò¼âÆ è¯Ö¶ òÅñÆ ÕÅðòÅÂÆ ÔËÍ ÇÂà ç½ðÅé íÅÂÆ ÖÅñÃÅ é¶ Ãê¼ôà ðÈê Çò¼Ú ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ò¼â¶ ÃÕ˺âñ çÅ êðçÅ ëÅô Õðé ç¶ ñÂÆ ÇÜ¼æ¶ ÃÅâÆ Üæ¶ì³çÆ ç¶ î˺ìð» çÅ ÇÂ¼Õ òëç ÜñçÆ ÔÆ êzËà çÆ ÃÔÅÇÂåÅ éÅñ ìÅìÅ ÇôÕÅׯ òÅñ¶ çÆ êÇÔñÆ êåéÆ ìÆìÆ ðÇî³çð Õ½ð ù Çîñ¶×Å Áå¶ éÅñ ÔÆ ÁîðÆÕÅ å¶ íÅðå ÃðÕÅð ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» 寺 ÷¯ðçÅð ÁêÆñ Õð»×¶ ÇÕ è¯ÖÅèóÆ ç¶ ÇÂà ò¼â¶ ÃÕ˺âñ çÆ Ü»Ú Ç³àðê¯ñ 寺 ÕðòÅÂÆ ÜÅò¶Í À°æ¶ éÅñ ÔÆ ÃÅâÆ Üæ¶ì³çÆ ÃîÈÔ ê³æÕ Üæ¶ì³çÆÁ» ç¶ Çé¼Ø¶ ÃÇÔï¯× ç¶ éÅñ ìÅìÅ ÇôÕÅׯ ò¼ñ¯º ÕÆåÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» ñ×ÅåÅð á¼×ÆÁ» å¶ ×°ðîÇå ðÇÔå îÇðÁÅçÅ çÆÁ» À°âÅÂÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» è¼ÜÆÁ» çÅ Ãî¹¼ÚÅ ÇÚ¼áÅ ÜñçÆ ÔÆ ôzÆ ÁÕÅñ åÖå ÃÅÇÔì ç¶ î¹¼Ö Üæ¶çÅð ù ê¶ô Õð¶×Æ Áå¶ ÷¯ðçÅð î³× Õð¶×Æ ÇÕ ÁÖ½åÆ ÇôÕÅׯ òÅñ¶ ìÅì¶ ò¼ñ¯º êŶ ׶ ÞÈᶠóåÆ ìÅä¶ òÅñ¶ éÕÅì çÅ ÁÃñÆ ÇÚÔðŠó×å» ç¶ ÃÅÔîä¶ ê¶ô ÕÆåÅ ÜÅò¶Í ÇÂà î½Õ¶ Óå¶ À°é·» ç¶ éÅñ íÅÂÆ Ü°Ç׳çð ÇÃ³Ø ë½ÜÆ åðéåÅðé, ÔðÇò³çð ÇÃ³Ø ÔðƶòÅñ, íÅÂÆ îÇé§çð ÇÃ³Ø î¹ÕåÃð, íÅÂÆ í°Çê³çð ÇÃ³Ø ÇéîÅäÅ, íÅÂÆ îéÜÆå ÇÃ³Ø ÞìÅñ Ãî¶å ôz¯îäÆ ÖÅñÃÅ ê³ÚÅÇÂå ç¶ ÕÂÆ êzî¹¼Ö ÁÅ×È Çòô¶ô å½ð å¶ ÔÅ÷ð ÃéÍ

‹ÔÀ ‹® ߘ∑ ø¢ª fl∑Ë‹ ŒË ‹Û» „È¢ŒË „Ò “á ±«◊ıb«¬ ±‹. ±‹. “Ë. * * * *

’ÒÁ⁄‚≈⁄¬ ±b« ‚ÙÁ‹‚≈⁄¬ Á“¿‹Ó 50 ‚Ê‹ù ÃÙb •‚c ¶“ÀÓ ªÊ„∑ù É ©áÇù ŒÊ ‚÷ ÃÙb flœË¶ ◊ȶfl¬Ê ÁŒflÊ©À $ø ∑Ê◊ÿÊ’ ⁄„ „ù˚ ÃÏ„Ê«Ê ◊Ș…‹Ê ‚‹Ê„, ◊‡fl⁄Ê ‚Ê« áÊ‹ ◊ÈÖà „ÙflªÊ˚ ’‹Á∑ •‚c ©ŒÙb Ø∑ ÃÏ„Ê« ÃÙb ∑È√ øÊ⁄¡ á„c ∑⁄ùª ¡ŒÙb Ø∑ Á∑ ÃÏ„ÊÉ ◊ȶfl¬ ŒË ⁄∑◊ á„c Á◊‹ ¡ùŒË˚ ‚Ê« ∑Ù‹ “¢¡Ê’Ë ’Ù‹À flÊ‹Ê ‚≈ÊÖ ◊ı¡ÍŒ „Ò˚ “á ±«◊ıb«¬ ±‹. ±¤. “Ë. ŒË øÙÀ ÃÏ„Ê« ‹® çÊߌ◊¢Œ ‚Ê’Ã „ÙflªË˚

STEVE HERINGA TEL: (604) 683-1211 Suite No 1100-510 Burrard St., Vancouver, B.C. V6C 3A8


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 09

Ç×¼ÕÆ Õåñ Õ»â

Çêzà ³ î¼Õó Ãî¶å ô¼ÕÆ ç¯ôÆ E Ççé» ê¹Çñà Çðî»â Óå¶ Üñ§èð- ×°ðÕÆðå ÇÃ³Ø Ç×¼ÕÆ Õåñ Õ»â

ÇâêàÆ ÕÇîôéð ê¹Çñà Áð°äêÅñ ÇÃ³Ø é¶ ÇÂé·»

ÃÚç¶òÅ é¶ Ç×¼ÕÆ çÆ ÛÅåÆ Óå¶ åÅÇäÁÅ ÃÆÍ ÇÂÃ

ÖÇÔðÅ é¶ ÇÂÕ ÇìÁÅé ÇòÚ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ éô¶ ÓÚ

ÓÚ ÁÕÅñÆ ÇòèÅÇÂÕ ÃðìÜÆå ÇÃ³Ø î¼Õó ç¶

ÇòÚ¯º Çå³é» ç¶ ÁÃñÅ ñÅÇÂóà ð¼ç Õð Õðé ìÅð¶

Ô½ñéÅÕ ØàéÅ ÓÚ Ç×¼ÕÆ çÅ Çêz³Ã î¼Õó Ãî¶å

è¹¼å ÁÕÅñÆ Õ½ºÃñð ò¼ñ¯º é½ÜòÅé Ç×¼ÕÆ çÅ

Õ½ºÃñð íåÆܶ Çêz³Ã î¼Õó Ãî¶å ÚÅð¶ ÕÇæå ç¯ôÆÁ»

é¯Çàà òÆ ÜÅðÆ Õð Çç¼å¶ ÔéÍ

Çå³é Ô¯ð ÃÅæÆÁ» é¶ ÕÇæå å½ð Óå¶ Õåñ Õð

ôð·¶ÁÅî ׯñÆ îÅð Õ¶ Õåñ Õð ç¶äÅ ÇÂÔ ÃÅìå

Çç¼åÅ ÃÆÍ

ÕðçÅ ÔË ÇÕ ê³ÜÅì ÓÚ Áîé-ÕÅùé çÆ ÃÇæåÆ

ù ÁçÅñå é¶ E Ççé» ç¶ ê¹Çñà Çðî»â Óå¶ í¶Ü

ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð ê¹ÇñÃ é¶ ÚÅð¶ ç¯ôÆÁ»

Çç¼åÅ ÔËÍ ê¹ÇñÃ é¶ ÇâÀ±àÆ îËÇÜÃàð¶à ÁÜÆåêÅñ

ù æÅäÅ âòÆ÷é é§ìð F ÓÚ ì³ç Õð Çç¼åÅ ÔË å¶

Ç×¼ÕÆ Ã¶Ö¯º ç¶ ÔîÅÇÂåÆÁ» ò¼ñ¯º ê¹Çñà ù

ÇÕ³éÆ ìçåð Ô¯ Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Õ»×ðÃ

ÇÃ³Ø Õ¯ñ Áð÷Æ çÅÇÂð ÕðÕ¶ À°Õå ç¯ôÆÁ» çÅ

À°é·» Õ¯ñ¯º Ü»Ú ÁëÃð é¶ ê¹¼ÛÇ×¼Û ô°ðÈ Õð Çç¼åÆ

ÕÇæå ÕÅåñ» çÅ Çðî»â ñËä å¶ ÇÂéÃÅë ñÂÆ

ÇÜæ¶ ÇÂà ØàéÅ çÆ ÷¯ðçÅð ÇéÖ¶èÆ ÕðçÆ ÔË,

ê¹Çñà Çðî»â î³Ç×ÁÅ ÃÆÍ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ Ã¶Ö¯º

ÔËÍ ê¹Çñà ÃÈåð» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ î¹¼Ö å½ð Óå¶ ÇÂé·»

ñ¯Õ ò¼â¶ ê¼èð Óå¶ ôÇÔð ÇòÚ ÇÂÕ-çÈܶ ù ÁËÃ

À°æ¶ ÁÕÅñÆ ÇòèÅÇÂÕ ç¶ íåÆܶ Ãî¶å ÃÅð¶

×ð˺â Ô¯àñ ç¶ îÅñÕ ðÅÜìÆð ÇÃ³Ø Ã¶Ö¯º ç¶ ê¹¼åð

Õ¯ñ¯º Çðî»â ç½ðÅé ØàéÅ Ã òðå¶ ×¶ ç¯

ÁËî ÁËà í¶Ü Õ¶ î¼Õó» Çòð°¼è ÁÅêä¶ ×°¼Ã¶ çÅ

ç¯ôÆÁ» ù ÃÖå Ã÷Åò» ç¶ä çÆ î³× ÕðçÆ ÔËÍ

×°ðÕÆðå ÇÃ³Ø À°ðë Ç×¼ÕÆ çÅ Õåñ Õðé ç¶

ÇêÃå½ñ ìðÅîç ÕÆå¶ ÜÅä¶ ÔéÍ ÇÂÕ ÇêÃå½ñ

ÇÂ÷ÔÅð Õð ðÔ¶ ÔéÍ ÁËà ÁËî ÁËà ÓÚ ÇÕÔÅ ÜÅ

À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ åÅÕåòð ðÅÜéÆåÕ ×°³â¶

îÅîñ¶ ÇòÚ ÕÇæå ÚÅð¶ ç¯ôÆÁ» é¶ ô°¼ÕðòÅð ù

Çêz³Ã î¼Õó ò¼ñ¯º Çê¼á ÓÚ ×¯ñÆ îÅðé Ã òðÇåÁÅ

ÇðÔÅ ÔË ÇÕ ÁÃƺ ×°ðÕÆðå ö֯º ù ×°ÁÅ Ú¹¼Õ¶ Ô»,

ìÔ°å ÔÆ ÖåðéÅÕ ÁêðÅèÕ ÕÅðòÅÂÆÁ» ÇòÚ

ÁçÅñå ÇòÚ ÁÅåî Ãîðêä Õð Çç¼åÅ ÃÆÍ À°èð

Ç×ÁÅ ÃÆ å¶ çÈÜÅ ØàéÅ Ã Ãí 寺 êÇÔñ» óéÆ

êz³å± À°Ã ç¶ êÇðòÅð ù ÇÂéÃÅë ÇçòÅÀ°ä ñÂÆ

ôÅîñ ÔéÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ ç¯

òµâ¶ Øðź ç¶ ÕÅÇÕÁź çÅ ÃÆÖź ÇêµÛ¶ òÆ ðµÇÖÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÒÇÖÁÅñÓ

ÇÂÕÜ°¼à Ô¯ Õ¶ ê¹ÇñÃ ç¶ ÷¯ð Óå¶ ÁÅî ÁÅçîÆ å¶

ÇòèÅÇÂÕ î¯ Ô ä ñÅñ ì³ × Å å¶ ìñÅÚ½ ð å¯ º

ÇÃòñ ùÃÅÇÂàÆ çÆ ÁÅòÅ÷ çìÅÀ°ä òÅÇñÁ»

ÇòèÅÇÂÕ é§ç ñÅñ Õåñ նû çÅ ÃÅÔîäÅ Õð

Çòð°¼è ÁÅòÅ÷ ì¹ñ§ç ÕðƶÍ

ðÔ¶ Ôé, êð À°é·» çÆ ê¹ôå-êéÅÔÆ ê³ÜÅì ç¶ î¹¼Ö

À°èð Õ»×ðÃÆ ÇòèÅÇÂÕ Ã¹ÖêÅñ ÇóØ

î³åðÆ êzÕÅô ÇÃ³Ø ìÅçñ Õð ðÔ¶ ÔéÍ

Üñ§èð- Ç×µÕÆ Õåñ Õźâ ÓÚ ê°Çñà Çðîźâ ç½ðÅé æÅäÅ ÇâòÆ÷é é§ìð F çÆÁź ÃñÅÖź ÇêµÛ¶ ì§ç ôÇÔð ç¶ ÁÃð ðÃ±Ö òÅñ¶ ÚÅð¶ î°ñ÷îź 鱧 ê°Çñà òÅñ¶ ÕÇæå å½ð Óå¶ òÆ.ÁÅÂÆ.êÆ. ÃÔ±ñåź êzçÅé ÕðòÅ ðÔ¶ Ôé¢ ê°ÇñÃ ç¶ Á§çðñ¶ ñåðź 寺 ÇîñÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð ÇÂé·Åº Òòµâ¶ Øðź ç¶ ÕÅÇÕÁÅºÓ çÅ ÒÖÅà ÇÖÁÅñÓ ðµÖä çÆÁź ÔçÅÇÂåź ÇçµåÆÁź ×ÂÆÁź Ôé¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ î°µÖ î°ñ÷î ðÅî ÇÃîðé ÇÃ§Ø îµÕó À°ðë Çêz§Ã îµÕó òÅðâ é§ìð F@ 寺 ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ Õ½ºÃñð Ôé Áå¶ ôÇÔð ÓÚ Ô¯àñ òÆ ÚñÅ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂö åð·Åº î°ñ÷î ÜÃçÆê ÇÃ§Ø ÜµÃ± òÆ Ô¯àñ îÅñÕ çÅ ê°µåð ÔË¢ î°ñ÷î çéÆ ÃÚç¶òÅ òÕÆñ çÅ ê°µåð ÔË Áå¶ Çêz§Ã éð±ñÅ çÅ ÇÂñËÕàzÆÕñ çÅ ÕÅð¯ìÅð ÔË¢ ÇÂÔ ÚÅð¶ î°ñ÷î ÁÃð ðÃ±Ö òÅñ¶ Øðź éÅñ Ãì§è ðµÖç¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº ÚÅðź î°ñ÷îź é¶ ìÆå¶ ô°µÕðòÅð ñ×÷ðÆ ×µâÆÁź ÇòµÚ ÁÅ Õ¶ ÁÅåî Ãîðêä ÕÆåÅ¢ ñåðź Áé°ÃÅð Õð¯óêåÆ Øðź ç¶ ÇÂé·Åº ÒÕÅÇÕÁÅºÓ éÅñ æÅäÅ ÇâòÆ÷é é§ìð F ÇòµÚ Õ¯ÂÆ ÃÖåÆ éÔƺ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ Ãׯº ìó¶ ÁÅðÅî éÅñ ê°µÛÇ×µÛ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË å¶ À°é·Åº 鱧 Ú§×Å ÖÅäÅ å¶ î¯ìÅÂÆñ ë¯é ðäé å¶ Õðé çÆÁź ÃÔ±ñåź òÆ ÕÇæå å½ð Óå¶ Çîñ ðÔÆÁź Ôé¢ ÇÂà Ãì§èÆ Ü篺 ÜÅºÚ ÁëÃð ÃÕµåð ÇÃ§Ø éÅñ çêðÕ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ åź À°é·Åº òÆ.ÁÅÂÆ.êÆ. ÃÔ±ñåź Ççµå¶ ÜÅä çÆÁź ×µñź 鱧 Çéðî±ñ çµÇÃÁÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅðÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕÅ鱧é Áé°ÃÅð ÔÆ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ À°èð Çêz§Ã îµÕó çÅ Ç×µÕÆ Õåñ Õźâ ÇòµÚ ÕÇæå å½ð Óå¶ î°µÖ î°ñ÷î Ô¯ä ÕÅðé ÁÕÅñÆ ÇòèÅÇÂÕ ÃðìÜÆå ÇÃ§Ø îµÕó çÆÁź î°ôÕñź òèçÆÁź ÜÅ ðÔÆÁź Ôé¢ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ Á§ç𯺠ÔÆ ÃðìÜÆå ÇÃ§Ø îµÕó çÅ Çòð¯è å¶÷ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ êÅðàÆ ç¶ ÇÂµÕ èó¶ òµñ¯º ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ çÆ ÇàÕà Óå¶ ÇÜµå¶ Çêz§Ã îµÕó Çòð°µè êÅðàÆ êµèð Óå¶ ÃÖå ÕÅðòÅÂÆ Õðé ñÂÆ çìÅÁ êÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ çÆ Áé°ôÅÃéÆ Õî¶àÆ Õ¯ñ òÆ ÇÂÔ îÅîñÅ êÔ°§Ú Ú°µÕÅ ÔË¢ Ç÷ñ·Å ôÇÔðÆ ç¶ êzèÅé ×°ðÚðé ÇÃ§Ø Ú§éÆ çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ÃÅð¶ îÅîñ¶ 鱧 êÅðàÆ ÔÅÂÆ Õîźâ ÁÅê ç¶Ö ðÔÆ ÔË¢

Gr, jmIn jwiedwd, hotl, motl, gYs stySn jW iksy vI pRkwr dw ibjns KrIdx jW vycx leI BrosyXog nwm

Parminder Singh Bhatti Real Estate Specialist

Ph: 206-240-6269 e-mail: mahakjashan@gmail.com

ÁÅçîê°ð ÔñÕ¶ 寺 ÇòèÅÇÂÕ ÃðìÜÆå ÇÃ§Ø îµÕó çÅ ÔñÕÅ ÁÅçîê°ð ðÅÖòź Ô¯ä ÕÅðé À°Ô éò¶º ÇòèÅé ÃíÅ ÔñÕ¶ çÆ íÅñ ÇòµÚ Ôé¢ ÇòèÅÇÂÕ îµÕó Üñ§èð ÛÅÀ°äÆ å¶ Õê±ðæñÅ ÇòèÅé ÃíÅ ÔñÕ¶ ÇòµÚ ÷¯ð Á÷îÅÂÆ Õðé ÓÚ ñµ×¶ ԯ¶ Ôé¢ ç±Ü¶ êÅö ÇÂé·Åº ç¯ò¶º ÇòèÅé ÃíÅ ÔñÇÕÁź ç¶ çÅÁò¶çÅð îµÕó Çòð°µè ÇÂÕÜ°µà Ô¯ ׶ Ôé¢ ÃæÅéÕ ÃðÕÅðź ìÅð¶ î§åðÆ îé¯ð§Üé ÕÅñÆÁÅ, ÇÜé·Åº ç¶ ÇòèÅÇÂÕ ÃðìÜÆå ÇÃ§Ø îµÕó éÅñ¯º Ãì§è ðÖÅò¶º éÔƺ Ôé, å¶ êòé Õ°îÅð àÆ鱧 ÇîzåÕ ×°ðÕÆðå ÇÃ§Ø Ç×µÕÆ ç¶ Øð ÜÅ Õ¶ ç°µÖ êz×à ÕðÕ¶ ÁŶ Ôé¢ îµÕó ÔîÅÇÂåÆ ÁÅçîê°ð 寺 êòé Õ°îÅð àÆ鱧 çÅ Ö°µñ¶·ÁÅî Çòð¯è Õðç¶ ÁÅ ðÔ¶ Ôé¢

Skyline Properties, Inc. 606 120th Ave NE # D204 Bellevue, WA 98005 Ph: 425-455-2065 ext 4509 Ph: 253-520-3780 ext 6320 fax # 1-877-751-6064

Call me for BEST Berry Farm DEALS


Ç

Apr. 27-May 03/2011

ôÔÆç ÿå ÜðéËñ ÇÃ³Ø Çí¿âð»òÅñ¶

The Charhdi Kala 10

óêÅçÕÆ

À°ÔÆ Õñî» ìÔÅçð Ôé, ܯ îé°¼ÖÆ Ô¼Õ» Áå¶ Ã¼Ú Òå¶ êÇÔðÅ Çç³ç¶ ԯ¶ ÇéèóÕ Ô¯ Õ¶ ÇñÖçÆÁ» ÔéÍ

ÖÅñö çÆ ÇÃðÜäÅ ìéÅî ÜÅå-êÅå çÅ ëËñÅÁ ÇêÛñ¶ ÇçéÄ êÈð¶ ÿÃÅð Çò¼Ú òÃç¶ Çüֻ

Ãëð» çÅ ÃÅæÆ ìäÅÇÂÁÅ å¶ ÃÅðÆ ð¼ìÆ ìÅäÆ

òñ¯º ÖÅñö çÅ ÃÅÜéÅ Ççòà ìÔ¹å ÔÆ èÈî-

çÅ À°ÚÅðé, ×ÅÇÂé íÅÂÆ îðçÅé¶ çÆ ðìÅì

èÅî éÅñ îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ÕÂÆ Ü×·Å

éÅñ ×¹ðÈ éÅéÕ ÃÅÇÔì é¶ ÕÆåÅÍ ÁÅêäÆ

ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Ççé» ÓÚ îéÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ

êÇÔñÆ À°çÅÃÆ çÅ êóÅÁ íÅÂÆ ñÅñ¯ ÜÆ, ǼÕ

Ü×·Å Ü×·Å é×ð ÕÆðåé ռ㶠׶, èÅðÇîÕ

ÇÕðåÆ åðÖÅä ç¶ Øð ÕÆåÅ å¶ À°µÚÆ ÜÅå çÅ

çÆòÅé Ãܶ, Á³ÇîÌå ÿÚÅð ԯ¶, ܯ ÇÕ ìÔ¹å

îÅä Õðé òÅñ¶ îÇñÕ íÅׯ ç¶ îÅñ· êÈÇóÁ»

òèÆÁÅ ×¼ñ ÔËÍ ÇÂà ÇÂÇåÔÅÃÕ Ççé çÃò¶º

ù éÕÅð Õ¶, íÅÂÆ ñÅñ¯ çÆ Õ¯èð¶ çÆ ð¯àÆ ù

êÅåôÅÔ ×¹ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ é¶ ÖÅñö çÆ

òÇâÁÅÇÂÁÅÍ

ìÕÅñ, ÇÕðÅó, Ö¼åðÆ ÃçÅÂÆÍ

ùð¼ÇÖÁå ÃîÞä!

«ÔÅð, åðÖÅä, Ô¹å ÜÅå ÕîÆéÆ, ÛÆê¶, ÕñÅñ éÆÚé êË Ç´êÅ ÕÆéÆÍ ×¼¹Üð, ×òÅð, ÁÔÆð Õî÷Åå, Õ¿ì¯ÇÂ, ÃÈçé կǠêÈÛË éÅ ìÅåÍ ÞÆòð, éÅÂÆ, ð¯ó¶, عÇîÁÅð, ÃËäÆ, ùÇéÁÅð¶, ÚÈó¶, ÚÇîÁÅðÍ ÇÂé ×ðÆì ÇüÖä Õ¯ çï¯ êÅåôÅÔÆÍ

Õç¶ ÁÅé§çê¹ð ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ çÆòÅé Çò¼Ú ×¹ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÃÅÇÔì é¶ ÇÂ¼Õ ÇêÁÅñÅ Üñ çÆ î³× ÕÆåÆ ÃÆÍ ÇÂ¼Õ ÁîÆð÷Åç¶ é¶ Ü篺 Üñ ×¹ðÈ ÃÅÇÔì ù ÇñÁÅ Õ¶ Çç¼åÅ å» ×¹ðÈ ÃÅÇÔì çÆ ê¹¼Û ç¶ ÜòÅì Çò¼Ú ÇÕ À°Ã ç¶ Ô¼æ Õ±ñ¶ ÇÕò¶º Ôé, À°Ãé¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ î˺ Á¼Ü êÇÔñÆ òÅð ÇÂé·» Ô¼æ» éÅñ å°ÔÅù ÔÆ êÅäÆ ÇñÁÅ Õ¶

ÃÅÜéÅ ÕðÕ¶ ÜÅå-êÅå ç¶ Õ¯Ôó ù Ôî¶ôÅ

Á¼Ü ÖÅñÃÅ ê³æ ׿íÆðåÅ éÅñ ÇòÚÅð

ñÂÆ Öåî Õð Çç¼åÅ ÃÆ êð Áëïà ÇÕ ÁÃƺ

Õð¶ ÇÕ ×¹ðÈ éÅéÕ ù ÇêÁÅð¶ ÇÕðåÆ, çÇñå,

Á¼Ü ÃÅⶠòñ¯º ìðÅìðÆ çÅ ÃîÅÜÕ

ÃÅÇÔì é¶ êÅäÆ â¯ñ·ä çÅ Ô¹Õî Çç³ÇçÁ»

ÖÅñö çÅ Üéî Ççé å» ìÔ¹å À°åôÅÔ éÅñ

ÇéîÅä¶, ÇéåÅä¶ òð× ç¶ ñ¯Õ ò¼âÆ Ç×äåÆ

Ô¹¿×ÅðÅ éÅ Çîñä ÕðÕ¶ çÇñå òð×, ì¹¼è

ë¹ðîÅÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕ Ô¼æ å» ÇÕðå éÅñ ÔÆ

îéÅÀ°ºç¶ Ô» êð ÖÅñö ç¶ Üéî À°êð¿å ÜÅå-

Çò¼Ú ÃÅⶠèðî çÅ ÇÔ¼ÃÅ ÇÕÀ°º éÔƺ ìä ÃÕ¶?

èðî Ü» ÂÆÃÅÂÆ èðî ò¼ñ ê̶ðå Ô¯ ÇðÔÅ ÔËÍ

êÇò¼åð ìäç¶ ÔéÍ Á¼Ü ÇÂé·» ÇÕðå Õðé

êÅå ç¶ éô¶ ìÅð¶ Õ°Þ òÆ Ã¯Úç¶ Ü» Õðç¶ éÔƺÍ

ÇÔ³ç¹ÃåÅé çÅ çÇñå å¶ ê¼ÛÇóÁÅ òð×, ÇÜÃ

ç¶ô-Çòç¶ô ç¶ Á³çð ×¹ðÈ ðòÆçÅà î³çð Ü»

òÅÇñÁ» ñÂÆ ÁÃƺ ×¹ðç¹ÁÅÇðÁ» ç¶ çðòÅ÷¶

ÖÅñÃÅÂÆ ÃîÅÜ Á³çð ÜÅå-êÅå çÅ ÇÂÔ

ù ÇÕ ÇÃ¼Ö èðî Ãðì ûÞÆòÅñåÅ ç¶ ÁÅçðô

ÕìÆð ê³æÆÁ» çÆÁ» ò¼ÖðÆÁ» ÿÃæÅò» Ô¯ºç

ì¿ç ÕðÇçÁ» Ü» ܯÇóÁ» Çò¼Ú ìËáä çÅ Ô¹Õî

Õ¯Ôó ò¼âÆ ê¼èð Óå¶ ëËñ Õ¶ ÇòÁÅêÕ ð¯× ìä

éÅñ ÁÅêä¶ ÁÅê Çò¼Ú Ãî¯ ÃÕçÅ ÃÆ, ǼÕ

Çò¼Ú ÁÅ ðÔÆÁ» ÔéÍ ÕËé¶âÅ-ÁîðÆÕÅ Çò¼Ú

ÕðÇçÁ» ÕÆ ÇÂÔ éÔƺ ïÚç¶ ÇÕ ÇÂÀ°º ÕðÕ¶

Ú¹¼ÕÅ ÔËÍ

ò¼ÖðÆ Çèð ìä Õ¶ ìÌÅÔîäòÅç ç¶ ÜÈñ¶ ÓÚ¯º

ÔÆ ÇêÛñ¶ ÃÅñ» Çò¼Ú ÕÂÆ ðòÆçÅà î³çð Ô¯ºç

ÃÅⶠñÂÆ ×¹ðÈ ÃÅÇÔì ç¶ çðòÅ÷¶ ÃçÅ ñÂÆ

ÁÅ÷ÅçÆ ÔÅÃñ Õðé çÅ ïåé Õð ÇðÔÅ ÔËÍ

Çò¼Ú ÁÅ Ú¹¼Õ¶ ÔéÍ Õ°ðìÅéÆÁ» ç¶ Çêó Çò¼Ú

ì¿ç Ô¯ ÜÅä׶? ÕÆ ÁÃƺ ×¹ðÈ éÅéÕ ÃÅÇÔì ù

ÇÃ¼Ö ÃÕÅñð íÅÂÆ ×¹ðå¶Ü ÇóØ

ÇÂÔ ïÅç Õ𶺠ÔîðÆ ×¹ÇðÁÅÂÆÍ

Çç¼åÅ ÔËÍ î˺ ÕçÆ Õ¯ÂÆ Õ¿î éÔƺ ÕÆåÅÍ ×¹ðÈ

(ÃÅìÕÅ ÁÅÂÆ. ¶. ÁËÃ.) é¶ ÇÂ¼Õ òÅð êÇàÁÅñ¶

×¹ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÃÅÇÔì é¶, ×¹ðÈ éÅéÕ

çÇñå òð× ÇÃ¼Ö ÇÂÇåÔÅà Çò¼Ú Õç¶ òÆ Çê¼Û¶

íÅÂÆ îðçÅé¶ å¯º éÔƺ ÇòÛ¯ó ðÔ¶? ÕÆ ê³Ü»

Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ÇÂÕ¼á Çò¼Ú ì¯ñÇçÁ» ÇÕÔÅ, ÒÒ×Ëð

ÃÅÇÔì ç¶ ÁÅô¶ - ÒÚÅð òðä ÇÂÕ òðä

éÔƺ ÇðÔÅÍ íÅÂÆ ÜËåÅ ÜÆ (ÇÜÔó¶ Çê¼Û¯º Á³ÇîÌå

ÇêÁÅÇðÁ» çÅ êÌôÅç ò¿âÇçÁ» ÃÅù ÇÂÔ

ܼ໠Áå¶ Ü¼à» Çò¼Ú òè ÇðÔÅ êÅóÅ ÇÂæ¶ ôÆÁÅ

ÕðÅÇÂÁÅÓ ù î¹¼Ö ð¼Ö Õ¶ ֳⶠìÅචçÅ Á³ÇîÌå

ÛÕ Õ¶ íÅÂÆ ÜÆòé ÇÃ³Ø ìä Õ¶ ìÔÅçð ï¯è¶

ÇÖÁÅñ éÔƺ ÁÅÀ°ºçÅ ÇÕ ê³Ü» ÇêÁÅÇðÁ» çÆ

Áå¶ Ã¹¿éÆ î¹ÃñîÅé» òÅñÆ ÃÇæåÆ êËçÅ ÕðçÅ

ÛÕÅ Õ¶ ÃçÆò ðÈê Çò¼Ú ÁÕÅñ ê¹ðÖ çÆ ë½Ü-

ìä¶) é¶ ×¹ðÈ å¶× ìÔÅçð ÃÅÇÔì çÅ ÃÆÃ

Ü» ÖÅñÃÅ ê³æ çÆ éÆºÔ ÇÕà ÁÅèÅð Óå¶ ð¼ÖÆ

ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, ÇÜà éÅñ ÇÕ Õ½î çÅ íÇò¼Ö Öåî

ÖÅñÃÅ ê³æ çÆ ÇÃðÜäÅ ÕÆåÆÍ ìÌÅÔîäòÅçÆ

Ú»çéÆ Ú½ºÕ Çç¼ñÆ å¯º ÁÅé§çê¹ð ÃÅÇÔì ÇòÖ¶

×ÂÆ ÔË? ÕÆ éÆºÔ ù åìÅÔ ÕðÕ¶ Õ¯ÂÆ ÇÂîÅðå

Ô¯ ÜŶ×ÅÍ ÇêÛñ¶ ÃÅñ» Çò¼Ú Õ¯ÂÆ â¶ã ñ¼Ö

ÃîÅÜ òñ¯º Çç¼å¶ ׶ ÇØÌäå éÅò» å¶ ØàÆÁÅ

ÇñÁ»çÅ å¶ çîöô ÇêåŠ寺 Òð¿Øð¶à¶ ×¹ð Õ¶

Öó·Æ ðÇÔ ÃÕçÆ ÔË? ÕÆ Á¼Ü Á¼â-Á¼â ÜÅå»

ÇÃ¼Ö é½ÜòÅé ôÔÆç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ êð ÃÅâÆ

÷Åå» ç¶ ñ¶ìñ À°åÅð Õ¶ ÒÃðçÅðÆÓ ìÖôÆÍ

ì¶à¶Ó çÅ îÅä êÌÅêå ÕÆåÅÍ ÇÂé·» ×¹ðÈ ÇêÁÅð¶

ç¶ é» Óå¶ ìä ðÔ¶ ×¹ðç¹ÁÅð¶ å¶ Ã¹ÃÅÇÂàÆÁ»

ñÆâðÇôê é¶ Õç¶ òÆ ÇÂà êÅö éÔƺ ïÇÚÁÅÍÓ

ê³Ü» ÇêÁÅÇðÁ» çÆ Ú¯ÜîÂÆ Ú¯ä ÕðÕ¶ Á³ÇîÌå

ð¿×-ð¼ÇåÁ» é¶ ÚîÕ½ð çÆ ×ó·Æ Çò¼Ú íÅÂÆ

î¹¼ãñ¶ ÖÅñÃÅÂÆ ÇÃè»å çÆ ÔÆ Áò¼Ç×ÁÅ éÔƺ

íÅò¶º ÃÅⶠíÅÂÆ ×¹ðå¶Ü ÇÃ³Ø çÆ ðÅÜÃÆ Ã¯Ú

çÆ çÅå ìÖô Õ¶ ë¹ðîÅÇÂÁÅ - ÒÒÁ¼Ü 寺 å°ÔÅâÆ

ÿ×å ÇÃ³Ø ç¶ ðÈê Çò¼Ú ×¹ðÈ Õñ×Æèð çÆ

ÔË? ÕÆ Á¼Ü Á¼â-Á¼â ÁÖìÅð» Çò¼Ú Ûê ðÔ¶

éÅñ ñ¼Ö îåí¶ç Ô¯ä êð ÇÜà ÒÕ¯ÔóÓ ò¼ñ

Õ°ñ éÅÃ, Õðî éÅÃ, Ç´å éÅÃ, òðä éÅÃÍ

Ü×·Å Õñ×Æ-ê¯ôÅÕ êÌÅêå ÕÆåÆ Ü篺 ÇÕ ×¹ðÈ

ÒÇðôÇåÁ» çÆ î³×Ó ç¶ ÇÂôÇåÔÅð» Çò¼Ú ÁÃƺ

À°é·» é¶ ÇÂôÅðÅ ÕÆåÅ ÔË À°Ô ÃÅâÆ Õ½î çÆ

å°Ãƺ ÒÖÅñÃÅÓ Ô¯Í å°Ãƺ î¶ð¶ å¶ îÅåÅ ÃÅÇÔì

ÖÅñö çÆ ì¶éåÆ î³é Õ¶ ×¹ðÈ Õñ×Æèð é¶

Ò×¹ðÇüÖÓ éÅñ¯º ÇÕö ÖÅà ÜÅå ç¶ (íÅò¶º

èÅðÇîÕ, ÃîÅÇÜÕ, ðÅÜéÆåÕ Ã¯Ú å¶ ÔÅòÆ ÔË

Õ½ð ç¶ Ãê¹¼åð-Ãê¹¼åðÆÁ» Ô¯Í å°Ãƺ ÃÅð¶

ÚîÕ½ð çÆ ×ó·Æ Û¼âÆÍ íÅÂÆ Ã¿×å ÇÃ³Ø ÜÆ

ÕñÆéô¶òé ÔÆ) ⶠçÆ åñÅô éÔƺ Õðç¶?

å¶ ÇÂà çÆ Ãó»ç ù Ôð æ» å¶ îÇÔÃÈà ÕÆåÅ

ÁÅé§çê¹ðÆ ç¶ òÅÃÆ Ô¯ä ÕðÕ¶ ×ðÅÂƺ Ô¯Í å°Ãƺ

çÆ ôÕñ¯-ÃÈðå ×¹ðÈ ÃÅÇÔì éÅñ ÇîñçÆ-

ÕÆ Á³ÇîÌåèÅðÆ, ×¹ðÇÃ¼Ö êÇðòÅð» çÆ

ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ ÜÅå-êÅå Óå¶ ÁèÅðå

Á¼Ü éò» Üéî ÇñÁÅ ÔËÍÓÓ

ܹñçÆ ÃÆÍ ÇÂà ñÂÆ ç¹ôîä ù ð¯Õ ð¼Öä

ÇðôÇåÁ» çÆ î³× Çò¼Ú òÆ ÒÜÅå-êÅåÓ çÆ

éÃñòÅçÆ Ã¯Ú (Racist Beliefs) ð¼Öä òÅñ¶,

×¹ðÈ Õñ×Æèð é¶ ÒÖÅñÃÅÂÆÓ ÁÅçðô

Çò¼Ú ÇÂÔ ÒÜ¿×Æ ÚÅñÓ òÆ ìóÆ Ãëñ ÃÅìå

òÆÚÅð éÔƺ ÕÆåÆ Ü»çÆ? ܶ ÇÂé·» Ãí çÅ

ÇÕÔó¶ êËîÅé¶ éÅñ ÁÅêä¶ ÁÅê ù ÇÃ¼Ö ÃîÞç¶

îÈðåÆîÅé ÕðÕ¶ ìÌÅÔîäòÅç ç¶ åÅìÈå Çò¼Ú

Ô¯ÂÆÍ íÅÂÆ ÃÅÇÔì ÜÈÞç¶ Ô¯Â¶ ôÔÆç Ô¯Â¶Í À°ç¯º

ÜòÅì Ô» Çò¼Ú ÔË å» ÃÅù ×¹ðÈ éÅéÕ, ×¹ðÈ

Ôé? ÕÆ ÜÅå ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ Ã¯Úä òÅñÅ îé°¼Ö,

ÁÖÆðñÅ ÇÕ¼ñ á¯Õ Çç¼åÅ ÃÆÍ î³ù çÆ

å¼Õ ×¹ðÈ ÃÅÇÔì ùð¼ÇÖÁå ëÅÃñ¶ Óå¶ êÔ¹¿Ú

ׯÇì³ç ÇÃ³Ø ÃÅÇÔì ç¶ ÇÃ¼Ö ÕÔÅÀ°ä çÅ Õ¯ÂÆ

×¹ðÈ éÅéÕ, ×¹ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÃÅÇÔì ç¶ ÃÅܶ

éÃñòÅçÆ Ã¯Ú ù éÕÅð Õ¶, ÃÅðÆ Õ½î ù

Ú¹¼Õ¶ ÃéÍ íÅÂÆ â¼ñ¶ çÆ êðÖ Õðé ñÂÆ ì¿çÈÕ

Ô¼Õ éÔƺ ÔËÍ

Çéðîñ, ÖÅñÃÅÂÆ ê³æ çÅ î˺ìð Ô¯ä çÅ

ôÃåðèÅðÆ ìäÅ Õ¶ ÇÂ¼Õ éòƺ Õð»åÆ, ǼÕ

çÅ ÇéôÅéÅ êðÖä çÆ êÌÆÇÖÁÅ Çò¼Ú êÅà ԯä

ÃÅÀ±æ ¶ôÆÁÅ Çò¼Ú ÇÂ¼Õ î÷ìÈå ç¶ô,

çÅÁòÅ Õð ÃÕçÅ ÔË? ÔðÇ×÷, ÔðÇ×÷ éÔƺÍ

éð¯ÁÅ ÃîÅÜ ÇÃðÜä çÅ ìÅé䱿 ì¿Çé·ÁÅ ÃÆÍ

òÅñ¶ Çüֻ Çò¼Ú òÆ ð¿×-ð¼å¶ òÆð ôÅîñ ÃÆÍ

ÖÅÇñÃåÅé çÆ ÇÃðÜäÅ ñÂÆ ÃÅù ÖÅñÃÅÂÆ

ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ ÜÅå ÁÇíîÅéÆ ÇÔàñð çÆ éÅ÷Æ

ìÅäÆ êó·çÅ ÇÃ¼Ö ìÌÅÔîä çÅ Õðî Õð ÇðÔÅ

ܶ çðìÅð ÃÅÇÔì çÆ ì¶-ÁçìÆ Õðé òÅñ¶

Õçð»-ÕÆîå» å¶ ÃÇÚÁÅðåÅ éÅñ êÇÔðÅ ç¶ä

êÅðàÆ ç¶ î˺ìð Ô¯ ÃÕç¶ Ôé êð À°é·» ù ÁÅêä¶

ÃÆ, Ü¿× Çò¼Ú ÜÈÞçÅ ÇÃ³Ø ÒÕô¼åðÆÓ çÆ êÌÆíÅôÅ

î¼Ã¶ ð¿Øó ù ïèä òÅÇñÁ» Çò¼Ú íÅÂÆ îåÅì

çÆ ñ¯ó ÔËÍ ÜÅå-êÅå çÆ ÖÅñÃÅÂÆ Ã¯Ú Á³çð

ÁÅê ù ÒÖÅñÃÅÓ ÕÔÅÀ°ä çÅ Õ¯ÂÆ ÇÂÖñÅÕÆ

ç¼Ã ÇðÔÅ ÃÆ, ÇÕðå-Çòðå ÕðçÅ ÇÃ¼Ö ÒòËôïÓ

ÇÃ³Ø îÆð»Õ¯àƶ ç¶ éÅñ íÅÂÆ Ã¹¼ÖÅ ÇóØ,

Õ¯ÂÆ æ» éÔƺ ÔËÍ ÃÅâÅ ç¹ôîä ûÞÅ ÔËÍ

Ô¼Õ éÔƺ ÔËÍ

çÅ ëð÷ êÈðÅ Õð ÇðÔÅ ÃÆ å¶ Ô¼æƺ öòÅ Õð

ð¿Øð¶àÅ òÆð ÃÆ å» ÁܯÕÆ î¼Ã¶ ð¿Øó çÆ

ìÌÅÔîäòÅç é¶ çÇñå» Áå¶ Çüֻ çÅ íÅðå

ÇðÔÅ ÇÃ¼Ö ìÌÅÔîäòÅçÆÁ» çÅ ÒôÈçðÓ éÅ ìä

ÜÅéôÆé dzçðÅ ×»èÆ ù ïèä òÅñÆ íÅÂÆ

ÓÚ ÃðòéÅô Õðé çÆ î¹ÇÔ³î Çò¼ãÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ

Õ¶, ×¹ðÈ ÕÅ ÇÃ¼Ö ìä ÇðÔÅ ÃÆÍ Ô¹ä ìÌÅÔîäòÅç

ì¶Á³å ÇóØ- íÅÂÆ Ãåò¿å ÇÃ³Ø çÆ Ü¯óÆ ÇüÖ

ç¯Ô» çÆ ÁÅêÃÆ Â¶ÕåÅ ÔÆ ÇÂà û޶ ç¹ôîä ù

ÒÒë¼Õó ÜÅåÆ ë¼Õó° éÅÀ°¨

ç¶ òðä-ÁÅôðî èðî çÆ ñ¯ó éÔƺ ÃÆÍ ×¹ðÈ

ê³æ ù ïÅç ÕðòÅ ðÔÆ ÔË ÇÕ ÖÅñÃÅ ê³æ Çò¼Ú

îÅå ç¶ ÃÕçÆ ÔËÍ Â¶ÕåÅ Çìé» ç¯Ô» çÆ ×å

ÃíéÅ ÜÆÁÅ ÇÂÕÅ ÛÅÀ°¨

Õ¶ ÖÅñö é¶ ÇüèÅ ÁÕÅñê¹ðÖ éÅñ Ãì¿è

òÇâÁÅÂÆ ÜÅå ÕðÕ¶ éÔƺ, Õðî ÕðÕ¶

éÔÄÍ ðÇÔåéÅîÅ íÅÂÆ çÇÂÁÅ ÇÃ³Ø Çò¼Ú, ×¹ðÈ

ÜÅå çÅ ÁÇíîÅé Õðé òÅÇñÁ» ù,

ܯÇóÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ ÇÕö çñÅñ ìÌÅÔîä çÆ

ÇîñçÆ ÔËÍ çðìÅð ÃÅÇÔì çÆ ì¶-ÁçìÆ Ã¹ä

ׯÇì³ç ÇÃ³Ø ÃÅÇÔì ç¶ ÇÂÔ ôìç ìóÅ Ãê¼ôà

ñ¯ó éÔƺ ÃÆ, ÇÜÔóÅ ð¼ì éÅñ ÇîñÅä ñÂÆ

Õ¶ ÜÈé ÓHD Çò¼Ú ìËðÕ» Û¼â Õ¶ ÃÌÆ Á³ÇîÌåÃð

ùé¶ÔÅ ç¶ ðÔ¶ Ôé -

ÇòÚ¯ñ×Æ ÕðçÅÍ ÖÅñö ù ×¹ðÈ é¶ ×¹ðÇüÖÆ

ÜÆ ò¼ñ Õ±Ú Õðé òÅñ¶ èðîÆ ë½ÜÆÁ» çÆ ò¼âÆ

Á³ÇîÌå Õ¯ êÅäÆ ÕÔ¶, ÇÃÖ ÕÆ ê¹ÛË ÜÅåÍ

ç¶ éÅñ-éÅñ ðÅÜÃÆ êÌíÈüåŠÿêéåÅ

Ç×äåÆ Çò¼Ú Òð¿×ð¶à¶ ×¹ð Õ¶ ì¶à¶Ó ôÅîñ ÃéÍ

çÇÂÁÅ ÇÃ³Ø îî ÇÃÖ éÔƺ Üéî ×òÅò˺

(Sovereignity) òÆ ìÖôÆÍ ÇÜé·» ôÈçð ÕÔ¶

Áܯն êÅêÆ êÈÔñ¶ ù ïèä òÅñÅ ÔðÚ¿ç ÇóØ

Ü»ÇçÁ» ù Õ¯ÂÆ é¶ó¶ éÔƺ ÃÆ ìÇÔä Çç³çÅ,

òÆ ÇÂ¼Õ À°çÅÔðä ÔËÍ ÖÅÇñÃåÅéÆ Ã¿Øðô

ÁÅú, ×¹ðÈ òñ¯º ìÖô¶ ÇÃè»å ù ÁîñÆ

À°é·» ù ×¹ðÈ é¶ ÒìÅçôÅÔÆÓ çÆ ìÖÇôô ÕÆåÆÍ

Çò¼Ú ôÅîñ Ô¯ä òÅñ¶ òÆð ÒÔ¹ÃÇéÁ» (ìÔÅçð

ÜÅîÅ êÇÔéÅÀ°ºÇçÁ» ÁÅêä¶ çÇñå íðÅò» ù

×¹ðÈ Õñ×Æèð ç¶ ôìç» ù íÅÂÆ ðåé ÇóØ

ÖÅÇñÃåÅéÆ ï¯èÅ) çÆ ÕîÆ éÔƺ ÔËÍ ÇÕ¿éÆ

×ñ ñÅÂƶ Áå¶ ÇÂÕ¼åð Ô¯ Õ¶ û޶ ç¹ôîä

í¿×È é¶ ÇÂÀ°º Á³Õå ÕÆåÅ ÔË-

ôðî çÆ ×¼ñ ÔË Ü¶ ÃÅⶠçÇñå òÆð ÇÃ¼Ö èðî

çÅ î¹ÕÅìñÅ ÕðƶÍ

ÇÃ¼Ö èðî ç¶ ìÅéÆ ×¹ðÈ éÅéÕ ÃÅÇÔì é¶ ì¹¦ç ÁòÅ÷ Çò¼Ú ë¹ðîÅÇÂÁÅ -

ÇÂà 寺 ò¼è Ô¯ð ÕÆ ×òÅÔÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË ÒÒéÆÚÅ Á³çÇð éÆÚ ÜÅå éÆÚÆ ÔÈ ÁÇå éÆÚ¹¨ éÅéÕ Çåé ÕË Ã¿Ç× ÃÅÇæ òÇâÁÅ ÇÃÀ° ÇÕÁÅ ðÆè ÇÜæË éÆÚ ÃîÅñÆÁé À°æË éçÇð å¶ðÆ ìÖÃÆèÓÓ ×¹ðÈ éÅéÕ é¶ ÃîÅÜ Çò¼Ú éÆòƺ ÜÅå ÓÚ¯º ÃîÞ¶ Ü»ç¶ â±¿î íÅÂÆ îðçÅéÅ ÜÆ ù ÁÅêä¶

Òܼà ìÈà ÕÇÔ Õ¶ Ü¼× îÅÔÆ, ìéƶ,

éÅñ¯º ÇÕö Ô¯ð æ» ÁÅêä¶ ÁÅê ù Ç÷ÁÅçÅ

ìÅçÍ

∗∗∗


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 11

ÖÅÇñÃåÅé ÕÅÇ¦× ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ Ã¿ÃæÅêÕ ÜÈñÆÁé ÁÃ»Ü é¶ íÅðå ç¶ ÁîÆð» ù Û¶óÆ Õ¿ìäÆ íÅðåÆ ÁîÆð÷ÅÇçÁ» çÅ ÇÂ¼Õ ÇàzñÆÁé ÁîðÆÕÆ âÅñð ÕÅñÅ èé ìÅÔðñ¶ î¹ñÕ» Çò¼Ú Üî·» ñÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ

ÖÅÇñÃåÅé ÕÅǦ×

From: Dr. Amarjit Singh 956- National Press Building Washington D.C. 20045

òÅÇô³ × àé, âÆ. ÃÆ. (ì¹ ¼ è òÅð, BG

ÜÈ ñ ÆÁé ÁÃ»Ü é¶ ÒàÅÂÆî÷ éÅúÓ éÅñ

ÁêðËñ, B@AA) - ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ Ã¿ÃæÅêÕ

×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» ç¼ÇÃÁÅ, ÒÒÃÅⶠկñ ÃÈÚÆ

ÇÂö ç½ðÅé êÌèÅé î³åðÆ îéî¯Ôé ÇóØ

ÜÈñÆÁé ÁÃ»Ü é¶ À°Ã ò¶ñ¶ íÅðåÆ ÁîÆð»

Çò¼Ú ìÔ¹å ÃÅð¶ íÅðåÆÁ» ç¶ é» ôÅîñ Ôé,

çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ ï±. êÆ. ¶. ÃðÕÅð é¶

(ÇÜé·» Çò¼Ú ùÖìÆð ìÅçñ, ðÅÔ¹ñ ×»èÆ,

ÇÜé·» ù ÁÃƺ Ü» å» êÌÕÅÇôå Õð Ú¹¼Õ¶ Ô»

ÁÅêäÅ ìÅìÈÁ» òÅñÅ ðò¼ÂÆÁÅ ìðÕðÅð

ïéÆÁ» ×»èÆ å¶ Ô¯ð ìÔ¹å ÃÅð¶ ÁÇÜÔ¶ Çízôà

Áå¶ Ü» Õðé ÜÅ ðÔ¶ Ô»ÍÓÓ À°Ãé¶ ÇÂôÅðÅ ÕÆåÅ

ð¼ Ö ç¶ Ô¯  ¶ ÇòÕÆñÆÕÃ ç¹ Á ÅðÅ ÕÆå¶ ×¶

é¶åÅ ôÅîñ Ôé, ÇÜé·» çÅ ÕÅñÅ èé ìÅÔðñ¶

ÇÕ ÇÂà ÃÈÚÆ Çò¼Ú ìÔ¹å ÃÅð¶ ÁÃð-ðÃÈÖ òÅñ¶

Ö¹ñÅÇÃÁ» ù ÇéðêÌíÅò Õðé ñÂÆ BE ÁêÌËñ

î¹ñÕ» ç¶ àËÕà ëðÆ ì˺ջ Çò¼Ú ùð¼ÇÖÁå ÇêÁÅ

íÅðåÆÁ» ç¶ é» Ôé, ÇÜé·» ç¶ ñ¼Ö»-Õð¯ó»

B@AA ù ùêðÆî Õ¯ðà ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÃ

ÁÅêäÅ ÔÆ Çã¼â é§×Å Ô¹¿çÅ ÔË! ÇÂà ñÂÆ êðçÅ

ÔË) ù Õ¿ìäÆ Û¶ó Çç¼åÆ Ü篺 À°Ã é¶ ç¼ÇÃÁÅ

ð¹ê¶ ÃÇòà÷ðñ˺â çÆÁ» ì˺ջ Çò¼Ú Üî·» ê¶

îÃñ¶ çÆ Ü»Ú Õðé ñÂÆ ò¼Ö¯-ò¼Öð¶ ÇòíÅ×»

ÔÆ Ú¿×Å ÔËÍ é±ðÅéÆ é¶ ÇñÇÖÁÅ ÔË ÇÕ ì¯ë¯ð÷

ÇÕ À° à կ ñ î½ Ü È ç ÃÇò¼ à ìË º Õ» ÇòÚñ¶

ÔéÍ À°Ãé¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ×¹êå ÖÅÇåÁ» òÅñ¶

ç¶ î¹ÖÆÁ» çÆ ôîÈñÆÁå òÅñÆ ÇÂ¼Õ À°µÚ-

Õ»â çÆ Ü»Ú ç½ðÅé òÆ ÃÇò¼Ã ì˺ջ Áå¶

ÖÅåÅèÅðÆÁ» çÆ ÇñÃà Çò¼Ú Áé¶Õ» íÅðåÆÁ»

íÅðåÆ ñ¯Õ» çÆ Ç×äåÆ Ô¯ð ÇÕö òÆ î¹ñÕ

ê¼èðÆ Ü»Ú Õî¶àÆ çÅ ×áé Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ

ÁçÅñå» é¶ íÅðåÆ Ü»Ú Â¶Ü¿ÃÆÁ» çÅ íðêÈð

ç¶ é» òÆ ôÅîñ ÔéÍ ÇÂÔ ÇñÃà ÜÈñÆÁé

éÅñ¯º Ç÷ÁÅçÅ ÔËÍ Ü篺 À°Ãù ÇÂÔ ê¹¼ÇÛÁÅ

ÔËÍ ÇÂà çà î˺ìðÆ Õî¶àÆ, ÇÜÔóÆ ÇÕ å°ð¿å

Ãîðæé ÕÆåÅ ÃÆÍ çÿìð AIHI Çò¼Ú üåÅ

ÁÃ»Ü ù ÃÅìÕÅ ì˺Õð ð¹â¯ñë ÁËñîð òñ¯º

Ç×ÁÅ ÇÕ ÕÆ ÃÈÚÆ Çò¼Ú ôÅîñ ÃÅð¶ éÅò» ù

Õ¿î ÕðéÅ ô¹ðÈ Õð ç¶ò¶×Æ, Çò¼Ú ðËò¶ÇéÀ±

ÿíÅñä 寺 ìÅÁç òÆ. êÆ. ÇÃ³Ø çÆ Á×òÅÂÆ

ýºêÆ ×ÂÆ ÃÆ Áå¶ ÇÂÃù ÇòÕÆñÆÕà òñ¯º

ÜéåÕ ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å Ü» éÔƺ? å» À°Ãé¶ ÇÕÔÅ

ÃËÕàðÆ, ÇâêàÆ âÅÇÂðËÕàð ÁÅð. ìÆ. ÁÅÂÆ.,

òÅñÆ éËôéñ ëð¿à ÃðÕÅð é¶ BD ÜéòðÆ

ìÔ¹å ÜñçÆ ÜéåÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ

ÇÕ ÁÃƺ ÃÅð¶ éÅò» ù ÜéåÕ Õð»×¶Í À°Ãé¶

ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ç¶ âÅÇÂðËÕàð, dzàËñÆÜ˺Ã

AII@ ù ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. çÆ ÇÂ¼Õ àÆî ù

òÅÇô³×àé âÆ. ÃÆ. 寺 íÅðå ç¶

éÅñ ÔÆ ÜðîéÆ ÃðÕÅð çÆ êÌô¿ÃÅ Õðç¶ Ô¯Â¶

ÇìÀ±ð¯, ðËò¶ÇéÀ± dzàËñÆÜ˺à çÅ âÅÇÂðËÕàð

ÜÅäÕÅðÆ ÇÂÕ¼åð Õðé ñÂÆ ÃÇòà÷ðñ˺â

ðÅÜéÆåÕ Ççzô çÅ ÇéðÆÖä Õðé òÅÇñÁ»

ÇÕÔÅ ÇÕ ÜðîéÆ é¶ ÕÅñ¶ èé ù ÕãòÅÀ°ä

Üéðñ, âÆ. ÜÆ. ÁËé. ÃÆ. (âÅÇÂðËÕà¯ð¶à

í¶ÇÜÁÅ ÃÆÍ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. òñ¯º ê¼åð ýºê¶

çÅ î³éäÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ Ö¹ñÅÃÅ ÁÅÀ°ä òÅñ¶

ñÂÆ ÃÖå éÆåÆ ÁêäÅÂÆ Ô¯ÂÆ ÔË Áå¶ íÅðå

Üéðñ ÁÅë éÅðÕ¯ÇàÕà տàð¯ñ) çÅ

ÜÅä 寺 ç¯ Ççé ìÅÁç ê¶Áð ôÇî¼â, ëËâðñ

Ççé» ç½ðÅé å±ëÅé êËçÅ Õð ÃÕçÅ ÔË Áå¶

ù òÆ ÇÂö åð·» ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ

âÅÇÂðËÕàð Üéðñ, ëÅðé dzàËñÆÜ˺à ÁÅÇëÃ

ÇâêÅðàîË º à ÁÅë ÜÃÇàà ÁË º â ê¹ Ç ñà ç¶

Çízôà íÅðåÆÁ» òñ¯º òÇð·Á» ç½ðÅé ìÅÔðñ¶

íÅðå ÇÂéÕî àËÕÃ ç¶ ðÈê Çò¼Ú ÜðîéÆ éÅñ¯º

çÅ âÅÇÂðËÕàð Áå¶ ëÅðé àð¶â çÅ ÜÅdzà

âÅÇÂðËÕàð, é¶ ì¯ë¯ð÷ Õ»â éÅñ Ãì¿Çèå ÃÅð¶

ì˺ջ Çò¼Ú ÇÂÕ¼áÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÕÅñÅ èé

ÇÕå¶ ò¼è ØÅàÅ Þ¼ñ ÇðÔÅ ÔËÍ

ÃËÕàðÆ ôÅîñ ÔéÍ ÃðÕÅð çÅ ÇÂÔ Õçî

èé ù ÷ìå Õð ÇñÁÅ ÃÆÍ ÇÂÔ èé CAI

Ph: 202.637.9210 Fax: 202.637.9211 www.khalistan-affairs.org e-mail: kacwashdc@yahoo.com

îÆâƶ ù òÆ ÚðÚÅ Õðé ñÂÆ ÇÂ¼Õ åÅ÷Å

ÁÃ»Ü é¶ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÇÕ

ùêðÆî Õ¯ðà ç¶ ÇÂ¼Õ ìËºÚ ç¶ À°Ã ÁÅç¶ô ç¶

ÇîñÆÁé ÃòÆÇâô Õð¯éð ÃÆ, ܯ ÇÕ AIHF

ÇòòÅçå î¹¼çÅ î¹Ô¼ÂÆÁÅ ÕðòŶ×ÅÍ

ÇòÕÆñÆÕà նìñ» ç¶ êÌåÆ íÅðå ÃðÕÅð çÅ

ÜòÅì Çò¼Ú Ú¹¼ÇÕÁÅ Ç×ÁÅ, ÇÜà Çò¼Ú ÜÃÇàÃ

çÆ Õð¿ÃÆ ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ íÅðå çÅ FD Õð¯ó

Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ íÅðåÆ Ã¹êðÆî Õ¯ðà ç¶ Ç¼Õ

ðò¼ÂÆÁÅ Ãí 寺 îÅóÅ ÇðÔÅ ÔËÍ íÅðå ÃðÕÅð

ùçðôé ðËâÆ å¶ ÁËÃ. ÁËÃ. Çé¼Þð é¶ ÃðÕÅð

ð¹ÇêÁÅ ìäçÅ ÔËÍ ÇÂà ò¶ñ¶ ÇÂà çÆ ÕÆîå

ìËºÚ (ÇÜà Çò¼Ú ÜÃÇàà ìÆ. ùçðôé ðËâÆ Áå¶

é¶ ÇÂà îÃñ¶ À°µå¶ ÁÅêä¶ ç¶ô çÆ ÜéåÅ ù

ù ÇÂ¼Õ ÁÅ÷Åç ÃêËôñ ÇÂéòËÃàÆ׶ôé àÆî

ç¹¼×äÆ Ô¯ Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ êð ÃÇòà÷ðñ˺â çÆ

ÁËÃ. ÁËÃ. Çé¼Þð ôÅîñ Ôé) Õ¯ñ ÇÂ¼Õ ÁÇÜÔÆ

×¹ ¿ î ðÅÔ Õðé çÆ Õ¯ Ç ôô ÕÆåÆ ÔË Í À° é · »

(ÁËÃ. ÁÅÂÆ. çÆ) ìäÅÀ°ä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÃÆ, ÇÜÃ

ÃðÕÅð òñ¯º ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶ çÃåÅò¶÷ üå

êàÆôé ùäòÅÂÆ ÁèÆé ÔË, ÇÜà Çò¼Ú ÇÂÔ

ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ íÅðå ÃðÕÅð çÅ ÇÂÔ çÅÁòÅ

çÆ êÌèÅé×Æ Õ¯ÂÆ ÇðàÅÇÂðâ Ü¼Ü ÕðçÅ Ô¯ò¶Í

ÃÅñ ìÅÁç ÜéòðÆ AIIG Çò¼Ú íÅðå ê¹¼Ü

î³× ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË ÇÕ îéî¯Ôé ÇÃ³Ø ÃðÕÅð

ÃðÅÃð ÞÈá ÔË ÇÕ Òâìñ àËÕöôéÓ ÕÅðé ÕÅñ¶

ÕÂÆ ÃÅñ êÇÔñ» ÃÇòà÷ðñ˺â çÆ

ÃÕ¶ ÇÕÀ°ºÇÕ ìÅÁç çÆÁ» ÃðÕÅð» é¶ ÇÂà տî

ìÅÔðñ¶ ì˺ջ Çò¼Ú Üî·» ÕÅñ¶ èé ù òÅêÃ

èé çÅ êåÅ ñ×ÅÀ°ä Çò¼Ú î¹ôÇÕñ ê¶ô ÁÅ

ÃðÕÅð é¶ ÒÕÅñ¶ èéÓ çÆ ð¼ÇÖÁÅ Õðé ç¶ ç¯ô»

Çò¼Ú ÁÇó¼Õ¶ âÅÔ¶ ÃéÍ ÁÇó¼Õ¶ âÅÔ¹ä çÅ

ÇñÁÅò¶Í ÇÂà êàÆôé ù À°µØ¶ òÕÆñ ðÅî

ðÔÆ ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Òâìñ àËÕöôéÓ çÅ

ç¶ ÜòÅì Çò¼Ú Õ°Þ Çéïî ìäŶ Ãé å» ÇÕ

ÕÅðé ÇÂÔ ÃÆ ÇÕ ÇÂà îÅîñ¶ Çò¼Ú ðÅÜÆò

ܶáîñÅéÆ òñ¯º çÅÇÂð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË, ÇÜÃ

ÕÅñ¶ èé éÅñ Õ¯ÂÆ Ãì¿è éÔÄ Ô¹¿çÅÍ À°é·»

ÃÇòà÷ðñ˺â ç¶ ÕÅùé» çÆ Çízôà ñ¯Õ» òñ¯º

×»èÆ çÅ é» ôÅîñ ÃÆÍ

çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ íÅðåÆÁ» é¶ ÇÂ¼Õ ÇàzñÆÁé

ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ìÅÔðñ¶ î¹ñÕ» Çò¼Ú ÕÅñ¶ èé ù

ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ç¹ðòð寺 ù ð¯ÇÕÁÅ ÜÅ ÃÕ¶Í Â¶.

Ô¹ä Çëð ç¹ìÅðÅ ÇÂÔÆ ÕÔÅäÆ ÁÅêä¶

ÁîðÆÕÆ âÅñð ç¶ ìðÅìð çÅ ÕÅñÅ èé

Û°êÅÀ°ä éÅñ ÁðæÚÅð¶ À°µå¶ òÆ ìÔ¹å îÅóÅ

ÜÆ. é±ðÅéÆ é¶ ÇÂà Ãì¿èÆ Òëð¿àñÅÂÆéÓ é» ç¶

ÁÅê ù ç¹ÔðÅÀ°ä ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ Ã¹êðÆî Õ¯ðà

ìÅÔðñ¶ î¹ñÕ» Çò¼Ú Üî·» Õð ð¼ÇÖÁÅ ÔËÍ ÜÆ

ÁÃð ê˺çÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà éÅñ Õð¿ÃÆ çÆ

îË × ÷Æé Çò¼ Ú ñ¶ Ö ÇñÖ Õ¶ ç¼ Ç ÃÁÅ ÇÕ

ç¶ ÇçôÅ-Çéðç¶ô» ç¶ ìÅòÜÈç òÆ Çízôà Áå¶

Ô», ÇÂ¼Õ Ô÷Åð ÇìñÆÁé ÁîðÆÕÆ âÅñð ç¶

ÕÆîå Øà Ü»çÆ ÔË Áå¶ Ø𶬠òð寺 òÅñÆÁ»

ÃÇòà÷ðñ˺â ç¶ ì˺ջ ÇòÚñ¶ ×¹êå ÖÅÇåÁ»

Õî÷¯ð îéî¯Ôé ÇÃ³Ø ÃðÕÅð À°é·» ñ¯Õ» ù

ìðÅìð çÅ ÕÅñÅ èéÍ À°Ô òÆ í¹¼ÖîðÆ å¯º êÆóå

òÃå» çÆÁ» ÕÆîå» Çò¼Ú òÅèÅ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ

çÆ ÜÅäÕÅðÆ, ܶ ÃðÕÅð ÚÅÔ¶ å» ñË ÃÕçÆ

ìÚÅÀ°ä ñÂÆ ÷¯ð ñ×Åò¶×Æ, ÇÜé·» é¶ Õð¯ó»-

À°Ã î¹ñÕ Çò¼Ú¯º, ÇÜ¼æ¶ G@ Õð¯ó íÅðåÆ êÆä

íÅðå Çò¼Ú Á¼Ü Õ¼ñ· ì¶ñ×Åî Ô¯ ðÔÆ îÇÔ³×ÅÂÆ

ÔËÍ êð Ãî¼ÇÃÁÅ ÇÂÔ ÔË ÇÕ íÅðå çÆÁ»

Áðì» ð¹ê¶ ìÅÔðñ¶ î¹ñÕ» ç¶ ì˺ջ Çò¼Ú «Õ¯

òÅñ¶ ÃÅë êÅäÆ, ñËàðÆé», ÔÃêåÅñ» å¶ ÃÕ±ñ»

çÅ òÆ ÇÂÔÆ ÕÅðé ÔËÍ ÁÃ»Ü çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ

ÃÅðÆÁ» êÌî¹¼Ö ðÅÜéÆåÕ êÅðàÆÁ» ç¶ é¶åÅò»

Õ¶ ð¼Ö¶ ÔéÍ Ü¶Õð ÃðÕÅð ÁÇÜÔÅ éÔÄ ÕðçÆ

寺 ì×Ëð ÜÅéòð» òð×Æ Ç÷¿ç×Æ ÇÜÀ°º ðÔ¶

íÅðå ù ÜðîéÆ ò»× ÇÂà îÃñ¶ À°µå¶ åéç¶ÔÆ

Áå¶ ÔîÅÇÂåÆÁ» çÅ ÕÅñÅ èé ÇÂé·» ì˺ջ

å» ×¼áܯó ç¶ à¹¼àä çÅ ÖåðÅ êËçÅ Ô¯ ÜÅò¶×ÅÍ

ÔéÍ Õ°Þ å» Â¶é¶ ×ðÆì Ôé ÇÕ éÅ å» À°é·» ç¶

éÅñ Õ¿î ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË å¶ ÁÅêä¶ î¹ñÕ

Çò¼Ú ÇêÁÅ Ô¯ä ÕÅðé ÃðÕÅð ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ

ÇÜÔó¶ üåð Õð¯ó íÅðåÆ í¹¼ÖîðÆ ÃÔÅð ðÔ¶

ÇÃð» Óå¶ Û¼å ÔË å¶ éÅ ÔÆ êËð» Çò¼Ú ܹ¼åÆÁ»Í

çÅ èé òÅêà ÇñÁÅ Õ¶ ç¶ô çÆ åð¼ÕÆ Óå¶

ñËä 寺 ÇÞÜÕ ðÔÆ ÔËÍ Þ¼×Å Ú¹¼ÇÕÁÅ å»

Ôé, À°Ô À°Ã¶ ÔÅñå Çò¼Ú ðÇÔä׶Í

SHAN-E-PUNJAB FOREIGN EXCHANGE LTD.

å°ÃÄ Ç³âÆÁÅ ù êËö ÇÜà ðÅÔÄ îð÷Æ í¶Ü¯ êð ÃÅⶠéÅñ ð¶à ÷ðÈð ÚËμÕ Õð¯Í

Pick up & Deliv ery Delivery No Extra Charges

ÁÃÄ BD سÇàÁ» Çò¼Ú å°ÔÅⶠí¶Ü¶ ԯ¶ êËö å°ÔÅâÆ î³Ç÷ñ å¶ êÔ¹¿ÚÅÀ°ä çÆ êÈðÆ ×Ì¿àÆ Õðç¶ Ô»Í

Call Gurmail S. Parmar @ 403-465-3000 Fax: 403-568-3009 Bank of Montreal A/C.No:06769-001-1041111

267 Whitehorn Rd. NE Calgary AB, T1Y 2A5


Ç

Apr. 27-May 03/2011 éòƺ Çç¼ñÆ : ÃÇåÁÅ éðÅÇÂä ðÅÜÈ é¶ AD ÃÅñ çÆ À°îð Çò¼Ú ÔÆ Ö¹ç ù ÇôðâÆ ç¶ ÃÅÂÄ ìÅìÅ çÅ ÁòåÅð دÇôå Õð Çç¼åÅ ÃÆÍ À°Ãç¶ î×𯺠ðÅÜÈ é¶ Øð Û¼â Çç¼åÅ ÃÆÍ ÚÅð ÃÅñ ìÅÁç òÅêà ÁŶ å» ê¹¼àÅêðåÆ Çò¼Ú êÇÔñÅ ÁÅôðî ìäÅÇÂÁÅÍ À°Ô ÃÇåÁÅ ÃÅÂÄ ìÅìÅ ç¶ é» éÅñ êzÇüè Ô¯ ׶ ÃéÍ Ô°ä À°Ôé» ç¶ ÁÅôðî çÆÁ» AFG ç¶ô» Çò¼Ú ôÅÖÅò» ÔéÍ ÃÇåÁÅ ÃÅÂÄ ìÅð¶ ÚîåÕÅð òÆ ÚðÚÅ ÓÚ ÔéÍ À°Ô Õ˺Ãð ç¶ îðÆ÷» çÅ Ú¹àÕÆÁ» Çò¼Ú ÇÂñÅÜ Õðç¶ ÃéÍ å°ðé Çëðé 寺 ñÅÚÅð ñ¯Õ» ù ç½óä ñÅ Çç³ç¶ Ôé, ÇÂÔ î³éç¶ Ôé À°Ôé» ç¶ í×åÍ ÇÂÔé» ÚîåÕÅð» ÕÅðé ÔÆ í×å» çÅ À° à À° ê ð Áà° ¼ à ÇòôòÅô ÔË Í åðÕôÅôåðÆÁ» é¶ ÇÂà ù Ô¼æ çÆ ÃëÅÂÆ ç¼ÇÃÁÅ ÔËÍ ÜÅçÈ×ð êÆ. ÃÆ. ÃðÕÅð é¶ À°Ôé» ç¶ ÚîåÕÅð ù Ú¹ä½åÆ Çç¼åÆ ÃÆÍ À°Ãé¶ ÃÅÂÄ ìÅìÅ ù ÁÅÔîäÅÃÅÔîäÅ Õðé çÆ Ú¹ä½åÆ Çç¼åÆ ÃÆÍ êð ÇÂÔ ÁÅÔîäÅ-ÃÅÔîäÅ Õç¶ éÔÄ Ô¯ÇÂÁÅÍ ÜÅçÈ×ð

The Charhdi Kala 12

ÃËÕà çÅ í°Ö¼ Å í¶óÆÁÅ ÃÆ ÃÅÂƺ ìÅìÅ ÃðÕÅð é¶ ÃÅÂÄ ìÅìÅ çÆ åð·» ÔÆ ÔòÅ Çò¼Ú¯º ïé¶

óî¯Ôé (ÇÔêé¯àÅÂÆ÷) ÕðÕ¶ À°Ôé» çÅ ï¯é ô¯ôä

çÆ Ü³ÜÆð Õ¼ã Õ¶ ÇçÖÅÂÆ ÃÆÍ ÇÂà î×𯺠ÃÅÂÄ ç¶

Õðé ç¶ ç¯ô ñ¼×¶ ÃéÍ Çìzà¶é, ÃòÆâé, ÜðîéÆ

Á³é·¶ ôðèÅñÈÁ» é¶ ÜÅçÈ×ð ù ÁÅôðî Çò¼Ú¯º è¼Õ¶

Áå¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ Ã³Ãç» ç¶ ÕÂÆ ×ð°¼ê» é¶ ÇÂÔ ç¯ô

îÅð Õ¶ ìÅÔð Õ¼ã Çç¼åÅ ÃÆÍ ÃÅÂÄ

ñŶ ÇÕ ÃÅÂÄ ìÅìÅ ÇåÕóîìÅ÷ ÔË Áå¶

ç¶ í×å» ù À°îÆç ÃÆ ÇÕ Çëð

Ô¼æ çÆ ÃëÅÂÆ ÇçÖÅÀ°ºç¶ ÔéÍ ç¯ô» ç¶

ÇÂ¼Õ ÚîåÕÅð Ô¯ò¶×Å Áå¶ ÃÅÂÄ

Áé°ÃÅð Á»èðÅ êzç¶ô ÃÇæå À°Ôé» ç¶

ÔÃêåÅñ Çò¼Ú¯º áÆÕ Ô¯ Õ¶

ÁÅôðî

î¹óé×¶Í ÇÂÔ À°îÆç ÇÂà ñÂÆ

×åÆÇòèÆÁ» Ú¼ñçÆÁ» ðÔÆÁ» Ôé

òÆ ÃÆ ÇÕ Ö¹ç ìÅìÅ é¶

Áå¶ ÇÂà ìÅð¶ ÇÕå¶ ê¹ÇñÃ é¶ Çðê¯ðà

íÇò¼ÖìÅäÆ ÕÆåÆ ÃÆ ÇÕ À°Ô IF

òÆ çðÜ éÔÄ ÕÆåÆÍ ç¯ô å» ÃðÆðÕ

ÃÅñ 寺 êÇÔñ» ç¶Ô-ÇåÁÅ× éÔƺ

Ãì³è»

Õðé׶ êð ÁÇÜÔÅ éÔƺ Ô¯

ÃÅÂƺ ìÅìÅ

Çò¼Ú

寺

ÕÂÆ

ÇÂñÅòÅ

ôðîéÅÕ

ÃîÇñ§×Æ

×åÆÇòèÆÁ» ç¶ òÆ ñ¼×¶ Ôé Áå¶ Õ°Þ

ÃÇÕÁÅÍ D@ Ô÷Åð Õð¯ó çÅ ÁÇèÁÅåîÕ ÃÅîðÅÜ

í×å» çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°Ôé» éÅñ î¯Õô

ìäÅÂÆ ìËᶠÃÇåÁÅ ÃÅÂÄ ìÅìÅ À°êð í×å» ù

ÇçòÅÀ°ä ç¶ ìÔÅé¶ ÃðÆðÕ Ãì³è ìäŶ ×Â¶Í îñ¶ôÆÁÅ çÆ ÇÂ¼Õ í×å é¶ ÇüèÅ ÃÅÂÄ ìÅìÅ Óå¶

dzâÆÁÅéÅ Ãà¶à ÓÚ ê³ÜÅìÆÁ» çÅ îÅä, ×ðÆéò¹¼â çÆ ôÅé

Desi Bazar

Proudly Service all Indian & Pakistani Community * Ôð åð·» çÆ îÇáÁÅÂÆ çÅ ÁÅðâð ñËºç¶ Ô»Í ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì * ÇÂæ¶ å°ÃÄ ìËá Õ¶ Ãî¯Ã¶, Çà¼ÕÆ, Û¯ñ¶ íàÈð¶, Áå¶ êÅðàÆÁ» ñÂÆ îÃÅñÅ â¯ÃÅ Áå¶ Ô¯ð ÕÂÆ ÃéËÕ» çÅ ÁÅé§ç ÃêËôñ ÇâÃÕÅÀ±ºà îÅä ÃÕç¶ Ô¯Í 916 E. Main Street #118, Greenwood, IN, 46143

Cell: 317-640-1100 Cell: 317-702-8049 PH: 317-888-2040 We are open 7 days a week 9am to 9pm

ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÃÆÍ Çìzà¶é çÆ ÇÂ¼Õ Á½ðå é¶ ìÅìÅ Áå¶ À°Ãç¶ ÃÇÔï¯×ÆÁ» À°êð ñ§ìÅ Ãî» ÃðÆðÕ ô¯ôä ç¶ ç¯ô ñŶ ÃéÍ AIG@ Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ÇìzÇàô ñ¶ÖÕ àÅñ ìð¯Õ é¶ ÃÅÂÄ ìÅìÅ ù ÒÃËÕà çÅ í°¼ÖÅ í¶óÆÁÅÓ ÕðÅð Çç¼åÅ ÃÆÍ ÕËñ¶ë¯ðéÆÁ» (ÁîðÆÕÅ) ç¶ ðÇÔä òÅñ¶ òÅñ¶×é¶é îËéÅïÈ é¶ ÁîðÆÕÆ ÁçÅñå Çò¼Ú ÇÂà ÇÖñÅø îÅîñÅ çð÷ Õðé ñÂÆ Áð÷Æ Çç¼åÆ ÃÆÍ ÜÈé B@@D Çò¼Ú ìÆ ìÆ ÃÆ é¶ ÁÅêä¶ êz¯×ðÅî Òç ÃÆÕð¶à ÃòÅîÆÓ Çò¼Ú çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ íÅðå 寺 ñË Õ¶ ÕËñ¶ë¯ðéÆÁ» å¼Õ ÃÅÂÄ ç¶ ôðèÅñÈÁ» é¶ À°Ã Õ¯ñ¯º êÅÃÅ ò¼à ÇñÁÅ ÔËÍ À°Ôé» çÅ ç¯ô ÃÆ ÇÕ ìÅìÅ é¶ À°Ôé» çÆ Ç÷³ç×Æ ìðìÅç Õð Çç¼åÆ ÔËÍ ìÆ ìÆ ÃÆ é¶ ÇÂ¼Õ ÃÅìÕÅ í×å ÁñÅÇÂÁÅ çÅ ÔòÅñÅ Çç³ç¶ ԯ¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ ìÅìÅ é¶ À°Ã éÅñ ï½é ô¯ôä ÕÆåÅ

ÔðÇî³çð ÇÃ³Ø ê³ÜÅì ÃðÕÅð ç¶ Ô¯ÇîúêËÇæÕ ÇòíÅ× Çò¼Ú ìå½ð Çë÷ÆôÆÁé dzÚÅðÜ ðÇÔ Ú¹¼Õ¶ Ôé å¶ ÇÂé·» çÅ AE ÃÅñ çÅ Ô¯ÇîúêËÇæÕ çÅ å÷ðìÅ ÔËÍ

Consultation by Appointment Only.

Ph: 408.737.7100 Cell: 408.368.2143 www.homeopathicvibes.com

940, E.EI. Camino Real, Sunnyvale, CA 94087 ëËôé ëËìÇðÕ å¶ ÇÃ³Ø òÆâÆú òÅñ¶ ôÅÇê³× Ã˺àð Çò¼Ú Homeopathic Consultancy Services Persuant to California SB-577 and sections 2053.5 and 2053.6

å±³ ÁÇÜÔÅ éÔÄ ÕðçÆ å» î˺ ÕÆ Õð ÃÕçÅ Ô»Í åËù ÜÆòé íð Õôà Áå¶ ê̶ôÅéÆ Þ¼ñäÆÁ» êËä×ÆÁ»ÍU B@@F Çò¼Ú Çìzà¶é ÓÚ ìÅì¶ ù ñË Õ¶ ÇÂ¼Õ Ô¯ð ÇòòÅç Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ Ü篺 ÃÇåÁÅ ÃÅÂƺ àð¼Ãà é¶ Çìzà¶é ç¶ ÇâÀ°ÈÕ ÁÅë ÇÂâéìð× ù ÁËòÅðâ ÚËÇðàÆ çÅ êÅðàéð ìäÅ ÇñÁÅÍ ç¯éº ÇèðÅ Çò¼Ú ÇÂÔ åÇÔ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÕ ÚËÇðàÆ ç¶ ÕðÆì B@@ é½ÜòÅé òÅñ§àÆÁð ÃÇåÁÅ ÃÅÂƺ ó×áé ñÂÆ Õ³î Õðé íÅðå ÜÅä×¶Í ÃæÅéÕ ñ¯Õ» ç¶ Çòð¯è ç¶ ìÅÁç òÆ ÃÇåÁÅ ÃÅÂÄ ìÅìŠó×áé çÆ Çìzà¶é ÃÇæå ôÅÖÅ ÃÅÂƺ ïÈæ ïÈ Õ¶ é¶ ÁÅêä¶ Õçî Çê¼Û¶ ÇÖ¼Ú ñ¶ ÃéÍ ÕÂÆ ñ¯Õ, ÇÜé·» Çò¼Ú ÃÅÂƺ ç¶ ÃÅìÕÅ í×å òÆ ôÇîñ Ãé, é¶ ÃòÅñ ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ Ü篺 ìÅì¶ çÅ ÚÇð¼åð ô¼ÕÆ ÔË å» ÚËÇðàÆ é¶ ÁËÃÅ ëËÃñÅ ÇÕÀ°º ÕÆåÅÍ ÇìzÇàô ÁÖìÅð Òç ×ÅðâÆÁéÓ é¶ ÇÂÃ î¹¼ç¶ çÅ é¯ Ç àà ñË º ç¶ Ô¯  ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇâÀ± Õ ÁÅë ÇÂâéìð× ÁËòÅðâ ù ÇÂà ÁÇèÁÅåîÕ ÃîÈÔ éÅñ ܯÇóÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, ÇÜÃ ç¶ Ã³ÃæÅêÕ À°êð ì¼ÇÚÁ» éÅñ ï½é ô¯ôä Õðé çÅ ç¯ô ÔËÍ ÁÅôðî Çò¼Ú ï½é ô¯ôä Áå¶ ÁÅðÇæÕ è¯ÖÅèóÆ çÅ ÇôÕÅð ԯ¶ ÕÂÆ ñ¯Õ» çÆ Çðê¯ðà Ü篺 ê¹ÇñÃ é¶ éÔÄ ÇñÖÆ å» À°Ôé» é¶ ÁÅêä¶ ç¶ô ç¶ çÈåÅòÅà ù ÇôÕÅÇÂå» ÕÆåÆÁ» Áå¶ ÕÂÆÁ» é¶ ÁÅêä¶ ç¶ô êðå Õ¶ Çðê¯ðà» çðÜ ÕðòÅÂÆÁ»Í Çìzà¶é çÆ ñ¶ìð êÅðàÆ ç¶ Ã³Ãç à¯éÆ Õ¯ñîËé Áå¶ ÃÅìÕÅ ÇìzÇàô î³åðÆ ÃËÇÕzñ é¶ å» ÇÂÔ îÅîñÅ ÇìzÇàô óÃç Çò¼Ú òÆ À°áÅÇÂÁÅ ÃÆ Áå¶ î³× ÕÆåÆ ÃÆ ÇÕ ÃÅÂÄ ñÂÆ Ç³×ñ˺â ç¶ çðòÅ÷¶ ÃçÅ ñÂÆ ì³ç Õð Çç¼å¶ ÜÅä, À°Ô ò¼ÖðÆ ×¼ñ ÔË ÃÅÂÄ ìÅìÅ ÁÅêä¶ ÁÅôðî Çò¼Ú¯º ìÅÔð éÔÄ ÇéÕñç¶ ÃéÍ

Parmjit S. Khaira êðîÜÆå ÇÃ³Ø ÖÇÔðÅ

Harminder Singh D.H.M.S. Member California Homeopathic Medical Society National Center for Homeopathy

îËù À°ÃçÆ (ÃÅÂƺ) ÕÔÆ À°Ô ×¼ñ ïÅç ÔË ÇÕ Ü¶

ÇÃÁÅàñ ¶ðƶ Çò¼Ú ÓHI 寺 Úñ¶ ÁÅ ðÔ¶ å°ÔÅⶠÁÅêä¶ êÌÅêðàÆ âÆñð

Ô¯ÇîúêËÇæÕ òÅÂÆì÷

Ô¹ä å°ÔÅâÆ ÃÔÈñå ñÂÆ Ã¿éÆò¶ñ ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ Çò¼Ú Ô¯ÇîúêËÇæÕ òÅÂÆì÷ Ö¹¼ñ· Ú¹¼ÕÅ ÔËÍ ÁÅêäÆ ÇÕö òÆ åð·» çÆ éòÄ Ü» ê¹ðÅäÆ ÇìîÅðÆ ç¶ Ô¯ÇîúêËÇæÕ ÇÂñÅÜ ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ ÕÅñ Õð¯Í

ÔËÍ ìÆ ìÆ ÃÆ ù Çç¼åÆ ìÅÂÆà Çò¼Ú À°Ãé¶ ÇÕÔÅ, ÒÒ

Specializing in Commercial & Residential Real Estate

ÇÃÁÅàñ ¶ðƶ Çò¼Ú ÇÕö òÆ åð·» çÆ êÌÅêðàÆ, Ô¯àñ, î¯àñ, ×Ëà Ãà¶ôé, ÁêÅðàî˺à Ü» ÇÕö òÆ åð·» çÅ ÇìÜéà ÁÅÇç ÖðÆçäÅ Ü» ò¶ÚäÅ ÚÅÔ¹ç ¿ ¶ Ô¯ å» íð¯Ãï ¶ × ¯ Áå¶ ÇÂîÅéçÅðÅéŠöòÅò» ñÂÆ ÃÅⶠåÜðì¶ çÅ ëÅÇÂçÅ À°áÅúÍ

òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯:

êðîÜÆå ÇÃ³Ø ÖÇÔðÅ

Cell: 206-818-3708 Email: PARMJK@MSN.COM

Providing Real Estate Services in Washington and Oregon


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 13

ãÅÕÅ ï±éÆòðÇÃàÆ ÓÚ Ô¯Â׶ Å Ò×°ð± éÅéÕ ÇîÀ±÷ÆÁî ÁÅë òðñâ ÇðñÆÜéÓ ÕÅÇÂî ãÅÕÅ- ÇÂæ¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ ×° ð ç° Á ÅðÅ

Õ§î ô°ð± Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÇîÀ±÷ÆÁî

êz¯ëËÃð ÇÂÃñÅî é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃzÆ ×°ð± éÅéÕ

ì§ × ñÅç¶ ô ×° ð ç° Á ÅðÅ êz ì § è ÕÆ ì¯ ð â Áå¶

éÅéÕôÅÔÆ ÇòÖ¶ ÖÅñö çÅ ÇÃðÜäÅ ÇçòÃ

ï±éÆòðÇÃàÆ çÆ ÕñÅ ÇÂîÅðå çÆ Ú½æÆ î§Ç÷ñ

ç¶ò ÜÆ îé°µÖåÅ ç¶ ðÇÔìð Ãé å¶ ï±éÆòðÇÃàÆ

ì§×ñÅç¶ô ×°ðç°ÁÅðÅ êzì§èÕÆ Õî¶àÆ ç¶ ÃÇÔï¯×

îéÅÀ°ä ñÂÆ Ãܶ çÆòÅé ÇòµÚ åÕðÆð ÕðÇçÁź

Óå¶ ìä¶ Ô¯Â¶ ÇòôÅñ ÔÅñ ÓÚ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å¢

ÓÚ ÃæÅêå ÕÆå¶ ÜÅä òÅñÅ ÇîÀ±÷ÆÁî ×°ð±

éÅñ ÕðòŶ çÆòÅé ÓÚ ôÅîñ Ô¯ä ñÂÆ íÅðå

ãÅÕÅ ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ Çòôò èðî ÇòíÅ× ç¶ î°ÖÆ

êz¯ëËÃð ÕÅ÷Æ é÷ð°ñ ÇÂÃñÅî é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÃ

éÅéÕ ç¶ò ÜÆ ç¶ ÇÃèźåź 鱧 ÃîðÇêå Ô¯ò¶×Å¢

å¶ ç±Ü¶ ç¶ôź 寺 ÇÂñÅòÅ ÃæÅéÕ Ã§×åź òÆ

êz¯ëËÃð ÕÅ÷Æ é÷ð°ñ ÇÂÃñÅî é¶ ï±éÆòðÇÃàÆ

ò¶ñ¶ À°Ô ×°ð± éÅéÕ ç¶ò ç¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ ÃæÅé

çêðçÅÇ ÕÅð öòÅ ÃðÔÅñÆ åðé åÅðé,

êÔ°§ÚÆÁź Ô¯ÂÆÁź Ãé¢

ÓÚ ÇÃµÖ èðî ç¶ ìÅéÆ ×°ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ é±§

×°ðç°ÁÅðÅ éÅéÕôÅÔÆ ÓÚ ìä¶ Ô¯Â¶ ÇÃµÖ ÇðÃðÚ

ÃîðÇêå Ò×°ð± éÅéÕ ÇîÀ±÷ÆÁî ÁÅë òðñâ

Ã˺àð ÓÚ ÇÃµÖ èðî Áå¶ ÇÂÇåÔÅà çÆ êó·ÅÂÆ ÕðÅ

ÇðñÆÜéÓ ÕÅÇÂî ÕÆå¶ ÜÅä çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ¢

ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂà ñÂÆ ï±éÆòðÇÃàÆ òµñ¯º ÇÂà Ã˺àð

òÅðåÅÕÅðź òµñ¯º ܧî-± ÕôîÆð ìÅð¶ Á§Çåzî Çðê¯ðà ÃðÕÅð Ãê°ðç Õðé çÆ ÇåÁÅðÆ

ÕÅ÷Æ é÷ð°ñ ÇÂÃñÅî é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ãÅÕÅ

ÓÚ Ôëå¶ ÓÚ Çå§é Ççé ÕñÅÃź ñµ×çÆÁź Ôé,

ܧî±- À°µØ¶ êµåðÕÅð ÇçñÆê êâ×ÅÀ°ºÕð

Áå¶ Ô°ä ÇÂé·Åº 寺 ì×Ëð ÔÆ Á§Çåzî Çðê¯ðà ÃðÕÅð

ï±éÆòðÇÃàÆ ÇòµÚ ×°ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ ç¶ éź Óå¶

ÇÜé·Åº ÇòµÚ E@ ç¶ ÕðÆì ÇòÇçÁÅðæÆ ôÅîñ Ô°§ç¶

çÆ Á×òÅÂÆ ÓÚ ÃðÕÅð òµñ¯º Çéï°Õå ÕÆå¶ ×¶

鱧 ýºê ÇçµåÆ ÜÅò¶×Æ¢ ÇÂà î½Õ¶ À°é·Åº ç¶ éÅñ

Çòôò ç¶ èðîź çÅ ÇîÀ±÷ÆÁî ìäÅÀ°ä çÆ

Ôé¢ çÆòÅé ÓÚ êz¯ëËÃð ÇÂÃñÅî ç¶ éÅñ À°é·Åº ç¶

òÅðåÅÕÅðź ç¶ Çå§é î˺ìðÆ òøç é¶ Ü§î±-ÕôîÆð

ì°µèÆÜÆòÆ ðÅèÅ Õ°îÅð Áå¶ ÃÅìÕŠñÚéÅ ÕÇîôéð

åÜòÆ÷ 鱧 ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ À°ê Õ°ñêåÆ é¶

ÇòÇçÁÅðæÆ òÆ ê°µÜ¶ ԯ¶ Ãé, ÇÜé·Åº é¶ çÆòÅé

çÆ ÃÇæåÆ ìÅð¶ ÁÅêäÆ Á§Çåzî Çðê¯ðà ê¶ô ÕÆå¶

Á˵î. Á˵î. Á§ÃÅðÆ òÆ ÔÅ÷ð Ãé¢

êzòÅé×Æ ç¶ ÇçµåÆ ÔË å¶ ÇÂà çÆ ÃæÅêéÅ ñÂÆ

çÆ ÃîÅêåÆ À°êð§å ×°ð± ÕÅ ñ§×ð ÛÇÕÁÅ¢

ÜÅä ç¶ Ã§Õ¶å ç¶ Ççµå¶ Ôé, ÇÜà ÇòÚ

ÃzÆ êâ×ÅÀ°ºÕð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ òøç é¶

òµÖòÅçÆÁź 鱧 ñÅºí¶ ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÃzÆ

ÃîÅÜ ç¶ òµÖ-òµÖ òðן éÅñ ×µñìÅå ÕÆåÆ

Ü篺 Ô÷Åð¶ Õðé ñµ×¶ ÃÆ Ö°çÕ°ôÆ

êâ×ÅÀ°ºÕð é¶ â¯âÅ, ÇÕôåòó Áå¶ íµçðòÅÔ

ÔË Ü篺 ÇÕ òµÖòÅçÆÁź é¶ Õ¯ÂÆ Ô°§×ÅðÅ éÔƺ

éòƺ ÇçµñÆ- ןèÆòÅçÆ Á§éÅ Ô÷Åð¶ ÁÅêä¶ ÜÆòé ÇòÚ À°ç¯º ÁÅåî-

êµàÆ ç¶ ç½ð¶ 寺 ìÅÁç êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå

íÇðÁÅ¢ ÇÂà ñÂÆ Ô°ä åµÕ ÇåÁÅð ÕÆåÆ ×ÂÆ

ÔµÇåÁÅ Õðé ñµ×¶ Ãé Ü篺 AIFE çÆ íÅðå-êÅÇÕÃåÅé Ü§× ç½ðÅé À°é·Åº

ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ì¶ôÕ òµÖòÅçÆ ÁÅ×±Áź 鱧

Çðê¯ðà 鱧 ÃðÕÅð 鱧 ýºÇêÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ À°é·Åº

ç¶ ÃÅæÆ AI ë½ÜÆ ôÔÆçÆ ÜÅî êÆ ×¶ Ãé¢ ÁÅåî-ÔµÇåÁÅ çÆ Õ¯Çôô ç½ðÅé

×µñìÅå ñÂÆ à¶ìñ Óå¶ ÇñÁÅÀ°ä ç¶ ìÔ°å ïåé

çµÇÃÁÅ ÇÕ Çå§éź Ö¶åðź ç¶ ñ¯Õ ðÅÜéÆåÕ, ÇòµåÆ

À°é·Åº ç¶ îµæ¶ ÇÂÕ ôð·Å òÆ ñµ× Ç×ÁÅ ÃÆ¢

ÕÆå¶ ×¶ êz§å± ÇÂà çÅ Õ¯ÂÆ ñÅí éÔƺ Ô¯ÇÂÁÅ

Áå¶ êzôÅÃÇéÕ åÅÕåź çÆ î§× Õð ðÔ¶ Ôé¢

ÒAIFE çÆ íÅðå-êÅÇÕ Ü§× ç½ðÅé Ö¶îÕðé ëð§à Óå¶ Ü篺 î¶ð¶ AI ÇêÁÅð¶ ë½ÜÆ ÃÅæÆ ôÔÆçÆ ÜÅî êÆ ×¶ åź À°é·Åº ç¶ Ãçî¶ ÇòÚ î˺ òÆ ÁÅåîÁ³éÅ Ô÷Åð¶

ÔµÇåÁÅ çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÃÆ å¶ î¶ð¶ îµæ¶ ÇòÚ ôð·Å òµÜä ÕðÕ¶ î˺ ÷ÖîÆ òÆ

Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ êð ÁÚéÚ¶åÆ î˺ ÃòÅîÆ Çòò¶ÕÅé§ç çÆ ÇÕåÅì êó·Æ¢ ÇÂà ÇÕåÅì é¶ î¶ðÅ ÜÆòé êzåÆ é÷ðÆÁÅ ÔÆ ìçñ ÇçµåÅ¢Ó ÇÂÔ êz×àÅòÅ ÃzÆ Á§éÅ Ô÷Åð¶ é¶ ÒÁÅÜ åÕÓ ÚËéñ Óå¶ ÒÃÆèÆ ìÅåÓ êz¯×ðÅî ÇòÚ ÕÆåÅ¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ AIFB ÇòÚ íÅðå-ÚÆé Ü§× å¯º ìÅÁç ç¶ô çÆ ðµÇÖÁÅ ñÂÆ íÅðå ÃðÕÅð òµñ¯º ÕÆåÆ ÁêÆñ 寺 ìÅÁç ë½Ü ÇòÚ íðåÆ Ô¯Â¶ Ãé¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ íÅðå ÃðÕÅð çÆ ÁêÆñ 寺 ìÅÁç Á§éÅ Ô÷Åð¶ À°é·Åº é½ÜòÅéź ÇòÚ ôÅîñ Ãé, ܯ ÃðÕÅð çÆ ÁêÆñ 寺 ìÅÁç ë½Ü ÇòÚ íðåÆ Ô¯Â¶ Ãé¢ À°Ô AIFE çÆ íÅðå-êÅÇÕÃåÅé Ü§× ç½ðÅé Ö¶îÕðé ÃðÔµç Óå¶ åÅÇÂéÅå Ãé¢ ÇÂæ¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ź é¶ Ôîñ¶ ÕÆå¶ Ãé¢ ÇÂé·Åº ÔîÇñÁź ÇòÚ À°é·Åº ÁÅêä¶ ÃÅæÆ ÁÅêäÆÁź ÁµÖź ÃÅÔîä¶ ôÔÆç Ô°§ç¶ ç¶Ö¶¢ À°Ô ÁÅê òÅñ-òÅñ ìÚ¶ Ãé¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ÇízôàÅÚÅð Çòð°µè î÷ì±å ñ¯ÕêÅñ Çìñ ÇñÁÅÀ°ä ñÂÆ ÃzÆ Ô÷Åð¶ é¶ IH اචîðé òðå ðµÇÖÁÅ ÃÆ¢

GILL, GORAYA & PANNU

INSURANCE & TAX SERVICES 10618 SE 240th St. Suite #203 Kent, WA Off: (253)236-4123 Fax:(253)236-4578 (Our Office is Located Between Kent Post Office and Firestone Building)

ACCOUNTING AND ÁÕÅÀ±ºÇà³× Áå¶ TAX SERVICES àËÕà ÃðÇòÇÃ÷ Income Tax

ÁÅîçé àËÕÃ

AGENCY 1 INSURANCE

¶ܿÃÆ A dzô¯ð˺Ã

Auto Insurance

ÕÅð» çÆ Ç³ô¯ð˺Ã

Home Insureance

Øð» çÆ Ç³ô¯ð˺Ã

Small Business Tax

ÕÅð¯ìÅð àËÕÃ

Excise and Sale Tax

ÁËÕÃÅÂÆ÷ Áå¶ Ã¶ñ÷ àËÕÃ

Bookkeeping & Payrolls

ì¹¼Õ ÕÆÇê³× Áå¶ ê¶ð¯ñ

Business Insurance

Çì÷éà dzô¯ð˺Ã

Translation

àð»Ãñ¶ôé

Motorcycle and Truck

î¯àðÃÅÂÆÕñ Áå¶ àð¼Õ

IFTA/Fuel Tax Return

ÇÂëàÅ, ÇëÀ±ñ àËÕÃ

Notary Services

é¯àðÆ ÃðÇòÃ

Immigration Services

dzîÆ×ð¶ôé öòÅò»

Indian Visa

dzâÆÁÅ çÅ òÆÜÅ

Passport and other Services

êÅÃê¯ðà Áå¶ Ô¯ð öòÅò»

Basic Health and Medicaid

ì¶ÇÃÕ ÔËñæ Áå¶ îËâÆÕ¶â

We have PROGRESSIVE, SAFECO, METLIFE, TRAVELER, GMAC and many more insurance companies

ÃÅⶠկñ ê̽×ðËÇÃò, öëÕ¯, îËμàñÅÂÆë, àðËòñð, ÜÆ ÁËî ¶ ÃÆ Áå¶ Ô¯ð ÕÂÆ Ç³ô¯ð˺à տêéÆÁ» Ôé

Open Mon.-Sun. 9am-7pm


Ç

Apr. 27-May 03/2011

ðÅÔ¹ñ ×»èÆ ù êÌèÅé î³åðÆ ìäÅÀ°ä çÆÁ» ÇåÁÅðÆÁ»?

The Charhdi Kala 14

ÇÂÕ Ô¯ð ÁÇèÕÅðÆ é¶ î¯çÆ Òå¶ ç§×ÅÕÅðÆÁź 鱧 Ö°µñ· ç¶ä çÅ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ

éòƺ Çç¼ñÆ- Õ»×ðÃ ç¶ Üéðñ ÃÕ¼åð Çç×Çòܶ ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ðÅÔ¹ñ ×»èÆ ÇÂÕ ò¼âÆ

ÕµÛ- î°Áµåñ ÕÆå¶ ×¶ ÁÅÂÆ.¶.ÁËÃ. ÁëÃð êzçÆê ôðîÅ é¶ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ B@@B ç¶

íÈÇîÕÅ ÇòÚ Õ½îÆ ÇÃÁÅÃå ÓÚ êËð ðÖä׶ Áå¶ êÅðàÆ çÆ ÕîÅé ê¹ðÅäÆ êÆó·Æ Ãä¶ é½ÜòÅé» ç¶ Ô¼æ»

ÇëðÕ± Õåñ¶ÁÅî ç½ðÅé À°é·Åº 鱧 ×°ÜðÅå ç¶ î°µÖ î§åðÆ éÇð§çð î¯çÆ ç¶ çëåð 寺 ë¯é ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕ

ÇòÚ ÜÅäÆ ïÕÆéÆ ÔËÍ çÿìð ÇòÚ Õ»×ðÃ ç¶ îÔ» ÿî¶ñé ç½ðÅé ÁÅêäÆ àÆî

À°Ô ÁÅêä¶ íðÅ Áå¶ ÁÅÂÆ.êÆ.ÁËÃ. ÁëÃð Õ°ñçÆê ôðîŠ鱧 ÕÅåñ íÆó ÇõñÅø Õ¯ÂÆ ÕÅðòÅÂÆ éÅ

ìäÅÀ°ä ñÂÆ ðÅÔ¹ñ ×»èÆ çÆ åÅðÆø ÕðÇçÁ» Çç×Çòܶ ÇÃ³Ø é¶ ÇÂà ìÅð¶ Õ°Þ

Õðé ñÂÆ ÕÇÔä¢ÃzÆ êzçÆê, ܯ ÇÕ ×¯èðÅ Õźâ 寺 ìÅÁç ԯ¶ Õåñ¶ÁÅî ç¶ ç½ðÅé ÜÅîé×ð ç¶ ÇîÀ°ºÃêñ

Ãê¼ôà éÔƺ ÕÆåÅ ÇÕ ðÅÔ¹ñ Õ篺 ÇÂà íÈÇîÕÅ ÇòÚ ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°ä׶Í

ÕÇîôéð Ãé Áå¶ ÇÂà ò¶ñ¶ ÕµÛ ÇòÚ Ô¯Â¶ ÇÂÕ ÷îÆé Ø°àÅñ¶ Ãì§èÆ í°µÜ çÆ Ü¶ñ· ÓÚ ì§ç Ôé, é¶ Çòô¶ô

ÇÂÔ ê¹¼Û¶ ÜÅä Óå¶ ÇÕ ÕÆ é¶ó íÇò¼Ö ÇòÚ ðÅÔ¹ñ ×»èÆ ù êÌèÅé î³åðÆ

ÜÅºÚ àÆî (ÁËÃ.ÁÅÂÆ.àÆ.) ç¶ Ú¶ÁðîËé ÁÅð.Õ¶. ðÅØòé 鱧 ÇñÖ¶ ÇÂÕ êµåð ÇòÚ ÇÂÔ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÔË¢

ìäÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË, Çç×Çòܶ ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒïÕÆéÆ å½ð Óå¶ À°Ô (ðÅÔ¹ñ

À°é·Åº é¶ àÆî ÃÅÔîä¶ ê¶ô Ô¯ä çÆ ê¶ôÕô òÆ ÕÆåÆ¢

×»èÆ) ò¼âÆ íÈÇîÕÅ ÇéíÅÀ°ä׶ÍÓÓ ÇÂÔ ê¹¼Û¶ ÜÅä Óå¶ ÇÕ ÕÆ À°Ô ÇÂà ׼ñ éÅñ

Áܶ Õ°Þ Ççé êÇÔñź ÔÆ ÇÂÕ ÃÆéÆÁð ÁÅÂÆ.êÆ.ÁËÃ. ÁëÃð çÜÆò íµà é¶ ÇÂÕ ÔñëéÅî¶ ÇòÚ

ÃÇÔîå Ôé ÇÕ êÅðàÆ ÇòÚ é½ÜòÅé» ù ÁÇÔî Ç÷¿î¶òÅðÆ Ã½ºê¶ ÜÅä çÆ ðøåÅð

ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕ ÃzÆ î¯çÆ é¶ À°é·Åº 鱧 ÕÅåñ íÆó 鱧 Ö°µñ·Æ Û¯à ç¶ä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÃÆ¢ ÃzÆ êzçÆê ç¶ íðÅ

ÕÅøÆ Ã¹Ãå ÔË, À°é·» ÇÕÔÅ, ÒÒÇÂÔ Ô½ñÆ ÔË êð ÇéôÇÚå ÔËÍÓÓ ï±.êÆ.¶.-B ÃðÕÅð ÇòÚ êÌèÅé î³åðÆ âÅ. îéî¯Ôé ÇÃ³Ø ç¶ ØêÇñÁ» ÇòÚ ÇØðé ìÅð¶ ê¹¼Û¶ ÜÅä Óå¶

ðÅÔ¹ñ ×»èÆ

Õ°ñçÆê ôðîÅ À°Ã Ã ÁÇÔîçÅìÅç ð¶ºÜ ç¶ ÁÅÂÆ.ÜÆ.êÆ. Ãé¢ êzçÆê ôðîÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÁËÃ.ÁÅÂÆ.àÆ. ç¶ ÃÅÔîä¶ À°Ã ÁÇèÕÅðÆ çÅ éÅî çµÃä 鱧 ÇåÁÅð Ôé ÇÜÃ é¶ À°é·Åº 鱧 ë¯é ÕÆåÅ ÃÆ¢ ×°ÜðÅå ÃðÕÅð

Çç×Çòܶ ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒêÌèÅé î³åðÆ ï±.êÆ.¶.-A ÃðÕÅð ÇòÚ òÆ À°é¶ ÔÆ î÷ìÈå Ãé ÇÜ¿é¶ Ô¹ä

é¶ Õ°ñçÆê ôðîÅ çÆ Â¶.ÃÆ.ÁÅð. ÇòÚ À°é·Åº çÅ çðÜÅ ØàÅ ÇçµåÅ ÃÆ¢ À°Ô ÇÂà ÇõñÅø ÕÅ鱧éÆ ñóÅÂÆ

ÔéÍÓÓ êÌèÅé î³åðÆ Áå¶ êÅðàÆ çðÇîÁÅé ÇÕö åð·» ç¶ îåí¶ç» çÆ ×¼ñ ù À°é·» ÇÃð¶ 寺 õÅðÜ Õð

ñó ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂà Ãì§èÆ Õ¶ºçðÆ êzôÅÃÇéÕ ÇàzÇìÀ±éñ é¶ À°é·Åº 鱧 Ãà¶Á ÇçµåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ À°é·Åº ç¯ô

Çç¼åÅÍ ÇÂÔ ê¹¼Û¶ ÜÅä Óå¶ ÇÕ ÕÆ ñ¯ÕêÅñ Çì¼ñ Ãä¶ ÕÂÆ î¹¼ÇçÁ» Óå¶ êÌèÅé î³åðÆ Áå¶ êÅðàÆ çÅ ÇÂÕ¯

ñÅÇÂÁÅ ÇÕ Ü篺 À°Ô ÃÆ.ÁÅÂÆ.âÆ. (ÁêðÅè)ç¶ î°ÖÆ ÃÆ åź À°é·Åº òµñ¯º ÕÆåÆÁź Õ°Þ ÕÅðòÅÂÆÁź 寺

ð¹õ éÔƺ ÔË, Çç×Çòܶ ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒÁÇÜÔÆ ÃÇæåÆ éÅ å» êÇÔñ» Õç¶ ÃÆ Áå¶ éÅ ÔÆ Ô¹ä ÔËÍÓÓ

íÅÜêÅ ÃðÕÅð Á½ÖÆ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ, ÇÜà ÕÅðé À°é·Åº ç¶ íÇòµÖ 鱧 ÖðÅì Õðé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢

Õ»×ðÃ ç¶ À°åð êÌç¶ô îÅîÇñÁ» ç¶ Ç³ÚÅðÜ é¶ Á×ñÆÁ» ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ÇòÚ ÇÕö êÅðàÆ éÅñ

ÃÆ.ÁÅÂÆ.âÆ. ç¶ î°ÖÆ Ô°§ÇçÁź À°é·Åº é¶ Ã¯ÔðÅì±çÆé ô¶Ö ç¶ Þ±á¶ î°ÕÅìñ¶ ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ êÇÔñÆ

×áܯó çÆÁ» ÿíÅòéÅò» 寺 ÇÂéÕÅð ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅâÅ î¹¼Ö î¹ÕÅìñÅ ìÃêÅ éÅñ ÔËÍ

Á§åÇðî ÜÅºÚ Çðê¯ðà ðêðÆî Õ¯ðà ÃÅÔîä¶ ê¶ô Õðé çÅ Ô°Õî ÇçµåÅ ÃÆ¢ ÇÂà ÕÅðé ìÔ°å ÁëÃðź 鱧 ÃñÅÖź ÇêµÛ¶ ÜÅäÅ ÇêÁÅ ÃÆ¢ À°Ô ÇÂà Ã âËê±à¶ôé Óå¶ Õ¶ºçð ÃðÕÅð ÇòÚ Ã¶òÅ ÇéíÅÁ ðÔ¶ Ôé¢

Çðê¹çîé ÇÃ³Ø îÇñÕ å¯º EB ñ¼Ö âÅñð òÃÈñä ñÂÆ ÕËéâ ¶ Å çÆ Ã¹êðÆî Õ¯ðà é¶ ÇçåÆ ÇÂÜÅ÷å òËéÕ±òð- ÇÂÕ ÁÇÔî øËÃñ¶ åÇÔå ÕËé¶âÅ çÆ Ã¹êðÆî Õ¯ðà é¶ ÕÇéôÕ ÜÔÅ÷ îÅîñ¶ ÇòÚ ÕÅùéÆ êÌÇÕÇðÁÅ Óå¶ õðÚ Ô¯ÂÆ EB ñ¼Ö âÅñð çÆ ðÕî ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ìðÆ ÕÆå¶ ×¶ Çðê¹çîé ÇÃ³Ø îÇñÕ å¯º òÃÈñä çÆ ÇÂÜÅ÷å ç¶ Çç¼åÆÍ òËéÕ±òð ç¶ ÕÅð¯ìÅðÆ Çðê¹çîé ÇÃ³Ø îÇñÕ é¶ î¹Õ¼çî¶ ñÂÆ ÕÅùéÆ øÆà ç¶ä ÇòÚ ÁÃîð¼æÅ ÷ÅÔð ÕÆåÆ ÃÆ, ÇÜà Çê¼Û¯º ÇìÌÇàô Õ¯¦ìÆÁÅ ÃÈì¶ çÆ ÃðÕÅð ù EB ñ¼Ö âÅñð çÅ õðÚÅ ÃÇÔä ÕðéÅ ÇêÁÅÍ ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ Â¶Áð dzâÆÁÅ çÅ ÕÇéôÕ ÜÔÅ÷ ܯ î»àzÆÁÅñ 寺 Çç¼ñÆ ÁÅ ÇðÔÅ ÃÆ, BC ÜÈé AIHE ù ÁÅÇÂðñ˺â é¶ó¶ èîÅÕ¶ éÅñ À°â Ç×ÁÅ ÃÆÍ îÅîñ¶ ç¶ ÕÇæå î¹¼Ö î¹ñ÷î åñÇò¿çð ÇÃ³Ø êðîÅð ù AIIB Çðê¹çîé ÇÃ³Ø îÇñÕ

ÇòÚ ê³ÜÅì Çò¼Ú ÞÈᶠê¹Çñà î¹ÕÅìñ¶ Çò¼Ú Õåñ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÃÆ

ÜçÇÕ ÁÜËì ÇÃ³Ø ìÅ×óÆ Áå¶ Çðê¹çîé ÇÃ³Ø îÇñÕ ù B@@E ÇòÚ ìðÆ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 15

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÇÃ³Ø ÃíÅ ð˺àé ÁÅë òÅÇô³×àé çÆ ÃÅñ B@AA-AB ñÂÆ êÌìè¿ Õ Õî¶àÆ ÃðìÿîåÆ éÅñ éÅî÷ç ð˺àé, òÅÇô¿×àé (ÕðéËñ ÇÃ³Ø ÕËñ) -

A. ×¹ðç¶ò ÇÃ³Ø îÅé - î¹¼Ö Ã¶òÅçÅð

ÕñÅ ÇéÀ±÷ ×ð¹¼ê òñ¯º Ú¹äÆ ×ÂÆ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ

ÜÆú å¶ ÇÜÀ±ä Ççú çÅ îÅ௠ñË Õ¶ Çòç¶ô» Çò¼Ú

éÅðæ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÃÅð¶ ×¹ðÈØð» ÓÚ¯º ×¹ðç¹ÁÅðÅ

B. éòå¶Ü ÇÃ³Ø - ÃÔÅÇÂÕ Ã¶òÅçÅð

Áå¶ ÃîÈÔ ÃÅè ÿ×å ù òèÅÂÆ Çç³ÇçÁ» ì¶éåÆ

ùڼÜÆ Çç¼Ö çÅ À°ÃÅðÈ êÌçðôé ÕðƶÍ

ÇÃ³Ø ÃíÅ ð˺àé òÅÇô׿àé çÅ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ Ú¹äé

C. ÕðéËñ ÇÃ³Ø Ø¹¿îä - ÃËÕàðÆ

ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔË ÇÕ ÁÅÀ° ÁÅê» ÃÅð¶ ðñ Çîñ Õ¶

òÅÇÔ×¹ðÈ Ôî¶ôÅ ÃÅⶠÁ³×-Ã¿× ÔËÍ é¶Õ

å¶ êÌì¿è ÚñÅÀ°ä çÅ ã¿× çÈÃð¶ ×¹ðÈØð» éÅñ¯º

D. ×¹ðç¶ò ÇÃ³Ø ÃîðÅ - ÃÔÅÇÂÕ ÃËÕàðÆ

ÇÂÔ êÌä Õðƶ ÇÕ Õ½î Áå¶ ÕÇîÀ±ÇéàÆ ç¶ ÃÅð¶

éÆÁå, Ú¿×Æ Ã¯Ú Ô¯ò¶×Æ å» ÇÜà òÆ ÕÅðÜ ñÂÆ

ò¼ÖðÅ å¶ ÃñÅÔ¹äï¯× ÔËÍ ÇêÛñ¶ ñ×í× AB ÃÅñ»

E. ÁîðÆÕ ÇÃ³Ø ÖÅìóÅ - Ö÷ÅéÚÆ

û޶ Õ¿î» ù ðñ-Çîñ Õ¶ ÕðÆÂ¶Í Â¶ÕåÅ, ÇêÁÅð

ÃÇå×¹ðÈ çÅ úà-ÁÅÃðÅ ñË Õ¶ ÁðçÅà Õðƶ

寺 Ôð ÃÅñ ÇÂ¼æ¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ çÆ

F. åÅðÅ ÇÃ³Ø å¿ìó - ÃÔÅÇÂÕ Ö÷ÅéÚÆ

å¶ ìðÅìðåÅ òÅñÅ îÅÔ½ ñ ÇÃðÜƶ Í Õ½ î Æ

ÇÂռᶠԯ Õ¶ å°ð»×¶, ÃÇå×¹ðÈ ìñ ìÖô¶×Å Áå¶

Ú¯ä ê³Ü» Çóػ çÅ êËéñ ÕðçÅ ÔËÍ Õî¶àÆ Ú¹äé

G. ÕðéËñ ÇÃ³Ø ÕËñ - ÃÔÅÇÂÕ Ö÷ÅéÚÆ

îÃÇñÁ» ù òÆ êÇÔñ ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ Á¼×¶ ð¼ÖƶÍ

ÖÅñö çÆ Úó·çÆ ÕñÅ Ô¯ò¶×ÆÍ

òÅñ¶ ê³Ü Çóػ ç¶ êËéñ çÆ Ú¯ä ê¹ðÅäÆ Õî¶àÆ

H. ìñÇò¿çð ÇÃ³Ø - î˺ìð

×¹ðÈ îÔÅðÅÜ çÆ Ô÷ÈðÆ Çò¼Ú ÃîÈÔ ÃÅè ÿ×å ç¶

I. ×¹ðöòÕ ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯º - î˺ìð

ÃðÆ ÓÚ áµ× ÇÂîÆ×ð¶ôé ¶Üৠź ÇÖñÅø ð¯Ã ðËñÆ

ÃÅÔîä¶ ÕðçÆ ÔËÍ À°é·» êËéñ ç¶ Çóػ òñ¯º Ú¹äÆ

A@. Áô¯Õ Õ°îÅð ÇÃ³Ø - î˺ìð

Ô¯ÂÆ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ ù Çëð Õî¶àÆ Áå¶ Ãí ÃÅè

AA. ÇéðîËñ ÇÃ³Ø Ãð¯ÁÅ -î˺ìð

ÕµÃä çÆ î§× ÕðÇçÁź ñ×í× Çå§é çðÜé ÇòÁÕåÆÁź òµñ¯º AC@ ÃàðÆà å¶ GF ÁËÇòÇéï± Óå¶ ð¯Ã

ÿ×å ×¹ðÈ îÔÅðÅÜ çÆ ÔÅ÷ðÆ Çò¼Ú ÜËÕÅÇðÁ»

AB. ÜÃò¿å ÇÃ³Ø Ç×¼ñ - î˺ìð

ðËñÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÇÂà î½Õ¶ ì¯ñÇçÁź ÃÅÀ±æ ¶ôÆÁé ÇÂîÆ×ð¶ôé Á˺â îËÇðÜ ëðÅâ ÇòÕàî ðÃÅÇÂàÆ ç¶

çÆ ×È¿Ü-êÌòÅé×Æ éÅñ êÌòÅé ÕðÕ¶ Á×ñ¶ ÃÅñ

AC. ÜÃò¿å ÇÃ³Ø Ã¿èÈ - î˺ìð

ÃÕµåð Ã: ìñòÆð ÇÃ§Ø èÅñÆòÅñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ ÓÚ ÇÂÕ Ô÷Åð ÇòÁÕåÆ áµ× ¶ܧàź

çÅ êÌì¿è ÿíÅñçÆ ÔËÍ

AD. ìñÇÜ¿çð ÇÃ³Ø - î˺ìð

çÅ ÇôÕÅð Ô¯ Ú°µÕ¶ Ôé å¶ Ôð êÆóå AE 寺 B@ Ô÷Åð âÅñðź åµÕ ñ°µÇàÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ À°é·Åº ÕËé¶âÅ çÆÁź

AE. Õ°ñÇò¿çð ÇÃ³Ø ê¹ÁÅð - î˺ìð

ëËâðñ Ú¯äź ÓÚ áµ× ¶ܧàź çÅ î°µçÅ À°íÅðÇçÁź î§× ÕÆåÆ ÇÕ ÒÇÂîÆ×ð¶ôé Õ§Ãñà˺àÓ Ã¶òÅòź ñÂÆ

ÃÅñ B@AA-AB ñÂÆ AE î˺ìðÆ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ çÆ

ÇÂé·» Ãí öòÅçÅð» çÆ Ú¯ä ìÔ¹å ÔÆ

ñÅÇÂÃ˺à ÷ð±ðÆ Ô¯ò¶ å¶ Ôð¶Õ ÕÅð¯ìÅðÆ Â¶Ü§à 寺 A@ ñµÖ âÅñð ìźâ íðòÅÀ°ä î×𯺠ÔÆ ÁÇÜÔÅ è§çÅ

êËéñ òñ¯º ܯ éÅî÷ç×Æ Ú¯ä Ô¯ÂÆ ÔË À°Ã Çò¼Ú

ô»åîÂÆ îÅÔ½ñ Áå¶ ÃçíÅòéÅ éÅñ íð¶ çÆòÅé

ô°ð± Õðé çÆ ÁÅÇ×ÁÅ Ô¯ò¶¢ ÇÂà ç½ðÅé ðËñÆ ÓÚ ôÅÇîñ ñ¯Õź é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ îÅÇêÁź 鱧 ÕËé¶âÅ ÓÚ

Ú¹ä¶ ×¶ î˺ìð öòÅçÅð ÇéîéÇñÖå ÔéÍ

ÔÅñ Çò¼Ú Ô¯ÂÆÍ ÇÂà ׼ñ¯º ÇÃÁÅàñ çÆ ÃîÈÔ

éÅñ ðµÖäÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôé å¶ ÇÂà ñÂÆ ðÅÔ êµèðÅ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ À°èð ëËâðñ Ú¯äź ñó· ðÔ¶ Çñìðñ, à¯ðÆ

ÃÅè ÿ×å òèÅÂÆ çÆ êÅåð ÔËÍ ÁçÅðÅ Úó·çÆ

å¶ ÁËé. âÆ. êÆ. êÅðàÆ ç¶ ÇÕö òÆ À°îÆçòÅð é¶ À°µÕå î§×ź ìÅð¶ Áܶ åµÕ ÁÅêäÅ êzåÆÕðî éÔƺ ÇçµåÅ¢

ÇÂà òÅð òÆ BD ÁêðËñ Ççé ÁËåòÅð ù

éòƺ Õî¶àÆ ñÂÆ Ú¹ä¶ ×¶ öòÅçÅð

ÇêÁÅñê çÆ ÇÃ¼Ö Ã¿×å òñ¯º AD îÂÆ ù ÇêÁÅñê Çò¼Ú ÇòÃÅÖÆ îéÅÀ°ä ç¶ ëËÃñ¶ éÅñ ÁÅñ¶-ç¹ÁÅñ¶ ç¶ ôÇÔð» çÆ ÇÃ¼Ö Ã¿×å Çò¼Ú íÅðÆ À°åôÅÔ ÇÃÁÅàñ (ÁîðÆÕ ÇÃ³Ø Õ¿×) - ÇêÛñ¶

ÇêÁÅñê Çò¼Ú êÇÔñÆ òÅð Ô¯ ðÔ¶ ÇÂà ê̯×ðÅî

Ççéƺ AF ÁêðËñ, B@AA Ççé ôÇéÚðòÅð ù

òÅÃå¶ ÁÅñ¶-ç¹ÁÅñ¶ ç¶ Û¯à¶-ۯචôÇÔð» Çò¼Ú

ÇêÁÅñê Çò¼Ú òÃçÆ ÇÃ¼Ö Ã¿×å çÅ ÇÂ¼Õ íðò»

òÃçÆ ÇÃ¼Ö Ã¿×å Á³çð Ö¹ôÆ çÆ ñÇÔð ëËñ ×ÂÆ

ÇÂÕ¼á Ô¯ÇÂÁÅÍ Ã¹ÖîéÆ ÃÅÇÔì ç¶ êÅá À°êð¿å

ÔËÍ

ÃðÆ (×°ðÇò§çð ÇÃ§Ø èÅñÆòÅñ)- ÕËé¶âÅ ÇòÚñ¶ áµ× ÇÂîÆ×ð¶ôé ¶ܧàź ÇÖñÅø ÕÅ鱧éÆ ÇôÕ§ÜÅ

Dave Surveillance Company Quality & Affordable Surveillance Systems Attention business Owners: Watch your business from anywhere in the world. * Computerized DVR Systems for 4,8,16,32, 64 Cameras * Digital Video Recording * Easy to use Computer Program * IR Night Vision, Color day/night, Dome Night One Year Warranty Vision PTZ Camera, License Plate Reader, Interface

ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ Ô÷ÈðÆ Çò¼Ú ÁðçÅÃ

ÃîÈÔ Ã¿×å ù Ãò¶ð ç¶ çÆòÅé» çÆ ÔÅ÷ðÆ

ÕðÕ¶ ÇêÁÅñê Çò¼Ú ÇòÃÅÖÆ îéÅÀ°ä çÅ ëËÃñÅ

íðé Áå¶ ÕòÆ çðìÅð Çò¼Ú ôÅîñ Ô¯ä òÅÃå¶

ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇòÃÅÖÆ çÅ ÇçÔÅóÅ îéÅÀ°ä

Ö¹¼ñ·Å üçÅ ÔËÍ ÇòÃÅÖÆ ç¶ ÇÂà ê̯×ðÅî Áå¶ ÕòÆ

Professional Installation Anywhere in California and Follow-up Service

òÅÃå¶ AD îÂÆ, ôÇéÚðòÅð çÅ Ççé ÇîÇæÁÅ

çðìÅð Çò¼Ú ôÅîñ Ô¯ä òÅÃå¶ Ô¶á ÇñÖ¶ êå¶ Óå¶

Ç×ÁÅÍ À°Ã Ççé Ãò¶ð ç¶ çÆòÅé» å¯º ìÅÁç ×¹ðÈ

ê¹¼Üä çÆ Ç´êÅñåÅ Õð¯ ÜÆÍ

We Offer special plans to create the optimum security system for your business

îÔÅðÅÜ çÆ Ô÷ÈðÆ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ ÃÅÇÔå ÃíÅ

2821-23rd Ave. SE

ÇÃÁÅàñ òñ¯º ÇÂ¼Õ èÅðÇîÕ ÕòÆ çðìÅð òÆ ÕÆåÅ

Puyallup WA 98372 USA

ÜÅò¶ × ÅÍ À° ê ð¿ å ×¹ ð È ÕÅ ¦×ð òðå¶ × ÅÍ

Tel: (253) 732-0631

Contact: Jani @ (559) 786-0433 Exeter, CA 93221 Email: davesureveillance@gmail.com


Ç

Apr. 27-May 03/2011

ëËâðñ Ú¯ä» ÓÚ ÇÃÁÅÃÆ çÈôäìÅ÷Æ çÅ îÅîñÅ ÕË鶲âÅ ç¶ êÌèÅé î³åðÆ òñ¯º À°µÜñ ç¹Ã»Þ ç¶ ç¯ô» çÅ Ö³âé

The Charhdi Kala 16

ô¯Õ ÃîÅÚÅð ìó¶ ç¹ÖÆ ÇÔðç¶ éÅñ ÃÈÇÚå ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕ ÃÅⶠÃÇåÕÅðï¯× Ã. ÜÃò¿å ÇÃ³Ø Ü½Ôñ òÅÇÔ×¹ðÈ òñ¯º

òËéÕ±òð (ê̯. ×¹ðÇò¿çð ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ)

ÓÚ¯º ìðÆ Ô¯Â¶ Çðê¹çîé ÇÃ³Ø îÇñÕ éÅñ Çîñ Õ¶

ìÖôÆ ED ÃÅñ çÆ À°îð í¯× Õ¶ BA ÁêðËñ, B@AA Ççé

- ÕËé¶âÅ ç¶ ÇòòÅç×ÌÃå ÔñÕ¶ òËéÕ±òð ç¼ÖäÆ

Ú¯ä î¹ÇÔ³î Õðé ç¶ ç¯ô» ù Þ¹áñÅÀ°ºÇçÁ» êÌèÅé

òÆðòÅð ù ð½ÇÂñ Õ¯¦ìÆÁÅ ÔÃêåÅñ ÇéÀ± òËÃàÇîéÃàð

寺 à¯ðÆ À°îÆçòÅð òñ¯º ÃÖå î¹ÕÅìñ¶ çÅ ÃÅÔîäÅ

î³åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°îÆçòÅð ù ÃÕ±ñ ÓÚ ÁÅÀ°ä

ÇòÖ¶ ÁÚÅéÕ ÁÕÅñ ÚñÅäÅ Õð ׶ ÔéÍ À°é·» çÅ ÇêÛñÅ

Õð ðÔ¶ Çñìðñ À°îÆçòÅð À°µÜñ ç¹Ã»Þ ç¹ÁÅðÅ

çŠüçÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÃÆ å¶ À°Ô Ú¿×Æ íÅòéÅ

Çê³â îÆðÅê¹ð é÷çÆÕ éÕ¯çð ÃÆ Áå¶ ÇêÛñ¶ BI ÃÅñ 寺

ñŶ ׶ ç¯ô» çÅ ÕËé¶âÅ ç¶ êÌèÅé î³åðÆ òñ¯º

éÅñ À°¼æ¶ ×ÂÆÍ À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À°Ô (ò¶Á ï¿×)

ÕËé¶âÅ ÇéòÅÃÆ ÃéÍ À°é·» ç¶ Ú¿×¶ ÇòÚÅð Áå¶ ÔÃî¹¼Ö

Ö³âé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÒÂÆÃàð î³â¶Ó ç¶ èÅðÇîÕ

êÈðÆ åð·» Ãê¼ôà ÔË å¶ À°ÃçÅ Ü» À°ÃçÆ Ú¯ä çÅ

ùíÅÁ ù À°é·» ç¶ êÇðòÅð, ì¼ÇÚÁ», üÜä»-Çî¼åð» Áå¶

ÇåÀ°ÔÅð î½Õ¶ ð½ÇÂñ úÕ ÃÇæå ÚÆéÆ ÚðÚ ÓÚ

Õ¯ÂÆ òÆ Ãì¿è îÇñÕ éÅñ éÔƺ ÔË Áå¶ éÅ ÔÆ

Çðôå¶çÅð» òñ¯º Ôî¶ôÅ ïÅç ÕÆåÅ Ü»çÅ ðÔ¶×ÅÍ À°é·» çÅ

ð¼Ö¶ ÃîÅ×î ÓÚ ìðéìÆ, òËéÕ±òð 깼ܶ ÃàÆëé

êÅðàÆ òñ¯º À°é·» ù ÜÆ ÁÅÇÂÁ» ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ

ÃÃÕÅð C@ ÁêðËñ, B@AA Ççé ôÇéÚðòÅð ù Ãò¶ð¶ AA

ÔÅðêð é¶ ê¼åðÕÅð» òñ¯º ê¹¼Û¶ ÃòÅñ çÅ À°µåð

ÇÂà Ãì¿èÆ À°Ô êÈðÆ åð·» Ãê¼ôà ÔéÍ ç¼Ãäï¯×

òܶ Çðòð ÃÅÂÆâ ÇëÀ±éðñ Ô¯î GDA@ Ô½êÕ½à ð¯â âËñàÅ

Çç³ÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·» çÆ êÅðàÆ çÆ À°îÆçòÅð

ÔË ÇÕ ÇêÛñÆÁ» Ú¯ä» ÓÚ À°Õå ÔñÕ¶ 寺 À°µÜñ

ÇòÖ¶ Ô¯ò¶×Å À°êð¿å ÃÌÆ ÃÇÔÜêÅá ç¶ í¯× Áå¶ Á³Çåî

Ü» À°ÃçÆ Ú¯ä î¹ÇÔ³î çÅ Õ¯ÂÆ òÆ Ãì¿è ÇîÃàð

ç¹Ã»Þ Ãí 寺 ؼà ëðÕ Õ¶òñ B@ ò¯à» éÅñ

ÁðçÅà ׹ðÈ éÅéÕ ÇÃ¼Ö ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì âËñàÅ-ÃðÆ ÇòÖ¶ Ô¯ò¶×ÆÍ êÇðòÅð éÅñ ç¹¼Ö Ã»ÞÅ Õðé ñÂÆ

îÇñÕ éÅñ éÔƺ ÔËÍ òËéÕ±òð ç¶ ÖÅñÃÅ ÃÕ±ñ

ÇÜ¼å¶ Ãé å¶ ÇÂà òÅð À°é·» ù ÇÃÁÅÃÆ Ã¿Õà çÅ

Ü» Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ (F@D) EGB-IEDB Óå¶ Ã¿êðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

ÓÚ ò¶Á ï¿× òñ¯º ¶Áð dzâÆÁÅ î¹Õ¼çî¶ ç¶ ç¯ô»

ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êË ÇðÔÅ ÔËÍ

ÕñîÅâÆ å¶ Úµêñ éÅñ ÔîñÅ éòÄ Çç¼ñÆ - ÃÆ ìÆ ÁÅÂÆ çÆ Çòô¶ô ÁçÅñå ÇòµÚ íÅðåÆ À°ñ§ÇêÕ ÁË Ã ¯ à ƶ ô é ç¶ êz è Åé Áå¶ ÇçµñÆ ðÅôàðî§âñ ֶ⟠çÆ êzì§èÕÆ Õî¶àÆ ç¶ ÃÅìÕÅ Ú¶ÁðîËé ðð¶ô ÕñîÅâÆ é±§ Áµá Ççéź ñÂÆ ÇÔðÅÃå ÇòµÚ í¶Ü ÇçµåÅ ÔË¢ À°Ã鱧 ðÅôàð î§âñ ֶ⟠ÇòµÚ ԯ¶ Øêñ¶ ÇòµÚ ôÅÇîñ Ô¯ä ÕÅðé Ç×zøåÅð ÕÆåÅ ÃÆ¢ ÁçÅñå ç¶ Õ§êñËÕà ÇòµÚ À°Ã À°êð ÇÂµÕ ÇòÁÕåÆ é¶ Úµêñ éÅñ ÔîñÅ ÕÆåÅ êð Úµêñ ÕñîÅâÆ é±§ éÔƺ ñµ×Æ Áå¶ î½Õ¶ å¶ î½Ü±ç ððµÇÖÁÅ ÕðîÆÁź é¶ Úµêñ ðµàä òÅñ¶ 鱧

NEW WAY FOREIGN EXCHANGE MONEY LTD. • Good Rates

• Fast & Reliable Service

ÇÔðÅÃå ÇòµÚ ñË ÇñÁÅ¢ ç±Ü¶ êÅö

Õñî²ÅâÆ ç¶ Ü¹¼åÆ îÅðé çÅ Ççzô

íÅðå ÃðÕÅð òµñ¯º À°Ã鱧 À°ñ§ÇêÕ ÁËïÃƶôé ç¶ î°ÖÆ ç¶ ÁÔ°ç¶ å¯º ÔàÅ ç¶ä çÅ ÃîÅÚÅð ÔË¢

CHADHA CONSTRUCTION

“¢¡Ê’, „Á⁄¶ÀÊ •Ã ÁŒ˜‹Ë “Ò‚ ÷¡À ¡ù ◊¢ªflÊ©À ‹® ”Ê‚≈ ‚⁄Áfl‚ •ã flœË¶ ⁄≈ ‹ÒÀ ‹® ≈ù«Ê ©»◊È» flÊ‹ ãÈ‹Ë áÊ‹ •˜¡ „Ë ‚¢“⁄∑ ∑⁄Û˚ Ph: 604.597.5064 Cell: 604.760.7257

Commercial & Residential

Paul Raj - General Contrator Lic. #918046

Toll Free:1.866.228.7320 Email: tuli_narinder@yahoo.ca 12040-68Ave, Surrey, BC.

Ph: 209.595.0787 Off: 209.883.0223 Fax: 209.883.0253 Fax: 209.538.8109 Email: chadhaconstruction@Live.com

$$ Save Your Tax $$

K.P. Accounting & Tax Services Located At: Plaza 34 #208-9252-34th Ave. Edmonton •Individual Tax Returns • Incorporation of Companies • Payroll, T4's, • Corporate Tax Returns • Tax Returns for Self Employed • Small Business Setup & Bookkeeping •Accounting & G.S.T. Returns • Financial Statements. For Fast Refund Use E-File

®-çÊ®‹ ⁄Ê„Ëb ÃÏ‚Ëb ¶“ÀÊ ≈Ò∑‚ ¡‹ŒË flÊ“‚ ‹Ô ‚∑Œ „Ù For Appointment: Kapil

Sharma

Ph. (780) 469-2677 Fax. (780) 469-2026

∑“‹ ‡⁄◊Ê

Always Remember for Professional, Friendly and Best Services for Real Estate Call:

Harjit (Harry) Saroya Real Estate Agent

* Buying or selling * Residential or Investment ⁄Ë•‹ •‚≈≈ flÊ‚Ã “aÙçÒ‡á‹, ŒÙ‚ÃÊáÊ •Ã flœË¶ ‚flÊflù ‹ÔÀ ‹® ⁄Ò¡Ë«Òb‡Ë•‹ ¡ù ßáflÒ‚≈◊Òb≈ “aÊ“⁄≈Ë π⁄ËŒÀË „Ùfl Ãù •˜¡ „Ë „⁄¡Ëà ‚⁄Ù¶ áÊ‹ ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù:

Tel:403-250-2882 (24 hrs) Bravo Realty Cell:403-615-0247 2335-30th Ave., NE, Calgary, AB T2E 7C7 Fax: 403-250-5339 Email saroya@telus.planet.net


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 17

Õ§èÅð ܶñ· ÓÚ¯º E@@ åÅÇñìÅéÆ CF@ îÆàð ñ§ìÆ Ã°ð× § ê°µà Õ¶ ìäÅ øðÅð ÕÅì°ñ- Áø×ÅÇéÃåÅé ç¶ Õ§èÅð ôÇÔð

ôÅÇîñ Ôé¢ Ü¶ñ· ç¶ âÅÇÂðËÕàð Üéðñ ö°ñÅî

åÅÇñìÅé ç¶ ÇÂÕ

çÆ ÇÂÕ Ü¶ñ· ÓÚ¯º E@@ åÅÇñìÅéÆ øðÅð Ô¯ ׶

çÃå×Æð îÇÂÁÅð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Ü¶ñ· ç¶ ìÅÔð

åð÷îÅé ÷ìÆÀ°µñ·Å

Ôé¢ åÅÇñìÅé ç¶ ÃÅæÆÁź é¶ ìÅÔ𯺠ܶñ· åµÕ

çµÖäÆ ÇԵö 寺 ܶñ· åµÕ ÕÂÆ Ã½ îÆàð ñ§ìÆ ÇÂÕ

î°ÜÅÇÔç é¶ çµÇÃÁÅ

ðð§× ê°µàÆ Áå¶ ÁÅêä¶ ÃÅæÆÁź 鱧 Û°âÅ Õ¶ ñË

ðð§× ê°µàÆ ×ÂÆ Áå¶ ÁËåòÅð çÆ ðÅå ÇÂà ÇòÚ¯º

ÇÕ À°é·Åº é¶ A@E@

׶¢ åÅÇñìÅé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº ç¶ A@@ 寺

DGF ÇÃÁÅÃÆ ÕËçÆ øðÅð Ô¯ ׶¢ Õ§èÅð Ã±ì¶ ç¶

ë°µà ñ§ìÆ Ã°ð§× ê°µàÆ

òè¶ð¶ Õîźâð ÁÅ÷Åç ÕðòÅ ñ¶ ׶ Ôé¢ Ü¶ñ·

×òðéð ç¶ çøåð òµñ¯º ÜÅðÆ ÇÂÕ ÇìÁÅé ÓÚ

Áå¶ ÇÂà ÕÅðÜ ñÂÆ

ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ ÃòÆÕÅð ÕÆåÅ ÔË ÇÕ Ü¯ ÕËçÆ

ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÇÕ Ü¯ ñ¯Õ øðÅð ԯ¶ Ãé À°é·Åº ÇòÚ¯º

À°é·Åº

øðÅð ԯ¶ Ôé À°é·Åº ÓÚ ÕÂÆ åÅÇñìÅéÆ ñóÅÕ¶

Õ°Þ ÇÂÕ é±§ Ç×zøåÅð Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

îÔÆÇéÁź çÅ Ãîź

Áñ-ÕÅÇÂçÅ é¶ ÇçµåÆ èîÕÆ Ü¶ ñÅç¶é 鱧 ëÇóÁÅ Üź îÅð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ åź êzîÅä± ì§ì éÅñ åìÅÔÆ îÚÅ ÇçÁź׶

鱧

ñµ×Å¢

À°Ã

ê§Ü é¶

çµÇÃÁÅ ÇÕ Ü¯ ÕËçÆ Ü¶ñ· ÓÚ¯º յ㶠׶ Ôé À°é·Åº ÓÚ A@F

Õ¿èÅð ܶñ· ÓÚ ìäÅÂÆ Ã¹ð¿× çÅ ÜÅÇÂÜÅ ñËºç¶ ÁÇèÕÅðÆ

åÅÇñìÅé Õîźâð Áå¶ ìÅÕÆ ÜÔÅç ÓÚ À°é·Åº çÅ

ÇêÛñ¶ Çå§é ÃÅñź ç½ðÅé ܶñ· å¯ó Õ¶ øðÅð Ô¯ä

òÅÇô§×àé- Áñ-ÕÅÇÂçÅ ÁµåòÅçÆÁź é¶ ÇÚåÅòéÆ ÇçµåÆ ÔË ÇÕ Ü¶Õð úÃÅîÅ Çìé ñÅç¶é 鱧

ÃÅæ ç¶ä òÅñ¶ ìÅöÆ ñóÅÕ¶ Ôé¢ Ü¶ñ· ÓÚ¯º ÇéÕñ

çÆ ÇÂÔ ç±ÜÆ òµâÆ ØàéÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 êÇÔñź

ëÇóÁÅ Ç×ÁÅ åź êµÛî 鱧 êzîÅä± åìÅÔÆ çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êò¶×Å¢ ÒÇòÕÆñÆÕÃÓ ò˵ì ÃÅÂÆà òµñ¯º

Õ¶ íµÜ¶ ÇÂÕ åÅÇñìÅé ñóÅÕ¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ã

ܱé B@@H ÓÚ ÇÂÕ ÁÅåîØÅåÆ ÔîñÅòð é¶ Õ§èÅð

ÜÅðÆ À°µÚ ×°êå çÃåÅò¶÷ź ÇòÚ Áñ-ÕÅÇÂçÅ ç¶ ÇÂÕ ÃÆéÆÁð Õîźâð é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÇÂÕ

鱧 CF@ îÆàð ñ§ìÆ Ã°ð§× ÇòÚ¯º ÇéÕñä ñÂÆ

ܶñ· ç¶ çðòÅ÷¶ Óå¶ õ°ç 鱧 À°âÅ ÇñÁÅ ÃÆ ÇÜÃ

êzîÅä± ì§ì ï±ðê ÇòÚ Û°êÅ Õ¶ ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË å¶ Ü¶Õð ñÅç¶é 鱧 ëÇóÁÅ Ç×ÁÅ Üź îÅð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ

Õ¯ÂÆ ÁµèŠاàŠׯÇâÁź íÅð ðƺ×äÅ ÇêÁÅ¢

寺 ìÅÁç I@@ ÕËçÆ Ü¶ñ· ÓÚ íµÜ ÇéÕñä ÓÚ

åź ÇÂÔ ì§ì ÚñÅ ÇçµåÅ ÜÅò¶×Å¢ ÇÂÔ çÃåÅò¶÷ ܯ Ú¯äò¶º ï±ðêÆ å¶ ÁîðÆÕÆ ÁõìÅðÆ Õ¶ºçðź 鱧 ÜÅðÆ

åÅÇñìÅé ç¶ ÇÂÕ Ô¯ ð ì° ñ Åð¶ ï± Ã ø

ÕÆå¶ ×¶ Ôé, ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ Ü篺 ÁîðÆÕÅ ÇòÚ I/AA ÁµåòÅçÆ ÔîñÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ åź Áñ-

ÁÇÔîçÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶ñ· å¯ó¶ ÜÅä ÇêµÛ¶ À°é·Åº

Õ§èÅð çÆ À°Õå ܶñ· ÓÚ åÕðÆìé AB@@

ÕÅÇÂçÅ çÅ Õ¶ºçð Çì§ç± êÅÇÕÃåÅé çÅ ôÇÔð ÕðÅÚÆ ÃÆ å¶ ÇÂé·Åº ÔîÇñÁź ç¶ î°µÖ ï¯ÜéÅÕÅð é¶ ÁîðÆÕÅ

çÆ ÜîÅå çÅ Ôµæ ÔË¢ À°Ã é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Õå

ÕËçÆ ðµÖ¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ éÅ௠çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆÁź

ç¶ Çòôò òêÅð Õ¶ºçð ç¶ àÅòðź ÇòÚ òµÜç¶ ÜÔÅ÷ź ç¶ ÇíÁÅéÕ Ççzô àÆ.òÆ. À°êð éÅñ¯ éÅñ ò¶Ö¶ Ãé¢

ðð§× ðÅÔƺ ðÅåƺ åÕðÆìé AA òܶ ÕËçÆÁź 鱧

ø½Üź ç¶ ÇÂÕ åðÜîÅé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶ Áø×Åé

À°Ã é¶ àÅòðź Óå¶ ÔîÇñÁź çÅ ÇõèÅ êzÃÅðé ÕðÅÚÆ ç¶ ÇÂÕ Ã°ðµÇÖÁå Øð ÇòÚ ÇÂÕ êzî°µÖ ÁñÕÅÇÂçÅ

ܶñ· ÓÚ¯º ÕµãäÅ ô°ð± ÕÆåÅ Ç×ÁÅ å¶ Ãò¶ð åµÕ

ÁÇèÕÅðÆ ÚÅÔ°ä׶ åź À°Ô ÇÂà îÅîñ¶ ÓÚ À°é·Åº

Õîźâð éÅñ ò¶ÇÖÁÅ¢ ÒòÇô§×àé ê¯ÃàÓ é¶ ÜÅðÆ åÅ÷Å çÃåÅò¶÷ź ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÅ

åÕðÆìé EDA ÕËçÆ Ã°ð§× ðÅÔƺ øðÅð Ô¯ ׶¢

éÅñ ÃÇÔï¯× Õðé ñÂÆ ÇåÁÅð Ôé¢

ÇòÚ Ôîñ¶ À°êð§å Ç÷ÁÅçÅåð Áñ-ÕÅÇÂçÅ ÁÅ×± òÅÇêà Áø×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ Úñ¶ ׶ Ãé åź ܯ ñ§ìÆ ñóÅÂÆ çÆ ï¯ÜéÅ ìäÅÂÆ ÜÅ ÃÕ¶¢ ÇÂé·Åº çÃåÅò¶÷ź Áé°ÃÅð I/AA Ôîñ¶ ç¶ D Ççé ìÅÁç ÇìéñÅç¶é é¶ Õ§èÅð (Áø×ÅÇéÃåÅé) ÇòÚ ÇÂÕ ×ËÃà ÔÅÀ±Ã ÓÚ Áðì ñóÅÕ±Áź 鱧 çì¯èé ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô ÕÅëðź ç¶ Ôîñ¶ 寺 Áø×ÅÇéÃåÅé 鱧 ìÚÅÀ°ä å¶ ÁÅêäÆ ñóÅÂÆ Á¼ñ·Å ç¶ éź Óå¶ ñóé¢

òêÅðÕ íÅÂÆòÅñ ù îðòÅÀ°ä çÆ ÃÅÇ÷ô ðÚä ç¶ ç¯ô ÓÚ Ç×ÌëåÅð ëÇð÷é¯, ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ (Úó·çÆ ÕñÅ ÇìÀ±ð¯) - ê¹ÇñÃ é¶ DB ÃÅñÅ çñÜÆå ÇÃ³Ø î¹ñåÅéÆ ù ÁÅêä¶ ÃÅìÕÅ òêÅðÕ íÅÂÆòÅñ ðî» ÕÅå âÅòð ù îðòÅÀ°ä ñÂÆ Ã¹êÅðÆ ç¶ä ç¶ ç¯ô» ÁèÆé Ç×ÌëåÅð ÕÆåÅ ÔËÍ ÇÜà ÁÅçîÆ ù À°Ô Õåñ Õðé ñÂÆ Ã¹êÅðÆ ç¶ ÇðÔÅ ÃÆ, À°Ô ÁÃñ Çò¼Ú Ö¹ëÆÁÅ ê¹Çñà ÁÇèÕÅðÆ ÃÆÍ âÅòð ÇÂ¼æ¶ ðÆÁñ ÁÃà¶à ¶ܿà òܯº Õ¿î ÕðçÅ ÔË Áå¶ ôÇÔð ç¶ ï¯ÜéÅ ÕÇîôé çÅ ÇÂ¼Õ ÇÔ¼ÃÅ ÔËÍ çÈܶ êÅö çñÜÆå ÇÃ³Ø ç¶ ëÇð÷é¯ ôÇÔð Çò¼Ú ç¯ Çì÷éà Ôé - ÒÒî¹ñåÅéÆ à¯ÁÓÓ Áå¶ ÒÒñÆî¯÷ ìŶ î¹ñåÅéÆÓÓÍ ê¹ÇñÃ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÔË ÇÕ î¹ñåÅéÆ å¶ âÅòð ÇÕö Ã òêÅðÕ íÅÂÆòÅñ Ãé, êð ìÅÁç Çò¼Ú À°é·» çÆ ÁÅêà Çò¼Ú Çò×ó ×ÂÆÍ ç¯Ô» ÇòÚÅñ¶ ÇÂ¼Õ Õ¶Ã òÆ Ú¼ÇñÁÅ ÃÆ, ÇÜà Çò¼Ú âÅòð çÆ Çܼå Ô¯ ×ÂÆ ÃÆÍ ê¹Çñà çÅ î³éäÅ ÔË ÇÕ ôÅÇÂç òêÅðÕ Ãì¿è» Çò¼Ú êËçÅ Ô¯ÂÆ ÖàÅà ÔÆ Õåñ çÆ ÃÅÇ÷ô çÅ ÕÅðä ìäÆ ÔËÍ ê¹Çñà Áé°ÃÅð î¹ñåÅéÆ é¶ À°é·» ç¶ ÇÂ¼Õ íð¯Ã¶ï¯× î¹Öìð Õ¯ñ ÇÂÔ î³ÇéÁÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô âÅòð ù îðòÅÀ°äÅ ÚÅÔ¹¿çÅ ÔËÍ ÇÂà î³åò ñÂÆ À°Ãé¶ êËö Áå¶ ÇÂ¼Õ Ú¯ðÆ ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔÇæÁÅð òÆ íÅó¶ ç¶ ÕÅåñ Õ¯ñ êÔ¹¿ÚÅ Çç¼åÅ ÃÆÍ ÃÅÇ÷ô Áé°ÃÅð âÅòð ù ÇêÛñ¶ Ôëå¶ îÅÇðÁÅ ÜÅäÅ ÃÆÍ çñÜÆå ÇÃ³Ø î¹ñåÅéÆ Áܶ ê¹Çñà ÇÔðÅÃå Çò¼Ú ÔËÍ

Ãëñ Ô¯ ׶ Ãé¢

ÇÃÁÅàñ ÇÂñÅÕ¶ Ü» dzâÆÁÅéÅ Ãà¶à Çò¼Ú ÇÕö òÆ åð·» çÆ êÌÅêðàÆ ÖðÆçä ñÂÆ íð¯Ãï¶ ×¯ éÅî

Gurinderjit Purewal Purewal Enterprises Pvt Ltd Direct: 206 391 4089 Fax 253 239 2832 23224 94 Ave S, Kent WA 98031 Email: gary@purewalenterprises.com Since 8 years selling and buying businesses within Northwest community and now with financing available on many businesses Motels, Restaurants, Bar, Senior Homes, Automotive repairs, Pizza stores, Grocery Mart, Education franchises in all United States. * Providing services in accounting at very cost effective ways. * Providing job staffing at various joint business ventures. * Providing adventure & entertainment activities on a planned schedule. Please do not hesitate to call for your day to day needs in any field above at our direct phone no.206.391.4089


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 18

àð»à¯ ç¶ é×ð ÕÆðåé Çò¼Ú Ô¯ÇÂÁÅ ÖÅñö çÅ ÇòôÅñ ÇÂÕ¼á

ÃøÅ @C çÆ ìÅÕÆ

Ç×ÁÅ Áå¶ ÕËé¶âÅ ÃðÕÅð 寺 ÇÂéÃÅë çÆ î³×

ðÔ¶Í

ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔËÍ

ÇÃàÆÜéÇôê Á˺â dzîÆ×ð¶ôé î³åðÆ Ü¶Ãé

éÃñÕ°ôÆ çÅ Ç÷Õð å¼Õ éÔƺ ÕÆåÅ, ëñÃðÈê

ÇüÖà ëÅð ÜÃÇàÃ ç¶ ÕÅùéÆ ÃñÅÔÕÅð

ó×å ç¶ Õ°Þ î˺ìð» òñ¯º À°é·» çÆ ÇÂà ç¯×ñÆ

×°ðêåò³å ÇÃ³Ø ê³é± é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ì¶ÇÂéÃÅëÆ ç¶

éÆåÆ çÅ Çòð¯è ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

Çòð°¼è ÁÅòÅ÷ Ú¹¼ÕäÅ ÖÅñö çÆ ÃæÅêéÅ ÔËÍ BF

Á¼Ü ç¶ îÇÔîÅé» Ú¯º Ãí 寺 êÇÔñ» âÅ.

ÕËéÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ êzèÅé î³åðÆ é¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ

ÔðÇô³çð Õ½ð é¶ ÁÅêäÆ åÕðÆð ûÞÆ ÕÆåÆÍ âÅ.

ÔË ÇÕ ÃÅâÆ ÃðÕÅð òñ¯º èÅðÇîÕ ÁÅ÷ÅçÆ ù

Çñìðñ ÁÅ×È îÅÂÆÕñ ÇÂ×éËàƶë é¶ ÇÂÃ

ÃÅñ 寺 À°Ã ì¶ÇÂéÃÅëÆ çÅ ÃÅÔîäÅ ÖÅñÃÅ Õ½î

ÔðÇô³çð Õ½ð é¶ ÇÂåÔÅÃÕ Þð¯Ö¶ Ú¯º ÁÅêä¶ ÇòÚÅð

ìðÕðÅð ð¼Öä ñÂÆ ÇÂ¼Õ ÇòíÅ× ÃæÅêå ÕÆåÅ

î½Õ¶ ×°ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø òñ¯º CAB ÃÅñ êÇÔñ» ÖÅñö

ÕðçÆ ÁÅ ðÔÆ ÔË, éò³ìð AIHD çÅ À°Ô êÇÔñÅ

û޶ ÕðÇçÁ» ÖÅñö ç¶ ÇÃè»åÕ ê¼ Ö ù

ÜÅò¶×ÅÍ À°é·» ÇÂà Çò¼Ú Çüֻ ç¶ îé°¼ÖÆ ÁÇèÕÅð»

çÆ ÇÃðÜéÅ çÆ ×¼ñ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ×°ðÈ ÃÅÇÔì

ÔëåÅ Ü篺 C@ Ô÷Åð ÇÃ¼Ö Õåñ Õð Çç¼å¶ ׶

À°ØÅÇóÁÅ êð ÇÜà ÷¯õî ù ÖÅñÃÅ ê³æ ÇêÛñ¶

çÆ êÅÇÕÃåÅé Çò¼Ú À°ñ§ØäÅ çÅ Ç÷Õð ÕÆåÅ

ç¶ ×°ä Ô°ä ÕËé¶âÅ ç¶ Õ¯é¶ Õ¯é¶ Çò¼Ú êÃð ðÔ¶

Áå¶ À°Ãù ÇÃ¼Ö Çòð¯èÆ ç³Ç×Á» çÅ éÅî ç¶ Çç¼åÅ

BF ÃÅñ» 寺 Ô³ãÅ ÇðÔÅ ÔË, À°Ã 寺 À°Ô çÈð ÔÆ

êð íÅðå ÃðÕÅð òñ¯º ÇÃ¼Ö çÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ

ÔéÍ ÕÅîÅ ×ÅàÈ îÅðÈ çÆ ×¼ñ ÕðÇçÁ» ÇÂ×éËàƶë

Ç×ÁÅÍ ÇÂà Ãì³èÆ ÜÈé B@A@ Çò¼Ú ÕËé¶âÆÁé

é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÕËé¶âÅ ù ÇÂà ØàéÅ å¶ ôðî ÁÅÀ°äÆ

êÅðñÆî˺à Çò¼Ú ÇÂ¼Õ êàÆôé êÅÂÆ ×ÂÆ ÃÆ, ÇÜÃ

American Healing

ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÇÕÀ±ÇìÕ ÁóìñÆ òñ¯º ÇÕzêÅé Óå¶

å¶ ÔÅðêð ÃðÕÅð é¶ Ü°ÁÅì Çç¼åÅ ÇÕ ÃÅⶠկñ

ñ×Ŷ ìËé çÆ ÁÃƺ À°ç¯º òÆ Çòð¯èåÅ ÕÆåÆ ÃÆ

ñ¯óƺçÆ ÜÅäÕÅðÆ éÔƺ ÔËÍ ê³é± é¶ ÇÕÔÅ Ô°ä Ô¯ð

Áå¶ Á¼Ü òÆ Õð ðÔ¶ Ô»Í î˺ ÇÃ¼Ö ÕÇîÀ±éàÆ ç¶

ÜÅäÕÅðÆ ÁÅ ×ÂÆ ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Á¼Ü Ü篺

Ladies & Gents Problem

ïÈæ ù ÇîÇñÁÅ Ô» Áå¶ ìó¶ ÇèÁÅé éÅñ AIHD

ñÆâð ÃÅâÆÁ» ò¯à» î³×ä ÁÅ ðÔ¶ Ôé, À°é·» ù

ç¶ ÷°ñî» çÆ çÅÃåÅé ù ùÇäÁÅ ÔËÍ î˺ ÜÅäçÅ

Ãê¼ôà ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÕÆ À°Ô ÇÃ¼Ö ÜËé½ÃÅÂÆâ

Ô» ÇÕ ÃÚÅÂÆ Áܶ ÃÅÔîä¶ éÔƺ ÁÅÂÆÍ ÇÂéÃÅë

ù ÃÇòÕÅð Õðç¶ Ôé Ü» éÔÆºÍ À°é·» Ô¼æ Öó¶

Áܶ éÔƺ ÇîÇñÁÅÍ Üç å¼Õ ÇÂéÃÅë éÔƺ ÇîñçÅ

ÕðòŶ ÇÕ ÕÆ ÁÃƺ A éò³ ì ð B@AA ù

À° ç ¯ º å¼ Õ ×¼ ñ Öåî éÔƺ Ô° ³ ç ÆÍ îÅÂÆÕñ

ÕËé¶âÆÁé ÔÅÀ±Ã Çò¼Ú âÆì¶à ÕðòÅÀ°äÆ ÚÅÔ°³ç¶

ÇÂ×éËàƶë é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ îËù Çê³â Ô¯ºç ÇÚ¼ñó

Ô»? Ãî¹¼ÚÆ Ã³×å é¶ Ô¼æ Öó·¶ ÕðÕ¶ ÇÂÃçÆ

ìÅð¶ êåÅ ÔËÍ îËù êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ À°æ¶ Õìð»

êzòÅé×Æ Çç¼åÆÍ

Cure with Homeopathy or Ayurved Best Natural Way of treatment with no side effects.

ÇÂà 寺 À°êð³å úºàÅðÆú ç¶ êzÆîÆÁð

åÕñÆë Á¼Ü òÆ ÇÃ¼Ö Õ½î ç¶ Ú¶ÇåÁ» Çò¼Ú åÅ÷Å

âÅñàé îÇ׳àÆ òñ¯º î³åðÆ ÔÇð³çðÜÆå ÇóØ

ÔËÍ î˺ Á×ð êzèÅé î³åðÆ ìäçÅ Ô» å» å°ÔÅâ¶

å¼Öó é¶ Ã¹é¶ÔÅ êó Õ¶ ùäÅÇÂÁÅÍ Áå¶ êÆ ÃÆ

éÅñ Á¼Ü òÅÁçÅ ÕðçÅ Ô» ÇÕ î˺ AIHD ç¶ ÷°ñî»

ÁÅ×È Çàî ÔÈâÕ òñ¯º êËî Ô°³çñ é¶ Ã¹é¶ÔÅ êó· Õ¶

Paramjit Kaur Noorpur, Ph.D. Doctor of Homeopathy Lic.# 116956

Ãì³èÆ å°ÔÅⶠéÅñ ðñ Õ¶ ÃÚÅÂÆ ñ¼íä, ÇÂéÃÅë

ùäÅÇÂÁÅÍ

* ÃÅÔ çÆ åÕñÆø * ÁñðÜÆ * ìñ¼â êÌËôð * ÇÃðçðç * ܯó» çÅ çðç * ôÈ×ð * ÇâêðËôé * Á½ðå» Áå¶ îðç» çÆ åÕñÆø

ÜËÕ ñ¶àé Ãà¶Ü å¶ êÔ°³Ú¶ å» Ã³×å Çò¼Ú ÜËÕÅÇðÁ»

ôÈ×ð Áå¶ îðçÅéÅ Õî÷¯ðÆ çÅ ôðåÆÁÅ ÇÂñÅÜ * Asthma * Allergy * Blood Pressure * Migrain * Arthritis * High Blood Sugar * Depression * Landies or Gents Problems

î½ÜÈç ÔéÍ î˺ ÃîÞçÅ Ô» ÇÕ ÇÂÔ ÚÆà Áå¶

òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ êðîÜÆå

Õ½ð é±ðê¹ð ù ë¯é Õð¯

Tel:(510) 200-1110

ñËä Áå¶ Áé°ÕÈñåÅ ìäÅÀ°ä ç¶ ïåé Õð»×ÅÍ À°êð³å ÇÜÀ°º ÔÆ ÁËé âÆ êÆ ç¶ Ã¹êðÆî¯ çÆ ×È³Ü ÁÃîÅéÆ ê¹¼Ü ×ÂÆÍ Ã³×å é¶ ÜËÕ ñ¶àé ù ì¶Ô¼ç ÃÇåÕÅð Çç¼åÅÍ ñ¶àé é¶ ÇÂà î½Õð ìóÆ ÷¯ðçÅð åÕðÆð Çò¼Ú ÇÃ¼Ö Ã³×å çÆ îÅéÇÃÕåÅ ù ìó¶ êzíÅÇòå ÕÆåÅÍ ñ¶àé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÜæ¶ ÁÃƺ Á¼Ü Ö¹ôÆÁ» ç¶ î½Õ¶ ÇÂռᶠԯ¶ Ô», êð ÇÃ¼Ö Õ½î ÇòåÕÇðÁ» Áå¶ ÷°ñî» çÅ ÇôÕÅð Ô¯ÂÆ ÔËÍ ÜËÕ ñ¶àé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ°Þ ðÅÜéÆåÕ» òñ¯º Õîñ éÅæ òðÇ×Á» ù ÜÆ ÁÅÇÂÁ» ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ êð ÁËé âÆ êÆ ÇÃ¼Ö Õ½î ç¶ éÅñ î¯ã¶ éÅñ î¯ãÅ ñÅ Õ¶ Öó·Æ Áå¶ À°ÃçÆ ë¶ðÆ çÅ Çòð¯è ÕÆåÅÍ Õîñ éÅæ çÆ ë¶ðÆ é¶ Çüֻ ç¶ ÷õî» ù À°Ú¶ÇóÁÅ ÔËÍ ÜËÕ ñ¶àé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ À°ç¯º å¼Õ óØðôôÆñ ðÔ»×Å Üç å¼Õ ÇÂéÃÅë éÔƺ Çîñ Ü»çÅÍ

Heating & Cooling Fundaments Ltd.

ç¶ô è¯Ôz ç¶ ÕÅé±é³ å¶ ìÇÔà çÆ ñ¯ó- ÇìéÅÇÂÕ Ã¶é í¯êÅñ- ç¶ô èz¯Ô ç¶ ç¯ô ÓÚ À°îðÕËç çÆ Ã÷Å Áå¶ ÔÅñ ÔÆ ÓÚ Ã¹êðÆî Õ¯ðà 寺 ÷îÅéå å¶ ÇðÔÅÁ Ô¯ä òÅñ¶ îé°¼ÖÆ ÁÇèÕÅð òðÕð ÇìéÅÇÂÕ ÃËé é¶ ç¶ô è¯zÔ Ãì³èÆ ÕÅé±³é å¶ ÜéåÕ ÚðÚÅ çÆ ñ¯ó ç¼ÃÆ ÔËÍ ÇìéÅÇÂÕ ÃËé é¶ ðŶê¹ð ÃÇæå

âÅ. ÇìéÅÇÂÕ ÃËé

ÁÅêä¶ Øð 寺 ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÛåÆÃ×ó•· çÆ ÇÂÕ ÁçÅñå é¶ îËù ç¶ô è¯zÔ ç¶ ç¯ô ÓÚ À°îð ÕËç çÆ Ã÷Å Çç¼åÆ, ê³zå± ÃÅⶠÕÅùé ÓÚ ÇÂà Ãì³èÆ ò¶ðòÅ éÔƺ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ FA ÃÅñÅ ÃËé é¶ ÚÅð îÔÆé¶ çÅ Ãî» Ü¶ñ·• ÓÚ ÇìåÅÇÂÁÅ ÔËÍ À°é·•» çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÕÅùé î³åðÆ òÆð¼êÅ î¯ÇÂñÆ òÆ ç¶ô è¯zÔ Ãì³èÆ ÕÅùé å¶ ìÇÔà çÆ ñ¯ó ìÅð¶ ç¼Ã Ú¹¼Õ¶ ÔéÍ

Truck Mounted Unit for Furnace & Duct Cleaning We Clean & Repair:

For All Your Comfort We Install:

* Ducts Cleaning * Hot Water Tank * Humidifiers * Furnaces * Electronic Air Cleaners * Hot Water Tanks * Programable Thermostat * Gas Fireplace & Air-conditions * Sealed Dampers Hot Water Tank Installation within 24 hours

24 Hours Emergency Service www.hcfl.ca

Sukhbans Jakhu: (403) 690-8639 All services are provided by certified gas fitter journeyman

ÃËé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÕËçÆ ç¶ ðÈê ÓÚ ÜÆòé ìÔ°å î¹ôÕñ ÃÆ, ÇÕÀ°ºÇÕ Ü¶ñ·• ÓÚ ÃÅë ÃëÅÂÆ çÆ ØÅà ÃÆ Áå¶ ìÔ°å ØàÆÁÅ çðܶ çÅ í¯Üé ÇîñçÅ ÃÆÍ À°é·•» ÇÕÔÅ ÇÕ Ü篺 î˺ ܶñ·• ÓÚ ÃÆ å» îËù ÁÅêä¶ Øð ç¶ ìä¶ í¯Üé çÆ ìÔ°å ÕîÆ îÇÔÃÈà ԯÂÆÍ Ã¶é é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ ÜÅäçÅ Ô» ÇÕ îËù ÷îÅéå Çîñ ×ÂÆ ÔË, ê³zå± î¶ð¶ ÇÖñÅë îÅîñÅ Ú¼ñ ÇðÔÅ ÔË Áå¶ îËù ÇÂà éÅñ Ôð ÔÆñ¶ ñóéÅ ÔËÍ îé°¼ÖÆ ÁÇèÕÅð óÃæÅ ç¶ ÁÅ×È é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é•» ù ÇÂà ׼ñ çÆ Ö°ôÆ ÔË ÇÕ Ã¹êðÆî Õ¯ðà é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·•» ÇÖñÅë ç¶ô è¯zÔ çÅ Õ¯ÂÆ ÃìÈå éÔƺ ÔËÍ ÃËé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¼ÖäÆ Õ¯ðÆÁÅ ÃðÕÅð é¶ îé°¼ÖÆ ÁÇèÕÅð ç¶ Ö¶åð ÓÚ À°é·•» ç¶ Õ³î çÅ ÃéîÅé Õðç¶ Ô¯Â¶ À°é·•» ù ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ, ê³zå± ÛåÆÃ×ó·• ÃðÕÅð ù Õç¶ ÇÂ³Þ éÔƺ ñ¼Ç×ÁÅÍ À°é·•» ÇÕÔÅ ÇÕ ×zÇÔ î³åðÆ êÆ ÇÚ³ ç ìðî Áå¶ Õ»×ðà Üéðñ ÃÕ¼ å ð Çç×ÇòÜË ÇÃ³Ø Ãî¶å Ô¯ðé» ñ¯Õ» 寺 Çîñ¶ Ãîðæé ç¶ ñÂÆ À°Ô Ãí ç¶ è³éòÅçÆ ÔéÍ


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 19

ATT TLE B BA AZ ZAAR SSEEAT Á‚¶≈‹ ⁄Ë•‹ •‚≈≈ Áfl˜ø Á∑‚ flË Ã⁄Çù ŒË ¡Êߌʌ ¡ù ∑Ê⁄Ù’Ê⁄ π⁄ËŒÀ •Ã fløÀ ‹® ß◊ÊáŒÊ⁄ ‚flÊ ‹® ÷⁄Ù‚ÿÙª áÊ◊

ìñÜÆå Çó ’‹¡Ëà Á‚¢Ø Ω ÃË‚Òºb„ÔìÆ ’Ë

Á‚¶≈‹ ∞⁄Ë∞ Áfl˜ø Ω⁄, ◊Ù≈‹, ªÒ‚ ‚≈‡á, Á’¡á‚, ‹Ê≈ ¡ù ‹Ôb« π⁄ËŒÀ ¡ù fløÀ ‹® á⁄’∑Ê⁄ Á⁄±‹≈⁄, Á«flÒ‹“⁄

„Ê∑◊ Á‚¢ Ω ª⁄ fl Ê‹ (206) 391-7275 (206)391-7275 çÙá: 206-387-9492 flœË¶ •Ã ÷⁄Ù‚ÿÙª ‚flÊflù

Hakam S. Grewal Realtor, (MSL, CBA)

Baljit S. Sehmby

Off: 253-852-9200 Cell: 206-391-7275 Fax: 253-859-9727 email:baljitsehmby @hotmail.com

ÁÅêäÆ ñÅà äÅ ¡ܶ ÃÏå°‚ÃcÄ ¶“ÀË ‹Ê≈ Óå¶ Ã ÁÅêäÅ ¶“ÀÊ ÁÅê ¶“ Øð Ω⁄ ìäÅÀ° ’ÀÊ©ÀÊ ÚÅÔ¹ ¿  „Ù¶ Ô¯Ãù å» ∑á‚‹Á≈¢ ÕéÃñÇ೪ × ‹® ñÂÆ ÃÅù øÊ„È ¢Œç ‚ÊÉ ë¯çÙéáÕð¯ ∑⁄ÙÍ˚ Where experience and knowledge make a difference! I will help you to your Dreams Come True!

* áflb Ω⁄ ’ÀÊ©À flÊ‚Ã ‹Ê≈ù ŒÊ “a’¢œ flË ∑⁄Œ „ù˚ * Ω⁄ù ¡ù Á’¡á‚ ‹® ‹Ûá ŒÊ flË “a’¢œ ∑⁄Œ „ù˚

1851-Centre Pl. So. #116 Kent WA 98030

Ph: 253-520-3780, Fax: 253-277-0057 Email: hakamgrewal@hotmail.com

„ÈÀ çÈ‹ ˜ ≈Êß◊ •Ã “Ê⁄≈ ≈Êß◊ Œπ÷Ê‹ ∑⁄á flÊÁ‹•ù É ∑¢◊ $Ã ⁄˜π ⁄„ „ù

PROVIDING NON-MEDICAL IN-HOME CARE TO LOW-INCOME ELDERLY & DISABLED

•‚Ëb Ω⁄ ¡Ê ∑ Ω˜≈ ¶◊Œá flÊ‹Ó •Ã •“Ê„¡ ‹Û∑ù ŒË ªÒ⁄◊Ò«Ë∑‹ Œπ÷Ê‹ ∑⁄Œ „ù “⁄Á◊¢Œ⁄ ∑Ú⁄ Á…˜‹ÛA

* Áá˜¡Ë ‚¢÷Ê‹ * ∑˜“» œÙÀÓ * πÊÀÊ ’ÀÊ©ÀÊ

* ߇áÊá * Ω⁄fi ∑¢◊ * ¶©ÀÊ-¡ÊÀÊ

Ph: 253-893-1984 www.rescarehomecare.com

Á‚¶≈‹ ∞⁄Ë∞ Áfl˜ø Car, Suv ¡ù Truck „Ù‹‚‹ “aÊ®‚¬ Ã πaËŒÀÊ „Ùfl Ãù ¶“ á⁄’∑Ê⁄ •Ã ‚¢ÃÙπ¡á∑ ‚flÊflù ‹® ‚Ê« áÊ‹ ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù

„Á⁄¢Œ⁄“Ê‹ Á‚¢Ω ’Òb‚

Ph: 206-393-2222 bains123@comcast.net

K•‚Ëb&«⁄áSflË Cleaning ‚Êç ∑⁄Œ „ù

Every Kind of Job in one place 24 hour service

We have special offer for Hotel & Motel Appantements, Gas Station and Subway : Residential & commercial Carpet Cleaning. 3 room special $100.00 Entire house carpet cleaning special $169.00 (up to 500 sq.f.) (for homes up to 2200 spuare feet)

K&S cleaning also do floor wax, upholstery cleaning: Email: „⁄ Ã⁄Çù ŒË Job ߘ∑Ù ¡ªÇ ÃÙb ˜‹366 Ë’π‡ •Ã ‚‚ÃË ∑⁄flÊ©ÀAmarvir ‹® •˜¡ „Ë contact ∑⁄Ù 253 886 kewal singh : Ê206 5288 singh: 3106 amieusal23@yahoo.com

Freee-mail Estimate Malkiat Singh 206-293-8614 Emergency Call 24 Hours : cleaningks@yahoo.com web: www.cleaningks.com

FAMILY DOCTOR Dr. Harpreet Singh Chhokar MD

* ߢ‡Ù⁄Òb‚ ÃÙb Á’áù flË •‚c Ω˜≈ π⁄ø $Ã ŒπŒ „ù˚ * ’˜Áø•ù Œ ≈Ë∑ Ã ◊Ò«Ë∑‹ ¡á◊ ÃÙb ‹Ô ∑˚ * „⁄ Ã⁄Çù ŒÊ Áç¬Ë∑‹ øÒ˜∑•˜“ flË ∑ËÃÊ ¡ùŒÊ „Ò˚ * ÃÏ‚c ¶“ÀË “¢¡Ê’Ë ’Ù‹Ë Áfl˜ø ª˜‹ ∑⁄∑ Á’◊Ê⁄Ë ŒÊ „˜‹ ‹˜÷ ‚∑Œ „Ù˚

Harpreet S. Chhokar MD Family Medicine

’˜ø •Ã „⁄ ߘ∑ ©◊⁄ Œ ◊⁄ˬù Œ ß‹Ê¡ ‹® ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù:

«Ê. „⁄“aËà Á‚¢Ω ¿Ù∑⁄ ±◊. «Ë.

10830 SE Kent - Kangley Rd., Suite 100A Kent, WA 98030

Tel: 253-520-7390


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 20

ÁÅêäÆ ê¯ñ Ö°µñ·ä ç¶ â𯺠ÁÅî ÜéåÅ ñÂÆ æÅäÅ F ì§ç Üñ§èð- æÅäÅ F ÇòÖ¶ îÇÔîÅé çÆ åð·Åº

æÅäÅ F çÆ ê°ÇñÃ é¶ ÁÅî ñ¯Õź çÅ òÆ æÅä¶

ÕðéÅ êË ÇðÔÅ ÔË¢ ÜçÇÕ æÅä¶ ÓÚ î½Ü±ç î°éôÆ

ÕÆåÆ ÔË åź À°Ô êóåÅñ Õðé׶¢ îÆâÆÁŠ寺

ðµÖ¶ ×°ðÕÆðå ÇÃ§Ø Ã¶Ö¯º çÆ ÔµÇåÁÅ ÓÚ ÕÅì±

ÜÅäÅ ì§ç Õð ÇçµåÅ ÔË Áå¶ ñ¯Õź 鱧 ÁÅêäÆÁź

×°ðîÆå ÇÃ§Ø Áé°ÃÅð ñ¯Õź ç¶ æÅä¶ ÓÚ ÜÅä çÆ

êÇÔñź ÔÆ éÅðÅ÷ æÅäÅ î°ÖÆ ÃÕµåð ÇÃ§Ø é¶

é½ÜòÅéź ìÅð¶ ÁÅêäÆ ê¯ñ Ö°µñ· ÜÅä ç¶ âð¯º

ÇôÕÅÇÂåź ç¶ä ñÂÆ òÆ íÅðÆ êz¶ôÅéÆ çÅ ÃÅÔîäÅ

ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ ð¯Õ ñ×Å ðµÖÆ ÔË¢

çµÇÃÁÅ ÇÕ À°Ô îÆâÆÁŠ寺 ìÔ°å êz¶ôÅé Ôé

ìÅçñ êÇðòÅð ÓÚ îðé¶êðé¶ å¶ òÆ êÂÆÁ» ò¿âÆÁ»

ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. 鱧 ÁµåòÅçÆ ÜîÅå î§éçÅ ÔË ÁîðÆÕÅ

ìÇá¿ â Å- ÔÀ¹ î Ë , ñÅñÃÅ å¶ ÂÆðÖÅ, ÇðôÇåÁ» å¶ Ãì¿è» ÓÚ ÁËéÆÁ» Ú½óÆÁ» ò¿âÆÁ» êÅ ÃÕçÆ þ ÇÕ ðÅî-ñÛîä çÆ Ü¯óÆ ðÅî-ðÅòä ìäé ñ¾Ç×Á» Çî¿à éÔÄ ñÅÀ¹ºçÆÍ ÇÜÔó¶ êÌÕÅô ÇÃ¿Ø å¶ ×¹ðçÅà ÇÃ¿Ø ÇÕö Ã ÇÂ¾Õ çÈܶ ç¶ Ã»ÔÆ-ÃÅÔ ñËä òÅñ¶ íðÅ î¿é¶ Ü»ç¶ ÃÆ, Ô¹ä êÇðòÅð ÓÚ î½å òð׶ îÅåîÆ îÅÔ½ñ ÓÚ òÆ ÇÂ¾Õ çÈܶ ç¶ Õ¹Þ éÔÄ ñ¾×ç¶ ÜÅêç¶ ÔéÍ êÌÕÅô å¶ ×¹ðçÅà ìÅçñ» ç¶ ÚÅÚ¶ çÆ èÆ ìÆìÆ ÔðÇÜ¿çð Õ½ð ìÆå¶ ÇçéÄ ÁÕÅñ ÚñÅä¶ Õð ׶ Ôé, À¹é·•» éÇî¾å êÅá ç¶ í¯× çÅ ÇÜÔóÅ ÇÂôÇåÔÅð êÇðòÅð ò¾ñ¯º ÛÅÇêÁÅ Ç×ÁÅ þ, À¹Ã ÓÚ êÌÕÅô ÇÃ¿Ø ìÅçñ å¶ ìÆìÆ Ã¹Çð¿çð Õ½ð ìÅçñ çÅ éÅî íðÅ, íðÜÅÂÆ

ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð Ü篺 ÇÂÕ é½ÜòÅé é¶

ÇÕÀ°ºÇÕ Õ°Þ ë¯à¯×zÅëð ç¶ð ðÅå åµÕ Ç×µÕÆ îÅîñ¶

æÅä¶ ÓÚ ìä¶ î°éôÆ ç¶ Õîð¶ ÓÚ ìËᶠî°éôÆ ×°ðîÆå

ÓÚ ÔòÅñÅå ÓÚ ì§ç é½ÜòÅéź ñÂÆ ÖÅäÅ ñË Õ¶

ÇÃ§Ø éÅñ ×µñìÅå ÕðéÆ ÚÅÔÆ À°Ô ò¶Ö Õ¶ Ú½ºÕ

ÁÅÀ°ä òÅÇñÁź çÆ ë¯à¯ ÇÖ¼Úä çÆ Õ¯Çôô Õðç¶

ñ§çé- ÁîðÆÕÅ êÅÇÕÃåÅé çÆ õ°øÆÁÅ

׶ ÇÕ Á§çð ÁÅÀ°ä ñÂÆ æÅä¶ çŠ׶à ÇÕÀ°º

Ôé Áå¶ ç¶ð ðÅå åµÕ æÅä¶ ç¶ ìÅÔð ìËᶠðÇÔ§ç¶

¶ܧÃÆ ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. 鱧 Áñ-ÕÅÇÂçÅ Áå¶

Ö¯ Ç ñ· Á Å Ç×ÁÅ, ÇÜà Óå¶ À° Ã é¶ ×° µ ö ÓÚ



åÅÇñìÅé ç¶ ìðÅìð çÆ ÁµåòÅçÆ ÜîÅå î§éçÅ

ÁÅÀ°ºÇçÁź À°æ¶ åÅÇÂéÅå î°ñÅ÷î ðÅî êzò¶ô

ç±Ãð¶ êÅö ÇÂÔ ò¶ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ

ÔË Áå¶ ÇÂà 鱧 ÁµåòÅçÆ Üæ¶ì§çÆ ÕðÅð ç¶ä

鱧 å°ð§å À°Ã 鱧 æÅä¶ å¯º ìÅÔð Õµã ç¶ä ñÂÆ

ÔòÅñÅå ÓÚ ì§ç é½ÜòÅéź ñÂÆ òÅè± å½ð Óå¶

ìÅð¶ ÁîðÆÕÆ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ ÇòÚÅð ÚðÚÅ ô°ð±

ÕÇÔ§ç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇèÕÅðÆÁź ç¶ Ô°Õî ÕðÕ¶

ñ×Ŷ êµÇÖÁź 寺 ÇÂñÅòÅ Á§çð éòÆÁź ÚÅçðź

Õð ÇçµåÆ ÔË¢ ÒÇç ×ÅðâÆÁéÓ ÁõìÅð ÓÚ ÁîðÆÕÅ

À°Ô ÇÕö 鱧 æÅä¶ éÔƺ ÁÅÀ°ä ç¶ ðÔ¶¢

Áå¶ éò¶º ×µÇçÁź çÅ òÆ Ç§å÷Åî ÕÆåÅ Ç×ÁÅ

çÆÁź ×°êå Çðê¯ðàź ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ ÛÅêÆ ×ÂÆ

ÇÂà ç½ðÅé ÔñÕŠ¶. ÃÆ. êÆ. ÔðêzÆå ÇçØ

ÔË Ü篺 ÇÕ ÇÂÕ ÁÅî ÔòÅñÅåÆ ñÂÆ À°Õå

õìð ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÆ ÁÇèÕÅðÆ

ìËéÆêÅñ òÆ î½Õ¶ Óå¶ êÔ°§Ú ׶, ÇÜé·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ

ǧå÷Åî éÔƺ ÕÆå¶ Üźç¶, ÇÜà ÕðÕ¶ æÅäÅ F çÆ

ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. 鱧 Áñ-ÕÅÇÂçÅ, åÅÇñìÅé,

ÁÇÜÔÆ Õ¯ÂÆ ×µñ éÔƺ ÇÕ æÅä¶ Õ¯ÂÆ éÔƺ ÜÅ

ê°Çñà ÁÅêäÆ ê¯ñ Ö°µñ·ä ç¶ â𯺠æÅä¶ çÅ î°µÖ

Ôîà Áå¶ ÇÔ÷ì°µñ·Å òÅº× ÔÆ õåðéÅÕ ÃîÞçÅ

ÃÕçÅ Áå¶ Ü¶Õð î°éôÆ é¶ ÁÇÜÔÆ Õ¯ÂÆ ÔðÕå

׶à ì§ç ÕðÕ¶ ðµÖçÆ ÔË¢

ÔË¢ ÁîðÆÕÅ ç¶ ×°êå çÃåÅò¶÷ź ÓÚ ÇÂôÅðÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. ÇÂÕ ÁµåòÅçÆ Üæ¶ì§çÆ òÅº× ÔÆ Ç§åÔÅêççź å¶ Ø°ÃêËáÆÁź 鱧 ôÇÔ Çç§çÆ ÔË¢ çÃåÅò¶÷ ÓÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ

îÅîñÅ êÔÅóÆ ðÅÜ» ù àËÕà ÇðÁÅÇÂå» çÅ ê³ÜÅì ù ÁçÅñå é¶ ÇòÚ¯ñ×Æ ðÅÔƺ îÅîñÅ Ô¼ñ Õðé çŠùÞÅÁ Çç¼åÅ

òܯº Áå¶ Ã¹ÖìÆð ìÅçñ å¶ ìÆìÅ ÔðÇÃîðå ìÅçñ

ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. Áø×ÅÇéÃåÅé ÓÚ Áñ

çÅ éÅî íåÆÜÅ å¶ íåÆÜ ùÔ òܯº ÛÇêÁÅ Ç×ÁÅ

ÕÅÇÂçÅ å¶ åÅÇñìÅé 鱧 ÁîðÆÕÆ ÃËéÅòź Çòð°µè

þ, êÌ¿åÈ ×¹ðçÅà ìÅçñ å¶ îéêÌÆå ìÅçñ, ÇÜé·•»

îçç ç¶ ðÔÆ ÔË¢ À°Õå çÃåÅò¶÷ź ÓÚ ÇÂà ׵ñ

çÅ ÇðôåÅ òÆ ÇòÛóÆ ðÈÔ éÅñ ÇÂÔ¯ ÔÆ ÃÆ, ç¶

òµñ ÇÂôÅðÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÅ ÁÅÂÆ.

éÅî Áñ¯ê ÔéÍ ìÅçñ êÇðòÅð ÓÚ íÅò¶º Á¿çðÈéÆ

Á˵Ã. ÁÅÂÆ. 鱧 ÁµåòÅçÆ Üæ¶ì§çÆ ÁËñÅé Õðé

Ü¿×, êÌÕÅô ÇÃ¿Ø ìÅçñ ò¾ñ¯º ÁÅêä¶ ÇÃÁÅÃÆ

ìÅð¶ קíÆðåÅ éÅñ ÇòÚÅð Õð ÇðÔÅ ÔË¢ åÅ÷Å

ÕðÅð Çç¼åÅ ÃÆ Áå¶ ÇÂé·» ù å°ðå ì¿ç ÕÆå¶ ÜÅä çÆ î³× ÕÆåÆ ÃÆÍ ÜÃÇàà îÅðտⶠÕÅàÜÈ Áå¶

×¹ðÈ å¶ÜÅ ÇÃ¿Ø ìÅçñ éÅñ ÕÆåÆ ì¶òøÅÂÆ å¯º

çÃåÅò¶÷ź ÒÚ ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. 鱧 ÇîÃð çÆ

ÜÃÇàà Ç×ÁÅéùèÅ ÇîôðÅ ç¶ ìËºÚ é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒÁÃƺ îÇÔÃÈà Õðç¶ Ô» ÇÕ ÇÂÔ àËÕû Óå¶ ÁÅèÅðå

ô¹ðÈ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ, êÌ¿åÈ ÇÜà åð·•» ÇÂà êÇðòÅð é¶

Áñ ÕÅÇÂçÅ çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ ÇÂÃñÅÇîÕ

Á³åððÅÜÆ ÇòòÅç çÅ îÅîñÅ ÔË ÇÜà ù ÇòÚ¯ñ×Æ ðÅÔƺ ùñÞÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ÍÓÓ

îðé¶-êðé¶ å¶ ÁÅêäÆ éøðå ù êÌî¹¾ÖåÅ Çç¾åÆ

ÜÔÅç, Ú¶ÚéÆÁÅ çÆ ÃÅì¯åÅÜ ìàÅñÆÁé å¶

ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ AD ÜÈé B@@B Áå¶ G ÜéòðÆ B@@C ç¶ ÁÅç¶ô» åÇÔå Õ¶ºçð é¶ Çå¿é ÃÈÇìÁ» ù

þ, À¹Ã éÅñ ÁÅî ñ¯Õ ïÚä ñÂÆ î÷ìÈð Ôé ÇÕ

ÂÆðÅé çÆ õ°øÆÁŠ¶ܧÃÆ î°ÃÇñî ìzçðÔ°µâ Ãî¶å

àËÕà ÇðÁÅÇÂå» Çç¼åÆÁ» ÃéÍ ê³ÜÅì é¶ çñÆñ Çç¼åÆ ÇÕ ÇÂé·» ÇðÁÅÇÂå» éÅñ ÃÈì¶ ç¶ ÇÔ¼å êÌíÅòå

Çðôå¶ ÁËé¶ Õî÷¯ð ÇÕò¶º Ô¯ ׶?

CF ÁµåòÅçÆ ÜîÅåź éÅñ ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

ԯ¶ Ôé ÇÕÀ°ºÇÕ ÃÅð¶ À°çï¯× ÇÂé·» Çå¿é ÃÈÇìÁ» ÇòÚ Úñ¶ ׶ ÔéÍ

éòƺ Çç¼ñÆ- Ü¿îÈ-ÕôîÆð, ÇÔîÅÚñ êÌç¶ô Áå¶ À°åðÅÖ³â ù Õ¶ºçð ÃðÕÅð òñ¯º À°çï¯× ÃæÅêå Õðé ñÂÆ ÇçåÆÁ» Õð ÇðÁÅÇÂå» Çòð¹è ê³ÜÅì ÃðÕÅð òñ¯º çÅÇÂð î¹Õ¼çî¶ çÆ Ã¹äòÅÂÆ ÕðÇçÁ» ùêðÆî Õ¯ðà é¶ îÅîñ¶ ù ÇòÚ¯ñ×Æ ðÅÔƺ Ô¼ñ Õðé çÆ ÃñÅÔ Çç¼åÆÍ ê³ÜÅì é¶ ÇòèÅé çÆ èÅðÅ ACA åÇÔå î¹Õ¼çîÅ çÅÇÂð ÕðÇçÁ» Õ¶ºçð ÃðÕÅð òñ¯º Çå¿é ÃÈÇìÁ» ù Çç¼åÆÁ» ÇðÁÅÇÂå» ù öËð ÇòèÅéÕ

Ravi Sweets Suite # 102-23609-104th Ave, SE, Kent WA 98031

Ph: 253-850-3333 ðòÆ ÃòÆàà 寺 å°ÃÄ Ã¹¼è òËÜÆà¶ðÆÁé ùÁÅçÆ ÖÅä¶, ò¼Ö ò¼Ö åð·» çÆÁ» ÇîÇáÁÅÂÆÁ», éîÕÆé ìÔ¹å ÔÆ òÅÇÜì ÕÆîå» Óå¶ ñË ÃÕç¶ Ô¯Í

Pure Vegetarian

Õ¶àÇð³× öòÅò» Ü» ÔÅñ ì¹¼Õ Õðé ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ ÒðòÆ ÃòÆàÃÓ éÅñ ÿêðÕ Õð¯Í


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 21

ÇÃÁÅàñ Çò¼Ú ðÅÔå ëåÇÔ ÁñÆ ÖÅé ç¶ ô¯Á çÆ ì¼ñ¶ ì¼ñ¶

ðÅÔå ëåÇÔ ÁñÆ ÖÅé ÇÃÁÅàñ ÇòÖ¶ ԯ¶ ô¯Á ç½ðÅé ÁÅêä¶ ëé çÅ î¹÷ÅÔðÅ Õðç¶ Ô¯Â¶

ÖÚÅÖÚ íð¶ ÔÅñ çÅ Ççzô

¶Áðê¯ðà Óå¶ ðÅÔå ëåÇÔ ÁñÆ ÖÅé çŠùÁÅ×å Õðç¶ Ô¯Â¶ éòçÆê Ç×¼ñ

éòçÆê ÇÃ³Ø Ç×¼ñ Áå¶ êÇðòÅð éÅñ ðÅÔå ëåÇÔ ÁñÆ ÖÅé

ÇÃÁÅàñ, òÅÇô³×àé - ìÆå¶ ô¹¼ÕðòÅð BB

×Å Õ¶ Ãð¯ÇåÁ» ù ÇéÔÅñ Õð Çç¼åÅÍ Ã˺Õó¶ ñ¯Õ»

ù ÁÅéð¶ðÆ ÇÃàÆ÷é ÁÅë òÅÇô³×àé Ãà¶à çÅ

×Åä¶ éÅñ Ô¯ÇÂÁÅÍ «ÇèÁÅä¶ Ç÷ñ·¶ ç¶ Çê³â

ÁêðËñ, B@AA ù ÁîðÆÕÅ ç¶ ôÇÔð ÇÃÁÅàñ ÇòÖ¶

ù ÇàÕà» éÅ Çîñä ÕðÕ¶ ÇéðÅô Ô¯ Õ¶ ÔÅñ ç¶

ÃðàÆëÆÕ¶à ç¶ Õ¶ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅÍ Ãà¶Ü çÅ

Üð×óÆ ç¶ òÃéÆÕ êÌî¯àð éòçÆê ÇÃ³Ø Ç×¼ñ

éòçÆê ÇÃ³Ø Ç×¼ñ òñ¯º ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ðÅÔå

ìÅÔ𯺠ÔÆ òÅêà î¹óéÅ ÇêÁÅÍ

ÿÚÅñé Á³ÜÈ ÇÃ³Ø é¶ ÕÆåÅÍ

òñ¯º ÃÅð¶ ÁŶ çðôÕ» çÅ è¿éòÅç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ

ëåÇÔ ÁñÆ ÖÅé çÅ ô¯Á ïÅç×ÅðÆ Ô¯ Çé¼ìÇóÁÅÍ

òÅÇô³×àé Ãà¶à ç¶ ñËëàÆé˺à ×òðéð ç¶

ÇÂà ô¯Á çÆ ÖÅÃÆÁå ÇÂÔ ÃÆ ÇÕ ô¯Á

Áå¶ íÇò¼Ö Çò¼Ú ÃÅë-ùæðÆ ×ÅÇÂÕÆ ç¶ ÁÇÜÔ¶

çðôÕ» éÅñ ÖÚÅ-ÖÚ íð¶ ÔÅñ Çò¼Ú ðÅÔå ëåÇÔ

é°îÅÇÂ³ç¶ ÁËéàÆéú Áå¶ ÃËÕàðÆ ÁÅë Ãà¶à ç¶

çÆÁ» ÃÅðÆÁ» ÇàÕà» C Ççé êÇÔñ» ÔÆ ÇòÕ

Ô¯ð ê̯×ðÅî ÕðòÅÀ°ä çÅ òÅÁçÅ òÆ ÕÆåÅ

ÁñÆ ÖÅé é¶ ÁÅêä¶ ÃÅð¶ ìÅñÆò¹¼â ç¶ ÇÔ¼à ×Åä¶

é°îÅÇÂ³ç¶ ÃàËëéÆ Ô½ðé é¶ ðÅÔå ëåÇÔ ÁñÆ ÖÅé

×ÂÆÁ» ÃéÍ ô¯Á çÅ Á³å çîÅ-çî îÃå Õ¦çð

Ç×ÁÅÍ

With Western Union, sending the gift of cash for Baisakhi is now easier than ever! Visit westernunion.com/threeday to send money online from your bank account to any of 63,000 Agent locations in India - your cash gift is ready to be picked up within three business days*. Or, when it can’t wait, send money in minutes* from a nearby Agent location. Now sending money is even more convenient with Western Union. *Funds may be delayed or services unavailable based on certain transaction conditions, including amount sent, destination country, currency availability, regulatory issues, identification requirements, Agent location hours, differences in time zones, or selection of delayed options. Additional Restrictions may apply. See Send form for details. ©2011 Western Union Holdings, Inc. All Rights Reserved.


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 22

î½ð׶÷ ç¶ òèÆÁÅ ð¶à ñËä ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ Ã¿êðÕ Õð¯

Quality Custom Home Builder

××é ÃÔ¯åÅ New Mortgage Variable

2.25

%

ÁÅêäÅ îéêÿç Øð ìäÅÀ°ä ñÂÆ òÅÇÜì ÕÆîå», åüñÆìÖô Õ¿î, íð¯Ã¶ï¯× öòÅò» ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ ðäÜÆå ÇÃ³Ø êòÅð Ü» Õ°ñçÆê Ranjit Singh Kuldip Singh ÇÃ³Ø êòÅð éÅñ Powar Powar ÿêðÕ Õð¯Í

2505 Hewes Way, Edmonton, AB T6L 6W6

Ph: 780-695-6595 Fax 780-406-6797

Tel: 780-604-9094 FFax: ax: 780-469-0746

ranjit_powar@hotmail.com

gagan.sahota@td.com

î½ð׶÷ ÇÜ毺 îð÷Æ ñò¯ êð ÇÂ¼Õ òÅð ÃÅⶠկñ ÷ðÈð ÁÅò¯Í

Gagan Sahota Manager, Mobile Morgage Specialist Edmonton

ÁËâÇî³àé ÓÚ íÅðåÆ ÖÅÇäÁ» Áå¶ ÇîÇáÁÅÂÆÁ» çÅ í¿âÅð

All India Restaurant & Sweets ÇÂ毺 å°ÃÄ í»å-í»å çÆÁ» îÇáÁÅÂÆÁ», êÕ½ó¶, Ãî¯Ã¶, Çà¼ÕÆÁ», ÁÅÇç ìÔ¹å òÅÇÜì ÕÆîå Óå¶ ñË ÃÕç¶ Ô¯Í ÁÃÄ Ôð åð·» ç¶ ê̯×ðÅî» çÆ Õ¶àÇð³× òÆ òÅÇÜì ÕÆîå» Óå¶ Õðç¶ Ô»Í

òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ - ð½ÕÆ è¿ÜÈ

Tel: 780-463-7770 Cell: 780-993-3107 4249-23 Ave. Edmonton, AB, T6L 528

PUNJABI SWEET HOUSE & RESTAURANT #113, 216 Saddle Town Cir: NE (Beside TD, Canada Trust Bank)

OPEN 7 DAYS A WEEK

10AM -9PM

Dine In Or Take Out

ìðøÆ, ×¹ñÅì ÜÅî¹é, ðÃ×¹¼ñ¶, Üñ¶ìÆÁ», ñ¼â± ÁÅÇç Ôð åð·» çÆÁ» ÇîÇáÁÅÂÆÁ» ÖÌÆçä ñÂÆ Áå¶ òËÜÆà¶ðÆÁé å¶ éÅé-òËÜÆà¶ðÆÁé ÇòÁÅÔ-ôÅç ÖÅäÅ ÖÅä ñÂÆ Ôî¶ôÅ ïÅç ð¼Ö¯Í Æ, Üéî Çç

Ph: 403-293-5252

FIVE STAR

é Áå¶ Ôð ÇÕ Ãî çÆÁ» ê ÅðàÆÁ» ñÂ Æ Õ¶àÇð³× òÆ Õðç¶ Ô»Í

REALTY INTERNATIONAL

Bus: 403.271.4000 F ax: 403.280.8942 Fax: Õ¯ÂÆ òÆ êÌÅêðàÆ ÖÌÆçä Ü» ò¶Úä òÅÃå¶ íð¯Ã¶ï¯× Áå¶ åüñÆìÖô öòÅò» ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ ÁÇòéÅô ÇÃ³Ø Ö³×ÈóÅ Ü» ×¹ðêÌÆå å±ð ù ë¯é Õð¯Í

Avinash S. Khangura Real Estate Associate

Cell: 403-630-2843 ÁÇòéÅô ÇÃ³Ø Ö³×ÈóÅ

Çó×ñ ÕÇîôé ç¶ Õ¶ êÈðÆ àÆî çÆÁ» öòÅò» ñò¯Í

Gurpreet Toor Real Estate Associate

Cell: 403-619-7900

Email: avinashkhangura@hotmail.com Email: gptoor@gmail.com 136 Whiteview Close NE, Calgary, Alberta T1Y 1R2

×¹ðêÌÆå å±ð


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 23

ÁöòÅ çÆ ÕÔÅäÆ ðÚä òÅñ¶ éÕñÆ ÜµÜ Áå¶ êðòÅÃÆ íÅðåÆ Ãî¶å ç¯ ÕÅì± ðÅÜê°ðÅ ÇòÖ¶ ÁöòÅ çÆ ÕÔÅäÆ ðÚä òÅñ¶ î°ñ÷î ê°ñÆà ÇÔðÅÃå ÓÚ ðÅÜê°ðÅ- ç¯ Ççé êÇÔñź éËôéñ ÔÅÂÆò¶Á

ÇÕ ÇçµñÆ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé Óå¶ ô×éçÆê ÇÃ§Ø å¶

é§ìð-A ðÅÜê°ðÅ-ÃðÇÔ§ç ÜÆ.àÆ. ð¯â Óå¶ é½×÷Å

ÃÇå§çð ÇÃ§Ø ÇÂյᶠԯ ׶¢ À°æ¯º ð¶ñ ×µâÆ ðÅÔƺ

êÆð ñÅ׶ ÁÅêäÆ àÅàÅ ÜËéÀ±é ×µâÆ Ûµâ Õ¶

ÇòÜËòÅóÅ (ÁźèðÅ êzç¶ô) Úñ¶ ׶¢ ÇÂÕ ðÅå

êðòÅÃÆ íÅðåÆ ô×éçÆê ÇÃ§Ø òÅÃÆ ñÇÔðÅ

Ô¯àñ ÓÚ ×°÷Åðé 寺 ìÅÁç ôÇéµÚðòÅð 鱧 Ü˵à

è±ðÕ¯à æÅäÅ í°µÚ¯ Ç÷ñ·Å ìÇá§âÅ òµñ¯º ÁÅêä¶

¶Áðò¶÷ ðÅÔƺ ÁÇÔîçÅìÅç å¶ À°µæ¯º ÇçµñÆ Ô°§ç¶

ç¯Ãå å¶ éÕñÆ ÜµÜ ìä¶ ÃÇå§çð ÇÃ§Ø éÅñ ðÿ

ԯ¶ ÕðéÅñ ê°µÜ ×¶, Çܵ毺 À°é·Åº îéçÆê ÇçØ

Õ¶ ðÚÆ ×ÂÆ ÁöòÅ Ô¯ä çÆ ÕÔÅäÆ îÇÔ÷ ÇÂÕ

鱧 ë¯é Õðé Óå¶ ÇÂÔ ÃµÚ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ

âðÅîÅ ÇéÕñÆ¢ ê°ÇñÃ é¶ ç¯òź 鱧 è¯ÖÅèóÆ,

ô×éçÆê ÇÃ§Ø é¶ ÕËé¶âÅ ÜÅä 寺 àÅÿÅ òµàä

ÜÅÁñÃÅ÷Æ ç¶ ç¯ô Ô¶á ÕÅì± ÕðÕ¶ À°é·Åº Õ¯ñ¯º

ñÂÆ ÁÅêä¶ ç¯Ãå ÃÇå§çð ÇÃ§Ø éÅñ ðÿ Õ¶ ÇÂÔ

êÅÃê¯ðà, ÕËé¶âÅ çÅ êÆ.ÁÅð. ÕÅðâ, ñµÖź ð°ê¶

ÁöòÅ çÅ âðÅîÅ ðÇÚÁÅ ÃÆ¢

çÆ Çòç¶ôÆ å¶ íÅðåÆ Õð§ÃÆ Ãî¶å òµÖ-òµÖ éÅîƺ

ÃzÆ Ç×µñ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ðÅÜê°ðÅ ç¶ é½º×÷Å

Õ§êéÆÁź ç¶ ÖðÆççÅðÆ ÕÅðâ ìðÅîç Õð ñ¶

êÆð ñÅ׶, ܯ ÃÇå§çð ÇÃ§Ø é¶ àÅàÅ ÜËéÀ±é ×µâÆ



Öó·Æ ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ, À°Ã ÇòµÚ¯º ç¯ î¯ìÅÂÆñ ë¯é ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. êÇàÁÅñÅ ×°ðêzÆå ÇçØ

å¶ Ô¯ð ÃÅîÅé ÇîÇñÁÅ ÃÆ, ÜçÇÕ ÇÂé·Åº êÅïº

Ç×µñ é¶ ðËÃà ÔÅÀ±Ã ÇòÖ¶ õçÆ ×ÂÆ êz˵à ÕÅéëð§Ã

ê°µÛÇ×µÛ ç½ðÅé çµÃÆ æź 寺 ÕËé¶âÅ, ÁîðÆÕÅ ç¶

ç½ðÅé ÁöòÅÕÅðź ç¶ À°Õå âðÅî¶ çÅ Ö°ñÅÃÅ

ñµÖź âÅñð, ï±ð¯ 寺 ÇÂñÅòÅ ñµÖź ð°ê¶ çÆ

ÕðÇçÁź çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÜà îéçÆê ÇÃ§Ø éź ç¶

íÅðåÆ Õð§ÃÆ, ç¯ êÅÃê¯ðà, ô×éçÆê ÇÃ§Ø çÆ

Á×òÅ çÅ ²âðÅîÅ ðÚä òÅñ¶ î¹ñ÷î ê¹Çñà ÇÔðÅÃå ç½ðÅé

ÇòÁÕåÆ é¶ ê°Çñà կñ ÁÅêä¶ ç¯Ãå ÃÇå§çð

å¶ êðòÅÃÆ íÅðåÆ ô×éçÆê ÇÃ§Ø é±§ ðÅÜê°ðÅ ñË

鱧 ÕËé¶âÅ ì°ñÅ ÇðÔÅ ÃÆ¢ Çå§é Ççé êÇÔñź

ÕËé¶âÅ çÅ êÆ.ÁÅð.ÕÅðâ, ÕÂÆ Õ§êéÆÁź ç¶

ÇÃ§Ø å¶ ô×éçÆê ÇÃ§Ø ç¶ ÁöòÅ Ô¯ä ìÅð¶

ÁÅÂÆ¢ ÇÂé·Åº 寺 ÕÆåÆ ×ÂÆ ê°µÛÇ×µÛ ç½ðÅé

ô×éçÆê ÇÃ§Ø çÅ ç¯Ãå ÃÇå§çð ÇçØ, ܯ éÕñÆ

ÖðÆççÅðÆ ÕÅðâ, Ã¯é¶ çÆ Ú¶éÆ, Á§×±áÆ å¶

ÇôÕÅÇÂå çðÜ ÕðòÅÂÆ ÃÆ, ôÇéµÚðòÅð 鱧 À°Ã¶

ÁöòÅ çÆ ØàéÅ Ãì§èÆ âðÅî¶ çÅ Ö°ñÅÃÅ Ô¯ä

ÜµÜ ìÇäÁÅ ÇëðçÅ ÃÆ, àÅàÅ ÜËéÀ±é ×µâÆ ðÅÔƺ

î¯ìÅÂÆñ Çîñ¶ Ôé¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ÁöòÅ çÅ

îéçÆê ÇÃ§Ø é±§ ÃÇå§çð ÇÃ§Ø å¶ ô×éçÆê ÇçØ

éÅñ ÇÂÔ ÃµÚ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ êðòÅÃÆ íÅðåÆ

ðÅÜê°ðÅ ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ¢ ô×éçÆê ÇÃ§Ø ð¶ñ ×µâÆ

âðÅîÅ ðÚä òÅñ¶ ç¯Ôź ÇòÁÕåÆÁź êÅïº Ô¯ð

é¶ ë¯é ÕðÕ¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°é·Åº 鱧 ÁöòÅÕÅðź

ô×éçÆê ÇÃ§Ø ÕËé¶âÅ ðÇÔ§ç¶ ÁÅêä¶ ÇêåÅ ×°ðî¶ñ

ðÅÔƺ ç×ð±ð ð¶ñò¶ Ãà¶ôé 寺 ÇçµñÆ ÚñÅ Ç×ÁÅ¢

ê°µÛÇ×µÛ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË, ÇÜà ç½ðÅé ÁÇÔî

é¶ ÕðéÅñ é¶ó¶ Ûµâ ÇçµåÅ ÔË¢ ÇÂµæ¶ À°Ô ÇÂÕ

ÇÃ§Ø Õ¯ñ ÜÅäÅ éÔƺ ÚÅÔ°§çÅ ÃÆ, ÇÜà ñÂÆ À°Ã

ÃÇå§çð ÇÃ§Ø é¶ àÅàÅ ÜËéÀ±é ÓÚ ÁÅÀ°ºç¶ Ã

Ö°ñÅÃÅ Ô¯ä çÆ Ã§íÅòéÅ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ÃÇå§çð ÇçØ

Ô¯àñ Óå¶ ìËᶠÔé, À°µæ¯º ÁÅ Õ¶ ñË ÜÅò¯¢

çÆ BD ÁêðËñ 鱧 ÔòÅÂÆ À°âÅä ÃÆ¢

ðÅÜê°ðÅ Õ¯ñ ÁÅ Õ¶ ÁÅêä¶ ç¯Ãå îéçÆê ÇçØ

òµñ¯º ÜµÜ òܯº Çò÷Çà§× ÕÅðâ çÆ òð寺 ÕÆåÆ

ÃzÆ Ç×µñ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ îéçÆê ÇÃ§Ø òµñ¯º

ì¼Ã ÇÂö õÅåð ÇÂÔ Á×òÅ Ô¯ä çÅ âðÅîÅ

鱧 ë¯é ÕðÕ¶ ÁÅêä¶ ÁÅê 鱧 ÁöòÅ ÕÆå¶ ÜÅä

ÜÅ ðÔÆ ÃÆ å¶ À°Ô ÁÅêäÆ ×µâÆ À°µêð ñÅñ ìµåÆ

ÇÂà çÆ Ã±ÚéÅ ê°Çñà 鱧 Ççµå¶ ÜÅä Óå¶ êÇÔñź

ðÇÚÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÃzÆ Ç×µñ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ô×éçÆê

çÅ õçôÅ êz×à ÕðÕ¶ ë¯é ì§ç Õð ÇçµåÅ¢ ÇÂà Óå¶

ñ×Å Õ¶ ðµÖçÅ ÃÆ¢ æ¯ó·¶-æ¯ó·¶ Ççéź ìÅÁç

寺 ÔÆ ÇÂà îÅîñ¶ ÓÚ Ãð×ðî ê°ñÆÃ ç¶ ÁËÃ.

ÇÃ§Ø ÕËé¶âÅ éÔƺ ÜÅäÅ ÚÅÔ°§çÅ ÃÆ å¶ Çê§â ñÇÔðÅ

îéçÆê ÇÃ§Ø é¶ ðÅÜê°ðÅ ê°Çñà կñ ÃÇå§çð ÇçØ

×µâÆÁź ìçñçÅ ÃÆ¢ ÕÅéëð§Ã î½Õ¶ âÆ.ÁËÃ.êÆ.

ÁËÚ.ú. îéÜÆå ÇÃ§Ø å¶ æÅä¶çÅð Çí§çð ÇçØ

è±ðÕ¯à ðÇÔ Õ¶ Ö¶åÆìÅóÆ ÕðéÅ ÚÅÔ°§çÅ ÃÆ, ÜçÇÕ

å¶ ô×éçÆê ÇÃ§Ø ç¶ ÁöòÅ Ô¯ä ìÅð¶ ÇôÕÅÇÂå

îéî¯Ôé ôðîÅ, ÁËÃ. ÁËÚ.ú. îéÜÆå ÇÃ§Ø Ãî¶å

çÆ àÆî ÕðéÅñ 寺 éÕñÆ ÜµÜ ìä¶ ÃÇå§çð ÇçØ

À°Ã çÅ êðòÅÃÆ íÅðåÆ ÇêåÅ ×°ðî¶ñ ÇÃ§Ø À°Ã

çðÜ ÕðòÅ ÇçµåÆ¢ ê°Çñà ÁÇèÕÅðÆ é¶ çµÇÃÁÅ

Ô¯ð ÁÇèÕÅðÆ î½Ü±ç Ãé¢

National Safety Code Compliance Services #545-1313 E. Maple St. Suite#201, Bellingham WA Services: * Full Service consultancy services to assist your company in ensuring safety is implemented correctly and effectively in your office. Full training provided to office staff, drivers and busines owners. * New company set ups with all authorities including IFTA/KY/NM/ NY, all carriers codes, e manifest set ups and much more. * Fuel tax services available for all states and provinces. * Permit renewal, completion of Port Registrations, CTPAT, PIP, Drug testing accounts, TWIC, FAST applications. * Complete log book audit services for local and long haul companies. * E-manifest services * US and Canadian Audit Representation * We supply carbonless log books custom orders also available. * Bonded carrier applications * TDG training and licensing issuance for drivers. * Log book training for drivers * Complete consultation for existing trucking companies, bus companies, taxies and excavation companies. * We offer our services across North America

S COMPANIE G IN K C U US TR YOU E TO HELP R E H E R CROSS A WE ISTANCE A S S A T O D E WE PROVID ERICA! NORTH AM T A 2010, GE S C R O F Y HLY BE READ ITH MONT W E C N A T ASSIS UDITS CE AND A N IA L P M O C

Tel:360-543-5608

Website:www.nationalsafetycode.com Email:info@nationalsafetycode.com


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 24

ÃðÆ çÆ ÖÅñÃÅ â¶Á êð¶â Çò¼Ú Ô¯ÇÂÁÅ ÇðÕÅðâ å¯ó ÇÂÕ¼á ÕËéâ ¶ ÆÁé æñ ÃËéÅ, Üñ ÃËéÅ Áå¶ ÔòÅÂÆ ÃËéÅ ç¶ ÜòÅé» é¶ ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ìæ ¿ ÃÅÇÔì ÜÆ ù ÃñÅîÆ ç¶ Õ¶ ÇÃðÇÜÁÅ ÇÂÇåÔÅà ÃðÆ (×¹ðêÌÆå ÇÃ³Ø ÃÔ¯åÅ) - çÅå¶ çÆ ÁêÅð ìÖÇôô ÃçÕÅ ÁÇå ùÔÅòä¶ î½Ãî Áå¶ îÅÔ½ñ Çò¼Ú

îÅÇäÁÅÍ é×ð ÕÆðåé ÓÚ ñ¼×ÆÁ» ë½ÜÆ ×¼âÆÁ» éÅñ å°ð¶ ÜòÅé» éÅñ ì¼ÇÚÁ» Áå¶ é½ÜòÅé» é¶ Ççñ

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì çÃî¶ô çðìÅð ÃðÆ òñ¯º ÃîÈÔ ÃÅè ÿ×å Áå¶ ÃÅæÆ Ã¹ÃÅÇÂàÆÁ» ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ

Ö¯ñ· Õ¶ ×¼ñ» ÕÆåÆÁ» Áå¶ ÕËé¶âÆÁé ë¯ðû ÓÚ íðåÆ Ô¯ä Ãì¿èÆ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆÍ ÇÕå¶ ãÅâÆ òÅð»,

Õ¼ãÆ ×ÂÆ ÃÅñÅéÅ ÖÅñÃÅ â¶Á êð¶â ÇêÛñ¶ AA ÃÅñ» ç¶ ÃÅð¶ ÇðÕÅðâ îÅå êÅ ×ÂÆ, Üç ç¯ ñ¼Ö ç¶

ÇÕå¶ èÅðÇîÕ ×Æå, ÇÕå¶ ÕòÆôð îÅÔ½ñ ù ò¼ÖðÅ ÔÆ ÇÚåð ðÔ¶ ÃéÍ Ã¿×å» ÔËðÅé ðÇÔ ×ÂÆÁ» Üç

ÕðÆì ÿ×å» é¶ ÃðÆ çÆÁ» ÃóÕ» Õ¶ÃðÆ Áå¶ éÆñ¶ ð¿× ç¶ ÇÃð» éÅñ íð Çç¼åÆÁ»Í ê³ÜÅì 寺 ìÅÔð Ô¯ä

ÕËé¶âÆÁé ÔòÅÂÆ ÃËéÅ ç¶ ÇÂ¼Õ ò¼â ÁÕÅðÆ ÔËñÆÕÅêàð é¶ ç¯ òÅð Ãî¹¼Ú¶ é×ð ÕÆðåé çÆ êÌÕðîÅ ÕÆåÆ

òÅñ¶ Çüֻ ç¶ ÇÂà Ãí 寺 ò¼â¶ ÇÂÕ¼á ù ò¶Ö Õ¶ ñ¯Õ Áô-Áô Õð À°µá¶Í ÇÃ¼Ö Õ½î ñÂÆ ÇÂÔ Ççé À°ç¯º

Áå¶ Áðô¯º ë¹¼ñ òðÃŶÍ

Ô¯ð îÅäî¼åÅ Ô¯ Ç×ÁÅ Üç ÕËé¶âÅ çÆ æñ ÃËéÅ, Üñ ÃËéÅ Áå¶ ÔòÅÂÆ ÃËéÅ ç¶ ÁëÃð» é¶ é×ð ÕÆðåé

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì òñ¯º ñ×ÅÂÆ ×ÂÆ î¹¼Ö Ãà¶Ü 寺 ÖÅÇñÃåÅé Õ½ºÃñ ç¶ êÌèÅé âÅ. ×¹ðîÆå ÇóØ

çÆ ðòÅé×Æ å¯º êÇÔñ» ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì çÆ ÔçÈç ÓÚ îÅðÚ êÅÃà ÕðÕ¶ ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ÜÆ ù

Á½ñÖ Áå¶ ê³æÕ Õî¶àÆ î˺ìð Üæ¶çÅð ÃÇå¿çðêÅñ ÇÃ³Ø é¶ ÖÅÇñÃåÅé çÆ ÕÅÇÂîÆ ù Çüֻ çÆ ×¹ñÅîÆ

ÃñÅîÆ Çç¼åÆ Áå¶ ë¹¼ñ í¶ºà ÕÆå¶Í ÇÂ¼æ¶ ÔÆ ì¼Ã éÔƺ ÕËé¶âÆÁé ÔòÅÂÆ ÃËéÅ ç¶ ÔËñÆÕÅêàð é¶ é×ð

Áå¶ Ôð î¹ôÇÕñ çÅ Ô¼ñ ç¼ÃÇçÁ» ÇÂà ñÂÆ ñó¶ ÿØðô ÓÚ ôÔÆç ԯ¶ Çóػ-ÇóØäÆÁ» ù Çܼæ¶

ÕÆðåé À°µå¶ ë¹¼ñ» çÆ òðÖÅ òÆ ÕÆåÆÍ é§×ÆÁ» Ç´êÅé» òÅñ¶ ê³Ü ÇêÁÅÇðÁ» Áå¶ ÞÈñç¶ Õ¶ÃðÆ

ÁÕÆçå ç¶ ë¹¼ñ í¶à ÕÆå¶, À°µæ¶ ÖÅÇñÃåÅé Ç÷¿çÅìÅç ç¶ ÁÕÅô ×¹¿ÜÅÀ± éÅÔð¶ ñ×Å Õ¶ ÃÅìå ÕÆåÅ ÇÕ

ÇéôÅé» ù ëóÆ Öó·¶ ê³Ü ÇéôÅéÚÆÁ» ç¶ çðÇîÁÅé ÕËé¶âÆÁé ë¯ðû ç¶ ÇÂÔ ÜòÅé Üç ñËëà-ðÅÂÆà

ÇÃ¼Ö ÔÅñ¶ òÆ ÁÅêäÆ ÁÅ÷ÅçÆ ç¶ Ã¿Øðô ù êÌÚ¿â Õðé ñ¼×¶ ԯ¶ ÔéÍ îé°¼ÖÆ ÁÇèÕÅð ÕÅðÕ°¿é dzçðÅ

ÕðÇçÁ» ¦Ø¶ å» î¿é¯ Ãî» ð¹Õ Ç×ÁÅ Ô¯ò¶Í ÇÂà Áñ½ÇÕÕ é÷Åð¶ çÅ òðéä À°ÔÆ Õð ÃÕç¶ Ôé, ÇÜé·»

êÌÃå é¶ ÷¹ñî ç¶ ÇÖñÅë â¼àä Áå¶ ÁÅêä¶ Ô¼Õ» ñÂÆ ÁÅê Öñ¯ä çŠüçÅ Çç¼åÅÍ çÇñå ÁÅ×È ÃÆåñ

é¶ ÇÂà ù ò¶ÇÖÁÅÍ ÇÂà åð·» ÇÂÔ òðåÅðÅ ÇÂÇåÔÅà ðÚ Ç×ÁÅÍ ôÅÇÂç ÔÆ Õç¶ êÇÔñ» ÇÕö î¹ñÕ çÆÁ»

çÅà Õñ¶ð é¶ ÁÅêä¶ êÌíÅòôÅñÆ íÅôä ÓÚ çÇñå ÇüÖ-¶ÕåÅ Óå¶ ÷¯ð Çç¼åÅÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅâÅ

Çå¿é¶ ÃËéÅò» ç¶ ÃËÇéÕ» òñ¯º ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ù ÇÂà åð·» ÇÂÕ¼ÇáÁ» ÃñÅîÆ Çç¼åÆ ×ÂÆ Ô¯ò¶Í

ç¹ôîä ìÌÅÔîäòÅç ÇÂ¼Õ ÔË Áå¶ çÇñå-ÇÃ¼Ö Â¶ÕåÅ ì×Ëð ç¯Ô» çÆ ×å éÔÆºÍ ÇÂ¼Õ Ççé êÇÔñ» ÇüÖ

åÕðÆìé Ãò¶ð¶ I.C@ òܶ ÁðçÅà À°êð¿å ðòÅéÅ Ô¯ÇÂÁÅ é×ð ÕÆðåé ôÅî E.C@ òܶ ç¶ ÕðÆì

ÿØðô ù ÃîðÇêå ÇðñÆ÷ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆ. âÆ. ÒÒìÅ×Æ Ü» ìÅçôÅÔÓÓ ç¶ ×ÅÇÂÕ» é¶ î¹¼Ö Ãà¶Ü 寺 ç¯ ×Æå

ÇéðèÅðå ðÈà 寺 Ô¹¿çÅ Ô¯ÇÂÁŠù¼Öƺ-ûçƺ òÅêà ׹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ê¹¼ÜÅÍ ðÃå¶ Çò¼Ú í»å-í»å ç¶

ê¶ô ÕÆå¶Í Ö¹ôÆ çÆ ×¼ñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ñ¯Áðî¶éñ˺â çÆÁ» ÃÌÆ ÁÕÅñ åÖå ÃÅÇÔì ù ÃîðÇêå ñ×í×

¦×ð» ç¶ ñ¼×¶ ÃàÅñ» 寺 À°îó-À°îó ê˺çÆ Ã¶òÅ íÅòéÅ é¶ Ã¿×å çÅ îé ÕÆñ ÇñÁÅÍ BI ÁêðËñ,

ÃÅðÆÁ» ùÃÅÇÂàÆÁ» ç¶ é°îÅdzÇçÁ» é¶ î¹¼Ö Ãà¶Ü 寺 ÿ×å ù òèÅÂÆ Çç¼åÆÍ ÇÂà Çò¼Ú ×¹ðÈ éÅéÕ ÇüÖ

AIHF ù ÃÌÆ ÁÕÅñ åÖå ÃÅÇÔì 寺 ÜÅðÆ ÖÅÇñÃåÅé ç¶ ÁËñÅééÅî¶ çÆ BEòƺ òð·¶×¿ã ù ÃîðÇêå ÇÂÃ

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì Áå¶ ÖÅñÃÅ çÆòÅé ùÃÅÇÂàÆ ÇéÀ± òËÃàÇîéÃàð 寺 û޶ å½ð Óå¶ Ã. ÇìÕðîÜÆå

é×ð ÕÆðåé çÆ Á×òÅÂÆ E ÇêÁÅð¶ Õð ðÔ¶ Ãé, ÇÜé·» ç¶ Á¼×¶ ÖÅÇñÃåÅé Áå¶ ÕËé¶âÅ ç¶ Õ½îÆ êðÚî

ÇÃ³Ø Ã¿èð, ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÇÃ³Ø ÃíÅ ÃðÆ å¯º Ã. Õ°¿çé ÇÃ³Ø Ã¼Üä, ×¹ðç¹ÁÅðÅ çÈÖ ÇéòÅðé 寺 Ç×ÁÅéÆ

ñÇÔðÅ ðÔ¶ ÃéÍ BI ÁêðËñ, AIHF ç¶ ÖÅÇñÃåÅé ÁËñÅééÅî¶ ù ÃîðÇêå ëñ¯à, ê³ÜÅì ìÚÅú ëñ¯à

éÇð³çð ÇóØ, ×¹ðç¹ÁÅðÅ Õñ×Æèð çðìÅð ÁËìàÃë¯ðâ 寺 Ã. ìñòÆð ÇÃ³Ø Ã¼×È, ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÇÃ³Ø ÃíÅ

Ãî¶å é×ð ÕÆðåé ÓÚ ôÅîñ C@ ç¶ ÕðÆì ëñ¯à» Óå¶ ñÇÔðÅ ðÔ¶ ÖÅÇñÃåÅéÆ êðÚî Çüֻ ç¶ îé ÓÚ Øð

ÇÃÁÅàñ 寺 Ã. ÁòåÅð ÇÃ³Ø ÁÅçîê¹ðÆ, ×¹ðç¹ÁÅðŠǦâé 寺 Ã. ìñÇò¿çð ÇÃ³Ø í¼ÚÈ é¶ Ã¿×å» ù

ÕðÆ ìËáÆ ÁÅ÷ÅçÆ çÆ å»Ø ù À°ÜÅ×ð Õð ðÔ¶ ÃéÍ é×ð ÕÆðåé ç¶ ðÈà Óå¶ òÆ ÕÂÆ ñ¯Õ» òñ¯º ÁÅêä¶

òèÅÂÆ Ã¿ç¶ô Çç¼å¶Í

å½ð Óå¶ ÇÃ¼Ö Ã¿Øðô ç¶ ôÔÆç» çÆÁ» åÃòÆð» ñ×ÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ» ÃéÍ Ãðì¼å ÖÅñö òÅñ¶ ëñ¯à 寺 ÇÂÃ

Ãà¶Ü ÃÕ¼åð Ã. îéÜÆå ÇÃ³Ø èÅîÆ Áå¶ î¹¼Ö Ã¶òÅçÅð Ã. Ç×ÁÅé ÇÃ³Ø Ç×¼ñ é¶ Ã¿×å ç¶

Ãì¿èÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç³çÅ ê˺ëÇñà òÆ ò¿ÇâÁÅ Ç×ÁÅ ÜçÇÕ Ã¿å Çí¿âð»òÅÇñÁ», íÅÂÆ ÁîðÆÕ ÇÃ³Ø Áå¶

ÃÇÔï¯× ñÂÆ ÔÅðÇçÕ è¿éòÅç ÕÆåÅÍ î¹¼Ö Ãà¶Ü 寺 ÕÂÆ ÁÇÔî ôÖÃÆÁå» ù ÃéîÅÇéÁÅ Ç×ÁÅ, ÇÜé·»

Üéðñ ùì¶× ÇÃ³Ø çŠûÞÅ ÃÇà¼Õð òÆ ò¿ÇâÁÅ Ç×ÁÅ, ܯ ÕÂÆ ×¼âÆÁ» çÅ Çô³×Åð ìÇäÁÅÍ

Çò¼Ú ÖÅñÃÅ ÃÕ±ñ ç¶ î¯ãÆ ÇêÌ¿ÃÆêñ Ã. ×¹ðÇçÁÅñ ÇÃ³Ø éÆñ, ê³ÜÅìÆ î» ì¯ñÆ ç¶ Ã¶òÕ ìñò¿å ÇóØ

ÃÌÆ ×¹ðÈ ×¿Ìæ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ ÃòÅðÆ òÅñ¶ ÁÇå-ù¿çð ëñ¯à 寺 ÕÆðåé çÆÁ» è¹é» Çë÷Å ù

ÿضóÅ, îé°¼ÖÆ ÁÇèÕÅð ÕÅðÕ°¿é dzçðÅ êÌÃå, çÇñå ÁÅ×È ÃÌÆ ÃÆåñ çÅà Õñ¶ð, Ãòð×òÅÃÆ Õ°ôåÆ

îéî¯ÔÕ ìäÅ ðÔÆÁ» ÃéÍ ÇÃ¼Ö î¯àð ÃÅÂÆÕñ Õñ¼ì ç¶ CA 寺 ò¼è î¯àð ÃÅÇÂÕñ, ÇÃ¼Ö ÁÕËâîÆ, ÖÅñÃÅ

Ú˺êÆÁé ðòÆ Ã¯ãÆ, ÇÜé·» çÆ åð믺 À°é·» ç¶ îÅîÅ ÜÆ ÃåéÅî ÇÃ³Ø Ü½Ôñ é¶ ÃéîÅé ÇñÁÅ, ÇÃ¼Ö Ã¿Øðô

ÃÕ±ñ Áå¶ Ô¯ð ùÃÅÇÂàÆÁ» ç¶ ×¼åÕÅ Ö¶â ðÔ¶ ì¼Ú¶, çÃåÅð çÆ îÔÅéåÅ ù ê¶ô ÕðçÅ ëñ¯à, ÇÜà Óå¶

ç¶ ÁÅ×È Ã. ò÷Æð ÇÃ³Ø ÕÅÔñ¯º, ÇÃ¼Ö êÌÚÅðÕ Ç×ÁÅéÆ Ãòðé ÇóØ, ìÔÅçð Á½ðå çÅ ÃéîÅé ÔÅÃñ

ôÔÆç í×å ÇóØ, ôÔÆç À±èî ÇóØ, ôÔÆç ÕðåÅð ÇÃ³Ø ÃðÅíÅ, ôÔÆç ×¹ðÜ¿à ÇÃ³Ø ì¹¼èÇóØòÅñÅ,

Õðé òÅñÆ ìÆìÆ ôǦçð Õ½ð Áå¶ ×¹ðÈØð ç¶ ÁÇéé öòÕ Õ¿àðÆ ¦ìð ç¶ î¹ÖÇåÁÅð ܼà Áå¶ Ã¼íðòÅñ

ôÔÆç ÁòåÅð ÇÃ³Ø ìÌÔîÅ ÁÅÇç çÆÁ» åÃòÆð» ñ¼×ÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» Ãé, é×ð ÕÆðåé çÆ ôÅé ÃéÍ ðÈà

êÇðòÅð ç¶ éÅî òðéäï¯× ÔéÍ ÇÂà é×ð ÕÆðåé çÅ ñÅÂÆò êÌÃÅðä åÇÔñÕÅ âÅà ÕÅî ç¶ êñÇò¿çð

Óå¶ ñ¼×ÆÁ» ìÔ¹Ç×äåÆ Ãà¶Ü» òÅÇñÁ» é¶ ÇÂà òÅð ÇÜà åð·» êÌì¿èÕ Õî¶àÆ çÆ ì¶éåÆ î³é Õ¶, ÷Åìå¶

ÇÃ³Ø Ç×¼ñ Ô¹ð» ÁÅêäÆ òËìÃÅÂÆà ÁËé ÁÅð ÁÅÂÆ ÕÇîÀ±éÆÕ¶ôé âÅà ÕÅî Óå¶ ÕÆåÅ, ÇÜà ÕÅðé çÈð-

ÓÚ ðÇÔ Õ¶ ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÅ ÃÇåÕÅð ÕÅÇÂî ð¼ÇÖÁÅ, À°Ã çÆ ôñÅØÅ Ô¯ ðÔÆ ÔËÍ

ç¹ðÅⶠìËᶠÇÃ¼Ö Ç³àðéËà ç¶ ÷ðƶ é×ð ÕÆðåé ç¶ çðôé Õð ÃÕ¶Í

ÃðÆ-âËñàÅ ç¶ ×Ëð-Çüֻ é¶ ò¼âÆ Ç×äåÆ ÓÚ ôîÈñÆÁå ÕðÕ¶ ÇÂà ÇòôÅñ ê̯×ðÅî çÅ ÁÅé§ç

ÒÇÃ¼Ö é¶ôéÓ ç¶ ìËéð Ô¶á ÖÈéçÅé î¹ÇÔ³î ÚñÅÀ°ä òÅñ¶ òÆð»-íËä» ù î¹¼Ö Ãà¶Ü 寺 ÃéîÅÇéå

íÅðåÆ Õ°¼Õ Áå¶ ÔñòÅÂÆ çÆ ñ¯ó

ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ é×ð ÕÆðåé ÓÚ ÇÂé·» òÆð»-íËä» é¶ BE@ 寺 ò¼è ÇòÁÕåÆÁ» 寺 çÃåÖå ÕðòŶ,

ÃðÆ ç¶ î¹×ñ ×Åðâé ðËÃà¯ð˺à (GF ÁËò¶ÇéÀ± Áå¶ ABH ÃàðÆà) ù ǼÕ

×ÂÆÁ», ÇÜ¼æ¶ ÃÅðÅ Ççé ÇüÖÆ çÆ Úó·çÆ ÕñÅ òÅÃå¶ êÌÚÅð Ô¹¿çÅ ÇðÔÅÍ ÂÆÃà dzâÆÁÅ Çâë˺à Õî¶àÆ é¶

ë¹¼ñ àÅÇÂî íÅðåÆ Õ°¼Õ Áå¶ ÇÂ¼Õ ÔñòÅÂÆ çÆ ñ¯ó ÔËÍ Õ°¼Õ ù B 寺 C ÃÅñ çÅ åÜðìÅ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÜò¶º ìàð ÇÚÕé, å¿çÈðÆ ÇÚÕé, ôÅÔÆ êéÆð,

òÆ ÁÅêäÆ Ãà¶Ü ñ×ÅÂÆ, Çܼ毺 íÅðå ÃðÕÅð òñ¯º ÒÁêð¶ôé ×ðÆé Ô¿àÓ ðÅÔƺ ×ðÆì ÁÅÇçòÅÃÆÁ» ç¶

ÕðÆ÷, Ú½ñ, éÅé ÁÅÇçÍ ÔñòÅÂÆ ù íÅðåÆ îÇáÁÅÂÆÁ» ìäÅÀ°ä çÅ B 寺 C ÃÅñ çÅ åÜðìÅ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÜò¶º ìðëÆ, ñ¼â±, ×¹ñÅì ÜÅîä, ÕÅÜÈ ð¯ñ ÁÅÇçÍ ç¯Ô» Õ¿î» ñÂÆ åéÖÅÔ AH.E@ êÌåÆ Ø³àÅ Ô¯ò¶×Æ Áå¶ Õ¿î D@ سචêÌåÆ ÔëåÅ Ô¯ò¶×ÅÍ ê³ÜÅìÆ, ÇÔ³çÆ ì¯ñäÆ ÁÅÀ°ºçÆ Ô¯ò¶ Áå¶ Á³×ð¶÷Æ çÅ î¹¼ãñÅ Ç×ÁÅé Ô¯ò¶Í

êÇðòÅð ç¶ Á³× îéêÌÆå ìÅçñ òñ¯º ì¶ô¼Õ ÇÂÔÆ ÇìÁÅé Çç¼å¶ Ü»ç¶ Ôé ÇÕ À°Ô èÅðÇîÕ ÃîÅ×î» Óå¶

ÚÅÔòÅé üÜä ÁÅêäÅ ðË÷î¶ ëËÕà Õð¯

ÇÜé·» îðé À°êð¿å ÁÅêä¶ Á³× çÅé Õðé ù ÃÇÔîåÆ Çç¼åÆÍ ÁËìàÃë¯ðâ çÆ ìÅìÅ ì¿çÅ ÇÃ³Ø ìÔÅçð ùÃÅÇÂàÆ Áå¶ ÇÃ¼Ö ï±æ òñ¯º ò¼ÖðÆÁ» Ãà¶Ü» òÆ ñ×ÅÂÆÁ»

ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Õåñ¶ÁÅî çÆ ÇéÖ¶èÆ ç¶ éÅñ éÅñ ÃæÅéÕ Á×»ÔòèÈ ÁÅ×ÈÁ» ç¶ éÅî íÅðå ÃðÕÅð òñ¯º ìñËÕ ÇñÃà ÓÚ êŶ ÜÅä Ãì¿èÆ ð¯Ã çÅ êÌ×àÅòÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÁÕÅñÆ çñ (ìÅçñ) éÅñ ๼චìÅçñ ÕÅéëð¿Ã» Ü» Ãà¶Ü» ñ×ÅÀ°ä ç¶ Çòð¹¼è Ôé êð À°é·» ç¶ ÁÅêä¶ ÔÆ ÇÂà ÇìÁÅé ù Þ¹áñÅÀ°ºÇçÁ» îéêÌÆå ìÅçñ çÆ ê³ÜÅì êÆêñ÷ êÅðàÆ ù ÔîÅÇÂå ç¶ ðÔ¶ ÃæÅéÕ ñ¯Õ» òñ¯º êÅðàÆ çÆ Ãà¶Ü ñ×ÅÂÆ ×ÂÆ, Çܼ毺 îéêÌÆå ìÅçñ çŠÿç¶ô ùäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà òÅð Üç ÇÕ î¹¼Ö Ãà¶Ü 寺 ÇÕö òÆ ÇÃÁÅÃåçÅé ù éÔƺ ì¹ñÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ, å» ÁÇÜÔÆ ÇÃÁÅÃÆ Ãà¶Ü ñ¼×ä çÅ ñ¯Õ» òñ¯º ì¹ðÅ îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ñ¯Õ» çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ÇÂÔ ×ñå Çêðå ÔË, ÇÜà éÅñ Ô¯ð ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁ» òÆ Á×ñ¶ ÃÅñ 寺 ò¼Ö¯-ò¼ÖðÆÁ» Ãà¶Ü» ñ×ÅÀ°ä ñÂÆ ïåé Õðé×ÆÁ» Áå¶ Ô½ñÆ Ô½ñÆ îÅÔ½ñ ù À°ò¶º ÔÆ ×¿èñÅ Õð ç¶ä×ÆÁ» ÇÜò¶º ÁÅé§çê¹ð ÃÅÇÔì ç¶ Ô¯ñ¶ îÔ¼ñ¶, ëåÇÔ×ó· ÃÅÇÔì ç¶ Ü¯ó î¶ñ¶ Áå¶ çîçîÅ ÃÅÇÔì çÆ ÇòÃÅÖÆ ù Õð

ëËÕà F@D-EIF-@DFD Indian Cook & Sweet Maker Needed Surrey’s Mogul Garden Restaurant Located on 76th Ave. & 128 st. needs a full time one Indian Cook and one Sweet Maker, who can make Indian dishes and sweets. 2-3 years experience needed.$18.50 will be paid per hour. Job will be full time 40hours per week. Must speak Punjabi & Hindi. Able to understand English.

Fax your resume @ 604-596-0464

Apr. 27

Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ é×ð ÕÆðåé ÓÚ ôÅîñ Ô¯ä ñÂÆ ÇìÌÇàô Õ¯¦ìÆÁÅ çÆ î¹¼Ö î³åðÆ Ç´ÃàÆ ÕñÅðÕ, Çñìðñ î³åðÆ å¶ ÇòèÅÇÂÕ, Çòð¯èÆ Çèð ÇéÀ± âËî¯ÕðËÇàÕ êÅðàÆ å¯º ÇòèÅÇÂÕ å¶ êÅðàÆ ñÆâð ¶âðÆÁé ÇâÕÃ, ÔðÕ¿òñ ÇÃ³Ø ÔËðÆ ì˺Ã, Ü×ðÈê ÇÃ³Ø ìðÅó, ðÅÜ Ú½ÔÅé Áå¶ ÃÈ ÔËîñ ÁÅÇç ò¼âÆ Ç×äåÆ ÓÚ ÁËî. ÁËñ. ¶. ÔÅ÷ð Ô¯Â¶Í ÃðÆ çÆ î¶Áð âÅÇÂé òÅàÃ é¶ Õ½ºÃñð à½î Ç×¼ñ, ìÇð³çð ðïⶠÁå¶ Ô¯ð ÃÅæÆ Õ½ºÃñð» Ãä¶ ôÅîñ Ô¯ Õ¶ î¹ìÅðÕ» Çç¼åÆÁ», ÜçÇÕ ëËâðñ ê¼èð Óå¶ ÁËî. êÆ. éÇð³çð Õ½ð éÆéÅ ×ð¶òÅñ, é¶ êÌèÅé î³åðÆ çŠÿç¶ô êó· Õ¶ ùäÅÇÂÁÅÍ é×ð ÕÆðåé òÅñ¶ ÇÂà ÔñÕ¶ 寺 èó¼ñ¶çÅð ÁËî. êÆ. ùÖÇî³çð ÇÃ³Ø Ã¹¼Ö èÅñÆòÅñ é¶ êð¶â ÓÚ ôÅîñ Ô¯ÂÆ ÃîÈÔ Ã¿×å çÅ è¿éòÅç ÕÆåÅ, ÜçÇÕ B îÂÆ ù Ô¯ ðÔÆÁ» Ú¯ä» ç¶ Ô¯ð À°îÆçòÅð ÜÃìÆð ÇÃ³Ø Ã¿èÈ, ÇÜ¿éÆ Ü¯Ç׿çð¯ ÇÃî÷, âÅ. ÇÛ¿çð ê¹ð¶òÅñ, êðîÜÆå Õ½ð êËî èé¯ÁÅ å¶ îËéÆ ëÅñé é¶ òÆ ÔÅ÷ðÆ «ÁÅÂÆÍ é×ð ÕÆðåé çÆ ÃîÅêåÆ À°êð¿å éÅñ ÔÆ ò¦àÆÁð» òñ¯º ðÈà çÆ ÃëÅÂÆ çÅ Õ¿î ÁÅð¿í Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ Õ°Þ Ø³ÇàÁ» ìÅÁç À°Ã ðÈà Óå¶ ¦ØÇçÁ» ÇÂÔ êÌåÆå ÔÆ éÔƺ ÃÆ Ô¯ ÇðÔÅ ÇÕ Õ°Þ Ø³à¶ êÇÔñ» ÇÂé·» ÃóÕ» Óå¶ B ñ¼Ö ñ¯Õ ×¹÷ð¶ ÔéÍ ÃëÅÂÆ Õðé òÅñ¶ ò¦àÆÁð» çÆ Ã¶òÅ çÆ Ôð êÅÇÃúº ôñÅØÅ Ô¯ ðÔÆ ÔËÍ ðÅå A@ òܶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ÁÅÇåôìÅ÷Æ À°êð¿å ÃÅðÅ ÃîÅ×î ù¼ÖÆ Ã»çƺ é¶êð¶ ÚÇó·ÁÅ Áå¶ ñ¯Õ» é¶ Á×ñ¶ ÃÅñ Çëð ÁÇÜÔÅ ÔÆ îÅÔ½ñ Áå¶ é÷ÅðÅ ò¶Öä çÆ ÁÅà Çò¼Ú ÁÅê¯-ÁÅêä¶ Øð» ù ÚÅñ¶ êÅ Çç¼å¶Í


Ç

Apr.27 - May03/2011

The Charhdi Kala 25

THE VOICE OF PUNJAB

CHARHDI KALA INTERNATIONAL #6-7743-128th Street, Surrey, B.C. V3W 4E6

KHALISTAN CALLING

Ph. (604) 590-6397 Fax. (604) 591-6397

WikiLeaks founder Julian Assange sends a shiver down the spine of many corrupt ‘filthy rich’ Indians who have one trillion U.S. dollars in ‘black’ money stashed abroad in tax havens

Washington D.C. Wednesday 27 April, 2011: WikiLeaks founder Julian Assange yesterday sent a shiver down the spine of numerous well-connected filthy rich Indians, ‘honorable crooks all’ (like Sukhbir Badal, Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and others who have ‘black money’ stashed in tax havens abroad) when he commented that there are many Indian names in the Swiss bank data list (earlier handed over to him by a former banker, Rudolf Elmer) which list is going to be made public soon by WikiLeaks. The revelation, according to Washington D.C. observers of the Indian scene, is going to spread panic, and fuel a fresh controversy in the media, over the black money stashed abroad, over the years, in tax havens by crooked Indians. It should be noted that a bench of the Indian Supreme Court (comprising justices B. Sudershan Reddy and S. S. Nijjar) is currently hearing a petition, filed by noted lawyer Ram Jethmalani, which wants the apex Court to direct the Manmohan Singh government to bring back the ‘black money’ stashed by Indian citizens in foreign banks which, Mr. Jethmalani says amounts to around U.S. $. one trillion –- yes one thousand billion U.S. dollars. This from a squalidly country where over seven hundred million unwashed Indians live like animals without clean drinking water or latrines or health clinics or schools – some even without shoes and a roof. WikiLeaks founder Julian Assange confirmed to Times Now, that, ‘there are many Indian names in the data that we have already published or are going to publish’. He indicated that there are many bigwigs in India who have accounts in private Swiss banks where you need at least a million U.S. dollars to open an account, which is a significant amount of money. Not something, an average Indian can muster! He further said that he has come to know, through a report, that more Indians have deposits in Swiss banks than any other nationality in the world. Asked whether all the names will become public at any point, he said, ‘on that, you should absolutely not lose hope as the names will come’. Praising the German government for its aggressive approach to unearth black money stashed offshore, he said that India “should be more aggressive because India seems like it is loosing per capita much more tax than Germany.” Assange alleged that Indian government’s response to the WikiLeaks cables was ‘one of the worst in the world’ and it was a ‘clear attempt to mislead the nation on what the WikiLeaks cables were’. He said that response by the Indian government left a lot to be desired. Assange also dismissed the contention of the Indian government that accords on double taxation were coming in the way of tracking the trail of black money. He said that, ‘Double taxation does not have anything to do with asset hiding’. Assange praised the German government for its aggressive approach to unearth black money stashed offshore and commented that, ‘India should be more aggressive because India seems like it is loosing per capita much more tax than Germany.’ There is no reason why India should not be aggressive, Assange said, while dismissing the contention of the Indian government that accords on double taxation were coming in the way of tracking the trail of black money. ‘Double taxation does not have anything to do with asset hiding as it does not simply cover asset hiding. The issue of ‘stashing black money in foreign banks was much worse than just local corruption.’ When money is pushed offshore, Indian rupees have to be sold as a result of which Indian currency is debased. ‘Everything for every Indian becomes more expensive as a result of this illegal transfer’ he said. He, however, declined to reveal anything more on the issue at this stage. Noting that he has come to know through a report that there are more Indian deposits in the Swiss banks than any other nationality, Assange said, “there is no reason why India should not be aggressive.”Meanwhile the Manmohan Singh government, in a typical ‘BABUISH” attempt to forestall the WikiLeaks revelations, told the Indian Supreme Court last Monday, on April 25, 2011, (> http:// news.outlookindia.com/item.aspx?720015 <) that, “A high power committee comprising heads of various probe agencies and specialized departments has been constituted to monitor the investigation and steps taken to bring back black money stashed in foreign banks. The 10-member committee, the government said, “will immediately start functioning, consists of Revenue Secretary, Deputy Director RBI, Directors of CBI, Intelligence Bureau (IB), Enforcement Directorate, Chairman of CBDT, Director General of Revenue Intelligence, Director General of DGNC (Directorate General of Narcotics Control), Director of Foreign Intelligence Office (FIO) and Joint Secretary of Foreign Trade. Government said the multidisciplinary committee for the investigations and other steps likely to be taken, can co-opt members not below the rank of joint secretary for effective implementation of the work in consultation with the secretaries in Home, Foreign and Defence ministries.The secretary in the Cabinet Secretariat can also be co-opted as a member.” The government stand was in response to proposal of an Indian Supreme Court bench, comprising justices B. Sudershan

From: Dr. Amarjit Singh 956- National Press Building Washington D.C. 20045

Ph: 202.637.9210 Fax: 202.637.9211 www.khalistan-affairs.org e-mail: kacwashdc@yahoo.com

Reddy and S. S. Nijjar which had favored setting up of an independent special investigating team (SIT) headed by a retired judge to monitor the case. India’s Solicitor General, Gopal Subramanium, told the Supreme Court bench that the co-ordinated mechanism has been put in place to deal with all such cases of black money and it would be headed by the Revenue Secretary. According to the OUTLOOK magazine ‘The government also submitted to the Supreme Court that it is investigating into thirty six cases involving black money and informed the court that it has entered into agreement with twenty six countries under which it could attach the black money stashed in their banks by Indian citizens’. The above government’s submission came after it was pulled up by the Supreme Court, in the last hearing on April 21, 2011, for restricting its probe to an individual and being evasive about the idea of an (>http://news.outlookindia.com/item.aspx?720015 <) investigation by the Special Investigating Team. The court had said that, “Your whole focus is centered on one individual. Does it mean that all the black money parked in foreign banks belong to only one person? Is it that black money issue is surrounding around one person? Do you have information beyond that?” Earlier, the government had opposed the idea of setting up an SIT (Special Investigating Team) comprising members of various agencies to probe the case saying the ED has been conducting the investigation properly, which is reflected in the status report filed before the bench. The court, however, had said that in view of the gravity of the case, more than one agency is required to conduct the investigation as the ED itself had expressed “helplessness” on numerous occasions while probing the case. “We are very clear in our mind that more than one agency is required to conduct the investigation and it should be monitored by a person of eminence which could be a retired Chief Justice of High Court,” the court had said. It is obvious that the Manmohan Singh government is stone-walling, and is trying to shield someone (Rahul Gandhi &/or Sonia Gandhi perhaps) who do not NOW want public attention focused on money deposited in their name for many years which will stand out as a sore thumb. Many years ago Switzerland taunted for shielding ‘dirty money’, enforced a series of rules and designates regulatory bodies to stamp out money-laundering and abuse of its hospitality by persons in power who imagined Swiss banking secrecy to be impenetrable. Respected journalist A. G. Noorani wrote in an article in the FRONTLINE magazine, (a sister publication of the prestigious, HINDU newspaper) headlined, “The mystique of Swiss banks”, many years ago, in which he quotes wry remarks from the Swiss Bankers Association’s (SBA) brochure, published to dispel myths about Swiss banks, which said (> http://www.flonnet.com/fl2023/stories/20031121001708400.htm <) that, “This umbrella organization of the Swiss financial centre was founded in 1912 in Basel. Its membership covers almost all banks, auditing firms and securities traders”. Noorani wrote in the Frontline article that, “Despite the picture presented in detective stories, spy films and in the media, anonymous bank accounts do not exist in Switzerland. The names of the holders of numbered accounts are known, albeit only to a small circle of people within the bank. In terms of banking confidentiality, no distinction is made between numbered and other accounts”. He gave the instance, of coded accounts – ‘Tulip’ and ‘Lotus’ among others - that emerged when the Bofors gun scandal erupted many years ago. Noorani wrote in the FRONTLINE magazine that, “The secrecy, as we know from India’s own happy 2003 experience, is not impenetrable. The Swiss government and courts responded handsomely to India’s requests in the Bofors case. The then National Front government, headed by V. P. Singh, which assumed power in December 1989 sent a Central Bureau of Investigation (CBI) team to Switzerland on January 24, 1990. On the strength of a letter handed over two days later to Pierre Schmid, then Vice-Director of the Federal Department of Justice and Police, the Swiss government got the entire Bofors money frozen - Swedish kroner 319 million, equivalent to Rs.64 crores in 1986, and more than twice as much now. If the banks’ papers reached India only in January 1997 it was thanks to obstruction by later Indian governments, to protect the suspects involved (Rajiv Gandhi and his wife Sonia Gandhi and her Italian boy friend) and delays in the (corrupt) Indian judicial process. A similar story is going to unfold in India now – the interest of the Indian Supreme Court in the case not-with-standing – the weak and corrupt Manmohan Singh government will protect the hundreds of moneyed well-connected Indian crooks who have parked over one trillion U.S. dollars abroad in tax havens because, the Congress party coalition government cannot survive otherwise! The seven hundred million unwashed Indians be damned. Khalistan Zindabad


Ç

Apr.27 - May03/2011

The Charhdi Kala 26

ÃðÆ çÆ ÖÅñÃÅ â¶Á êð¶â çÆÁ» ÞñÕÆÁ» åÃòÆð» çÆ ÷¹ìÅéÆ

é×ð ÕÆðåé çÆ Á×òÅÂÆ Õð ðÔ¶ ê³Ü ÇêÁÅð¶

ÁÇå ù¿çð åðÆÕ¶ éÅñ ÃÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ ÃòÅðÆ òÅñÅ î¹¼Ö ëñ¯à

çÃåÅð çÆ ÁÇÔîÆÁå ù çðÃÅ ÇðÔÅ ëñ¯à

Á×òÅÂÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ ê³Ü ÇéôÅéÚÆ ÇóØ

é×ð ÕÆðåé Çò¼Ú ôÅîñ éÅ×äÆÁ» òÅñ¶ ÇóØ

ìÅìÅ ì¿çÅ ÇÃ³Ø ìÔÅçð ÇÃ¼Ö Ã¹ÃÅÇÂàÆ ÁËìàÃë¯ðâ çÆ Ãà¶Ü Óå¶ ÔÅ÷ð ôÖÃÆÁå»

é×ð ÕÆðåé ç¶ ðÈà Óå¶ ¦×ð» çÆ Ã¶òÅ Õð ðÔ¶ ŒôðèŬ êÇðòÅð

çÃåÅð» òÅñ¶ ëñ¯à Óå¶ çÃåÅð» ÃÜÅÀ°ºç¶ é½ÜòÅé

ÕËé¶âÆÁé ë½ÜÆÁ» éÅñ ÇÃ¼Ö ì¼Ú¶

ê³Ü ÇêÁÅð¶ Áå¶ ÕËé¶âÆÁé ë½ÜÆ

ÇÃ¼Ö î¯àð ÃÅÂÆÕñ Õñ¼ì ç¶ ÃòÅð

é×ð ÕÆðåé Çò¼Ú ñ¼×ÆÁ» ò¼Ö-ò¼Ö Ãà¶Ü» Óå¶ ãÅâÆ òÅð» Áå¶ ÕòÆôðÆ ê¶ô Õðç¶ Ô¯Â¶ ò¼Ö-ò¼Ö Üæ¶

Ã. îéÜÆå ÇÃ³Ø èÅîÆ

Ã. ÁòåÅð ÇÃ³Ø ÁÅçîê¹ðÆ

Ã. ìñÇò¿çð ÇÃ³Ø í¼ÚÈ

Ã. Õ°¿çé ÇÃ³Ø ÃÅÜé

Ç×ÁÅéÆ éÇð³çð ÇóØ

Ã. ìñòÆð ÇÃ³Ø Ã¼×È

ã¯ñ òÜÅ ðÔ¶ ì¼Ú¶


Ç

Apr.27 - May03/2011

The Charhdi Kala 27

ÃðÆ çÆ ÖÅñÃÅ â¶Á êð¶â çÆÁ» ÞñÕÆÁ» åÃòÆð» çÆ ÷¹ìÅéÆ

ÃéîÅé êÌÅêå Õðç¶ Ô¯Â¶ (Ö¼Çìúº üܶ) ×¹ðÇçÁÅñ ÇÃ³Ø éÆñ, Ç×ÁÅéÆ Ãòðé ÇóØ, ìñò¿å ÇÃ³Ø Ã¿Ø¶óÅ Áå¶ ìÆìÆ ôǦçð Õ½ð

ÃéîÅé êÌÅêå Õðç¶ Ô¯Â¶ (Ö¼Çìúº üܶ) ÃåéÅî ÇÃ³Ø Ü½Ôñ, î¹ÖÇåÁÅð ܼà, üíðòÅñ íðÅ å¶ ò÷Æð ÇÃ³Ø ÕÅÔñ¯º

Ã. Ç×ÁÅé ÇÃ³Ø Ã¿èÈ, âÅÕàð Á½ñÖ Áå¶ Üæ¶çÅð ÃÇå¿çðêÅñ ÇóØ

ÃéîÅé êÌÅêå Õðç¶ Ô¯Â¶ îé°¼ÖÆ ÁÇèÕÅð ÕÅðÕ°¿é ê̯. dzçðÅ êÌÃå

ÃÆåñ çÅà Õñ¶ð ÃéîÅé ñËºç¶ Ô¯Â¶

ìÅìÅ îÅé¯ÚÅÔñ ç¶ í¹Ü¿×Æ ç¶ ÃéîÅé çÅ Ççzô

ÕðÅචÚ˺êÆÁé ç¶ ÃéîÅé çÅ Ççzô

ë¹¼ñ òðÃÅ ÇðÔÅ ÔËñÆÕÅêàð

ÇÃ¼Ö ÁÕËâîÆ òñ¯º ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ëñ¯à

ðÅÜ Õð¶×Å ÖÅñÃÅ ç¶ éÅÁð¶ ñÅÀ°ºç¶ ԯ¶ ÇÃ¼Ö é½ÜòÅé

ÖÅÇñÃåÅé ÁËñÅééÅî¶ ù ÃîðÇêå ëñ¯à

Ôð ÇÂ¼Õ ëñ¯à Óå¶ ÞÈñç¶ ÖÅÇñÃåÅéÆ êðÚî» çÅ é÷ÅðÅ


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 28

H@ ÃÅñÅ ÇÃ¼Ö ù íÅðå ÁÅÀ°ä çÆ ÇÂÜÅ÷å éÔƺ Çîñ ðÔÆ ÃÆ ìÆ ÁÅÂÆ ò¼ñº¯ ÕñîÅâÆ Ç×zøåÅð øåÇÔ×ó· ÃÅÇÔì- ÇÂÕ H@ ÃÅñÅ ÇÃ¼Ö ÇÜÃ

Ü»ç¶ Ôé å» Çç¼ñÆ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ ÇÂîÆ×ð¶ôé

éòÄ Çç¼ñÆ - ðÅôàðî³âñ Ö¶â dzå÷ÅîÆÁÅ Õî¶àÆ ç¶ ìðÖÅÃå î¹ÖÆ

çÅ éÅî Çüֻ çÆ ÕÅñÆ ÃÈÚÆ ÇòÚ çðÜ òÆ éÔƺ

ÁÇèÕÅðÆ À°é·» ù ç¼Ãç¶ ÇÕ À°é·» ç¶ íÅðå ÇòÚ

ùð¶ô ÕñîÅâÆ ù ñË Õ¶ ÕÂÆ îÔÆÇéÁ» 寺 ñŶ ÜÅ ðÔ¶ ÇÕÁÅû Óå¶ ÁÅÖð ð¯Õ

ÔË, íÅðå éÔƺ ÁÅ ÃÕçÅÍ ê¶ô¶ òܯº dzÜÆéÆÁð

çÅõñ¶ À°å¶ êÅì³çÆ ñ¼×Æ Ô¯ÂÆ ÔËÍ

ñ¼× ÔÆ ×ÂÆÍ ÕñîÅâÆ ç¶ ÁÅñ¶-ç¹ÁÅñ¶ ÇôÕ³ÜÅ Õ¼Ãä çÆ Õ¯Çôô Õð ðÔÆ ÃÆ

Ã. ÕðéËñ ÇÃ³Ø Ç×ÁÅéÆ ÁÕÅôìÅäÆ íÈêÅñ ÇòÖ¶

À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÕ Ã AIHD Ã À°Ô

ìÆ ÁÅÂÆ é¶ ÁÅÖð ðÅôàðî³âñ Ö¶â» ç¶ Ç³å÷Åî» ÇòÚ ÕÇæå å½ð Óå¶ ì¶é¶îÆÁ»

ÇÔ³çÆ ÁéÅÀ±ºÃð òܯº òÆ Ã¶òÅ ÇéíÅÁ Ú¹¼ÕÅ ÔËÍ

ÇéÀ±ïÅðÕ ÇòÖ¶ ÇÂÕ ÇÃ¼Ö Á¿ìËÃÆ ÁøÃð êðÆêÈðé

ù ñË Õ¶ ÕñîÅâÆ ù Ç×zøå ÇòÚ ñË ÇñÁÅÍ ÇÂÃ ç¶ å°ð³å ìÅÁç Õ»×ðÃ

À°Ô ê³Ü ì¼ÇÚÁ» çÅ ÇêåÅ ÔË Áå¶ ê³Ü ì¼ÇÚÁ» ç¶

ÇÃ³Ø ù ÁÅêäÆ òÆ÷Å Áð÷Æ Ãì³èÆ Çîñä ׶

êÅðàÆ é¶ Ãõå Õçî Ú¹¼ÕÇçÁ» ÕñîÅâÆ ù êÅðàÆ å¯º òÆ î¹Á¼åñ Õð Çç¼åÅ

Á¼×¶ Ç×ÁÅð» ì¼Ú¶ ÔéÍ Ã. ÕðéËñ ÇÃ³Ø Ç×ÁÅéÆ

êð À°Ã ÁÇèÕÅðÆ ù À°é·» ç¶ éÅî ÕðéËñ ÇóØ

ÔËÍ ÃðÕÅðÆ ÃÈåð» Áé°ÃÅð ê¹¼ÛÇ×¼Û ñÂÆ ÃÆ ìÆ ÁÅÂÆ ç¶ çøåð Ã¼ç¶ ×¶ FG

é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅò¶º À°é·» Õ¯ñ íÅðåÆ êÅÃê¯ðà ÔË,

Ç×ÁÅéÆ Ô¯ä ÕÅðé ôÅÇÂç ÇÂÔ ô¼Õ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÕ

ÃÅñÅ ÕñîÅâÆ ù Ç×zøåÅð Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ

À°é·» çÅ ÇÕö ÇÃ¼Ö Üæ¶ì³çÆ éÅñ Õ¯ÂÆ Ãì³è òÆ

À°Ô ÇÂÕ ÇÃ¼Ö ÇîôéðÆ Ôé Áå¶ À°é·» ù À°é·» ç¶

éÔƺ Áå¶ éÅ ÔÆ À°é·» çÅ éÅî AFI Çüֻ çÆ

éÅî éÅñ Ç×ÁÅéÆ ôìç ñ×ÅÀ°ä ìÅð¶ ê¹¼ÇÛÁÅÍ

àÆî ç¶ ñ§çé ç½ð¶ 寺 ìÅÁç ÃÆ ìÆ ÁÅÂÆ é¶ ÇÂÔ Õçî Ú¹¼ÇÕÁÅÍ ÃÆ ìÆ ÁÅÂÆ é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ À°Ã çÆ

ÕÅñÆ ÃÈÚÆ ÇòÚ ÔË êð Çëð òÆ À°Ô íÅðå éÔƺ

À° é · » ç¼ Ç ÃÁÅ ÇÕ À° é · » AIDE ÇòÚ ê³ Ü Åì

àÆî ç¶ ñ§çé ç½ð¶ 寺 ìÅÁç À°Ã ù ¶ ÁËî Çøñî÷ Áå¶ ÁËî ÁËî ÕÅð Áå¶ òËé ÔÅÇÂð ÇñîÇàâ îÅîñ¶

ÁÅ ÃÕçÅÍ Ã. Ç×ÁÅéÆ çÆÁ» ç¯ èÆÁ» ÇÔ³çÈ

ïÈéÆòðÇÃàÆ ñÅÔ½ð 寺 Ç×ÁÅéÆ çÆ êzÆÇÖÁÅ êÅÃ

ÇòÚ ÕÇæå ì¶é¶îÆÁ» ù ñË Õ¶ Õ°Þ åÅ÷Å ÃìÈå òÆ Çîñ¶ ÔéÍ ÇÂà ÇòÚ ÃÅñ B@@I ÇòÚ ÁÅï¯ÇÜå

êÇðòÅð ÇòÚ ÇòÁÅÔÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» Ôé Áå¶ À°é·»

ÕÆåÆ ÃÆ, ÇÂà ñÂÆ Áêä¶ éÅî éÅñ Ç×ÁÅéÆ

Õ°ÂÆé÷ ìËàé Çðñ¶Á ç½ðÅé Õ³êéÆÁ» ù À°ÚÆÁ» çð» Óå¶ á¶Õ¶ Çç¼å¶ ×Â¶Í ÃÈåð» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ àÆî é¶

çÅ ÇÂÕ ê¹¼åð ÔËðÆ ÇüèÈ ÕËñ¶ø¯ðéÆÁ» ÇòÖ¶ ÇâêàÆ

ÇñÖä ñ¼×¶Í À°é·» ÁÇèÕÅðÆ ù íÅðå ç¶ À°Ã Ã

ñ§çé ÃÇæå ç¯Ô» Õ³êéÆÁ» ç¶ îÅñÕ ÁÅôÆô êà¶ñ éÅñ ×¼ñìÅå ÕÆåÆ, ÇÜé·» ÕÇæå å½ð Óå¶ ìÅ÷ÅðÆ

î¶Áð òÆ ÔËÍ À°é·» ù íÅðå ç¶ ðÅôàðêåÆ é¶

ç¶ ðÅôàðêåÆ Ç×ÁÅéÆ ÷Ëñ ÇÃ³Ø òñ¯º Áêä¶

çð» 寺 ò¼è çð» Óå¶ ÕÆå¶ ×¶ ÇÂà ÕðÅð ç¶ Ãì³è ÇòÚ ÃÈÚéÅ Áå¶ çÃåÅò¶÷ À°êñì¼è ÕðòŶ ÔéÍ

ÃéîÅéå òÆ ÕÆåÅ ÔË êð ÇÂà Ãí ç¶ ìÅòÜÈç

éÅî éÅñ Ç×ÁÅéÆ ôìç ÇñÖ¶ ÜÅä ìÅð¶ ÜÅäÈ

ÃÅñ B@@I ÇòÚ ñ§çé ÇòÚ Õ°ÂÆé÷ ìËàé Çðñ¶Á ç½ðÅé îÇÔîÅé» Áå¶ À°ñ§ÇêÕ Õî¶àÆ ç¶ î˺ìð» ù

À°Ô ÇøñÔÅñ íÅðå éÔƺ ÁÅ ÃÕç¶Í Ã. Ç×ÁÅéÆ

ÕðòÅÇÂÁÅÍ

àËÕÃÆ ÁÅÇç çÆÁ» öòÅò» î¹Ô¼ÂÆÁÅ ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ Â¶ ÁËî ÕÅð Á˺â òËé ÔÅÇÂð Õ³êéÆÁ» çÆÁ»

Õ°ÇÂé÷ ìËàé Çðñ¶Á دàÅñ¶ éÅñ Ãì³èå Ü»Ú Â¶Ü³ÃÆ çÆ ç¯ î˺ìðÆ

ùð¶ô ÕñîÅâÆ

ܯ ôÈ×ð ç¶ îðÆ÷ Ôé Áå¶ À°é·» ç¶ Ççñ çÆ

ÁÇèÕÅðÆ é¶ ÇÂà 寺 ìÅÁç À°é·» ç¶ ÇêåÅ

öòÅò» ñÂÆÁ» ×ÂÆÁ» ÃéÍ ÇÂö ç½ðÅé îÅÇéàð ÁÅÇç ñ×ÅÀ°ä ñÂÆ Â¶ ÁËî Çøñî÷ ù á¶ÕÅ Çç¼åÅ

ÃðÜðÆ Ô¯ Ú¹¼ÕÆ ÔË, ìÆîÅðÆ ÕÅðé î³Ü¶ À°å¶ ê¶

çÅ éÅî ê¹¼ÇÛÁÅ Áå¶ À°é·» Áêä¶ ÇêåÅ çÅ éÅî

Ç×ÁÅÍ ÃÆ ìÆ ÁÅÂÆ é¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» ç¶ ñ§çé ç½ð¶ 寺 ìÅÁç ÃÅÔîä¶ ÁŶ Õ°Þ éò¶º î¹¼ÇçÁ» Óå¶ Ãê¼ôàÆÕðé

ÔéÍ Ø𯺠ìÅÔð ÜÅä ñÂÆ À°é·» ù ÒòÆñ· Ú¶ÁðÓ

ÇÕôé ÇÃ³Ø ç¼ÇÃÁÅÍ Çëð ÁÇèÕÅðÆ é¶ î¹ÁÅøÆ

ñÂÆ ÕñîÅâÆ ù ¶ܳÃÆ ç¶ Ãéî¹¼Ö ê¶ô Ô¯ä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÃÆÍ ÕñîÅâÆ é¶ êÇÔñ» ÁÅêä¶ Çòç¶ô ç½ð¶ ÕÅðé

çÆ òð寺 ÕðéÆ ê˺çÆ ÔËÍ

î³× Õ¶ À°Ã ù ÇÂÔ ÕÇÔ Õ¶ ÜÅä ÇçåÅ ÇÕ ÇÂÔ

ÃÆ ìÆ ÁÅÂÆ ç¶ Ãéî¹Ö ê¶ô Ô¯ä ÇòÚ ÁÃîð¼æÅ ÷ÅÔð ÕÆåÆ ÃÆ Áå¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô AI ÁêzËñ 寺 ìÅÁç

Ã. Ç×ÁÅéÆ ù Ö¶åðÆ êÅÃê¯ðà çøåð,

Õ³ÇêÀ±àð çÆ öñåÆ ÔËÍ ÇÂÔ öñåÆ î¹ó éÅ

çÆ ç¶ô êðåä×¶Í êð Çòç¶ô ç½ð¶ 寺 òÅêÃÆ ç¶ ìÅòÜÈç À°Ô ÇÂÔ ÕÇÔ³ç¶ Ô¯Â¶ ÃÆ ìÆ ÁÅÂÆ ç¶ ÃÅÔîä¶ éÔƺ

ñÖéÀ± ÇòÖ¶ øðòðÆ AIGA 寺 êÅÃê¯ðà êzÅêå

Ô¯ò¶, ÇÂà ñÂÆ ÇéÀ±ïÅðÕ çøåð é¶ À°é·» ù

ÁŶ ÇÕ À°Ô Áܶ Çç¼ñÆ ÇòÚ éÔƺ ÔéÍ ÃÆ ìÆ ÁÅÂÆ çÆ àÆî é¶ ÁÅêä¶ ñ§çé ç½ð¶ ç½ðÅé À°é·» Ô¯ðé»

Ô¯ÇÂÁÅÍ Çëð îÅðÚ, AIGA ÇòÚ ÇÂÕ Ç³ÜÆéÆÁð

ÁêäÅ êÆ.ÁÅÂÆ.ú. ÕÅðâ êzÅêå Õðé ñÂÆ

Õ³êéÆÁ» 寺 òÆ ê¹¼ÛÇ×¼Û ÕÆåÆ ÃÆ, ÇÜÔóÆÁ» Õ³êéÆÁ» á¶ÕÅ ñËä çÆ ç½ó ÇòÚ ôÅîñ ÃéÍ Ç÷Õðï¯×

ç¶ å½ð Óå¶ À°Ô ÁîðÆÕÅ ×Â¶Í À°Ô Çòç¶ô ÜÅä

ÇÕÔÅÍ ÇÂ³Ü Õðé ç¶ ìÅòÜÈç À°Ô êz¶ôÅé Ô°³ç¶

ÔË ÇÕ ÃÆ ìÆ ÁÅÂÆ é¶ ÁÅêäÆ ç¯ î˺ìðÆ àÆî ù ñ§çé í¶ÇÜÁÅ ÃÆ, ÇÜà ÇòÚ òèÆÕ Çéðç¶ôÕ òÆ Õ¶ ×°êåÅ

寺 êÇÔñ» íÅðå ÔËòÆ ÇÂñËÕàðÆÕñ dzâÆÁ»

ðÔ¶Í À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ìÆîÅð Ô¯ä Áå¶ ïÅåðÅ À°å¶

Áå¶ âÆ ÁÅÂÆ ÜÆ ÁËà ն êñÃÅéÆÁÅ ôÅîñ ÃéÍ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ðÅôàðî³âñ Ö¶â دàÅñ¶ çÆ Ü»Ú

ÇñîÇàâ í¶ñ, í¯êÅñ ÇòÖ¶ dzÜÆéÆÁð ÃéÍ À°é·»

íÅðÆ õðÚ Õðé ç¶ ìÅòÜÈç À°é·» ù íÅðå Á³çð

Õðé òÅñÆ ô°³×ñÈ Õî¶àÆ é¶ òÆ ÕñîÅâÆ ù dzå÷Åî» ÇòÚ ç¶ðÆ ñÂÆ ç¯ôÆ áÇÔðÅÇÂÁÅ ÔËÍ

çÇÃÁÅ ÇÕ À° é · » ù AIG@ ÇòÚ Çç¼ ñ Æ ç¶

çÅõñ éÔƺ Ô¯ä Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ À°é·» çÆ ÇÂÔ ÇçñÆ

ÇÂ¼æ¶ ÇÂÔ ç¼ÃäÅ òÆ ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ íÅðåÆ À°ñ§ÇêÕ ÁËïÃƶôé é¶ Ü篺 B@@C ÇòÚ ðÅôàðî³âñ

ðÅôàðêåÆ íòé ÇòÖ¶ íÅðå ç¶ ååÕÅñÆé

ǼÛÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÇÂÕ òÅð íÅðå ÁÅÀ°äÍ À°é·»

Ö¶â» ç¶ Ç³å÷Åî» çÅ ÁÇèÕÅð ÔÅÃñ ÕÆåÅ ÃÆ, À°Ã ò¶ñ¶ ÁËïÃƶôé é¶ A,FB@ Õð¯ó ð°ê¶ ç¶ ìÜà

ðÅôàðêåÆ ÃzÆ òÆ.òÆ. Ç×ðÆ é¶ ÃéîÅéå ÕÆåÅÍ

ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ íÅðå ç¶ êzèÅé î³åðÆ âÅ.

ÖðÚ¶ çÅ Á³çÅ÷Å ñÅÇÂÁÅ ÃÆ, êð B@A@ å¼Õ ÇÂÔ ìÜà AA, E@@ Õð¯ó å¼Õ êÔ°³Ú Ç×ÁÅÍ ÇÂà ÇòÚ

À°é·» ç¹ÖÆ îé éÅñ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À°Ô Üç òÆ íÅðå

îéî¯Ôé ÇÃ³Ø ç¶ çõñ çÆ òÆ î³× ÕÆåÆ ÔËÍ

Çç¼ñÆ ç¶ ÇòÕÅà Áå¶ Ã¹³çðÆÕðé çÅ ìÜà ôÅîñ éÔƺ ÔËÍ

NRI Communication Restaurant For Sale in East Washington NRI-IPTV Box * dzâÆÁÅ ç¶ ê̯×ðÅî * êÅÇÕÃåÅéÆ * ì¿×ñÅ ç¶ôÆ * é¶êÅñÆ ê̯×ðÅî ê³ÜÅìÆ, ÇÔ³çÆ, Çëñî», âðÅî¶, Öìð» ÇÂé·» Õ¯ñ¯º ÃÅðÆ ç¹éÆÁÅ ç¶ Ãà¶ôé ÚñÅÀ°ä òÅñÅ ð¶âÆú ôÅé-¶-òåé òÆ ñË ÃÕç¶ Ô¯Í ÔÇðî³çð ÃÅÇÔì, ç¹Ö ÇéòÅðé «ÇèÁÅäÅ Áå¶ Ô¯ð ×¹ðç¹ÁÅÇðÁ» 寺 ÇÂñÅòÅ, ê³ÜÅìÆ å¶ ÇÔ³çÆ ç¶ ê̯×ðÅîÍ

öñ÷ êðÃé Áå¶ ÇâÃàzÆÇìÀ±àð ÚÅÔÆç¶ ÔéÍ

òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯-

: 530-674-2127 Toll Free: 1-888-686-6006 Yubacity

(Kashmir Bazar)

East Washington USA Çò¼Ú òèÆÁÅ Ú¼ñ ÇðÔŠdzâÆÁÅ ðËÃà¯ð˺à ÇòÕÅÀ± ÔËÍ îÔÆé¶ çÆ D@-E@ Ô÷Åð å¼Õ öñ Ô¯ ðÔÆ ÔËÍ ÁÅÀ°ºç¶ îÔÆÇéÁ» ç½ðÅé öñ F@ Ô÷Åð 寺 G@ Ô÷Åð å¼Õ òè ÜÅä ç¶ ÁÅÃÅð ÔéÍ òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ÂÆî¶ñ Õð¯

msh27@gmail.com

îÂÆ @D å¼Õ


Ç

Apr.27 - May03/2011

ÇÕôå AF

The Charhdi Kala 29

ò¼è Ãê¼ôà å¶ íðòƺ ÃîÞ ÔÅÃñ Õðé ñÂÆ, î½ÜÈçÅ

ÜÅ ÃÕçÅ (å¶ éÅ ÔÆ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË) ÇÕ ÖÅñÃÂÆ

íÅòéÅ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì Çò¼Ú çðÜ ÔË, Çܼ毺

ÇÃ¼Ö ÃàÈâ˺àà ëËâð¶ôé çÅ ÇÂ¼Õ ÁÇÔî çÃåÅò¶÷

íÅðåÆ ÇéÜÅî À°µå¶, ÕÅì÷ åÅÕå» ç¶ ÚÇð¼åð

ðÅÜ ÃæÅêå Õð ñËä À°êð¿å, ÖÅñÃÅ ê³æ ÇüÖÆ

ÒÒÃðì¼å ç¶ íñ¶ÓÓ çÅ ÇÃè»å êÇÔñÆ òÅð ÃÅðÆ

ìÅð¶ æ¯ó·Å ×ÇÔðÅÂÆ å¶ ÇòÃæÅð ÓÚ ÇìÁÅé òðéä

ç¶ À°é·» îÈñ ÇÃèÅå» çÅ èÅðéÆ å¶ êÅì¿ç éÅ

ç¹éÆÁ» Çò¼Ú êÌÕÅôîÅé Ô¯ÇÂÁÅÍ

î½Üç È Å Ã¿ÇòèÅéÕ ã»Ú¶ Á³çð Çüֻ çÆ î¹ÕåÆ

ÕÆåÅ ÔË Áå¶ éÅñ ÔÆ îÃñ¶ ù ÇÂÇåÔÅÃÕ ÇêÛ¯Õó

ðÇÔ ÃÇÕÁÅ ÇÜÔé» çÅ òðéä ÃÅÇÔì ÃÌÆ ×¹ðÈ

òêÅðÆ å¶ îÔÅÜéÆ òð× çÆ ôËåÅé êÌÇòðåÆ

Çò¼Ú ð¼Ö Õ¶ ÃîÞä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÔËÍ

éÅéÕ ç¶ò ÜÆ å¶ çÈÃð¶ ×¹ðÈ ÃÅÇÔìÅé é¶ ÁÅêäÆ

ÖÅñö òñ¯º êÌ×àÅÂÆ ÇÔðç¶ çÆ ÇòôÅñåÅ

íÅðå Á¼â-Á¼â Õ½î» ç¶ Ô¯îñ˺â÷ çÅ ÃîÈÔ

À°ÚðÆ Ô¯ÂÆ ìÅäÆ Çò¼Ú ÕÆåÅ ÔËÍ çÃî êÅåôÅÔ

å¶ ì¶×ð÷ Õ°ðìÅéÆ çÆ ÇÂà ÃÇêðà ç¶ À°ñà,

AIHG Çò¼Ú ÇåÁÅð ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆ Áå¶ D Á×Ãå

ÇÂà êÌå¼Ö ù ÇÕö êÌîÅä çÆ ñ¯ó éÔƺ ÇÕ

ÃÌÆ ×¹ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ ç¶ ÁÅç¶ô», À°êç¶ô» å¶

íÅðå ç¶ «¼à Ö¯ð¶ òêÅðÆ å¶ îÔÅÜéÆ òð× é¶

AIHG ù ê̯. çðôé ÇÃ³Ø ðÅ×Æ, ÇÜà ù À°Ã Ã

íÅðåÆ ÃîÅÜ Á³çð éÃñ, èðî, íÅôÅ Áå¶

ÇÚåòéÆÁ» ç¶ À°ñà, ÖÅñÃÅ ê³æ Á³çð ÒÒÇìêðé

íÅðåÆ ñ¯Õ» çÆ ÇÂà òè ë¹ñ ðÔÆ íðÅåðÆ Ã»Þ

Õ½î é¶ Ãðì¼å ÖÅñÃÅ ðÅÔƺ ÁÕÅñ åÖå çÅ

üÇíÁÅÚÅð ç¶ ê¼Ö 寺 Õ¯ÂÆ Ç¼ÕðÈêåÅ éÔƺ ÔËÍ

ÕÆ ðÆåÓÓ î¹ó êÌò¶ô Õð ×ÂÆ Áå¶ ÇÂà ù ìÔ¹å

ù ÁÅêäÆ å¿×-é÷ð ÇëðÕ± Ã¯Ú å¶ ñÅñÃÅ Ö¯ð

Üæ¶çÅð Ú¹ÇäÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ, òñ¯º ì¹ñŶ ׶

Ǽ毺 ç¶ ìÇô³ÇçÁ» Á³çð ÜÆòé çÆÁ» îÅçÆ ÔÅñå»,

ÃÅðÆÁ» Á³ ç ðÈ é Æ Õî÷¯ ð ÆÁ», íàÕä» å¶

ÇìðåÆ éÅñ â¿× ù¼ÇàÁÅÍ ÇëðÕ± å°Á¼Ãì» éÅñ

ÇÃ¼Ö Ã¿î¶ñé Çò¼Ú ê¶ô ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆÍ çÃåÅò¶÷

éÃñÆ ÇêÛ¯Õó å¶ ð¿×-ðÈê, èÅðÇîÕ ÇòôòÅû å¶

Áè¯×åÆÁ» é¶ ÁŠضÇðÁÅÍ Çüචòܯº ÁÅêä¶

â¿×¶ å¶ îÅÇÂÁÅ çÆ í¹¼Ö éÅñ Á³é·¶ ԯ¶ ÇÂÃ

ù ÇåÁÅð Õðé 寺 êÇÔñ» ê³ÜÅì íð ç¶ êÌî¹¼Ö

ðÔ¹ðÆå», ÷¹ìÅé», îÅéÇÃÕ î¹Ô»çð¶ å¶ Ã¼ÇíÁÅÚÅð

Á³çðÈéÆ ÇéØÅð», Õñ¶ô», ×çÅðÆÁ» å¶

îÅÇÂÁÅèÅðÆ òð× çÆ Ãî¹¼Ú¶ íÅðå À°µå¶ ÁÅêäÆ

ê³æ ÇÔåËôÆ ì¹¼èÆÜÆòÆÁ» (âÅÕàð», òÕÆñ»,

òð׶ ÁÇÔî ê¼Ö» 寺 ò¼â¶ òÖð¶ò¶º î½ÜÈç ÔéÍ

ôðÆÕ¶ìÅ÷ÆÁ» çÆ ìç½ñå, ÇÃ¼Ö Õ½î ìÔ¹å æ¯ó·Å

ñ¯àÈ Ú½èð î²ó·é çÆ Ôòà ÇÂà Õçð íóÕ À°µáÆ

ê̯ëËÃð» ÁÅÇç) Áå¶ ÇÃÁÅÃåçÅé» Õ¯ñ¯º À°é·»

çðÁÃñ ÇÂ¼Õ ÇòôÅñ Ö¶åð ÓÚ ëËñÇðÁÅ ÇÂÔ

Ãî» ðÅÜÃÆ ÁÅ÷ÅçÆ çÅ Çé¼Ø îÅéä 寺 ìÅÁç

ÇÕ À°Ô Ô¯ðé» èðî» å¶ ÇëðÇÕÁ» ç¶ ñ¯Õ» ù ôðÆÕ¶,

çÆÁ» ÕÆîåÆ ðÅò» ñÂÆÁ» ×ÂÆÁ» ÃéÍ À°é·»

íÅðå ç¶ô ÁÇÜÔ¶ Áé¶Õ» ò¼â¶-ۯචêðç¶Ã» çÅ

ìó¶ ÔÆ ç¹Ö»å íð¶ ã¿× éÅñ å¶ ÷ñÅñå íð¶

ÃÅó¶, ô¼Õ å¶ ç¹ôîäÆ íðÆÁ» é÷ð» éÅñ å¼Õä

çÆÁ» ìԹñÆÁ» ðÅò» ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ ÇåÁÅð

ÿ×ÌÇÔ ÔË, ÇÜÔó¶ ÁÅê¯-ÁÅêäÆ ò¼è Ü» ؼà Ô¼ç

ñÇÔܶ éÅñ, Á³×ð¶÷Æ ÃÅîðÅÜ çÆ ×¹ñÅîÆ ç¶

ñ¼× êÂ¶Í ÇÂé·» ÇÔ³çÈ ÇëðÕÅêÌÃå åÅÕå» é¶, ÇÂö

ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇÂà çÃåÅò¶Ü çÅ îÕÃç ÇÜ¼æ¶ ÒðÅ×ÆÓ

å¼Õ ÇòÕÃå êð ÇÂ¼Õ çÈܶ éÅñ¯º ÷ÅÔðÅ å½ð Óå¶

ÜÈñ¶ Ô¶á ÚñÆ ×ÂÆÍ

î³ç íÅòéÅ åÇÔå, íÅðå çÆ ÁÅ÷ÅçÆ çÆ ñÇÔð

òñ¯º ñÇÔð ù êñ¯Ã Õ¶ ÇÔ³çÈ ÃÅîðÅÜ ç¶ Ã¿ÇòèÅé

Çí¿é ÇÂñÅÕÅÂÆ ÷¹ìÅé, ÁÅê¯-ÁÅêä¶ Çòðö,

ÇüÖ-ÁÅ÷ÅçÆ Ã¿×ðÅî ç¶ î¯ÔðÆ

À°µå¶ îÕð å¶ ëð¶ì éÅñ ÁÅêäÅ ×ñìÅ ÃæÅêå

çÆ î¹¼Ö èÅðÅ Á³çð ÇñÁÅÀ°ä çÆÁ» Õ¯Çôô» ù

üÇíÁÅÚÅð å¶ ÇÂÇåÔÅÃ ç¶ îÅñÕ ÔéÍ ÇÂÇåÔÅÃ

Á³×ð¶÷ ÃÅîðÅÜòÅçÆÁ» é¶ íÅðåÆ ñ¯Õ»

Õð ÇñÁÅÍ Üç ؼàÇ×äåÆ òð×» é¶ ÇÔ³çÈ ñÆâð»

ë¶ñ· ÕðéÅ ÃÆ À°µæ¶ éÅñ çÆ éÅñ ÔÆ íàÕ ðÔÆ

Á³çð ÁÇÜÔÅ Õ¯ÂÆ ÜÚäÔÅð ÃìÈå éÔƺ ÇîñçÅ

ù ÇÃÁÅÃÆ å½ð Óå¶ çì¶ñ ìäÅ Õ¶ ð¼Öä ñÂÆ

çÆ ÇÂà ÇëðÕ± ðî÷ ù ì¹¼ÞäÅ ô¹ðÈ Õð Çç¼åÅ å»

ÇÃ¼Ö ñÇÔð ù ÃÔÆ Ã¶è ç¶ä Çò¼Ú òÆ ï¯×çÅé

ÇÕ Á³×ð¶÷» çÆ ÁÅîç 寺 êÇÔñ» íÅðå é¶ Õç¶

À°é·» À°µå¶ ÷¹ñî Áå¶ è¼Õ¶ôÅÔÆ çÅ ðÅÜ ÔÆ éÔƺ

ÇÂÔ ÂÆîÅé ç¶ Ö¯ à ¶ , ؼ à Ç×äåÆ òð× ù

êÅÀ°äÅ ÃÆÍÓÓ

òÆ Ç¼Õ-ÇÂÕÇÔðÆ ÇàÕäÔÅð ÇÃÁÅÃÆ ÇÂÕÅÂÆ çÅ

îÇó·ÁÅ Ãׯº Ǽ毺 ç¶ ìÇô³ÇçÁ» ç¶ ÁÅêä¶

êÇåÁÅÀ°ä Áå¶ íðîÅÀ°ä ñÂÆ, ëð¶ì Áå¶

Çüֻ çÅ À°ç¶ô - Ãí 寺 îÔ¼åòêÈðé ÃòÅñ

ðÈê èÅÇðÁÅ Ü» Ô¿ãÅÇÂÁÅ Ô¯ò¶Í ò¼è 寺 ò¼è ò¼Ö-

üÇíÁÅÚÅðÕ Çòðö å¶ ÇÂÇåÔÅà ù ì¹ðÆ åð·»

î¯î¯á×äÆÁ» Óå¶ À°µåð ÁÅÂ¶Í À°é·» é¶ íÅðå

Á¼Ü çÆ ÇÂà ÕéòËéôé ÃÅÔîä¶ Çå¿é î¹¼Ö

ò¼Ö ÃÇîÁ» Óå¶ ìñòÅé Ü» êðåÅêÆ ÕÔ¶ Ü»ç¶

å¯ó-îð¯ó Õ¶ ê¶ô Õðé Áå¶ À°é·» çÆ Ã¯Ú Áå¶

Á³çðñÆÁ» Á¼â-Á¼â Õ½î» çÆ ÁÅê¯-ÁÅêäÆ

ÃòÅñ ÇòÚÅðä ñÂÆ ð¼Ö¶ ׶ ÔéÍ ÁÃƺ ÃîÞç¶

ôÇÔéôÅÔ» òñ¯º, ÇÂÃ ç¶ Õ°Þ ÇÔ¼ÇÃÁ» ù ÁÅêäÆ

ì¹¼èÆ À°µå¶ ÁÅêä¶ îÅÇÂÁÅòÅçÆ ê¼ÛîÆ

íÅôÅ, üÇíÁÅÚÅð å¶ Çòðö Óå¶ ÁÅèÅÇðå ò¼ÖðÆ

Ô» ÇÕ ÇÂé·» Ãíé» ÃòÅñ» Çò¼Ú Ãí 寺 ì¹ÇéÁÅçÆ

é§×Æ åñòÅð ç¶ ÷¯ð ÇÂ¼Õ ðÅÜ Ô¶á ÇÂÕ¼ÇáÁ»

üÇíÁÅÚÅð å¶ ÇòÚÅð» çÆ ÇêÀ°ºç ÚÅó·é ñÂÆ

êÇÔÚÅä ù Ö¹¼ñ·¶ÁÅî î³ÇéÁÅÍ ÇÂà ÒêÇÔÚÅäÓ çÅ

å¶ îÔ¼åòêÈðé ÃòÅñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÒÒÇÃ¼Ö Õ½î çÅ

Õðé Áå¶ ð¼Öä çÆÁ» ÇîÃÅñ» ÷ðÈð ÇîñçÆÁ»

Ôð À°êðÅñÅ òðÇåÁÅÍ Á³×ð¶÷ ÔÅÕî» çÆÁ»

ÁÅçð îÅä Õðé ç¶ êÖ³âÆ ÇçÖÅò¶ ÕÆå¶Í Ô¯ð Õ½î

À°ç¶ô ÕÆ ÔË?ÓÓ ÇÂÔ ÃòÅñ ÇÂà ñÂÆ òÆ ÁÇÔî ÔË

ÔéÍ êÌ¿å± ÒíÅðå òðôÓ çÆÁ» î¼èï°× Á³çðñÆÁ»

Á³é·Æ «¼àÖ¯Ô å¶ ÷¹ñî åô¼çç çÆÁ» éÆåÆÁ»

ù ÁÅêÅ Çéðä¶ ç¶ ÜîÔÈðÆ Ô¼Õ çÆ òÕÅñå ÕÆåÆ

ÇÕÀ°ºÇÕ ìÅÕÆ ÃÅð¶ ÃòÅñ» çÅ ÜòÅì òÆ ÇÂö

ò¼è 寺 ò¼è ÇòôÅñ å¶ ÒêðåÅêÆÓ Ãñåéå» òÆ,

å¶ ÕÅðòÅÂÆÁ» Çòð¹¼è íÅðå ç¶ ñ¯Õ» Á³çð ð¯Ã,

Áå¶ ÁÅ÷Åç íÅðå Á³çð ÁÇÜÔÆ Ã¿ÇòèÅéÕ

ì¹ÇéÁÅçÆ é°Õå¶ å¯º ÇîÇæÁÅ ÜÅäÅ ÔËÍ

ÇÂà À°ê-îÔ»çÆê ç¶ Õ°Þ Õ¶ºçðÆ À°µåðÆ å¶ ê¼ÛîÆ

×¹¼ÃÅ Áå¶ ð¯Ô òèçÅ ÚñÅ Ç×ÁÅ ÇÕÀ°ºÇÕ

ÇòòÃæÅ çÆ ×ð¿àÆÕðé ç¶ «íÅÀ°ä¶ òÅÁç¶ ÕÆå¶

ܶÕð Õ¯ÂÆ Õ½î ÁÅêä¶ À°ç¶ô å¶ ÇéôÅÇéÁ»

Ö¶åð» ù ÔÆ ÁÃæÅÂÆ å½ð Óå¶ ÁÅêä¶ ÕñÅò¶ ÓÚ

Á³×ð¶÷» ç¶ ×¹ñÅîÆ íð¶ ðÅÜ çÆ îÅðÈ Ã¼à, íÅðå

ÇÜà éÅñ Ôð Õ½î çÆ íÅôÅ å¶ Ã¼ÇíÁÅÚÅð ù

ìÅð¶ ÔÆ Ãê¼ôà éÔƺ å» À°Ô ÇÂÇåÔÅÃ ç¶ î³Ú

ռà ն ð¼Öä ÓÚ Ãëñ Ô¯ ÃÕçÆÁ» ðÔÆÁ» ÔéÍ êð

Á³çð òÃçÆÁ» Ãíé» Õ½î», éÃñ», èðî»,

êÌë¹¼ñå Ô¯ä ç¶ Ã»ò¶ î½Õ¶ éÃÆì Ô¯ ÃÕäÍ

À°µå¶ ìÔ¹åÅ ÇÚð ÇàÕ éÔƺ ÃÕçÆÍ ÁÇÜÔÆ Õ½î

ÁÅêä¶ Ã¹íÅÇòÕ Õðî òܯº, Üç òÆ ÁÇÜÔÆÁ»

ÇÂñÅÇÕÁ», ÇëðÇÕÁ» å¶ òð×» ç¶ ñ¯Õ» À°êð

Çüֻ éÅñ ÕÆå¶ òÅÁç¶ ÇÕ¼æ¶ ×¶?

ðÈÔ å¯º üÖäÆ Ô¹¿çÆ ÔË Áå¶ ò¶ñÅ êÅ Õ¶ ìÆå¶ ç¶

Ãñåéå» çÆ Õ¶ºçðÆ åÅÕå Ü» êÕó Õî÷¯ð êË

ê˺çÆ ÃÆ, ÇÂà ñÂÆ À°é·» Á³çð, ÁÅêä¶ ò¶ñ¶ ç¶

ÁÅ÷ÅçÆ å¯º êÇÔñ» Õ»×ðà êÅðàÆ ç¶

Ö³âð» çÅ ÇÂ¼Õ ì¶ÜÅé Á³× ìä Õ¶ ðÇÔ Ü»çÆ ÔËÍ

Ü»çÆ ÃÆ å» Þ¼à ÔÆ ÃæÅéÕ ì×Åòå» ç¶ ÁÅêî¹ÔÅð¶

î¹¼Ö ç¹ôîä Çòð¹¼è ǼÕܹà Ô¯ä çÅ ÁÇÔÃÅÃ

ôð¯îäÆ ÁÅ×ÈÁ» é¶ Ø¼àÇ×äåÆÁ» ù Ö¹¼ñ¶ÁÅî

ÇÃ¼Ö Õ½î çÅ ÇÂÔ Ã¹íÅ× ÔË ÇÕ ÇÂÃç¶ À°ç¶ô ×¹ðÈ

ë¹àÅÇðÁ» çÅ ÇòÁÅêÕ Û¶óÅ-ÇÛó ê˺çÅ ÃÆ Áå¶

ÜÅÇ×ÁÅÍ Á³×ð¶÷ ÔÅÕî» çÆ ÒÒêÅó¯ å¶ ðÅÜ Õð¯ÓÓ

ÇÂÔ òÚé Çç¼åÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô ؼàÇ×äåÆÁ» çÆ

ÃÅÇÔìÅé é¶ ÁÅêäÆ ìÅäÆ Çò¼Ú Á³ÇÕå ÕÆå¶ Ôé

ÇÂé·» êÌåÅêÆ ôÇÔéôÅÔÆÁ» ç¶ Ö³âð» À°µå¶ Á¼â-

çÆ Õ°àñéÆåÆ ç¶ ìÅòÜÈç, ×¹ñÅîÆ íð¶ ðÅÜ çÆ

îð÷Æ å¶ ð÷Åî³çÆ ç¶ À°ñà À°é·» À°µå¶ ÁÇÜÔÅ

Üç ÇÕ ×¹ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ é¶ ÇÂé·» À°ç¶ô» çÆ

Á¼â ÁÅ÷Åç ðÅÜôÅÔÆÁ» ç¶ òÜÈç À°Ãð ÁÅÀ°ºç¶

Ú¯í îÇÔÃÈà Õð ðÔ¶ Á¼â-Á¼â Õ½î», èðî»,

Õ¯ÂÆ Ã¿ÇòèÅé éÔƺ îó·é׶, ÇÜÔóÅ À°Ôé» (íÅò

ì¹ÇéÁÅçÆ íÅòéÅ ù ÖÅñÃÅ ê³æ Çò¼Ú ðÈêîÅé

ÃéÍ ÒÖÅñÃÅ ê³æÓ çÆ ÃæÅêéÅ ç¶ êÈð¶ ÇÂ¼Õ Ã½ ÃÅñ

ÇëðÇÕÁ» å¶ òð×» ç¶ ñ¯Õ» Á³çð, Á³×ð¶÷» çÆ

ؼà Ç×äåÆÁ») ù îé÷Èð éÅ Ô¯ò¶Í Çüֻ ç¶ Ãì¿è

ÕÆåÅÍ

ìÅÁç, ×¹ðÈ ÃÅÇÔìÅé çÆ òð¯ÃÅÂÆ ê³ÜÅì çÆ èðåÆ

×¹ñÅîçÅðÆ å¯º Û°àÕÅðÅ ÔÅÃñ Õðé ñÂÆ ÁÅêÃÆ

Çò¼Ú ÖÅà ÕðÕ¶, î¯ÔéçÅà Õðî Ú¿ç ×»èÆ (ÇÜÃ

ÇÃ¼Ö èðî çÅ Ô¯ðé» èðî» ç¶ î¹ÕÅìñ¶

À°µå¶ òÆ, ÇÂ¼Õ ÁÃñ¯º ÔÆ ÇéðÅñÆ ôÅé å¶ é°ÔÅð¶

íðÅåðÆ Ã»Þ å¶ ÃÇÔï¯× çÆÁ» å¿ç» ù î÷ìÈå

ù ÒîÔÅåîÅÓ ÕÇÔäÅ ÇÕö åð·» òÆ À°ÇÚå éÔƺ

ì¹ÇéÁÅçÆ òÖð¶ò¶º å¶ ÁÇÔîÆÁå òÅñÅ ñ¼Ûä

òÅñ¶ ÒÖÅñÃÅÂÆ ðÅÜÓ ç¶ ÇéôÅé ÞÈñä ñ¼×¶ ÃéÍ

Õðé çÆ Ã¯ÞÆ å¶ ð¹ÚÆ çÅ ÷¯ðçÅð êÃÅðÅ Ô¯ÇÂÁÅÍ

ÔË) é¶ AICA Çò¼Ú ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÆÃ ×¿Ü ÇòÖ¶ À°é·»

ÖÅñö ù ×¹ðÈ ÃÅÇÔìÅé ç¹ÁÅðÅ ìÖôÆ

ù ÇÂÔ ÇòôòÅà ç¹ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕ ÒÒÁÅ÷Åç íÅðå

éÔƺ Ô¯ ÃÕçÆ .......ÇÂÔ ÇÂÇåÔÅÃÕ çÃåÅò¶Ü ܹñÅÂÆ

ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÂÔ îé°¼Ö çÆ Ô¯äÆ ù ÃîÅÇÜÕ åìçÆñÆ

ÖÅñÃÅ ðÅÜ å¯º ÒÒÇìêðé ÕÆ ðÆåÓÓ

ç¶ Õðî éÅñ ܹÇóÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ò¶ÖçÅ ÔËÍ ÇÂö

Ãî¹¼Ú¶ íÅðå ù ÁÅêä¶ Õì÷¶ ÁèÆé Õð

Áç¹¼åÆ ÚÇð¼åð çÆ çÅå ÃçÕÅ, Çüֻ é¶ íÅðå

Çò¼Ú À°é·» ù êÈðÅ îÅä ÃÇåÕÅð Çîñ¶×Å å¶ Ü¶

òÜÅÔ ÕðÕ¶ ÇÃ¼Ö èðî ù Ô¯ºç Çò¼Ú ÁÅÀ°ä 寺

ñËä 寺 ìÅÁç Á³×ð¶÷ ÃÅîðÅÜòÅçÆÁ» é¶ ÇÂÃ

ç¶ ÁÅ÷ÅçÆ Ã¿×ðÅî Á³çð, ÁÅêäÆ Ç×äåÆ ç¶

ÁÇÜÔÅ éÅ Ô¯ò¶ å» À°é·» (íÅò Çüֻ) ñÂÆ

Çê¼Û¯º ÔÆ Ú¹ä½åÆÁ» çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êË Ç×ÁÅÍ

ù êÇÔñÆ òÅð ÇÂ¼Õ Ç¼ÕÇÔð¶, Õ¶ºçð î¹ÖÆ ÇÃÁÅÃÆ

Áé°êÅå éÅñ¯º ÇÕå¶ ò¼è Õ°ðìÅéÆÁ» ç¶ Õ¶ á¯Ã

åñòÅð ðÅÔƺ ÁÅêäÅ Ô¼Õ êÌÅêå ÕðéÅ ÜÅÇÂ÷

Á¼Ü òÆ ÁÃƺ úéÅ ÇÚð å¼Õ ÁÅêä¶ À°ç¶ô» ù

ðÅÜ çÅ ÖÅÃÅ å¶ ÃðÈê î¹Ô¼ÂÆÁÅ ÕÆåÅÍ ê³ÜÅì,

Áîñ ðÅÔƺ ÇÂÔ ÃÅìå Õð Çç¼åÅ ÇÕ À°Ô éÃñ,

Ô¯ò¶×ÅÍÓÓ

ÃîÞ éÔƺ Ãջ׶ Üç å¼Õ ÁÃƺ ÇÜà ÃîÅÜ ç¶

Á³×ð¶÷» çÆ ×¹ñÅîÆ ç¶ ÜÈñ¶ Ô¶á ÁÅÀ°ä òÅñÅ

èðî, Õ½î, ÇëðÕ¶ å¶ ÜÅå-êÅå ç¶ í¶ç íÅò 寺

AIDD Çò¼Ú ê³âå ÜòÅÔð ñÅñ éÇÔðÈ é¶

íÈׯÇñÕ ÇÖ¼å¶ Çò¼Ú ÇòÚð ðÔ¶ Ô», À°Ã ÇÖ¼å¶

íÅðåÆ À°ê-îÔ»çÆê çÅ Ãí 寺 Û¶ÕóñÅ ðÅÜ ÃÆÍ

À°µêð À°µá Õ¶ ÃÅðÆ îé°¼ÖåÅ çÅ íñÅ ÚÅÔ¹ä òÅñ¶

ÕñÕ¼å¶ ÇòÖ¶ Çüֻ éÅñ Ö¹¼ñ·¶ÁÅî ÇÂÔ ÇÂÕðÅð

Çò¼Ú î½ÜÈçÅ Çé÷Åî Áå¶ Çòð¯èÆ åÅÕå» çÅ ÃÔÆ

ÇÜ¼æ¶ ÇÖ³âÆ-ÇìÖðÆ ÇÃ¼Ö åÅÕå ù ǼÕ

Áå¶ îé°¼ÖÆ ×½ðò å¶ ÁÇèÕÅð» çÆ ðÅÖÆ ñÂÆ

ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô íÅðå ç¶ À°µåð-ê¼ÛîÆ íÅ×

Çòôñ¶ôä éÔƺ Õðç¶Í ÇÂÔ Çòôñ¶ôä ÔÆ ÃÅù

î÷ìÈå å¶ Ã»Þ¶ ÒÖÅñÃÅ ê³æÓ Ô¶á ÇÂÕ¼ÇáÁ» Õðé

ÁÅêÅ ÇéÛÅòð Õðé òÅñ¶ îðÜÆòÇóÁ» çÆ Õ½î

Çò¼Ú Çüֻ ñÂÆ ÇÂ¼Õ ÁÇÜÔÅ ÇÖ¼åÅ À°ñÆÕ¶ ÜÅä

À°ç¶ô» çÆ êÈðåÆ ò¼ñ òèä ñÂÆ ñËà Õð¶×Å å¶

çÅ ÕÅðÜ ÇÃ¼Ö ÇÂÇåÔÅà Á³çð ÇÂ¼Õ ÇÂÇåÔÅÃÕ

ÔéÍ ÁÅ÷ÅçÆ Ã¿×ðÅî ç½ðÅé êð×à Ô¯ÂÆ ÖÅñö

çÅ ÔÅîÆ ÔË ÇÜ¼æ¶ À°Ô òÆ ÁÅ÷ÅçÆ çÅ êÈðÅ êÈðÅ

ÇéôÅÇéÁ» ù Ô¯ð Ãê¼ôà Õð¶×ÅÍ ÇÂö òÜÅÔ ÕðÕ¶

ÕÅðéÅî¶ òܯ º Á³ Õ å Ô¯ Ú¹ ¼ Õ Å ÔË , À° ¼ æ ¶ ÇÂÃ

ç¶ Áç¹ ¼ å Æ ÇÕðçÅð çÆ ÇÂÔ ÞñÕ, Õ¯  Æ

ÔÆ ÇÂ¼æ¶ ÁÃƺ ÁÅêä¶ À°ç¶ô» å¶ ÇéôÅÇéÁ» ìÅð¶

ÁëïÃéÅÕ ÔÕÆÕå 寺 òÆ î¹éÕð éÔƺ Ô¯ÇÂÁÅ

ÇÂåëÅÕÆÁÅ òðåÅðÅ éÔƺ ÃÆ, Ãׯº ÇÂà çÆ

Çé¼Ø îÅä ÃÕäÍ (ìÅÕÆ Á×ñ¶ Á³Õ ÓÚ)


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 30

îðé-òðå» çÆ ÇÃÁÅÃå -ÔðêÅñ ÇÃ³Ø ÚÆîÅ

ÇÃ¿Ø ë¶ðÈîÅé çÅ Ç÷Õð ÕÆåÅ ÔËÍ îðé òðå ÕÅðé

À°é·» ÃÅù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À°Ã Ã À°Ô óå øÇåÔ

ÃÆ å¶ ìÔ°å ñ§î¶ Ã 寺 À°é·» ç¶ éÅñ ÔÆ ðÇÔ

ÃÕ¼åð Üéðñ,

ÚðÚÅ Çò¼Ú ÁŶ ÇÂÕ Ô¯ð ÇÃ¼Ö ÒóåÓ, ÇÜé·» é¶

ÇÃ³Ø ç¶ êÆ. ¶. Ô°³ç¶ ÃéÍ ÇÜà Ççé øÇåÔ ÇóØ

ÇðÔÅ ÃÆ å¶ î˺ ÇÕ¼Õð ÇÃØ ù ì¹ñÅ ÇñÁÅÇÂÁÅÍ

ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ê³Ú êzèÅéÆ

ÇÃÁÅÃå Çò¼Ú ÇÃ¼Ö Òóå»Ó ç¶ çõñ çÆ ô°ðÈÁå

é¶ îðé òðå Ãì³èÆ ìäŶ ׶ Ôòé Õ°³â Çò¼Ú

øÇåÔ ÇÃ³Ø é¶ ÇÕ¼Õð ÇÃ³Ø ù òÆ À°ÔÆ

ÕÆåÆ ÔË, éÅñ Ü°óÆ ÇÂÕ ØàéÅ î˺ ÇÂ¼æ¶ Ã»ÞÆ Õð

ÁÅåî-çÅÔ ÕðéÅ ÃÆ, 寺 ÇÂ¼Õ Ççé êÇÔñ» å¼Õ

ôìç ÕÔ¶ ÇÕ À°Ô ìÅÔð ÜÅ Õ¶ îÆâƶ å¶ ñ¯Õ» ù

Á³éÅ Ô÷Åð¶ òñ¯º îðé òðå ð¼Ö¶ ÜÅä ÕÅðé íÅðå Çò¼Ú ÇÂ¼Õ òÅð Çëð ÇÂÔ ÇÂÔ

ÕÇÔ çò¶ ÇÕ Õ¶ºçð é¶ ÃÅðÆÁ» î³×» î³é

ÚðÚÅ Çò¼Ú ÔéÍ ÇêÛñ¶ Ççéƺ é½ÜòÅé ÇüÖ

ñÂÆÁ» Ôé å¶ Ã³å ÜÆ îðé òðå å¯ó ç¶äÍ

ê¼åðÕÅð ùðÜÆå ÇÃ³Ø ×¯êÆê¹ð é¶ ÕÂÆ

éÅñ ÇÂÔ òÆ ÕÇÔ Çç¼åÅ ÇÕ ìÅÔ𯺠òÅêÃ

ÁÖìÅð» Çò¼Ú Áêä¶ ñ¶Ö Çò¼Ú îðé òðå»

ÁÅÀ°ºçÅ Ô¯ÇÂÁÅ, îðé-òðå å¯óé ñÂÆ ÜÈÃ

ç¶ Ãì³è ÇòÚ ÇÂÔ ÇòÚÅð ê¶ô ÕÆåÅ ÔË ÇÕ

çÅ ×ñÅà òÆ ÁÅê ÔÆ ëó· ÇñÁÅò¶Í

ÇÜÔóÆÁ» î³×» ÇÃÃàî ù ÃÈÖî ðÈê Çò¼Ú

ÇÕ¼Õð ÇÃ³Ø é¶ Ã³å ëÇåÔ ÇÃ³Ø ù

êzíÅÇòå ÕðçÆÁ» Ô¯ä À°Ô éÔƺ î³éÆÁ»

ÒÒÃÇå ìÚéU ÕÇÔ Õ¶ ìÅÔð ÜÅ Õ¶ êz˵à å¶

Ü»çÆÁ» å¶ ÇÜÔóÆÁ» î³×» ÇÃÃàî ù

ñ¯Õ» Á¼×¶ óå ÜÆ ç¶ ôìç ç¹ÔðÅÁ Çç¼å¶Í

êzíÅÇòå éÅ ÕðçÆÁ» Ô¯ä À°é·» ç¶ î³é ñ¶

Á³Õñ ÜÆ é¶ ÃÅù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà 寺

ÜÅä çÆ Ã³íÅòéÅ Ô°³çÆ ÔËÍ ÇÂÔ Ãåð» êó·ä

ìÅÁç óå øÇåÔ ÇÃ³Ø é¶ Á¼Ö» éÅñ ÔÆ,

寺 ìÅÁç óå øÇåÔ ÇÃ³Ø òñ¯º AG çóìð

ÇÜà êÅö î¶ðÅ Õ¼êÇóÁ» òÅñÅ ìË× ÇêÁÅ

AIFE ù Ú³âÆ×ó· Áå¶ Ô¯ð ê³ÜÅìÆ ì¯ñç¶

ÃÆ, ò¼ñ ÇÂôÅðÅ ÕÆåÅ ÇÕ î˺ Ô°ä Ǽ毺 ÒÛ°¼àÆÓ

ÇÂñÅÇÕÁ» ù ê³ÜÅì ÇòÚ ôÅÇîñ Õðé çÆ

Ã. êÌåÅê ÇÃ³Ø ìÅ×Æ

î³× ù ñË Õ¶ ð¼Ö¶ ׶ Òîðé òðåÓ å¶ ÒÁÅåî-

ÇðÔÅ Ô»Í

ÿå ëåÇÔ ÇóØ

Õð ÜÅò»Í ܯ ×°¼ÃÅ À°Ã Ã óå øÇåÔ ÇóØ

À°é·» ù Õ¯ÂÆ òÆ ÁÕÅñÆ ñÆâð Çîñä éÔƺ

çÆÁ» Á¼Ö» ÇòÚ î˺ ò¶ÇÖÁÅ, À°Ô ÇÂÔÆ íÅò êz×à

ÁÅÇÂÁÅÍ

Õð ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ î˺ Ô°ä î¹ó Õ¶ À°é·» ù ÁÅêäÆ

çÅÔÓ éÅñ Ãì³Çèå ÇÂÕ ÁÇÔî ØàéÅ çÆ ïÅç

êðîÜÆå ÇÃ³Ø ÇüèÈ, ÇÜé·» ù ÇÕ

åÅ÷Å Ô¯ ×ÂÆÍ ÇÂà ñ¶Ö Çò¼Ú À°é·» ôÔÆç çðôé

üÇíÁÅÚÅÇðÕ Ö¶åð Çò¼Ú Òê³îÆ ìÅÂÆÓ ç¶ é» éÅñ

Á³Õñ ÜÆ é¶ ÁÅêäÆ ïÅç åÅ÷Å ÕðÇçÁ»

ôÕñ éÅ ÇòÖÅò»Í î˺ ÁÅêäÅ ìË× Ú¹¼Õ Õ¶ Øð

ÜÅÇäÁ» Ü»çÅ ÔË, éÅñ î˺ ÕÅñÜ çÆ

ÃÅù Á¼×¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Ôòé-Õ°³â Çò¼Ú ÁÅåî-

ÁÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ÃçÅ ñÂÆ ðÅÜéÆåÆ ù Çåñ»ÜñÆ

ÕÅùéÆ êó·ÅÂÆ (ñÅÁ ÕÅñÜ) 寺 ñË

çÅÔ Õðé 寺 ç¯ Ø³à¶ êÇÔñ» óå øÇåÔ ÇÃ³Ø é¶

ç¶ Çç¼åÆÍ ÇÕ¼Õð ÇÃ³Ø òñ¯º ÇéíÅÂÆ ÒöòÅÓ ç¶

Õ¶ üÇíÁÅÚÅÇðÕ î³Ú å¼Õ çÅ Ãî»

îËù ì¹ñÅÇÂÁÅ å¶ ê¹¼Ûä ñ¼×¶ ÇÕ ÕÆ ÕÆåÅ ÜÅò¶?

ÇÂò÷ Çò¼Ú À°Ãù ñ¯Õ ÃíÅ çÆ ÇàÕà Çîñ ×ÂÆ

×°÷ÅÇðÁÅÍ Á¼Ü òÆ Ü篺 ÁÃƺ ÇÂÕ¼á¶

î˺ (Á³Õñ ÜÆ é¶) ÇÕÔÅ, ÒÒóå ÜÆ å°Ãƺ

å¶ À°Ô ê³Ü ÃÅñ ñÂÆ ñ¯Õ ÃíÅ çÅ î˺ìð ÇðÔÅÍ

éÔƺÀ° ñ¼íä¶ ñÅñ ×°ÁÅÚ¶ - ܯ×Å ÇÃ³Ø ÇéÀ±ÜðÃÆ B@A CGF DIDE æÅä¶ çÆÁ» Õ³è» Ú¯º ÁÅòÅ÷ ÇÂ¼Õ Á»òçÆÍ ×°òÅÚ¶ ê¹¼åð» ç¶ ìÅêÈ å»ÂÆ òÅðåŠùä»òçÆÍ îÅð¶ æÅÇäÁ» Ú¯º, ê¹¼å î¼ÛÆÁ» é¶ ÖÅè¶Í æÅä¶ éÅ ëð¯ñ ìÅêÈ ÜÆ, éÔƺÀ° ñ¼íä¶ ú ñÅñ ×°ÁÅÚ¶Í ÇüñÆ ÇüñÆ Á¼Ö å¶ðÆ ê¹¼åð» ù íÅñçÆÍ à°¼à ×ÂÆ â¿×¯ðÆ å¶ðÆ Ã¼Ú î˺ À°ÚÅðçÆÍ ÞÈᶠî¹ÕÅìñ¶ ìäÅÕ¶, ÃÅó¶ ÕÇÔ ÕÇÔ ÁäêÛÅå¶Í æÅä¶ éÅ ëð¯ñ ìÅêÈ ÜÆ, éÔƺÀ° ñ¼íä¶ ú ñÅñ ×°ÁÅÚ¶Í å¶ÇðÁ» ê¹¼å» é¶ ÇéíÅÂÆ ÇüÖÆ ìÅêÈ ôÅé éÅÍ ÁÃƺ â¯ñ ×ÂÆÁ» â¯ñ¶ À°Ôé» ç¶ ÂÆîÅé éÅÍ ç¹ÔðÅÁ Çç¼å¶ ÷Åñî» é¶, ì³ç ì³ç Õ¼àä ç¶ ÃÅÕ¶Í æÅä¶ éÅ ëð¯ñ ìÅêÈ ÜÆ, éÔƺÀ° ñ¼íä¶ ú ñÅñ ×°ÁÅÚ¶Í å°ð¶ ÃÆ Á÷ÅçÆ ÇòÁÅÔ°ä, ׶ î½å ÇòÁÅÔ Õ¶Í Ü³ß¶ Úó¶ ò¼àä» ñÔÈ Çî¼Þ çÅ ñòÅ Õ¶Í ÁÅÖðÆ éÔÅÀ°ä À°Ô, ÔðÆÕ¶ ê¼åä å¶ éÔÅå¶Í æÅä¶ éÅ ëð¯ñ ìÅêÈ ÜÆ, éÔƺÀ° ñ¼íä¶ ú ñÅñ ×°ÁÅÚ¶Í

Ô°³ç¶ Ô» å» ÇÂÔ ØàéÅ, ܯ î˺ ÇÂ¼æ¶ ê¶ô

êÅñ ê¹¼å» çÆÁ» ÇéôÅéÆÁ» ù éÅî ÁÅÃð¶ å±³ ÜÆÁ Õ¶Í ì¹¼ã¶ Ô¼â ð¯ñ ç¶ä éÅ, ñËÜÅ ÇÂÔé» ÷Åñî» å¯º ìÚÅ Õ¶Í æÅä¶ éÅ ëð¯ñ ìÅêÈ ÜÆ, éÔƺÀ° ñ¼íä¶ ú ñÅñ ×°ÁÅÚ¶Í

óå ÕÇÔä ñ¼×¶, ÒÒÁÅÔ ÇÜÔó¶ ÁÕÅñÆ

óÃç î˺ìð ìäé Áå¶ è³éÅ ÇÃ³Ø ×°ñôé ç¶ ÔÅðé

ÔËÍ AIH@ Çò¼Ú Ü篺 ÁÃƺ ñÅÁ ÕÅñÜ

ñÆâð é¶ ÃÅð¶, îËù îðòÅÀ°äÅ ÚÅÔ°³ç¶ é¶Í À°Ô

Óå¶ Ã¯ôÇñÃà êÅðàÆ ç¶ î˺ìð êÅðñÆî˺à ðÅÜ

Çò¼Ú êó·ç¶ ÃÆ å» ÁÃƺ ÇÂ¼Õ Ççé ç¶ð

îËù ÇÜÀ±ºçÅ éÔƺ ò¶ÖäÅ ÚÅÔ°³ç¶Í ÇêÛñ¶ BD

éðÅÇÂä ÇÂÔ Çà¼êäÆ Õðé ñÂÆ î÷ìÈð Ô¯ ׶

ðÅå ùéÅî 寺 ÇÂé·» ç¶ Çê³â ÜÖ¶êñ

سÇàÁ» 寺 ÇÂ¼æ¶ Õ¯ÂÆ éÔƺ ìÔ°ÇóÁÅÍÓÓ

Ãé ÇÕ ÒÒòÅÔ Çü֯º ÕÆ òÆ ÇÕÁÅ ìÅå ÔË, ïÔ

êËçñ å°ð Õ¶ ×Â¶Í Ü篺 ðÅå ù ÁÃƺ ð¯ à Æ ÖÅä ñ¼ × ¶ å» ê³ î Æ ìÅÂÆ ç¶

ÇòÁÅÔ ò¶ñ¶ òÆð» òÅñ¶ ëð÷ òÆ ÇéíÅÁ ç¶òÆºÍ À°âÆÕ Çò¼Ú ê¹¼åð» çÆ, î» ð¯çÆ ðÔ¶ éÅ ÇÂÕ»å Çò¼Ú ÜÅ Õ¶Í æÅä¶ éÅ ëð¯ñ ìÅêÈ ÜÆ, éÔƺÀ° ñ¼íä¶ ú ñÅñ ×°ÁÅÚ¶Í

ð¼ÖäŠÿØðô ÜÅðÆ Ã¹é¶ÔÅ Çóػ ù ê¹ÚÅ ç¶òÆºÍ Ü¯×Å ÇóØÅ í°¼ñ ÜÅÇÂÀ° éÅ, Õ°ðìÅéÆÁ» êzç¶Ã Çò¼Ú ÜÅ Õ¶Í æÅä¶ éÅ ëð¯ñ ìÅêÈ ÜÆ, éÔƺÀ¹º ñ¼íä¶ À° ñÅñ ×°ÁÅÚ¶Í

Ò×°ñôéÓ À°ÖÅó Õð ÒÇÕ¼ÕðÓ À°×Åå¶ Ô˺ÍU

ÔË?ÓÓ

Á³Õñ ÜÆ é¶ ÃÅù ÃîÞÅÀ°ºÇçÁÅ ÇÕÔÅ ÇÕ Ã³å ëÇåÔ ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ å±³ ìÅÔð ÜÅ

ðÅÜéÆåÆ Çò¼Ú ÁäÖ å¶ ×Ëðå ù îÅð Õ¶ ÔÆ Õ¯ÂÆ

ÇÃ³Ø ìÅ×Æ éÅñ ×¼ñìÅå Ô¯ÂÆÍ À°Ô

Õ¶ êzËµÃ å¶ ñ¯Õ» ù ÕÇÔ ç¶ Õ¶ Çç¼ñÆ å¯º àËñÆë¯é

ÁÅçîÆ Á¼×¶ òè ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÂà ØàéÅ ù ÜÅäé

AIEB Çò¼Ú Ô¯ÂÆÁ» ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä»

ÁÅÇÂÁË ÇÕ Õ¶ºçð é¶ ÃÅðÆÁ» î³×» î³é ñÂÆÁ»

Çê¼Û¯º ç¶ô ÇòÚñ¶ îðé òðå» ç¶ ô°ðÈ å¶ õåî

Çò¼Ú ÔñÕŠùéÅî 寺 ÕÇîÀ±ÇéÃà Çèð

Ôé å¶ Ã³å ÜÆ îðé-òðå å¯ó ç¶äÍ

Õðé çÆ ÇÃÁÅÃå ÁÅÃÅéÆ éÅñ ÃîÞÆ ÜÅ ÃÕçÆ

ç¶ À°îÆçòÅð Ãé å¶ îÔÅðÅÜÅ

î˺ óå øÇåÔ ÇÃ³Ø çÅ ÇÂÔ ÒÔ°ÕîÓ î³éä

îÔ¶ôdzçð ÇÃ³Ø (ÕËêàé ÁîÇð³çð

寺 î÷ìÈðÆ êz×à Õð Çç¼åÆ Áå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ å°Ãƺ

ÔÅñ ÔÆ Çò¼Ú ÇÃ¼Ö Õ½î ÇòÚ òÆ ÒÁ³éÅ

ÇÃ³Ø ç¶ ÚÅÚÅ) 寺 Õ°Þ Õ° ò¯à» ç¶ ëðÕ

ÃzÆ çðìÅð ÃÅÇÔì å¶ ÃzÆ ÁÕÅñ åõå ÃÅÇÔì çÆ

Ô÷Åð¶Ó çÆ Õ°Þ ÇÃ¼Ö ÇÚ³åÕ» é¶ ñ¯ó îÇÔÃÈà ÕÆåÆ

éÅñ ÔÅð¶ ÃéÍ AIDG 寺 êÇÔñ» ÕÅëÆ

ÇÂà êÇò¼åð èðåÆ Óå¶ ìËᶠԯ, ؼà¯-ؼà ÇÂà æ»

ÔË êð ÇÂà ׼ñ ù ÇèÁÅé Çò¼Ú ð¼Ö Õ¶ ÔÆ ÇÕö ù

ñ§ î Å Ãî» À° é · » é¶ ÕÇîÀ± Ç éÃà

Óå¶ å» å°Ãƺ î¶ð¶ Õ¯ñ¯º dzéÅ ò¼âÅ ÞÈá éÅ ì¹ñÅúÍ

Õ½î ç¶ ÒÁ³éÅ Ô÷Åð¶Ó òܯº ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°ä ÚÅÔÆçÅ

ÇòÚÅðèÅðÅ ÁèÆé ðÈ ê ¯ ô ðÇÔ Õ¶

ÇÂà Óå¶ Ã³å øÇåÔ ÇÃ³Ø ì¯ñ¶ ÇÕ êzåÅê

ÔË ÇÕ êÇÔñ» ÃÅÔîä¶ ÁŶ ÒÁ³éÅ Ô÷Åð¶Ó Áêä¶

Á÷ÅçÆ Ã³Øðô Çò¼Ú ï¯×çÅé

ÇóÔÅ, å» å±³ òÆ ÁÕÅñÆÁ» éÅñ ÇîÇñÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ

îÕÃç Çò¼Ú ÇÕ³éÅ Õ° ð¯ñ ÁçÅ Õð ÃÕ¶ Ôé!

êÅÇÂÁÅÍ î˺ ÃîÞçÅ Ô» ÇÕ, ÃÅâÆÁ»

Ô˺ å¶ îËù ÇÜÀ±ºçÅ éÔƺ ò¶ÖäÅ ÚÅÔ°³çÅÍ

ÁÃñ ÇòÚ ÇÃ¼Ö Õ½î ù ÁÅêäÆÁ» î³×» îéòÅÀ°ä

üÇíÁÅÚÅÇðÕ ×åÆÇòèÆÁ» ç¶ ÕÅðé, À°é·» çÅ ÇòÚÅð ÃÆ ÇÕ ÁÃƺ Áêä¶ íÇò¼Ö êzåÆ ×³íÆð éÔƺ Ô», ÇÜà ÕÅðé À°é·» ÃÅ毺 ê¹¼ÇÛÁÅ ÇÕ å°Ãƺ Ç÷³ç×Æ

Á³Õñ ÜÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ î˺ ÚÅð-ê³Ü Çî³à Ô¼æ ܯó Õ¶ À°µæ¶ Öó·Å ÇðÔÅÍ

ÔËÍ

ñÂÆ ÇÕö ÒÁ³éÅ Ô÷Åð¶Ó éÔƺ Ãׯº ôÔÆç çðôé ÇÃ³Ø ë¶ðÈîÅé òð׶ Ççzó· ÇÂðÅç¶ òÅñ¶ Çüֻ çÆ

Ã³å» é¶ ê¹¼ÇÛÁÅ ÇÕ, å±³ ÇÕ¼Õð ÇÃ³Ø ù å» ì¹ñÅ ÃÕç˺ éÅ?

ñ¯ó ÔË, ÇÜé·» é¶ ×°ðÈ å¶× ìÔÅçð ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ ôÔÅçå ç¶ Ã³Õñê ù ÁÅêäÆ Ç÷¿ç×Æ çÅ îÕÃç

ÇÕ¼Õð ÇÃ³Ø Ã³å øÇåÔ ÇÃ³Ø çÅ âðÅÂÆòð

ìäÅÇÂÁÅ Ô¯ò¶Í

é¶ ÜòÅì Çç¼åÅ ÇÕ ÁÃƺ ðÅÜéÆåÆ Çò¼Ú ÁÅÀ°äÅ ÚÅÔ°³ç¶ Ô» å» À°Ô ÕÇÔä ñ¼×¶ ÇÕ Ü¶ å°Ãƺ ðÅÜéÆåÆ Çò¼Ú ÜÅäÅ ÚÅÔ°³ç¶ Ô¯ å» î˺ å°ÔÅⶠéÅñ ÁÅêä¶ ÚÅÔ°³çÅ Ô»Í Ü¯ å°ÔÅù ÁÅêä¶ ðÅÜéÆÇåÕ ÜÆòé ç¶ ëËÃñ¶ ñËä ÇòÚ ÃÔÅÂÆ Çüè Ô¯ò¶×ÆÍ AIFE Çò¼Ú óå øÇåÔ ÇÃ³Ø òñ¯º ð¼Ö¶ ׶ îðé òðå éÅñ Ü°óÆ

ôÔÆç» ç¶ éÇî¼å ìÅêÈ ÁðçÅà ÕðòÅ ç¶òƺÍ

î˺ óå ù ê¹¼ÇÛÁÅ, ÒÒîËù ç¼Ã¯ ÕÆ Ô°Õî

ÃÇåÕÅðï¯× ÇêåÅ ÜÆ Ãò: Ã: êzåÅê

ÜÆòé çÆ ÇÂ¼Õ ØàéŠûÞÆ ÕðéÅ òÆð» çÆ ôÔÆçÆ ìÅð¶ Çé¼ÕÆ íËä ù ÃîÞÅ ç¶òƺÍ

îðé òðå çÆ ÇÃÁÅÃå Çò¼Ú¯º ÇÕ¼Õð ÇÃ³Ø ç¶

Õð ÇðÔÅ Ô», ÃÅù ÷ðÈð ïÅç ÁÅ Ü»çÆ

Çò¼Ú ÕÆ ÕðéÅ ÚÅÔ°³ç¶ Ô¯ å» ÁÃƺ ç¯ò» ÁÅêä¶ ÁÅê ù óíÅñ ìÅêÈ Ãìð ÇêÁÅñÅ êÆÕ¶Í

ç¼Ã¯ ÕÆ ÕðéÅ ÚÅÔ°³ç¶ Ô¯? ÕÆ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçË?ÓÓ

ÇÂÕ ìÔ°å ÔÆ ÁÇÔî ïÅç Óå¶ ð½ôéÆ êÅÀ°ºÇçÁ» À°é·» ܯ ÃÅù ç¼ÇÃÁÅ, Á¼Ü òÆ î˺ å¶ ê³îÆ ìÅÂÆ Ü篺 Çîñç¶ Ô» å» À°Ã òÅÇÕÁÅå ù ÷ðÈð ïÅç Õðç¶ Ô»Í

àð¼Õ òÅô ÇòÕÅÀ± îÃÈðÆ Ãà¶à Çò¼Ú àð¼Õ òÅô ÇòÕÅÀ± ÔË Ü¯ àÆ. ¶. àð¼Õ ÃàÅê ç¶ ÇìñÕ°ñ é¶ó¶ ÔËÍ åÕðÆìé ç¯ Â¶Õó Çò¼Ú ìÇäÁÅ, òèÆÁÅ «Õ¶ôéÍ

ÚÅÔòÅé üÜä ÕÅñ Õð¯-

(HAG) GCI-BIEB Ü» (FFA) B@A-EHID


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 31

...å¶ Ô°ä ×°ðçÅà îÅé çÅ Çüֻ Óå¶ ÔîñÅ! Áܶ Ú³âÆ×ó· Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ÔÇðÁÅäòÆ

Ô°³çÆ ÔË Â¶Ã ÁËñìî ÇòÚñ¶ ×Æå ÒÃÅâÆ ÇÜæ¶ ñ¼×Æ

ç¶ò¯ òèÅÂÆÓÓÍ òËö î˺ Á¼Ü å¼Õ ïô¯çÅ î» çÅ

ÇçÃçÅ ÔËÍ ÕéïÁ ÇÂÔ òÆ ÔË ÇÕ ç¯é» çÆ ×ÈóÆ

ê¹ñÃƶ ò¼ñ¯º î¹³ÇâÁ» ç¶ êðé¶ ñÔÅÀ°ä çÆ Öìð

ÁË å¶ ñ¼×Æ ðÇÔä ç¶Ó å¯ºÍ Â¶Ã ×Æå ÇòÚ ÃðÕÅð

ñÅñ, Ü» Çëð îÅåÅ ×°ÜðÆ çÅ ñÅñ å» Ã¹ÇäÁÅ

ïÅðÆ ÁË! î¶ð¶ ÕÇÔä çÅ íÅò ÔË ÇÕ î˺ ¶à 寺

á§âÆ éÔƺ ÃÆ êÂÆ ÇÕ éÅñ ÔÆ î¹ÔÅñÆ ÇòÚ

é¶ Â¶æ¯º å¼Õ ÕÇÔ Çç¼åË ÇÕ ÒÒìÅÇìÁ» ç¶ ÜÅé¶ Á»

ÃÆ, êð ÇÂÔ î¹ðÅç ôÅÔ çÅ ñÅñ éòƺ ÔÆ ÕÅã

êÇÔñ» òÆ îÅé ç¶ éÕ¯çð â¶ð¶, î³ãÅñÆ â¶ð¶ ÁÅÇç

Á¿ç¯ñéÕÅðÆ ÇÃ¼Ö çÆ çÃåÅð çÆ ì¶êåÆ çÆ Öìð

å¶ î»ÂÆÁ» ç¶ òÆ ÜÅé¶ Á» ..å¶ðÆ ÔÀ°îË ò¼âÆ ÁË

Õ¼ã Û¼âÆ ÔË ÃÅⶠîÅé ÃÅÔì é¶Í î˺ ÇÂæ¶ Ç¼Õ

çÆÁ» ÃÆâÆÁ» ç¶ÖçÅ ÇðÔ» Ô»Í ô½ÕÆé ÃÅè» ù

é¶ ÃÅð¶ ÇÃ¼Ö Ü×å ù ÔñÈä Õ¶ ð¼Ö Çç¼åÅÍ Ãí ç¶

å¶ ò¼âÆ ðÇÔä ç¶ÓÓÍ

×¼ñ ÷ðÈð ÃÅø Õð ç¶äÆ ÚÅÔ°³çÅ

Õîñ Õ°¼àç¶ ç¶ÖçÅ ÇðÔÅ Ô», Õç¶ ÁÅê òÆâÆú

ÇÔðç¶ òñȳèð¶ ׶...ì¶×ÅéÅêä îÇÔÃÈà ԯä çÆ

×½ðåñì ÔË ÇÕ ÇÂæ¶ ÇÂÔ

Ô» ÇÕ î˺ ÇÕö ç¶ ÇòôòÅà ܻ ÇÕö

ÕËîð¶ ëóÆ, Õç¶ Ãà¶Ü À°µå¶ ÇÃ×ðà ëóÆ, Õç¶

Ô¼ ç å¼ Õ Í ÇÂà îÃñ¶ ç¶ À° µ å¶ ìÔ° å Öìð»

å°Õ» À°Ôé» Çüֻ ù ÜòÅì Ôé

çÆ ÁÅÃæÅ ç¶ ÇÖñÅø éÔÆºÍ ê¼ÛîÆ

Ô÷Åð-Ô÷Åð ç¶ é¯à» çÆÁ» ì¯ðÆÁ» ×°ðçÅà îÅé

ÛêÆÁ»...ìó¶ ÁÅðàÆÕñ ÇñÖ¶ ×Â¶Í î¶ð¶ Çé¼ÜÆ

ÇÜÔó¶ ×°ðçÅà îÅé ù â¶ÇðÁ» å¶

üÇíÁåÅ ÇòÚ ðÇÔ Õ¶ ؼ௠ؼà

å¶ Ô¯ð ×ÅÀ°ä òÅÇñÁ»/òÅñÆÁ» 寺 ù¼àÇçÁ»

ÇÖÁÅñ î¹åÅÇìÕ ê³ÜÅìÆ ç¶ ôÅÇÂð ÁîðçÆê ÇóØ

ÜÅä ìÅìå ÃòÅñ ê¹¼Ûç¶ ÔéÍ

ìÔ°-üÇíÁÅÚÅðòÅç çÅ ÇÃè»å å»

ÃÅè» ù (ÇÜÔó¶ é¯à» ç¶ ÃÅèé çÅ Õ¯ÂÆ Ãê¼ôà

Ç×¼ñ Áå¶ î¶ð¶ ÇÂ¼Õ ñ¶ÖÕ ç¯Ãå ¶. êÆ. Á˵Ã.

â¶ðÅòÅç çÅ Çòð¯è Õðé òÅÇñÁ»

ÇüÇÖÁÅ ÔÆ ÔË Áå¶ î˺ íñÆ í»åÆ

Ãð¯å éÔƺ ÔË)Í îËù Õç¶ Ç÷ÁÅçÅ åÕñÆø éÔƺ

îÅé ç¶ î¹ãñ¶ ÔñÈä¶ çÅ ÕÅëÆ ð¯ñ ÇðÔŠ¶à ç¶

ù îÅé é¶ ÔÀ°îËòÅçÆ ×ðçÅé

ÜÅäçÅ Ô» ÇÕ âËî¯Õz¶ÃÆ ç¶ ÇòÚ

Ô¯ÂÆ ÇÕúºÇÕ Ôð ÇÂ¼Õ çÆ ÁÅêäÆ ôðèÅ ÔË êð

ù À°íÅðä ÇòÚÍ î˺ òÆ íÅò°Õ Ô¯ Õ¶ ¶à ìÅð¶

Çç¼åË êð íÇñÁÅ-îÅäÃÅ, ÕÆ Õ¯ÂÆ

Ôð ÇÂ¼Õ ù ÁÅêäÆ ×¼ñ ÕÇÔä çÅ

Á¼Ü Ü篺 À°Ô ôð芶éÆ Á³é·Æ Ô¯ ×ÂÆ ÇÕ ×Æå»

ÇñÇÖÁÅ ÃÆ Òî¹ÔÅñÆ ÇòÚ Ô¯ÂÆ çÃåÅð çÆ

ÜÇ×ÁÃÈ ÇÂÔ òÆ éÔƺ ê¼°Û ÃÕçÅ

Ô¼Õ ÔË êð ð½ñŠ¶à ׼ñ çÅ ÔË ÇÕ

çÅ ðÈê ñË Õ¶ ÃÅⶠÀ°µå¶ ÔÆ òÅð Õðé ñ¼× êÂÆ

ì¶ÁçìÆ ìÅð¶Ó ÇÃðñ¶Ö Ô¶á! íÅò¶º ÇÕ ÇÂÔ êÔ°³Ú

ÇÕ ÁÅê ÜÆ ÇÃ¼Ö êÇðòÅð éÅñ

ÇÜÔó¶ ñ¯Õ ç¯ÔðÅ ÇÕðçÅð ÁêäÅ

å» î˺ îÜìÈð Ô¯ÇÂÁ» ¶à ìÅìå ÇñÖä ñÂÆÍ

ë¶Ãì¹¼Õ Áå¶ Õ°Þ ÁÅéñÅÂÆé êðÇÚÁ» å¼Õ ÃÆ

Ãì³Çèå Ô¯ä ç¶ ìÅòÜÈç ÇÂÔé»

ñËºç¶ Ôé úÔé» çÅ ÕÆ ÕÆåÅ ÜÅò¶!

íÅò¶º î¶ðÆ Õ¯ÂÆ ÔÃåÆ éÔƺ ×°ðçÅà îÅé ù í³âä

êð Áܶ ÇÂÔ ë¼à íð¶ òÆ éÔƺ Ãé ÇÕ ÃÇÔÜ Ã¹í·Å

â¶ÇðÁ» å¶ î¼æ¶ ÇÕúº ð×óç¶ Çëðç¶

îÅé ò»×ð» ..׳׊׶ ׳×Å çÅÃ,

çÆ êð îËù ÁÅà ÔË ÇÕ ÇÂÔ ÁÅðàÆÕñ À°é·»

ÔÆ ÃÆ. âÆ. ùäç¶ Ã¹äç¶ ÇèÁÅé ê³ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕÆ

ú? åðÕ éÅñ ÃòÅñ ê¼°ÛäÅ òÆ

ÜîéŠ׶ ÜîéÅ çÅÃÍ Á¼ÃÆÇòÁ»

ÃÈÞòÅé» ù ïÚä ñÂÆ îÜìÈð Õð¶×Å ÇÜé·» é¶

ç¶ ì¯Ôó, ÜéÅì ×°ðçÅà îÅé ÃÅÔì çÆ éòƺ

×°éÅÔ Ô¯ Ç×ÁÅ? úà 寺 ìÅÁç îÅé é¶ ì¶Ô°ðîåÆ

ÓÚ Çóػ Á¼×¶ ñÕÆð» Õ¼ã Õ¶ Û°¼à¶ ÃàÅð ù À°Ô

ÁËñìî ÇòÚñ¶ Õ°Þ ×Æå» å¶ ÚñÅ Ç×ÁÅÍ êÇÔñ»

ÕÆåÆ ÔË ×°ðÈ éÅéÕ ÃÅÔì ç¶ å¶ð»-å¶ð» å¯ñä ç¶

Ãî» í°¼ñ Ç×ÁÅ ñ×çËÍ

êÇÔñ å» î˺ ¶éÅ ×½ð éÔƺ ÕÆåÅ êð ÇÜúº ÇÜúº

óÕñê çÆÍ ÁÖ¶ ÒÒå¶ðÅ çÈäÅ Û¼ìÆ ÁË å» Û¼ìÆ

Õ°Þ ñ¯Õ ÇÂÔ ÷ðÈð ÜÅéäÅ ÚÅÔ°ä׶ ÇÕ î˺

Ç×ÁÅ ÔËÍ Â¶é¶ Ã³ÜÆçÅ å¶ Ôð ÇÂ¼Õ çÅ ç¹Ö-çðç

ùäÆ Ç×ÁÅ úéÅ ÔÆ îé íðÆ Ç×ÁÅÍ ×°ðçÅÃ

ðÇÔä ç¶ÓÓ! î˺ ÕÇÔéÅ Ô» ÕÆ Ô¼Õ ÔË ÇÕö ù ¶ԯ

Òç¯Ôð¶ ÇÕðçÅðÓ òð×Å ñë÷ ÇÕúº ÇñÇÖÁÅ ÔËÍ

ÃîÞä òÅñ¶ âÅÀÈé àÈ Áðæ øéÕÅð ç¶ îÈ¿Ô¯º

îÅé çÆ Â¶Ã éòƺ ÁËñìî Ú ×Æå ùÇäÁÅ ÇÕ

ÇÜÔÆÁ» ×¼ñ» ÁÅêä¶ ×Æå» ÓÚ ×ÅÀ°ä çÅ? ÕÆ

À°Ô ¶à ÕðÕ¶ ìÅÇìú ÇÕ Õç¶ å» îÅé Ôð Ãà¶Ü

À°×ÇñÁÅ ÷ÇÔð îËù êÚÅÀ°äÅ î¹ôÇÕñ Ô¯ ÇðÔÅ

ÒÒÃÅâÆ ÇÜæ¶ ñ¼×Æ ÁË å¶ ñ¼×Æ ðÇÔä ç¶ÓÓ...üÚ

ÇÂÔ ôð·¶ÁÅî Çà¼Úð éÔƺ, ÇÂ¼Õ ÇëðÕ¶ ç¶ ñ¯Õ» ù?

å¶ ÒÇÂôÕ çÅ Ç×óçÅÓ ×Æå ×ÅÀ°ä ñ¼Ç×Á» Çüֻ

ÔËÍ Á¼Ü ðÇÔ ðÇÔ Õ¶ îÅé çÆÁ» Ãåð» 򦌦 ÁÅ

î³Çéú ÇÕ Ã¹ä Õ¶ ÇÃð ÚÕðÅ Ç×ÁÅÍ ÃÅâÆ î»

(ÁÖìÅðÆ íÅôÅ Çò¼Ú) dzéÅ ÔÆ éÔƺ ..Á¼×¶ Õ°Þ

çÆÁ» Õ°ðìÅéÆÁ» çÅ ×°ä ×ÅÀ°ºçÅ ÔË ÒÕç¶ ÁÅð¶

ðÔÆÁ» é¶ ..ÇÕ ÕÅñܶ çÆ ð¼å ÚÈà ñÂÆ å¶ð¶

ì¯ñÆ ç¶ Â¶Ã îÅä é¶ å» Ô¼ç» ì³é¶ ÔÆ à¼ê Çç¼å¶ ¶Ã

Ãåð» ÁÅÀ°ºçÆÁ» Ôé ÇÕ ÒÒ×°ðÈ ÇòÚ ðÇÔé¶ Ô» ÇÕ

å¶ Õç¶ ð³ìÆ å¶Ó òÅñ¶ êËð¶ ÓÚ ..å¶ Õç¶ ÁÅÔ ÃÅâÆ

å¼ÇåÁ» Ãñ¯Õ» é¶, ÇÜé·» Çê¼Û¶ å±³ Çëðç˺ ÃÅâÆ

×Æå Çò¼Ú ..ÇèÁÅé éÅñ ùäé å¶ Ãê¼ôà êåÅ

×ðÈð ÇòÚ ðÇÔé¶ Ô» ..ëÇåÔ ÇòÚ ðÇÔé¶ ÇÕ ëå±ð

ÇÜæ¶ ñ¼×Æ ÁË òÅñ¶ ×Æå ÓÚ ÇìñÕ°ñ À°ñà êÅö

Ü°¼åÆ çÆÁ» é¯Õ» é¶... ÕÇÔä ñÂÆ Ô¯ð ìó¶

ñ¼×çÅ ÔË ÇÕ ÇñÖä òÅñ¶ é¶ ôð¶·ÁÅî úÔéÅ Çüֻ

ÇòÚ ðÇÔé¶ Ô»ÓÓ! ÁÅêä¶ ÁÅê ù ×°ðÈ ñ¶òÅ î³éä

ÜÅ Öó·çÅ ÔËÍ Õç¶ ÇÃ¼Ö Õ½î Óå¶ Ô¯Â¶ ÕÇÔð å¶

òñòñ¶ ìÅÕÆ Ôé ..êð ì¼Ã ! å¶ Á³å ÓÚ ÜÆÀ°ä

å¶ Ú¯à îÅðÆ ÔË, ÇÜÔó¶ â¶ðÅòÅç Áå¶ òÇÔî»

òÅñ¶ Çüֻ çÆÁ» íÅòéÅò» ù öðÈð ÕÇÔäÅ,

ÁèÅÇðå Òç¶Ã Ô¯ÇÂÁÅ êðç¶ÃÓ ÇÜÔÆ Çëñî

ܯ׶ ù úö ç¶ ÔÆ ×Æå éÅñ ÜòÅì ç¶ Õ¶ ÇÖî»

íðî» ÇòÚ ëö ñ¯Õ» ù ÃòÅñ Õðç¶ ÔéÍ

Úó·çÆ ÕñÅ Áå¶ Ôð îËçÅé ëÇåÔ ÇÜÔ¶ óÕñê

ìäÅÀ°ºçÅ ÔË ..å¶ Õç¶ úö ç½ð ç¶ Ãí 寺 ìçéÅî

çÅ ÜÅÚÕ Ô¯ò»×Å ..ÒÒå¶ðÆ ÇÜæ¶ ñ¼×Æ ÁË ..ÜÅÔ

ì¼Ã ¶éÅ ÔÆ éÔƺ, îÅé ÃÅÔì é¶ ÇüÖÆ

éÅñ ÜÆä òÅÇñÁ» ù øå±ð¶ ÕÇÔäÅ, ÕÆ ÇÂÔ Ãí

çÇð³ç¶ Õ¶.êÆ.Á˵à Ç×¼ñ éÅñ Ãà¶Ü» å¶ ÁÕÃð

ñ¼×Æ ðÇÔä åÆÓÓÍ

ÇÃè»å» å¶ òÆ Ã¼à îÅðé 寺 òÆ ×°ð¶÷ éÔƺ ÕÆåÅÍ

ÜÅÇÂ÷ ÔË? ÕÆ ÇÂÔ Ô¼åÕ éÔƺ? ç¼°Ö çÆ ×¼ñ å»

î˺ ¶à 寺 Á¼×¶ Õ¯ÂÆ òÆ ×¼ñ Õðé 寺 êÇÔñ» ÇÂÔ

ÇÂÔ ÔË ÇÕ Áܶ B-C òð·¶ êÇÔñ» ÔÆ ÒÃðì³Ã

÷ðÈð Ãê¼ôà ÕðéÅ ÚÅÔ»×Å ÇÕ î˺ Çé¼ÜÆ å½ð å¶

çÅéÆÁ» ò¶Ó ×Æå ×ÅÀ°ä òÅñÅ Á¼Ü úö Ãðì³Ã

Á¼Ü å¼Õ Õç¶ òÆ ×°ðçÅà îÅé çÅ éÅî Çìé»

çÅéÆ çÆ Õ½î çÅ î÷ÅÕ À°âÅ ÇðÔÅ ÔËÍ å¶ ÁÃƺ

ÒÃÅÔìÓ ñŶ éÔƺ ÇñÁÅÍ Ôð ê³ÜÅìÆ ò»× î˺ òÆ

Ãí ÖÅî¯ô Ô»Í ÇÕúºÇÕ ÇÂÔ ÃÅâÅ îÅäî¼åÅ îÅé

ÕÅÇÂñ ÇðÔÅ Ô» ÒÛ¼ñÅÓ ×ÅÀ°ä òÅñ¶ ÒîðÜÅä¶

ÔË, ÇÜÃù ÁÃƺ ÇÃÜçÅ Õðç¶ Ã»Í

ÇçòðÈê ÇÃ³Ø Ã³èÈ îËñì½ðé, ÁÃàð¶ñÆÁÅ

îÅéÓ çÅÍ Ú³âÆ×ó· 寺 ñË Õ¶ îËñì½ðé å¼Õ ÇÜæ¶

ÇÂÔÆ éÔƺ, îÅé é¶ ÇÂö ÁËñìî ç¶ Ç¼Õ

òÆ ò¼Ã Ú¼ÇñÁÅ ×°ðçÅà îÅé çÅ Ôð ñÅÂÆò ô¯Á

Ô¯ð ×Æå ÒÕîÅñ Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÅÂƺ ÜÆ ìËᶠéÅñÓ ×Å

ç¶ÇÖÁÅ ÔËÍ îÅÇÂÁÅ Áå¶ Ã çÆ êðòÅÔ ÕÆå¶

Õ¶ òÆ ÁÅêäÆ Ã¯Ú çÅ çÆòÅñÅ Õ¼ÇãÁÅ ÔËÍ ÁÅêä¶

ì×Ëð, Ôð ÁÅî ê³ÜÅìÆ ò»×ð»Í êð ÇÂà ÁËñìî

â¶ðÅòÅçÆ Ô¯ä Óå¶ ê¼ÕÆ î¯Ôð ñÅÂÆ ÔËÍ ×Æå

ÇòÚñ¶ í³âÆ êzÚÅð 寺 ìÅÁç î˺ Õç¶ òÆ ÒîÅé

ÇòÚñÆ Ãåð å¶ ×½ð ëðîÅú ..ÁÖ¶ ÒÒÁÅ Ç×ÁÅ

ÃÅÔìÓ ñë÷ çÆ òð寺 éÔƺ Õð ÃÕ»×ÅÍ ×¼ñ ô°ðÈ

éƺ ÁÅ Ç×ÁÅ î¹ðÅç ôÅÔ çÅ ñÅñ..ÃÂÆú éƺ ðñ

îÈÔ ³ º¯ Çé¼ÕñÆ ×¼ñ... * ê³ÜÅì ÓÚ êÅäÆ çÅ Çâ¼× ÇðÔÅ ê¼èð õåð¶ çÆ Ø³àÆ

Ö»ç¶ é¶, ÇÜé·» ù ê³âå» é¶ ç¼ÇÃÁÅ Ô¯ÇÂÁË ÇÕ

- سàÆÁ» å» ÕÂÆ ÃÅñ» çÆÁ» ò¼Ü ðÔÆÁ» Ôé

ܶñ· ÜÅ䯺 ìÚäÅ å» ð¯àÆ Ü¶ñ· ÓÚ¯º î³×òÅ Õ¶

êð êðòÅÔ ÇÕö ù éÔÆºÍ ìÅÔð ìËᶠåóëÆ

ÖÅÇÂÁÅ Õð¯Í

ÜÅú, ç¶Ã ÁÅÇñÁ» ù å» Õ¯ÂÆ ÇëÕð éÔƺÍ

* ìÅìÅ ðÅîç¶ò ÇízôàÅÚÅð ç¶ ÇÖñÅë ÁÅêäÆ î¹ÇÔ³î

ÕÇÔ³ç¶ êÅäÆ î¹¼Õ ÜÅÀ±, å» ç¹¼è êÆ ÇñÁÅ Õð»×¶Í

ÓÚ ÃÅðÆÁ» ðÅÜéÆåÕ êÅðàÆÁ» ù òÆ ôÅîñ

* ìðéÅñÅ î¹ó ê³ÜÅì çÆ ÇÃÁÅÃå ÓÚ Ãð×ðî Ô¯ä׶ - í¶â çÆ Ûó ׯⶠåÆÕðÍ Õ°Þ éƺ ìäéÅ ÇÂÔ寺Í

Õðé׶ - ÁñÆ ìÅìÅ ÚÅñÆ Ú¯ð, ðñ Õ¶ ìäÅÀ°ä׶ ÜéåÅ çÅ î¯ðÍ

* AIFE çÆ íÅðå-êÅÇÕ Ü³× ÓÚ ÃÅæÆ ÜòÅé» ç¶ îðé

* üÇåÁŠûÂÆ ìÅìÅ ç¶ ç¶Ô»å éÅñ ÃÇÚé 嶺ç¹ñÕð

À°êð³å î˺ Ö¹çÕ°ôÆ Õðé ñ¼Ç×ÁŠû- Á³éÅ Ô÷Åð¶

ÁËéÅ ç¹ÖÆ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÕ À°Ãé¶ ÁÅêä¶ ÁÅê ù ǼÕ

- Ô¯ð å°ÔÅⶠòðÇ×Á» 寺 ÁÅà òÆ ÕÆ ð¼ÖÆ ÜÅ

Õîð¶ ÓÚ ì³ç Õð ÇñÁÅ Áå¶ â± éÅà ÇâÃàðì

ÃÕçÆ ÁËÍ ÁÇÜÔ¶ ÃÈðî¶ ñó Õ¶ å» îð鯺 ðÔ¶Í ÇÂà ñóÅÂÆ î½Õ¶ ÕÂÆ ÒìÔÅçð ÜðéËñÓ å» ÛÅÀ°äÆÁ» ÓÚ ìËᶠÂÆ êÅäÆ Øàä ÕÅðé îð ׶ ÃÆ, îð¯ó ñ¼× Õ¶Í * ê³ÜÅì çÆÁ» ܶñ·» ÓÚ ð¯÷ÅéÅ B ñ¼Ö ë¹ñÕ¶ ÛÕç¶ é¶ ÕËçÆ - Çò¼Ú¯º B Õ° Ô÷Åð ê³ÜÅì ç¶ ñÆâð Áå¶ ÁëÃð

çÅ ì¯ðâ ñÅ Çç¼åÅ - ÇÜà î¹ñÕ ç¶ Á×»ÔòèÈ ÇÂ³é¶ Á³è ÇòôòÅÃÆ Ô¯ä, ÁÅî ÜéåÅ á¼×» 寺 ÇÕò¶º ìÚÈÍ * ê³ÜÅì ÓÚ ÇÂà ò¶ñ¶ ÇÚ¼àÆ Õz»åÆ çÆ ñ¯ó- ìÅçñ - éÆñÆ (ìÅçñ çñ) çÆ å» ì¼Ã ÁË, ÇÚ¼àÆ (Õ»×ðÃ) ÂÆ ÁÅÀ± Ô°ä, ÁÅê ÂÆ î³é ×Â¶Í -î½ÜÆ áÅÕ°ð

îÅé çÆ ÇÂÔ ÁËñìî éÔƺ ùäÆÍ î˺ À°çÅà Ի ...×°ðçÅà îÅé î¶ð¶ î鯺 ñ¼æ

Freight Business For Sale Freight Business for sale in Washington state. 25+ years in business with 33 pre-owned trucks, trailers, box trucks and minivans.With office, warehouse, mechanic shop (fully equipped). On five acres in city limit. 2 extra warehouses and office on lease. One in Western Washington, other in Eastern Wahington. Asking price 3.2 million US$. Person must have knowledge of business. Only very interested people call@

Tel:509-307-1381, 509-833-9161


Apr. 27-May 03/2011

Ă&#x2021;

www.freedom86.org

The Charhdi Kala 32


Ç

Apr. 27-May 03/2011

The Charhdi Kala 33

CALGARY SHOPPER’S GUIDE Are You Looking For Best Mortgage Rates?

∑Ò‹ª⁄Ë ß‹Ê∑ Áfl˜ø ◊ı⁄ª¬ Œ flœË¶ ⁄≈ •Ã ÷⁄Ù‚◊¢Œ ‚flÊflù ‹ÔÀ ‹® •˜¡ „Ë ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù:

Paul S. Kundan

Á∑‚ flË Ã⁄Çù ŒË ⁄Ò¡Ë«Òb‡Ë•‹ ¡ù ßáflÒ‚≈◊Òb≈ ¡Êߌʌ fløÀË ¡ù π⁄ËŒÀË „Ùfl Ãù „◊‡ù ߘ∑٠ߘ∑ ÷⁄Ù‚ÿÙª áÊ◊ ÿÊŒ ⁄˜πÙ:

Mortgage Broker/owner

Ph: 403-263-3333 New Walk in Centre Now Open

TEJINDER GILL Sales Representative 2335-30Ave, N.E. Calgary, Alberta T2E 7C7

• New Mortgages • First Mortgages • Transfer Mortgages •Second Mortgages • Pre-Approvals • Mortgage Renewals • Refinance • Debt Consolidation

ÃÁ¡¢Œ⁄ Áª˜‹

Suite: 206,7 Westwinds Cres.NE, Calgary AB T3J 5Z2

Bus: (403) 250-2882-(24hrs) Cell: (403) 615-9005 Fax: (403) 250-5339 Email: sgilltejinder@hotmail.com

www.mortgagealliancewalkincentre.com

Each Office is independently Owned and Operated

∑Ò‹Áª⁄Ë Áfl˜ø ◊ı⁄ª¬ πÃ⁄ $ø ÷⁄Ù‚ÿÙª áÊ◊

JANICO

Nirbhai Sidhu

RESIDENTIAL & INDUSTRIAL

SERVICES LTD.

* Service * Quality * Pricing * Excellence in All * Office * Motel & Hotel * Apartment

Mortgage Specialist

Tel: 403-265-4348 Nirbhai@hotmail.com

* Residential * Commercial First/Second Mortgage, Refinance, Pre-approvals, Home equity line of Credit

Need a Mortgage? No problem! Let your dream come true! Call me for all your mortgage needs

BDB

Áá⁄÷Ò Á‚˜œÍ “I will provide you the good service you deserve”

##±«Ë flË Á∑„»Ë ª˜‹ Á¡„ŒÊ ‹˜÷ŒÊ áË „˜‹$$

Desi Bazaar Full Line of East Indian Groceries & Movies

„⁄ Ã⁄Çù ŒË ÷Ê⁄ÃË ª⁄ı‚⁄Ë •Ã áflc•ù-áflc•ù Á„¢ŒË, “¢¡Ê’Ë ◊ÍflË•ù •Ã «⁄ÊÁ◊•ù ŒË fl˜«Ë Á‚‹Ô∑‡á ߘ∑ flÊ⁄ ‚≈Ù⁄ $Ã ª»Ê ¡⁄Í⁄ ◊Ê⁄Ù˚

Manjit Dhahan Cell: 403-615-9888

Ph: 403-590-5544 Fax: 403-590-5890

#143,5120-47th Street NE Calgary, Alberta T3J 3R2

∑È‹Áfl¢Œ⁄ Á‚¢Ω áÊ„‹ ¡∑⁄ ÃÏ‚c ∑Ê⁄, flÒá, ⁄˜ª ¡ù ç⁄áËø⁄ ‡Òb“Í ∑⁄flÊ©ÀÊ „Ùfl Ãù flœË¶ •Ã ‚‚ÃË•ù ∑Ë◊Ãù flÊ‚Ã •˜¡ „Ë çÙá ∑⁄Ù:

Ph: 403-280-5033 or 809-6161

Œ‹Áfl¢Œ⁄ Á‚¢Ω Áª˜‹ (‹Ê«Ë) ⁄Ë•‹ •‚≈≈ ∞¡¢≈ Residential One

∑Ò‹ª⁄Ë Áfl˜ø Á∑‚ flË Ã⁄Çù ŒË “aÊ“⁄≈Ë π⁄ËŒÀ •Ã fløÀ ‹® •˜¡ „Ë ‚flÊ ŒÊ ◊ı∑Ê ÁŒ¥˚

Dalwinder Singh Gill (Laddi) Real Estate Agent

M.Sc.

Bus: (403) 836-7000 (24 hrs) Fax: (403) 285-9666


Ç

Apr. 27-May 03/2011

ç¼Ã éÆ å±¿ Ççñƶ å¶ðÅ Çüֻ éÅñ ÕÆ òËð éƺ

The Charhdi Kala 34

ê°ñÅóÆ ÕÚðÅ ìä ÃÕçÅ ÔË òµâÆ ÃîµÇÃÁÅ - ðÖî§çð ÇÃ§Ø å±ð

åź ÇòÁÅêÕ ÜÅéÆ å¶ îÅñÆ é°ÕÃÅé Ô¯äÅ ÃÆ¢

ÕÅðź çÆ A@@ ÇÕñ¯îÆàð êzåÆ Ø§àÅ çÆ ×åÆ éÅñ

ÁµÜ-Õµñ· ÇòÇ×ÁÅéÆ ê°ñÅóÆ

ê°ñÅóÆ ×µâÆÁź ÔÆ éÔƺ, ÇÂé·Åº 鱧 ê°ñÅó ÇòµÚ

êËçÅ àµÕð ç¶ ìðÅìð é°ÕÃÅé Ô¯ò¶×Å¢ òµâÅ à°ÕóÅ

ç¼Ã éƺ 屿 Çç¼ñƶ å¶ðÅ Çüֻ éÅñ ÕÆ òËð éƺÍ

ÕÚð¶ çÆ òµâÆ ÃîµÇÃÁÅ ÕÅðé

ñË Õ¶ ÜÅä òÅñ¶ ðÅÕàź ÁÅÇç ç¶ Á§Çåî ÇԵö òÆ

àÕðÅÀ°ä çÆ ÃÇæåÆ ÇòµÚ ÇÂÔ Ã§Õà Ô¯ð òè

屿 ç¼Ã Õ篺 Çüֻ éÅñ ÕÆåÅ éŠ屿 ÕÇÔð éƺÍ

ÇøÕðî§ç Ôé¢ ÇÂµÕ Áé°îÅé Áé°ÃÅð

Զ០éÅ Çâµ× Õ¶ èðåÆ çÆ êÇðÕðîÅ Õðé ñµ×

ÜÅò¶×Å¢ ÇÂé·Åº åîÅî ÃîµÇÃÁÅòź ç¶ Ôµñ ñÂÆ

屿 ÃçÅ ÔÆ î¹¼ã ÕçÆî 寺 Çüֻ éÅñ ÕÆåÅ èð¯Ô å¶ ÇòåÕðÅÍ

òµÖ-òµÖ ç¶ôź òµñ¯º Ô°ä åµÕ CE@@

êËºç¶ Ôé¢ Õ°Þ ÃÅñź ìÅÁç ðÅÕàź ÓÚ òðå¶ ìÅñä

ÜðîéÆ ÇòµÚ ÁêðËñ AIIC ÓÚ êÇÔñÆ ÕÅéøð§Ã

ÕçÆ å±¿ ÃÅⶠ׹ðÈÁ» ù å¼åÆÁ» åòÆÁ» å¶ ÇìáÅÇÂÁÅÍ

寺 òµè ê°ñÅó ×µâÆÁź ê°ñÅó ÇòµÚ

Øà ÜÅºç¶ Ôé Áå¶ èîÅÕ¶ 寺 ìÅÁç ÇÂé·Åº ç¶

Ô¯ÂÆ¢ ÕÅéøð§Ã ÇòµÚ íÅðå 寺 ÇÂñÅòÅ ÚÆé,

ç¶×» Çò¼Ú À°ìÅÇñÁÅ À°µå¶ å¼åÆÁ» ð¶å» ù êÅÇÂÁÅÍ

í¶ÜÆÁź ÜÅ Ú°µÕÆÁź Ôé¢ ÇÂé·Åº ÇòµÚ¯º

à°Õó¶ Ô¯ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº à°ÕÇóÁź çÅ ÁÅÕÅð

ÜÅêÅé, ÁîðÆÕÅ, ìðåÅéÆÁÅ Áå¶ ÜðîéÆ Ãî¶å

ç¼Ã éƺ 屿 Çç¼ñƶ Çüֻ éÅñ ÇÕÔó¶ ÇÕÔó¶ òËð ÕîŶ éƺÍ

Õ°Þ èðåÆ çÅ ÚµÕð ñ×Å ðÔÆÁź Ôé

Õ°Þ ÇîñÆîÆàðź 寺 ñË Õ¶ ÕÂÆ îÆàðź åµÕ Ô¯

AG î°ñÕź ç¶ åÕðÆìé BE@ ê°ñÅó îÅÇÔðź é¶

ç¼Ã éƺ 屿 Çç¼ñƶ À°Ô ÇÕÔóÅ Õ¿î éÔƺ ÕÆåÅ,

å¶ Õ° Þ òÅêà èðåÆ À° å ¶ êðå

ÃÕçÅ ÔË¢ ê°ñÅó ç¶ ÇÂà îñì¶ çÅ ò÷é B@ ñµÖ

ÇÔµÃÅ ÇñÁÅ¢ ÇÂà ê°ñÅóÆ ÕÚð¶ 寺 ê°ñÅóÆ

ÇÜà éÅñ ÁÅêäÅ îÈ¿Ô ÕÅñÅ éÔƺ ÕÆåÅÍ

ÁÅÂÆÁź Ôé¢ ÇòÇ×ÁÅéÆÁź çÅ

ÇÕñ¯×zÅî 寺 òÆ òµè ÔË¢ ÇÂé·Åº à°ÕÇóÁź çÆ

×µâÆÁź, ê°ñÅóÆ ïÅåðÅòź Áå¶ Ô¯ð ððµÇÖÁÅ

ÃÅⶠ׹ðÈ ÜÆ ù ÇÔ³ç çÆ ÚÅçð ù,

Á§çÅ÷Å ÔË ÇÕ ÇêÛñ¶ E@-EE ÃÅñź

Ç×äåÆ ñ×ÅåÅð å¶÷Æ éÅñ òè ðÔÆ ÔË¢

ç¶ î°µÇçÁź Óå¶ Õ°Þ Ã°ÞÅÁ òÆ Ççµå¶ ׶¢

Ú»çéÆ Ú½ºÕ Çò¼Ú ôÔÆç ÕÆåÅÍ

ÓÚ í¶ÜÆÁź ×ÂÆÁź ÇÂé·Åº ê°ñÅóÆ

ê°ñÅóÆ ÕÚð¶ çÅ ÇÕö À°ê-×zÇÔ Üź ê°ñÅó

ÇÂµÕ Ã°ÞÅÁ ÃÆ ÇÕ ê°ñÅó ×µâÆ ç¶ çìÅÁ

ÇÂ¼æ¶ ì¼Ã éÔƺ ÃÅⶠ׹ðÈ ÜÆ ç¶ ì¼ÇÚÁ»,

×µâÆÁź ç¶ Ô°ä åµÕ BE@@@ 寺 òµè

×µâÆ éÅñ àÕðÅÀ°ä çÅ õåðÅ òÆ ìÇäÁÅ ðÇÔ§çÅ

òÅñ¶ ÇÔµÇÃÁź 鱧 ÁËñ±îÆéÆÁî çÆ åÅð çÆ ÜÅñÆ

ù éÆÔ» ç¶ Çò¼Ú ÇÚÇäÁÅÍ

à°Õó¶ ìä Ú°µÕ¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº à°ÕÇóÁź

ÔË¢ çé AIIF ÇòµÚ øðźà çÅ õ°øÆÁÅ À°ê-×zÇÔ

ÁÅÇç éÅñ ãµÕ ÇçµåÅ ÜÅò¶ åź ܯ ÕÚð¶ çÅ

ç¼Ã éƺ 屿 Çç¼ñƶ ÕÆ ÁÅÖ» å¶ î˺ ÕÆ ÁÅÖ»Í

鱧 èðåÆ Óå¶ òÅêà ÇñÁÅÀ°äÅ ÕÅøÆ

öðÆ÷ èðåÆ å¯º G@@ ÇÕñ¯îÆàð À°êð êÇðÕðîÅ

à°ÕóÅ å¶÷ ×åÆ ÕÅðé ÇÂà ÇòµÚ àÕðÅÁ Õ¶

Ú½ðÅÃÆ Çò¼Ú ÇÜÔóÅ å˺ Çüֻ Óå¶ ÷¹ñî ãÅÇÔÁÅÍ

î°ôÇÕñ Õ§î ÔË¢ ÇÂµÕ ñµÖ 寺 ç¯ ñµÖ

ÕðçÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÁÚÅéÕ ÔÆ ÁÅêä¶ Ø°§îä ðÃå¶

Ú±ð-Ú±ð Ô¯ ÜÅò¶×Å¢ òè¶ð¶ ìÚÅÁ ñÂÆ ç±ÔðÆÁź

À°Ô ÁÕÇÔ å¶ ÁÃÇÔ ÃÆ ÇÂÇåÔÅà Çò¼ÚÍ

ÇÕñ¯×zÅî íÅð¶ ÇÂé·Åº à°ÕÇóÁź 鱧

寺 Ôà Ç×ÁÅ åź îÅÇÔðź é¶ êåÅ ñÅÇÂÁÅ ÇÕ

ÜÅñÆÁź ñ×ÅÀ°ä çŠðÞÅÁ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ǵÕ

Çüֻ éÅñ ԯ¶ ÷¹ñî» çÆ Ô¼ç êÅð Õð Ç×ÁÅÍ

ÇñÁÅÀ°ä ñÂÆ Øµà¯-صà BE 寺 C@

ÇÂà À°ê-×zÇÔ çÆ àµÕð ð±Ã ç¶ ÇÂµÕ À°ê-×zÇÔ

Ô¯ð ðÞÅÁ ÃÆ ÇÕ ê°ñÅó ×µâÆ ç¶ Á§Çåî êóÅÁ

êÌôé áÆÕ ×ñå çÅ éÔƺ,

òÅðÆ Üź ÇÂà 寺 òÆ Ç÷ÁÅçÅ Ç×äåÆ

Ò¶ðƶéÓ ç¶ A@ ÃÅñ ê°ðÅä¶ ÇÂµÕ à°Õó¶ éÅñ

Ã ܶÕð ÃÅðÅ ìÅñä Õµã ÇçµåÅ ÜÅò¶ åź èîÅÕ¶

êÌôé å¶ð¶ òÇÔôÆ åðÆÕ¶ éÅñ ÕÆå¶ ÷¹ñî» çÅ ÔËÍ

ÇòµÚ Ô¯ ð ê° ñ Åó ×µâÆÁź À° µ æ¶

Ô¯ÂÆ ÃÆ, ܯ À°Ã¶ À°ÚÅÂÆ Óå¶ E@,@@@ ÇÕñ¯îÆàð

éÅñ éÅ à°µà Õ¶ À°Ô ÇÃðø ÇÂµÕ ÇÔµÃÅ ÔÆ ðÔ¶×Å¢

ÇÂÔ éÅî éÔƺ ÃÆ ì¿ÇçÁ» çÅ,

í¶ÜäÆÁź êËä×ÆÁź¢ ÇÂé·Åº ê°ñÅóÆ

êzåÆ Ø§à¶ çÆ ðøåÅð éÅñ ÚµÕð ñ×Å ÇðÔÅ ÃÆ¢

ÇÂà éÅñ ê°ñÅó ç¶ ÕìÅó ÇòµÚ ÕîÆ ÁÅ ÜÅò¶×Æ¢

ÇÂÔ ÕÅðÅ ÃÆ ÷Åñî, òÇÔôÆ å¶ êôÈ,

×µâÆÁź Áå¶ Ãà¶ôéź é¶ îé°µÖ é±§

ÇÜÀ°º-ÇÜÀ°º ê°ñÅóÆ ÕÚð¶ çÆ ÃîµÇÃÁÅ òèÆ ÜÅ

À°ê-×zÇÔ òµè À°ÚÅÂÆ Óå¶ òÆ í¶Ü¶ ÜÅ ÃÕç¶ Ôé

êÌÇòðåÆ ð¼Öä òÅñ¶ ñ¯Õ» çÅÍ

ê°ñÅó ìÅð¶ ÁÇÔî ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ

ðÔÆ ÔË, ê°ñÅóÆ îÅÇÔðź 鱧 ÖׯñÆ ÇéðÆÖä Ã

åź ܯ À°Ô Õ§î Õðç¶ Ã ê°ñÅó ×µâÆÁź ÁÅÇç

ç¼Ã éƺ 屿 Çç¼ñƶ åËù ÁÅÖ» å» ÕÆ ÁÅÖ»Í

ÔË¢ ÇÂé·Åº ç¶ èðåÆ Óå¶ Çâµ× êËä éÅñ

ÕÂÆ ÃîµÇÃÁÅòź çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êË ÇðÔÅ ÔË¢

éÅñ éÅ àÕðÅÀ°ä¢ ÕÅéøð§Ã ç¶ Á§Çåî ÇòµÚ

屿 Õ篺 éÔƺ ÕÆåÅ ÷¹ñî å¶ ÇòåÕðÅ Çüֻ éÅñÍ

Ô¯ä òÅñÆ åìÅÔÆ çÅ ÃÇÔî òÆ Ãî°µÚÆ

ÇÂÔ Û¯à¶ à°Õó¶ Üź ÕÚðÅ ×zÇÔÁź Áå¶ éÛµåðź

ÇÂµÕ Ã°ÞÅÁ ÇÂÔ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÇÂé·Åº ê°ñÅóÆ

屿 ÃÅð¶ êÌÅå» çÆ ÕÆåÆ ò¿â ì¯ñÆ ç¶ ÁÅèÅð Óå¶Í

ç°éÆÁź ÇòµÚ ìÇäÁÅ ÇðÔÅ¢ Ü°ñÅÂÆ,

ÁÅÇç çÆÁź åÃòÆðź Óå¶ ÃæÅÂÆ ñÕÆðź ìäÅ

à° Õ ÇóÁź çÆ ðÅâÅð ÁÅÇç çÆ îçç éÅñ

AIGI ÇòµÚ ÁîðÆÕÆ ÃÕÅÂÆñËì Áå¶

Çç§ç¶ Ôé, ÇÜà ÕÅðé îÅÇÔðź 鱧 ÇéðÆÖä ÕðéÅ

Çé×ðÅéÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂé·Åº ÓÚ¯º òè¶ð¶

ëðòðÆ, AIIA ÇòµÚ ð±Ã ç¶ Ã¯ï±÷-G

î°ôÕñ Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº à°ÕÇóÁź ç¶ àÕðÅÀ°ä

à°ÕÇóÁź çÆ ÇçôÅ, ×åÆ, À°ÚÅÂÆ, ÁÅÕÅð ÁÅÇç

ÁÅÇç ê°ñÅóÆ Ãà¶ôé Ãî°§çð ÇòµÚ

çÆ ôÕåÆ çÅ Á§çÅ÷Å ÇÂà ׵ñ 寺 ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅ

Õ§ÇêÀ±àðź ÇòµÚ Á§ÇÕå ÔË¢ ÇÂà åð·Åº À°ê-×zÇÔ

Çâµ× Õ¶ åìÅÔ Ô¯ ׶ Ãé¢ Ü¶Õð ÇÂÔ

ÃÕçÅ ÔË ÇÕ Ü¶Õð A@ Ã˺àÆîÆàð ÁÅÕÅð çÅ ÕÚðÅ

òµñ òè ðÔ¶ à°Õó¶ çÆ ðøåÅð, À°ÚÅÂÆ Üź ÇçôÅ

òïº òÅñ¶ ÇÂñÅÇÕÁź À°µêð Çâµ×ç¶

ÇÕö ê°ñÅó ×µâÆ éÅñ àÕðÅÀ°ºçÅ ÔË åź A@@@

鱧 ìçñ Õ¶ àµÕð Ô¯ä 寺 ìÚÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢

- îÅÃàð Çéðîñ ÇÃ³Ø ñÅñÆ

êð êåÅ éÔƺ åËù ÕÆ Ã¼ê ñÇóÁÅ, ê³ÜÅìÆ ÃÈìÅ ìäÅÀ°ä ñÂÆÍ ê³ÜÅìÆÁ» ù ØÅñäÅ ØÅñäÆÁ» êÂÆÁ»Í å¶ ë¶ðÈîÅé òðÇ×Á» ù ôÔÆçÆÁ» êÅÀ°äÆÁ» êÂÆÁ»Í ç¼Ã éƺ 屿 Çç¼ñƶ åËù ÁÅÖ» å¶ ÕÆ ÁÅÖ»Í


Ç

Apr. 27-May 03/2011

ÛÆÀ°óì ¿ Å ÔÅçö

ÕÆ ÕÇÔ§çÆ ÔË?Ó

The Charhdi Kala 35

Ãð¯ÇåÁź çÆ Ú°µê ÕÅðé òè ÇðÔË îÅóÆ ×ÅÇÂÕÆ çÅ ð°ÞÅé -Ãòðé ÇÃ³Ø àÇÔäÅ ÇêÛñ¶ Õ°Þ Ã 寺 ê§ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕÆ ç¶ éźÁ Óå¶ Ü¯ Õ°Þ Ãð¯ÇåÁź Áµ×¶ ê¶ô ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË,

ê§ÜÅì ç¶ åÜðì¶ òÅñÅ Çîµåð ì¯ÇñÁÅ:

ÔÅçö, ÔÅçö Áå¶ ÔÅçö! Ôð ð¯÷ ¶é¶

ÃîÅÜ çÅ òµâÅ ÇÔµÃÅ À°Ã Óå¶ ÇÕ§å± Õðé çÆ æź ÁµÖź ì§ç Õð À°Ã 鱧 êzòÅé Õðé çÆ í°µñ Õð ÇðÔÅ ÔË¢

ÒêÆñÆ ìµåÆ ÕÇÔ§çÆ ÔË ÇÕ Ô°ä ñÅñ ìµåÆ Ô¯ä

ÃÅð¶ ÔÅçö Ô°§ç¶ Ôé ÇÕ Öìðź êó·ÇçÁź ì§çÅ

Õç¶-ÕçÅÂƺ îÅóÆ-î¯àÆ ÁÅñ¯ÚéÅ Ô°§çÆ ÔË, êð Ô°§×Åð¶ çÆ ØÅà ÕÅðé Û¶åÆ ÔÆ À°Ô òÆ Ú°µê ÓÚ åìçÆñ

òÅñÆ ÔË, ÇéÕñäÅ ÔË åź ô±àź òµà Õ¶ ÇéÕñ

ÁµÕ ÜźçË! Ô°§ç¶ åź ÇÂÔ ÃÅð¶ íÅðå ÇòµÚ ÔÆ é¶,

Ô¯ ÜźçÆ ÔË¢ ÇÂÔÆ ÕÅðé ÔË ÇÕ À°é·Åº ×ÅÇÂÕź ç¶ Ô½ºÃñ¶ Áîð ò¶ñ òÅº× òè ðÔ¶ é¶, ÇÜé·Åº çÆ Ã¯ÚäÆ ÔË

ÜÅú!Ó

ÇÕ ì¯ñ Áå¶ Ççzô ÇÜ§é¶ é§×¶÷ íðê±ð Ô¯ä׶, ÕÅîïÅìÆ úéÆ é÷çÆÕ Ô¯ò¶×Æ¢

Ãׯº ×òźãÆ ç¶ôź ÇòµÚ òÆ, êð ÁÃƺ ÁÅêä¶

àËÃà ñËä òÅñ¶ é¶ ÇÕÔÅ: ÒÜÅÔ ÜÅ Õ¶

ê§ÜÅì Á§çð òÅêð ðÔ¶ ÔÅçÇÃÁź éÅñ ÔÆ ìæ¶ðÅ

êÇÔñź Õ¯ðà Õð Õ¶ ÁÅ, ÇÂÔ ê§ÜÅì éÔƺ, ÁîðÆÕÅ

ç°ÖÆ Ô¯ ñËºç¶ Ôź! ÕÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ Ü篺 ×î î°ó-

ÔË! Â¶æ¶ Â¶çź ç¶ ëÅðî±ñ¶ éÔƺ Úµñç¶!Ó

î°ó ÃÇÔäÅ êò¶ åź ì§çÅ ×î×Æé Ô¯äÅ Ûµâ 綺çÅ ÔË! ¶ö Õð Õ¶ Ô°ä ÔÅçö ìÅð¶ ñ¯Õ Õ¯ÂÆ ç°µÖ

ìÔÅçðÆ

ïÚä ñÂÆ îÜì±ð Ô¯ ÜÅÂÆçÅ ÇÕ ÇÜÔó¶ ê§ÜÅìÆÁź 鱧 öËðå ç¶ ê°§Ü ÁÅÇÖÁÅ ÜźçË, ÇÜé·Åº Óå¶ ÇÂà ׵ñ¯º îÅä ÕðÆçÅ ÇÕ À°Ô èÆÁź-íËäź ìÅð¶ îÅóÆ Ã¯Ú ðµÖä òÅÇñÁź 鱧 ÒÃîÞÅÀ°äÓ ÇòÚ ìÔ°åÆ ç¶ð éÔƺ ñÅÀ°ºç¶, À°é·Åº 鱧 ÁµÜ ç¶ ×Æåź ÇòÚ íÅð± Ô¯ ðÔÆ ÁôñÆñåÅ Áå¶ à¶ã¶-Çò§×¶ ã§× éÅñ èÆÁźíËäź Óå¶ ÕµÃ¶ ÜÅ ðÔ¶ ÇòÁ§× ÇÕÀ°º éÔƺ Ú°µí綢 ÚËéñź Óå¶ ×Æå Úµñ ÇðÔÅ Ô°§çË, ÒÇîµåðź ç¶ Çê§â ÓÚ¯º êà¯ñ¶ î°µÕ ×Â¶Ó å¶ ê§ÜÅì ç¶ ÃÅ㶠ìÅðź Ô÷Åð Çê§âź ÇòÚ¯º ÇÂÕ ÜäÅ òÆ Ã§ì§Çèå ×ÅÇÂÕ Üź ×ÆåÕÅð 鱧

îÇÔñà Õðé çÆ æź Öìð ÇÜÔÆ êó· Õ¶ òðÕÅ

À°éÆ ÁêðËñ ç¶ Ççé Üñ§èð ÛÅÀ°äÆ ç¶

À°æµñ ñËºç¶ é¶! À°Ô òÆ ÕÆ Õðé, Ççé åź Õ¯ÂÆ

ÇÂñÅÕ¶ ÇòµÚ ÇÂµÕ ìóÅ òµâÅ ðÅÜéÆåÕ âðÅîÅ

òÆ ÇÂÔ¯ ÇÜÔÅ éÔƺ ñ§ØçÅ, Ü篺 Õ¯ÂÆ îÅóÆ

Ô¯ Ç×ÁÅ! î½ÕÅ ÇÂµÕ éƺÔ-êµæð ðµÖä çÅ ÃÆ!

ØàéÅ éÅ òÅêðÆ Ô¯ò¶! ê°Çñà Ôð ÔÅçö ò¶ñ¶

ÔñÕÅ ÇÂÔ ìÅçñ ÁÕÅñÆ çñ 寺 ìÅ×Æ Ô¯Â¶

ÇÂÔ¯ ÁÅÖçÆ ÔË ÇÕ ÇÂà çÆ ÜÅºÚ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ,

ÇòèÅÇÂÕ Ü×ìÆð ÇÃ§Ø ìðÅó çÅ ÃÆ å¶ À°Ã 鱧

ÛµâÆ ÔË å¶ ÇñÖä-×ÅÀ°ä òÅÇñÁź çÅ òµâÅ ÇÔµÃÅ ÇÂÔ ÕÇÔ§çÅ éÔƺ æµÕçÅ ÇÕ Ü¯ Õ°Þ êçç ÕÆåÅ

êð ÜÅºÚ çÆ ÕÅðòÅÂÆ ÇÃðë ¶éÆ Ô°§çÆ ÔË ÇÕ

ÇÕö é¶ ì°ñÅÀ°äÅ éÔƺ ÃÆ! ÇÜÔóÅ éƺÔ-êµæð

ÜźçË, ÁÃƺ À°ÔÆ ê¶ô Õðç¶ Ôź¢ ç¯ò¶º Çèðź ÁÅê¯-ÁÅêä¶ åðÕ ê¶ô ÕðÕ¶ ñÅºí¶ Ô¯ ÜźçÆÁź é¶, êð ÇÂé·Åº

ÇÜé·Åº ç¯ ×µâÆÁź ÇòÚÅñ¶ ØàéÅ òÅêðÆ Ô¯ò¶,

Üñ§èð ôÇÔð ç¶ î¶Áð ðÅÕ¶ô ðÅá½ó é¶ ðµÇÖÁÅ,

ÒåðÕÅºÓ ç¶ ÚñÇçÁź ê§ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕÆ ÇòÚñÆ êÅÕÆ÷×Æ çÅ ÇÜà Õçð çÆòÅñÅ ÇéÕñ ÇðÔÅ ÔË, À°Ã 鱧

À°é·Åº ÇòµÚ¯º òµâÆ ×µâÆ ç¶ âðÅÂÆòð ç¶ ÇÃð

À°Ã À°µå¶ éźÁ Ü×ìÆð ÇÃ§Ø ìðÅó çÅ òÆ ÃÆ,

ìÅðÆÕÆ éÅñ åµÕä çÅ ÔÆñÅ Õ¯ÂÆ òÆ éÔƺ Õð ÇðÔÅ¢

Ç÷¿î¶òÅðÆ êÅ ÇçµåÆ ÜźçÆ ÔË! Õð¶é ñË Õ¶ Ô½ñÆ

ÇÜÔóÅ ÔÅñ¶ åµÕ çÆ îÜì±ðÆ ÔË! Á×ñ¶ Ôëå¶

ç°µÖ çÆ ×µñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ç¯ Áðæź òÅñ¶ ×Æå ×ÅÀ°ä òÅÇñÁź 鱧 éÕÅðé çÆ æź ÃòÆÕÅðé çÅ

ðëåÅð ÇòµÚ ÜÅ ðÔ¶ ÇÂµÕ àðÅñ¶ ç¶ Áµ×¶ ǵÕ

Ü篺 À°Ã é¶ ÇòèÅé ÃíŠ寺 ÁÃåÆëÅ ç¶ ÇçµåÅ,

ÇðòÅÜ êË å°ÇðÁÅ ÔË¢ Õ°Þ ÃÅñ êÇÔñź ÇÂÕ ÕñÅÕÅð òµñ¯º ×Æå ÷ðƶ î°ÇàÁÅð 鱧 ðÅÇ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÃÆ

îÆÁź-ìÆòÆ çÅ ÃÕ±àð ÁÅ Õ¶ Çîµè¶ ÜÅä çÅ ÔÅçÃÅ

ú篺 ÇÂÔ îÜì±ðÆ éÔƺ ðÇÔäÆ! ðÅÜéÆåÕ âðÅîÅ

ÇÕ ÁÅêä¶ ÇêÁÅð¶ 鱧 Çîñä ñÂÆ À°Ô êÇðòÅðÕ î˺ìðź 鱧 ç°µè ÇòÚ éƺç çÆÁź ׯñÆÁź êÅ Õ¶ ç¶ ç¶ò¶

Ô¯ Ç×ÁÅ! À°é·Åº ÕÅÔñÆ ÕÆåÆ ÃÆ, êð ñ§Ø éÔƺ

ÇÜÔóÅ Ô¯ÇÂÁÅ, À°Ã ÇòµÚ Ü×ìÆð ÇÃ§Ø ìðÅó

å¶ ç°µÖ çÆ ×µñ ÇÂÔ ðÔÆ ÇÕ éÅ ê§ÜÅì çÆ ÇÕö õÇíÁÅÚÅðÕ Üæ¶ì§çÆ é¶ ×ÅÀ°ä òÅñ¶ çÆ Ã¯ÚäÆ é±§

Ãé ÃÕ¶! նà àðÅñ¶ ç¶ âðÅÂÆòð À°µå¶ êË Ç×ÁÅ

ôÅîñ éÔƺ ÃÆ! Ô¯ÇÂÁÅ ÇÂÔ ÇÕ Ü篺 êåÅ ñµ×Å

Çé§ÇçÁÅ å¶ éÅ ÇÕö ì°µèÆÜÆòÆ é¶ ÁÅòÅ÷ Ú°µÕÆ¢ ÇõàÅ ÇÂÔ ÇéÕÇñÁÅ ÇÕ Á×ñ¶ ÃÅñ À°Ã¶ ÕñÅÕÅð é¶

ÇÕ À°Ô àµÕð îÅð Õ¶ ÇÂµÕ çî Öó¯ä çÆ æź òÆÔ

ÇÕ Üñ§èð ÛÅÀ°äÆ ÇÂñÅÕ¶ ÇòµÚ ÇÕèð¶ éÆºÔ êµæð

ÁÅêäÆ ÕËÇÃà ÇòÚ ôð·¶ÁÅî ÁÅÇÖÁÅ, Ò屧 î¶ðÆ ì°µÕñ ÇòÚ Ô¯ò¶º å¶ ò¶ÿÅ ðÅå çÅ Ô¯ò¶Ó, ÇÂà ×Æå 鱧 òÆ

×÷ è±Ô Õ¶ ñË Ç×ÁÅ! ÇÕö é¶ ÇÂÔ éÔƺ ÃÆ Ã¯ÇÚÁÅ

ðµÇÖÁÅ ÜÅäË, Á×ñÆ òÅðÆ Ü×ìÆð ÇÃ§Ø ìðÅó

Çé§çä çÆ æź ÇÔµà Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ åź ×ÅÀ°ä òÅñ¶ é¶ ×Å ÛµÇâÁÅ, ÒÁÅÜÅ éƺ ìÔÅéÅ ñÅ Õ¶ ÃËð çÅ

ÇÕ àðÅñ¶ À°µå¶ Õð¶é ñµçÆ Ô¯ÂÆ Ô¯ä ÕÅðé À°Ã

òÅñÆ ÖÅñÆ æź íðé ñÂÆ ÕÅÔñ¶ Çå§é õÜäź

Øð¯º...¢Ó

é¶ Â¶éÆ ç±ð ÜÅ Õ¶ ÔÆ ð°ÕäÅ ÃÆ!

ÃòÅñ éÔƺ ÕðçÅ ÇÕ ÇÂÔ ÇÕÔó¶ Çê§â çÆ ×µñ Ô¯ ðÔÆ ÔË, ÕÆ Çê§âź çÆÁź èÆÁź-ÇèÁÅäÆÁź ñÂÆ ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ ôìç òðåä¶ ÜÅÇÂ÷ é¶? ðäé òÅÇñÁź çÅ òµâÅ ÇÔµÃÅ ÕñÅÕÅðź ÇÃð ç¯ô îó·çÅ ÔË ÇÕ ÇÂé·Åº ôðî-ÔïÅ çÆ ñ¯ÂÆ ñÅÔ

çÆ À°Ã êÅö 鱧 ç½ó ñµ× ×ÂÆ! ÇÂµÕ åź êðîÜÆå

ÇÂÔ ÃµÚ ÔË ÇÕ Ã±ÞòÅé òð× ÁµÜ ç¶ À±ñ-Üñ±ñ ×Æåź 寺 ÁµÇÕÁÅ Ô¯ÇÂÁË, êð ÇÂÔ òÆ Þ±á éÔƺ

Áµè¶ 寺 òµè ÔÅçö ÇÂà ñÂÆ òÅêðç¶ é¶

ÇÃ§Ø ðŶê°ð úæ¶ ÜÅ ê°µÜÅ, ÇÜÃ é¶ êÇÔñź òÆ

ÇÕ éŠñÞòÅé òð× Áå¶ éÅ ÔÆ ÃµÇíÁÅÚÅð ìÚÅÀ°ä òÅñÆ ÇÕö Üæ¶ì§çÆ é¶ ÇÂà ׵ñ 鱧 ÁÅêä¶ øð÷

ÇÕ ñ¯Õ Ãìð éÔƺ ðµÖç¶ Áå¶ ÇÂµÕ ç±Ü¶ 寺 Áµ×¶

ÇÕö îÅó¶-î¯à¶ ÁÕÅñÆ çñ çÆ ÇàÕà À°µå¶ Ú¯ä

ÓÚ ôÅÇîñ ÕÆåÅ ÇÕ îÅóÅ ×ÅÀ°ä òÅÇñÁź çÆ ÜòÅì-åñìÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶, À°é·Åº 鱧 ê°µÇÛÁÅ ÜÅò¶ ÇÕ

ñ§Øä ò¶ñ¶ Öµì¶-õܶ òµñ¯º ÁÅ ðÔÆ ×µâÆ-î¯àð

ñóÆ ÃÆ! Ãí 鱧 êåÅ ÃÆ ÇÕ À°Ã ç¶ ÇêµÛ¶ ìÆìÆ

Çò×óçÆ ÜÅ ðÔÆ é½ÜòÅé êÆó·Æ 鱧 ÇÃµè¶ ðÅÔ êÅÀ°ä çÆ æź å°Ãƺ ÁŶ Ççé À°Üµâê°ä¶ òÅñ¶ ×Æå ÇÕÀ°º

Üź ê°ñ ç¶ ëÅÃñ¶ çÅ ÇÖÁÅñ éÔƺ Õðç¶! ÕÂÆ

Ü×Æð Õ½ð Öó·Æ ÃÆ! ç±ÃðÅ ÃðìÜÆå ÇÃ§Ø îµÕó

ê¶ô Õð ðÔ¶ Ô¯? Ãí 鱧 ïÅç Ô¯ò¶×Å ÇÕ æ¯ó·Å Ãîź êÇÔñź ÇÂÕ ÕñÅÕÅð é¶ ÁÅêä¶ ×Æå ÇòÚ ôð¶·ÁÅî

ÔÅçö ð¶ñò¶ ñÅÂÆé ç¶ Çìéź êÇÔð¶ òÅñ¶ ëÅàÕ

ê°µÜ Ç×ÁÅ! À°Ã çÆ ÇêÛñÆ òÅðÆ çÆ ÇܵåÆ Ô¯ÂÆ

×Åñ·Åº ÕµãÆÁź Ãé¢ ÇÂà ìÅìå À°Ã çÅ åðÕ ÃÆ ÇÕ é½ÜòÅé êÆó·Æ êçç ÔÆ ÇÂÔ¯ ÇÜÔÅ ÕðçÆ Â¶¢ Ü篺

À°µå¶ ÇÂà ñÂÆ òÅêðç¶ é¶ ÇÕ ñ¯Õ Öµì¶-õܶ ÞÅÕ

ÁÅçîê°ð ÃÆà Ô°ä Çð÷ðò Ô¯ ÜÅä Õð Õ¶ éòź

ÇÕö é¶ À°Ã ç¶ ÇÂà ×Æå Óå¶ ÇÂåðÅ÷ éÅ ÕÆåÅ åź À°Ã é¶ î°ÇàÁÅð ç¶ ñµÕ çÆ ÇîäåÆ Õðé Áå¶ íÅð

Õ¶ ×µâÆ ÁÅÀ°ºçÆ é±§ òÆ éÔƺ ò¶Öç¶ å¶ éÅ é¶ó¶

ÔñÕÅ ñµí ÇðÔË! åÆÜÅ ôÇÔðÆ ÁÕÅñÆ çñ çÅ

ÁÅÂÆ ×µâÆ ç¶ ñ§Øä 鱧 À°âÆÕç¶ é¶! ôÇÔðź ç¶

êzèÅé ÚðéÜÆå ÇÃ§Ø Ú§éÆ òÆ ÜÅ êÔ°§ÇÚÁÅ!

Ú½Õź ÇòµÚ ñÅñ ìµåÆ Ô¯ä 寺 âð Õ¶ ÕÅÔñÆ

À°Ã 鱧 ìÅçñ ÁÕÅñÆ çñ é¶ Ú¶ÁðîËéÆ Áå¶

ÕðÇçÁź ÕÂÆ ÔÅçö òÅêð ÜÅºç¶ é¶! ñ¯Õź 鱧

ðÅÜ î§åðÆ çÅ çðÜÅ ÇçòÅÇÂÁÅ ÃÆ Áå¶ ÕÇÔ§ç¶

ñ§Øä çÆ ÕÅÔñÆ Ô°§çÆ ÔË, ÜÅé çÆ ÇÚ§åÅ éÔƺ!

é¶ ÇÕ ÇêÛñÆ òÅðÆ ÇàÕà ç¶ä çÅ ñÅðÅ òÆ

Ü篺 åµÕ Õ¯ÂÆ Áó Õ¶ Çâµ× éÔƺ ÜźçÅ, à¯Õ¶

ñÅÇÂÁÅ ÃÆ! ê°µÜä çÅ ÕÅðé ÃÅð¶ ÜÅäç¶ Ãé

ÜÅä À°µå¶ ÇÂÔ¯ ÕÇÔ ÛµâçË ÇÕ ÁÃƺ åź ¶çź ÔÆ

Áå¶ ÇÂµÕ ç±Ü¶ çÆ ÁµÖ òÆ êÛÅäç¶ Ãé, ÇÂà Õð

ñ§Øç¶ Ô°§ç¶ Ôź, ÁµÜ åµÕ Õç¶ Õ°Þ Ô¯ÇÂÁÅ ÔÆ

Õ¶ ÇÕö é¶ òÆ î½ÕÅ éÅ ×°ÁÅÇÂÁÅ Áå¶ ðÅÕ¶ô

éÔƺ! ê§ÜÅìÆÁź çÆ ÇÂÔ ÁÅçå Çòç¶ô åµÕ òÆ

ðÅá½ð ç¶ éÅñ ë¯à¯ ÜÅ ÇÖÚòÅÇÂÁÅ! ǵկ ÔñÕ¶

éÅñ ÇéíçÆ å¶ ÃÅⶠÕÂÆ ñ¯Õź ç¶ î÷ÅÕ çÅ

ç¶ Çå§é çÅÁò¶çÅðź 鱧 ò¶Ö Õ¶ ñ¯Õ Եà ðÔ¶ Ãé!

ÕÅðé ìäçÆ ÔË! Çòç¶ôź çÆ ×µñ ÚµñÆ ÔË åź Õ°Þ

ðÇÔ ×ÂÆ ×µñ ÇàÕà çÆ, À°Ã ìÅð¶ ìÅçñ ÁÕÅñÆ

ñ¯Õ ÇÂà çÅ åÜðìÅ òÆ ÛÆÀ°ó§ì¶ 寺 ÜÅäéÅ

çñ é¶ ÇÂà òÅðÆ ÇÜÔóÅ ëÅðî±ñÅ ìäÅÇÂÁË, À°Ã

ÚÅÔ°ä׶! ñú Çëð ÇÂÔ òÆ Ô°ä ðä Õ¶ ÔÆ ÜÅÇÂú!

ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ åź Ô°ä ÇÂÔ Çå§é¶ ÔÆ ÇÕö éÅ

Çîµåð ÜÆú, ÇÂµÕ ÃµÜä 鱧 Çðôå¶çÅðź é¶

ÇÕö æź 寺 ÇàÕà ç¶ ÔµÕçÅð ìä ׶ é¶!

å¯ñä çÆ ×µñ Õð ÇçµåÆ¢ ÇÂà ×Æå 鱧 í§âä çÆ æź ¶éÅ òÇâÁÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ æź-æź òµÜç¶ âÆ.ܶ. À°µå¶ íËä-íðÅ, îź-ìÅê ÇÂÕ-ç±Ü¶ çÅ Ôµæ ëó éµÚç¶ Ççö¢ ê§ÜÅì ÇòÚ À°é·Åº ÕñÅÕÅðź çÆ ØÅà éÔƺ, ÇÜé·Åº ïÚäÅ ô°ð± Õð ÇçµåË ÇÕ ç¯ Áðæ¶ ×Æå À°é·Åº çÆ ì¶óÆ é±§ åä êµåä ñÅ ÃÕç¶ Ôé¢ ÇÂÔÆ ÕÅðé ÔË ÇÕ ÇêÛñ¶ Õ°Þ Ã 寺 ÁµèÆ ðÅåƺ Õ§è àµê êz¶îÆ é±§ Çîñä, ÇÔµÕ ç¶ ÷¯ð Óå¶ Ú°µÕ Õ¶ ñËä ÜÅä, îÅÇêÁź çÆ Çµ÷å çÆ æź î°Ôµìå 鱧 ×ÿ ñÅÀ°ä, î°ÇàÁÅð ÇêµÛ¶ ÕÅñÜ ÇòÚ ñóÅÂÆÁź î°µñ ñËä, ÇàÀ±ôéź ìÔÅé¶ ÇÂôÕ ñóÅÀ°ä Áå¶ ÕîÅçź ÇòÚ Çîñä çÆÁź ×µñź ôð·¶ÁÅî ×Æåź ÷ðƶ ÕÆåÆÁź ÜÅ ðÔÆÁź 鶢 ÇÂÕ ×òµÂƶ é¶ ÇêÛñ¶ Ççéƺ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ, Ò×Æå ÇòÚ æ¯ó·Å ÇÜÔÅ é§×Åêä Ô¯ò¶ åź Áµñó· À°îð òÅÇñÁź 鱧 ÁòµñÅ ÇÜÔÅ ÃòÅç ÁÅÀ°ºçË å¶ Ü篺 À°Ô ×Æå 鱧 ÇÔµà Õð Çç§ç¶ é¶ åź îÅÇêÁź 鱧 À°é·Åº çÆ êçç Áµ×¶ Þ°Õ Õ¶ ÇòÁÅÔź-ôÅçÆÁź Óå¶ À°Ã¶ ÕñÅÕÅð 鱧 õçäÅ ê˺çË¢Ó êð ÃòÅñź çÅ ÃòÅñ ÔË ÇÕ ÕñÅÕÅð ÇÂÔ åź ÃîÞ ×¶ ÇÕ ç¯ ÁðæÆ ×Æå À°é·Åº çÆ ÁÅðÇæÕåÅ çÅ è°ðÅ ìä ÃÕç¶ é¶, êð ÇÂÔ ÇÕÀ°º éÔƺ ÃîÞç¶ ÇÕ éð¯ÂÆÁź õÇíÁÅÚÅðÕ Õçðź-ÕÆîåź 鱧 êñÆå Õðé çÅ è°ðÅ òÆ ÇÂÔ¯ ×Åä¶ ìäç¶ é¶¢ ç±Ü¶ êÅö õÇíÁÅÚÅð ñÂÆ çðç ðµÖä òÅÇñÁź é¶ Õç¶ ÇÂÔ ÔÆñÅ

ÁîðÆÕÅ çÆ Ã꽺ÃðÇôê í¶Ü ÇçµåÆ å¶ éÅñ ÕÇÔ

å°ÔÅ鱧 ÇÂà ëÅðî±ñ¶ çÆ ÃîÞ éÔƺ ÁÅÂÆ

éÔƺ ÕÆåÅ ÇÕ À°Ô ÁÇÜÔ¶ ×Æå ×ÅÀ°ä å¶ ÇñÖä òÅÇñÁź ç¶ ÁÃñ ÇÕðçÅð 鱧 ñ¯Õź çÆ ÕÚÇÔðÆ ÓÚ

ÇçµåÅ ÇÕ ÒǧàðéËôéñ ñÅÇÂÃ˺à ìäòÅ Õ¶ ñÂÆ

Ô¯äÆ ÇÕ ×µñ Üñ§èð ÛÅÀ°äÆ çÆ Úµñ ðÔÆ ÔË

é§×Å Õðé¢ÃµÇíÁÅÚÅð ç¶ ðÖòÅÇñÁź ÓÚ¯º ìÔ°ÇåÁź é¶ ÕÇÔäÅ ô°ð± Õð ÇçµåË ÇÕ ÃÅⶠÒÕµÇñÁź ç¶ ð½ñÅÓ

ÁÅòƺ, àðµÕ çÅ âðÅÂÆòð ñµ×òÅ ç¶òź׶!Ó

Áå¶ ÛÆÀ°ó§ìÅ Çå§éź 鱧 ÇÕö éÅ ÇÕö æź 寺

êÅÀ°ä éÅñ îÃñ¶ çÅ Ôµñ éÔƺ Ô¯äÅ¢ À°é·Åº Ü篺 寺 éÆòƺ êÅ Ãí Õ°Þ Õì±ñ ÕðéÅ ÁÅð§ÇíÁÅ ÔË, À°ç¯º

À°Ô ǧàðéËôéñ ñÅÇÂÃ˺à ñË Õ¶ ÜÅ

ÇàÕà ÇçòÅÂÆ ÜźçË! ñú Çëð ÇÂÔ òÆ Ã°ä ñò¯!

寺 åÅäÆ Â¶éÆ À°ñÞ Ú°µÕÆ ÔË ÇÕ Ã½ ÇêµÛ¶ Ü篺 ÇÂÕ ×Æå òÆ Ú§×Å ÁÅÀ°ºçÅ ÔË åź À°Ã 鱧 ÁÅøðÆé

òÇóÁÅ! ÁîðÆÕÅ ç¶ ÕÅ鱧é î°åÅìÕ À°Ã ç¶

íÅÂÆ ÃµÜ䯺, ÇÂµÕ òÅðÆ ÇÂµÕ î°§â¶-Õ°óÆ

ñÅÇÂÃ˺à ñÂÆ ú毺 çÆ î¯Ôð ñ×òÅÀ°äÆ êËäÆ

ç¶ ÇòÁÅÔ çÆ ×µñ Úµñ ðÔÆ ÃÆ! Õ°óÆ é¶ î°§â¶ é±§

ÃîÞ éÔƺ ÁÅÀ°ºçÆ ÇÕ ê§ÜÅì ç¶ ÁäÖÆñ¶ ñ¯Õ, ÇÜé·Åº 鱧 Õ°óÆÁź-ÇÚóÆÁź çÆÁź ǵ÷åź ç¶

ÃÆ! Çðôå¶çÅðź é¶ Áð÷Æ ÇçòÅ ÇçµåÆ åź Á×ñ¶

ÇÕÔÅ: Òî¶ð¶ ÇêåÅ ÜÆ ÕÇÔ§ç¶ é¶ ÇÕ î°§âÅ Õ¯ÂÆ

ðÅÖ¶, í°µÇñÁź 鱧 ñÆÔ Óå¶ ÇñÁÅÀ°ä òÅñ¶ Áå¶ ê±ð¶ Çê§â çÆ Çµ÷å 鱧 ÁÅêäÆ Çµ÷å ÃîÞä òÅñ¶

Ôëå¶ çÆ åðÆÕ Çîñ ×ÂÆ! Ü篺 úæ¶ ×¶ åź

ìÔÅçð Ô¯äÅ ÚÅÔÆçË!Ó

ÁÅÇÖÁÅ ÜźçË, 鱧 ÁµÜ ÕÆ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË?

ÁÅÇÖÁÅ ÜźçÅ ÔË, êð éÇóµéò¶º 鱧 ðä Õ¶ òÆ ÁäðÇäÁÅ Õð ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË¢

ÇÂµÕ ÁëÃð 鱧 À°Ã çÅ à˵Ãà ñËä 鱧 ÕÇÔ ÇçµåÅ

î°§â¶ é¶ ÇÕÔÅ: Òë¶ð åź î˺ ÔÆ áÆÕ ðÔź×Å!Ó

ãÅäÆÁź ìäÅ-ìäÅ îÅóÅ ×ÅÀ°ä òÅÇñÁź 鱧 Çé§çä çÆ æź ÇÂÕ î§Ú Óå¶ Öó·¶ Ô¯ Õ¶ ÇܧéÅ ÇÚð

Ç×ÁÅ! À°Ã é¶ ê§ÜÅ쯺 ׶ Çîµåð 鱧 ê°µÇÛÁÅ:

Õ°óÆ é¶ ê°µÇÛÁÅ: Ò屧 ÕÆ ìÔÅçðÆ ÕÆåÆ ÔË?Ó

ÒîÅÇóÁ»Ó éÅñ ôð¶·ÁÅî îµæÅ éÔƺ ñÅÇÂÁÅ ÜźçÅ, úéÅ ÇÚð éÅ ×Æåź ç¶ ì¯ñź ÓÚ¯º ÁôñÆñåÅ î°µÕä çÆ

ÒÔðÆ ìµåÆ çÅ ÕÆ îåñì Ô°§çË?Ó

î°§â¶ é¶ Áµ×¯º Եà ն ÇÕÔÅ: Òå¶ð¶ òð×Æ

À°îÆç ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË å¶ éÅ ÔÆ òÆâÆú÷ ÇòÚ¯º¢ îÅóÅ ×ÅÀ°ä òÅñ¶ ÕñÅÕÅð ÇÜ§é¶ ç¯ôÆ Ôé, À°Ã

ìóŠýÖÅ ÃòÅñ ÃÆ, À°Ã é¶ ÕÇÔ ÇçµåÅ: ÒÇÂà çÅ îåñì ÔË ÇÕ å°Ãƺ ñ§Ø ÃÕç¶ Ô¯!Ó ç±ÜÅ ÃòÅñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ: ÒñÅñ ìµåÆ çÅ

Õ°óÆ éÅñ ÇòÁÅÔ ÕðòÅÀ°ä çÆ ê¶ôÕô ÕðéÅ ÇÕå¶ Û¯àÆ ìÔÅçðÆ çÅ Õ§î åź éÔƺ!Ó

éÅñ¯º ÇÕå¶ òµè ðäé òÅñ¶ Ôé, ÇÜÔó¶ öñå 鱧 öñå ÕÇÔä çÆ Õç¶ Ü°Áµðå ÔÆ éÔƺ Õð綢 ÇÜÔó¶ ÕñÅÕÅð ×Æåź ÷ðƶ ×Åñ·Åº çÅ Ãøð åËÁ Õð Ú°µÕ¶ Ôé å¶ ÇÜé·Åº é¶ êÆ.ÜÆ. ÇòÚ¯º

ÁÕÅñÆ çñ ç¶ ÇÂÔ Çå§é¶ ÁÅ×± òÆ ìó¶

î°ÇàÁÅðź 鱧 Ú°µÕ ÇñÜÅä çÆÁź ×µñź ÁÅð§í ÇçµåÆÁź é¶, ܶ À°é·Åº 鱧 Ô°ä ÜòÅìç¶Ô éÅ ÕÆåÅ åź

ÒìÔÅçðÓ é¶, ÇÜÔó¶ À°Ã ÔñÕ¶ 寺 ÇàÕà î§×ä

Õðź׶ Õ篺? ÇÂÔ ò¶ÿÅ ñ§îÆÁź åÅä ýä çÅ òÆ éÔƺ å¶ ÒÃÅ鱧 ÕÆÓ ÁÅÖ êµñÅ ÞÅóé çÅ òÆ éÔƺ¢ ÇÂÔ

À°Ã é¶ ÕÇÔ ÇçµåÅ: Òð°Õ ÜÅú!Ó

å°ð ê¶ é¶, ÇÜÔóÅ ÇÂà òÅðÆ À°é·Åº çÆ êÅðàÆ é±§

ò¶ÿÅ ÔË ÁÖ½åÆ ÕñÅÕÅðź å¶ ÕñîÕÅðź 鱧 Ø°ðÕÆ îÅð ڧ׶ ðÅÔ êÅÀ°ä çÅ å¶ Ü¶ À°é·Åº 鱧 Û¶åÆ ðÅÔ éÅ

Çëð åÆÜÅ ÃòÅñ Ô¯ Ç×ÁÅ: ÒêÆñÆ ìµåÆ

Çܵåä çÆ ÞÅÕ ÔÆ éÔƺ!

êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ åź ÃÅⶠèÆÁź-ê°µå ðÅÔ å¯º ÷ð±ð íàÕ ÜÅä׶¢

ÕÆ ÇÂôÅðÅ Ô°§çË?Ó


Ç

Apr.27 - May03/2011

Classified & Matrimonials ÁÅêäÆ Õ¯ÂÆ òÆ ÕñÅÃÆëÅÂÆâ ÁËâ êÅÀ°äÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ å» ÁÅêäÅ òÆ÷Å Ü» îÅÃàð ÕÅðâ é§ìð Áå¶ À°Ã ç¶ Öåî Ô¯ä çÆ åÅðÆÖ ÁËâ ç¶ éÅñ ÇñÖ Õ¶ ëËÕà Õð¯ ÕñÅÃÆëÅÂÆâ ð¶à-ÇÂ¼Õ òÅð B@ âÅñð (ÇÂ¼Õ ÕÅñî Áå¶ D ñÅÇÂé» Ü» BE ôìç)-ÚÅð òÅð F@ âÅñð

Suitable Match Required

Suitable Match Required

Suitable qualified match for U.S. Citizen, well settled Ramgarhia Sikh boy 29, 5'-9", 2 Yrs. Diploma in Nursing from USA and 3 Yrs. Diploma in I.T. from Punjab(India), working as Licenced Vocational Nurse(LVN) in California and also pursuing higher studies in medical field. Intertsted please contact singhca08@yahoo.com / phone 1-818-6754296

Educated family seeks alliances for a young, handsome, clean shaven, sincere, honest, God fearing 44, and 5’7” Sikh boy. Masters in Education and Bachelor in Computer Mathematics both from United States, teaching professional, divorcees considered, cast no bar, serious inquiries only. Ph:323-573-9315 or Email: singhb1@yahoo.com

Apr. 27

Suitable Match Required Suitable match for Jat Sikh Kahlon girl, 33yrs, 5’5”, Mcom Phd (finance) from Chandigarh. Girl currently in US on visitor visa till May 2011. Contact@ 661-201-4782 or Email: apsingh70@yahoo.com (no divorcee pls.) May 11

Flats For Sale in Indrapurm (NCR Delhi) Flats available in Indrapurm (NCR Delhi). Just 6km from Anand Vihar Delhi, Railway Terminal and interstate Bus Terminal. 2km from nearest metro station under construction. 3 Bedrooms, 2 Bathrooms, Common Sitting and Dining area. Front and rear balcony with car parking in basement. Includes R.O. water system, chimney, fancy lights and fans in all rooms. Individual power back up system in each apartment. Indo-italian marble flooring and wooden floors in master bedroom. New York call 631-383-4496 or India call 011 91 9911769263 from Sept. 8

The Charhdi Kala 36

ñóÕÆ çÆ ñ¯ó

Suitable Match Required

BB ÃÅñÅ ðÅÜÅ ÇÃ¼Ö í¹¼ñð ñóÕÅ, dzâÆÁÅ ðÇÔ³çÅ, Õ¼ç E ë¹¼à A@ dzÚ, Bsc, IT last year òÅÃå¶ êó·Æ-ÇñÖÆ ÁîðÆÕé Ü» ÕËé¶âÆÁé ñóÕÆ çÆ ñ¯ó ÔËÍ ñóÕ¶ çÅ ìÅê ÁîðÆÕÅ Çò¼Ú ÃËàñ ÔËÍ Õ¶òñ ÁËåòÅð I 寺 E òܶ å¼Õ ÕÅñ Õð¯ A-FFA-HAG-GB@A îÂÆ D

Beautiful, simple, sincere, honest and never married, pretty girl, 30s, 5’2” is looking a sincere, God fearing, vegetarian, professional boy. Serious inquiries only. caste bar. Email: singhb1@yahoo.com Apr. 27

Apr. 27

Suitable Match Required Jat Sikh clean shaven Sandhu boy, living in California from last 15 years, age 36, height 5’9”, matric pass and working as a professional chef in a restaurant. His mother is green card holder and she has applied for his green card. We need a simple and honest girl. She should be USA green card holder or Citizen. Call us at 909-461-7084 or Email:jagbirde26@yahoo.com May 11

Chef Needed Full time Chef needed for Indian Restaurant in Washington state. Someone with experience in making Indian food and sweets is required. English skills mandatory in reading only. Pay will be dependent on experience. For more info. call @ 1-509-2709898 or email: manjitk52@gmail.com Apr. 27

New Service from Calgary to All Oakanagan Area Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯

CALGARY AREA

ÕñÅÃÆëÅÂÆâ ÇÂôÇåÔÅð êÅÀ°ä ñÂÆ ë¯é Õð¯

VANCOUVER AREA

ë¯é(F@D)EI@-FCIG

Ph:604-515-9462

Call Jas or Mike Ph:403-203-3588

1345 Derwent Way, Delta BC

Bay 108, 2880-45th Ave, SE Calgary


Ç

Apr.27 - May03/2011

Ç

ç¶× å¶× ëåÇÔ

The Charhdi Kala 37

ý ÃÇå×¹ð ê©ÃÅÇç ÖÅñÃÅ ÁÕÅñ ê¹ðÖ ÕÆ ë½Ü¨ êÌ×Çàú ÖÅñÃÅ êÌîÅåî ÕÆ î½Ü¨

Ç

ê³æ ÕÆ ÜÆå

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÇÃ³Ø ÃíÅ ÇÃÁÅàñ-òÅÇô³×àé 5200 Talbot Road South Renton (Seattle) WA Ph: (425) 226-2277 òñ¯ º

ÖÅñö ç¶ CABò¶º ÃÅÜéÅ Ççòà ù ÃîðÇêå

é×ð ÕÆðåé G îÂÆ, B@AA Ãò¶ð¶ A@ òܶ ÁÅð¿í Ô¯ò× ¶ Å ×¹ðÈ ÇêÁÅðÆ ÃÅè ÿ×å ÜÆú, òÅÇÔ×¹ðÈ ÜÆ ÕÅ ÖÅñÃŨ ÃÌÆ Õ¶Ã×ó· ÃÅÇÔì

òÅÇÔ×¹ðÈ ÜÆ ÕÆ ëåÇÔ¨

ÿÃÅð ç¶ ÇÂÇåÔÅà Çò¼Ú ÇÂÔ¯ ÇÜÔÆ Õ¯ÂÆ ÇîÃÅñ éÔƺ ÇîñçÆ ÇÜ¼æ¶ Õ¯ÂÆ ÇòÁÕåÆ ÁÅêäÅ Üéî ÇçÔÅóÅ Õ½îÆ ñËòñ Óå¶ îéÅÀ°ºçÅ Ô¯ò¶ Áå¶ ÇÜà çÅ ×¹ðÈ ÕÇÔ³çÅ Ô¯ò¶ ÒÖÅñÃÅ î¶ð¯ ðÈê ÔË ÖÅÃ¨Ó ÖÅñö çÅ èÅðÇîÕ ëñÃëÅ, Ú¼Ü-ÁÅÚÅð, îÅé-îðïÅçÅ, ÖÅä-êÆä, êÇÔéä, ÁÅôÅ-ÇÂôà-À°êÅôéÅ, Ãí Õ°Þ Çòñ¼Öä Áå¶ ÇéðÅñÅ ÔËÍ ÁÅú ÖÅñö çÅ Üéî ÇçÔÅóÅ ðñ Çîñ Õ¶ ÇêÁÅð, ÃçíÅòéÅ, ôðèÅ, Ö¹ôÆÁ» éÅñ ×¹ðîÇå ç¶ ÕÅÇÂç¶ Á³çð ðÇÔ³ç¶ Ô¯Â¶ îéÅÂÆÂ¶Í ×¹ðìÅäÆ ÕæÅ, ÕÆðåé, ãÅâÆ òÅð» Áå¶ ×¹ðÈ Õ¶ ¦×ð Áå°¼à òðåä×¶Í ÃÌÆ ÁÖ³âêÅá ÃÅÇÔì Áå¶ Çå¿é¶ Ççé ¦×ð» çÆ Ã¯òÅ ì¯ÇÂ³× Çò¼Ú Õ¿î Õð ðÔ¶ êÇðòÅð» òñ¯º Ô¯ò¶×ÆÍ ÃÅè ÿ×å ç¶ íðêÈð ÃÇÔï¯× çÆ ÷ðÈðå ÔËÍ

êÌ× ¯ ðÅî ÁÅð¿í ÃÌÆ ÁÖ³âêÅá ÃÅÇÔì ..................F îÂÆ, B@AA Ççé ô¹¼ÕðòÅð Ãò¶ð¶ A@ òÜ¶Í í¯× ÃÌÆ ÁÖ³âêÅá ÃÅÇÔì .....................H îÂÆ, B@AA Ççé ÁËåòÅð Ãò¶ð¶ A@ òÜ¶Í ÇéôÅé ÃÅÇÔì ç¶ Ú¯ñ¶ ìçñä çÆ Ã¶òÅ ÁËåòÅð A îÂÆ, B@AA Ççé ÁËåòÅð ù Ãò¶ð¶ I.C@ òܶ ÿ×å» ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ ìÆìÆ ÜÃìÆð Õ½ð ìÌÔî ç¶ êÇðòÅð òñ¯º Ô¯ò¶×ÆÍ Á³ÇîÌå ÿÚÅð H îÂÆ Ççé ÁËåòÅð Ãò¶ð¶ Ô¯ò¶×ÅÍ ×¹ðç¹ÁÅðÅ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ òñ¯º ÃÇéîð ì¶éåÆ ÔË ÇÕ ×¹ðÈ òÅñ¶ ìä¯Í Á³ÇîÌå ÛÕ¯, ÇÃ³Ø ÃÜ¯Í ÁÅêä¶ éÅî îËé¶Üð Õ¯ñ ÇñÖòÅú ÜÆÍ

Çòô¶ô é¯à

êÔ¹Ú ¿ ðÔ¶ ÕÆðåéÆ Üæ¶ -

ÕæÅòÅÚÕ -

íÅÂÆ ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø åÅé

Ç×ÁÅéÆ Ã¹Öç¶ò ÇÃ³Ø ÜÆ â¶ÔðÅçÈé òÅñ¶

íÅÂÆ Ü×ÜÆå ÇÃ³Ø Çç¼ñÆ òÅñ¶

ãŲâÆ ÜæÅ -

íÅÂÆ ÜðéËñ ÇÃ³Ø ÜÆ «ÇèÁÅä¶ òÅñ¶

íÅÂÆ ðÛêÅñ ÇÃ³Ø êîÅñ

é×ð ÕÆðåé òÅñ¶ Ççé ÕÅðêÈñ Õð¯ Ü» ÇÕö 寺 ðÅÂÆâ öòÅ ñò¯ ÜÆÍ ×¼âÆÁ» ؼà 寺 ؼà ÇñÁÅú Áå¶ ç¼ÃÆ Ü×·Å Óå¶ ÔÆ êÅðÕ Õð¯, è¿éòÅçÍ

íÅÂÆ Õ°ñÇò¿çð ÇÃ³Ø ÜÆ çÅ ÕÆðåéÆ ÜæÅ

êÌì¿èÕ Õî¶àÆ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇÃ³Ø ÃíÅ ð˺àé, òÅÇô³×àé Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯ ×¹ðÚðé ÇÃ³Ø ÃËçê¹ðÆ ë¯é B@F-BIC-CB@G

ÃåéÅî ÇÃ³Ø ë¯é B@F-BEE-D@@G

ìñò¿å ÇÃ³Ø Ã¯Ôñ ë¯é B@F-BFA-G@II

ÃðéÜÆå ÇÃ³Ø Ã×ñÅéÆ ë¯é B@F-HIH-FGGE


Ç

Apr. 27-May 03/2011

ùÖÆ ÜÆòé! òÅÇÔ×¹ðÈ Ãðì Ã¹Ö çÅåÅ!! ÁËéÕ å¶ Õ¿é» çÆ îôÆé 寺 éÇòðå Ô¯ò¯Í

êÇÔñ» Áêð¶ôé éÔƺ Ô¯ÇÂÁÅ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ å¶ Üî»çðÈ ì¯ñÅ éÅ Ô¯ò¶Í F-H ÇòÁÕåÆÁ» çÆ Õ¿é» çÆ îôÆé ñÇÔ Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ î¯àÅêÅ ÔàÅú, Õì÷ å¶ ê¶à ×Ëà çÈð Õð¯Í ì×Ëð çòÅÂÆ å¯º é¶ó¶ Ü» çÈð çÆ ÁËéÕ ÔàÅúÍ AC@-AD@ îðç, Á½ðå» Áå¶ ì¼Ú¶ ñÅí ñË Ú¹¼Õ¶ ÔéÍ ôÈ×ð çÆðØ ð¯× ÔË (²âÅÕàð ÜòÅì ç¶ Ú¹¼Õ¶ Ôé), Ôðìñ éÅñ ìñ¼â ôÈ×ð, ôÈ×ð áÆÕ ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔË, ÇÜà çÅ ÃðÆð Óå¶ Õ¯ÂÆ îÅóÅ ÁÃð éÔÄÍ ÕñËÃàð½ñ å¶ Ççñ çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ», ñ¯ Áå¶ ÔÅÂÆ ìñ¼â êÌËôð 寺 Û°àÕÅðÅ êÅúÍ îÅéÇÃÕ ð¯× éƺç éÔƺ ÁÅÀ°ºçÆ, ÃàðËμà ÔË, ÇÚ¿åÅ ìÔ¹å ÔË, Õ¿îÕÅÜ áÆÕ éÔƺ ÚñçÅ, Øð Çò¼Ú Õñ¶ô ÔË Ü» íÅð ê˺çÅ ÔË, Õ¯ÂÆ ÖÅÇÔô êÈðÆ éÔƺ Ô¯ÂÆ, êÈðÆ Õð¯Í òÅÇÔ×¹ðÈ çÆ Ç´êÅ éÅñ î¶ðÆÁ» Ãí ÖÅÇÔô» ÿêÈðé ÔéÍ òÅÇÔ×¹ðÈ çÆ ë¹¼ñ Ç´êÅ ÔËÍ ÇÂÔ îÅéà Üéî ç¹ðñ¼í ÔË, ÿêÈðé Õð¯ Çëð ÇÂÔ îÅéà Üéî Çîñ¶ ÇÕ éÅÍ ÇÂÔ åé îé ç¶ ð¯× ×¹ðìÅäÆ éÅñ áÆÕ ÕÆå¶ Ü»ç¶ Ôé, ÇÕö èÅ׶ åòÆå éÅñ éÔÆºÍ òÅÇÔ×¹ðÈ çÆ êÈðÆ Ç´êÅ ÃÇÔå GD ÃÅñ

The Charhdi Kala 38

Gill Plumbing & Heating Ltd. We Provide Services for q Plumbing q Heating q Gas q Drain Cleaning

çÆ ÁÅï± å¼Õ çðç çÅ éÔƺ êåÅ? êÌíÈ çÆ Ç´êÅ ÃÇÔå Á¼á òÅð ÖÈéçÅé ÕðÕ¶ òÅÇÔ×¹ðÈ çÆ Ç´êÅ éÅñ Á¼á ÜÅé» ìÚÅ Ú¹¼ÕÅ Ô»Í ÁîðÆÕé Ôðìñ ÃêËôÇñÃà 寺 Ú¿×Æ ÇÃÔå ñÂÆ ÇÂ¼Õ Ã½ âÅñð ÇÂéÅî êÅ Ú¹¼ÕÅ Ô»Í ì¶éåÆ ÔË ÇÕ À°Ô îðç, Á½ðå çðôé ç¶ä ÇÜé·» ù êÈðé ÇòôòÅÃ å¶ ôðèÅ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ÜÆ å¶ Ô¯ò¶Í

î¹øå

Çéðèé» ñÂÆ

ÿêðÕ Õð¯-Piara S. Bains F@D-E@G-HHG@ Add: 11223-74 Ave, Glenbrook Drive, Delta, BC, Canada

8:00am-8:00pm 7 Days a Week

Furnance Repair Hot Water tank replacement 24 hrs service!

Residential & Commercial Services

We do Plumbing repair, leaking taps, toilets, tubs etc.

r ÁÃÄ ðË÷Æâ˺ôÆÁñ Áå¶ ÕîðôÆÁñ çÆ êÈðÆ ê¦Çì³× Õðç¶ Ô»Í r ê¦Çì³× Ãì¿èÆ Õ¯ÂÆ òÆ Õ¿î, àÈàÆÁ» çÆ ñÆÕ¶÷, à¯ÇÂñà Ü» à¼ì ò×ËðÅ çÆ Çðê¶Áð Õðç¶ Ô»Í r âð¶é ÕñÆÇé§× çÅ Õ¿î òÆ Õðç¶ Ô»Í r BD سචçÆ ÃðÇòà À°êñìè ÔËÍ

For more info Call:

Parminder Gill @ 403-714-1544

Dashmesh Truck National Truck Driving School Driving School ràð¼Õ âðÅÇÂÇò¿× ÃÕ±ñ ÕËñë ¶ ð¯ éÆÁÅ ÃðÕÅð 寺 îÅéåÅ êÌÅêå ÔËÍ rñÅÇÂÃ˺à ñËä À°êð¿å ÁîðÆÕÅ çÆÁ» ò¼âÆÁ» Call for Special Sale! Õ¿êéÆÁ» Çò¼Ú é½ÕðÆ çÆ ê¼ÕÆ ×ð¿àÆ ÔËÍ Lathrop, Manteca, Tracy, Stockton ôÇÔð» ÇòÚÕÅð ê³ÜÅìÆ íðÅò» çÆ ê¹ð÷¯ð î³× Óå¶ Ö¹¼ñ· Ú¹¼ÕÅ ÔËÍ

òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ å°ÃÄ ë¯é Õð ÃÕç¶ Ô¯ :

ðÇò¿çðÜÆå ÇÃ³Ø (ׯ×Æ)

Toll Free1-888-508-7825 or 209-924-4155

SACRAMENTO, CA

NATIONAL

Truck Driving School

oàð¼Õ âðÅÇÂÇò¿× ÃÕ±ñ ÃðÕÅð 寺 îÅéåÅ êÌÅêå ÔËÍ o ñÅÇÂÃ˺à ñËä À°êð¿å Õ¿î/ܽì çÆ ×ð¿àÆ ÔËÍ o B-C ÔëÇåÁ» Çò¼Ú êÌë ¯ ô Ë éñ àð¼Õ âðÅÇÂòð ìä¯Í çÈð ç¹ðÅÇâúº ÁÅÀ°ä òÅñ¶ òÆð» ñÂÆ ÇðÔÅÇÂô çÅ ÖÅà êÌì¿è ÔËÍ C all F or Special P rice For Price Kashmir S. Thandi Balhar S. Ranu

Off: (866) 933-3038 Cell: 916-502-7733 4585-Pell Dr. Sacramento CA 95838 ÃËÕðÅî˺௠çÆ ÕÅîïÅìÆ å¯º ìÅÁç Ô¹ä ï±ìÅ ÇÃàÆ ÇòÖ¶ éò» ÃÕ±ñ Ö¯ñ· Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ Ã¿êðÕ Õð¯: EC@-CHC-BGHE


Ç

Apr. 27-May 03/2011

JRT NURSERIES INC. JRT éðÃðÆ ìÇñÀ±ì¶ðÆ ç¶ ìÈචÇåÁÅð Õðé òÅñÆ ÇÂ¼Õ ìÔ¹å ê¹ðÅäÆ, ò¼âÆ Áå¶ íð¯Ã¶ï¯× éðÃðÆ ÔË, ܯ ÇêÛñ¶ B@ ÃÅñ» 寺 ÁÅêä¶ ÇåÁÅð ÕÆå¶ ìÈÇàÁ» çÆ Õ°ÁÅÇñàÆ Áå¶ ô¹¼èåÅ ÕðÕ¶ êÌÇüè ÔËÍ Ô¹ä ìÇñÀ±ì¶ðÆ ç¶ ìÈචÁÃƺ ÁÅêäÆ USA òÅñÆ éðÃðÆ Çò¼Ú USDA ç¶ Ãà˺âðâ Áé°ÃÅð ÇåÁÅð Õðç¶ Ô»Í Ô¹ä å°Ãƺ ÃÅⶠկñ¯º ìÔ¹å òèÆÁÅ Õ°ÁÅÇñàÆ ç¶ USA Çò¼Ú ÇåÁÅð ÕÆå¶ Ô¯Â¶ Certified ìÈචìÔ¹å òÅ÷ì ÕÆîå Óå¶ ÖðÆç ÃÕç¶ Ô¯Í æ¯ó·¶ ÇÜÔ¶ êËö ìÚÅÀ°ä ÖÅåð ØàÆÁÅ ÇÕÃî ç¶ ìÈචñÅ Õ¶ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Ã Çò¼Ú ñ¼Ö»-Õð¯ó» âÅñð» çÅ é°ÕÃÅé éÅ Õð¯Í ïÅç ð¼Ö¯ òèÆÁÅ ÇÕÃî ç¶ ìÈචÔÆ òèÆÁÅ êËçÅòÅð Çç³ç¶ ÔéÍ

The Charhdi Kala 39

Khoobsurat Boutique éòÄ «Õ¶ ô é

ñ¶âÆ÷ ÃÈà, ÃÅó·ÆÁ», ðËâÆî¶â ÃÈà, ê¼×», ì¼ÇÚÁ» ç¶ Õ¼êó¶, Õ°óåÅ êÜÅîÅ, Ö¹¼ñ·Å Õ¼êóÅ, Õ¯ðÆÁé Õ¿ìñ, ìÅìÅ ÜÆ ç¶ ð¹îÅñ¶, ò¿×»-ÚÈó·ÆÁ», ÜÅׯ çÅ ÃîÅé Áå¶ Ô¯ð ìÔ¹å Õ°Þ õÈìÃÈðå ì¹àÆÕ å¯º ñË ÃÕç¶ Ô¯Í

ÃÈà ÃÅó·ÆÁ» Óå¶ ÃêËôñ öñ

BLUEBERRY PLANTS CHECK OUR QUALITY AND PRICES BEFORE BUYING YOUR BLUEBERRY PLANTS

*USA grown * Best Quality *Certified * True to name

1-800-789-1445 or 604-856-5552

Ph: 206-422-1636 or 253-859-2324 ÁÅêä¶ òêÅð ÓÚ òÅèÅ Õðé ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ ÇÂà Ü×·Å ù ì¹¼Õ ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ TM Delivery Service Ph: 425-533-6405

Jagjit Aujla Cell:604-825-1205

Three Locations to Serve You Main Office 2396-272st. Aldergrove, BC V4W 2R1

7435-264st. Aldergrove, BC

8647 Guide Meridian Road Lynden, WA USA 98264

íð¯Ã¶ï¯×, ÇÂîÅéçÅð, åÜðì¶ÕÅð Áå¶ ê̯ëËôéñ öòÅò» òÅÃå¶ å°ÔÅâÆ #1êÿç

ÃÈà $9.99 寺 ô¹ðÈ

23811-104th Ave SE Suite # 103. Kent, WA 98031

ܶÕð å°Ãƺ USA Çò¼Ú ëÅðî ÖðÆçäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ å» ÁÃƺ å°ÔÅâÆ ÷îÆé ñ¼íä, êñ»Çà³× Õðé, òÆ÷Å ñËä Áå¶ îËé¶Üî˺à Õðé Çò¼Ú êÈðÆ îçç Õð ÃÕç¶ Ô»Í For More Information Call Toll Free

$250 çÆ ðË×Èñð ÖðÆç Óå¶ A Õ¿ìñ î¹øå

FOR AN INSURANCE QUOTE ON YOUR HOME, AUTO, COMMERCIAL AUTO & BUSINESS We are ready to serve the Indian Community

ðÇÜÃàðâ ÁËÜÈÕ¶ôé öÇò¿× êñÅé

RESP ðÇÜÃàðâ ÁËÜÈÕ¶ôé öÇò¿× êñÅé

* Life Insurance ÕÆ å°ÔÅù êåÅ ÔË ÇÕ å°ÔÅⶠì¼Ú¶ ù * Disability Insurance $9200 å¼Õ çÆ ×Ì»à Çîñ ÃÕçÆ ÔË? * Critical Illness Insurance * Long Term Care Insurance * àð¼ÇÕ¿× Õ¿êéÆÁ» ñÂÆ ÖÅà êñËé÷ * Mortgage Insurance * ÇìéÅ îËâÆÕñ òÅñ¶ êñËé òÆ À°êñìè Ôé * Travel Insurance WEALSO DO GROUPINSURANCE * Segregated Funds ÃÅⶠկñ A@,AE å¶ B@ ÃÅñ» ç¶ * Annuities ×ð¿ àÆâ ê¶Â¶ìñ êñËé÷ òÆ Ôé * RRSP * RESP éò¶º ÇÂîÆ×ð»à ñÂÆ êÇÔñ¶ I@ Ççé çÆ * Estate Planning dzô¯ð˺à ÷ðÈðÆ ÔË

Our Business Department offers Insurance Deals for Restaurant , Motel, Hotel, Grocery Store,

Our Transportation Department offers Insurance Deals for Taxi, Limo, Towncar, For-Hire, Para-transit, Tow Truck, Bus, Truck

206-264-6267

206-264-6267

ìËºÕ å¯º î½ð×¶Ü Ç³ô¯ð˺à ÕðòÅÀ°ä 寺 êÇÔñ» Ü» ìËºÕ å¯º dzô¯ð˺à ÕðÅÂÆ Ô¯ò¶ å» ÇÂ¼Õ òÅð ÃÅⶠéÅñ ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ ë¯é Õð¯

ÁÃÄ Øð», ÕÅð», ÕîðôÆÁñ ÁÅ௠Áå¶ ÇìÜéà dzô¯ð˺à Õðç¶ Ô»Í

Toll Free 1-800-617-7435 Toll Free Fax 1-866-626-1755

ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯-ð½ìðà

www.goldleafinsurance.ca info@goldleafinsurance.ca Wonderful Package for New Advisors Gurpal Budwal 604-617-3895

#102-13049-76th Ave. Surrey, BC V3W 2V7

Office# : 206-264-6267 Narinderjit Budwal 778-323-0209

Robert

2118 Eighth Avenue, Seattle, WA 98121


For Buying & Selling Real Estate

Call Rupinder Dulay FORECLOSURE & SHORT SALE SPECIALIST

Guaranteed Lowest Prices

Fixer Homes Vacant Lands Built Custom Home on your choice of land John L. Scott Real Estate Bank Owned Properties Mobile: Preforeclosure/Short Sale Properties

(206) 271-6126 Fax: (253) 656-4199

We Guarantee to get you best interest rate with lowest closing cost dulayhomes@yahoo.com Find Your Dream Home onWeb at: www.dulayhomes.com

22 Good Mark Place, Unit 4 Etobicoke, Ont. Ph: 416-674-6567

ؼà 寺 ؼà ÕÆîå» Áå¶ òèÆÁÅ Õ°ÁÅÇñàÆ òÅÃå¶ íÅàÆÁÅ ÕñÅæ ÔÅÀ±Ã Çò¼Ú ÁÅú Áå¶ òèÆÁŠöòÅò» çÅ ñÅí À°áÅúÍ

SERVICES:

John L. Scott Real Estate Mobile: (206) 271-6126 Fax: (253) 656-4199 dulayhomes@yahoo.com

Bhatia Cloth House Ltd.

#1001, 5075 Falconridge Blvd. NE Calgary, AB T3J 3K9, Canada

(206) 271-6126 RUPINDER DULAY RUPINDER DULAY Residential/Commercial Properties REATOR (MLS,CBA) REALTOR(MLS,CBA)

Ô¹ä å°ÔÅâÆ Ã¶òÅ ñÂÆ Ö¹¼ñ· Ú¹¼ÕÅ ÔË...

* Ladies Salwar Kameez * Lehngas, Sarees * Chooridaar Pajamas * Pajama Suits, * Unstitched Embroided Silk Suites

Lots more new designs in all sizes & artificial Jewellery

Wholesale Prices to the Public

Tel: 403-293-3369/403-280-1315 Fax: 403-293-8701 Email: bhatiaclothhouse@hotmail.com

Á½ðÆ×é Ãà¶à Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ íðÅò» çÅ ÁÅêäÅ àð¼Õ ÃàÅê

Chevron Truck Stop

Cottage Grove, Oregon

BD سචֹ¼ñ·ç¶ Ô» FAST & FRIENDLY SERVICE EASY ENTRANCE & EXIT

I-5 Exit 174

* INSIDE DELI (serves vegetarian food) òËÜÆà¶ðÆÁé í¯Üé ÇîñçÅ ÔËÍ * FREE CHAI, COFFEE, FOUNTAIN DRINK & SHOWERS!!! (With diesel purchase) âÆ÷ñ çÆ ÖðÆç éÅñ î¹ëå ÚÅÔ, Õ½ëÆ, âÇð³Õ Áå¶ ôÅòðÍ * 24 HR LAUNDRY BD سචñ»âðÆÍ * CASH & CREDIT SAME PRICE éÕç Ü» ÕðËÇâà ÇÂ¼Õ ÕÆîå * TCH, T-CHECK, COMCHECK, EFS, FLEET-ONE & ALL MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED * McDONALDS, BURGER KING (& other fast foods) WITHIN WALKING DISTANCE Full Fledge Service Indian Restaurant Lunch Buffet 11:00am -3:00pm

àð¼Õð íðÅò» ñÂÆ ÃêËôñ $7.99 Dinner 4:30 - 9:30

àËñÆë¯é Óå¶ Áâò»Ã ÁÅðâð òÆ Õð ÃÕç¶ Ô¯

For more information call

Ph: 541-942-0105

Fax: 541-942-9668

1250 Gateway Blvd, Cottage Grove, OR, 97424 USA

ck CDN april 27  

punjabi newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you