Page 1

RENEW - REFINANCE YOUR MORTGAGE WITH US AND SAVE BIG!*

*Better Rates than the Banks!! We work for YOU, not the lenders. * Residential * Commercial* Private Mortgages * Mortgage Protection * Life Insurance * Critical Illness * Disability Benefits

SARUP S. CHANDI Accredited Mortgage Professional

Certified Senior Advisor *B. Comm., * C.A.I.B.

CHANDI MORTGAGE INC.

Vol. 13

Issue No. 16 Issue Date: Apr. 21/ 2012

Ph: 604. 590. 6397

Fax: 604. 591. 6397

Open 7 Days a Week

Ph: 604-572-5050

7092-125th. St. Surrey, BC *O.A.C.,E.&O.E.*Eachofficeisindependentlyowned&operated.

Specialize in: * Commercial & Residential * Interior & Exterior * New & Old Houses

Special Discount on Re-Paint éò¶º Ü» ê¹ðÅä¶ Øð» çÆ ê¶ºÇà³× çÅ Õ¿î ÁÃÄ åüñÆìÖô Õðç¶ Ô»

Kulbir Singh Grewal

MORTGAGE

î½ð׶÷ ç¶ Øචԯ¶ ð¶à» çÅ ëÅÇÂçÅ À°áÅú 5 Year Variable Prime - 10%

2.90%

î½ð׶÷ ç¶ òèÆÁÅ ð¶à Áå¶ å¶÷-åðÅð ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂ¼Õ òÅð öòÅ çÅ î½ÕÅ ÷ðÈð ÇçúÍ

Ãðìä ÇÃ³Ø ÇüèÈ 604.763.3541

Sarban2@yahoo.com

MSD

MORTGAGE CORPORATION INC.

HASHMI & COMPANY

Barristers, Solicitors & Notary Public

Unit 3-14730-66th Ave., Surrey, BC V3S 1Z9

Ph: 604-592-2855

ÕÅð», àð¼Õ», àð¶ñð» Áå¶ òËé» ç¶ éò¶º Áå¶ ê¹ðÅä¶ àÅÇÂð» çÆ ìÔ¹å ò¼âÆ ÇÃñËÕôé Áå¶ Ôð ÃÅÂÆ÷ ç¶ àÅÇÂð À°êñìè ÔéÍ ìÔ¹å ÃÅð¶ ìð»â ç¶ àÅÇÂð ÃÅⶠêÅà ÔéÍ

We sell & repair car, truck, trailer and van tires

Sikander Singh Punia Cell: 604-537-8030 Email: mptireltd@hotmail.com

INVESTMENT & INSURANCE SERVICES q Construction q Home q Auto q Business * Life Insurance/ Critical Illness Insurance * Accident, Sickness & Disability Home Insurance * Mortgage Protection Insurance Discount upto 65% * R.R.S.P. & R.E.S.P.

Makhan Singh Punia Cell: 604-716-8030 24 Hour Service Open Mon to Sat

*ISUZU *GMC *VOLKSWAGEN Commercial Trucks *Sales *Wholesale *Leasing ÇÕö òÆ Õ³êéÆ Ü» îÅâñ ç¶ A àé 寺 E àé å¼Õ ç¶ éò¶º Ü» ê¹ðÅä¶ àð¼Õ ñËä ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ Ã³êðÕ Õð¯: JASWINDER S. GILL Dryvan, Reefer, Reactor or Flatdeck

Ph:(604) 534-7431 Cell: 506-2599 Toll Free: 1-800-811-1838 19545 No. 10 Hwy, Surrey, BC Open 7 days a week

dzô¯ð˺à Çܼ毺 îð÷Æ ÕðÅú, êð ÇÂ¼Õ òÅð ÃÅⶠéÅñ ð¶à ÚËµÕ ÷ðÈð Õð¯Í

Raghvir S. Hehar Independent Broker Ph: 604-760-4715

ðØòÆð ÇÃ³Ø Ô¶Ôð

Amrit Deol Mortgage Advisor

*Builder Specialist *Self Employed *New Immigrants *First Time Home Buyer *Pre Approvals òèÆÁÅ ð¶à Óå¶ Øð Ü» Õ³Ãàð¼Õôé î½ð×¶Ü ñËä ñÂÆ Ü» Çëð î½ð×¶Ü àð»Ãëð Ü» ðÆÇéÀ± ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ

Email: raghvirhehar@gmail.com

• ICBC Claims • Wills & Estates • Real Estate Hashmi • Other Injury Claims SolemanB.Sc. LL.B. ÁÃÄ ê³ÜÅìÆ, ÇÔ³çÆ, À¹ðçÈ å¶ Á³×ð¶÷Æ ì¯ñç¶ Ô»Í

Ph: 604-589-2900 10491-135A Street, Surrey, BC V3T 4C9 Fax: 604-589-2901 ABH ÃàðÆà å¶ GF ¶ ÁËò¶ÇéÀ± ëðÈàÆÕËéÅ òÅñ¶ êñÅ÷¶ Çò¼Ú Ö¹¼ñ· Ç×ÁÅ

Top Quality Mea Meatt Shop

* å¿çÈðÆ å¶ ìÅðì¶ÇÕÀ± ÇÚÕé * ñ˵×÷ å¶ æÅÂÆ÷ * å¿çÈðÆ å¶ ìÅðì¶ÇÕÀ± Çò¿×÷ * ×ðÆÕ ñËîé ÇÚÕé * Çëô îÃÅñÅ * ñ˺ì Ãà¶Õ * Çå¼åð, ìà¶ð¶, î¹ð׶, ì¼Õð¶ Áå¶ ÕÂÆ Ô¯ð åð·» ç¶ ÁÚÅð Ôð ×ÅÔÕ ù A 꽺â Çò¿×÷ ëðÆ

ÁÇîzå Ççúñ éÅñ óêðÕ Õð¯

ÃêËôñ éòÅìÆ ÇÚÕé ëËà ëðÆ àðÅÂÆ Õð¯

For Best Mortgage Advise Call the Expert

ÇÂæ¶ âÆ. òÆ. âÆ÷. Áå¶ ÃÆ. âÆ÷ ÇîñçÆÁ» ÔéÍ

604.808.0607

Call: Gurinder

604-593-5534

#107, 12788-76AAve., Surrey, BC


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 02

BMW X5 xDrive35i

bmw.ca

BMW Langley 6025 Collection Drive, Langley (604) 533-0269 www.bmwlangley.com

Brian Jessel BMW 2311 Boundary Road, Vancouver (604) 222-7788 www.brianjesselbmw.com

Park Shore Motors Northshore Auto Mall, North Vancouver (604) 985-9344 www.parkshorebmw.com

The BMW Store 5th & Burrard, Vancouver (604) 736-7381 www.thebmwstore.ca

The Ultimate Driving Experience.®

Auto West BMW 10780 Cambie Road, Richmond (604) 273-2217 www.autowestbmw.com


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 03

Õ°óÆÁ» îÅð Õ¶ î°â § ¶ ܧîçÆÁ» Ôé ǧ⯠ÕËéâ ¶ ÆÁé îÅò» à¯ð¿à¯ - ÇÂµÕ éò¶º ÁÇèÁËé ÇòµÚ ÇÂÔ

ÜçÇÕ çµÖäÆ Õ¯ðÆÁÅÂÆ î±ñ çÆÁź Á½ðåź

ÁÇèÁËé ÇòµÚ ÕÂÆ ÃòÅñ À°áŶ ׶¢ À°Ã Ã

î°§ÇâÁź 鱧 ÃîÅÜ ÇòµÚ ÔÅÃñ æź ÕÅðé ÔÆ ÕÆåÅ

ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ÕËé¶âÅ ÇòµÚ ðÇÔä

çÆ ç±ÜÆ Á½ñÅç Õ°óÆÁź ç¶ î°ÕÅìñ¶ A.B Áé°êÅå

çêÅçÕÆ ÇòµÚ ÇñÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ Â¶ôÆÁÅ ç¶

ÜźçÅ ÔË¢

òÅñÆÁź íÅðåÆ î±ñ å¶ çµÖäÆ Õ¯ðÆÁÅÂÆ î±ñ

éÅñ î°§ÇâÁź ç¶ ð±ê ÇòµÚ òµè ÃÆ¢ çµÖäÆ

òµÖ òµÖ ç¶ôź, ÇÜé·Åº ÇòµÚ íÅðå å¶ ÚÆé òÆ

ð¶Á é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ À°Ô ÇÂà åð·Åº çŠܯ

çÆÁź Á½ðåź Õ¯ñ ç±ÜÆ Ã§åÅé òܯº Ç÷ÁÅçÅ

Õ¯ðÆÁÅÂÆ Á½ðåź çÆ Ü¶ ×µñ ÕÆåÆ ÜÅò¶ åź À°é·Åº

ôÅîñ Ôé, 寺 ÁÅÀ°ä òÅñ¶ ÇÂîÆ×z˺àà ÇòµÚ

Õ°µÞ òÆ òÅêð ÇðÔÅ ÔË, À°Ã çŠⱧØÅÂÆ éÅñ

ÕðÕ¶ ìµÚ¶ ⶠÔÆ Ôé¢ ÇÂà éÅñ ÇÂÔ òÆ Ö°ñÅÃÅ

çÆ ç±ÜÆ Ã§åÅé 寺 ìÅÁç ÇÂÔ Áé°êÅå î°ó

Õ§ÇéÁÅ íð±ä ÔµÇåÁÅ çÅ ð°ÞÅé ÁÅî ÔÆ êÅÇÂÁÅ

ÁÇèÁËé Õðé ñÂÆ òµÖ-òµÖ õÇíÁÅÚÅðź éÅñ

Ô¯ÇÂÁÅ ÔË ÇÕ êÇÔñ¶ ìµÚ¶ òܯº Á½ðåź Üź À°é·Åº

éÅðîñ çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÜçÇÕ íÅðåÆ î±ñ

ÜźçÅ ÔË å¶ ÁÇÜÔÅ À°é·Åº õÇíÁÅÚÅðź ÇòµÚ

Ãì§èå ×ð°µêź çÅ ÁÇèÁËé ÕðéÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôé¢

ç¶ êÇðòÅð òÅñ¶ Õ°óÆÁź 鱧 ÃòÆÕÅð Õð ñ˺ç¶

çÆÁź Á½ðåź çÆ åÆÜÆ Ã§åÅé ò¶ñ¶ ÇÂÔ Áé°êÅå

Ôé êð ç±ÜÅ ìµÚÅ À°é·Åº 鱧 Ôð ÔÅñ î°§âÅ ÔÆ

A.CF å¶ À°Ã 寺 òÆ î×ðñÆ Á½ñÅç î½Õ¶ A.BE

ÚÅÔÆçÅ Ô°§çÅ ÔË, ÇÂà ñÂÆ òÅðÆ òÅðÆ À°ç¯º åµÕ

À°µå¶ ÜÅ êÔ°§ÇÚÁÅ¢

×ðíêÅå çÅ ÃÔÅðÅ ÇñÁÅ ÜźçÅ ÔË, Ü篺 åµÕ îð÷Æ î°åÅìÕ î°§âÅ éÔƺ Ô¯ ÜźçÅ¢

à¯ðÅºà¯ ç¶ Ã¶ºà îÅÂÆÕñ ÔÃêåÅñ ç¶ âÅÕàð

GILL DRAFTING LTD. Your Satisfaction Is Our Motto

ܯÇÂñ ð¶Á çÆ Á×òÅÂÆ ÇòµÚ ÕÆå¶ ×¶ ÇÂÃ

ÕËé¶âÆÁé îËâÆÕñ ÁËïÃƶôé Üðéñ

ÁÇèÁËé ÇòµÚ ÇÂÔ ÁÅÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÃÅâÆÁź

ÇòµÚ êzÕÅÇôå ԯ¶ ÇÂà ÁÇèÁËé ÇòµÚ úéàÅðÆú

ñµíåź é¶ ÇÂà èÅðéŠ鱧 Üéî ÇçµåÅ ÔË ÇÕ íÅðå

ÇòµÚ ÃÅñ B@@B å¶ B@@G çðÇîÁÅé ԯ¶ ÃÅð¶

éÅñ Ãì§èå ܯó¶ ÕËé¶âÅ ç¶ Ü¯ÇóÁź éÅñ¯º ×ðí

×Ëð ìÔ°êµÖÆ Üéîź çÅ ÇðÕÅðâ ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ,

ÇòµÚ ÔÆ ìµÚ¶ çÅ Çñ§× êåÅ ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ òè¶ð¶

ܯ ÇÕ Õ°µñ ÇîñÅ Õ¶ GFF,FHH ì䶢 ÇÂÔ êÅÇÂÁÅ

ÇåÁÅð ðÇÔ§ç¶ Ôé å¶ Ü¶ êÇÔñ¶ 寺 ìÅÁç ç±ÜÅ

Ç×ÁÅ ÇÕ ç¶ÃÆ ÇêÛ¯Õó òÅñÆÁź Á½ðåź çÆ

Üź åÆÜÅ ìµÚÅ òÆ Õ°óÆ Ô¯ò¶ åź À°Ã 鱧 õåî

êÇÔñÆ Ã§åÅé ç¶ ð±ê ÇòµÚ î°§ÇâÁź çÆ Á½Ãå

ÕðòÅ ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË¢

Specializing in:

Experience in:

Õ°óÆÁź ç¶ î°ÕÅìñ¶ A.@E 寺 ÇÂµÕ ÔÆ ÃÆ¢ òµÖ

ð¶Á é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÇÂà ׵ñ çÆ Õ¯ÂÆ á¯Ã

òµÖ æÅòź éÅñ Ãì§èå Á½ðåź ÇòµÚ ÇÂÔ Á½Ãå

òÜ·Å éÔƺ ÇîñÆ ÇÕ çµÖäÆ Õ¯ðÆÁÅÂÆ îźòź ç¶

ÁÅî ÔÆ êÅÂÆ ×ÂÆ¢ íÅðåÆ å¶ çµÖäÆ Õ¯ðÆÁÅÂÆ

ç±Ü¶ ìµÚ¶ Ô¯ä 寺 ìÅÁç ìµÇÚÁź çÅ Áé°êÅå

î±ñ çÆÁź îÅòź çÆ ç±ÜÆ Á½ñÅç Ãì§èÆ Á§ÕÇóÁź

êÇÔñź òÅº× ÔÆ ÇÕò¶º Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢ ÜéòðÆ ÇòµÚ

ÇòµÚ òµâÅ ëðÕ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ íÅðåÆ î±ñ

ÇÂö Üðéñ ÇòµÚ ÇÂà Çòô¶ 鱧 òÆ À°áÅÇÂÁÅ

çÆÁź îÅòź çÆ ç±ÜÆ Á½ñÅç Õ°óÆÁź ç¶ î°ÕÅìñ¶

Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ îÅÇêÁź 鱧 C@ ÔëÇåÁź ç¶ ×ðíÕÅñ

ⶠêÅÂÆ ×ÂÆ å¶ ÇÂé·Åº çÅ Áé°êÅå A.AA çðÜ

åµÕ ìµÇÚÁź ç¶ Çñ§× ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ éÔƺ ç¶äÆ

Call: Jatinderpal Singh Gill

ÕÆåÅ Ç×ÁÅ

ÚÅÔÆçÆ å¶ ÇÂà ÇòòÅç×zÃå Çòô¶ À°µå¶ òÆ ÇÂÃ

C Tech/Bachelor in Engineering/Senior Designer

JJB Insurance ÁÃÄ ÁÅà¯êñÅé, Øð», ÇìÜéÃ, àðËòñ, ëñÆà, ê̯ð¶à, ÕÅðׯ, ì»â÷, ñÅÇÂìËÇñàÆ Áå¶ îËâÆÕñ dzô¯ð˺à Õðç¶ Ô»Í * Autoplan * Fleet * Bonds * Home * Prorate * Liability * Business * Cargo * Medical * Travel

• Design Controlled Subdivision • Custom Made & Stock Plans

Ph: 604.599.6886 #211-12877-76 Ave. Surrey, BC V3W 1E6 (On Top of Gateway Pizza) Email: info@gilldrafting.com

www.gilldrafting.com

PARIHAR & ASSOCIATES Certified General Accountant

Gurminder Singh Parihar, C.G.A. parihar@cga-online.org

ªÈ⁄Á◊¢Œ⁄ Á‚¢Ω “Á⁄„Ê⁄

Ph: 604-507-6866 Fax: 604-507-6860 Unit 1, 13791-72nd Ave, Surrey, BC V3W 9Y9

• Architectural Structural • Residential & Commercial Drafting • Computer Aided Design

* Accounting Services * Auditing & Tax Planning * Business & Personal Income Tax * Business Consultation * Computer Consulting * Estate Tax * Taxation Audits. ¡∑⁄ ÃÏ‚c ¶“ÀÓ Á◊„áà áÊ‹ ∑◊Ê∞ «Ê‹⁄ù ŒË ’˜øà ≈Ò∑‚ $øÙb ∑⁄flÊ©ÀÊ øÊ„È¢Œ „Ù ¡ù ÃÏ„Ê«Ë ∑¢“áË ≈Ò∑‚ ◊Á„∑◊ flÊÁ‹•ù fl‹Ûb ¶Á«≈ „È¢ŒË „Ò Ãù •˜¡ „Ë áÓ∑ ‚‹Ê„ •Ã ß◊ÊáŒÊ⁄ÊáÊ ‚⁄Áfl‚ ‹® ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù:

Tel:604-543-6474 Fax:604-543-6484 # 216-8120-128th St., Surrey, BC

Email: jjbinsurance@shaw.ca

äçÅؼÔËàå»Ã¹äÃÅⶠçÅ ÔËCEå»ÃÅñÅ ÃÅⶠåÜðì¶ÕÅð îÅÔð» Õ¯ñ ÁÅúÍ éòÄ Çâ÷Æàñ Áå¶ ì¬à¹æ¼ åÕéÆÕ ÕÆîå 寺 ô¹ðÈ

950

ؼà-ؼà ÕÆîå» çÆ ×ð¿àÆ

* DE Ççé» å¼Õ àðÅÇÂñ Ãî» * ÃÅðÆ À°îð ñÂÆ ÃÅë å¶ ÚËμÕÁê î¹ëå * ÇÂ¼Õ ÃÅñ çÆ ÃêñÅÂÆ ñÂÆ î¹ëå ìËàðÆÁ» * îËùëËÕÚðð çÆÁ» ÃÅðÆÁ» òð¿àÆ÷

êÌåÆ îôÆé

ÃÅù ê¹¼Û¯ ÇÕ Õ¿é» òÅñÆÁ» îôÆé» çÆÁ» ÕÆîå» ù ÇÕò¶º ìÆà Õðç¶ Ô»Í

* Ô¯î ÇòÜà (Øð ÁÅ Õ¶ Õ¿é àËÃà Õðç¶ Ô»)

ÃÅⶠCG ÃÅñ» ç¶ åÜðì¶ çÅ ñÅí À°áÅú! ÃðÆ «Õ¶ôé Óå¶ å°ÃÄ ê³ÜÅìÆ, ÇÔ³çÆ, À°ðçÈ Áå¶ Á³×ð¶÷Æ Çò¼Ú ×¼ñ Õð ÃÕç¶ Ô¯Í


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 04

îÇñÕ òñ¯º FC ñ¼Ö âÅñð ÕÅùéÆ ëÆà Ãì¿èÆ ÁçÅñå ÓÚ ÚÅðÅܯÂÆ òËéÕ±òð (ê̯. ×¹ðÇò¿çð ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ)

âÅñð òÅêà ñËä Ãì¿èÆ ÕÅùéÆ ÚÅðÅܯÂÆ ÕÆåÆ

BI ëðòðÆ ù ÁçÅñå òñ¯º À°Ã ç¶ î¹ò¼Õñ 寺

- ÇìÌÇàô Õ¯¦ìÆÁÅ çÆ ÁêÆñ Õ¯ðà ÓÚ òËéÕ±òð

×ÂÆÍ ÁçÅñå ÓÚ ê¶ô ԯ¶ îÇñÕ ç¶ òÕÆñ ìðÈÃ

ïËñ¯àÅÀ±é ÁÅÇëà òÅñÆ ÇÂîÅðå ò¶Ú

ðÔÆ ÔËÍ ÜÈé AIHE ÓÚ Ô¯Â¶ ÕÇéôÕ

ç¶ òÃéÆÕ Çðê¹çîé ÇÃ³Ø îÇñÕ òñ¯º FC ñ¼Ö

îÕñ¯â é¶ Çå¿é î˺ìðÆ êËéñ ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ìÆåÆ

Õ¶ î¹óòÅÂÆ ×ÂÆ ÕÅùéÆ ëÆà çÆ ðÕî

Õ»â ÓÚ CCA î¹ÃÅÇëð» ç¶ îÅð¶ ÜÅä

Ãì¿èÆ, ÕÂÆ ×ñåÆÁ» ÃÅÔîä¶

Ãì¿èÆ òËéÕ±òð ç¶ Çðê¹çîé ÇóØ

ÁÅÂÆÁ» Ôé, ÇÜé·» ÓÚ Õ¯ðà çÆ å½ÔÆé

îÇñÕ å¶ ÕËî¬êÃ ç¶ ÁÜÅÇÂì

Õðé å¶ ÃðÕÅð éÅñ è¯ÖÅèóÆ Õðé

ÇÃ³Ø ìÅ×óÆ ù ÕÂÆ òÇð·Á» çÆ

ÁÅÇç ç¶ ì¶ì¹ÇéÁÅç ç¯ô ÔéÍ ÇÂÃ

ÕÅùéÆ ñóÅÂÆ î×𯺠ÁçÅñå é¶

ç½ðÅé ÃðÕÅð ¶Áð dzâÆÁÅ î¹Õ¼çî¶

ìðÆ Õð Çç¼åÅ ÃÆ å¶ ÇÂà î³åò îÇñÕ ñÂÆ Ô¯Â¶ ÃðÕÅð ç¶ ÖðÚ¶ ù î¹óòŶ

ç½ðÅé Çðê¹çîé ÇÃ³Ø îÇñÕ ù Çç¼åÆ ÕÅùéÆ ÃÔÅÇÂåÅ ç¶ ÖðÚ ù, ÇòÁÅÜ Ãä¶

Licensed, Bonded & Insured

î¹óòÅÀ°ä çÆ ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ ù ÜÅÇÂ÷ áÇÔðÅ

ÜÅä ç¶ Ü¼Ü òñ¯º Ô¹Õî ԯ¶ ÃéÍ

×¹ðÈ Á³×ç ç¶ò ÜÆ çÅ êÌÕÅô ÇçÔÅóÅ Ò×¹ðî¹ÖÆÓ Ççòà òܯº îéÅÇÂÁÅ

Unit 403-8148-128th Street (Payal Business Centre)

ÁËìàÃë¯ðâ (ê̯. ×¹ðÇò¿çð ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ) - ×¹ðî¹ÖÆ ÇñêÆ ù êÌë¹¼ñå Õðé Áå¶ ê³ÜÅìÆ î» ì¯ñÆ ðÅÔƺ ÷¹ìÅé çÆ îÔ¼ååÅ À°ÜÅ×ð Õðé òܯº, ÃÌÆ ×¹ðÈ Á³×ç ç¶ò ÜÆ ç¶ êÌÕÅô ÇçÔÅó¶ ù Ò×¹ðî¹ÖÆ

Ph: 604-599-6799

ÇçòÃÓ òܯº îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà Ãì¿è ÓÚ ÇêÌ¿ÃÆêñ ×¹ðç¶ò ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ×¹ðî¹ÖÆ ÇñêÆ ÇçÔÅóÅ ÃÅù ÇÂà ׼ñ çÅ ÁÇÔÃÅà ÇçòÅÀ°ºçÅ ÔË ÇÕ ê³ÜÅìÆ, ç¹éÆÁ» ç¶ ÇÕö òÆ Õ¯é¶ ÓÚ Ô¯ä, À°Ô

Fax: 604-599-6795

ÁÅêäÆ ÇñêÆ å¶ ì¯ñÆ å¯º êð·¶ éÔƺ Ô¯ ÃÕç¶Í é½ÜòÅé ì¹ñÅð¶ ×¹¹Çì³çð ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Á¼Ü Ôð¶Õ ê³ÜÅìÆ ù, ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì 寺 öè ñË Õ¶ ×¹ðî¹ÖÆ ÇñêÆ ç¶ ÇòÕÅà ÓÚ ÇÔ¼ÃÅ êÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ îÅÃàð

www.securitynet.ca

êÇò¼åð ÇÃ³Ø é¶ ×¹ðî¹ÖÆ ÇçÔÅó¶ ñÂÆ ìÆå¶ ò𷶠寺 ÁÅð¿í ԯ¶ À°êðÅÇñÁ» ù Çéð¿åð ÜÅðÆ ð¼Öä Áå¶

Residential & Commercial

ç¶ô-Çòç¶ô Á³çð, ÇüÖÆ êÛÅä å¶ ê³ÜÅìÆ ÷¹ìÅé ù À°åôÅÇÔå Õðé ñÂÆ, ÇêÌ¿. ×¹ðç¶ò ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ òñ¯º ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ À°êðÅÇñÁ» ñÂÆ è¿éòÅç ÕÆåÅÍ

Sales, Installations & Services: * Central vacuum systems & accessories * CCTV cameras, DVR’s * Video intercoms * Home theatre systems * Inwall/Inceiling speakers * HDMI cables & connectors * Special order cables * Security alarm systems * 24 Hr. security alarm monitoring * Access Control Systems

ÁÅêä¶ Øð» Çò¼Ú òËÇÕÀ±î, Ô¯î æƶàð , ÁñÅðî ÇÃÃàî ñ×ÅÀ°ä òÅÃå¶ Ü» ð¼ëdzé òÅÇÂÇð³× òÅÃå¶ Á¼Ü ÔÆ Ã¿êðÕ Õð¯Í

¶-ÕñÅñÅ àð»Ãê¯ðà Çñî. Address: 12633-67B Ave. SURREY, BC V3W 1G2

* 42 cents/mile to Team or $25.78/hour * $50 for Picks/Drops * $50 Load Waiting Pay

ÃÅâÆ Õ¿êéÆ ù àð¼Õ âðÅÇÂòð» Áå¶ úéð Áêð¶àð» çÆ åð¹¿å ÷ðÈðå ÔË

* Medical, Cell Phone, Paid Benefits * BC to all 48 States * We hire Owner Operators/ Drivers for Reefer & Dryvan For more Information Call

Jarnail Singh Sidhu or Sukhwinder Singh Sidhu Email:jsidhu61@gmail.com

Tel:604-507-0123 Fax 604-598-0234


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 05

ê±éî Çñµà ç¶ Õåñ ç¶ Ãì§è ÇòµÚ ééÅä å¶ ÃÔ°ðÅ Ç×zëåÅð àð»à¯ - ÃÅñ B@@I 寺 ñÅêåÅ ìð˺êàé

ÃÔ°ð¶ 鱧 òÆ Õåñ ÇòµÚ èÆ çÅ ÃÅæ ç¶ä ñÂÆ ÁçÅñå Çò¼Ú ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ê¶ô

ê°Çñà çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°Ã ç¶ ×ÅÇÂì Ô¯ä 寺

çÆ ê§ÜÅìÆ î±ñ çÆ Á½ðå ê±éî Çñµà ç¶ Õåñ ç¶

Ç×ÁÅ¢ À°Ã 鱧 êÇÔñÆ òÅðÆ ô°µÕðòÅð 鱧 ÁçÅñå

ÔË À°Ô ê±éî çÅ ÔÆ ÔË¢ ê°Çñà Áܶ ÇÂÔ éÔƺ çµÃ

ÇÂµÕ Ççé êÇÔñź D ëðòðÆ, B@@I 鱧 ÔÆ À°Ã 鱧

Ãì§è ÇòµÚ À°Ã çÆ ééÅä å¶ ÃÔ°ð¶ 鱧 Ç×zëåÅð

ÇòµÚ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ê±éî å¶ À°Ã çÅ êåÆ

ÃÕÆ ÇÕ ê±éî çÆ î½å ÇÕò¶º å¶ ÇÕµæ¶ Ô¯ÂÆ¢ êð

îÅð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢

ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ îéçÆê ê±éÆÁŠ鱧

îÇܧ ç ð ÁÅêäÆ ñóÕÆ, îÇܧ ç ð ç¶

ô°µÕðòÅð 鱧 ÃËÇÕ§â Çâ×ðÆ îðâð

îÅÇêÁź å¶ À°Ã çÆ ÇòÁÅÔÆ Ô¯ÂÆ íËä,

ñÂÆ Ç×zëåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢

ÇÜÃ ç¶ ç¯ ìµÚ¶ Ãé, éÅñ ðÇÔ§ç¶ Ãé¢

òÆðòÅð 鱧 ê°ÇñÃ é¶ ÇÂµÕ êz˵Ã

îÇܧçð À°Ã Ã íÅðå ÇòµÚ ÃÆ Ü篺 À°Ã

ÕÅéëð§Ã õç Õ¶ ÇÂà ׵ñ çÅ Ö°ñÅÃÅ

çÆ êåéÆ ñÅêåÅ Ô¯ ×ÂÆ¢ À°Ã é¶ ÁÅêä¶

ÕÆåÅ ÇÕ ê± é î Çñµà çÅ Çê§ Ü ð

×ÅÇÂì Ô¯ä 寺 Õ°Þ Ççé êÇÔñź ÔÆ ÇÂÔ

ÕËñ¶âé, úéàÅðÆú 寺 Çîñ Ç×ÁÅ ÔË¢

çµÇÃÁÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô ç°ìÅðÅ ×ðíòåÆ ÔË¢

ê±éî Çñµà B@@I Çò¼Ú ñÅêåÅ Ô¯ÂÆ

BG ÃÅñź çÆ ê±éî ç¶ ñÅêåÅ Ô¯ä çÆ

ÃÆ å¶ À°Ã Ã òÆ À°Ã çÅ ÇÂà åð·Åº

êÈéî Çñ¼à

Çðê¯ðà E ëðòðÆ, B@@I 鱧 ÇñÖòÅÂÆ

ÁÚÅéÕ ñÅêåÅ Ô¯äÅ í¶å íÇðÁÅ î§ÇéÁÅ Ç×ÁÅ

×ÂÆ¢ À°Ã çÅ ×ÅÇÂì Ô¯äÅ òÆ òÆðòÅð åµÕ í¶å

ÃÆ¢ ê±éî ç¶ ÃÔ°ð¶ Õ°ñò§å Çñµà 鱧 òÆ ÇÂà Õåñ

ÔÆ ìÇäÁÅ ÇðÔÅ¢ ÜźÚÕÅðź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ

ÇòµÚ ÁÅêäÆ èÆ çÅ ÃÅæ ç¶ä òÅñÅ î§ÇéÁÅ

ÕËñ¶âé ç¶ Ü§×ñź ÇòµÚ¯º ÇÜÔóÅ Çê§Üð ÇîÇñÁÅ

-ÃðÆ çÆ åÇÜ¿çð Õ½ð èé¯ÁÅ çÆ Ô¼ÇåÁÅ çÅ îÅîñÅ-

êåÆ é¶ Ã¹êðÆî Õ¯ðà ÓÚ ç¯ô ÕìÈÇñÁÅ, Ã÷Å B@ ܹñÅÂÆ ù òËéÕ±òð (ê̯. ×¹ðÇò¿çð ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ) - ÜéòðÆ B@A@ ù ÃðÆ ÃÇæå AC@ ÃàðÆà å¶ Ç³×Çñô êñ¶Ã Óå¶ ÃÇæå Øð ÓÚ ê³ÜÅìä åÇÜ¿çð Õ½ð èé¯ÁÅ çÆ Ô¼ÇåÁÅ ÕÆå¶ ÜÅä ç¶ Ãì¿è ÓÚ ÇìÌÇàô Õ¯¦ìÆÁÅ çÆ Ã¹êðÆî Õ¯ðà ÓÚ Ã¹äòÅÂÆ ô¹ðÈ Ô¯ÂÆÍ ÁçÅñåÆ ÕÅðòÅÂÆ ç¶ Ãì¿è ÓÚ ÇîñÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð, ÇîÌåÕÅ ç¶ CE ÃÅñÅ êåÆ ÕîñÜÆå èé¯ÁÅ é¶ ÒîËéÃñÅàðÓ ç¶ ç¯ô ÁèÆé

åÇÜ¿çð Õ½ð èé¯ÁÅ

÷¹ñî ÃòÆÕÅð Õð ÇñÁÅ, ܯ ÇÕ çÈÜÅ çðÜÅ Ô¼ÇåÁŠնà 寺 ؼà ׿íÆð ç¯ô ÔéÍ ÁÇÜÔ¶ ç¯ô ÃÅìå Ô¯ ÜÅä Óå¶ ÚÅð ÃÅñ çÆ ÕËç Ô¯ ÃÕçÆ ÔËÍ CB ÃÅñÅ åÇÜ¿çð Õ½ð çÆ Ô¼ÇåÁÅ Ãì¿èÆ ç¯ôÆ ÕîñÜÆå èé¯ÁÅ òñ¯º ç¯ô î³é ñ¶ ÜÅä î×𯺠îÅéï¯× Ü¼Ü é¶ Ã÷Å ñÂÆ B@ ܹñÅÂÆ çÆ åÅðÆÖ Çî¼æÆ ÔËÍ

q Gasoline q Propane q Disposal q Fence & Toilet Rentals q ATM’S

HAPPY DEOL Sales & Marketing Manager, Eastern Canada

ÔËêÆ Ççúñ

Cell: 778-828-4872 Off: 604-533-4423

Email: happy@supersave.ca www.supersave.ca

ÁÃÄ ìÇñÀ±ì¶ðÆ, ÃàðÅÁì¶ðÆ, ðÃì¶ðÆ, ëÅðî» Óå¶ Áå¶ ÇòÁÅÔ ôÅçÆ Ü» Ô¯ð ÃêËôñ êÅðàÆÁ» ñÂÆ ê¯ðà¶ìñ òÅôðÈî ìÔ¹å ÔÆ òÅÇÜì ÕÆîå» Óå¶ î¹Ô¼ÂÆÁÅ ÕðòÅÀ°ºç¶ Ô»Í

PACIFIC WESTERN ROOFING & BUILDING SUPPLY LTD. 10870-120 St. (Scott Rd.) Surrey Why pay $1000’s for Recycled Tile or Rubber Roofs When You Can Buy Real Roofing Material for Less Money?

BUY DIRECT Want to Save $$$ Wholesale & Retail Chain Link & Cedar Fencing Available Roof Aquaguard UDLX Only $100 per roll

Roofing Products Made for North West Climate *Ashphalt Shingles * Metal Roofing *Concrete Tile * 3/8”Fir Plywood (S10/sheet) * Light Weight Clay Roofing Tiles * Real Slate Tiles * Flat Roofing Material * Copper Roofing * Safety Equipment Tools

Roof Tile Paint! Make your old tile roof look new by painting it rather replacing it at a high cost

Available in Charcoal Black, Terra Cotta, Mission Red

Skylight Special

00

2’x4’ Skylight $129.

Lifetime 50 Year AF Shingles

Special Prices on other sizes available

$15.

00

/bundle

Call:604-581-5863 Toll Free 1-866-918-ROOF www.roofingproducts.ca

www.pacificwesternroof.com

Open 7 days a Week Ticketed Roofer Referrals for Steep & Flat Roofs

Keep the Birds Off your Roof Ultra-Flex Bird Spikes now Available

“Your one-stop Roof Shop|| Same Day Delivery! (Anywhere)


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

ÃîÇñ§×Æ ÔîÅÇÂåÆ é±§ ìÅð ç¶ ìÅÔð Õ°µà-Õ°µà Õ¶ îÅð ÇçµåÅ ÔËñÆëËÕÃ- ÃîÇñ§×ÆÁź ç¶ ÁÇèÕÅðź ñÂÆ

ØÅà À°åÅð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ê°Çñà 鱧 òÆ î½Õ¶ À°µå¶

ñóé òÅñ¶ ÇÂµÕ îôÔ±ð ÕÅðÕ°§é 鱧 ïîòÅð ðÅå

õÇçÁÅ Ç×ÁÅ êð úé¶ ÇÚð 鱧 îôÕ±Õ ÕÅð¶ 鱧

ÔËñÆëËÕà ÇòµÚ ÇÂµÕ ×¶Á ìÅð ÇòµÚ¯º ìÅÔð ÁÅÀ°ºç¶

Á§ÜÅî ç¶ Õ¶ À°æ¯º ÜÅ Ú°µÇÕÁÅ ÃÆ¢ îôÕ±Õ çÆ

Ã Õ°µà Õ°µà Õ¶ îÅð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÜà ÇòÁÕåÆ

êÛÅä CB ÃÅñź ç¶ Áźçð¶ é¯ÇÂñ âËéÆ òܯº Ô¯ÂÆ

éÅñ ð¶î§â àÅò¶ñ î˵é÷ ìÅð ÇòµÚ¯º ìÅÔð ÁÅÇÂÁÅ

ÔË¢ ê°Çñà çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°Ô êÇÔñź ÔÆ îôÕ±Õ

À°Ã çÆ ìÇÔà ÇÂµÕ Ô¯ð ÇòÁÕåÆ éÅñ Ô¯ ×ÂÆ

çÆ íÅñ Õð ðÔ¶ Ãé ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ô ÇÂµÕ Ø§à¶ çÆ

ÇÜÔóÅ À°é·Åº À°µå¶ íµçÆÁź àÆÕÅ ÇàµêäÆÁź Õð

Û°µàÆ ñË Õ¶ ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ å¶ î°ó ÂÆÃà Õ¯Ãà ë¯ð˺ÇÃÕ

ÇðÔÅ ÃÆ¢ ÇÂà ìÇÔà 鱧 ð°ÕòÅÀ°ä ñÂÆ ð¶î§â

Ã˺àð éÔƺ ÃÆ êÔ°§ÇÚÁÅ¢ ÕźÃà¶ìñ ìzÅÇÂé

àÅò¶ñ é¶ çÖñ ÇçµåÅ¢ ÚôîçÆç ×òÅÔź Áé°ÃÅð

êÅñîÆàð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃÅⶠÁÇèÕÅðÆ À°Ã çÆ

À°Ô úêðÅ ÇòÁÕåÆ òÅðÆ òÅðÆ ÇåµÖÆÁź Ú¯íź

íÅñ ñÂÆ ×¶ ԯ¶ Ôé¢ À°é·Åº ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ

յà ÇðÔÅ ÃÆ¢ êð ìÅÁç ÇòµÚ é½ìå Ôµæ¯êÅÂÆ

î§çíÅ×Æ ×µñ ÇÂÔ ðÔÆ ÇÕ Ôîñ¶ 寺 êÇÔñź ÁÃƺ

À°µå¶ ÁÅ ×ÂÆ å¶ àÅò¶ñ 鱧 Õ°µà Õ°µà Õ¶ î½å ç¶

ÇÂÔ êåÅ éÔƺ ñÅ ÃÕ¶ ÇÕ À°Ô ÇÕµæ¶ ÔË¢

ALPHA MORTGAGE

A

M

H

C House Corporation

• Commercial • Residential • Private Mortgage • Business Loans

* Ôð åð·» çÆ Û¯àÆ Ü» ò¼âÆ ÕîðôÆÁñ î½ð×¶Ü * ðË÷Æâ˺ôÆÁñ î½ð×¶Ü Large Pool of Private Funds * ñÅÂÆé ÁÅë ÕðËÇâà Available * êÌÅÂÆò¶à î½ð׶Ü

Akal Guardian 06

C@@ ÇÕñ¯îÆàð êÌåÆ Ø³à¶ çÆ ÃêÆâ Óå¶ î¯àðÃÅÂÆÕñ ÚñÅÀ°ä òÅñ¶ çÆ ê¹Çñà ù íÅñ òËéÕ±òð - ÇòÕà¯ðÆÁÅ ç¶ ìÅÔð ǵÕ

ÇÂµÕ Ôëå¶ êÇÔñź ÇÂÔ òÆâÆú ï± ÇàÀ±ì À°µå¶

îôð±ë ðÇÔä òÅñ¶ ÔÅÂÆò¶Á À°µå¶ Ե篺 òµè ðëåÅð

ê¯Ãà ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ å¶ ÇÂà 鱧 ܯÂÆ ìñ¯Á ç¶

À°µå¶ î¯àðÃÅÂÆÕñ ÚñÅÀ°ä å¶ ÁÅêä¶ ÇÂÃ

ÁÕÅÀ±ºà 寺 ê¯Ãà ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÇÂà òÆâÆú

îÅÁðÕ¶ çÆ òÆâÆú ÇðÕÅðÇâ§× Õðé òÅñ¶ ôÖÃ

é¶ ÃÆéÆÁð àðËÇëÕ ÁÇèÕÅðÆÁź 鱧 òÆ ÔËðÅéÆ

çÆ íÅñ òËéÕ±òð ê°Çñà å¶÷Æ éÅñ Õð ðÔÆ ÔË¢

ÇòµÚ êÅ ÇçµåÅ ÔË¢

òÆâÆú ÇòµÚ âðÅÂÆòð 鱧 ÔÅÂÆò¶Á À°µå¶ ÜÅ

ÜźÚÕÅðź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Ö°ôÇÕÃîåÆ

ðÔÆÁź ×µâÆÁź ç¶ ÇòµÚ¯º ǵèð À°µèð çÆ

òÅñÆ ×µñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÂà ÃÅðÆ Ãà§àìÅ÷Æ ÇòµÚ

î¯àðÃÅÂÆÕñ ÕµãÇçÁź ÇòÖÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÕÂÆ

Õ¯ÂÆ ÜÅéÆ é°ÕÃÅé éÔƺ Ô¯ÇÂÁÅ¢ ÃÅÇéÚ ê°ÇñÃ

òÅðÆ åź î¯àðÃÅÂÆÕñ Ô¯ðéź òÅÔéź ç¶ éÅñ

é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ À°Ô éÆñ¶ ð§× ç¶ ïÅîÅÔÅ çÆ ÃòÅðÆ

ÖÇÔ§çÅ å¶ çðÇîÁÅéÆ ñÅÂÆé ç¶ ÁËé é¶Çóúº

Õðé òÅñ¶ 鱧 íÅñ ðÔ¶ Ôé å¶ À°Ã ÇÖñÅë ÕÂÆ

ñ§ Ø çÅ òÆ é÷ðƺ êË º çÅ ÔË ¢ ÇÂµÕ æź À° µ å¶

îÅîñ¶ çðÜ ÕÆå¶ ÜÅä׶ ¢ ÇÂà îÅîñ¶ çÆ

î¯àðÃÅÂÆÕñ ç¶ ÃêÆâ¯îÆàð À°µå¶ ðëåÅð C@@

ÜÅäÕÅðÆ ðµÖä òÅñ¶ 鱧 ê°Çñà 鱧 çêðÕ Õðé

ÇÕñ¯îÆàð êzåÆ Ø§àÅ çðÜ Ô¯ÂÆ ÇçÖÅÂÆ ×ÂÆ ÔË¢

ñÂÆ ÁÅÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

ëËâðñ ÃðÕÅð òÅåÅòðä 鱧 ìÚÅÀ°ä ñÂÆ Ã¯èź ÇñÁÅò¶×Æ Á½àòÅ- ëËâðñ ÃðÕÅð òµñ¯º ÇÂÔ ÁËñÅé

ÜÅò¶×Å¢ ÇÂà éÅñ ÕÂÆ ð¯÷×Åð õåî Õðé òÅñ¶

ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ òÅåÅòðä 鱧 ìÚÅÀ°ä ñÂÆ

ÁÇÔî ÁÅðÇæÕ êz¯ÜËÕàź çÅ î°ñźÕä Õðé ÇòµÚ

òµâÆÁź åìçÆñÆÁź ÇñÁźçÆÁź ÜÅä×ÆÁź¢

ÁÅÀ°ä òÅñÆ ç¶ð 寺 Û°àÕÅðÅ Çîñ¶×Å¢ ÇÂµÕ êz˵Ã

Õ°çðåÆ òÃÆÇñÁź ìÅð¶ î§åðÆ Ü¯ÂÆ úñÆòð òµñ¯º

ðñÆ÷ ÇòµÚ ÁÅêäÆ ÇÂà éòƺ êÔ°§Ú çÅ Ç÷Õð

î§×ñòÅð Ãò¶ð¶ å¶ñ å¶ ×Ëà êÅÂÆêñÅÂÆéź ñÂÆ

ÕðÇçÁź úñÆòð é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ëË â ðñ

Gurinder S. Toor

òð寺 ÇòµÚ ÁÅÀ°ä òÅñÆ Ãîµ×ðÆ çÅ À°åêÅçé

ǧÃêËÕàðź 鱧 êÇÔñÆ òÅðÆ ÇÂà åð·Åº ÃôÕå

Mortgage Consultant

Õðé òÅñÆ Õ§êéÆ ÇòµÚ Ççµå¶ ׶ íÅôä ÇòµÚ

ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å¢ ÕËé¶âÅ ç¶ ÁËéòÅÇÂðî˺à

ÃðÕÅð çÆ ÇÂà éòƺ êÔ°§Ú çÅ Ö°ñÅÃÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢

ÕÇîôéð÷ ÃÕÅà òÅÁé êÇÔñź ÔÆ ÇîÁÅç ê°×Å

ܯÂÆ òµñ¯º ÇÂÔ ÁÅÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÁÇÔî ÁÅðÇæÕ

Ú°µÕÆÁź êÅÂÆêñÅÂÆéź ÇòµÚ¯º Ô¯ä òÅñ¶ ÇðÃÅÁ

êz¯ÜËÕàź ç¶ òÅåÅòðä ç¶ ÇñÔÅÜ éÅñ ÕÆå¶ ÜÅä

å¶ èîÅÇÕÁź òµñ Ã ÇÃð ×½ð éÅ Õðé ÕÅðé

òÅñ¶ î°ñźÕä 鱧 Ô°ä Ô¯ð קíÆðåÅ éÅñ ÇñÁÅ

ëËâðñ ÃðÕÅð çÆ é°ÕåÅÚÆéÆ Õð Ú°µÕ¶ Ôé¢

Cell: 604.417.2700

Suite 202, 12830-80th Ave., Surrey, BC Canada V3W 3A8

T: 604.501.1022 F: 604.501.1021

Lender, broker fee may apply

òðÕð» çÆ ñ¯ó ÁËìàÃë¯ðâ çÆ î³éÆ-êÌî³éÆ âÅÇÂéÅîËμÕ òðÕ ë¯ðà Çñî. Õ¿êéÆ òÅÇñÁ» ù ×ðÆé ÔÅÀ±Ã Áå¶ éðÃðÆ Çò¼Ú Õ¿î Õðé òÅñ¶ A@@ é½ÜòÅé ñóÕ¶ Áå¶ ñóÕÆÁ» çÆ ÃÖå ÷ðÈðå ÔËÍ

r Õ¿î ÖÆð¶ , àîÅàð, ÇîðÚ» å¯óé, ×ð¶Çâ¿× Áå¶ êËÇÕ¿× Õðé çÅ Ô¯ò¶×ÅÍ r åéÖÅÔ $9.88 êÌåÆ Ø³àÅ Áå¶ åÜðì¶ Áé°ÃÅð ò¼è Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ r ì¯éà òÆ Çç¼åÅ ÜÅò¶×ÅÍ r ÁËìàÃë¯ðâ, Õñ¯òðâ¶ñ, ÃðÆ, âËñàŠ寺 ðÅÂÆâ çÅ êÈðÅ êÌì¿è Ô¯ò¶×ÅÍ

ÃÅù Õ°Þ åÜðì¶ÕÅð òËé âðÅÂÆòð» çÆ òÆ ñ¯ó ÔË, ÇÜé·» Õ¯ñ ÕñÅà D çÅ ñÅÇÂÃ˺à ԯäÅ ÷ðÈðÆ ÔËÍ ÃÅù ÇÂ¼Õ ë¯ðÕÇñëà âðÅÂÆòð çÆ òÆ ÷ðÈðå ÔË

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ÃåÇò¿çð ôðîÅ ÜÆ ù ë¯é Õð¯

Tel:(604)825-4500

Guiding you to your new home * ÃàÈâ˺à òÆ÷Å * òðÕ êðÇîà * êÆ. ÁËé. êÆ. * ÃÇÕñâ òðÕð÷ * ÕËé¶âÆÁé ÁËÕÃêÆðÆÁ˺à ÕñÅà * Çò÷àð * Çñò-ÇÂé-Õ¶ÁðÇ×òð (éËéÆ) * ÇÂîÆ×ð¶ôé ÁêÆñ * ëËÇîñÆ Ü» ÃêÅÀ±Ã ÁËêñÆÕ¶ôé * ÇÂéòËÃàð-Çì÷éà ÕñÅà * éò¶º ÇÃàÆ÷éÇôê àËÃà çÆ ÇåÁÅðÆ

ÜÇå³çð ÇÃ³Ø î¼ñ·Æ

A ñ¼Ö âÅñð çÆ ÇÂéòËÃàî˺à éÅñ ÇÕÃÅé ê¼Õ¶ å½ð Óå¶ ÕËé¶âÅ ÁÅ ÃÕç¶ ÔéÍ

ÇÂîÆ×ð¶ôé çÆÁ» Ôð åð·» çÆÁ» öòÅò» ñÂÆ íð¯Ã¶ï¯× éÅî

Jatinder Singh Malhi Certified Canadian Immigration Consultant Member of ICCRC and CMI

Ph: 604-590-8080 110A -12830-80 Ave. Surrey, BC (York Centre, Close to Mahindra Jewellers) ÃÅâÅ ÁËìàÃë¯ðâ çøåð òÆ Ö¹ñ ¼ · Ú¹Õ ¼ Å ÔËÍ Ph: 604-746-0234 32088-Ceder Lane, Abbotsford, BC (àð»Ãòðñâ àðËòñ ç¶ Á³çð) Toll Free: 1-877-598-0444 info@aerocanvisa.com www.aerocanvisa.com


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 07

âÅñð Ãà¯ðź çÅ î°ÕÅìñÅ Õðé ñÂÆ òÅñîÅðà òµñº¯ ÇÂµÕ âÅñð ÕÆîå çÆÁź òÃåź ÇñÁÅÀ°ä çÅ ëËÃñÅ à¯ð¿à¯ - âÅñð Ãà¯ðź 鱧 ÕðÅðÆ àµÕð ç¶ä

ñ±éÆ ç¶ ìðÅìð Õðé çÅ ÇÂðÅçÅ ÔË¢ òÅñîÅðà

òÅèÅ çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ âÅñðÅîÅ òµñ¯º ÇÂÃ

寺 êÇÔñź òÅñîÅðà òÆ ÁÅêä¶ ÕËé¶âÆÁé Ãà¯ð

ñÂÆ òÅñîÅðà òµñ¯º ÇÂµÕ âÅñð ÕÆîå çÆÁź

ç¶ Ã°êðÃ˺àð òÆ ÇÂà éòƺ ÃÕÆî 鱧 ñÅ×± Õðé׶¢

ÃÅñ úéàÅðÆú å¶ òËÃàðé ÕËé¶âÅ ÇòµÚ F@ éò¶º

çÅ êÃÅð ÕðéÅ ÚÅÔ°§çÅ ÔË¢ ÇÂà ÃÅñ òÅñîÅðà

òÃåź ì÷Åð ÇòµÚ À°åÅðé çÅ ëËÃñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ

ÇÂà éÅñ ×ÅÔÕź 鱧 Çâµô àÅòñ 寺 ñË Õ¶ âðÅÂÆ

Ãà¯ð Ö¯ñ·ä çÅ àÆÚÅ ÇîÇæÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂà էêéÆ

ÁÅêä¶ GC Çðà¶ñ Ãà¯ðź 鱧 Ö¯ñ·ä, î°ó ÃæÅÇêå

ÔË¢ àÅð×˵à å¶ ç¶ô ç¶ ÕÂÆ Ô¯ð òµâ¶ ×ð½ÃðÆ Ãà¯ðź

ÕñÆÇé§ × Ã¶ ò Åòź ÇòµÚ ÇðÁÅÇÂå ÇçµåÆ

鱧 òÆ ÁîðÆÕÅ çÆ âÅñð àðÆ Õ§êéÆ òµñ¯º Ççµå¶

Õðé ÁÅÇç À°µå¶ GE@ âÅñð ÖðÚ Õðé çÆ ï¯ÜéÅ

éÅñ î°ÕÅìñÅ Õðé ñÂÆ òÅñîÅðà éòƺ ðäéÆåÆ

ÜÅò¶×Æ¢

ÜÅ ðÔ¶ Ãõå î°ÕÅìñ¶ çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êË ÇðÔÅ

ìäÅ ÇðÔÅ ÔË, ÇÜé·Åº ÇòµÚ¯º ÃÅìÕÅ ÷Ëñð÷ çÆÁź

ÔË¢ Á×ñ¶ ÃÅñ ç¶ ô°ð± ÇòµÚ àÅð×˵à çÆ ÁÅîç

òÆ Õ°Þ æÅòź Ôé¢

ñË Õ¶ ÁÅ ÇðÔÅ ÔË ¢ òÆðòÅð é± § Õ§ ê éÆ ç¶

ìð½âð é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÇÂà åð·Åº ÕÆîåź

ÁË×÷ËÕÇàòÃ é¶ à¯ðź௠ÇòµÚ Çòôñ¶ôÕź å¶

ØàÅÀ°ä éÅñ ÕËé¶âÆÁé ǵկ æź À°µå¶ íÅò

îÆâÆÁÅ éÅñ î°ñÅÕÅå ÕðÕ¶ ÇÂà éòƺ ðäéÆåÆ

ÃÅⶠÃà¯ðź À°µå¶ ÃÃåÆ å¶ òèÆÁÅ ôÅÇê§× Õð

ìÅð¶ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð Ãź޶ ÕÆå¶ ¢ Õ§ ê éÆ ç¶

ÃÕä׶¢ ÇêÛñ¶ Õ°Þ îÔÆÇéÁź ÇòµÚ âÅñðÅîÅ

ÁË×÷ËÕÇàòź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ çÆ ÁÅêäÆ

é¶ òÃåź çÆÁź صà ÕÆîåź ðµÖ Õ¶ ñ¯Õź ç¶

Çòð¯èÆ Õ§êéÆ àÅð×˵à å¶ âÅñðÅîÅ òµñ¯º ÁÅêä¶

Ççñź ÇòµÚ ÁÅêäÆ Ú§ × Æ æź ìäÅÂÆ ÔË ¢

ÕËé¶âÆÁé âÅñð Ãà¯ð ç¶ êÃÅð 寺 ìÅÁç ÔÆ

îźàðÆÁñ ÃÇæå âÅñð Ãà¯ð Ú¶é çÅ ÕÇÔäÅ ÔË

òÅñîÅðà òµñ¯º ÇÂÔ ëËÃñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

ÇÕ Ú½æÆ ÇåîÅÔÆ ÇòµÚ ÇÂÃ ç¶ ð¯÷ÅéÅ ç¶ ×ÅÔÕź

òÅñîÅðà ç¶ ÕËé¶âÆÁé êðË÷Æâ˺à å¶ ÃÆ ÂÆ ú

òµñ¯º ÖðÆçÆÁź ÜÅä òÅñÆÁź ÚÆ÷ź A.BE å¶ B

ôËñÆ ìð½âð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°é·Åº çÆ éòƺ ï¯ÜéÅ

âÅñð çðÇîÁÅé ÇòÕÆÁź¢ ÇÜà éÅñ ÇêÛñ¶

åÇÔå ìÔ°åÆÁź òÃåź çÆÁź ÕÆîåź ØàÅ Õ¶

ÃÅñ éÅñ¯º ÇÂà ÃÅñ ÇòµÕðÆ ÇòµÚ DB ëÆ ÃçÆ

îÇÔ¿çð ÇÃ§Ø ê±ÜÆ çÅ ×zò¶ ÷˺â ÇòÖ¶ ñµ×׶ Å ì°µå ñ§âé (îéêzÆå ÇÃ§Ø ìµèéÆ Õñź)- ç±ÜÆ Ã§ÃÅð Ü§× Çò¼Ú ÇÔµÃÅ ñËä òÅñ¶ ê§ÜÅìÆ êÅÇÂñËà îÇÔ§çð ÇÃ§Ø ê±ÜÆ çÅ ì°µå ×z¶ò÷˺â ôÇÔð ç¶ àÅÀ±é Ã˺àð ÇòÚÕÅð ñµ×¶×Å¢ ÇÂà ñÂÆ Õ½ºÃñ òµñ¯º Ü×·Å ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂà çÆ Ã§íÅñ çÅ ÇܧîÅ òÆ Õ½ºÃñ é¶ ÇñÁÅ ÔË¢ Ãò: ê±ÜÆ Ü¯ ñ§î¶º Ã 寺 ǧ×ñ˺â Çò¼Ú ðÇÔ ÇðÔÅ ÃÆ, é¶ Ç÷§ç×Æ çÅ ÁÅÖðÆ Ãîź ×z¶ò÷˺â ÇòÖ¶ ÇìåÅÇÂÁÅ¢ Ã: îÇÔ§çð ÇÃ§Ø ê±ÜÆ çÆ ÃæÅÂÆ ïÅç ìäÅÀ°ä ñÂÆ AF ÁêzËñ 鱧 ò°âÇòñ ÔÅñ, Çò§âÇîñ ÃàðÆà, ×z¶ò÷˺â ÇòÖ¶ ×ð¶òôËî ç¶ î¶Áð åéîéÜÆå ÇÃ§Ø ã¶ÃÆ òµñ¯º ë§â ð¶Ç÷§× ÃîÅ×î ÕðòÅÇÂÁÅ ÜÅ îÇÔ³çð ÇÃ³Ø êÈÜÆ

ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂà Ãì§èÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ç¶ ԯ¶ î¶Áð ã¶ÃÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ã:

ê±ÜÆ çÅ ì°µå ñµ×äÅ ÃÅⶠñÂÆ îÅä òÅñÆ ×µñ Ô¯ò¶×Æ, ܯ ê§ÜÅìÆÁź òµñ¯º çÃÅð Ü§× Çò¼Ú ÇéíŶ ð¯ñ çÅ ìÅÕÆ íÅÂÆÚÅÇðÁź 鱧 ÇÂµÕ Ú§×Šðé¶ÔÅ ç¶ò¶×Å¢

√≈-“≈ çı⁄á ±∑‚øb¡

ª⁄¢≈Ë‡ÈŒÊ çÊ‚≈ ‚⁄Áfl‚ •Ã ÷⁄Ù‚ÿÙª ‚flÊflù

* * * *

ÁŒ˜Ã „Ù∞ «Ê‹⁄ù ŒË ⁄‚ËŒ ÁŒ¢Œ „ù˚ flœË¶ ⁄≈ù ‹® ‚ÈáÁ„⁄Ë ◊ı∑Ê fl˜« ‡Á„⁄ù $ø ©‚ ÁŒá «Á‹fl⁄Ë “¢¡Ê’, ÁŒ˜‹Ë •Ã „Á⁄¶ÀÊ $ø “Ò‚ ÷¡À ŒÊ “a’¢œ „Ò˚

ø⁄á¡Ëà áÊ‹ ‚¢“⁄∑ ∑⁄Ù: 604-649-4922

JHAT PAT FOREIGN EXCHANGE

TEL: 604-501-2262


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 08

éÅðò¶ ÓÚ Ãî±ÇÔÕ Õåñ¶ÁÅî ç¶ î°ñ÷î òµñ¯º ÁçÅñåÆ ÕÅðòÅÂÆ çÅ Çòð¯è úÃñ¯- ÇÂµæ¶ ÇêÛñÆÁź ×ðîÆÁź ÇòµÚ GG

Ö¯ñ· ÇçµåÆÁź ×ÂÆÁź åź

ïåé Õð ÇðÔÅ ÃÆ¢ ÇÂÃ

Õ°Þ éÅðò¶ÜÆÁéź 鱧 ÖçôÅ ÔË ÇÕ

ÇòÁÕåÆÁź 鱧 î½å ç¶ ØÅà À°åÅðé òÅñ¶

À°Ã é¶ êÇÔñź ÁÅêä¶ ÃµÜ¶

îÅîñ¶ çÆ Ã°äòÅÂÆ ÕðÆì

ìð¶ÂÆÇòÕ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòµÚ¯º ìðÆ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË

ÇÂÃñÅî Çòð¯èÆ éÅðò¶ÜÆÁé ÁÇåòÅçÆ é±§ Ãõå

Ôµæ 鱧 Ççñ Óå¶ ðµÇÖÁÅ Áå¶

A@ Ôëå¶ Úµñ¶×Æ¢ Ü篺

ÇÕÀ°ºÇÕ êðòÅà Ãì§èÆ ÕÅ鱧éź çÅ òµâÆ Ç×äåÆ

ððµÇÖÁÅ Ô¶á úÃñ¯ çÆ ÇÂ¼Õ ÁçÅñå Çò¼Ú ê¶ô

Çëð Ôµæ À° µ êð Ú° µ Õ Õ¶

À°Ã 鱧 ÁçÅñå ÇòµÚ ê¶ô

êµåðÕÅð òÆ Çòð¯è Õð ðÔ¶ Ôé¢ À°Ã çÆ ìÚÅÁ

ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÜµæ¶ êÇÔñź À°Ã é¶ ÁçÅñå 鱧

ÁçÅñå 鱧 Ãñ±à ÕÆåÅ¢

ÕÆåÅ Ç×ÁÅ åź À°µæ¶ ç¯

àÆî é¶ BI ×òÅÔź 鱧 õÇçÁÅ ÔË¢

Ãñ±à îÅÇðÁÅ å¶ Çëð ÇÂÔ ÕÇÔä ñ¼Ç×ÁÅ ÇÕ

ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ À°Ã é¶ ÇÕÔÅ

ý 寺 òµè ÇòÁÕåÆ

ÔÅñ ÔÆ ÇòµÚ ÇÂÕ ÁõìÅð é¶ ìð¶ÂÆÇòÕ

À°Ô ܵÜź 鱧 ÒîÅéåÅÓ éÔƺ Çç§çÅ¢

ÇÕ À°Ô éÅðò¶ çÆÁź

ÔÅ÷ð Ãé ÇÜé·Åº ç¶ ìËáä

çÅ ÇÂÕ êµåð êzÕÅôå ÕÆåÅ ÃÆ ÇÜà ÇòµÚ À°Ã

Áźçð¶ ì¶ÔÇð§åÅ ìð¶ÂÆÇòÕ (CC ÃÅñ) é¶

ÁçÅñåź 鱧 îÅéåÅ éÔƺ

é¶ ÁçÅñåÆ ÕÅðòÅÂÆ é±§ ÃðÕà òð×Å çµÇÃÁÅ

ñ§Ø¶ ÃÅñ Ü°ñÅÂÆ ÇòµÚ ÇÂµæ¶ ÇÂÕ ÃðÕÅðÆ çëåð

Çç§çÅ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ ÇÃÁÅÃÆ

Óå¶ ÕÅð ì§ì ðÅÔƺ ÔîñÅ ÕðÕ¶ H ÇòÁÕåÆÁź 鱧

êÅðàÆÁź çÆ îð÷Æ Áé°ÃÅð

ñÂÆ Çòô¶ô å½ð Óå¶ êzì§è éÅðò¶ çÅ ÔÇåÁÅðÅ Áźçð¶ ì¶ÔÇð§× ìð¶ÂÆÇòÕ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÇÂé·Åº 寺 úÃñ¯ çÆ ÇÂ¼Õ ÁçÅñå Çò¼Ú ðäòÅÂÆ ç½ðÅé ÇÂñÅòÅ ÇÂà Ôîñ¶ ÓÚ ìÚ

å¶ Çëð ׯñÆìÅðÆ ÕðÕ¶ FI ÇòÁÕåÆÁź 鱧 îÅð

ÔÆ

ÁÅêä¶

ÇçµåÅ ÃÆ¢ À°ç¯º õåÅèÅðÆ ñ¶ìð êÅðàÆ òµñ¯º ï±æ

ðäÅÀ°ºçÆÁź Ôé¢

Ú°ÃÕÆÁź ñ˺çÅ Ô¯ÇÂÁÅ

ëËÃñ¶

ÃÆ¢ ÇêÛñ¶ ÃÅñ BB Ü°ñÅÂÆ é±§ À°Ã é¶ êÇÔñź ÇÂÕ ÃðÕÅðÆ çëåð 鱧 ÕÅð ì§ì èîÅÕ¶ çÅ ÇéôÅéÅ

׶ G@@ ÇòÁÕåÆ å¶

ìäÅÇÂÁÅ Áå¶ Çëð À°Ô úÃñ¯ 寺 ìÅÔðòÅð ñµ×¶

À°é·Åº ç¶ êÇðòÅð ç¶ô íð ÒÚ ÇÂà ðäòÅÂÆ çÅ

ï±æ Õ˺ê ÇòµÚ êÔ°§Ú Ç×ÁÅ ÇÜµæ¶ À°Ã é¶ ×¯ñÆìÅðÆ

Õ˺ê ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ¢ Ü篺 ìð¶ÂÆÇòÕ é±§

À°Ã é¶ íÅò¶º Ãî±ÇÔÕ ÔµÇåÁÅòź Õðé ç¶

êzÃÅðé ç¶Ö ðÔ¶ Ãé¢ ÇÂà ç½ðÅé ÁçÅñå ç¶ ìÅÔð

ÕðÇçÁź FI ÇòÁÕåÆÁź 鱧 îÅð ÇçµåÅ¢ ì§ì

ÁçÅñå ÇòµÚ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅ åź À°Ã 鱧

ç¯ô Õì±ñ ÕÆå¶ êð éÅñ ÔÆ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ã é¶ Õ¯ÂÆ

ÇÂÕ êÆóå é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Ã°äòÅÂÆ ô°ð± Ô¯ ÜÅä

èîÅÕ¶ ÕÅðé îÚÆ í×çó ÕÅðé ê°Çñà 鱧 ï±æ

ÔµæÕóÆÁź ñµ×ÆÁź Ô¯  ÆÁź Ãé¢ À° Ã é± §

×ñå Õ§î éÔƺ ÕÆåÅ ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ô éÅðò¶ 鱧 ìÔ°-

éÅñ ÕÂÆÁź 鱧 Á½Ö¶ Ã çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ

Õ˺ê òÅñÆ æź Óå¶ êÔ°§ÚÇçÁź ÕðÆì ÇÂµÕ Ø§àÅ

ÁçÅñå ÇòµÚ ÇìáÅÀ°ä 寺 êÇÔñź ÔµæÕóÆÁź

üÇíÁÅÚÅðÕåÅ Áå¶ ÇÂÃñÅî 寺 ìÚÅÀ°ä çÅ

êò¶×Å¢ ò¶×Åðâ ×ð¯ÃñÆ éÅîÆ ÇÂà ÇòÁÕåÆ é¶

ñµ× Ç×ÁÅ¢ ì𶠠ÆÇòÕ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ

çµÇÃÁÅ ÇÕ ÁÅÖðÆ òÅð Ü篺 À±Ã é¶ ìð¶ÂÆÇòÕ

êðòÅÃÆÁź çÆ Ç×äåÆ òèä éÅñ éÅðò¶ÜÆÁé

鱧 ò¶ÇÖÁÅ ÃÆ åź À°Ô À°Ã ç¶ ç¯Ãåź Óå¶ ×¯ñÆÁź

Ö±é קèñÅ Ô¯ ÇðÔÅ ÔË Áå¶ À°Ã é¶ ÇÂé·Åº Ò×µçÅðźÓ

òð·Å ÇðÔÅ ÃÆ¢

鱧 ÃìÕ ÇÃÖÅÀ°ä òÅÃå¶ ÔÆ Ôîñ¶ ÕÆå¶ Ãé¢

ª‹Ô«Áflá μ“≈Ë∑‹

*ªÊ„∑ù ŒË ‚„Í‹Ã ‹® •‚c á¬⁄ ŒÊ øÒ∑•˜“ „ÈÀ ‚⁄Ë Œ Á’‹∑È‹ ◊ÈÖà ∑⁄Œ „ù˚ ∑flù≈‹á “‹Ê¡ Áfl˜ø *ßÕÙb ÃÏ‚Ëb á¬⁄ ŒË•ù ±á∑ù, œÈ˜“ ŒË•ù ±á∑ù •Ã Bhupinder Oberoi πȘ‹Ç øȘ∑Ê „Ò ∑ıb≈Ò∑≈ ‹ÔᬠflÊÁ¬’ ∑Ë◊Ãù $Ã π⁄ËŒ ‚∑Œ „Ù˚ Optician & Certified

2 Locations to Serve You: ABBOTSFORD LOCATION #103-2955 Gladwin Rd. Abbotsford, BC V25 6W8

Ph:604-864-8803

Contact Lense Fitter

KWANTLEN SQUARE #105-12568-72 Ave. Surrey, BC V3W 2M6

Ph:604-594-6940

PRESSURE WASHING LTD. COMMERCIAL & RESIDENTIAL

ÁÃƺ Øð» Ü» ÕîðôÆÁñ ÇìñÇâ¿×» çÅ ØÅÔ Õ¼àä çÅ Õ¿î òÆ Õðç¶ Ô» ÁÃƺ êÌËôð òÅô ð˺à Óå¶ òÆ Çç³ç¶ Ô»

* Roof Washing * Window Washing * Gutter Washing & Fixing * Driveway Washing * House Washing * Truck-Trailer Washing * Yard Washing * Steam Washing * Driveway Sealing * Kitchen Exhaust Cleaning * Blacktop Driveway Sealing * Parking Lot Pressure Wash * Roof Repair

Øð, ïÅðâ, àð¼Õ êÌËôð òÅô ÕðòÅÀ°ä ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ å» Á¼Ü ÔÆ î¹ëå ÁËÃàÆî¶à ñÂÆ ë¯é Õð¯

éòƺ ÇçµñÆ- ÇçµñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà òµñ¯º ÇçµñÆ ÇÃµÖ ×°ðç°ÁÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ Ú¯äź éÅñ Ãì§èå ê°ðÅäÆÁź ò¯àð ñÚÆÁź Áå¶ ÔñÇÕÁź çÆ éòƺ Ôµçì§çÆ Çìéź Ú¯äź ÕðòÅÀ°ä çÆ ÇÂÜÅ÷å ç¶ä ç¶ Ççµå¶ ëËÃñ¶ ÇõñÅø êÅÂÆ ÁêÆñ çÆ Ã°äòÅÂÆ ç½ðÅé ðêðÆî Õ¯ðà é¶ ÇçµñÆ ÃðÕÅð 鱧 îÅîñ¶ Óå¶ ÁÅêäÅ ð°õ Ãêµôà Õðé ñÂÆ ç¯ ÔëÇåÁź ç¶ Á§çð ÇñÖåÆ ÜòÅì çÅõñ Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅ ÔË¢ ðêðÆî Õ¯ðà ç¶ ÜÃÇàà ÁÅð.ÁËî. ñ¯èÅ Áå¶ ÜÃÇàà ÁËÚ.ÁËñ. ׯÖñ¶ Óå¶ ÁÅèÅðå ìËºÚ é¶ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ÇçµñÆ-ï±.Õ¶. Áå¶ çÃî¶ô öòŠðÃÅÇÂàÆ òµñ¯º çÅõñ ÁêÆñ Óå¶ Ã°äòÅÂÆ ÕðÇçÁź ÇçµñÆ ÃðÕÅð 鱧 ÇÂÔ Çéðç¶ô Ççµå¶¢ ÇçµñÆ ÃðÕÅð òµñ¯º ÜòÅì Üî·Åº ÕðòÅÀ°ä 寺 ìÅÁç åÆܶ Ôøå¶ ÇòµÚ ÁêÆñÕðåÅ Çèð À°Ã ÜòÅì Ãì§èÆ ÁÅêäÅ êµÖ ê¶ô Õð¶×Æ¢ ÇÂà åð·Åº ×°ðç°ÁÅðÅ Ú¯ä îÅîÇñÁź çÆ Á×ñÆ Ã°äòÅÂÆ Øµà¯-صà Çå§é ÔøÇåÁź ñÂÆ àñ ×ÂÆ ÔË¢

LOVELY SWEET SHOP & RESTAURANT and BANQUET HALL l v l I s v I t S ` p AsIN swry bI.sI ivc qMdUr lw ky spYSl ryt qy kytirMg krdy hW INDIAN FOOD

g ur uE r , m Md r , m s i j d d k yt r Mg d y ×¹d ð` ç¹` Á ÅðÅ Áå¶ î³I ç ði çÆ each ºà p l yt ` e I t m ~ n ` l Õ¶às Çð³YS ×r Óå¶E ÖÅà ÇâÃÕÅÀ±

q Md Ur I i c k n , i P S , k b ` b E q yq Md Ur I n ` n E s I Nq Md Ur i v @c h I s p YS l b x ` a uN d yh ~

l Mc b P y$ 6 . 9 9

i m k s m i T E ` e I $ 4 . 9 9 p ` a UNf

3 0 0 b Mi d E ~ l e I b h uq h I E ` l I S ` n h ` l E q y5 0 b Mi d E ~ d ` C ot ` h ` l v I h Y

ù¼ÖÆ ìÅè Cell:604-715-0381 Tel:604-591-2739

×°ðç°ÁÅðÅ Ú¯äź ìÅð¶ ðêðÆî Õ¯ðà é¶ ÇçµñÆ ÃðÕÅð 寺 ÜòÅì î§Ç×ÁÅ

Phone & FFax: ax:

Phone & Fax 604-591-6660/604-591-6888

Sukhi Badh

The ultimate “All-in-One” Service provider for Power Washing

www.lovelysweetshop.com 604-591-6660 / 604-591-6888

7168-128th St., Surrey BC

crnjIq isMG iFloN


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 09

E@ اචñÅôź ÇòµÚ ÇØÇðÁÅ ÇðÔŠçÜÆò Üñ§èð- ØàéÅ òÅñ¶ Ççé ôÆåñ

ì¶Ô¯ô Ô¯ Ç×ÁÅ¢ ÚÅð اÇàÁź ìÅÁç Ü篺 À°Ã 鱧

ðä ðä Õ¶ ÇÂµÕ Ãðƶ éÅñ ÇìÃÕ°à å¶ êÅäÆ çÆ

çÜÆò ô°Õð ÕðçÅ ÔË ÇÕ À°Ã 鱧 ç°ìÅðÅ ÜÆòé

ëÅÂÆìð÷ ëËÕàðÆ çÆ AC é§ìð îôÆé Óå¶ Õ§î Õð

Ô¯ô ÁÅÇÂÁÅ åź À°Ã é¶ ç¶ÇÖÁÅ ÇÕ À°Ã ç¶ Çîµåð

êÅÂÆê í¶ÜÆ¢ À°Ã 鱧 ïÕÆé Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ Ô°ä

Çîñ Ç×ÁÅ êð Áܶ åµÕ À°Ã ç¶ ÇìÔÅð ðÇÔ§ç¶

ðÔ¶ AH ÃÅñŠçÜÆò 鱧 ÇÚµå-Ú¶åÅ òÆ éÔƺ ÃÆ

Çòé¯ç Óå¶ Õ¯ÂÆ íÅðÆ ÚÆ÷ Çâµ× êÂÆ ÃÆ å¶ À°Ã

À°Ô ìÚ ÜÅò¶×Å¢ ÇÂö ç½ðÅé ê§Ü اÇàÁź ìÅÁç

ØðÇçÁź 鱧 ÇÂà ÔÅçö ìÅð¶ êåÅ éÔƺ ñµ×

ÇÕ æ¯ó·¶ ÔÆ Ã ìÅÁç À°Ã Óå¶ ÒÁÅëåÓ Çâµ×ä

çÆ î½å Ô¯ Ú°µÕÆ ÃÆ¢ çÜÆò 鱧 ÃîÞ éÔƺ ÃÆ ÁÅ

À°Ã 鱧 ìÅÔð ÃÔÆ ÃñÅîå Õµã ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢

ÃÇÕÁÅ¢

ðÔÆ ÇÕ À°Ô Ô°ä ÕÆ Õ𶢠Á§çð Ø°µê Ôé¶ðÅ ÃÆ, Õ°Þ ÇçÖÅÂÆ éÔƺ ÃÆ ç¶ ÇðÔÅ¢ À°Ã é¶ Çµèð À°µèð ðƺ×äÅ ô°ð± Õð ÇçµåÅ êð À°Ô ìÔ°åÆ ç±ð åµÕ éÔƺ ÃÆ ÜÅ ÃÇÕÁÅ¢

ABBY

ÇéÕñä çÆ åź Õ¯ÂÆ À°îÆç ÔÆ éÔƺ ÃÆ ìÚÆ¢ Çëð òÆ À°Ã é¶ ÇÔ§îå éÔƺ ÃÆ ÛµâÆ¢ À°Ô Ü篺 æ¯ó·Å Ô¯ð Áµ×¶ 鱧 Ç×ÁÅ åź À°Ô ÁÅêä¶ ÔÆ ç¯ Ô¯ð ÃÅæÆÁź çÆÁź ñÅôź ç¶Ö Õ¶ êz¶ôÅé Ô¯ Ç×ÁÅ¢ À°Ô Õç¶ ìÅÔð ÇéÕñä çÆÁź Ü°×åź ïÚä ñµ×çÅ å¶ Çëð ýº ÜźçÅ ÃÆ êð éƺç åź ÇÜò¶º À°Ã çÆ Ö§í ñÅ Õ¶ À°µâ ×ÂÆ ÃÆ¢ ìµÃ ÁµÖź ÓÚ Üñ§èð ç¶ ÇÃòñ ÔÃêåÅñ ÇòµÚ ÇÂñÅÜ ÁèÆé çÜÆò òÅñÆ ÔË¢ E@ اචñÅôź éÅñ îñì¶ Ô¶áź çì¶ ðÔ¶

Þ¯ºÕÅ ÇÜÔÅ ñË Õ¶ À°Ô îñì¶ ÓÚ¯º ìÅÔð ÇéÕñä ç¶ ïåé ÕðçÅ ÃÆ êð Õ¯ÂÆ ê¶ô éÔƺ ÃÆ ÜźçÆ¢

çÜÆò 鱧 ðÅÔå ÕÅðÜź ÓÚ ñµ×¶ ÜòÅéź é¶ íÅðÆ

î¯ìÅÂÆñ ÚµñçÅ ÃÆ êð ë¯é ñµ× éÔƺ ÃÆ

î°ôµÕå 寺 ìÅÁç ìÚÅ ÇñÁÅ¢ ÇÃòñ ÔÃêåÅñ

ÇðÔÅ¢ í°µÖ å¶ ÇêÁÅÃ é¶ À°Ã çÅ ì°ðÅ ÔÅñ Õð

ÓÚ À°Ã é¶ ÁÅêäÆ Ôµâ ìÆåÆ Ã°äÅÂÆ¢

ÇçµåÅ ÃÆ¢ ÁÅÖð î§×ñòÅð çÆ ðÅå ÇÂµÕ òܶ ç¶

Homeopathic & Herbal Clinic Ltd. éÅîðçÆ, è»å, ùêéç¯ô, ÜñçÆ ÖñÅÃ, dzçðÆ çÅ Û¯àÅêé Ü» êåñÅêé, à¶ãÅêé, éû çÆ Õî÷¯ðÆ, ÇîñÅê 寺 éëðå, òÆðÜ çÅ êåñÅêé, Ãêðî çÆ ØÅà Ü» À°μÕÅ ÔÆ éÅ Ô¯ä ÁÅÇç çÅ åüñÆìÖô ÇÂñÅÜ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË, îðç» ñÂÆ îðçÅéÅ åÅÕå ܯ Ôð À°îð ÓÚ ÜÅçÈ ò»× ÁÃð Õð¶Í î»ÔòÅðÆ çðç éÅñ ÁÅò¶, î»ÔòÅðÆ ìÔ¹å Ç÷ÁÅçÅ, ì»Þêé, ÃÆéÅ òðèÕ çòÅÂÆ, ÇÚÔð¶ çÆÁ» ÛÅÂÆÁ», ÇÚ¿åÅ, ÇâêðËôé, éƺç éÅ ÁÅÀ°äÅ, ïÅçÅôå çÆ Õî÷¯ðÆ, ÇÃð çðç, ÃÅÂÆéÃ, ÁËñðÜÆ, Ôð åð·» çÅ ÚîóÆ ð¯×, ÕñËÃàð½ñ, ìñâ êÌËôð, æÅÂÆð½ÇÂâ, ôÈ×ð, ÔÅ÷îÅ ÖðÅì, å¶÷Åì çÅ ìäéÅ, ê¶à Çò¼Ú ÔòÅ íð¶, Õì÷, ìòÅÃÆð, ×¹ðÇçÁ» çÅ çðç Áå¶ êæðÆ, ܯó» çÅ çðç, Çê¼á çÅ çðç, òÅñ» çÅ Þ²óéÅ, òÅñ» çÅ Ã 寺 êÇÔñ» ÃëËç Ô¯äÅ, íÅð ØàÅÀ°ä Ü» òèÅÀ°äÅ ÁÅÇç Ü» Ô¯ð Õ¯ÂÆ òÆ ÇìîÅðÆ å¯º ê̶ôÅé Ô¯ å» ÃÅⶠéÅñ ÷ðÈð ÿêðÕ Õð¯Í

ôðÅì, â¯â¶, ÁëÆî, ÃîËÕ, Õ½ÕÆé, ÛâÅú Áå¶ Ç÷¿ç×Æ ìÚÅú ÇÂñÅÜ Ô¯ÇîúêËÇæÕ, ÇÂñËÕàð¯ Ô¯îÆúêËÇæÕ, ÁÅï°ðòËÇçÕ, ÁËÕ±êÌËôð Áå¶ ÚÅÂÆéÆ÷ çòÅÂÆÁ» éÅñ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË

î½å ç¶ î±§Ô ÓÚ¯º ìÚ Õ¶ ÁŶ çÜÆò é¶

ÕðÆì À°Ã ç¶ Õ§éź ÓÚ ðÅÔå Õ§îź ÓÚ Ü°à¶ ÜòÅéź

çµÇÃÁÅ ÇÕ Ü篺 À°Ô îôÆé Óå¶ Õ§î Õð ÇðÔÅ ÃÆ

çÆ ÁÅòÅ÷ êÂÆ¢ À°Ô ê°ÕÅð ðÔ¶ Ãé ÇÕ ÒÕ¯ÂÆ ÔË

åź À°Ã é¶ ÁÚÅéÕ À°µêð òµñ ç¶ÇÖÁÅ åź ëËÕàðÆ

åź ÁÅòÅ÷ ÇçúÓ¢ ÇÂà ÁÅòÅ÷ é¶ Áµèî¯Â¶ ԯ¶

çÆ Ûµå Çâµ× ðÔÆ ÃÆ¢ À°Ã Õ¯ñ À°Ã çÅ ÃÅæÆ

ÃðÆð ÓÚ ÜÅé êÅ ÇçµåÆ¢ ê±ðÅ ÷¯ð ñ×Å Õ¶ À°Ã é¶

Çòé¯ç òÆ Öó·Å ÃÆ¢ Çòé¯ç é¶ À°Ã 鱧 ê°µÇÛÁÅ

ÇÕÔÅ ÇÕ Òî˺ ïÔź Ô±§Ó¢ ÜòÅéź é¶ À°Ã çÆ ÁÅòÅ÷

Ph:416-301-6162

ÇÕ ÕÆ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË? À°Ã é¶ ÜòÅì ÇçµåÅ ÇÕ ÁÅêä¶

åź ðä ñÂÆ êð À°Ã åµÕ ÁµêóéÅ î°ôÇÕñ ÃÆ¢

7492 Magistrate Terrace,Mississauga, Ont.Canada

À°µå¶ ëËÕàðÆ çÆ Ûµå Çâµ× êÂÆ ÔË¢ ç¶ÖÇçÁź ÔÆ

À°Ã é¶ ÜòÅé» é±§ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ã 鱧 ÇêÁÅà å¶

ç¶ÖÇçÁź Ãí Õ°Þ À°é·Åº Óå¶ Çâµ× ÇêÁÅ å¶ À°Ô

í°µÖ ñµ×Æ Ô¯ÂÆ ÔË åź À°é·Åº À°Ã åµÕ ÁÅòÅ÷

å°Ãƺ çòÅÂÆ ç¹éÆÁ» ç¶ ÇÕö òÆ ÇԼö Çò¼Ú âÅÕ ðÅÔƺ î³×òÅ ÃÕç¶ Ô¯

www.herbalandhomeopathy.com ÁêÅdzàî˺à ìéÅÀ°ä ñÂÆ âÅ. Ü×ÜÆå ÇÃ³Ø ù ÕÅñ Õð¯ (Classical & Electro Homeopath) Open 7 Days a Week (10:00 am to 8:00 pm)

250,000 Immigrants are expected in 2012. YOU can help them get here. Become an Immigration Consultant • Full time • Part time • Online

Ashton College | 1190 Melville Street, Vancouver, BC Ashtoncollege.com | 604.899.0803

Accounting | Bookkeeping | Business | Financial Services | Home Inspection Human Resources | Immigration | International Trade | Sales & Marketing | Payroll Administration


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

ô¯Õ ÃîÅÚÅð

Akal Guardian 10

ðêðÆî Õ¯ðà é¶ í°µñð çÆ ëźÃÆ çÆ Ã÷Å À°îð ÕËç ÇòÚ åìçÆñ Õðé ñÂÆ êÅÂÆ ÁêÆñ Óå¶ ëËÃñÅ ðÅÖòź ð¼ÇÖÁÅ éòƺ ÇçµñÆ- ðêðÆî Õ¯ðà é¶ ê̯. çÇò§çðêÅñ ÇÃ§Ø í°µñð çÆ ëźÃÆ çÆ Ã÷Å À°îð ÕËç ÇòÚ åìçÆñ Õðé ñÂÆ êÅÂÆ ÁêÆñ Óå¶ ÁÅêäÅ ëËÃñÅ ðÅÖòź ð¼Ö ÇñÁÅ ÔË¢ ÜÃÇàà ÜÆ.ÁËÃ. ÇçØòÆ Áå¶ ÁËÃ.ܶ. î°Ö¯êÅÇèÁÅ ç¶ ìËºÚ é¶ í°µñð çÆ åð믺 êÅÂÆ ×ÂÆ ÁêÆñ Óå¶ ÇÜð·Å î°Õ§îñ Ô¯ä Óå¶ ÇÂà Ãì§è ÇòÚ Ô°Õî ÜÅðÆ ÕÆåÅ ÇÕ ëËÃñÅ ðÅÖòź ÕÆåÅ ÜźçÅ ÔË¢

ìó¶ ç¹ÖÆ ÇÔðç¶ éÅñ ÃÈÇÚå ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕ Ã. ìñò¿å ÇÃ³Ø Õ±éð, ÇÜé·» çÅ ÇêÛñÅ Çê³â ì¹¼àð Ç÷ñ·Å î¯×Å ÃÆ Áå¶ ÇêÛñ¶ C@ ÃÅñ» 寺 ÃðÆ ÇéòÅÃÆ Ãé, AA ÁêðËñ, B@AB Ççé ì¹¼èòÅð ù êÌîÅåîÅ òñ¯º ìÖôÆ IB ÃÅñ çÆ À°îð í¯× Õ¶ ÁÕÅñ ÚñÅäÅ Õð ׶ ÔéÍ À°é·» ç¶ ê³Ü íÈåÕ ÃðÆð çÅ ÃÃÕÅð BB ÁêðËñ, B@AB Ççé ÁËåòÅð ç¹êÇÔð AB.C@ òܶ Çðòð ÃÅÂÆâ ÇëÀ±éðñ Ô¯î ÇòÖ¶ Ô¯ò¶×Å À°êð¿å À°é·» ç¶ éÇîå ÃÌÆ ÃÇÔÜêÅá ç¶ í¯× Áå¶ Á³Çåî ÁðçÅÃ

í°µñð çÆ êåéÆ éòéÆå Õ½ð Áå¶ ÇçµñÆ ÇÃµÖ ×°ðç°ÁÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ òµñ¯º êÅÂÆ ÁêÆñ ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ í°µñð çÆ ðÇÔî çÆ ÁêÆñ ìÅð¶ ëËÃñÅ Õðé ÇòÚ ñ§îÅ Ãîź ñ§Ø ÜÅä ÕðÕ¶ À°Ô ÇÂÕ ñ¶Ö¶ À°îð ÕËç Õµà Ú°µÇÕÁÅ ÔË Áå¶ Ô°ä À°Ã 鱧 ëźÃÆ ñÅ Õ¶ ç°ìÅðÅ Ã÷Å éÅ ÇçµåÆ ÜÅò¶¢ À°ºÜ, Õ¶ºçð ÃðÕÅð é¶ ÇÂà ÁêÆñ çÅ Çòð¯è ÕÆåÅ¢ ÕÅðòÅÂÆ ç½ðÅé ìËºÚ é¶ Õ¶ºçð ÃðÕÅð 鱧

ô¯Õ ÃîÅÚÅð

ê̯. çÇò¿çðêÅñ ÇÃ³Ø í¹¼ñð ÇÕÔÅ ÇÕ ðÇÔî çÆ ÁêÆñ ìÅð¶ ëËÃñÅ Õðé ñÂÆ

ÁçÅñå ÇÂÔ ÜÅäéÅ ÚÅÔ¶×Æ ÇÕ ÕÆ ÇÃÁÅÃÆ

Ãîź ÃÆîÅ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ ÁËâÆôéñ ÃÅÇñÃàð

ð§×å òÅñ¶ Õ¶Ãź éÅñ òµÖð¶ å½ð Óå¶ éÇܵÇáÁÅ

Üéðñ Ôð¶é ðÅòñ ç¶ ìËºÚ ç¶ ÇÂà ðÞÅÁ Óå¶

Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÇÂà Ãì§è ÇòÚ ìËºÚ é¶ À°é·Åº ðÇÔî

ÃðÕÅð çÅ ð°Ö Ãêµôà Õðé ñÂÆ Çå§é îÔÆÇéÁź

çÆÁź ÁêÆñź ìÅð¶ ò¶ðò¶ î§×¶ Ôé, ܯ Çìéź ÇÕö

çÅ Ãîź î§Ç×ÁÅ¢ ìËºÚ é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ðÇÔî çÆÁź

ìÅÔðÆ îçç 寺 ç¯ôÆÁź òµñ¯º ÁÅêä¶ å½ð Óå¶

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì Ã¹Ö ÃÅ×ð GDG ò¹¼â ÃàðÆà

ìó¶ ç¹ÖÆ ÇÔðç¶ éÅñ ÃÈÇÚå ÕÆåÅ Ü»çÅ

ÁêÆñź ç¶ Çéì¶ó¶ ÇòÚ ç¶ðÆ ÕðÕ¶ Ã÷Å-¶-î½å

çÅÖñ ÕÆåÆÁź ×ÂÆÁź Ãé¢

ÇéÀ± òËÃàÇîéÃàð ÇòÖ¶ Ô¯ò¶×ÆÍ êÇðòÅð éÅñ

ÔË ÇÕ ìÆìÆ Áîð Õ½ð å¼Öð, ÇÜé·» çÅ ÇêÛñÅ

çÅ ÁÃð Ö¯ºçÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ Áîé

ÇÂà Ãì§è ÇòÚ ÃzÆ ðÅòñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ

ç¹¼Ö Ã»ÞÅ Õðé ñÂÆ Ü» Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ô¶á

Çê³â ô¿Õð Ç÷ñ·Å ܦèð ÃÆ, ÁÅêäÆ Ã¿ÃÅðÕ

ÕÅ鱧é ìðÕðÅð ðµÖä ñÂÆ ÃðÕÅð çÆ ÕÅìñÆÁå

ðÅÜÆò ןèÆ Õåñ նà ÇòÚ ëźÃÆ çÆ Ã÷Šðäé

ÇñÖ¶ é§ìð» Óå¶ Ã¿êðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

ïÅåðÅ êÈðÆ ÕðÕ¶ î³×ñòÅð Ãò¶ð AG ÁêðËñ,

Óå¶ ñ¯Õź çÅ íð¯ÃÅ ÇÂé·Åº îÅîÇñÁź Óå¶ Çéðíð

òÅñÆ éÇñéÆ çÆ Ã÷Å î°ÁÅëÆ ñÂÆ H@@@ ðÇÔî

ùðÜÆå ÇÃ³Ø Õ±éð (F@D) EHC-@DCG,

B@AB ù ÁÕÅñ ÚñÅäÅ Õð ׶ ÔéÍ À°é·» ç¶

ÕðçÅ ÔË¢

çÆÁź ÁêÆñź êzÅêå Ô¯ÂÆÁź Ãé Áå¶ Á§å 鱧

ÁîðÜÆå Çó Ø Õ± é ð (F@D) FEG-BHGA,

Á³Çåî çðôé ôÇéÚòÅð BA ÁêðËñ, B@AB ù

ìËºÚ é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒÃÅ鱧 ÇÂà 寺 ÇçµÕå Ô¯ ðÔÆ

À°Ã 鱧 î°ÁÅëÆ ç¶ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ í°µñð çÆ

ÁîðÜÆå Õ½ð Ç×¼ñ GGH-DCH-BFAD, éÛ¼åð

ÁËìàÃë¯ðâ ÇòÖ¶ ÕðòŶ ÜÅä×¶Í êÇðòÅð éÅñ

ÔË ÇÕ Õ°Þ Õ¶Ãź 鱧 ÇÃÁÅÃÆ ð§×å ÚÅó·Æ ×ÂÆ ÃÆ¢ÓÓ

ÁêÆñ ÇòÚ À°Ã çÆ Ã÷Å î°ÁÅëÆ ñÂÆ ÕÂÆ ÁÅèÅð

ÇÃ³Ø Õ±éð (F@D) HBE-CFBC, ×¹ðìÖô ÇóØ

ç¹Ö ¼ ûÞÅ Õðé ñÂÆ Ü» Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ìÇñÔÅð

À°ºÜ, éÅñ ÔÆ ìËºÚ é¶ Ãêµôà ÕÆåÅ ÇÕ À°Ô ÇÂÔ

Ççµå¶ ׶ Ôé, ÇÜé·Åº ÇòÚ ÇÂÕ ÇÂÔ òÆ ÔË ÇÕ

Õ±éð (F@D) EI@-HECD, Ãò. ÚîÕ½ð ÇÃ³Ø Õ±éð

ÇÃ³Ø å¼Öð éÅñ (F@D) HE@-@IDH Ü» (F@D)

ëËÃñÅ éÔƺ Õðé ÜÅ ÇðÔÅ ÕÆ ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁź

ñ§îÅ Ãîź ܶñ· ÇòÚ ÇÂÕµÇñÁź ÕËç ðÇÔä ÕðÕ¶

çÅ ì¶àÅ ÔðÇî³çð ÇÃ³Ø Õ±éð (F@D) HBE-CGFE

H@G-DCI@ Óå¶ Ã¿êðÕ Õð ÃÕç¶ Ô¯Í

çÅ ÁÇÜÔÆÁź ê°÷Æôéź ñËäÅ ×ñå ÔË Üź ÃÔÆ¢

À°Ã çÅ îÅéÇÃÕ åòÅ÷é â¯ñ Ç×ÁÅ ÔË¢

ÃÃåÆ î½ð×¶Ü çÅ ëÅÇÂçÅ ñò¯ å°ÃÄ ÃÅⶠկñ¯º ðËÜÆâ˺ôÆÁñ î½ð׶÷, Õ¿Ãàð¼Õôé î½ð׶÷, ð˺àñ êÌÅêðàÆ ÁÅÇç òÅÃå¶ î½ð׶÷ ñË ÃÕç¶ Ô¯Í

î½ð׶÷ ç¶ òèÆÁÅ ð¶à Áå¶ ÇÂîÅéçÅð ÃñÅÔ ñËä ñÂÆ ð½ÇÂñ ìËºÕ ç¶ ÃåéÅî ÁÅÔ¬òÅñÆÁÅ çÅ éÅî ñÂÆ Ôî¶ôÅ ïÅç ð¼Ö¯Í

Satnam Ahluwalia Mortgage Specialist

ÃåéÅî ÁÅÔ¬òÅñÆÁÅ

Royal Bank of Canada Email: satnam.ahluwalia@rbc.com Phone: (604)805-1482 http://mortgage.rbc.com/satnam.ahluwalia

Grewal Law Corp L AW OFFICE * * * * * * * Sukhjinder S. Grewal

Divorce & Family Law UI, WCB & Disability Appeals Affidavits & Power of Attorney Immigration Appeals Business Transfers Criminal Defence Wills & Estate

Ph: 604-589-1399 #102-9278-Scott Rd., Surrey, BC

BADESHA

PLUMBING & HOT WATER HEATING

For All Plumbing & Heating Needs....

áflb ¡ù “È⁄ÊÀ Ω⁄ù ŒË “‹Á’¢ª ¡ù „Û≈ flÊ≈⁄ „ËÁ≈¢ª ‹® ãÈ„ÊÉ flœË¶ ‚⁄Áfl‚ ŒÀ Œ fløá’˜œ „ù •‚c ÃÏ„Ê« ‹® áflb Ω⁄ ’ÀÊ Œ ∑ ‚∑Œ „ù ¡ù ÃÏ„Ê« ’ÀŒ Ω⁄ ŒË Ááª⁄ÊáË flË ∑⁄Œ „ù˚

Cell: (604) 889-0949 Ph: (604) 597-9345


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 11

ê§ÜÅì ç¶ ÁµÇèúº òµè î°ñÅ÷î åéÖÅÔ å¯º òź޶ Ú§ â Æ×ó· - ê§ Ü Åì ç¶ F@-G@ ëÆÃçÆ

åÅ÷ÆÁź ÔçÅÇÂåź (A/I/B@AA-A Çòµå/AED)

ÔÅÃñ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð ê§ÜÅì ÃðÕÅð

òÆ ÇòíÅ× ç¶ ÇÃµè¶ å½ð Óå¶ Çìµñ êÅà Õðé çÆ

î°ñÅ÷îź å¶ ÁÇèÕÅðÆÁź 鱧 ÔÅñ¶ åµÕ îÅðÚ

ÇòµÚ ÃÅë Õð ÇçµåÅ ÔË ÇÕ ÃÅð¶ ÇòíÅן ç¶

òµñ¯º ðÅÜ ç¶ Ãî±Ô ÇòíÅן ç¶ ìÜà ÇÃÃàî çÅ

æź ÁÅÂÆ.ÁËë.ÁËî.ÁËÃ. ðÅÔƺ ÔÅÃñ ԯ¶ ìÜà

îÔÆé¶ çÆ åéÖÅÔ éÃÆì éÔƺ Ô¯ÂÆ¢ åéÖÅÔź ð°Õä

ÁÇèÕÅðÆÁź å¶ î°ñÅ÷îź ç¶ åéÖÅÔź ç¶ Çìµñ

Õ§ÇêÀ±àðÆÕðé å¶ Õ¶ºçðÆÕðé ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢

ç¶ ÁèÅð Óå¶ ÔÆ åéÖÅÔź ç¶ Çìµñź À°êð ÕÅðòÅÂÆ

çÅ ÕÅðé ÇòµåÆ Ã§Õà éÔƺ Ãׯº ðÅÜ ç¶ Ö÷Åé¶

ÇÃðë ǧàË×ð¶Çàâ ëÅÇÂé˺ôÆÁñ îËé¶Üî˺à ÇÃÃàî

ðÅÜ ç¶ Ãî±Ô ÇòíÅן ç¶ ìÜà 鱧 ÁÅéñÅÂÆé

ÕÆåÆ ÜÅò¶¢ À°èð òµâÆ Ç×äåÆ ÇòíÅן ç¶ î°ÖÆ

çÅ Õ§ÇêÀ±àðÆÕðé Õðé çÆ êzÇÕzÁÅ ç½ðÅé êËçÅ

(ÁÅÂÆ.ÁËë.ÁËî.ÁËÃ.) ðÅÔƺ ÔÆ Áîñ ÇòµÚ

Õðé çÅ á¶ Õ Å àÅàÅ Õ§ à ñàË º ÃÆ ÃðÇòÇÃ÷

ÁñÅà ԯ¶ ìÜà çÆ Á§çð±éÆ ò§â Õðé çÆ êzÇÕzÁÅ

ԯ¶ åÕéÆÕÆ é°Õà Ôé¢

ÇñÁÅºç¶ ÜÅä׶ å¶ ê°ðÅä¶ ÇÃÃàî ðÅÔƺ Õ¯ÂÆ òÆ

(àÆ.ÃÆ.ÁËÃ.)

ÔË¢

ÇòµÚ ÔÆ À°ñÞ¶ ê¶ Ôé ÇÜà ÕÅðé ìÔ°å¶ ÇòíÅ×

î½Ü±çÅ ÔÅñÅå Áé°ÃÅð ðÅÜ ç¶ Ãî°µÚ¶

Çìµñ îé÷±ð éÔƺ ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å¢ À°ºÜ Õ°Þ

ÁÅÂÆ.ÁËë.ÁËî.ÁËÃ. åÕéÆÕ é±§ åÕðÆìé Ãî±Ô

òµñ¯º ÁÅêä¶ ìÜà ç¶ ò§â ç¶ ò¶ðò¶ ê§ÜÅì

ÇòíÅן ç¶ î°ñÅ÷îź å¶ ÁÇèÕÅðÆÁź 鱧 ÇêÛñ¶

ÇòíÅן ç¶ î°ñÅ÷îź å¶ ÁÇèÕÅðÆÁź çÆÁź

Ö÷ÅéÅ çëåðź ÇòµÚ ñÅ×± Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

ÃÕµåð¶å ÇòÖ¶ ÁÅÂÆ.ÁËë.ÁËî.ÁËÃ. ç¶ Õ¶ºçðÆ

îÔÆé¶ çÆ åéÖÅÔ Çîñä ÇòµÚ ÔÅñ¶ Ô¯ð Ãîź

åéÖÅÔź éò¶º òð·¶ ç½ðÅé Õ°Þ ÃÕÆîź åÇÔå

ðÅÜ ç¶ Ãî±Ô ÇòíÅן ç¶ ìÜà çÅ Õ¶ºçðÆÕðé

çëåð ç¶ Õ§ÇêÀ±àðÆÕðé ÇÃÃàî ÇòµÚ ëÆâ Õðé

ñµ× ÃÕçÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ Çòµå ÇòíÅ× òµñ¯º ðÅÜ

ÚñçÆÁź ÁÃÅîÆÁź çÆÁź îé÷±ðÆÁź éÅ Çîñä

Õðé ñÂÆ ê§ÜÅì ÃÕµåð¶å çÆ ê§Üòƺ î§÷ñ Óå¶

寺 ÁÃîðµæ ðÇÔä ÕÅðé ÔÆ ÇÂÔ ÔÅñå ìäÆ ÔË¢

ç¶ Ãî±Ô Ö÷ÅéÅ çøåðź 鱧 ÜÅðÆ ÕÆåÆÁź ×ÂÆÁź

ÕÅðé òÆ ð°ÕÆÁź Ôé¢

ÁÅÂÆ.ÁËë.ÁËî.ÁËÃ. çÅ Õ¶ºçðÆ çëåð ÕÅÇÂî

êåÅ ñµ×Å ÔË ÇÕ Ú§âÆ×ó· ÃÇæå ê§ÜÅì ÃÕµåð¶å

íÅÂÆ çñÜÆå ÇÃ§Ø Çì¼à± ܶñ ÓÚ¯º ÇðÔÅÁ

ÕÆåÅ ÔË¢ Ô°ä ÃðÕÅð é¶ Ãî±Ô ÇòíÅן 鱧 éò¶º

Ãî¶å Áµè¶-ê򵏦 ÇòíÅן ç¶ âÅÇÂðËÕà¯ð¶àź òµñ¯º

òð·¶ çÅ ìÜà ÁñÅà Õðé 寺 ìÅÁç ÇòíÅן ç¶

ÇÂÔ êzÇÕzÁÅ î°Õ§îñ Õðé ÕÅðé Ú§âÆ×ó· ÇòÚñ¶

ñ°ÇèÁÅäÅ- íÅÂÆ ìñ§òå ÇÃ§Ø ðÅܯÁÅäÅ çÆ ëźÃÆ Ã÷Å î°ÁÅø

î°ÖÆÁź 鱧 ÁÅê¯-ÁÅêä¶ ÁçÅÇðÁź ç¶ òµÖ-òµÖ

ê§ÜÅì ÃðÕÅð ç¶ çëåðź ç¶ F@-G@ ëÆÃçÆ

ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ ôźåÆ ê±ðòÕ î°Õ§îñ ê§ÜÅì ì§ç çÆ ÃøñåÅ À°êð§å ê§ÜÅì

Çò§×ź ñÂÆ ìÜà çÆ ò§â Õðé À°êð§å ÇÂà 鱧

î°ñÅ÷îź å¶ ÁÇèÕÅðÆÁź 鱧 åéÖÅÔź Çîñ

íð ÇòÚ¯º Ç×zøåÅð Õð Õ¶ ܶñ·» ÇòÚ â¼Õ¶ ê§æÕ ÁÅ×±Áź ÁÕÅñÆ çñ Çç¼ñÆ

Õ¶ º çðÆ çëåð ÇòµÚ ëÆâ ÕðòÅÀ° ä çÆÁź

×ÂÆÁź Ôé ÜçÇÕ ê§ÜÅì íð ÇòµÚ òµÖ-òµÖ

ç¶ Ã±ìÅ êzèÅé ÜÃÇò§çð ÇÃ§Ø ìñƶòÅñ, ñìÅ ï±æ êzèÅé ×°ðçÆê ÇçØ

ÔçÅÇÂåź ÇçµåÆÁź Ôé¢ ÇÂà åð·Åº ðÅÜ ç¶ Ãî±Ô

ÇòíÅן ç¶ F@-G@ ëÆÃçÆ î°ñÅ÷î å¶ ÁÇèÕÅðÆ

ׯôÅ Áå¶ ÁÕÅñÆ çñ ê§Ú êzèÅéÆ ç¶ Ú¶ÁðîËé íÅÂÆ çñÜÆå ÇÃ§Ø Çì¼à± 鱧

Ö÷ÅéÅ çëåðź 鱧 Ô°Õî ÜÅðÆ ÕÆå¶ Ôé ÇÕ ÇÕö

ÔÅñ¶ îÅðÚ îÔÆé¶ çÆÁź åéÖÅÔź 寺 òź޶ Ôé¢

À°é·Åº ç¶ ÷îÅéå éÅ ÕðòÅÀ°ä ç¶ Ô¼á Á¼×¶ Þ°Õç¶ Ô¯Â¶ ÃðÕÅð é¶ À°é·Åº 鱧 ÇðÔÅÁ Õð Çç¼åÅ ÔË¢ ê§æÕ ÁÅ×±Áź çÆ ÇðÔÅÂÆ Óå¶ À°é·Åº ç¶ ÃîðæÕź ÇòÚ õ°ôÆ çÆ ñÇÔð ç½ó ×ÂÆ å¶ ò¼âÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ê§æÕ ÁÅ×± Áå¶ òðÕð ÇÂÕ ÇÂÕ Õð Õ¶ ÃæÅéÕ åÅÜê°ð ð¯â ÃÇæå Õ¶ºçðÆ Ü¶ñ· ç¶ ìÅÔð ê§æÕ ÁÅ×±Áź 鱧 ÜÆ ÁÅÇÂÁź ÁÅÖä ñÂÆ ÜËÕÅð¶ ñÅÀ°ºç¶ ԯ¶ ÇÂÕµåð Ô¯ ׶¢ íÅÂÆ çñÜÆå ÇÃ§Ø Çì¼à±

ÇðÔÅÂÆ å¯º ìÅÁç íÅÂÆ çñÜÆå ÇÃ§Ø Çì¼à±, Üæ¶.ÜÃÇò§çð ÇÃ§Ø ìñƶòÅñ Áå¶ ï±æ ÁÅ×± ×°ðçÆê ÇÃ§Ø ×¯ôÅ é¶ Ãź޶ ÇìÁÅé ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ

ê§æÕ ÁÅ×±Áź òñ¯º ÷îÅéå éÅ ÕðòÅÀ°ä ç¶ Ô¼á Á¼×¶ ê§ÜÅì ÃðÕÅð çÅ Þ°ÕäÅ Ãî°µÚ¶ ê§æ çÆ ò¼âÆ Çܼå ÔË ÇÜà 寺 ÇÂÔ ÃÅìå Ô°§çÅ ÔË ÇÕ ×°ð± éÅéÕ éÅîñ¶òŠç×åź çÆÁź ÁðçÅÃź Õì±ñ Ô¯ÂÆÁź Ôé¢ ÇÂà À°êð§å اàÅØð Ú½ºÕ ÇòÖ¶ ê°µÜä Óå¶ Ú½óÅ ìÅ÷Åð Áå¶ ÁÕÅñ îÅðÕÆà ç¶ ç°ÕÅéçÅðź é¶ ÜËÕÅÇðÁź çÆ ×±§Ü éÅñ ê§æÕ ÁÅ×±Áź çÅ ÇéØÅ ÃòÅ×å ÕÆåÅ¢ ê§æÕ ÁÅ×±Áź ÜÃÇò§çð ÇÃ§Ø ìñƶòÅñ Áå¶ ×°ðçÆê ÇÃ§Ø ×¯ôÅ é¶ ÁÕÅñ îÅðÕÆà ÃÇæå ×°ðçòÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ÁðçÅà Õð Õ¶ ÁÕÅñ ê°ðÖ çÅ ô°ÕðÅéÅ ÕÆåÅ Áå¶ íÅÂÆ çñÜÆå ÇÃ§Ø Çì¼à± ÇÂà 寺 êÇÔñź ÔÆ çðìÅð ÃÅÇÔì ÃzÆ Á§ÇîzåÃð ç¶ çðôéź ñÂÆ ðòÅéÅ Ô¯ ׶ Ãé¢

鱧

ÇçµåÅ

Ç×ÁÅ

First Time Home Buyers

Get $10,000 BC First Time New Home Buyers’ Bonus

Effective Feb 21, 2012 to March 31st 2013 Please call us to get the full details.

Phone 24 Hrs

604.507.1000

Sharnjit S Gill, AMP Bank upon our 40 Yrs experience

Superior Mortgage

PAYAL BUSINESS CENTRE 2ND FLOOR - UNIT 244 - 8138 - 128 ST., SURREY

Sharnjit Gill, AMP Mortgage Specialist

ÁÃÄ Ã¹êðòÆ÷Å ñÂÆ îËâÆÕñ dzô¯ð˺à òÆ Õðç¶ Ô»Í

ܶÕð òÆ÷Å éÅ Çîñ¶ å» êËö òÅêà ÕÆå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 12

ÁÕÅñÆ çñ çÆ ÇçµñÆ ÇÂÕÅÂÆ å¶ íÅÜêÅ òÅñ¶ Çíóé ñµ×¶

ÁÃƺ íÅÜêÅ éÅñ ÇÂÕ Õçî òÆ éÔƺ Úµñ ÃÕç¶- ÇÔµå éòƺ ÇçµñÆ- ìÅçñ ÁÕÅñÆ çñ çÆÁź

òÆ íÅÜêÅ é¶ ÔðÅÇÂÁÅ ÃÆ å¶ À°Ô Áµá ò¯àź ç¶

À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÅðàÆ íÅò¶º Õ°Þ òÆ Õð¶, À°Ô

Çܵå êzÅêå ÕÆåÆ ÃÆ, êð ÇÂà òÅð ÁÕÅñÆ çñ

ÇçµñÆ ÇòµÚ íÅðåÆ ÜéåÅ êÅðàÆ éÅñ ×áܯó

ëðÕ éÅñ ðÅܽðÆ ×Åðâé ÇòèÅé ÃíÅ ÔñÕ¶ 寺

íÅÜêÅ éÅñ éÔƺ Úµñä׶ Áå¶ íÇòµÖ ÇòµÚ Ú¯ä

鱧 Õ¶òñ õå ÃÆàź ÇçµåÆÁź å¶ À°Ã é¶ ê§Ü ÃÆàź

êÅðàÆ ç¶ Ú¯ä ÇéôÅé åµÕóÆ Óå¶ ÔÆ ñóä׶¢

Óå¶ Çܵå êzÅêå ÕÆåÆ¢ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ ÇÂÕ

ÇòµÚ åð¶óź ÁÅÀ°äÆÁź ô°ð± Ô¯

ÔÅð ׶ Ãé, êð ÇÂà òÅð

×ÂÆÁź Ôé¢ ÁÕÅñÆ çñ ç¶

Çé×î Ú¯äź ÇòµÚ À°é·Åº çÆ ÔÅð

Ç÷Õð ï¯× ÔË ÇÕ ìÅçñ ÁÕÅñÆ çñ ÇçµñÆ

ÃÆéÆÁð ÁÅ×± é¶ ÁÅêäÅ éź éÅ ÛÅêä çÆ ÃÇæåÆ

ÇçµñÆ ç¶ Üéðñ ÃÕµåð ÁòåÅð

çÅ ëðÕ ÚÅð Ô÷Åð 寺 òµè ò¯àź

Çé×î Ú¯äź êÅðàÆ ç¶ Ú¯ä ÇéôÅé Óå¶ éÔƺ, íÅÜêÅ

ÇòµÚ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅÜêÅ çÅ òåÆðÅ À°é·Åº êzåÆ îÅóÅ

ÇÃ§Ø ÇÔµå å¶ À°Ãç¶ ÃÅæÆÁź é¶

çÅ ÔË¢ À°é·Åº ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ

ç¶ Ú¯ä ÇéôÅé Õîñ ç¶ ë°µñ Óå¶ ñóÆÁź Ôé¢

ÔË¢ ÇÂà ìÅð¶ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ 鱧 ñÅ÷îÆ å½ð

ÇçµñÆ é×ð Çé×î Ú¯äź ÇòµÚ

ç¯òź Ú¯äź ÇòµÚ íÅÜêÅ é¶

À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÅðàÆ çÅ Ú¯ä ÇéôÅé éÅ òðåäÅ

Óå¶ Õ°Þ Ã¯ÚäÅ êò¶×Å¢ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ òµñ¯º

ÁÅêäÆ ÔÅð ñÂÆ íÅÜêŠ鱧 ç¯ôÆ

ÁÅêäÆÁź ò¯àź Õź×ðÃÆ

×ñåÆ ÃÆ å¶ íÅÜêÅ éÅñ ×áܯó éÔƺ ÕðéÅ

ÇçµñÆ ç¶ Ç§ÚÅðÜ å¶ ÃÅìÕÅ Õ¶ºçðÆ î§åðÆ ìñò§å

çµÇÃÁÅ å¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÔË ÇÕ

À°îÆçòÅðź 鱧 ê°ÁÅÂÆÁź Ôé

ÚÅÔÆçÅ ÃÆ¢ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ÇçµñÆ ç¶ ÁÅ×±

ÇÃ§Ø ðÅî±òÅñÆÁŠ鱧 ÃzÆ ÇÔµå òµñ¯º íÅÜêÅ Çòð°µè

À°Ô íÇòµÖ ÇòµÚ íÅÜêÅ éÅñ ÇÂÕ

Áå¶ ÇÂÔ ×µñ ÇÕö Õ¯ñ¯º ñ°ÕÆ

ÇÂà òÅð çµìÆ ÷°ìÅé ÇòµÚ ÁÕÅñÆ çñ 鱧 صà

ñŶ ç¯ôź ìÅð¶ ê°µÇÛÁÅ Ç×ÁÅ åź À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ

Õçî òÆ éÔƺ Úµñä׶ å¶ íÅÜêÅ

éÔƺ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÇÂÔ

ÇàÕàź ç¶ä çÆ òÆ ÇôÕÅÇÂå Õðç¶ ðÔ¶ Ôé¢ ÇêÛñÆ

À°Ô ÇÂÔ îÅîñÅ íÅÜêÅ çÆ ñÆâðÇôê Õ¯ñ

çÆÁź éÆåÆÁź ì¶éÕÅì Õðé׶¢

îÅîñÅ êÅðàÆ êzèÅé Õ¯ñ

òÅð íÅÜêÅ é¶ ÁÕÅñÆ çñ 鱧 A@ òÅðâź ñÂÆ

À°áÅÀ°ä׶, êð ÇÔµå 鱧 ñŶ ç¯ôź ç¶ åµæ ê¶ô

À°áÅÀ°ä׶¢

ÇàÕàź ÇçµåÆÁź Ãé å¶ ÁÕÅñÆ çñ é¶ ÚÅð Óå¶

Õðé¶ Ô¯ä׶ å¶ åµæź çÆ ÜÅºÚ À°Ô Ö°ç Õðé׶¢

ÇÂæ¶ ×µñìÅå ÕðÇçÁź ÃzÆ ÇÔµå é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº 鱧 ÔðÅÀ°ä

ÁòåÅð ÇÃ³Ø ÇÔ¼å

ÇÂÔ ê°µÛ¶ ÜÅä Óå¶ Ü¶

ÇòµÚ î°µÖ í±ÇîÕÅ íÅÜêÅ çÆ ÔË¢ À°é·Åº ç¯ô

êÅðàÆ ÔÅÂÆ Õîźâ é¶ íÅÜêÅ éÅñ¯º ×áܯó Öåî

ñÅÇÂÁÅ ÇÕ ÇêÛñÆÁź ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź ÇòµÚ

Õðé ç¶ ëËÃñ¶ 鱧 êzòÅé éÅ ÕÆåÅ, åź ÕÆ Ô¯ò¶×Å¢

ÁçÅñåÆ îÅäÔÅéÆ çÅ îÅîñÅ : êÇàÁÅñŠܶñ· ç¶ Ã°êðâ˺à é¶ ÜòÅì çÅÖñ Õðé ñÂÆ Ãîź î§Ç×ÁÅ

BHARTI ART JEWELLERS Specialist fine Canadian & Indian Jewellers, Diamond gold & Silver Jewellery repairing. Engraving, Plating & Diamond cutting machine, Bangles & Rings

* We also buy & trade old ornaments

Ph: 604-327-8711 6612 Main St.(at 50th & Main) Vancouver, BC V5X 3H2

Ú§âÆ×ó·- Õ¶ºçðÆ Ü¶ñ· êÇàÁÅñÅ ç¶ Ã°êðâ˺à ñÖÇò§çð ÇÃ§Ø ÜÅÖó é¶ ÁçÅñå çÆ ÔµåÕ ç¶ Õ¶Ã ÇòµÚ ÜòÅìéÅîÅ çÅÇÂð Õðé ñÂÆ Ãîź î§× ÇñÁÅ ÔË¢ ï± àÆ çÆ òèÆÕ Ç÷ñ·Å å¶ ÃËôé ÜµÜ ôÅÇñéÆ éÅ×êÅñ é¶ Õ¶Ã çÆ Ã°äòÅÂÆ ñÖÇò§çð

ÕÆåÆ¢ ܶñ· ðêðâ˺à ñÖÇò§çð ÇÃ§Ø ÜÅÖó À°å¶ ÁçÅñå ç¶ Ô°Õîź çÆ À°ñ§ØäÅ

ÇÃ§Ø ÜÅÖó

Õðé çÅ ç¯ô ÔË¢ ÁçÅñå é¶ ÃzÆ ÜÅÖó 鱧 ç¯ òÅð ìñò§å ÇÃ§Ø ðÅܯÁÅäÅ ç¶ ÒâËæ

òÅð§àÓ ç¶ Õ¶ À°Ã 鱧 ëźÃÆ ñÅÀ°ä ç¶ Ô°Õî Ççµå¶ Ãé, êð À°Ã é¶ ç¯ò¶º òÅð òÅð§à ÇÂÔ ÕÇÔ Õ¶ î¯ó Ççµå¶ Ãé ÇÕ ÇÂÔ À°Ã ç¶ ÁÇèÕÅð Ö¶åð ÇòµÚ éÔƺ ÁÅÀ°ºçÅ¢ ðÅܯÁÅäÅ Õ¶ºçðÆ Ü¶ñ· êÇàÁÅñÅ ÇòµÚ é÷ðì§ç ÔË¢ À°Ã À°å¶ ê§ÜÅì ç¶ ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ ì¶Á§å ÇÃ§Ø çÆ ÔµÇåÁÅ Õðé çÅ ç¯ô ÔË¢ ÁçÅñå òµñ¯º À°Ã 鱧 ëźÃÆ çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ÜÅ Ú°µÕÆ ÔË å¶ À°Ô Ö°ç ÇÂÔ Ü°ðî ÇÂÕìÅñ Õð Ú°µÕÅ ÔË¢ ÁçÅñå é¶ ÃzÆ ÜÅÖó 鱧 ÁçÅñå çÆ îÅäÔÅéÆ å¶ ÔµåÕ ç¶ Ã§îé çÃåÆ Ççµå¶ Ãé¢

òÅð òÅð àËÃà ç¶ä çÆ ñ¯ó éÔÄ!

DEEP’S

Driving School

P’S DEE GSCHOOL DRIVIN

a òÅð òÅð ë¶ñ· Ô¯ Ú¹¼Õ¶ ÃàÈâ˺à ÇÂ¼Õ òÅð ÃÅù ÷ðÈð ë¯é Õð¯ a ÁÃÄ òèÆÁÅ ÇÃÖñÅÂÆ, ÂÆîÅéçÅðÆ Áå¶ ÇêÁÅð éÅñ ê¶ô ÁÅÀ°ºç¶ Ô» a ð¯â àËÃà ñÂÆ ÕÅð òÆ ñË ÃÕç¶ Ô¯ a Ø𯺠ܻ Õ¿î 寺 ÇêÕÁ¼ê Õðç¶ Ô» a ÇÃÖñÅÂÆ ê³ÜÅìÆ, Á³×ð¶÷Æ Áå¶ ÇÔ³çÆ Çò¼Ú ñË ÃÕç¶ Ô¯Í

ÕñÅà E Áå¶ G ñÂÆ àzǶ é§×

VE ALL

êÇÔñÅADñËRBIVÃOé ÃÅⶠկñ ñ¶âÆ÷ ING SCHOOL $ dzÃàzÕàð òÆ Ôé ÇÃðø 15 ÓÚ

ÃðÕÅð 寺 îÅéåÅ êÌÅêå dzÃàzÕàð çÆê ù ë¯é Õð¯:

778.887.5600/604.600.1632 Email: gill04@yahoo.ca


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 13

ÔòÅðŠ鱧 Øð çÆ êµÕÆ ð¯àÆ ÖÅä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ÇîñÆ Ú§âÆ×ó·- ÇåÔÅó ܶñ· ÇòµÚ é÷ðì§ç ìµìð ÖÅñÊǧàðéËôéñ ç¶ ÖÅóÕ± íÅÂÆ Ü×åÅð ÇÃ§Ø ÔòÅðŠ鱧 Øð çÆ êµÕÆ ð¯àÆ ÖÅä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ Çîñ ×ÂÆ ÔË¢ ï±.àÆ. ç¶ òèÆÕ Ç÷ñ·Å å¶ ÃËôé ÜµÜ ðÅܶô ×ð× é¶ ÔòÅðÅ çÆÁź îËâÆÕñ Çðê¯ðàź 鱧 ç¶Öä 寺 ìÅÁç À°Ã çÆ Ü¶ ñ · å¯ º ìÅÔðñÅ ÖÅä çÆ Áð÷Æ

íÅÂÆ Ü×åÅð ÇÃ³Ø ÔòÅðÅ

îé÷±ð ÕÆåÆ ÔË¢ íÅÂÆ Ü×åÅð ÇÃ§Ø ÔòÅðÅ å¶ À°Ã ç¶ ÇÂµÕ ÃÅæÆ íÅÂÆ êðîÜÆå ÇÃ§Ø ÇíÀ¹ðŠ鱧 ì°óËñ ܶñ· å¯óé ç¶ Õ¶Ã ÇòµÚ ÁçÅñå Áµ×¶ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ êzÅêå ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð ÔòÅðÅ ç¶ òÕÆñ é¶ Õ¶Ã çÆ ÇêÛñÆ Ã°äòÅÂÆ ç½ðÅé ÁçÅñå ÇòµÚ Áð÷Æ ç¶ Õ¶ î§× ÕÆåÆ ÃÆ ÇÕ À°Ã 鱧 ê¶à çÆ åÕñÆë ðÇÔ§çÆ ÔË¢ À°Ã é¶ ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ Ü¶ñ· ç¶ ÖÅä¶ ÕÅðé À°Ã çÆ åÕñÆë òè ðÔÆ ÔË å¶ âÅÕàð é¶ À°Ã 鱧 صà ÇîðÚ îÃÅñ¶ òÅñÅ Øð çÅ êµÇÕÁÅ ÖÅäÅ ñËä çÆ ÃñÅÔ ÇçµåÆ ÔË¢ Áð÷Æ ÇòµÚ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ À°Ã 鱧 ܶñ· ÇòµÚ À°Ã çÆ ÇçµñÆ ðÇÔ§çÆ îÅÃÆ çÆ ñóÕÆ é±§ (ܶñ· ÇòµÚ) ÖÅäÅ ê°µÜçÅ Õðé å¶ ê¶ôÆ î½Õ¶ ë×òÅó¶ ðÇÔ§çÆ Çðôå¶çÅðÆ ÇòµÚ¯º ç±ÜÆ íËä 鱧 ÖÅäÅ ç¶ä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ÇçµåÆ ÜÅò¶¢ ÁçÅñå é¶ À°Ã çÆ Áð÷Æ êzòÅé ÕðÇçÁź À°Ã çÆ ÇçµñÆ ðÇÔ§çÆ îöð íËä 鱧 Ôëå¶ ÇòµÚ Çå§é Ççé ÖÅäÅ ê°µÜçÅ Õðé çÆ ÇÂ÷ÅÜå ç¶ ÇçµåÆ ÔË¢ ÁçÅñå ç¶ Ô°Õîź ÇòµÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ À°Ã çÆ íËä Õ¶òñ ç°êÇÔð ò¶ñ¶ ÔÆ ÖÅäÅ ñË Õ¶ ÁÅ ÃÕ¶×Æ å¶ ÔòÅð¶ 鱧 ÇÂÔ ÖÅäÅ ç¶ä 寺 êÇÔñź À°Ã çÅ Õ°Þ ÇÔµÃÅ À°Ã çÆ íËä 鱧 ÁÇèÕÅðÆÁź ÃÅÔîä¶ ÖÅäÅ ÇêÁÅ Õð¶×Å¢ ÇÂà çÅ îåñì ÇÂÔ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÕ À°Ã òµñ¯º ÖÅäÅ ÖÅä éÅñ ÇÂà ×ñ çÆ ê°ôàÆ Ô¯ ÜÅÇÂÁÅ Õð¶×Æ ÇÕ ÇÂà ÇòµÚ ÇÕö åð·» çÆ ÇîñÅòà éÔƺ ÕÆåÆ ÔË¢ ÔòÅðÅ ç¶ òÕÆñ ÇÃîðéÜÆå ÇÃ§Ø å¶ ÁðÇò§ç áÅÕ°ð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ñ°ÇèÁÅäÅ çÆ ÇÂµÕ ÁçÅñå òµñ¯º ê¶ôÆ î½Õ¶ ÔòÅðŠ鱧 ìÅÔðñÅ ÖÅäÅ ÖÅä çÆ êÇÔñź ÔÆ ÁÅÇ×ÁÅ Çîñ Ú°µÕÆ ÔË¢

Diamond Stacking Co.Ltd. ù òðÕð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔË A well established Lumber stacking company is looking for workers to work in a lumber mill. We will train. We can arrange for your ride. You will be paid well and paid every two weeks. Forklift

ë¯ðÕ Çñëà Áêð¶àð ù êÇÔñ ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ Ü½ì Çç¼åÆ ÜÅò¶×Æ

For more info.Call (604) 833-1211 or Fax Resume @ (604) 465-9713 òèÆÁÅ Ú¼ñ ðÔÆ ¦ìð ÃàËÇÕ¿× Õ¿êéÆ ù òðÕð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔËÍ Õ¿î ¦ìð Çî¼ñ· çÅ Ô¯ò¶×ÅÍ ÁÃƺ àð¶Çé§× òÆ ç¶ ÃÕç¶ Ô» Áå¶ ðÅÂÆâ çÅ êÌì¿è ÔËÍ òèÆÁÅ åéÖÅÔ Áå¶ ç¯ ÔëÇåÁ» ìÅÁç Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ

Operator will be preferred for Job

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð ÃÕç¶ Ô¯ Ü» ÁÅêäÅ ðË÷î¶ ëËÕà Õð¯

Cell:(604) 833-1211 Fax: (604) 465-9713


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 14

ÖÅñóÅ Çîôé é¶ CF Á½ðåź 鱧 ê°ñÆà òµñ¯º îÅð î°ÕÅÀ°ä çÅ îÅîñÅ À°íÅÇðÁÅ Á§ÇîzåÃð- ê§ÜÅì ÓÚ ÖÅóÕ±òÅç ò¶ñ¶ òµâÆ êµèð Óå¶ ÁäêÛÅåÆÁź ñÅôź çÅ ÃÃÕÅð ÕðÕ¶

ØÅä Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ Ô÷Åðź çÆ Ç×äåÆ ÓÚ Þ±á¶ ê°Çñà î°ÕÅìÇñÁź ÓÚ îÅð¶ ׶ é½ÜòÅéź çÆÁź ñÅôź 鱧

ñÅôź 鱧 Ö°ðç ì°ðç Õðé çÅ îÅîñÅ ÃÅÔîä¶ ÇñÁÅÀ°ä òÅñÆ Üæ¶ì§çÆ ÖÅñóÅ Çîôé ÁÅð׶éÅÂÆܶôé

Ö°ðç-ì°ðç Õðé ñÂÆ òµÖ-òµÖ ôîôÅéØÅàź ÓÚ ÁäêÛÅåÆÁź ñÅôź çµÃ Õ¶ ÃÅó ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂæ¶

é¶ Ô°ä CF Á½ðåź 鱧 ÕÇæå ê°Çñà åôµçç ðÅÔƺ îÅð î°ÕÅÀ°ä çÅ îÅîñÅ À°íÅÇðÁÅ ÔË¢ ÇÂà Ãì§è ÇòµÚ

ÇÂÕ éòź îÅîñÅ À°íÅðÇçÁź Üæ¶ì§çÆ ç¶ ÁÅ×±Áź é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ ÖÅóÕ±òÅç ò¶ñ¶ ê§ÜÅì ÓÚ òµâ¶

Üæ¶ì§çÆ é¶ Ã°êðÆî Õ¯ðà ç¶ î°µÖ ÜµÜ é±§ ÇÂÕ êµåð í¶Ü Õ¶ ÇÂà îÅîñ¶ çÆ ÜÅºÚ ÕðÅÀ°ä çÆ î§× ÕÆåÆ

êµèð Óå¶ Á½ðåź 鱧 òÆ ÕÇæå ê°Çñà åôµçç ðÅÔƺ îÅð î°ÕÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ, ÇÜé·Åº ÇòµÚ¯º À°é·Åº é¶ CF

ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ Üæ¶ì§çÆ òµñ¯º ðêðÆî Õ¯ðà ÇòµÚ ÇÂÕ êàÆôé çÅÇÂð ÕðÕ¶ ê§ÜÅì ÓÚ ÖÅóÕ±òÅç

Á½ðåź çÆ ôéÅÖå ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂà îÅîñ¶ çÆ ÜÅºÚ ÕðÅÀ°ä ñÂÆ À°é·Åº ðêðÆî Õ¯ðà ç¶ î°µÖ ÜµÜ é±§ ÇÂÕ

Ã AIGH 寺 AIIE å¼Õ ç¶ Ã ç½ðÅé ԯ¶ îé°µÖÆ ÁÇèÕÅðź ç¶ ØÅä çÆ ÜÅºÚ ÕðÅÀ°ä çÆ î§× Õðé çÅ

êµåð òÆ í¶ÇÜÁÅ ÔË¢ ÇÂà êµåð ÇòÚ À°é·Åº é¶ ÇÂé·Åº CF ìÆìÆÁź çÆ êÛÅä çµÃÇçÁź À°é·Åº éÅñ

ëËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂÔ Ö°ñÅÃÅ ÇÂ¼æ¶ ÖÅñóÅ Çîôé ÁÅð׶éÅÂÆܶôé çÆ ÃðêzÃå ìÆìÆ êðîÜÆå Õ½ð

òÅêðÆÁź ØàéÅòź çÅ òÆ ÔòÅñÅ ÇçµåÅ ÔË¢ Çëð¯÷ê°ð ç¶ Çê§â ÇÕµñ·Æ ì¯çñÅ ÇòÖ¶ G ÁÕå±ìð AIIA çÆ

ÖÅñóÅ å¶ Ã. çñìÆð ÇçØ, êzèÅé ÔðîéçÆê ÇÃ§Ø ÃðÔÅñÆ, ê§ÜÅì îé°µÖÆ ÁÇèÕÅð ç×áé ç¶ ÇâêàÆ

ôÅî 鱧 òÅêðÆ ÇÂÕ ØàéÅ ç¶ ò¶ðò¶ Çç§ÇçÁź À°é·Åº ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ ê°ÇñÃ é¶ Çê§â ÇòµÚ¯º I@ ÃÅñÅ

Ú¶ÁðîËé ÇÕðêÅñ ÇÃ§Ø ð§èÅòÅ ÁÅÇç é¶ ÕÆåÅ¢

Á½ðå ÇÂÕìÅñ Õ½ð, DE ÃÅñÅ ìÆìÆ ñÖÇò§çð Õ½ð, BF ÃÅñÅ ìÆìÆ îéÜÆå Õ½ð, D@ ÃÅñÅ ìÆìÆ

ÇÂà î½Õ¶ À°é·Åº éÅñ Õ°Þ êÆóå êÇðòÅð òÆ ÔÅ÷ð Ãé¢ ÇÂé·Åº ÁÅ×±Áź é¶ AC ÁêðËñ 鱧 ðêðÆî

ÜÃÇò§çð Õ½ð å¶ êÇðòÅð ç¶ Ô¯ð ÜÆÁź 鱧 ÕÇæå å½ð Óå¶ Ú°µÕ ÇñÁÅ ÃÆ¢ ÇÂé·Åº À°êð ç¯ô ÃÆ ÇÕ À°é·Åº

Õ¯ðà ç¶ ìËºÚ ÜÃÇàà ÁëåÅì ÁÅñî å¶ ÜÃÇàà ð§ÜéÅ êzÕÅô ç¶ÃÅÂÆ òµñ¯º Ççµå¶ ׶ ÇçôÅ Çéðç¶ôź çÅ

é¶ ôµÕÆ ÇòÁÕåÆÁź 鱧 ÁÅêä¶ Øð ÖÅäÅ Ö°ÁÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂö ç¯ô Ô¶á ÇÂé·Åº Á½ðåź Óå¶ ÕÇæå åôµçç

ÔòÅñÅ Çç§ÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÁçÅñå é¶ ×°ÜðÅå ÃðÕÅð çÆ ÇÂÕ êàÆôé Òå¶ ëËÃñÅ Çç§ÇçÁź ÇêÛñ¶ çÃ

ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ìÅÁç ÇòµÚ ÃÅð¶ êÇðòÅð 鱧 ׯñÆÁź îÅð Õ¶ îÅð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà ØàéŠ鱧 ê°ÇñÃ

ÃÅñź ÇòµÚ ԯ¶ ޱᶠê°Çñà î°ÕÅìÇñÁź ìÅð¶ ðÅÜ ÃðÕÅðź 鱧 ÜÅºÚ ÕðÅÀ°ä ç¶ é¯Çàà Ççµå¶ Ôé¢ À°é·Åº

î°ÕÅìñ¶ çÅ éź ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢

ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÇÂà ضð¶ ÇòµÚ ê§ÜÅì éÔƺ ÁÅÀ°ºçÅ¢ À°Ô ÇÂà îÅîñ¶ ÇòµÚ ÇÂÕ òµÖðÆ êàÆôé çÅÇÂð ÕðÕ¶

ÇÂö åð·Åº åðéåÅðé çÆ ìÆìÆ Ã°Çð§çð Õ½ð éÅñ òÅêðÆ ØàéÅ çÅ ÔòÅñÅ Çç§ÇçÁź çµÇÃÁÅ ÇÕ

ðêðÆî Õ¯ðà 鱧 ÁêÆñ Õðé׶ ÇÕ ê§ÜÅì ÇòµÚ ÇÂÔ ÜÅºÚ ÇêÛñ¶ çà ÃÅñź çÆ æź AIGH 寺 AIIE å¼Õ

À°Ô ÃÅìÕÅ ë½ÜÆ çÆ êåéÆ ÃÆ å¶ êzÅÂÆò¶à ÃÕ±ñ çÆ Çêz§ÃÆêñ ÃÆ¢ ê°Çñà çÅ ç¯ô ÃÆ ÇÕ Ã°Çð§çð Õ½ð

ÕðòÅÂÆ ÜÅò¶¢ À°é·Åº çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ ÇÂà Áðö ç½ðÅé ê§ÜÅì ÇòµÚ òµâ¶ êµèð Óå¶ îé°µÖÆ ÔµÕź çÅ

ÖÅóÕ±Áź 鱧 êéÅÔ Çç§çÆ ÔË¢ ÇÂö ç¯ô Ô¶á À°Ã鱧 ÃÆ.ÁÅÂÆ.¶. ÃàÅë ÇòµÚ ÇñÁźçÅ Ç×ÁÅ å¶ Áäîé°µÖÆ

JRT NURSERIES INC.

åôµçç ÕÆå¶ ×¶¢ ÇÂé·Åº ÁÅ×±Áź é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ ÇÂà ØàéÅ çÆ ×òÅÔ ìÆìÆ Õ°ñçÆê Õ½ð èÅîÆ ÔË,

JRT éðÃðÆ ìÇñÀ±ì¶ðÆ ç¶ ìÈචÇåÁÅð Õðé òÅñÆ ÇÂ¼Õ ìÔ¹å ê¹ðÅäÆ, ò¼âÆ Áå¶ íð¯Ã¶ï¯× éðÃðÆ ÔË, ܯ ÇêÛñ¶ B@ ÃÅñ» 寺 ÁÅêä¶ ÇåÁÅð ÕÆå¶ ìÈÇàÁ» çÆ Õ°ÁÅÇñàÆ Áå¶ ô¹¼èåÅ ÕðÕ¶ êÌÇüè ÔËÍ Ô¹ä ìÇñÀ±ì¶ðÆ ç¶ ìÈචÁÃƺ ÁÅêäÆ USA òÅñÆ éðÃðÆ Çò¼Ú USDA ç¶ Ãà˺âðâ Áé°ÃÅð ÇåÁÅð Õðç¶ Ô»Í Ô¹ä å°Ãƺ ÃÅⶠկñ¯º ìÔ¹å òèÆÁÅ Õ°ÁÅÇñàÆ ç¶ USA Çò¼Ú ÇåÁÅð ÕÆå¶ Ô¯Â¶ Certified ìÈචìÔ¹å òÅ÷ì ÕÆîå Óå¶ ÖðÆç ÃÕç¶ Ô¯Í æ¯ó·¶ ÇÜÔ¶ êËö ìÚÅÀ°ä ÖÅåð ØàÆÁÅ ÇÕÃî ç¶ ìÈචñÅ Õ¶ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Ã Çò¼Ú ñ¼Ö»-Õð¯ó» âÅñð» çÅ é°ÕÃÅé éÅ Õð¯Í ïÅç ð¼Ö¯ òèÆÁÅ ÇÕÃî ç¶ ìÈචÔÆ òèÆÁÅ êËçÅòÅð Çç³ç¶ ÔéÍ

ÇÜÃ é¶ Ö°ç ðÇð§çð Õ½ð 鱧 ì¶ê¼å ÕÆå¶ ÜźÇçÁź ç¶ÇÖÁÅ ÃÆ¢ À°é·Åº ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ Ã°Çð§çð Õ½ð 鱧 åôµçç î×𯺠ÔðÆÕ¶ éÇÔð ÇòµÚ ð¯ó ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ Áå¶ Ô°ä å¼Õ À°ÃçÆ Õ¯ÂÆ À°Ø ðµØ éÔƺ ÇîñÆ¢

BLUEBERRY PLANTS CHECK OUR QUALITY AND PRICES BEFORE BUYING YOUR BLUEBERRY PLANTS

*USA grown * Best Quality *Certified * True to name

ÁÃÄ òèÆÁÅ Õ°ÁÅÇñàÆ ç¶ éò¶º òÅôð, âðÅÇÂð, ìÅðìÇÕÀ± ÁÅÇç ÁêñÅdzÃà òÅÇÜì ÕÆîå» Óå¶ ò¶Úç¶ Ô»Í

ܶÕð å°Ãƺ USA Çò¼Ú ëÅðî ÖðÆçäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ å» ÁÃƺ å°ÔÅâÆ ÷îÆé ñ¼íä, êñ»Çà³× Õðé, òÆ÷Å ñËä Áå¶ îËé¶Üî˺à Õðé Çò¼Ú êÈðÆ îçç Õð ÃÕç¶ Ô»Í For More Information Call Toll Free

1-800-789-1445 or 604-856-5552

Jagjit Aujla Cell:604-825-1205

Three Locations to Serve You Main Office 2396-272st. Aldergrove, BC V4W 2R1

7435-264st. Aldergrove, BC

Onkar Appliances

8647 Guide Meridian Road Lynden, WA USA 98264

» ¶òÅò » Ã å ³ç ¯Ã¶î ì ÕÆî ð í ÇÜ òÅ

ÃÅâÆÁ» öòÅò» ÃÅð¶ ñ¯Áðî¶éñ˺â Çò¼Ú À°êñìè ÔéÍ

SURREY #126-8166-128th St., (Payal Business Centre) Surrey

Kuldip Dhaliw al, Cell: 778-552-9509 Dhaliwal,

COIN LAUNDRY AND INTERNET LOUNGE 11946-88TH AVE (NORDEL WAY)., DELTA (BEHIND MTF - NEXT TO GRACE FURNITURE)

Ph: 604-572-4284

$5.00 OFF

1 FREE

1 FREE

Your next drop off of $20.00 One Coupon Per Customer

SOAP with 3 loads of wash and dry

WASH After Every 10 Loads of Wash and Dry

Must Present Coupon

Must Present Coupon

Must Present Coupon

700sqft space for lease Open 9am till 9pm

available in busy plaza, size can be devided to suit your requirement. Frontage door front, (next to coin laundry, Grace Furniture, Talize and accross Khalsa Credit Union,

(604) 572-4284 or email.santoshbhushan@hotmail.com

Onsite Services Available Used Computers Available Computer Repair & Upgrade, Spyware & Virus removal

Your Personal Tech, a Phone Call Away...

Harmeet Singh

778-928-4444


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 15

ÃÅðÅ×ó·Æ ç¶ ï°µè ìÅð¶ Çëñî ÇòµÚ ÇÃµÖ ìä¶×Šçܶ çµå ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ÇÂÔ Çëñî ÇÂÇåÔÅÃÕ ÃÅðÅ×ó·Æ ç¶

ÚÅÔ°§ç¶ Ôé, ܯ ÇÕ À°é·Åº ç¶ ÃÕ±ñ Ã ç¶ Çîµåð

î°§éÅ íÅÂÆ Çëñî ç¶ åÆܶ íÅ× ìÅð¶ ×µñ

ï°µè çÆ ÃµÚÆ ÕÔÅäÆ Óå¶ ÁÅèÅðå ÔË¢

Ôé¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ Çëñî Á×éÆêµæ ÇòµÚ

ÕðÇçÁź À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÃ鱧 ìäÅÀ°ä çÆ

ÇÂÔ Ö°ñÅÃÅ ÃzÆ Ã§Ü¶ çµå òµñ¯º ÕÆåÅ

ÇéíŶ ÇÕðçÅð 鱧 ñ¯Õź é¶ ìÔ°å êçç ÕÆåÅ ÔË

ÇåÁÅðÆ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ÇÂà íÅ× çÅ éź î°§éÅ

Ç×ÁÅ¢ À°Ô êÇàÁÅñÅ ÇòÖ¶ Úµñ ðÔÆ Çëñî çÆ

Áå¶ ÁÇÜÔ¶ ÇÕðçÅð ñ§î¶º Ã ìÅÁç ÔÆ Çîñç¶

íÅÂÆ çÆ ÁÅåî ÕæÅ Ô¯ò¶×Å¢ Çìµ× ìÅà íÅ×

ô±Çà§× ç½ðÅé ÃzÆ ÔÇðî§çð ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ îµæÅ à¶Õä

Ôé¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Çëñîź ÓÚ éÅºÔ êµÖÆ ð¯ñ

ê§Ü ÇòµÚ ÕÆåÆ ôî±ñÆÁå ìÅð¶ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ

ÁŶ Ãé¢ ÇÂµæ¶ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ç½ðÅé

ÇéíÅÀ°äÅ À°é·Åº ñÂÆ òµâÆ Ú°ä½åÆ ÃÆ êð À°Ô

ÇÂÔ Ú§×Å åÜðìÅ ÃÆ êð ÇÂÔ Çëñî ÇòµÚ ÇÕðçÅð

À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃÅðÅ×ó·Æ ç¶ ï°µè çÆ ØàéÅ

Ö°ô Ôé ÇÕ ñ¯Õź é¶ ÇÂà ÇÕðçÅð 鱧 ÃðÅÇÔÁÅ ÔË¢

ÇéíÅÀ°ä éÅñ¯º Á½ÖÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ î½Õ¶ Óå¶ çðôÕź

çܶ çµå Á§ÇîzåÃð- çéÆ Ççúñ, ÁÕôË Õ°îÅð, ÃËë

Ã BA ÇõÖź é¶ AE Ô÷Åð çÆ Ç×äåÆ òÅñÆ

À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà ò¶ñ¶ À°Ô Áܶ ç¶ò×é

éÅñ ÜòÅìç¶ÔÆ Ô°§çÆ ÔË¢

òµâÆ ë½Ü çÅ ÃÅÔîäÅ ÕÆåÅ ÃÆ¢ À°Ô Áå¶ ÁÜË

òµñ¯º ÇåÁÅð ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ Çëñî Òçé ÁÅë

À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ À°é·Åº ÃzÆ ÔÇðî§çð ÃÅÇÔì

ÁñÆ ÖÅé Áå¶ ðäìÆð Õê±ð 寺 ìÅÁç Ô°ä Çëñî

ç¶ò×é ç¯ò¶º ÇÂà Çëñî çÆ ÃÕÇðêà Óå¶ Õ§î Õð

ÃðçÅðÓ çÆ ô±Çà§× åÇÔå êÇàÁÅñÅ ÁŶ ԯ¶

ÇòÖ¶ îµæÅ à¶ÇÕÁÅ¢ é½ÜòÅé êÆó·Æ 鱧 ðé¶ÔÅ

ÁçÅÕÅð çܶ çµå òµñ¯º òÆ ÇÂµÕ êzÃåÅÇòå Çëñî

ðÔ¶ Ôé¢ À°Ô ÇÂà Çëñî ÇòµÚ ê§ÜÅì ç¶ À°ê î°µÖ

Ôé¢ ÇÂÔ ÕÅî¶âÆ Áå¶ ÁËÕôé íðê±ð Çëñî ÔË,

Çç§ÇçÁź À°é·Åº ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ é½ÜòÅé éÇôÁź 鱧

ÇòµÚ ÇÃµÖ ÇÕðçÅð ÇéíÅÀ°ä çÆ ÇåÁÅðÆ ÕÆåÆ

î§åðÆ Ã°ÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ 鱧 òÆ ôÅîñ ÕðéÅ

ÇÜà ÇòµÚ À°Ô êÇðòÅð ç¶ î°ÖÆ çÅ ÇÕðçÅð ÇéíÅ

Ûµâ Õ¶ À°åôÅÔ å¶ Ö°ôÆ íðê±ð Ç÷§ç×Æ ÇÜÀ°ä¢

ðÔ¶ Ôé¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÁËÕôé íðê±ð Çëñîź

À°é·Åº ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À°Ô òÆ ÕÂÆ éôÅ Û°âÅÀ± ÃòË

ÇòµÚ ÇÕðçÅð ÇéíÅÀ°äÅ òè¶ð¶ êçç Õðç¶ Ôé¢

öòÆ Ã§ÃæÅòź ñÂÆ Õ§î Õð ðÔ¶ Ôé¢

ÇÂµÕ ÇÕñ¯ Úðà æÅä¶ åÆÕ ÁÅÀ°ºçÆ îÃź B@ ×zÅî ðÇÔ ×ÂÆ Çëñ½ð- ÛÅê¶îÅðÆ ÇòµÚ ìðÅîç ÕÆåÆ ÇµÕ

×zÅÔÕ ìÇäÁÅ Õ°ñÇò§çð åÃÕð ç¶ Õ¯ñ ÚðÃ

ÇÕñ¯ Úðà æÅä¶ ÁÅÀ°ºç¶-ÁÅÀ°ºç¶ B@ ×ðÅî ðÇÔ

ñËä Ç×ÁÅ åź À°Ã Ã åÃÕð Õ¯ñ ÇÂµÕ ÇÕñ¯

×ÂÆ¢ Çëñ½ð ê°ÇñÃ é¶ Ã±ÚéÅ ç¶ ÁÅèÅð åÃÕð ç¶

Úðà ÃÆ Áå¶ À°Ãé¶ B@ ×ðÅî Úðà ÖðÆç Õ¶

Øð Óå¶ ÛÅê¶îÅðÆ ÕÆåÆ, ñ¶ÇÕé ìÅÁç ÇòµÚ

ê°Çñà 鱧 ç¶ ÇçµåÆ¢ ÇÂÃç¶ ìÅÁç ê°ÇñÃ é¶ åÃÕð

ׯñîÅñ Ô¯ Ç×ÁÅ¢ ç¯ôÆ é±§ ê°Çñà ðÅå 鱧 ÚðÃ

ç¶ Øð ÛÅêÅ îÅÇðÁÅ Áå¶ Õ°Þ Ã ìÅÁç À°Ã 鱧

Ãî¶å æÅä¶ ñË ÁÅÂÆ, ñ¶ÇÕé Õ¯ÂÆ Õ¶Ã çðÜ éÔƺ

ÇìáÅ Õ¶ æÅä¶ ñË ÁÅÂÆ¢ ñ Ú éÅ ç¶ ä òÅñ¶

ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ׯñîÅñ ç¶ ÃòÅñ Óå¶ âÆ ÁËà êÆ

é½ÜòÅéź é¶ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ ÕÅðòÅÂÆ ç¶ ìÅÁç

é¶ ÜÅºÚ ÕðòÅÀ°ä çÆ ×µñ ÕÔÆ ÔË¢

ê°Çñà 鱧 ë¯é Õðç¶ ðÔ¶, êð ë¯é éÔƺ Ú°µÇÕÁÅ

Çëñ½ð ÇéòÅÃÆ Çå§é é½ÜòÅéź é¶ ê°ÇñÃ

Ç×ÁÅ¢ ÇÂÔÆ éÔƺ ܯ Úðà À°é·Åº é¶ ×zÅÔÕ ìä Õ¶

鱧 ñÇÚå ÕÆåÅ ÇÕ ÇìÜñÆ Øð ç¶ é÷çÆÕ ÇµÕ

ê°Çñà 鱧 ÇñÁÅ Õ¶ ÇçµåÆ, ê°Çñà À°Ã¶ çÆ ×µñ

ÇòÁÕåÆ ôð·¶ÁÅî Úðà ò¶ÚçÅ ÔË Áå¶ À°Ã Õ¯ñ

Õð ðÔÆ ÔË, ÇÂµÕ ÇÕñ¯ ÚðÃ ç¶ ìÅð¶ Õ°Þ éÔƺ çµÃ

ÇÂµÕ ÇÕñ¯ Úðà êÂÆ ÔË¢ ÃÔÅÇÂÕ Ãì ǧÃêËÕàð

ðÔÆ¢

îçé ñÅñ å¶ Â¶ ÁËà ÁÅÂÆ Ã°Çð§çð ÇÃ§Ø À°é·Åº

úèð Ãì ǧÃêËÕàð îçé ñÅñ é¶ ÇÕÔÅ

é½ÜòÅéź ç¶ éÅñ ðÅå ÕðÆì ÃÅ㶠齺 òܶ ÇìÜñÆ

ÇÕ ê°Çñà Üç Üç ç¯ôÆ ç¶ Øð ð¶â Õðé ×ÂÆ

Øð ç¶ é÷çÆÕ êÔ°§Ú¶ å¶ Õ°ñÇò§çð Õ°îÅð 鱧

åź AE Çî§à À°Ãé¶ çðòÅ÷Å éÔƺ Ö¯Çñ·ÁÅ¢ À°é·Åº

êÇÔñź ×zÅÔÕ ìäÅ Õ¶ åÃÕð Õ¯ñ í¶ÇÜÁÅ¢ Üç

鱧 ÇÃðë B@ ×ðÅî Úðà ÇîñÆ ÔË¢

ܶÕð å°Ãƺ Ô¶á ÇñÖÆÁ» åÕñÆë» å¯º ê̶ôÅé Ô¯? * Çê¼á çÅ çðç * ÇÃð çðç Ü» è½ä çÅ çðç * îÃñ÷ çÆ ÇÖ¼Ú * î¯ãÅ-ì»Ô å¶ Ô¼æ çÅ çðç * ñ¼å çÆ çðç, ðÆÁ çÆ çðç, êËð» çÅ çðç * Ô¼æ» êËð» çŠýäÅ * ×ðçé, Çê¼á, ðÆó· çÆ Ô¼âÆ çÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò»

Yankee Hair Salon ÇÃðø îðç» Áå¶ ì¼ÇÚÁ» ñÂÆ

ÁÃÄ Ô¶Áð ÕÇà³×, êðî, Õñð, ëËôÆÁñ, ÃàðÆÕà ÁÅÇç çÅ Õ¿î åüñÆìÖô Áå¶ òÅÇÜì ÕÆîå» Óå¶ Õðç¶ Ô»Í ÁËìàÃë¯ðâ Áå¶ ÃðÆ çÆ ÃëñåŠ寺 ìÅÁç Ô¹ä ÃÅâÆ éòÄ «Õ¶ôé Õñ¯òðâ¶ñ ÇòÖ¶ òÆ Ö¹¼ñ· Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ FD ÁËò¶ÇéÀ± Áå¶ AGG ÃàðÆà ç¶ é÷çÆÕ ÇîðÅÜ ì˺հÇÂà ÔÅñ ç¶ æ¼ñ¶ ABBOTSFORD

SURREY

CLOVERDALE

Clearbrook RD, Abbotsford

#151-8120-128th St. Payal Business Center

17767-64th Ave. In Mirage Banquet Hall Plaza

Ph: 604-852-8070

Ph: 604-507-1220

Ph: 604-575-4800

Billa Tent & Party Rentals 8938-134A st. SURREY, BC V3V 5S7

Specializing in - Tent Rentals & Installations

* Weddings *Festivals * Special Events*Fairs * Tents Tables * Chairs *Gas Stoves & Heaters

* Parties * Trade Shows * Light System

BE ÃÅñ 寺 ò¼è çÅ åÜðìÅ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ü» ÇÕö òÆ åÕñÆë êÌåÆ ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ Ô¹ä¶ ë¯é Õð¯

N.S. Sidhu

Tel: 604-518-8700

For more information Call

Rana 604-825-4077

Billa 604-781-6479

Email: singh_jas1@hotmail.com


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 16

ÿêÅçÕÆ

À°ÔÆ Õñî» ìÔÅçð Ôé ÇÜÔóÆÁ» îé°¼ÖÆ Ô¼Õ» Áå¶ Ã¼Ú Óå¶ ÇéèóÕ Ô¯ Õ¶ êÇÔðÅ Çç³ç¶ ԯ¶ ÇñÖçÆÁ» ÔéÍ

ÒÒòÅÇÂÇÃ÷ ëÅð ëðÆâî Üæ¶ìç¿ Æ ìéÅî ÕÅåñ ùîè¶ ÃËäÆ - âÆ. ÜÆ. êÆ. ê³ÜÅìÓÓ ñ¯Õ-×æÅò» Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ×ÅæÅ êÌÇüè ÔË ÇÕ

ð¼ì çÅ íÅäÅ ÃîÞ Õ¶ îÈ¿Ô ì¿ç ð¼ÖäÅ ÔÆ À°µÇÚå

Õ¶ D-E ÃÆéÆÁð ê¹Çñà ÁëÃð» çÅ Ô¼Õ îÅÇðÁÅ

ÇÂ¼Õ Òëð¿àÓ ÔË, ÇÂà ñÂÆ ÇÂà êàÆôé ù ÖÅðÜ

åÅÕå ç¶ éô¶ Çò¼Ú ÇÂ¼Õ Ô¿ÕÅð¶ ԯ¶ îÃå ÔÅæÆ

ÃîÇÞÁÅÍ ÜÅäÕÅð ê³æÕ ÔñÇÕÁ» é¶ Á³åðÖÅå¶

Ç×ÁÅ ÔËÍ êàÆôé Çò¼Ú ÕðéÅàÕÅ ÔÅÂÆÕ¯ðà òñ¯º

ÕÆåÅ ÜÅò¶Í ÒòÅÇÂÇÃ÷ ëÅð ëðÆâîÓ ç¶ òÕÆñ»

ÃÅÔîä¶ ÃÅð¶ æðæð Õ¿ìç¶ Ôé êð ÇÂ¼Õ ÕÆóÆ Çò¼Ú

ÇÂÔ Çà¼êäÆ ÷ðÈð ÕÆåÆ, ÒÒùî¶è ÃËäÆ ç¶ ÷¹ñî»

C@ îÅðÚ, B@AB ù Çç¼å¶ ëËÃñ¶ çÅ ÔòÅñÅ Çç¼åÅ

é¶ ÁçÅñå ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ Üæ¶ì¿çÆ, ê³ÜÅì

À°Ã ù îÅð-î¹ÕÅÀ°ä çÆ Ãîð¼æÅ î½ÜÈç Ô¹¿çÆ ÔË,

ÃÅÔîä¶, ÇÃ¼Ö Õ½î ù ì¹¼Úó Õ¶. êÆ. Ç×¼ñ ç¶ ÷¹ñî

Ç×ÁÅ, ÇÜà Çò¼Ú ÔÅÂÆÕ¯ðà é¶ ÕðéÅàÕÅ ç¶ éò¶º

Çò¼Ú îé°¼ÖÆ Ô¼Õ» ñÂÆ Õ¿î ÕðçÆ ÔË Áå¶ ÇÂà é¶

Ü» ؼà¯-ؼà À°Ô ÔÅæÆ ç¶ îÅä ù ÚËÇ¦Ü ÷ðÈð

í¹¼ñ ÜÅä׶...ÍÓ

æÅê¶ ×¶ ê¹Çñà î¹ÖÆ çÆ Çéï°ÕåÆ ÇÂà ÁèÅð Óå¶

ÇêÛñ¶ Ã Çò¼Ú, ê³ÜÅì Çò¼Ú¯º ×ÅÇÂì ÕÆå¶ I@@

ð¼ç Õð Çç¼åÆ, ÇÕÀ°ºÇÕ ê¹Çñà î¹ÖÆ À°µå¶ À°Ã çÆ

ç¶ ÕðÆì ÇÃ¼Ö é½ÜòÅé» ç¶ ò¶ðò¶ (âËàÅ) éÅñ ç¯

ÕðçÆ ÔËÍ ÇÂÔ¯ ÇÜÔÅ ÔÆ ÇÂ¼Õ ÕÅðéÅîÅ îé¼¹ÖÆ

ÒòÅÇÂÇÃ÷ ëÅð ëðÆâî-¶ôÆÁÅÓ ÚËêàð ç¶

Ô¼Õ» çÆ Á¦ìðçÅð Üæ¶ì¿çÆ ÒòÅÇÂÇÃ÷ ëÅð

ê¹ÃåÕ» Òè¹Öç¶ ÇÃò¶Ó (Ãî¯ñâÇð³× Á˺ìð÷)

ëðÆâî-¶ôÆÁÅÓ é¶, ê³ÜÅì ê¹ÇñÃ ç¶ îé¯éÆå

êÌÕÅÇôå ÕÆåÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» ÔéÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ

âÅÇÂðËÕàð Üéðñ ê¹Çñà ùî¶è ÃËäÆ ç¶ ÇÖñÅë,

ÒòÅÇÂÇÃ÷ ëÅð ëðÆâîÓ çÆÁ» Ô¯ð êÌÅêåÆÁ» çÅ

ê³ÜÅì Á˺â ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆÕ¯ðà Çò¼Ú ǼÕ

òÆ Ç÷Õð ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

ÜéÇÔ¼å êàÆôé çÅÇÂð ÕðÕ¶, Õð ÇòÖÅÇÂÁÅ ÔËÍ

îÆâÆÁÅ Çðê¯ðà» Áé°ÃÅð, ÁçÅñå é¶

ê³ÜòÄ òÅð ê³ÜÅì ç¶ î¹¼Ö î³åðÆ ìä¶ êÌÕÅô

ç¯Ô» Çèð» çÆÁ» çñÆñ» ùäé À°êð¿å ê³ÜÅì

ÇÃ³Ø ìÅçñ é¶ éÅ ÇÃðë ÒÁÅñî ÕËà ÃËéÅÓ ç¶

ÃðÕÅð, ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. Áå¶ Ã¹î¶è ÃËäÆ ù é¯ÇàÃ

î¹ÖÆ ÇÂ÷ÔÅð ÁÅñî ù À°Ã çÆ êåéÆ ðÅÔÄ ÁËî.

ÜÅðÆ ÕðÇçÁ» D ÔëÇåÁ» çÅ Ãî» Çç¼åÅ ÔË ÇÕ

ÁËñ. ¶. ìäÅÇÂÁÅ ìñÇÕ Ã½ºÔ Ú¹¼Õ ÃîÅ×î 寺

À°Ô êàÆôé Çò¼Ú ñŶ ç¯ô» Ãì¿èÆ ÁÅêäÅ

ìÅÁç ëÖð-¶-Õ½î, ê³æ ðåé é¶ ÕÅåñ ùî¶è

Ãê¼ôàÆÕðé ç¶äÍ ÁçÅñå é¶ ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ

ÃËäÆ ù ê³ÜÅì çÅ âÆ. ÜÆ. êÆ. îé¯éÆå ÕðÕ¶,

ÒÀ°êð¯Õå Çèð» ù é¯Çàà ÜÅðÆ ÕðÇçÁ» ÃÅâ¶

ÇÃ¼Ö Õ½î ù êÇÔñÅ å¯ÔëÅ ìÖÇôÁÅÍ ïÅç ðÔ¶,

ÃÅÔîä¶ ÁËâò¯Õ¶à Üéðñ Ö¯ÃñÅ òñ¯º ÒòÅÇÂÇÃ÷

ÇÂÔ ìÅçñ ÃðÕÅð çÆ Ã¹î¶è ÃËäÆ ç¶ Ô¼Õ Çò¼Ú

ëÅð ëðÆâîÓ Óå¶ ñŶ ÇÂñ÷Åî òÆ Ôé, ÇÜé·»

ùêðÆî Õ¯ðà Çò¼Ú ÕÆåÆ ×ÂÆ êËðòÅÂÆ éåÆÜÅ

Ãì¿èÆ Á×ñÆ åðÆÕ Óå¶ ëËÃñÅ ÇçÁ»×¶Í êð ÇÂÃ

ÃÆ ÇÕ Ã¹î¶è ÃËäÆ, ê̯ëËÃð çÇò¿çðêÅñ ÇÃ³Ø í¹¼ñð

ç¶ ìÅòÜÈç, ÒòÅÇÂÇÃ÷ ëÅð ëðÆâîÓ òñ¯º À°áŶ

ç¶ ÇêåÅ, îÅÃó å¶ ç¯Ãå ç¶ Õåñ î¹Õ¼çî¶ Çò¼Ú¯º ìðÆ Ô¯ÇÂÁÅ å¶ ê̯ëËÃð í¹¼ñð ù Á³ÇîÌåÃð çÆ

ÇÃ¼Ö ÜòÅéÆ ç¶ ç¯ ÕÅåñ ùî¶è ÃËäÆ Áå¶ Õ¶. êÆ. Ç×¼ñ

׶ î¹¼ç¶ çÅ ÁèÅð ÔË, ÇÜà çÅ ÁÃÄ ÃÈÁ-î¯à¯ (ÁÅêä¶ ÁÅê 寺) é¯Çàà òÆ ñË ÃÕç¶ Ô»ÍÓ

ܶñ· òÆ éÃÆì éÔÄ Ô¯ÂÆ ÇÕÀ°ºÇÕ ìÅçñ ÃðÕÅð

ç¯ ìÔÅçð òÕÆñ-âÅÇÂðËÕàð» - ÇÃîðéÜÆå

Õî»â Ô¶áñÆ ÃêËôñ àÅÃÕ ë¯ðà òñ¯º

ê³ÜÅì Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆÕ¯ðà çÅ ÇÂÔ

òñ¯º Çç¼å¶ ÔñëÆÁÅ ÇìÁÅé Áé°ÃÅð ê̯. í¹¼ñð

ÇÃ³Ø Áå¶ ×¹ðÇò¿çð ÇÃ³Ø ÇüèÈ é¶ C ÁêÌËñ, B@AB

ÁÅÇçòÅÃÆÁ» Áå¶ Á½ðå» Óå¶ ÷¹ñî Õðé çÆÁ»

ç¯ Ü¼Ü» çÅ êËéñ, íÇò¼Ö çÆ Ã¹äòÅÂÆ å¯º ìÅÁç

ÒÖÈ¿ÖÅð, ÖåðéÅÕ çÇÔôå×ðçÓ ÃÆ Áå¶ À°Ã ç¶

ù, ê³ÜÅì Á˺²â ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆÕ¯ðà Çò¼Ú ǼÕ

Çðê¯ðà» ÃéÍ ÁçÅñå Áé°ÃÅð, ÇÂà ÒÜÅäÕÅðÆÓ

ÕÆ ëËÃñÅ Çç³çÅ ÔË, ÇÂà ìÅð¶ å» íÅðåÆ ÁçÅñåÆ

Á³ÇîÌåÃð ܶñ· Çò¼Ú ÁÅÀ°ä éÅñ ê³ÜÅì çÅ

ÜéÇÔ¼å êàÆôé çÅÇÂð ÕÆåÆ, ÇÜà Çò¼Ú ùî¶è

ù çìÅÀ°ä çÅ ïåé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ê³ÜÅì

ÇÃÃàî Çò¼Ú Ö¹ëÆÁŠ¶ܿÃÆÁ» çÆ çÖñÁ³çÅ÷Æ

Áîé-ÕÅùé Öåð¶ Çò¼Ú êË ÃÕçÅ ÃÆÍ ìÅçñ

ÃËäÆ çÆ Çéï°ÕåÆ ù ÚËÇ¦Ü ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ êàÆôé

Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆÕ¯ðà é¶ ÇÂà ÜéÇÔ¼å êàÆôé

ç¶ Ô¹¿ÇçÁ», Õ°Þ ÇéÃÇÚååÅ éÅñ éÔÄ ÇÕÔÅ ÜÅ

ÃðÕÅð é¶ ÁÅêä¶ ÇêÛñ¶ ÕÅðÜÕÅñ ç½ðÅé ùî¶è

ÕðåÅò» Áé°¹ÃÅð ùî¶è ÃËäÆ çÆ Çéï°ÕåÆ ×Ëð-

çÆ Ã¹äòÅÂÆ ñÂÆ AG ÁêÌËñ çÆ åðÆÕ ÇéôÇÚå

ÃÕçÅ êð À°êð¯Õå êËéñ òñ¯º ùî¶è ÃËäÆ ç¶

ÃËäÆ ù ÒÇòÜÆñ˺à ÇìÀ±ð¯Ó çÅ î¹ÖÆ ñÅÇÂÁÅ

ÕÅùéÆ ÔË, ÇÂà ñÂÆ ÇÂà ù ð¼ç ÕÆåÅ ÜÅò¶Í

ÕÆåÆ ÃÆÍ

ÇÖñÅë ÜéÇÔ¼å êàÆôé çÅ ÁèÅð î³éäÅ Áå¶

Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ Ã¹î¶è ÃËäÆ é¶ âÆ. ÜÆ. êÆ. ìäÇçÁ»,

êàÆôé Çò¼Ú ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ Ü篺 AD îÅðÚ,

AH ÁêÌËñ ç¶ À°µåðÆ -íÅðå ç¶ êÌî¹¼Ö

Ãì¿Çèå Çèð» ù é¯Çàà ÜÅðÆ ÕðéÅ ÔÆ, ÁÅêä¶

AG ÃÅñ 寺 ê³ÜÅì ê¹ÇñÃ ç¶ éÕô¶ 寺 ×ÅÇÂì

B@AB ù ùî¶è ÃËäÆ ù ê¹Çñà î¹ÖÆ æÅÇêÁÅ Ç×ÁÅ

ÁÖìÅð» (Ãî¶å dz×Çñô ÇàzÇìÀ±é) é¶, ÒòÅÇÂÇÃ÷

ÁÅê Çò¼Ú ÇÂ¼Õ Ãëñ êÌÅêåÆ ÔËÍ ÁÃÄ ÒòÅÇÂÇÃ÷

ì¹¼Úó Õ¶. êÆ. Ç×¼ñ ù Ú¿âÆ×ó· ÁÅêä¶ çëåð

ÔË, À°ç¯º òÆ À°Ã ç¶ ÇÖñÅë Çç¼ñÆ çÆ ÃÆ. ìÆ.

ëÅð ëðÆâîÓ çÆ ÜéÇÔ¼å êàÆôé Ãì¿èÆ Ã¹äòÅÂÆ

ëÅð ëðÆâî-¶ôÆÁÅÓ ù î¹ìÅðÕìÅç Çç³ç¶ Ô» ÇÕ

Çò¼Ú üç Õ¶, dzàËñÆÜ˺à ÇìÀ±ð¯ Áå¶ Ô¯ð Ö¹ëÆÁÅ

ÁÅÂÆ. ÁçÅñå Çò¼Ú Áܶ À°Ô նà ڼñ ÇðÔÅ ÔË,

çÆ Öìð ìó¶ ò¶ðò¶ éÅñ êÌÕÅÇôå ÕÆåÆ ÔËÍ ÇÂÃ

À°é·» é¶ ÒíÈåð¶ ÃÅé·Ó ù Çó׻ 寺 ëóé çÅ Ô½ºÃñÅ

¶ܿÃÆÁ» ç¶ î¹ÖÆÁ» éÅñ íÇò¼Ö Çò¼Ú ÇüÖ

ÇÜà Áé°ÃÅð ùî¶è ÃËäÆ é¶ AIID Çò¼Ú, «ÇèÁÅä¶

նà çÆ Ã¹äòÅÂÆ ç¯ îÅäï¯× ܼܻ ÜÃÇàà ð¿Üé

ÇòÖÅÇÂÁÅ ÔËÍ ÁÃÄ ê³ÜÅì Áå¶ Çòç¶ô» Çò¼Ú

éÃñÕ°ôÆ çÆ ðäéÆåÆ Ãì¿èÆ ÃñÅÔ îôòðÅ ÕÆåÅ

Çò¼Ú¯º Çå¿é ì¿ÇçÁ» ù Á×òÅ ÕðÕ¶, À°é·» çÅ

ׯׯÂÆ Áå¶ ÜÃÇàà îÔ¶ô ×ð¯òð ç¶ ÃÅÔîä¶ Ô¯ÂÆÍ

Ãð×ðî ê³æÕ Çèð» Áå¶ îé°¼ÖÆ Ô¼Õ» çÆÁ»

Áå¶ Ã»ÞÆ åÃòÆð îÆâƶ ñÂÆ òÆ ÜÅðÆ ÕÆåÆÍ

Õåñ ÕðÕ¶, ñÅô» Ö¹ðç-ì¹ðç ÕÆåÆÁ» ÃéÍ

ÒòÅÇÂÇÃ÷ ëÅð ëðÆâîÓ òñ¯º ùêðÆî Õ¯ðà ç¶

Á¦ìðçÅð Üæ¶ì¿çÆÁ» ù ÷¯ðçÅð ÁêÆñ Õðç¶

Çìé» íóÕÅÔà 寺 ×¹ðçÅÃê¹ð ê¹Çñà òñ¯º ÕÆå¶

êàÆôé ÕðåÅò» é¶ ê¹¼ÇÛÁÅ ÇÕ ÇÜÔóÅ

ÃÆéÆÁð ÁËâò¯Õ¶à ÇîÃàð Õ¶. ÁËé. ìÅñׯêÅñ

Ô» ÇÕ À°Ô ÒòÅÇÂÇÃ÷ ëÅð ëðÆâîÓ Üæ¶ì¿çÆ çÆ

׶ ׯñÆÕ»â, (ÇÜà Çò¼Ú íÅÂÆ ÜÃêÅñ ÇóØ

ÇòÁÕåÆ ÇÂ³é¶ ×¿íÆð նà Çò¼Ú ëÇÃÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ

ê¶ô ԯ¶ Ü篺ÇÕ ê³ÜÅì ÃðÕÅð òñ¯º ÁËâÆôéñ

Ôð ê¼Ö¯º î¼çç Õðé å»ÇÕ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Ã Çò¼Ú

ôÔÆç ԯ¶) Óå¶ òÆ Ã¹î¶è ÃËäÆ çÆÁ» À°º×ñÆÁ»

ÔË, À°Ã ù ê¹Çñà î¹ÖÆ òð×Å Ç÷¿î¶òÅð ÁÔ¹çÅ

ÁËâò¯Õ¶à Üéðñ ð¹Çê³çð Ö¯ÃñÅ ÔÅ÷ð ԯ¶Í

îé°¼ÖÆ Ô¼Õ» éÅñ Ãì¿Çèå Ô¯ð îÃÇñÁ» ù òÆ

ç¶ ÇéôÅé ç¶Ö¶ ÜÅ ÃÕç¶ ÔéÍ

ÇÕò¶º Çç¼åÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË? ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ê³ÜÅì

Ö¯ÃñÅ é¶ îÅäï¯× ÁçÅñå ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ

ÃÅÔîä¶ ÇñÁ»çÅ ÜÅ ÃÕ¶Í áÆÕ ÔÆ ÇÕÔÅ ÔË -

ùî¶è ÃËäÆ çÆ Çéï°ÕåÆ çÅ Õ°Þ Üæ¶ì¿çÆÁ»

ê¹Çñà ÁËÕà -B@@G ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ç¼ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ

òÅÇÂÇÃ÷ ëÅð ëðÆâî ÇÂ¼Õ ÖÅóÕ± Üæ¶ì¿çÆ ÔË

ÒÞñÕ Ã¹¿çð å¯ ð½ôé ê³è ԯ¶,

òñ¯º Çòð¯è ÕÆåÅ Ç×ÁÅ êð ìÔ¹Ç×äåÆ é¶ ÇÂà ù

ÇÕ ÇÂ¼Õ ÜÈéÆÁð ê¹Çñà ÁëÃð ù ÇÂÔ ÁÔ¹çÅ ç¶

Áå¶ ÇÂà çÅ ò˵ìÃÅÂÆà òÆ, çÇÔôå×ðç» çÅ

ÕÆ ×î ܶ ÇÃð Óå¶ ê³â» íÅðÆÁ» é¶ÍÓ


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 17

ÖÅÇñÃåÅé ÕÅÇ¦× Ü¶ íÅðåÆ Ãà¶à ÿÜÆç×Æ éÅñ BH ÇîñÆÁé ÇÃ¼Ö Õ½î éÅñ ç¯ÃåÅéÅ Ãì¿è ìäÅÀ°äÅ ÚÅÔ¹ç¿ Æ ÔË å»-

âÅ. ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø çÆ Õñî 寺

Çç¼åÆ ÜÅ ÃÕçÆ, ÇÂé·» ù ë½ðé ìÅǼ÷å ÇðÔÅÁ ÕÆåÅ ÜÅò¶Í

- íÅðåÆ Ü¶ñ»· Çò¼Ú ì¿ç Ãí ÇÃ¼Ö Ü¿×Æ ÕËçÆÁ» (êÇð÷éð÷ ÁÅë òÅð) ù ë½ðé, Çìé» ôðå ÇðÔÅÁ ÕÆåÅ ÜÅò¶! -Ã÷Ŷ-î½å (ÇÜà çÆ Ç÷ÁÅçÅ òð寺 Çüֻ Ãî¶å ؼàÇ×äåÆÁ» ç¶ ÇÖñÅë ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔË) ù êÈðÆ åð·» Öåî ÕÆåÅ ÜÅò¶! -ÃÅÀ±æ-¶ôÆÁÅ Çò¼Ú ÃçÆòÆ ô»åÆ, ÃÇæðåÅ å¶ Ö¹ôÔÅñÆ ñÂÆ ÖÅÇñÃåÅé ç¶ î¹ç¼ ¶ Óå¶ ÇÃ¼Ö é°îÅdzÇçÁ» éÅñ ׿íÆð òÅðåÅñÅê ÁÅð¿íÆ ÜÅò¶!

ÕÆ íÅðåÆ Ãà¶à, çÈððà êÌíÅò» òÅñÆ À°êð¯Õå éÆåÆ Óå¶ ê¶ôÕçîÄ Õðé çÆ çÈðÁ³çô ¶ Æ ÇòÖŶ×Æ?

ÇÂÔ ÇÕ¿éÆ ôðî çÆ ×¼ñ ÔË ÇÕ ÁÅêä¶ ÁÅê

ù Òç¹éÆÁÅ çÅ Ãí 寺 ò¼âÅ ñ¯Õå¿åðÆ ç¶ôÓ ç¼Ãä òÅñ¶ íÅðå ç¶ é°îÅdzÇçÁ» é¶, ï±éÅÇÂÇàâ é¶ôé÷ Üéðñ ÁÃ˺ìñÆ Çò¼Ú î½å çÆ Ã÷Å Öåî Õðé ç¶ ëËÃñ¶ ç¶ ÇÖñÅë ò¯à êÅÂÆÍ AIB î˺ìð ç¶ô» Çò¼Ú¯º ACI ç¶ô» ç¶ é°îÅdzÇçÁ» é¶ îå¶ ç¶ Ô¼Õ Çò¼Ú ò¯à êÅ Õ¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ ç¶ô» Çò¼Ú, î½å çÆ Ã÷Å õåî Õð ðÔ¶ ÔéÍ BH ÇîñÆÁé ÇÃ¼Ö Õ½î ÇÂà Óå¶ îÅä Õð ÃÕçÆ ÔË ÇÕ Á¼Ü BAòÄ ÃçÆ çÅ ÒüÇíÁÕ Ã¿ÃÅðÓ, î½å çÆ

òÅÇô³×àé (âÆ. ÃÆ.) - AH ÁêÌËñ, B@AB

ÒÀ°çÅðÇçñÆÓ å¯º êÇÔñ», ÇÂÔ Öìð òÆ ÃÅÔîä¶

åÅÇñìÅé ñóÅÇÕÁ» çÅ çøåð Ö¹¼ñ·òÅ Õ¶ À°é·»

Ã÷Å ç¶ ÇÖñÅë Öó·Å ÔË, êð AHòÄ-AIòÄ ÃçÆ

- íÅðåÆ Ãà¶à ÇòÚñ¶ Çæ³Õ à˺ջ, Ö¹ëÆÁÅå¿åð

ÁÅ Ú¹¼ÕÆ ÔË ÇÕ íÅðåÆ ë½Ü é¶ ÃðÕÅð ç¶ ÇÖñÅë

éÅñ ÇüèÆ ×¼ñìÅå òÆ ÁÅð¿íÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ ÕÆ íÅðåÆ

ÇòÚñ¶ ÇÃ¼Ö ðÅÜ (AGII 寺 AHDI å¼Õ) Çò¼Ú,

Áîñ¶ Áå¶ éÆåÆ-ØÅÇóÁ» ù Ô¹ä å¼Õ ÇÂ¼Õ ×¼ñ

Òì×ÅòåÓ çÆ ÁÅð¿íåÅ òܯº, ë½ÜÆ à˺ջ Áå¶ À°é·»

ÔÅÕî» é¶, ÕçÆ ×¿íÆð ÇòÚÅð ÕÆåÆ ÔË ÇÕ Á×ñ¶

î½å çÆ Ã÷Å çÆ îéÅÔÆ ÃÆÍ îÔÅðÅÜÅ ðäÜÆå

Ú¿×Æ åð·» Ãê¼ôà Ô¯ ×ÂÆ Ô¯ò¶×Æ ÇÕ ÇêÛñ¶ BH

çÆÁ» ÃêËôñ ï±Çéà» ÜËê¹ð, ×¹ó×Åúº ÁÅÇç

ç¯ ÃÅñ» ìÅÁç Ü¶å± åÅÇñìÅé» çÅ Á×ñÅ

ÇÃ³Ø (AGGH-AHCI) çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ÒÇÂÔ

ÃÅñ» 寺 Çüֻ ÇÖñÅë Çò¼ãÆ ×ÂÆ Ü¿× ç½ðÅé,

æÅò» 寺 Á¼èÆ ðÅå ò¶ñ¶, Çç¼ñÆ ò¼ñ ÒîÅðÚÓ ÁÅð¿í

ÇéôÅéÅ ÇÕÔóÅ Ô¯ò¶×Å? BE ÃÅñ» ç¶ Ã Çò¼Ú,

Ç÷¿ç×Æ ð¼ì çÆ Çç¼åÆ Ô¯ÂÆ ÔË Áå¶ ÇÂà ù ñËä çÅ

íÅðåÆ Ãà¶à Õî÷¯ð-çð-Õî÷¯ð Ô¹¿çÆ ÚñÆ ×ÂÆ

Çç¼åÅ ÃÆÍ ÇÂà ÁÖ½åÆ Òë½ÜÆ îôÕÓ çÆ íÅðå ç¶

ç¯ Ã¹êð êÅòð» (ïòÆÁå ï±éÆÁé å¶ ÁîðÆÕÅ)

Ô¼Õ òÆ ð¼ì çÅ ÔÆ ÔËÍ Ü¿× ç¶ îËçÅé Çò¼Ú ܶ Õ¯ÂÆ

ÔË Ü篺ÇÕ íÅðÆ é°ÕÃÅé ç¶ ìÅòÜÈç, BH ÇîñÆÁé

ð¼ÇÖÁÅ î³åðÅñ¶ ù òÆ Õ¯ÂÆ ÃÈÚéÅ éÔÄ ÃÆ Çç¼åÆ

ù ÔðÅÀ°ä òÅñ¶ Áë×Åé åÅÇñìÅé ÕÆ

ÚËÇ¦Ü ÕðçÅ ÔË å» À°Ã çÅ ÜòÅì ç¶äÅ ÃÈðìÆð»

ÇÃ¼Ö Õ½î, êÈðÆ åð·» Úó·çÆ ÕñÅ Çò¼Ú ÔË Áå¶

×ÂÆ, ÇÜÔóÆ ÇÕ ê̯à¯Õ¯ñ ç¶ ÇìñÕ°ñ ÇÖñÅë ÔËÍ

Áë×ÅÇéÃåÅé çÆÁ» êÔÅóÆÁ» Çò¼Ú ÇàÕ Õ¶ ìËá¶

çÅ Õ¿î ÔË êð Áîé ÕÅùé ç¶ é» æ¼ñ¶ ÇÕö çÆ

íÅðåÆ Çé÷Åî ù À°Ô ô¶ð» ò»× ññÕÅð ðÔÆ ÔËÍ

íÅò¶º ìÅÁç Çò¼Ú êÌèÅé î³åðÆ, ð¼ÇÖÁÅ î³åðÆ é¶

ðÇÔä׶? êÅÇÕÃåÅé çÅ ÇÂ¼Õ ò¼âÅ ÇÔ¼ÃÅ òÆ Á¼Ü

Ç÷¿ç×Æ ñËä çÅ ÃÅù Õ¯ÂÆ Ô¼Õ éÔÄ ÔËÍÓ ÇÂÔ À°Ô

íÅÂÆ ìñò¿å ÇÃ³Ø ðÅܯÁÅäÅ çÆ ë»ÃÆ ç¶ î¹¼ç¶

ÇÕö ÇÕÃî çÆ ë½ÜÆ ì×Åòå 寺 ÇÂéÕÅð ÕÆåÅ

åÅÇñìÅé ê¼àÆ ìä Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇêÛñ¶ ÇçéÄ

Ãî» ÃÆ Ü篺 ï±ðê Çò¼Ú òÆ Ú½ºÕ» Çò¼Ú Öó·¶ ÕðÕ¶

Óå¶ ÇÃ¼Ö Õ½î òñ¯º ÇòÖÅÂÆ Ç¼ÕܹàåÅ é¶, íÅðåÆ

êð ÇÂÔ Á³çðÈéÆ ÕÔÅäÆ ìÅÔð ÇñÁÅÀ°ä òÅñÆ

êÅÇÕÃåÅéÆ åÅÇñìÅé é¶ ÇÜò¶º ì¿é± (ÖËìð

ë»ÃÆ Çç¼åÆ Ü»çÆ ÃÆ å¶ ÇÃð èó 寺 ܹçÅ ÕÆå¶

åÅÕå ç¶ ×ÇñÁÅÇðÁ» Ô¶áñÆ èðåÆ ù, ǼÕ

ÁÖìÅð dzâÆÁé ÁËÕÃêÌËµÃ é¶ ÁÅêäÆ Ãà¯ðÆ ù

êÖå±éòÅ) ܶñ· Óå¶ ÔîñÅ ÕðÕ¶, Ã˺Õó¶ ÕËçÆÁ»

Ü»ç¶ ÃéÍ Á¼Ü, ç¹éÆÁÅ ç¶ ACI ç¶ô» ÇòÚñÅ

òÅð Çëð Õ¿ìÅ Õ¶ ð¼Ö Çç¼åÅ ÔËÍ ÁÃÄ ÃîÞç¶ Ô»

êÈðÆ åð·» êÌîÅÇäÕ ç¼ÇÃÁÅ ÔËÍ Ã¯ ÷ÅÔð ÔË ÇÕ

ù ÇðÔÅÁ ÕðòÅÇÂÁÅ, ÇÂÔ ØàéÅ ÁÅÀ°ä òÅñ¶

üÇíÁÕ Ã¿ÃÅð, îÔÅðÅÜÅ ðäÜÆå ÇÃ³Ø ç¶ Ãà˺â

ÇÕ ÚÅð-Ú¹ë¶ð¶ ×¹Á»ãÆ ç¹ôîä ç¶ô» éÅñ ÇØðÆ

ÇÜÔóÅ ÇÂÔ Çî¼æ ìÔ¹å¶ íÅðåÆÁ» é¶ êÅÇñÁÅ

Ççé» çÆ ÇéôÅéç¶ÔÆ Õð ðÔÆ ÔËÍ íÅðåÆ ÔÅÕî»

çÆ ê̯óåÅ ÕðçÅ ÔËÍ

íÅðåÆ Ãà¶à (ÇÜà Çò¼Ú ÚÆé, êÅÇÕÃåÅé, ÃÌÆ

Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕ ÒíÅðå Çò¼Ú ë½ÜÆ ðÅÜ êñàÅ éÔÄ

ù îÇÔîÈç ×÷éòÆ å¯º ñË Õ¶ î¹×ñ ÃÅîðÅÜ å¼Õ

íÅðå çÆ ÇÂ¼Õ îé°¼ÖÆ Ô¼Õ» çÆ Á¦ìðçÅð

¦ÕÅ, ì¿×ñÅ ç¶ô, é¶êÅñ ÁÅÇç ôÅîñ Ôé) ç¶

Ô¯ ÃÕçÅÓ, À°Ã çÆ ëÈÕ ÇéÕñ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂà çÅ

ç¶ Ççé» ç¶ ÇÂÇåÔÅà ù ÇèÁÅé Çò¼Ú ð¼ÖÇçÁ»,

Üæ¶ì¿çÆ ÒêÆêñ÷ ï±éÆÁé ëÅð ÇÃòñ ÇñìðàÆ÷Ó

ÁÅêä¶ ÇÔ¼å Çò¼Ú ÔË ÇÕ À°Ô ÃðÔ¼çÆ ÃÈì¶, ÇüÖ

òÆ ÇèÁÅé ðÔ¶ ÇÕ ë½Ü À°ç¯º ÔÆ Õì÷Å Õðé çÆ

ÁÅêä¶ íÇò¼Ö Ãì¿èÆ ÇÚ¿åå Ô¯ä çÆ ñ¯ó ÔËÍ ÕÆ

é¶, AIFG ÇòÚñ¶ ñÅÁ ÕÇîôé ÁÅë dzâÆÁÅ çÆ

Ô¯îñ˺â ê³ÜÅì ù, ÇÃ¼Ö Ã¼ÇíÁåÅ çÅ ÇéÀ±ÕñÆÁÃ

ïÚçÆ ÔË, Ü篺 Ãà¶à çÅ Á³çðÈéÆ ã»ÚÅ ë¶ñ· Ô¯

ê³ÜÅì ÇòÚñÆ ÇÃ¼Ö Õ½î ù Áäç¶ÇÖÁ» ÕðÕ¶,

ÇÂ¼Õ Çðê¯ðà ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ êÌ×àÅòÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ

(Õ¶ºçð) êÌòÅé ÕðÕ¶, ÇÃ¼Ö Õ½î ç¶ é°îÅdzÇçÁ»

Ú¹¼ÕÅ Ô¯ò¶Í ÒÃà¶àÓ ÇÂà Õçð Õî÷¯ð ÔË ÇÕ íÅðåÆ

íÅðåÆ Ãà¶à ÁÅêä¶ íÇò¼Ö ù ùð¼ÇÖÁå ìäÅ

AIEC 寺 AIFC å¼Õ íÅðå ç¶ A@ êÌ»å» Çò¼Ú

éÅñ, ÖÅÇñÃåÅé çÆ ÕÅÇÂîÆ Ãì¿èÆ ×¿íÆð

ë½ÜÆ î¹ÖÆ çÆ ÇÂà ìÅ×Æ ÔðÕå ç¶ ìÅòÜÈç,

ÃÕ¶×Æ?

A,DBB ñ¯Õ» ù ë»ÃÆ Çç¼åÆ ×ÂÆÍ ÇÂà Üæ¶ì¿çÆ

òÅðåÅñÅê ÁÅð¿í Õð¶Í íÅðåÆ Ãà¶à Á³çðÈéÆ

íÅðåÆ ð¼ÇÖÁÅ î³åðÅñ¶ Çò¼Ú À°Ã ç¶ ÇÖñÅë Õ¯ÂÆ

ÁÃÄ ÃîÞç¶ Ô» ÇÕ íÅðåÆ Ãà¶à, BH

çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ íÅðå Çò¼Ú ÇêÛñÆ Á¼èÆ ÃçÆ

å½ð Óå¶ ÇÕà Õçð ÒÖÃåÅÓ ÔË, ÇÂà çÆ À°çÅÔðä

ÕÅðòÅÂÆ Õðé çÆ ÇÔ³îå éÔÄ ÔËÍ ÇÂà 寺 ò¼è Õ¶

ÇîñÆÁé ÇÃ¼Ö Õ½î éÅñ ׿íÆð òÅðåÅñÅê ÁÅð¿í

Çò¼Ú DC@@ 寺 Ç÷ÁÅçÅ ñ¯Õ» ù ë»ÃÆ ç¶ ë¿ç¶ Óå¶

ÇêÛñ¶ ÇçéÄ Õ¶ºçð ÃðÕÅð òñ¯º î¹¼Ö-î³åðÆÁ» ç¶

ÒÃà¶àÓ ç¶ í¼áÅ ìËᶠԯä çÅ ÕÆ ÃìÈå Ô¯ ÃÕçÅ ÔË?

Õðé 寺 êÇÔñ», íÅðåÆ Ü¶ñ·» Çò¼Ú ì¿ç, Ã˺Õó¶

ñàÕÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÃðÕÅð òñ¯º ÇÂà Ãì¿èÆ ÕçÆ

ÕÆå¶ ×¶ ÿî¶ñé 寺 ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°ºçÆ ÔËÍ ì¿×Åñ,

ÁîðÆÕÅ Ãî¶å éË௠çÆÁ» ë½Ü»,

ÇÃ¼Ö ðÅÜÃÆ ÕËçÆÁ» ù Çìé» ôðå, ë½ðé ÇðÔÅÁ

Ãê¼ôàåÅ éÅñ Õ¯ÂÆ Á³Õó¶ ÜÅðÆ éÔÄ ÕÆå¶ ×¶Í

åÅÇîñéÅâ±, ÇìÔÅð, ×¹ÜðÅå, À¹óÆÃÅ, ê³ÜÅì

Áë×ÅÇéÃåÅé Çò¼Ú Ü¿× ÔÅð Ú¹¼ÕÆÁ» ÔéÍ B-

Õð¶Í ÇÂÔ ÇÃ¼Ö ÕËçÆ Õ¯ÂÆ ÁêðÅèÆ éÔÄ Ôé ìñÇÕ

ÃÅâÅ ÖçôÅ ÔË ÇÕ ÇêÛñ¶ òÇð·Á» ç½ðÅé íÅðå

Ãî¶å ÕÂÆ êÌ»å» ç¶ î¹¼Ö î³åðÆÁ» òñ¯º Õ¶ºçð

C Ççé êÇÔñ» åÅÇñìÅé òñ¯º ÕÅì¹ñ, Õ¿èÅð

íÅðåÆ Ãà¶à òñ¯º Çüֻ ç¶ ÇÃð æ¯êÆ ×ÂÆ Ü¿× ç¶

Çò¼Ú ë»ÃÆ Óå¶ ñàÕŶ ׶ ñ¯Õ» Çò¼Ú ìÔ¹Ç×äåÆ

ÃðÕÅð Óå¶ êÈðÆ ì¶íð¯Ã×Æ çÅ ÇÂ÷ÔÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ

ÁÅÇç Çò¼Ú ÕÆåÆ ×ÂÆ çñ¶ðÅéÅ ÕÅðòÅÂÆ é¶,

ÇÖñÅë ñóé òÅñ¶ îðç¶-î¹ÜÅÇÔç ÔéÍ

Çüֻ, î¹ÃñîÅé», ÂÆÃÅÂÆÁ», çÇñå» ÁÅÇç çÆ

ÔËÍ ÇÖÞ¶ ԯ¶ å¶ ÇÛ¼æ¶ ê¶ Õ¶ºçðÆ ×ÌÇÔ î³åðÆ êÆ.

éË௠ç¶ô» Çò¼Ú íÅðÆ ÔñÚñ êËçÅ Õð Çç¼åÆ ÔËÍ

Á³åððÅôàðÆ ÕÅùé» Áé°ÃÅð, ÇÂé·» çÅ çðÜÅ

ÔÆ Ô¯ò¶×ÆÍ åÅ÷Å ïÅç» Çò¼Ú íÅÂÆ Ãåò¿å ÇóØ,

ÇÚç¿ìðî ù ÇÂ毺 å¼Õ ÕÇÔä Óå¶ î÷ìÈð Ô¯äÅ ÇêÁÅ

ÁÃàz¶ñÆÁÅ é¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÇéðèÅðå

Ü¿×Æ-ÕËçÆÁ» (êÇð÷éð÷ ÁÅë òÅð) òÅñÅ ÔËÍ

íÅÂÆ ÇÕÔð ÇóØ, íÅÂÆ ÔðÇÜ¿çð ÇÃ³Ø ÇÜ¿çÅ,

ÔË, ÒÒܶ êÌ»åÕ ÃðÕÅð» ÃðÔ¼ç» çÆ ÇÔëÅ÷å Õð

Ã 寺 ìÔ¹å êÇÔñ» Áë×ÅÇéÃåÅé Çò¼Ú¯º

ÇÕö Ü¿×Æ ÕËçÆ ù î½å çÆ Ã÷Å éÔÄ Çç¼åÆ ÜÅ

íÅÂÆ Ã¹Öç¶ò ÇÃ³Ø Ã¹¼ÖÅ ç¶ éÅî êÌî¹¼Ö ÔéÍ

ÃÕçÆÁ» Ôé, éÕÃñÆÁ» éÅñ ÁÅêä¶ å½ð Óå¶

ÁÅêäÆÁ» ë½Ü» òÅêà ì¹ñÅ ñò¶×ÅÍ ÁîðÆÕÅ,

ÃÕçÆ Áå¶ éÅ ÔÆ À°Ã Óå¶ Õ¯ÂÆ åô¼çç ÕÆåÅ ÜÅ

ÕôîÆðÆ Á÷ÅçÆ êÿç îÕìÈñ í¼à ù òÆ ðÅÜÃÆ

ñó ÃÕçÆÁ» Ôé Áå¶ çÇÔôå×ðçÆ éÅñ ÁÅêä¶

êÅÇÕÃåÅé éÅñ ÁÅêäÆÁ» ë½Ü» ç¶ Ã¹ð¼ÇÖÁå

ÃÕçÅ ÔËÍ ê̯. çÇò¿çðêÅñ ÇÃ³Ø í¹¼ñð, íÅÂÆ

ÕËçÆ Ô¯ä ç¶ ìÅòÜÈç, ë»ÃÆ Óå¶ ñàÕÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ

å½ð Óå¶ éÇܼá ÃÕçÆÁ» Ôé å» Õ¶ºçð ÃðÕÅð

ñ»Ø¶ (òÅêÃÆ ñÂÆ) ñÂÆ ÕðÅÚÆ-å¯ðÖî ÃêñÅÂÆ

ìñò¿å ÇÃ³Ø ðÅܯÁÅäÅ, ÇÜÔó¶ ÇêÛñ¶ ñ×í×

ÃÆ, ÇÜà ØàéÅ é¶ ÕôîÆð Çò¼Ú ÔÇæÁÅðì¿ç

Çê¼Û¶ Ôàä ù ÇåÁÅð ÔËÍÓÓ

ðÈà î¹ó Ö¹ñÅÀ°ä ñÂÆ, ׿íÆð ÇòÚÅð ÚðÚÅ Õð

AG ÃÅñ» 寺 íÅðåÆ ÕËç Çò¼Ú Ôé, À°é·» ù ÇÕö

ÿØðô ù Üéî ç¶ä Çò¼Ú ÁÇÔî íÈÇîÕÅ ÇéíÅÂÆ

ÇðÔÅ ÔËÍ ÁîðÆÕÅ é¶ ç¯ÔÅ (Õåð ç¶ô) Çò¼Ú

òÆ Á³åððÅôàðÆ ÕÅùé åÇÔå î½å çÆ Ã÷Å éÔÄ

ÃÆÍ

ïÅç ðÔ¶, íÅðåÆ ×ÌÇÔ î³åðÆ çÆ ÇÂÃ

Specialize Lino, Carpet, Hardwood Floor, Laminate, Tiles Etc.

Interior & Exterior Commercial & Residential Renovations

Call for FREE estimates

Director: Sarbjit S. Sidhu Cell: 604-825-4137

Ph: 604-850-8889 Fax: 604-850-7996 Toll Free: 1-888-850-8889 #101 2353-Peardonville RD, Abbotsford, BC V2T 6J7 Email: jstopcarpets@shaw.ca Website: www.jstopcarpet.com

ìÅÕÆ ÃëÅ AH Óå¶

ÁÃÄ Øð» ç¶ Á³ç𯺠Áå¶ ìÅÔ𯺠ðËé¯ò¶ôé çÅ Õ¿î ìÔ¹å ÔÆ òÅÇÜì ð¶à Óå¶ åüñÆìÖô Õðç¶ Ô»Í No Payment No Interest for 6 months ÇÕö òÆ åð·» çÆ ñÅÇÂé¯, ÕÅðêËμà, ÔÅðâò¹¼â ëñ¯ð, ñËîÆ鶶à, àÅÇÂñ÷ ÁÅÇç òÅÃå¶ Á¼Ü ÔÆ Ã¿êðÕ Õð¯Í

Chamkaur: 778-552-0804/ 604-825-4137 8358-116th Street, Delta BC V4C 5V2

101-2553-Peardonville Road Abbotsford, BC V2T 6J7

Toll Free: 1-888-850-8889 Fax: 604-850-7996


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 18

ê§Ü ê§Ü ñµÖ ÓÚ ÇòÕ ðÔ¶ é¶ îÅÃàðź ç¶ ëð÷Æ Çéï°ÕåÆ êµåð Ãêµôà Ô¯ ×ÂÆ ÇÕ ÇÂÔ êµåð ëð÷Æ ÔË¢

Ú§âÆ×ó·- ÇõÇÖÁÅ ÇòíÅ× ê§ÜÅì ÇòÚ

Ç÷ñ·Å ÇõÇÖÁÅ çëåðź 鱧 ðòÅéÅ Õð ÇçµåÆÁź

ÕÅêÆÁź ê§Ü ñµÖ ð°ê¶ çÆ òññÆ å¯º ìÅÁç ç¶ä

îÅÃàðź çÆ íðåÆ ñÂÆ ëð÷Æ Çéï°ÕåÆ êµåð

Ôé¢ ÇÂÔ àÆîź ÇêÛñ¶ Ã òµÖ-òµÖ ÇòÇôÁź

ç¶ çÅÁò¶ Õðç¶ Ôé¢ çµÃäï¯× ÔË ÇÕ Çéï°ÕåÆ

ÇðÕÅðâ çÆ ÕÆåÆ êóåÅñ 寺 ìÅÁç ÇÂÔ

ê§Ü-ê§Ü ñµÖ ð°ê¶ ÇòÚ ò¶Ú¶ ÜÅä çÅ ÃéÃéÆÖ¶÷

ñÂÆ Ú°ä¶ GFED ÁÇèÁÅêÕź çÆ ìäÅÂÆ ×ÂÆ îËÇðà

êµåð çÆ ÇÂÕ ÕÅêÆ À°îÆçòÅð ç¶ éź Óå¶ í¶ÜÆ

îÅîñÅ âÆ.êÆ.ÁÅÂÆ. Õ¯ñ êÔ°§ÚÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ åź

Ö°ñÅÃÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ î°µãñÆ êóåÅñ Áé°ÃÅð ëð÷Æ

ñÚÆ Áé°ÃÅð ÜÅðÆ Ô¯Â¶ Çéï°ÕåÆ êµåðź éÅñ

ÜźçÆ ÔË ÜçÇÕ ÚÅð ÕÅêÆÁź Ãì§èå î§âñ

À°é·Åº 鱧 êÇÔñÆ é÷ð¶ ÔÆ Çéï°ÕåÆ êµåð ëð÷Æ

Çéï°ÕåÆ êµåðź çÆ Ã¶ñ ñÅ Õ¶ áµ× ×ð¯Ô ê§ÜÅì

î¶ñ Õ¶ êóåÅñ Õð ðÔÆÁź Ôé¢ Ã±åð çµÃç¶ Ôé

ÇõÇÖÁÅ ÁëÃð, Ç÷ñ·Å ÇõÇÖÁÅ ÁëÃð, ÚÆë

Ô¯ä çÅ êåÅ ñµ× Ç×ÁÅ¢ Çëð Ô§×ÅîÆ ÔÅñå ÇòÚ

ç¶ í¯ñ¶-íÅñ¶ ì¶ð°÷×Åð î°§ÇâÁź-Õ°óÆÁź 鱧 ñ°µà

ÇÕ êÇÔñ¶ êóÅÁ ÇòÚ íÅò¶º C-D ëð÷Æ Çéï°ÕåÆ

îËâÆÕñ ÁëÃð Áå¶ Ç÷ñ·Å îËÇÜÃàz¶à 鱧 í¶ÜÆÁź

ÇÂÔ îÅîñÅ ÇõÇÖÁÅ ÃÕµåð ç¶ ÇèÁÅé ÇòÚ

ðÔ¶ Ôé¢

êµåðź çÆ ÔÆ ÜÅäÕÅðÆ ÇîñÆ ÔË êð êóåÅñ

ÜźçÆÁź Ôé¢ Ã±åðź Áé°ÃÅð Ü篺 À°îÆçòÅðź

ÇñÁźçÅ Ç×ÁÅ Áå¶ Çòô¶ô àÆîź ìäÅ Õ¶ å°ð§å

ç½ðÅé ÕÂÆ òµâ¶ Ö°ñÅö Ô¯ä ç¶ ÁÅÃÅð Ôé¢

ç¶ îÅÇêÁź 鱧 ÁÇÜÔ¶ Çéï°ÕåÆ êµåðź À°êð ôµÕ

ëÆñâ ÇòÚ êóåÅñ Õðé ñÂÆ ðòÅéÅ Õð

íð¯Ã¶ï¯× ñåðź Áé°ÃÅð ÇÂÔ Ö°ñÅÃÅ Ô¯ä 寺 ìÅÁç ÇõÇÖÁÅ ÇòíÅ× ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁź çÆ

êzÅêå ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð áµ× ×ð¯Ôź òñ¯º

ÇêÁÅ åź À°Ô ÇÂæ¶ âÆ.êÆ.ÁÅÂÆ. çëåð ê°µÜ ×¶¢

ÇçµåÆÁź Ôé¢ êåÅ ñµ×Å ÔË ÇÕ ç¯ À°îÆçòÅðź

éƺç À°â ×ÂÆ ÔË Áå¶ âÆ.êÆ.ÁÅÂÆ. (ÃËÕ§âðÆ)

À°îÆçòÅðź ç¶ îÅÇêÁź 鱧 ê§Ü ñµÖ ð°ê¶ ÇòÚ

Çéï°ÕåÆ êµåðź À°êð âÅÇÂðËÕàð ÇõÇÖÁÅ

鱧 ÃÆéÆÁð ñËìÅðàðÆ Áà˺â˺àź (ÁËÃ.ÁËñ.¶.)

ÁòåÅð Ú§ç ôðîÅ é¶ Ô§×ÅîÆ ÔÅñå ÇòÚ ÇÂÔ

îÅÃàð çÆ é½ÕðÆ çÅ Çéï°ÕåÆ êµåð î°ÔµÂÆÁÅ

ÇòíÅ× (ÃËÕ§âðÆ ÇõÇÖÁÅ) çÆ î¯Ôð ìäÆ ÔË Áå¶

ç¶ Çéï°ÕåÆ êµåð òÆ ëð÷Æ Ççµå¶ ׶ Ôé¢ ÁÇÜÔ¶

îÅîñÅ ê§ÜÅì ÃðÕÅð ç¶ ÇèÁÅé ÇòÚ ÇñÁÅ Õ¶

Õðé ç¶ çÅÁò¶ ÕÆå¶ ×¶ Ôé¢ ÇÂÔ ×ð¯Ô

ÇâêàÆ âÅÇÂðËÕàð ê§ÕÜ ôðîÅ ç¶ çÃåÖå Ôé¢

ëð÷Æ Çéï°ÕåÆ êµåð Ç÷ÁÅçÅåð Çëð¯÷ê°ð,

ÃÆéÆÁð ÁÇèÕÅðÆÁź çÆÁź àÆîź êóåÅñ ñÂÆ

Çéï°ÕåÆ êµåð çÆ ÇÂÕ ÕÅêÆ ç¶ Õ¶ ìÅÕÆ ÚÅð

Ü篺 ÇâêàÆ âÅÇÂðËÕàð é¶ ÇÂà Çéï°ÕåÆ êµåð

ëÅÇ÷ñÕÅ Áå¶ î°ÕåÃð Ç÷Çñ·Áź ÇòÚ ò¶Ú¶ ÜÅä

À°êð ÁÅêä¶ çÃåÖå ç¶Ö¶ åź ÇÂÕçî ÔÆ ×µñ

çÆ ÜÅäÕÅðÆ ÇîñÆ ÔË¢

ÃëÅ AG

ÖÅÇñÃåÅé ÕÅÇ¦× çÆ ìÅÕÆ

ì¿×ñ½ð ÃÇæå ÇÂ¼Õ êÌî¹¼Ö íÅðåÆ ê¼åðÕÅð

ç¶ éÆåÆ-ØÅó¶, ÕÅùé ØÅó¶, ÇòÚÅð ØÅó¶,

ÁËé. ÜËðÅî Áé°ÃÅð, Òòð·Å B@AA Çò¼Ú, íÅðåÆ

ÃÚî¹¼Ú ç¶ ç¶ô-ê̶î 寺 ê̶Çðå Ôé å» À°é·» ù

ÁçÅñå» òñ¯º AA@ ÇòÁÕåÆÁ» ù î½å çÆ Ã÷Å

ÇÂà êÌÃåÅò ù ׿íÆðåÅ éÅñ ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ

ù ä ÅÂÆ ×ÂÆÍ ÇÂà ò¶ ñ ¶ E@@ å¯ º Ç÷ÁÅçÅ

êð ܶ À°Ô ìÅçñ, ÁîÇð³çð òð׶ ÒÃÈì¶çÅð»Ó ðÅÔÄ

ÇòÁÕåÆ ÕÅñ-Õ¯áóÆÁ» Çò¼Ú ì¿ç, ÁÅêäÆ

ê³ÜÅì Çò¼Ú ÇÔ³çÈåòÆ ×ñìÅ ÒÃçÆòÄÓ ÕÅÇÂî

ë»ÃÆ ç¶ Ççé çŠdzå÷Åð Õð ðÔ¶ ÔéÍÓ

ð¼Öä ñÂÆ, ÁÃñ Ô¼ñ ù Á¼Ö¯º êð¯Ö¶ ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶

×÷ñ - ÜÆòé ÇÃ³Ø ðÅîê¹ðÆ

Խ é¶ ×Ìà ñ¶ é¶ Ô˺Õó é¶ ëÅÔ ñ¶ é¶ ìä ׶ é¶ Õñî» ×¯Áîñ òÅÇÂ÷ ÕÔÅÀ°ä òÅñ¶!

ÁÃÄ ÃîÞç¶ Ô» ÇÕ îéî¯Ôä ÇÃ³Ø ÃðÕÅð

Ôé å» ÇÂÔ À°é·» çÆ ÇÂÇåÔÅÃÕ ì¼Üð í¹¼ñ

ïڻ Çò×Åó ç¶òä,

ò¿ÇâÁÅ ÔË ÇÂ¼Õ ð¼ì ù

ù¿éÆ ôÂÆÁÅ çÅ ÕÅåñ

Çò¼Ú, ܶ ÇÂÖñÅÕ å¶ ÇÂéÃÅéÆÁå çÅ Õ¯ÂÆ å°Öî

Ô¯ò¶×ÆÍ Ô¹ä, ÇÃ¼Ö Õ½î ù ÁÅé§ç îËÇðÜ ÁËÕà

ÃÈÞ» Çò×Åó ç¶òä

ð¼ì çÆ ôìÇÔ å¶ ô¼ì ù

ÇÕÌÚé çÅ ÇÔ³çÈ ØÅåÕ

ìÅÕÆ ÔË å» íÅðåÆ êÅðñÆî˺à Çò¼Ú ÿÇòèÅé ïè

Çò¼ Ú Ã¯ è Õðé òð׶ ÒÛ° ä Û° ä ¶ Ó éÅñ òÆ

ÕËö é¶ Â¶Ã ï°¼× ç¶,

èðî» ç¶ ÁÅ×È ìä׶

ؼà Ç×äåÆÁ» ù îÅðé

Çì¼ñ ÇñÁÅ Õ¶, î½å çÆ Ã÷Å ù íÅðå Çò¼Ú êÈðé

êðÚÅÇÂÁÅ éÔÄ ÜÅ ÃÕçÅÍ ÕÆ íÅðåÆ Ãà¶à,

èðîÆ ÃçÅÀ°ä òÅñ¶!

Á¼Ü ò¿âÆÁ» êÅÀ°ä òÅñ¶!

ô»åÆ ëËñÅÀ°ä òÅñ¶!

å½ð Óå¶ õåî ÕÆåÅ ÜÅò¶ Áå¶ AE-AE ÃÅñ» 寺

çÈððà êÌíÅò» òÅñÆ À°êð¯Õå éÆåÆ Óå¶ ê¶ôÕçîÄ

ÕÅñ Õ¯áóÆÁ» Çò¼Ú â¼Õ¶ î½å-ÕËçÆÁ» ù ÇðÔÅÁ

Õðé çÆ çÈðÁ³ç¶ôÆ ÇòÖŶ×Æ? ÇÃÁÅÇäÁ» çÅ

í¹¼ÇñÁ» ù ×¹¿îðÅÔòä

çËð-ú-Ôðî ç¶ ÚðÚ¶

Çò×óÆ ÁòÃæÅ Ü¼× çÆ

ÕÆåÅ ÜÅò¶ Í ÁÃÄ À° ê ð¯ Õ å ÇñÖå ÇñÖä

Õæé ÔË -

ðÅÔ¯º Õ°ðÅÔ¶ êÅòä

êó·ç¶ é¶ èðîÆ êðÚ¶

ì¹ÞÆ Ü¯å îé Ã¹Ü¼× çÆ

ñ¼Ç×Á», îÅéòåÅ, ÇÃ¼Ö Õ½î, ÃÅÀ±æ ¶ôÆÁÅ Çò¼Ú

ÒÃÅðÅ Ü»çÅ ç¶Öƶ, Á¼èÅ ç¶Âƶ ò¿âÍÓ

ÕËö ÇÂÔ ðÅÔ çðôÕ

Ãí êÅñ ç¶ íðî ù

ñÅòÅ À°µ×ñ ðÔ¶ é¶

íÅðåÆ Ãà¶à Ãí ç¶ ÇÔå» ù ÇòÚÅð Çò¼Ú ð¼ÖÇçÁ»,

ÕÆ ÇÂÔ ìÅäÆÁÅ-ëÅðîÈñÅ, íÅðåÆ ÔÅÕî»

ðÅÔìð ÁÖòÅÀ°ä òÅñ¶!

èðîÆ ÕÔÅÀ°ä òÅñ¶!

ÚÅéä ëËñÅÀ°ä òÅñ¶Í

Ãî¼ÇÃÁÅò» çÅ ÃçÆòÄ Ô¼ñ ê¶ô ÕÆåÅ ÔËÍ Ü¶ íÅðå

G R T

ù ÃîÞ ÁÅò¶×Å?

GHALLY FARMS & NURSERY INC.

G`lI P`rm & nrsrI ieMk.

Best Quality

Propagating blueberry plants in B.C.

• G`lI P`rm Eqy nrsrI blUbyrI dy bUitE~ dI bI.sI. iv@c • s@B qoN pur`xI, s@B qoN v@fI, Eqy s@B qoN Brosywog nrsrI hY| • s`fy hz`r~ hI g`hk hn ijhVy s`fI srivs Eqy • kuE`ltI qoN pUrI qr~H sMquSt hn| • G@t qoN G@t 10 eykV~ dy bUty E`rfr krn qy • imt@I (soil) tYst EsIN muPq kr~gy • s`fy bUty bIm`rI qoN rihq Eqy v`ierYs tYsitf hn • ijs dy s`fy kol pUry dsq`vyj hn|

BLUEBERRY PLANTS * Virus Indexed * Disease Free * True-to-Name

“The best blueberries grow only on the best quality plants” We Offer: • Largest Selection and Varieties • Best Prices • Complete Customer Satisfaction

Plants are Ready to Sell! bUty iqE`r hn, huxy hI KrId skdy ho Contact: Gursewak Singh Gill (Raja) (Sarpanch)

Cell (604) 751-2999

E-mail: gurdeepghally@shaw.ca 5069 Gladwin Road, Abbotsford, BC, V4X 1X8


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

ÒàÅÂÆîÓ òµñ¯º îîåÅ ç°éÆÁź ç¶ A@@ êzíÅòôÅñÆ ñ¯Õź ÓÚ ô°îÅð

Akal Guardian 19

TELUS AUTHORIZED DEALERS Abbotsford Apex Communications 32915 South Fraser Way Unit 2 604-859-3322

ãÈ‚Ñ ◊¢Áª¶ •ã •‚Ñ ‹Ò ¶∞˚

Clearwest Solutions Inc. 2142 Clearbrook Rd Suite 1 604-504-3838 Tom Harris Cellular Seven Oaks Mall 604-859-3366

ÇéÀ±ïÅðÕ- êµÛîÆ ì§×Åñ çÆ î°µÖ î§åðÆ îîåÅ ìËéðÜÆ é±§ àÅÂÆî

Tom Harris Cellular 32465 South Fraser Way Unit 4 604-859-1411

îË×÷Æé é¶ ç°éÆÁÅ ç¶ A@@ Ãí 寺 òµè êzíÅòôÅñÆ ñ¯Õź ÇòÚ ô°îÅð ÕÆåÅ ÔË¢ ìËéðÜÆ ”À°é·Åº ñ¯Õź ç¶ Õñµì ÇòÚ

Delta Connect Scottsdale Mall 604-594-1994

ôÅîñ Ô¯ ×ÂÆ ÔË, ܯ ÃÅ鱧 êz¶ðéÅ Çç§ç¶ Ôé, ÃÅâÅ îé¯ð§Üé Õðç¶ Ôé,

Luminus Solutions 7235 120 St 604-266-2453

Ú°ä½åÆÁź Çç§ç¶ Ôé å¶ ÃÅâŠçÃÅð ìçñ Çç§ç¶ Ô颔 ÁÇÜÔÆÁź ÔÃåÆÁź

Langley Willowbrook Mall 604-532-7870

ÇòÚ ìðÅÕ úìÅîÅ, ÁðìêåÆ Çéò¶ôÕ òÅð¶é ìë¶, êÅÇÕÃåÅé çÆ êÇÔñÆ

Connect Willowbrook Mall 604-533-8700

ÁÅÃÕð Ü¶å± ÇøñîÃÅ÷ ôðîÆé úìËç ÇÚé¯Â¶, ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ

Surrey Central City Shopping Centre 604-930-8881

ÕÇñ§àé å¶ ë¶Ãì°µÕ çÆ ÃÆ.ú.ú. ôËÇðñ Ã˺âìðî ôÅîñ Ôé¢ àÅÂÆî êµåÇðÕÅ Áé°ÃÅð

Apex Communications 13734 104 Ave Suite 201 604-583-3300

ÒÃîðæÕÅºÓ òµñ¯º çÆçÆ ÕÔÆ ÜźçÆ îîåŠ鱧 ÁÅñ¯ÚÕź é¶ ”ì¶Ôµç Û¯ÔñÆ å¶ ÃóÕź Óå¶ Úź×ðź îÅðÇçÁź ñó ÃÕä òÅñÆ

Optik TV „ÈÀ 2 HD ‚◊ã, 21 ‚Ê™Õ ∞‡Ë•á øÒዬ áÊ‹ – flÒ‚≈⁄á ∑Òá«Ê Áflø ‚÷ ãÙed flAœ˚ ™

òÆðź×äÅ” ÕðÅð ÇçµåÅ ÔË¢ êµåÇðÕÅ é¶ B@AB çÆ ç°éÆÁź ç¶ A@@ Ãí 寺 òµè êzíÅòôÅñÆ ñ¯Õź

Optik TV,

çÆ Ã±ÚÆ ÜÅðÆ ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ Á§å

•ã ‹¥:

鱧 À°Ô êzì°µè ÇÃÁÅÃåçÅé òܯº Çõè

I

Ô¯ Ú°µÕÆ ÔË¢ Ô½ñÆ-Ô½ñÆ Ú¯äź ðÅÔƺ

I

ÁÅêäÅ ÁÅèÅð òèÅÀ°ä òÅñÆ îîåÅ

I I

é¶ Ãí Çòð¯èÆ Öç¶ó èð¶ Ôé¢ êµåÇðÕÅ

I

é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ã çÅ Ô¶áñ¶ îµè òð×

ߢ≈⁄áÒ˜≈ •ã „Ù◊ ÖÙá ß∑AΔ ‚Ê®á •“ ∑⁄Ù,

◊Á„¢ŒË ≈ËflË •ã ’Ú‹ËflÈ« ≈Êß◊¬ HD øÒá‹ ◊ÈÖã 6 ◊„Ëá ‹®* ATN •ã ATN B4U ◊Íflˬ ◊ÈÖã 6 ◊„Ëá ‹®** ߢ«Ë¶ É ‹Úedª Á«‚≈Òed‚ ∑ÊÁ‹¢ª ◊ÈÖã 6 ◊„Ëá ‹® † ◊ÈÖã HD PVR ⁄Òed≈‹ †† ◊ÈÖã HP ‹ÒÜ≈ıÜ ‡

ÓÚ¯º Ô¯äÅ òÆ À°Ã çÅ ðÅÔ éÔƺ ð¯Õ ÃÇÕÁÅ, À°Ô òÆ íÅðå òð׶ ç¶ô ÓÚ Ü¯ ”ØðÅÇäÁź ç¶ ðÅÜ” òܯº îôÔ±ð ÔË¢

Áfl‚ÕÊ⁄ ‹®, 310-6988 $ã ÖÙá ∑⁄Ù, ¶“À á»‹ TELUS ◊á¬Í⁄‡ÈŒÊ «Ë‹⁄ ¡ù desi.telus.com $ã ¡Ê¥˚

À°Ã é¶ ÃóÕź Óå¶ îÅðÕÃòÅç å¶ îÅðÕÃòÅçÆÁź 鱧 êÛÅÇóÁÅ ÔË¢ À°Ô ÁÅêä¶ Ã±ì¶ ÓÚ ÕðîôÆñ ÚÔ¶åÆ Á½ðå ìä Õ¶ ÇéµåðÆ ÔË, ܯ Ãõå ÜÅé ÔË, êð éÅñ ÔÆ À°Ô Çòôò ç¶ Ãí 寺 òµâ¶ ñ¯Õå§åð ÓÚ Ô¯ð òâ¶ðÆ í±ÇîÕÅ ñÂÆ òÆ êð å¯ñ ðÔÆ ÔË¢

+

◊ÈÖã

Open Connection 7380 King George Hwy Suite 108 604-543-9366 Connect Guildford Town Centre 604-588-6558 Luminus Solutions 12477 88 Ave Unit 135 604-266-2453 Luminus Solutions 15295 Highway #10 Unit 150 604-266-2453 Tom Harris Cellular 15925 Fraser Hwy Unit 103 604-598-8657 Tom Harris Cellular 17725 64th Ave Unit 201 604-576-9779 Vancouver Luminus Solutions 3121 W. Broadway 604-266-2453

“‡∑‡ ◊® 22, 2012 ãA∑, TELUS Œ áfled Á⁄„Êß‡Ë ªÊ„∑ù Á¡áÇù á ’Ëã 90 ÁŒáù Áflø TELUS TV, ߢ≈⁄áÒ˜≈ ¡ù „Ù◊ ÖÙá áÊ ‹∞ „ÙÀ, flÊ‚ã ©“‹’œ „Ò •ã ß„ Á∑‚ „Ù⁄ “‡∑‡ áÊ‹ Á◊‹Ê® á„Ñ ¡Ê ‚∑ŒË˚ *7fled ◊„Ëá ãÙed Œ‚Ë HD “Ò∑ (Á¡‚ Áflø ◊Á„¢ŒË ≈ËflË HD •ã ’Ú‹ËflÈ« ≈Êß◊¬ HD ‡Ê◊‹ „á) ŒÊ ¶◊ ⁄≈ $5/◊Ê‚∑, ©áÇù ªÊ„∑ù ‹® flË Á¡áÇù á Œ‚Ë ‚≈Ê⁄≈⁄ “Ò∑, “¢¡Ê’Ë “Ò∑ ¡ù Œ‚Ë ◊ÒªÊ “Ò∑ ‹∞ „ÙÀª, ‹ÊªÍ „Ù∞ªÊ˚ fl⁄áÊ, $10/◊Ê‚∑ 7fled ◊„Ëá ãÙed ‹AªÀª˚ **7fled ◊„Ëá ãÙed Œ‚Ë ‚≈Ê⁄≈⁄ “Ò∑ (Á¡‚ Áflø ATN •ã ATN B4U ◊Íflˬ ‡Ê◊‹ „á) $ã ¶◊ ⁄≈ $15/◊Ê‚∑ ‹ÊªÍ „Û∞ªÊ˚ “aÙ◊Ù‡á “¢¡Ê’Ë “Ò∑ •ã áÊ „Ë Œ‚Ë ◊ÒªÊ “Ò∑ $ã ‹ÊªÍ „Ù∞ªË˚ †7fled ◊„Ëá ãÙed ¶◊ ⁄≈ $10/◊Ê‚∑ ‹ÊªÍ „ÛÀª˚ ⁄≈‚ Á‚⁄Ö «Êß⁄Ò∑≈ «Êß‹ ∑ËãË•ù ‹Úedª Á«‚≈Òed‚ ∑Ê‹¬ $ã ‹ÊªÍ „ÙÀª˚ ∑Ê‹¬ ¡Ù 218 ã 712 ∞⁄˶ ∑Ù«¬ $ã ◊ÈA∑ŒË•ù „á •ã ¥fl⁄‚ˬ ∑Ê‹¬ ¡Ù flÊß⁄‹Ò‚ ÖÙá ¡ù ¶«Ë¥ ≈Ò∑‚≈ ‚ÈÁflœÊflù $ã ∫ã◊ „È¢ŒË•ù „á, ©“⁄ flAœ ⁄≈‚ ‹Aª ‚∑Œ „á˚ TELUS ‹Úedª Á«‚≈Òed‚ ‚flÊ ŒË•ù ‡⁄ãù ‹ÊªÍ „ÙÀªË•ù; Áfl‚ÕÊ⁄ ‹® telus.com $ã ¡Ê¥˚ 911 ‚flÊflù Œ ∫⁄ø •ã ≈Ò∑‚ flÊœÍ ‹AªÀª˚ ß‚ ’Ê⁄ ÿÛªãÊ ¡ÊáÀ ‹® TELUS “aãËÁᜠáÊ‹ ªA‹ ∑⁄Û˚ TELUS ∑Û‹ ß‚ “‹Òá Áflø ŒÊπ‹Ê ◊á‚Íπ ∑⁄á ŒÊ •Áœ∑Ê⁄ ⁄Êπflù „Ò˚ ß„ ‚Áfl¢ª¬ “‹Òá Á‚⁄Ö Á⁄„Êß‡Ë ‹Úedª Á«‚≈Òed‚ ªÊ„∑ù ‹® ©“‹’œ „Ò •ã TELUS •flA‡ ãÚ⁄ $ã ãÈ„Ê«Ê ◊È…‹Ê ‹Úedª Á«‚≈Òed‚ ∑Ò⁄Ë•⁄ „ÛÀÊ øÊ„ËŒÊ „Ò˚ ∑Ë◊ãù ’Œ‹ ‚∑ŒË•ù „á˚ ††“‡∑‡ 3 ‚Ê‹ ŒË Á◊¶Œ $ã ©“‹’œ „Ò; ◊Ú¡ÍŒÊ ⁄Òed≈‹ ⁄≈ ß‚ Á“¿Ùed ‹ÊªÍ „Ù∞ªÊ˚ ‚flÊ ⁄AŒ „ÛÀ ©“⁄¢ã TV ß∑Èß“◊Òed≈ •flA‡ flÊ“‚ ∑Ëã ¡ÊÀ˚ ‚⁄Áfl‚ ±ª⁄Ë◊Òed≈ •ªÊ™ed ⁄AŒ ∑⁄á $ã ◊á‚Íπ ∑⁄á ŒË ÖË‚ ‹AªªË •ã Á◊¶Œ Áflø ⁄Á„¢Œ ◊„ËÁá•ù áÊ‹ ß„ $10 Œ Á„‚Ê’ áÊ‹ ¬⁄’ „Ù∞ªË˚ ‡3 ‚Ê‹ ŒÊ TELUS TV •ã ߢ≈⁄áÒ˜≈ ‚⁄Áfl‚ ±ª⁄Ë◊Òed≈ „ÛÀÊ øÊ„ËŒÊ „Ò˚ ◊Êã⁄Ê ∫ã◊ „ÙÀ ãA∑ “‡∑‡ ©“‹’œ ⁄„ªË˚ áflb TELUS TV •ã ߢ≈⁄áÒ˜≈ ªÊ„∑ù É ß∑ HP Pavilion g6 ‹ÒÜ≈ÚÜ Á◊‹ªÊ˚ ©ã“ÊŒ∑ fl‹Ùed HP Pavilion g6 ‹ÒÜ≈ÚÜ ŒË ã¡flˬ ∑ËãË ª® “aøÍá ∑Ë◊ã $569.99 „Ò˚ Á’áù ßã‹Ê„ ÁŒAã TELUS •ã Hewlett-Packard Development Company, L.P. ∑Ù‹ ’⁄Ê’⁄ ŒÊ ¡ù ’„ã⁄ ‹ÒÜ≈ÚÜ ’Œ‹ fl¡Ùed ŒÀ ŒÊ •Áœ∑Ê⁄ ⁄Êπflù „Ò˚ 3 ‚Ê‹ ŒË Á◊¶Œ ŒÊ TELUS ߢ≈⁄áÒ˜≈ ‚⁄Áfl‚ ±ª⁄Ë◊Òed≈ •ªÊ™ed ⁄AŒ ∑⁄á $ã ⁄Á„¢Œ ‚◊b $ã $15/◊Ê‚∑ Œ Á„‚Ê’ áÊ‹ ◊á‚Íπ ∑⁄á ŒË ÖË‚ ‹AªªË˚ ΩA≈Ù-ΩA≈ Á‚‚≈◊ ŒË•ù ‡⁄ãù ‹ÊªÍ „á˚ ßáÇù ‚flÊflù ‹® ¶∫⁄Ë ÿÙªãÊ TELUS “aãËÁᜠfl‹Ùed ‚flÊ ‚ÕÊ“ã ∑⁄á fl‹ ◊Ú∑ $ã Áá⁄œÊ⁄ã ∑ËãË ¡Ê∞ªË˚ TELUS, the TELUS logo, Optik TV •ã the future is friendly, TELUS Corporation Œ ≈⁄«◊Ê⁄∑‚ „á, ‹Êß‚Òed‚ •œËá fl⁄ã ª∞ „á˚ HP •ã HP ‹ÙªÙ Hewlett-Packard Development Company, L.P. Œ ⁄Á¡‚≈⁄« ≈⁄«◊Ê⁄∑‚ „á˚ ŒÍ¡ ‚Ê⁄ ≈⁄«◊Ê⁄∑‚ ©áÇù áÊ‹ ‚¢’¢Áœã ◊Ê‹∑ù ŒË ◊‹∑Ë•ã „á˚ © 2012 TELUS.

full colour business card

full colour banner


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 20

ק×Å ÓÚ ð¯÷ÅéÅ Çâ×çË BI@ Õð¯ó ñÆàð ÃÆòð¶Ü çÅ êÅäÆ- âÅ. îéî¯Ôé ÇçØ

TD Canada Trust

êzèÅé î§åðÆ âÅ. îéî¯Ôé ÇÃ§Ø éòƺ ÇçµñÆ- ק×Å ÇòÚ ëËñÆ ×§ç×Æ ñÂÆ Ã±ìÅ ÃðÕÅðź 鱧 Ç÷§î¶òÅð áÇÔðÅÀ°ºÇçÁź êzèÅé î§åðÆ âÅ. îéî¯Ôé ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ð¯÷ÅéÅ BI@ Õð¯ó ñÆàð ÃÆòð¶Ü çÅ êÅäÆ çÇðÁÅ ÇòÚ Çâ×çÅ ÔË Ü¯ קíÆð ÇÚ§åÅ çÅ ÇòôÅ ÔË¢ ק×Å Çðòð ì¶ÇÃé

kuJ cIjF qusIN afpxy nfl Aumr Br rWKogy pr quhfzI mOrgyj AunHF ivWcoN iewk nhIN hoxI cfhIdI

ÁæÅðàÆ çÆ åÆÜÆ îÆÇà§× 鱧 çì¯èé ÕðÇçÁź À°é·Åº ÇÕÔÅ, ÒÒק×Å ÇòÚ ëËñ ðÔ¶ êzç±ôä ÇòÚ¯º À°çï¯Ç×Õ êzç±ôä ÇÃðø B@ øÆ ÃçÆ ÔË êð ÇÚ§åÅ ÇÂà ׵ñ çÆ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ÷ÇÔðÆñÅ ÔË¢ ðÅÜź ç¶ êzç±ôä Õ§àð¯ñ ì¯ðâź 鱧 ÇÂà À°êð Çé×ðÅéÆ ðµÖä çÆ ñ¯ó ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Ã±ìÅ ÃðÕÅðź 鱧 ìöËð ÃÅø ÕÆåÅ ÃÆòð¶Ü çÅ êÅäÆ éçÆ ÇòÚ ð¯ó·é, À°çï¯Ç×Õ ÕÚð¶ Áå¶ ×§×Å ç¶ Õ°çðåÆ òÔÅÁ 鱧 ÕÅÇÂî ðµÖä òñ ÇèÁÅé ç¶ä çÆ ñ¯ó ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ç¶ô çÆ Õ°ñ ÁÅìÅçÆ çÅ D@ øÆ ÃçÆ ÇԵÊק׊寺 êÅäÆ ÔÅÃñ ÕðçÅ ÔË¢ÓÓ ê zèÅé î§åðÆ é¶ ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ àðÆàî˺à êñźà ÃæÅêå Õðé ñÂÆ Õ¶ºçð Õ¯ñ ñ¯óÆºç¶ ø§â î½Ü±ç Ôé êð ñìÅ ÃðÕÅðź ÁןÔòè± ï¯ÜéÅòź

mOrgyj jo qusIN CyqI qoN CyqI lfh skdy ho, dysI qrIky nfl!

afpxI mOrgyj nUM dysI qrIky nfl sFBo, EnHF sOKIaF coxF nfl jo quhfnUM inXMqrx dyx[ jdoN qusIN TD nfl afpxI mOrgyj lYNdy ho, quhfnUM sOKIaF coxF imldIaF hn jo quhfzI mOrgyj dI ijMmyvfrI nUM hlkf krdIaF hn[ qusIN afpxIaF pymYNtF vDf skdy ho, jF CyqI Br skdy ho, jF iewk musSq vfDU rkm Br skdy ho, afpxI mrjLI muqfibk[ loV pYx qy pRI-pymYNt ZquhfnUM ‘pymYNt CuwtI’1 vI lYx idMdI hY[ mOrgyj dIaF coxF jo quhfzy Gr-pirvfr dy muqfibk hn- ieh iewk hor kfrx hY ik asIN Auh bYNk hF ijsnUM dysI psMd krdy hn[

ç¶ êzÃåÅò ìäÅ Õ¶ í¶Üä ÇòÚ ÁÃøñ ðÔÆÁź

afpxI mOrgyj df Bfr GtfAuxf cfhuMdy ho ? TD clo ! 1-800-285-3180 ‘qy kfl kro jF www.tdcanadatrust.com/home ‘qy jfE

ðèÅð Áå¶ ÇÂà 鱧 ìðÕðÅð ðµÖä ñÂÆ ÁêäÆÁź

Ôé¢ À°é·Åº ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ¦ì¶ Ã çÆÁź éÆåÆÁź Áå¶ ÕÅðÜ ï¯ÜéÅ ìäÅÀ°ä ñÂÆ òÅåÅòðä Áå¶ Ü§×ñÅå î§åðÅñ¶ é¶ Ãµå ÁÅÂÆ.ÁÅÂÆ.àÆ÷ çÅ ÇÂÕ ×ð°µê ìäÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂà çÅ Õ§î ק×Å çÅ îËñÅêé õåî ÕðéÅ ÔË¢ ÇÂÔ ×ð°µê ק×Å ÇòÚ ÇÃøÅðôź ç¶ò¶×Å¢ ×ð°µê òñ¯º ê§Ü î°ãñÆÁź ðÆê¯ðàź ýºê ÇçåÆÁź ×ÂÆÁź Ôé ÇÜé·Åº À°êð å¶÷Æ éÅñ Õ§î ÕÆå¶ ÜÅä çÆ ñ¯ó ÔË¢ âÅ. îéî¯Ôé ÇÃ§Ø çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ÃÆòð¶Ü çÅ êÅäÆ ÃÅø

Banking can be this comfortable.

Õðé ñÂÆ ì°ÇéÁÅçÆ ãźڶ çÆ Ã°ÚµÜÆ òð寺 éÔƺ

1 mnjLUrI qy inrBr[ sSrqF lfgU hn[ ®/ TD df logo aqy hor tRyz-mfrk, kYnyzf aqy/jF hor mulkF ivc troNto-zomInIan bYNk jF ies dI pUrI mlkIaq vfly iksy adfry dI sMpqI hn[

ÕÆåÆ ×ÂÆ, õÅà å½ð Óå¶ éÅÇñÁź 鱧 ܯóé ç¶ é˵àòðÕ çÆ ÕîÆ ÃÅÔîä¶ ÁÅ ðÔÆ ÔË¢

SUPER-VISA NO VISA-NO FEE CALL TODAY:

604-889-1950

info@littlecanadaimmigration.com

We Also Specialized On:

Aaron Charya (Rajen) RCIC -R40641 Regulated Canadian Immigration Consultant

* Illegals workers, students and visitors * All detained persons * Refugee claimant and failed refugees * Marriage of convinience * PRRA and H$C application * PR issues for conviction * CANADIAN PARDON/U.S ENTRY WAIVER/US VISAAPPLICATION * WORK PERMIT, AEO, LMO, PR CARD, CITIZENSHIP, NEXUS CARD APPLICATION

Little Canada Immigration Network #301, 8128-128th Street, Surrey BC V3W 1R1

We speak ê³ÜÅìÆ Hindi, English, Urdu, Korean & Nepali


Apr. 21- Apr. 27/2012

Ç

Akal Guardian 21


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 22

ÁÅêä¶ î°ÃÇñî êåÆÁź éÅñ ðÇÔäÅ ÚÅÔ°ç § ÆÁź Ôé ÇÔ§ç± Á½ðåź ÇÂÃñÅîÅìÅç- êÅÇÕÃåÅé çÆ Ã°êðÆî Õ¯ðà òµñ¯º ÇçµåÆ Ö°µñ· 寺 ìÅÁç Çå§é ÇÔ§ç± Á½ðåź é¶ ÁÅêä¶ íÇòµÖ çÅ ëËÃñÅ ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ î°ÃÇñî êåÆÁź éÅñ ÔÆ ðÇÔäÅ ÚÅÔ°§çÆÁź Ôé¢ ç¯ô ÃÆ ÇÕ ÇÂé·Åº Á½ðåź 鱧 ÜìðÆ ÇÂÃñÅî Õì±ñ ÕðòÅ Õ¶ î°ÃñîÅé ÇòÁÕåÆÁź éÅñ ÇòÁÅÇÔÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÇÂà îÅîñ¶ çÆ Ã°äòÅÂÆ ÚÆë ÜÃÇàà ÇÂëÇåÖÅð Ú½èðÆ çÆ Á×òÅÂÆ òÅñ¶ ìËºÚ é¶ ÕÆåÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ Á½ðåź ÁÅêä¶ íÇòµÖ çÅ ëËÃñÅ ÁÅê Õðé ç¶ Ãîðµæ Ôé¢ Á½ðåź òµñ¯º ÁÅêä¶ êåÆÁź å¶ À°é·Åº ç¶ êÇðòÅðź ç¶ ÔµÕ ÓÚ í°×åä 寺 ìÅÁç ÇÂé·Åº Á½ðåź 鱧 ã°µÕòƺ ê°Çñà ððµÇÖÁÅ ç¶ä ç¶ ÁÅç¶ô òÆ Ççµå¶¢ Çå§é ÇÔ§ç± î°ÇàÁÅðź 鱧 êÅÇÕÃåÅé çÆ Ã°êðÆî Õ¯ðà é¶ ÁÅêäÆ Ô¯äÆ çÅ å¶ ÁÅêäÆ îð÷Æ çÆ æź Óå¶ ðÇÔä çÅ ëËÃñÅ Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅ ÔË¢ ÚÆë ÜÃÇàà ÇÂëÇåÖÅð Ú½èðÆ Óå¶ ÁÅèÅðå Çå§é ܵÜź ç¶ ìËºÚ é¶ Çð§Õñ Õ°îÅðÆ À°ðë ëÇðÁÅð ìÆìÆ, ñåÅ Õ°îÅðÆ À°ðë ÔëÃÅ ìÆìÆ å¶ ÁÅôÅ Õ°îÅðÆ À°ðë ÔñÆîÅ ìÆìÆ é±§ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÁçÅñå ç¶ ðÇÜÃàðÅð ç¶ çëåð ÓÚ çµÃ ç¶ä ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ êåÆÁź éÅñ ðÇÔäÅ ÚÅÔ°§çÆÁź Ôé Üź ÁÅêä¶ îÅÇêÁź Õ¯ñ ÜÅäÅ ÚÅÔ°§çÆÁź Ôé¢ ìËºÚ é¶ ê°Çñà 鱧 òÆ Çéðç¶ô Ççµå¶ Ôé ÇÕ ÇÂé·Åº Çå§éź 鱧 î°Õ§îñ ððµÇÖÁÅ ÇçµåÆ ÜÅò¶¢ ÇÂÔ¯ éÔƺ, ê°Çñà 鱧 ÃÖå ÇÚåÅòéÆ òÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË ÇÕ Ü¶Õð ÇÂé·Åº Çå§éź ÓÚ¯º ÇÕö 鱧 Õ¯ÂÆ é°ÕÃÅé ê°µÜçÅ ÔË åź À°Ã ç¶ Ç÷§î¶òÅð Ãì§èå ê°Çñà ÁÇèÕÅðÆ Ô¯ä׶¢ ÁçÅñå Áé°ÃÅð ÇÂÔ îÇÔñÅòź ǧéÆ Õ° À°îð çÆÁź Ôé ÇÕ Ö°ç ìÅð¶ ëËÃñÅ ñË ÃÕä¢ î×𯺠ÇÂé·Åº 鱧 ÇìÁÅé ÇðÕÅðâ ÕðÅÀ°ä ñÂÆ ðÇÜÃàðÅð ç¶ çëåð ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢

full colour business card

full colour banner


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 23

êzî¶ ÇòÁÅÔ ÕðÅÀ°ä òÅñ¶ é½ÜòÅé çÆ ÔµÇåÁÅ, êåéÆ ×§íÆð ÷õîÆ ìñÅÚ½ð- ìñÅÚ½ð-ð¯êó îÅð× Óå¶ ÃÇòëà ÕÅð ÇòµÚ ÃòÅð ê§Ü ÁäêÛÅå¶ ÇòÁÕåÆÁź é¶

ÃòÅð ԯ¶ Áå¶ ØàéÅ òÅñÆ æź 寺 éòź ôÇÔð

Çëð¯÷ê°ð çÆ ðÇÔä òÅñÆ ÃÆ¢ ÇîzåÕ çÆ îÅåÅ é¶

ÇîzåÕ çÆ ôéÅÖå ðäÜÆå ÇÃ§Ø ê°µåð

çµÇÃÁÅ ÇÕ ðäÜÆå å¶ ÜÅÃîÆé é¶ BI ëðòðÆ,

éò-ÇòÁÅÔ¶ ܯó¶ Óå¶ ×¯ñÆÁź ÚñÅ Õ¶ BE òÇð·Áź

ØàéŠ寺 å°ð§å ìÅÁç ÃæÅéÕ ê°Çñà î½Õ¶

Ãðç±ñ ÇÃ§Ø òÅÃÆ ôÅî é×ð, æÅäÅ îÜÆáÅ,

B@AB 鱧 ê§ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆ Õ¯ðà ÇòµÚ

ç¶ é½ÜòÅé 鱧 î½å ç¶ ØÅà À°åÅð ÇçµåÅ Áå¶

Óå¶ ê°µÜÆ å¶ ÷õîÆ ÜÅÃîÆé 鱧 ìñÅÚ½ð ÇòÖ¶ ÇéµÜÆ

Ç÷ñ·Å Á¿ÇîzåÃð òܯº Ô¯ÂÆ¢ ØàéÅ î½Õ¶ ðäÜÆå

êz¶î ÇòÁÅÔ ÕðòÅÇÂÁÅ ÃÆ å¶ À°Ô ìó± ÃÅÇÔì

À°ÃçÆ êåéÆ é±§ קíÆð ÷õîÆ Õð ÇçµåÅ¢ À°êð§å

ÔÃêåÅñ ÇòµÚ çÅõñ ÕðòÅÇÂÁÅ¢ ìÅÁç ÇòµÚ

ÇÃ§Ø çÆ îÅåÅ ×°ðÜÆå Õ½ð òÆ ÔÅ÷ð ÃÆ¢ קíÆð

ÁÕÅçîÆ (ÇÔîÅÚñ êzç¶ô) ÇòµÚ êó· ðÔ¶ ÁÅêä¶

ÔîñÅòð ÃÇòëà ÕÅð ÇòµÚ ÃòÅð Ô¯ Õ¶

קíÆð ÷õîÆ Ô¯ä ÕÅðé À°Ã鱧 ÇÂñÅÜ ñÂÆ

÷õîÆ ÜÅÃîÆé Õ½ð Çê§â ëðÆç¶òÅñ Ç÷ñ·Å

ç¯Ôåð¶ 鱧 Çîñ Õ¶ ÁÅ ðÔ¶ Ãé¢

éòźôÇÔð òµñ ëðÅð Ô¯ ׶¢ ÇÂà ܯó¶ é¶ ÕðÆì â¶ã îÔÆéÅ êÇÔñź êz¶î ÇòÁÅÔ ÕðòÅÇÂÁÅ ÃÆ¢ î½Õ¶ 寺 êzÅêå ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð ç°êÇÔð ÕðÆì ÃÅ㶠ìÅðź òܶ ëÆÁà À°é¯ ÕÅð (é§ìð êÆ.ìÆ.@B òÅÂÆ DGGG) ÇòµÚ ÃòÅð Çå§é Á½ðåź å¶ ÇÂµÕ é½ÜòÅé ðäÜÆå ÇÃ§Ø ìÅÂÆêÅà ÃÇæå Ô¯àñ Óå¶ ÖÅäÅ ÖÅä ñÂÆ ð°Õ¶¢ ÕÅð çÅ àÅÇÂð ê˺Úð Ô¯ä ÕÅðé ðäÜÆå ÇÃ§Ø é¶ ÕÅð 鱧 ÃóÕ ÇÕéÅð¶ àÅÇÂð ê˺Úð çÆ ç°ÕÅé Óå¶ Öó·Å Õð ÇçµåÅ¢ ÖÅäÅ ÖÅä À°êð§å Ü篺 ðäÜÆå ÇÃ§Ø À°ðø ðÅäÅ (BE) ÁÅêäÆ ÕÅð Õ¯ñ ê°µÇÜÁÅ åź êÇÔñź 寺 ÔÆ é¶ó¶ Öó·Æ ÕÆåÆ ÃÇòëà ÕÅð (é§ìð êÆ.ìÆ.-E/GAAA) ÇòµÚ ÃòÅð ê§Ü ÇòÁÕåÆÁź ÓÚ¯º Çå§é Üä¶, ÇÜé·Åº ç¶ î±§Ô ãÕ¶ ԯ¶ Ãé, ìÅÔð ÇéÕñ¶ Áå¶ ÇÂµÕ ÇòÁÕåÆ é¶ ðäÜÆå ÇÃ§Ø çÆ ÖµìÆ ê°óê°óÆ Óå¶ ÇêÃå½ñ éÅñ ׯñÆ ÚñÅ ÇçµåÆ å¶ ç±ÜÆ ×¯ñÆ À°ÃçÆ ÛÅåÆ ÇòµÚ îÅðÆ¢ ðäÜÆå ÇÃ§Ø çÆ î½Õ¶ Óå¶ ÔÆ î½å ×ÂÆ¢ À°êð§å ÇÂÔ ÔîñÅòð ÇêµÛ¶ ÔÆ æ¯ó·Æ ç±ðÆ Óå¶ ÔÆ ÁÅ ðÔÆÁź Çå§é Á½ðåź ÓÚ¯º ðäÜÆå ÇÃ§Ø çÆ êåéÆ ×°ðîÆå Õ½ð À°ðø ÜÅÃîÆé Õ½ð òµñ ò趢 ÇÂà Óå¶ ÜÅÃîÆé òÅêà íµÜÆ êð ÇêµÛ¯º ÔîñÅòð é¶ À°Ã Óå¶ ç¯ ×¯ñÆÁź ÚñÅ ÇçµåÆÁź¢ À°Ô î±è¶ î±§Ô Çâµ× êÂÆ¢ ÔîñÅòð å°ð§å ÃÇòëà ÕÅð ÇòµÚ

òµñ ëðÅð Ô¯ ׶¢

éòźôÇÔð ç¶ ÔÃêåÅñ ðËëð Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢

National Safety Code Compliance Services #545-1313 E. Maple St. Suite#201, Bellingham WA Services: * Full Service consultancy services to assist your company in ensuring safety is implemented correctly and effectively in your office. Full training provided to office staff, drivers and busines owners. * New company set ups with all authorities including IFTA/KY/NM/ NY, all carriers codes, e manifest set ups and much more. * Fuel tax services available for all states and provinces. * Permit renewal, completion of Port Registrations, CTPAT, PIP, Drug testing accounts, TWIC, FAST applications. * Complete log book audit services for local and long haul companies. * E-manifest services * US and Canadian Audit Representation * We supply carbonless log books custom orders also available. * Bonded carrier applications * TDG training and licensing issuance for drivers. * Log book training for drivers * Complete consultation for existing trucking companies, bus companies, taxies and excavation companies. * We offer our services across North America

ANIES ING COMP US TRUCK LP YOU E H ERE TO H E R CROSS A E W ISTANCE A E DOT ASS ID V O R ! P A WE ERIC NORTH AM T SA 2010, GE C R O F Y Y L H T BE READ ON CE WITH M S IT D ASSISTAN U A CE AND COMPLIAN

Tel:360-543-5608

Optical Store for Sale

Website:www.nationalsafetycode.com Email:info@nationalsafetycode.com

kMm Bfl rhy ho? asIN mdd kr skdy hF[ bI sI ivc kMm Bflx aqy jLfrI rwKx leI ijhVI iswiKaf aqy mdd dI quhfnUM loV hY, Auh lvo[ * nOkrI Bflx dy somy * rujLgfr dI ivakqIgq Xojnf * vrksLfpF qy isKlfeI * ivsLysL syvfvF

Optical Store for sale in busy strip mall on lougheed highway in Maple Ridge with 9 months left on lease with 5 year option. Great potential. Dr. comes in for eye exam one day a week. Asking price $10.000 including Dr.equipment and inventory over 500 frames and over 500 files.

More information Please call @

Tel:778-549-4508

rujLgfr syvf kyNdr (ieMplfieimMt srivsjL sYNtrjL) bI sI Br ivc brFcF[ afpxy nyVy vflI `qy jfAu WorkBCCentres.ca 604.660.2421 tI zI zI: 604.775.0303

ibRitsL kolMbIaf dy ieMplfieimMt pRogrfm nUM knyzf dI srkfr aqy ibRitsL kolMbIaf sUby vloN mfiek shfieqf imldI hY[


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 24

AIGA çÆ Ü§× çÅ ìçñÅ ÃÆ ÕÅðÇ×ñ çÆ Ü§×: î°ôµðë â°ìÂÆ- êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ

íÅðå-êÅÇÕ Ô¯ÂÆÁź ܧן çÆ ÇòðÅÃå ÃÆ, êð

òÅÜêÅÂÆ Áå¶ âÅÕàð îéî¯Ôé ÇÃ§Ø éÅñ ôźåÆ

âÅÇÂðËÕàð Üéðñ Ãé Áå¶ ÇÃÁÅÇÚé ÇòÖ¶ ÕÆ

êzò¶÷ î°ôµðë é¶ ÇÂÕ Çòô¶ô ǧàðÇòÀ± ÇòµÚ ÇÕÔÅ

À°Ô ÔÆ êÅÇÕÃåÅé ç¶ êÇÔñ¶ ë½ÜÆ ðÅôàðêåÆ

ÃîÞ½åÅ ñ×í× Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ î°ôµðë é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ

Ô¯ÇÂÁÅ, íÅðå é¶ ×ñ¶ôÆÁð ç¶ ÇÂÕ ÇԵö À°å¶

ÔË ÇÕ ÕÅðÇ×ñ çÆ Ü§× íÅðå Õ¯ñ¯º AIGA çÆ

Ãé, ÇÜé·Åº çÆ Á×òÅÂÆ ÇòµÚ íÅðå ç¶ Ç¼Õ

ÇÃÁÅÇÚé, Ãð ÕðÆÕ å¶ ÕôîÆð

çÅÁòÅ Õðé 寺 ìÅÁç À°Ã

Ü§× çÅ ìçñÅ ÃÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÕÅðÇ×ñ

éÔƺ, ìñÇÕ ç¯ êzèÅé î§åðÆÁź Áàñ ÇìÔÅðÆ

ìÅð¶ Ãî°µÚÅ ÃîÞ½åÅ ÇåÁÅð ÃÆ,

À°êð Õì÷Å Õð ÇñÁÅ¢ ÇÂÃ

êð ÇÕö ÕÅðé êzèÅé î§åðÆ

çÅ ÇÂÕ ë½ÜÆ ÇçîÅ× Óå¶ ÕÆ

îéî¯Ôé ÇÃ§Ø åËÁ ÇîåÆ Óå¶

ÁÃð Ô¯ ÃÕçÅ ÔË ? ÇÂé· Å º

ÇÂÃñÅîÅìÅç éÔƺ ÁŶ¢ ÇÂÔ

ÔÅñÅå ìÅð¶ ïÚä çÆ ñ¯ó ÔË¢

ê°µÛ¶ ÜÅä Óå¶ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé é¶

ÕÅðÇ×ñ çÆ ØàéÅ Õ¯ÂÆ

ÕÅðÇ×ñ ÇòµÚ Ø°ÃêËá ÇÕÀ°º

ÇÂÕµñÆ òÅðçÅå éÔƺ ÃÆ, Ãׯº

Natural Health Science The Secret to good health is in your blood!

Jasmohanjit K. Gill Diploma in Natural Health Consultant & Educator

ÕÆåÆ, ÇÜà ñÂÆ À°Ô ìçéÅî

êzò÷ ¶

ÜËö Õ¯ åËÃÅ çÆ ÕÅðòÅÂÆ ÃÆ¢Ó

ÇòµÚ î°ôµðë ÜñÅòåéÆ ÇòµÚ ðÇÔ§ç¶ î°ôµðë

î°ôµðë é¶ Ô¯ð ÇÕÔÅ ÇÕ

Ôé,

ìðåÅéÆÁÅ

êÅÇÕÃåÅé çÅ ðÅôàðêåÆ

With 5 years of Experience info@naturalhealthscience.ca

é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÇÂÕ ÇÃêÅÔÆ ÔË Áå¶ À°Ã é¶ AIFE

ìäé 寺 ìÅÁç À°é·Åº Áîé ÕÅÇÂî Õðé ñÂÆ

Áå¶ GA ÇòµÚ êÅÇÕÃåÅé çÆÁź íÅðå Çòð°µè

Õ¯Çôôź ô°ð± Õð ÇçµåÆÁź¢ î°ôµðë é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ

CALL FOR FREE INITIAL CONSULTATION

ܧן ÇòµÚ ÇÔµÃÅ ÇñÁÅ ÃÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ AIGA

À°Ô Ü§× çÅ ÇÃêÅÔÆ ÔË, êð ôźåÆ ç±å òÆ ÔË¢

çÆ Ü§× ÇòµÚ ê±ðìÆ êÅÇÕÃåÅé ÇòµÚ Ü§× ç½ðÅé

Ü§× ñóé 寺 ìÅÁç ÔÆ Áîé ôźåÆ çÆ Õçð

êÅÇÕÃåÅé íÅðå Çòð°µè Õ¯ÂÆ ëð§à éÅ Ö¯ñ· ÃÇÕÁÅ

ÜÅäÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË¢ êÌò¶÷ î°ôµðë é¶ çµÇÃÁÅ

å¶ ÇÂà çÆ ìÜŶ ÔÇæÁÅð ðµà Ççµå¶¢ î°ôµðë é¶

AIGA çÆ ñóÅÂÆ ÇòµÚ À°Ã çÅ ç¯Ãå ÇìñÅñ

ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà Óå¶ À°Ô Ö±ì ð¯ÇÂÁÅ¢ î°ôµðë é¶

îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ, ÇÜà çÆ ïÅç ÇòµÚ À°Ã é¶ ÁÅêä¶

ÇÕÔÅ, ÒAIHF ÇòµÚ À°Ô ë½ÜÆ ÕÅðòÅÂÆÁź ç¶

ê°µåð çÅ éź ÇìñÅñ ðµÇÖÁÅ¢

604-767-4445 Special discount till April. 2012 View The State of Your Health • Biological Testing & • Live/Dry Blood Analysis Let’s measure the function of your whole body system, using Biological Testing, & Blood Analysis and find out how close YOU are to developing – diabetes, heart disease, high cholesterol, insulin resistance indicators, hormone levels evaluated, and anti-aging effects on tissues. I will give you customized dietary advice. Are you suffering from: chronic fatigue, depression, migraine, body pain, arthritis, allergies, memory loss, digestive disorder, constipation, acidity, food cravings, gaining weight, gall stones, blemishes or other skin problems.

ìðåÅéÆÁÅ çÅ Ãí 寺 òµâÅ ç°ôîä ÃÆ ÜÅðÜ òÅÇô§×àé ñ§âé- ÇÂÕ Ãðò¶Öä Áé°ÃÅð ÁîðÆÕÅ

ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÇÂé·Åº ÇòµÚ¯º êÇÔñÅ éźÁ ÁîðÆÕÅ

ç¶ ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ ÜÅðÜ òÅÇô§×àé

ç¶ êÇÔñ¶ ðÅôàðêåÆ ÜÅðÜ òÅÇô§×àé çÅ ÔË,

ìðåÅéÆÁÅ ç¶ Ãí 寺 òµâ¶ ç°ôîä ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂÃ

ÇÜé·Åº é¶ ÁîðÆÕÆ ÕzźåÆ ÇòµÚ ìðåÅéÆÁÅ À°êð

Ãðò¶Öä ÇòµÚ ìðåÅéÆÁÅ ç¶ Ãí 寺 òµâ¶ ç°ôîäź

Çܵå çÆ Á×òÅÂÆ ÕÆåÆ ÃÆ¢ ç±Ãð¶ é§ìð Óå¶

ÇòµÚ íÅðå ç¶ àÆê± Ã°ñåÅé Áå¶ ðÅäÆ ñÕôîÆ

ÁÅÂÆÇðô ÁÅ×± îÅÂÆÕñ ÕÇñ§×, åÆÃð¶ é§ìð Óå¶

ìÅÂÆ çÅ éźÁ òÆ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

é¶ê¯ñÆÁé ì¯éÅêÅðà ÔË¢

ÇÂà Ãðò¶Öä ñÂÆ ìðåÅéÆÁÅ ç¶ ðÅôàðÆ

ç±Ãð¶ Çòôò ï°µè ç½ðÅé Üðîé ëÆñâ

ë½ÜÆ ÇîÀ±÷ÆÁî ÇòµÚ ç¶ô ç¶ Ãí 寺 òµâ¶ ë½ÜÆ

îÅðôñ ðÔ¶ ÇÂðÇòé ð¯î¶ñ ÇÂà ñÚÆ ÇòµÚ Ú½æ¶

ç°ôîä ìÅð¶ çíÅñ¶ çÃåÅò¶÷ź ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ B@

Áå¶ ê§Üò¶º ÃæÅé À°êð å°ðÕÆ ç¶ Ã§ÃæÅêÕ Áå¶

ñ¯Õź çÆ Ã±ÚÆ ìäÅÂÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ Ãðò¶Öä ÕðÕ¶

êÇÔñ¶ ðÅôàðêåÆ ðÔ¶ î°ÃåëÅ ÕîÅñ ÁåÅ å°ðÕ

ÇÂé·Åº B@ ñ¯Õź ÇòµÚ ê§Ü ÇòÁÕåÆÁź çÆ Ú¯ä



åÅÇñìÅé é¶ êÅÇÕÃåÅéÆ Ü¶ñ· À°êð ÔîñÅ Õð Õ¶ D@@ ÕËçÆ Û°âŶ ÇÂÃñÅîÅìÅç- À°åð-ê¼ÛîÆ êÅÇÕÃåÅé çÆ ÇÂÕ Ü¶ñ· À°êð åÅÇñìÅé ñóÅÇÕÁź òñ¯º ÕÆå¶ Ôîñ¶ ÇêÛ¯º CHD ÕËçÆ øðÅð Ô¯ ׶, ÇÜé·Åº ÇòÚ Õ°Þ õåðéÅÕ ÁÇåòÅçÆ òÆ ôÅîñ Ãé¢ õËìð êõå±éÖòÅ ç¶ Ã±ÚéÅ î§åðÆ îÆÁź ÇÂøÇåõÅð Ô°ÃËé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ì§é± ôÇÔð ÇòÚ ÃÇæå ܶñ· À°êð ý 寺 òµè åÅÇñìÅé ñóÅÇÕÁź é¶ ðÅÕàź Áå¶ ÁÅà¯îËÇàÕ ÔÇæÁÅðź éÅñ ÔîñÅ ÕÆåÅ¢ øðÅð ԯ¶ ÕËçÆÁź ÇòÚ ÁçéÅé Õ°ðËôÆ òÆ ôÅîñ ÔË, ÇÜà 鱧 ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ êzò¶÷ î°ôðø çÆ ÔÇåÁÅ çÆ Õ¯Çôô ç¶ ç¯ô ÇòÚ î½å çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ ܶñ· ÁÇèÕÅðÆÁź î°åÅìÕ Ôîñ¶ Ã ܶñ ÇòÚ Õ°ñ IDD ÕËçÆ Ãé¢ åÅÇñìÅé ç¶ ì°ñÅð¶ ÁÇÔÃÅéÀ°ñÅ

HOLIDAY

HOLIDAY SPECIAL

éò¶º Øð çÆ ë¹ñ ¼ ðËéò ¯ ô ¶ é ÕðÅÀ°ä Óå¶

ÁÇÔÃÅé é¶ çÇÃÁÅ ÇÕ ÔîñÅòð Áå¶ øðÅð ÕËçÆ

ðÈë (Û¼å) ëðÆ

ׯñÆÁź òð·ÅÂÆÁź Áå¶ ÔîñÅ ç¯ Ø§à¶ å¼Õ ÜÅðÆ

òµÖ-òµÖ ÃæÅéź ò¼ñ ðòÅéÅ Ô¯ Ú°µÕ¶ Ôé¢ çµÃäï¯× ÔË ÇÕ ÔîñÅòðź é¶ Ü¶ñ· À°êð Á§é·¶òÅÔ ÇðÔÅ¢ ê°Çñà ÁÇèÕÅðÆ ÃÅÇÔì ÜÅé é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ î½å çÆ Ã÷Å çÅ ÃÅÔîäÅ Õð ðÔ¶ ÕËçÆÁź çÆÁź ìËðÕź ç¶ åÅñ¶ ÔîñÅòðź é¶ å¯ó Çç嶢 ÇÂà ׯñÆìÅðÆ ÇòÚ çðÜéź ÕËçÆ Áå¶ ê°Çñà î°ñÅ÷î ÷õîÆ Ô¯ ׶¢ ÁøÃðź çÅ Á§çÅ÷Å ÔË ÇÕ ÔîñÅòð ÁÇåòÅçÆ À°åðÆ ò÷ÆÇðÃåÅé ç¶ ÕìÅÇÂñÆ ÇÂñÅÇÕÁź 寺 ÁŶ Ãé¢ Ã±ÚéÅ î§åðÆ

Ph: 778-881-4357 www.reno247.ca

Ô°ÃËé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶ñ· ÇòÚ ê°Çñà î°ñÅ÷îź çÆ î½Ü±ç×Æ ç¶ ìÅòܱç ÔîñÅ ÇÕÀ°º éÔƺ ð¯ÇÕÁÅ ÜÅ ÃÇÕÁÅ Áå¶ Ã°ðµÇÖÁÅ ìñź ç¶ êÔ°§Úä ÇòÚ ç¶ðÆ ÇÕÀ°º Ô¯ÂÆ, ÇÂà ìÅð¶ ÜÅºÚ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ¢


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 25

ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ ÇòèÅé ÃíÅ ÇòÚ ð°÷×Åð çìǧ èå èÅðÇîÕ ÁÅ÷ÅçÆ ñÂÆ Çìµñ ê¶ô ÕË ñ Æë¯ ð éÆÁÅ. (Ô° à é ñó¯ Á Å ì§ × Å) -

ÇõÖź çÆ êµ× å¶ çÅó·Æ ÕðÕ¶ ÇòåÕÇðÁź 鱧 òÆ

ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ ÁçìñÆ î˺ìð îðÆÕ¯ ïÅîÅâÅ, (âÆ-

áµñ· êÅò¶×Å¢ ÇÃµÖ Õ¯ñÆôé é¶ êÇÔñź ÔÆ ÇÂÃ

â¶ÇòÃ) ç°ÁÅðÅ ÇåÁÅð Çìµñ ¶. ìÆ. AIFD, ܯ

Çìµñ 鱧 Ãêµôà Õð ÇçµåÅ ÔË¢Ó ÇÂà î½Õ¶ ÃËé¶àð

ÇÕ Õ§î Õðé òÅñ¶ ñ¯Õź çÆ èÅðÇîÕ ÁÅ÷ÅçÆ é±§

âËðñ ÃàÅÂÆéìð× ç¶ ÚÆë ÃàÅë ñÜé îµÕÆ,

Ô¯ð î÷ì±å ìäŶ×Å, Ãì¿èÆ ñ¯Õ» ù ÜÅäÕÅðÆ

ÁçìñÆîËé ð¯÷ð âËÕðÃé çÅ ÃàÅë, ǧàðë¶æ

ç¶ä ñÂÆ ×°ðç°ÁÅðÅ òËÃà ÃËÕðÅî˺௠ÇòÖ¶ êz˵Ã

ç¶ âÅÇÂðËÕàð ÷¯é Çëô, éÅðèðé ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ

ÕÅéøð§Ã ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ åÕðÆìé E@ òµÖ-òµÖ

ç¶ ÃÅð¶ ÚðÚź ç¶ âÅÇÂðËÕàð, ÜÅêÅéÆ íÅÂÆÚÅð¶

èðîź ç¶ êzåÆÇéè ÇÂà ÕÅéøð§Ã ÇòÚ ôÅÇîñ

ç¶ ÁÅ×± Á˺âÆ é×°ÚÆ, î°ÃÇñî íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ ÁÅ×±

Ô¯Â¶Í ÁçìñÆ î˺ìð ïîÅâÅ é¶ ÇÕÔÅ,Ò ÇÃòñ

òÆ ôÅÇîñ ÃÆ¢ ÇÂà ÃîÅ×î çÅ êzì§è Õðé

ðÅÂÆàà ÁË Õ à ÁÅë AIFD íÅò¶ º èÅðÇîÕ

òÅÇñÁź ÇòÚ Ã: çðôé ÇÃ§Ø î°§âÆ, êzèÅé

ÇòåÕÇðÁź 鱧 é½ÕðÆÁź ÇòÚ Öåî Õðé çÆ

ìñìÆð ÇÃ§Ø Çãµñ¯º , ððÜÆå Çãµñ¯º, ÁîðÜÆå

òÕÅñå ÕðçÅ ÔË, êð Çìµñ ¶. ìÆ. AIFD ÇÂÃ

ÇòèÅé ÃíÅ î˺ìð ÃÆ Â¶ ïÅîÅâÅ ÇÃµÖ íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ ÁÅ×±Áź éÅñ ÕðòŶ×Å Áå¶ ÇÕö òÆ ÕðîÚÅðÆ é±§ ìÅÕÆÁź ÇÚµáÆÁź ðÅÔƺ ÁÅêäÅ Ãîðæé êz×à Õð ÃÕç¶

鱧 Ô¯ð Ú§×Æ åð·Åº êzíÅÇôå Õð¶×Å åź ÇÕ ÇÕö 鱧

éÅñ¯º ÇÂà ÁÅèÅð Óå¶ òµÖ éÔƺ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶×Å¢

Ôé¢ ÇÃµÖ Õ¯ñÆôé ç¶ ðÅÜçÆê ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ, Ò¶.

êzèÅé Ã. íÜé ÇÃ§Ø Çí§âð, Ã: îéÜÆå ÇçØ

òÆ é½ÕðÆ Õðç¶ Ã À°ÔçÆ èÅðÇîÕ ÇçµÖ ÕðÕ¶

ÇêÛñ¶ Ã ÇòÚ ÇÂÕ°Áñ ǧêñÅÇÂî˺à

ìÆ. AIFD èÅðÇîÕ Øµà Ç×äåÆÁź ñÂÆ ìÔ°å

À°µêñ ÃÅìÕÅ êzèÅé ÃàÅÕàé ×°ðç°ÁÅðŠ寺

îÅï±ÃÆ çÅ ÃÅÔîäÅ éÅ ÕðéÅ êò¶¢ îË鱧 ìÔ°å

ÕÇîôé B@AA çÆ ÇÂÕ Çðê¯ðà î°åÅÇìÕ åÕðÆìé

ÁÇÔî Çìµñ ÔË, ܯ ÇÕ Ô¯ð èðîź ç¶ éÅñ-éÅñ

ÇÂñÅòÅ Ô¯ð ÇÃµÖ ÁÅ×± òÆ ÔÅ÷ð Ãé¢

îÅä ÔË ÇÕ îË鱧 ǧàðë¶æ ÕÇîÀ±ÇéàÆ çÅ ê±ðÅ

A@ ëÆÃçÆ ÇòåÕÇðÁź ÇòÚ òÅèÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢

Ãîðæé êzÅêå ÔË¢Ó ÇêÛñ¶ çÔÅÇÕÁź ÇòÚ

ïÅîÅâÅ é¶ ÇÕÔÅ Ç夆 ÕðéÅ ìÔ°å ÷ð±ðÆ Ô¯ Ç×ÁÅ

ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ çÆ ÁÅìÅçÆ ç¶ ðÇÔä-ÃÇÔä ÇòÚ

ÔË¢ Çìµñ 鱧 êÅà ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ ìÔ°å ñ§ìÅ Ãøð

ìÔ°å åìçÆñÆÁź ÁÅÂÆÁź Ôé¢ ÇÂà 鱧 î°µÖ

åÇÔ ÕðéÅ êò¶×Å¢ èÅðÇîÕ Øµà Ç×äåÆÁź 鱧

ðµÖç¶ Ô¯Â¶ ÇÂÔ Çìµñ ÖÅà åð·Åº ç¶ êÇðòÅð», çÅó·Æ,

òµè Úó·Õ¶ ÇÂà Çìµñ 鱧 ÔîÅÇÂå ç¶äÆ ÚÅÔÆçÆ

նà ÁÅÇç 鱧 èÅðÇîÕ ÁÅ÷ÅçÆ ÇòÚ ôÅÇîñ

ÔË¢ À°Ô ÁçìñÆ î˺ìð Çîà ïÅîÅâŠ鱧 ÂÆî¶ñ Üź

úñ§ÇêÕ Ö¶âź Óå¶ ï±. Õ¶. ÁÅÀ°ä òÅñ¶ ÇòÁÅÔ éÔƺ ÕðòÅ ÃÕä׶

Çãµñ¯º, âÅ: Á§ì¶âÕð ÇÃµÖ ÁÅð׶éÅÂÆܶôé ç¶

Òܶñ· ÁÇèÕÅðÆÁź ç¶ ðÇÔî Óå¶ ÇÜÀ±ºç¶ Ôé ÕËçÆÓ éòƺ ÇçµñÆ- Çç¼ñÆ çÆ ÇÂ¼Õ ÁçÅñå é¶ À°îð ÕËç çÆ Ã÷Å Õµà ðÔ¶ ÇÂ¼Õ ÕËçÆ çÆ êàÆôé Óå¶ Ã°äòÅÂÆ ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶ñ· ÁÇèÕÅðÆÁź òñ¯º ÕËçÆÁź 鱧 åÃÆÔ¶ ç¶ä òð×ÆÁź ØàéÅòź é¶ ÕËçÆÁź 鱧 ÁÇèÕÅðÆÁź ç¶ ðÇÔî À°êð ÇÜÀ±ä ñÂÆ î÷ì±ð Õð Çç¼åÅ ÔË¢ ܶñ· Çò¼Ú Ç÷§ç×Æ À°êð î§âðÅÀ°ºç¶ çÕà 寺 êz¶ôÅé ÇÂ¼Õ ÕËçÆ çÆ ÇôÕÅÇÂå çÅ ÇéêàÅðÅ ÕðÇçÁź ÁçÅñå é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂ¼Õ ÃÅèÅðä ÕËçÆ Õ¯ñ ܶñ· Çò¼Ú ðèðé çÅ Õ¯ÂÆ î½ÕÅ éÔƺ Ô°§çÅ¢ òèÆÕ ÃËôé ÜµÜ ÕÅÇîéÆ ñÅÀ± é¶ ÁÇéñ

ìðÇî§Øî- ï±. Õ¶. ìÅðâð ¶ܧÃÆ é¶ ÇÂæ¶ Ô¯ä òÅñÆÁź úñ§ÇêÕ Ö¶âź î½Õ¶ ôÅÇîñ Ô¯ä òÅñ¶

Õ°îÅð éÅî ç¶ ÕËçÆ çÆ êàÆôé Óå¶ Ã°äòÅÂÆ ÕðÇçÁź ÇÂÔ ÇàµêäÆÁź ÕÆåÆÁź¢ ÁÇéñ Õ°îÅð 鱧 ÇåÔÅó

ÇÖâÅðÆÁź, êzì§èÕź å¶ çðôÕź Óå¶ ï±. Õ¶. ÓÚ ÇòÁÅÔ ÕðòÅÀ°ä Óå¶ êÅì§çÆ ñÅ ÇçµåÆ ÔË¢ ìÅðâð ¶ܧÃÆ

ܶñ· 寺 ð¯ÇÔäÆ Ü¶ñ· Çò¼Ú åìçÆñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ Õ½îÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ×Åðâ éÅñ Ãì§èå ðÔ¶ ÁÇéñ Õ°îÅð

ç¶ ì°ñÅð¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ òÆ÷Å ñËä òÅñ¶ 鱧 ÇÂà ׼ñ çÅ Ãì±å ç¶äÅ êò¶×Å ÇÕ À°Ô F îÔÆé¶ å¯º òµè ï±.

鱧 Ô¼ÇåÁÅ ç¶ îÅîñ¶ Çò¼Ú À°îð ÕËç çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ×ÂÆ ÃÆ Áå¶ À°Ã é¶ ÇåÔÅó ܶñ· Çò¼Ú åÃÆÇÔÁź

Õ¶. ÓÚ éÔƺ áÇÔðé׶ å¶ ÇÂà ç½ðÅé Õ¯ÂÆ òÆ Õ§î éÔƺ Õðé׶¢ çðôÕź êÅà À°é·Åº ç¶ ðÇÔä å¶ Ô¯ð ÖðÚ¶

çÆ ÇôÕÅÇÂå ÕÆåÆ ÃÆ êð ìÅÁç Çò¼Ú À°Ã é¶ ÇÂÔ ÕÇÔ¿ÇçÁź êàÆôé òÅêà ñË ñÂÆ ÇÕ À°Ã éÅñ ܶñ·

ñÂÆ êËÇÃÁź çÅ ò¶ðòÅ òÆ ÇñÁÅ ÜÅò¶×Å¢ òÆ÷¶ ç½ðÅé À°Ô ÇÕö ÃÕ±ñ, ÕÅñÜ Çò¼Ú çÅÖñÅ òÆ éÔƺ

Çò¼Ú Ã÷Å Õ¼àç¶ Ã ÃîµÇÃÁÅòź Ô¯ð òèä×ÆÁź¢ ÁçÅñå é¶ ÁÇéñ Õ°îÅð 鱧 ð¯ÇÔäÆ Ü¶ñ· Çò¼Ú

ñË ÃÕä׶ Áå¶ ÇÕö éÅñ ÇðôåÅ òÆ éÔƺ ìäÅ ÃÕä׶ ÇÜà çÆ ÇìéÅ Óå¶ À°Ô ÇòÁÅÔ ÕðòÅÀ°ä çÆ

åìçÆñ Õðé çÆ ÔçÅÇÂå Çç§ÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ Ô°Õî ÇÔðÅÃå ç½ðÅé åÃÆÇÔÁź ç¶ îÅîñ¶ çÆ ÜÅºÚ ç¶

Áð÷Æ ç¶ ÃÕä¢ ÇÂÔ Ãí ôðåź òÆ÷¶ Óå¶ çðÜ Ô¯ä×ÆÁź¢ BG Ü°ñÅÂÆ B@AB 寺 AF Ççé åµÕ Ô¯ä

ðÅÔ Çò¼Ú éÔƺ ÁÅò¶×Å¢ ðäòÅÂÆ ç½ðÅé âÆ.ÁÅÂÆ.ÜÆ. (ܶñ·Åº) ÁÅð.ÁËé. ô²ðîÅ é¶ ÁçÅñå 鱧 ÇÕÔÅ

òÅñÆÁź úñ§ÇêÕ Ö¶âź ñÂÆ Ô°ä åµÕ B@ Ô÷Åð òÆ÷¶ ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶ Ôé¢ ÇÜé·Åº Á§åððÅôàðÆ

ÇÕ Ü¶ñ· ÁÇèÕÅðÆ, ÁÇéñ Õ°îÅð çÆ ÇôÕÅÇÂå ìÅð¶ ÜÅºÚ Õðé׶¢

ÇÖâÅðÆÁź çÅ ÁêðÅÇèÕ ÇêÛ¯Õó ÔË À°é·Åº 鱧 òÆ÷¶ ç¶ä 寺 éÅºÔ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢

Bright Step Beauty Salon 6112-132st. Surrey, BC Ladies & Kids Only

Grand Opening Special Prices

White Hawk Transport Ltd. 13082-74Ave. Surrey, BC V3W 2S2

Best service and affordable Prices * Facial Basic $25 (Include Shoulder & Head Massage) * Gold Facial $25 * European $30 * Body Massage $24 /Half hour, $40/One hour * Waxing - Full Leg $20 * Full Arm $13 * Root Touch $23 * Foil $4 Each * Perm - Starts from $35

778-241-1529

For more info. Call Kulwinder @

Our Company is hiring owner operators for flatbeds and drivers for dry vans.

Onsite Services Available Used Computers Available Computer Repair & Upgrade, Spyware & Virus removal

Your Personal Tech, a Phone Call Away...

Harmeet Singh

778-928-4444

ÃÅâÆ Õ¿êéÆ ù ëñËμàìËμâ òÅÃå¶ úéð Áêð¶àð Áå¶ âðÅÂÆòð» çÆ ñ¯ó ÔËÍ ÚÅÔòÅé üÜä Ô¶á ÇñÖ¶ é§ìð» Óå¶ Ã¿êðÕ Õð ÃÕç¶ ÔéÍ For More Information Call: Gurdeep Rup

604-594-3330

778-245-1968


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 26

ÁîÇð§çð ç¶ ÔµÕ ÓÚ Çéµåð¶ CF ÇòèÅÇÂÕ Ú§âÆ×ó·- ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź ÇòÚ Çܵå¶

ÇéôÅé¶ Óå¶ ñËäÅ òÅÜì éÔƺ ÔË¢ Ãź޶ ÇìÁÅé ÓÚ

êðå ÁÅÂÆ ÔË¢ ÇÂà ÃðÕÅð é¶ Õź×ðÃÆ òðÕðź

ÇÂÔ ÇìÁÅé ÜÅðÆ Õðé òÅÇñÁź ÇòÚ

Õ°µñ DF Õź×ðÃÆ ÇòèÅÇÂÕź ÇòÚ¯º ÛµåÆ Õź×ðÃÆ

ÇÂé·Åº ÇòèÅÇÂÕź é¶ Ãêµôà ÕÆåÅ ÇÕ ÁÇÜÔ¶ Ã

Óå¶ ÁµÇåÁÅÚÅð ÕðéÅ ô°ð± Õð ÇçµåÅ ÔË¢ ÇÂÃ

ÇòèÅÇÂÕ ñÅñ ÇçØ, ÁôòéÆ Ã¶ÖóÆ, Çåzêå

ÇòèÅÇÂÕź é¶ ÁÇÃµè¶ ã§× éÅñ ê§ÜÅì Õź×ðà ç¶

ñ¯Õź ÓÚ ÜÅ Õ¶ ÇÂÕ-ç±Ãð¶ Çòð°µè

ñÂÆ ÇÂÔ Ãîź êÅðàÆ ç¶ òðÕðź ç¶ éÅñ

ðÇܧçð ìÅÜòÅ, ÃzÆîåÆ Áð°éÅ Ú½èðÆ, ðµÖ

êzèÅé çÆ Çêµá Óå¶ ÁÅÀ°ºÇçÁź ÃÅð¶ ÁÅ×±Áź 鱧

ÇìÁÅéìÅ÷Æ ÕðéÆ êÅðàÆ ç¶ ÇÔµåź

Öó·Å Ô¯ä çÅ ÔË¢ êÅðàÆ ÁÅ×±Áź 鱧

ÃðÕÅðÆÁÅ, ú.êÆ Ã¯éÆ, ðîéÜÆå ÇõÕÆ, ðÅäÅ

ÇÂÕ-ç±Ãð¶ ç¶ ÇÖñÅë êz˵à ÇìÁÅé ÜÅðÆ éÅ Õðé

ç¶ ÇÖñÅë ÔË¢ ÇÂÔ Ãîź êÅðàÆ ç¶

òðÕðź çÆ ÔÅñå À°êð ÇÚ§åÅ ÕðéÆ

×°ðÜÆå, ç×å ÇÃ§Ø Ç×ñÜÆÁź, ð§çð ôÅî

çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÔË¢

òðÕðź å¶ ÁÔ°ç¶çÅðź çÅ îé¯ìñ

ÚÅÔÆçÆ ÔË Áå¶ ÁÕÅñÆÁź ç¶ ÷°ñî

Áð¯óÅ, åðñ¯Úé ÇÃ§Ø , ×°ðÇÂÕìÅñ Õ½ð, ܯÇקçð

À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÅðàÆ ÔÅÂÆ Õîźâ êÇÔñź

òèÅÀ°ä çÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ

ÇÖñÅë ÇÂÕÜ°µàåÅ éÅñ ñóéÅ ÚÅÔÆçÅ

êÅñ ÜËé, ìñìÆð Çõè±, Ü×î¯Ôé ÇÃ§Ø Õ§×,

ÔÆ ÇÂà îÅîñ¶ À°êð ÇòÚÅð Õð ðÔÆ ÔË Áå¶ ê§ÜÅì

êÅðàÆ ÔÅÂÆÕîźâ òµñ¯ º ÇñÁÅ

ÔË¢ À°é·Åº éÃÆÔå ÇçµåÆ ÇÕ ÁÅ×±Áź

×°ðÕÆðå Õ¯àñÆ, ÁîðÆÕ Çãµñ¯º, ðÇð§çð âÅòð,

çÆ ñÆâðÇôê 鱧 Õ¶ºçðÆ ñÆâðÇôê ç¶ ëËÃñ¶ çÆ

ëËÃñÅ Ôð¶Õ 鱧 îé÷±ð Ô¯ò¶×Å¢

鱧 é°ÕåÅÚÆéÆ çÆ ÇÃÁÅÃå Ûµâ Õ¶

íÅðå í±ôä ÁÅô±, ×°ðÚðé ÇÃ§Ø ì¯êÅðŶ, ðÅäÅ

À°âÆÕ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ ÇòèÅÇÂÕź é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ

À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÃµåÅ ÇòµÚ

Á×ÅîÆ é×ð Çé×îź å¶ êÅðñÆîÅéÆ

ïãÆ, ðÅÜÅ òÇó§×, Õ¶òñ Çãñ¯º, ܯÇקçð ÇçØ

ÇÂà ò¶ñ¶ ÁÅêä¶ òðÕðź 鱧 ìÚÅÀ°ä ñÂÆ

òÅêÃÆ Õðé òÅñÆ ÁÕÅñÆ-íÅÜêÅ

Ú¯äź òµñ ÇèÁÅé ç¶ä çÆ ñ¯ó ÔË¢

ê§Ü×ðÅÂÆÁź, ÁÜÅÇÂì ÇÃ§Ø íµàÆ, ÜÆå î¯ÇÔ§çð

õåÅèÅðÆ ÁÕÅñÆ -íÅÜêÅ ×áܯó ÇÖñÅë Öó·¶

×áܯó ÃðÕÅð ÁÅêäÆ ê°ðÅäÆ

ÁÇÜÔ¶ ÓÚ êÅðàÆ ç¶ Á§çð±éÆ îÅîÇñÁź

ÇÃ§Ø Çõè±, ÁðÇò§ç Ö§éÅ, î°Ô§îç ÃçÆÕ, ÔðÚ§ç

Ô¯ä çÆ æź ÁÅêäÆ ÔÆ êÅðàÆ çÆ ñÆâðÇôê 鱧

ç°ôîäÆ Õµãä çÆ ÇÃÁÅÃå Óå¶

鱧 ñË Õ¶ ÜéåÅ ÓÚ ÜÅä éÅñ ÇÜæ¶

Õ½ð, ÁÜÆå ǧçð ÇÃ§Ø î¯ëð, ÚðéÜÆå ÇçØ

òðÕðź çÅ îé¯ìñ Çâµ× ÇðÔÅ ÔË À°æ¶ ÕÂÆ åð·Åº

Ú§éÆ, ÃzÆîåÆ Õðé ìðÅó, éòå¶Ü ÚÆîÅ å¶ ÃÅè±

ç¶ íðî-í°ñ¶Ö¶ òÆ êËçÅ Ô¯ ðÔ¶ Ôé¢

ÇÃ§Ø èðîïå ÁÅÇç ôÅîñ Ôé¢

ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇóØ

ÁîÇð§çð éÅñ Õ¯ÂÆ ÇéµÜÆ ñóÅÂÆ éÔƺ: íµáñ ñÇÔðÅ×Å×Å- ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ ìÆìÆ

ÁÖìÅðź ÓÚ Õź×ðÃÆ ÇòèÅÇÂÕź çÆ Ã±ÚÆ Ûêä

ðÅÇܧçð Õ½ð íµáñ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ô éÅ åź

î×𯺠ÇÕ§é¶ ÔÆ ÇòèÅÇÂÕź é¶ À°é·Åº 鱧 ë¯é ÕðÕ¶

×°ðçòÅð¶ ç¶ ÃêÆÕð ðÅÔƺ Çê¿â òÅÃÆÁź 鱧 ×Åñ·Åº Õµãä òÅñÅ ×zæ § Æ ê¹Çñà ÔòÅñ¶

ê§ÜÅì ÓÚ Õź×ðà êÅðàÆ çÆ êzèÅé×Æ

ÁÅêäÅ éź ÛÅêä Ãì§èÆ ÁÖìÅðź ÓÚ

ç½ó ÓÚ Ôé å¶ éÅ ÔÆ À°Ô ñ¯Õ ÃíÅ

ÃêµôàÆÕðé ç¶ä ìÅð¶ ÇÕÔÅ, êð À°é·Åº

àź×ðÅ- ÇÂ毺 é÷çÆÕÆ Çê§â ðåé×ó· ç¶

×z§æÆ ×°ðî¶Ü ÇÃ§Ø é¶ Çê§â ç¶ î¯Ôåìðź 鱧 ÃêÆÕð

é¶ ÇòèÅÇÂÕź 鱧 ÁÇÜÔÅ Õðé 寺 ð¯Õ

×°ðçòÅðÅ ìÅìÅ ÜÆòé ÇÃ§Ø ÇòÖ¶ ×z§æÆ ×°ðî¶Ü

ÇòµÚ ×ÅñÆ ×ñ¯Ú ÕðéÅ ô°ð± Õð ÇçµåÅ¢ Çê§â çÆ

ÇçµåÅ ÇÕ êÅðàÆ çÅ Ôð¶Õ ëËÃñÅ êÅðàÆ

ÇÃ§Ø òñ¯º ôðÅìÆ ÔÅñå ÇòµÚ Çê§â òÅÃÆÁź 鱧

ê§ÚÅÇÂå é¶ Üç ×°ðçòÅð¶ ÇòµÚ ÜÅ Õ¶ ò¶ÇÖÁÅ

ë¯ðî Óå¶ ÔÆ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢

ÃêÆÕð ðÅÔƺ ×ÅñÆ-×ñ¯Ú Õðé Áå¶ ôðÅì çÆÁź

åź ×z§æÆ ôðÅìÆ ÔÅñå ÇòµÚ ÃÆ¢ ÇÂà çÆ Ã±ÚéÅ

À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÕËêàé ÁîÇð§çð

ì¯åñź Ãî¶å ëó·¶ ÜÅä å¶ æÅäÅ ÇÖñÚÆÁź ÇòÖ¶

×°ð± ×z§æ ÃÅÇÔì ÃÇåÕÅð Õî¶àÆ ç¶ ÁÅ×±Áź 鱧

ÇÃ§Ø éÅñ òÆ À°é·Åº çÆ Õ¯ÂÆ ÇéµÜÆ

èÅðÅ BI@, EA@ åÇÔå êðÚÅ çðÜ ÕÆå¶ ÜÅä

ÇçµåÆ ×ÂÆ å¶ å°ð§å æÅäÅ ÇÖñÚÆÁź çÆ ê°ÇñÃ

ñóÅÂÆ éÔƺ ÔË, À°Ô åź Õ¶òñ ǧéÅ

çÅ ÃîÅÚÅð êzÅêå Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢

鱧 ÃÈÇÚå Õðé À°µå¶ ¶ ÁËà ÁÅÂÆ Ãðç±ñ ÇçØ

çÆ Ú¯ä ñóé ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ À°Ô åź ÁÅêä¶ ÔñÕ¶ ç¶ ñ¯Õź òµñ¯º Çîñ¶ ÇêÁÅð-ÃÇåÕÅð Áé°ÃÅð ÔñÕ¶ ç¶ ÇòÕÅà ñÂÆ ÔÆ Õ§î Õðé׶¢ ìÆìÆ íµáñ ÇÂµæ¶ ÁÅêäÆ ÇðÔÅÇÂô Óå¶ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå Õð ðÔ¶ Ãé¢ ìÆìÆ íµáñ é¶ Áµ×¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ê§ÜÅì ÓÚ îÆâÆÁÅ òµñ¯º ÚñÅÂÆ ÜÅ

ÚÅÔ°§ç¶ Ôé ÇÕ ÔÅð ç¶ ÕÅðé ñµí¶ ÜÅä,

Çê§â ðåé×ó· ç¶ Ãðê§Ú ððî°Ö ÇçØ,

çÆ Á×òÅÂÆ Çò¼Ú ê°Çñà êÅðàÆ òñ¯º קzæÆ çÆ

ÇàÕàź çÆ Ô¯ÂÆ ò§â çÆ ÃîÆÇÖÁÅ ÕÆåÆ

ÜÃò§å ÇçØ, ðÖç¶ò ÇçØ, î°ÖåÅð ÇçØ, ê±ðé

åñÅôÆ ò¶ñ¶ Çå§é ì¯åñź ôðÅì çÆÁź ìðÅîç

ÜÅò¶¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÚÅÔ°§ç¶ Ôé ÇÕ ÃÅð¶

ÇÃ§Ø Áå¶ ìÅìÅ è§éÅ ÇÃ§Ø é¶ ÇÂà Ãì§èÆ çµÇÃÁÅ

Ô¯ÂÆÁź¢ ê°ÇñÃ é¶ ×z§æÆ ×°ðî¶Ü ÇÃ§Ø çÅ ìÅìÅ

Õź×ðÃÆ Ô°ä¶ å¯º ÔÆ ÇÂµÕ Ü°µà Ô¯ Õ¶ ñ¯Õ ÃíÅ

ÇÕ Çê§â çÆ ê§ÚÅÇÂå é¶ Ûµêó ç¶ éÅÜÅÇÂ÷

ìÕÅñÅ ÇÃòñ ÔÃêåÅñ 寺 îËâÆÕñ ÕðÅÀ°ä

Ú¯äź ÇòµÚ ÁÕÅñÆ-íÅÜêŠ鱧 ÃìÕ ÇÃÖÅÀ°ä

ÕìÇ÷Áź 鱧 Û¹âÅ Õ¶ ÇéôÅéç¶ÔÆ ÕðÅÀ°ä ñÂÆ

À°êð§å êðÚÅ çðÜ ÕðÕ¶ Á×ñ¶ðÆ ÕÅðòÅÂÆ ô°ð±

ñÂÆ Õîðռö ռà ñËä¢

ìÆ âÆ ú 鱧 çðÖÅÃå ÇçµåÆ ÔË¢ ×°ðçòÅð¶ ç¶

Õð Çç¼åÆ ÔË¢

ðÅÇÜ¿çð Õ½ð í¼áñ

ðÔÆ Á§ÕÇóÁź çÆ ÕÔÅäÆ ìÅð¶ À°é·Åº 鱧 Õ¯ÂÆ ÜÅäÕÅðÆ éÔƺ ÔË å¶ ÇÂÔ òÆ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË ÇÕ ÇÂà ìÅð¶ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é±§ òÆ éÅ êåÅ Ô¯ò¶ ÇÕ ÁÇÜÔÅ Õ½ä Õð ÇðÔÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 27

ìÇá§âÅ ÇòµÚ E@@ Õð¯ó çÆ ÃðÕÅðÆ ÜÅÇÂçÅç ò¶Úä çÆ ÇåÁÅðÆ? ìÇá§âÅ- ê§ÜÅì ÃðÕÅð òµñ¯º ìÇá§âÅ ôÇÔð

Ô÷Åð ð°ê¶ êzåÆ òð× ×÷ çÅ Áé°îÅé ñÅÇÂÁÅ

òð× ë°µà Ü×·Å ò¶Úäï¯× ôéÅÖå ÕÆåÆ ×ÂÆ

ÇÂÕ Â¶Õó ÔË, ÇÜà çÆ ÕÆîå êzåÆ òð× ×÷ D@

çÆ ÕðÆì ê§Ü ý Õð¯ó ð°ê¶ çÆ ÃðÕÅðÆ ÜÅÇÂçÅç

Ç×ÁÅ ÔË¢ ÁæÅðàÆ é±§ ÇÂà Ü׷Š鱧 ÇéñÅî ÕðÕ¶

ÔË¢ ÇÂà çÅ îÅðÕÆà íÅÁ C@ Ô÷Åð ð°ê¶ òð×

Ô÷Åð ð°ê¶ çÅ Áé°îÅé ñÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÃÕ±ñ

ò¶Úä çÆ ï¯ÜéÅ ìäÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ìÇá§âÅ

CFC Õð¯ó ð°ê¶ çÆ ÕîÅÂÆ çÆ ÁÅà ÔË¢ ÁæÅðàÆ

×÷ Ô¯ä çÅ Áé°îÅé ÔË¢ êô± êÅñä îÇÔÕî¶ ç¶

ÇõÇÖÁÅ ì¯ðâ çÆ A.AG ¶Õó Ü×·Å çÆ òÆ

ÇòÕÅà ÁæÅðàÆ Õ¯ñ ÇÂà ò¶ñ¶ ë§âź çÆ ØÅà ÔË¢

çÆ ï¯ÜéÅ ÔË ÇÕ Ü¯ Ü×·Å ò¶Ú Õ¶ ÁÅîçé Ô¯ò¶×Æ,

çëåð çÆ òÆ ôéÅÖå ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË, ܯ ÕðÆì

ôéÅÖå ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË, ÇÜà çÅ ìÅ÷ÅðÆ íÅÁ

ÇÂà ÕðÕ¶ ê§ÜÅì ÃðÕÅð é¶ ìÇá§âÅ ÇòÕÅà ÁæÅðàÆ

À°Ã ÇòµÚ Çå§é Õð¯ó ð°ê¶ è¯ìÆÁÅäÅ ìÃåÆ ÇòµÚ¯º

â¶ã ¶Õó ðÕì¶ ÇòµÚ ÔË¢ ÇÂà çÆ GBF@ òð×

êzåÆ òð× ×÷ C@ Ô÷Åð ð°ê¶ Ô¯ä çÅ Áé°îÅé

鱧 ÃðÕÅðÆ Ã§êåÆÁź ò¶Úä çÆ åÜòÆ÷ ÇåÁÅð

À°áŶ ÜÅä òÅñ¶ ñ¯Õź 鱧 îÕÅé ìäÅ Õ¶ ç¶ä

ë°µà Ü×·Å ò¶Úäï¯× ÔË¢ ÇÂà çÅ ð¶à òÆ BE Ô÷Åð

ñÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË, Ü篺 ÇÕ ÃÆòð¶Ü ì¯ðâ çÆ AGIA

Õðé ñÂÆ ÁÅÇÖÁÅ ÔË¢ ÁæÅðàÆ é¶ ÁÇÜÔÆÁź

ñÂÆ ðÅÖò¶º ðµÖ¶ ÜÅä׶¢ ñ§î¶ Áðö 寺 ÃðÕÅð

ð°ê¶ êzåÆ òð× ×÷ Áé°îÅÇéÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

òð× ×÷ Ü×·Å çÆ ôéÅÖå ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂÃ

ÁµèÆ çðÜé çêåÆÁź çÆ ôéÅÖå ÕÆåÆ ÔË¢

ÇÂà ìÃåÆ ç¶ ñ¯Õź 鱧 À°áÅ éÔƺ ÃÕÆ ÇÕÀ°ºÇÕ

Ö¶åÆìÅóÆ îÇÔÕî¶ çÆ ñËì 鱧 òÆ ÇéôÅé¶ Òå¶

çÅ îÅðÕÆà íÅÁ C@ Ô÷Åð ð°ê¶ ×÷ Ô¯ä çÅ

ÔÅñźÇÕ ÇÂÔ ï¯ÜéÅ î°µãñ¶ êóÅÁ Óå¶ ÔË êð ÇÂÔ

ÇÂé·Åº ñ¯Õź çÅ Ú§×Å ò¯à ìËºÕ òÆ ÔË¢ Ü篺 òÆ

ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂà ÃðÕÅðÆ ñËì çÆ Ü×·Å ÕðÆì

Áé°îÅé ñÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

ÃðÕÅðÆ Ã§êåÆÁź ôÇÔð çÆÁź ÁÇÔî æÅòź Óå¶

ê°µâÅ é¶ ÇÂé·Åº 鱧 À°áÅÀ°ä çÅ ïåé ÕÆåÅ ÔË,

Ôé Áå¶ ìÔ°î°µñÆÁź Ôé¢ çµÃäï¯× ÔË ÇÕ ìÇá§âÅ

À°ç¯º ÔÆ ðµëó Öó·Å Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ê§ÜÅì ÃðÕÅð

ÇòÕÅà ÁæÅðàÆ ç¶ ÁÇèÕÅð Ö¶åð ÇòµÚ ÕÅëÆ

ÇÂà ìÃåÆ ç¶ ñ¯Õź 鱧 îÕÅé ìäÅ Õ¶ ç¶äÅ ÚÅÔ°§çÆ

î§âÆÁź ÁÅ ×ÂÆÁź Ôé, ÇÜé·Åº ç¶ ÇòÕÅÃ ç¶ Õ§î

ÔË åź ܯ éÅÜÅÇÂ÷ Õì÷¶ ÔàÅ Õ¶ ÇÂà ÕÆîåÆ

ÁæÅðàÆ ÔÆ ÕðÅ ðÔÆ ÔË¢ ÁæÅðàÆ Õ¯ñ Ô°ä ë§â

Ü׷Š鱧 ò¶ÇÚÁÅ ÜÅ ÃÕ¶¢

õåî Ô¯ ׶ Ôé¢ éò¶º ÇòÕÅà էîź ñÂÆ ë§âź çÆ ñ¯ó ÔË¢

ñåðź Áé°ÃÅð ìÇá§âÅ ÇòÕÅà ÁæÅðàÆ òµñ¯º ê§Ü ÃðÕÅðÆ çëåðź òÅñÆ Ü×·Å çÆ òÆ

ÁæÅðàÆ òµñ¯º ôÇÔð ç¶ Áðìé ÁÃà¶à ë¶÷

ÇéñÅîÆ òÅÃå¶ ôéÅÖå ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË, ÇÜé·Åº 寺

Çå§é ç¶ êÇÔñ¶ íÅ× ÇòµÚ ñ§î¶ Áðö 寺 éÅÜÅÇÂ÷

ÃðÕÅð 鱧 A@C Õð¯ó ð°ê¶ çÆ ÕîÅÂÆ Ô¯ä çÅ

Õì÷Å ÕðÆ ìËᶠްµ×ÆÁź òÅÇñÁź 鱧 À°áÅÀ°ä

Áé°îÅé ÔË¢ ÇÂé·Åº çëåðź çÆ Ü×·Å çÅ ìÅ÷ÅðÆ

çÆ ï¯ÜéÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº ñ¯Õź é¶ éÅÜÅÇÂ÷ Õì÷Å

î°µñ BE 寺 C@ Ô÷Åð ð°ê¶ òð× ×÷ çÅ Áé°îÅé

ÕðÕ¶ è¯ìÆÁÅäÅ ìÃåÆ òÃÅ ñÂÆ ÔË¢ ÇÂÔ Áðìé

ñÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ¢ ÇÂé· Å º ê§ Ü çëåðź çÆ

ÁÃà¶à çÆ ÕÆîåÆ Ü×·Å ÔË¢ ÇÂÔ éÅÜÅÇÂ÷ ìÃåÆ

ò¶Úäï¯× CD@GC òð× ×÷ æź ôéÅÖå ÕÆåÆ

ÕðÆì BE ¶Õó ÇòµÚ ÔË¢ ìÇá§âÅ ÇòÕÅà ÁæÅðàÆ

×ÂÆ ÔË¢ ÇÂé·Åº ÇòµÚ Üé ÇÃÔå ÇòíÅ× ç¶ çëåð

é¶ ÇÂà ìÃåÆ òÅñÆ Ü×·Å çÆ ìÅ÷ÅðÆ ÕÆîå C@

çÆ Çå§é ¶Õó Ü×·Å òÆ ÔË, ÇÜà ÇòµÚ¯º ADEB@

ìÇá§âÅ ÇòµÚ ÞêàîÅðź é¶ Þêà ÇñÁÅ ñ¯Õź çÅ ÚËé ìÇá§âÅ- ìÇá§âÅ ê°Çñà çÆ éÅñÅÇÂÕÆ é¶

À°Ã 鱧 ÞÆñź Õ¯ñ Ûµâ ׶ Ãé¢

ôÇÔð ÇòµÚ ÞêàîÅðź çÅ çìçìÅ ÕÅÇÂî Õð ÇçµåÅ

ôÇÔð ç¶ ìÆìÆ òÅñÅ Ú½ºÕ ÇòµÚ¯º òÅêà ÁÅ

ÔË¢ À°ê𯺠նà çðÜ ÕðÅÀ°ä ñÂÆ ñ¯Õź 鱧 ê°ÇñÃ

ðÔÆ ÇÂÕ Á½ðå çÆÁź òÅñÆÁź òÆ î¯àðÃÅÂÆÕñ

ç¶ åðñ¶ Õµãä¶ êËºç¶ Ôé¢ Ç÷ñ·¶ çÆ ìÔ°åÆ ê°ÇñÃ

ÃòÅð é½ÜòÅé Þêà Õ¶ ëðÅð Ô¯ ׶¢ ׯÇéÁÅäÅ

åź Ô°ä òÆ.ÁÅÂÆ.êÆ. ñ¯Õź ç¶ ç½ÇðÁź ÇòµÚ

î§âÆ ÇòµÚ òÆ ÇÂÕ îÇÔñÅ ÇÂé·Åº ÞêàîÅðź çÅ

À°ñÞÆ ðÇÔ§çÆ ÔË, ÇÜà ÕðÕ¶ ôÇÔð ÇòµÚ Áîé

ÇôÕÅð Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ¢ êÆ.ÃÆ.ÁÅð. çÆ î°ÃåËçÆ êÇÔñź

ÕÅ鱧é çÆ ÇòòÃæÅ Çò×óé ñµ×Æ ÔË¢ ôÇÔð ç¶

éÅñ¯º صà ×ÂÆ ÔË, ÇÜà éÅñ ÞêàîÅðź ç¶ Ô½Ãñ¶

ìçå ÇòÔÅð ÇÂñÅÕ¶ çÆ ×ñÆ é§ìð F ÇòµÚ Ççé

òè ׶ Ôé¢ ×ä¶ôÅ ìÃåÆ çÆ ÇÂÕ ç°ÕÅé ÇòµÚ

ÇçÔÅó¶ î¯àðÃÅÂÆÕñ ÃòÅð ÇÂÕ Á½ðå ç¶ Õźà¶

Ú¯ðÆ Ô¯ ×ÂÆ ÔË, ÇÜÃ ç¶ Ãì§è ÇòµÚ ìÃåÆ ç¶

Þêà Õ¶ ëðÅð Ô¯ ׶¢ ÕðÆì A@.C@ òܶ ç¯

ñ¯Õź é¶ èðéÅ òÆ ÇçµåÅ ÔË¢ ×ä¶ÃÅ ìÃåÆ çÆ

î¯àðÃÅÂÆÕñ ÃòÅð ÁŶ, ÇÜé·Åº ÇÂÕ Øð çÅ

î¯é±§ ÃòÆà ÔÅÀ±Ã ÇòµÚ¯º Ú¯ð ÕðÆì A@ Ô÷Åð ð°ê¶

çðòÅ÷Å ÖóÕÅÇÂÁÅ¢ Ü篺 îÇÔñÅ ÜÃÇê§çð Õ½ð

ñË ×¶ Ôé¢

é¶ çðòÅ÷Å Ö¯Çñ·ÁÅ åź ÇÂÕ é½ÜòÅé ÇÕö Øð çÅ êåÅ ê°µÛä ìÔÅé¶ Øð ÇòµÚ çÅÖñ Ô¯ÇÂÁÅ Áå¶ À°Ã é¶ Á½ðå ç¶ ç¯ò¶º ÕźචÞêà ñ¶¢ ç±ÜÅ é½ÜòÅé î¯àðÃÅÂÆÕñ ñË Õ¶ ìÅÔð Öó·Å ÃÆ¢ òÅðçÅå î×𯺠ÇÂÔ é½ÜòÅé ëðÅð Ô¯ ׶¢ ôÇÔð ç¶ êà¶ñ é×ð ÇÂñÅÕ¶ ÇòµÚ â¶ã Ôëå¶ ÇòµÚ ç¯ òÅðçÅåź Ô¯ Ú°µÕÆÁź Ôé¢ êà¶ñ é×ð ç¶ òÃéÆÕ ÔËêÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂæ¶ Õ°Þ

Parmjit S. Gill Inc.

ìËºÕ éÅñ î½ð׶÷ dzô¯ð˺à ÕðòÅÀ°ä 寺 êÇÔñ» Ü» ܶÕð ìËºÕ å¯º dzô¯ð˺à ÕðòÅÂÆ òÆ Ô¯ò¶ å» òÆ ÇÂà 寺 Ú¿×Å ÔË ÇÕ ÁÅêäÆ êðÃéñ dzô¯ð˺à ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ êðîÜÆå Ç×¼ñ éÅñ ÷ðÈð ÿêðÕ Õð¯Í

Ççéź êÇÔñź Ü篺 ÇÂÕ Á½ðå ÃËð Õð ðÔÆ ÃÆ åź ç¯ î¯àðÃÅÂÆÕñ ÃòÅðź é¶ À°Ã çÆ Ú¶éÆ Þêà ñÂÆ Áå¶ ëðÅð Ô¯ ׶¢ À°Ã 寺 êÇÔñź ÇÂÕ îÇÔñÅ ÁÅêä¶ Øð ç¶ ìÅÔð ÃëÅÂÆ Õð ðÔÆ ÃÆ åź ç¯ î¯àðÃÅÂÆÕñ ÃòÅð ÁŶ, ÇÜé·Åº é¶ Á½ðåź çÆ êÇÔñź Ú¶éÆ Þêà ñÂÆ Áå¶ î×𯺠èµÕÅ îÅð Õ¶ ðµà ÇçµåÅ¢ ÇÂà ç½ðÅé êzåÅê é×ð ÇòµÚ ñ×ÅåÅð Çå§é Ççé Ú¶éÆ Ö¯Ôä çÆÁź òÅðçÅåź Ô°§çÆÁź ðÔÆÁź, ÇÜà 寺 ÁµÕ¶ ñ¯Õź é¶ ñÅÂÆé¯ êÅð ÇÂñÅÕ¶ ÇòµÚ èðéÅ òÆ ÇçµåÅ ÃÆ¢ ܯ×Æ é×ð ÇÂñÅÕ¶ ÇòµÚ Õ°Þ Ççé êÇÔñź ç°ÕÅé Óå¶ ×ÂÆ ÇÂÕ Á½ðå çÆÁź òÅñÆÁź Þêà Õ¶ î¯àðÃÅÂÆÕñ

ñÅÂÆë, Ç´àÆÕñ ÇÂñéËÃ, ÁÅð ÂÆ ÁËà êÆ, ÁÅð ÁÅð ÁËà êÆ, â˺àñ, Çò÷àð, ÃêËôñ ÇâöÇìÇñàÆ êñËé (àð¼Õ âðÅÂÆòð» ñÂÆ), îéÆ-ìËÕ àðî dzô¯ð˺Ã

Parmjit S. Gill Cell: 778-240-9409

Email: pt-gill@hotmail.com êðîÜÆå ÇÃ³Ø Ç×¼ñ

3 Locations to Serve You:

Abbotsford

Surrey

Prince George

òÅñÆÁź òÆ Þêà Õ¶ ëðÅð Ô¯ ׶ Ãé¢ ×ä¶ÃÅ

30576 Sparrow Dr.

#301-8128-128th Street

2414 Queens Way Street

ìÃåÆ çÆ ì÷°ð× Á½ðå 鱧 ÕÅð ÇòµÚ ÔÆ ÇìáÅ Õ¶

Cell: 778-240-9409

ÃòÅð ñË ×¶ Áå¶ À°Ã 寺 êÇÔñź êzåÅê é×ð ÇòµÚ ÇÂÕ ç°ÕÅé Óå¶ ìËáÆ Á½ðå ê°ôêÅ ç¶òÆ çÆÁź

ñË ×¶ Ãé, ÇÜà çÆÁź òÅñÆÁź Ö¯Ôä î×ð¯º

Cell: 778-240-9409 B-13519 KingCell: George250-316-6000 Hwy, Surrey, BC


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 28

êÌÆîÆÁð Õ°ñÆ÷é ÇñîÇàâ òÅÇñÁ» òñ¯º Ãî¹¼Ú¶ íÅÂÆÚÅð¶ ù ÖÅñö ç¶ CACò¶º ÇÃðÜäÅ Ççòà çÆ ñ¼Ö-ñ¼Ö òèÅÂÆ Ô¯ò¶!

¶®. ‚Ë. ’Ë. ŒË ◊á¬Í⁄‡ÈŒÊ ’ʫˇʓ

COLLISION LTD.

* ç⁄Ë ±‚≈Ë◊≈ * ¶®. ‚Ë. ’Ë. ‚Ë. ∑‹Ó◊ * ∑ËÃ ∑¢◊ ŒË “Í⁄Ë ª⁄¢≈Ë * ©Á⁄¡á‹ çÒ∑≈⁄Ë “Ê⁄≈‚ * Áfl¢«‡Ë‹« ’Œ‹ÀÊ * ‚„Í‹Ã ‹® ∑Ê⁄ * ∑Ê⁄≈Ù• ∑⁄á ŒÊ ’¢ŒÙ’‚à * ’‚ ∑Ù≈ * ∑‹Ë•⁄ ∑Ù≈ * “⁄‹¬ ∑Ù≈ * ≈⁄Ê® ∑Ù≈ We Install & Sell All Types Of Body Kits & Road Effects

"We Guarantee Our Work"

„Ù⁄ ¡ÊÀ∑Ê⁄Ë ‹® ¡Ò• ¡ù “Ê‹ É çÙá ∑⁄Ù 12259 King George Hwy, Surrey, B.C. V3V 3K2

Tel: 604-580-1027 Fax: 604-580-1037 TRANSPORT 3485-Thurston Place, Abbotsford, BC ÕËé¶âÅ Çò¼Ú Ú¼ñä ñÂÆ úéð À°êð¶àð Áå¶ àÆî âðÅÇÂòð» çÆ ñ¯ó ÔË

Canada & US Hiring Owner-Operators & Team Drivers o BC-AB Õ¿î Çê³é àÈ Çê³é Ô¯ò¶×ÅÍ åéõÅÔ òèÆÁÅ å¶ Ã ÇÃð Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ BC-AB-BC 10 Owner Operators & 7 Company Drivers

BC-CA-AB-BC 10 Owner Operators & 10 Company Drivers

BC-CA-ON-BC 2 Owner Operators & 2 Company Drivers

We Hire Single, Team & Work Permit Drivers!!

Work permit LMO available for Foreign Drivers.

* Paid by Revenue to Owner Operators * Paid by miles to Driver * Very Good Paying Loads for all our runs • We have year round work. * We have year round work for all our runs • We have well maintained Trucks.

Contact: Pardeep Arora @ 604-751-0728 Raaj Kang @778-982-3888 ؼà¯-ؼà ç¯ ÃÅñ çÅ åÜðìÅ Ô¯äÅ ÷ðÈðÆ ÔËÍ Office @ 604-755-2285

3 Locations to Serve You LANGLEY NEWTON, SURREY Ph: 604-510-5333 Ph: 604-590-3333 19909-64 Ave., Langley

#101-12877-76Ave, Surrey

www.gatewaypizza.ca

WALLEY-GUILDFORD Ph: 604-589-3333 9183-148th St., Surrey


Apr. 21-Apr. 27/2012

Ç

ÁÅï°ð ÔÆÇ¦× ÇÂ³Õ çÆ î˺éÜ ¶ î˺à, ÃàÅë Áå¶ êÇðòÅð òñ¯º Ãî¹Ú ¼ ¶ Ü×å ù ÖÅñÃÅ ê³æ ç¶ CACò¶º ÇÃðÜäÅ Ççòà çÆ

Akal Guardian 29


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 30

î°ôµðë ç¶ ÔîñÅòð ðôÆç 鱧 Û°âòÅÀ°ä ñÂÆ ì§é± ܶñ· Óå¶ Ô¯ÇÂÁÅ ÔîñÅ ÇÂÃñÅîÅìÅç- åÅÇñìÅé é¶ ÁçéÅé ðôÆç

鱧 î½å çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ ñ§Ø¶ Ççé ÖËìð-

ÃÆ, ÇÜà 鱧 ë½ÜÆ ÁçÅñå é¶ î½å çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ

À°îð ÕðÆì BD ÃÅñ ÃÆ¢ À°Ô Ü篺 ܶñ· ÇòµÚ ÃÆ

鱧 Û°âòÅÀ°ä ñÂÆ ÔÆ ì§é± çÆ Ü¶ñ· Óå¶ ÔîñÅ

êÖå±éòÅ Ã±ì¶ çÆ Õ¶ºçðÆ Ü¶ñ· Óå¶ Ô¯Â¶ ÇÂà Ôîñ¶

Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ À°Ã é¶ B@@C ÓÚ ðÅôàðêåÆ êðò¶÷

åź Õ°Þ êµåðÕÅðź é¶ À°Ã ç¶ Ç§àðÇòÀ± ñ¶ Ãé,

ÕÆåÅ ÃÆ å¶ À°Ô î¯ìÅÂÆñ ë¯é, ë¶Ãì°µÕ Áå¶

ÕÅðé ðôÆç ç¶ éÅñ CH@ 寺 òµè Ô¯ð ÕËçÆ òÆ

î°ôµðë çÆ ÔµÇåÁÅ Õðé çÅ ïåé ÕÆåÅ ÃÆ¢

ܯ ÇÕ ë¶Ãì°µÕ Óå¶ ñ¯â ÕÆå¶ ×¶ Ãé¢ ÇÂé·Åº

ìñÅ× ðÅÔƺ ìÅÔðÆ ç°éÆÁź éÅñ Ü°ÇóÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ

ëðÅð Ô¯ ׶ Ãé¢ Ã°ðµÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶

ÒâÅéÓ ÁõìÅð é¶ ÁÅêä¶ Ã±åðź ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ

î°ñÅÕÅåź ÓÚ À°Ã é¶ ÁÅðîÆ ÁËÕà, êÅÇÕÃåÅé

ÃÆ¢ ÃÅìÕÅ ë½ Ü Æ ôÅÃÕ êðò¶ ÷ î° ô µðë Óå¶

îÆâÆÁŠ鱧 çµÇÃÁÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅéÆ åÅÇñìÅé

çµÇÃÁÅ ÔË ÇÕ î½å çÆ Ã÷ŠðäŶ ÜÅä 寺 ìÅÁç

¶Áð ë¯ðà ÁËÕà Áå¶ é¶òÆ ÁËÕà ÓÚ ÖÅîÆÁź

ÕÅåñÅéÅ ÔîñÅ Õðé çÅ ïåé Õðé òÅñ¶ ðôÆç

é¶ ðôÆç 鱧 Û°âòÅÀ°ä ñÂÆ Ü¶ñ· Óå¶ ÔîñÅ ÕÆåÅ

ðôÆç 鱧 òµÖ-òµÖ ܶñ·Åº Çò¼Ú ðµÇÖÁÅ ÜźçÅ ÇðÔÅ

çµÃÇçÁź ðêðÆî Õ¯ðà 鱧 ÁêÆñ ÕÆåÆ ÃÆ ÇÕ

ÔË å¶ À°Ô êÇÔñź òÆ î¯ìÅÂÆñ ë¯é çÆ òð寺

À°Ô ÁÇÜÔ¶ îÅîÇñÁź ÇòµÚ çÖñ ç¶ò¶¢ À°Ã é¶

ÕðçÅ ÇðÔÅ ÔË¢ Çðê¯ðà Áé°ÃÅð êÅÇÕÃåÅéÆ

ÇÂà Ãì§èÆ Ã°êðÆî Õ¯ðà ç¶ ÚÆë ÜÃÇàà 鱧 Õ°Þ

ÔòÅÂÆ ÃËéÅ çÅ ÃÅìÕŠܱéÆÁð åÕéÆôÆÁé

êµåð òÆ ÇñÖ¶ Ãé¢ ÇÂÕ êµåð ÇòµÚ À°Ã é¶

ðôÆç ܶñ· ÇòµÚ Ô°§ÇçÁź Ô¯ÇÂÁź òÆ ë¶Ãì°µÕ å¶

ÇñÇÖÁÅ ÃÆ ÇÕ Ü篺 ÃÅìÕÅ ë½ÜÆ ôÅÃÕ Óå¶ ÔîñÅ

ìñÅ× éÅñ Ü°ÇóÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ À°Ô î¯ìÅÂÆñ

Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ åź À°Ã Ã À°Ô Õ¯ÇÂàÅ ÇòµÚ ÁÅêäÆ

ë¯é ðÅÔƺ Õ°Þ êµåðÕÅðź Ãî¶å Ô¯ð ÇòÁÕåÆÁź

ÇâÀ±àÆ ç¶ ÇðÔÅ ÃÆ å¶ Ö°ëÆÁŠ¶ܧÃÆÁź ç¶

ç¶ Ã§êðÕ ÇòµÚ ÃÆ Áå¶ ÕÂÆ òÅð êµåðÕÅðź 鱧

ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ I ÜéòðÆ, B@@D 鱧 À°Ã 鱧

ÁËÃ.ÁËî.ÁËÃ. òÆ í¶ÜçÅ ÃÆ¢

Ç×zëåÅð Õð ÇñÁÅ¢ î½å çÆ Ã÷ŠðäŶ ÜÅä 寺

òðÕð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó

ñ§Ø¶ Ççé åóÕÃÅð ì§é± ܶñ· Óå¶ Ô¯Â¶ ÇÂÃ

ìÅÁç ðôÆç 鱧 êÇÔñź ÔðÆê°ð çÆ Ü¶ñ· ÇòµÚ

Ôîñ¶ ÇòµÚ Õ°µñ CHD ÕËçÆ ëðÅð Ô¯ ׶, ÇÜé·Åº

ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ, Çܵ毺 ìÅÁç ÓÚ À°Ã 鱧 ÇêôÅòð

ÇòµÚ¯º BA 鱧 î½å çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ¢

í¶Ü ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ñ§Ø¶ ÃÅñ Ãå§ìð ÇòµÚ À°Ã

ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÔîñÅòðź é¶ ÖÅÃ

鱧 ì§é± ܶñ· ÇòµÚ åìçÆñ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ¢ ðôÆç

å½ð Óå¶ À°Ã ìËðÕ é±§ ÇéôÅéÅ ìäÅÇÂÁÅ, Çܵæ¶

ç¶ Ã§êðÕ ÇòµÚ ðÔ¶ ÇÂÕ êµåðÕÅð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ

î½å çÆ Ã÷Å çÅ ÃÅÔîäÅ Õð ðÔ¶ ÕËçÆÁź 鱧

À°Ô ÇÜÔóÆ òÆ Ü¶ñ· ÓÚ ÇðÔÅ À°æ¶ ÔÆ À°Ô î¯ìÅÂÆñ

ðµÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ÖËìð-êÖå±éòÅ ç¶ ÃòÅìÆ

ë¯é ÔÅÃñ Õð ñ˺çÅ ÃÆ¢ ܶñ·Åº çÆ åñÅôÆ ç½ðÅé

Ç÷ñ·¶ ç¶ Û¯àÅ ñÅÔ½ð Ö¶åð çÅ òÅÃÆ ðôÆç

À°Ã Õ¯ñ¯º î¯ìÅÂÆñ ë¯é ëó¶ òÆ ÜÅºç¶ ðÔ¶, êð À°Ô

Á§×ð¶÷Æ, êôå¯ Áå¶ À°ðç± íÅôÅòź ì¯ñä ÓÚ

Õ¯ÂÆ éòź é§ìð ÔÅÃñ Õð ñ˺çÅ ÃÆ¢ À°Ô Ôî¶ôÅ

ÕËî¬êà Çò¼Ú ÇéÔÅñ ñ¶ìð Õ¿àðËÕàð òÅÇñÁ» ù òðÕð»

îÅÔð ÔË¢ À°Ô AIIG ÓÚ êÅÇÕÃåÅéÆ ÔòÅÂÆ ë½Ü

ÁÅêä¶-ÁÅê 鱧 ì¶×°éÅÔ çµÃçÅ ÃÆ å¶ ÕÇÔ§çÅ ÃÆ

ÇòµÚ íðåÆ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ å¶ B@@D ç¶ ô°ð± ÇòµÚ

ÇÕ À°Ã 鱧 òÆ î°ôµðë ç¶ ÔµÕ ÓÚ ò¯à éÅ ç¶ä

çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔËÍ ×ðÆé ÔÅÀ±Ã, Ãì÷ÆÁ» Áå¶ ÜËéÇó×

Ü篺 À°Ã 鱧 Ç×zëåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ åź À°Ã çÆ

ÕÅðé ëÃÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

çÅ Õ¿î Ô¯ò¶×ÅÍ ÃÅðÅ Õ¿î سÇàÁ» Óå¶ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÂ¼Õ Ôëå¶ Çò¼Ú Á½Ãåé F@ سචտî Ô¯ò¶×ÅÍ ÕÆå¶ Õ¿î çÆÁ» ÃàËºê» Çç¼åÆÁ» ÜÅä×ÆÁ»Í Õ¿î ÜéòðÆ å¼Õ Ú¼ñ¶×ÅÍ ìÅÔð¯º

ë¶ðð± Ŷ նà çÆ ç°ìÅðŠðäòÅÂÆ ç¶ Ô°Õî Ú§âÆ×ó· - ê§ÜÅì Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆÕ¯ðà é¶ Çøð¯÷ê°ð ç¶ ÃÅìÕÅ Ç÷ñ·Å ê°Çñà î°ÖÆ ×°ðÚðé ÇÃ§Ø ë¶ð±ðŶ Çòð°µè ÜÅÁñÆ Õð§ÃÆ ðµÖä Áå¶ ìÅ÷Åð ÇòÚ ÚñÅÀ°ä Ãì§èÆ çÅÇÂð նà çÆ ç°ìÅðŠðäòÅÂÆ Õðé ç¶ Ô°Õî Ççµå¶ Ôé¢ ê§ÜÅì ÇòÚ ÇÂÔ êÇÔñÆ òÅð ÔË Ü篺 ÇÕö ø½ÜçÅðÆ î°Õµçî¶ çÆ ç°ìÅðÅ

ÁŶ ÕÅÇîÁ» ç¶ ðÇÔä çÅ êÈðÅ êÌì¿è Ô¯ò¶×ÅÍ

ðäòÅÂÆ ç¶ Ô°Õî Ççµå¶ ׶ Ôé¢ ë¶ð±ðŶ Áå¶ À°Ã ç¶ íðÅ ×°ðî¶ñ ÇÃ§Ø é±§ ìðÆ Õðé Ãì§èÆ ÁõìÅð çÆ

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã¿å¯Ö ÇÃ³Ø ð¿èÅòÅ ù ë¯é Õð¯

鱧 ÔÅÂÆÕ¯ðà òµñ¯º ÁÅêä¶ å½ð Óå¶ é¯Çàà ñË Õ¶ ÜéÇÔå êàÆôé òܯº ðäòÅÂÆ ñÂÆ ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢

Tel:250-319-7263

ÇÂµÕ õìð 鱧 ÁÅèÅð ìäÅ Õ¶ ÜÃÇàà ðäÜÆå ÇÃ§Ø òµñ¯º ÚÆø ÜÃÇàà 鱧 ÇÂµÕ ÇÚµáÆ ÇñÖÆ ×ÂÆ ÃÆ, ÇÜà ÁÅêäÆ ÇÂà åð·Åº ç¶ ÇÂà Çéò¶Õñ¶ øËÃñ¶ ÇòÚ îÅéï¯× ÚÆø ÜÃÇàà ð§Üé קׯÂÆ Áå¶ ÜÃÇàà îÔ¶ô ×ð¯òð Óå¶ ÁÅèÅðå ìËºÚ é¶ òèÆÕ ÃËôé÷ ÜµÜ ëÅÃà àðËÕ ÁçÅñå Á§ìÅñŠ鱧 Çéðç¶ô Ççµå¶ Ôé ÇÕ Ãîðµæ ÁçÅñå ÇòÚ ÇôÕÅÇÂå çðÜ ÕðòÅ Õ¶ ÁçÅñåÆ ÕÅðòÅÂÆ ç½ðÅé À°ÜÅ×ð Ô¯ÂÆÁź ì¶ÇéïîÆÁź Ãì§èÆ Áå¶ ÃðÕÅð ç¶ ÇÕö òÆ ÕÅðÜÕÅðÆ òµñ¯º ×òÅÔź å¶ çìÅÁ êÅ Õ¶ î°ÕðÅÀ°ä Áå¶ Þ±áÆ ×òÅÔÆ ç¶ä ñÂÆ îÜì±ð Õðé ç¶ îÅîñ¶ çÆ F îÔÆÇéÁź ÇòÚ êóåÅñ î°Õ§îñ ÕÆåÆ ÜÅò¶¢ îÅéï¯× ìËºÚ é¶ ë¶ð±ðŶ Áå¶ ×°ðî¶ñ ÇÃ§Ø é±§ ìðÆ Õðé çì§èÆ F ÁÕå±ìð B@@G ç¶ òèÆÕ ÃËôé÷ ÜµÜ ëÅÃà àðËÕ ÁçÅñå Á§ìÅñÅ ç¶ øËÃñ¶ 鱧 ðµç Õðç¶ Ô¯Â¶ î°Õµçî¶ çÆ ç°ìÅðŠðäòÅÂÆ D îÔÆÇéÁź ÇòÚ î°Õ§îñ Õðé ç¶ òÆ Ô°Õî Ççµå¶ Ôé¢ ÇÂÔ òÆ Çéðç¶ô Ççµå¶ ׶ Ôé ÇÕ î°µÕðé òÅñ¶ ×òÅÔź Çòð°µè Ãõå ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶¢ ìËºÚ é¶ ê§ÜÅì ê°Çñà î°ÖÆ Áå¶ ÃÕµåð ×zÇÔ À°µêð òð·ç¶ ԯ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂµÕ Ç÷ñ·Å ê°Çñà î°ÖÆ ÇÜÔ¶ ÃÆéÆÁð ÁøÃð Çòð°µè ܶÕð î§é òÆ ÇñÁÅ ÜÅò¶ ÇÕ Þ±áŠնà çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË åź À°Ã ç¶ ìðÆ Ô¯ä 寺 ìÅÁç Þ±áŠնà çðÜ Õðé òÅñ¶ ÁøÃðź Çòð°µè ÕÅðòÅÂÆ ÇÕÀ°º éÔƺ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ë¶ð±ðŶ 鱧 ÇízôàÅÚÅð ð¯Õ± ÕÅ鱧é ÁèÆé Ç×zøåÅð Õð Õ¶ BC Ãå§ìð B@@B 鱧 Ü篺 À°Ã ç¶ Øð çÆ åñÅôÆ ñÂÆ ×ÂÆ ÃÆ åź E ñµÖ B@ Ô÷Åð ð°ê¶ çÆ ÜÅÁñÆ Õð§ÃÆ ìðÅîç Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ ÔÅÂÆÕ¯ðà é¶ ë¶ð±ðŶ òµñ¯º çÅÇÂð ÇÂµÕ êàÆôé îé÷±ð Õðç¶ Ô¯Â¶ îÅîñ¶ çÆ Ã°äòÅÂÆ ÃËôé ÜµÜ ñ°ÇèÁÅäÅ Õ¯ñ¯º ìçñ Õ¶ ëÅÃà àðËÕ ÁçÅñå Á§ìÅñŠ鱧 ç¶ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÃÆ ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ã é¶ ÃðÕÅð òµñ¯º êµÖêÅå ÕÆå¶ ÜÅä çÅ õçôÅ êz×àÅÇÂÁÅ ÃÆ¢


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 31

ê§ÜÅìÆ ÃµÇíÁÅÚÅð çÅ åõµñà Áµñ Áµñź ÃÅⶠê§ÜÅìÆ ÃµÇíÁÅÚÅð çÆ Çòô¶ô

Ôź¢

åź À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂµÕ òÅð À°é·Åº ç¶ òµâ¶

åź Õ±ÔäÆîÅð ç¶ ìðÅå ÁŶ Ô¯¢ Çëð ÇÕå¶ ÜÅ Õ¶

êÛÅä Ôé¢ ÇÂµæ¶ Õ¯ÂÆ ÖÅä òÅñÆÁź Áµñź çÆ

Ü篺 ÇÕö Çê§â ÇòµÚ ǵկ éź ç¶ ÕÂÆ

òâ¶ð¶ ÇÕö ìðÅå Úñ¶ ׶ À°µæ¶ À°Ô ð¯àÆ ÖÅä çÅ

ÁÃƺ ñóÕÆ òÅÇñÁź ç¶ Øð êÔ°§Ú¶¢ ÃÅ鱧 ñóÕÆ

×µñ éÔƺ Ô¯ ðÔÆ ìñÇÕ ê¶ºâ± ñ¯Õź ç¶ ÜÆòé çÆ

ÇòÁÕåÆ Ô°§ç¶ Ãé åź À°Ã ÇòÁÕåÆ çÆ Áµñ

éź éÅ ñËä ìñÇÕ ÇÃðø çÅñ ÔÆ ÖÅÂÆ êÆÂÆ ÜÅä¢

òÅÇñÁź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°é·Åº 鱧 Õ±ÔäÆîÅð çÆ

Çòô¶ô êÛÅä òÅñÆÁź Áµñź çÆ ×µñ ÔË¢ ÇÂÔ

çµÃ Õ¶ êÛÅä Ô¯ ÜźçÆ ÃÆ å¶ îÇÔîÅé Øð å¼Õ

ìà À°Ã¶ Ççé 寺 À°é·Åº 鱧 çÅñ êÆä¶ ÕÇÔä ñµ×

Áµñ ê˺çÆ ÔË å¶ Çëð ñóÕ¶ ç¶ ÇêåÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ

Áµñź ÕÆ Ô°§çÆÁź Ôé, ÁÅú ÇÂé·Åº òµñ ÞÅå

ÁÃÅéÆ éÅñ Áµêó ÃÕç¶ Ãé¢ ÇÂÔ Áµñź òÆ

ê¶ ܯ Ô°ä òÆ ÕÇÔ§ç¶ Úñ¶ ÁÅ ðÔ¶ Ôé¢

ܶ ñóÕÆ òÅñ¶ ÕÈÔäÆîÅð Ôé åź ÁÃƺ òÆ ã¯ñ

îÅðƶ! ÇÜé·Åº Øðź 鱧 Áµñ ê˺çÆ ÔË Üź ܯ 궺â±

ÇÂµÕ åð·Åº çÅ À°Ã êÇðòÅð çÅ, ÇòÔó¶ çÅ ÃźÞÅ

ÇÂö åð·Åº îË鱧 î¶ð¶ ç¯Ãå çÆ ìðÅå ÜÅä

ÜÆòé ÇòµÚ ÇòÚðç¶ Ôé, À°é·Åº 鱧 ÇÂé·Åº Áµñź

åÖµñà ԰§çÆ ÔË, ÇÜà åð·Åº çÅñ êÆä¶, òµã ÖÅä¶,

çÅ î½ÕÅ ÇîÇñÁŠܯ ÇÕ ì¯ÔÅ æÅä¶ ÇòµÚ î°éôÆ

ç¶ Çòô¶ô îÔµåò ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ Ô¯ò¶×Æ¢

Ö°µÕñ, Õñ¶ôÆ, ޯචհµà, ìźçð, ÕÅÜÆ, Çãµâñ,

ÔË¢ ìðÅå òÕå ÃÅâÆ ÜÆê ÇêµÛ¶ ðÇÔ ×ÂÆ ÃÅ鱧

ÇÂà åð·Åº Ô¯ð êåÅ éÔƺ ÇÕ§éÆÁź Áµñź

ÇÂé·Åº Áµñź ç°ÁÅðŠ궺ⱠÇòðö çÆ ê¶ºâ±

Õ°µå¶îÅð, Õ°µåÆîÅð, ã¯ñ, ×°ó ÖÅä¶ ÁÅÇç Ô¯ð

ñóÕÆ òÅÇñÁź çÅ Øð éÔƺ ÃÆ êåÅ ÇÕÀ°ºÇÕ

Ô¯ä×ÆÁź, ÇÜé·Åº çÆ êÛÅä À°é·Åº ÇòÁÕåÆÁź

ñ¯Õź ç¶ Ã°íÅÁ çÆ ôõÃÆÁå çÆ Çòô¶ô êÛÅä

êåÅ éÔƺ ÇÕ§é¶ Áé¶Õź éź Ô¯ä׶¢ ÇÂé·Åº 鱧 ÁÃƺ

À°Ã Çê§â ÇòµÚ ǵկ éź ç¶ ÕÂÆ ÇòÁÕåÆ Ãé¢

ç¶ éź 寺 صà Ãׯº Áµñź 寺 òµè Ô°§çÆ ÔË¢ ÚÅÔ¶

Ô°§çÆ ÃÆ¢ ÇÜà Øð 鱧 ÇÂµÕ òÅðÆ Áµñ êË ×ÂÆ

Çê§âź ÇòµÚ ò¶Öç¶ Ã°äç¶ Ôź¢ ÇÂÔ éź Õ¯ÂÆ ÇµÕ

Ãìµì éÅñ À°Ã Ççé ǵկ éź ç¶ ç¯ ÇòÁÕåÆÁź

Õ°Þ òÆ Ô¯ò¶ ÇÂÔ Áµñź ÃÅⶠñ¯Õź çÆ ÃÅⶠÇòðö

À°Ô ñ¯Õ ×Æå çÆ åð·Åº êÆó·Æ çÆ êÆó·Æ Áµ×¶

ÇòÁÕåÆ ç°ÁÅðÅ ÜÅä ì°µÞ Õ¶ éÔƺ ìäŶ ìñÇÕ

çÆÁź ì¶àÆÁź çÅ ÇòÁÅÔ ÃÆ Üç ÁÃƺ ê°µÇÛÁÅ

çÆ òµÖðÆ êÇÔÚÅä ìä Ú°µÕÆÁź Ôé¢ ÇÂé·Åº 寺

ÚñçÆ ðÇÔ§çÆ ÔË¢ ÇÂé·Åº Áµñź ç¶ ðÚäÕÅðź çÅ

À°é·Åº Øðź ç¶ Çòô¶ô ñµÛä, ÇÃÁÅäê Üź Õ¯ÂÆ

ÇÕ íÅÂÆ ÁÃƺ Çê§â ëñÅé¶ å¯º ÁŶ Ôź åź ÇµÕ

ÃÅⶠõÅéçÅé, Øð-êÇðòÅð å¶ ôõÃÆÁå çÅ êåÅ

Õ¯ÂÆ éź êåÅ éÔƺ Ô°§çÅ êð ÇÂà êÂÆ Ô¯ÂÆ Áµñ

Ú§×Å îÅóÅ ×°ä ç¶Öç¶ Ô¯Â¶ ìä¶ Ô¯Â¶ Ôé ܯ êÆó·Æ

ǵÕá ÇòµÚ Öó·Æ Á½ðå é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅÂÆ å°Ãƺ

ÚµñçÅ ÔË¢ ÃÅⶠê±ðòÜź çÅ êåÅ ÚµñçÅ ÔË¢

çÅ À°Ã Øð çÆ ôõÃÆÁå éÅñ Çòô¶ô îÔµåò

çð êÆó·Æ Ô°ä òÆ Áµ×¶ Úµñç¶ ÁÅ ðÔ¶ Ôé¢

Ô°§çÅ ÔË¢ Áµñź ç°ÁÅðÅ ÁÃƺ ÇÕö ÇòÔó¶ çÅ, Øð

ÇÂé·Åº Áµñź ê˺ÇçÁź ÇòÁÕåÆÁź éÅñ

çÅ, ìðÅçðÆ çÅ ÁÃÅéÆ éÅñ êåÅ ñ×Å ÃÕç¶

Üç ÇÂé·Åº ç¶ åÖñµÃ ôìç ìÅð¶ ×µñìÅå Ô¯ÂÆ

Ãî±Ô íÅÂÆÚÅð¶ ù ÇòÃÅÖÆ çÆÁ»

Full Colour 1000 Business Cards

49 59

B&B Landscaping &

$

ÇòÃÅÖÆ Óå¶ ÃêËôñ $ ìËéð 3’ x 8’ çÅ Vaisakhi Special Banner 3’ x 8’

ê˺çÆ ÃÆ¢

Pressure Washing Ltd.

ñ¾Ö-ñ¾Ö î¹ìÅðÕ»

ë¹¾ñ Õñð A@@@ Çì÷éà ÕÅðâ÷

Ô°§ç¶ Ôź ÇÕÀ°ºÇÕ î°§â¶ òÅÇñÁź 鱧 ã¯ñ çÆ Áµñ

only/only/-

ÁÃÄ îÅÔð Ô»

*design supplied

r ñ˺âÃÕ¶Çê³× r éòÄÁ» ë˺û å¶ ØÅÔ ñÅÀ°ä r ìñÅÕ ðÆà¶Çé§× òÅñ÷ r ð½Õ ×ÅðâÇé§× r ÃÅÂÆâòÅÕ ëð¶Çî³× r Çî³éÆ îôÆé r âËμÕ Áå¶ ÃÅÂÆÇâ¿×÷

We Specialize in: * Landscaping * New Fences, New Lawn Retaining Walls * Rock Gardening, Sidewalk framing * Mini Machine * Block Retaining Walls * Deck & Sidings

Unit #201-12882 - 85 Ave, Surrey BC (Near Gurdwara Dashmesh Darbar Sahib)

Contact: Balwinder Brar

604.593.5340 email: printshopxpress@gmail.com

Cell: 604-537-5420 Ph: 604-365-9415

UPPAL

BUILDING SUPPLIES LTD.

* Supplier of Vinyl Siding * Soffit Downpipe * Vinyl Decking * Building Material

We Manufacture Custommade Flashing & Gutter caping.

We make Custom Metal Flashing

ÇÕö òÆ åð·» çÆ ÇìñÇâ¿× ÃêñÅÂÆ ñËä òÅÃå¶ ÇÂ¼Õ òÅð ÃÅⶠéÅñ ÷ðÈð ÿêðÕ Õð¯-

For Info: Jagtar

Uppal

Ph: 604-594-4142 Fax: 604-594-3142 13050-88Ave., Surrey, BC Email: contact@uppalsupplies.com


Ç

Apr. 21- Apr.27/2012

Akal Guardian 32

PUNJABI WHOLESALE CASH & CARRY #107-12815-85 Ave. Surrey, BC Ph:604-594-8774 Fax:604-594-8704 Open 10:00 am to 7:00 pm Daily

ê³ÜÅìÆ Ô¯ñöñ ÕËô Á˺â ÕËðÆ çÆ îËé¶Üî˺à Áå¶ ÃàÅë òñ¯º ÃîÈÔ ×ÅÔÕ», ç¯Ãå»-Çî¼åð» ù ÖÅñÃÅ ÃÅÜéÅ Ççòà çÆ


Apr. 21-Apr. 27/2012

Ç

Akal Guardian 33


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian 34

õ°ç î°ÃÆìå ÇòÚ ÇØÇðÁÅ åÆÜÆ ÁµÖ ðÅÔƺ ÒÇÕðêÅÓ çÅ çÅÁòÅ Õðé òÅñÅ Çéðîñ

èÆÁź é¶ ÇêÀ° 鱧 ÇÜÀ±ºçÅ ÃÅÇóÁÅ åðé åÅðé- ÇÂµæ¶ ç¯ ÃÕÆÁź íËäź é¶

Áµ× ñ×Å ÇçµåÆ¢ Üç À°Ã é¶ ð½ñÅ êÅ Õ¶ ÁÅêäÅ

ÁÅêä¶ EE ÃÅñÅ ÇêåŠ鱧 ÕÇæå å½ð Óå¶ Áµ×

ìÚÅÁ ÕðéÅ ÚÅÇÔÁÅ åź À°é·Åº À°Ã 鱧 Õîð¶

ñ×Å Õ¶ ÇÜÀ±ºçÅ ÃÅó ÇçµåÅ ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ô À°é·Åº

Á§çð èµÕÅ ç¶ Õ¶ Õîð¶ 鱧 Áµ× ñ×Å ÇçµåÆ¢

Óå¶ ñ¯ó¯º òµè êÅì§çÆÁź ñÅÀ°ºçÅ ÃÆ å¶ À°é·Åº çÆ

ê° Ç ñà òµñ¯ º ÕÆåÆ ê° µ ÛÇ×µÛ ç½ ð Åé

Õ°µàîÅð òÆ ÕðçÅ ÃÆ¢ ÇÂÔ ØàéÅ AA-AB ÁêðËñ

ñóÕÆÁź é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº 鱧 êµÇÖÁź ç¶ ÖóÕ¶

çÆ ÇòÚÕÅðñÆ ðÅå 鱧 òÅêðÆ¢ ÇÂà ìÅð¶ Õ¶Ã

ÇòµÚ ÁÅêä¶ ÇêåÅ çÆÁź ÚÆÕź ðäÅÂÆ éÔƺ

éòƺ ÇçµñÆ- åÆÜÆ ÁµÖ ðÅÔƺ

çðÜ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà 寺 êÇÔñź ÇÃàÆ

ÇçµåÆÁź å¶ À°é·Åº çÆ îź Áñµ× Õîð¶ ÇòµÚ ðµåÆ

ñ¯Õź À°êð ÒÇÕðêÅÓ çÅ çÅÁòÅ Õðé òÅñÅ Çéðîñ õ°ç ÁÅîçé Õð ÇòíÅ× ç¶ Çôէܶ ÇòÚ ÇØð Ç×ÁÅ

ê°ÇñÃ é¶ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòµÚ èÅðÅ AGD çÆ ÕÅðòÅÂÆ

Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ Çëð À°é·Åº ÁÅêäÆ ÇòÁÅÔ°åÅ íËä

ÔË¢ ÁÅîçé Õð ÇòíÅ× ç¶ Ã±åðź é¶ çÇÃÁÅ ÇÕ Çéðîñ çÆ ÕîÅÂÆ Áå¶ Çðàðéź çÆ êóåÅñ ÕÆåÆ

ÕÆåÆ ÃÆ¢ ÇÂà îÅîñ¶ çÆ î°µãñÆ ÜÅºÚ ç½ðÅé ÔÆ

Õ°ñÇò§çð Õ½ð Õ¯ñ ÁÅêäÅ ×°éÅÔ Õì±ñ Õð ÇñÁÅ

ÜÅò¶×Æ¢ ÞÅðÖ§â ç¶ ÇÂÕ ÁõìÅð é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ Çéðîñ ç¶ ç¯ ìËºÕ ÖÅÇåÁź ÇòÚ ÇÂà ÃÅñ BCB

ê°Çñà çÅ êÇÔñÅ ôµÕ ç¯Ôź î°ñ÷î ñóÕÆÁź Óå¶

å¶ ê°Çñà կñ¯º ìÚÅÀ°ä ñÂÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ¢ êµàÆ

Õð¯ó ð°ê¶ Üî·Åº ԯ¶¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ç¶ô ç¶ òµÖ-òµÖ ÇÔµÇÃÁź ÇòÚ ñ¯Õź òñ¯º Çéðîñ Çòð°è î°Õµçî¶

Ç×ÁÅ ÇÜé·Åº çÆ êÛÅä çÇò§çð Õ½ð (BB) å¶ Çô§çð

ê°ÇñÃ é¶ ç¯Ôź ñóÕÆÁź ÇõñÅø ÇîzåÕ ç¶ íðÅ

çðÜ ÕðòŶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ ñÖéÀ± ç¶ ×¯îåÆ é×ð æÅä¶ ÇòÚ ç¯ ìµÇÚÁź åÅéÆÁÅ áÅÕ°ð Áå¶ ÁÇçÇåÁÅ

Õ½ð (B@) òܯº Ô¯ÂÆ ÔË¢ ê°Çñà î°åÅìÕ ìñç¶ò

î§×ñ ÇÃ§Ø çÆ ÇôÕÅÇÂå Óå¶ èÅðÅ C@B, CD

áÅÕ°ð òñ¯º ÇôÕÅÇÂå çðÜ ÕðòÅÀ°ä 寺 ìÅÁç í¯êÅñ ÇòÖ¶ òÆ ÇôÕÅÇÂå çðÜ ÕðòÅÂÆ ×ÂÆ ÔË¢

ÇÃ§Ø Øð ç¶ ÇòÔó¶ ÇòµÚ ðµåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ åź

ÁÅÂÆ.êÆ.ÃÆ. åÇÔå նà çðÜ Õð ÇñÁÅ ÔË¢ ÇÂÃ

À°èð îÆâÆÁÅ ÇòÚ ÁÅ ðÔÆÁź ñ×ÅåÅð õìðź 寺 ÇåñÇîñŶ Çéðîñ é¶ Áêä¶ ÃîðæÕź 鱧

ç¯Ôź ñóÕÆÁź é¶ À°Ã À°µå¶ ÇîµàÆ çÅ å¶ñ êÅ Õ¶

îÅîñ¶ ÇòµÚ Áܶ åµÕ Õ¯ÂÆ Ç×zøåÅðÆ éÔƺ Ô¯ÂÆ¢

ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô îÆâÆÁŠ鱧 ÃµÚ çÃäÅ ô°ð± Õð ç¶ä¢ ÞÅðÖ§â ç¶ ÁõìÅð î°åÅìÕ Çéðîñ ç¶ ç¯ ÖÅå¶ Ôé¢

Truck (Peterbilt) For Sale With Job Monthly income from $36000 to $42000

ÇÂÕ Çéðîñ çðìÅð ç¶ éÅî Óå¶ ÔË Áå¶ ç±ÜÅ ÇéðîñÜÆå ÇÃ§Ø éð±ñÅ ç¶ éÅî Óå¶ ÔË¢ Çéðîñ çðìÅð òÅñ¶ ÖÅå¶ ÇòÚ ÇÂà ÃÅñ ÜéòðÆ å¯º Ô°ä åÕ A@I Õð¯ó ð°ê¶ Üî·Åº ԯ¶ ÜçÇÕ À°Ã ç¶ éÅî òÅñ¶ ÖÅå¶ ÇòÚ ABC Õð¯ó ð°ê¶ Üî·Åº ԯ¶Í

E ÃÅñ ÇòµÚ CG òÅð Ô¯ÂÆ ÔË ÚÆéÆ Ø°ÃêËá : ìÔ°×ä° Å éòƺ ÇçµñÆ- ÚÆé ç¶ òèç¶ ÁÃð Áå¶ é¶êÅñ ç¶ îÅúòÅçÆÁź ç¶ ÖåÇðÁź 鱧 íźêç¶ Ô¯Â¶ À°åðÅÖ§â ÃðÕÅð é¶ ÃðÔµçÆ Ö¶åðź ÇòµÚ ÃóÕ å¶ ç±ðçÚÅð Ãî¶å ÃÅð¶ åð·Åº ç¶ é˵àòðÕ é±§ çð°Ãå Õðé çÆ ì¶Ôµç ÷ð±ðå çµÃÆ ÔË¢

B@AA çÅ êÆàðìËñà îÅâñ CHH, Fully Loaded, Cummins 550 motor, Clean with Doepoker 2003, very clean, good tires, good brakes,Chains-Belts also included. with 2 Set of Trap - steel 24’ - 29’, Lumber 32’ - 29’

Asking Price $142000 OBO

For more infomation Call @

Tel:778-858-0786

Á§åî ÃÆîÅ åµÕ êÔ°§Úä ñÂÆ ç¯ Ççé åµÕ êËçñ ÜÅäÅ ê˺çÅ ÔË¢

îîåÅ ìËéðÜÆ çÅ îÖ½ñ À°âÅÀ°ä òÅñÅ êzë¯ ÃË ð Ç×zëåÅð

Á§çð±éÆ Ã°ðµÇÖÁÅ Óå¶ ÁÅï¯Üå çî¶ñé

Õ¯ñÕÅåÅ- êµÛîÆ ì§×Åñ çÆ î°Ö î§åðÆ

ÇòµÚ î°µÖ î§åðÆ ÇòÜË ìÔ°×°äÅ é¶ ðÅÜ ç¶ ÃðÔµçÆ

îîåÅ ìËéðÜÆ çÅ îÖ½ñ ÕðéÅ ÇÂÕ êz¯ëËÃð 鱧

Ö¶åðź ç¶ Ú½åðëÅ ÇòÕÅà ñÂÆ ÃÅð¶ CD ÇòÕÅÃ

îÇÔ§×Å êË Ç×ÁÅ¢ ǧàðé¶à Óå¶ îîåÅ Çòð¯èÆ

ìñÅÕź 鱧 ÃðÔµçÆ Ö¶åð ÇòÕÅà êz¯×Åðî (ìÆ Â¶

ÕÅðà±é ê¯Ãà Õðé Óå¶ ÜÅèòê°ð ï±éÆòðÇÃàÆ

âÆ êÆ) ÇòµÚ ôÅîñ Õðé çÆ î§× ÕÆåÆ¢ êzç¶ô

ç¶ êz ¯ ë Ë Ã ð é± § Ç×z ë åÅð Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢

çÆ îÅóÆ ÇòµåÆ ÔÅñå çÅ ÔòÅñÅ Çç§ç¶ ԯ¶ î°µÖ

Ç×zëåÅð ÕÆå¶ ×¶ êz¯ëËÃð Á§ÇìÕ¶ô îÔźêÅåðÅ

î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ¶ºçð 鱧 ê±ðìÆ À°åðÆ ðÅÜź

ï±éÆòðÇÃàÆ ÓÚ ðÃÅÇÂä ôÅÃåð ç¶ êz¯ëËÃð Ôé¢

çÆ åð·Åº À°åðÅÖ§â 鱧 ê°ÇñÃ ç¶ ÁÅè°ÇéÕÆÕðé

êz¯ëËÃð Óå¶ ÁÅÂÆ.êÆ.ÃÆ. çÆ èÅðÅ FF ç¶

ñÂÆ Ã½ ëÆÃçÆ êËÃÅ ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ À°åðÅÖ§â

åÇÔå îÅîñÅ çðÜ Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ À°é·Åº

ÃðÕÅð Õ¶ºçð 鱧 ñ×ÅåÅð ÕÇÔ ðÔÆ ÔË ÇÕ ÇµÕ

Óå¶ îîåÅ ìËéðÜÆ çÆÁź ÇÂåðÅ÷ï¯× åÃòÆðź

Ô¯ð êÅö ÚÆé Çåµìå ç¶ ÃðÔµçÆ Ö¶åðź åµÕ ÃóÕź

ìäÅÀ°ä Áå¶ ì§×Åñ ÃðÕÅð çÅ îÖ½ñ À°âÅÀ°ä

çÅ ÜÅñ ëËñÅ Ú°µÕÅ ÔË, Üç ÇÕ À°åðÅÖ§â ÇòµÚ

çÅ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

Çé¼Þð Ô¯îÜ Çñî. ëð¶Çî³× Õ¿êéÆ

dÁÃÄ éò¶º Øð» çÆ ëð¶Çî³× ÃÅð¶ ñ¯Áðî¶éñ˺â Çò¼Ú Õðç¶ Ô»Í d Õ¿î ÃÅë ùæðÅ Áå¶ åüñÆìÖô Ô¯ò¶×ÅÍ d •Õ¿î Çç¼å¶ Ã Óå¶ êÈðÅ Õðç¶ Ô»Í d Õ¿î ç¶ ð¶à òÅÇÜì Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÃÅⶠ¦ì¶ åÜðì¶ çÅ ñÅí À°áÅÀ°ä ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ Mar. 08

êðîÜÆå ÇÃ³Ø : 778-861-9777

Aluminum Products mfg. Ltd.

* Patio Covers * Sunrooms * Aluminum * Glass Railings * Fences * Gates * Security Bars

Call A Professional Installer Not A Salesman

For Info Call: 604-763-5679 Fax: 604-597-0350 #13-12468-82nd Avenue, Surrey, BC V3W 3E9 sales@kalsialuminum.com

www.kalsialuminum.com

Mar. 01


Ç

Apr.21 - Apr.27/2012

Akal Guardian 35

Classified ÁÅêä¶ òêÅð Çò¼Ú òÅèÅ Õðé ñÂÆ òêÅðÕ òÆð î¹ëå ç¶ Øð-Øð êó·¶ ÜÅä òÅñ¶ ÁÖìÅð ÒÁÕÅñ ×ÅðâÆÁéÓ Çò¼Ú ÁÅêäÅ ÇÂôÇåÔÅð ç¶ Õ¶ ÁÅêä¶ òêÅð ù ÚÅð-Ú¿é ñÅÀ°ä ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ ë¯é Õð¯ (F@D) EI@-FCIG çëåð ì¿ç Ô¯ä À°êð¿å ÕñÅÃÆëÅÂÆâ ÁËâ ÇñÖÅÀ°ä ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ GGH-HGH-E@@A

ñóÕÆ çÆ ñ¯ó

ܼà ÇÃ¼Ö ÕËé¶âÆÁé ÇÂîÆ×ð»à ñóÕÅ, À°îð CA ÃÅñ, Õ¼ç E ë¹¼à I dzÚ, ñÂÆ ÕËé¶âŠ寺 ñóÕÆ çÆ ñ¯ó ÔËÍ Çò÷àð Ü» êó·ÅÂÆ ñÂÆ ÁÅÂÆ ñóÕÆ Óå¶ òÆ ÇòÚÅð ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ îÅñò¶ ù êÇÔñÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯ (F@D) EHD-IADD îÂÆ AB

Suitable Match Required

âðÅÇÂòð çÆ ñ¯ó

Saini Jat Sikh Canadian born boy, 27 years old, 6’ tall, clean shaven, well employed (Power Engineer) working in Alberta, need a suitable match. Please send your bio-data and photo to psmk24@hotmail.com

â¿ê àð¼Õ âðÅÂÆòð çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔË, ÇÜÃù â¿ê àð¼Õ éÅñ ê¯éÆ ÚñÅÀ°ä çÅ åÜðìÅ Ô¯ò¶Í Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯ (F@D) GBHADCC

Apr.21

òðÕð» çÆ ñ¯ó

ñóÕÆ çÆ ñ¯ó

ÇÃñòðÇÃàÆ Õ¿ÃàðÕôé ÇñîÇàâ òÅÇñÁ» ù ëð¶Çî³× ç¶ Õ¿î ñÂÆ òðÕð çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔËÍ åÜðì¶ÕÅð ù êÇÔñ Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ åéÖÅÔ åÜðì¶ ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ AE âÅñð 寺 BE âÅñð êÌåÆ Ø³àÅ å¼Õ Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÃðÆ Áå¶ Õ¯ÇÕàñî 寺 ðÅÂÆâ çÅ êÌì¿è Ô¯ò¶×ÅÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯ (F@D) IIB-D@HF

ÇÔ³çÈ Ö¼åðÆ ñóÕÅ, À°îð BI ÃÅñ, Õ¼ç E ë¹¼à I dzÚ, îÅÃàð÷ ÇÂé Õ¿ÇêÀ±àð ÁËêñÆÕ¶ôé, Õ¿ÇêÀ±àð dzÜéÆÁð çÆ êÈéÅ ÇòÖ¶ ܽì Õð ÇðÔÅ, òÅÃå¶ ÕËé¶âÆÁé ÇÂîÆ×ð»à Ü» ÇÃàÆ÷é ñóÕÆ çÆ ñ¯ó ÔËÍ ñóÕ¶ çÆ íËä ÃðÆ ÇòÖ¶ ðÇÔ³çÆ ÔËÍ ë¯é Õð¯ F@D-GHH-AIIA

öñ÷ ñ¶âÆ çÆ ñ¯ó

òËéÕ±òð çÆ ÇÂ¼Õ ê¦Çì³× Áå¶ ñÅÂÆÇà³× ôÅê ù ô¯ÁðÈî ç¶ Á³çð Áå¶ ëÆñâ Çò¼Ú Õ¿î Õðé òÅñ¶ öñ÷îËé çÆ å°ð¿å ÷ðÈðå ÔË, ÇÜà կñ âðÅÂÆÇò¿× ñÅÇÂÿà ԯò¶ Áå¶ éÅñ ÔÆ Á³×ð¶÷Æ Áå¶ ê³ÜÅìÆ ì¯ñ Áå¶ ÃîÞ ÃÕçÅ Ô¯ò¶Í òèÆÁÅ åéÖÅÔ Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯ (F@D) GHB-EBHF

îÂÆ E

ÃðÆ Çò¼Ú Ö¹¼ñ·ä ÜÅ ðÔÆ ÇÂ¼Õ ÇÜÀ±ñðÆ çÆ ç¹ÕÅé ÓÚ Õ¿î Õðé òÅÃå¶ ÇÂ¼Õ åÜðì¶ÕÅð öñ÷ ñ¶âÆ çÆ ÷ðÈðå ÔËÍ åÜðì¶ ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ òèÆÁÅ åéÖÅÔ Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯ F@D-GGA-EGBA Ü» ÂÆî¶ñ Õð ÃÕç¶ Ô¯ kashyabjewel@gmail.com Áê BH

Áê BH

öñ÷îËé çÆ ñ¯ó

Áê BH

òðÕð» çÆ ñ¯ó

Young Drywall Õ¿êéÆ ù éò¶º Áå¶ ê¹ðÅä¶ òðÕð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔËÍ íÅò¶º å°Ãƺ Á¼Ü ÔÆ Ç³âÆÁŠ寺 ÁŶ Ô¯Í ô¹ðÈ Çò¼Ú åéÖÅÔ AA âÅñð êÌåÆ Ø³àÅ Ü» Õ¿î î¹åÅÇìÕ ÇÂà 寺 òÆ òèÆÁÅ Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÃðÆ, âËñàŠ寺 ðÅÂÆâ çÅ êÌì¿è Ô¯ò¶×ÅÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯

ë¯é F@D-DDA-D@DB

îÅðÚ CA ê³è¶ð

òðÕð» çÆ ñ¯ó ÃðÆ çÆ îôÔÈð Õ¿ÃàðÕôé Õ¿êéÆ ù åÜðì¶ÕÅð Áå¶ ÇìéÅ åÜðì¶ òÅñ¶ òðÕð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔËÍ åéÖÅÔ Õ¿î î¹åÅÇìÕ òèÆÁÅ Áå¶ Ôð ç¯ Ôëå¶ ìÅÁç Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ Ø𯺠ÇñÜÅä Áå¶ Û¼âä çÅ êÈðŠdzå÷Åî Õ¿êéÆ çÅ Ô¯ò¶×ÅÍ Õ¿î Á¼Ü 寺 ÔÆ ô¹ðÈ Õð ÃÕç¶ Ô¯Í Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯

ë¯é F@D-GAE-AHAA

îÂÆ E

òðÕð» çÆ ñ¯ó

Unit#103-8381-128st. SURREY, BC

ÇÂ¼Õ Ú¿×Æ åð·» ÃæÅÇêå 궺Çà³× Õ¿êéÆ îËÇÜÕ à¼Ú 궺Çà³× ù åÜðì¶ÕÅð 궺àð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔËÍ åéÖÅÔ Ú¿×Æ Çç¼åÆ ÜÅò¶×Æ Áå¶ ðÅÂÆâ çÅ òÆ êÈðÅ êÌì¿è ÔËÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ å¶Ü ù ë¯é Õð¯ (F@D)

ð¶îé ñ˺âÃÕ¶Çê³× Õ¿êéÆ òÅÇñÁ» ù òðÕð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔËÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯ (F@D) GBA-DCBE îÂÆ E

òðÕð» çÆ ñ¯ó âðÅÂÆòÅñ Õ¿êéÆ ù éò¶º å¶ ê¹ðÅä¶ òðÕð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔËÍ Õ¿î ë¹¼ñ àÅÇÂî Ô¯ò¶×ÅÍ ÃðÆâËñàŠ寺 ðÅÂÆâ çÅ êÌì¿è Õ¿êéÆ òñ¯º Ô¯ò¶×ÅÍ åéÖÅÔ Õ¿î î¹åÅÇìÕ òèÆÁÅ Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ ë¯é Õð¯ GGH-HDG-CGFF Áê BA

îËàðËà öñ Óå¶

CAG-DBEE

Áê BH

òðÕð» çÆ ñ¯ó ÜËà տÃàðÕôé ù ëð¶Çî³× ç¶ Õ¿î òÅÃå¶ åÜðì¶ÕÅð Áå¶ ÇìéÅ åÜðì¶ å¯º òðÕð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔËÍ A@-BE âÅñð å¼Õ åéÖÅÔ Ô¯ò¶×ÆÍ Õ¿î Ôëå¶ ç¶ F Ççé, A@ سචð¯÷ÅéÅ Ô¯ò¶×ÅÍ ðÅÂÆâ çÅ êÌì¿è Ô¯ò¶×ÅÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯

ë¯é(F@D) B@I-BGBB

ÃàÅðà ÜÈé AC ÁËñ. ÁËÃ.

ÇìñÕ°ñ éÇòÁ» òð׶, âìñ ÃÅÂÆ÷, âìñ Çê¼ñ¯ òÅñ¶ îËàðà Áå¶ ì½Õà ÃêÇð³× ÇòÕÅÀ± ÔéÍ ë¯é Õð¯ (F@D) III-D@IG ê³è¶ð

ÂÆ×ñ ÁÅÂÆ âðÅÂÆÇò¿× ÃÕ±ñ * ÃðàÆëÅÂÆâ âðÅÇÂÇò¿× dzÃàðÕàð ÕñÅà E Áå¶ G ñÂÆ Special Offer * ð¯â àËÃà Book 5 Lessons & Get 6th Lesson

Free

Dec.12

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯

ë¯é GGH-HBC-DHCG òðÕð» çÆ ñ¯ó ëð¶Çî³× ç¶ Õ¿î òÅÃå¶ åÜðì¶ÕÅð Áå¶ Çìé» åÜðì¶ å¯º òðÕð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔËÍ AB 寺 BE âÅñð å¼Õ åéÖÅÔ Ô¯ò¶×ÆÍ Õ¿î ë¹¼ñ àÅÇÂî Ôëå¶ ç¶ F Ççé Ô¯ò¶×ÅÍ ðÅÂÆâ çÅ êÌì¿è Ô¯ò¶×ÅÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ðäÜÆå éÅñ ÿêðÕ Õð¯

îÂÆ A 寺

SUPER 4U TENT ùêð öò à˺à òÅÇñÁ» êÅïº å°Ãƺ ÇÕö òÆ ÇòÁÅÔ-ôÅçÆ Ü» êÅðàÆ òÅÃå¶ ÔÅÂÆêÆÕ à˺à, ëð¶î à˺à, ×Ëà òÅñ¶ Ú¹¼ñ·¶, ñÅÀ±â ÃêÆÕð, ëÈ â -òÅðîð, å¿ ç È ð , ÔÆàð, êåÆñ¶, ÕóÅÔÆÁ», à˺à ëñ¯ð, â»Ã ëñ¯ð, Ãà¶Ü, Õ°ðÃÆÁ» î¶÷ Ü» Ô¯ð ÇÕö òÆ åð·» çÆ ÃÜÅòà çÅ ÃÅܯ-ÃîÅé ð˺à Õð ÃÕç¶ Ô¯Í êÅðÕ Ü» ëÅðî Çò¼Ú ÇòÁÅÔ Õðé òÅÃå¶ ÃÅðÅ ÃîÅé ð˺à Õð ÃÕç¶ Ô¯Í Øð», à˺໠Áå¶ ÔÅñ» çÆ âËÕ¯ð¶ôé òÆ Õðç¶ Ô»Í

òðÕð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó

ë¯é(F@D) GHA-AEFD ÃàÅðà Á×Ãå BG,AA êÆ. ÁËÃ.

êÆ÷Å Ü» ðËÃà¯ð˺à Ö¯ñ·ä ÓÚ îçç ܶÕð å°Ãƺ êÆ÷Å ôÅê Ü» éò» ðËÃà¯ð˺à Ö¯ñ· ðÔ¶ Ô¯ å» ÁÃƺ ÇÂÃù ÚñÅÀ°ä Çò¼Ú å°ÔÅâÆ îçç Õð ÃÕç¶ Ô»Í Çì÷éà çÆ àð¶Çé§×, òÅÕ-ÇÂé Õ±ñð, êÆ÷Å úòé, ÁÅàÅ ×¹¿éä òÅñÆ îôÆé Áå¶ Ô¯ð ìÔ¹å ÚÆ÷» çÆ ÃËÇà³× ÕðÕ¶ å°ÔÅâÅ Çì÷éà ÚñçÅ ÕðÕ¶ ÇçÁ»×¶Í Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯

ë¯é F@D-IDA-G@@@

ÃàÅðà ÜÈé AC ÁËñ. ÁËÃ.

ê³îÅ à˺à ÔÅÀ±Ã ÇÕö òÆ èÅðÇîÕ Ü» ÃîÅÇÜÕ ê̯×ðÅî ñÂÆ à˺à, à¶ìñ, Õ°ðÃÆÁ», ×Ëà òÅñ¶ Ú¹¼ñ¶·, ÃêÆÕð, í»â¶, Ô¯ð ÷ðÈðÆ ÃîÅé ÇÕðŶ Óå¶ ñËä ñÂÆ ë¯é Õð¯

ë¯é (F@D) EIF-CCFE Ã˵ñ (F@D) GFB-EEED

òðÕð» çÆ ñ¯ó ÃðÆ çÆ ê¶ºÇà³× Õ¿êéÆ ù 궺àð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔËÍ åéÖÅÔ åÜðì¶ î¹åÅÇìÕ òèÆÁÅ Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ éò¶º dzîÆ×ð»à ù î½ÕÅ Çç¼åÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÃðÆ å¯º ðÅÂÆâ çÅ êÌì¿è Ô¯ò¶×ÅÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯

ë¯é F@D-HBE-DHCA Ü» F@D-HBE-DHCB

Apr 28 Pandher

òðÕð» çÆ ñ¯ó ÃðÆ çÆ, dzÃÈñ¶ôé çÆ îôÔÈð Õ¿êéÆ ù Õ¿î Õðé òÅÃå¶ òðÕð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔËÍ éò¶º òðÕð» ù ÇÃÖñÅÂÆ Çç¼åÆ ÜÅò¶×Æ, Õ¿î ë¹¼ñ àÅÇÂî ÔË Áå¶ åéÖÅÔ Õ¿î î¹åÅÇìÕ òèÆÁÅ Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ Ø𯺠ÇñÜÅä Áå¶ Û¼âä çÅ êÌì¿è Õ¿êéÆ ëðÆ Õð¶×ÆÍ ÕñÅà E âðÅÇÂòð çÆ òÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔËÍ ë¯é Õð¯

ë¹¼ñ àÅÇÂî òðÕð çÆ ñ¯ó ÔËÍ ÕñÅà ëÅÂÆò ñÅÇÂÃ˺à ԯäÅ ÷ðÈðÆ ÔË

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯

ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø å±ð (F@D) GAF-DECC

ë¯é F@D-FGA-BC@H òðÕð» çÆ ñ¯ó

up to June 16

ÃðÆ çÆ éÅéÕ Õ¿ÃàðÕôé Á˺â ëð¶Çî³× Çñî. Õ¿êéÆ ù éò¶º Áå¶ ê¹ðÅä¶ åÜðì¶ÕÅð òðÕð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó ÔËÍ åéÖÅÔ åÜðì¶ Áé°ÃÅð òèÆÁÅ Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ éò¶º òðÕð» ù ëðÆ àð¶ºâ ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ë¯é Õð¯

ÃËñ (F@D) HCA-EDF@ Ü» GGH-HHB-DAFE

Pandher

òèÆÁÅ ð¶à» Óå¶ ë˺à ñ×òÅú

Khakh Enterprises Ltd. ìñËÕ àÅê âðÅÂÆò¶Á ÃÆÇ¦× Õ¿ÕðÆà, ê¶Çò¿×, êÅðÇÕ¿× ñÅàÃ, ìñ½ÕÃ, ìÇð¼Õ, âðÅÂÆò¶Á÷, Õ¿ÕðÆà âðÅÂÆò¶Á ì½ìÕËàÃ, ìËÕÔ¯ öòÅò», ñ˺âÃÕ¶Çê³× Áå¶ ë˺à ñÅÀ°ä çÆÁ» öòÅò» êÌçÅé Õðç¶ Ô»Í A@ ÃÅñ 寺 ò¼è åÜðìÅ Õ°ÁÅÇñàÆ Ü½ì Áå¶ òÅÇÜì ÕÆîå»

ÕñÇò¿çð ÇÃ³Ø Ö¼Ö, ë¯é F@D-GFG-D@DI

ÃàÅ éò¿ìð AE êÌí


Apr.21 - Apr.27/2012

Ç

Akal Guardian 36

DIAMOND SWEETS & RESTAURANT Unit#160-8047 Scott Rd. Delta, BC

ׯ×Æ Çñ¼çó

âÅÇÂî³â ÃòÆàà Á˺â ðËÃà¯ð˺à

ÔðÇÜ¿çð Çñ¼çó

çÆ îËé¶Üî˺à Áå¶ ÃàÅë òñ¯º ÃîÈÔ Ü×å ù ÖÅñÃÅ ÃÅÜéÅ Ççòà çÆ

Tel: 604-591-7277


Apr.21 - Apr.27/2012

Akal Guardian 37

Œ‚◊‡ ߢ‚Í‹Ó‡á Œ ◊Ê‹∑ù fl‹Ûb ‚◊Í„ ¡ªÃ É πÊ‹‚Ê ‚Ê¡áÊ ÁŒfl‚ ŒË

‹˜π ‹˜π flœÊ® „Ùfl

Dashmesh Insulation Ltd. * Residential

* Commercial

* Industrial

* We Also Insulate Sprinklers

* All Types of Styro Foam

Using Aso Foam

* Guaranteed Workmanship

* Blowing Wool: Batts or Rigid

* Reasonable Rates

* Fibreglass Insulation

For Free Estimates Call: Swaranjit

Bus: (604) 599-5393 Cell: (604) 309-9982


Ç

Apr.21- Apr.27/2012

Akal Guardian 38

TRUTH IS THE HIGHEST OF ALL THINGS: HIGHER STILL IS TRUTHFUL LIVING -GURU NANAK DEV JI

ÃÄÃÇå×¹ð êÌÃÅÇç ÃÇå×¹ð ÕÆ Ã¶òÅ Ãëñ ÔË Ü¶ Õ¯ Õð¶ ÇÚå° ñÅǨ

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì çÃî¶ô çðìÅð 12885-85Ave. Surrey, BC V3W 0K8 Canada

Ph: 604-594-2574

ÇòÖ¶ Üéî Ççé Ç×ÁÅéÆ Ç×ÁÅé ÇÃ³Ø ÜÆ, Üéî Ççé í×å è¿éÅ ÜÆ, Üéî Ççé Ç×ÁÅéÆ Çç¼å ÇÃ³Ø ÜÆ, êÌÕÅô Ççòà ÃÌÆ ×¹ðÈ Á³×ç ç¶ò ÜÆ Áå¶ ÃÌÆ ×¹ðÈ å¶× ìÔÅçð ÜÆ, ܯåÆܯÇå Ççòà ÃÌÆ ×¹ðȹ Á³×ç ç¶ò ÜÆ Áå¶ ÃÌÆ ×¹ðÈ ÔÇðÇ´ôé ÃÅÇÔì ÜÆ, ×¹ð×¼çÆ Ççòà ÃÌÆ ×¹ðÈ ÁîðçÅà ÜÆ, ×¹ð×¼çÆ Ççòà ÃÌÆ ×¹ðÈ å¶× ìÔÅçð ÃÅÇÔì ÜÆ Áå¶ ÃÅñÅéÅ ÖÅñÃÅ ÃÅÜéÅ Ççòà îéŶ ÜÅä׶ ×¹ðÈ ÃòÅðÆ ÃÅè ÿ×å ÜÆú, òÅÇÔ×¹ðÈ ÜÆ ÕÅ ÖÅñÃŨ òÅÇÔ×¹ðÈ ÜÆ ÕÆ ëåÇÔ¨ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ Ç×ÁÅéÆ Ç×ÁÅé ÇÃ³Ø ÜÆ çÅ Üéî Ççé îéÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å, í×å è¿éÅ ÜÆ çÅ Üéî Ççé îéÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å, Ç×ÁÅéÆ Çç¼å ÇÃ³Ø ÜÆ çÅ Üéî Ççé îéÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å, çÈܶ êÅåôÅÔ ÃÌÆ ×¹ðÈ Á³×ç ç¶ò ÜÆ çÅ êÌÕÅô ÇçÔÅóÅ Áå¶ é½ò¶º ÃÇå×¹ðÈ ÃÌÆ ×¹ðÈ å¶× ìÔÅçð ÃÅÇÔì ç¶ êÌÕÅô ÇçÔÅó¶ îéŶ ÜÅä׶, ܯåÆ Ü¯Çå Ççòà ÃÌÆ ×¹ðÈ Á³×ç ç¶ò ÜÆ Áå¶ ÃÌÆ ×¹ðÈ ÔÇðÇ´ôé ÃÅÇÔì ÜÆ çŠܯåÆ Ü¯Çå Ççòà îéŶ ÜÅä׶, ×¹ð×¼çÆ Çòçà ÃÌÆ ×¹ðÈ ÁîðçÅà ÜÆ Áå¶ ×¹ð×¼çÆ Ççòà ÃÌÆ ×¹ðÈ å¶× ìÔÅçð ÜÆ ÇçÔÅó¶ îéŶ ÜÅä×¶Í ÖÅñÃÅ ÃÅÜéÅ Ççòà Ãì¿èÆ é×ð ÕÆðåé Ô¯ä×¶Í Ççé ô¹¼ÕðòÅð B@ ÁêðËñ, B@AB ù Ãò¶ð¶ H.DE òܶ íÅÂÆ Ôðî³çð ÇÃ³Ø ê¼âÅ êÇðòÅð Áå¶ íÅÂÆ ìñò¿å ÇÃ³Ø í¹¼ñð êÇðòÅð» òñ¯º ÃÌÆ ÁÖ³âêÅá ÃÅÇÔì êÌÕÅô Ô¯ä׶ Áå¶ Ççé ÁËåòÅð BB ÁêðËñ, B@AB ù Ãò¶ð¶ H.DE òܶ í¯× êŶ ÜÅä׶ À°êð¿å ×¹ðìÅäÆ ç¶ ðÃÇí¿é¶ ÕÆðåé, ÕæÅ ÇòÚÅð» ðÅÔƺ ÿ×å» ù ÇéÔÅñ ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å Áå¶ ãÅâÆ Üæ¶ ãÅâÆ òÅð» ×ÅÇÂé Õðé׶Í

ê̯×ðÅî-

ÁÅð¿í ÃÌÆ ÁÖ³âêÅá ÃÅÇÔì......Ççé ô¹¼ÕðòÅð B@ ÁêÌËñ, B@AB Ãò¶ð¶ 8:45 òܶ í¯× ÃÌÆ ÁÖ³âêÅá ÃÅÇÔì.........Ççé ÁËåòÅð BB ÁêÌËñ, B@AB Ãò¶ð¶ 8:45 òܶ

ÕÆðåéÆ Üæ¶,ãÅâÆ Üæ¶ Áå¶ ÕæÅòÅÚÕ ÕÆðåéÆ Üæ¶ - íÅÂÆ ×¹ðìÖô ÇÃ³Ø ô»å î¹ÔÅñÆ òÅñ¶Í - ÔÆðÅ ÇÃ³Ø ÃÅÜé ܦèð òÅÇñÁ» çÅ ÜæÅÍ - íÅÂÆ îÇé§çð ÇÃ³Ø ÜÆ «ÇèÁÅä¶ òÅñ¶Í - íÅÂÆ Ã¹Çð³çð ÇÃ³Ø ÜÆ ÕÅÔùòÅé òÅñ¶Í - íÅÂÆ ×¹ðêÌÆå ÇÃ³Ø î¹ÔÅñÆ òÅñ¶Í

ÕæÅòÅÚÕ ÕòÆôðÆ ÜæÅ ãÅâÆ ÜæÅ

- íÅÂÆ ÁîÆð ÇÃ³Ø ÜÆ Üò¼çÆ Õñ» òÅñ¶Í - Ç×ÁÅéÆ ÃðÈê ÇÃ³Ø ÃÈðÇò¿â åðéåÅðé òÅñ¶Í - íÅÂÆ åðöî ÇÃ³Ø î¯ð»òÅñÆ çÅ ãÅâÆ ÜæÅÍ - Ç×ÁÅéÆ ÃðÈê ÇÃ³Ø ÕÇâÁÅäÅ çÅ ãÅâÆ ÜæÅÍ

ÃÌÆ Ã¹ÖîéÆ ÃÅÇÔì ç¶ êÅá ìÆìÆ ìñÇÜ¿çð Õ½ð ñÅñÆ êÇðòÅð òñ¯º òñ¯º ÁËåòÅð ôÅî ÃÌÆ Ã¹ÖîéÆ ÃÅÇÔì ç¶ êÅá Áå¶ ¦×ð» çÆ Ã¶òÅ Ô¯ò¶×Æ

Çòô¶ô ÃÈÚéÅò» * BA ÁêðËñ ôÇéÚòÅð ù ÖÅñÃÅ ÃÅÜéÅ Ççòà Ãì¿èÆ ÇòôÅñ é×ð ÕÆðåé ռ㶠ÜÅä×¶Í ÃîÈÔ Ã¿×å» ç¶ Úðé» Çò¼Ú ÇéîðåÅ ÃÇÔå ì¶éåÆ ÔË ÇÕ Õ¶ÃðÆ ð¿× ç¶ ç¹ê¼à¶, çÃåÅð» Áå¶ Þ¿âÆÁ» ñË Õ¶ é×ð ÕÆðåé Çò¼Ú ôÅîñ Ô¯äÍ * BB ÁêðËñ ù Ãò¶ð¶ F òܶ Á³ÇîÌå ÿÚÅð Ô¯ò¶×ÅÍ * ÿ×å» ù ì¶éåÆ ÔË ÇÕ é×ð ÕÆðåé Çò¼Ú òðåä ñÂÆ Ã¹¼ÕÅ êÌôÅç, ÇâÃê¯Ü¶ìñ í»â¶ (æÅñÆÁ», êñ¶à», ×ñÅÃ, ÚîÚ¶, ÁÅÇç ò¼è 寺 ò¼è êÔ¹¿ÚÅÀ°äÍ

×¹ðìÅäÆ Ã¿ÇæÁÅ çÆÁ» ÕñÅû ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ×¹ðìÅäÆ çÆ Ã¿ÇæÁÅ ð¯÷ÅéÅ ôÅî G 寺 H òܶ å¼Õ Çç¼åÆ Ü»çÆ ÔËÍ íÅÂÆ îñÕÆÁå ÇÃ³Ø ÜÆ ÕËôÆÁð çîçîÆ àÕÃÅñ ÇÂÔ Ã¶òÅ ÇéíÅ ðÔ¶ ÔéÍ À°é·» éÅñ ÿêðÕ Õðé ñÂÆ GGH-GAD-HG@@ Óå¶ ë¯é Õð¯

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì òñ¯º ÿ×å» Áå¶ ï±æ ñÂÆ ÚñŶ ÜÅ ðÔ¶ ê̯×ðÅî Punjabi School Monday to Saturday @ 6 PM to 8 PM

×¹ðìÅäÆ Ã¿ÇæÁÅ ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ Ã¿ÇæÁÅ çÆÁ» ÕñÅû ð¯÷ÅéÅ ôÅî G òܶ 寺 H òܶ å¼Õ Ô¹¿çÆÁ» ÔéÍ

Naam Simran

English Programme For Kids

Every Monday @ 7PM to 8:30 PM

Every Sunday from 6:45 PM to 7:15 PM

×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ÇÕö òÆ åð·» çÅ ê̯×ðÅî ì¹¼Õ ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ ë¯é Õð¯ (F@D) EID-BEGD î¹¼Ö Ã¶òÅçÅð F@D-EAH-FAE@ çÃî¶ô çðìÅð ð¶âÆú

Üéðñ ÃÕ¼åð F@D-HAB-CICA

website: www.dasmeshdarbar.ca


Ç

Apr.21 - Apr.27/2012

Akal Guardian 39

HAPPY VAISAKHI Sher Desi Style Atta

ô¶ð ç¶ÃÆ ÃàÅÂÆñ ÁÅàÅ ÔðÆ ÇÂñËÚÆ(ò¼âÅ ÃÅÂÆ÷)

$

5.

Punjabi Sugar

Gala Apple

Lal Quila Basmati Rice

ê³ÜÅìÆ Ö³â

×ÅñŠöì

ñÅñ ÇÕñ·Å ìÅÃîåÆ Ú½ñ

Green Cardamon (Jumbo Size)

8.

$

99 Bag

75 Lb.

7.

$ 15 Lb.

99

69

Bag

10.

¢

$

99

Lb.

Bag

10 Lb.

Olive Oil

Ginger

Garlic Box

Eggplant (Small)

Laila Basmati Rice

Á½Çñò ÁÅÇÂñ

ÁèðÕ

ñÃä çÅ â¼ìÅ

ìåÅÀ±º (Û¯à¶)

ñËñÅ ìÅÃîåÆ Ú½ñ

$

8.

39

88 3 Litre

¢

$

Box

Lb.

6.

98

57

22 Lb.

¢

Lb.

$ Bag

4.

99 10 Lb.

Tomatoes

Vegetable Canola Oil

Cauliflower Jumbo

Onion Yellow (Big)

English Cucumbers

àîÅàð

òËÜÆà¶ìñ Õé½ñÅ å¶ñ

ׯíÆ çÅ ò¼âÅ ë¹¼ñ

êÆñ¶ ׿㶠(ò¼â¶)

dz×Çñô ÖÆð¶

29

¢

$

Lb.

20.

99

99

Bucket

¢

$

Each

5.

99

¢

99

2 For

50 Lb.

Parle-G Biscuit

Almond (Big)

Gurh

Karela

Brar Chana Flour

êÅðñ¶ ÜÆ ÇìÃÕ°à

î¯à¶ ìçÅî

×¹ó çÅ í¶ñÅ

Õð¶ñ¶

ìðÅó ò¶Ãä

5 For

$

¢

99

Potatoes

$ Bag

87

10 Lb.

Mango

Box

$

Á³ì

9.

12 Pcs

$

99

¢

$ Lb.

Pakistani Kinnoo

ò¶ðÕÅ ç¶ÃÆ ÇØú êÅÇÕÃåÅéÆ ÇÕ¿ù (ÃêËôñ)

¢

$

Lb.

Chick Peas

99

5.

99

Verka Desi Ghee

ÃÅðÆÁ» çÅñ»

49

$ 10 Lb.

Lb.

All Dals

ÁŬ

2.

2.

99

13.

ÕÅìñÆ Û¯ñ¶

4.

99

4 Lb. Tin

49

49 3.5 Lb. Spinach

êÅñÕ

65

¢ Each

¢ Lb.

2.

99 4 Lb.

Verka Paneer

ò¶ðÕÅ êéÆð

$

3.

99 Lb.

Green Chilies Hot

Õ½óÆÁ» ÔðÆÁ»

ÇîðÚ»

99¢

Lb.


Apr.21 - Apr.27/2012

Akal Guardian Vaisakhi Special A

∑Ò◊∑⁄ÊÖ≈ Á∑øá ∑Ò’Áá≈ Á‹◊. flÊÁ‹•ù fl‹Ûb ‚◊Șø ‚¢‚Ê⁄ É ‚aË ªÈ⁄Í ªÙÁ’¢Œ Á‚¢Ω ¡Ë fl‹Ûb ‚Ê¡ ª∞ πÊ‹‚Ê “¢Õ Œ 313flb Á‚⁄¡ÀÊ ÁŒfl‚ ŒË ‹˜π-‹˜π flœÊ® „Ùfl!

K AMCRAFT K ITCHEN C ABINETS L TD. Specialize in Custom Work

Residential & Commercial Millwork Kitchen & Bathroom Remodelling

• Quality Workmanship • Reasonable Rates • Call For Free Estimates

∑Ò◊∑⁄Êç≈ Á∑øá ∑Ò’Áá≈ Á‹◊. Charanjit (Mintu)

Satwinder (Satta)

Cell: (604) 835-2744

Cell: (604) 835-2745

#5-13415-76Ave., Surrey, BC

Ph:604.507.8450

www.kamcraftkitchen.com


Apr.21 - Apr.27/2012

Ç

Akal Guardian Vaisakhi Special B

G-Direct Owner Operator Needed

Owner Operator Needed

Freight Inc.

Box 73067 RPO Evergreen Surrey, BC V3R 0J2

ÜÆ âÅÇÂðËÕà ëð¶à dzÕ. çÆ îËé¶Üî˺à Áå¶ ÃàÅë òñ¯º ÃîÈÔ Ü×å ù ÖÅñÃÅ ÃÅÜéÅ Ççòà çÆ ñ¼Ö ñ¼Ö òèÅÂÆ

ÜÆ-âÅÇÂðËÕà ù úéð Áêð¶àð» çÆ å°ð¿å ñ¯ó * ñ¯ó ÔË - úéð Áêð¶àð, ÇÜé·» Õ¯ñ ëñËà âËÕ Ã¹êðìÆ àð¶é, àÅðê» Ô¯ä Áå¶ Ü¯ ìÆ.ÃÆ.,ÁñìðàÅ, ÃÃÕËÚòé, îËéÆà¯ìÅ Áå¶ À°ºàÅðÆú Çò¼Ú àð¼Õ ÚñÅÀ°äÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯äÍ * C ÃÅñ çÅ åÜðìÅ Ô¯äÅ ÷ðÈðÆ ÔË * Õ¿î ÃÅðÅ ÃÅñ Ú¼ñ¶×Å * dzô¯ð˺à Áå¶ ÇëÀ±ñ ÕÅðâ Õ¿êéÆ òñ¯º Çç¼å¶ ÜÅä׶Í

AE îÅðÚ, B@AB 寺 êÇÔñ» ÃÅÂÆé Á¼ê Õðç¶ Ô¯ å»

$2000 ì¯éà Çç¼åÅ ÜÅò¶×Å

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ÕôîÆð ÇÃ³Ø ×ðÚÅ ù ë¯é Õð¯

1-877-589-0977


Apr. 21-Apr. 28/2012

Ç

Akal Guardian Vaisakhi Special C

ÒÒç¶ÃÆ ð¿× àÆ. òÆ. êÌׯ ðÅîÓÓ ç¶ ÃðÇÜ¿çð ÇÃ³Ø çÈÔóÅ, ÃàÅø Áå¶ êÇðòÅð òñ¯º Ãî¹Ú¼ ¶ ÇÃ¼Ö Ü×å ù ÖÅñö ç¶ Üéî Ççòà çÆ ñ¼Ö-ñ¼Ö òèÅÂÆ Ô¯ò!¶ ðÅÜéÆåÆ, èðî, ÃîÅÜ, îÆâÆÁÅ, ÕñÚð Áå¶ Ã¼ÇíÁÅÚÅð Çò¼Ú ÁÅ ðÔÆÁ» Õ°ðÆåÆÁ» Óå¶ ÁèÅÇðå ÇòÁ³×îÂÆ ×¼ñìÅå ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔËÍ ç¹Ö¼ »-ùּ » ÓÚ¯º ×¹÷ð ðÔÆ Ç÷¿ç×Æ ç¶ Ãí ð¿×» çÆ ×¼ñ, ìÚêé, ܹÁÅéÆ, ì¹ãÅê¶ ç¶ ÁèÅÇðå Ôð Õ½ó¶ Ã¼Ú çÅ êÌåÆÕ ÇÂ¼Õ Çéò¶ÕñÅ À°µçî Òí¼ÖóÅ çÈÔó¶ çÅÓ ê¶ô Ô¹ç ¿ Å ÔËÍ

ܶ å°ÃÄ Ççé» ÓÚ ÔË ÁÅêä¶ òêÅð ù òèÅÀ°äÅ, Çëð í¹ñ ¼ äÅ éÅ Õç¶ ç¶ÃÆ ð¿× ô¯Á Çò¼Ú ÁËâ êÅÀ°äÅ Youtube/facebook/twitter/orkut Dailymotion, Google/Myspace

ç¶ÃÆ ð¿× - www.duhralive.com ç¶ Ã¿× ÂÆî¶ñ - duhraexpress@live.com desi5rang@live.com Ü» ë¯é F@D-GAI-DIGE


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian Vaisakhi D

Colorful Painting Ltd.

Õñðë¹¼ñ ê¶Çà³× ÇñîÇàâ Õ°ñìÆð ÇÃ³Ø ×ð¶òÅñ ç¶ Ãî¹¼Ú¶ êÇðòÅð Áå¶ ÃàÅë òñ¯º ÃîÈÔ Ü×å ù ÖÅñÃÅ ê³æ ç¶ CACò¶º ÇÃðÜäÅ Ççòà çÆ Special Discount on Re-Paint Specialize in: * Commercial & Residential * Interior & Exterior * New & Old Houses

éò¶º Ü» ê¹ðÅä¶ Øð» çÆ ê¶ºÇà³× çÅ Õ¿î ÁÃÄ åüñÆìÖô Õðç¶ Ô»

Ph: 604-897-2526

Kulbir Singh Grewal


Ç

Apr.21 - Apr.27/2012

Akal Guardian Vaisakhi Special E

àÆ. ÁËî. ÜÆ. ñ½ÇÜÃÇàÕ Ç³Õ. ç¶ îÅñÕ», ÃàÅë, âðÅÇÂòð» Áå¶ úéð Áêð¶àð» òñ¯º ÃîÈÔ Ü×å ù ÖÅñÃÅ ÃÅÜéÅ Ççòà çÆÁ»

$$$

Top Wages Paid

$$$

TMG Logistics Inc. Unit# 9-14722-64th Ave. Surrey, BC Email:tmglogistics@gmail.com Running All across Canada and the United States We are hiring for all divisions (Vans & Reefers):

Owner Operators Earn on Gross Revenues

Vancouver to Toronto Return New Contracts

Vancouver to EAST USA Return New Contracts

Good Paying Loads

Minimum 2 years Experience is Required and Must be able to Cross the Border

NOW HIRING

For more information Call Jag or Jassy @

(604) 598-3680 Fax (604) 598-3681 Cell 778-838-3680


Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

Akal Guardian Vaisakhi Special F

úÕò¹¼â ëñ¯Çð³× dzÕ. ç¶ îÅñÕ Õ°ñçÆê ãâòÅñ Áå¶ êÇðòÅð òñ¯º Ãî¹¼Ú¶ Ü×å ù ÖÅñö ç¶ ÃÅÜéÅ Ççòà çÆ ñ¼Ö-ñ¼Ö òèÅÂÆ

OAKWOOD

Flooring Inc.

Resid ential & Commercial

ÁÅêä¶ éò¶º Ü» ê¹ðÅä¶ Øð Çò¼Ú ÔÅðâò¹¼â ëñ¯ð Ü» ñËîÆé¶à ëñ¯ð ò¼âÆ ÇÃñËÕôé ÓÚ òÅ÷ì ÕÆîå» Óå¶ êòÅÀ°ä ñÂÆ Á¼Ü ÔÆ Ã¶òÅ çÅ î½ÕÅ ÇçúÍ oHardwoodFloor o Laminate Floor o Engineering Wood

For Free Estimates

Call DEEPA Cell: 604-723-4658

çÆêÅ


nly

Akal Guardian Vaisakhi Special G

Ç

Apr. 21-Apr. 27/2012

TRUCKING INC.

HIRING COMPANY DRIVERS! ! ! Earn $4500 - $5500 plus per month CENTURION TRUCKING òñ¯º Ãî¹¼Ú¶ Ü×å ù ÖÅñö ç¶ CACò¶º ÇÃðÜäÅ Ççòà çÆ

We Offer:

Requirements:

- Industry leading Wages - Newer Equipment - Great famiy atmosphere - Paid twice a month - Great Mileage - Other benefits and bonuses

- Single or Team Drivers - Must be able to cross to US - 1-2 years driving experience - Knowledge of hours of service is an asset - Mountain driving experience is an asset - Must be able to pass drug screen

COME DRIVE OUR NEW VOLVOS OR KENWORTHS

PLEASE CONTACT:

HARPREET KALSI (OWNER)

778-565-1486 or 604-613-5522 #109-12921 84 AVE SURREY, BC V3W 1B3


Ç

Apr.21 - Apr.27/2012

Akal Guardian Vaisakhi Special H

UPPAL BUILDING SUPPLIES LTD. 13050-88 Ave. Surrey, BC V3W 3K3 çÆ îËé¶Üî˺à, ÃàÅë Áå¶ êÇðòÅð òñ¯º ÃîÈÔ Ü×å ù ÖÅñö ç¶ CACò¶º ÃÅÜéÅ Ççòà ÇòÃÅÖÆ çÆ ÖÅñö çÆ Üéî íÈîÆ ÃÌÆ Õ¶Ã×ó· ÃÅÇÔì

For more Information Call

Jagtar Uppal President

Ph: 604-537-1560 Off:604-594-4142 Fax:604-594-3142 Email: jagtar@uppalbuildingsupplies.com Website:www.uppalbuildingsupplies.com


Ç

Apr.21 - Apr.27/2012

Akal Guardian Vaisakhi Special I

CANUCK School of Education çÆ îËé¶Üî˺à Áå¶ ÃàÅë òñ¯º ÃîÈÔ Ü×å ù CACò¶º ÖÅñÃÅ ÃÅÜéÅ Ççòà çÆ

Bikker Singh Bassi B. Sc. B Ed. MA (Eng.)

BST (Basic Security Training) * BST for Only $100 * Guaranteed Job (Security Guard & Traffic Control Person) * 40 Hours of Attendence *We help to get your Security Licence * After Class coaching at no extra cost

* ëÆà նòñ $100 * Õ¿î Óå¶ í¶Üä çÆ ×ð¿àÆ * D@ سÇàÁ» çÆ ÕñÅà * ÁÃƺ å°ÔÅâÆ ÃÇÕúðàÆ ñÅÂÆÃ˺à ñËä Çò¼Ú òÆ î¼çç Õðç¶ Ô»

WE ALSO OFFER * * * * *

AST (Advanced Security Training) Traffic Control First Aid Level 1 Fire Watch & Fire Extinguisher Training Safety Training

* àðËÇëÕ Õ¿àð¯ñ * ëÃà ¶â ñËòñ A * Á¼× Óå¶ Õ¿àð¯ñ Õðé çÆ àð¶Çé§× * öëàÆ àð¶Çé§×

CANUCK SCHOOL OF EDUCA TION CANUCK School of Education Unit#392,8148-128st. Surrey, BC V3W 1R1 Tel:604-507-2448 Fax: 604-598-2423 Email:info@canuckschool.com


nly

Apr. 21-Apr. 27/2012

Ç

ܽÔñ ñÅÁ ÁÅÇøà òñ¯º ÖÅñö ç¶ CACò¶º ÃÅÜéÅ Ççòà çÆ Ãî¹¼Ú¶ Ü×å ù

ñ¼Ö-ñ¼Ö òèÅÂÆ!

Akal Guardian Vaisakhi Special J


nly

Apr. 21-Apr. 27/2012

Ç

ÔÅÂÆ-dzâ ê̯àËÕôé ×ð¹¼ê ÇÂ³Õ òñ¯º Ãî¹¼Ú¶ Ü×å ù ÖÅñÃÅ ê³æ ç¶ ÇÃðÜäÅ Ççòà Áå¶ ÇòÃÅÖÆ çÆ

ñ¼Ö-ò¼Ö òèÅÂÆ Ô¯ò¶!

Akal Guardian Vaisakhi Special K


Apr. 21-Apr. 27/2012

Ç

Akal Guardian Vaisakhi Special L

Ãî¹¼Ú¶ Ü×å ù ÖÅñÃÅ ê³æ ç¶ CACò¶º ÇÃðÜäÅ Ççòà Áå¶ ÇòÃÅÖÆ ç¶ ô¹¼í ÇçÔÅó¶ çÆÁ» ñ¼Ö-ñ¼Ö

ÜÅðÆ ÕðåÅ

Keywest Asphalt Ltd. Çð¼ÕÆ ã¼à, F@D-FAG-@E@E

AG Main April 21  

punjabi newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you