Page 43

Veza glavna greda – sekundarna greda (GG) -suvi spojevi GG1

Veza izmedju glavne grede i sekundarne grede preko čeličnog kratkog elementa i čelične papuče – –

Veza ne prenosi momente savijanja. U varijanti A ove veze kratak element je ugaonik ubetoniran u glavnu gredu u horizontalnom položaju. Ovakva veza može da prenese male transverzalne sile. U varijanti B kratak element je formiran od dva vertikalno postavljena ugaonika i horizontalne zavarene čelične ploče na koju, naleže sekundarna greda. Ovakva veza može da prenese velike transverzalne sile. U varijanti C kratak element je formiran od dve vertikalno postavljene čelične ploče ubetonirane u glavnu gredu i na njih navarene horizontalne ploče na koju se oslanja sekundarna greda. Ovakva veza prenosi velike transverzalne sile. U varijanti D sekundarna greda se na glavnu oslanja preko čelične papuče. Ovakva veza može da prenese male transverzalne sile. Posebnu pažnju treba obratiti na armaturu u glavnoj gredi (uzengije i podužne šipke) u okolini ugradjenog čeličnog ugaonika.

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Advertisement