Page 23

Spojevi sa betoniranjem na licu mesta SS5

Veza izmedju dva stuba preko zavarenih čeličnih ploča - podvezica – Veza može da prenese velike momente savijanja. – Na oba stuba su za armaturu zavarene vertikalne čelične ploče koje opasuju redukovani presek stuba. – Po postavljnju stuba u projektovani položaj dodatne podvezice se zavarivanjem povezuju za oba stuba. Prostor izmedju dva stuba se zapunjava cementnim malterom, pa ova veza dopušta veliku vertikalnu toleranciju. – Varijanta A je namenjena za stubove koji prenose momente savijanja u oba pravca, a varijanta B za jedan pravac. – Posle zavarivanja vrši se dodatno betoniranje preseka stuba.

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Advertisement