Page 1

DIhPOSIIN LOKALPATRIOTISK ORGAN FOR

DALEN IDRETTSTAG ST|FTET 27t2.t921

* s,i 3


DIL. POSTE]T Nr.3. 1989

4.6rgang

for DALEN IDRETTSLAG. Klubbavis Trykkesi 1.000eksemplarer. gratisi Gansdalen og Enebakkneset. Distribueres

D A L E NI D R E T T S L A G Postboks 57, 1903GAN Postgiro: 345 6100 : 1275.60.33032 Bankgiro

Redaksionen: Erik Rudlang ArnJinnOpsand HansMagneOpsahl JanSkogheim Knut Teig

avsluttet: Redaksionen

Tlf.: 88 36 37 " 88 35 35 " 88 35 5l " 88 31 15 " 88 31 10

06.11.89

H0rEosP0lt$0R

AKRENE MEK.VERKSTED AS


I.EIIERET IIAR||RIIET

NOEN KOMMEROG NOEN GAR I disse arsmotecider vi1 det a1ltid vere slik. Nye fjes, nye idder og nytt engasjement er en frisk innsproytning i Idrettslage!. fkke mins! der de sportslige aktiviteter bedrive$ dukker det opp interesserte og aktive mennesker. Ta derfor godt imot disse, stott og hjelp dem til rette sA de ikke gAr tonme. For utbrenthe! finnes ogsA i vr4rt lag. ,Ere vare de Tordenskiolds soldater son 6r etter 6r (5, 10, 20, 30 6r) tar pA seg "tunge" verv mer eller mindre under press for A holde driften igang, Spor oss selv: Hva investeres i de sportslige (trenere, virksonheter treningsleire, cuper, garderober, baner osv.) i forhold til materiell, A legge tilrette for de son skal styre og utvikle laget. En stor skjevhet finnes her, og den me titdels vare der, rnen nodvendigvis ikke i se stor grad at vi kan dele Idrettslaget i tre. 1. De som bedriver sin spor! uten sarlig andre forpliktelser. og samtidig samvittighets2. De som driver idrett ful1t deltar i andre arbeidsoppgaver i Laget, 3 . D e s o ms e l v f o l e r a t d e e r n e r m e d i e t a r b e i d s lag enn i et Idreltslag. Det har fort med seg at ferreog farre tor ta pA seg verv i arbeidslaget p.g.a. den tid det krever og det okonomiansvar det inneberer. Kan vi gjore noe ned dette? Ja! - hvis vi vil Idrettslaget far de ledere det fortjener. Kjetil

Bakke


s KAIIRU-VERR]\ , VIRRU V/IRRA GANSDOLING? -- JA , FOR ALLTID : I'

Dette Fra

har

topet

ltJorrlng

b1ltt

kJent

1 Danrnark til

l3ullkantede

lag

ropt

gule

har

inntatt

horder

og hostet feltet

nye

seJ.re.

ml. dette Men hva

oG satslng andre

for

Ilelt

kommer Jenter. heiarop. er

av Stensrud-

musikk!

stadig

VAre

flere seg til Jaren,

.[.]<renerAuli tlden

mottas

til

fra den BuIe og spl11er

Nes og Ssrum

j.nne for

med takk.

oppnewntrmen

i

selre

Roven og

seg Dal-en-drakta

fra

pr€mlerlng

arona€r,

av bygda.

fra

vAre

VAre

utbyggerne

slutter

DTL-POSTDN. BOX 57 --I9Of Det b1lr

nye

som sst

Romerike.

har

stadig For

at

NA er

Forslag

enn& lkke

pl

U11ev51 ropet.

skoleklasser

treld<er

DaLen.

gJort

hele

dette

mod rosten

av bygda

llele

Fetsund

lyde

har

d€ler

sl(are.

ut

over

et

nytt

Noen Jury

send forslagene

ti1

GAN. beste

DALDN BROL f99O.


'^$$f;*Eel'a

(06)88 2528

FIADEEY OFFSET WINSNESVEIEN 9 b 2OOO LILLESTRE M


ARNE TRIPPER NED . . Hard i nankamp, temperamentsfull pi banen, iherdig pA treninga, pliktoppfyllend e og ned god sarrs for det orga:risatoriske. Vi skriver om Arne Utsigt. Den trofaste tjener av Dalen-fotballen har stAtt pe i t1 6r. NA er tiden konnet da han trapper ned. altiviteten. For_ stS.elig nok konmer nlan til det pu::kt da fanilie jobb og ndLprioriteres. Men selvfolgelig vil Arne bLi A se langs sidelinj a. Det er blitt nange opplevelser pe baaen. Den 27. juni i 196l stillte han i sin forste

A-kamp, broren brakk bein et og lrne fikk sjansen. Siden er han bl. a,; bli-tt utvist av en kanp pga b anaing I Opplevelsene kunne gi stoff til ei bok. PA bildet viser Arne frem troya han benybtet soro f ent en6.ring I


HANS MAGNE HAR ORDET

i h

T

rrAr

cA

r]af

ct- \rdl

,r+

â&#x201A;Ź^r

-i6h+61.^6+

Ujevnt trenings fremmote , J.iten spiIlerstall og ett poeng pa de syv forste seriekampene var ikke serlig Iovende. Pa slutten av versesongen kom mange nye jenter, slik at det ved sesongslutt var 23 spillere. De fleste kommer fra Fetsund, og alle pA jentelaget kan spille neste Ar ogsA. pd 8. plass Til slutt endte jentelaget med 19 poeng pa 20 kamper. I tj-Ilegg gjorde laget en hederlig innsats mot sterke lag i Norway Cup. Hadde det ikke vert for varet hadde det b I j-tt B-s1uttspi11. pa Jentene deltok ogse i Jentefestivalen Mari-kollen i september. For forste gang pe to Ar greide dette laget A gA videre i ei turnering. Blant annet ble det seier mot Lier som ledet l. divisjon i Buskerud. I kvartfinalen ble U11/Kisa for sterke. De spilte i interkrets serien og stilte et lag som var to ar eldre enn DalenSom man skjonner har disse jentene fortsatt tiden foran seg. Hvis de vil kan de bli gode med arene. Det er ganske viktig for Dalen A fA opp nye rekrutter. Neste ar blir forste gang


Guttespillerne: RoIf Gunnar Aas, Anders Mansaas, Remi Taaje, Trym S.etre, Joar Amundsen. Anders Rudlang, Vidar Gundersen, Svein Tore Marthinsen, Svein Arne Magnussen, Bjorn Erik woLIa, Tore Arnesen, Geir Watterud, Arve Thomas Opsahl, Thomas Ragnoy og Morten Karlsen. Lagledere: Leif Marthinsen, Per Aas og Ivar Wo1la. pJ.ass med ti poeng pA 13 kamper. Det ble9. Mange jevne kamper har endt med tap, sA det kunne ha blitt mange flere poeng. Guttene har spilt p6 lagene har i 3. divisjon. Forskjellen vart stor, o9 Dalen har stort sett vart pA nivA med de nest beste. Ambisjonene er tilstede hos flere av spillerneNoen blir sikkert i finne pa A-laget om noen Ar. Mange satser sikkert pA rekruttlag aJ.lerede neste ar. Flere ganger har det vert pA grensen til at man kunne stille lag ogsA her. Men guttene og lederne har jobbet iherdiq, og har greid A gjennomfore sesongen pA en hoyst tilfredssti I lende mate.


Dalen mi

'

.

n i

jentelag

stiller

ianf

ar

F

^

m

i

ionFar

alle

klasser

f .o.m.

c:mriAin

Lagledere: Ragnhild solheim, Hans Magne Opsahl og Arve Holtedahl. Kristin Linda Solheim, Spillerne: Jernberg, Mona HoItedahl, Anita H@ibraten, Monica ciertsen, Kristine Hilde Iversen, Tone Oppeboen, Ostreng, Birgitte Inghild Hauge, May HeIen Holt, Skaarer, Silje Satre, Ane Natvlk, May-Britt Enger, Laila Jensen, Kjersti GlotLa, Lene Svendsen, Maria Nybreten, Vivian Hunvik, Tone Katrine Lande, Siri Kinn, Marit Holtemann Foss, Rita Karina Mossing oq Marte Lunnan Stornes.

nE!ruaLf rc

f 6Y1 . ^ rc"m, qi dYrur Lf L e r q

ara.i na 9!erqs

+ i 1

- I rrr+

., r4.

nl l,f

r cr er q

ri

2. divisjon. Totalt fikk de 24 poeng pa 14 kamper. Like mange poeng ble det bade var og host. Blant a n n e t b l e M o m o e ns l e t t 15-0 pe Enebakkneset. Arets hoydepunkt ble Norway cup. De grej-de a na sluttspillet hvor de ble slatt ut i 64.-delsfinalen. Men imponerende var maten de nadde pa. 6-1 og 9-0 ga liten tvil. sluttspillet a1 J(

drl{-+6:,ULLE!

h r rrar !

oc tn/ifIrt L

^q va

Ir a-9^e^ L{ -

ti

o4 !r

!â&#x201A;Źv^!rudcar luf

ni t/q

Arsklassene har spilt L975, -76 og -7'7. De fleste sammen i flere &r, og guttene gar godt sammen. Samspilte er de i alle fal1 b1itt. Smaguttene er3 Tor Erik Magnussen, Morgan Mathisen, Remi Lorentsen, ole Jakob SkovIi, Joakim Taaje, Brede Ekeberg, John Magne Teig, Kenneth Andresen, Arve Thomas Opsahl, Vidar KarIsen, Vegar LOvaas, Hans Jorgen Johnsen, og Espen Lunder. Andreas Kjelsberg, cisle custavsen har vart Bente Andresen, Jo StAle Lagledere Opsahl og Frank Kjelsberg. i A trene, veldig interessert cuttene har vart jevnt godt. Neste og trening sfremmotet har vart guttene opp. Man 6r blir sannsynligvis splittet haper at vi kan stille bade gutteog smAguttelag slik at alle fAr et tilbud. guttelag. videre! Dalen trenger Lykke til


bank LOKALBANK FORFET


vrKTrc A vnnur ou NERMTLJoET: -Fotball

handler

den granne sletta.Samtidig

som vi

oppnenn/oppkvinner

ha orden bl.a.

utstyret

rfoler

Det fine

miljzet

Resultatene

vi

og skal

ansvar for i

Det sier

de tre

apparat,

OIga Wilsberg,Thor

Fotball

vi

kjent

i

laget

pi

vi

verne om.

generelt.

representantene

for

Bjerke

som banemester pi

synes vArt er ogs5 et

fritidsbeskj

som

p A b a n e n h a r s a m m e n h e n gm e d

og oreden

Klart

fungerer

barnas ve og vel.

klubben skal

tryggilet

Ruud,best

pA

om mer enn det som skjer

vArt

stotte-

og Thorleif oalheim.

engasjement er morro. sosiaft

eftigelse

for

engasjement med sunn bAde barn og voksne.

-Vi har glede av DaIen-fotballen.Det sier fra Thorleif v.Olga Wilsberg,oppkvinne, Ruud,banemester og Thor Bj erke rmaterialforvalter.


SLEIVSPARI( A vare

fra

FRA SIDELTNJA

gj elder

fotba I Ikamp. Dette

av lokaler

sparsmAl om tildeling I1 tr iq-f ,

h .'^rlrc vy

'il,kA

f

onoqfo

YuqJ

.Y rr l . a e rn r rq v ar

r\r\v

en

i.lretf

alle

i

idral-l-

qf nra

f nr

hvo Y sdu a

r

idretter

<hal

nrr:l

^.

f5t*

vy

minst

ikke I

for

hlo

nrr

nAr det er trening. var

h\z.r.rol

latFlar.

^!^'^+"^

ofte

under en

sidelinja

sammesom 6 st& utafor

det

praksis

i

av bygda,har

utkanten

Hcr

^r

dat

h4djg

-^^trum

for

Iag,ogsA Dalen

. M e dl e m m e r a v a I I e

F * /*l "--'.. . a d e n v e d b y g g ] . n g a . A r e c E , e r &r har Dalen I.L. sakt om treningsti-d for vAre r

r

rr: r

marl

^3

Iag.Resultatet

har aIllid

eneste time fAr

vi

i

det

vart

samme.Ikke en

hallen.Egentlig

burde

dapes om ti1 FET ILs HAndballhall. Det er j-kke fi hundretusener som g5r med til

haflen

gar vesentliq

av hall-en.Dette

drift

1 -r e n i n r r c l n l < a l a dpl-

ar

krrn

fnr ef

ai

ikke

1.imor

nAr

tro

undersake muligheten -,3-

svaret -^^-

negativt.Vi hrrnn

l-raninfi.mpnq

f a - -r Fal_

fil

at dette

Faf

andro

TL.

l acr

*3

var

I

for i

I host,

for

5.

A fA noen strotimer Dal-en IL mA szke ut av 'r

h ^a trl p ^l a r s-s^ ^ tr e^ ]i . e^ ^o^s- s n

TT, nAqfan

di qnnncrer

aLene til

sine hAndballag.Det

"de store

herrer"

ner de prater

gode ambasadarer for

Pgl-

ideen bak bygg-

gang en ringer

inga av Fethallen.Hver er

inncn

lubben har et par timer

ha11en. Fri idrettsk Jeg vil

rrrrrnne

A skaffe

ti1

rr o r hallen

er vanskelig

A tro

om Dalen IL som

bygda,som forholdende

ma


Iegges tilA trene

rette

fotball

Dalheimslette ende tif Likevel hAper pi Fethallen

r'

for. i

pi

20 kuldegrader

uten

lysrer

ikke

i

ei

forblAst

legge

forhold-

rette . ,vi

her i

en mifd

utkanten vinter

pinytt.tt8

biter

og soker

arrangeres

ned vM i- innendarsfotba

tenna sammen,

II

Iov A vente p3 julenissen,

treningstid

det jo .og det

ikke

tiI

i og

er jo

sant. NK

JANM BANhEN/TS

6 sCrNN

1e036AN Barkenesvn. MASKINENTREPREN0R 36 l6rf Ttf. (06)88 36 5?,88 1812l'1obit.:(09t'l


Enebahknesetl,lngdom og Jdreltslag LEDEREN I

har ordet

E. U.I. L

Hosten er her,

og fotballen

hylla

Vi

Iin

for

iAr.

for

Dalen ldrettslag,

Dana og Norway Cup. Dethe gleder

i

oss svart

i

E.U,I.L,

ni

da vi

ungdommerpi

vAre kjekke AalfArr

da

ra<,r'l

hl

r-^l-ana

hanrrl-

I hAnan l-of

rv

i r

ni n

T

aada

naci

ar

T.

morl

ir

kamper og seriekamper. cal-l-

ai

cf^r

ooqA

â&#x201A;Ź^+r.-

q

nri

ncqf

l Ir -^ y- i

F

fin

1

Leder

na

\lnrrlhrr

E. U. I. L.

noqta

ir

hl

Fl

i l-+

n -<r ^l r e n . u

hinar

sa

if

f id

, r---r ,An _ L n g s -

1-raninn

Det har vi rri

v1

E.U.I.L

^d

tr^r

"

rri I

--nlza

de nnann I/VE,,Y

orrl e hi Pq

no

i6r.

q\/arte

nNI6e6+

dere vere - og takk

underholdning

Hi I sen I<io1

I

qeqa\no

^ 'r ^ - ^ ' I' Ir q

Velkommen skal all

ni

ri

overvintrer,

'rl{ac6+n i

at mange av

lr d- 9^ ^ehn^ e

f n- r- e- k. .i -, râ&#x201A;Ź' rr r . . i - 9 e

spi lleg)eder

vet

Enebakkneset har

j^6

Vi hAper at

tr.\+hal

pA en

kan se tilbake

fotballsesong

med gull

er 1a9t pA

for

tl


BN,UK JVANTDAH1 lv.ren & Sann '1910En.b.kkn.rl

\gp sN€xx€8toG Fofif, TLFl|al ta I at

SYGG€AFTIKLEF

SANXGIAO; 12t5.05.@526 P O s T G T a O : 53 2 € ' .

S K I G R U P P A_ E . U . I . L . Barmarkstren.ingen er kommet igang, 40 ungdommer deltar. har ansvaret i

l.-

for

4.klasse

Vidar

og ialt

Aage Torp og Kai Melnes

treningen

de som gir

tor

pA skolerr. Terje

cundersen trener

Bakke og

de som gEr i

5. klasse

e11er hoyere. Trpni

ncran

forccrAr

hver mandag kl. 19,15 for

nA

(kola

nalon

I8.oo

for

{frAm

fi

1

de yngste og k1.

de som er eldre.

Dersom du onsker A vare med pA treningen, du barcmote opp. Selv om du I

t."ninoen

.

Hovedhensikten det

behsver du ikke for

ha muligheten

skal

A bli

AIle

irrl )

glad

er hjertl

i

oss er at til

i

i

flest

A ]ere

A ferdes

pa ski-

deltar

6 delta

kan

skirenn. mulig

skigAing,

samt

vAr vakre natur.

ig velkommen.

SKIHYTTE. F'l

I

r. har

Bohlertjern. i

hr

inan

i

menac

OgsA tiI rrcl,'i h\,f

r -6 r r

ir

haft

"Skihvffe"

vinteren hrrar

canAra

har vi

ved

tenkt


a

w. 7

Uikan.Ui uil i


DA

t:"

"qlzihrrf

qirTkoladc.

oo I

rlal-

rnlanninn

seg pa kaffe,

forfriske vi

ar

hl i

i.1rl-

i

polser

solbersaft, fnr

Anninoc+idar

knnnn

1 -i l

f ari

"Skihrrf

eanefe.

L O Y P E R. E.U.I.L

I I

f i I

har

nren^rFri

hele

som blir

egen snoscooter qk ilr:rvnpr

n ( 1 1e \ /

Rundt

Enebakkneset.

en rekke

mul.igheter

\':ri616h.l6

IanaAo

med sno til

vinteren,

noen kilometer

spl-i

Bohlertjern valg

for tr'i

sl-.\rr

benyttet

fir

av

hine

sA vi

over

er

loyper at

det med

det-

hlir

fAr kjort

bra

opp

med loype.

SKIAKTIVITETER. F

Tl

T

I

i

og sonerenn.

kretsrenn

dag pA ski,

Dag" er familienes velge

rrqL'i qn^rl-anc J^tcPv, LU'Lr

ir

og klubbmesterskap,

karusellrenn deltar

hrrarf

qlrq'LYcr

om en skal

konkurrere

samt at vi "Skisportens

09 her kan en

pA raskest

f

tid

om en vil "rusle" igjennom leypa pA - altse noe for enhver. idealtid

eller

t

n u -qdYt l

no

f n r e Lv i/ \a l

J v

J

lt i n a

-hh^h-^rf :t

lrin

errancamanl-anF r

h r rrqr r

^ v^ Y

niarr YJv'

h^c

rhrasr! ^^^

a i o l ^ of ru s r Y Js ,

F

Il

T

T.rc

CLi

Knut T.

arrrnna

h1 i

daf

'i^ r- r^s- rr r r - L - t 9 . l ^ +

ALLE ER HJERTLIG VELKOMMEN. Med hi I sen

rri I

cnm r{-

'


HOVED JanM BAnhEN/iEs 6 SC'NN

MASKINENTREPRENgR lgol6AN Barkenesvn.

EilcrrNsucE G

^a MASrrnronnETNrNG N

,- -*rro

nt oa-|t 23lo

In0n Brnnsil r S0N[R [.s

O

AK]

MEK.VE

VITA ALL

rf FOB STO


PONSOR A

ENE (sreo

M

Gan Byggservice

Byggmester ArneHogseth 1903Gan T l l . 0 6 - 8 8 3 5 5 3- M o b . f l 0 t 9 4 - 1 11 9 2

ns

@E

EE

MN|F EadgNonde WS. |ng€n'orer MFrF

Stromsveien193.0668Osto 6.T[. 02€4 65 80

:KER

YttcrouiE

FETSANDFORRETNING A/S

iORER Fearnleg Broup ,EIT Fetsund& GanAutoSentera.s re00FErsuNo

Avd.Fersundi Trr.06/880277

l\l

EEIEI!

Avd.Gan: 06/ 8835 37 88 3649


SNEKKERSERVICE - alt i bYgg og innredning

Jarand Andresen Bsrre Olsen Personsoker

06-88 38 53 05-88 36 41 096| 84646


(UPENIYGK Det

ikke

vAre

fAtt

De yngste

oppleve

spllte

lag

fra

var

Dalen-lag blitt

Da1helm.

premiering Ingenting bedre

I til

i

somrner

pt

Det

til

j

Flere vd.rt

er

miniturtrering.

moro

i

mote

flotte nye

trofeer

premieskap

klassene

er

det

alle

og dette

er

riktigl

sammen enn

lag,

foreldregruppa turneringe?.

ideer det

er

goy

rundt Felles

om hvordan !

nye

Skedsmo-turareringa

de yngste

sveiser

og IOOOO 6ode yl116s----ft1art (

hjem

Alle

har

l<lasser

Ogsi

aksjon.

trentet

sommeren.

Sorumsand

kanter. i

med

rtcup -eventyretrr.

de kJempebra. andre

g5tt

som har

denne

med p6

war

Her

pA

helger

J.ag 1 aldersbestemte

og host

er

fA

av unget

kJrr'ing

til

I I

er

kamper

et

l'ik

lag

kaffekos skal


Av og til

kan

yngste

jenter

var

satt

de

fikk opp

jentene

Likevel

f

en f5

overraskelsâ&#x201A;Źr

i

Sorumsand-turnerir-ga. IIer rr pulje mot DOI{ SV/ERD GIII'tArt

i

pA -og

gikk

J-aget

var

lillejentelag

med. Om det

tabellrhadde

det

bI. Ogsi

a

en pulje t Oslo i

fL

ltt-!

i

â&#x201A;Źiutta

som gulljentene mot Gjerdrum

var

blitt

ogsE

vant

begge

hadde blitt

dobbeltseier

fornoyd.

ogsttl .

de.

Nt rVi

er

spilte

nesten.

vtre satt

opp

til

med mange sterke

mente vi

vare

i

Sorumsand-turneringa

Dalen

slik

,

lag

vi

].ike

fra

bra

uawgjort

3


SOLO -Cup ble i

spilt

i

var

pA forskjellige

hsst

croruddalen,

av Grorud

arrangert

IIer

klarte

ILrog

baner

lillejentene

n:ndt solvt

flere seire. Dn fjn og ogsA sm6gutta klarte 'rmokkavpr'r som trrrneringrmen rmente de fleste var

med.

klarte

6utta Det

Vi

er

klart

og leverpostei trB:irdisrr.

har

treller

urwgjort det

var

ikke

611emt at

mot selveste brodsl<ivene

som gjorde

1i11eGrorud

TL.

med grovbrod

utslapgetrmente

^flt,,.. t D6frnfE$ IEDEnDE E5tPOnfEX

okershus ARBEIDTRBlAD

AvD.EDilEUTGEI - fl[. a/85 6088.


[40 TRE]{ER0U0 "St0[[ER|' Per Mathisen og Jan Tore Berntzen har sammen for damelaget i tre sesonger. hatt treneransvaret mange 8rs treneretter Jan Tore tar seg ni fri Per tar fatt pi sin 6.sesong som virke,nens trener for damelaget. en mimrestund, har samlet de to tiI Dll-posten Iitt oppsumering og noen framtidsvyer.

Per og Jan Tore rnimrer i vei: Artig minne i -86 sesongen var da damelaget '1 fikk sin farste seier med -0 over Skogen pA endte ned opprykk samrnenmed bortebane.Det Lovenstad. Serien j--88 med 108 scorede m31 og 22 poengs morro. forspranq var virkelis gixf Hvorior a"t si uia spor DrL-posten? Bra trenere ( Iatter ) . . . men de foyer til: --ian1.ano

rrar

irrricrc

til

d

tfene

-miljaet og gjengen fungerte som en enhet Hva med denne sesongen? Interkrets serien er selfalgelig mer utfordrende, mindre marginer og har ogsi fAtt erfare motgang. Kampene mot KjeIImyra og As ble vendepuktet. De beste kampene var mot Engerdal borte(seier) og Ham Kam pA Bri skebyen ( ledelse-men tap) Hva synes Per om Jan Tores treneregenskaper? Han er lett A samarbeide med,har greie pA det han driver med og har godt humor.


Jan Tore om Per? Erlighet om hva som skal g)ores og greie pa det han dri-ver. Hva er milsettingen neste 3r for damelaget? Vere med i toppen av 3.divisjon og kjempe om opprykk.Laget er godt nok for det. HviLken divisjon on fen ir? Hiplast A si noe om,mange av de nAvarende spillere har gitt seg da. Hvilke forhold er viktige for utviklingen av fotballlen i Dalen? -avhengig av engasjement fra trenere og ledere og klubben. -mj-Ijo og engasjement betyr mer enn penger Jan Tore avslutter med 3 framheve det positive g o d e og samarbeide han har hatt med Per.Dessuten har fatt mange venner her ute og skyter av mi lj zet . Tilslutt spar Dll-posten, hvem har tatt den starste crrreten av dere? Det er megl (Jan Tore)...men jeg har tatt de fleste I repliserer Per .


TAEKWONDO/KARATETRENINGEN

NORGES KARATE OG TAEKWOiIDO FORBUND

Kampholdning , forki ck og sideki-ck er noen eksempler pd begrep som etterhvert er blitt k'ioni6 i Gansdalen.Jeg har valgt A bruke engelske/ norske betegnelser pd de forskjelliqe teknikker noe jeg er vant med fra for rframfor i bruke Koreanske ord som mo seogi rap chagi og yeop chagi som tifsvarer det samme.Det er ikke nadvendig d qjore det vanskeligere enn det er. Etter A ha avventet litt ihast for i se hvor mange nye som kom til og hvem som fortsatte A l. renc

har

rvrri

rvra. a t Yl . ' +

;

d6l

a

hrrf vur

L riL-r.r^L

^3 va

fL vr rE^!-J^

--av

aIdersgrensene . Al Ie de son bIe gradert tiI gult belte i sommer pluss noen som har vart med lenge trener nA pA andre partiet.net farste partiet ble etterhvert s& stort at treningsutbyttet ikke ble godt nok verken til de nye eller til den videre utvikling for gulbeltene. Taekwondo er ikke bare krav tiI beI tegraderinger pi trenlngen forgAr det aIIe og ferdigheter,for former for aktiviteter, styrke-, utholdenshets -og leddut slaqstreninq .


Etter at treneren ogsa har vart pe kurs oq lert en del- om barn og idrett og praktiske treiingsteknikker har vi lagt inn i treningen noen Iekeakt ivi teter. Hvem som har mest utbvtte av "hunemor,ungene og reven" eller "stori og stilIe" skal vere usagt , undertegnede har det i allefall goy.Det er med fek innlaringen gAr lettest. Alvor har vi mye av ellers sd derfor i en fritidsaktivitet som taekwondo prcver vi 3 ha det mest mulig morro HiIsen - Arne Fi eldsrud

SlfI'lUlEK KAROSSERIVERKSTED 1903 GAN OPPRETTING /LAKKERING R U S T S V EI S I N G - - O L J E B E I { A N D L I N G AV KAROSSERI P RI S FORHANDS

TELEFON

06-883486 883826


HOVEDSPONSOR 1989

AKRENE MEK.VERKSTED AS

Tuen -

Akrene

2OOOLILLESTR@M STOTTER FOTBALLEN I

DALEN

DIL-posten nr. 3 - 1989  

Arne Utsigt trapper ned etter 31 år. Sleivspark fra sidelinja.