Page 50

kapell til kirke Vra

Metighetsrddsnrcte, fra uenstre Ellen Torp, Kalls.hap. Ragnuald Sei.erstad,Solueig Shogbl, Sigmtut d Ruud, Karin Jahr Marrcans,Anne Nd,uih,Salui Stouind.

( )rdforeron var pii befaring bindelsc opp l,il kirken, sier Den nye hirleelouen - samt leder av MenighetsrAdet, Soi- og rundt kirken 18. juni, forslag fra Bislaopen om at Hvorvidt dette hjelper for park. Dalen burde bli eget solen, veig Skogby. r l o p a r k o r i n g s Ba voien og ering- og veiprosjektctvArt, stir har i.prahsis medfort at plassen l,ilfredst,illcr pi ingen igjon i se. I,br tiden synessaken Dalen og Eneb ahh.neset mAte rlagenskrav om fremkom- A ligge helt,stille i en kommuna som er en slnlehrets, nd er melighot,. Vi har ogs&et elcndig sk uff. en meni.ghet. "Kapellet" l,oaletta n legg, som er under Vi har cn liten forening som lzan formelt halles Dalen l r r h v e r k r r t i k k . I ' l a n e n co m r . i kaller seg "Kapell-ringen". Det lzirhe. lil,a kirkr:sl,ue/mr:nighetssal, er or noen damer som samler inn Menighetsmot,ot, i Dalcnkapcll, et, pengcsp(rrsmil,men som pA p c n g e r f , r r d i v o r s o t i n g v i sandag6. ok1,.gikk nomligen- flrrremzil,orvillc dekke opp klare I.rongeri kirken. Vi |.ar gjernei stcmmigrnnlbr at Dalenkapcll- behov. mot flere medlemmer som kan disl.rikt,mAbli egetkirkosogr.r. Krrk,,n vir benyl.tesglerlolrg- ta et tak. For kirken, cllcr kapel Mi1,1. umidtkrlbareonskc fbr vis mer og mer bAdetil vielserog lel,,som det sikkert blir pfr folke menigheten og kirken 0r at vi barnerdiip.Arrangcmenter som munne, er jo en viktig del av jobbe mA konstruktivl,videre l . e k s . b l o m s t e r k v o l d e nr j u n i , vil rl nzermiljo, sitrr Solvei mcdnlanene omcn betlrcveifor- trekker ogsi myc folk. Skogby.

DIL-l'osrEN 1.9?

Profile for Dalen Idrettslag

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

Profile for dalen_il
Advertisement