Page 5

o

VARE SPONSORER Dalen Idrettslags sponsorarbei.d ltonsentrerer seg o rn r d dene, d r alet releI a me, slai,ltrehlamep & Dalhei.m og annonaer i, DIL-Posten. Dalheim Cup og andre prosjehter og amangernenter har ogsd sponsorer. I ti,llegg ti.l dette inngd.r firmaer og DIL autaler om dugnadsarbeid.

metl rorlegger Svend Erik Sl.igen stotter her. Stotoil Fetsund ved Kjell Bjerke er ropresentert. l)ot selges store m4ngderRosenbergpolseri disl,riktet og Dan Rosenberg A.S roklamerer pA Dalheim. Gcn Frisor og Brith Uggerud er der med sitt gul/svarte skilt. llyggvarehuscti Fetsund, ?hor Berntsen & sanner har vart morl i marge fu. Gan Moshin vorl Thor Bjr,rkc og Kristian Vinland holder til i EkebergDraktreklame Selv om dcrnneandek:nav spon- byggel,pA Roven. De har vart i DIl, i NYTT PRODUKT: Fra nai har va'r1, synk- akl,ivepi sponsorf'ronten sorinnt.ek1,cno md,nedhan Vard Molle entkr tkr siste ziracr rkrl.f'rcmde- mangeAr, nfi mod skiltreklame. Leuere sjolprodusertku- og les-bctlrili.r:r somhjcllx'r Lil her. Fetsund Elehtro pA Nertlrum grisefor i pelletsform. Her er or bygdas elektroentreprenor Ahrene Meh Verhsted har vzert mc<lsom sl)onsori mange lrirrskill. Fet Sandlorretning. Morten Quille ued d.en a r . ' , 9 ( ' r 1 , ; rd r i r k l i rt i l A - l u g e l bygrlas enesl,e pukkverk - so nynonte r te p elletspr essa. ' , 9 " r )o m t . a l ( ' . ' l ' i l s l urltto. v n r ' vr i Pellets han leueresfor bulh, u g s r t i i tr . l l e r l r i I t r ' r ,t ' r ; ] ( ] a r tk't, nye skiltannonsoren som storsehherog smdsehher. detl,r'rlr so cscn 0ml.:rkr. kom ifjor: Vard Malle og Briths Hjemmebakeri, Malvirrr'frrrtrkken Joker i Morl.onQuille mod ct megetclo- side23 I;rkcniison er ogsri merl pii Aqant skilt i trcvork. l a g e 1 ,s o m i { j o r . I t k r a l d e r s Grim Maskin Seruice,sidr,25 best,e m l,c klasser so Statoil Swsue's Mat, skle26 Annonser i Fjellsrud pzi drakta l.il jenteRune Berg's Motor & Sport lagct. l'ii brystel, t,il M-8 laget A./S.side 29 lrar vi Sf aloil Fetsund.. l , a n n o n s e r i n g e n D I Ul,en TfunnesBil & Karosseri, Ny1,1,av itr?.t,er $p6v-or1.7l ) r r s t e n .D e t c r i l l a n n o n s o r e r i sidell2 ez morl Spar Mat Fetsund. rkr 1,onummrcno dette flr fcrre- Lo h a Ifo rsi kring, si tk'.l\5 IIor slronsr:rSpar k.jrrrhnsmilol)rg. Statoil Fjellsrud, sickr4l gutt,lagot.mod clrakl,rrr,ut,st.yr, Suind.alAutolo&&,side6 Fetsund Brus-shop, sido42 bager,balk'r etc.l,il on vcrdr av Ing, Firma Bakke, Joker. si<kt43 k r . 2 5 ( X 1 0L. a g c t [. i , r p l i k l , , sr t g Soderblom og Tonsberg ,US, Liui Nerkjop, skle 4t) 1,il I va'ro mod i Norway Cup BS?, side 7 Statoil Fetsund sido49 som l)akrn Spar. Tln voldig fin Gan Matsenter, sitle9 Sunde Ssm & avtalc og ut.{irrtlringfor lagt:t. Kjoresenteret ds, side 13 Skumplastfabrikh AS,

Aage Torp, sitk'.15 Personligheten,side16 l l e kl l m r , s ki l t en e l ) i l l ) a l h " i m Klubbhuset, si<lo18 Stzrdionlrct,alesog rrics av IirGansd a I en Inn hj opsI ag, maenrr.l)t' llcttrleren iirlig leie sitlc20 l)tt,. Astrup Fearnley og Skjatuet Folgcntlc t'r merl: Altrene Gdrd, side2l Meh Verhsted er ogsiimed her. Per Christian Carlsen A/5, Lrkesirrkrn lokalemaskinentrc- sirle21 Flinterud Meh. Verhsted, ltenor Jan M. Barkenes & Sonn, Gan Vann og Varme sirlo22

Skiltreklame

[)l L-Posl'r.i\ 1.1)7

sloe i) I

Deco Team Ai{S, sirlo l-rl} Bohhjornet Fetsund, sirle56 Sparebanken Nor Fetsund., srne i) / Arnesen's Gartneril sirle 58 Bjorkelangen Auto a.s, side 5u ,UL Dalen Vannuerh, sirle 59 Skaarer Mobelsnekheri AS., side 60

Profile for Dalen Idrettslag

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

Profile for dalen_il