Page 44

OO

AKRENEMEK.30 AR Men markcdet er toft. Vr mA hele tiden folge veldig noye med, bAdei forhold til vAre opp. drag og overfor de under. levprandarervi bpnytLer.sier I)er Mathisen. I slike tider kan det vare frissom folge av dArlig planlegging tende 5 ekspandercog p.ru" 5 og uscrioseoppdragsgivere. bli storst i markedet. Vi mener

For udr lohale stdlgigant, Ahrene Meh., uil 1997pent foye seg inn i rehh.en au noh et uellyhhet dr. Omsetningsleuruen stiger - og det er jo hyggelig b&de for bedri.ftens ledelse og de ansatte i et jubileumsdr Ahrene Meh er 30 d.r i 1997, Daglig leder, Per Mathrsen (43), velkjent gansdoling og lokafuatriot, forteller at noen stor markering av jubileet blir rlet ikko. Mon sclvsagl.som seg hor og bor, blir det fcst for de ansatte en gang mot slutten av Aret. Per Mathiscns to svogere, Kjell Fidv:rrdsenog Reino Tuomrnen, startet egentlig bedriften i ,Jolsonveien i 19G7.I 1974 kom Per Mathisen inn aktivrl,etcnokte smAl,tom senn. Etter ambulerr:ndel,ilhorighet,, flyttet man inn i leicle lokaler hos Ekelrrrrgpi Roven i 1980.I mai i 1988 tok man i bruk nytt bygg pd Akrene - i samarberd med Ilerc interessenter.

Nuetablering Med tanke pA aktivitet i tilknytning til bygging av den nye Gardormoen,ansi Akrene Mcrk dct som fordelaktig med etablering i niBromrArlet.llustad Mek. Verksted blc overtatt i 1993. Pe Orn industriomride ved Dal utvides dennc avdelingen nd yttcrligore med 600 kvm. Produktene omiatt,er stAlarbeiderav finere k arakter, bl.a. leveres delprodukter for Kvarncr. I l n u r ml , y g g e a k t i v i l pi lr p g i o ncn gjennom flcrc Ar, hoster Akrene Mek fordelen av. Noktern vurrlcring av nyc prosjekter, noyaktighct i tid og k v a l r t o l h. u r g r t t l r e r l r i f l egnl i m rende ut,gangspunktfor A sikre goclinntjening. Dcrfor har man Vi ser bilde son et symbolsk tegn for Ahrene Mehanishe unngfitt, rorb tall i regnskapet Verhsted;Stdlet og uehsthuruenpeher oppouer. 44

DIL-rosrnN1.97

-

Profile for Dalen Idrettslag

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

Profile for dalen_il
Advertisement